Zastosowanie rozporządzeń REACH i CLP w działalności MŚP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zastosowanie rozporządzeń REACH i CLP w działalności MŚP"

Transkrypt

1 Zastosowanie rozporządzeń REACH i CLP w działalności MŚP 1. Rozporządzenie REACH Dr inż. Monika Wasiak-Gromek Projekt Enterprise Europe Network Central Poland jest współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z programu COSME (na lata ) na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr EEN-CP oraz Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa.

2 Rejestracja Title Rozporządzenie of the presentation REACH Date # 2 1 czerwca 2018 rok koniec ostatniego okresu przejściowego Najwięcej rejestracji wykonanych przez MŚP Brak rejestracji wstępnych Od 1 czerwca 2017 roku składanie zapytań do ECHA

3 Zapytanie do ECHA Przygotowanie dokumentacji wraz z zapytaniem w systemie REACH- IT Podręcznik dla użytkowników przemysłowych Część 11: Tworzenie i przedkładanie dokumentacji w formie elektronicznej wraz z zapytaniem Przygotowanie dokumentacji wraz z zapytaniem w programie IUCLID 5 Podręczniku przedkładania danych Część 2: Jak przygotować i przedłożyć dokumentację wraz z zapytaniem.

4 Rejestracja Wyznaczenie kierunków działań ECHA s Roadmap REACH 2018 Dokument ECHA przedstawiający plan działań Agencji do 2018 roku, czyli do ostatniego terminu rejestracji. Pomoc firmom małym i średnim

5 Działania przeprowadzenie wielojęzycznej kampanii informacyjnej, przyspieszenie prac nad opracowaniem uproszczonego poradnika dla małych przedsiębiorstw (MSP) w 23 językach, opracowanie uproszczonego poradnika dot. Załącznika III (kryteria dla substancji rejestrowanych w ilości 1-10 ton, przegląd możliwości wspierania szkoleń przez państwa członkowskie i organizacje zawodowe

6 Webinar Pierwszy z cyklu warsztatów internetowych dotyczący praktycznych informacji jak pomyślnie zarejestrować substancję w terminie do dnia 31 maja /journal_content/56_instance_ddn5/title/reach-2018-know-yourportfolio-and-start-preparing-now

7 Nowe rozporządzenie w sprawie opłat i należności ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/864 z dnia 4 czerwca 2015 r.

8 Nowe opłaty standardowe

9 Opłaty ulgowe

10 Opłaty - aktualizacja

11 Opłaty ulgowe - aktualizacja

12 Procedura udzielania zezwoleń

13 Substancje SVHC rakotwórcze, mutagenne i działające szkodliwie na rozrodczość (kat. 1A i 1B) (tzw. substancje CMR), substancje klasyfikowane jako trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne (PBT), substancje bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji (vpvb) oraz inne (np. substancje zaburzające działanie hormonów) brak kryteriów

14 Substancje SVHC Brak w rozporządzeniu Utworzona jest lista tych substancji Zmienia się ona 2 razy do roku (czerwiec i grudzień) Ostatnia zmiana Informacje o liście:

15

16

17 Lista priorytetowa Tworzona z substancji z listy kandydackiej Lista ta również podlega pod konsultacje społeczne Substancje z tej listy będą podlegały pod procedurę udzielania zezwoleń Ok. 2 lata trwa proces włączania substancji z tej listy do załącznika XIV rozporządzenia REACH

18

19 Załącznik XIV rozp. REACH Substancje w tym załączniku mogą być stosowane po dacie ostatecznej jedynie w przypadku uzyskania zezwolenia

20 Nr poz. Substancje z załącznika XIV (rozp. 143/2011+sprostowanie) Substancja (nazwa IUPAC) 1 5-Tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylene (musk xylene) Nr WE Właściwości Ustalenia przejściowe Data dostarczenia wniosku Data ostateczna vpvb Zwolnione zastosowani a (kategorie) - 2 4,4'- Diaminodiphenylmethane (MDA) Rakotwórcze kat Hexabromocyclododecane (HBCDD) oraz diastereoizomery: Alpha-hexabromocyclododecane Beta-hexabromocyclododecane Gamma-hexabromocyclododecane Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) szkodliwa na rozrodczość kat.2 5. Benzyl butyl phthalate (BBP) szkodliwa na rozrodczość kat.2 PBT Zastosowanie w opakowaniach bezpośrednich produktów leczniczych Zastosowanie w opakowaniach bezpośrednich produktów leczniczych - 6. Dibutyl phthalate (DBP) szkodliwa na rozrodczość kat Zastosowanie w opakowaniach bezpośrednich produktów leczniczych

21 7 Ftalan diizobutylu (DIBP) Nr WE: Nr CAS: Działająca szkodliwie na rozrodczość (kategorii 1B) Title of the presentation 21 Date # sierpnia 2013 r. 21 lutego 2015 r. - 8 Tritlenek diarsenu; Nr WE: Nr CAS: Rakotwórcza (kategorii 1A) 21 listopada 2013 r. 21 maja 2015 r. - 9 Pentatlenek diarsenu Nr WE: Nr CAS: Rakotwórcza (kategorii 1A) 21 listopada 2013 r. 21 maja 2015 r Chromian(VI) ołowiu(ii) Nr WE: Nr CAS: Rakotwórcza (kategorii 1B) Działająca szkodliwie na rozrodczość (kategorii 1A) 21 listopada 2013 r. 21 maja 2015 r Żółty sulfochromian ołowiu; (C.I. Pigment żółty 34) Nr WE: Nr CAS: Rakotwórcza (kategorii 1B) Działająca szkodliwie na rozrodczość (kategorii 1A) 21 listopada 2013 r. 21 maja 2015 r Czerwony chromian(vi) molibdenian(vi) siarczan(vi) ołowiu; (C.I. Pigment czerwony 104) Nr WE: Nr CAS: Rakotwórcza (kategorii 1B) Działająca szkodliwie na rozrodczość (kategorii 1 A) 21 listopada 2013 r. 21 maja 2015 r Fosforan(V) tris(2-chloroetylu); (TCEP) Nr WE: Nr CAS: Działająca szkodliwie na rozrodczość (kategorii 1B) 21 lutego 2014 r. 21 sierpnia 2015 r ,4-Dinitrotoluen (2,4-DNT) Nr WE: Nr CAS: Rakotwórcza (kategorii 1B) 21 lutego 2014 r. 21 sierpnia 2015 r.

22

23

24

25 Cel Procedury Zezwoleń Zagwarantowanie sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego przy zapewnieniu, że ryzyko stwarzane przez substancje wzbudzające szczególne obawy jest właściwie kontrolowane lub że substancje te są zastępowane odpowiednimi alternatywnymi substancjami lub technologiami

26 Udzielanie Zezwoleń Substancje w postaci własnej, w mieszaninach, w wyrobach; Niektóre zastosowania lub kategorie zastosowań mogą być zwolnione z obowiązku udzielania zezwoleń

27 Udzielanie Zezwoleń Zezwolenie zostanie udzielone, jeżeli ryzyko dla zdrowia człowieka lub środowiska, wynikające z zastosowania substancji i będące efektem jej właściwości jest odpowiednio kontrolowane, lub jeżeli korzyści społeczno - ekonomiczne wynikające z zastosowania substancji przeważają nad ryzykiem i nie ma właściwych alternatywnych substancji lub technologii do zastąpienia substancji

28 Procedura Zezwoleń - Przepisy Ogólne Przepisów dotyczących zezwoleń nie stosuje się do zastosowania substancji jako składników mieszanin: A) Dla substancji PBT, vpvb oraz innych substancji np. zaburzających gospodarkę hormonalną obecnych w stężeniu poniżej stężenia granicznego równego 0,1 % wag.; B) Dla wszelkich pozostałych substancji obecnych w stężeniu poniżej najniższego ze stężeń granicznych określonych w dyrektywie 1999/45/we lub w załączniku i do dyrektywy 67/548/EWG, które skutkują zaklasyfikowaniem tych mieszanin jako niebezpieczne.

29 Wnioski o udzielenie zezwolenia Wniosek o udzielenie zezwolenia składa się do Agencji. Wnioski o udzielenie zezwolenia mogą być złożone przez producenta(ów), importera(ów) i/lub dalszego(ych) użytkownika(ów) substancji. Wnioski mogą być złożone przez jedną lub kilka osób. Wnioski mogą być złożone w sprawie jednej lub kilku substancji, oraz dla jednego lub kilku zastosowań. Wnioski mogą być złożone w sprawie zastosowania(ń) na własne potrzeby wnioskodawcy i/lub w sprawie zastosowań, dla których zamierza on wprowadzić substancję do obrotu.

30 Zezwolenia

31 Zezwolenia Przepisów nie stosuje się w przypadku zastosowań substancji: Do celów badań naukowych i rozwojowych (wszelkie doświadczenia naukowe, analiza lub badania chemiczne przeprowadzane w kontrolowanych warunkach z użyciem substancji w ilości mniejszej niż 1 tona roczna Zał. XIV określa, czy zezwolenie ma zastosowanie do badań dotyczących produktów i procesu produkcji oraz ich rozwoju, a także maksymalną ilość substancji podlegającą zwolnieniu

32 Obowiązek posiadaczy zezwoleń Posiadacze zezwoleń oraz dalsi użytkownicy (korzystający z zezwolenia) zobowiązani są do zamieszczania numeru zezwolenia na oznakowaniu przed wprowadzeniem substancji na rynek dla określonego sposobu zastosowania objętego zezwoleniem. Muszą to zrobić niezwłocznie po publicznym udostępnieniu nr zezwolenia (streszczenie decyzji KE wraz z numerem zezwolenia i uzasadnieniem decyzji, w szczególności w przypadku istnienia odpowiednich rozwiązań alternatywnych publikowane są w Dzienniku Urzędowym UE i udostępniane publicznie poprzez bazę danych utworzoną i prowadzoną na bieżąco przez ECHA)

33 Obowiązek posiadaczy zezwoleń Title - of DU the presentation Date # 1. DU stosujący substancję, która ma zezwolenie uzyskane przez podmiot z wcześniejszego ogniwa łańcuch dostaw zgłasza tę informację do ECHA w ciągu 3 miesięcy od momentu pierwszej dostawy substancji 2. Agencja będzie prowadziła na bieżąco rejestr dalszych użytkowników, którzy dokonali zgłoszenia i umożliwia dostęp do rejestru właściwym organom państw członkowskich

34

35

36

37 Karty charakterystyki po 1 czerwca 2015 roku

38 Podstawa prawna ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) - Okres przejściowy dla kch dostarczonych przed

39 Załącznik I do rozp. 2015/830 - Odniesienia do rozporządzenia CLP - Dyrektywy 67/548 i 99/45 zostają uchylone - Rozporządzenia MZ również zostają uchylone

40 Język w kch Kartę charakterystyki dostarcza się w językach urzędowych państw członkowskich, na terytorium których substancja lub mieszanina jest wprowadzana do obrotu, chyba że zainteresowane państwa członkowskie postanowią inaczej.

41 Aktualizacja Dostawcy niezwłocznie aktualizują kartę charakterystyki w następujących sytuacjach: a) gdy tylko pojawią się nowe informacje, które mogą mieć wpływ na środki kontroli ryzyka, lub nowe informacje o zagrożeniach; b) w przypadku udzielenia lub odmowy udzielenia zezwolenia; c) w przypadku zastosowania ograniczenia. Nowe informacje, opatrzone datą i oznaczone jako Aktualizacja: (data) dostarczane są bezpłatnie w wersji papierowej lub elektronicznej wszystkim odbiorcom substancji lub mieszaniny, którym dostawcy dostarczyli tę substancję lub mieszaninę w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Wszelkie aktualizacje rejestracji zawierają numer rejestracji.

Poradnik dla dalszych użytkowników

Poradnik dla dalszych użytkowników PORADNIK Wersja 2.1 październik 2014 r. Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu 2 INFORMACJA PRAWNA Celem niniejszego dokumentu jest

Bardziej szczegółowo

Poradnik dotyczący wymagań dla substancji w wyrobach

Poradnik dotyczący wymagań dla substancji w wyrobach Poradnik dotyczący wymagań dla substancji w wyrobach Maj 2008 Wytyczne dotyczące wdrożenia systemu REACH INFORMACJA PRAWNA Niniejszy dokument zawiera wytyczne dotyczące systemu REACH, wyjaśniające wynikające

Bardziej szczegółowo

Poradnik dotyczący sporządzania kart charakterystyki

Poradnik dotyczący sporządzania kart charakterystyki PORADNIK Poradnik dotyczący sporządzania kart charakterystyki Wersja 2.0 grudzień 2013 r. 2 Poradnik dotyczący sporządzania kart charakterystyki Wersja 2.0 grudzień 2013 r. Wersja Zmiany Data Wersja 1.0

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 11 poz. 84 USTAWA. z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych 1)

Dz.U. 2001 Nr 11 poz. 84 USTAWA. z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2001 Nr 11 poz. 84 USTAWA z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222, z 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Poradnik dotyczący udostępniania danych

Poradnik dotyczący udostępniania danych Poradnik dotyczący udostępniania danych 1 POR Poradnik dotyczący udostępniania danych wersja 2.0 kwiecień 2012 r. 2 Poradnik dotyczący udostępniania danych INFORMACJA PRAWNA Niniejszy dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 13 września 2002 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. z 2007 r. Nr 39, poz. 252. o produktach biobójczych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian.

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian. Lp. Przepis Zgłaszający uwagę 1 Uwaga ogólna Ministerstwo Finansów 2 Uwaga ogólna Ministerstwo Spraw Zagranicznych 3 Uwaga ogólna Instytut Ochrony Środowiska Treść uwagi W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy

Bardziej szczegółowo

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość 2004R0726 PL 05.06.2013 007.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 726/2004 PARLAMENTU

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 27.12.2006 L 378/1 I (Akty, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1901/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie produktów leczniczych stosowanych w

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/50 USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2013 r. poz. 888. 1), 2) o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość 2008R1234 PL 04.08.2013 002.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1234/2008 z

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/84/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/84/UE L 348/74 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 31.12.2010 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/84/UE z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniająca w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY 93/42/EWG. z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych

DYREKTYWA RADY 93/42/EWG. z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych DYREKTYWA RADY 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, na podstawie art. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r. L 218/30 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.8.2008 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 29.4.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 127/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/40/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych,

Bardziej szczegółowo

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/549

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/549 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/549 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Kancelaria Sejmu s. 1/34 Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360 USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z 2011 r. Nr 102, poz. 586, Nr 227, poz. 1367, z 2012

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/81 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 1)

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638, 2003 r. Nr 7, poz.

Bardziej szczegółowo

- o efektywności energetycznej z projektami aktów wykonawczych.

- o efektywności energetycznej z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-127-10 Druk nr 3514 cz. I Warszawa, 21 października 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 18.6.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 153/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/30/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 24.7.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 197/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami

Bardziej szczegółowo

Dz. U. C 256 z 4 marca 2006 roku, pkt 37. do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności.

Dz. U. C 256 z 4 marca 2006 roku, pkt 37. do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności. Publikacja wydana w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/55 Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik 2010 Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik Warszawa 2010 Autor: Hanna Teodorowicz Publikacja została współfinansowana ze

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 13.2.2015 L 38/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 187. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Tom 57. 26 czerwca 2014. Wydanie polskie.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 187. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Tom 57. 26 czerwca 2014. Wydanie polskie. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 187 Wydanie polskie Legislacja Tom 57 26 czerwca 2014 Spis treści II Akty o charakterze nieustawodawczym ROZPORZĄDZENIA Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania

Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania Wersja stanowiąca załącznik do uchwały Zespołu do Spraw Migracji z dnia 18 grudnia 2013r. Opracowano na podstawie

Bardziej szczegółowo