ZAGROŻENIA TOKSYCZNE. dr inż. Leszek Łukasik grudzień 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAGROŻENIA TOKSYCZNE. dr inż. Leszek Łukasik grudzień 2013"

Transkrypt

1 ZAGROŻENIA TOKSYCZNE dr inż. Leszek Łukasik grudzień 2013

2 BEZPIECZEŃSTWO CHEMICZNE (1) Metodyka działań dotycząca zasad bezpiecznego postępowania z chemikaliami obejmuje: wskazanie chemikaliów, które ze względu na swoje właściwości stwarzają tak duże zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia człowieka oraz dla środowiska, że należy je uznać za niebezpieczne; rodzaje zagrożeń stwarzanych przez te produkty, a także ich wykaz zawierający informację o tych zagrożeniach; ustalenie metod badań i kryteriów oceny ich wyników uprawniających do takiego zaklasyfikowania, 2

3 TOKSYKOLOGIA PRZEMYSŁOWA (1) DEFINICJE Toksyczne (szkodliwe) substancje chemiczne są to substancje stałe, ciekłe lub gazowe powodujące szkodliwe efekty w organizmach żywych. Mogą być wchłaniane (przedostawać się) do organizmu drogą oddechową, przez skórę, błony śluzowe i drogą pokarmową, chociaż ta ostatnia w praktyce toksykologii przemysłowej jest rzadko spotykana. Skutki narażenia na szkodliwe substancje chemiczne mogą być miejscowe i układowe. Mogą one działać w sposób ostry, podostry i przewlekły. 3

4 TOKSYKOLOGIA PRZEMYSŁOWA (2) DEFINICJE Wyróżnia się także odległe następstwa ekspozycji na substancje szkodliwe definiowane jako procesy patologiczne rozwijające się w eksponowanym organizmie po dłuższym, niekiedy wieloletnim okresie utajenia lub dopiero w następnych pokoleniach. Zmiany te, o różnym charakterze, często przyjmują postać przerostu nowotworowego (działanie rakotwórcze czyli kancerogenne). W ostatnich dziesięcioleciach szczególną uwagę poświęcono szkodliwemu działaniu substancji chemicznych na funkcje rozrodcze mężczyzn i kobiet (działanie gonadotoksyczne), a także na rozwój płodu i powstawanie deformacji oraz odstępstw od jego normalnej budowy (działanie kancerogenne i teratogenne). 4

5 TOKSYKOLOGIA PRZEMYSŁOWA (3) DEFINICJE STOSOWANE W ROZPORZĄDZENIU WE 1272/2008 (CLP) Działanie toksyczne na narządy docelowe (narażenie jednorazowe i powtarzane) Organ docelowy to organ, w którym substancja lub mieszanina jest odkładana i powoduje niepożądane skutki. Działanie na narządy docelowe może dotyczyć jednego lub większej liczby narządów jednocześnie. Ważniejsze narządy docelowe to skóra, wątroba, płuca, układ nerwowy i nerki. Zagrożenie spowodowane aspiracją Aspiracja oznacza przedostanie się substancji bądź mieszaniny ciekłej albo stałej przez jamę ustną lub nosową lub pośrednio (na drodze wymiotów) do tchawicy i dolnych dróg oddechowych (zachłyśniecie, zadławienie). Toksyczność spowodowana aspiracją obejmuje poważne skutki ostre, takie jak chemiczne zapalenie płuc, różne stopnie uszkodzenia płuc, a nawet śmierć.

6 TOKSYKOLOGIA PRZEMYSŁOWA (4) DEFINICJE Dawka jest to ilość substancji chemicznej wchłonięta do organizmu określoną drogą, warunkująca brak lub wystąpienie określonych efektów biologicznych (objawów), wyrażonych odsetkiem organizmów reagujących na tę dawkę. Dawkę wyraża się zazwyczaj w jednostkach wagowych na jednostkę masy ciała (najczęściej w mg/kg) lub na jednostkę powierzchni ciała; niekiedy dodatkowo określa się czas działania (np. na dobę). Zatem, możliwość wystąpienia efektu działania toksycznego zależy od wielkości dawki. 6

7 TOKSYKOLOGIA PRZEMYSŁOWA (5) DEFINICJE W zależności od skutków wywoływanych przez substancje toksyczne rozróżnia się następujące rodzaje dawek: dawka nieskuteczna ilość substancji chemicznej nie działająca na zwierzęta doświadczalne (organizmy testowe), mniejsza od dawki progowej i wyznaczana po jej ustaleniu; dawka progowa najmniejsza ilość substancji chemicznej, która po wprowadzeniu do organizmu wywołuje określony efekt biologiczny lub kliniczny u 5% zwierząt doświadczalnych (organizmów testowych); ED 50 - dawka skuteczna medialna statystycznie obliczona dawka substancji wywołująca określony skutek u 50% zwierząt doświadczalnych (organizmów testowych) danej populacji w określonych warunkach; 7

8 TOKSYKOLOGIA PRZEMYSŁOWA (6) DEFINICJE LD dawka śmiertelna bezwzględna najmniejsza ilość substancji powodująca śmierć 100% zwierząt doświadczalnych (organizmów testowych). LD 50 - dawka śmiertelna medialna ilość substancji, która podana zwierzętom doświadczalnym doustnie lub na skórę powoduje śmierć połowy zwierząt w badanej grupie. Wynik podaje się w jednostkach wagowych substancji na jednostkowy ciężar organizmu (mg/kg), określając gatunek zwierząt, jakie zostały użyte do doświadczeń oraz informacje o drodze podania substancji. LC 50 - stężenie śmiertelne medialne ustala się na podstawie stężenia substancji (mg/l lub mg/m 3 ), która podana zwierzętom doświadczalnym inhalacyjnie przez zadany czas (w godzinach) powoduje śmierć połowy zwierząt w badanej grupie. Wynik podaje się w (mg/m 3 / n h). 8

9 TOKSYKOLOGIA PRZEMYSŁOWA (9) PRZYKŁAD KLASYFIKACJI SUBSTANCJI I MIESZANIN wg DAWEK Klasa toksyczności LD 50 doustnie szczur LD 50 na skórę szczur lub królik LC 50 inhalacyjnie szczur LC 50 inhalacyjnie szczur mg/kg mg/kg mg/l/4h mg/l/4h bardzo toksyczne powyżej 25 powyżej 50 powyżej 0,25 powyżej 0,5 toksyczne ,25 1 0,5 2 szkodliwe

10 TOKSYKOLOGIA PRZEMYSŁOWA (7) DEFINICJE Zatrucie to zespół objawów chorobowych wywołanych działaniem substancji toksycznej na organizm. Ze względu na dynamikę jego przebiegu oraz mechanizm działania substancji toksycznej na organizm, zatrucia można podzielić na: ostre - proces chorobowy wywołany przez substancję toksyczną wchłoniętą do organizmu w dawce jednorazowej, charakteryzujący się na ogół dużą dynamiką objawów klinicznych; podostre - szkodliwe zmiany w organizmie występujące w sposób mniej gwałtowny po podaniu jednorazowej lub kilkakrotnej dawki; przewlekłe - proces chorobowy powstający w warunkach długotrwałego narażenia na substancję toksyczną. Przebieg zatruć zawodowych ma przeważnie charakter przewlekły. Również charakter przewlekły mają zatrucia spowodowane substancjami toksycznymi zanieczyszczającymi środowisko życia człowieka, występującymi w niskich stężeniach. 10

11 TOKSYKOLOGIA PRZEMYSŁOWA (8) PODSUMOWANIE Reakcja organizmu na substancje toksyczne zależy od ich właściwości fizyko-chemicznych, drogi wchłaniania, wielkości dawki i okresu narażenia. Zależy jednak także od takich cech organizmu jak płeć, wiek, ogólny stan zdrowia i odżywianie oraz od stanu układów: endokrynologicznego, immunologicznego i genetycznego. Zależy też od takich czynników zewnętrznych, jak temperatura i wilgotność powietrza. Toksyczne działanie substancji chemicznych zwłaszcza główne jego efekty w zależności od wielkości dawki ocenia się zarówno na podstawie wyników badań eksperymentalnych na zwierzętach, jak i badań epidemiologicznych populacji ludzi narażonych w środowisku pracy bądź życia. Celem prowadzenia oceny toksykologicznej substancji chemicznych jest ustalenie bezpiecznych warunków ich produkcji, dystrybucji i stosowania,. Uwaga! Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE z 22/09/2010 w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych drastycznie ograniczyła zakres badań eksperymentalnych na zwierzętach. 11

12 CZYNNIKI STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE W ŚRODOWISKU PRACY NAJWYŻSZE DOPUSZCZALNE STĘŻENIA CHEMICZNYCH I PYŁOWYCH CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W ŚRODOWISKU PRACY (1) Rozporządzenie MPiPS z 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy Najwyższe Dopuszczalne Stężenie (NDS) wartość średnia ważona stężenia (mg/m 3 ), którego oddziaływanie na pracownika w ciągu 8 h dobowego i przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy określonego w Kodeksie pracy, przez okres jego aktywności zawodowej nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń.

13 NAJWYŻSZE DOPUSZCZALNE STĘŻENIA CHEMICZNYCH I PYŁOWYCH CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W ŚRODOWISKU PRACY (2) Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe (NDSCh) wartość średnia stężenia, które nie powinno spowodować ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika, jeżeli występuje w środowisku pracy nie dłużej niż 15 min i nie częściej niż 2 razy w czasie zmiany roboczej, w odstępie czasu nie krótszym niż 1 h. Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Pułapowe (Progowe) (NDSP) wartość stężenia, które ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia pracownika nie może być w środowisku pracy przekroczone w żadnym momencie. 13

14 BEZPIECZEŃSTWO CHEMICZNE (2) Rozpoczęty w drugiej połowie XX wieku lawinowy rozwój produkcji, globalizacja wymiany handlowej i rosnące zużycie chemikaliów wymusiły konieczność opracowania skutecznego systemu wzmożonej kontroli nad nimi. W Unii Europejskiej wynikiem tych działań było uchwalenie przez Parlament Europejski Rozporządzenia* ) (WE) 1907/2006 (REACH). Bezpośrednią przyczyną jego powstania była potrzeba unowocześnienia systemu bezpieczeństwa chemicznego Unii Europejskiej po wstąpieniu do niej nowych państw (w tym Polski), a zwłaszcza zaktualizowanie danych o ilości i rodzajach produkowanych i stosowanych chemikaliów, ich właściwościach i stwarzanych przez nie zagrożeniach. * ) Regulation odpowiednik polskiej Ustawy 14

15 Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów Obowiązuje od 1 czerwca 2007 r. REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemicals

16 SUBSTANCJE I ICH MIESZANINY KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI LUB MIESZANINY (1) Powszechnie przyjęta i skuteczna metoda dostarczania informacji dotyczących substancji i mieszanin integralna część systemu w ramach rozporządzenia REACH. Karta charakterystyki stanowi zbiór informacji o niebezpiecznych właściwościach substancji lub mieszaniny oraz zasadach i zaleceniach ich bezpiecznego stosowania. Przede wszystkim dla użytkowników prowadzących działalność zawodową w celu umożliwienia im podjęcia w miejscu pracy środków niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia człowieka i środowiska. 16

17 SUBSTANCJE I ICH MIESZANINY KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI LUB MIESZANINY (2) 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 2. Identyfikacja zagrożeń 3. Skład/informacja o składnikach 4. Środki pierwszej pomocy 5. Postępowanie w przypadku pożaru 6. Środki podejmowane w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 7. Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej 9. Właściwości fizyczne i chemiczne 10. Stabilność i reaktywność 11. Informacje toksykologiczne 12. Informacje ekologiczne 13. Unieszkodliwianie odpadów 14. Informacje dotyczące transportu 15. Informacje dotyczące przepisów prawnych 16. Inne informacje

18 CLP Classification, Labeling and Packaging of Substances and Mixtures Rozporządzenie (WE) Nr 1272/2008 z 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Wdrożenie przyjętego przez ONZ w 2002 r. Globalnie Zharmonizowanego Systemu Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals). Członkowie ONZ (w tym UE) zobowiązali do jego wdrożenia do 2008 r Obowiązuje od 20 stycznia 2009 r.

19 CLP (2) KLASYFIKACJA ZAGROŻEŃ KLASY I KATEGORIE DEFINICJE Substancja lub mieszanina spełniająca kryteria dot. zagrożeń wynikających z właściwości fizycznych, zagrożeń dla zdrowia lub środowiska określone w Rozp. WE nr 1272/2008 (CLP) jest substancją lub mieszaniną stwarzającą zagrożenie i powinna zostać zaklasyfikowana wg klas zagrożenia przewidzianych w tym załączniku. Klasa zagrożenia oznacza charakter zagrożenia wynikający z właściwości fizycznych, zagrożenia dla zdrowia ludzkiego lub dla środowiska; Kategoria zagrożenia oznacza podział kryteriów w każdej klasie zagrożeń określających stopień zagrożenia; 19

20 CLP (3) KLASYFIKACJA ZAGROŻEŃ KLASY ZAGROŻENIA Klasy zagrożeń fizycznych: 1) materiały wybuchowe, 2) gazy łatwopalne, 3) wyroby aerozolowe łatwopalne, 4) gazy utleniające, 5) gazy pod ciśnieniem, 6) substancje ciekłe łatwopalne, 7) substancje stałe łatwopalne, 8) substancje i mieszaniny samoreaktywne, 9) substancje ciekłe piroforyczne, 10) substancje stałe piroforyczne, 11) substancje i mieszaniny samonagrzewające się, 12) substancje i mieszaniny, które w zetknięciu z wodą uwalniają gazy łatwopalne, 13) substancje ciekłe utleniające, 14) substancje stale utleniające, 15) nadtlenki organiczne, 16) substancje powodujące korozję metali. 20

21 CLP (4) KLASYFIKACJA ZAGROŻEŃ KLASY ZAGROŻENIA Klasy zagrożeń dla zdrowia: 1) toksyczność ostra, 2) działanie żrące/drażniące na skórę, 3) poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, 4) działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę, 5) działanie mutagenne na komórki rozrodcze, 6) rakotwórczość, 7) działanie szkodliwe na rozrodczość, 8) działanie toksyczne na narządy docelowe narażenie jednorazowe, 9) działanie toksyczne na narządy docelowe powtarzane narażenie, 10) zagrożenia spowodowane aspiracją. Klasy zagrożenia dla środowiska: stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego. Dodatkowa unijna klasa zagrożeń: stwarzające zagrożenie dla warstwy ozonowej. 21

22 22

23 23

24 CLP (6) OZNAKOWANIE HASŁA OSTRZEGAWCZE Hasło ostrzegawcze oznacza wyraz wskazujący na stopień zagrożenia, w celu ostrzeżenia czytającego o potencjalnym zagrożeniu; wyróżnia się następujące dwa poziomy: niebezpieczeństwo (Danger) oznacza hasło ostrzegawcze wskazujące na bardziej poważne kategorie zagrożeń; uwaga (Warning) oznacza hasło ostrzegawcze wskazujące na kategorie zagrożeń niższego stopnia.

25 CLP (7) ZWROTY OKREŚLAJĄCE ZAGROŻENIE (H) Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia H oznaczenia na etykietach substancji chemicznych i mieszanin określają zagrożenia oraz charakter i nasilenie zagrożeń stwarzanych przez substancję lub mieszaninę. Kod zagrożenia to litera H i cyfra określająca rodzaj zagrożenia 1??????????? 2 zagrożenie fizyczne, 3 zagrożenie dla zdrowia, 4 zagrożenie dla środowiska, oraz dwie cyfry odpowiadające kolejnemu numerowi zagrożenia. W rozporządzeniu CLP zostały one uzupełnione o dodatkowe zwroty wyrażeń R (zwroty ryzyka) z systemu DSD/DPD jako wyrażeń EUH + Przykład. Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia dla zdrowia H331 H360F Działa toksycznie w następstwie wdychania. Może działać szkodliwie na płodność. 25

26 CLP (8) ZWROTY WSKAZUJĄCE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI (P) Zwroty informujące o zalecanych środkach ostrożności służących zapobieganiu lub zminimalizowaniu szkodliwych skutków dla zdrowia ludzkiego lub dla środowiska wynikających z zagrożeń stwarzanych przez substancję lub mieszaninę chemiczną. Kod informacji to litera P i cyfra określająca rodzaj środka ostrożności: 1 ogólny, 2 zapobieganie, 3 reagowanie, 4 przechowywanie, 5 usuwanie. Następne dwie cyfry odpowiadają kolejnemu numerowi środka ostrożności. Przykład. Zwroty wskazujące środki ostrożności reagowanie P320 Pilnie zastosować określone leczenie (patrz na etykiecie). 26

27 CLP (9) KLASYFIKACJA, HASŁA OSTRZEGAWCZE, ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA (przykłady) Klasyfikacja Materiał wybuchowy niestabilny Wyrób aerozolowy łatwopalny kat. 2 Rakotwórczy kat. 1A Piktogram GHS Hasło ostrzegawcze Niebezpieczeństwo Uwaga Niebezpieczeństwo Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia H200 Materiał wybuchowy niestabilny H223 Łatwopalny aerozol H350 Może powodować raka (podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inna droga nie powoduje zagrożenia) 27

28 REACH (1) DEFINICJE CHEMIKALIÓW Przedmiotem rozporządzenia REACH są chemikalia określone jako substancje, mieszaniny (preparaty) oraz (w mniejszym stopniu) wyroby. substancje: oznaczają pierwiastki chemiczne lub ich związki w stanie, w jakim występują w przyrodzie lub zostają uzyskane za pomocą procesu produkcyjnego, z wszelkimi dodatkami wymaganymi do zachowania ich trwałości oraz wszelkimi zanieczyszczeniami powstałymi w wyniku zastosowanego procesu, wyłączając rozpuszczalniki, które można oddzielić bez wpływu na stabilność i skład substancji; mieszaniny (preparaty): oznaczają mieszaniny lub roztwory składające się z dwóch lub większej liczby substancji; wyroby: oznaczają przedmioty, które podczas produkcji otrzymują określony kształt, powierzchnię, konstrukcję lub wygląd zewnętrzny, co decyduje o ich funkcji w stopniu większym niż ich skład chemiczny; 28

29 REACH (2) CEL, ZAKRES i SPOSÓB DZIAŁANIA Celem rozporządzenia jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia i środowiska, a także swobodnego obrotu substancjami na rynku Wspólnoty Europejskiej. Przepisy dotyczące substancji i ich mieszanin (preparatów). Przepisy te stosuje się do produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania tych substancji w ich postaci własnej, jako składników mieszaniny lub w wyrobach oraz do wprowadzania do obrotu preparatów (mieszanin). W celu zarządzania i w pewnych przypadkach realizacji technicznych, naukowych i administracyjnych aspektów rozporządzenia REACH oraz spójności tych aspektów na poziomie WE ustanawia się Europejską Agencję Chemikaliów* ). * ) z siedzibą w Helsinkach; w Polsce, powołano urząd Inspektora do spraw Substancji Chemicznych 29

30 REACH (3) PROCEDURY REJESTRACJA Substancje w ich postaci własnej, jako składniki mieszanin lub w wyrobach nie mogą być produkowane w UE ani wprowadzane do obrotu, jeżeli nie zostały zarejestrowane zgodnie z odpowiednimi przepisami REACH, jeżeli jest to wymagane. OCENA Substancje wprowadzane do obrotu są poddawane ocenie ryzyka zarówno przez przemysł, jak i przez urzędy krajów członkowskich UE. UDZIELANIE ZEZWOLEŃ Wprowadzenie do obrotu lub stosowanie niektórych substancji wymaga zezwolenia, udzielanego przez Komisję UE. Procedurze zezwoleń podlegają substancje zaklasyfikowane jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość (CMR) lub też określone jako trwałe, zdolne do bioakumulacji i toksyczne (PBT) albo bardzo trwałe i mające bardzo dużą zdolność do bioakumulacji (vpvb). OGRANICZENIA PRODUKCJI, OBROTU i STOSOWANIA Niektóre niebezpieczne substancje i mieszaniny podlegać będą ograniczeniom produkcji, stosowania i/lub obrotu zgodnie z REACH. 30

31 REACH (4) SYSTEMY KLASYFIKACJI Klasyfikację substancji chemicznych i ich mieszanin (preparatów) dla potrzeb REACH przeprowadza się na podstawie następujących właściwości bądź stwarzanych zagrożeń: właściwości fizykochemicznych; zagrożeń dla zdrowia, w tym: - toksyczności; - skutków specyficznych dla zdrowie człowieka; skutków działania na środowisko (działania ekotoksycznego). Do klasyfikacji substancji i ich mieszanin w ramach REACH zastosowano dwa systemy, początkowo DPD/ DSD, a następnie i docelowo CLP 31

32 SYSTEMY KLASYFIKACJI (5) DEFINICJE Substancje niebezpieczne i mieszaniny niebezpieczne to SNiMN zaklasyfikowane co najmniej do jednej z kategorii niebezpieczeństwa wymienionych w dyrektywach 67/548/EWG (DSD) i 1999/45/WE (DPD) oraz w Ustawie z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach. Dyrektywy te wykorzystano w pierwszym etapie (do stycznia 2009 r.) realizacji przepisów rozporządzenia REACH jako podstawę do klasyfikacji, pakowania i znakowania objętych nim chemikaliów substancji i mieszanin chemicznych. 32

33 DSD Dangerous Substances Directive (67/548/EWG) Dyrektywa w sprawie klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych DPD Dangerous Preparations Directive (1999/45/WE) Dyrektywa w sprawie klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów (mieszanin) niebezpiecznych UWAGA! Przepisy zawarte w wymienionych dyrektywach obowiązują od 20 stycznia 2010 r. do 1 czerwca 2015 r. wyłącznie dla mieszanin w zakresie nie uregulowanym przez Rozporządzenie (WE) Nr 1272/2008 (CLP), a zawartym w Ustawie z 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.

34 SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE I ICH MIESZANINY KLASYFIKACJA KATEGORIE NIEBEZPIECZEŃSTWA Substancje i Mieszaniny zaklasyfikowane co najmniej do jednej z kategorii: 1) substancje i preparaty o właściwościach wybuchowych, 2) substancje i preparaty o właściwościach utleniających, 3) substancje i preparaty skrajnie łatwopalne, 4) substancje i preparaty wysoce łatwopalne, 5) substancje i preparaty łatwopalne, 6) substancje i preparaty bardzo toksyczne, 7) substancje i preparaty toksyczne, 8) substancje i preparaty szkodliwe, 9) substancje i preparaty żrące, 10) substancje i preparaty drażniące, 11) substancje i preparaty uczulające, 12) substancje i preparaty rakotwórcze, 13) substancje i preparaty mutagenne, 14) substancje i preparaty działające szkodliwie na rozrodczość, 15) substancje i preparaty niebezpieczne dla środowiska. 34

35 SUBSTANCJE I MIESZANINY NIEBEZPIECZNE OZNAKOWANIE ZNAKI OSTRZEGAWCZE, SYMBOLE ZAGROŻENIA I NAPISY OKREŚLAJĄCE ZNACZENIE ZNAKU OSTRZEGAWCZEGO wg DSD / DPD wybuchowy wysoce łatwo skrajnie łatwo utleniający bardzo toksyczny palny palny toksyczny szkodliwy żrący drażniący niebezpieczny dla środowiska 35

36 SUBSTANCJE I mieszaniny NIEBEZPIECZNE OZNAKOWANIE ZWROTY OKREŚLAJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA R (PRZYKŁADY) R10 Substancja łatwopalna R16 Wybucha po zmieszaniu z substancjami utleniającymi R21 Działa szkodliwie w przypadku kontaktu ze skórą R22 Działa szkodliwie w przypadku spożycia R23 Działa toksycznie w przypadku narażenia drogą oddechową ZWROTY OKREŚLAJĄCE WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA S (np) S16 Nie przechowywać w pobliżu źródeł ognia - nie palić tytoniu S20 Nie spożywać posiłków i napojów podczas stosowania substancji S23 Nie wdychać gazu/dymu/pary/aerozolu/ (rodzaj określa producent) S25 Unikać zanieczyszczenia oczu 36

37 SUBSTANCJE I ICH MIESZANINY OPAKOWANIA (1) Opakowania substancji i mieszanin wprowadzanych do obrotu, a stwarzających zagrożenia, powinny: mieć konstrukcję uniemożliwiającą wydostanie się zawartości z opakowania w sposób przypadkowy; wymóg ten nie ma zastosowania, jeżeli wymagane są szczególne techniczne środki bezpieczeństwa, być wykonane z materiałów odpornych na niszczące działanie ich zawartości i uniemożliwiających tworzenie się substancji niebezpiecznych w wyniku chemicznego oddziaływania zawartości na materiał opakowania, powinny zachowywać szczelność w warunkach działających na opakowanie obciążeń i napięć w trakcie jego normalnej eksploatacji, 37

38 SUBSTANCJE I ICH MIESZANINY OPAKOWANIA (1 c.d). w przypadku opakowań z zamknięciami wielokrotnego użytku, gwarantować zachowanie ich szczelności podczas wielokrotnego otwierania i zamykania w warunkach normalnej eksploatacji; w przypadku opakowań, które zawierają mieszaniny niebezpieczne przeznaczone do sprzedaży dla konsumentów, nie mogą one mieć: kształtu lub dekoracji graficznej, które mogą przyciągać uwagę i ciekawość dzieci lub wprowadzać konsumentów w błąd, wyglądu lub oznaczenia stosowanego dla środków spożywczych lub pasz, leków lub kosmetyków. 38

39 SUBSTANCJE I MIESZANINY OPAKOWANIA (2) Opakowania niektórych substancji lub mieszanin niebezpiecznych oferowane lub sprzedawane konsumentom wyposaża się, niezależnie od pojemności opakowania, w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci lub wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie dla niedowidzących lub niewidomych. Spełnienie przez opakowania transportowe wymagań określonych w przepisach o transporcie towarów niebezpiecznych jest równoznaczne ze spełnieniem wymagań dotyczących opakowań substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie. 39

ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA (TOKSYCZNE) dr inż. Leszek Łukasik grudzień 2014

ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA (TOKSYCZNE) dr inż. Leszek Łukasik grudzień 2014 ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA (TOKSYCZNE) dr inż. Leszek Łukasik grudzień 2014 PARACELSUS Aureolus Philippus Theophrastus Bombastus von Hohenheim (1493-1548) Prekursor nowożytnej farmakologii i toksykologii Szwajcar,

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO CHEMICZNE W UJ CM

BEZPIECZEŃSTWO CHEMICZNE W UJ CM BEZPIECZEŃSTWO CHEMICZNE W UJ CM PODSTAWOWE REGULACJE PRAWNE KARTA CHARAKTERYSTYKI OBOWIĄZUJĄCE WYKAZY TOKSYKOLOGIA ZAWODOWA CZYNNIKI CHEMICZNE OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO DZIAŁANIA KORYGUJĄCO - PREWENCYJNE

Bardziej szczegółowo

Oznakowanie niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin (CLP)

Oznakowanie niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin (CLP) Oznakowanie niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin (CLP) Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS) PLAN PREZENTACJI Podstawowe zasady oznakowania Piktogramy

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie CLP. Dr inż. Monika Wasiak-Gromek

Rozporządzenie CLP. Dr inż. Monika Wasiak-Gromek Rozporządzenie CLP Dr inż. Monika Wasiak-Gromek Title Rozporządzenie of the presentation CLP Date 23.04.13 # 2 Rozporządzenie CLP System GHS wdrożony został rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BHP PIKTOGRAMY

SZKOLENIE BHP PIKTOGRAMY SZKOLENIE BHP PIKTOGRAMY dr inż. Joanna Zembrzuska Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej Tel. 665 20 15 Pok. 105A lub 0.009A Joanna.Zembrzuska@put.poznan.pl Oznaczenia

Bardziej szczegółowo

Substancje i mieszaniny niebezpieczne w miejscu pracy

Substancje i mieszaniny niebezpieczne w miejscu pracy Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy Światowy Dzień Ofiar Wypadków Przy Pracy i Chorób Zawodowych Substancje i mieszaniny niebezpieczne w miejscu pracy mgr inż. Anna Dynia Oddział Higieny

Bardziej szczegółowo

SUBSTANCJE CHEMICZNE STWARZAJĄCE ZAGROŻENIA

SUBSTANCJE CHEMICZNE STWARZAJĄCE ZAGROŻENIA Szkoły Ponadgimnazjalne Moduł III Foliogram 41. KULTURA BEZPIECZEŃSTWA SUBSTANCJE CHEMICZNE STWARZAJĄCE ZAGROŻENIA Substancje chemiczne ze względu na zagrożenia dla zdrowia i/lub środowiska dzielimy na:

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO CHEMICZNE LESZEK ŁUKASIK

BEZPIECZEŃSTWO CHEMICZNE LESZEK ŁUKASIK BEZPIECZEŃSTWO CHEMICZNE LESZEK ŁUKASIK ISTOTA BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO Bezpieczeństwo chemiczne jest to całokształt środków prawnych, organizacyjnych i technicznych dla kontroli i profilaktyki zagroŝeń

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja i oznakowanie zgodne z rozporządzeniem 1272/2008/WE (CLP) zagrożenia dla zdrowia

Klasyfikacja i oznakowanie zgodne z rozporządzeniem 1272/2008/WE (CLP) zagrożenia dla zdrowia Klasyfikacja i oznakowanie zgodne z rozporządzeniem 1272/2008/WE (CLP) zagrożenia dla zdrowia Dr inż. Dorota Dominiak Sosnowiec, 17 listopada 2010 r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)

Bardziej szczegółowo

Gliwice 16.12.2010 r. Szanowni Klienci

Gliwice 16.12.2010 r. Szanowni Klienci Gliwice 16.12.2010 r. Szanowni Klienci Od dnia 1 grudnia 2010 roku firma POCH S.A. wprowadziła: 1. Nowe zasady klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z wymogami Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Interpretacja nowych polskich rozporządzeń dotyczących substancji i mieszanin niebezpiecznych

Interpretacja nowych polskich rozporządzeń dotyczących substancji i mieszanin niebezpiecznych Interpretacja nowych polskich rozporządzeń dotyczących substancji i mieszanin niebezpiecznych SYGOS IX Ustroń, 29.11-01.12.2012 r. Dorota Dominiak dorota.dominiak@chemikalia.gov.pl Ustawa Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Jak zmienią się etykiety substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych. Wymagania dotyczące opakowań substancji i mieszanin niebezpiecznych

Jak zmienią się etykiety substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych. Wymagania dotyczące opakowań substancji i mieszanin niebezpiecznych Jak zmienią się etykiety substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych. Wymagania dotyczące opakowań substancji i mieszanin niebezpiecznych Mariusz Godala Biuro ds. Substancji i Preparatów Chemicznych

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI RADA Bruksela, 11 listopada 2008 r. (OR. en) 2007/0121 (COD) PE-CONS 3671/08 ADD 6 COMPET 306 ENV 538 CHIMIE 49 MI 293 ENT 213 CODEC 1079 AKTY PRAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja czerwiec

Aktualizacja czerwiec Aktualizacja czerwiec Title of the presentation 2015 Date # Dotyczy wszystkich kart charakterystyki dla substancji i mieszanin Przyrostowy system numeracji. Aktualizacja/wersje Title of the presentation

Bardziej szczegółowo

Oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z zasadami rozporządzenia 1272/2008/WE (CLP) Mariusz Godala

Oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z zasadami rozporządzenia 1272/2008/WE (CLP) Mariusz Godala Oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z zasadami rozporządzenia 1272/2008/WE (CLP) Mariusz Godala Oznakowanie chemikaliów Art. 4 ust. 4 rozporządzenia CLP: w przypadku gdy substancja lub

Bardziej szczegółowo

Poradnik przechowywania substancji niebezpiecznych zgodnie z wytycznymi unijnymi REACH i CLP / Michał Kizyn. Poznań, Spis treści.

Poradnik przechowywania substancji niebezpiecznych zgodnie z wytycznymi unijnymi REACH i CLP / Michał Kizyn. Poznań, Spis treści. Poradnik przechowywania substancji niebezpiecznych zgodnie z wytycznymi unijnymi REACH i CLP / Michał Kizyn. Poznań, 2011 Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1 Regulacje Wspólnoty Europejskiej i przepisy krajowe

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument D033542/02 - ZAŁĄCZNIK.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument D033542/02 - ZAŁĄCZNIK. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 14 lipca 2014 r. (OR. en) 11888/14 ADD 1 ENV 672 ENT 161 PISMO PRZEWODNIE Od: Komisja Europejska Data otrzymania: 11 lipca 2014 r. Do: Dotyczy: Sekretariat Generalny Rady

Bardziej szczegółowo

Oznakowanie mieszanin zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie zgodnie z przepisami rozporządzenia CLP

Oznakowanie mieszanin zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie zgodnie z przepisami rozporządzenia CLP Oznakowanie mieszanin zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie zgodnie z przepisami rozporządzenia CLP Dr inż. Monika Wasiak-Gromek Oznakowanie chemikaliów Art. 4 ust. 4 rozporządzenia CLP: w przypadku

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do obrotu substancji i mieszanin chemicznych

Wprowadzenie do obrotu substancji i mieszanin chemicznych Wprowadzenie do obrotu substancji i mieszanin chemicznych Do obowiązków osoby wprowadzającej substancję chemiczną lub mieszaninę do obrotu należy: 1. Zaklasyfikowanie substancji lub mieszaniny zgodnie

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 19.12.2014 L 365/89 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zastępujące załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej

Bardziej szczegółowo

Nowa klasyfikacja klejów pod względem zagrożeń. Wdrożenie rozporządzenia CLP w UE

Nowa klasyfikacja klejów pod względem zagrożeń. Wdrożenie rozporządzenia CLP w UE Nowa klasyfikacja klejów pod względem zagrożeń Wdrożenie rozporządzenia CLP w UE Unijne rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania produktów chemicznych CLP (Classification, Labeling

Bardziej szczegółowo

Substancje i preparaty niebezpieczne nowe regulacje prawne Karta oceny ryzyka SYGOS VII

Substancje i preparaty niebezpieczne nowe regulacje prawne Karta oceny ryzyka SYGOS VII Substancje i preparaty niebezpieczne nowe regulacje prawne Karta oceny ryzyka Danuta Gillner Politechnika Śląska SYGOS VII Ustroń, 07-09.05.2009 Plan prezentacji System GHS nowe zasady klasyfikacji i oznakowania

Bardziej szczegółowo

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowanie

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowanie SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu : 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

Wykład 9 i 10. Zarządzanie chemikaliami. Opracowała E. Megiel, Wydział Chemii UW

Wykład 9 i 10. Zarządzanie chemikaliami. Opracowała E. Megiel, Wydział Chemii UW Wykład 9 i 10 Zarządzanie chemikaliami Opracowała E. Megiel, Wydział Chemii UW Chemikalia substancje chemiczne i ich mieszaniny. Zarządzanie klasycznie rozumiane obejmuje planowanie, organizowanie, decydowanie,

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza W Rzeszowie al. Powstańców Warszawy 6 WYDZIAŁ CHEMICZNY INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza W Rzeszowie al. Powstańców Warszawy 6 WYDZIAŁ CHEMICZNY INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza W Rzeszowie al. Powstańców Warszawy 6 WYDZIAŁ CHEMICZNY INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA przy magazynowaniu i stosowaniu materiałów stwarzających zagrożenie do

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 Nadrenian amonu. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 Nadrenian amonu. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu:, ammonium perrhenate Nr CAS: 13598-65-7 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

musi przedłożyć w odpowiednim terminie dokumenty rejestracyjne dotyczące tej substancji do Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) w Helsinkach

musi przedłożyć w odpowiednim terminie dokumenty rejestracyjne dotyczące tej substancji do Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) w Helsinkach REACHiECHA Istota Zgodnie z rozporządzeniem REACH, każdy producent/importer w obrębie UE: substancji chemicznej, w jej postaci własnej lub jako składnika jednego lub większej ilości preparatów, w ilości

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Tytuł:,, Instrukcja. Data obowiązywania: 25.06.2014 Wydanie: 1 Strona 1 z 6 Cel procedury: Celem wprowadzenia instrukcji jest ujednolicenie zasad postępowania i przechowywania substancji i materiałów niebezpiecznych

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporząd zona zgodnie z rozporząd zeniem REACH (1907/2006), z ałącznik II

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporząd zona zgodnie z rozporząd zeniem REACH (1907/2006), z ałącznik II sporząd zona zgodnie z rozporząd zeniem REACH (1907/2006), z ałącznik II 1/10 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu - 1.2. Istotne

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Identyfikacja przedsiębiorstwa: Zakłady Chemiczne ANSER Sp. z o.o. Siedziba: Ul. J. Conrada 7, 01-922 Warszawa tel.: (022) 663 70 73 fax.: (022) 669 01 22

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI BLACK-OUT zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI BLACK-OUT zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO SUBSTANCJI I PREPARATÓW CHEMICZNYCH

BEZPIECZEŃSTWO SUBSTANCJI I PREPARATÓW CHEMICZNYCH BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLI, 2008, 4, str. 999 1006 Henryk Gertig BEZPIECZEŃSTWO SUBSTANCJI I PREPARATÓW CHEMICZNYCH Katedra i Zakład Bromatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Kierownik: prof. dr

Bardziej szczegółowo

NADZÓR NAD PRACOWNIAMI CHEMICZNYMI W SZKOŁACH. Higiena Dzieci i Młodzieży Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kutnie

NADZÓR NAD PRACOWNIAMI CHEMICZNYMI W SZKOŁACH. Higiena Dzieci i Młodzieży Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kutnie NADZÓR NAD PRACOWNIAMI CHEMICZNYMI W SZKOŁACH Uregulowania prawne Ustawa z dnia 25.02.2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach(t.j. Dz. U. z 2015,poz.1203); Ustawa z dnia 26.06.1974r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowanie

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowanie SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu : 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

substancjami/mieszaninami niebezpiecznymi. Do środków niebezpiecznych należą:

substancjami/mieszaninami niebezpiecznymi. Do środków niebezpiecznych należą: W ustawie o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. z 2011 r. nr 63 poz. 322) zgodnie z art. 4 ust. 1 substancje i mieszaniny niebezpieczne to takie substancje i mieszaniny, które zaklasyfikowane

Bardziej szczegółowo

Laboratorium LAKMA SAT Sp. z o.o. Silikon L do luster KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

Laboratorium LAKMA SAT Sp. z o.o. Silikon L do luster KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Data sporządzenia: 20.11.2000 Data aktualizacji: 21.11.2008 1.IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa wyrobu: Zastosowanie: Preparat do klejenia luster

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI DERAT MONITORING zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI DERAT MONITORING zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA KARTA CHARAKTERYSTYKI strona. 1 / 6 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu 1.1.1 Handlowa wyrobu 1.1.2 Kod wyrobu PWIPSC100 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Seminarium SYGOS VIII System gospodarowania substancjami chemicznymi i odpadami niebezpiecznymi w szkołach wyższych i jednostkach badawczych regulacje prawne GHS i CLP Ustroń, 13-15. 01.

Bardziej szczegółowo

CLP/GHS Klasyfikacja zagrożeń wynikających z właściwości fizycznych

CLP/GHS Klasyfikacja zagrożeń wynikających z właściwości fizycznych CLP/GHS Klasyfikacja zagrożeń wynikających z właściwości fizycznych W przypadku zagrożeń wynikających z właściwości fizycznych ogólny zakres klasyfikacji w ramach CLP (rozporządzenie nr 1272/2008) jest

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania 02.02.2010 Wydanie : 3 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa : 1.2. Zastosowanie preparatu

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z przepisami WE nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II (453/2010) Data wystawienia: 02.09.2013r. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Płyn na komary i kleszcze

Płyn na komary i kleszcze KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania: 10.01.2011r. Ostatnia aktualizacja: 08.02.2012r. 1.Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: Nazwa handlowa:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki strona: 1/5 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Numer artykułu: 100176 113169 Numer według CAS: 1302-78-9 Numer według EINECS: 215-108-5 Istotne

Bardziej szczegółowo

Przeklasyfikowanie mieszanin zaklasyfikowanych jako niebezpieczne na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia

Przeklasyfikowanie mieszanin zaklasyfikowanych jako niebezpieczne na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia Przeklasyfikowanie mieszanin zaklasyfikowanych jako niebezpieczne na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia Mariusz Godala Biuro ds. Substancji Chemicznych Klasyfikacja mieszaniny przeklasyfikowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI BLUSAP NA KOMARY zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI BLUSAP NA KOMARY zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MUCHAKRON PLUS 10 WP zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI MUCHAKRON PLUS 10 WP zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

LabStand P.P.U. Wydanie 1 z dnia 01.06.2015 r. Małgorzata Bebejewska ul. Grunwaldzka 114, 60-308 Poznań Tel. +48 61 8672847

LabStand P.P.U. Wydanie 1 z dnia 01.06.2015 r. Małgorzata Bebejewska ul. Grunwaldzka 114, 60-308 Poznań Tel. +48 61 8672847 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1 : Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Certyfikowany ph-metryczny Materiał Odniesienia

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 197/26/WE, Artykuł 31 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI DEZOSAN WIGOR wg Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws.

KARTA CHARAKTERYSTYKI DEZOSAN WIGOR wg Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa handlowa produktu: 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE Zastosowanie: Dezynfekcja,

Bardziej szczegółowo

Produkt likwidujący nieprzyjemne zapachy NANER NAS010, NAS110

Produkt likwidujący nieprzyjemne zapachy NANER NAS010, NAS110 1.1 Identyfikator produktu: Strona 1/9 Dodatkowe postanowienia: Strona 2/9 SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 8.1 Parametry dotyczące kontroli: Wartości graniczne narażenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI FUNABEN PLUS 03 PA zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI FUNABEN PLUS 03 PA zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: FUNABEN PLUS 03 PA 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia: Aktualizacja: Wersja: 2.0 Strona 1 z 6 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Data sporządzenia: Aktualizacja: Wersja: 2.0 Strona 1 z 6 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Data sporządzenia: 12.11.2014 Aktualizacja: 04.05.2017 Wersja: 2.0 Strona 1 z 6 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MAŚĆ OGRODNICZ FUNABEN zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI MAŚĆ OGRODNICZ FUNABEN zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: MAŚĆ OGRODNICZA FUNABEN 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI AFANISEP 25 WP zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI AFANISEP 25 WP zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI. Dr inż. Monika Wasiak-Gromek

KARTA CHARAKTERYSTYKI. Dr inż. Monika Wasiak-Gromek KARTA CHARAKTERYSTYKI Dr inż. Monika Wasiak-Gromek Informowanie w łańcuchu dostawy tytuł IV Informacja na temat zagrożeń, ryzyka, kontroli ryzyka przekazywana jest w dół i w górę łańcucha dostawy Informacja

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI ANTY - KLESZCZ zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2015/830

KARTA CHARAKTERYSTYKI ANTY - KLESZCZ zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2015/830 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz

Bardziej szczegółowo

PRACA Z CHEMIKALIAMI, A OBOWIĄZKI STOSUJĄCEGO / DOSTAWCY WEDŁUG PRZEPISÓW REACH I CLP. inż. Andrzej Pieńkowski

PRACA Z CHEMIKALIAMI, A OBOWIĄZKI STOSUJĄCEGO / DOSTAWCY WEDŁUG PRZEPISÓW REACH I CLP. inż. Andrzej Pieńkowski PRACA Z CHEMIKALIAMI, A OBOWIĄZKI STOSUJĄCEGO / DOSTAWCY WEDŁUG PRZEPISÓW REACH I CLP inż. Andrzej Pieńkowski 1 PRACA Z CHEMIKALIAMI, A OBOWIĄZKI PRACODAWCY/DOSTAWCY. Producent Dystrybutor Stosujący Karta

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKTOSEP zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKTOSEP zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r

KARTA CHARAKTERYSTYKI Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r Data opracowania: 2014.02.25 Aktualizacja: - Wersja: 1 Strona 1 z 10 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa:. 1.2. Istotne

Bardziej szczegółowo

: KLEENEX Luksusowe antybakteryjne mydło w piance

: KLEENEX Luksusowe antybakteryjne mydło w piance SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa : KLEENEX Luksusowe antybakteryjne mydło w piance (6348/6349) 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Wydrukowano dnia: 13.08.2012 Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/ PRZEDSIĘBIORSTWA

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/ PRZEDSIĘBIORSTWA KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzenia (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2006. r. (REACH) oraz Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ZAPACH OBSESSION PERFUME BLUE SKY

ZAPACH OBSESSION PERFUME BLUE SKY Data wystawienia: 28.09.2015 r K A R T A C H A R A K T E R Y S T Y K I ZAPACH OBSESSION PERFUME BLUE SKY [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) wraz z późn. zm.] Wersja: 1.0/PL S e

Bardziej szczegółowo

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P.

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzenia (WE) NR 1907/2006 Europejskiego z dnia 18 grudnia 2006. r. (REACH) Parlamentu 1. IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MAŚĆ OGRODNICZA FUNABEN zgodnie z rozporządzeniem 453/2010/WE

KARTA CHARAKTERYSTYKI MAŚĆ OGRODNICZA FUNABEN zgodnie z rozporządzeniem 453/2010/WE SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJ/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Podstawa: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws.

Karta charakterystyki Podstawa: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. Karta charakterystyki Podstawa: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. REACH ze zmianami 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE REACH PRZEMYSŁ KOSMETYCZNY USTAWA O SUBSTANCJACH I ICH MIESZANINACH

ROZPORZĄDZENIE REACH PRZEMYSŁ KOSMETYCZNY USTAWA O SUBSTANCJACH I ICH MIESZANINACH ROZPORZĄDZENIE REACH PRZEMYSŁ KOSMETYCZNY USTAWA O SUBSTANCJACH I ICH MIESZANINACH Monika Blezień Ruszaj Rozporządzenie REACH ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 1907/2006 z późn. zm. Woda destylowana

KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 1907/2006 z późn. zm. Woda destylowana Data sporządzenia: 11.01.2013 Aktualizacja: ---- 03.02.2013 Wersja: 1.0 CLP Strona 1 z 7 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY i IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Karta charakterystyki Prawa autorskie, 2015, 3M Company Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i/lub pobieranie tych informacji w celu właściwego i bezpiecznego korzystania z produktów marki 3M jest dozwolone

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO RENISOL Strona 1 z 7 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Sporządzona zgodnie z Załącznikiem II do Rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 5.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 65/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/27/UE z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniająca dyrektywy Rady 92/58/EWG, 92/85/EWG,

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki wyrobu Alustat Foam

PPH CERKAMED Karta charakterystyki wyrobu Alustat Foam Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Producent: Alustat Foam Preparat do tamowania drobnych krwawień Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola

Bardziej szczegółowo

OILNAT OLEJ LNIANY TŁOCZONY NA ZIMNO

OILNAT OLEJ LNIANY TŁOCZONY NA ZIMNO Data sporządzenia: 14.12.2012 Strona 1 z 6 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa: OILNAT OLEJ LNIANY TŁOCZONY NA ZIMNO Nr CAS: 8001-26-1 Nr WE:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MAŚĆ OGRODNICZ FUNABEN zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2015/830

KARTA CHARAKTERYSTYKI MAŚĆ OGRODNICZ FUNABEN zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2015/830 SEKCJA 1: DENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: MAŚĆ OGRODNICZA FUNABEN 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0 Numer Karty: Aktualizacja: SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa

Wersja 1.0 Numer Karty: Aktualizacja: SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa : Kod wyrobu : 000000014587 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KIT AMPL CT/NG PREP GEN2 100T IVD CE

KIT AMPL CT/NG PREP GEN2 100T IVD CE SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa wyrobu : Numer kat./nr Genisys : 20759414122 Nazwa substancji : AMPLICOR CT/NG Specimen

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Karta zgodna z załącznikiem I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny,

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej ALGINAT

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej ALGINAT 1. Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa substancji: Alginat Numer CAS: 9005-38-3 Numer WE: 618-415-6 Numer rejestracyjny REACh: Produkt zgodny z załącznikiem V, pkt

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Strona 1 z 7 SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA 1.1 Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa Exterior Zastosowanie preparatu: gotowa do użycia masa akrylowa do pokrywania sztukaterii

Bardziej szczegółowo

Pigment antykorozyjny NAN-4

Pigment antykorozyjny NAN-4 Strona 1/5 Data sporządzenia karty: 02-01-2012 Aktualizacja: 03-10-2013 KARTA CHARAKTERYSTYKI (Podstawa : Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 201r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SAPONIT zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI SAPONIT zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia: 12.11.2014 Aktualizacja: Nie dotyczy Wersja: 1.0 Strona 1 z 6 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Data sporządzenia: 12.11.2014 Aktualizacja: Nie dotyczy Wersja: 1.0 Strona 1 z 6 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Data sporządzenia: 12.11.2014 Aktualizacja: Wersja: 1.0 Strona 1 z 6 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Nr CAS: 16389-88-1

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY AKTY PRAWNE SAKCJA HIGIENY PRACY PSSE W LIPSKU NAZWA NUMER ZMIANY PODSTAWY PRAWNE Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2015 r., poz. 1412). Rozporządzenie Ministra Zdrowia

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO SOLFA Strona 1 z 8 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Sporządzona zgodnie z Załącznikiem II do Rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI FUNABEN PLUS 03 PA zgodnie z rozporządzeniem 453/2010/WE

KARTA CHARAKTERYSTYKI FUNABEN PLUS 03 PA zgodnie z rozporządzeniem 453/2010/WE SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJ/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

ZAPACH OBSESSION PERFUME FREEDOM

ZAPACH OBSESSION PERFUME FREEDOM S e k c j a 1 : I d e n t y f i k a c j a s u b s t a n c j i / m i e s z a n i n y i i d e n t y f i k a c j a s p ó ł k i / p r z e d s i ę b i o r s t w a 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Glade by Brise Żel PINE

Glade by Brise Żel PINE 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikator produktu : Glade by Brise Żel Pine Istotne zidentyfikowane : Odświeżacz powietrza w żelu. zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania 29.08.2009 Wydanie : 2 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa : 1.2. Zastosowanie preparatu

Bardziej szczegółowo

ROZPAŁKA EKOLOGICZNA STAŁA

ROZPAŁKA EKOLOGICZNA STAŁA Data wystawienia: 10.03.2009 r. Wersja: 1.1/PL KARTA CHARAKTERYSTYKI [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH)] 1. I d e n t y f i k a c j a p r e p a r a t u, I d e n t y f i k a

Bardziej szczegółowo

ISO DICHT Taśma żółta

ISO DICHT Taśma żółta SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Karta charakterystyki odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) Data wydania: 31/05/2017 Wersja: 1.

Karta charakterystyki Karta charakterystyki odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) Data wydania: 31/05/2017 Wersja: 1. odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) Data wydania: 31/05/2017 Wersja: 1.0 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Postać

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 1.6.2016 L 144/27 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/863 z dnia 31 maja 2016 r. zmieniające załączniki VII i VIII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji,

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO APROL Strona 1 z 7 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Sporządzona zgodnie z Załącznikiem II do Rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku

Bardziej szczegółowo

Taśma Uszcelniająca. Ośno II /24 87-700 Aleksandrów Kujawski

Taśma Uszcelniająca. Ośno II /24 87-700 Aleksandrów Kujawski 1.IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA Informacje o produkcie Nazwa handlowa Taśma Zalecane użycie Wkładka elastyczna używana w hydroizolacji. Firma

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) 453/2010 DRYER CID W yd a n i e : 1. 0

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) 453/2010 DRYER CID W yd a n i e : 1. 0 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa Typ produktu proszek 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU BLUSAP NA KOMARY

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU BLUSAP NA KOMARY 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa: Zastosowanie: Środek odstraszający owady, w atomizerze Producent: FREGATA S.A., ul. Grunwaldzka 497, 80-309 Gdańsk E-mail: fregata@fregata.gda.pl

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Podstawa: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. REACH wraz ze zmianami.

Karta charakterystyki Podstawa: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. REACH wraz ze zmianami. Karta charakterystyki Podstawa: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. REACH wraz ze zmianami. 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

1. Identyfikacja substancji/preparatu. Identyfikacja producenta.

1. Identyfikacja substancji/preparatu. Identyfikacja producenta. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Sporządzona zgodnie z Załącznikiem II do Rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji,

Bardziej szczegółowo