Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa"

Transkrypt

1 Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

2

3 Witold Szwebs Olsztyn 2006

4 Niniejsza publikacja została przygotowana przez projekt Budujmy Razem finansowany w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Equal ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Wyrażone tu poglądy są wyłącznie poglądami autorów publikacji i w żadnym przypadku nie mogą być utożsamiane z oficjalnym stanowiskiem Unii Europejskiej. Projekt i przygotowalnia graficzna Agencja Reklamowa AGRAF

5 Szanowni Państwo, przemiany gospodarczo-społeczne, które nastąpiły w Polsce w ostatnich latach oraz postępujący proces integracji europejskiej stanowią z jednej strony dużą szansę rozwoju, ale z drugiej stawiają określone wyzwania i powodują pewne problemy. Do największych należy niewątpliwie wysokie bezrobocie oraz dysproporcja między poziomem konkurencji firm polskich i zagranicznych. Powoduje to konieczność nieustannego poszukiwania nowych sposobów zwalczania bezrobocia, rozwoju zawodowego pracowników i poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw. Jednym z ciekawszych instrumentów umożliwiających integrację tych trzech obszarów jest system rotacji pracy, od lat z powodzeniem wdrażany w Europie Zachodniej, a w Polsce niemal nieznany. Korzystając z możliwości, jakie oferuje Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL, pragniemy przetestować to rozwiązanie na gruncie polskim w branży budowlanej i instalatorskiej, a docelowo wprowadzić je do praktyki dnia codziennego. Celem przybliżenia szerokiemu gronu tematyki rotacji pracy postanowiliśmy stworzyć przystępny przewodnik wynikiem tych prac jest niniejsza publikacja. Zawiera ona opis koncepcji rotacji pracy, jej historii i stosowanych modeli. Szczegółowo opisane są także zasady wdrażania projektów rotacyjnych, z uwzględnieniem grup uczestniczących w rotacji pracy. Przygotowaliśmy także wykaz pozycji i opracowań z tego tematu, umożliwiający dalsze poszerzenie wiedzy. Po zakończeniu działań związanych z praktycznym choć jedynie pilotażowym wdrożeniem rotacji pracy w firmach budowlanych z regionu warmińsko-mazurskiego w ramach projektu, planujemy przygotowanie kolejnej publikacji, opisującej nasze doświadczenia i wnioski dla przyszłych realizatorów. Projekt Budujmy Razem będzie realizowany do końca 2007 roku. Oprócz rotacji pracy, będziemy się zajmować także innymi tematami bilansowaniem kompetencji zawodowych, równowagą między pracą zawodową a życiem rodzinnym, wprowadzaniem nowych metod edukacyjnych (w tym opartych na e-learningu) oraz upowszechnianiem innowacyjnych technologii sanitarnych, proekologicznych i komputerowych. Szczegóły oraz bieżące informacje o projekcie dostępne są na stronie internetowej Zapraszamy do lektury! 5

6

7 Spis treści 1. Wstęp Koncepcja Interesariusze i uczestnicy Historia Rotacji Pracy Rotacja pracy w projekcie Budujmy Razem Fazy wdrażania projektu rotacyjnego Modele Literatura

8

9 1. Wstęp Projekt rotacyjny przypomina układankę puzzle. Wszystkie części muszą pasować do siebie i być ułożone we właściwej kolejności. Dlatego też planowanie i koordynacja projektu są ważnymi elementami sukcesu. Celem przewodnika jest prezentacja jasnej struktury organizacji projektu i przegląd tematów, które należy wziąć pod uwagę zanim zacznie się planowanie projektu i w trakcie jego realizacji. Niniejszy przewodnik ma służyć jako praktyczne narzędzie dla osób zajmujących się rotacją pracy w ramach projektu EQUAL Budujmy Razem oraz dla wszystkich innych zainteresowanych koncepcją rotacji pracy, jej wdrażaniem i pogłębieniem posiadanej wiedzy. Przewodnik omawia praktyczne aspekty planowania i wdrażania w życie projektów rotacyjnych. Staramy się koncentrować przede wszystkim na tym, jakie elementy powinien zawierać projekt rotacyjny, raczej, niż czego powinien unikać. Wydaje nam się, że ta część doświadczeń powinna być zawarta w raporcie podsumowującym doświadczenia projektu w regionie. Przewodnik uwzględnia przede wszystkim potrzeby pracodawców jako jednej z grup docelowych projektów rotacyjnych. Staramy się mieć na uwadze wszystkie aspekty, które zarówno pojedynczy przedsiębiorcy jak i organizacje branżowe powinny wziąć pod uwagę w realizacji projektu. Przewodnik został opracowany na podstawie doświadczeń z Danii, gdzie rotację pracy wymyślono w końcu latach osiemdziesiątych, a także z krajów europejskich, które testowały programy rotacyjne i wdrażały je w ramach programów Europejskiego Funduszu Społecznego. Zbieranie i analiza doświadczeń projektów rotacyjnych były częścią siedmioletniej pracy sekretariatu międzynarodowego początkowo nieformalnej sieci współpracy, a później stowarzyszenia EU-Jobrotation International Association, działającego w latach w 16 krajach unijnych, w którego prace włączony był autor przewodnika. Witold Szwebs Ekspert ds. rotacji pracy projektu Budujmy razem 9

10 2. Koncepcja Rotacja pracy (ang. Jobrotation lub Job Rotation ) jest innowacyjnym instrumentem wpierania rozwoju firm, podnoszenia kwalifikacji i tworzenia nowych miejsc pracy. Model rotacji pracy jest bardzo prosty: jeden, bądź więcej pracowników w zakładzie pracy zostaje wysłanych na kurs doskonalenia zawodowego. Pracownicy ci zostają w tym czasie zastąpieni przez osoby pozostające bez pracy, a które są specjalnie przeszkolone do przejęcia obowiązków na czasowo wolnym stanowisku pracy. Rotacja pracy ( nazywana także rotacją na rzecz kształcenia się czy rotacją na rynku pracy ) nie oznacza więc wewnętrznej rotacji w zakładzie pracy, gdzie pracownicy od czasu do czasu zmieniają stanowisko pracy w celu zastąpienia kolegi, czy dla urozmaicenia jednostajnej pracy, choć element wewnętrznej rotacji w przedsiębiorstwie może być częścią projektu rotacyjnego. Zasadniczą różnicą między wewnętrzną rotacją w zakładzie pracy a istotą rotacji na rynku pracy jest udział w projekcie pracowników zewnętrznych osób pozostających bez pracy i zatrudnionych na czas określony w zakładzie. Koncepcja rotacji integruje więc trzy obszary strategicznych działań na rzecz rynku pracy i gospodarki: 10

11 promocję kształcenia ustawicznego przez zapewnienie szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw, aktywne wspieranie rozwoju przedsiębiorstw przez inwestycje w zasoby ludzkie, tworzenie miejsc pracy i zwalczanie bezrobocia, Integracja tych trzech obszarów w jeden program stanowi siłę koncepcji rotacji pracy. Rotacja pracy jest najczęściej stosowana, kiedy w przedsiębiorstwie istnieje potrzeba doskonalenia zawodowego pracowników, a szkoleń nie można przeprowadzić bez istotnej utraty zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa. Projekt rotacyjny można organizować zarówno dla pojedynczych pracowników, działu w przedsiębiorstwie, całego przedsiębiorstwa, czy nawet grupy przedsiębiorstw współpracujących w sieci lub całej branży. Istnieją różne modele organizacji samego projektu, które można podzielić na pięć typów omówionych w rozdziale szóstym. Trzeba jednak pamiętać, że koncepcja rotacji jest bardzo elastycznym modelem, a sposób jej organizacji zależy od konkretnych potrzeb przedsiębiorstwa, partnerów i uczestników projektu. 11

12 3. Interesariusze i uczestnicy Rotacja na rynku pracy łączy interesy różnych grup rynku pracy. Interesariuszami projektu (podmiotami instytucjonalnymi i decydentami, którzy są w jakiś sposób uzależnieni od projektu, jego funkcjonowania i/lub wpływają na jego realizację) są: Pracodawcy Pracownicy Bezrobotni Urzędy pracy Instytucje szkoleniowe Szkoły zawodowe Związki zawodowe/przedstawiciele pracowników Agencje rządowe Społeczność lokalna / społeczeństwo Doświadczenie dowodzi, że projekty rotacyjne wymagają przede wszystkim ścisłej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, urzędami pracy, związkami zawodowymi, instytucjami szkoleniowymi, a w niektórych przypadkach także wydziałami opieki społecznej i samorządami. Współpraca ta działa często jak katalizator powstawania nowych pomysłów i sposobów spojrzenia na problemy prowadząc często do kolejnych projektów i inicjatyw. Projekty rotacyjne tworzą sytuację trzech zwycięzców, gdzie każda ze stron uczestniczących w projekcie: bezrobotny pracownik przedsiębiorca, wygrywa dla siebie to, na czym najbardziej mu zależy, tworząc jednocześnie wartość dodaną wynikającą ze współpracy lokalnych aktorów rynku pracy. Prześledźmy jednak systematycznie korzyści poszczególnych stron uczestniczących w projekcie. Co zyskuje pracownik? Projekty rotacyjne dają przede wszystkim pracownikom zwiększoną możliwość doskonalenia zawodowego, podnoszenia kwalifikacji i rozwoju kompetencji, usuwając szereg barier związanych z uczestnictwem w kształceniu ustawicznym. Zatrudnienie bezrobotnych na miejsce pracowników daje możliwość zorganizowania nauki w czasie przeznaczonym na pracę, gdzie lepsza jest motywacja i chłonność umysłu. Szkolenia odbywające się wieczorem lub w czasie weekendu nie są tak efektywne jak szkolenia 12

13 w czasie dnia pracy. Szkolenia w ramach projektów są dłuższe niż zwykle, co daje możliwość optymalnego rozłożenia materiału i większej efektywności nauczania. Dostosowane są one do indywidualnych potrzeb i umiejętności danego pracownika, będąc częścią planu szkoleniowego firmy opracowywanego zwykle dla całego zakładu w pierwszej fazie realizacji projektu. Przy wyodrębnionej funkcji koordynacji projektu istnieje też możliwość udzielenia indywidualnego doradztwa i wsparcia ze strony personelu wdrażającego plan szkoleniowy dla firmy. Trzeba zaznaczyć, że szkolenia nie obejmują tylko kwalifikacji techniczno-zawodowych takich jak: nowe technologie, szkolenia zawodowe, księgowość i finanse, handel internetowy, nauka języków obcych itp. Uczenie się w miejscu pracy powinno obejmować także umiejętności ponadzawodowe, jak zarządzanie czasem, praca w sprawnym zespole, zarządzanie zmianami, zarządzanie jakością, umiejętności komunikacyjne i interpersonalne, czy czasem naukę czytania i pisania, która w warunkach wtórnego analfabetyzmu jest decydująca dla efektywnego funkcjonowania na miejscu pracy. W konsekwencji pracownik uzyskuje nie tylko nowe kwalifikacje zawodowe i osobowościowe, ale także jest lepiej przygotowany do pracy w warunkach ciągłych zmian w swojej dziedzinie pracy i polepsza perspektywę dalszego zatrudnienia w swoim zakładzie pracy. Co zyskuje bezrobotny? Rotacja na rynku pracy jest jednym z najlepszych sposobów poprawy szans bezrobotnego na znalezienie pracy. Bezrobotni uczestniczący w programie polepszają swoją sytuację poprzez: 1) uczestniczenie w szkoleniu przygotowującym do podjęcia pracy, a więc nabycie nowych kwalifikacji, 2) czasowe zatrudnienie w firmie i poprzez to zdobycie konkretnego doświadczenia zawodowego. W konsekwencji bezrobotni zwiększają swoje szanse znalezienia stałej pracy dzięki zdobytym kwalifikacjom lub doskonaleniu już posiadanych. Dla wielu osób czasowe zatrudnienie prowadzi do stałego zatrudnienia w tej samej firmie lub w innym powiązanym z nią przedsiębiorstwie. Efektywność projektów rotacyjnych sięga 75% zatrudnionych bezrobotnych po zakończeniu okresu pracy na zastępstwo. Inni uczestnicy tworzą grupę pracowników zastępczych, stając się podstawą do stworzenia banku pracy, bądź kontynuują podwyższanie kwalifikacji w trakcie dalszych szkoleń. Możliwość uczestnictwa w projekcie przełamuje szereg barier utrudniających wejście na rynek pracy. Dotyczy to zarówno kwalifikacji techniczno-zawodowych i umiejętności ogólnych, które należy dostosować do obowiązujących wymagań, jak i barier osobistych brak wiary w siebie, brak jasnego obrazu swoich umiejętności, czy brak środków na utrzymanie. Projekt rotacyjny oferuje bezrobotnemu w fazie przygotowawczej szkolenie przygotowujące do podjęcia pracy na konkretnym stanowisku pracy, jak i opracowanie indywidualnej ścieżki rozwoju obejmującego zarówno plan polepszenia kwalifikacji za- 13

14 wodowych, jak i umiejętności ogólnych i ponadzawodowych. Zatrudnienie w firmie daje bezrobotnemu niezbędne doświadczenie zawodowe, dające mu wiarygodność w oczach potencjalnego pracodawcy, jak i wzmocnienie wiary we własne siły. W czasie pracy na zastępstwo bezrobotnym opiekuje się zazwyczaj stały opiekun ze strony zakładu mentor, co daje mu poczucie bezpieczeństwa i większą pewność wykonywania obowiązków zgodnie z wymaganiami danego stanowiska. Co zyskuje przedsiębiorstwo? Nastawienie przedsiębiorców do projektów inwestycji w zasoby ludzkie może być bardzo różne. Związane jest to z wieloma czynnikami, jak np. wielkością przedsiębiorstwa, strukturą organizacyjną, doświadczeniami w tym zakresie, możliwościami finansowymi, itp. Generalnie rzecz biorąc negatywne lub obojętne nastawienie przedsiębiorców do podnoszenia kwalifikacji pracowników wiąże się z ich ukierunkowaniem na bieżący zysk, na przeżycie. Brak jest planu perspektywicznego rozwoju, który obejmowałby także kwalifikacje pracowników. Wiąże się to także z mentalnością niektórych przedsiębiorców, którzy nie są przekonani o bezpośrednim przełożeniu wyższych kwalifikacji pracowników, zwłaszcza ponadzawodowych, na bieżące wyniki produkcyjne firmy. Zwykle kwalifikacje i umiejętności pracowników nie są zidentyfikowane, brak jest także ofert szkoleniowych, które by odpowiadały potrzebom firmy. Oddelegowanie pracowników na szkolenia wiąże się dla przedsiębiorcy nie tylko z konkretnym wydatkiem na pokrycie kosztów szkolenia, ale także przy kursach dziennych ze spadkiem produktywności. Jest to zdecydowanie barierą przy rozważaniu kursów dłuższych czy obejmujących większą grupę pracowników. Uczestnictwo w projektach rotacji na rynku pracy daje przedsiębiorstwu podstawową korzyść firma unika strat produkcyjnych w czasie, gdy jej pracownicy przechodzą szkolenie. Dodatkowym zyskiem dla firmy jest to, że po zakończeniu projektu rotacyjnego przedsiębiorca ma do dyspozycji szereg wykwalifikowanych pracowników zastępczych i dostęp do banku pracy, w którym zawarte są dane o osobach przygotowanych do podjęcia pracy. Projekt rotacyjny może stać się więc elementem polityki rekrutacyjnej i kadrowej przedsiębiorstwa. Dla wielu firm szczególnie ważna jest możliwość przeszkolenia pracowników zastępczych zanim zostaną oni zatrudnieni na stałe. Przedsiębiorstwo zyskuje także szereg korzyści wynikających z podniesienia kwalifikacji pracowników. Posiadanie dobrze wykształconej kadry skutkuje wyższą wydajnością i lepszym potencjałem do wprowadzania najnowszych technologii, co z kolei przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności. Rośnie ponadto zaangażowanie pracowników, stopień ich świadomości, odpowiedzialności i satysfakcji z wykonywanej pracy. Przeprowadzane szkolenia wiążą się z badaniem potrzeb szkoleniowych w firmie i opracowaniem planu szkoleniowego dla pracowników powiązanego ze strategią rozwoju firmy. Dzięki uczestnictwu w projekcie przedsiębiorca uzyskuje więc wgląd w aktualnie posiadane kwalifikacje swego personelu i ocenę przyszłych potrzeb w tym zakresie. Dla wielu firm uczestnictwo w programie rotacji na rynku pracy jest zatem początkiem 14

15 procesu, w którym następują dalsze szkolenia własnych pracowników. Inwestycja w kwalifikacje pracowników staje się integralną częścią praktyki danej firmy Wiele małych firm jest w stanie wprowadzić program rotacji pracy jedynie poprzez połączenie sił z innymi firmami o podobnych potrzebach szkoleniowych, czy rekrutacyjnych. Może to być spowodowane faktem, że firma sama nie posiada wystarczającej ilości pracowników, bądź też nie jest w stanie oddelegować na szkolenia odpowiedniej liczby pracowników w tym samym czasie. Utworzenie sieci małych przedsiębiorstw uczestniczących w programie szkoleniowym pozwala rozwiązać ten problem. Sieć taka często stanowi zaczątek bliższej współpracy w obszarach nie związanych ze szkoleniami czy projektami rotacyjnymi. 15

16 4. Historia Rotacji Pracy Pomysł na połączenie dwóch znanych instrumentów rynku pracy: podwyższania kwalifikacji pracowników i stażu dla bezrobotnych w jeden całościowy projekt, powstał w Danii na wyspie Fionia. W jednym z zakładów produkcyjnych działaczka związkowa postanowiła zmienić radykalnie sytuację kobiet w przedsiębiorstwie. Problem polegał mianowicie na tym, że to mężczyźni obsługiwali nowoczesne maszyny produkcyjne, natomiast kobiety, z braku kwalifikacji, nie miały tych samych możliwości kariery i podnoszenia zarobków. Zainicjowała ona wysłanie kobiet na kurs doskonalenia zawodowego. Żeby przedsiębiorstwo nie utraciło zdolności produkcyjnych, zaangażowano grupę bezrobotnych, którzy po przeszkoleniu zastąpili pracownice uczestniczące w kursach. Istnieje kilka innych organizacji z Danii, które twierdzą, że są autorami pomysłu, jednak nie to jest w historii najważniejsze. Wniosek z niej jest następujący: Innowacyjne pomysły mogą powstać oddolnie Łącząc istniejące narzędzia rynku pracy w jedną strategię można osiągnąć nową jakość Od czasu pierwszych projektów w 1987, projekty rotacyjne zaczęły rozwijać się w Danii w coraz bardziej przemyślanej i zorganizowanej formie, korzystając z dostępnych dotacji zarówno do szkoleń pracowników, jak i dotacji do zatrudniania bezrobotnych w zakładach pracy. W szczytowym okresie w 1996 roku w projektach rotacyjnych uczestniczyło w Danii ponad 36 tysięcy osób (przy sile roboczej wielkości 3,5 miliona osób). W ostatnim okresie zainteresowanie rotacją pracy spada ze względu na zmiany w systemie dotacji do projektów rynku pracy i systemie szkolnictwa zawodowego. W roku 2003 w projektach rotacyjnych uczestniczyło już tylko ponad 15 tysięcy osób (w tę liczbę wlicza się zarówno bezrobotnych jak i pracowników) i 216 zakładów pracy. Zaznaczyć jednak trzeba, że Urzędy Pracy rejestrują tylko te projekty rotacyjne, które korzystają ze wsparcia środków publicznych. Poza statystyką pozostaje więc cały szereg inicjatyw, które realizowane są bez takiego wsparcia siłami własnymi przedsiębiorstw i partnerów. Jedną z interesujących cech programów szkoleniowych w ramach rotacji pracy w Danii było skupienie się także na potrzebach w zakresie umiejętności ponadzawodowych pracowników niewykwalifikowanych lub niskowykwalifikowanych: np. umiejętności pisania i liczenia, pracy w zespole, nauki języka duńskiego (w przypadku imigrantów), itp. 16

17 Rotacja pracy w Danii, Liczba uczestników (zatrudnionych i pracowników na zastępstwo) Druga historia związana z rozwojem koncepcji rotacyjnej, to historia rozwoju koncepcji na rynku europejskim. Sam pomysł został wypromowany dzięki programom Europejskiego Funduszu Społecznego, zwłaszcza Inicjatywy ADAPT, realizowanej w latach Inicjatywa ta stawiała bardzo duże wymagania w stosunku do współpracy międzynarodowej. Duńskie organizacje postanowiły wyeksportować pomysł do innych krajów Unii, co się znakomicie udało. W ramach kilkunastu projektów pilotażowych przeprowadzonych w 12 krajach przetestowano różne modele rotacyjne, lub przeprowadzono dokładną analizę warunków koniecznych do wdrożenia pomysłu. W chwili obecnej koncepcja jest przyjęta jako jeden ze standardowych instrumentów systemu rynku pracy w wielu krajach i regionach (Niemcy, Szwecja, Anglia, Szkocja, Portugalia, Sycylia) i istnieje jako zalecenie czy priorytet w wielu dokumentach politycznych unijnych i narodowych (np. jako zalecenie Szczytu na rzecz Zatrudnienia w Luksemburgu w 1997, Memorandum na rzecz Kształcenia Ustawicznego z 2000, priorytety funduszów strukturalnych Cel 1 i 3, wielu Narodowych Planów Zatrudnienia, itd.). W trakcie oficjalnego otwarcia Inicjatywy EQUAL w czerwcu 2002 w Niemczech Anna Diamantopoulou, komisarz Komisji Europejskiej odpowiedzialny za politykę zatrudnienia w Unii wymieniła właśnie rotację pracy jako przykład innowacyjnej inicjatywy, która mogła zaistnieć w innych krajach dzięki efektowi katalizatora, jaki generuje współpraca międzynarodowa. 17

18 5. Rotacja pracy w projekcie Budujmy Razem BUDUJMY RAZEM to innowacyjny projekt realizowany w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Partnerstwo realizujące projekt zostało utworzone w 2004 roku przez kilka organizacji z regionu Warmińsko-Mazurskiego w celu wypracowania nowych sposobów rozwiązywania problemów dotyczących nierówności na rynku pracy i nieprzystosowania do zmian strukturalnych w branży budowlanej i instalatorskiej. Inicjatorami przedsięwzięcia były: Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie (instytucja szkoleniowa od wielu lat zajmująca się kształceniem i doskonaleniem zawodowym dorosłych i młodzieży) oraz Olsztyńska Izba Budowlana (branżowe stowarzyszenie firm budowlanych). Obie organizacje od wielu lat działają na rzecz wzmocnienia lokalnych przedsiębiorstw, rozwoju kadr budowlanych i zwalczania problemów regionalnego rynku pracy. W-M ZDZ ponadto angażuje się w działania na rzecz aktywizacji bezrobotnych i upowszechniania nowych technologii. W chwili pojawienia się możliwości, jakie oferuje Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL, partnerstwo zostało poszerzone o kolejne dwie instytucje: Agencję Nieruchomości Rolnych (która zajmuje się m.in. aktywizacją bezrobotnych z terenów popgrowskich) oraz Polską Korporację Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji (samorząd branżowy instalatorów). Skład Partnerstwa został dobrany tak, aby jak najlepiej sprostać oczekiwaniom beneficjentów, czyli pracowników i właścicieli firm budowlanych oraz osób pozostających bez pracy. Liderem Partnerstwa jest W-M ZDZ - organizacja szkoleniowa, posiadająca wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń zawodowych zarówno dla pracowników, jak i osób bezrobotnych. Dwa samorządy gospodarcze wchodzące w skład Partnerstwa reprezentują interesy i oczekiwania podmiotów budowlanych, a czwarty z Partnerów - Agencja Nieruchomości Rolnych - odpowiada za kontakty i zrekrutowanie osób bezrobotnych, zwłaszcza z terenów po byłych PGRach. Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie sektora budowlanego i instalatorskiego w regionie warmińsko-mazurskim poprzez rozwój i szkolenie kadr, wdrożenie nowoczesnych technologii, rozwiązań proekologicznych i technologii informatycznych. Dla osiągnięcia tego celu, Partnerstwo zamierza zrealizować następujące zadania: wdrożenie systemu rotacji pracy; eksperymentalne wsparcie kobiet z rodzin bezrobotnych biorących udział w rotacji pracy; 18

19 wdrożenie branżowego Funduszu Szkoleniowego; zwiększenie zainteresowania przedsiębiorców rozwojem zasobów ludzkich; wdrożenie i przetestowanie systemu bilansowania kompetencji zawodowych; utworzenie Centrum Oprogramowania Projektowego i Kosztorysowego; szkolenia pracowników MŚP i seminaria dotyczące stosowania innowacji technologicznych i komputerowych; pilotażowe wdrożenie trzech nowych technologii proekologicznych; adaptacja innowacyjnej metody kształcenia kadr budowlanych w oparciu o model francuski upowszechnienie stosowania e-learningu. Więcej informacji o partnerstwie, projekcie i jego rezultatach można uzyskać na stronie internetowej Rotacja pracy zajmuje szczególne miejsce w działaniach projektu, jako że angażuje wszystkie trzy obszary zainteresowania Partnerstwa: doskonalenie zawodowe pracowników, aktywizację bezrobotnych oraz rozwój strategiczny przedsiębiorstw i sektora branżowego, a ponadto umożliwia uzyskanie efektów synergii. Połączenie tych trzech elementów w jeden zintegrowany system pełni rolę katalizatora dla procesów kształcenia ustawicznego, tworzenia miejsc pracy i zwiększenia konkurencyjności firm sektora budowlanego i instalatorskiego. Promocja kształcenia ustawicznego Inwestowanie w zasoby ludzkie zwłaszcza w czasach rosnącej konkurencji technologicznej na rynku jest niezbędnym priorytetem strategii rozwoju firm. Rozwój i ekspansja na rynku są ściśle związane z wysoko wykwalifikowanymi i w pełni zaangażowanymi pracownikami. Poziom kwalifikacji pracowników jest także elementem o kluczowym znaczeniu w ocenie konkurencyjności firmy. Szerokie perspektywy rozwoju i awansu oraz dobre programy szkoleniowe zachęcają pracowników do trwałego związania się z firmą. W sektorze budowlanym niski poziom kwalifikacji kadr jest często przyczyną niemożliwości realizacji robót wykonawczych powiązanych z najnowszymi rozwiązaniami materiałowymi, technicznymi i technologicznymi. Statut pracownika budowlanego uległ deprecjacji, a branża nie jest postrzegana jako atrakcyjny pracodawca dla młodzieży i absolwentów szkół budowlanych. Innym problemem sektora jest fluktuacja kadr i wymagania pracodawców w stosunku do nowych pracowników. Pracodawcy poszukują pracowników posiadających umiejętności praktyczne zawiązane z zastosowaniem nowoczesnych technologii budowlanych i instalatorskich, znających obecnie stosowane najnowsze materiały budowlane. Potencjalna grupa osób, które mogą być zainteresowane pracą w sektorze charakteryzuje się niskim poziomem wykształcenia i niskimi kwalifikacjami zawodowymi, lub ich brakiem. Absolwenci szkół technicznych i zawodowych z kolei tylko w niewielkim stopniu znają najnowsze rozwiązania w budownictwie i dodatkowo nie mają praktycznego doświadczenia zawodowego. 19

20 Rotacja na rynku pracy daje możliwość zatrudnionym i potencjalnym pracownikom doskonalenia umiejętności podnosząc ich kwalifikacje i zwiększając możliwość przyszłego zatrudnienia w sektorze. Rotacyjny projekt pilotażowy w ramach Budujmy Razem zakłada podniesienie kwalifikacji 80 pracowników zatrudnionych w sektorze budowlanym i przeszkolenie 84 osób bezrobotnych. Wspieranie przedsiębiorców Problemy, z jakimi borykają się firmy w branży budowlanej to najczęściej trudności w dostępie do wykwalifikowanych pracowników, słaba kondycja finansowa ograniczająca nakłady na inwestycje w kapitał ludzki oraz niewielkie zespoły pracownicze i fluktuacja kadr. Dodatkowo firmy poddane są rosnącej konkurencji, związanej z procesami globalizacji. Projekt podnosi konkurencyjność przedsiębiorstw przez rozwój zasobów ludzkich firmy: pomagając w zidentyfikowaniu potrzeb szkoleniowych, opracowując plan szkoleń i zapewniając szkolenia dla pracowników dostosowane do szczególnych potrzeb danej firmy. Jednocześnie projekt zwiększa możliwości rekrutacyjne firmy angażując pracowników na zastępstwo i dając możliwość pracodawcy sprawdzenia przydatności potencjalnych pracowników przy minimalnych kosztach własnych. Tworzenie miejsc pracy Sytuacja osób pozostających bez pracy w województwie warmińsko-mazurskim jest bardzo trudna. Dotyczy to zwłaszcza bezrobotnych ze wsi i małych miasteczek, często będący mieszkańcami byłych osiedli PGR. Bezrobotni ci stanowią grupę potencjalnych pracobiorców, którzy dzięki działaniom wspierającym mają szansę zaistnienia na rynku pracy. W ramach pilotażowego projektu rotacyjnego osoby te zostaną przeszkolone i przygotowane do przejęcia konkretnych stanowisk pracy w firmach uczestniczących w projekcie. Podczas pracy na zastępstwo będą mieli możliwość zaprezentowania się pracodawcy i sprawdzenia swoich umiejętności, co powinno zwiększyć ich szanse na uzyskanie stałego zatrudnienia. W ramach testowanego modelu rotacji 84 osoby będą przeszkolone i przygotowane do pracy zastępczej. Dalsze 70 osób pozostanie do dyspozycji projektu w ramach banku rezerw, dostępnego do ewentualnych dalszych działań w projekcie. 20

21 6. Fazy wdrażania projektu rotacyjnego Zarządzanie projektem obejmuje następujące elementy: 1. Kontakt z partnerami i przedsiębiorcami 2. Tworzenie lokalnej sieci i wyznaczanie celów projektu 3. Opracowanie modelu finansowania 4. Informację i motywację 5. Analizę i zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych 6. Rekrutację pracowników na zastępstwo 7. Realizację projektu 8. Wdrożenie rezultatów wykorzystanie nabytych umiejętności 9. Ewaluację (10. Upowszechnianie wyników i włączenie wyników do polityk krajowych (ang. mainstreaming)) Poniżej przedstawiono ich charakterystykę. Krok pierwszy: Kontakt z partnerami i przedsiębiorcami Z inicjatywą projektu rotacyjnego wychodzi zwykle jedna z grup interesariuszy: pracodawcy, pracownicy, bezrobotni, urzędy pracy, instytucje szkoleniowe, szkoły, związki zawodowe/przedstawiciele pracowników, samorządy/władze regionalne. W projekcie Budujmy Razem instytucją wiodącą jest Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego. Projekt rotacyjny oparty jest na potrzebach przedsiębiorstwa związanych np. z wprowadzeniem nowej technologii, wymagań norm ISO, konieczności zmian w strukturze czy organizacji pracy, czy po prostu odczuwalną potrzebą podwyższenia lub zdobycia nowych kwalifikacji związanych z przystosowaniem się do zmieniającej się sytuacji na rynku. Potrzeby szkoleniowe czy rekrutacyjne przedsiębiorstwa są zwykle punktem wyjścia do opracowania koncepcji projektu, ale do wdrożenia projektu potrzebne jest stworzenie szerszej grupy - sieci partnerskiej składającej się zwykle z reprezentantów urzędu pracy, instytucji szkoleniowej, pracodawcy i związków zawodowych 21

22 (przedstawicieli pracowników). Kontakty z przedstawicielami zaangażowanych stron pozwalają wstępnie sprecyzować oczekiwania poszczególnych partnerów sieci i uzyskać konkretny obraz realnych możliwości. Grupa robocza pracująca nad projektem może być powiększona o instytucje lub osoby mające wiedzę i doświadczenie w zakresie: Planowania programów szkoleniowych Koordynacji projektów w sieci Szkoleń dla pracowników i bezrobotnych Rekrutacji osób bezrobotnych Dotacji i funduszy (np. EFS) Doświadczenia z krajów wdrażających projekty rotacyjne wskazują, że ta wstępna faza może trwać dość długo i napotykać przeszkody w realizacji. Bariery mogą być natury legislacyjno-prawnej lub organizacyjnej. Podejmowanie ostatecznej decyzji w dużych organizacjach i znalezienie odpowiednio umotywowanych osób do współpracy nie jest sprawą łatwą, ale wysiłek włożony w tym pierwszym okresie procentuje później przy realizacji następnych faz projektu. Krok drugi: Tworzenie lokalnej sieci i wyznaczenie celów projektu Następnym krokiem jest zwykle nadanie formalnych ram organizacyjnych projektowi, określając: Kto będzie partnerem w sieci? Czy konieczne jest utworzenie komitetu sterującego? Kto będzie koordynatorem projektu? Ilu pracowników będzie szkolonych? Ilu jest potrzebnych pracowników zastępczych? Jak długo będzie trwał projekt? Jakie koszty trzeba będzie pokryć w trakcie jego realizacji? Szereg instytucji obecnych na lokalnym rynku pracy może odegrać cenną rolę jako partner w sieci. Inicjatorzy projektu powinni zdecydować, kogo z nieformalnej grupy roboczej, którą sformowano w pierwszej fazie można zaprosić do formalnej współpracy w sieci, jaka powinna być ich rola, itp. Stworzenie formalnych ram wokół współpracy w sieci jest ważne nie tylko dla zapewnienia wsparcia dla projektu ze strony różnych organizacji, ale także przy staraniu się o finansowe wsparcie ze strony funduszy czy dotacji. Doświadczenia wykazują, że projekty rotacyjne angażują bezpośrednio dużą część interesariuszy. Ich interesy powinny być reprezentowane w strukturze zarządzania 22

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel 1: Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

Polityki horyzontalne Program Operacyjny

Polityki horyzontalne Program Operacyjny Konferencja Regionalna Polityki horyzontalne Program Operacyjny Kapitał Ludzki Ogólne kryteria horyzontalne Kryteria horyzontalne dotyczą:: zgodności wniosku z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi

Bardziej szczegółowo

Angielski z certyfikatem

Angielski z certyfikatem Angielski z certyfikatem Kurs językowy przygotowujący do egzaminów TELC Projektodawca: Advance Ewelina Podziomek Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.6 Upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Zasadniczym celem programu jest przyczynienie się do:

Zasadniczym celem programu jest przyczynienie się do: ERASMUS+ Zasadniczym celem programu jest przyczynienie się do: spełnienia celów strategii europejskich w obszarze edukacji, w tym zwłaszcza strategii Edukacja i szkolenia 2020, rozwoju krajów partnerskich

Bardziej szczegółowo

Kształcenie i szkolenia zawodowe

Kształcenie i szkolenia zawodowe Kształcenie i szkolenia zawodowe Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Leonardo da Vinci

Bardziej szczegółowo

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Cel 5: Cel 6: Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Angielski twoją szansą

Angielski twoją szansą Angielski twoją szansą program rozwoju językowego osób dorosłych z woj. dolnośląskiego Projektodawca: Advance Ewelina Podziomek Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie:

Bardziej szczegółowo

Instytucje wdrażające podnoszą poprzeczkę, aby wsparcie otrzymały najciekawsze i najbardziej pożądane projekty.

Instytucje wdrażające podnoszą poprzeczkę, aby wsparcie otrzymały najciekawsze i najbardziej pożądane projekty. Instytucje wdrażające podnoszą poprzeczkę, aby wsparcie otrzymały najciekawsze i najbardziej pożądane projekty. Kapitał ludzki to jeden z najważniejszych czynników budowania przewagi konkurencyjnej na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2015 GNOJNIK 2015 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki RAPORT z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nazwa projektu: Profesjonalizacja i konkurencyjność szkolenia specjalistyczne dla instalatorów i projektantów instalacji wodociągowych

Bardziej szczegółowo

-ogólna charakterystyka i zasady finansowania

-ogólna charakterystyka i zasady finansowania Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Projekty partnerskie Leonardo da Vinci -ogólna charakterystyka i zasady finansowania Projekty partnerskie LdV (1)

Bardziej szczegółowo

Kliknij, żeby dodać tytuł

Kliknij, żeby dodać tytuł Departament Funduszy Strukturalnych Kliknij, żeby dodać tytuł Edukacja w perspektywie finansowej 2014-2020 Plan prezentacji 1. Środki przewidziane na edukację w latach 2014-2020 w ramach EFS 2. Edukacja

Bardziej szczegółowo

Wzrost spójności terytorialnej

Wzrost spójności terytorialnej WSPARCIE OBSZARÓW WIEJSKICH w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-20132013 w województwie pomorskim CEL GŁÓWNY PO KL wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE STRATEGICZNE

Bardziej szczegółowo

Rotacja pracy. Istota, doświadczenia, rekomendacje.

Rotacja pracy. Istota, doświadczenia, rekomendacje. Rotacja pracy. Istota, doświadczenia, rekomendacje. Rotacja pracy. Istota, doświadczenia, rekomendacje. OLSZTYN 2007 Niniejsza publikacja została przygotowana przez projekt Budujmy Razem finansowany w

Bardziej szczegółowo

Prezentacja programu Leonardo da Vinci

Prezentacja programu Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Prezentacja programu Leonardo da Vinci Europejski wymiar edukacji rola dyrektora szkoły w realizacji międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Kryteria szczegółowe. Priorytet Inwestycyjny

Kryteria szczegółowe. Priorytet Inwestycyjny Kryteria wyboru projektów w ramach działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych

Bardziej szczegółowo

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego 2011 Małgorzata Jelińska CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego Szczecin, 23.11.2011 r. Definicja CSR zgodnie z ISO 26000 Społeczna

Bardziej szczegółowo

Temat wystąpienia UNIJNE INWESTYCJE W KAPITAŁ LUDZKI AGNIESZKA KOSICKA JOANNA KICA PMC-PROJECT MANAGEMENT CONSULTING

Temat wystąpienia UNIJNE INWESTYCJE W KAPITAŁ LUDZKI AGNIESZKA KOSICKA JOANNA KICA PMC-PROJECT MANAGEMENT CONSULTING Temat wystąpienia UNIJNE INWESTYCJE W AGNIESZKA KOSICKA JOANNA KICA PMC-PROJECT MANAGEMENT CONSULTING UNIJNE INWESTYCJE W JAK ZWIĘKSZYĆ EFEKTYWNOŚĆ ZARZĄDZANIA KADRAMI Z WYKORZYSTANIEM FUNDUSZY UE? JAKIE

Bardziej szczegółowo

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Agnieszka Pidek-Klepacz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin,

Bardziej szczegółowo

Pracownik na miarę Europy 2020

Pracownik na miarę Europy 2020 REGULAMIN PROJEKTU Pracownik na miarę Europy 2020 I. Postanowienia ogólne 1 Informacje o projekcie 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i udziału w projekcie Pracownik na miarę Europy 2020"

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r.

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Ostródzkim na 2012 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r.

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2012-07-19 Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach PO KL 1. Formy

Bardziej szczegółowo

Wracam do pracy. Ośrodek Pomocy Społecznej. Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy WAWER

Wracam do pracy. Ośrodek Pomocy Społecznej. Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy WAWER Wracam do pracy Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Budżet projektu Całkowite wydatki projektu 166 112,72 zł Wnioskowana kwota dofinansowania 132 866,72 zł 80% - dofinansowane z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ PODSTAWOWE INFORMACJE skierowany do mikro, małych

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Zasady organizacji wyjazdów na praktyki w programie Leonardo da Vinci (projekty typu PLM) Program Leonardo

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

AKTYWNI NA RYNKU PRACY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45 grupa worldwideschool w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 OVER 45 INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 Worldwide School Sp. z o.o. w okresie od

Bardziej szczegółowo

Informacje o projekcie przedstawiamy Państwu w niniejszym dokumencie. Na Państwa pytania odpowie nasz zespół.

Informacje o projekcie przedstawiamy Państwu w niniejszym dokumencie. Na Państwa pytania odpowie nasz zespół. Szanowni Państwo, Fundacja Instytut Rozwoju Społecznego jest instytucją otoczenia biznesu. Działamy na rzecz wspierania rozwoju społecznego. Obserwujemy zjawiska w tej sferze reagując na ich wydźwięk.

Bardziej szczegółowo

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Struktura ZDZ w Warszawie Oddział w Radzyminie Centrum Kształcenia w Ciechanowie Centrum Kształcenia w Siedlcach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokołowie Podlaskim

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz dla :

Kwestionariusz dla : Wsparcie Przedsiębiorczości Społecznej w Europie Kwestionariusz dla : osób prowadzących przedsiębiorstwa społeczne ekspertów/trenerów z obszaru ekonomii społecznej, przedsiębiorczości i zarządzania osób

Bardziej szczegółowo

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców 1 Autor: Aneta Para PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców Informacje ogólne o PO KL 29 listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), który jest

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

dr Andrzej Woźniakowski Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Grudzień 2010

dr Andrzej Woźniakowski Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Grudzień 2010 ROZWÓJ KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW JAKO CEL POLITYKI PERSONALNEJ POLSKICH FIRM POKONYWANIE BARIER WYNIKAJĄCYCH ZE SCHEMATÓW MYŚLENIA I OGRANICZEŃ BUDŻETOWYCH dr Andrzej Woźniakowski Instytut Pracy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o realizacji do 31 grudnia 2012 roku projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy pt. Więcej szans w powiecie dębickim Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 listopada 2014 r.

Warszawa, 20 listopada 2014 r. Podsumowanie rezultatów Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Małgorzata Michalska Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 2 do sprawozdania Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry Projekt Inwestujmy w Kadry współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy, 9-220

Bardziej szczegółowo

Projekt Europa 50 plus

Projekt Europa 50 plus Erasmus+ Edukacja Dorosłych Projekt Europa 50 plus Aleksandra Wąsik Koordynator projektu Katowice, 13 lipca 2016r. Projekt EUROPA 50+ KOORDYNATOR PROJEKTU ZDZ Katowice (Polska, Katowice) PARTNERZY PROJKETU

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny

Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny wsparcie dla młodzieży 11/4/2014 Sytuacja osób młodych w UE Ponad 5,5 mln młodych Europejczyków jest bezrobotnych; Stopa bezrobocia młodzieży wynosi obecnie 23,5 %; 13,2 %

Bardziej szczegółowo

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Międzynarodowe warsztaty Zatrudnienie, równouprawnienie, bezpieczeństwo socjalne (nestor) Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Nikogo nie wolno pozostawić samemu sobie pomysły działań i

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego R e g u l a m i n Rekrutacji nauczycieli akademickich do Programu podnoszenia kompetencji dydaktycznych w ramach Projektu Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie realizowanego

Bardziej szczegółowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Projekt systemowy w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Badań Stosowanych Projekty Badawcze Rozwojowe Projekty Celowe Inicjatywa Technologiczna Innotech Program Badań Stosowanych PBS Program Badań Stosowanych Narodowego

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/ Jak przygotować i realizować projekt, pozyskiwanie środków, partnerów, wątpliwości, pytania, wymiana doświadczeń - fora, przykłady dobrych praktyk, narzędzia pomocne w realizacji Fundacja Rozwoju Systemu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie pracowników sektora budownictwa okrętowego zagrożonych negatywnymi skutkami restrukturyzacji

Wsparcie pracowników sektora budownictwa okrętowego zagrożonych negatywnymi skutkami restrukturyzacji Wsparcie pracowników sektora budownictwa okrętowego zagrożonych negatywnymi skutkami restrukturyzacji Projekt systemowy realizowany przez Agencje Rozwoju Przemysłu S.A. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

SPO RZL. PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3. DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki

SPO RZL. PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3. DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3 PRIORYTET 2 SPO RZL Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki CEL: Podniesienie konkurencyjności i rozwój potencjału

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria" 1. Informacje o projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria 1. Informacje o projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria" Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

Idea Europejskich Dni Pracodawcy

Idea Europejskich Dni Pracodawcy EUROPEJSKIE DNI PRACODAWCY NA WARMII I MAZURACH 4-15 kwietnia 2016 roku Wiosna 2016 roku to okres, w którym urzędy pracy z Warmii i Mazur swoje działania skupiły wokół pracodawców ze swojego regionu. Na

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r.

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Stan wdrażania ania PO KL w województwie warmińsko sko-mazurskim Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Postęp p finansowy Postęp p wdrażania ania PO KL wg stanu na 15.11.2010 r. 100 000 250% 90000 80000 70000

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ELEMENTY KSZTAŁCENIA ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBY RYNKU PRACY PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

PRAKTYCZNE ELEMENTY KSZTAŁCENIA ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBY RYNKU PRACY PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO Uniwersytet DZKI w w w. w z. u n i. l o d z. p l Zaproszenie do współpracy w ramach realizacji projektu pt.: PRAKTYCZNE ELEMENTY KSZTAŁCENIA ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBY RYNKU PRACY PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP

Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP Całkowita alokacja: do 10 milionów franków szwajcarskich W danym obszarze ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r.

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji w latach 2004 2005 projektów: Bemowski Program Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

WAWER. Projekt systemowy Małe kroki do sukcesu w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

WAWER. Projekt systemowy Małe kroki do sukcesu w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Projekt systemowy Małe kroki do sukcesu w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Projekt systemowy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PODDZIAŁANIE 2.1.1 ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH KONKURS HEROSI ORGANIZACJI Strona 1 z 8 Spis treści 1. Zakres merytoryczny

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych.

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych. program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. program Uczenie się przez całe życie i program Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020 2007 r. 2014 r. Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej. projektu innowacyjnego testującego pt.: 50+ doświadczenie

Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej. projektu innowacyjnego testującego pt.: 50+ doświadczenie Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej projektu innowacyjnego testującego pt: 50+ doświadczenie Warszawa, 01 grudnia 2014 r Zamawiający: Agrotec Polska sp z oo, ul Dzika 19/23

Bardziej szczegółowo

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą Ogłasza konkurs otwarty

Bardziej szczegółowo

Projekt 3E - EASY E-LEARNING ENGLISH. LONG współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt 3E - EASY E-LEARNING ENGLISH. LONG współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt 3E - EASY E-LEARNING ENGLISH. LONG współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TYTUŁ PROJEKTU 3E - EASY E-LEARNING ENGLISH. LONG NAZWA PROGRAMU Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r.

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r. Rekomendacje dotyczące akcji informacyjnej o komplementarności z badania ewaluacyjnego pt. Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy

Bardziej szczegółowo

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 cel główny Długofalowy, inteligentny i zrównoważony rozwój oraz wzrost jakości życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO PRACY

RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO PRACY RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO PRACY PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PRIORYTETU VI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH - DZIAŁANIE 6.3 INICJATYWY

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013 Edukacja dorosłych Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. wcześniejsze programy Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych

Bardziej szczegółowo

8 Przygotowanie wdrożenia

8 Przygotowanie wdrożenia 1 Krok 8 Przygotowanie wdrożenia Wprowadzenie Przed rozpoczęciem wdrażania Miejskiego Programu Energetycznego administracja miejska powinna dokładnie przygotować kolejne kroki. Pierwszym jest powołanie

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020 Warszawa 12.12.2014 Fundusze Strukturalne 2014-2020 Polityki horyzontalne Rozporządzenie ogólne 2014-2020 zasadę równości szans płci i równości

Bardziej szczegółowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Projekt systemowy w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020 w październiku 2011 roku Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2.1 Miejski Specjalista ds. Energii (SE) Miejska Jednostka ds. Zarządzania Energią (JZE)

Załącznik 2.1 Miejski Specjalista ds. Energii (SE) Miejska Jednostka ds. Zarządzania Energią (JZE) Wspólna Metodologia 1 Załącznik 2.1 Miejski Specjalista ds. Energii (SE) Miejska Jednostka ds. Zarządzania Energią (JZE) Przykładowy opis pracy Wprowadzenie Specjalista ds. energii jest kluczową postacią,

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Zapraszam na szkolenie on line prezentujące dwie nowoczesne metody pracy: coaching i mentoring. Idea i definicja coachingu Coaching,

Bardziej szczegółowo

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis 18 sierpnia 2010 r. Młody obywatel Opis Młodzie ludzie przy wsparciu nauczycieli i władz samorządowych badają kapitał społeczny w swojej miejscowości. Przedstawiają wnioski władzom lokalnym. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 29 czerwca 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA Tablica Działania EFS w ramach SOP Działanie (obszar interwencji) 1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku 1.2. Wspieranie młodzieży poszukującej zarządzająca (Managing authority) EFS

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych Strona1 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych, realizowanym w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza ogłasza konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji 1.

Bardziej szczegółowo

Uczenie się dorosłych w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 5 kwietnia 2013

Uczenie się dorosłych w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 5 kwietnia 2013 Uczenie się dorosłych w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 5 kwietnia 2013 Porządek prezentacji 1. Nowe podejście do kształcenia dorosłych w polityce LLL 2. Inicjowanie i monitorowanie krajowej polityki

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata Dział Programów Międzynarodowych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata Dział Programów Międzynarodowych Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 priorytety centralne Priorytet I Priorytet II Priorytet III Priorytet IV Priorytet V Priorytet X priorytety regionalne Priorytet VI Priorytet VII Priorytet

Bardziej szczegółowo

Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy

Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Co to jest polityka szkoleniowa? Polityka szkoleniowa to generalne podejście oraz sposób postepowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kluczowo wykwalifikowani Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kluczowo wykwalifikowani, który współfinansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE Działalność szkół, placówek oświatowych, instytucji wsparcia oświaty finansowana będzie w ramach dwóch głównych Programów Operacyjnych: 1. Regionalny

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie innowacją Adaptacja i zastosowanie sprawdzonych rozwiązań hiszpańskich na gruncie polskim

Zarządzanie innowacją Adaptacja i zastosowanie sprawdzonych rozwiązań hiszpańskich na gruncie polskim Zarządzanie innowacją Adaptacja i zastosowanie sprawdzonych rozwiązań hiszpańskich na gruncie polskim Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020

Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020 Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020 Programy aktywizacji zawodowej Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Kształcenie i szkolenia zawodowe Mobilność edukacyjna (KA 1) Mobilność edukacyjna (KA 1) Akcja 1 Mobilność uczniów Dzięki tej akcji osoby uczące się zawodu mogą zdobywać praktyczne doświadczenie i podwyższać

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW Załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 Zakres: Europejski Fundusz Społeczny Projekt do konsultacji, 22 maja 2015 r. RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW

Bardziej szczegółowo

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej Dział Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXX/419/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia r. Dotacja rozwojowa w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok Rozdział Wyszczególnienie Plan na

Bardziej szczegółowo

,,Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim

,,Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie badań jakościowych w Projekcie pn. Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim realizowanym w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU BANK PROGRAMÓW GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ 2014r. Bank Programów Porad Grupowych i Grupowych Informacji Zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet. Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 09-10-30

Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet. Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 09-10-30 Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Informacje ogólne Europejski Fundusz Społeczny, to jeden z funduszy Unii Europejskiej, który finansuje działania

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 na Podkarpaciu Możliwości wsparcia w ramach Priorytetu IX Rzeszów, 20 lipca 2011 r. PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach W ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo