Zawartość opracowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zawartość opracowania"

Transkrypt

1 Zawartość opracowania I. PLAN SYTUACYJNY II. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawy projektowania 3. Opis istniejącej instalacji 4. Opis projektowanych rozwiązań kotłowni 5. Warunki wykonania instalacji w kotłowni 6. Zabezpieczenie przeciwpożarowe kotłowni 7. Wytyczne branżowe 8. Uwagi końcowe III. RYSUNKI - SCHEMAT URZĄDZEŃ KOTŁOWNI IV. INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA V. ZAŁĄCZNIKI

2 I. OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny budowy kotłowni gazowej zasilającej w ciepło na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku Nadleśnictwa w Gniewkowie. Kotłownia będzie zlokalizowana na parterze budynku. Zakres opracowania obejmuje wymianę kotła i montaż zmiękczacza wody. 2. PODSTAWY PROJEKTOWANIA Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie: 1. Zlecenia Inwestora 2. Projekt budowlany 3. Wizja w terenie 4. Obowiązujące normy państwowe i warunki techniczne 3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Istniejąca kotłownia opalana jest gazem ziemnym dla potrzeb centralnego ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Kotłownia o parametrach 90/70 0 C, wodna z wymuszonym obiegiem pompowym z kotłem gazowym dla potrzeb c.o i c.w o mocy 92 kw z palnikiem PREMIX omocy 100k4. zasilany gazem GZ-50. Kocioł wyposażony w automatyczną regulację. Zabezpieczenie stanowi zawór bezpieczeństwa sprężynowy typ SG160 oraz naczynie typu Refleks. Dla obiegu centralnego ogrzewania zamontowano pompy UPS Dla cyrkulacji ciepłej wody pompa UPS regulacja czynnika grzewczego odbywa się za pomocą zaworu trójdrogowego mieszającego. Kotłownia wyposażona w wentylacje nawiewno-wywiewną grawitacyjną, studzienkę schładzającą, zlew z zaworem czerpalnym. Drzwi otwierane na zewnątrz ognioodporne. Uzupełnia wody w kotle wodą surową. Odprowadzenie spalin do przewodu kominowego 20x20. Instalacja w kotłowni z rur stalowych i miedzianych. Armatura odcinająca kołnierzowa i śrubunkowa. 4.OPIS PROJEKOWANYCH ROZWIĄZAŃ KOTŁOWNI Założenia projektowe technologii kotłowni Kotłownia ma dostarczać ciepło na cele grzewcze oraz do przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz ma być wyposażona w kocioł z palnikiem opalanym gazem GZ50. Na potrzeby budynku siedziby Nadleśnictwa oraz budynku administracyjno socjalnego projektuje się kotłownię wodną z jednym kotłem opalanym paliwem gazowym. Obsługiwać ona będzie istniejącą instalację centralnego ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Kotłownia będzie w pełni zautomatyzowana i nie będzie wymagać stałego dozoru. Kotłownia będzie pracować na zmiennych w ciągu roku parametrach wody przy czym obliczeniowe temperatury czynnika grzewczego wynoszą 90/70 C. Projektowany układ grzewczy będzie pracować jako zamknięty, pompowy z zabezpieczeniem naczyniem wzbiorczym.. 2

3 Kotły Przewiduje się zastosowanie w projektowanej kotłowni kotła Brötje typu LogoBloc L-UG C z palnikiem gazowym Bs 2D+MBD/2405 G GUE1. Sterowanie pracą kotła będzie realizowane za pomocą regulatora z czujnikiem temperatury powietrza zewnętrznego. Kocioł będzie opalany gazem typu E. regulacja czynnika grzewczego zaworem trójdrogowym HRB 3 dn 32 kvs16.00 GW Z AMB162 GMFX. Na kotle zamontować zawór bezpieczeństwa sprężynowy SYR 19153/4 UWAGA: Przed kupnem palnika należy potwierdzić parametry gazu (ciśnienie i typ) Przygotowanie ciepłej wody Do przygotowania ciepłej wody użytkowej nałeży pozostawić istniejącą instalacje. W celu uzupełnienia wody w zładzie kotle należy wodę przygotować w zmiękczaczu COSMOWATER HOME 22. Na przewodach zaza zmiękczaczem projektuje się wodomierz js oraz armature odcinającą i zawór antyskażeniwy. Odprowadzenie spalin Podłączyć do istniejącej instalacji. Wentylacja kotłowni W pomieszczeniu kotłowni istniejący grawitacyjny nawiew powietrza. Powietrze zewnętrzne będzie napływać kanałem o wymiarach 200x160mm umieszczonym 0,5m nad posadzką. Wlot kanału nawiewnego na ścianie zewnętrznej budynku. Wywiew powietrza z pomieszczenia kotłowni grawitacyjnie kanałem murowanym o wymiarach 200x140mm.. Armatura Istniejącą armaturę należy pozostawić.projektuje się wymianę zaworu trójdrogowego 5. WARUNKI WYKONANIA INSTALACJI W KOTŁOWNI Kocioł, palnik oraz inne urządzenia należy montować zgodnie z instrukcjami montażu dostarczonymi przez producentów. Montażu tych urządzeń powinny dokonywać osoby do tego uprawnione.. Ponadto przewody oznakować strzałkami wskazującymi kierunek przepływu czynnika. Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Jako materiał pomocniczy przy odbiorach zaleca się Warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe wyd. PKTSGGIK W czasie wykonywania kotłowni należy posługiwać się dokumentacją techniczną. 3

4 Przed przystąpieniem do prób należy całą instalację przepłukać wodą wodociągową z prędkością przepływu nie mniejszą niż 2m/s. Nastepnie należy wykonać próbę na zimno na ciśnienie 0,45MPa. Po zamontowaniu całą instalację poddać próbie ciśnieniowej na p=6 bar, a następnie dokładnie dwukrotnie przepłukać (ale bez kotła, naczynia przeponowego i zaworów bezpieczeństwa). Uruchomienie kotłowni zlecić wyspecjalizowanemu przedsiębiorstwu. 6. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE KOTŁOWNI Ściany oraz strop kotłowni powinny mieć 1 godzinną klasę odporności ogniowej (EI60), drzwi do kotłowni otwierane na zewnętrz w klasie odporności ogniowej EI 30. Drzwi otwierane na zewnątrz wyposażone w samozamykacz. Podłoga powinna być wykonana z matriałów niepalnych i nieiskrzących. W pobliżu pomieszczenia kotłowni w wyraźnie oznaczonym miejscu należy przechowywać sprzęt gaśniczy. Przewiduje się zastosowanie gaśnic proszkowych lub sniegowych w ilości środka gaśniczego 2kg. Ze względów p.poż. główny wyłacznik elektryczny należy umieścić przy drzwiach wejściowych do kotłowni. W uruchomionej kotłowni powinna znajdować się instukcja przeciwpożarowa. W pomieszczeniu kotłowni należy oznakować zgodnie z Polskimi Normami: - miejsce usytuowania urządzeń przeciwpożarowych. - miejsce usytuowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu. - wyjście z kotłowni. W kotłowni należy zamontować detektordex12 gazu a na dopływie gazu zawór odcinający współpracujący z detektorem. 7. WYTYCZNE BRANŻOWE Branża elektryczna i sterowanie Należy zaprojektować i wykonać podłączenie następujących urządzeń zasilanych energią elektryczną: pompa instalacji obiegu grzewczego typu Wilo-Stratos 25/1-6 85W, 230 V; pompy zasilania podgrzewaczy ciepłej wody typu Wilo Star RS 25/2 45W, 230 V; pompy cyrkulacyjnej ciepłej wody typu Wilo Star Z 20/4 8W, 230 V; pompa mieszająca obiegu kotła typu Wilo Star RS 25/2 45W, 230 V; sterownika i palnika kotła gazowego zgodnie z DTR kotła i palnika,; 8. UWAGI KOŃCOWE Zastosowane urządzenia i materiały mogą być zastąpione za zgodą projektanata innymi o takich samych parametrach technicznych i eksploatacyjnych. Przed przystąpieniem do pracy na czynnej instalacji gazowej należy wyłączyć dopływ gazu, - prace gazoniebezpieczne wykonuje Zakład Gazowniczy, - kontrolę szczelności wykonujemy przy pomocy wody mydlanej lub wykrywaczy gazu, 4

5 - próby szczelności wykonujemy tylko powietrzem w obecności przedstawiciela Zakładu Gazowniczego dokonać próby szczelności powietrzem o ciśnieniu 0,1Mpa w czasie 0,5godz. wskaźnik manometr rtęciowy. - odpowietrzenie instalacji wykonuje Zakład Gazowniczy, - przed rozpoczęciem prac montażowych należy sprawdzić stan techniczny narzędzi i właściwe funkcjonowanie urządzeń, - prace spawalnicze wykonuje spawacz posiadający aktualne uprawnienia, - prowadzić kontrolę miejsc, w których wykonano spawy, - instalację należy zabezpieczyć farbami ekologicznymi, - prace na czynnej instalacji np. doszczelnienie wykonujemy narzędziami nieiskrzącymi lub zabezpieczonym przed iskrzeniem np. towotem, - po zakończeniu prac instalacyjnych należy przeszkolić przyszłych użytkowników w zakresie obsługi instalowanych urządzeń, - należy udzielić informacji dotyczących prawidłowego funkcjonowania kanałów spalinowych, wentylacyjnych i nawiewnych oraz wynikających z nieprawidłowego funkcjonowania zagrożeń, - spawacz i pomocnik powinni posiadać ubranie trudnopalne a stanowisko pracy wyposażamy w niezbędny sprzęt BHP i ppoż., Kierownik budowy powinien zapewnić na terenie budowy: - urządzenia niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy, zwłaszcza urządzenia sygnalizujące (telefon przewodowy, komórkowy) materiały pierwszej pomocy i środki transportowe, - sprzęt ratunkowy, - przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy pracownikom WYKAZ PODSTAWOWYCH URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW Lp. Nazwa materiału Jedn. miary Ilość KOTŁOWNIA 1 Brötje typu LogoBloc L-UG C z palnikiem kpl. 1 Brötje gazowym Bs 2D+MBD/2405 G GUE1 z modułemebm 2 Zawór trójdrogowy typu HRB 3 dn 32 kvs16.00 kpl. 1 Danfoss GW Z AMB162 GMFX PN16, Kv=10 m 3 /godz. z siłownikiem AMB Czujnik podgrzewu CWU WWF szt 1 4 Filtr mechaniczny COSMOCLEAN szt 1 5 Zmiękczacz COSMOWOTER 22 szt. 1 Producent Norma 6 Zawór bezpieczeństwa SYR ¾ d=14 mmn=127 Kw szt 1 7 Dedektor gazu z zaworem odcinającym szt 1 5

6 OBLICZENIA ZAPOTRZEBOWANIA CIEPŁA Zapotrzebowania ciepła dla co 1677 x 30 =50,30 kw Zapotrzebowania ciepła dla przygotowania cw w istniejącym podgrzewaczu 19.0 kw PRZYJĘTO KOCIOŁ O MOCY 70 KW Razem 69,0 kw Opracował: Andrzej Frydryszak 6

7 WPŁYW PLANOWANEJ MODERNIZACJI KOTŁOWNI NA ŚRODOWISKO NATURALNE Planowane prace instalacyjno-budowlane nie spowodują żadnych zmian lub zakłóceń w funkcjonowaniu środowiska naturalnego w ich obrębie. Dotychczas obiekt biurowy był ogrzewany z własnej kotłowni gazowej. W niniejszym projekcie przewiduje się wymianę źródła ciepła jakim jest kocioł gazowy na nowszy, sprawniejszy i bezpieczniejszy tj. kocioł firmy Brötje typu LogoBloc L-UG C z palnikiem gazowym Bs 2D+MBD/2405 G GUE1 z modułem EBM. Instalacja tego urządzenia wpłynie pozytywnie na otaczające środowisko ograniczając emisję ilości spalin do atmosfery. Sporządził: Andrzej Górski

8 Wymiana kotła w kotłowni Nadleśnictwa w Gniewkowie Ekosan-Projekt III.ZAŁĄCZNIKI 8

9 Wymiana kotła w kotłowni Nadleśnictwa w Gniewkowie Ekosan-Projekt 9

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE inż. Marcin J A R O C H O W S K I 39-300 Mielec Al. Ducha Św. 25/26 tel/fax 0-17-585-2183 Regon : 180291710 ; NIP : 817-165-99-68 Nr konta : mbank 64 1140 2004 0000 3902 5038 9720 INWESTOR : GMINA WADOWICE

Bardziej szczegółowo

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY KRYS STUDIO PROJEKTÓW TECHNICZNYCH Krzysztof Broniarek 96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY Branża: Miejscowość: Obiekt: Sanitarna Łowicz Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 OBIEKT : Budynek ZLU Gryf ul. Solankowa 8, 78-320 Połczyn Zdrój INWETOR : Uzdrowisko

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04 PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PPIS rok założenia 1983 ul. św. Franciszka z Asyżu 19, 64-100 Leszno tel./fax. (0-65) 520-91-13 e-mail: ppis_busza@poczta.onet.pl PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ

Bardziej szczegółowo

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Spis treści OŚWIADCZENIE...4 I. PODSTAWA OPRACOWANIA...5 II. KOTŁOWNIA...5 1. Opis kotłowni...5 1.1. Dane kotłowni...5 1.2. Opis projektowanych rozwiązań...5 1.3. Wytyczne montażowe...6 1.4. Próby ciśnieniowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową kotłowni oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDMIOT INWESTYCJI Budowa kotłowni w budynku Klubu Sportowego RABA w Dobczycach ADRES INWESTYCJI Budynek KS Raba położony na dz. nr 875 przy ul. Podgórskiej

Bardziej szczegółowo

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257.

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257. 90-216 Łódź ul. Rewolucji 1905r. nr 59, e-mail: info@itech.net.pl tel.042-632-62-71, fax 042-630-13-34, tel. kom. 602-57-58-85 TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych TEMAT : Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych BRANśA : Sanitarna i elektryczna FAZA : Specyfikacje techniczne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa Zamówienia: Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania i montaż instalacji solarnej wraz z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych Obiekt: Budowa budynku wielorodzinnego z dwoma lokalami usługowymi w parterze wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiOR - Kotłownia na olej opałowy na potrzeby ogrzewania budynków oczyszczalni ścieków. Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ul. Rzeźnicza 1, 59-300Lubin SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA TEMAT: Wymiana kotła gazowego i instalacji kotłowni oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania OIEKT: Budynek szkoły podstawowej i przedszkola ADRES: Bonikowo,

Bardziej szczegółowo

POWIAT LUBACZOWSKI. ul. JASNA 1, 37-600 Lubaczów. Tel./fax.:(016) 632-87-00 / 632-87-09 `````````````````````````````````````````````````

POWIAT LUBACZOWSKI. ul. JASNA 1, 37-600 Lubaczów. Tel./fax.:(016) 632-87-00 / 632-87-09 ````````````````````````````````````````````````` POWIAT LUBACZOWSKI ul. JASNA 1, 37-600 Lubaczów Tel./fax.:(016) 632-87-00 / 632-87-09 ````````````````````````````````````````````````` SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

STI 01.00 KOTŁOWNIA WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ KODY CPV 45331110-0, 45333000-0

STI 01.00 KOTŁOWNIA WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ KODY CPV 45331110-0, 45333000-0 1 STI 01.00 KOTŁOWNIA WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ KODY CPV 45331110-0, 45333000-0 NAZWA INWESTYCJI : ADRES INWESTYCJI : INWESTOR : ADRES INWESTORA : Wewnętrzna wraz z przebudowa technologii kotłowni

Bardziej szczegółowo

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2 PROJEKT BUDOWLANY ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z WYDZIELENIEM LOKALI SOCJALNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I PRZYŁĄCZAMI OBIEKT: INWESTOR: ADRES BUDOWY: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa inwestycji: Obiekt: Wewnętrzna instalacja gazu ziemnego, zasilająca kuchnię i dwa mieszkania w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Zakopanem,

Bardziej szczegółowo

453-1; 453-2; 453-3; 453-4; 453-5

453-1; 453-2; 453-3; 453-4; 453-5 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 453-1; 453-2; 453-3; 453-4; 453-5 BUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, KOTŁOWNI GAZOWEJ I INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ INSTALACJI WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ W KOTŁOWNI

Bardziej szczegółowo

PB-ZAMIENNY PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOLNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W ŚWIEBODZICACH ul.ciernie 30 INSTALACJE SANITARNE SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Strona tytułowa Spis zawartości opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA C.O.

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA C.O. ul. Kawęczyńska 142a 39-200 Dębica tel/fax. 0-14 / 681 63 50 NIP 872-138-36-33 REGON 690716818 Biuro: ul. Gawrysia 2 PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa, ul. Osowska 27 m 5, 04-302 Warszawa tel. 0-22 /

Bardziej szczegółowo

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową TOM III PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 ul. Legionów 59 42-200 Częstochowa 34 361 61 35 fax 34 361 61 35propomiar@interia.pl ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BUDOWY KOTŁOWNI GAZOWEJ ORAZ PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ W DOMU NAUCZYCIELA PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO 6 W MŁAWIE 1. WSTEP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

pmbcycfhacga fptltkyce taorkhót wajótfbkfa ulk gezuicka NPI OMJVRM iublin mostępowanie zostanie przeprowadzone w tróbie przetargu nieograniczonegok

pmbcycfhacga fptltkyce taorkhót wajótfbkfa ulk gezuicka NPI OMJVRM iublin mostępowanie zostanie przeprowadzone w tróbie przetargu nieograniczonegok pmbcycfhacga fptltkyce taorkhót wajótfbkfa NK kazwa i adres zamawiającegok wamawiająców AdresW dodzinó praców Archiwum maństwowe w iublinie ulk gezuicka NPI OMJVRM iublin TWPMJNRWPM OK Trób udzielenia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo