_, i - starszy komisarz skarbowy - Oddzia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "_, i - starszy komisarz skarbowy - Oddzia"

Transkrypt

1 r-l Poznari, dnia fq marca Z0I2r. DYREKTOR IZBY SKARBOWEJ WPOZNANIU TJ,lko.lo uittka sluibowego Egzeuplarz w 1 NU-u /11 PRO T OK6I- KONTROLI Kq trolowana iednostka iiedziba iadres \aczelnik Z-cy Naczelnika Jrz4d Skarbo*y w Gniemie rl. Spichrzowa 4, cniezno Anna Wiernowolska Kasprzak Irszek lakubowski Slawomir qpowainienie do kontroli Nr 10/m112 dnia 2A.''arc 2 1 Kontroluj4cy fi starszy komisarz skarbowy - Oddzial Nadzofl 1 - koordynator kontroli ' ct','cry komisarz skarbowy - OddzialNadzoru 1 _, i - starszy komisarz skarbowy - Oddzia Nadzoru 1 : - starsry komisarz,_ skarbowy - OddzialNadzoru I ' l ' Nadzoru 1. - starszy specjaljsta - OddzialNadzoru I! - starszy komisarz skarbowy - Oddzial Nadzoru I '. - starszy komisarz skarbowy - Oddzial Nadzorr -komisarz skarbowy -OddzialNadzoru - komisarz skarbowy -OddzialNadzoru I - komisarz skarbowy -Oddzial Nadzoru. specjalista - OddzialNadzoru -starszy komisarz skarbowy _ Oddzial - specjalista - Wieloosobowe Stanowisko pmcy ds. Wsp6lpracy Migdzynarodowej -starszy komisarz skarbowy- Oddzial Ulg w Splacie Zobowi4zafi Podatkowych, - starszy specjalista - Samodzielny Refemtr Spraw Karnych Skarbowych ] -starszv komisrz skarbowv-l sarnodzielny Referat Spraw Kamycl Skarb-owych ' I - starszy specjalista - Samodzielny Referat Sprawa] Ogcilnych 2 - starsa informawk Samodzielnr OdaziaJ p Cj'yld-qatajs.iego 5, 6 t-726 poznaf l te.: +48 6' 858 6t OO l fax:, S ema t

2 Informatyl.j - specjalista - Jednoosobowe Stanowiskc Pracy Bezpieczeistwa i Higieny Pracy -starszy komisarz skarbowy - Oddzia odpowiedzialnosci za Zobowi4zania Podatkowe -inspektor- Oddzial Odpowiedzialnosci zz Zobowiqzania Podatkowe.-, - informatyk - Oddzial Nadzoru 2 Data rozpocz?cia czynnosci kontrolnych Data zakof czenia czynnosci kontrolnvch tvpis do ksipgi widencji iontroli Przedmiot kontroli Dkres obiety kontrola Miejsce przeprowadzenia kontroli Vletoda doboru prdby do kontroli ]1 marca 2011roku ]1 maja 2011roku Dnia 31 marca 2011 roku dokonano wpisr kontroli w pozycji 1 laloksztaft dzialalnosci Urzgdu, zgodnie z opracowanym konspekten ematvcznvm kontroli kompleksowei 1010 rok Jrz4d Skarbowy w Gnieinie - ul. Spichrzowa 4; Gniezno \4etody doboru pr6by opisano w spos6b szczeg6low) { poszczeg6lnych zal4cznikach do protokolu kontroli I. SPRA\4Y ORGANIZACYJNE I POLITYKA KADROWA 1. Sprawy organizacyjne: -struktura organizacyjna us du, -regulamin pracy urzqdu, -liczba etat6w i liczba zatrudnionych, -organizacja obslugi petent6w 2. Polifyka kadrowa i szkolenia -stan zatrudnienia, -pfwidlowoii prowadzenia akt osobowych, -prawidlowo(6 procedury zwi4zanej z naborem w sluzbie c]ry/ilnej, -udzielanie zgody czlonkowi sluzby cywilnej na dodatkowe zatrudnienie, -dyscyplina i rozliczanie czasu ptacy czlonk6w korpusu sluzby c1'wilnej, -przestrzeganie postanowiei o sluzbie clnvilnej, dotycz4cych lowi4zaf

3 -przygotowanie urzqdu skarbowego do okresowej oceny pmcy czlonk6w korpusu slu2by cywilnej zgodnie z rczpotzqdzeniem Prgzesa Rady Ministr6w z dnia 8 maja 2009r. w sprawie warunk6w i sposobu przeprowadzania ocen okesowych czlonk6w korpusu sluzby cfrilnej (Dz.U. z 2009r. Nr 74, poz.633), -informowanie pracownik6w o warunkach zatrudnienia zgodnie z brzmieniem art.zg S 3 Kodeksu pracy, -przestzeganie terminu wydawania Swiadecfwa pracy okeslonego w art, 97 Kodeksu pracy w przypadku rozwi4za.nia lub wygadnigcia stosunku pracy, -prawidlowo66 ustalania prawa do urlopu {/ypoczynko\rego oraz jego wykorzystanie, -zasadnosi i prawidlowoii zawierania um6w zlecenia i o dzielo, -postqpowanie wyjasniaj4ce i dyscypliname, -zakres i rodzaj prcwadzonych szkolef, -gospodarowanie Zakladowym Funduszem Swiadczeir Socjalnych. Szczeg6lorry opis ustalef poczl'nionych w porryzszym zakesie stanowi zalqcznik nr VA do niniejszego protokolu. W trakcie kontroli w powyirszym zakresie i za kontrolowany okres stwierdzono nasttpuj4ce nieprawidlowosci: 1. W alftach osobowych p. brak zgody na wykonywanie dodatkowego zatrudnienia w fonnie odrgbnego, indywidualnie kierowanego aktu w formie decyzji NUS w Gnieznie. Przepis art 80 ust. I ustawy dnia 21 listopada 2008r. o sluzbie cywilnej wymaga stosowania zasady pisemnodci plzy w)a.azaniu zgody na dodatkowe zatrudnienie czlonka korpusu sluzby cywilnej. 2. W przypadku pigciu pracownik6w nie wykozystano pozostalego urlopu do konca pierwszego kwadalu rcku nast pnego. Stanowi to naxuszenie przepisu a Kodeksu praoy. Sfwierdzono nastppuj{ce uchybienia i 1. W zawaltych w 2010 roku umowach zleceniach brak precyzyjnego okieslenia zakesu zlecenia ( okeslano c4nnosci do wykonania przez zleceniobiorce jako:,,prace biurowe zgodnie z zapottzebowaniem zleceniodawcy"), jak r6\aniez fakt ustalenia zaplaty jako stawkg za godzing pracy, powoduje konieczno5d stalego, bezpodredniego nadzoru nad zleceniobiorcami oraz koniecznos6 oznaczania godzin pracy zleceniobiorcy. 6t t/)

4 I. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA I WARIJNKI BIIP -profilaktyczne badania lekarskie pracownik6w, -prowadzenie ewidencji z zakresu zaistniatych wypadk6w, -wykonanie innych obowi4zk6w nalo2onych prawem. Szczeg6lowy opis ustalef poczynionych w powyzszym zakresie stanowi zal4cznik nr I/B do n ir ipi c'a n^ -,^r^l^1,, W kontrolowarym obszarze i za kontrolowany okres stwierdzono nastqpuj4ce nieprawidlowosci: 1. Nie przeptowadzenie \r ustawowym teminie organizacji oraz warutk6w ewakuacji - naruszenie przepisu S 13 ust.l Rozporzedzenia MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r.w sprawie ochrony pzeciwpo2arowej budynk6w, innych obiekt6w budowlanych i teren6w ( Dz.U. Nr 80, poz.366'7 z20q6t. ). 2, Nie zastosowanie sig do przepisu prawa okreslonego w $1 ust.3 Rozporz4dzenia Rady Minist6w z dnia 2 wrzeinia 199'lt. w sprawie sluzby bezpieczeristwa i higieny U. z dnia 1 8 wze3nia 1997r. zp6ii. zm- J -z uwagi na nie zatrudnienie pracownika slu2by BHP na umowq o pracq. Stwierdzono nastgpujace uchybienie : 1 Brak instukcji BHP przy obsludze niekt6rych niszczarek dokument6w II. ZAMoWIENIAPUBLICZNE Przestrzeganie procedur okedlonych przepisami usta$y z dnia 29 stycz[ia 2004 r. Prawo zam6wierl publicznych. Szczeg6lo$y opis ustalei poc4mionych w powyzs4m zaklesie stanowi zal4cznik nr II do niniejszego protokolu. W kontrolowanym obszarze i za kontrolowany okres stwierdzono nastppuj4c nieprawidlowosci: 1. Naruszenie: art.7ust. 1,art.24ust-2pkt4,afi.26,ttst.2b,aft,'25,afi,26.J.st.3, art.70,aft. 89 ust. 1pkt2 i 5 ustawy z dnia 29 stycznia2j\ t. Ptu\no Zam6wiei Publicznych, oraz g 1 ust. I pkt 6, $ 2 ust. 1 pkt 2 rozporz4dzeria Prczesa Rady Ministr6w w sprawie

5 dokument6w, jakich moze z dat zamawiajuy od wykonarrcy, oraz fom, w jakich te dokrunenty mog4 byd skladane z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz.U. Nr 226, poz. 1817). w kontrolowanym obszarze i za kontrolowany okres nie stwierdzono uchybieri. III. SPRAWYOGOLNE 1. Cz)'nnosci kancelaryjne - rejestowanie i obieg korespondencji w urzgdzie. 2. Rzetelnosi wprowadzania danych do obo\,r'i4zuj4cego w urzpdzie systemu kancelaryjnego i obsluga biblioteki akt. 3. Ewidencja oraz uzltkowanie pieczetek i pieczqci w urzqdzie. 4. Ewidencja Srodk6w trwalych i pzedmiot6w niehwalych. 5. Zabezpteczenie obiekt6w i akt podatkowych. 6. Gospodarka samochodowa: -ilosi samochod6w wg stanu inwentazowego, -prawidlowoji sporz4dzania kart drogowych. 7. Zakladowa skladni ca akt (zabezpieczenie, dokumentowanie p nekazywanj,a akt). Szczeg6lowy opis ustaleri poczynionych w powy2sz)an zakesie stanowi zal4cznik nr III do niniejszego protokolu. W koltrolowanym obszarze i za kontrolowany okres nie strvi rdzono nieprawidlowosci. Stwierdzono nastgpuj4ce uchybienie : 1. W zapisie uno\ry zawartej w dniu gr., dotycz4cej ochrony os6b i mienia nie za\rarto teminu wygafuipcia tej umo$t, pomimo zapisu pkt 3.1 umowy sranowqcego, i2 umowa zostaje zawarta na czas okedlony. IV. INFORMATYKA 1. Sprawdzenie biezacego prowadzenia dziennika pracy systemu POLIAX. 2. Sprawdzenie w menu kierownika aplikacji infomacji rzeczlwistych termin6w wykonania: -kopii dziennikdv/ bazy danych, -kopii plikdw bazy danych, fr(,/w

6 -eksportu bazy danych, -weryfikacja w/w wpis6w w logach aplikacji i dzienniku systemu. 3. Weryfikacja noinik6w z backupami. 4. TerminowoS6 i prawidlowos6 przekazania do Izby kopii szyfrowanych i hasla szlfrujacego. 5. Sprawdzenie przechowywania hasla konta,,rcot". 6. Kontrola kont uzttkownik6w systemu POLTAX: -sprawdzenie zasadnosci i prawidlowosci zakladania kont u2,4kownik6w, -sprawdzenie prawidlowodci nadawanych uprawnierl, -sprawdzenie prawidlowo3ci zamykania (wyrcjestrolvywania) u2)'tkownik6w system!. Szczeg6lowy opis ustalef poczynionych w po\4yzszym zakresie starowi zalqcznik nr IV do niniejszego protokolu. W kontrolowanym obszarze i za kontrolowany okres nie stwierdzono uchybiei, ani ni prawidlowosci. V. PODATEK DOCHODOWY OD 0568 FIZYCZNYCII I PRAWNYCII 1. Realizacja wytycznych Ministra Finans6w w zakresie rozhczania zeznali podatkowych, w tym skladanych drog4 elektroniczn4 (v/eryfikacja wstqpna, wprowadzanie do systemu POLIAX, zwro{ nadplal podar ku dochodowego). 2. Czynnosci urzqdu skarbowego zwi4zane z kontroleteminowosci oraz popla\,'nosci obliczenia nale2nego zobowi4zania podatkowego w podatku dochodowym, w tlm: -weryfikacia o(wiadczef o wyborze formy opodatkowada, -zmiana formy opodatkowania w przlpadku otraty warunk6w do kozystania z niej (przekoczenie limitu obrotu, poszerzenie dzialalnosci gospodarczej o dzialalnoii rayl4czon4 z danej formy opodatkowania) onz analiza wydanych decyzji w przypadku zmiany formy opodalkowania. -podatek liniowy - kontrcla pod k4tem spelnienia ustav/owych przeslanek kozystania z tego sposobu opodatkowania, prawidlowo3i obliczenia podstawy opodatkowania oraz dokonanych odliczef od podatku

7 -pzychody z najmu, podnajmu, dzierzary i innych um6w o podobnyrn chamkteze _ prawidlowosi okeslenia podstawy opodatkowania, -weryfikacja zeznan podatkowych pod k4tem zasadnoici zwrotu podatku (analizy, czynno(ci sprawdzaj 4ce, kontrole), -rodzaj stosowanych Srodk6w w przypadku braku zlozenia l_rb nieterminowego zlo2enia zeznania podatkowego oraz nieprawidlowo obliczonego zobowi4zania podatkowego. 3. Dziatania podjgte przez urz4d w stosunku do podatnik6w: -deklarujqcych wysokie shaty z dzialalno{ci gospodarczej lub uykazuj4cych niskie dochody przy duzych ptzychodach (razaco niska zyskownos6), -deklaruj4cych znaczne nadplaty w podatku dochodowym, -nie dokonuj4cych $plat zaliczek na podatek dochodowy, 4. Ujawnianie ukrywania przychod6w i dochod6w - zatz dzanie remanent6w w trakcie roku w celu ustalenia faktyczlego dochodu i tym samym nale2nej zaliczki na podatek dochodowy. 5, Dzialania organu podatkowego w zakresie wywiqzjrwania siq platnik6w z terminowego pobrania i odprowadzenia zaliczek na podatek od wyplaconych *ynagtodzeir. 6. Ryczall od przychod6w ewidencjonowanych - kontrola pod ketem spelnienia ustawowych przeslanek kozystania z tej fomy opodatkowania, prawidlowodi zastosowania wla3civrych stawek ryczaltu, prawidlowos6 obliczenia i teminowos6 wplat ryczaltu, terminowodi i prawidlowo3i zlozeniazeztania Pl-l -28, 7. Karta podatkowa - kontrola decyzji ustalaj4cych raysokodd podatku pod k4tem zasadnosci opodatkowania oraz w zakesie prawidlowosci ustalonych stawek karty podatkowej, uzale2nionych od rodzaju oraz rozmiardw prowadzonej dzialalnojci gospodarczej z uwzglgdnieniem zastosowanych pod\ry2ek i obnizek oraz sposoby monitorowania przez urzqd zglaszarych ptzez podatnik6w przerw w dzialalnosci. 8. Przeslanki typowa a podmiot6w do kontroli podatkowej oraz wykozystanie ustalei konholnych w prowadzonych postqpowaniach podatkowych. 9. Szybkoii i terminowosi wszczynania postqpowaf podatkowych. 10. PrawidlowoS6 prowadzonych postqpowaf poda&owych. 11. Prawidlowoii prowadzenia postwowaf dotycz4cych wniosk6w skladanych na podstawie ustawy o szczeg6lnych rozwi4ganiach dla podatnik6w uzyskuj4cych niekt6re przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. gt,l"t

8 12. PrawidlowoS6 i zasadnoii stosowania zabezpieczef wykonada zobowiq3ari podatkowych (decyzje wydane w trybie a. 33 ustawy Ordynacja podatkowa, ze szczegdlnyin u\azglcdnieniem konieczno5ci wykazania w treici decyzji istnienia przeslanek uzasadniajqcych dokonanie zabezpieczenia). 13.Poprawno36 merytoryczna i formalna decyzji, rayrikaj4cych z zakohczonych post powai podatko\rych. 14, Liczba i analiza wniesionych odwolaf od decyzji naczelnika urzqdu skarbowego, w tym: -zalalwionych w ttybie 226 ustawy Ordymcja podatkowa (terminowodi i prawidlowosi zalatwienia odwolan), -ptzekaza[ych do zalatwienia organowi podatkowemu II instancji (i1o*6 decyzji utzymanych w mocy i ilo66 decyzji uchylonych przez organ tr instancji). 15. Prawidlowosd dzialan podejmowanych ptzez or9an podatkowy w zakrcsie opodatkowania przychoddw nieznajduj4cych pokrycia w ujawnionych zr6dlach lub pochodzqcych ze ir6del nieuj awnionych. 16. Realizacja ustawy z dnia 29 sieipnia 2005r. o zwrocie osobom fizycznym niekt6rych wydatk6w zwi4zanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. Nr 177 z 2005r., poz. 1,468 z p62. nn.)l -weryfikacja formalnej poprawnosci wnioskdw o zwrot, -terminowos6 rozpahynrania wniosk6w oraz wydawania decyzji okre$la.j4cych kwotq zwrotu (6 miesiqcy), -prawidlowosd wydawanych decyzji, -terminowos6 zr.rotu (:woty vynikaj4cej z wydanej decyzji. 17. Zasadnosi przedluzania termin6w procesowych w prowadzonych postqpo\radach podatkowych. 18. Sposoby wykorzystania zasob6w zgromadzonych w systemie,,czynno(ci maj4&owe" dla cel6w podatku dochodowego. 19. Wsp6lpraca kontrolowanej kom6rki organizacyjnej, z kom6rk4 konholi podatkowej, egzekucyjnq ewidencji i identyfikacji podatnik6w i platnik6w oraz kom6rka ds. kamych skarbowych (teminowodi przekazywanych dokument6w, przepfw informacji itp.). 20. Szybkosi i poprawnosi wprowadzania dokument6w do systemu POLTAX. 21. Sprawdzenie prawidlowodci powi4zaf wymaganych dokument6w podatkowych w systemie POLTAX i

9 22. Stopieir nadzoru funkcjonalnego, tj. metody i zasady monitorowania pracy pracownik6w (terminowos6, Eetelnosd) peez kierownictwo. Procedury i ich reaiizacja. Szczeg6lory opis ustaleri z zakresu podatku dochodowego od os6b fizycznych i prarvnych stanowi4 zalaczniki nr V/A i V/B do niniejszego protokolu. W konlrolowanym obszatze i za kontrolowany okres stwierdzono nasrgpuj4ce nieprawidlowoicil 1. Naruszenie przez otga].i podatkowy art. 200 u,o.p. poprzez wydanie decyzji podatnikowi z dria roku /dorqczonej I0t./ r'r ZII PDU4L1O-582/n7O pfled, uplywem siedmiodniowego terminu do wypovr'iedzenia sie w sprawie zgromadzonego matedalu dowodowego, postanowiede wyznaczajqce? dniowy temin do wypowiedzenia sie w sprawie zgromadzonego materialu dowodowego _ dorgczone zostalo r. 2. Naruszenie art. 30 ust. 2.z.p.d- w zwiryku z afi. 14a D.s.g. poprzez wydanie podatnikowi decyzji nr ZII PD/41.IO-23/IO z dnia 29.01,.2010r. ustalaj4cej wysokoji podatku dochodowego w formie karty podatkowej na rok 2010 bez stwierdzenia, azy \adal podatnik mial zawieszon4 dzialainose gospodajcz4 uwzglgdniaj4c art. 14a u.s.g. Z}odr\ie z a. 14a u,s.g. przedsiqbiorcy niezatudniajqcy pracownik6w mogli zawiesii wykonrmanie dziatalnosci gospodarczej na okres od 1 miesiqca do 24 miesiqcy - poryzsza okolicznosi nie byla uwzglqdniona przy wydamu decyzji. Akta sprawy podatnika zawierajq wniosek podatnika o zawieszedu powy2szej dzialalnodci gospodarczej z dniem r. Kontrolujqcy nie stwierdzi] zadnego pisma podatnika o kontynuowaniu dzialalnoici gospodarczej w 2010 roku. 3. Naruszenie art. 26 ust. L pkt 2 n.z.pd., - poprzez ustalenie podatku dochodowego w formie karty podatkowej w gmrdcach stawek miesigcznych, bez uwzglqdnielia okolicznosci majace \apl,'w na rozmiar dzialalnojci gospodarczej prowadzonej pzez podatnika, Ustalanie podatku w g6rnej granicy bez dokooania analizy okolicznoici maj4ce uplyw na rozmlat tej dzialalnoici. /Sprawa podatniczki - prowa&qca dzialalno(i gospodarcz4 w zakresie uslug hotelarskich _ decyzja M Z II pd/4170_ Yrl;)

10 335/10 z dnia r. ustalaj4ca uysoko66 podatku dochodowego w formie karty podatkowej na rok Z akt sprawy nie wynika, aby takq analizg przeprowadzono. 4. W 18 prz]?adkach na 20 zbadanych Urz4d prowadzil postqpowanie podatkowe,zakoticzone rrydaniem decyzji podatkowej jako zgodnej z wnioskiem. Takie dzialanie Urzqdu bylo jednak nieprawidlowe. Organ bowiem dokonal weryfikacji wniosku,w w)niku kt6rej ulegla zmianie wnioskowana kwota z\rrotu, zatem - kwota zwrotu czqici wydatk6w poniesionych na zakup mate a]6w budowlanych zostala okredlona w innej wysokodci niz wynikaj4ca z pierwotnego rvniosku. Zgodnie z tresciq art. 123 $ 2 O.p organ moze qprawdzie odst4pi6 od zasady przewidzianej w $ 1 tegoz artykulu, jednak tylko w przypadku, je2eli w rtyniku postqpowania wszczqtego na."lariosek strony ma zostac raydana decyzja w calodci uwzglqdniaj4ca wniosek strony, oraz w przypadkach, o kt6rych mowa w art. 200 $ 2 pkt 2., co w powy2szych postqpowaniach nie moglo mie6 zastosowania. Ta sama zasada dotyczy ewentualnego odst4.pienia od uzasadnienia decyzj Zgodie z tresci4 art. 210 $ 5 O.p mozna odst4pii od uzasadnienia decyzji, gdy uwzglqdnia ona w caloici zqdanie strony. Podsumowuj4c, w opisanych powyzej postqpowaniach popelniono blgdy proceduralne polegajqce na braku zastosowania aft. 727 S 2, art. 123 $ 1, art, 200 $ 1 Ustawy Ordynacja podatkowa oraz braku uzasadn ienia faktycznego iprawnego decyzji. 5. W trzech sprawach na dwadzieicia skontrolowanych, we wniosku podatnika brak bylo odwiadczenia o zakesie przeprowadzonego remontu, w przypadku, gdy roboty nie wymagaly pozwolenia na budowq, czym nie dopelniono normy prawnej zapisanej w art. 5. ust. 4 pkt. 7 c)4. ustawy. Stwierdzono nasltpujqce uchybi nia : 1. We wszystkich sprawach na zal4cznikact. do wniosku VZM 1 brak podpisu i piecz4tki praco\rnika dokonuj4cego sprawdzenia danego zal4czika z kopiami zal4czonych faktur, W wiqkszo6ci zal4cznik6w widnialy r6rne skreslenia, wykre3lenia, poprawki dlugopisern, ol6wkiem i korektorem, nie ma jednak informacji kto i kiedy ich dokonal. 2. Wszystkie akta zawieraly druk,,protok6l z czynr'osci sprawdzaj4cych prowadzonych w ramach postqpowania podatkowego w zakesie zwrotu niekt6rych wydatk6w zwi4zanych z budownictwem mieszkaniowyrn poniesionych po dniu 01 maja 2004r." Druk ten zawiera 10 pozycji okredlonych jako,,rodzaj terminu lub dokonanej czynnosci" z dat4 owej c4a'rnoici. podpisem i pieczqci4 pracownika, kt6re w spos6b wyczerpuj4cy informuj4 o JW

11 prolvadzonego postqpowani4 od wszczqcia postqpowania po datq dokonania zwrotu, Jednakze w przewa2aj4cej wiqkszo3ci zhadatych pt4padk6w druk ten wypelniany byl w niewielu (najczqsciej 2-3 ) pozycjach. VI. PODATEK OD TOWARoW I USI-UG 1. Ocena realizacji wytyczlych do otganizacji prac w urzpdach skalbowych w zakresie podatku od towar6w i uslug, ze szczeg6lnym uwzgtqdnieniem uregulowari dotyczqcych prccedur dokonywania zwrot6w podatku VAT; -biez4ca aktualizacja danych rejestracyjnych podatnik6w, -biezecy monitorirg deklaracji pod wzglqdem mer'-torycznym i fomal4ym, -korrtrola zasadno3ci deklarowanych zwot6w podatku od towar6w i uslug pfzed dokonaniem ich zwrotu. Z. Czytnoici urzedu skarbowego zwi4zate z kontrole terminowosci i weryfikacj4 skladanych przez podatnikdw deldaracji podatkowych i informacji podsumowuj4cych. 3. Weryfikacja przez organ podatkowy uprarnieii podatnik6w do podmiotowego i prz edmiotowego zwolnienia od podatku od towar6w i uslug. 4. Aktualizacja danych rejestracyjnych - vykredlanie podatnik6w z rejestru VAT i VAT_UE. 5. Prawidlowo6i rozliczania transakcji we\rn4trzwsp6lnoto\,tych. 6. Przeslanki typowania podmiot6w do przeprowadzenia konholi podatkowej oraz wykorzystanie ustalei kontrolnych w prowadzonych postqpowaniach podatkov/ych. 7. Szybkosi i teminowodi wwczynania postepowaf podatkowych. 8. Prawidlowodi prowadzonych postqpowan podatkowych, 9. Prawidlowo36 i zasadnosi stosowania zabezpieczei wykonania zobowi4zan podatkowych (decyzje wydane w trybig art. 33 ustawy Ordynacja podatkowa, ze szczeg6lnym uwzglqdnieniem koniecznoici wykazania w tresci decyzji istnienia przeslanek uzasadniaj4cych dokonanie zabezpreczenia). 10. Poprawnosd merytoryczna i formalm decyzji, rynikaj4cych z zakofczonych postqpowan podatkowych. 11. Liczba i analiza wniesionych odwolai od decyzji naczelni*a urzgdu skarbowego, w tym: g{,ld

12 -zalatwionych w ttybie 226 ustawy Ordymcja podatkowa (terminowos6 i prawidlowos6 zalatwienia odwolair). -przekazanych do zalatwienia organowi podatkowemu II instancji (iloii decyzji utzltnanych w mocy i ilo36 decyzji uchylonych przez organ II instancji). 12. Zasadnos( przedluzania temindw procesowych w prowadzonych postqpowaniach podatkowych. 13. Dzialania urzgdu w zakresie wykon;nvania pzez podatnik6w obowiqzku ewide[cjonowania obrot6w przy zastosowaniu kas rejestruj4cych (ewidencja kas fiskalnych i nadz6r nad terminowosci4 ich instalowania, l4cznie z orzecznictwem w zalcesie skutkdw niewykonania tego obowiqzku, liczba skontrolowanych podmiot6w w tym zakesie). 14. Wsp6lpraca kontrolowanej kom6rki organizacyjnej z ksiggowosci4 z kom6rk4 kontroli podatkowej, egzekucyjn4 ewidencji i identi{ikacji podatrikdw i platnik6w oraz kom6rk4 ds. karnych skarbowych (terminowosd zwrot6w, te1minolr'osc przekazywanych dokument6w, przepll.w informacji itp.). 15. SzybkoiC i poprawno(i wprowadzania dokument6w do systemu POLTAX. 16. Sprawdzenie prawidlowosci powi4zan wymaganych dokument6w podatkowych w systemie POLTAX i podsystem6w. 17. Stopieri nadzoru funkcjonalnego, tj. metody i zasady monitorowania pracy pmcownik6w (terminowo3i, rzetelno(i) przez kierownictwo. Procedury i ich realizacja. Szczeg6louy opis ustalefi poczynionych w pol Tzszym zakresie stanowi zal4cznik nr VI do niniejszego protokolu : W kontrolowanych obszarze i za kontrolowa[y okres stwierdzono nasttpui4ce nieprawidlowosci: l,stwierdzono jednq nieprawidlowoii, w postepowaniu podatkowym dotycz{cym polegaj4ce na niezalatwieniu sprawy w teminie okeslonym w art.139 $ 1 Ordynacji podatkowej oraz niezawiadamianiu sfony postqpowani a ptzez ptawie 8 miesiqcy o niemo2noici zalatwienia sprawy w ustawowym terminie co stanowi nilmszenie art.140 Ordynacji podatkov/ej. Stwierdzono nas{f pujqce uchybienia : l) Przy nastepuj4cych zrvrotach nie bylo wszystkich podpis6w wymaganych na podstawie S l0 Zedzqdzenia nr Naczelnika Urzqdu Skarbowego w Gnieznie z dnia 14 kwietnia 2010 r. fl'1"-

13 w sprawie lrybu postqpowania z deklaracjami dla podatku od towar6w i uslug z wykazanymi zwrotami bezposrednimi: (paczkam 4/ ) kwota zl - podpisane przez Kierownika pp i pracowaika, brak podpisu ZastQpcy Naczelnika. (paczkarc D0t0) kwota zl- podpisaae przez Kierownika pp i pracownika, brak podpisu Zastgpcy Naczelnika. / ( paczka ff /2010) kwota zl - podpisane przez Kierov,,nika pp i pracownika, brak podpisu Zastqpcy Naczelnika. ( paczka, nr 4l 1002/20L0) kwota zl - podpisane przez Kierownika pp i Facownika, brak podpisu ZastQpcy Naczelnika. t ( paczka t ) kwota zl - podpisane przez Kierownika pp i pracorvnika, brak podpisu Zastqpcy Naczelnika. - ( paczkaor 4/1002/2010) kwota zl - podpisane przez Kierovnika pp i pracownika, brak podpisu Zastqpcy Naczelnika.. L ( paczkam 4/764t2010) kwota zl - podpisane przez Kierownika pp i pracownika, brak podpisu Gl6wnego Ksiqgowego i Naczelnika Urzqdu. (paczkaw 4/764/2010) kwota zl- podpisane przez Kierownika pp i pracownika, brak podpisu Zasrgpcy Naczelnika. - (pac.kant 4/764/2010) kvota 1426 zl - podpisane przez pracownika, brak podpisu Kierownika pp. 2) Nie wpisano terminu zwrotu podatku VAT: 'i ( paczkat ) n 4/764D010) (Ar,//f/

14 3) W zakesie dopelnienia obowi4zku zainstalowania kasy rejestruj4cej przeprowadzono tylko j edn4 kontrolq dora:ine 4),, Instrukcja w sprawie prowadzeda postqpowair podatkowych w zakesie podatku od towardw i uslug wszczyranych na wniosek strony albo z wzedu w zwi4zku z pzeprowadzon4 kontrol4 podatkow4 z wynikiem pozrt rynym" stanowi4ca zalqcznlk Dr 6/7 powoluje siq na nieaktualne w 2010 roku przepisy, Nie ma tez daty wydania tej instukcji ani datyjej wejicia w zycie. \{I. TRYB WYDAWANIA ZASWIADCZEfI Kontrolq objeto calosa zagad\iet'ia, Szczeg6lowy opis ustalen poczl,nionych w powyzszym zakesie stanowi zalqcznik nr VII do niniejszego protokolu. W kontrolowanym obszarze i z4 kontrolowatry okres nie stwierdzono uchybieri, ani ni prawidlowosci. \TII. ODPOWIEDZIALNOSc PODATKOWA ()568 TRZECICH I STOSOWANIE ULG W SPI-ACIE ZOBOWIAZAN PODATKOWYCH 1. PrawidlowoSi prowadzonych postqpowan i wydawanych decyzji w sprawie orzekania o odpowiedzialnoici os6b tsecich, 2. Prawidlowoii prowadzonych postppowaf i wydawanych decyzji w sprawach umorzenia zaleglosci podatkowych, odroczenia teminu platnosci podatku, rozlozenia na raty podatku lub zaleglosci. 3. Szybkodi i popraranodi wprowadzania dokument6w do systemu POLTAX. 4. Sprawdzenie prawidlowodci powi4zari wyrnaganych dokument6w podatkowych w systemie POLTAX i jego podsystem6w. 5. Stopieri nadzoru funkcjonalnego, tj. metody i zasady monitorowania pncy pracownik6w (terminowodi, rzetelnosd) pnez kierownictwo, Procedurv i ich realizacia. flfi^

15 Szczeg6lowy opis ustalef poczynionych w powy2szym zakesie stanowi4 niniejszego protokolu ; zal4czniki do 1. nr VIIUA Odpowiedzialnodi podatkowa osob tzecich, 2. nr VIII/B Stoso\'r'anie ulg w splacie zobowi4zai podatkowych W kontrolowanych obszarach i w kontrolowanym okresie stwierdzono : ) odpowiedzialnoii ooda*owa osdb trzecic Sttvierdzone nieprawidlowosci : -naruszeme art. 116 g I oraz art. 115 g 1 Ordynacji podatkowej gdyz vr' sentencjach decyzji nie zawafio informacji o solidamej odpowiedzialno5ci (dotyczy spraw opisanych pod poz. I do 7 zal4cznika nr VIIVA), -naxuszenie art. 116 S 1 Ordynacji podatkowej poprzez niewykazanie w spos6b wystarczaj4cy bezskutecznoici egzekucji (dotyczy spraw opisaaych podpoz, r,4,i zan4czn\ka $ vrrrla )- -naruszenie art. 1t6 g 1, art. 187 g 1 OrdFacji podatkowej poprzez orzeczeuie o solidarnej odpowiedzialnosci czlo\)ka zarzqlu za zalegloici podatkowe Si6lki w \rysokosci innej niz wynikaj4cej z zebtanego materialu dowodowe go (zeznante podatkowe, dlecyzja okjeslajqca wysoko36 zobowi4zania podatkowego), (dotyczy spraw opisanych pod poz. r, 4 zaracznika nr vlil/a). -natuszenie aft. 125 g l, an. 139 g 1 Ordynacji podatkowej poprzez przedtuzanie temrinu zalatwienia spmwy bezvzasadntonychprryczyn (z akt sprawy nie wynika aby bylo prowadzone postepowaniedowodowe),(dotyczysprawopisanychpodpoz.6,,l,9,1l,13,15,16zalacznlka ru VtIVA). -naruszeme art. 210 g I pkt 4 Ord).nacji podatkowej poprzez nie wskazade petnej podsta.ta,y prawnej declzji (dotyczy spraw opisanychpod,poz. g _17 zal4cznika nr VII/A), -naruszenie aft. 165 $ 4 Ordynacji podatkolvej poprzez wieiokotne wszczynanie postqpowania podatkowego w tej samej spra\^,ie (dotyczy spraw opisanych pod po z. 8, Il, 72, L3, 14, 15, 16 zalqczlika m VIIIA), -naruszenie ar ordynacji podatkowej poprzez blqdne okreilenie zakesu przedlu2anego postgpowania podatkowego (dotyczy spawy opisanej pod poz. 9 zar4cznika nr VIII/A). -raruszenie art. 150 g 2 i art. 165 g 4 Ordynacji podatkowej poprzez blpdne ustalenie dafy zaslqpczego dorqczenia postanowienia (dotyczy spraw opisanych pod poz. 72,14 zalqczrika nt VIII/A). WlA

16 -naruszede ar $ 4 Ordynacji podatkowej popzez nielrawidlowe wszczqcie post powania podatkowego (brak dorqczenia postanowienia o wszczgciu postqpowania), (dotyczy spraw opisanych pod poz. 1,5,76 zatqcz ka, ft YIll/A), -naluszenie art. 140 $ 1 Ordynacji podatkowej poprzez blpdne wskazanie nowego terminu zalatwienia spra$y (dotyczy sprawy opisatej podpoz.6 zal4cznika nr VIII/A), -naruszenie ad. 122 Ordynacji poda&owej poprzez niewyja(nienie dokladnie stanu faktycznego sprawy (ustalenia adresu zamieszkania Strony), (dotyczy sprawy opisanej pod poz. 4 zalqcz,t'ika VtrI/A), -naruszenie art. 108 $ 2 pkt 2 lit, b oraz!22 Ordynacji podatkowej poprzez wydanie decyzji o solidamej odpowiedzialnosci osoby trzeciej bez udokumentowania w aktach sprauy czy decyzja o odpowiedzialnosci platnika zostala dorqczona (dotyczy spraw opisanych pod poz. 6, 7 zal4cznika nr VIII/A), -naruszenie ejt, 122, ert. 187 Ordynacji podatkowej poptzez nie wl4czenie do materialu dowodowego dokument6w (deklaracji lub zezna:i,) na podstawie kt6rych wydano decyzjp o odpowiedzialnosci os6b tzecich (dotyczy spraw opisanych pod poz zal4cznika w VIIVA). -naruszenie art. 125 $ 1 Ordynacji podatkowej poprzez nieuzasadnione, kilkukrotne kierowanie do Stony pism (wezwan) o tej samej tresci (dotyczy spra*y opisanej pod poz. 9 zalqcznika nr vu/a), -naruszenie art. 200 Ordynacji podatkowej poprzez wyznaczanre siedmiodniowego terminu do zapoznania z materialem dowodowym przed zakoriczeniem postqpowania wyjasniaj4cego (dotyczy sprawy opisanej pod poz. 9 zal4cznika nr VIII/A), -naruszenie arl. 172 $ l, at 177 Ordynacji podatkowej poprzez brak udokumentowania wplla /u do organu zal4czonego do akt sprawy materialu dowodowego (dotyczy sprawy opisanej pod poz. 17 zal4cznika nr VIII/A). Stwieralzone uchybi nia: 1. Kilkakotne uiszczynanie postqpowania podalkowego w tej samej sprawie (dotyczy spraw opisanych pod poz. 8,11,12,13,14, 15, 16 zalqcznika nr VIII/A), 2. Kilkukotne kierowanie wezwair do Stony o tej samej tre6ci (dotyczy sprawy opisanej pod poz. I zalqclnika nr VITI/A). 3. Brak powolaniu nr spra\4y na wezrdaniach (dotyczy spraw opisanych pod poz zal4cznika nr VIII/A),,trlw

17 4. Kilkukrotne wydawanie zawiadomieri o mo2liwo6ci w)?owiedzenia siq w sprawie pomimo nie udokumentowanie prowadzenia jakiegokolwiek postepowania dowodowego pomtqdzy tym zawiadomieniami (dotyczy sprawy opisanej pod poz. 9 zalqcznika nr VIII/A), 5. Akta spmwy nie s4 poukladane chronologicznie wedlug dat podejmowanych czynnosci (w aktach sprawy zakoriczonej decyzj4 opisanq pod m 7 zalqcznika w yiiiia). ) Srosowanie uie w splacie zobowiazari Sfwierdzone nieprawidlowosci : 1. W sprarvach wymienionych w pozycjach nr 9 i 17 zdqcznika nr VIIVB organ podatkowy w tresci wydanych decyzji nie wskazal w spos6b jednoznaczny jakimi argturentami kierowal sie udzielaj4c rat w mniejszej ilodci lub w wyzszej rysokojci niz te kt6re olceslil podatnik we wniosku o ulgq co stanowi naruszenie at, 210 $ 5 i 6 Ordlalacji podatkou7ej. powyzsze argumenty wskazano natomiast w pozostalycb dokumentacb stanoe/i4cych mate al dowodowy zebmny w przedmiotowych sp{awach. 2. w sprawach wymienionych w pozycjach m 4 i 13 zar4czrika VIII/B brak w uzasadnieniu postanovr'ienia o przedluzeniu postqpowania.rvyjasniaj4cego infomacjach o faktycznej p\zyczynte jego ptzedluzenia tj. zapewnienia podatnikowi mozliwosci.rrypowiedzenia siq przed wydaniem decyzji na temat zgromadzonego materialu dowodowego zebranego w sprawlg po upzednim dorpczeniu zawiadomienia na podsta\i/ie art. 200 Ordynacji podatkowej co stanowi namszeme pzepisu art. 140 Ordynacji podatkowej. 3. W sprawach wynienionych w pozycjach nr 3, 4, 5, 6, 7 zal4cznika tu VIII/B brak w uzasadnieniu decyzji wydalej na podstawie opinii organu samorz4dowego analizy i oceny sytuacji mate alno- finansowej podatnika co stanowi naruszeaie art. 210 g 1 pkt 6 Ordynacji podatkowej ( uzasadnienie faktyczne). Stwierdzone uchybienia: 1. W sprawie wl.mienionej w pozycji nr 5 zal4czntka rlr VIIIE brak w aktach sprawy dokumentu ( lub wyja3nienia ) wskazuj4cego na istnienie okolicznojci uzasadniajecych komecznosi przedluzenia po raz drugi post powania wyja$niaj4cego na podstawie alt. 140 Ordynacji podatkowej. 2. W sprawach wymienionych w pozycji ru 10 i 2l zal4czika w VIII/B brak w aktach sprawy dokumentu ( lub wl,ja3nienia ) wskazujqcego na isbrienie okolicznojci uzasadniaj4cych koniecznosi pzedluzenta (po taz tzeci ) postqlowania r,vyjainiaj4cego na podsta\rie art. 140 Ordynacji podatkowej. ffl,/t/

18 3. W sprawie wymienionej w pozycji ff 71 zatqcztika nr VIIVB brak w aktach sprawy dokumentu ( lub uyjainienia ) wskazuj4cego oa istnienie okolicznoici uzasadniaj4cych koniecznosi przedluzenia (po raz pierwszy) postgpowania wyjainiaj4cego na podstawie alt. 140 Ordynacji poda&owej. Jednoczednie w tej samej sprau/ie postanowienie o pzedluzeniu po raz drugi postgpowania wyjafniaj4cego uzasadriono tym, ze nie uptyn4l jeszcze temin ostatniej raty wyztaczonel poprzedni4 decyzj4 rataln4. Tymczasem zlo2enie wniosku o zmiane decyzji ratalnej w zakesie ostatniej raiy Wzed upl]'wem teminu jq zaplaty nie stanowi jednak przeszkody przed wydaniem decyzji zmieniajtcej i wlztaczenfu nowych ral zar6wno w zakresie kwot i termin6w ich platnosci. 4. w sprawach wymienionych w pozycjach nr 3, 5, 11, 12, 16, 18, 19,21 zal4cznika nr VIIIIB wyslano (dorqczono podatnikowi) zawiadomienia na podstawie art. 121 i 123 Ord)'nacji podatkowej o mo2liwo3ci wziqcia czynnego udzialu w tocz4cym siq postqpowaniu wyjasniaj4cym dopiero po wczedniejszym dorgczeniu postanowienia o przedluzeniu postgpowania wyjadniaj4cago na podstawie art. 140 Ordynacji podatkowej. IX. ZADANIA URZEDV ZWIAZANE Z CZI, ONKOWSTWEM W TJNII EUROPEJSKIEJ 1. Funkcjonowanie stanowisk ds. handlu wewnqtzwsp6lnotowego w urzqdzie. 2. Funkcjonowanie i wykorzystanie systemu MES: 1. podzial uprawnieri dostwu do systemu VIES, 2. obsluga dokument6w VAT-UE, VAT-UEK, 3. kontrola rozliczei podatnik6w za pomoca dostqpnych npot6w, 3. Wymiana informacji na fomularzach SCAC 2004 i ich wykozystanie. 4. Wsp6lpraca os6b kontaktowych z kom6rk4 kontroli podatkowej w zakesie wykovystania wymienianych informacji. 5. Sprawdzenie teminowosci i prawidlowosci wykreslania podatnik6w VAT-UE na podstawie art.97 ust.15 ustawy o podafku od towar6w i uslug. w,frt

19 Szczeg6lowy opis ustalei poczynionych w powyzszym zakresie stanowi zal4cznik nr IX do niniejszego protokolu. W kontrolowanym obszarze i za konlrolowany okres stwi rdzono nastepujace nieprawidlowosci : Kontroluj4cy stwierdzil, iz zadania wzgduzwiezate z czlonl(ostwem w Unii Europejskiej nie s4 realizowane prawidlowo. Urzqd nie stosuje zarowno w).tycznych przewidzianych w procedurach wymiany informacji o podatku VAT (Zwzqdzenie Ministra Finansdw re 12 z dnra 26 marca 2009 r.) otuz nie realizuje zalecei lzby Skarbowej w poznaniu w powyzszym zakresie a w szczegojno3ci: l. Zatwierdzenie informacji podsumora,uj4cych VAT_UE pzed tenninem obowrqzkowej wysylki danych obrotowych ( afi. 23 Rozporz4dzenia Rady we nr 1798/2003 z dnia1 pa2dziernika 2003 r. w sprawie wsp6lpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od wanosci dodanej) ; 2. Brak zawiadomiei do komrirki kamej-skarbowej w odniesieniu do infonnacli, kt6re zostaly zlozone po teminie ( af,t. 100 ustawy z dnia 11 malca 2004 r. o podatku od towar6w i uslug); 3 urz4d nie generovr'ar raport6w, za pomoca kt6rych m6glby analizowad dane w systemie vies ( Informacja o wynikach kodroli opodatkowania trarsakcji wewn4trzwspdlnotowych podatkiem od towax6w i uslug oraz egzekwowania zaleglosci w VAT _ raport NIK z kwietnia 2010 r.; Zadania dla Dlrektordw Izb Skarbowych i Urzgd6w Skarbora,ych; procedury wymiany informacji o podatku VAT- Zal4cznik do Zarz4dzeua ft 12 Ministra linans6w z dnia t.); 4. Brak udokumentowanych pr6b wyja3nienia niezgodnodci w zakresie poprawnosci pomigdzy deklaracjami VAT a informacjami podsumowuj4cymi VAT_UE (afi.ggiafi.l00ustawyzdnia 11 marca 2004 r. o podatku od towar6w i usfug ) 5. Brak udokumentowa.nych pr6b wyjasnienia braku za kontrolowany okes deklaracji VAT oraz informacji podsumowui4cych vat-ue ( art. 99 i art. r00 ustawy z dnia rl marca 2004 r. o podatku od towa.6w i uslug); 6. Urz4d nie generowal raportu z systemu POLTAX,, Raport o aktlnvnosciach VIES wytypowanych do zamkniqcia" maj4cego na celu zidentyfikowanie podmiot6w do wykrcdlenia ( art. 97 ust. 15 ustawy z dnia I I marca 2004 r. o podatku od towar6w i uslug); 7. Brak wyjasnieri w zakesie niezgodnodci pomiqdzy informacjami uzyskanymi z iffrych l(raj6w UE a dokumentami VIES (Informacja o wynikach kontroli opodatkowania tmnsakcji wewn4trzwsp6lnotowych podatkiem od towardw i uslug oraz egzekwowa.nia zaleslosci w VAT Plrl'

20 - raport NIK z kwietnia 2070 r', Zadaaia dla Dlaektor6w Izb Skarbowych i Urzgd6w Skarbowych; Procedury wymiany informacji o podatku VAT- Zalqcznrk do Zanqdzenia t 12 Ministra Finans6w z dn1,a t.). Stwierilzone uchybienia: W kontrolowanlan okesie u1z4d skarbo\ry : - nie rrygenerowal tuportn,, Raport o podatnikach hiezarcjestrcwanych dla I/IES, ktirzy posiadajq,,aine rczliczenia I/IES" kt6ry umoaiq,ilby identyfikacjq podmiot6w nieupravmionych do wewn4trzwsp6lnotowych dostaw lub wewnetrzrasp6lnotowych nabyi; - jednokrotnie wygenerowal raport,,rapolt z komunikatiw kontrolnych dotyczqcy sprtodzeki.a numerdw VAT nabywc'w",przez co nie jest mozliwa pelna kontrola nad podmiotami dokonuj4cymi dostaw do nieallpvnych lub nieuprawnionych podmiot6w z kaj6w UE ; -nieliczne udokumentowane pr6by kontaktu z podatnikami w celu wyjasnienia nieprawidlowodci - brak udokumentowanej analizy rapof6w systemoxych co uniemo2liwia prawidlowe t)?owanie podmiot6w do czynnosci sprawdzaj4cych lub kontoli podatkowej. X. PODATKI MAJATKOWE I OPI-ATY 1.?rawidlowo3i funkcjonov/ada systemu,,c4'fiiosci majqtkowe" (Czm), spos6b wykorzystania zasob6w systemu w prowadzonych kontrolach podatkowych, postqpowaniach podatkowych, postqpowaniach egzekucyjnych o{az w prowadzonych czynno(ciach dotycz4cych opodatkowania przychod6w nieznajduj4cych pokycia w ujawnionych 2r6dlach lub pochodzqcych ze tu6del nieuj awnionych. 2. Czynno3ci urzgdu skarbowego zwi4zane z kontroleterminowo3ci skladania przez podatnik6w deklaracji i informacji podatkowych, werfikacj4 deklaracji podatkowych, zapewnieniem teminowodci wszczynania postwowai podatkowych. 3. Kontrole prowadzone u plahrik6w, w tym notaduszy. 4. PrawidtowoSd prowadzonych postfl)owari podatkowych, kontrola terminowosci i prau idlowosci wydanych decyzji. 5. Liczba i analiza wniesionych odwolari od decyzji n'aczel!\ika vzedu skarbowego, w tym: -zalatwionych w Ltybie 226 ustawy Ordynacja podatkowa (terminowoii i prawidlowodc zalatwienia odwolai).

1. W celu likwidacji nieprawidlowych status6w Wmiarcwych dokument6w eliminacji. tf? 3At l9'o1!

1. W celu likwidacji nieprawidlowych status6w Wmiarcwych dokument6w eliminacji. tf? 3At l9'o1! Gniezno, dnia 06 wzesnia 2013 r. NACZELNIK URZ4DU SKARBOWEGO W GNIEZNIE ol-l107 l1^31113.lf.ft: tf? 3At l9'o1! Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Plac Cyryla Ratajskiego 5 6l-126 Poznafr.otlzymule W nawilzaniu

Bardziej szczegółowo

d! ' 1 9. 12. 2011 C1)

d! ' 1 9. 12. 2011 C1) URZ/\ SKARBOWY W UUBLINCU Protokol (do uzytku sluzbowego) d! ' 1 9. 12. 2011 C1) KANCELAR A z kontroli prpblemowej w zakresie dzialow specjalnych produkcji rolnej za lata 2009-2010 przeprowadzonej w Urz^dzie

Bardziej szczegółowo

w Bialymstoku wprowadzonego ZarzEdzeniem nr 13 Rektora Uniwersytetu

w Bialymstoku wprowadzonego ZarzEdzeniem nr 13 Rektora Uniwersytetu Zarzqdzenie nr 13 Rektora Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia27 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w strukturze organitacyinei atlministtacii cenlralnei orflz zmian w Regulaminie organizacyinym Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Niemcy. Posta nowienie

Niemcy. Posta nowienie Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie ul. A. Felinskiego 2B 01-513 Warszawa Warszawa, dnia ö5^10.2010r. tel. 022 561 80 00 e-mail: is1401(5)mz.mofnet.qov.pl 1401/LN-III/051-395/10/KW C TibH & Co. KG Niemcy

Bardziej szczegółowo

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane PrzesYfanie ogtoszen http://bzpo.portal.uzp. goy.pilindex.php?ogloszeme=l.r-'-tvv"",,,,,, ~ ~ Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENTE NR r7t20r4 W6jta Gminy Krasnopol

ZARZADZENTE NR r7t20r4 W6jta Gminy Krasnopol ZARZADZENTE NR r7t20r4 W6jta Gminy Krasnopol z dnia 30 grudnia 2014r. W sprawie Regulaminu Zakladowego Funduszu Swiadczeri Socjalnych Urzgdu Gminy Krasnopol oraz powolania Komisji Socjalnej. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

(u- l.ru' Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W. Przedszkola nr 42O, w Warszawie. Postanowienia o96lne

(u- l.ru' Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W. Przedszkola nr 42O, w Warszawie. Postanowienia o96lne Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W Przedszkola nr 42O, w Warszawie Postanowienia o96lne Sr Rada Rodzic6w jest spotecznq, niezale2nq i samorzqdnq reprezentacjq wszystkich rodzic6w

Bardziej szczegółowo

Oswiadczenie. o NIE DNIE

Oswiadczenie. o NIE DNIE ZalC\cznik nr IeV Oswiadczenie dotycz~ce kwalifikowalnosci podatku VAT skjadane w zwi~zku z aplikowaniem do programu PO pc. 1 W zwiqzku z aplikowaniem w programie PO PC mmejszym oswiadczarn, ze... (nazwa

Bardziej szczegółowo

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY Page 1 of5 Legionowo: Swiadczenie uslugi przezwykonawce Agencjg Pracy Tymczasowej lub Doradztwa Personalnego polegajqcej na skierowaniu 13 pracownikow tymczasowych - Pomocnik6w biurowych do pracy na rzeczsqdu

Bardziej szczegółowo

roku pod numerem /9IA.4.A..:.2A/3.

roku pod numerem /9IA.4.A..:.2A/3. OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU na zadanie pn:,,remont pomieszczef zap/ecza kuchennego oraz korytarza na parterze w Pubticznym Przedszkolu nr 3 w Nowym Dworze Mazoqg[eckim", nr sprawy: P3-1.13.2O19. OgloSzenie

Bardziej szczegółowo

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY. n.r I orneslenre przedmroru zamowtenta

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY. n.r I orneslenre przedmroru zamowtenta Strona 1 z 5 LodZ: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwq Kontrakt socjalny w praktyce zgodnie z projektem systemowym pod nazw4 Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy

Bardziej szczegółowo

Zarzqdzenie Nr OR,0 135,34,201l Starosfy Lw6weckiego

Zarzqdzenie Nr OR,0 135,34,201l Starosfy Lw6weckiego Zarzqdzenie Nr OR,0 135,34,201l Starosfy Lw6weckiego z dnia 28 grudnia 201lr. w sprawie procedury rozliczania dotacji udzielanych z budzetu Powiatu Lw6weckiego Na podstawie art. 251, 252 w nv. z art. 61

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia grudnia 2011 r. P/11/024 LBY-4101-25-01/2011 Pan Stanisław Doman Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJAGY FINANSOWYM I TECHNICZNYM. Strona 1 z 5

SEKCJA I: ZAMAWIAJAGY FINANSOWYM I TECHNICZNYM. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Wroclaw: Swiadczenie uslug cateringowych w ramach szkolen Problemy psychiczne w wieku senioralnym - w ramach wojewodzkiego programu Nestor Numer ogloszenia: 153892-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Autorzy Wykaz skrótów Część I. Deklaracje podatkowe VAT

Spis treści: Autorzy Wykaz skrótów Część I. Deklaracje podatkowe VAT Spis treści: Autorzy Wykaz skrótów Część I. Deklaracje podatkowe VAT 1. Deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-7D 1.1. Zagadnienia ogólne 1.2. Pojęcie deklaracji 1.3. Deklaracja VAT-7 1.4. Deklaracja VAT-7K 1.5.

Bardziej szczegółowo

&**>* 1/6. Tylko do uzytku sfuzbowego Egzemplarz nr 2. IZBASKARBOWA w PQZNAN1U NN/093-0003/10/AGN. PROTOKOt KONTROL1 PROBLEMOWEJ

&**>* 1/6. Tylko do uzytku sfuzbowego Egzemplarz nr 2. IZBASKARBOWA w PQZNAN1U NN/093-0003/10/AGN. PROTOKOt KONTROL1 PROBLEMOWEJ Tylko do uzytku sfuzbowego Egzemplarz nr 2 IZBASKARBOWA w PQZNAN1U NN/093-0003/10/AGN &**>* PROTOKOt KONTROL1 PROBLEMOWEJ Kontrolowanajednostka Siedzibal adres Naczelnik Z-ca Naczelnika Upowaznienie do

Bardziej szczegółowo

Ko2uch6w: Rewitalizacja wie2y ci6nier{ wraz z infrastrukturq technicznq. Budowa ogrodzenia.

Ko2uch6w: Rewitalizacja wie2y ci6nier{ wraz z infrastrukturq technicznq. Budowa ogrodzenia. http : / lbzp0.portal.uzp. gov.pvindex.php?ogloszenie:show &pozy cja... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajecy udostepnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.uskom.eu Ko2uch6w: Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2 /2012 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym

ZARZĄDZENIE Nr 2 /2012 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym ZARZĄDZENIE Nr 2 /2012 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Na podstawie 3 ust. 1 Statutu Urzędu Skarbowego stanowiącego

Bardziej szczegółowo

SPRAW ZD NIE. na podstawie upowa2nienia z dnia 13.10.2006r. Nr 91/06, wydanego przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu.

SPRAW ZD NIE. na podstawie upowa2nienia z dnia 13.10.2006r. Nr 91/06, wydanego przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu. Do u2ytku slu2bowego SPRAW ZD NIE z kontroli dora±nej przeprowadzonej w UrzQdzie Skarbowym w Koninie w dniach 19-23 pa±dziernika 2006r. przez pracownikow Wydzialu Nadzoru Izby Skarbowej w Poznaniu: - Teresa

Bardziej szczegółowo

Zarzqdze ni e N r L l. {il.!.q.. Burmistrza Miasta Jedrzeiowa z dni a...4.4...w.. P.i..A...:..

Zarzqdze ni e N r L l. {il.!.q.. Burmistrza Miasta Jedrzeiowa z dni a...4.4...w.. P.i..A...:.. t 14,., Zarzqdze ni e N r L l. {il.!.q.. Burmistrza Miasta Jedrzeiowa z dni a...4.4...w.. P.i..A...:.. w sprawie zmian do Zarz4dzenia Nr. 265/05 z dnia 30.09.2005 r. w sprawie przyjgtych zasad rachunkowo5ci

Bardziej szczegółowo

Warszawa. Zakup paliw plynnych do pojazd6w slu2bowych ZDM w. Numer ogloszenia: 1 70361-2015; data zamieszczenia: 20.11.2015. 2016r.

Warszawa. Zakup paliw plynnych do pojazd6w slu2bowych ZDM w. Numer ogloszenia: 1 70361-2015; data zamieszczenia: 20.11.2015. 2016r. hfip: I lb4l.pol2l.rrt. gov.pl/index.php?ogloszenirshow &pozycja:... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.zdm.waw.pl Warszawa. Zakup

Bardziej szczegółowo

Zarzqdzenie Nr OR.0'152-6/07 W6jta Gminy Domaszowice z dnia 11 wrze6nia 2007 roku

Zarzqdzenie Nr OR.0'152-6/07 W6jta Gminy Domaszowice z dnia 11 wrze6nia 2007 roku Zarzqdzenie Nr OR.0'152-6/07 W6jta Gminy Domaszowice z dnia 11 wrze6nia 2007 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownik6w samorz4dowych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

- 2011; data zamieszczenia: 14.0G.2011 OGI-OSZENIE O ZAMOWTENTU - ustugi SEKCJA I: ZAMAWIAJACY. SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWTENTA

- 2011; data zamieszczenia: 14.0G.2011 OGI-OSZENIE O ZAMOWTENTU - ustugi SEKCJA I: ZAMAWIAJACY. SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWTENTA Strona 1 z 5 Lodl: zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwe Program aktywnosci lokalnej jako narzqdzie aktywnej integracji zgodnie z projektem systemowym pod nazwe wsparcie i podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03.

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaj^cy udostqpnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.pulawy.sr.gov.pl Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego

Bardziej szczegółowo

POSTANO WIENIE. postanawia. uchylic w calosci postanowienie organu pierwszej instancji i przekazac sprawy do ponownego rozpatrzenia przez ten organ.

POSTANO WIENIE. postanawia. uchylic w calosci postanowienie organu pierwszej instancji i przekazac sprawy do ponownego rozpatrzenia przez ten organ. Dyrektor Izby Skarbowej Siedice, dnia //5i^.02.2010 r. w Warszawie ul. Felinskiego 2 b 01-513 Warszawa 1401/PPS/4407-110/09/BG POSTANO WIENIE Na podstawie art. 216, art. 233 2 w zwi^zku z art. 239 ustawy

Bardziej szczegółowo

Numer ogjoszenia: 163291-2013; data zamieszczenia: 16.08.2013 OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - dostawy

Numer ogjoszenia: 163291-2013; data zamieszczenia: 16.08.2013 OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - dostawy 16.08.2013 bzp1.portal.uzp.gov.plli ndexphp?og loszenie= show&paz}cja=163297&rok=2013-08-16 Adres strony internetowet na ktorej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.wup.kielce.pl/bip2/

Bardziej szczegółowo

ZARZ{DZENIE. NR 9ll2014 Burmistrza Miasta Jgdrzejowa z dnia 26 marca 2014 roku

ZARZ{DZENIE. NR 9ll2014 Burmistrza Miasta Jgdrzejowa z dnia 26 marca 2014 roku ZARZ{DZENIE NR 9ll2014 Burmistrza Miasta Jgdrzejowa z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie ustalenia zakladowego planu kont dla operacji pn.,,budowa Scie2ki rowerowej w pasie kofejki w4skotorowej w miejscowosciach:

Bardziej szczegółowo

OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane Przesylanie ogtoszen http://bzpo.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie'-''zp-400&strona cc 6 Wisniewo: WYKONANIE ELEWAClI - SZKOtA GtUZEK TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

rehabilitacyjno-aktywizujqcego (14 pennych dni pobytu)' dla 27 osob

rehabilitacyjno-aktywizujqcego (14 pennych dni pobytu)' dla 27 osob h@://bzp 1.portal.uzp. gov.pl/index.php?ogloszepie:show&pozycj a... Adres strony internetowej, na ktorej www"opatow"pcpr"info Zamawi aj qcy udostqpn i a Specyfi kacjq istotnych Waru n k6w Zam i)wienia

Bardziej szczegółowo

l. 1) NAZWA IADRES: Regionalne Centrum PolitykiSpolecznejw Lodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 t-odz,

l. 1) NAZWA IADRES: Regionalne Centrum PolitykiSpolecznejw Lodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 t-odz, Page I of6 LodZ: Zorgantzowan:e i przeprowadzenie szkolenia pn. Trening komunikacjinterpersonalnej z elementami asertywnosci Szkolenie realizowane w ramach projektu pn. Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.6.8.2013 Gliwice, 27 luty 2014 r. nr kor. UM-9124/2014 Pan Adam Sarkowicz ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 10 ul. ZIMNEJ WODY 8 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100

Bardziej szczegółowo

1) Nieterminowe załatwianie spraw. a) Załatwienie sprawy zakończonej wydaniem decyzji oznacza wysłanie wydanej decyzji

1) Nieterminowe załatwianie spraw. a) Załatwienie sprawy zakończonej wydaniem decyzji oznacza wysłanie wydanej decyzji Informacja Publiczna o kontrolach przeprowadzonych w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Bielsku-Białej przeprowadzonych w II półroczu 2011 r. I. Podmiot kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny

Bardziej szczegółowo

oprogramowania do wirtualizacji desktop6w

oprogramowania do wirtualizacji desktop6w ht@: I lb4l.portal.u4. gov.pllindex.php?ogloszenie:show &pozycja:... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacje Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.zdm.waw.pl Warszawa: Dostawg

Bardziej szczegółowo

oenr,vsr*youlvc lllllllll lllllllllllllllllllllllrrrrrrtr"",'' opinia NrEzALnZNBco nrncl,eco REwIDENTA Ernst & Younq Audit sp. z o.o. Rondo ONZ 1 00_124 warszawa ret. +44 22 55770 AO Faks +48 22 5577001

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Mikstat: Uslugi transportowe na przew6z dzieci i mlodziezy szkolnej z gminy

Bardziej szczegółowo

Katalog usług Urząd Skarbowy ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe

Katalog usług Urząd Skarbowy ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe Katalog usług 1 Aktualizacja, zmiana Aktualizacja danych identyfikacyjnych osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej aktualizacja zmiana dane osoba fizyczna 2 Aktualizacja, zmiana Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO WROCŁAW STARE MIASTO

NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO WROCŁAW STARE MIASTO PROGRAM STAŻU W DZIALE EGZEKUCJI (EG) od marca do maja 2010 r. 2 osoby od lipca do września 2010 r. 1 osoba 3. Zapoznanie z przepisami dot. bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony informacji niejawnych,

Bardziej szczegółowo

warszawa: opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drog

warszawa: opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drog http ://b40.portal.uzp. gov.pvindex.php?ogloszenie:show&porycj... Adres strony internetowej, na kt6rej ZamawiajEcy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.zdm.waw.pl warszawa: opracowanie

Bardziej szczegółowo

ORN-II.17t2.3.2013. URZAD I\IIEJSKI W BIALY}ISTOKU DEP^\RTAil{ENT ORG.{NIZ\CYJM I NADZORU ul, Sionir.rrskal, 15-950 Bialystok SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

ORN-II.17t2.3.2013. URZAD I\IIEJSKI W BIALY}ISTOKU DEP^\RTAil{ENT ORG.{NIZ\CYJM I NADZORU ul, Sionir.rrskal, 15-950 Bialystok SPRAWOZDANIE Z KONTROLI URZAD I\IIEJSKI W BIALY}ISTOKU DEP^\RTAil{ENT ORG.{NIZ\CYJM I NADZORU ul, Sionir.rrskal, 15-950 Bialystok ORN-II.17t2.3.2013 SPRAWOZDANIE Z KONTROLI przeprowadzonej w Departamencie Skarbu UrzEdu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r.

ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r. ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

i ramowego wzoru umowy dotycz1cych realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonaniazadania (Dz.U. z20ll r., Nr 6,po2.25).

i ramowego wzoru umowy dotycz1cych realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonaniazadania (Dz.U. z20ll r., Nr 6,po2.25). Zarz1dzenie Nr lwtzotl Prerydenta Miasta Pruszkowa z dnia 19 listopada 2014 roku w sprawie: ogloszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadafi publicznych przez organizacje pozarzqdowe oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr 22312006 BURMISTRZA MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 27 wrzeinia 2006 r.

ZARZADZENIE Nr 22312006 BURMISTRZA MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 27 wrzeinia 2006 r. ZARZADZENIE Nr 22312006 BURMISTRZA MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 27 wrzeinia 2006 r. w sprawie powolania stalego zespolu kontrolnego Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie

Bardziej szczegółowo

Jgdrzej6w: zorgan izowa nie i przeprowadzen ie g ru powego szkolen ia wyjazdowego dla 8 pracownik6w zatrudnionych w Powiatowym

Jgdrzej6w: zorgan izowa nie i przeprowadzen ie g ru powego szkolen ia wyjazdowego dla 8 pracownik6w zatrudnionych w Powiatowym file: C: Document\ and Sening./PUP U\lawienia lokalne'lemporar... Jgdrzej6w: zorgan izowa nie i przeprowadzen ie g ru powego szkolen ia wyjazdowego dla 8 pracownik6w zatrudnionych w Powiatowym Urzqdzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa: ZAKUP IDOSTAWA PREPARATOW DO ZYWIENIA POZAJELITOWEGO DLA NOWORODKOW INIEMOWLAT Numer ogloszenia: 111997-2013; data zamieszczenia: 14.06.

Warszawa: ZAKUP IDOSTAWA PREPARATOW DO ZYWIENIA POZAJELITOWEGO DLA NOWORODKOW INIEMOWLAT Numer ogloszenia: 111997-2013; data zamieszczenia: 14.06. Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaj3cy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunkow Zambwienia: www.szpitalkarowa.pl Warszawa: ZAKUP IDOSTAWA PREPARATOW DO ZYWIENIA POZAJELITOWEGO DLA NOWORODKOW

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r.

WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r. WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. Nr 142 z

Bardziej szczegółowo

.~8.~').U:~B~' ZAWIADOMIENIE

.~8.~').U:~B~' ZAWIADOMIENIE NACZELNIK URZEDL} SKARBOWEGO w Srodzie Wlkp. (5) ul. Harcerska), tel. 285-80-91 63-000 Sroda Wlkp. Sroda Wlkp. 2009.09.18 O?OEdA-5j09 KP/503-81/09 SEKRETAR:AT STAROSTWA POWirJ)lh w Srodzie Wielkopolskiel

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 Zaległości uznane za przedawnione zweryfikowane przez zespół ds. zapobiegania przedawnieniom. 1/2003 XXXXXXXXX XXXXXXXX 11/2005 XXXXXX

Tabela 1 Zaległości uznane za przedawnione zweryfikowane przez zespół ds. zapobiegania przedawnieniom. 1/2003 XXXXXXXXX XXXXXXXX 11/2005 XXXXXX Tabela 1 Zaległości uznane za przedawnione zweryfikowane przez zespół ds. zapobiegania przedawnieniom. Zaległości Kwota (zł) lp Zobowiązany Nip kw gł + podatek okres główna odsetki 7/2002 XX X 1 XXXX X

Bardziej szczegółowo

KBF-4114-02-07/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4114-02-07/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4114-02-07/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana I/13/001 Prawidłowość postępowań

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE r-n I Kraków, dnia^ lutego 2013 r. DYREKTOR IZBY SKARBOWEJ w KRAKOWIE NU-1/096-88/13 f luv\m.il.tta; ' Q5 '2.02.2014 Ul. Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza ul. Krowoderskich Zuchów 2 31-272 Kraków

Bardziej szczegółowo

Narodowv Fundusz Zdrowta. I Podkarpacki Oddziai Wojew6dzki w Rzeszowie

Narodowv Fundusz Zdrowta. I Podkarpacki Oddziai Wojew6dzki w Rzeszowie f{f'z l Narodowv Fundusz Zdrowta I Podkarpacki Oddziai Wojew6dzki w Rzeszowie wo-02t2/4-2ltbl13 Rzesz6w, dnia I I marca 201 3r. Sz.P. Michal Janaszek Prezes NZOZ KRIO-MED. Sp. z o.o. ul. I-go Maja 154

Bardziej szczegółowo

Katowice,2011-07-15 NU3/03120-03120-0031 /11/36194. Pan Michał Kasprzak Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji Rzecznik Prasowy w miejscu

Katowice,2011-07-15 NU3/03120-03120-0031 /11/36194. Pan Michał Kasprzak Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji Rzecznik Prasowy w miejscu Katowice,20110715 NU3/03120 031200031 /11/36194 Pan Michał Kasprzak Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji Rzecznik Prasowy w miejscu Wydział Nadzoru nad Urzędami Skarbowymi przedkłada informację o kontrolach

Bardziej szczegółowo

J I li,ii'1ffi"ffi:i'

J I li,ii'1ffiffi:i' http: //bzp I.portal.u4.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&porycja... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacjg Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www,bi p,gzwikr:gow.wikom.pl

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW-09145/5/11 Gliwice, 10 czerwiec 2011 r. nr kor. UM-218175/2011 Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 032 230-6951 Fax +48 032 231-2725 pm@um.gliwice.pl

Bardziej szczegółowo

-bezzasadne przedłużanie prowadzonych postępowań podatkowych,

-bezzasadne przedłużanie prowadzonych postępowań podatkowych, Katowice,2011-01-1 NU/0120-000 /11/2206 Pan Michał Kasprzak Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji-rzecznik Prasowy w miejscu Wydział Nadzoru nad Urzędami Skarbowymi przedkłada informację o kontrolach

Bardziej szczegółowo

W 13 ust. 4 dodaje się pkt 28, który otrzymuje brzmienie: 28) wnioskowanie o przeprowadzenie kontroli podatkowej..

W 13 ust. 4 dodaje się pkt 28, który otrzymuje brzmienie: 28) wnioskowanie o przeprowadzenie kontroli podatkowej.. Zarządzenie Nr 19/2007 Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu z dnia 29.06.2007 roku. w sprawie zmian do Zarządzenia wewnętrznego nr 1/2004 z dnia 05.01.2004 r. 1 Na podstawie 24

Bardziej szczegółowo

Sz. P. Marek Olszewski W6jt Gminy Lubicz

Sz. P. Marek Olszewski W6jt Gminy Lubicz I Bydgoszcz, dnia21.11.2006 r. Najwyzsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Waly Jagiellonskie 12 85-950 BYDGOSZCZ V (052) 339-06-10 ~ (052) 339-06-60 P/061148 LBY-41023-3/06 Sz. P. Marek Olszewski

Bardziej szczegółowo

lnformujemy 2e wszystkie delegacje wystawione od poczqtku 2ot3r zostanq szkolny ZWIAZEK SPORTOWY

lnformujemy 2e wszystkie delegacje wystawione od poczqtku 2ot3r zostanq szkolny ZWIAZEK SPORTOWY szkolny ZWIAZEK SPORTOWY,,WIELKOPOLSKA,,,,WIELKOPOLSKA,, Poznari, 17.05'201'3r ROZPO RZADZENI E WEWN ETRZN E Szkolny Zwiqzek Sportowy,,WtELKOPOLSKA", zgodnie z otrzymanq Indywidualnq lnterpretacjq Podatkowq

Bardziej szczegółowo

I. ETAP 1 - Czynności wstępne

I. ETAP 1 - Czynności wstępne Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 11 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mikołowie z dnia 22.04.2011r. Szczególny tryb postępowania z dokumentami związanymi ze zwrotami bezpośrednimi nadwyżki podatku naliczonego

Bardziej szczegółowo

Opatow: Organizacja i przeprowadzenie 14-dniowego turnusu rehabilitacyjno-aktywizujecego (14 pennych dni pobytu), dla 27 os6b

Opatow: Organizacja i przeprowadzenie 14-dniowego turnusu rehabilitacyjno-aktywizujecego (14 pennych dni pobytu), dla 27 os6b Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zambwienia: www,opatow.pcpr.info Opatow: Organizacja i przeprowadzenie 14-dniowego turnusu rehabilitacyjno-aktywizujecego

Bardziej szczegółowo

ULAN-M ORAT. nieruchomo6ci zamieszkalych z terenu Gminy Ulan-Majorat. Ulan-Majorat: Odbior i transport odpadow komunalnych od wla6cicieli

ULAN-M ORAT. nieruchomo6ci zamieszkalych z terenu Gminy Ulan-Majorat. Ulan-Majorat: Odbior i transport odpadow komunalnych od wla6cicieli INA ULAN-M ORAT http ://bzp0.portal.uzp, gov.pl/index.php?ogloszenie Adres stf ej, na kt6rej Zamawiaj4cy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www. ulanmajorat.bi p.g mina. pl Ulan-Majorat:

Bardziej szczegółowo

UCHWAI,A NR RADY MIEJSKIEJ W J4DRZEJOWIE z dnia. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomosci w ramach udzielania regionalnej pomocy inwesfycyjnej

UCHWAI,A NR RADY MIEJSKIEJ W J4DRZEJOWIE z dnia. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomosci w ramach udzielania regionalnej pomocy inwesfycyjnej UCHWAI,A NR RADY MIEJSKIEJ W J4DRZEJOWIE z dnia w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomosci w ramach udzielania regionalnej pomocy inwesfycyjnej Na podstawie art. l8 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

1. Ustala sie wz6r wniosku o ptzyznanie Swiadczei z tytulu pomocy zdrowotnej

1. Ustala sie wz6r wniosku o ptzyznanie Swiadczei z tytulu pomocy zdrowotnej u chw ata w... 9- /.//.1. (:.(.(.. ZarzEdu Powiatu Walbrzyskiego z dnia.../.:l. l,y.qt,.

Bardziej szczegółowo

Wdan*idpk. inwestycji (GlS - Green Investment Scheme) Gzg6c 5l Zarzqdzanie energiq w budynkach

Wdan*idpk. inwestycji (GlS - Green Investment Scheme) Gzg6c 5l Zarzqdzanie energiq w budynkach Zatwierdzam: POWIATOWY Strazy Pozamej Wdan*idpk odernizacja budynku/6w Komendy Powiatowej Pafistwowej stra2y r-nej y Sulgcinie", w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze Srodk6w NFOS GW w ramach

Bardziej szczegółowo

PREZES URZEDU REGULACJI ENERGETYKI

PREZES URZEDU REGULACJI ENERGETYKI PREZES URZEDU REGULACJI ENERGETYKI Wroclaw, dnia 1L kwietnia20t3 r. op c / 1.1.s7 7 / 2230s /W / OW R / 20 L3 / CP DECYZIA Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 4, art. 33 ust. 1-, art. 36 i art. 37 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Warszawa: System lnformacji Parkingowej na terenie SPPN w Warszawie Numer ogloszenia: 136710-2016; data zamieszczenia:. 30.05.2016

Warszawa: System lnformacji Parkingowej na terenie SPPN w Warszawie Numer ogloszenia: 136710-2016; data zamieszczenia:. 30.05.2016 bzpo. po.tal.uzp.gov.pl,l ndex. php?ogl oszenie= show&pozycja= '1 36710&rok=201 G0S 30 Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiaj4cy udostqpnia Specyfikacje Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www,zdm,waw.pl

Bardziej szczegółowo

Bialystok: Wykonanie, dostawa i monta2 mebli w ramach modernizacj, pomieszczeh Urzgdu Statystycznego w BiaNymstoku

Bialystok: Wykonanie, dostawa i monta2 mebli w ramach modernizacj, pomieszczeh Urzgdu Statystycznego w BiaNymstoku Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udostgpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: bialystok.stat.gov. pllzamowienia-publiczne-us Bialystok: Wykonanie, dostawa i monta2

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sierpcu

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sierpcu Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 59/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sierpcu 1. Zarządzenie:

Bardziej szczegółowo

Pan Zbigniew Urbaszek p.o. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Końskich

Pan Zbigniew Urbaszek p.o. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Końskich Kielce, dnia grudnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W KIELCACH Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4 25-520 KIELCE tel. 041 344-55-75, tel./fax. 041 344-66-15 e-mail: lki@nik.gov.pl P/08/024

Bardziej szczegółowo

Zmiany VAT 2017 w sektorze publicznym. Prowadzący: Janina Fornalik - doradca podatkowy

Zmiany VAT 2017 w sektorze publicznym. Prowadzący: Janina Fornalik - doradca podatkowy Zmiany VAT 2017 w sektorze publicznym Prowadzący: Janina Fornalik - doradca podatkowy Program Centralizacja rozliczeń VAT Kasy rejestrujące Rozliczanie VAT od usług budowlanych Zmiana zasad zwrotu VAT

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^ Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udost^pnia SpecyfikacjQ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.puiawy.sr.gov.pl Putawy: Sprzc(tanie powierzchni wewnetrznych Scidu Rejonowego w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Mikstat: Udzielenie kredytu dtugoterminowego do kwoty 3.770.000,00 zt (stownie:

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ Załącznik nr 7 do regulaminu kontroli zarządczej REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ 1 1. Kontrola finansowa jest elementem kontroli zarządczej. Jej przedmiotem są w szczególności procesy związane z gromadzeniem

Bardziej szczegółowo

\ -.---.-----;;}5JP(1j'?:J SPRAWOZDANIE

\ -.---.-----;;}5JP(1j'?:J SPRAWOZDANIE . \. \ \ -.---.-----;;}5JP(1j'?:J SPRAWOZDANIE.--.---- z kontroli sprawdzającej wykonanie zaleceń pokontrolnych przeprowadzone. i W Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Gliwicach przez st. komisarza skarbowego.~pracownika

Bardziej szczegółowo

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe Nr z rejestru 42/2004 URZĄD M.ST. WARSZAWY TYMCZASOWY WEWNĘTRZNY REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe (WKD-VI) Niniejszy regulamin z a t w i e r d z a m dnia 12 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Krakowie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Krakowie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Krakowie Kraków, grudnia 2011 r. P/11/024 LKR-4101-17-02/2011 Pani Ewa Danilewicz Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze ul. Wadowicka 10 30-415 Kraków Wystąpienie

Bardziej szczegółowo

Pan Michał Sprawka Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bartoszycach

Pan Michał Sprawka Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bartoszycach Olsztyn, dnia 7 listopada 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w OLSZTYNIE ul. Artyleryjska 3e 10-950 OLSZTYN tel/fax (0-89) 527-28-24, 534-94-00 P/08/024 LOL 410 23-02/08 Pan Michał Sprawka Naczelnik

Bardziej szczegółowo

ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W RZESZOWIE Z DNIEM 1 WRZEŚNIA 2015 r.

ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W RZESZOWIE Z DNIEM 1 WRZEŚNIA 2015 r. ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W RZESZOWIE Z DNIEM 1 WRZEŚNIA 2015 r. wrzesień 2015 r. Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 134/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZJ\DZENIE NR 6/2011 Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 1 MARCA 2011 r.

ZARZJ\DZENIE NR 6/2011 Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 1 MARCA 2011 r. ZARZJ\DZENIE NR 6/2011 Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 1 MARCA 2011 r. w sprawie: ustalenia wzorow wniosku i umowy 0 udzielenie dotacji oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania polegajqcego

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli Bydgoszcz, listopada 2010 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Pan Roman Lewandowski Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świeciu P/10/024 LBY 4101-21-01/2010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Gliwice: Swiadczenie uslug w zakresie komputerowego wprowadzania danych oraz dodatkowych uslug biurowych Numer ogloszenia: 515278

Gliwice: Swiadczenie uslug w zakresie komputerowego wprowadzania danych oraz dodatkowych uslug biurowych Numer ogloszenia: 515278 Adres strony internetowej, na kt6rej ZamawiajAcy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.sl " mofnet.gov.pl / us/ Gliwice2,htm Gliwice: Swiadczenie uslug w zakresie komputerowego wprowadzania

Bardziej szczegółowo

$2 Zal4cznik Nr 2 do Zarz4dzenia Nr 265105 otrzymuje brzmienie okreslone w Zal4czniku Nr 2.

$2 Zal4cznik Nr 2 do Zarz4dzenia Nr 265105 otrzymuje brzmienie okreslone w Zal4czniku Nr 2. Zarzqdzenie Nr 28/2010 Burmistrza Miasta Jgdrzejowa z dnia02. O2.2AlM w sprawie zmian do Zarzqdzenia Nr 265105 z dnia 30.09.2005r. w sprawie przyjgtych zasad rachunkowoéci w Urzgdzíe Miejskim w Jgdrzejowie.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM flle:///c:/users/user/appdata/local/microsoft/windows/temporar. Bydgoszcz: Dostawa cz^sci i akcesoriow do aparatury oraz materiaiow filtracyjnych. Nr post^p. WIOS-SSZP.272.24.2015 Numer ogtoszenia: 160480-2015;

Bardziej szczegółowo

Karty Informacyjne US Chrzanów

Karty Informacyjne US Chrzanów Karty Informacyjne US Chrzanów Informacja o karcie informacyjnej NumerWersjaNazwa Obowiązuje od dnia Plik PDF K/001 3 Wniosek o stwierdzeni nadpłaty K/002 3 Wstrzymanie wykonania decyzji K/003 3 K/004

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Kielce, dnia 29 sierpnia 2011 r. WK-60.23.3606.2011 Pani Jolanta Anielska Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej im. gen. Franciszka Kamińskiego w Bejscach 28-512 Bejsce 233 Wystąpienie pokontrolne Regionalna

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XIII/94/2012 RADY GMINY I MIASTA W DRZEWICY

UCHWALA NR XIII/94/2012 RADY GMINY I MIASTA W DRZEWICY UCHWALA NR XIII/94/2012 RADY GMINY I MIASTA W DRZEWICY z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

,(f/l,~r. m~ ~z Bl/stronaJri. Pan Michal Nowacki. Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna. Lódz, dnia 23 stycznia 2008 r.

,(f/l,~r. m~ ~z Bl/stronaJri. Pan Michal Nowacki. Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna. Lódz, dnia 23 stycznia 2008 r. WÓJT GMINY NOWOSOLNA ul. Rynek Nowosolna 1 92.703Lódz 35 lei (0-42)6~8-41-08. fax 648-41-19 Lódz, dnia 23 stycznia 2008 r. Pan Michal Nowacki Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna Niniejszym

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY 6.10,2015 bzp0.poftal.uzp.gov.pl/indaxphp?og loszenie= shovdpozpja-263166&role201$ 1G06, Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacje Istotnych Warunk6w Zam6wienia: vrnffl\f.1,!r0cla

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE KARNE SKARBOWE

POSTĘPOWANIE KARNE SKARBOWE POSTĘPOWANIE KARNE SKARBOWE 1 Ustawodawca definiuje, iż przestępstwem skarbowym jest czyn zabroniony przez kks pod groźbą kary grzywny w stawkach dziennych, kary ograniczenia wolności lub kary pozbawienia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności kontrolnej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach w 2014 roku.

Sprawozdanie z działalności kontrolnej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach w 2014 roku. Katowice, dnia 28 stycznia 2015 r. AD.0443.1.2015 Sprawozdanie z działalności kontrolnej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach w 2014 roku. I. Informacje ogólne. Przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE ul. Okopowa 7, 20-001 Lublin tel. 081 53 64 120 fax. 081 53 64 111

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE ul. Okopowa 7, 20-001 Lublin tel. 081 53 64 120 fax. 081 53 64 111 Lublin, dnia 02 grudnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE ul. Okopowa 7, 20-001 Lublin tel. 081 53 64 120 fax. 081 53 64 111 LLU 41028-2-08 P/08/024 Pan Bernard Zięba p.o. Naczelnika

Bardziej szczegółowo

7. Rachunki i dokumenty zrównane z fakturami. 8. Faktury wystawiane przez nabywcę towarów i usług. 1

7. Rachunki i dokumenty zrównane z fakturami. 8. Faktury wystawiane przez nabywcę towarów i usług. 1 WYKAZ ZAGADNIEŃ BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM BAZOWEJ INSTRUKCJI PODATKOWEJ dla: dane podmiotu zamawiającego... Pełna nazwa Podmiotu Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za kontakty z

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 077 453 86 36,37 Tel/Fax 077 453 73 68 E-mail: rio@rio.opole.pl www.rio.opole.pl NKO-401-12/2/12 Opole, dnia 15 czerwca 2012

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM file:///c:/users/user/appdata/local/microsoft/windows/temporar. Bydgoszcz: Zamowienie na ustugi przeglqdow, napraw, diagnostyki i serwisu Numer ogtoszenia: 93203-2015; data zamieszczenia: 24.06.2015 OGLOSZENIE

Bardziej szczegółowo

A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. księgowości podatkowej. 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy. 3. Symbol Referatu: FK

A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. księgowości podatkowej. 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy. 3. Symbol Referatu: FK Stanowisko ds. księgowości podatkowej OPIS STANOWISKA PRACY A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. księgowości podatkowej 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy 3. Symbol Referatu: FK

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU KONTROLI

REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU KONTROLI przedkładam SEKRETARZ Mł~STArŁOC f\j~ ~W -... ~. ak&pmw~~ffpi' l. (podpis pracownika Zespołu Systemów Zarządzania) we współpracy z Il :. (podpis kierownika komórki orga izacyjnej) zatwierdzam (podpis Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

4. cs 5. GK 6. KD 7. IS 8. FN. Zarzqdzenie Nr OR.30.2015 Starosty Lw6weckiego. z dnia 12 sierpnia 2015 r.

4. cs 5. GK 6. KD 7. IS 8. FN. Zarzqdzenie Nr OR.30.2015 Starosty Lw6weckiego. z dnia 12 sierpnia 2015 r. Zarzqdzenie Nr OR.30.2015 Starosty Lw6weckiego z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie procedur windykacji nale2no5ci Skarbu Paristwa i Powiatu Lw6weckiego w Starostwie Powiatowym w Lw6wku SL Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokol. Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na

Protokol. Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na Do uzytku stuzbowego Protokol Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na 200?r. w Przedszkolu Publicznym w Strzyzowicach przez gtownego specjalist? ds. kontroli wewnettznej Matgorzat?

Bardziej szczegółowo