Wytyczne dotyczące oznakowania i pakowania na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1272/2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wytyczne dotyczące oznakowania i pakowania na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1272/2008"

Transkrypt

1 Wytyczne dotyczące oznakowania i pakowania na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 Dla producentów, importerów, dalszych użytkowników oraz dystrybutorów substancji i mieszanin

2 INFORMACJA PRAWNA Niniejszy dokument zawiera wytyczne dotyczące wymogów w zakresie oznakowania i pakowania na mocy rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (rozporządzenie CLP). Użytkownicy powinni jednak pamiętać, że jedyną autentyczną podstawę prawną stanowi tekst rozporządzenia CLP oraz że informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie są poradami prawnymi. Europejska Agencja Chemikaliów nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z treścią niniejszego dokumentu. KLAUZULA O WYŁĄCZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI Poniższy tekst jest tłumaczeniem roboczym dokumentu pierwotnie sporządzonego w języku angielskim. Tekst został przetłumaczony i sprawdzony pod kątem kompletności przez Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej. Sformułowania naukowe/techniczne zostały zweryfikowane przez właściwy organ w Polsce. Zwracamy uwagę, że wersja angielska, która jest również dostępna na tej stronie internetowej, jest wersją oryginalną. Wytyczne dotyczące oznakowania i pakowania na podstawie rozporządzenia CLP Nr referencyjny: ECHA-11-G-04-PL Data wydania: r. Język: PL Europejska Agencja Chemikaliów, Strona tytułowa Europejska Agencja Chemikaliów Powielanie dozwolone pod warunkiem kompletnego podania źródła informacji w następującej formie: Źródło: Europejska Agencja Chemikaliów, a także pod warunkiem przekazania pisemnego powiadomienia do Działu Komunikacji ECHA Jeżeli mają Państwo pytania lub uwagi dotyczące niniejszego dokumentu, prosimy o przesłanie ich (z podaniem numeru referencyjnego, daty wydania oraz rozdziału lub strony dokumentu, których dotyczą uwagi) przy użyciu formularza informacji zwrotnej na temat poradnika. Formularz jest dostępny na stronie zawierającej poradniki i wytyczne ECHA lub bezpośrednio pod adresem: https://comments.echa.europa.eu/comments/feedbackguidance.aspx Europejska Agencja Chemikaliów Adres korespondencyjny: P.O. Box 400, FI Helsinki, Finlandia Siedziba: Annankatu 18, Helsinki, Finlandia

3 Niniejszy dokument powstał przy współpracy następujących europejskich ekspertów z zakresu informowania o zagrożeniach: Marie-Noelle Blaude, Instytut Naukowy Zdrowia Publicznego, Belgia Wendy Cameron, Międzynarodowe Stowarzyszenie Producentów Mydeł, Detergentów i Środków Czystości (A.I.S.E.) Helmut Fleig, CEPE Pierre Cruse, Inspektorat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (HSE), Zjednoczone Królestwo Hermann Goetsch, Bundesministerium fuer Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, Austria Raluca Iagher, Dyrekcja Generalna ds. Środowiska, Komisja Europejska Anja Klauk, Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) Uta Jensen-Korte, Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu, Komisja Europejska Karin Merkl, CEFIC Phil Todd, Europejskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (ECPA) Lorens van Dam, Szwedzka Agencja Zarządzania Kryzysowego (MSB) Caroline Walsh, Urząd ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Irlandia Cordula Wilrich, Federalny Urząd Badania i Kontroli Materiałów (BAM), Niemcy

4 Przedmowa Niniejszy dokument jest skierowany do producentów, importerów, dalszych użytkowników oraz dystrybutorów substancji chemicznych i mieszanin. Zawiera wytyczne dotyczące oznakowania i pakowania substancji i mieszanin określone w tytułach III i IV rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 (rozporządzenie CLP), które weszło w życie dnia 20 stycznia 2009 r. Dokument uwzględnia również odpowiednie zmiany wprowadzone na podstawie 2. rozporządzenia dostosowującego CLP do postępu naukowo-technicznego. Niniejszy nowy poradnik zawiera więcej informacji niż odpowiednie sekcje na temat oznakowania zagrożeń zgodnie z CLP zamieszczone we Wstępnych wytycznych dotyczących rozporządzenia CLP i Wytycznych dotyczących stosowania kryteriów rozporządzenia CLP, ponieważ bardziej szczegółowo opisuje i objaśnia stosowanie i układ elementów etykiety CLP dla substancji i mieszanin. Treść niniejszego poradnika zastępuje część 5 (Oznakowanie) i załącznik V (Wybór zwrotów określających środki ostrożności) Wytycznych dotyczących stosowania kryteriów rozporządzenia CLP.

5 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE Kto powinien przeczytać niniejszy dokument? Co zawiera niniejszy dokument? INFORMACJE OGÓLNE Podstawa prawna Zakres oznakowania i pakowania na podstawie rozporządzenia CLP Terminy dotyczące klasyfikacji, oznakowania, pakowania i aktualizacji oznakowania zagrożenia CLP PODSTAWOWE WYMOGI DOTYCZĄCE OZNAKOWANIA I PAKOWANIA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM CLP Ogólne zasady dotyczące oznakowania Elementy oznakowania zagrożenia CLP Rozmieszczenie informacji na etykiecie zagrożenia CLP Pierwsze doświadczenia z zasadami oznakowania według CLP Zasady CLP dotyczące pakowania substancji i mieszanin ZASADY UMIESZCZANIA ELEMENTÓW ETYKIETY CLP Dane kontaktowe dostawcy Identyfikatory produktu Piktogramy określające rodzaj zagrożenia Hasła ostrzegawcze Zwroty określające rodzaj zagrożenia Zwroty określające środki ostrożności Kody zwrotów określających rodzaj zagrożenia i środki ostrożności Informacje uzupełniające na etykiecie WYTYCZNE DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH ASPEKTÓW OZNAKOWANIA ZAGROŻENIA ZGODNIE Z CLP Dalsze aspekty do uwzględnienia przy sporządzaniu etykiety zgodnej z CLP Wielkość etykiety i jej elementów Wyłączenia z wymagań dotyczących oznakowania i opakowania Stosowanie etykiet rozkładanych, zawieszanych metek i opakowań zewnętrznych Etykiety rozkładane i zawieszane metki Opakowanie zewnętrzne Pominięcie niektórych elementów etykiety Wyłączenia dla zawartości nieprzekraczającej 125 ml Wyłączenia w szczególnych przypadkach Zależność między rozporządzeniem CLP a przepisami dotyczącymi oznakowania w transporcie ETYKIETY PRZYKŁADOWE Jednojęzyczna etykieta substancji do celów dostawy i stosowania...43

6 6.2 Wielojęzyczna etykieta substancji do celów dostawy i stosowania zawierająca nieobowiązkowe informacje uzupełniające Jednojęzyczna etykieta mieszaniny do celów dostawy i stosowania zawierająca obowiązkowe i nieobowiązkowe informacje uzupełniające Jednojęzyczna etykieta substancji do celów dostawy i stosowania zawierająca uzupełniające zwroty określające rodzaj zagrożenia Wielojęzyczna etykieta mieszaniny do celów dostawy i stosowania zawierająca obowiązkowe i nieobowiązkowe informacje uzupełniające Jednojęzyczna etykieta w formie rozkładanej broszury do celów dostawy i stosowania środka ochrony roślin Opakowania o małych rozmiarach lub trudne do oznakowania Butelka o pojemności 25 ml zawierająca n-heksan Butelka o pojemności 25 ml zawierająca substancję stałą stwarzającą zagrożenie Etykieta do celów dostaw i transportu dla opakowania pojedynczego Oznakowanie chemikaliów przewożonych drogą lądową w opakowaniu złożonym Oznakowanie chemikaliów przewożonych drogą lądową w opakowaniu pojedynczym WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYBORU ZWROTÓW OKREŚLAJĄCYCH ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DO CELÓW OZNAKOWANIA ZAGROŻEŃ NA PODSTAWIE CLP Wstęp Założenia do wytycznych Tabele wyboru Ogólne zwroty określające środki ostrożności Szczególne zwroty określające środki ostrożności dotyczące zagrożeń fizycznych Środki wybuchowe Gazy łatwopalne Aerozole łatwopalne Gazy utleniające Gazy pod ciśnieniem Ciecze łatwopalne Ciała stałe łatwopalne Substancje i mieszaniny samoreagujące Ciecze piroforyczne Ciała stałe piroforyczne Substancje i mieszaniny samonagrzewające się Substancje i mieszaniny, które w kontakcie z wodą wydzielają gazy łatwopalne Ciecze utleniające Ciała stałe utleniające Nadtlenki organiczne Substancje/mieszaniny powodujące korozję metali Szczególne zwroty określające środki ostrożności dotyczące zagrożeń dla zdrowia Toksyczność ostra droga pokarmowa Toksyczność ostra po naniesieniu na skórę Toksyczność ostra po narażeniu inhalacyjnym Działanie żrące/drażniące na skórę Uszkodzenie oczu / działanie drażniące na oczy Działanie uczulające drogi oddechowe Działanie uczulające na skórę Działanie mutagenne na komórki rozrodcze Działanie rakotwórcze Działanie szkodliwe na rozrodczość Działanie toksyczne na narządy docelowe (narażenie jednorazowe) Działanie toksyczne na narządy docelowe (narażenie powtarzane) Zagrożenie przy aspiracji Szczególne zwroty określające środki ostrożności dotyczące zagrożeń dla środowiska Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego Zagrożenie ostre Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego Zagrożenie przewlekłe...173

7 Stwarzające zagrożenie dla warstwy ozonowej (zob. wyjaśnienia w sekcji 4.8 niniejszego dokumentu) Przykłady wyboru zwrotów określających środki ostrożności na potrzeby etykiet Przykład hipotetycznej substancji, której przypisano klasyfikacje pod względem zagrożenia fizycznego i różnych zagrożeń dla zdrowia Przykład substancji (nadtlenek sodu Na 2 O 2, WE nr ), której przypisano klasyfikację wysokiego stopnia pod względem zagrożenia fizycznego i zagrożenia dla zdrowia Przykład substancji (dimetylocynk, WE nr ), której przypisano klasyfikacje pod względem zagrożeń fizycznych, zagrożeń dla zdrowia i zagrożeń dla środowiska Przykład hipotetycznej mieszaniny do zastosowań konsumenckich...183

8 1. WPROWADZENIE 1.1 Kto powinien przeczytać niniejszy dokument? Niniejszy dokument jest skierowany do dostawców substancji chemicznych i mieszanin, tj. do: producentów i importerów substancji, importerów mieszanin, dalszych użytkowników substancji i mieszanin (w tym formulatorów), dystrybutorów substancji i mieszanin, w tym osób prowadzących handel detaliczny. Dostawcy ci są zobowiązani do oznakowania i opakowania swoich substancji i mieszanin zgodnie z postanowieniami rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 (rozporządzenia CLP) przed wprowadzeniem ich do obrotu w UE. 1.2 Co zawiera niniejszy dokument? Niniejszy dokument zawiera wytyczne dotyczące wymogów rozporządzenia CLP w zakresie oznakowania i pakowania. Opiera się na streszczeniu zamieszczonym w sekcjach Wstępnych wytycznych dotyczących rozporządzenia CLP, które zostały opublikowane na stronie internetowej Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) pod adresem: Niniejszy poradnik ma w szczególności wyjaśnić: jakie aspekty należy wziąć pod uwagę przy określaniu wymaganej wielkości etykiety; jakie informacje uzupełniające są możliwe i gdzie je umieścić na etykiecie, zob. sekcja 4.8 poniżej; jakie są warunki wyłączeń w odniesieniu do małych opakowań; jakie są związki między CLP a zasadami oznakowania w transporcie; jak wybrać dla danej etykiety najbardziej odpowiedni zestaw zwrotów określających środki ostrożności. Przykłady ilustrujące ww. zagadnienia znajdują się w sekcji 6 i sekcji 7 niniejszego poradnika. 1

9 2. INFORMACJE OGÓLNE 2.1 Podstawa prawna Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 (rozporządzenie CLP) zawiera nowe przepisy wspólnotowe dotyczące klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. Rozporządzenie weszło w życie w Unii Europejskiej dnia 20 stycznia 2009 r. 1, a jego przepisy stosuje się bezpośrednio do dostawców, którzy produkują, importują lub użytkują substancje chemiczne i mieszaniny bądź zajmują się ich dystrybucją. Nowe rozporządzenie ma stopniowo zastąpić przepisy dyrektywy w sprawie substancji niebezpiecznych 67/548/EWG (dyrektywy DSD) i dyrektywy w sprawie preparatów niebezpiecznych 1999/45/WE (dyrektywy DPD). Dyrektywy te zostaną ostatecznie uchylone z dniem 1 czerwca 2015 r. Rozporządzenie CLP wprowadza pewne nowe aspekty dotyczące oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. Niniejszy poradnik objaśnia nowe zasady oznakowania i pakowania na podstawie CLP oraz związane z nimi trudności, a także pokazuje na przykładach, jak może wyglądać układ etykiety. Etykieta CLP zawiera zasadniczo elementy etykiety przejęte z Globalnego Zharmonizowanego Systemu Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów opracowanego przez Organizację Narodów Zjednoczonych (GHS ONZ), tj. nowe piktogramy, hasło ostrzegawcze oraz zwroty określające rodzaj zagrożenie i środki ostrożności, w sposób odzwierciedlający przypisaną klasyfikację substancji lub mieszaniny. Jednocześnie w rozporządzeniu CLP zachowano pewne istniejące zasady oznakowania z dyrektyw DSD i DPD, na przykład wyłączenia w odniesieniu do małych opakowań. Aby uwzględnić niektóre informacje na temat zagrożeń przewidziane w dyrektywie DSD, które nie zostały (jeszcze) objęte systemem GHS ONZ, oraz inne elementy etykiety wymagane na mocy pozostałych przepisów wspólnotowych, w rozporządzeniu CLP wprowadzono pojęcie informacji uzupełniających na etykiecie. Jest to zgodne z postanowieniami GHS ONZ (zob. pkt GHS ONZ). Tytuł III rozporządzenia CLP wprowadza Informowanie o zagrożeniu przy pomocy oznakowania. Sformułowanie to ma podkreślić, że CLP obejmuje tylko jeden aspekt informowania o zagrożeniu, czyli oznakowanie zagrożenia na etykiecie. Kolejnym ważnym elementem informowania o zagrożeniu jest karta charakterystyki, której ogólny format i treść określono w art. 31 i w załączniku II rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (rozporządzenia REACH). Należy zauważyć, że załącznik II do rozporządzenia REACH został ostatnio dostosowany na mocy rozporządzenia Komisji (UE) nr 453/2010 w celu uwzględnienia zasad sporządzania kart charakterystyki zawartych w GHS ONZ, zob. 1 Po włączeniu rozporządzenia CLP do ustawodawstw krajowych przez państwa EFTA, które są sygnatariuszami porozumienia EOG (obecnie są to Islandia, Liechtenstein i Norwegia), odniesienia do UE i państw członkowskich w niniejszym dokumencie należy rozumieć jako uwzględniające ww. państwa. 2

10 Artykuł 31 rozporządzenia REACH zmieniony przepisami art. 57 ust. 2 rozporządzenia CLP określa, w jakich sytuacjach należy uwzględnić informacje związane z CLP w kartach charakterystyki substancji i mieszanin. Agencja pracuje obecnie nad oddzielnym poradnikiem dotyczącym sporządzania kart charakterystyki; aktualny projekt jest dostępny pod adresem 2.2 Zakres oznakowania i pakowania na podstawie rozporządzenia CLP Ogólnie rzecz biorąc, substancje i mieszaniny wprowadzane do obrotu są dostarczane w opakowaniu z odpowiednimi informacjami na etykiecie. Substancja lub mieszanina znajdujące się w opakowaniu muszą być oznakowane zgodnie z zasadami CLP, jeżeli: substancja lub mieszanina są zaklasyfikowane jako stwarzające zagrożenie; mieszanina, nawet nieklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie, jest wymieniona w części 2 załącznika II do rozporządzenia CLP. W takim przypadku należy zastosować uzupełniające elementy etykiety określone w ww. części. Ponadto, wyroby wybuchowe spełniające kryteria określone w części 2.1 załącznika I do rozporządzenia CLP muszą być oznakowane zgodnie z zasadami CLP. Inne wyroby nie muszą być oznakowane zgodnie z rozporządzeniem CLP; więcej informacji na temat tego, co uznaje się za wyrób, znajduje się w Poradniku na temat wymogów dotyczących substancji w wyrobach, dostępnym na stronie internetowej Agencji (http://guidance.echa.europa.eu/guidance_en.htm). Substancje i mieszaniny objęte zakresem dyrektywy 91/414/EWG 2 (dyrektywa o środkach ochrony roślin) lub dyrektywy 98/8/WE (dyrektywy o produktach biobójczych) muszą zawierać odpowiednie elementy oznakowania CLP; substancje i mieszaniny objęte zakresem tej pierwszej dyrektywy muszą również zawierać uzupełniający zwrot EU401 zgodnie z art. 25 ust. 2 rozporządzenia CLP. Z drugiej strony, przepisy ww. dyrektyw dotyczące oznakowania pozostają w pełni skuteczne w odniesieniu do wszelkich produktów objętych ich zakresem, zgodnie z motywem 47 z rozporządzenia CLP. Na przykład, w dyrektywach tych przewidziano odrębne przepisy dotyczące aktualizacji etykiet takich substancji i mieszanin, stąd ich dostawcy muszą stosować te przepisy, a nie zasady CLP (zob. również art. 30 ust. 3 rozporządzenia CLP). Kolejne odstępstwo od CLP to inne przepisy dotyczące tego, jakie informacje można przekazać za pomocą ulotki jako alternatywnego sposobu na zamieszczenie wymaganego oznakowania zob. również sekcja niniejszego dokumentu. 2 Z dniem 14 czerwca 2011 r. dyrektywa 91/414/EWG zostaje uchylona na mocy rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin. Odniesienia do uchylonej dyrektywy należy więc rozumieć jako odniesienia do nowego rozporządzenia. Artykuł 80 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 stanowi jednak, że w pewnych okresach przejściowych dyrektywa 91/414/EWG będzie nadal obowiązywać w odniesieniu do substancji aktywnych wymienionych w załączniku I do ww. dyrektywy. Stanowi również, że produkty oznakowane zgodnie z art. 16 dyrektywy 91/414/EWG mogą być nadal wprowadzane do obrotu do dnia 14 czerwca 2015 r. 3

11 Niektóre substancje i mieszaniny mogą być dostarczane ogółowi społeczeństwa bez opakowania. W takim przypadku do substancji lub mieszaniny dołącza się kopię elementów etykiety umieszczoną na przykład na fakturze, zgodnie z art. 29 ust. 3 rozporządzenia CLP i częścią 5 załącznika II do rozporządzenia CLP. Obecnie dotyczy to jedynie gotowej mieszanki cementowej i mokrego betonu zob. również sekcja poniżej. Wreszcie, w art. 23 rozporządzenia CLP i w pkt 1.3 załącznika I do rozporządzenia CLP określono odstępstwa od wymagań oznakowania w szczególnych przypadkach oraz warunki, w jakich stosuje się te odstępstwa. Przepisy te regulują stosowanie wybranych elementów oznakowania lub nawet zezwalają na pominięcie oznakowania CLP. Takie szczególne przypadki obejmują: przenośne butle gazowe, zob. specyfikacje określone w pkt załącznika I do rozporządzenia CLP; pojemniki na gaz przeznaczone na propan, butan lub gaz płynny (gazol), zob. specyfikacje określone w pkt załącznika I do rozporządzenia CLP; aerozole i pojemniki ze szczelnym rozpylaczem zawierające substancje lub mieszaniny zaklasyfikowane jako stwarzające zagrożenie spowodowane aspiracją, zob. specyfikacje określone w pkt załącznika I do rozporządzenia CLP; metale w postaci bryły, stopów, mieszanin zawierających polimery, mieszanin zawierających elastomery, zob. specyfikacje określone w pkt załącznika I do rozporządzenia CLP; materiały wybuchowe, o których mowa w sekcji 2.1 załącznika I do rozporządzenia CLP, wprowadzone do obrotu z przeznaczeniem do wywoływania efektów wybuchowych lub pirotechnicznych, zob. specyfikacje określone w pkt załącznika I do rozporządzenia CLP. Niniejszy poradnik nie zawiera dalszych wytycznych dotyczących ww. przypadków szczególnych, ponieważ wyjaśnienia zamieszczone w pkt 1.3 załącznika I do rozporządzenia CLP uznaje się za wystarczające. 2.3 Terminy dotyczące klasyfikacji, oznakowania, pakowania i aktualizacji oznakowania zagrożenia CLP Rozporządzenie CLP przewiduje stopniowy okres przejściowy, w czasie którego stosuje się równolegle przepisy CLP oraz poprzednio obowiązujące przepisy dotyczące klasyfikacji, oznakowania i pakowania, tj. dyrektywy DSD i DPD. Jeżeli chodzi o klasyfikację, oznakowanie i pakowanie, to rozporządzenie CLP wyznacza różne terminy dla substancji i mieszanin. Ma to zapewnić przedsiębiorstwom czas na przejście z systemu DSD/DPD na zasady CLP. Przedsiębiorstwom zezwolono jednak na pełne stosowanie rozporządzenia CLP już od chwili jego wejścia w życie zob. art. 61 rozporządzenia CLP. W przypadku substancji termin na wprowadzenie klasyfikacji, oznakowania i pakowania zgodnie z CLP minął 1 grudnia 2010 r. Oprócz CLP, należy kontynuować klasyfikację substancji zgodnie z DSD aż do dnia 1 czerwca 2015 r. Klasyfikacja substancji zgodnie z DSD jest niezbędna, aby 4

12 umożliwić klasyfikowanie mieszanin zgodnie z DPD, dopóki klasyfikacja CLP nie obejmie samych mieszanin; klasyfikację DSD trzeba zamieszczać w kartach charakterystyki (w ppkt 2.1) do dnia 1 czerwca 2015 r. Jeżeli substancja została już zaklasyfikowana, oznakowana i opakowana zgodnie z DSD i wprowadzona do obrotu przed dniem 1 grudnia 2010 r., tj. w tym dniu znajdowała się już w łańcuchu dostaw, to producent, importer lub dystrybutor mają czas na zmianę jej oznakowania i opakowania na zgodne z CLP do dnia 1 grudnia 2012 r. Oznacza to, że substancja może być dalej sprzedawana w łańcuchu dostaw z etykietą DSD do dnia 1 grudnia 2012 r. Jeżeli jednak substancja jest przepakowywana w inne opakowanie w ramach łańcucha dostaw, a przepakowujący dostawca zmienia opakowanie w taki sposób, że niezbędne stają się inne elementy oznakowania, to musi dostosować etykietę do wymagań CLP i nie stosować już etykiety DSD, jeżeli tylko udostępniono mu odpowiednie klasyfikacje CLP, np. w karcie charakterystyki. W przypadku mieszanin termin wprowadzenia klasyfikacji, oznakowania i pakowania zgodnie z CLP mija dnia 1 czerwca 2015 r. Do tego czasu mieszaniny muszą być klasyfikowane, oznakowywane i pakowane zgodnie z DPD. Jeżeli mieszanina została już zaklasyfikowana, oznakowana i opakowana zgodnie z CLP przed dniem 1 czerwca 2015 r., to należy używać tylko etykiety CLP, a nie etykiety zgodnej z DPD. Jeżeli mieszanina została już zaklasyfikowana, oznakowana i opakowana zgodnie z zasadami DPD i wprowadzona do obrotu przed dniem 1 czerwca 2015 r., tj. w tym dniu znajdowała się już w łańcuchu dostaw, to producent, importer, dalszy użytkownik lub dystrybutor mają czas na zmianę jej oznakowania i opakowania na zgodne z CLP do dnia 1 czerwca 2017 r. Oznacza to, że mieszanina może być dalej sprzedawana w łańcuchu dostaw z etykietą DPD do dnia 1 czerwca 2017 r. Jeżeli jednak mieszanina jest przepakowywana w inne opakowanie w ramach łańcucha dostaw, a odpowiedni dostawca (przepakowujący) zmienia opakowanie w taki sposób, że niezbędne stają się inne elementy oznakowania, to musi dostosować etykietę do wymagań CLP i nie stosować już etykiety DPD, jeżeli tylko udostępniono mu odpowiednie klasyfikacje CLP, np. w karcie charakterystyki. Zestawienie terminów dotyczących klasyfikacji i oznakowania znajduje się na rys. 1 poniżej: Akt prawny Od 20 stycznia 2009 r. Od 1 grudnia 2010 r. Od 1 czerwca 2015 r. Substancje Dyrektywa 67/548/EWG (DSD) Rozporządzenie WE nr 1272/2008 (CLP) Wymagana klasyfikacja Wymagane oznakowanie (jeżeli brak etykiety CLP) Klasyfikacja opcjonalna Oznakowanie opcjonalne Brak oznakowania, o ile nie mają zastosowania odstępstwa Wymagana klasyfikacja Uchylona Wymagane oznakowanie, o ile nie ma zastosowania odstępstwo 2012 Mieszaniny 1999/45/WE (DPD) Wymagana klasyfikacja Wymagane oznakowanie (jeżeli brak etykiety CLP) Uchylona Rozporządzenie Klasyfikacja opcjonalna Wymagana klasyfikacja 5

13 WE nr 1272/2008 (CLP) Oznakowanie opcjonalne Wymagane oznakowanie, o ile nie ma zastosowania odstępstwo 2017 Rysunek 1: Terminy dotyczące klasyfikacji i oznakowania zgodnie z CLP i DSD/DPD Zgodnie z art. 30 CLP dostawca jest zobowiązany do aktualizowania informacji na etykiecie bez zbędnej zwłoki, tj. najwcześniej jak tylko praktycznie możliwe, po każdej zmianie klasyfikacji i oznakowania, gdy nowa klasyfikacja jest wyższego stopnia lub gdy na mocy art. 25 ust. 1 i ust. 2 wymagane jest wprowadzenie nowych uzupełniających elementów etykiety. Istnieją jednak odrębne przepisy dotyczące aktualizacji etykiet zawarte w dyrektywie 98/8/WE (dyrektywa o produktach biobójczych) i dyrektywie 91/414/EWG 3 (dyrektywa o środkach ochrony roślin), a dostawcy substancji i mieszanin objętych zakresem ww. dyrektyw są zobowiązani stosować się do tych przepisów zamiast rozporządzenia CLP. W przypadku innych zmian etykiety, np. zmiany na klasyfikację niższego stopnia lub zmiany danych kontaktowych dostawcy, dostawca ma 18 miesięcy na aktualizację etykiety. Jeżeli nowa, zharmonizowana klasyfikacja niższego stopnia wynika z rozporządzenia dostosowującego CLP do postępu naukowo-technicznego, to termin 18 miesięcy na zmianę etykiety liczy się od dnia wejścia w życie odpowiedniego rozporządzenia dostosowującego CLP do postępu naukowo-technicznego. Inne zmiany etykiety, na które dostawca ma 18 miesięcy, to np. aktualizacja etykiet niektórych mieszanin, które nie są uznawane za stwarzające zagrożenie, ale do których stosuje się szczególne zasady dotyczące oznakowania uzupełniającego zgodnie z częścią 2 załącznika II do rozporządzenia CLP. 3. PODSTAWOWE WYMOGI DOTYCZĄCE OZNAKOWANIA I PAKOWANIA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM CLP 3.1 Ogólne zasady dotyczące oznakowania Ogólne i szczególne zasady dotyczące treści i umieszczania etykiet CLP określono odpowiednio w rozdziałach 1 i 2 rozporządzenia CLP. Zasadniczo rozporządzenie CLP wymaga, aby etykiety były trwale przytwierdzone do co 3 Z dniem 14 czerwca 2011 r. dyrektywa 91/414/EWG zostaje uchylona na mocy rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin. Odniesienia do uchylonej dyrektywy należy więc rozumieć jako odniesienia do nowego rozporządzenia. Artykuł 80 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 stanowi jednak, że w ciągu pewnych okresów przejściowych dyrektywa 91/414/EWG będzie nadal obowiązywać w odniesieniu do substancji aktywnych wymienionych w załączniku I do ww. dyrektywy. Stanowi również, że produkty oznakowane zgodnie z art. 16 dyrektywy 91/414/EWG mogą być nadal wprowadzane do obrotu do dnia 14 czerwca 2015 r. 6

14 najmniej jednej powierzchni opakowania bezpośrednio zawierającego substancję lub mieszaninę i umożliwiały odczytanie ich treści w poziomie, gdy pakunek jest ustawiony w typowy sposób (zob. art. 31 ust. 1 rozporządzenia CLP). Same elementy etykiety, w tym piktogramy określające rodzaj zagrożenia, muszą wyraźnie odróżniać się od tła (zob. art. 31 ust. 2 i 3 rozporządzenia CLP). Ponadto wszystkie elementy etykiety muszą mieć taką wielkość i odstępy między znakami, aby umożliwić łatwe odczytanie. Jeżeli elementy etykiety są w wyraźny sposób umieszczone na opakowaniu, to faktyczna etykieta nie jest wymagana (zob. art. 31 ust. 5 rozporządzenia CLP). 3.2 Elementy oznakowania zagrożenia CLP Zgodnie z art. 17 rozporządzenia CLP substancja lub mieszanina zaklasyfikowane jako stwarzające zagrożenie muszą być opatrzone etykietą zawierającą następujące elementy: nazwę, adres i numer telefonu dostawcy lub dostawców; nominalną ilość tej substancji lub mieszaniny w pakunkach udostępnianych ogółowi społeczeństwa, chyba że ilość ta jest określona w innym miejscu na opakowaniu; identyfikatory produktu; piktogramy określające rodzaj zagrożenia, jeżeli dotyczy; odpowiednie hasło ostrzegawcze, jeżeli dotyczy; zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia, jeżeli dotyczy; odpowiednie zwroty wskazujące środki ostrożności, jeżeli dotyczy; sekcję zawierającą informacje uzupełniające, jeżeli dotyczy. Należy zauważyć, że w stosunku do poszczególnych elementów etykiety obowiązują zasady pierwszeństwa. Zasady te zostały szerzej objaśnione w poniższych sekcjach. Zgodnie z rozporządzeniem CLP etykietę sporządza się w języku urzędowym lub językach urzędowych państwa członkowskiego lub państw członkowskich, w których substancja lub mieszanina są wprowadzane do obrotu, chyba że dane państwa członkowskie postanowią inaczej. Dostawcy mogą więc stworzyć jedną wielojęzyczną etykietę obejmującą wszystkie języki urzędowe w krajach, w których dostarczana jest dana substancja lub mieszanina, lub oddzielne etykiety dla każdego kraju, każda w odpowiednim języku lub językach. Dostawcy mogą użyć na etykietach większej liczby języków niż jest to wymagane, pod warunkiem że we wszystkich użytych językach zostaną podane te same informacje. Nie może to jednak zmniejszać czytelności obowiązkowych informacji zamieszczanych na etykiecie ani prowadzić do wyłączeń z wymagań dotyczących oznakowania określonych w art. 29 rozporządzenia CLP, zob. sekcja niniejszego dokumentu. 7

15 3.3 Rozmieszczenie informacji na etykiecie zagrożenia CLP Artykuł 32 rozporządzenia CLP określa pewne zasady regulujące rozmieszczenie informacji na etykiecie. Dalsze szczegóły dotyczące układu elementów etykiety pozostawiono jednak do uznania osób sporządzających etykietę, zgodnie z tabelą 1 poniżej: Tabela 1: Wymogi oznakowania CLP a decyzja dostawcy Wymóg na podstawie CLP (art. 32) Piktogramy określające rodzaj zagrożenia, hasło ostrzegawcze, zwroty określające zagrożenie i zwroty określające środki ostrożności są na etykiecie umieszczone razem. Zwroty określające zagrożenie muszą być zgrupowane na etykiecie, ale ich kolejność jest dowolna. Zwroty określające środki ostrożności muszą być zgrupowane na etykiecie, ale ich kolejność jest dowolna. Jeżeli etykieta jest w kilku językach, to zwroty określające zagrożenie i środki ostrożności w tym samym języku muszą być zgrupowane razem na etykiecie. Wszelkie informacje uzupełniające, o których mowa w art. 25 rozporządzenia CLP, umieszcza się w części przeznaczonej na informacje uzupełniające razem z innymi elementami etykiety określonymi w art. 17 ust. 1 lit. a) g). Przykładowe decyzje pozostawione do uznania dostawcy Dostawca może sam ustalić układ piktogramów. Dostawca decyduje, czy grupy te mają znajdować się po lewej stronie, po prawej stronie lub w innym miejscu etykiety. Dostawca decyduje, czy grupy te mają znajdować się po lewej stronie, po prawej stronie lub w innym miejscu etykiety. Jeżeli dostawca musi użyć alternatywnych sposobów, aby spełnić wymogi art. 31 CLP w odniesieniu do języków wymaganych w danym państwie członkowskim, to może to zrobić na etykietach rozkładanych, zawieszanych metkach lub na opakowaniu zewnętrznym, zgodnie z pkt załącznika I. Dostawca może wybrać sposób wizualnego oddzielenia tej sekcji od sekcji zawierającej elementy etykiety, o których mowa w art. 17 ust. 1 lit. a) g) rozporządzenia CLP. Może również umieścić te informacje w kilku miejscach na etykiecie. 3.4 Pierwsze doświadczenia z zasadami oznakowania według CLP Pierwsze doświadczenia ze stosowaniem zasad oznakowania według CLP wskazują na to, że na etykiecie CLP trzeba zamieścić więcej informacji niż na etykiecie DSD/DPD, co wymaga więcej miejsca. Jednym z powodów jest na przykład to, że na mocy CLP wymaganych jest więcej piktogramów niż na mocy DSD/DPD. Miejsce zajmuje też nowe hasło ostrzegawcze. W przypadku gdy mieszaniny są klasyfikowane na podstawie metod obliczeniowych, niższe ogólne stężenia graniczne prowadzą do dodatkowych wymogów w zakresie klasyfikacji i oznakowania w porównaniu z DSD/DPD, co oznacza, że na etykiecie trzeba umieścić dodatkowe zwroty 8

16 określające zagrożenie i zwroty określające środki ostrożności. Co więcej, rozporządzenie CLP zasadniczo nie przewiduje łączenia zwrotów określających rodzaj zagrożenia, co skróciłoby komunikat i zaoszczędziło cennego miejsca na etykiecie zob. sekcja 4.5 niniejszego dokumentu. Jeżeli chodzi o zwroty określające środki ostrożności, to w rozporządzeniu CLP przewidziano o wiele więcej takich zwrotów, niż sformułowań dotyczących bezpieczeństwa dostępnych na podstawie DSD/DPD. Z drugiej jednak strony, mniej szczegółowe zasady doboru tych zwrotów na podstawie CLP w porównaniu do DSD sprawiają, że trudniej jest wybrać docelowe sześć zwrotów określających środki ostrożności, które mają się znaleźć na etykiecie zgodnie z CLP zob. również sekcja 4.6 i sekcja 7 niniejszego dokumentu. Jako przykład rys. 2 poniżej przedstawia porównanie najważniejszych elementów etykiety 4 zgodnej z CLP i DSD dla substancji przykładowej (aldehyd glutarowy): Piktogramy określające rodzaj zagrożenia wg CLP Symbole zagrożenia wg DSD Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo Wskazanie zagrożenia: Toksyczny Niebezpieczny dla środowiska 5 zwrotów określających rodzaj zagrożenie wg CLP 4 zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia wg DSD Działa toksycznie po połknięciu lub w następstwie wdychania 5 Działa toksycznie w następstwie wdychania i po połknięciu Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu Powoduje oparzenia Może powodować reakcję alergiczną skóry Może uczulać w następstwie wdychania i w kontakcie ze skórą Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne Wybrane z ok. 30 zwrotów określających środki ostrożności S: (1/2-)26-36/37/ Rysunek 2 nie przedstawia etykiety zgodnej z przepisami rozporządzenia CLP, a jedynie ogólny przegląd odpowiednich elementów etykiety. 5 Ten zwrot jest jednym z niewielu złożonych zwrotów określających zagrożenie przewidzianych w 2. rozporządzeniu dostosowującym CLP do postępu naukowo-technicznego. 9

17 Rysunek 2: Porównanie najważniejszych elementów etykiety na podstawie CLP i DSD dla substancji przykładowej (aldehyd glutarowy) Powyższy przykład ilustruje, że w przyszłości optymalne wykorzystanie miejsca dostępnego na etykiecie będzie trudniejsze, niż było to na podstawie zasad oznakowania zgodnie z DSD/DPD. Zasady CLP będą wymagać więcej pracy nad układem etykiety, tak, aby zmieścić wszystkie jej elementy wymagane na podstawie rozporządzenia CLP. 3.5 Zasady CLP dotyczące pakowania substancji i mieszanin Artykuł 35 rozporządzenia CLP zawiera wymogi dotyczące pakowania przeniesione z DSD/DPD. Poza zasadami dotyczącymi oznakowania, także te zasady należy dokładnie rozważyć przy pakowaniu substancji lub mieszaniny stwarzającej zagrożenie. Przepisy te mają zagwarantować, że: opakowanie jest zaprojektowane, skonstruowane i zamknięte w taki sposób, by jego zawartość nie mogła się wydostać na zewnątrz; materiały stanowiące opakowanie i jego zamknięcie nie są podatne na uszkodzenie na skutek działania zawartości opakowania ani na tworzenie z zawartością związków stwarzających zagrożenie; opakowanie i jego zamknięcia są w całości mocne i trwałe, tak aby zagwarantować, że ich szczelność nie ulegnie naruszeniu; opakowania zaopatrzone w zamknięcia wielokrotnego użytku są zaprojektowane w sposób gwarantujący zachowanie ich szczelności podczas wielokrotnego otwierania i zamykania w warunkach normalnej eksploatacji; opakowanie udostępniane ogółowi społeczeństwa nie przyciąga uwagi dzieci, nie wzbudza ich ciekawości ani nie wprowadza w błąd konsumentów. Należy zauważyć, że opakowanie spełniające wymogi transportowe uznaje się za zgodne z wymogami opisanymi w punktach powyżej. W przypadku substancji i mieszanin dostarczanych ogółowi społeczeństwa CLP określa przepisy dotyczące stosowania: zamknięć utrudniających otwarcie przez dzieci, zob. pkt 3.1 załącznika II oraz wyczuwalnych dotykiem ostrzeżeń o niebezpieczeństwie, zob. pkt 3.2 załącznika II. Przepisy te stosuje się albo w przypadku określonej klasy zagrożenia/kategorii, albo określonego stężenia danych substancji zawartych w innych substancjach lub w mieszaninach zob. tabele 2 i 3 na następnych stronach. Zarówno w przypadku zamknięć utrudniających otwarcie przez dzieci (zwanych również zamknięciami zabezpieczonymi przed dziećmi), jak i wyczuwalnych dotykiem ostrzeżeń o niebezpieczeństwie, rozporządzenie CLP wymaga 10

18 zgodności z określonymi normami dotyczącymi opakowań wielokrotnego zamykania, opakowań nieprzystosowanych do powtórnego zamknięcia i wyczuwalnych dotykiem ostrzeżeń o niebezpieczeństwie. Normy te zostały wyraźnie określone w części 3 załącznika II do rozporządzenia CLP. Zgodność z tymi normami mogą poświadczać jedynie laboratoria działające zgodnie z normą EN ISO/IEC z późniejszymi zmianami. 11

19 Tabela 2: Klasyfikacje pod względem zagrożeń, które wymagają stosowania przepisów CLP dotyczących zamknięć utrudniających otwarcie przez dzieci lub ostrzeżeń wyczuwalnych dotykiem Klasa zagrożenia (kategoria) Zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci Ostrzeżenia wyczuwalne dotykiem* Toksyczność ostra (kategorie 1 3) Toksyczność ostra (kategoria 4) STOT narażenie jednorazowe (kategoria 1) STOT narażenie jednorazowe (kategoria 2) STOT narażenie powtarzane (kategoria 1) STOT narażenie powtarzane (kategoria 2) Działanie żrące na skórę (kategoria 1A, 1B i 1C) Działanie uczulające na drogi oddechowe (kategoria 1) Zagrożenie spowodowane aspiracją (kategoria 1) Zamknięcie utrudniające otwarcie przez dzieci nie jest wymagane, jeżeli substancja lub mieszanina są dostarczane w dozowniku aerozolu lub w pojemniku ze szczelnym rozpylaczem. Działanie mutagenne na komórki rozrodcze (kategoria 2) Działanie rakotwórcze (kategoria 2) Działanie szkodliwe na rozrodczość (kategoria 2) Gazy łatwopalne (kategoria 1 i 2) Ciecze łatwopalne (kategoria 1 i 2) Ciała stałe łatwopalne (kategoria 1 i 2) * Należy zauważyć, że przepisy o wyczuwalnych dotykiem ostrzeżeniach o niebezpieczeństwie nie dotyczą aerozoli, które są klasyfikowane i oznakowane tylko jako aerozole skrajnie łatwopalne lub łatwopalne. 12

20 Tabela 3: Substancje, które wymagają stosowania przepisów CLP dotyczących zamknięć utrudniających otwarcie przez dzieci lub ostrzeżeń wyczuwalnych dotykiem, kiedy są zawarte w innych substancjach lub mieszaninach lub ich stężenie jest wyższe od zadanej wartości Oznaczenie substancji Stężenie graniczne Zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci Ostrzeżenia wyczuwalne dotykiem Metanol* 3% Dichlorometan 1% * Należy zauważyć, że powyżej określonego stężenia mieszaniny z metanolem również wymagają ostrzeżenia dotykowego, ponieważ mieszanina taka jest wówczas klasyfikowana jako ciecz łatwopalna, kategoria 2. 13

Jak zmienią się etykiety substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych. Wymagania dotyczące opakowań substancji i mieszanin niebezpiecznych

Jak zmienią się etykiety substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych. Wymagania dotyczące opakowań substancji i mieszanin niebezpiecznych Jak zmienią się etykiety substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych. Wymagania dotyczące opakowań substancji i mieszanin niebezpiecznych Mariusz Godala Biuro ds. Substancji i Preparatów Chemicznych

Bardziej szczegółowo

Oznakowanie niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin (CLP)

Oznakowanie niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin (CLP) Oznakowanie niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin (CLP) Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS) PLAN PREZENTACJI Podstawowe zasady oznakowania Piktogramy

Bardziej szczegółowo

Oznakowanie mieszanin zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie zgodnie z przepisami rozporządzenia CLP

Oznakowanie mieszanin zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie zgodnie z przepisami rozporządzenia CLP Oznakowanie mieszanin zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie zgodnie z przepisami rozporządzenia CLP Dr inż. Monika Wasiak-Gromek Oznakowanie chemikaliów Art. 4 ust. 4 rozporządzenia CLP: w przypadku

Bardziej szczegółowo

Oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z zasadami rozporządzenia 1272/2008/WE (CLP) Mariusz Godala

Oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z zasadami rozporządzenia 1272/2008/WE (CLP) Mariusz Godala Oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z zasadami rozporządzenia 1272/2008/WE (CLP) Mariusz Godala Oznakowanie chemikaliów Art. 4 ust. 4 rozporządzenia CLP: w przypadku gdy substancja lub

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja czerwiec

Aktualizacja czerwiec Aktualizacja czerwiec Title of the presentation 2015 Date # Dotyczy wszystkich kart charakterystyki dla substancji i mieszanin Przyrostowy system numeracji. Aktualizacja/wersje Title of the presentation

Bardziej szczegółowo

Gliwice 16.12.2010 r. Szanowni Klienci

Gliwice 16.12.2010 r. Szanowni Klienci Gliwice 16.12.2010 r. Szanowni Klienci Od dnia 1 grudnia 2010 roku firma POCH S.A. wprowadziła: 1. Nowe zasady klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z wymogami Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BHP PIKTOGRAMY

SZKOLENIE BHP PIKTOGRAMY SZKOLENIE BHP PIKTOGRAMY dr inż. Joanna Zembrzuska Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej Tel. 665 20 15 Pok. 105A lub 0.009A Joanna.Zembrzuska@put.poznan.pl Oznaczenia

Bardziej szczegółowo

Często zadawane pytania dotyczące rozporządzenia CLP

Często zadawane pytania dotyczące rozporządzenia CLP Często zadawane pytania dotyczące rozporządzenia CLP Tłumaczenie sporządzone przez Krajowe Centrum Informacyjne ds. REACH oraz Biuro ds. Substancji i Preparatów Chemicznych Rozdział 1: CLP nowe rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do obrotu substancji i mieszanin chemicznych

Wprowadzenie do obrotu substancji i mieszanin chemicznych Wprowadzenie do obrotu substancji i mieszanin chemicznych Do obowiązków osoby wprowadzającej substancję chemiczną lub mieszaninę do obrotu należy: 1. Zaklasyfikowanie substancji lub mieszaniny zgodnie

Bardziej szczegółowo

Substancje i mieszaniny niebezpieczne w miejscu pracy

Substancje i mieszaniny niebezpieczne w miejscu pracy Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy Światowy Dzień Ofiar Wypadków Przy Pracy i Chorób Zawodowych Substancje i mieszaniny niebezpieczne w miejscu pracy mgr inż. Anna Dynia Oddział Higieny

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja i oznakowanie zgodne z rozporządzeniem 1272/2008/WE (CLP) zagrożenia dla zdrowia

Klasyfikacja i oznakowanie zgodne z rozporządzeniem 1272/2008/WE (CLP) zagrożenia dla zdrowia Klasyfikacja i oznakowanie zgodne z rozporządzeniem 1272/2008/WE (CLP) zagrożenia dla zdrowia Dr inż. Dorota Dominiak Sosnowiec, 17 listopada 2010 r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 1.6.2016 L 144/27 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/863 z dnia 31 maja 2016 r. zmieniające załączniki VII i VIII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji,

Bardziej szczegółowo

Nowa klasyfikacja klejów pod względem zagrożeń. Wdrożenie rozporządzenia CLP w UE

Nowa klasyfikacja klejów pod względem zagrożeń. Wdrożenie rozporządzenia CLP w UE Nowa klasyfikacja klejów pod względem zagrożeń Wdrożenie rozporządzenia CLP w UE Unijne rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania produktów chemicznych CLP (Classification, Labeling

Bardziej szczegółowo

substancjami/mieszaninami niebezpiecznymi. Do środków niebezpiecznych należą:

substancjami/mieszaninami niebezpiecznymi. Do środków niebezpiecznych należą: W ustawie o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. z 2011 r. nr 63 poz. 322) zgodnie z art. 4 ust. 1 substancje i mieszaniny niebezpieczne to takie substancje i mieszaniny, które zaklasyfikowane

Bardziej szczegółowo

Substancje i preparaty niebezpieczne nowe regulacje prawne Karta oceny ryzyka SYGOS VII

Substancje i preparaty niebezpieczne nowe regulacje prawne Karta oceny ryzyka SYGOS VII Substancje i preparaty niebezpieczne nowe regulacje prawne Karta oceny ryzyka Danuta Gillner Politechnika Śląska SYGOS VII Ustroń, 07-09.05.2009 Plan prezentacji System GHS nowe zasady klasyfikacji i oznakowania

Bardziej szczegółowo

Przeklasyfikowanie mieszanin zaklasyfikowanych jako niebezpieczne na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia

Przeklasyfikowanie mieszanin zaklasyfikowanych jako niebezpieczne na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia Przeklasyfikowanie mieszanin zaklasyfikowanych jako niebezpieczne na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia Mariusz Godala Biuro ds. Substancji Chemicznych Klasyfikacja mieszaniny przeklasyfikowanie

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 345/68 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 23.12.2008 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/112/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniająca dyrektywy Rady 76/768/EWG, 88/378/EWG, 1999/13/WE oraz

Bardziej szczegółowo

Mariusz Godala Biuro ds. Substancji i Preparatów Chemicznych

Mariusz Godala Biuro ds. Substancji i Preparatów Chemicznych Zharmonizowana klasyfikacja i oznakowanie substancji (Załącznik VI) a wykaz substancji niebezpiecznych. Jak korzystać z tabeli konwersji zawartej w załączniku VII do rozporządzenia 1272/2008/WE Mariusz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE REACH PRZEMYSŁ KOSMETYCZNY USTAWA O SUBSTANCJACH I ICH MIESZANINACH

ROZPORZĄDZENIE REACH PRZEMYSŁ KOSMETYCZNY USTAWA O SUBSTANCJACH I ICH MIESZANINACH ROZPORZĄDZENIE REACH PRZEMYSŁ KOSMETYCZNY USTAWA O SUBSTANCJACH I ICH MIESZANINACH Monika Blezień Ruszaj Rozporządzenie REACH ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18

Bardziej szczegółowo

Ogólne informacje na temat rozporządzenia CLP

Ogólne informacje na temat rozporządzenia CLP Ogólne informacje na temat rozporządzenia CLP Seminarium internetowe dla wiodącego rejestrującego 9 kwietnia 2010 r. Gabriele Schöning Jednostka ds. Klasyfikacji Europejska Agencja ChemiC hemikaliów Plan

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 19.12.2014 L 365/89 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zastępujące załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej

Bardziej szczegółowo

Sporządzanie kart charakterystyki

Sporządzanie kart charakterystyki P O R A D N I K W S K R Ó C I E Sporządzanie kart charakterystyki Dokument ma na celu wyjaśnienie w prosty sposób podstawowych zasad i obowiązków w zakresie sporządzania i dostarczania kart charakterystyki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 20 kwietnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 20 kwietnia 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin2) Na podstawie art. 20 ust.

Bardziej szczegółowo

Ogółem zakwestionowano w jednej placówce 2 partie wyrobów z powodu nieprawidłowego oznakowania. USTALENIA KONTROLI

Ogółem zakwestionowano w jednej placówce 2 partie wyrobów z powodu nieprawidłowego oznakowania. USTALENIA KONTROLI --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42)

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Seminarium SYGOS VIII System gospodarowania substancjami chemicznymi i odpadami niebezpiecznymi w szkołach wyższych i jednostkach badawczych regulacje prawne GHS i CLP Ustroń, 13-15. 01.

Bardziej szczegółowo

CLP/GHS Klasyfikacja zagrożeń wynikających z właściwości fizycznych

CLP/GHS Klasyfikacja zagrożeń wynikających z właściwości fizycznych CLP/GHS Klasyfikacja zagrożeń wynikających z właściwości fizycznych W przypadku zagrożeń wynikających z właściwości fizycznych ogólny zakres klasyfikacji w ramach CLP (rozporządzenie nr 1272/2008) jest

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza W Rzeszowie al. Powstańców Warszawy 6 WYDZIAŁ CHEMICZNY INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza W Rzeszowie al. Powstańców Warszawy 6 WYDZIAŁ CHEMICZNY INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza W Rzeszowie al. Powstańców Warszawy 6 WYDZIAŁ CHEMICZNY INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA przy magazynowaniu i stosowaniu materiałów stwarzających zagrożenie do

Bardziej szczegółowo

Wykaz substancji i preparatów niebezpiecznych (Dz. U ) - Tabela A

Wykaz substancji i preparatów niebezpiecznych (Dz. U ) - Tabela A Akty prawne stan na 25-10-12 Ustawy Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322). Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

Bardziej szczegółowo

Gdzie na przykład możemy się z nim zetknąć Pojemniki z gazem

Gdzie na przykład możemy się z nim zetknąć Pojemniki z gazem Piktogramy CLP Piktogram określający rodzaj zagrożenia jest to zamieszczony na etykiecie układ graficzny zawierający symbol ostrzegawczy oraz określone kolory, których celem jest przekazanie informacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O ZAGROŻENIACH SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI ĆWICZENIE 20

INFORMACJE O ZAGROŻENIACH SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI ĆWICZENIE 20 INFORMACJE O ZAGROŻENIACH SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI ĆWICZENIE 20 Wykaz substancji: 1. KMnO 4 2. 10% roztwór H 2 O 2 3. acetyloaceton 4. etanol 5. CH 3 COONa 6. Fe(NO 3 ) 3 9H 2 O 7. Co(NO 3 ) 2 6H 2 O 8.

Bardziej szczegółowo

III. PODMIOTOWY ZAKRES KONTROLI

III. PODMIOTOWY ZAKRES KONTROLI ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź

Bardziej szczegółowo

Kontrolę przeprowadzono w 9 jednostkach, w tym w 5 hurtowniach oraz 4. Ogółem kontrolą objęto 50 partii ( szt.) wyrobów o wartości

Kontrolę przeprowadzono w 9 jednostkach, w tym w 5 hurtowniach oraz 4. Ogółem kontrolą objęto 50 partii ( szt.) wyrobów o wartości Informacja za I kwartał 2011 r. z kontroli prawidłowości oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych, mieszanin chemicznych i produktów biobójczych oferowanych w placówkach hurtowych i detalicznych.

Bardziej szczegółowo

RYZYKO ZAWODOWE

RYZYKO ZAWODOWE RYZYKO ZAWODOWE ZAGROŻENIE, NARAŻENIE, RYZYKO zagrożenie - stan środowiska pracy mogący spowodować wypadek lub chorobę [PN-N-18001] lub zdarzenie mogące wywołać stratę [EN-1050] narażenie (ekspozycja)

Bardziej szczegółowo

Zawsze czytaj etykietę!

Zawsze czytaj etykietę! Zawsze czytaj etykietę! Informacje na temat bezpiecznego używania środków czystości Zmianie ulegną znane symbole i brzmienie niektórych informacji dotyczących bezpieczeństwa. Zmiany oznakowania nie oznaczają

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO SUBSTANCJI I PREPARATÓW CHEMICZNYCH

BEZPIECZEŃSTWO SUBSTANCJI I PREPARATÓW CHEMICZNYCH BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLI, 2008, 4, str. 999 1006 Henryk Gertig BEZPIECZEŃSTWO SUBSTANCJI I PREPARATÓW CHEMICZNYCH Katedra i Zakład Bromatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Kierownik: prof. dr

Bardziej szczegółowo

Poradnik na temat włączania substancji do załącznika XIV (Wykaz substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń)

Poradnik na temat włączania substancji do załącznika XIV (Wykaz substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń) Nr ref.: ECHA-09-GF-01-PL Data: 30/10/2009 Język: polski WŁĄCZANIE SUBSTANCJI DO ZAŁĄCZNIKA XIV Poradnik na temat włączania substancji do załącznika XIV (Wykaz substancji podlegających procedurze udzielania

Bardziej szczegółowo

PRACA Z CHEMIKALIAMI, A OBOWIĄZKI STOSUJĄCEGO / DOSTAWCY WEDŁUG PRZEPISÓW REACH I CLP. inż. Andrzej Pieńkowski

PRACA Z CHEMIKALIAMI, A OBOWIĄZKI STOSUJĄCEGO / DOSTAWCY WEDŁUG PRZEPISÓW REACH I CLP. inż. Andrzej Pieńkowski PRACA Z CHEMIKALIAMI, A OBOWIĄZKI STOSUJĄCEGO / DOSTAWCY WEDŁUG PRZEPISÓW REACH I CLP inż. Andrzej Pieńkowski 1 PRACA Z CHEMIKALIAMI, A OBOWIĄZKI PRACODAWCY/DOSTAWCY. Producent Dystrybutor Stosujący Karta

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 16.12.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 334/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/91/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oznaczeń lub oznakowań identyfikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Laboratorium LAKMA SAT Sp. z o.o. Silikon L do luster KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

Laboratorium LAKMA SAT Sp. z o.o. Silikon L do luster KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Data sporządzenia: 20.11.2000 Data aktualizacji: 21.11.2008 1.IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa wyrobu: Zastosowanie: Preparat do klejenia luster

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA KOMISJI 2009/134/WE

DYREKTYWA KOMISJI 2009/134/WE 29.10.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 282/15 DYREKTYWY DYREKTYWA KOMISJI 2009/134/WE z dnia 28 października 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w

Bardziej szczegółowo

Rejestracja wstępna i rejestracja w systemie REACH pytania i odpowiedzi

Rejestracja wstępna i rejestracja w systemie REACH pytania i odpowiedzi MEMO/08/240 Bruksela, 11 kwietnia 2008 r. Rejestracja wstępna i rejestracja w systemie REACH pytania i odpowiedzi Nowe przepisy Unii Europejskiej dotyczące chemikaliów, należące do pakietu REACH (Registration,

Bardziej szczegółowo

89/391/EWG) (Dz. Urz. L 158 z , str. 50. z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 5, str. 35, z późn. zm.).

89/391/EWG) (Dz. Urz. L 158 z , str. 50. z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 5, str. 35, z późn. zm.). - 4 - UZASADNIENIE Celem projektowanego rozporządzenia jest wdrożenie do polskiego prawa postanowień dyrektywy Rady nr 94/33/WE z dnia 22 czerwca 1994 r. w sprawie ochrony pracy osób młodych (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR L 44/2 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.2.2011 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 143/2011 z dnia 17 lutego 2011 r. zmieniające załącznik XIV do rozporządzenia 1907/2006 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja mieszanin wynikająca z przepisów rozporządzenia CLP

Klasyfikacja mieszanin wynikająca z przepisów rozporządzenia CLP Klasyfikacja mieszanin wynikająca z przepisów rozporządzenia CLP Dorota Dominiak Biuro ds. Substancji Chemicznych Warszawa, 19 maja 2014 r. Zagadnienia 1. Zakres zastosowania i wyłączenia z rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 450 OBWIESZCZENIE. z dnia 2 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 450 OBWIESZCZENIE. z dnia 2 marca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 450 OBWIESZCZENIE ministra zdrowia z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie rozporządzeń REACH i CLP w działalności MŚP

Zastosowanie rozporządzeń REACH i CLP w działalności MŚP Zastosowanie rozporządzeń REACH i CLP w działalności MŚP 1. Rozporządzenie REACH Dr inż. Monika Wasiak-Gromek Projekt Enterprise Europe Network Central Poland jest współfinansowany przez Komisję Europejską

Bardziej szczegółowo

Powyższy artykuł określa kto jest odpowiedzialny za wprowadzenie do obrotu produktu kosmetycznego. Może to być producent, dystrybutor lub importer.

Powyższy artykuł określa kto jest odpowiedzialny za wprowadzenie do obrotu produktu kosmetycznego. Może to być producent, dystrybutor lub importer. Wprowadzanie produktów kosmetycznych do obrotu Przepisy prawa dotyczące wprowadzania kosmetyków do obrotu w Polsce reguluje ustawa z dnia 30 marca 2001 roku o kosmetykach (Dz.U. Nr 42, poz. 473 ze zm.).

Bardziej szczegółowo

Praktyczne rozwaŝania nad CLP. Paweł Skiba

Praktyczne rozwaŝania nad CLP. Paweł Skiba Praktyczne rozwaŝania nad CLP Paweł Skiba Sytuacja w POCH SA: Produkcja chemikaliów (surowce, odczynniki, preparaty) Import chemikaliów Usługi produkcyjne POCH SA to: Technologii produkcyjnych : 810 Substancji

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja i oznakowanie zagrożeń dla środowiska zgodnie z wymaganiami rozporządzenia 1272/2008/WE (CLP) Mariusz Godala

Klasyfikacja i oznakowanie zagrożeń dla środowiska zgodnie z wymaganiami rozporządzenia 1272/2008/WE (CLP) Mariusz Godala Klasyfikacja i oznakowanie zagrożeń dla środowiska zgodnie z wymaganiami rozporządzenia 1272/2008/WE (CLP) Mariusz Godala Kryteria klasyfikacji środowiskowej - zagrożenie dla środowiska wodnego, - zagrożenie

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawnych w zakresie nadzoru higieny pracy

Wykaz aktów prawnych w zakresie nadzoru higieny pracy Wykaz aktów prawnych w zakresie nadzoru higieny pracy I. PRZEPISY O INSPEKCJI SANITARNEJ 1. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻENIA TOKSYCZNE. dr inż. Leszek Łukasik grudzień 2013

ZAGROŻENIA TOKSYCZNE. dr inż. Leszek Łukasik grudzień 2013 ZAGROŻENIA TOKSYCZNE dr inż. Leszek Łukasik grudzień 2013 BEZPIECZEŃSTWO CHEMICZNE (1) Metodyka działań dotycząca zasad bezpiecznego postępowania z chemikaliami obejmuje: wskazanie chemikaliów, które ze

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI DEZOSAN WIGOR wg Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws.

KARTA CHARAKTERYSTYKI DEZOSAN WIGOR wg Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa handlowa produktu: 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE Zastosowanie: Dezynfekcja,

Bardziej szczegółowo

OGRANICZENIA STOSOWANIA I PRODUKCJI CHEMIKALIÓW. inż. Andrzej Pieńkowski

OGRANICZENIA STOSOWANIA I PRODUKCJI CHEMIKALIÓW. inż. Andrzej Pieńkowski OGRANICZENIA STOSOWANIA I PRODUKCJI CHEMIKALIÓW inż. Andrzej Pieńkowski 1 Ograniczenia w produkcji, obrocie czy stosowaniu występują przede wszystkim na podstawie: - zał. XVII Reach - zał. XIV Reach -

Bardziej szczegółowo

Obowiązki dalszych użytkowników w ramach systemu REACH. Mariusz Godala Biuro ds. Substancji i Preparatów Chemicznych

Obowiązki dalszych użytkowników w ramach systemu REACH. Mariusz Godala Biuro ds. Substancji i Preparatów Chemicznych Obowiązki dalszych użytkowników w ramach systemu REACH Mariusz Godala Biuro ds. Substancji i Preparatów Chemicznych Dalszy użytkownik -definicja Dalszy użytkownik oznacza osobę fizyczną lub prawną mającą

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Tytuł:,, Instrukcja. Data obowiązywania: 25.06.2014 Wydanie: 1 Strona 1 z 6 Cel procedury: Celem wprowadzenia instrukcji jest ujednolicenie zasad postępowania i przechowywania substancji i materiałów niebezpiecznych

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Identyfikacja przedsiębiorstwa: Zakłady Chemiczne ANSER Sp. z o.o. Siedziba: Ul. J. Conrada 7, 01-922 Warszawa tel.: (022) 663 70 73 fax.: (022) 669 01 22

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 28.5.2014 L 159/41 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE W ŁAŃCUCHU DOSTAW

INFORMACJE W ŁAŃCUCHU DOSTAW INFORMACJE W ŁAŃCUCHU DOSTAW Andrzej Krześlak Marcela Palczewska-Tulińska Punkt Konsultacyjny ds. REACH Ministerstwa Gospodarki http://www.reach-info.pl; reach@reach-info.pl Instytut Chemii Przemysłowej

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI BLACK-OUT zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI BLACK-OUT zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Stosowanie metod alternatywnych dla badań na zwierzętach do celów rozporządzenia REACH

Stosowanie metod alternatywnych dla badań na zwierzętach do celów rozporządzenia REACH Nr ref.: ECHA-11-FS-06-PL ISBN-13: 978-92-9217-610-5 Stosowanie metod alternatywnych dla badań na zwierzętach do celów rozporządzenia Jednym z głównych powodów opracowania i przyjęcia rozporządzenia był

Bardziej szczegółowo

Znakowanie kosmetyku nowe przepisy. mgr Katarzyna Kobza - Sindlewska

Znakowanie kosmetyku nowe przepisy. mgr Katarzyna Kobza - Sindlewska Znakowanie kosmetyku nowe przepisy. mgr Katarzyna Kobza - Sindlewska Rozporządzenie parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. rozdział VI Informacje dla konsumenta art.

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA (TOKSYCZNE) dr inż. Leszek Łukasik grudzień 2014

ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA (TOKSYCZNE) dr inż. Leszek Łukasik grudzień 2014 ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA (TOKSYCZNE) dr inż. Leszek Łukasik grudzień 2014 PARACELSUS Aureolus Philippus Theophrastus Bombastus von Hohenheim (1493-1548) Prekursor nowożytnej farmakologii i toksykologii Szwajcar,

Bardziej szczegółowo

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowanie

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowanie SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu : 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 18.4.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 108/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 348/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. zmieniające załącznik XIV

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z przepisami WE nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II (453/2010) Data wystawienia: 02.09.2013r. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Dyrektywy Dyrektywy - Zakazy i ograniczenia

Dyrektywy Dyrektywy - Zakazy i ograniczenia Dyrektywy Dyrektywy - Zakazy i ograniczenia Dyrektywa 2005/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2005 r. zmieniająca po raz dwudziesty drugi dyrektywę Rady 76/769/EWG w sprawie zbliżenia

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r

KARTA CHARAKTERYSTYKI Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r Data opracowania: 2014.02.25 Aktualizacja: - Wersja: 1 Strona 1 z 10 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa:. 1.2. Istotne

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 24/6 PL 30.1.2016 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/125 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie PHMB (1600; 1.8) jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych należących

Bardziej szczegółowo

Wymagane przez prawo oznaczenia zagrożeń

Wymagane przez prawo oznaczenia zagrożeń DATA: 20.03.2009 Wymagane przez prawo oznaczenia zagrożeń W niektórych przypadkach prawo wymaga od producentów podawania na etykietach informacji o zagrożeniach (umieszczania na produktach symboli zagrożeń

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych z 2015 r.

Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych z 2015 r. Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych z 2015 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Nowelizacja wprowadza definicje: wprowadzania do obrotu, wycofania z obrotu, udostępniania na rynku krajowym, zasadniczych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 55/4 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/293 z dnia 1 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

W załącznikach II, III i V do dyrektywy 1999/45/WE wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

W załącznikach II, III i V do dyrektywy 1999/45/WE wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszej dyrektywy. L 19/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 24.1.2006 DYREKTYWA KOMISJI 2006/8/WE z dnia 23 stycznia 2006 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załączniki II, III i V do dyrektywy

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MAŚĆ OGRODNICZA FUNABEN zgodnie z rozporządzeniem 453/2010/WE

KARTA CHARAKTERYSTYKI MAŚĆ OGRODNICZA FUNABEN zgodnie z rozporządzeniem 453/2010/WE SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJ/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI DERAT MONITORING zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI DERAT MONITORING zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR PL 11.7.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 179/3 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 618/2012 z dnia 10 lipca 2012 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wykład 9 i 10. Zarządzanie chemikaliami. Opracowała E. Megiel, Wydział Chemii UW

Wykład 9 i 10. Zarządzanie chemikaliami. Opracowała E. Megiel, Wydział Chemii UW Wykład 9 i 10 Zarządzanie chemikaliami Opracowała E. Megiel, Wydział Chemii UW Chemikalia substancje chemiczne i ich mieszaniny. Zarządzanie klasycznie rozumiane obejmuje planowanie, organizowanie, decydowanie,

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU 1.1 Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa COLOWOOD putty Kod produktu 007 2074-2083 1.2 Zastosowanie preparatu Wodorozcieńczalna, specjalna szpachlówka

Bardziej szczegółowo

Zadania Organów Nadzoru w zakresie kontroli przestrzegania zapisów rozporządzenia REACH i przepisów krajowych

Zadania Organów Nadzoru w zakresie kontroli przestrzegania zapisów rozporządzenia REACH i przepisów krajowych Zadania Organów Nadzoru w zakresie kontroli przestrzegania zapisów rozporządzenia REACH i przepisów krajowych Anna Obuchowska Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Gdańsku Obowiązki wynikające

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie klasyfikacji i elementów oznakowania do Europejskiej Agencji Chemikaliów zgodnie z art. 40 rozporządzenia CLP.

Zgłoszenie klasyfikacji i elementów oznakowania do Europejskiej Agencji Chemikaliów zgodnie z art. 40 rozporządzenia CLP. Zgłoszenie klasyfikacji i elementów oznakowania do Europejskiej Agencji Chemikaliów zgodnie z art. 40 rozporządzenia CLP Mariusz Godala Wykaz klasyfikacji i oznakowania Przepisy niniejszego rozdziału mają

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 Nadrenian amonu. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 Nadrenian amonu. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu:, ammonium perrhenate Nr CAS: 13598-65-7 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

ROZPAŁKA EKOLOGICZNA STAŁA

ROZPAŁKA EKOLOGICZNA STAŁA Data wystawienia: 10.03.2009 r. Wersja: 1.1/PL KARTA CHARAKTERYSTYKI [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH)] 1. I d e n t y f i k a c j a p r e p a r a t u, I d e n t y f i k a

Bardziej szczegółowo

Jakość środków chemicznych stosowanych w produkcji cukru w aspekcie spełniania wymagań unijnych aktualizacja.

Jakość środków chemicznych stosowanych w produkcji cukru w aspekcie spełniania wymagań unijnych aktualizacja. Jakość środków chemicznych stosowanych w produkcji cukru w aspekcie spełniania wymagań unijnych aktualizacja. 1 Rozporządzenie (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 28 stycznia 2002 ustanawiające

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY AKTY PRAWNE SAKCJA HIGIENY PRACY PSSE W LIPSKU NAZWA NUMER ZMIANY PODSTAWY PRAWNE Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2015 r., poz. 1412). Rozporządzenie Ministra Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej ALGINAT

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej ALGINAT 1. Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa substancji: Alginat Numer CAS: 9005-38-3 Numer WE: 618-415-6 Numer rejestracyjny REACh: Produkt zgodny z załącznikiem V, pkt

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 2009 Skonsolidowany tekst legislacyjny 3.9.2008 EP-PE_TC1-COD(2007)0121(PAR03) ***I STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 3 września 2008 r.

Bardziej szczegółowo

ZAPACH OBSESSION PERFUME COLD WATER

ZAPACH OBSESSION PERFUME COLD WATER Data wystawienia: 28.09.2015 r K A R T A C H A R A K T E R Y S T Y K I ZAPACH OBSESSION PERFUME COLD WATER [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) wraz z późn. zm.] Wersja: 1.0/PL S

Bardziej szczegółowo

Karty charakterystyki jako podstawowe narzędzie przekazu informacji w REACH i CLP

Karty charakterystyki jako podstawowe narzędzie przekazu informacji w REACH i CLP Karty charakterystyki jako podstawowe narzędzie przekazu informacji w REACH i CLP Marcela Palczewska-Tulińska Izabela Ostrowska Andrzej Krześlak Centrum i CLP w Instytucie Chemii Przemysłowej w Warszawie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. 1.2. Istotne zidentyfikowanie zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie odradzane:

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. 1.2. Istotne zidentyfikowanie zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie odradzane: z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielenia zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i Data sporządzenia karty: 09.02.2004r. Data aktualizacji: 20.01.2012r.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) 453/2010 OMNIWASHLIQUID

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) 453/2010 OMNIWASHLIQUID SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa Identyfikacja produktu Kod produktu mieszanina OMNIWASHLIQUID 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2012 r. Poz. 445 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2012 r. Poz. 445 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 kwietnia 2012 r. Poz. 445 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych

Bardziej szczegółowo

Powszechny i spójny system określania i klasyfikacji zagrożeń oraz informowania o zagrożeniach na oznakowaniu i w treści kart charakterystyki

Powszechny i spójny system określania i klasyfikacji zagrożeń oraz informowania o zagrożeniach na oznakowaniu i w treści kart charakterystyki Podstawowe informacje o systemie GHS/CLP Terminy wdrożenia CLP Mariusz Godala CZYM JEST GHS? Powszechny i spójny system określania i klasyfikacji zagrożeń oraz informowania o zagrożeniach na oznakowaniu

Bardziej szczegółowo

NADZÓR NAD PRACOWNIAMI CHEMICZNYMI W SZKOŁACH. Higiena Dzieci i Młodzieży Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kutnie

NADZÓR NAD PRACOWNIAMI CHEMICZNYMI W SZKOŁACH. Higiena Dzieci i Młodzieży Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kutnie NADZÓR NAD PRACOWNIAMI CHEMICZNYMI W SZKOŁACH Uregulowania prawne Ustawa z dnia 25.02.2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach(t.j. Dz. U. z 2015,poz.1203); Ustawa z dnia 26.06.1974r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P.

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzenia (WE) NR 1907/2006 Europejskiego z dnia 18 grudnia 2006. r. (REACH) Parlamentu 1. IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawne w sprawie detergentów i środków czystości, w odniesieniu do różnych etapów cyklu życia produktu (LCA)

Regulacje prawne w sprawie detergentów i środków czystości, w odniesieniu do różnych etapów cyklu życia produktu (LCA) Regulacje prawne w sprawie detergentów i środków czystości, w odniesieniu do różnych etapów cyklu życia produktu (LCA) Poniżej zaprezentowany został przegląd aktualnego prawodawstwa UE, mającego zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Jakie jest jego znaczenie? Przykładowe zwroty określające środki ostrożności Jakie jest jego znaczenie?

Jakie jest jego znaczenie? Przykładowe zwroty określające środki ostrożności Jakie jest jego znaczenie? Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem. Zawiera schłodzony gaz; może spowodować oparzenia kriogeniczne lub obrażenia. Chronić przed światłem słonecznym Nosić rękawice izolujące od zimna/maski

Bardziej szczegółowo

Rejestracja wstępna sposób przygotowania dokumentacji

Rejestracja wstępna sposób przygotowania dokumentacji Rejestracja wstępna sposób przygotowania dokumentacji Krzysztof Kaczorowski Kierownik Punktu Konsultacyjnego ds. REACH przy Instytucie Przemysłu Organicznego finansowanego przez Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA KARTA CHARAKTERYSTYKI strona. 1 / 6 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu 1.1.1 Handlowa wyrobu 1.1.2 Kod wyrobu PWIPSC100 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Podstawowe akty prawne dotyczące opakowań do żywności

Podstawowe akty prawne dotyczące opakowań do żywności Podstawowe akty prawne dotyczące opakowań do żywności 1. Rozporządzenie ( WE) Nr 1935 /2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do

Bardziej szczegółowo

OILNAT OLEJ LNIANY TŁOCZONY NA ZIMNO

OILNAT OLEJ LNIANY TŁOCZONY NA ZIMNO Data sporządzenia: 14.12.2012 Strona 1 z 6 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa: OILNAT OLEJ LNIANY TŁOCZONY NA ZIMNO Nr CAS: 8001-26-1 Nr WE:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych Opracowano na podstawie Dz.U. z 2004 r. Nr 11, poz. 97. Art. 1. W ustawie z dnia 11 maja

Bardziej szczegółowo