ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY"

Transkrypt

1 ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego BONER w Podzamczu, ul.wojska Polskiego, dz. Nr 1403/5 WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE: WODNA(woda ciepła, zimna, instalacja wodna ppoŝ) KANALIZACYJNA, CENTRALNEGO OGRZEWANIA Lipiec 2010

2 OBIEKT: Budynek usługowy BONER dz. Nr 1403/5, Podzamcze ADRES: Podzamcze, ul. Wojska Polskiego, INWESTOR: ZAMEK sp. z o.o. ul. Kościuszki 66, Ogrodzieniec BRANśA: Sanitarna TEMAT: Wewnętrzne instalacje sanitarne OPRACOWAŁ : inŝ. Adam Kuźniak OPRACOWAŁ : inŝ. Małgorzata Superson PROJEKTOWAŁ : mgr inŝ. Justyna Cholewa OŚWIADCZENIE: Oświadczam, Ŝe niniejszy projekt został wykonany zgodnie z przepisami budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej

3 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania 4. Rozwiązanie projektowe 5. Uwagi końcowe. II. CZĘŚĆ GRAFICZNA 1. Rzut piwnic - instalacja wodna 2. Rzut parteru - instalacja wodna 3. Rzut piętra - instalacja wodna 4. Rzut poddasza - instalacja wodna 5. 1; 5.2; 5.3 Aksonometria - instalacja wody zimnej i ciepłej uŝytkowej 5. Rzut piwnic - kanalizacja sanitarna 6. Rzut parteru - kanalizacja sanitarna 7. Rzut piętra - kanalizacja sanitarna 8. Rzut poddasza - kanalizacja sanitarna 10.Rzut piwnic - instalacja centralnego ogrzewania 11. Rzut parteru - instalacja centralnego ogrzewania 12. Rzut piętra - instalacja centralnego ogrzewania 13. Rzut poddasza - instalacja centralnego ogrzewania 14. Rozwinięcie - instalacja centralnego ogrzewania

4 OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. - Projekt arch. - budowlany budynku - Obowiązujące normy i przepisy 2. Zakres opracowania. Projekt w swym zakresie obejmuje : - wewnętrzne instalacje kanalizacji sanitarnej, wewnętrzną instalacje wody zimnej i ciepłej oraz instalacje ppoŝ, centralne ogrzewanie 3. Rozwiązanie projektowe. dot. Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej W skład projektowanych przyborów sanitarnych do zamontowania w budynku wchodzą umywalki, zlewozmywaki, brodziki, miski ustępowe. Umywalki i zlewozmywaki do podejść kanalizacyjnych naleŝy podłączyć za pomocą syfonów. Muszle ustępowe z odpływem tylnym typu Kompakt. Umywalki fig. 287 o wymiarach 60 x 50 montowanych na wysokości 75 cm nad poziomem posadzki. Podejścia odpływowe z umywalek prowadzić w bruzdach ściennych / kryte /.Pozostałe podejścia z przyborów będą doprowadzane do pionów podejściami prowadzonymi pod powierzchnią posadzki. W dolnej części kaŝdego pionu zamontować rewizję / czyszczak /. Rury wywiewne wyprowadzić ponad dach na wysokości min. 1 m. Ścieki sanitarne zostaną wyprowadzone do istniejącego zbiornika bezodpływowego na ścieki. Kanalizację naleŝy wykonać z rur kanalizacyjnych kielichowych PCV do kanalizacji zewnętrznej/ pod posadzki parteru / i wewnętrznej dowolnej firmy. Trasę, średnice i spadki pokazano na rzutach i rozwinięciu kanalizacji.

5 dot. Wewnętrznej instalacji wody zimnej i ciepłej Włączenie projektowanej instalacji wykonać z istniejącego przyłącza wodociągowego ø 50 Do pomiaru zuŝycia wody projektuje się wodomierz WS Dn=40 mm. W zestawie wodomierzowym zamontowano zawory kulowy gwint. odcinające dn = 40 mm oraz zawór zwrotny antyskaŝeniowy. Projektuje się dolny rozdział wody Projektuje się instalacje wodociągowe wody zimnej i ciepłej wykonaną z rur PP łączonych przez zgrzewanie lub złączki zaciskowe. Wszystkie piony i przewody prowadzić w ścianach i podłogach w rurach osłonowych. Na rozgałęzieniach, pionach oraz przy podejściach pod przybory sanitarne stosować odcinające zawory kulowe. Po ułoŝeniu rur wykonać próbę szczelności na ciśnieniu 1.5pr. Rodzaje przyborów sanitarnych pokazanych na rysunkach zostaną określone przez inwestora. Połączenie przyborów sanitarnych z zaworami kulowymi kątowymi wykonać za pomocą złączek elastycznych. ciepła woda zostanie przygotowana w dwufunkcyjnym kotle co. Trasę projektowanych rurociągów pokazuje część rysunkowa. dot. Wewnętrzna instalacja wody przeciwpoŝarowej Trasa projektowanej instalacji wody przeciwpoŝarowej przebiega zgodnie z trasą projektowanej instalacji wodnej rys. nr 1-5. W obiekcie zaprojektowano 6 wewnętrznych hydrantów przeciwpoŝarowych ø 25 z węŝem półsztywnym 30 metrowym. Doprowadzenie wody do hydrantów projektuje się z rur stalowych ocynkowanych ø 32, łączonych przez skręcanie. Obudowy hydrantów montować w ścianach na wysokości 1m, w celu zabezpieczenia wody w instalacji przeciwpoŝarowej przed zagniwaniem, naleŝy połączyć instalację wody p.poŝ. z najbliŝej zamontowaną umywalką. Minimalne ciśnienie wody w sieci powinno zapewnic wydajność 3l/s

6 dot. Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania Projekt instalacji c.o. został opracowany dla III strefy klimatycznej o temperaturze zewnętrznej 20o C. Temperaturę otoczenia przyjęto wg PN-82/B-02403, temperaturę pomieszczeń wg PN-82/B Projektuje się instalację centralnego ogrzewania zamkniętą zasilaną przez dwufunkcyjny kocioł co, zlokalizowany w kotłowni. Zapotrzebowanie budynku na ciepło wynosi 90kW. Projektowana instalacja zasilana będzie w czynnik grzejny z projektowanej kotłowni. Instalacje c.o. w budynku naleŝy wykonać z rur giętkich ALUPEX łączonych za pomocą zgrzewania lub złączek zaciskowych. Przewody instalacji z kotła prowadzić pionem do 3 rozdzielaczy głównych i do zasobnika przygotowującego ciepłą wodę uŝytkową. Z rozdzielaczy głównych prowadzić do 8 rozdzielaczy w posadzce, w rurach osłonowych ze spadkiem w kierunku rozdzielaczy. Przejścia rur przez przegrody budowlane prowadzić w rurach ochronnych stalowych o średnicach odpowiednio 60,40, 32 mm. Zastosowano armaturę o połączeniach gwintowanych z zaworami odcinającymi dowolnego producenta montowanymi na dopływie i odpływie do wszystkich grzejników i kotła. Projektuje się jako elementy grzewcze grzejniki dowolnego producenta o mocy odpowiadającej 100W/m2. Przed uruchomieniem instalacji naleŝy wykonać próbę szczelności uprzednio dokonując płukania instalacji wodnej. Kotłownia znajduje się w istniejącej części budynku - piwnica. Projektuje się dwufunkcyjny kocioł gazowy dowolnego producenta o mocy 90 kw, naczynie membranowe V=50l. Instalacje kotłowni naleŝy wykonać z rur miedzianych łączonych za pomocą lutowania. Pracą kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania sterować będzie regulator. Na rurociągach powrotnych naleŝy montować filtr siatkowy ø 20mm.

7 4. Uwagi końcowe, Całość instalacji wykonać wg P.T. zgodnie z obowiązującymi przepisami i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montaŝowych. Cz. II -Instalacje sanitarne i przemysłowe. NaleŜy zwrócić szczególnie uwagę na montaŝ instalacji centralnego ogrzewania, poniewaŝ projektowana instalacja zamknięta niewłaściwie wykonana moŝe być przyczyną krótszej eksploatacji projektowanych urządzeń a nawet moŝe być przyczyną nieszczęśliwego wypadku.

PROJEKT. sanitarny. Projekt remontu budynku mieszkalnego

PROJEKT. sanitarny. Projekt remontu budynku mieszkalnego 1 PROJEKT sanitarny Projekt remontu budynku mieszkalnego Inwestor: Skarb Państwa-Państwowe Gospodarstwo Leśne-Lasy Państwowe-Nadleśnictwo Browsk. 17-220 Narewka, Gruszki 10. Adres budowy: Waśki 111 Gm.

Bardziej szczegółowo

Piotr Fęglerski ul. Matejki 8 64-030 Śmigiel tel./fax 065 518 02 72

Piotr Fęglerski ul. Matejki 8 64-030 Śmigiel tel./fax 065 518 02 72 1 Piotr Fęglerski ul. Matejki 8 64-030 Śmigiel tel./fax 065 518 02 72 Egz. nr 5 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Przebudowa budynku szkolnego na zespół przychodni Lokalizacja: ul. Mickiewicza 2, 64-030 Śmigiel,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom. Oświadczenie

PROJEKT BUDOWLANY. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom. Oświadczenie PROJEKT BUDOWLANY wykonawczy wewnętrznych instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji ścieków technologicznych w budynku magazynowym w związku ze zmianą sposobu uŝytkowania części budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego 10-165 Olsztyn, ul. Natalii śarskiej 2 SANITARNA

PROJEKT BUDOWLANY. Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego 10-165 Olsztyn, ul. Natalii śarskiej 2 SANITARNA PROJEKT BUDOWLANY Remont instalacji c.o., kotłownia gazowa oraz instalacja gazowa wewnętrzna na potrzeby budynku biblioteki w Biskupcu przy ul. Mickiewicza 10. Inwestor: Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

1. Wyniki doboru grzejników 2. Informacje techniczne dotyczące kotła

1. Wyniki doboru grzejników 2. Informacje techniczne dotyczące kotła ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Opis proponowanych rozwiązań 3.1. Instalacja centralnego ogrzewania oraz kotłownia 3.2. Instalacja wodociągowa 3.3. Instalacja kanalizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ Sp. z o.o. w RZESZOWIE ODDZIAŁ ROPCZYCE ul. Kazimierza Wielkiego 5 Tel. 017-22-18-504 PROJEKT BUDOWLANY

ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ Sp. z o.o. w RZESZOWIE ODDZIAŁ ROPCZYCE ul. Kazimierza Wielkiego 5 Tel. 017-22-18-504 PROJEKT BUDOWLANY ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ Sp. z o.o. w RZESZOWIE ODDZIAŁ ROPCZYCE ul. Kazimierza Wielkiego 5 Tel. 017-22-18-504 PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY I NADBUDOWY DACHU BUDYNKU DOMU KULTURY W NIEDŹWIADZIE

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y JEDNOSTKA AUTORSKA: MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA: STADIUM OPRACOWANIA: Pracownia Projektowa inż. Jadwiga Łuczak 75-456 Koszalin, ul. Lelewela 21/3 Koszalin maj 2010 r. P R O J E K T B U D O W L A N Y OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: projektu branŝy sanitarnej budynku sali sportowej z zapleczem na działce o nr ewid. 292 połoŝonej w gminie Krzemieniewo, m. Nowy Belęcin.

Dotyczy: projektu branŝy sanitarnej budynku sali sportowej z zapleczem na działce o nr ewid. 292 połoŝonej w gminie Krzemieniewo, m. Nowy Belęcin. - 1 - Leszno, 20.02.2008r Dotyczy: projektu branŝy sanitarnej budynku sali sportowej z zapleczem na działce o nr ewid. 292 połoŝonej w gminie Krzemieniewo, m. Nowy Belęcin. OŚWIADCZENIE Zgodnie z wymaganiami

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA OPRACOWANIA...

PODSTAWA OPRACOWANIA... Spis treści: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA...2 2. ZAKRES OPRACOWANIA...2 3. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE...2 3.1. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ...2 3.2. INSTALACJA WODOCIĄGOWA...3 3.3. INSTALACJA CIEPŁEJ WODY...4

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Lublin, październik 2010 r.

Lublin, październik 2010 r. STADIUM: Projekt budowlano-wykonawczy TYTUŁ PROJEKTU: Technologia kotłowni gazowej z instalacją gazową BRANśA: Sanitarna ADRES INWESTYCJI: Pałac Klasycystyczny Bronice gm. Nałęczów woj. lubelskie INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y P R A C O W N I A I N ST A L A C Y J N A K W A R T E T ul. Modrzewskiego 2d/4, 63-400 Ostrów Wielkopolski, tel. kom.: 604-875-003 NIP: 622-228-55-90, REGON: 300906406 P R O J E K T B U D O W L A N Y OBIEKT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA C.O.

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA C.O. ul. Kawęczyńska 142a 39-200 Dębica tel/fax. 0-14 / 681 63 50 NIP 872-138-36-33 REGON 690716818 Biuro: ul. Gawrysia 2 PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa, ul. Osowska 27 m 5, 04-302 Warszawa tel. 0-22 /

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA PROJEKT WYKONAWCZY Dostosowania budynku Domu Dziecka Nr 16 przy ul. Międzyparkowej 5 w Warszawie do wymogów p. poŝ. wraz z adaptacją poddasza na pomieszczenia uŝytkowe INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA

Bardziej szczegółowo

IS-01 INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1:500 IS-02 INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU - RZUT PARTERU 1:50

IS-01 INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1:500 IS-02 INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU - RZUT PARTERU 1:50 OPIS TECHNICZNY... 2 1. DANE WYJŚCIOWE... 2 2. ZAKRES I PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 3. INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ... 3 3.1 Źródło ciepła... 3 3.2 Rozwiązania techniczne... 3 3.3 Izolacja przewodów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. GMINA ŚWIĘCIECHOWA ul. Ułańska, 64-115 Święciechowa OPRACOWANIE:

PROJEKT BUDOWLANY. GMINA ŚWIĘCIECHOWA ul. Ułańska, 64-115 Święciechowa OPRACOWANIE: Przedsiębiorstwo Projektowo-Instalacyjne PROJDEMB Grzegorz Dembski ul. Leszczyńska 35 64-140 Włoszakowice NIP: 929-149-68-83, REGON: 300601500 Projdemb INSTALACJE SANITARNE kom: 691/772 910 e-mail: g.dembski@wp.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA egz. Nr 1 mgr inż. Zbigniew Świerzy 33-300 Nowy Sącz ul. Konstanty 15 tel./fax 0-18 442-67-62, NIP 734-149-53-48 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Obiekt: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej i wentylacji mechanicznej

Projekt budowlany instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej i wentylacji mechanicznej pr o jekt Renata i Marcin Pawłuszewicz s.c. 15-523 Grabówka, ul. Szczęśliwa 7 tel.0 693 729 399 NIP 9661969286 REGON 200231928 Projekt budowlany instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI WOD-KAN

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI WOD-KAN DOKUMENTACJA Tom 3 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI WOD-KAN ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE Remont i przebudowa budynku przy ul. 3-go Maja 23 w Zabrzu na potrzeby Zespołów Kuratorskich Służb Sądowych przy

Bardziej szczegółowo

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2 OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji gazowej do kotłowni grzewczej c.o. i c.w.u. i wentylacji w projektowanym budynku PWSZ Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych przy ul.

Bardziej szczegółowo

Przebudowa istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię opalaną gazem ziemnym

Przebudowa istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię opalaną gazem ziemnym egz. NR4 USŁUGI INSTALACYJNE W ZAKRESIE: - projektowanie sieci, instalacji sanitarnych, wod.- kan, C.O. -gazowych - sieci ciepłownicze - wewnętrznych i zewnętrznych - fachowe doradztwo NADZÓR BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni oraz budowy wewnętrznej instalacji gazu w budynku szkolnym i sali gimnastycznej. 1.OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii kolejowej E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia, etap I w Polsce w ramach umowy FS 2004/PL/16/C/PT/006-04. km 26.

Modernizacja linii kolejowej E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia, etap I w Polsce w ramach umowy FS 2004/PL/16/C/PT/006-04. km 26. Modernizacja linii kolejowej E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia, etap I w Polsce w ramach umowy FS 2004/PL/16/C/PT/006-04 LCS GDYNIA od km 8.300 do km 26.310 linii 202 km 26.310 linii 202 E 65 E 59 km 8.300

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo EMBI-INWEST

Przedsiębiorstwo EMBI-INWEST Przedsiębiorstwo EMBI-INWEST Biwojno Marek 26-600 Radom, ul.ptasia 14 tel/fax (048) 3836690 tel.kom. 0609295244 NIP 796 153 59 58 REGON 672760450 Konto Nr: 34912900010060060018920001 PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJE SANITARNE TOM VIII INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA GAZOWA oraz KOTŁOWNIA 1. SPIS TREŚCI. 1. SPIS TREŚCI... 1 2. SPIS RYSUNKÓW... 1 3. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 4. ZAKRES OPRACOWANIA.... 2 4.1 WEWNĘTRZNA INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny OBIEKT: ADRES: INWESTOR: TEMAT : STADIUM: BRANśA: Budynek A0 AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny Akademia Górniczo

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA. I. Opis techniczny:

OPRACOWANIE ZAWIERA. I. Opis techniczny: OPRACOWANIE ZAWIERA I. Opis techniczny: Część A - Podstawa opracowania Część B - Instalacja wewnętrzna wod-kan Część C - Zasilanie w wodę i odprowadzenie ścieków Część D - Instalacja c.o. Część E Technologia

Bardziej szczegółowo

Biuro Budowlane KOSZT-BUD Tadeusz Gruchała DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Biuro Budowlane KOSZT-BUD Tadeusz Gruchała DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Biuro Budowlane KOSZT-BUD Tadeusz Gruchała 63-500 Ostrzeszów, ul. Łaziebna 1a Tel. 0-62 730-46-54, tel. kom. 0608 298 720 NIP 622-157-64-86 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PROJEKT BUDOWLANY 1. Nazwa zamówienia

Bardziej szczegółowo