USŁUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ GAJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "USŁUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ GAJ"

Transkrypt

1 USŁUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ GAJ Łódź,ul.Andrzeja Struga 46 m. 9 tel./ fax ( 0-42 ) Nazwa opracowania : Projekt remontu instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody uŝytkowej dla Ośrodka Kultury Górna Adres inwestycji Łódź, ul. Siedlecka 1 Inwestor : Ośrodek Kultury GÓRNA Adres : Łódź, ul. Siedlecka 1 Projektant: Andrzej Gaj upr. Nr 67/87/WŁ Data opracowania : Łódź, czerwiec 2007 r.

2 A. CZĘŚĆ OPISOWA 1.0 OPIS TECHNICZNY Podstawa opracowania Charakterystyka budynku Charakterystyka istniejącej instalacji c.o. i c.w.u Zakres opracowania Instalacja centralnego ogrzewania Parametry ogólne dla instalacji c.o Zestawienie danych obliczeniowych Grzejniki i zawory grzejnikowe Rurociągi i armatura Próba szczelności i izolacje Instalacja ciepłej wody uŝytkowej Rurociągi i armatura Próba szczelności i izolacje Wytyczne wykonania instalacji c.o. i c.w.u INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA...6 B. ZESTAWIENIE RYSUNKÓW Nr 1 Rzut piwnic dla instalacji c.o. 1:100 Nr 2 Rzut parteru dla instalacji c.o. 1:100 Nr 3 Rzut piętra dla instalacji c.o. 1:100 Nr 4 Rozwinięcie instalacji CO - Nr 5 Rzut piwnic dla instalacji c.w.u. 1:50 Nr 6 Rzut parteru dla instalacji c.w.u. 1:50 Nr 7 Rzut piętra dla instalacji c.w.u. 1:50 Nr 8 Rozwinięcie instalacji CWU -

3 1.0 OPIS TECHNICZNY 1.1 Podstawa opracowania - zlecenie inwestora - inwentaryzacja budowlana dla potrzeb projektu - aktualne normy, karty informacyjne i katalogi - ustalenia z uŝytkownikiem - projekt istniejącej kotłowni gazowej 1.2 Charakterystyka budynku Obiekt istniejący z pomieszczeniami przeznaczonymi na funkcje administracyjno-klubowe Ośrodka Kultury. Budynek 3-kondygnacyjny o konstrukcji murowanej z piwnicą uŝytkową i poddaszem nieuŝytkowym. Ściany zewnętrzne wykonane są z cegły pełnej metodą tradycyjną, otynkowany, nie ocieplony Przykryty jest stropodachem o konstrukcji drewnianej z pokryciem z blachy stalowej. Budynek wyposaŝony we wszystkie niezbędne instalacje grzewcze, elektryczne i wod-kan. 1.3 Charakterystyka istniejącej instalacji c.o. i c.w.u. W budynku pracuje instalacja c.o. w systemie otwartym, pompowa, dwururowa, zabezpieczona naczyniem wzbiorczym zgodnie z normą PN-77/B umieszczonym na poddaszu. Instalacja z rur stalowych czarnych z grzejnikami Ŝeliwnymi, grzejnikami z rur Ŝebrowych oraz rur gładkich z zaworami odcinającymi grzejnikowymi typu M Źródłem ciepła dla potrzeb grzewczych budynku jest nowowybudowana w miejsce węzła parowego nowoczesna kotłownia gazowa zainstalowana w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie piwnic budynku. Kocioł pracuje w systemie ciśnieniowym zabezpieczony zgodnie z normą PN-B poprzez naczynie wzbiorcze przeponowe typu Reflex 18N i zawór bezpieczeństwa f-my SYR Dn 15 mm. Kocioł wyposaŝony jest w elektroniczny regulator temperatury, sterujący pracą kotła w funkcji temperatury zewnętrznej. Instalacja CO systemu otwartego podłączona jest do kotła poprzez wymiennik ciepła płytowy. W chwili obecnej istniejąca instalacja ciepłej wody uŝytkowej dostarcza wodę dla potrzeb kuchni usytuowanej w pomieszczeniach piwnic. Przygotowanie ciepłej wody uŝytkowej realizuje się poprzez pojemnościowe podgrzewacze elektryczne. 1.4 Zakres opracowania Celem niniejszego opracowania jest modernizacja starej instalacji grzejnikowej centralnego ogrzewania w zakresie przystosowania do współpracy z nowoczesną kotłownią gazową. Zakres modernizacji obejmuje całkowitą wymianę starej instalacji na nową. W porozumieniu z inwestorem, zachowuje się dotychczasowy otwarty, pompowy układ pracy instalacji. Docelowo zaleca się dostosować instalację do pracy w układzie ciśnieniowym. Na podstawie aktualnych norm cieplnych przyjęto temperatury wewnętrzne, oraz obliczono zapotrzebowanie ciepła dla pomieszczeń w budynku. Modernizacja instalacji ciepłej wody uŝytkowej polega na: Podłączeniu do układu kotłowego, zgodnie z projektem kotłowni, istniejącego stojącego podgrzewacza wody ciepłej. Doprowadzeniu do podgrzewacza instalacji wody zimnej wraz z układem zabezpieczającym. Podłączeniu do podgrzewacza istniejącej instalacji wody ciepłej dla kuchni. Podłączeniu do instalacji istniejących umywalek w pomieszczeniach WC na poziomie piwnicy, parteru i 1-go piętra poprzez doprojektowanie rur wody ciepłej i cyrkulacji. Istniejąca instalacja wody zimnej pozostaje bez zmian.

4 1.5 Instalacja centralnego ogrzewania Parametry ogólne dla instalacji c.o. - temperatura w pomieszczeniach zgodnie z PN-82/B budynek znajduje się w III strefie klimatycznej - temperatura zewnętrzna zgodnie z PN-82/B straty ciepła obliczono na podstawie normy PN-EN ISO współczynniki K obliczono na podstawie inwentaryzacji budowlanej Zestawienie danych obliczeniowych Obliczeniowe straty ciepła budynku Qc=74,15 kw Parametry instalacji c.o. Tz/Tp=75 o /60 o C Ciśnienie dyspozycyjne Hd=23,80 kpa Pojemność instalacji Vc=548,0 L Instalacja CO systemu otwartego Wydruk z obliczeń zapotrzebowania ciepła oraz obliczeń hydraulicznych instalacji załączono do egzemplarza archiwalnego Grzejniki i zawory grzejnikowe Istniejące grzejniki Ŝeliwne i grzejniki z rur stalowych projektuje się wymienić na grzejniki stalowe płytowe o mniejszej pojemności wodnej. Grzejniki z podłączeniem bocznym wg katalogu firmy VNH Wałcz. Na gałązkach zasilających naleŝy zamontować zawory regulacyjne z głowicami termostatycznymi f-my Heimeier. Gałązki powrotne wyposaŝyć w zawory odcinające umoŝliwiające demontaŝ kaŝdego grzejnika indywidualnie bez konieczności wyłączenia całej instalacji z ruchu. Nastawy wstępne zaworów termostatycznych w/g opracowania rysunkowego. Wszystkie zakupione grzejniki powinny posiadać fabrycznie zamontowany odpowietrznik Rurociągi i armatura Istniejące rurociągi stalowe instalacji c.o. o duŝej średnicy (pojemności wodnej) naleŝy zdemontować. Projektuje się instalację dwururową, pompową systemu otwartego z rur miedzianych. Rury lutowane lutem twardym naleŝy montować na ścianach przy pomocy typowych uchwytów stalowych. W przypadku konieczności krycia rur w ścianach, naleŝy układać je w osłonach z karbowanych rur tworzywowych np. typu Peszel. Rury prowadzone po ścianach moŝna ukryć w korytkach PCV. Armaturę odcinającą przewidziano jako kulową na ciśnienie 0,6 Mpa ogólnie dostępną w handlu. Połączenie rur z armaturą przez gwintowanie. Na końcach kaŝdego pionu zamontować odpowietrzniki automatyczne z zaworami odcinającymi kulowymi. Istniejącą sieć przewodów odpowietrzających naleŝy zdemontować Próba szczelności i izolacje Rury po zamontowaniu naleŝy poddać próbie ciśnieniowej na ciśnienie 0,4 Mpa (4 bar). Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby na zimno, instalację CO naleŝy poddać próbie szczelności na gorąco w ciągu 72 godz. Rurociągi w piwnicy izolować otulinami grub. 20mm np. typu Thermaflex. 1.6 Instalacja ciepłej wody uŝytkowej Rurociągi i armatura Podłączenie podgrzewacza od strony instalacji kotłowej projektuje się z rur miedzianych dla których próby ciśnieniowe wykonać jak dla instalacji c.o. Instalację c.w.u. projektuje się z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych. Istniejącą armaturę czerpalną w pomieszczeniach WC wymienić na podwójną mieszaczową ścienną. Rury naleŝy montować na ścianach przy pomocy typowych uchwytów stalowych. W przypadku konieczności krycia rur w ścianach, naleŝy układać je w osłonach z karbowanych rur

5 tworzywowych np. typu Peszel. Armaturę odcinającą przewidziano jako kulową na ciśnienie 0,6 Mpa ogólnie dostępną w handlu. Połączenie rur z armaturą przez gwintowanie Próba szczelności i izolacje Rury po zamontowaniu naleŝy poddać próbie ciśnieniowej na ciśnienie 0,9 Mpa (9 bar). Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby moŝna przystąpić do izolowania rur otulinami grub. 20mm np. typu Thermaflex. 1.7 Wytyczne wykonania instalacji c.o. i c.w.u. Na przebieg rur instalacji c.o. i c.w.u. zdecydowany wpływ ma wystrój wnętrz pomieszczeń. MontaŜ nowych rur i grzejników powinien odbywać się pod nadzorem i w porozumieniu z uŝytkownikiem obiektu. W szczególności dotyczy to pomieszczeń usytuowanych w piwnicy. Wszystkie wycinki istniejących rur ograniczyć do niezbędnego minimum, bez demontaŝu rur ukrytych w ścianach. Wszystkie prace wykonać z godnie z projektem, wytycznymi wydanymi przez producentów urządzeń, stosownymi przepisami. NaleŜy stosować materiały i urządzenia posiadające atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce. Wykonanie robót naleŝy zlecić specjalistycznej firmie posiadającej niezbędne doświadczenie oraz uprawnienia do wykonywania tego typu prac. Całość robót wykonać zgodnie z przepisami wynikającymi z: Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 75 z dnia r.) z późniejszymi zmianami.

6 2.0 INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Informacja o zakresie wykonywanych robót. Zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego rozdz. 3, art. 20, Pkt. 1 b informuję Ŝe w trakcie wykonywania instalacji sanitarnych wykonywane będą następujące roboty: Roboty przygotowawcze: demontaŝ istniejącej instalacji z rur stalowych, łączonych przez spawanie i gwintowanie, demontaŝ istniejących grzejników Ŝeliwnych oraz z rur gładkich i oŝebrowanych,, demontaŝ instalacji odpowietrzającej centralnego ogrzewania - bez demontaŝu rur zabezpieczających do naczynia wzbiorczego. demontaŝ armatury czerpalnej wodnej Roboty montaŝowe: MontaŜ nowej instalacji centralnego ogrzewania z rur miedzianych łączonych na lut twardy wraz z całą armaturą zabezpieczającą i odcinającą. MontaŜ grzejników stalowych płytowych z podłączeniem bocznym firmy VNH Wałcz. próba szczelności instalacji wodnej, MontaŜ podgrzewacza stojącego wody ciepłej. MontaŜ nowej instalacji z rur stalowych ocynkowanych łączonych na gwint wraz z armaturą odcinającą i czerpalną. Wykaz istniejących obiektów budowlanych Przed rozpoczęciem robót objętych niniejszym opracowaniem, budynek wyposaŝony jest w instalację gazową, instalację zimnej wody oraz c.w.u. przygotowywanej w pojemnościowych podgrzewaczach elektrycznych. Ogrzewanie budynku poprzez grzejniki Ŝeliwne członowe i z rur stalowych. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagroŝenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; - nie dotyczy Wskazanie dotyczące przewidywanych zagroŝeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagroŝeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia; Wykonanie powyŝszy robót wiąŝe się między innymi z: - zaprószeniem oczu, (podczas rozkuwania ścian) - poparzeniem ciała (podczas spawania / lutowania) - zaprószeniem ognia (podczas spawania / lutowania) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŝu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych; Przed przystąpieniem do poszczególnych grup robót naleŝy przeprowadzić przeszkolenie pracowników w zakresie bhp obejmujące ogólne zasady bhp oraz zagadnienia i wymagania bhp dotyczące poszczególnych robót. Przeszkolenie takie powinna przeprowadzić osoba (osoby) z odpowiednimi uprawnieniami. Poza tym naleŝy zapoznać pracowników z wymaganiami wynikającymi z instrukcji montaŝowych poszczególnych. materiałów, wymaganiami wynikającymi z Polskich Norm, Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych oraz z zasadami obsługi i korzystania ze sprzętu i urządzeń oraz ze sposobem korzystania ze sprzętu i środków ochrony osobistej. Pracownicy powinni potwierdzić odbycie przeszkolenia. Pracownicy powinni być zaopatrzeni w środki i sprzęt ochrony osobistej (atestowany). NaleŜy przeprowadzić imienny przydział prac oraz określić zakres odpowiedzialności pracowników. Prace wymagające posiadania właściwych uprawnień wydanych przez właściwe komisje kwalifikacyjne powinny być wykonywane przez pracowników posiadających takie uprawnienia. Pracownicy powinni posiadać aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do określonych prac oraz

7 posiadać kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska. NaleŜy określić zasady uŝywania oraz sposób przechowywania i zabezpieczenia, sprzętu i urządzeń. NaleŜy określić zasady postępowania w przypadku konieczności ewakuacji (zapewnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające sprawną komunikację i ewakuację ze stref szczególnego zagroŝenia 6.6 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagroŝenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umoŝliwiającą ewakuację na wypadek poŝaru, awarii i innych zagroŝeń. Prace naleŝy prowadzić zgodnie z ogólnymi przepisami bhp, przepisami bhp przy wykonywaniu robót budowlano-montaŝowych i rozbiórkowych, wymaganiami wynikającymi z instrukcji montaŝowych poszczególnych materiałów, wymaganiami wynikającymi z Polskich Norm, Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych, ogólnymi wytycznymi branŝowymi wynikającymi z przepisów branŝowych Roboty i prace budowlane i organizacyjne prowadzić pod kierunkiem i nadzorem kierowników budowy posiadających stosowne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Do budowania uŝywać materiałów posiadających atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce. Zapewnić pracownikom środki i sprzęt ochrony osobistej UWAGI: - wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody uŝytkowej objęta niniejszym projektem nie występuje w wykazie (par.6 pkt Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r. Nr 120 poz. 1126) prac wymagających sporządzenia planu bioz, - prace objęte projektem wykonywane będą w czasie krótszym niŝ 30 dni roboczych przez mniej niŝ 20 pracowników oraz pracochłonność nie będzie przekraczać 500 osobodni. Tym samym dla realizacji niniejszego przedsięwzięcia budowlanego nie wymaga się od kierownika robót sporządzenia planu BIOZ w myśl rozporządzenia z dnia 10 lipca 2003 r. Dz. U. Nr 120 poz UWAGI KOŃCOWE naleŝy stosować materiały i urządzenia posiadające atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce wykonanie robót naleŝy zlecić specjalistycznej firmie posiadającej niezbędne doświadczenie oraz uprawnienia Całość robót wykonać zgodnie z przepisami wynikającymi z : Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 75 z dnia r.) z późniejszymi zmianami Zarządzenia Nr 62 Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać instalacje kotłowni gazowej (Dz.Bud. Nr 2 z dnia r.) Opracował :

8 OŚWIADCZENIE Zgodnie z wymaganiami art.20 ust.4 ustawy z dnia r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.Nr 207/2003 r. poz.2016 z późniejszymi zmianami / Dz.U.nr 93/2004, poz.888 z dnia r./ ) oświadczam, Ŝe niniejszy Projekt modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody uŝytkowej w budynku Ośrodka Kultury GÓRNA w m. Łódź, ul. Siedlecka 1 opracowany został zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Lublin, październik 2010 r.

Lublin, październik 2010 r. STADIUM: Projekt budowlano-wykonawczy TYTUŁ PROJEKTU: Technologia kotłowni gazowej z instalacją gazową BRANśA: Sanitarna ADRES INWESTYCJI: Pałac Klasycystyczny Bronice gm. Nałęczów woj. lubelskie INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU KOTŁOWNI GAZOWEJ. BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZYCHODNI REJONOWEJ NR 1 ul. FIJAŁKOWSKIEGO 2 W ZGIERZU

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU KOTŁOWNI GAZOWEJ. BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZYCHODNI REJONOWEJ NR 1 ul. FIJAŁKOWSKIEGO 2 W ZGIERZU TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY REMONTU KOTŁOWNI GAZOWEJ NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO ADRES: BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZYCHODNI REJONOWEJ NR 1 ul. FIJAŁKOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI: - Rzut piwnic-kotłownia 1:100 Rys. nr 1 - Rzut parteru 1:100 Rys. nr 2. - Rzut I piętra 1:100 Rys. nr 3

ZAWARTOŚĆ TECZKI: - Rzut piwnic-kotłownia 1:100 Rys. nr 1 - Rzut parteru 1:100 Rys. nr 2. - Rzut I piętra 1:100 Rys. nr 3 ZAWARTOŚĆ TECZKI: 1. Metryka projektu 2. Oświadczenie projektanta 3. Zaświadczenie z Ś.O.I.I.B. 4. Stwierdzenie przygotowania zawodowego 5. Opis techniczny 6. Bioz 7.Rysunki: - Rzut piwnic-kotłownia 1:100

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI: Strona tytułowa 1 Spis zawartości teczki 2 Oświadczenie projektanta 4 Oświadczenie sprawdzającego 5

ZAWARTOŚĆ TECZKI: Strona tytułowa 1 Spis zawartości teczki 2 Oświadczenie projektanta 4 Oświadczenie sprawdzającego 5 ZAWARTOŚĆ TECZKI: Strona tytułowa 1 Spis zawartości teczki 2 Oświadczenie projektanta 4 Oświadczenie sprawdzającego 5 I. OPIS TECHNICZNY BRANśA SANITARNA 6 1. Podstawa opracowania... 6 2. Cel i zakres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego 10-165 Olsztyn, ul. Natalii śarskiej 2 SANITARNA

PROJEKT BUDOWLANY. Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego 10-165 Olsztyn, ul. Natalii śarskiej 2 SANITARNA PROJEKT BUDOWLANY Remont instalacji c.o., kotłownia gazowa oraz instalacja gazowa wewnętrzna na potrzeby budynku biblioteki w Biskupcu przy ul. Mickiewicza 10. Inwestor: Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Budynek biurowy. ul. Przemysłowa 4 Zamość. Starostwo Powiatowe w Zamościu ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość

PROJEKT BUDOWLANY. Budynek biurowy. ul. Przemysłowa 4 Zamość. Starostwo Powiatowe w Zamościu ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość Laszczyński Marek Upr. Bud. ANB 53//3/83 Stabrów 0, 22-424 Sitno Zamość, tel. 6-26-46 Tel. kom. 0-603-878-58 e-mail: marek.laszczynski@gmail.com PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT Budynek biurowy TEMAT Projekt technologii

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KOTŁOWNI GAZOWEJ

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KOTŁOWNI GAZOWEJ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KOTŁOWNI GAZOWEJ tom 1 Technologia i automatyka Obiekt: Zespół budynków produkcyjno biurowych, ul. Mrówcza 243, Warszawa Inwestor: Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa

Bardziej szczegółowo

KOTŁOWNIA GAZOWA WODNA Z INSTALACJĄ GAZOWĄ I PUNKTEM - POMIAROWYM. BranŜa: sanitarna. Obiekt: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 33

KOTŁOWNIA GAZOWA WODNA Z INSTALACJĄ GAZOWĄ I PUNKTEM - POMIAROWYM. BranŜa: sanitarna. Obiekt: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 33 KOTŁOWNIA GAZOWA WODNA Z INSTALACJĄ GAZOWĄ I PUNKTEM - POMIAROWYM BranŜa: sanitarna Obiekt: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 33 Adres : Szczecin, ul. Ściegiennego 62-65 Inwestor: GMINNA MIASTA SZCZECIN Szczecin,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Modernizacji Kotłowni Gazowej Wymiana kotłów. Ul. Bytomska

PROJEKT BUDOWLANY Modernizacji Kotłowni Gazowej Wymiana kotłów. Ul. Bytomska PROJEKT BUDOWLANY Modernizacji Kotłowni Gazowej Wymiana kotłów Obiekt : Inwestor : Urząd Skarbowy w Zabrzu Ul. Bytomska Urząd Skarbowy w Zabrzu Ul. Bytomska Oświadczenie Projektanta Zgodnie z wymaganiami

Bardziej szczegółowo

Rysunki: Rys. nr 1 Plan sytuacyjny 1:500

Rysunki: Rys. nr 1 Plan sytuacyjny 1:500 SPIS TREŚCI I. DOKUMENTY POŚWIADCZAJĄCE PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE PROJEKTANTA / SPRAWDZAJĄCEGO....3 II.OPIS TECHNICZNY...8 1. Dane ogólne.... 8 1.1. Podstawa opracowania.... 8 1.2. Zakres opracowania i stan

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI KOTŁOWNI GAZOWEJ SANITARNA GMINA RYKI. funkcja: tyt., zawód, imię i nazwisko: nr upr.

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI KOTŁOWNI GAZOWEJ SANITARNA GMINA RYKI. funkcja: tyt., zawód, imię i nazwisko: nr upr. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE PROH AN Dęblin, ul.15 P.P. Wilków 5, tel.: (081) 8831611, fax: (081) 8801812 PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI KOTŁOWNI GAZOWEJ BRANŻA: SANITARNA ADRES BUDOWY: 08-500 Ryki,

Bardziej szczegółowo

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Spis treści OŚWIADCZENIE...4 I. PODSTAWA OPRACOWANIA...5 II. KOTŁOWNIA...5 1. Opis kotłowni...5 1.1. Dane kotłowni...5 1.2. Opis projektowanych rozwiązań...5 1.3. Wytyczne montażowe...6 1.4. Próby ciśnieniowe

Bardziej szczegółowo

tel./fax (048)3601445 26-600 RADOM, ul.przechodnia 7/1 e-mail: iwona.augustyniak@gmail.com BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

tel./fax (048)3601445 26-600 RADOM, ul.przechodnia 7/1 e-mail: iwona.augustyniak@gmail.com BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ OBIEKT: LOKALIZACJA: BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ ŁĄCZANY gmina Wierzbica, dz. nr 708 i 709 TEMAT: INWESTOR: ADAPTACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ PROJEKT INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni oraz budowy wewnętrznej instalacji gazu w budynku szkolnym i sali gimnastycznej. 1.OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych TEMAT : Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych BRANśA : Sanitarna i elektryczna FAZA : Specyfikacje techniczne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Ostrowiec Świętokrzyski ul. Al. Solidarności działki nr 7/85;7/88.

PROJEKT BUDOWLANY. Ostrowiec Świętokrzyski ul. Al. Solidarności działki nr 7/85;7/88. MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SP. Z O.O. W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM 27-400 OSTROWIEC ŚW. UL. SIENKIEWICZA 91 Tel. (41) 2664680 fax: (41) 2664375 PROJEKT BUDOWLANY Temat: BUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ REZRWOWO-SZCZYTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego instalacji ogrzewczej w budynku mieszkalno-usługowym wielorodzinnym przy ul. 28-Lutego 13-15 w Szczecinku, dz. nr 248/1, obr. 20 Inwestor : Wspólnota Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. GMINA ŚWIĘCIECHOWA ul. Ułańska, 64-115 Święciechowa OPRACOWANIE:

PROJEKT BUDOWLANY. GMINA ŚWIĘCIECHOWA ul. Ułańska, 64-115 Święciechowa OPRACOWANIE: Przedsiębiorstwo Projektowo-Instalacyjne PROJDEMB Grzegorz Dembski ul. Leszczyńska 35 64-140 Włoszakowice NIP: 929-149-68-83, REGON: 300601500 Projdemb INSTALACJE SANITARNE kom: 691/772 910 e-mail: g.dembski@wp.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych Obiekt: Budowa budynku wielorodzinnego z dwoma lokalami usługowymi w parterze wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej i wentylacji mechanicznej

Projekt budowlany instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej i wentylacji mechanicznej pr o jekt Renata i Marcin Pawłuszewicz s.c. 15-523 Grabówka, ul. Szczęśliwa 7 tel.0 693 729 399 NIP 9661969286 REGON 200231928 Projekt budowlany instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej

Bardziej szczegółowo

BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ DLA POTRZEB ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBIANIE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA GAZOWA. Zespół Szkół w Lubianie Lubiana 6, 73-260 Pełczyce

BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ DLA POTRZEB ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBIANIE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA GAZOWA. Zespół Szkół w Lubianie Lubiana 6, 73-260 Pełczyce Biuro Projektów SAN-Technika mgr inż. JOLANTA SKOWRON ul. Kręta 11a 74-320 Barlinek Tel. 95 746 10 24; e-mail: san-technika@wp.pl TYTUŁ: BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ DLA POTRZEB ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBIANIE PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo EMBI-INWEST

Przedsiębiorstwo EMBI-INWEST Przedsiębiorstwo EMBI-INWEST Biwojno Marek 26-600 Radom, ul.ptasia 14 tel/fax (048) 3836690 tel.kom. 0609295244 NIP 796 153 59 58 REGON 672760450 Konto Nr: 34912900010060060018920001 PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Uwagi ogólne 4. Instalacja wody zimnej i ciepłej

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Uwagi ogólne 4. Instalacja wody zimnej i ciepłej OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania a) projekt architektoniczny opracowany przez Biuro Architektury i Urbanistyki Akcent b) własne pomiary inwentaryzacyjne c) wytyczne inwestora i użytkownika d) obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do projektu budowlanego wydzielenia kotłowni gazowej wraz z remontem instalacji grzewczej.

Opis techniczny do projektu budowlanego wydzielenia kotłowni gazowej wraz z remontem instalacji grzewczej. Opis techniczny do projektu budowlanego wydzielenia kotłowni gazowej wraz z remontem instalacji grzewczej. 1. Projekt zagospodarowania terenu Przedmiot inwestycji Przedmiotem inwestycji jest wykonanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA C.O.

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA C.O. ul. Kawęczyńska 142a 39-200 Dębica tel/fax. 0-14 / 681 63 50 NIP 872-138-36-33 REGON 690716818 Biuro: ul. Gawrysia 2 PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa, ul. Osowska 27 m 5, 04-302 Warszawa tel. 0-22 /

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y JEDNOSTKA AUTORSKA: MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA: STADIUM OPRACOWANIA: Pracownia Projektowa inż. Jadwiga Łuczak 75-456 Koszalin, ul. Lelewela 21/3 Koszalin maj 2010 r. P R O J E K T B U D O W L A N Y OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA: S-01 - Schemat technologiczny kotłowni S-02 Kotłownia gazowa rzut i przekroje 1:25 S-03 Elewacja wschodnia 1:50

CZĘŚĆ RYSUNKOWA: S-01 - Schemat technologiczny kotłowni S-02 Kotłownia gazowa rzut i przekroje 1:25 S-03 Elewacja wschodnia 1:50 Spis zawartości opracowania: 1 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2 STAN ISTNIEJĄCY.... 2 3 OPIS LOKALIZACJI KOTŁOWNI.... 2 5 KOTŁOWNIA GAZOWA... 2 8.1 ZAKRES OPRACOWANIA KOTŁOWNI.... 2 8.1 ZAŁOŻENIA I OPIS WYBRANEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ŚWIETLICA WIEJSKA W MĘCINIE WIELKIEJ ROZBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ. PROJEKTANT: inŝ. Jan Skrzyszowski uprawnienia nr 110/01

PROJEKT BUDOWLANY ŚWIETLICA WIEJSKA W MĘCINIE WIELKIEJ ROZBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ. PROJEKTANT: inŝ. Jan Skrzyszowski uprawnienia nr 110/01 1 PROJEKT BUDOWLANY NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: ŚWIETLICA WIEJSKA W MĘCINIE WIELKIEJ ROZBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ ADRES: 38-307 SĘKOWA, MĘCINA WIELKA 47 INWESTOR : URZĄD GMINY SĘKOWA 38-307 SĘKOWA PROJEKTANT:

Bardziej szczegółowo