Przedsiębiorstwo EMBI-INWEST

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedsiębiorstwo EMBI-INWEST"

Transkrypt

1 Przedsiębiorstwo EMBI-INWEST Biwojno Marek Radom, ul.ptasia 14 tel/fax (048) tel.kom NIP REGON Konto Nr: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI KOTŁOWNI GAZOWEJ DLA POTRZEB DOBUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM Przy Zespole Szkół im. E. Czartoryskiej, Szkoła Pods.nr 2,Gimnazjum nr 2, ul.konopnickiej 24; Radzymin INWESTOR: URZĄD MIASTA I GMINY RADZYMIN OPRACOWAINE: Przedsiębiorstwo EMBI-INWEST Biwojno Marek Radom, ul. Ptasia 14 BRANśA: Instalacje Sanitarne grzewcza PROJEKTANT: mgr inŝ. Tomasz Cięszczyk SPRAWDZAJĄCY : mgr inŝ. Maciej Macioszek Radom, SIERPIEŃ 2009 r.

2 Spis treści Strona 1.Podstawa opracowania Zakres i cel opracowania Opis stanu istniejącego Obliczenie zapotrzebowania energii cieplnej Opis przyjętych rozwiązań technicznych Gospodarka paliwowa Dobór podgrzewacza ciepłej wody uŝytkowej Dobór kotłów Dobór instalacji przewodów spalinowych Wentylacja kotłowni Dobór pomp obiegowych Zabezpieczenie instalacji Dobór stacji uzdatniania wody Rurociągi i armatura Obsługa kotłowni Wymagania BHP i sanitarne Zagadnienia p.poŝ Wytyczne wod-kan Wytyczne budowlane Wytyczne elektryczne ZrównowaŜenie hydrauliczne instalacji Uwagi końcowe - 11 Część rysunkowa Nr KT-01- Rzut pomieszczenia kotłowni, Schemat technologiczny kotłowni 2

3 1. Podstawa opracowania - umowa zawarta między Urzędem Miasta i Gminy w Radzyminie - ustalenia z Inwestorem dotyczące doboru nowych urządzeń - inwentaryzacja pomieszczeń technicznych, wizja lokalna obiektu - obowiązujące normy i przepisy. 2. Zakres opracowania W zakres opracowania wchodzą: - kotłownia wodna z gospodarką paliwową w obrębie budynku ; - wytyczne dla projektu elektrycznego 3. Opis stanu istniejącego Obecnie obiekt korzysta z czynnika grzewczego uzyskiwanego z istniejącej kotłowni usytuowanej w budynku szkoły opalanej gazem ziemnym W kotłowni zainstalowany jest 3 kotły wodne typ KZ-4G o wydajności OK. 76,0 kw kaŝdy Kotłownia dostarcza energię cieplną dla potrzeb centralnego ogrzewania budynku szkoły oraz podgrzewania CWU. Ogólny stan układu technologicznego kotłowni jest dobry. Uzupełnianie ubytków zładu instalacji co odbywa się wodą wodociągową nie uzdatnioną w technologii kotłowni brak stacji uzdatniania wody. Ciepła woda podgrzewana jest poprzez wymiennik pojemnościowy. 4. Określenie zapotrzebowania energii cieplnej dla celów grzewczych w budynku Nr Nazwa obiektu Zapotrzebowanie na moc cieplną kw 1 Budynek szkoły istniejący Sala gimnastyczna 23,0 projektowana i zaplecze instalacja CO 3 Sala gimnastyczna 200 projektowana i zaplecze, instalacja CT 4 Podgrzewanie CWU 60,0 Suma CO 433,0kW 3

4 5. Opis przyjętych rozwiązań technicznych projektowanej kotłowni W ramach modernizacji układu grzewczego kotłowni dla potrzeb zwiększenia mocy grzewczej spowodowanej dobudowywaną sali gimnastycznej I podniesienia standardu pomieszczeń kuchennych przewiduje się demontaŝ istniejącego orurowania technologicznego w obrębie kotłowni oraz ponowny jego montaŝ zgodnie z nowym schematem technologicznym obejmującym projektowane nowe kotły grzewcze wyposaŝony w palnik gazowy oraz nowoprojektowaną automatykę pogodowa. Czynnik grzewczy CO t.j. woda, o parametrach 80/60 [ o C] rozprowadzony będzie w budynku szkoły za pomocą istniejącej instalacji CO. Dla sali gimnastyczne oraz pomieszczeń części dobudowanej projektuje się nowe obiegi grzewcze ciepła technologicznego wentylacji oraz centralnego ogrzewania, rozbudowie ulegnie równieŝ wewnętrzna instalacji ciepłej wody doprowadzona do sanitariatów zaplecza Sali oraz innych projektowanych pomieszczeń dydaktycznych. Przewiduje się zaopatrzenie kotłowni w gaz ziemny na bazie wystąpienia o nowe warunki zasilania. Aby dostosować pomieszczenie do aktualnie obowiązujących warunków przewiduje się montaŝ w pomieszczeni otworu okiennego o pow. Ok. 5,5 m2 Wkłady kominowe istniejące naleŝy zdemontować i wymienić na nowe o średnicy dostosowanej do nowego urządzenia kotłowego. 6. Gospodarka paliwowa 6.1 Obliczenie zapotrzebowania gazu dla celów grzewczych Docelowe maksymalne zapotrzebowanie mocy cieplnej dla potrzeb CO i CWU wynosi: 450,0 kw Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie gazu wynosi Q Bw= * 3600 [m 3 /h] Wd*η gdzie: Q = 450,0 [kw] - zapotrzebowanie na ciepło Wd = [kj/m 3 ] - wartość opałowa stosowanego gazu η = 0.90 [1] - sprawność paleniska współczynnik przeliczeniowy 450 Bwmaxh = * 3600 [m 3 /h] 0,90* Bw= 54,00 [m 3 /h] 4

5 Przewidywane maksymalne, roczne zapotrzebowanie kotłowni na gaz ziemny wyniesie ok. Br1 =60,0 tys m 3 /rok. Projekt instalacji gazu ziemnego GZ-50 i przyłącza zostaje określony odrębnym opracowaniem zgodnie ustaleniami Inwestora z MOZG po wystąpieniu o zmianę warunków zasilania w gaz ziemny. 7. Dobór podgrzewacza ciepłej wody uŝytkowej. Zgodnie z danymi normatywnymi maksymalne zapotrzebowanie ciepłej wody uŝytkowej dla nowej kotłowni określono poniŝej : Nr Nazwa obiektu Qsrdob [m 3 /doba] Qmaxh [m 3 /h] Zapotrzebowanie na moc cieplną Qcwu [kw] 1 Budynek szkoły 10,0 2,5 60,0 Biorąc pod uwagę nierównomierność rozbiorów CWU przez poszczególne odbiorniki oraz priorytet podgrzewania CWU w układzie technologicznym kotłowni przyjęto do dalszych obliczeń : Zapotrzebowanie energii cieplnej na potrzeby podgrzewania CWU Qmax = 60 kw Qśrednie = 30,0 kw Dla podgrzewania CWU dobrano podgrzewacz pojemnościowy firmy VIESSMANN typ VITOCELL V L o pojemności 500 l, szt.2 Cyrkulację CWU w budynku zapewni pompa zlokalizowana w pomieszczeniu kotłowni. W wymienniku woda pitna pochodząca z sieci wodociągowej podgrzewana jest do temperatury 55 o C. Wymienniki zlokalizowano w pomieszczeniu kotłowni. Wymienniki podlegają odbiorowi przez Urząd Dozoru Technicznego. Ciepła woda sanitarna oraz cyrkulacja doprowadzona będzie do poszczególnych odbiorników za pomocą projektowanej instalacji cwu i cyrkulacji. 5

6 8. Dobór kotła Biorąc pod uwagę nierównomierność rozbiorów CWU przez poszczególne odbiorniki, rozbieŝność szczytowego zapotrzebowania na energię cieplną dla potrzeb CO oraz priorytet podgrzewania CWU w układzie technologicznym kotłowni, w oparciu o bilans cieplny obiektów oraz w porozumieniu z Inwestorem, dobiera się dla potrzeb technologii kotłowni jeden kocioł firmy VIESSMANN: typ VITOPLEX o wydajności cieplnej 225 kw z palnikiem gazowym wentylatorowym. Temperatura wody kotłowej i całego układu regulowana jest płynnie sterowanym pogodowo elektronicznym regulatorem obiegu kotła typu VIOTRONIC 300 GW-2 w przedziale od 85 o C do 65 o C, Kocioł pracować będzie w zamkniętym systemie instalacji grzewczej z naczyniem przeponowym. Maksymalne obciąŝenie cieplne pochodzące od urządzeń gazowych na 1m 3 kubatury pomieszczenia nie powinno przekraczać 4650 W Projektowane pomieszczenie posiada kubaturę gwarantującą przy zainstalowanej mocy urządzeń grzewczych 225 kw spełnienie postawionego warunku. Drzwi do kotłowni /EI 30/ powinny otwierać się na zewnątrz. Sprawdzenie powyŝszych warunków powinno być potwierdzone przy odbiorze instalacji. 9. Dobór instalacji przewodów spalinowych W oparciu o obliczenia i wytyczne producenta kotłów, do odprowadzania spalin z kotła VIESSMANN VITOPLEX o wydajności 225 kw, będzie słuŝył przewód kominowy firmy MK typ MK DN 250 wykonany ze stali nierdzewnej o wysokości od poz. ter. ok. 8,0 ca ok.8,0m, Przewód prowadzony będzie w trzonie kominowym budynku. 10. Wentylacja kotłowni Nawiew powietrza do pomieszczenia kotłowni będzie odbywał się za pomocą kratki wentylacyjnej o wymiarach 50,0cmx50,0cm umieszczonej 10,0 cm nad podłogą kotłowni. Otwór wywiewny w przewodzie wentylacyjnym 28CM*27CMprowadzonym w stropie pomieszczenia kotłowni, spód otworu wywiewnego na wys. 10 cm od stropu pomieszczenia i wyprowadzonym ponad dach budynku, za pomocą kanału wentylacyjnego całkowita wysokość przewodu 8,0m 11. Dobór pomp obiegowych OGRZEWANIE GRZEJNIKOWE OBIEG I cz. istniejąca Dobrano pompę firmy Grundfos typ UPS /400V/490W o następujących parametrach pracy: Q =10,000 m 3 /h H =7,6 m sł.w 6

7 CT WENTYLACJA OBIEG II cz. projektowana Dobrano pompę firmy Grundfos typ UPS /400V/390W o następujących parametrach pracy: Q =13,79 m 3 /h H =8,6 m sł.w OGRZEWANIE GRZEJNIKOWE OBIEG III cz. projektowana Dobrano pompę firmy Grundfos typ UPS UPS 32-80/400V/190W o następujących parametrach pracy: Q =1,59 m 3 /h H =7,6 m sł.w Obieg grzewczy CWU OBIEG III, Q = 60 kw Dobrano pompę UPS 32-60/230V/250W firmy Grundfos o następujących parametrach pracy Q =3,10 m 3 /h H =2,5 m sł. wody Obieg cyrkulacji CWU Dobrano pompę firmy Grundfos typ UPS25-40B/230V/60W o następujących parametrach pracy: Q =0,3 m 3 /h H = 1,50m sł. Wody 12. Zabezpieczenie instalacji przed wzrostem ciśnienia Dobór naczynia wzbiorczego membranowego dla instalacji CO. wg PN-91/B Dobrano naczynie REFLEX 500typ N o pojemności uŝytkowej maksymalnej 400,0 dm 3 szt. 1 dopuszczalne ciśnienie pracy 2,5 bar. Podłączenie naczynia do instalacji powrotnej kotła za pomocą rury wzbiorczej Dn 25 Zabezpieczenie kotła wodnego przed wzrostem ciśnienia Kocioł wodny oraz instalacja zabezpieczona będzie zgodnie z normą PN 91/B Projektowana instalacja : ciśnienie pracy - 0,25 MPa temperatura wody -90/70 o C Na podstawie powyŝszych danych ustalono dla kotła VITOPLEX kw zabezpieczenie końcowe - zawór bezpieczeństwa SYR nr kat p=2.5 bar, DN=1,1/4 Zawór umiejscowiony będzie na urządzeniu kotłowym Zgodnie z PN 91/B kocioł będzie wyposaŝony w system regulacji automatycznie zabezpieczającej przed przekroczeniem temperatury obliczeniowej. Dodatkowo kocioł będzie zabezpieczony przed: - brakiem wody 7

8 - zastosowano zawór pływakowy firmy SYR 933,1 określony w części graficznej dokumentacji, zawór montowany będzie bezpośrednio nad kotłem na króćcu wody zasilającej. W przypadku awaryjnego braku wody w instalacji sygnał wyłącza cały układ kotłowni. Instalację naleŝy napełniać i uŝytkować w zakresie ciśnień 0, bar zgodnie ze wskazaniami manometru. 13. Dobór stacji uzdatniania wody kotłowej Biorąc pod uwagę złą jakość wody w wodociągu przeznaczonej do uzupełniania zładu na podstawie oferty firmy EKOIDEA RADOM dobrano : 1. Układ zmiękczania wody wymiennik jonitowy pracy ciągłej Zmiękczacz typ TW 0B Rurociągi i armatura Piony, miejsca zasyfonowań oraz najwyŝsze punkty instalacji wyposaŝyć w odpowietrzniki automatyczne. Nowa instalacja została zaprojektowana dla parametrów czynnika grzewczego 80/60 O C w układzie pompowym zamkniętym. Instalację projektuje się z rury stalowej d=15mm-150mm wg PN-74/H lub bez szwu przewodowych wg PN-74/H Przewody po stronie wody zimnej, z rur stalowych ocynkowanych TWT wg. PN/H łączonych przez gwintowanie. Rurociągi wody grzewczej, zimnej prowadzić ze spadkami przedstawionymi na rysunkach. Rurociągi wodne odpowietrzane będą za pomocą zaworów odpowietrzających. Rurociągi spustowe odprowadzić nad najbliŝsze kratki ściekowe. Rurociągi wody grzewczej, zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacyjne po wykonaniu, ale przed zaizolowaniem poddać próbie szczelności. Na rurociągach zimnej i ciepłej wody wykonać hydrauliczną próbę szczelności : Pprób = 0,6 Mpa Po wykonaniu prób szczelności na zimno wykonać próbę szczelności na gorąco, tj. w warunkach pracy instalacji. Dopiero po otrzymaniu wyniku pozytywnego z obydwu prób załoŝyć instalację cieplną na wymiennikach i rurociągach wody grzewczej. Instalację ciepłej wody sanitarnej wykonać i odbierać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe. Przewody naleŝy łączyć poprzez spawanie. Średnice rurociągów pokazano w części graficznej opracowania. Jako armaturę odcinającą zaprojektowano zawory kulowe. 8

9 Uzupełnianie wody w zładzie za pomocą instalacji wody zimnej wpinanej rozłącznie w instalację CO. Przewody prowadzić wierzchem wzdłuŝ ścian wewnętrznych i mocować obejmami do podłogi i ścian. Izolacja termiczna Izolację termiczną przewodów naleŝy wykonać zgodnie z PN-85/B Obsługa kotłowni Kotłownia pracuje w pełnej automatyce i nie wymaga stałej obsługi. Jednak wymagana jest obsługa obchodowa. MoŜe tego dokonywać przeszkolony pracownik. Sygnalizacja alarmowa przekroczenia stanów granicznych ciśnienia i temperatury kotłów wodnych będzie w samej kotłowni Szczegółowe czynności związane z obsługą i dozorem kotła, oraz instalacji paliwowej powinna zawierać instrukcja obsługi kotłowni wykonana w oparciu o niniejszy projekt oraz dokumentację techniczno ruchową urządzeń dostarczoną przez wytwórców Zgodnie z obowiązującymi przepisami na zewnątrz kotłowni znajduje się sygnalizacja świetlna oraz wyłącznik główny zasilania elektrycznego. 16. Wymagania BHP i sanitarne Cała instalacja kotłowni jest zaprojektowana zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, dotyczącymi: - zabezpieczenia obiegu kotłowego - wysokości i szerokości przejść i dostępu do armatury i urządzeń /drzwi do kotłowni posiadają minimalną szerokość 0,90 m. posiadają konstrukcję niepalną / odporność ogniowa EI30 / i otwierają się na zewnętrz pomieszczenia są bezzamkowe oraz łatwe do otwarcia/ - wentylacji / pomieszczenie kotłowni posiada grawitacyjną instalację nawiewno-wywiewną/ - izolacji gorących przewodów wodnych i spalinowych oświetlenia naturalnego pomieszczenia kotłowni oraz wymaganej przeszklonej powierzchni 17. Zagadnienia p.poŝ. ObciąŜenie ogniowe pomieszczenia kotłowni wynosi poniŝej 500 MJ/m 2 Wymagana odporność ogniowa elementów budowlanych wydzielających kotłownię - Ściany nośne co najmniej 60 min - Strop co najmniej 60 min PowyŜsze wymagania projektowanej kotłowni są spełnione. Wymagania odporności ogniowej drzwi co najmniej EI30 min są spełnione. 9

10 17.1. Instalacja bezpieczeństwa Dobór instalacji wewnętrznej bezpieczeństwa gazu został określony w projekcie instalacji gazowej przewiduje się montaŝ w pomieszczeniu kotłowni systemu detekcji gazu ziemnego opartego na czujnikach DEX 1 szt. oraz module MD-2 oraz głowicy samoodcinającej MAG DN 65 firmy Gazex umieszczonej w szafce punktu redukcyjno pomiarowego. 18. Wytyczne wod. kan Odprowadzić podposadzkowo wody upustowe, do studzienki schładzającej w kotłowni i połączyć z kanalizacją, Doprowadzić do kotłowni instalacji wodę surową do stacji uzdatniania, oraz uzupełnienia wody w instalacji c.o., oraz zlewu WyposaŜyć w wodomierz stację uzdatniania wody aby móc określić faktyczne zuŝycie wody dla uzupełniania zładu instalacji. 19. Wytyczne budowlane Kotłownia Wykonanie otworu pod kanał nawiewny Z 500x500, kanał wentylacyjny wywiewny 200*200 oraz przewód kominowy MontaŜ drzwi wewnętrznych 90*200 szt, 1 / EI 30/ odporność ogniowa 30 min/ Zapewnienie otworów okiennych przeszklonych o powierzchni min.1/15 powierzchni podłogi 20. Wytyczne elektryczne Wykonać instalację oświetleniową podstawową, przed wejściem do kotłowni zlokalizować awaryjny wyłącznik prądu Doprowadzić napięcie do sterowników kotłów i obiegów grzewczych. Doprowadzić napięcie do pomp co obiegów grzewczych, kotłowych Doprowadzić napięcie do stacji uzdatniania wody Podłączenie automatyki kotłowej i obiegów grzewczych wg DTR urządzeń. Kotłownia powinna posiadać - awaryjny wyłącznik prądu umieszczony na zewnętrz pomieszczenia kotłowni - wykonać niezbędną instalację uziemienia wszystkich urządzeń metalowych w szczególności instalacji kominowej - wykonać instalację alarmującą optyczną i dźwiękową informującą o awarii, w tym przekroczeniu NDS gazu ziemnego. - Wykonać instalację automatyki kotłowej, technologii kotłowni, oświetlenia pomieszczenia kotłowni. - 10

11 21. ZrównowaŜenie hydrauliczne instalacji centralnego ogrzewania Biorąc pod uwagę konieczność przyszłego zrównowaŝenia hydraulicznego systemu grzewczego, zastosowano na powrocie instalacji co do kotłowni dla kaŝdego obiegu zawory równowaŝące typu MSV-I firmy DANFOSS. Wykonawca po zamontowaniu zaworów termostatycznych powinien przewidzieć własne wyrównowaŝenie instalacji - określenie nastaw wstępnych na zaworach. 22.Uwagi końcowe Instalację kotłowni wykonać zgodnie z :Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montaŝowych; tom II; DTR urządzeń, instrukcjami obsługi urządzeń Projektował : mgr inŝ. Tomasz Cięszczyk 11

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE inż. Marcin J A R O C H O W S K I 39-300 Mielec Al. Ducha Św. 25/26 tel/fax 0-17-585-2183 Regon : 180291710 ; NIP : 817-165-99-68 Nr konta : mbank 64 1140 2004 0000 3902 5038 9720 INWESTOR : GMINA WADOWICE

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04 PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PPIS rok założenia 1983 ul. św. Franciszka z Asyżu 19, 64-100 Leszno tel./fax. (0-65) 520-91-13 e-mail: ppis_busza@poczta.onet.pl PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych Obiekt: Budowa budynku wielorodzinnego z dwoma lokalami usługowymi w parterze wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 OBIEKT : Budynek ZLU Gryf ul. Solankowa 8, 78-320 Połczyn Zdrój INWETOR : Uzdrowisko

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych TEMAT : Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych BRANśA : Sanitarna i elektryczna FAZA : Specyfikacje techniczne

Bardziej szczegółowo

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY KRYS STUDIO PROJEKTÓW TECHNICZNYCH Krzysztof Broniarek 96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY Branża: Miejscowość: Obiekt: Sanitarna Łowicz Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna Załącznik nr 12 do SIWZ numer sprawy: KIE-WA.271.2.2015 PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ branża sanitarna WYMIANA KOTŁA GAZOWEGO WRAZ Z TECHNOLOGIĄ KOTŁOWNI GAZOWEJ DLA BUDYNKU URZĘDU STATYSTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA C.O.

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA C.O. ul. Kawęczyńska 142a 39-200 Dębica tel/fax. 0-14 / 681 63 50 NIP 872-138-36-33 REGON 690716818 Biuro: ul. Gawrysia 2 PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa, ul. Osowska 27 m 5, 04-302 Warszawa tel. 0-22 /

Bardziej szczegółowo

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Spis treści OŚWIADCZENIE...4 I. PODSTAWA OPRACOWANIA...5 II. KOTŁOWNIA...5 1. Opis kotłowni...5 1.1. Dane kotłowni...5 1.2. Opis projektowanych rozwiązań...5 1.3. Wytyczne montażowe...6 1.4. Próby ciśnieniowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa Zamówienia: Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania i montaż instalacji solarnej wraz z

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BUDOWY KOTŁOWNI GAZOWEJ ORAZ PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ W DOMU NAUCZYCIELA PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO 6 W MŁAWIE 1. WSTEP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiOR - Kotłownia na olej opałowy na potrzeby ogrzewania budynków oczyszczalni ścieków. Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ul. Rzeźnicza 1, 59-300Lubin SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową TOM III PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 ul. Legionów 59 42-200 Częstochowa 34 361 61 35 fax 34 361 61 35propomiar@interia.pl ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Bardziej szczegółowo

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257.

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257. 90-216 Łódź ul. Rewolucji 1905r. nr 59, e-mail: info@itech.net.pl tel.042-632-62-71, fax 042-630-13-34, tel. kom. 602-57-58-85 TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI: - Rzut piwnic-kotłownia 1:100 Rys. nr 1 - Rzut parteru 1:100 Rys. nr 2. - Rzut I piętra 1:100 Rys. nr 3

ZAWARTOŚĆ TECZKI: - Rzut piwnic-kotłownia 1:100 Rys. nr 1 - Rzut parteru 1:100 Rys. nr 2. - Rzut I piętra 1:100 Rys. nr 3 ZAWARTOŚĆ TECZKI: 1. Metryka projektu 2. Oświadczenie projektanta 3. Zaświadczenie z Ś.O.I.I.B. 4. Stwierdzenie przygotowania zawodowego 5. Opis techniczny 6. Bioz 7.Rysunki: - Rzut piwnic-kotłownia 1:100

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA OPRACOWANIA...

PODSTAWA OPRACOWANIA... Spis treści: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA...2 2. ZAKRES OPRACOWANIA...2 3. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE...2 3.1. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ...2 3.2. INSTALACJA WODOCIĄGOWA...3 3.3. INSTALACJA CIEPŁEJ WODY...4

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WSPOMAGANIA PODGRZEWU C.W.U SYSTEMEM SOLARNYM

PROJEKT WYKONAWCZY WSPOMAGANIA PODGRZEWU C.W.U SYSTEMEM SOLARNYM SOLARTIME Sp. z o.o. Miłocin 284 36-062 Zaczernie PROJEKT WYKONAWCZY WSPOMAGANIA PODGRZEWU C.W.U SYSTEMEM SOLARNYM Adres inwestycji: Przedszkole Samorządowe 38-460 Jedlicze ul. Rejtana Nazwa i adres inwestora:

Bardziej szczegółowo

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową kotłowni oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Tytuł zadania : Technologia kotłowni,instalacja centralnego ogrzewania i gazu ADRES: Zielona Góra ul.jęczmienna 1 ZAMAWIAJĄCY : Urząd Miasta w Zielonej Górze UWAGA: Wskazania w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDMIOT INWESTYCJI Budowa kotłowni w budynku Klubu Sportowego RABA w Dobczycach ADRES INWESTYCJI Budynek KS Raba położony na dz. nr 875 przy ul. Podgórskiej

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny OBIEKT: ADRES: INWESTOR: TEMAT : STADIUM: BRANśA: Budynek A0 AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny Akademia Górniczo

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH RAB Andrzej i Bogumiła Rzepeccy 02 737 Warszawa, ul. Niedźwiedzia 8D / 16 NIP 118 00 32 219

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH RAB Andrzej i Bogumiła Rzepeccy 02 737 Warszawa, ul. Niedźwiedzia 8D / 16 NIP 118 00 32 219 RAB Z.U.P. ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH RAB Andrzej i Bogumiła Rzepeccy 02 737 Warszawa, ul. Niedźwiedzia 8D / 16 NIP 118 00 32 219 Tel. ( 0 22 ) 853 87 4, 853 87 43, 0 601 23 20 29,fax. 853 87 44 e-mail

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU HANDLOWEGO

BUDOWA BUDYNKU HANDLOWEGO nazwa inwestycji: treść opracowania: Inwestor: BUDOWA BUDYNKU HANDLOWEGO WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA WODY, BUDOWĄ ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ, PRZEBUDOWĄ SIECI GAZOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA,

Bardziej szczegółowo