strona 1 z 6 Regulamin z dnia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "strona 1 z 6 Regulamin z dnia 06.02.2015"

Transkrypt

1 strona 1 z 6 Regulamin z dnia Regulamin sklepu internetowego Sklep internetowy dostępny pod adresem: prowadzony jest przez Bartosza Cyndeckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Base Bartosz Cyndecki, w Radomsku przy ulicy Reymonta 30, NIP: , zwanego w dalszej części regulaminu Przedsiębiorcą. Szczegółowe dane Przedsiębiorcy dostępne są w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem internetowym: Kontakt ze sklepem internetowym jest dostępny za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: przyjemnysklep.pl, telefonem: Postanowienia wstępne Niniejszy regulamin określa zasady: korzystania ze sklepu internetowego składania zamówień na produkty w nim dostępne, dostarczania zamówionych produktów klientowi, uiszczania przez klienta ceny sprzedaży produktów, składania i rozpatrywania reklamacji oraz uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze sklepu internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie sklepu internetowego w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w jego zawartość lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie sklepu internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych sklepu internetowego www. przyjemnysklep.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp. Przedsiębiorca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia lub przerwy w funkcjonowaniu sklepu internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną klienta. Przeglądanie asortymentu sklepu internetowego nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez klienta na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu internetowego www. przyjemnysklep.pl możliwe jest zarówno po zarejestrowaniu się jak i bez rejestracji. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu PAYU. Usługi rozliczania transakcji świadczy PayU SA w oparciu o regulamin świadczenia usług dostępny pod adresem payu.pl/sites/default/files/regulaminy_i_pliki/regulamin_systemu.pdf. 2 Rejestracja W celu rejestracji w sklepie internetowym (założenia stałego konta klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub pseudonim (nick), adres oraz hasło, zaakceptować regulamin sklepu internetowego a także wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień klienta. Po zarejestrowaniu się w sklepie internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym. W celu usunięcia konta klienta ze sklepu internetowego należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta za pośrednictwem adresu wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej, aktualnie zarejestrowanego w sklepie internetowym 3 Korzystanie ze sklepu internetowego Logowanie do sklepu internetowego odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu oraz hasła podanych przy rejestracji konta klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto klienta (zakładka Twoje konto ). Wszelkie nieprawidłowości w działaniu sklepu internetowego mogą być zgłaszane Przedsiębiorcy za pośrednictwem adresu Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień 9 regulaminu. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

2 strona 2 z 6 Regulamin z dnia Informacje o produktach Informacje o produktach dostępnych w asortymencie sklepu internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych sklepu internetowego a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich; b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez klienta. 1. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez klienta. 2. Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Promocje w sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej. 5 Warunki realizacji zamówień 1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie sklepu internetowego pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę. 2. W celu złożenia zamówienia należy: a) zalogować się do sklepu internetowego; b) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk Do koszyka (lub równoznaczny); c) wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu); d) wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. W przypadku wybrania dostawy kurierem klient może dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem. e) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT; f) kliknąć przycisk Zakończ złóż zamówienie ; g) w przypadku płatności z góry opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności. 3. Przedmiot zamówienia może być dostarczony klientowi na adres wskazany przez klienta w zamówieniu (kurierem lub pocztą). 4. Przedsiębiorca uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego produktu objętej jednym zamówieniem. 5. W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia klient zamawia produkty z różnych kategorii produktowych, zamówienie może zostać podzielone na co najmniej 2 (dwie) części, z których każda będzie wymagała od klienta oddzielnego potwierdzenia i wskazania sposobu realizacji zamówienia. 6. Złożenie zamówienia przez klienta oznacza zaoferowanie Przedsiębiorcy zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu. 7. Po złożeniu zamówienia, na adres poczty elektronicznej klienta wskazany w koncie klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Przedsiębiorcę zamówienia złożonego przez klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Przedsiębiorcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 6 powyżej. 8. Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w odniesieniu do danych produktów, kategorii produktowych lub ilości zamawianych produktów. 9. Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do klienta, który:

3 strona 3 z 6 Regulamin z dnia a) co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia dostarczanego za pośrednictwem Poczty Polskiej, płatnego przy odbiorze, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia go do właściwej placówki Poczty Polskiej; b) co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską. 10. W przypadku braku w magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Przedsiębiorcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Przedsiębiorca poinformuje klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez klienta adres lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Przedsiębiorca może zaproponować klientowi: a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez klienta Przedsiębiorca będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia); b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Przedsiębiorca będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie); c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek). 11. W przypadku gdy klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z klientem z przyczyn nie leżących po stronie Przedsiębiorcy), Przedsiębiorca dostarczy klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie klienta. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w 11 regulaminu. 12. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z klientem z przyczyn nieleżących po stronie Przedsiębiorcy), Przedsiębiorca może anulować zamówienie w całości. 13. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Przedsiębiorca zwróci klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w 12 regulaminu. 14. Pod pojęciem anulowania zamówienia przez Przedsiębiorcę, o którym mowa w ust niniejszego paragrafu, należy rozumieć przysługujące Przedsiębiorcy umowne prawo odstąpienia, z którego Przedsiębiorca może skorzystać w terminie odpowiadającym terminowi, o którym mowa w 8 ust. 1 niniejszego regulaminu. W przypadku gdy termin, o którym mowa w 8 ust. 1 niniejszego regulaminu, jest krótszy niż 30 dni, Przedsiębiorca może wykonać umowne prawo odstąpienia w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy z Klientem. 15. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie. 6 Modyfikacje zamówienia Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Przedsiębiorcę przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta (status realizacji zamówienia widoczny jest w koncie Klienta w zakładce Twoje konto ). Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu rezygnacji Klienta przez Przedsiębiorcę. Zasady zwrotu należności Klientom zostały szczegółowo opisane w 12 regulaminu. Zmian w zamówieniu można dokonywać na stronie sklepu internetowego w zakładce Twoje konto lub kontaktując się poprzez Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia.

4 strona 4 z 6 Regulamin z dnia Formy płatności i realizacja zamówienia 1. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski zapłaty można dokonać: podczas odbioru przedmiotu zamówienia po dostarczeniu go przez Pocztę Polską lub firmę kurierską gotówką. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie sklepu internetowego przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) przelewem bankowym, kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Przedsiębiorcę. 2. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza granicami Polski, zapłaty można dokonać przelewem bankowym lub kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Przedsiębiorcę. Realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Przedsiębiorcę potwierdzenia przez podmiot realizujący płatność poprawnego wykonania płatności. Klient nie ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze. Forma płatności może być uzależniona od rodzaju produktu lub miejsca odbioru zamówienia. 8 Czas realizacji zamówień Przedsiębiorca zamieszcza na stronie internetowej sklepu internetowego przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu. Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres. Poza terenem Polski przedmiot zamówienia jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej albo firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres. Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy. 9 Warunki reklamacji 1. Reklamacje należy składać na adres Przedsiębiorcy: Base Bartosz Cyndecki, ul. Reymonta 30, Radomsko lub za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej wskazanego na wstępnie niniejszego regulaminu. 2. Przedsiębiorca w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. 3. Warunkiem koniecznym, aby Przedsiębiorca rozpatrzył reklamację, jest dostarczenie mu przez klienta reklamowanego produktu lub produktów wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) od Przedsiębiorcy i opisem reklamacji. 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta, Przedsiębiorca wymieni klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub, jeżeli wymiana nie będzie możliwa, niezwłocznie zwróci należność za reklamowany produkt. 5. Klient nabywający produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Przedsiębiorcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką klient uiścił za dany produkt. 11 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy 1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze wysłane, samodzielnie anulując zamówienie na stronie sklepu internetowego. 2. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w sklepie internetowym w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w sklepie internetowym bez podawania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu).

5 strona 5 z 6 Regulamin z dnia Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie lub z wykorzystaniem formularza zamieszczonego na stronie internetowej sklepu. W przypadku wykonywania prawa odstąpienia bez korzystania z formularza dostępnego na stronie internetowej, klient może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Dla zachowania terminu do odstąpienia wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 4. W razie odstąpienia klient zobowiązany jest do niezwłocznego, nie późniejszego jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, zwrotu Przedsiębiorcy produktu. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. 5. Koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Klient. 6. Przedsiębiorca nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami. 7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. 12 Zwrot należności klientom w razie rezygnacji lub odstąpienia od umowy 1. Przedsiębiorca dokona zwrotu dokonanych przez klienta płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu dni) od otrzymania oświadczenia o rezygnacji lub odstąpieniu od umowy, w przypadku: a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją; b) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, c) uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy. 2. Przedsiębiorca dokona zwrotu pieniędzy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył klient, chyba że klient wyrazi zgodę na inny sposób zapłaty, nie powodujący dla niego żadnych kosztów. 3. Przedsiębiorca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie wystąpi wcześniej. 4. Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Przedsiębiorcy numeru rachunku bankowego klienta, ten nie prześle Przedsiębiorcy takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego. 13 Dane osobowe Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Przedsiębiorcę danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w sklepie internetowym oraz w procesie korzystania ze sklepu internetowego w tym dokonywania zakupów w sklepie internetowym Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Przedsiębiorcę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez niego usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez klienta zakupów w sklepie internetowym Dane osobowe przetwarzane są przez Przedsiębiorcę, tj. Bartosza Cyndeckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Base Bartosz Cyndecki w Radomsku przy ulicy Reymonta 30. Przedsiębiorca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez klienta w sklepie internetowym pl. W przypadku wyrażenia przez klienta zgody dane te przetwarzane będą również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto klienta (zakładka Twoje konto ). Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są jego własnymi danymi osobowymi.

6 strona 6 z 6 Regulamin z dnia Postanowienia końcowe Informacje o produktach zamieszczone na stronach sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Przedsiębiorca dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach sklepu internetowego pl były na najwyższym poziomie, jednakże Przedsiębiorca nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności sklepu internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy sklepu. Przedsiębiorca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres wskazany przez klienta oraz za usuwanie i blokowanie i przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez klienta. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi, o którym mowa w 11 ust. 2 regulaminu, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami 11 regulaminu. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz z późn. zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z późn. zm.). Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie sklepu internetowego używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117). Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Przedsiębiorcy statystyk swojej obecności i aktywności w sklepie internetowym Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności klientów. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług sklep internetowy pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z sklepu internetowego Korzystanie przez klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu klienta. Ewentualne spory powstałe między klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Przedsiębiorcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla Przedsiębiorcy. Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Przedsiębiorcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie sklepu internetowego zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

7 Regulamin z dnia Załącznik nr 1 do regulaminu sklepu internetowego Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) Adresat: Bartosz Cyndecki, ul. Reymonta 30, Radomsko, Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (*) umowy dostawy następujących rzeczy (*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy (*)/o świadczenie następującej usługi (*) Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*) Imię i nazwisko konsumenta (-ów) Adres konsumenta (-ów) Podpis konsumenta (-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) Data (*) Niepotrzebne skreślić.

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. 6) Strona produktowa strona w Sklepie Internetowym campandtrialer.pl, na której przedstawione są informacje na temat oferowanego produktu.

DEFINICJE. 6) Strona produktowa strona w Sklepie Internetowym campandtrialer.pl, na której przedstawione są informacje na temat oferowanego produktu. Regulamin Sklepu Internetowego campandtrailer.pl Sklep internetowy campandtrailer.pl jest prowadzony przez: Tomasza Bloch i Andrzeja Bloch prowadzących wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą Camp &

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r.

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Sklep internetowy koinonia.org.pl jest prowadzony przez: Wydawnictwo KOINONIA Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl. www.babyinclouds.pl

Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl. www.babyinclouds.pl Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl www.babyinclouds.pl Sklep internetowy babyinclouds.pl jest prowadzony przez: Baby in clouds Ewa Machura z siedzibą w Czarnym Lesie, ul Częstochowska 180A,

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. Katalog produktu strona w Sklepie Internetowym sklep.neronpila.pl, na której przedstawione są oferty kategorii produktu.

DEFINICJE. Katalog produktu strona w Sklepie Internetowym sklep.neronpila.pl, na której przedstawione są oferty kategorii produktu. 1 DEFINICJE Sklep Internetowy sklep.neronpila.pl prowadzony przez Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Neron Iwona Nowak Maciejewska - sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową (zwany dalej: Firma)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROTACTIC

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROTACTIC REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CENZIN ONLINE TACICAL STORE www.protactic.pl Słowniczek: Spółka Spółka pod nazwą CENZIN sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-957), ul. Czerniakowska 81/83, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu empikfoto.pl

Regulamin serwisu empikfoto.pl Regulamin serwisu empikfoto.pl Serwis empikfoto.pl prowadzony jest przez E-COMMERCE SERVICES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017), ul. Marszałkowska 104/122, Tel.: (22) 551 33 99, Fax: (22) 551 32

Bardziej szczegółowo

Sango Trade Definicje: Biuro Obsługi Klienta (BOK) Dni robocze Klient Koszyk Materiały Podmiot realizujący płatność Siła wyższa

Sango Trade Definicje: Biuro Obsługi Klienta (BOK) Dni robocze Klient Koszyk Materiały Podmiot realizujący płatność Siła wyższa Sklep Internetowy www.sangotrade.pl jest prowadzony przez Sango Trade z siedzibą w Ostrzeszowie, ul. Graniczna 22, zarejestrowany przez Burmistrza Ostrzeszowa w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SONIA DRAGA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SONIA DRAGA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SONIA DRAGA Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Sklep Internetowy SONIA DRAGA (adres strony internetowej: www.soniadraga.pl). Regulamin jest udostępniony

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM KAGERO.PL -REGULAMIN-

WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM KAGERO.PL -REGULAMIN- WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM KAGERO.PL -REGULAMIN- 1. Sklep internetowy KAGERO działający pod adresem http://www.sklep.kagero.pl (dalej: Sklep Internetowy KAGERO.PL ) jest platformą

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu strona internetowa w E-Sklepie, prezentująca informacje na temat produktu (Towaru).

Karta Produktu strona internetowa w E-Sklepie, prezentująca informacje na temat produktu (Towaru). REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Buy4Kids.PL obowiązujący od dn. 2015/03/10 I. Słowniczek pojęć Dane kontaktowe Sprzedawcy Regulamin niniejszy regulamin. Możliwość dostępu do treści dokumentu, pobrania go

Bardziej szczegółowo

Regulamin MyGiftDna.pl

Regulamin MyGiftDna.pl Regulamin MyGiftDna.pl I Postanowienia ogólne 1. Definicje 1. MYGIFTDNA Portal internetowy (sklep internetowy) znajdujący się pod adresem www.mygiftdna.pl, który umożliwia Klientom zakup Towaru. 2. Towar

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. Sklep Internetowy INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. prpwadzony jest przez spółkę INDOOR Group Ltd Spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości Kamień Duży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży w sklepie internetowym tajgun.pl. Sklep internetowy tajgun.pl działający pod adresem http://www.tajgun.pl (dalej: Sklep

Bardziej szczegółowo

Regulamin ARTIGLO. I Postanowienia ogólne. Definicje

Regulamin ARTIGLO. I Postanowienia ogólne. Definicje Regulamin ARTIGLO I Postanowienia ogólne 1. Definicje 1. ARTIGLO Portal internetowy (sklep internetowy) znajdujący się pod adresem, który umożliwia Klientom zakup Towaru. 2. Towar Towar, który może być

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI Spis treści 1 Postanowienia ogólne... 1 2 Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu... 2 3 Rejestracja Klientów w Sklepie... 3 4 Zasady składania i realizacji

Bardziej szczegółowo

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu; REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r.

REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r. REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r. Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE:

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE: Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Sklep internetowy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. działający pod adresem www.bosch-home.pl/store ( Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL Soudal Sp. z o.o. z siedzibą w Cząstkowie Mazowieckim, ul. Gdańska 7, 05-152 Czosnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. Regulamin sklepu. Definicje:

Regulamin sklepu. Regulamin sklepu. Definicje: Regulamin sklepu Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Sklepu Internetowego. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Sklepu Internetowego 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Sklepu Internetowego określa zakres i warunki zamawiania towarów w Idealbody Sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich (55-040) przy

Bardziej szczegółowo

na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z

na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z Regulamin sklepu internetowego uru.pl na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Sklep internetowy curattio.pl działający pod adresem www.curattio.pl prowadzony jest przez firmę Laureola Group Sp. z o.o. z siedzibą w Boglewicach, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl

Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy ABE-IPS działający pod adresem www.abe.pl, prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu. Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY MEMOLUK Łukasz Czarnkowski

REGULAMIN SPRZEDAŻY MEMOLUK Łukasz Czarnkowski REGULAMIN SPRZEDAŻY MEMOLUK Łukasz Czarnkowski Podstawowe definicje: Klient - osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, osoba fizyczna niebędąca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. STRONY TRANSAKCJI

REGULAMIN I. STRONY TRANSAKCJI I. STRONY TRANSAKCJI REGULAMIN 1. Właścicielem sklepu internetowego MYCOVERSTORY.PL jest Emilia Wilczyńska Prowadząca działalność gospodarczą MY COVER STORY] Adres: Ul. Wileńska 6a/15a, 03-414 Warszawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BOADRUK.PL Z DNIA 19-12-2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BOADRUK.PL Z DNIA 19-12-2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BOADRUK.PL Z DNIA 19-12-2014 Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez firmę BOA DRUK Olga Baraniecka, z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG. REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.PL Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie

Bardziej szczegółowo