URZĄD MIASTA I GMINY RADZYMIN, RADZYMIN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "URZĄD MIASTA I GMINY RADZYMIN, RADZYMIN"

Transkrypt

1 Przedsiębiorstwo EMBI-INWEST Biwojno Marek Radom, ul.ptasia 14 tel/fax (048) tel.kom NIP REGON Konto Nr: PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI GRZEJNIKOWEJ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECNOLOGICZNEGO DLA POTRZEB PROJEKTOWANEJ SALI GIMNASTYCZNEJ I POM. ZAPLECZA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W NADMIE MARKI UL. SZKOLNA 7 INWESTOR: URZĄD MIASTA I GMINY RADZYMIN, RADZYMIN Plac Kościuszki Radzymin OPRACOWANIE: BRANśA: Przedsiębiorstwo EMBI-INWEST Biwojno Marek Radom, ul. Ptasia 14 Instalacje Sanitarne grzewcza PROJEKTANT: mgr inŝ. Tomasz Cięszczyk SPRAWDZAJĄCY : mgr inŝ. Maciej Macioszek Radom, Sierpień 2009 r.

2 SPIS TREŚCI Strona Opis techniczny 1.Temat opracowania 3 2.Podstwa opracowania. 3 3.Dane techniczne budynku i instalacji 3 4. Obliczenie zapotrzebowania ciepła 4 5. Dobór grzejników 5 6. Rurociągi i armatura 7 7. Dobór układów pompowych 8 8. Zabezpieczenie instalacji 9 9. Próba i odbiór 9 Część rysunkowa Zestawienie rysunków NR. C Instalacja Centralnego Ogrzewania i CT - rzut poziomu PARTERU, I PIĘTRA, NR. C Instalacja Centralnego Ogrzewania i CT - rozwinięcie instalacji 2

3 1. Temat opracowania Tematem opracowania niniejszej dokumentacji technicznej jest projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego oraz ciepła technologicznego dla rozbudowy szkoły podstawowej w Nadmie Marki ul. Szkolna 7 o sale gimnastyczna i pomieszczenia zaplecza 2. Podstawa opracowania Projekt architektoniczno - budowlany zespołu budynków. Uzgodnienia branŝowe. Obowiązujące normy: - Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła wg normy PN-B-03406:1994, - Współczynniki przenikania ciepła do przegród bud. wg normy PN-EN ISO Temperatury obliczeniowe zewnętrzne wg normy PN-82/B Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach wg normy PN-82/B Woda w instalacjach centralnego ogrzewania wg normy PN-93/C Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń wg normy PN-B Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŝowych tom II-gi Instalacje Sanitarne i Przemysłowe. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych PKTSGGiK, 1996 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) 3

4 3.Dane techniczne budynku i instalacji Projektowana instalacja co będzie zasilana w energię cieplną z projektowanej kotłowni gazowej za pomocą rur wielowarstwowych UNIPIPE firmy UPONOR. Instalacja ciepła technologicznego nagrzewnic powietrza wykonana będzie z rur wielowarstwowych UNIPIPE. Modernizowana kotłownia jest zlokalizowana będzie budynku w projektowanym pomieszczeniu technicznym. Kotłownia będzie miała za zadanie dostarczenie ciepła dla potrzeb C.O. i CT. Kotłownia pracować będzie na parametrach wody 85/65 Obliczeniowe temperatury ogrzewanych pomieszczeń dobrano zgodnie z DZ. U. NR.201./08 poz Obliczeniowe temperatury zewnętrzne zgodne z PN-82/B Obliczenie zapotrzebowania ciepła Zapotrzebowanie ciepła pomieszczeń zostało określone na podstawie PN-B-03406:1994 oraz na podstawie danych o budowie przegród budowlanych dostarczonych przez Inwestora. Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła - dla budynku CO /47.10 kw i CT kw, Wydzielone zostają trzy obiegi grzewcze 1. Obieg instalacji CO - część centralnego ogrzewania ogrzewanie grzejnikowe 2. Obieg instalacji ciepła technologicznego nagrzewnic powietrza ogrzewanie powietrzne Instalacja będzie zamknięta i wymuszona przez pompy obiegowe. 4

5 5. Dobór grzejników 5.1.Obiegi instalacji CO ogrzewanie grzejnikowe W pomieszczeniach ogrzewanych zastosowano grzejniki stalowe płytowe typu RADSON INTEGRA KV, zasilane z dołu. Wszystkie grzejnik posiadają wbudowane grzejnikowe zawory termostatyczne. Dodatkowo naleŝy zamocować głowice termostatyczne RTD firmy Danfoss. Grzejnik podłączony jest od dołu ze ściany poprzez kątowy zestaw podłączeniowy z wbudowanymi zaworami odcinającymi typu RLVKD fi 15 Danfoss. Odpowietrzenie grzejników odbywać się będzie przez korki odpowietrzające umieszczone w grzejnikach. Dolna krawędź grzejnika powinna być oddalona min.12cm od docelowej rzędnej podłogi. KaŜdy grzejnik wyposaŝyć w zawór odcinający umieszczony na wejściu gałązki oraz w odpowietrzenie za pomocą odpowietrzników przygrzejnikowych. Wszystkie grzejnik posiadają wbudowane grzejnikowe zawory termostatyczne. Dodatkowo naleŝy zamocować głowice termostatyczne RTD firmy Danfoss. Grzejnik podłączony jest od dołu ze ściany poprzez kątowy zestaw podłączeniowy z wbudowanymi zaworami odcinającymi typu RLVKD fi 15 Danfoss. Odpowietrzenie grzejników odbywać się będzie przez korki odpowietrzające umieszczone w grzejnikach. Wszystkie grzejniki naleŝy wyposaŝyć w zestawy montaŝowe (zawiesia). Rury z tworzywa prowadzić w izolacji termicznej bezpośrednio w posadzce. Przewody biegnące w posadzce montować jako jednorodny odcinek bez połączeń. Przewody przechodzące przez progi w drzwiach wejściowych naleŝy zabezpieczyć przed uszkodzeniem (np. tuleje stalowe lub płyty stalowe). W przypadku prowadzenia przewodów po ścianach naleŝy umieścić je w rurach karbowanych w bruzdach wykonanych w ścianach (na przykład podejścia do grzejników). Instalacja będzie zabezpieczona przed wzrostem ciśnienia (naczynia przeponowe, zawory bezpieczeństwa) w kotłowni. W przypadku przejścia przewodów instalacji centralnego ogrzewania przez przegrodę oddzielenia poŝarowego naleŝy to przejście zabezpieczyć ogniochronnie wg klasy odporności ogniowej przegrody. 5

6 5.2.. Dobór zaworów termostatycznych Grzejniki będą fabrycznie uzbrojone w zawory termostatyczne DANFOSS typ RTD Dodatkowo kaŝdy z grzejników w pomieszczeniach mieszkalnych naleŝy wyposaŝyć w głowicę termostatyczną typ RTS-R3610 oraz w przypadku pomieszczeń ogólnodostępnych zawór typ RTD-R3110, który posiada blokadę antymanipulacyjną.. KaŜdy grzejnik wyposaŝyć w zawór odcinający RLV-KD umieszczony na przyłączu gałązki oraz w odpowietrzenie za pomocą odpowietrzników przygrzejnikowych. 5.3.Obieg instalacji CT ogrzewanie powietrzne nagrzewnice powietrza Przewiduje się montaŝ instalacji rozprowadzającej obieg zasilający nagrzewnice powietrza wykonanej z rur UNIPIPE firmy UPONOR. Jako urządzenia grzewcze zaprojektowano aparaty grzewczo wentylacyjne z odzyskiem ciepła typ ROOF VENT LHW 6 szt.1, firmy HOVAL, Sterownie pracą nagrzewnic za pomocą zaworów dwudrogowych i trójdrogowych oraz termostatu - stanowią wyposaŝenie dodatkowe. Nagrzewnice rozmieszczono zgodnie z częścią rysunkową, do wyrównowaŝenia hydraulicznego obiegu zastosowano przy kaŝdej nagrzewnicy zawory regulacyjne ABQM firmy Danfoss. Przy kaŝdej nagrzewnicy stosować jako zabezpieczenie pompy układu grzewczego zawór róŝnicowy DN 20 MEIBES Piony, miejsca zasyfonowań oraz najwyŝsze punkty instalacji wyposaŝyć w odpowietrzniki automatyczne. 6

7 6. Rurociągi i armatura Instalacja została zaprojektowana dla parametrów czynnika grzewczego 85/65 O C w układzie pompowym zamkniętym. Zaprojektowano instalację w systemie dwururowym, z kondygnacyjnym rozprowadzeniem przewodów czynnika grzewczego za pomocą pionów i poziomów, do których podłączone są bezpośrednio grzejniki. Projektuje się montaŝ instalacji rozprowadzającej obieg zasilający grzejniki co wykonanej z rur PEX PE-AL-PE systemu UINPIPE. Przy podejściach do grzejników zintegrowanych naleŝy zamontować zawory odcinające firmy DANFOSS typ RLV-KD z funkcją napełniania i odwodnienia. Zawory RLV-KD naleŝy uzbroić w złącza zaciskowe do rur PEX Piony, miejsca zasyfonowań oraz najwyŝsze punkty instalacji wyposaŝyć w odpowietrzniki automatyczne. Jako zabezpieczenie pompy układu grzewczego zawór róŝnicowy DN 20 MEIBES Sieć rozdzielcza CT. Przewody sieci rozdzielczej CT, wykonać z rur UNIPIPE firmy UPONOR, izolowanych otulinami z pianki PU (np. Steinonorm 300) grubości 30 mm. Instalację dwururową dla potrzeb CT nagrzewnic projektuje się z rur UNIPIPE firmy UPONOR. Średnice rurociągów pokazano w części graficznej opracowania. Jako armaturę odcinającą zaprojektowano zawory kulowe. Uzupełnianie wody w zładzie za pomocą instalacji wody zimnej wpiętej w kolektor zasilający CO. Przewody prowadzić wierzchem wzdłuŝ ścian zewnętrznych i mocować obejmami i uchwytami. 7

8 7. Dobór układów pompowych OGRZEWANIE CT WENTYLACJI OBIEG I Dobrano pompę firmy Grundfos typ UPS /230V/470W o następujących parametrach pracy: Q =2,900 m 3 /h H =4,6 m sł.w OGRZEWANIE GRZEJNIKOWE OBIEG II Dobrano pompę firmy Grundfos typ UPS /230V/470W o następujących parametrach pracy: Q =2,200 m 3 /h H =4,6 m sł.w 8.Zabezpieczenie instalacji Instalacja centralnego ogrzewania będzie zabezpieczona poprzez naczynie wzbiorcze systemu zamkniętego. Dobrano naczynie REFLEX 200 typ N o pojemności całkowitej 200 dm 3 szt.1 dopuszczalne ciśnienie pracy 2,50 bar. Podłączenie naczynia do instalacji wody powrotnej za pomocą rury wzbiorczej Dn 25 Dobór zaworu bezpieczeństwa Na podstawie powyŝszych danych zabezpieczenie końcowe zawór bezpieczeństwa SYR nr kat p= 3,00 bar DN =1 1/4 zamontowany na kotle. 9. Próba i odbiór instalacji Po zakończeniu prac montaŝowych, przed izolowaniem rurociągów wykonać ciśnieniową próbę szczelności oraz rozruch na gorąco, następnie rurociągi oczyścić z rdzy i pomalować dwukrotnie farbą kredurową. 8

9 PRÓBY I PŁUKANIE Przed zamontowaniem głowic termostatycznych instalację centralnego ogrzewania naleŝy trzykrotnie przepłukać wodą z prędkością min. 1.5 m/s oraz poddać próbie ciśnieniowej na 0,6 MPa. Próbę na gorąco naleŝy przeprowadzić na ciśnienie robocze. Wszystkie powyŝsze próby jak równieŝ nastawy wstępne zaworów podlegają odbiorowi technicznemu Inspektora Nadzoru. Rurociągi przechodzące przez pomieszczenia o temperaturze obliczeniowej mniejszej niŝ 20 O C zaizolować termicznie izolacją z pianki poliuretanowej. IZOLACJE TERMICZNE NaleŜy zaizolować termicznie całą instalację centralnego ogrzewania i CT Rury stalowe izolować pianką PU typu STEINONORM 300. Rury z tworzywa prowadzone w posadzkach naleŝy izolować oraz odcinki w posadzkach na klatkach schodowych izolować otulinami dla instalacji podtynkowych typu THERMACOMPACT firmy THERMAFLEX. Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót budowlano-motaŝowych cz.ii "Instalacje Sanitarne" UŜytkownik powinien być przeszkolony i otrzymać instrukcję zawierającą: - sposób eksploatacji, - zasady postępowania, powiadamiania na wypadek awarii. Wszystkie urządzenia elektryczne zainstalowane w kotłowni powinny zapewniać bezpieczeństwo dla obsługi. Wymagana jest instalacja ochrony od poraŝeń prądem zgodnie z obowiązującymi przepisami 9

10 UWAGI KOŃCOWE Wszystkie prace związane z wykonaniem instalacji prowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montaŝowych tom II jak równieŝ przestrzegając rzeczowych norm i sztuki budowlanej. Podczas wykonywanych prac naleŝy przestrzegać przepisów BHP. Przewody z tworzywa sztucznego układać zgodnie z poradnikiem firmy UPONOR oraz z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych PKTSGGiK, Dopuszcza się zamianę projektowanych urządzeń pod warunkiem zastosowania rozwiązań o identycznych parametrach i rozwiązaniach technicznych. Dopuszcza się zamianę urządzeń i technologii grzewczo- wentylacyjnych na inne równowaŝne o parametrach pracy nie gorszych niŝ przyjęte w projekcie oraz zapewniających tę samą funkcję pracy instalacji. Projektował : mgr inŝ. Tomasz Cięszczyk 10

Przedsiębiorstwo EMBI-INWEST

Przedsiębiorstwo EMBI-INWEST Przedsiębiorstwo EMBI-INWEST Biwojno Marek 26-600 Radom, ul.ptasia 14 tel/fax (048) 3836690 tel.kom. 0609295244 NIP 796 153 59 58 REGON 672760450 Konto Nr: 34912900010060060018920001 PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ Sp. z o.o. w RZESZOWIE ODDZIAŁ ROPCZYCE ul. Kazimierza Wielkiego 5 Tel. 017-22-18-504 PROJEKT BUDOWLANY

ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ Sp. z o.o. w RZESZOWIE ODDZIAŁ ROPCZYCE ul. Kazimierza Wielkiego 5 Tel. 017-22-18-504 PROJEKT BUDOWLANY ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ Sp. z o.o. w RZESZOWIE ODDZIAŁ ROPCZYCE ul. Kazimierza Wielkiego 5 Tel. 017-22-18-504 PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY I NADBUDOWY DACHU BUDYNKU DOMU KULTURY W NIEDŹWIADZIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA C.O.

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA C.O. ul. Kawęczyńska 142a 39-200 Dębica tel/fax. 0-14 / 681 63 50 NIP 872-138-36-33 REGON 690716818 Biuro: ul. Gawrysia 2 PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa, ul. Osowska 27 m 5, 04-302 Warszawa tel. 0-22 /

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y JEDNOSTKA AUTORSKA: MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA: STADIUM OPRACOWANIA: Pracownia Projektowa inż. Jadwiga Łuczak 75-456 Koszalin, ul. Lelewela 21/3 Koszalin maj 2010 r. P R O J E K T B U D O W L A N Y OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA egz. Nr 1 mgr inż. Zbigniew Świerzy 33-300 Nowy Sącz ul. Konstanty 15 tel./fax 0-18 442-67-62, NIP 734-149-53-48 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Obiekt: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

Bardziej szczegółowo

Przebudowa istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię opalaną gazem ziemnym

Przebudowa istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię opalaną gazem ziemnym egz. NR4 USŁUGI INSTALACYJNE W ZAKRESIE: - projektowanie sieci, instalacji sanitarnych, wod.- kan, C.O. -gazowych - sieci ciepłownicze - wewnętrznych i zewnętrznych - fachowe doradztwo NADZÓR BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

tel./fax (048)3601445 26-600 RADOM, ul.przechodnia 7/1 e-mail: iwona.augustyniak@gmail.com BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

tel./fax (048)3601445 26-600 RADOM, ul.przechodnia 7/1 e-mail: iwona.augustyniak@gmail.com BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ OBIEKT: LOKALIZACJA: BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ ŁĄCZANY gmina Wierzbica, dz. nr 708 i 709 TEMAT: INWESTOR: ADAPTACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ PROJEKT INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

1. Wyniki doboru grzejników 2. Informacje techniczne dotyczące kotła

1. Wyniki doboru grzejników 2. Informacje techniczne dotyczące kotła ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Opis proponowanych rozwiązań 3.1. Instalacja centralnego ogrzewania oraz kotłownia 3.2. Instalacja wodociągowa 3.3. Instalacja kanalizacji

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO KARTA TYTUŁOWA

BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO KARTA TYTUŁOWA rok załoŝenia 1949 BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO MIASTOPROJEKT BYDGOSZCZ Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 12a 85-067 Bydgoszcz NIP: 554-25-99-243 sekretariat - tel./fax. 052/322-12-33 e-mail:

Bardziej szczegółowo

- 1 - SPIS TREŚCI. I. CZĘŚĆ OPISOWA instalacja grzewczo wentylacyjna

- 1 - SPIS TREŚCI. I. CZĘŚĆ OPISOWA instalacja grzewczo wentylacyjna - 1 - SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA instalacja grzewczo wentylacyjna II. CZĘŚĆ GRAFICZNA - rzut piwnic instalacje grzewcze rys. 1 - rzut parteru instalacje grzewcze rys. 2 - rzut piętra instalacje grzewcze

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. I INSTALACJĄ GAZOWĄ GIMNAZJUM NR 1 W STRZELINIE

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. I INSTALACJĄ GAZOWĄ GIMNAZJUM NR 1 W STRZELINIE EUR NORM Zakład Instalacyjny Projektowania, Nadzoru i Wykonawstwa EURONORM 53-519 Wrocław ul. Zaporoska 39/1 tel. 071/785-59-20, 0601-75-20-91 tel./fax 071/785-59-21 NIP 894-190-24-95 TEMAT: OBIEKT: ADRES:

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni oraz budowy wewnętrznej instalacji gazu w budynku szkolnym i sali gimnastycznej. 1.OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej i wentylacji mechanicznej

Projekt budowlany instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej i wentylacji mechanicznej pr o jekt Renata i Marcin Pawłuszewicz s.c. 15-523 Grabówka, ul. Szczęśliwa 7 tel.0 693 729 399 NIP 9661969286 REGON 200231928 Projekt budowlany instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

Lublin, październik 2010 r.

Lublin, październik 2010 r. STADIUM: Projekt budowlano-wykonawczy TYTUŁ PROJEKTU: Technologia kotłowni gazowej z instalacją gazową BRANśA: Sanitarna ADRES INWESTYCJI: Pałac Klasycystyczny Bronice gm. Nałęczów woj. lubelskie INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową TOM III PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 ul. Legionów 59 42-200 Częstochowa 34 361 61 35 fax 34 361 61 35propomiar@interia.pl ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych Obiekt: Budowa budynku wielorodzinnego z dwoma lokalami usługowymi w parterze wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJEKTOWA F.H.U. TOMASZ PYRDA 35-083 RZESZÓW, UL.RYMANOWSKA 31/14 tel. kom. 694-200-232

FIRMA PROJEKTOWA F.H.U. TOMASZ PYRDA 35-083 RZESZÓW, UL.RYMANOWSKA 31/14 tel. kom. 694-200-232 FIRMA PROJEKTOWA F.H.U. TOMASZ PYRDA 35-083 RZESZÓW, UL.RYMANOWSKA 31/14 tel. kom. 694-200-232 Nazwa: PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ I C.O. WRAZ Z PRZEBUDOWĄ KOTŁOWNI (WYMIANA KOTŁÓW) W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego 10-165 Olsztyn, ul. Natalii śarskiej 2 SANITARNA

PROJEKT BUDOWLANY. Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego 10-165 Olsztyn, ul. Natalii śarskiej 2 SANITARNA PROJEKT BUDOWLANY Remont instalacji c.o., kotłownia gazowa oraz instalacja gazowa wewnętrzna na potrzeby budynku biblioteki w Biskupcu przy ul. Mickiewicza 10. Inwestor: Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE inż. Marcin J A R O C H O W S K I 39-300 Mielec Al. Ducha Św. 25/26 tel/fax 0-17-585-2183 Regon : 180291710 ; NIP : 817-165-99-68 Nr konta : mbank 64 1140 2004 0000 3902 5038 9720 INWESTOR : GMINA WADOWICE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. sanitarny. Projekt remontu budynku mieszkalnego

PROJEKT. sanitarny. Projekt remontu budynku mieszkalnego 1 PROJEKT sanitarny Projekt remontu budynku mieszkalnego Inwestor: Skarb Państwa-Państwowe Gospodarstwo Leśne-Lasy Państwowe-Nadleśnictwo Browsk. 17-220 Narewka, Gruszki 10. Adres budowy: Waśki 111 Gm.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA OPRACOWANIA...

PODSTAWA OPRACOWANIA... Spis treści: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA...2 2. ZAKRES OPRACOWANIA...2 3. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE...2 3.1. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ...2 3.2. INSTALACJA WODOCIĄGOWA...3 3.3. INSTALACJA CIEPŁEJ WODY...4

Bardziej szczegółowo

AMBASADA REPUBLIKI INDII BUDYNEK MIESZKALNY AMBASADY

AMBASADA REPUBLIKI INDII BUDYNEK MIESZKALNY AMBASADY PROJEKT PRZETARGOWY INSTALACJE SANITARNE AMBASADA REPUBLIKI INDII BUDYNEK MIESZKALNY AMBASADY Adres: Warszawa ul. Myśliwiecka 2 Numery ewidencyjne działek: Nr 6 oraz części działek ewidencyjnych nr 3 i

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJE SANITARNE TOM VIII INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA GAZOWA oraz KOTŁOWNIA 1. SPIS TREŚCI. 1. SPIS TREŚCI... 1 2. SPIS RYSUNKÓW... 1 3. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 4. ZAKRES OPRACOWANIA.... 2 4.1 WEWNĘTRZNA INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny; II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Rzut kotłowni skala l: 50; 2. Schemat kotłowni skala b/s; PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY do projektu przebudowy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄ POWIATU MŁAWSKIEGO UL. REYMONTA 6 06 500 MŁAWA

ZARZĄ POWIATU MŁAWSKIEGO UL. REYMONTA 6 06 500 MŁAWA PROJEKTOWANIIE IINSTALAJII SANIITARNYH inż. i.roman Prrzyttuł ła Ull.. E.. Pllatterr 7//14 10--562 Ollszttyn tt tee ll l// / ff faa xx (( ( 00 -- -88 99 )) ) 55 22 -- -55 88 -- -44 77 TT EE LL... KK OO

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny OBIEKT: ADRES: INWESTOR: TEMAT : STADIUM: BRANśA: Budynek A0 AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny Akademia Górniczo

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: projektu branŝy sanitarnej budynku sali sportowej z zapleczem na działce o nr ewid. 292 połoŝonej w gminie Krzemieniewo, m. Nowy Belęcin.

Dotyczy: projektu branŝy sanitarnej budynku sali sportowej z zapleczem na działce o nr ewid. 292 połoŝonej w gminie Krzemieniewo, m. Nowy Belęcin. - 1 - Leszno, 20.02.2008r Dotyczy: projektu branŝy sanitarnej budynku sali sportowej z zapleczem na działce o nr ewid. 292 połoŝonej w gminie Krzemieniewo, m. Nowy Belęcin. OŚWIADCZENIE Zgodnie z wymaganiami

Bardziej szczegółowo