Sango Trade Definicje: Biuro Obsługi Klienta (BOK) Dni robocze Klient Koszyk Materiały Podmiot realizujący płatność Siła wyższa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sango Trade Definicje: Biuro Obsługi Klienta (BOK) Dni robocze Klient Koszyk Materiały Podmiot realizujący płatność Siła wyższa"

Transkrypt

1 Sklep Internetowy jest prowadzony przez Sango Trade z siedzibą w Ostrzeszowie, ul. Graniczna 22, zarejestrowany przez Burmistrza Ostrzeszowa w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, tel.: , NIP: ; Regon , tel.: , zwany dalej Sango Trade. Definicje: Biuro Obsługi Klienta (BOK) konsultanci Sklepu, których zadaniem jest bieżące wsparcie i pomoc dla klientów Sklepu. BOK jest dostępne pod numerem telefonu oraz przez formularz kontaktowy za pośrednictwem sieci Internet pod adresem Dni robocze dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy, Klient osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu, w tym w szczególności dokonująca w nim zakupów, Koszyk funkcjonalność Sklepu, w której widoczne są produkty wybrane przez Klienta do zakupu, umożliwiająca Klientowi wpisanie posiadanego numeru kodu rabatowego, a także ustalenie i modyfikację produktów wybranych do zakupu oraz sposobu realizacji zamówienia, a w szczególności: ilości i rodzaju produktów, adresu dostawy, danych do faktury, sposobu dostawy, formy płatności itd. Materiały wszelkie treści zamieszczone przez Klienta na stronie internetowej Sklepu, w ramach dostępnych funkcjonalności, a w tym w szczególności zdjęcia, recenzje produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu i inne treści, Podmiot realizujący płatność zewnętrzny w stosunku do Sango Trade podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą albo kartą kredytową, Siła wyższa okoliczność faktyczna lub prawna niezależna od i nie spowodowana (bezpośrednio lub pośrednio) przez Sango Trade, której Sango Trade nie mógł przewidzieć ani jej racjonalnie zapobiec przy dołożeniu należytej staranności, a w szczególności polegająca na działaniu lub zaniechaniu podmiotów trzecich, Sklep Internetowy SangoTrade lub Sklep prowadzony przez Sango Trade sklep internetowy, tj. funkcjonujący (umożliwiający klientom przeglądanie asortymentu oraz dokonywanie z niego zakupów) wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet, dostępny pod domeną internetową Strona produktowa strona w Sklepie, na której przedstawione są informacje na temat danego produktu, objętego sprzedażą w Sklepie, 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego SangoTrade a w tym zasady składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, dostarczania tak zamówionych produktów na adres wskazany przez Klienta, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży, a także uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji. 2. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest: a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari lub inną spełniającą konieczne wymogi techniczne;

2 b) aktywne konto poczty elektronicznej ( ), które będzie służyło do potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep oraz do bieżącego kontaktu z Klientem w toku realizacji takiego zamówienia. 3. Klient powinien korzystać ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem, a w tym obowiązującymi zasadami korzystania ze Sklepu oraz porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej. 4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, a w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość strony internetowej Sklepu lub jej elementy techniczne, a w tym konstrukcję, funkcjonowanie i treść. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie wiadomości elektronicznych noszących cechy tzw. spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp. 5. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji Klienta rozumianej jako podane jakichkolwiek danych osobowych. 6. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami 2 regulaminu. 2 Rejestracja 1. Aktywne korzystanie ze Sklepu może następować bez rejestracji lub po rejestracji konta Klienta. Rejestracja konta Klienta umożliwia korzystanie z wszystkich funkcjonalności Sklepu, a w tym z historii zamówień, automatycznego uzupełniania danych adresowych oraz udostępniania Materiałów. 2. W celu rejestracji w Sklepie (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nick (pseudonim), adres oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta. 3. Akceptując regulamin Sklepu w toku rejestracji Klient potwierdza, że jest uprawniony do odpowiedniego dysponowania danymi wykorzystanymi do rejestracji, a ich podanie przez Klienta nie narusza praw osób trzecich. 4. Rejestracja w Sklepie, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu są nieodpłatne. 5. Po zarejestrowaniu się w Sklepie każdorazowe logowanie do konta Klienta odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym. 6. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu należy wysłać, za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta, wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta podając adres poczty elektronicznej zarejestrowany w Sklepie jako powiązany z takim kontem. 7. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i przelewem dokonywanym za pośrednictwem sieci Internet, przeprowadzane są za pośrednictwem przelewy24.pl, usługi świadczonej przez Dialcom24 sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-327) przy ul. Kanclerskiej 14, KRS Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego 1. Klient nie posiadający konta Klienta korzysta ze Sklepu w zakresie możliwości przeglądania asortymentu Sklepu, kompletowania koszyka zakupów oraz składania zamówienia. Dane adresowe i osobowe podane przy składaniu zamówienia przez

3 Klienta nie posiadającego konta nie podlegają archiwizacji i służą wyłącznie do realizacji takiego pojedynczego zamówienia. 2. Korzystanie ze Sklepu w pełnym zakresie jego funkcjonalności, tj. połączone z wyborem i zamówieniem towaru oraz z możliwością umieszczania Materiałów oznaczonych stałym nick iem Klienta, wymaga posiadania konta Klienta i każdorazowego zalogowania do takiego konta (do Sklepu). 3. Logowanie do Sklepu odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e- mail oraz hasła, podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta. Nie ma możliwości zmiany nick u Klienta. 4. Rejestracja konta Klienta w Sklepie jest równoznaczna z utworzeniem przez Sklep profilu publicznego Klienta. W profilu publicznym Klienta dla każdego użytkownika Sklepu widoczny jest (wg wyboru Klienta) nick Klienta lub Jego imię i nazwisko. Klient może udostępnić w profilu publicznym również jeden adres poczty elektronicznej. Dane udostępnione w profilu publicznym dostępne są dla wszystkich użytkowników Sklepu. 5. Klient posiadający zarejestrowane konto może korzystać ze wszystkich funkcjonalności Sklepu, a w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu oraz zamieszczać w Sklepie poprzez udostępnienie nieograniczonej liczbie odbiorców (upublicznienie) Materiały, które nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego. Za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego uznaje się Materiały niezgodne z przeznaczeniem, charakterystyką oraz rodzajem asortymentu Sklepu, a także Materiały o charakterze promocyjnym lub reklamowym, nie dotyczące Sklepu, w tym w postaci linków do innych stron. 6. Klient poprzez zamieszczenie danego Materiału i z momentem takiego zamieszczenia (upublicznienia): a) potwierdza, iż jest uprawniony do zamieszczenia danego Materiału w Sklepie poprzez jego upublicznienie, b) oświadcza, iż dany Materiał nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego; c) udziela Sango Trade nieograniczonej czasowo i terytorialnie, nieodpłatnej licencji na korzystanie z danego Materiału w działalności Sklepu, w tym w szczególności na utrwalenie go w zasobach systemu informatycznego Sango Trade, powielanie oraz wykorzystywanie w całości lub w części w celach związanych z promocją działalności Sango Trade; d) zobowiązuje się do naprawienia szkody, rozumianej również jako utracone korzyści, poniesionej przez Sango Trade z tytułu naruszenia poprzez upublicznienie praw podmiotów trzecich, a także do przystąpienia na swój koszt i ryzyko po stronie Sango Trade i na pierwsze Jego wezwanie do jakiegokolwiek postępowania, związanego z takim naruszeniem. 7. Sango Trade uprawniony jest do zablokowania konta Klienta, odpowiednio w trybie natychmiastowym lub po wezwaniu do usunięcia domniemanego naruszenia, jeżeli Jego działanie w ramach Sklepu będzie nosiło znamiona bezprawności, tj. będzie skutkowało lub rozsądnie oceniane będzie mogło skutkować naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, zasad współżycia społecznego lub postanowień niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klient zostanie powiadomiony odpowiednią wiadomością na adres poczty elektronicznej podany w koncie Klienta. Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie zawartej z Klientem umowy o świadczenie usług drogą elektronicznej odpowiednio z

4 momentem dostarczenia do Klienta informującej Go o tym wiadomości elektronicznej (przy zaistniałym skutku naruszenia odpowiednich norm) lub bezskutecznym upływem terminu do usunięcia domniemanego naruszenia odpowiednich norm. 8. Sango Trade uprawniony jest do usuwania ze strony internetowej Sklepu Materiałów sprzecznych z przepisami prawa, naruszających prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze usunięcia Materiałów zamieszczonych przez Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej podany w koncie Klienta. W powiadomieniu Sango Trade wyznaczy Klientowi termin, nie krótszy niż 24 godziny oraz nie dłuższy niż 72 godziny, na samodzielne usunięcie kwestionowanych Materiałów. W razie oczywistego naruszenia przez Materiały przepisów prawa, praw osób trzecich, zasad współżycia społecznego lub postanowień niniejszego regulaminu, usunięcia Materiałów dokonuje w trybie natychmiastowym Sango Trade, informując o tym Klienta na adres poczty elektronicznej podany w koncie Klienta. 9. Jeżeli Klient uzna, że dany Materiał zamieszczony w Sklepie narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu, powinien poinformować o tym Sango Trade za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta wskazując adres internetowy, pod którym dostępny jest dany Materiał w ramach Sklepu oraz wyjaśniając, na czym polega naruszenie. Jeżeli dany Materiał narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu, Sango Trade niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tego Materiału osobom trzecim. W każdym przypadku Sango Trade udzieli odpowiedzi na zgłoszenie Klienta w terminie 14 dni od dnia jego przyjęcia. 10. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu mogą być zgłaszane Sango Trade za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta. Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane wg 9 regulaminu. 11. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy: a) loginu i hasła do swojego konta w Sklepie. Hasło stanowi prywatną informację poufną Klienta, której jest on jedynym i wyłącznym dysponentem; b) wszelkich kodów lub haseł uzyskanych ze Sklepu w celu realizacji zamówienia, odbioru objętego nim towaru. Sango Trade oraz podmioty współpracujące z Sango Trade w realizacji zamówienia, nie ponoszą odpowiedzialności za wydanie przedmiotu zamówienia osobom, które przedstawiły kod lub hasło przekazane przez Sklep Klientowi w celu realizacji zamówienia. 4 Informacje o produktach 1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. 2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu: a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich (PLN); b) nie zawierają kosztów dostawy, które zależą od wybranego przez Klienta, w ramach dostępnych opcji, sposobu dostarczenia produktu do Klienta, a także od wartości (wielkości kwotowej) zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena zamawianych produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku przed ostatecznym zatwierdzeniem (złożeniem) zamówienia przez Klienta. 3. Sango Trade jest uprawniony do dokonywania na bieżąco zmian w asortymencie Sklepu, do modyfikacji cen produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży asortymentu

5 Sklepu. Skorzystanie z uprawnienia opisanego w zdaniu poprzedzającym skutkuje w stosunku do zamówień złożonych po ogłoszeniu zmiany na stronie internetowej Sklepu. Zmiana taka nie ma wpływu na zamówienia złożone przed momentem jej ujawnienia. 5 Warunki realizacji zamówień 1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę. 2. W celu złożenia zamówienia należy: a) zalogować się do Sklepu; b) wybrać produkt (-y) będący (-e) przedmiotem zamówienia, a następnie wybrać przycisk Do koszyka ; c) wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu); d) wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. W przypadku wybrania dostawy kurierem Klient może dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem; e) jeżeli Klient życzy sobie udokumentowania zamówienia fakturą VAT, to należy wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia; f) wybrać przycisk Zakończ złóż zamówienie. 3. Jeżeli zamówienie ma być wg wyboru Klienta opłacone z góry, tj. przy składaniu w Sklepie, skuteczność złożenia zamówienia uzależniona jest od dokonania wymaganej płatności w sposób wskazany przez Sklep (wybrany przez Klienta z minimum dwóch proponowanych przez Sklep). 4. Przedmiot zamówienia będzie dostarczony Klientowi na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu, wg wyboru Klienta za pośrednictwem kuriera lub wybranego operatora pocztowego. 5. Jeżeli w ramach jednego zamówienia Klient zamawia produkty z różnych kategorii produktowych, zamówienie może zostać podzielone na co najmniej 2 (dwie) części, odpowiednio do takich kategorii, z których każda będzie wymagała od Klienta oddzielnego potwierdzenia i wskazania sposobu realizacji zamówienia (dostawy). 6. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sango Trade oferty zawarcia umowy kupna zamówionego produktu wg parametrów ustalonych w zamówieniu oraz niniejszego regulaminu. 7. Po złożeniu zamówienia, na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sango Trade zamówienia Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta zostanie wysłana wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sango Trade o przyjęciu oferty, o której mowa w ust Sango Trade zastrzega sobie prawo ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w odniesieniu do danych produktów, kategorii produktowych lub ilości zamawianych produktów. 9. Sango Trade zastrzega sobie prawo do odpowiedniego ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który: a) co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia płatnego przy odbiorze a dostarczanego za pośrednictwem operatora pocztowego, w terminie 14 dni od dnia pozostawienia pod adresem wskazanym w zamówieniu tzw. awiza, tj. powiadomienia o niemożności doręczenia przesyłki i pozostawieniu jej na czas oznaczony w odpowiedniej placówce operatora pocztowego do odbioru;

6 b) co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską. 10. W przypadku braku zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sango Trade niezwłocznie poinformuje o tym Klienta za pomocą poczty elektronicznej (na adres wskazany w koncie Klienta) lub drogą telefoniczną (na numer wskazany przez Klienta). 11. Jeżeli realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sango Trade może zaproponować Klientowi: a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Sango Trade będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia); b) anulowanie zamówienia w części, której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w pozostałej części, przy czym Sango Trade będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w zakresie objętym anulowaniem); c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek). 12. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 11 Sango Trade dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta. 13. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 11 Sango Trade może anulować zamówienie w całości. 14. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji opisanej w ust. 12 lub ust. 13, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Sango Trade zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) wg 12 regulaminu. 15. Pod pojęciem anulowania zamówienia przez Sango Trade, o którym mowa w ust , należy rozumieć skorzystanie przez Sango Trade z umownego prawa odstąpienia, w terminie odpowiadającym terminowi, o którym mowa w 8 ust W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sango Trade nie ponosi odpowiedzialności za spowodowane takim błędem lub niedokładnością niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia. 6 Modyfikacje zamówienia 1. Klient posiadający w Sklepie zarejestrowane konto może dokonywać zmian w zamówieniu do momentu nadania przez w Sango Trade przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta. Bieżący status realizacji zamówienia ujawniony jest w koncie Klienta. Zmiany zamówienia mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze. 2. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości, jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (lub odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez Sango Trade, zgodnie z zasadami zwrotu opisanymi w 12 regulaminu.

7 3. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu poprzez swoje konto Klienta lub kontaktując się bezpośrednio z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem udostępnionych na stronie internetowej Sklepu numerów telefonów lub adresów poczty elektronicznej. 4. Po przyjęciu wniosku o zmianę zamówienia przez Sklep Klient otrzyma niezwłocznie potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta. 7 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia 1. Dostarczenie przedmiotu zamówienia dokonywane jest wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Płatność za zamówienie może być dokonana w następujący sposób, wg wyboru Klienta: a) gotówką przy dostarczeniu zamówienia przez operatora pocztowego lub firmę kurierską. W takim przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie Sklepu; b) przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) - przelewem bankowym albo kartą płatniczą (kredytową) w systemie płatności elektronicznych akceptowanym w momencie transakcji przez Sango Trade. W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sango Trade potwierdzenia poprawnego wykonania płatności. 3. Płatność za zamówienie musi być dokonana w sposób jednolity (jednorodzajowy), tzn. Klient nie ma możliwości zapłaty za część zamówienia z góry (ust. 2 pkt b), a za część przy odbiorze (ust. 2 pkt a). 4. Składając zamówienie z płatnością wg ust. 2 pkt a) albo dokonując płatności z góry wg ust. 2 pkt b) Klient może skorzystać z kodu rabatowego, otrzymanego od Sklepu lub od innego podmiotu współpracującego w tym zakresie ze Sklepem. 5. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Po upływie daty ważności kodu rabatowego, rabat wygasa i nie może być wykorzystany. 8 Czas realizacji zamówień 1. Czas realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych. Wskazana liczba dni roboczych stanowi orientacyjny czas nadania przesyłki, liczony zasadniczo od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta. Dla zamówień opłacanych "z góry" czas realizacji zamówienia liczy się od momentu, gdy otrzymamy potwierdzenie płatności. 2. Termin realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem koniecznego czasu skompletowania wszystkich zamówionych produktów i jest bezpośrednio uzależniony od dostępności produktu objętego danym zamówieniem. 3. Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przedmiot zamówienia dostarczany jest wg wyboru Klienta za pośrednictwem operatora pocztowego lub współpracującej ze Sklepem firmy kurierskiej, pod adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. 4. Sango Trade nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio podaniem przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

8 9 Warunki reklamacji 1. Zgodnie z art. 556 kodeksu cywilnego Sango Trad odpowiada wobec Klienta za jeżeli towar ma wadę fizyczną lub prawną. 2. Klient, nabywający w Sklepie produkt w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością zawodową lub gospodarczą, ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego towaru, o ile w terminie dwunastu miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Sango Trade o stwierdzonej niezgodności. 3. Sango Trade w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych powiadomi Klienta o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji. 4. W celu skutecznego zgłoszenia reklamacji Klient powinien dostarczyć na adres podany na stronie internetowej Sklepu (w zakładce Kontakt ) reklamowany (-e) produkt (-y) wraz z dowodem jego (ich) zakupu i czytelnie wypełnionym zgłoszeniem reklamacji (wzór dokumentu reklamacji jest do pobrania na stronie internetowej Sklepu ). 5. W sytuacji uwzględnienia reklamacji Sango Trade naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy albo jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Zwrot kosztów reklamowanego zamówienia nastąpi zgodnie z zasadami opisanymi w 12 regulaminu. 6. Klient nabywający produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami, przy czym odpowiedzialność Sango Trade z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką taki Klient zapłacił Sango Trade za nabycie danego produktu. 10 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy 1. Klient może zrezygnować z zamówienia bez podawania przyczyn, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki. 2. Rezygnacja z zamówienia następuje poprzez: a) kontakt telefoniczny lub wiadomością elektroniczną z Biuro Obsługi Klienta; b) samodzielne anulowanie zamówienie na stronie Sklepu, w ramach funkcjonalności konta Klienta. 3. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) może odstąpić od umowy sprzedaży zakupionego produktu bez podawania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu), za wyjątkiem transakcji (stosownie do art. 38 ustawy z dnia r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827): a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

9 d) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, e) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę. 4. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 3 wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 3 (Klient może skorzystać ze wzoru oświadczenia znajdującego się na odwrocie faktury lub udostępnionego na stronie internetowej Sklepu). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na adres Sklepu. W razie odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do niezwłocznego (do 14 dni) zwrotu do Sklepu nabytego produktu zgodnie z ust. 3, w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Klient. Niezwłocznie lecz nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych po zwrotnym otrzymaniu produktu lub dostarczeniu przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, Sango Trade zwróci Klientowi uiszczoną przez Klienta cenę produktu zgodnie z 11 regulaminu. 11 Zwrot należności do Klienta 1. Z zastrzeżeniem ust. 3 Sango Trade dokona zwrotu należności Klienta niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od dnia: a. anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry; b. zwrotu produktu w sytuacji odstąpienia od umowy sprzedaży tego produktu; c. uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu albo wymiany na nowy. 2. Sango Trade dokona zwrotu należności Klienta odpowiednio na: a) rachunek bankowy wskazany przez Klienta (w tym powiązany z kartą kredytową lub płatniczą Klienta, z której opłacono zamówienie), dla zamówień opłaconych: - z góry za pomocą przelewu lub karty kredytowej; - z dołu przy odbiorze u kuriera lub na poczcie, b) przekazem pocztowym na adres (do odbiorcy) wskazany przez Klienta, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż oferowany przez Sklep najtańszy zwykły sposób dostarczenia, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez Niego z tego tytułu dodatkowych kosztów. 4. Sango Trade nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu lub opóźnienie zwrotu należności Klienta, jeżeli będzie to bezpośrednim lub pośrednim skutkiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, osobowych lub błędnego numeru rachunku bankowego. 12 Promocje 1. Na stronach Sklepu wg uznania Sango Trade oraz dostępności asortymentu mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej Promocjami ). Jeżeli dla danej Promocji nie został ustalony odrębny regulamin udostępniony na stronie internetowej Sklepu, stosuje się do niej regulamin niniejszy. 2. Promocje dzielą się na:

10 a) promocje produktowe polegające na okresowym, tj. ustalonym na czas oznaczony, obniżeniu ceny danego produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie tego produktu; b) promocje wartościowe - obniżające cenę Koszyka zawierającego produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po dodaniu produktów do Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie Promocji lub w Newsletterze; c) pakiety promocyjne - przy zakupie określonej ilości dowolnych produktów objętych Promocją Klient otrzymuje ustalony przez Sklep rabat kwotowy lub procentowy na najtańszy z tych produktów. Pakiet promocyjny dotyczy wszystkich produktów znajdujących się na stronie Promocji w momencie skorzystania z pakietu; d) zestawy promocyjne - przy zakupie zestawu promocyjnego, składającego się przynajmniej z dwóch produktów objętych Promocją, tj. dopuszczonych przez Sklep do łączenia w ramach zestawu promocyjnego, Klient otrzymuje ustalony przez Sklep rabat na wszystkie produkty wchodzące w skład takiego zestawu z wyjątkiem produktu najdroższego. 3. Promocja może być uzależniona od podania podczas składania zamówienia ważnego kodu rabatowego. 4. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami Sklepu, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej. 5. Pakiety i zestawy promocyjne mogą być dostarczone Klientowi jeżeli wszystkie produkty wchodzące w ich skład zostaną skompletowane w Magazynie. Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny Klient nie może żądać jego podziału. 6. W razie niedostępności któregokolwiek z produktów wchodzących w skład zamówionego pakietu lub zestawu promocyjnego, Sango Trade niezwłocznie poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie odpowiedniej informacji na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta. Postanowienia 5 ust regulaminu stosuje się odpowiednio. 7. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest pakiet lub zestaw promocyjny, rezygnacja Klienta z zamówienia, o której mowa w 11 regulaminu, może dotyczyć wyłącznie całego (kompletnego) pakietu lub zestawu promocyjnego. 13 Dane osobowe 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sango Trade danych osobowych podanych przez Niego w procesie rejestracji konta w Sklepie oraz w procesie korzystania ze Sklepu. Zgoda może być w każdym czasie ograniczona lub cofnięta, bez konieczności podawania uzasadnienia. Brak zgody na przetwarzanie przez Sango Trade danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sango Trade usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie. 2. Sango Trade przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie. Jeżeli Klient wyrazi zgodę, o której mowa w 15 regulaminu, przetwarzanie danych osobowych przez Sango Trade będzie następowało również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną. 3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, uzupełniania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka Twoje konto ).

strona 1 z 6 Regulamin z dnia 06.02.2015

strona 1 z 6 Regulamin z dnia 06.02.2015 strona 1 z 6 Regulamin z dnia 06.02.2015 Regulamin sklepu internetowego www.przyjemnysklep.pl Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.przyjemnysklep.pl prowadzony jest przez Bartosza Cyndeckiego prowadzącego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego MOB

Regulamin Sklepu Internetowego MOB Regulamin Sklepu Internetowego MOB Sklep internetowy jest prowadzony przez: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy (85-006) przy ul. Gdańskiej 4 (dalej: Muzeum ).

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP POLSKA SP. Z O.O.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO  SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP POLSKA SP. Z O.O. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.STG-PORTAL.PL SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP POLSKA SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady korzystania z Portalu Internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin System zamówień firmy TOM-CHEM Tomasz Rubński

Regulamin System zamówień firmy TOM-CHEM Tomasz Rubński Strona1 Regulamin System zamówień firmy TOM-CHEM Tomasz Rubński System zamówień firmy TOM-CHEM Tomasz Rubiński jest dostępny pod domeną internetową: www.tom-chem.pl Spis treści: DZIAŁ I Postanowienia początkowe..

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ PRZEZ INTERNET

WARUNKI I ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ PRZEZ INTERNET WARUNKI I ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ PRZEZ INTERNET Zamówienia składane pod adresem http://www.forplyt.pl są obsługiwane przez: P.P.U.H. Forpłyt Jan Zadrożny Grzegorz Zadrożny Sp.J. ul. Grodzieńska 37 a

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r.

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Sklep internetowy koinonia.org.pl jest prowadzony przez: Wydawnictwo KOINONIA Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja,

Bardziej szczegółowo

2015 FORTE Sklep Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego

2015 FORTE Sklep Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego 2015 FORTE Sklep Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego [REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU: www.sklep.filharmonia-slaska.eu] REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU: www.sklep.filharmonia-slaska.eu

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów. Sklep internetowy www.zdziwsie.pl jest prowadzony przez: TZM sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu (62-800), ul. Zachodnia 13, Tel./Fax: (62) 752 94 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego wylepianki.pl

Regulamin Sklepu Internetowego wylepianki.pl Regulamin Sklepu Internetowego wylepianki.pl Sklep internetowy wylepianki.pl jest prowadzony przez: Waldemara Bąka i Martę Wlaźlińską-Bąk z siedzibą w Goleniowie (72-100), Wojska Polskiego 54a, Tel.: (+48)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM WWW.STILL.PL Sklep Internetowy still.pl działający pod adresem http://www.still.pl, zwany w niniejszym Regulaminie Sklep Internetowy still.pl jest prowadzony

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego WWW.LAMPADA.PL. Sklep internetowy dostępny pod domeną www.lampada.pl jest prowadzony przez:

Regulamin Sklepu internetowego WWW.LAMPADA.PL. Sklep internetowy dostępny pod domeną www.lampada.pl jest prowadzony przez: Regulamin Sklepu internetowego WWW.LAMPADA.PL Sklep internetowy dostępny pod domeną www.lampada.pl jest prowadzony przez: HK INVEST Sp. z o.o. zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży wyrobów EAZ. będących w ofercie Instytutu Tele- i Radiotechnicznego

Regulamin sprzedaży wyrobów EAZ. będących w ofercie Instytutu Tele- i Radiotechnicznego Regulamin sprzedaży wyrobów EAZ będących w ofercie Instytutu Tele- i Radiotechnicznego obowiązuje od dnia 1.09.2014 roku Instytut Tele- i Radiotechniczny z siedzibą w Warszawie (03-450), ul Ratuszowa 11,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ / POLITYKA PRYWATNOŚCI

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ / POLITYKA PRYWATNOŚCI REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ / POLITYKA PRYWATNOŚCI 1 Informacje ogólne 1. Usługodawcą w sklepie internetowym: sanki.com.pl jest firma VT-Sport Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CHROME-DESIGN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CHROME-DESIGN REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CHROME-DESIGN Sklep Internetowy CHROME-DESIGN działający pod adresem www.chrome-design.pl jest platformą prowadzoną przez: KT S.C. Jakub Trybus, Tomasz Mencfeld 62-080 Tarnowo

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. Katalog produktu strona w Sklepie Internetowym sklep.neronpila.pl, na której przedstawione są oferty kategorii produktu.

DEFINICJE. Katalog produktu strona w Sklepie Internetowym sklep.neronpila.pl, na której przedstawione są oferty kategorii produktu. 1 DEFINICJE Sklep Internetowy sklep.neronpila.pl prowadzony przez Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Neron Iwona Nowak Maciejewska - sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową (zwany dalej: Firma)

Bardziej szczegółowo

Poniższy Regulamin Sklepu Internetowego określa zasady i warunki realizacji zamówień złożonych od dnia roku. 1. Postanowienia ogólne

Poniższy Regulamin Sklepu Internetowego określa zasady i warunki realizacji zamówień złożonych od dnia roku. 1. Postanowienia ogólne Poniższy Regulamin Sklepu Internetowego określa zasady i warunki realizacji zamówień złożonych od dnia 25.12.2014 roku 1. Postanowienia ogólne Sklep Internetowy działający pod adresem: www.paso-trading.pl,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 a) Fundacji Niepodległości należy rozumieć przez to Fundację Niepodległości z siedzibą przy ul. Bohaterów Monte Cassino 53, 20-705

Bardziej szczegółowo

Sklep to sklep internetowy CHIC CHIC, prowadzony przez sprzedawcę pod adresem internetowym www.chicchic.pl

Sklep to sklep internetowy CHIC CHIC, prowadzony przez sprzedawcę pod adresem internetowym www.chicchic.pl Regulamin serwisu I. Postanowienia Ogólne 1. Poniższy Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży w sklepie internetowym CHIC CHIC działającym pod adresem: www.chicchic.pl, który prowadzony jest przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU WWW.MU-MU.PL

REGULAMIN SKLEPU WWW.MU-MU.PL REGULAMIN SKLEPU WWW.MU-MU.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym WWW.MU-MU.PL (zwany dalej Sklepem) jest: MUMU J. Mucha i Wspólnik Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT Prosimy zapoznaj się z naszym regulaminem. Znajdziesz tu ciekawe i przydatne informacje, jak wygląda zamawianie w naszym sklepie. Wszystko napisane jest prostym i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Właścicielem i prowadzącym Sklep internetowy [dalej Sklep ], działający pod adresem sklep.rezigiusz.pl jest: VRIK Wierzgoń Krzysztof- Wierzgoń Remigiusz

Bardziej szczegółowo

Słowniczek: Sklep Kupujący Sprzedający Dni robocze Czas realizacji zamówienia Przelew bankowy Punkt Odbioru I Przyjmowanie i realizacja zamówień

Słowniczek: Sklep Kupujący Sprzedający Dni robocze Czas realizacji zamówienia Przelew bankowy Punkt Odbioru I Przyjmowanie i realizacja zamówień Regulamin Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży, będące podstawą działalności sklepu internetowego operującego pod adresem http://www.mbe-poznan.pl. Słowniczek: Sklep - sklep internetowy działający

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży 1 Informacje ogólne Sklep internetowy działający pod adresem http://agapo.pl prowadzony jest przez firmę: PC-NET Rafał Latacz wpisaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku Regulamin określa zasady sprzedaży kosmetyków firmy Dax Cosmetics Sp. z o.o. oferowanych w sklepie internetowym sklep.dax.com.pl 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI III. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI Sklep internetowy BINI, działający pod adresem www.bini.co, za pośrednictwem którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl. www.babyinclouds.pl

Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl. www.babyinclouds.pl Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl www.babyinclouds.pl Sklep internetowy babyinclouds.pl jest prowadzony przez: Baby in clouds Ewa Machura z siedzibą w Czarnym Lesie, ul Częstochowska 180A,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług sklepu internetowego Spamel.com.pl

Regulamin świadczenia usług sklepu internetowego Spamel.com.pl Regulamin świadczenia usług sklepu internetowego Spamel.com.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy Spamel.com.pl jest prowadzony przez Spółdzielnię Inwalidów SPAMEL z siedzibą w Twardogórze (ul.

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. 6) Strona produktowa strona w Sklepie Internetowym campandtrialer.pl, na której przedstawione są informacje na temat oferowanego produktu.

DEFINICJE. 6) Strona produktowa strona w Sklepie Internetowym campandtrialer.pl, na której przedstawione są informacje na temat oferowanego produktu. Regulamin Sklepu Internetowego campandtrailer.pl Sklep internetowy campandtrailer.pl jest prowadzony przez: Tomasza Bloch i Andrzeja Bloch prowadzących wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą Camp &

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.eurosejfy.pl obowiązujący od 25.12.2014r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.eurosejfy.pl obowiązujący od 25.12.2014r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.eurosejfy.pl obowiązujący od 25.12.2014r. Sejfy.PL Sp. z o. o. Orla 8 00-143 Warszawa Nip:5223017052 Regon:147329217 Infolinia 22 620 02 07 Mobile +48533888866 +48604655554

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Regulamin sklepu internetowego Glantier I. Definicje ogólne Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży wysyłkowej prowadzonej przez MULTICO Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o. SŁOWNICZEK

Regulamin sprzedaży wysyłkowej prowadzonej przez MULTICO Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o. SŁOWNICZEK Regulamin sprzedaży wysyłkowej prowadzonej przez MULTICO Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o. SŁOWNICZEK Sklep internetowy multicobooks.pl sklep działający pod adresem http://www.multicobooks.pl, sprzedający

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROTACTIC

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROTACTIC REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CENZIN ONLINE TACICAL STORE www.protactic.pl Słowniczek: Spółka Spółka pod nazwą CENZIN sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-957), ul. Czerniakowska 81/83, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM ECOSAC

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM ECOSAC REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM ECOSAC Sklep internetowy Ecosac działający pod adresem www.ecosac.pl/shop/ jest platformą prowadzoną przez: AP Holding Spółka Akcyjna. Al. Focha 32/3 30 119 Kraków

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu MTMedia. Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu MTMedia. Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu MTMedia Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego MTMedia. W szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień)

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego scandikids ważny do 20.05.2013 roku Scandikids Dorota Kośny SŁOWNICZEK: Magazyn Sklep Internetowy scandikids.

Regulamin sklepu internetowego scandikids ważny do 20.05.2013 roku    Scandikids Dorota Kośny SŁOWNICZEK: Magazyn Sklep Internetowy scandikids. Regulamin sklepu internetowego scandikids ważny do 20.05.2013 roku Warunki realizacji zamówienia Reklamacje Płatności Gwarancja Dostawa Sklep internetowy scandikids.pl działający pod adresem http://www.scandikids.pl

Bardziej szczegółowo

korzysta z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 5.Prawo odstąpienia od umowy nie

korzysta z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 5.Prawo odstąpienia od umowy nie Regulamin zakupów sklepu internetowego szprycha.com.pl I. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW 1.Strona www.szprycha.com.pl (zwana dalej sklepem internetowym szprycha.com.pl lub sklepem ) jest sklepem internetowym,

Bardziej szczegółowo

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych.

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych. REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 24.12.2014 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy działający pod adresem: www.sklep.branq.eu prowadzony jest przez firmę: F.H.U. Rafał Zielonka mieszczącą się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO koszulki.ewangelizuj.pl z 29.VIII.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Właścicielem i prowadzącym Sklep internetowy [dalej Sklep ], działający pod adresem sklep.rezigiusz.pl jest: VRIK Wierzgoń Krzysztof- Wierzgoń Remigiusz

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Kagero.pl

Regulamin sklepu internetowego Kagero.pl I. Postanowienia ogólne Regulamin sklepu internetowego Kagero.pl 1. Właścicielem Sklepu internetowego Kagero.pl (dalej także: Sklep ) jest Damian Majsak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Damian

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.mercant.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin sklepu. 1 Postanowienia ogólne Regulamin sklepu 1 Postanowienia ogólne Sklep Internetowy Selana działający pod adresem http://www.selana.pl, stanowi teleinformatyczną platformę sprzedażową prowadzoną przez Rubicello, ul.łukasiewicza

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólny sprzedaży towarów i usług przez Polskie Koleje Linowe Spółka Akcyjna (obowiązuje od dnia r.)

Regulamin ogólny sprzedaży towarów i usług przez Polskie Koleje Linowe Spółka Akcyjna (obowiązuje od dnia r.) Regulamin ogólny sprzedaży towarów i usług przez Polskie Koleje Linowe Spółka Akcyjna (obowiązuje od dnia 10.07.2014 r.) Słowniczek: Voucher oznacza dokument uprawniający do korzystania z usług. Kupujący

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp. c) Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową produktów znajdujących się w aktualnej ofercie Sklepu.

1. Wstęp. c) Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową produktów znajdujących się w aktualnej ofercie Sklepu. 1. Wstęp a) Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym Zonazielona.pl (zwanym dalej "Sklepem" lub zonazielona ) za pośrednictwem witryny dostępnej

Bardziej szczegółowo

3. Operator sklepu internetowego prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem witryny internetowej www.miedzykartkami.pl

3. Operator sklepu internetowego prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem witryny internetowej www.miedzykartkami.pl INFORMACJE OGÓLNE 1. Właścicielem i operatorem Księgarni Internetowej miedzykartkami.pl jest: WIKR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zgrupowania Żmija 19A/12, wpisana do rejestru przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów dokonywanych w ramach sklepu internetowego unifund.pl. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin zakupów dokonywanych w ramach sklepu internetowego unifund.pl. 1 Postanowienia ogólne Regulamin zakupów dokonywanych w ramach sklepu internetowego unifund.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego unifund.pl, składania zamówienia

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego HANDTECH

Regulamin sklepu internetowego HANDTECH Regulamin sklepu internetowego HANDTECH 1. Dane identyfikacyjne Sklep internetowy działający pod adresem www.handtech.pl prowadzony jest przez Handtech Maciej Szczepański z siedzibą w Poznaniu, ul. Raszkowska

Bardziej szczegółowo

wpisany do KRS pod numerem 0000360880, o numerze NIP 113-280-84-49 oraz Regon 142490095.

wpisany do KRS pod numerem 0000360880, o numerze NIP 113-280-84-49 oraz Regon 142490095. Sklep internetowy Perfumeria Tagomago działający pod adresem : http://tagomago.pl jest prowadzony przez: "Tagomago Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością" Spółka Komandytowa ul. Walecznych 68 03-926 Warszawa

Bardziej szczegółowo

3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień

3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień Regulamin Sklepu MEBLESHOP.PL z dnia 19.04.2015 roku Właścicielem serwisu MEBLESHOP.PL jest: Certanet Łukasz Adamowicz, przy al. Solidarności 115 lok. 2, 00-140 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM KAGERO.PL -REGULAMIN-

WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM KAGERO.PL -REGULAMIN- WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM KAGERO.PL -REGULAMIN- 1. Sklep internetowy KAGERO działający pod adresem http://www.sklep.kagero.pl (dalej: Sklep Internetowy KAGERO.PL ) jest platformą

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego CAVALIADA. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin sklepu internetowego CAVALIADA. 1 Postanowienia ogólne Regulamin sklepu internetowego CAVALIADA 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy CAVALIADA stanowi platformę sprzedażową prowadzoną przez Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I Postanowienia ogólne 1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.fundacja-amg.pl jest: Fundacja na rzecz studentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów. 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej:

Regulamin zakupów. 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej: Obowiązuje od dnia 01.01.2011 roku. Regulamin zakupów Sklep internetowy działający pod adresem www.koinonia.org.pl, prowadzony jest przez: Wydawnictwo KOINONIA Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO szkolne24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO szkolne24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO szkolne24.pl obowiązujący od 25.12.2014 roku. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie www.szkolne24.pl, w związku z czym istnieje możliwość zapoznania się z jego

Bardziej szczegółowo

3.Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony www.hugoepapierosy.pl.

3.Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony www.hugoepapierosy.pl. 1.Postanowienia ogólne 1.Sklep internetowy hugo-epapierosy.pl działający pod adresem internetowym www.hugo-epapierosy.pl prowadzony jest przez P.H.U Hugo Sławomir Strzelczyk., z siedzibą w Oleśnicy (Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy Natalis Polska, dostępny pod adresem internetowym www.natalispolska.pl, prowadzony jest przez Prenatalis Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego KODER S.C.

Regulamin Sklepu Internetowego KODER S.C. Regulamin Sklepu Internetowego KODER S.C. Informacja o Firmie: Sklep internetowy działający pod adresem www.koder.krakow.pl prowadzony jest przez KODER S.C. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Szczęśliwej

Bardziej szczegółowo

Sprzedawca Chasing Lands Clothes (dalej jako Sprzedawca ) jest prowadzony przez:

Sprzedawca Chasing Lands Clothes (dalej jako Sprzedawca ) jest prowadzony przez: WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Chasing Lands Clothes Sprzedawca Chasing Lands Clothes (dalej jako Sprzedawca ) jest prowadzony przez: Lidię Okruta prowadzącą działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU WWW.MU-MU.PL

REGULAMIN SKLEPU WWW.MU-MU.PL REGULAMIN SKLEPU WWW.MU-MU.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym WWW.MU-MU.PL (zwany dalej Sklepem) jest: MUMU J. Mucha i Wspólnik Spółka

Bardziej szczegółowo

SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL

SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL REGULAMIN Sklep internetowy higio.com.pl ( Sklep ) prowadzony jest przez Partner in Pet Food Polska SA z siedzibą przy ul. Palisadowej 20/22, 01-940 Warszawa, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Postanowienia zawarte w Regulaminie platformy sklepowej buildmall.eu stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PGN RUBICON JAKUB BAUMGART 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PGN RUBICON JAKUB BAUMGART 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PGN RUBICON JAKUB BAUMGART 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy pod adresem system.pgnrubicon.pl (zwany dalej Sklepem) prowadzony jest przez PGN RUBICON JAKUB BAUMGART,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO UBIERZSIEPOSWOJEMU.PL

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO UBIERZSIEPOSWOJEMU.PL REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO UBIERZSIEPOSWOJEMU.PL 1. Definicje Regulaminu Wszystkie terminy niżej wymienione, pisane dużą literą, będą miały na użytek niniejszego regulaminu następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

wybrać towar będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk kup,

wybrać towar będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk kup, REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO artmusicshop.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Sklep internetowy działa pod adresem głównym strony www.artconnection.com.pl i artmusicshop.pl pod nazwą artmusicshop.pl (zwany

Bardziej szczegółowo

Dni robocze wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

Dni robocze wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PUBQUIZ.PL 1. Definicje 2. Postanowienia ogólne 3. Rejestracja 4. Zasady korzystania ze sklepu 5. Zasady i formy płatności 6. Realizacja zamówień 7. Warunki dostawy 8. Odstąpienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego Centrum Wyprzedażowe Okien i Drzwi Stolbud Włoszczowa S.A. Spis treści

REGULAMIN sklepu internetowego Centrum Wyprzedażowe Okien i Drzwi Stolbud Włoszczowa S.A. Spis treści REGULAMIN sklepu internetowego Centrum Wyprzedażowe Okien i Drzwi Stolbud Włoszczowa S.A. Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Składanie zamówień 3. Warunki odbioru lub dostawy 4. Koszty dostawy 5. Warunki

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Marcina Dudka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Marcin

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin został przygotowany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP.

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu.

Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu. Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu. 1 Definicje 1. Dni robocze dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.kucaj.pl

Regulamin sklepu internetowego www.kucaj.pl Regulamin sklepu internetowego www.kucaj.pl 1 Definicje Sprzedawca oznacza Jan Paweł Grzesikiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jan Paweł Grzesikiewicz, adres: ul. Żytnia 66/25, 01-156

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PŁATNOŚCI INTERNETOWYCH. Regulamin sklepu internetowego time4snow.pl

REGULAMIN PŁATNOŚCI INTERNETOWYCH. Regulamin sklepu internetowego time4snow.pl REGULAMIN PŁATNOŚCI INTERNETOWYCH Regulamin sklepu internetowego time4snow.pl 1 Definicje 1. Regulamin niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego time4snow.pl należącego do SEMPRE Wirgiliusz Ziółkowski.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, , zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

Szanowni Państwo, , zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Szanowni Państwo, złożenie zamówienia w naszym sklepie internetowym jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zasad zawartych w niniejszym regulaminie. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z tymi zasadami

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Okucia.me

Regulamin sklepu internetowego Okucia.me Regulamin sklepu internetowego Okucia.me Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia Ogólne

I. Postanowienia Ogólne I. Postanowienia Ogólne 1. Poniższy Regulamin będący jednocześnie regulaminem w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIG-AGRO.PL. Informacje ogólne.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIG-AGRO.PL. Informacje ogólne. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIG-AGRO.PL 1 Informacje ogólne. 1. Sklep internetowy BIG-AGRO.PL (dalej jako Sklep Internetowy ) prowadzony jest przez AGRIVISION ARMAND BRUNO SZARA, posiadającego NIP 7422192818,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN: 1 Dane podstawowe:

REGULAMIN: 1 Dane podstawowe: REGULAMIN: 1 Dane podstawowe: Sklep internetowy sklep.elawenda.com jest prowadzony przez przedsiębiorcę Magdę Marczewską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą "LAWENDA Magda Marczewska", Armii

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Sklep internetowy www.wszystko.pl jest prowadzony przez: World of Flowerpots Sp. z o.o. z siedzibą w 63-200 Jarocin ul. Św. Ducha 120, Tel.: 62 727 24 00, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży internetowej ADREL (adrel.com.pl) z dnia

REGULAMIN sprzedaży internetowej ADREL (adrel.com.pl) z dnia REGULAMIN sprzedaży internetowej ADREL (adrel.com.pl) z dnia 25.12.2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z dnia 11 lutego 2017

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  z dnia 11 lutego 2017 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.medikononline.pl z dnia 11 lutego 2017 Celem sklepu internetowego jest umożliwienie dostępu do szybkich i zgodnych z aktualnym stanem faktycznym informacji na temat udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.fashionforyou.pl z dn. 17 luty 2017r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Sklep internetowy, działający pod adresem PHUWYSOKINSKI.PL, prowadzony jest przez firmę PHU Wysokiński Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa ul.adama Branickiego 9/90, działającą

Bardziej szczegółowo

1. Sklep Przygotowalnia działający pod adresem www.przygotowalniadtp.pl/prestashop jest platformą prowadzoną przez firmę: Słowniczek

1. Sklep Przygotowalnia działający pod adresem www.przygotowalniadtp.pl/prestashop jest platformą prowadzoną przez firmę: Słowniczek 1. Sklep Przygotowalnia działający pod adresem www.przygotowalniadtp.pl/prestashop jest platformą prowadzoną przez firmę: NIP 9471933919 REGON 361824767 Słowniczek 1. Dni robocze wszystkie dni tygodnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.royal.info.pl (dla zamówień złożonych i zrealizowanych przed 25 grudnia 2014 r.) 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.royal.info.pl (dla zamówień złożonych i zrealizowanych przed 25 grudnia 2014 r.) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.royal.info.pl (dla zamówień złożonych i zrealizowanych przed 25 grudnia 2014 r.) 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep Internetowy www.www.royal.info.pl jest prowadzony i stanowi

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego instaltube.pl. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego instaltube.pl. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego instaltube.pl 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy InstalTube, dostępny pod adresem internetowym instaltube.pl, prowadzony jest przez Michał Widz prowadzącego działalność

Bardziej szczegółowo

TWOJA SKÓRA ŚPI SPOKOJNIE

TWOJA SKÓRA ŚPI SPOKOJNIE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.dermasova.pl Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.dermasova.pl. I. Dane kontaktowe 1. Magdalena

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne 1. Internetowy sklep www.matbud.pl prowadzony jest przez Kazimierz Kula prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MATBUD MATERIAŁY BUDOWLANE, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. REGULAMIN Postanowienia Ogólne 1. Warunki korzystania z oferty proponowanej przez sklep internetowy kuxido.com reguluje poniższy dokument, zwany w dalszej części "Regulaminem". 2. Właścicielem sklepu kuxido.com

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego DaDum.pl z dnia 25. grudnia 2014r.

Regulamin Sklepu Internetowego DaDum.pl z dnia 25. grudnia 2014r. Regulamin Sklepu Internetowego DaDum.pl z dnia 25. grudnia 2014r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Sklep internetowy MOYE prowadzony jest przez MOYE spółka cywilna M.Wyszomierska M.Wyszomierska wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej

Bardziej szczegółowo

2.Kodeks cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

2.Kodeks cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.pieknoidom.pl 05.12.2016 I. DEFINICJE Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży w sklepie internetowym tajgun.pl. Sklep internetowy tajgun.pl działający pod adresem http://www.tajgun.pl (dalej: Sklep

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego Małe Sioło

Regulamin Sklepu Internetowego Małe Sioło Regulamin Sklepu Internetowego Małe Sioło I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem sklep.malesiolo.pl. 2. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAMÓWIENIA: PODZIEKOWANIAHARMONIJKOWE.PL

REGULAMIN ZAMÓWIENIA: PODZIEKOWANIAHARMONIJKOWE.PL REGULAMIN ZAMÓWIENIA: PODZIEKOWANIAHARMONIJKOWE.PL 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sebastiana Legenza prowadzącego działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo