DEFINICJE. 6) Strona produktowa strona w Sklepie Internetowym campandtrialer.pl, na której przedstawione są informacje na temat oferowanego produktu.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DEFINICJE. 6) Strona produktowa strona w Sklepie Internetowym campandtrialer.pl, na której przedstawione są informacje na temat oferowanego produktu."

Transkrypt

1 Regulamin Sklepu Internetowego campandtrailer.pl Sklep internetowy campandtrailer.pl jest prowadzony przez: Tomasza Bloch i Andrzeja Bloch prowadzących wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą Camp & Trailer s.c. Andrzej i Tomasz Bloch z siedzibą w Goleniowie (72-100), Tel: (91) , Fax: (91) , NIP: , REGON (dalej: Spółka ). DEFINICJE 1) Magazyn magazyn zlokalizowany w Szczecinie (70-030), przy ul. Tama Pomorzańska 5, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów. 2) Salon Camp & Trailer detaliczny punkt sprzedaży prowadzony przez Spółkę lub przez osoby związane ze Spółką umowami o współpracy. 3) Sklep Internetowy campandtrailer.pl prowadzony przez Spółkę sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową 3) Klient osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego campandtrialer.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów. 4) Materiały wszelkie treści zamieszczone przez Klienta w Sklepie Internetowym campandtrailer.pl, w tym w szczególności zdjęcia, wypowiedzi na forum, recenzje produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego campandtrialer.pl. 5) Koszyk funkcjonalność Sklepu Internetowego campandtrialer.pl, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności. 6) Strona produktowa strona w Sklepie Internetowym campandtrialer.pl, na której przedstawione są informacje na temat oferowanego produktu. 7) Podmiot realizujący płatność zewnętrzny w stosunku do Spółki podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą, kartą kredytową. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego campandtrailer.pl, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym campandtrailer.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji. 2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego campandtrialer.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego campandtrialer.pl oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest: a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari; b) aktywne konto poczty elektronicznej ( ). 3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego campandtrialer.pl zgodnie z jego przeznaczeniem oraz niniejszym Regulaminem.

2 4. Klienta obowiązuje zakaz prowadzenia jakichkolwiek działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego campandtrialer.pl, w tym np. jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego campandtrialer.pl lub jego elementy techniczne, w tym dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego campandtrailer.pl do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego campandtrialer.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp. bez wyraźnej zgody Spółki wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności lub w drodze elektronicznej. 5. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia i przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego campandtrialer.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich, za których nie ponosi odpowiedzialności lub niekompatybilność Sklepu Internetowego campandtrialer.pl z infrastrukturą techniczną lub softwareową Klienta. 6. Przeglądanie listy produktów wraz z ich opisem zamieszczonych na stronie Sklepu Internetowego campandtrialer.pl nie wymaga rejestracji przez Klienta. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się na aktualnej liście dostępnych produktów Sklepu Internetowego campandtrialer.pl wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami 2 regulaminu. 7. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, Kraków, NIP , REGON , wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS , prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym ,00 złotych, kapitale wpłaconym ,00 złotych, na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem: Rejestracja 2 1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym campandtrailer.pl) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub tzw. nick tj.pseudonim, adres oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego campandtrialer.pl oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta. 2. Rejestracja w Sklepie Internetowym campandtrialer.pl, jak również korzystanie ze Sklepu Internetowego campandtrialer.pl, są nieodpłatne. 3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym campandtrailer.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym. 4. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego campandtrailer.pl należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej, aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym campandtrailer.pl.

3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego campandtrailer.pl 3 1. Logowanie do Sklepu Internetowego campandtrailer.pl odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka Twoje konto ). 2. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego campandtrailer.pl, w tym składać zamówienia na produkty dostępne na aktualnej liście dostępnych produktów Sklepu Internetowego campandtrailer.pl Klienta obowiązuje zakaz zamieszczania Materiałów w Sklepie Internetowym, a w szczególności takich, które naruszają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa na dobrach niematerialnych osób trzecich (prawa własności intelektualnej), dóbr osobistych osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego. 3. Spółka uprawniona jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli uzna jego działanie w ramach Sklepu Internetowego campandtrailer.pl za naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym campandtrailer.pl. Zablokowanie konta jest równoznaczne z rozwiązaniem przez Spółkę umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektronicznej w trybie natychmiastowym. 4. Spółka uprawniona jest do usuwania ze Sklepu Internetowego campandtrailer.pl Materiałów sprzecznych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze usunięcia Materiałów zamieszczonych przez Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym campandtrailer.pl. 5. Spółka, stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie ma obowiązku sprawdzania Materiałów zamieszczonych przez Klientów w Sklepie Internetowym campandtrailer.pl Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego campandtrailer.pl oraz dostrzeżone przypadki zamieszczenia Materiałów naruszających przepisy prawa lub prawa osób trzecich mogą być zgłaszane Spółce za pośrednictwem wiadomości elektronicznej wysłanej na adres Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień 9 Regulaminu. 6. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia. 7. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym campandtrailer.pl. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Klientowi, spowodowane uzyskaniem przez osoby trzecie dostępu do hasła lub loginu, chyba, że nastąpiło to z winy Spółki. Informacje o produktach 4 1. Informacje o produktach dostępnych Sklepie Internetowym campandtrailer.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. 2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowegocampandtrailer.pl: a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

4 b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta. 3. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. 4. Promocje w Sklepie Internetowym campandtrailer.pl nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej. Warunku realizacji zamówień 5 1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego campandtailer.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę. 2. W celu złożenia zamówienia należy: a) zalogować się do Sklepu Internetowego campandtrailer.pl; b) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk Do koszyka (lub równoznaczny); c) wybrać sposób dostarczenia produktu; d) wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. W przypadku wybrania dostawy kurierem Klient może dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem. e) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT; f) kliknąć przycisk Zakończ złóż zamówienie lub podobny; g) W przypadku płatności z góry opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności. Przedmiot zamówienia może być dostarczony Klientowi na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu (kurierem lub pocztą); 3. Spółka uprawniona jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego produktu objętej jednym zamówieniem. Paczki wysyłane przez Sklep Internetowy campandtrailer.pl muszą spełniać następujące wymagania: a) waga jednostkowa do 31,5kg b) obwód wraz z najdłuższym bokiem paczki nie może przekroczyć 3 m c) najdłuższy bok paczki nie może przekroczyć 2 m 4. W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia Klient zamawia produkty z różnych kategorii produktowych, Spółka zastrzega sobie możliwość podzielenia zamówienia na minium 2 dwie części, z których każda będzie wymagała od Klienta oddzielnego potwierdzenia i wskazania sposobu realizacji zamówienia.

5 5. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Spółce oferty zawarcia umowy sprzedaży zamówionego produktu. 6. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Spółkę zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Spółki o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 4 powyżej. 7. Spółka zastrzega sobie prawo ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w odniesieniu do danych produktów, kategorii produktowych lub ilości zamawianych produktów. 8. Spółka zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który: co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia dostarczanego za pośrednictwem Poczty Polskiej SA, lub przesyłka kurierską płatnego przy odbiorze. 9. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn,, Spółka poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 10. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Spółka może zaproponować Klientowi: a) anulowanie całości zamówienia; wówczas Spółka będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia; b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie; wówczas zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Spółka będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie; c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie; wówczas wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek. 11. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu w terminie 14 dni od dnia przesłania propozycji realizacji zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta), Spółka dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie. W pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w 11 regulaminu. 12. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu w terminie 14 dni od dnia przesłania propozycji realizacji zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta Spółka może anulować zamówienie w całości. 13. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Spółka zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w 12 regulaminu.

6 14. Pod pojęciem anulowania zamówienia przez Spółkę, o którym mowa w ust niniejszego paragrafu, należy rozumieć przysługujące Spółce umowne prawo odstąpienia, z którego Spółka może skorzystać w terminie odpowiadającym terminowi, o którym mowa w 8 ust. 1 niniejszego regulaminu. W przypadku gdy termin, o którym mowa w 8 ust. 1 niniejszego regulaminu, jest krótszy niż 30 dni, Spółka może wykonać umowne prawo odstąpienia w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy z Klientem. 15. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie. Modyfikacje zamówienia 6 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Spółkę przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta (status realizacji zamówienia widoczny jest w koncie Klienta w zakładce Twoje konto ). Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy, lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez Spółkę. Zasady zwrotu należności Klientom zostały szczegółowo opisane w 12 regulaminu. 2. Zmian w zamówieniu można dokonywać na stronie Sklepu Internetowego campandtrailer.pl w zakładce Twoje konto. 3. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia. Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia 1. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski zapłaty można dokonać: 7 a) podczas odbioru przedmiotu zamówienia po dostarczeniu go przez Pocztę Polską SA lub firmę kurierską - gotówką. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie Sklepu Internetowego campandtrailer.pl; b) przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) - przelewem bankowym, kartą kredytową, punktami, kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Spółkę. W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Spółkę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności. 2. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza granicami Polski, zapłaty można dokonać przelewem bankowym lub kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych aktualnie akceptowanych przez Spółkę. Realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Spółkę potwierdzenia przez podmiot realizujący płatność poprawnego wykonania płatności. 3. Klient nie ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze. Forma płatności może być uzależniona od rodzaju produktu i/lub miejsca odbioru zamówienia. 4. Przy zamówieniach o wartości przewyższającej 1000 zł lub zamawianych w formie promocji bądź rzadko zamawianych Spółka może odmówić płatności za zamówiony produkt przy odbiorze, sugerując inne sposób płatności,. W przypadku nie wyrażenia zgody przez Klienta na inną formą płatności, Spółka może odstąpić

7 od umowy w terminie 90 dni dnia doręczenia Klientowi informacji o innych proponowanych formach płatności, o ile doszło do zawarcia umowy. Czas realizacji zamówień 8 1. Spółka zamieszcza na stronie internetowej Sklepu Internetowego campandtrailer.pl t informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej SA lub firmy kurierskiej. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu w Magazynie 2. Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej SA lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres. 3. Poza terenem Polski przedmiot zamówienia jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej SA albo firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres. 4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy. Warunki reklamacji 9 1.Klient, nabywający produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, ma prawo do złożenia reklamacji (niezgodności towaru z umową) w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego towaru, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Spółkę o stwierdzonej niezgodności. 2. Spółka w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. 3. Warunkiem koniecznym, aby Spółka rozpatrzyła reklamację, jest dostarczenie jej przez Klienta reklamowanego produktu lub produktów wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) od Spółki i opisem reklamacji (wzór dokumentu reklamacji znajduje się na dokumencie dołączonym do dokumentu zakupu ). W przypadku gdy produkt dostarczono Klientowi spełniającemu warunki opisane w ust. 1 do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Spółka jest zobowiązany do odebrania produktu na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą 4. W przypadku gdy produkt był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, kompletną reklamację, o której mowa w ust. 3) należy odesłać na adres ul. Kolumba 1, Szczecin (rekomendujemy wysyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej listem zwykłym lub paczką ekonomiczną). W przypadku dostarczenia Klientowi produktu przesyłką opłacaną za pobraniem, zwrot kosztów zamówienia nastąpi zgodnie z zasadami opisanymi w 12 poniżej. 5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Spółka naprawi lub wymieni Klientowi

8 reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 6. Klient nabywający produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Spółce za nabycie danego produktu. Warunki gwarancji 10 1.Produkty sprzedawane przez Spółkę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Spółka nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. 2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady: a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Spółka może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. b) korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy w związku z niezgodnością produktu z umową w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień 9 ust. 1-5 regulaminu. Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki: a) kontaktując się drogą elektroniczną na adres ; b) samodzielnie anulując zamówienie na stronie Sklepu Internetowego campandtrailer.pl. 2. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym campandtrailer.pl w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym campandtrailer.pl bez podawania przyczyny w ciągu 10 (dziesięć) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu), za wyjątkiem (stosownie do art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za produkt niebezpieczny (tekst jednolity z dnia 14 września 2012 r., Dz. U. z 2012 r., poz. 1225): a) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; b) produktów, których stan po odbiorze przez Klienta uległ zmianie, chyba że zmiana konieczna była w granicach zwykłego zarządu. 3. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej. W takim przypadku Klient zobowiązany jest do zwrotu Spółce produktu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, zgodnie z postanowieniami ust. 4 niniejszego paragrafu w terminie wynikającym z obwiązujących przepisów prawa. Bezpośrednie koszty zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Klient. Spółka zwróci Klientowi w terminie 14 dni uiszczoną przez Klienta należność zgodnie z postanowieniami 12 regulaminu.

9 4. Klient, który odstąpił od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej, może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części: b) po odebraniu przesyłki dostarczonej Pocztą Polską SA lub kurierem w terminie wskazanym w ust. 3 powyżej. Wówczas produkty, co do których Klient odstąpił od umowy, należy odesłać na adres Kolumba 1, Szczecin 5. Spółka nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami. Zwrot należności Klientom Spółka dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku: a) anulowania zamówienia lub części zamówienia -w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny- opłaconego z góry przed jego realizacją; b) odstąpienia od umow) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej; c) uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy. 2. Spółka dokona zwrotu pieniędzy na: a) rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą kredytową lub płatniczą Klienta) jeśli zamówienie było opłacone: - z góry za pomocą przelewu lub karty kredytowej; - przy odbiorze u kuriera lub na poczcie 3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Spółce numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Spółce takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego. 4. W przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Spółki zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu. Promocje Na stronach Sklepu Internetowego campandtrailer.pl mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej Promocjami ). Promocje dzielą się na: a) promocje produktowe obniżające cenę produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie produktu; b) promocje wartościowe - obniżające cenę Koszyka zawierającego produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po dodaniu produktów do Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie Promocji;

10 c) pakiety promocyjne - przy zakupie określonej ilości dowolnych produktów objętych Promocją Klient otrzymuje rabat kwotowy lub procentowy na najtańszy produkt. Promocja obejmuje wszystkie produkty znajdujące się na stronie Promocji; d) zestawy promocyjne - przy zakupie (wyłącznie na stronie produktowej) zestawu promocyjnego, składającego się przynajmniej z dwóch produktów zamieszczonych w boxie promocyjnym, Klient otrzymuje rabat na wszystkie produkty wchodzące w skład zestawu z wyjątkiem najdroższego z nich. 2. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami Sklepu Internetowego campandtrailer.pl, chyba że regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej. 3. Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma możliwości jego podziału. 4. Pakiety i zestawy promocyjne mogą być dostarczone Klientowi, jeżeli wszystkie produkty wchodzące w ich skład zostaną skompletowane w Magazynie. 5. W przypadku braku w Magazynie któregokolwiek z produktów wchodzącego w skład zamówionego pakietu lub zestawu promocyjnego, Spółka poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres wskazany w zamówieniu w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Postanowienia 5 ust regulaminu stosuje się odpowiednio. 6. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest pakiet lub zestaw promocyjny, rezygnacja Klienta z zamówienia, o której mowa w 11 regulaminu, może dotyczyć wyłącznie całego pakietu lub zestawu promocyjnego. Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych produktów wchodzących w skład pakietu lub zestawu promocyjnego. 7. W przypadku sprzeczności z innymi postanowieniami regulaminu zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie. Dane osobowe Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym campandtrailer.pl oraz w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego campandtrailer.pl, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym campandtrailer.pl. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Spółkę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym campandtrailer.pl. 2. Dane osobowe przetwarzane są przez Spółkę. 3. Spółka przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym campandtrailr.pl, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w 15 regulaminu, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną. 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka Twoje konto ).

11 5. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego campandtrailer.pl poświęconej polityce prywatności. Newsletter Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce Twoje konto (odnośnik Newsletter ). W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu Internetowego campandtrailer.pl, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Spółkę w swoim imieniu i na zlecenie osób trzecich. 2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce Twoje konto (odnośnik Newsletter) lub za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta. Postanowienia końcowe 16 1.Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego campandtrailer.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. 2. Spółka dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego campandtrailer.pl były na najwyższym poziomie, jednakże Spółka nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego campandtrailer.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego campandtrailer.pl. 3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Spółka nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie i przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta. 4. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi, o którym mowa w 11 ust. 2 regulaminu, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami 11 regulaminu. 5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz z późn. zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z późn. zm.). 6. Wszystkie nazwy produktów lub ich logotypy zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego campandtrailer.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117) lub ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. (t.j.dz. U. z 2006 Nr 90 poz. 631 ze zm.)

12 7. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Spółce statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie Internetowym campandtrailer.pl. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów. 8. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy campandtrailer.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może wyrazić zgodę na odczytywanie informacji w sposób opisany w zdaniu poprzednim. zgodę na Klientmoże wyrazić zgodę za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym służącym do wejścia lub konfiguracji usługi. Klient jest świadomy, iż brak akcepacji plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego campandtrailer.pl. 9. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Spółką rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Spółki. 10. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego campandtrailer.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r.

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Sklep internetowy koinonia.org.pl jest prowadzony przez: Wydawnictwo KOINONIA Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl. www.babyinclouds.pl

Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl. www.babyinclouds.pl Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl www.babyinclouds.pl Sklep internetowy babyinclouds.pl jest prowadzony przez: Baby in clouds Ewa Machura z siedzibą w Czarnym Lesie, ul Częstochowska 180A,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu empikfoto.pl

Regulamin serwisu empikfoto.pl Regulamin serwisu empikfoto.pl Serwis empikfoto.pl prowadzony jest przez E-COMMERCE SERVICES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017), ul. Marszałkowska 104/122, Tel.: (22) 551 33 99, Fax: (22) 551 32

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROTACTIC

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROTACTIC REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CENZIN ONLINE TACICAL STORE www.protactic.pl Słowniczek: Spółka Spółka pod nazwą CENZIN sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-957), ul. Czerniakowska 81/83, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Sango Trade Definicje: Biuro Obsługi Klienta (BOK) Dni robocze Klient Koszyk Materiały Podmiot realizujący płatność Siła wyższa

Sango Trade Definicje: Biuro Obsługi Klienta (BOK) Dni robocze Klient Koszyk Materiały Podmiot realizujący płatność Siła wyższa Sklep Internetowy www.sangotrade.pl jest prowadzony przez Sango Trade z siedzibą w Ostrzeszowie, ul. Graniczna 22, zarejestrowany przez Burmistrza Ostrzeszowa w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SONIA DRAGA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SONIA DRAGA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SONIA DRAGA Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Sklep Internetowy SONIA DRAGA (adres strony internetowej: www.soniadraga.pl). Regulamin jest udostępniony

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM KAGERO.PL -REGULAMIN-

WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM KAGERO.PL -REGULAMIN- WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM KAGERO.PL -REGULAMIN- 1. Sklep internetowy KAGERO działający pod adresem http://www.sklep.kagero.pl (dalej: Sklep Internetowy KAGERO.PL ) jest platformą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży w sklepie internetowym tajgun.pl. Sklep internetowy tajgun.pl działający pod adresem http://www.tajgun.pl (dalej: Sklep

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu strona internetowa w E-Sklepie, prezentująca informacje na temat produktu (Towaru).

Karta Produktu strona internetowa w E-Sklepie, prezentująca informacje na temat produktu (Towaru). REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Buy4Kids.PL obowiązujący od dn. 2015/03/10 I. Słowniczek pojęć Dane kontaktowe Sprzedawcy Regulamin niniejszy regulamin. Możliwość dostępu do treści dokumentu, pobrania go

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. Sklep Internetowy INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. prpwadzony jest przez spółkę INDOOR Group Ltd Spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości Kamień Duży

Bardziej szczegółowo

Regulamin ARTIGLO. I Postanowienia ogólne. Definicje

Regulamin ARTIGLO. I Postanowienia ogólne. Definicje Regulamin ARTIGLO I Postanowienia ogólne 1. Definicje 1. ARTIGLO Portal internetowy (sklep internetowy) znajdujący się pod adresem, który umożliwia Klientom zakup Towaru. 2. Towar Towar, który może być

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE:

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE: Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Sklep internetowy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. działający pod adresem www.bosch-home.pl/store ( Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin MyGiftDna.pl

Regulamin MyGiftDna.pl Regulamin MyGiftDna.pl I Postanowienia ogólne 1. Definicje 1. MYGIFTDNA Portal internetowy (sklep internetowy) znajdujący się pod adresem www.mygiftdna.pl, który umożliwia Klientom zakup Towaru. 2. Towar

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Sklep internetowy curattio.pl działający pod adresem www.curattio.pl prowadzony jest przez firmę Laureola Group Sp. z o.o. z siedzibą w Boglewicach, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r.

REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r. REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r. Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu; REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. Regulamin sklepu. Definicje:

Regulamin sklepu. Regulamin sklepu. Definicje: Regulamin sklepu Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast.

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez EXTRADOM s.c. z siedzibą w Legionowie, za pośrednictwem sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Sklepu Internetowego. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Sklepu Internetowego 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Sklepu Internetowego określa zakres i warunki zamawiania towarów w Idealbody Sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich (55-040) przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl

Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy ABE-IPS działający pod adresem www.abe.pl, prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu. Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OBOWIĄZUJĄCY OD DN. 25.12.2014 Indeks: 1. Pojęcia i definicje zawarte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. STRONY TRANSAKCJI

REGULAMIN I. STRONY TRANSAKCJI I. STRONY TRANSAKCJI REGULAMIN 1. Właścicielem sklepu internetowego MYCOVERSTORY.PL jest Emilia Wilczyńska Prowadząca działalność gospodarczą MY COVER STORY] Adres: Ul. Wileńska 6a/15a, 03-414 Warszawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego besmart

REGULAMIN sklepu internetowego besmart REGULAMIN sklepu internetowego besmart 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę prawną określającą zasady korzystania ze sklepu internetowego besmart. Regulamin jest udostępniony

Bardziej szczegółowo

oznaczają wszelkie treści tekstowe oraz utrwalenia wizualne, audialne i audiowizualne, w tym bazy danych publikowane przez Usługodawcę w Portalu lub

oznaczają wszelkie treści tekstowe oraz utrwalenia wizualne, audialne i audiowizualne, w tym bazy danych publikowane przez Usługodawcę w Portalu lub Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w portalu internetowym prowadzonym w domenie pulsmedycyny.pl przez Bonnier Business (Polska) Spółką z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej www.elstilo.com.pl jest prowadzony przez Przedsiębiorstwo el12 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG. REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.PL Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie

Bardziej szczegółowo

Administrator Forum oznacza Usługodawcę lub każdy podmiot, któremu Usługodawca powierzy administrowanie Forum

Administrator Forum oznacza Usługodawcę lub każdy podmiot, któremu Usługodawca powierzy administrowanie Forum Niniejszy regulamin określa zasady korzystania zasady korzystania z serwisu internetowego prowadzonego w domenie pb.pl przez Bonnier Business (Polska) Spółką z o.o., z siedzibą w Warszawie, 03-738, ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę, za

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę, za REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę, za pośrednictwem sklepu internetowego www.turbozabawki.pl (zwanego

Bardziej szczegółowo