_, i - starszy komisarz skarbowy - Oddzia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "_, i - starszy komisarz skarbowy - Oddzia"

Transkrypt

1 r-l Poznari, dnia fq marca Z0I2r. DYREKTOR IZBY SKARBOWEJ WPOZNANIU TJ,lko.lo uittka sluibowego Egzeuplarz w 1 NU-u /11 PRO T OK6I- KONTROLI Kq trolowana iednostka iiedziba iadres \aczelnik Z-cy Naczelnika Jrz4d Skarbo*y w Gniemie rl. Spichrzowa 4, cniezno Anna Wiernowolska Kasprzak Irszek lakubowski Slawomir qpowainienie do kontroli Nr 10/m112 dnia 2A.''arc 2 1 Kontroluj4cy fi starszy komisarz skarbowy - Oddzial Nadzofl 1 - koordynator kontroli ' ct','cry komisarz skarbowy - OddzialNadzoru 1 _, i - starszy komisarz skarbowy - Oddzia Nadzoru 1 : - starsry komisarz,_ skarbowy - OddzialNadzoru I ' l ' Nadzoru 1. - starszy specjaljsta - OddzialNadzoru I! - starszy komisarz skarbowy - Oddzial Nadzoru I '. - starszy komisarz skarbowy - Oddzial Nadzorr -komisarz skarbowy -OddzialNadzoru - komisarz skarbowy -OddzialNadzoru I - komisarz skarbowy -Oddzial Nadzoru. specjalista - OddzialNadzoru -starszy komisarz skarbowy _ Oddzial - specjalista - Wieloosobowe Stanowisko pmcy ds. Wsp6lpracy Migdzynarodowej -starszy komisarz skarbowy- Oddzial Ulg w Splacie Zobowi4zafi Podatkowych, - starszy specjalista - Samodzielny Refemtr Spraw Karnych Skarbowych ] -starszv komisrz skarbowv-l sarnodzielny Referat Spraw Kamycl Skarb-owych ' I - starszy specjalista - Samodzielny Referat Sprawa] Ogcilnych 2 - starsa informawk Samodzielnr OdaziaJ p Cj'yld-qatajs.iego 5, 6 t-726 poznaf l te.: +48 6' 858 6t OO l fax:, S ema t

2 Informatyl.j - specjalista - Jednoosobowe Stanowiskc Pracy Bezpieczeistwa i Higieny Pracy -starszy komisarz skarbowy - Oddzia odpowiedzialnosci za Zobowi4zania Podatkowe -inspektor- Oddzial Odpowiedzialnosci zz Zobowiqzania Podatkowe.-, - informatyk - Oddzial Nadzoru 2 Data rozpocz?cia czynnosci kontrolnych Data zakof czenia czynnosci kontrolnvch tvpis do ksipgi widencji iontroli Przedmiot kontroli Dkres obiety kontrola Miejsce przeprowadzenia kontroli Vletoda doboru prdby do kontroli ]1 marca 2011roku ]1 maja 2011roku Dnia 31 marca 2011 roku dokonano wpisr kontroli w pozycji 1 laloksztaft dzialalnosci Urzgdu, zgodnie z opracowanym konspekten ematvcznvm kontroli kompleksowei 1010 rok Jrz4d Skarbowy w Gnieinie - ul. Spichrzowa 4; Gniezno \4etody doboru pr6by opisano w spos6b szczeg6low) { poszczeg6lnych zal4cznikach do protokolu kontroli I. SPRA\4Y ORGANIZACYJNE I POLITYKA KADROWA 1. Sprawy organizacyjne: -struktura organizacyjna us du, -regulamin pracy urzqdu, -liczba etat6w i liczba zatrudnionych, -organizacja obslugi petent6w 2. Polifyka kadrowa i szkolenia -stan zatrudnienia, -pfwidlowoii prowadzenia akt osobowych, -prawidlowo(6 procedury zwi4zanej z naborem w sluzbie c]ry/ilnej, -udzielanie zgody czlonkowi sluzby cywilnej na dodatkowe zatrudnienie, -dyscyplina i rozliczanie czasu ptacy czlonk6w korpusu sluzby c1'wilnej, -przestrzeganie postanowiei o sluzbie clnvilnej, dotycz4cych lowi4zaf

3 -przygotowanie urzqdu skarbowego do okresowej oceny pmcy czlonk6w korpusu slu2by cywilnej zgodnie z rczpotzqdzeniem Prgzesa Rady Ministr6w z dnia 8 maja 2009r. w sprawie warunk6w i sposobu przeprowadzania ocen okesowych czlonk6w korpusu sluzby cfrilnej (Dz.U. z 2009r. Nr 74, poz.633), -informowanie pracownik6w o warunkach zatrudnienia zgodnie z brzmieniem art.zg S 3 Kodeksu pracy, -przestzeganie terminu wydawania Swiadecfwa pracy okeslonego w art, 97 Kodeksu pracy w przypadku rozwi4za.nia lub wygadnigcia stosunku pracy, -prawidlowo66 ustalania prawa do urlopu {/ypoczynko\rego oraz jego wykorzystanie, -zasadnosi i prawidlowoii zawierania um6w zlecenia i o dzielo, -postqpowanie wyjasniaj4ce i dyscypliname, -zakres i rodzaj prcwadzonych szkolef, -gospodarowanie Zakladowym Funduszem Swiadczeir Socjalnych. Szczeg6lorry opis ustalef poczl'nionych w porryzszym zakesie stanowi zalqcznik nr VA do niniejszego protokolu. W trakcie kontroli w powyirszym zakresie i za kontrolowany okres stwierdzono nasttpuj4ce nieprawidlowosci: 1. W alftach osobowych p. brak zgody na wykonywanie dodatkowego zatrudnienia w fonnie odrgbnego, indywidualnie kierowanego aktu w formie decyzji NUS w Gnieznie. Przepis art 80 ust. I ustawy dnia 21 listopada 2008r. o sluzbie cywilnej wymaga stosowania zasady pisemnodci plzy w)a.azaniu zgody na dodatkowe zatrudnienie czlonka korpusu sluzby cywilnej. 2. W przypadku pigciu pracownik6w nie wykozystano pozostalego urlopu do konca pierwszego kwadalu rcku nast pnego. Stanowi to naxuszenie przepisu a Kodeksu praoy. Sfwierdzono nastppuj{ce uchybienia i 1. W zawaltych w 2010 roku umowach zleceniach brak precyzyjnego okieslenia zakesu zlecenia ( okeslano c4nnosci do wykonania przez zleceniobiorce jako:,,prace biurowe zgodnie z zapottzebowaniem zleceniodawcy"), jak r6\aniez fakt ustalenia zaplaty jako stawkg za godzing pracy, powoduje konieczno5d stalego, bezpodredniego nadzoru nad zleceniobiorcami oraz koniecznos6 oznaczania godzin pracy zleceniobiorcy. 6t t/)

4 I. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA I WARIJNKI BIIP -profilaktyczne badania lekarskie pracownik6w, -prowadzenie ewidencji z zakresu zaistniatych wypadk6w, -wykonanie innych obowi4zk6w nalo2onych prawem. Szczeg6lowy opis ustalef poczynionych w powyzszym zakresie stanowi zal4cznik nr I/B do n ir ipi c'a n^ -,^r^l^1,, W kontrolowarym obszarze i za kontrolowany okres stwierdzono nastqpuj4ce nieprawidlowosci: 1. Nie przeptowadzenie \r ustawowym teminie organizacji oraz warutk6w ewakuacji - naruszenie przepisu S 13 ust.l Rozporzedzenia MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r.w sprawie ochrony pzeciwpo2arowej budynk6w, innych obiekt6w budowlanych i teren6w ( Dz.U. Nr 80, poz.366'7 z20q6t. ). 2, Nie zastosowanie sig do przepisu prawa okreslonego w $1 ust.3 Rozporz4dzenia Rady Minist6w z dnia 2 wrzeinia 199'lt. w sprawie sluzby bezpieczeristwa i higieny U. z dnia 1 8 wze3nia 1997r. zp6ii. zm- J -z uwagi na nie zatrudnienie pracownika slu2by BHP na umowq o pracq. Stwierdzono nastgpujace uchybienie : 1 Brak instukcji BHP przy obsludze niekt6rych niszczarek dokument6w II. ZAMoWIENIAPUBLICZNE Przestrzeganie procedur okedlonych przepisami usta$y z dnia 29 stycz[ia 2004 r. Prawo zam6wierl publicznych. Szczeg6lo$y opis ustalei poc4mionych w powyzs4m zaklesie stanowi zal4cznik nr II do niniejszego protokolu. W kontrolowanym obszarze i za kontrolowany okres stwierdzono nastppuj4c nieprawidlowosci: 1. Naruszenie: art.7ust. 1,art.24ust-2pkt4,afi.26,ttst.2b,aft,'25,afi,26.J.st.3, art.70,aft. 89 ust. 1pkt2 i 5 ustawy z dnia 29 stycznia2j\ t. Ptu\no Zam6wiei Publicznych, oraz g 1 ust. I pkt 6, $ 2 ust. 1 pkt 2 rozporz4dzeria Prczesa Rady Ministr6w w sprawie

5 dokument6w, jakich moze z dat zamawiajuy od wykonarrcy, oraz fom, w jakich te dokrunenty mog4 byd skladane z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz.U. Nr 226, poz. 1817). w kontrolowanym obszarze i za kontrolowany okres nie stwierdzono uchybieri. III. SPRAWYOGOLNE 1. Cz)'nnosci kancelaryjne - rejestowanie i obieg korespondencji w urzgdzie. 2. Rzetelnosi wprowadzania danych do obo\,r'i4zuj4cego w urzpdzie systemu kancelaryjnego i obsluga biblioteki akt. 3. Ewidencja oraz uzltkowanie pieczetek i pieczqci w urzqdzie. 4. Ewidencja Srodk6w trwalych i pzedmiot6w niehwalych. 5. Zabezpteczenie obiekt6w i akt podatkowych. 6. Gospodarka samochodowa: -ilosi samochod6w wg stanu inwentazowego, -prawidlowoji sporz4dzania kart drogowych. 7. Zakladowa skladni ca akt (zabezpieczenie, dokumentowanie p nekazywanj,a akt). Szczeg6lowy opis ustaleri poczynionych w powy2sz)an zakesie stanowi zal4cznik nr III do niniejszego protokolu. W koltrolowanym obszarze i za kontrolowany okres nie strvi rdzono nieprawidlowosci. Stwierdzono nastgpuj4ce uchybienie : 1. W zapisie uno\ry zawartej w dniu gr., dotycz4cej ochrony os6b i mienia nie za\rarto teminu wygafuipcia tej umo$t, pomimo zapisu pkt 3.1 umowy sranowqcego, i2 umowa zostaje zawarta na czas okedlony. IV. INFORMATYKA 1. Sprawdzenie biezacego prowadzenia dziennika pracy systemu POLIAX. 2. Sprawdzenie w menu kierownika aplikacji infomacji rzeczlwistych termin6w wykonania: -kopii dziennikdv/ bazy danych, -kopii plikdw bazy danych, fr(,/w

6 -eksportu bazy danych, -weryfikacja w/w wpis6w w logach aplikacji i dzienniku systemu. 3. Weryfikacja noinik6w z backupami. 4. TerminowoS6 i prawidlowos6 przekazania do Izby kopii szyfrowanych i hasla szlfrujacego. 5. Sprawdzenie przechowywania hasla konta,,rcot". 6. Kontrola kont uzttkownik6w systemu POLTAX: -sprawdzenie zasadnosci i prawidlowosci zakladania kont u2,4kownik6w, -sprawdzenie prawidlowodci nadawanych uprawnierl, -sprawdzenie prawidlowo3ci zamykania (wyrcjestrolvywania) u2)'tkownik6w system!. Szczeg6lowy opis ustalef poczynionych w po\4yzszym zakresie starowi zalqcznik nr IV do niniejszego protokolu. W kontrolowanym obszarze i za kontrolowany okres nie stwierdzono uchybiei, ani ni prawidlowosci. V. PODATEK DOCHODOWY OD 0568 FIZYCZNYCII I PRAWNYCII 1. Realizacja wytycznych Ministra Finans6w w zakresie rozhczania zeznali podatkowych, w tym skladanych drog4 elektroniczn4 (v/eryfikacja wstqpna, wprowadzanie do systemu POLIAX, zwro{ nadplal podar ku dochodowego). 2. Czynnosci urzqdu skarbowego zwi4zane z kontroleteminowosci oraz popla\,'nosci obliczenia nale2nego zobowi4zania podatkowego w podatku dochodowym, w tlm: -weryfikacia o(wiadczef o wyborze formy opodatkowada, -zmiana formy opodatkowania w przlpadku otraty warunk6w do kozystania z niej (przekoczenie limitu obrotu, poszerzenie dzialalnosci gospodarczej o dzialalnoii rayl4czon4 z danej formy opodatkowania) onz analiza wydanych decyzji w przypadku zmiany formy opodalkowania. -podatek liniowy - kontrcla pod k4tem spelnienia ustav/owych przeslanek kozystania z tego sposobu opodatkowania, prawidlowo3i obliczenia podstawy opodatkowania oraz dokonanych odliczef od podatku

7 -pzychody z najmu, podnajmu, dzierzary i innych um6w o podobnyrn chamkteze _ prawidlowosi okeslenia podstawy opodatkowania, -weryfikacja zeznan podatkowych pod k4tem zasadnoici zwrotu podatku (analizy, czynno(ci sprawdzaj 4ce, kontrole), -rodzaj stosowanych Srodk6w w przypadku braku zlozenia l_rb nieterminowego zlo2enia zeznania podatkowego oraz nieprawidlowo obliczonego zobowi4zania podatkowego. 3. Dziatania podjgte przez urz4d w stosunku do podatnik6w: -deklarujqcych wysokie shaty z dzialalno{ci gospodarczej lub uykazuj4cych niskie dochody przy duzych ptzychodach (razaco niska zyskownos6), -deklaruj4cych znaczne nadplaty w podatku dochodowym, -nie dokonuj4cych $plat zaliczek na podatek dochodowy, 4. Ujawnianie ukrywania przychod6w i dochod6w - zatz dzanie remanent6w w trakcie roku w celu ustalenia faktyczlego dochodu i tym samym nale2nej zaliczki na podatek dochodowy. 5, Dzialania organu podatkowego w zakresie wywiqzjrwania siq platnik6w z terminowego pobrania i odprowadzenia zaliczek na podatek od wyplaconych *ynagtodzeir. 6. Ryczall od przychod6w ewidencjonowanych - kontrola pod ketem spelnienia ustawowych przeslanek kozystania z tej fomy opodatkowania, prawidlowodi zastosowania wla3civrych stawek ryczaltu, prawidlowos6 obliczenia i teminowos6 wplat ryczaltu, terminowodi i prawidlowo3i zlozeniazeztania Pl-l -28, 7. Karta podatkowa - kontrola decyzji ustalaj4cych raysokodd podatku pod k4tem zasadnosci opodatkowania oraz w zakesie prawidlowosci ustalonych stawek karty podatkowej, uzale2nionych od rodzaju oraz rozmiardw prowadzonej dzialalnojci gospodarczej z uwzglgdnieniem zastosowanych pod\ry2ek i obnizek oraz sposoby monitorowania przez urzqd zglaszarych ptzez podatnik6w przerw w dzialalnosci. 8. Przeslanki typowa a podmiot6w do kontroli podatkowej oraz wykozystanie ustalei konholnych w prowadzonych postqpowaniach podatkowych. 9. Szybkoii i terminowosi wszczynania postqpowaf podatkowych. 10. PrawidlowoS6 prowadzonych postqpowaf poda&owych. 11. Prawidlowoii prowadzenia postwowaf dotycz4cych wniosk6w skladanych na podstawie ustawy o szczeg6lnych rozwi4ganiach dla podatnik6w uzyskuj4cych niekt6re przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. gt,l"t

8 12. PrawidlowoS6 i zasadnoii stosowania zabezpieczef wykonada zobowiq3ari podatkowych (decyzje wydane w trybie a. 33 ustawy Ordynacja podatkowa, ze szczegdlnyin u\azglcdnieniem konieczno5ci wykazania w treici decyzji istnienia przeslanek uzasadniajqcych dokonanie zabezpieczenia). 13.Poprawno36 merytoryczna i formalna decyzji, rayrikaj4cych z zakohczonych post powai podatko\rych. 14, Liczba i analiza wniesionych odwolaf od decyzji naczelnika urzqdu skarbowego, w tym: -zalalwionych w ttybie 226 ustawy Ordymcja podatkowa (terminowodi i prawidlowosi zalatwienia odwolan), -ptzekaza[ych do zalatwienia organowi podatkowemu II instancji (i1o*6 decyzji utzymanych w mocy i ilo66 decyzji uchylonych przez organ tr instancji). 15. Prawidlowosd dzialan podejmowanych ptzez or9an podatkowy w zakrcsie opodatkowania przychoddw nieznajduj4cych pokrycia w ujawnionych zr6dlach lub pochodzqcych ze ir6del nieuj awnionych. 16. Realizacja ustawy z dnia 29 sieipnia 2005r. o zwrocie osobom fizycznym niekt6rych wydatk6w zwi4zanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. Nr 177 z 2005r., poz. 1,468 z p62. nn.)l -weryfikacja formalnej poprawnosci wnioskdw o zwrot, -terminowos6 rozpahynrania wniosk6w oraz wydawania decyzji okre$la.j4cych kwotq zwrotu (6 miesiqcy), -prawidlowosd wydawanych decyzji, -terminowos6 zr.rotu (:woty vynikaj4cej z wydanej decyzji. 17. Zasadnosi przedluzania termin6w procesowych w prowadzonych postqpo\radach podatkowych. 18. Sposoby wykorzystania zasob6w zgromadzonych w systemie,,czynno(ci maj4&owe" dla cel6w podatku dochodowego. 19. Wsp6lpraca kontrolowanej kom6rki organizacyjnej, z kom6rk4 konholi podatkowej, egzekucyjnq ewidencji i identyfikacji podatnik6w i platnik6w oraz kom6rka ds. kamych skarbowych (teminowodi przekazywanych dokument6w, przepfw informacji itp.). 20. Szybkosi i poprawnosi wprowadzania dokument6w do systemu POLTAX. 21. Sprawdzenie prawidlowodci powi4zaf wymaganych dokument6w podatkowych w systemie POLTAX i

9 22. Stopieir nadzoru funkcjonalnego, tj. metody i zasady monitorowania pracy pracownik6w (terminowos6, Eetelnosd) peez kierownictwo. Procedury i ich reaiizacja. Szczeg6lory opis ustaleri z zakresu podatku dochodowego od os6b fizycznych i prarvnych stanowi4 zalaczniki nr V/A i V/B do niniejszego protokolu. W konlrolowanym obszatze i za kontrolowany okres stwierdzono nasrgpuj4ce nieprawidlowoicil 1. Naruszenie przez otga].i podatkowy art. 200 u,o.p. poprzez wydanie decyzji podatnikowi z dria roku /dorqczonej I0t./ r'r ZII PDU4L1O-582/n7O pfled, uplywem siedmiodniowego terminu do wypovr'iedzenia sie w sprawie zgromadzonego matedalu dowodowego, postanowiede wyznaczajqce? dniowy temin do wypowiedzenia sie w sprawie zgromadzonego materialu dowodowego _ dorgczone zostalo r. 2. Naruszenie art. 30 ust. 2.z.p.d- w zwiryku z afi. 14a D.s.g. poprzez wydanie podatnikowi decyzji nr ZII PD/41.IO-23/IO z dnia 29.01,.2010r. ustalaj4cej wysokoji podatku dochodowego w formie karty podatkowej na rok 2010 bez stwierdzenia, azy \adal podatnik mial zawieszon4 dzialainose gospodajcz4 uwzglgdniaj4c art. 14a u.s.g. Z}odr\ie z a. 14a u,s.g. przedsiqbiorcy niezatudniajqcy pracownik6w mogli zawiesii wykonrmanie dziatalnosci gospodarczej na okres od 1 miesiqca do 24 miesiqcy - poryzsza okolicznosi nie byla uwzglqdniona przy wydamu decyzji. Akta sprawy podatnika zawierajq wniosek podatnika o zawieszedu powy2szej dzialalnodci gospodarczej z dniem r. Kontrolujqcy nie stwierdzi] zadnego pisma podatnika o kontynuowaniu dzialalnoici gospodarczej w 2010 roku. 3. Naruszenie art. 26 ust. L pkt 2 n.z.pd., - poprzez ustalenie podatku dochodowego w formie karty podatkowej w gmrdcach stawek miesigcznych, bez uwzglqdnielia okolicznosci majace \apl,'w na rozmiar dzialalnojci gospodarczej prowadzonej pzez podatnika, Ustalanie podatku w g6rnej granicy bez dokooania analizy okolicznoici maj4ce uplyw na rozmlat tej dzialalnoici. /Sprawa podatniczki - prowa&qca dzialalno(i gospodarcz4 w zakresie uslug hotelarskich _ decyzja M Z II pd/4170_ Yrl;)

10 335/10 z dnia r. ustalaj4ca uysoko66 podatku dochodowego w formie karty podatkowej na rok Z akt sprawy nie wynika, aby takq analizg przeprowadzono. 4. W 18 prz]?adkach na 20 zbadanych Urz4d prowadzil postqpowanie podatkowe,zakoticzone rrydaniem decyzji podatkowej jako zgodnej z wnioskiem. Takie dzialanie Urzqdu bylo jednak nieprawidlowe. Organ bowiem dokonal weryfikacji wniosku,w w)niku kt6rej ulegla zmianie wnioskowana kwota z\rrotu, zatem - kwota zwrotu czqici wydatk6w poniesionych na zakup mate a]6w budowlanych zostala okredlona w innej wysokodci niz wynikaj4ca z pierwotnego rvniosku. Zgodnie z tresciq art. 123 $ 2 O.p organ moze qprawdzie odst4pi6 od zasady przewidzianej w $ 1 tegoz artykulu, jednak tylko w przypadku, je2eli w rtyniku postqpowania wszczqtego na."lariosek strony ma zostac raydana decyzja w calodci uwzglqdniaj4ca wniosek strony, oraz w przypadkach, o kt6rych mowa w art. 200 $ 2 pkt 2., co w powy2szych postqpowaniach nie moglo mie6 zastosowania. Ta sama zasada dotyczy ewentualnego odst4.pienia od uzasadnienia decyzj Zgodie z tresci4 art. 210 $ 5 O.p mozna odst4pii od uzasadnienia decyzji, gdy uwzglqdnia ona w caloici zqdanie strony. Podsumowuj4c, w opisanych powyzej postqpowaniach popelniono blgdy proceduralne polegajqce na braku zastosowania aft. 727 S 2, art. 123 $ 1, art, 200 $ 1 Ustawy Ordynacja podatkowa oraz braku uzasadn ienia faktycznego iprawnego decyzji. 5. W trzech sprawach na dwadzieicia skontrolowanych, we wniosku podatnika brak bylo odwiadczenia o zakesie przeprowadzonego remontu, w przypadku, gdy roboty nie wymagaly pozwolenia na budowq, czym nie dopelniono normy prawnej zapisanej w art. 5. ust. 4 pkt. 7 c)4. ustawy. Stwierdzono nasltpujqce uchybi nia : 1. We wszystkich sprawach na zal4cznikact. do wniosku VZM 1 brak podpisu i piecz4tki praco\rnika dokonuj4cego sprawdzenia danego zal4czika z kopiami zal4czonych faktur, W wiqkszo6ci zal4cznik6w widnialy r6rne skreslenia, wykre3lenia, poprawki dlugopisern, ol6wkiem i korektorem, nie ma jednak informacji kto i kiedy ich dokonal. 2. Wszystkie akta zawieraly druk,,protok6l z czynr'osci sprawdzaj4cych prowadzonych w ramach postqpowania podatkowego w zakesie zwrotu niekt6rych wydatk6w zwi4zanych z budownictwem mieszkaniowyrn poniesionych po dniu 01 maja 2004r." Druk ten zawiera 10 pozycji okredlonych jako,,rodzaj terminu lub dokonanej czynnosci" z dat4 owej c4a'rnoici. podpisem i pieczqci4 pracownika, kt6re w spos6b wyczerpuj4cy informuj4 o JW

11 prolvadzonego postqpowani4 od wszczqcia postqpowania po datq dokonania zwrotu, Jednakze w przewa2aj4cej wiqkszo3ci zhadatych pt4padk6w druk ten wypelniany byl w niewielu (najczqsciej 2-3 ) pozycjach. VI. PODATEK OD TOWARoW I USI-UG 1. Ocena realizacji wytyczlych do otganizacji prac w urzpdach skalbowych w zakresie podatku od towar6w i uslug, ze szczeg6lnym uwzgtqdnieniem uregulowari dotyczqcych prccedur dokonywania zwrot6w podatku VAT; -biez4ca aktualizacja danych rejestracyjnych podatnik6w, -biezecy monitorirg deklaracji pod wzglqdem mer'-torycznym i fomal4ym, -korrtrola zasadno3ci deklarowanych zwot6w podatku od towar6w i uslug pfzed dokonaniem ich zwrotu. Z. Czytnoici urzedu skarbowego zwi4zate z kontrole terminowosci i weryfikacj4 skladanych przez podatnikdw deldaracji podatkowych i informacji podsumowuj4cych. 3. Weryfikacja przez organ podatkowy uprarnieii podatnik6w do podmiotowego i prz edmiotowego zwolnienia od podatku od towar6w i uslug. 4. Aktualizacja danych rejestracyjnych - vykredlanie podatnik6w z rejestru VAT i VAT_UE. 5. Prawidlowo6i rozliczania transakcji we\rn4trzwsp6lnoto\,tych. 6. Przeslanki typowania podmiot6w do przeprowadzenia konholi podatkowej oraz wykorzystanie ustalei kontrolnych w prowadzonych postqpowaniach podatkov/ych. 7. Szybkosi i teminowodi wwczynania postepowaf podatkowych. 8. Prawidlowodi prowadzonych postqpowan podatkowych, 9. Prawidlowo36 i zasadnosi stosowania zabezpieczei wykonania zobowi4zan podatkowych (decyzje wydane w trybig art. 33 ustawy Ordynacja podatkowa, ze szczeg6lnym uwzglqdnieniem koniecznoici wykazania w tresci decyzji istnienia przeslanek uzasadniaj4cych dokonanie zabezpreczenia). 10. Poprawnosd merytoryczna i formalm decyzji, rynikaj4cych z zakofczonych postqpowan podatkowych. 11. Liczba i analiza wniesionych odwolai od decyzji naczelni*a urzgdu skarbowego, w tym: g{,ld

12 -zalatwionych w ttybie 226 ustawy Ordymcja podatkowa (terminowos6 i prawidlowos6 zalatwienia odwolair). -przekazanych do zalatwienia organowi podatkowemu II instancji (iloii decyzji utzltnanych w mocy i ilo36 decyzji uchylonych przez organ II instancji). 12. Zasadnos( przedluzania temindw procesowych w prowadzonych postqpowaniach podatkowych. 13. Dzialania urzgdu w zakresie wykon;nvania pzez podatnik6w obowiqzku ewide[cjonowania obrot6w przy zastosowaniu kas rejestruj4cych (ewidencja kas fiskalnych i nadz6r nad terminowosci4 ich instalowania, l4cznie z orzecznictwem w zalcesie skutkdw niewykonania tego obowiqzku, liczba skontrolowanych podmiot6w w tym zakesie). 14. Wsp6lpraca kontrolowanej kom6rki organizacyjnej z ksiggowosci4 z kom6rk4 kontroli podatkowej, egzekucyjn4 ewidencji i identi{ikacji podatrikdw i platnik6w oraz kom6rk4 ds. karnych skarbowych (terminowosd zwrot6w, te1minolr'osc przekazywanych dokument6w, przepll.w informacji itp.). 15. SzybkoiC i poprawno(i wprowadzania dokument6w do systemu POLTAX. 16. Sprawdzenie prawidlowosci powi4zan wymaganych dokument6w podatkowych w systemie POLTAX i podsystem6w. 17. Stopieri nadzoru funkcjonalnego, tj. metody i zasady monitorowania pracy pmcownik6w (terminowo3i, rzetelno(i) przez kierownictwo. Procedury i ich realizacja. Szczeg6louy opis ustalefi poczynionych w pol Tzszym zakresie stanowi zal4cznik nr VI do niniejszego protokolu : W kontrolowanych obszarze i za kontrolowa[y okres stwierdzono nasttpui4ce nieprawidlowosci: l,stwierdzono jednq nieprawidlowoii, w postepowaniu podatkowym dotycz{cym polegaj4ce na niezalatwieniu sprawy w teminie okeslonym w art.139 $ 1 Ordynacji podatkowej oraz niezawiadamianiu sfony postqpowani a ptzez ptawie 8 miesiqcy o niemo2noici zalatwienia sprawy w ustawowym terminie co stanowi nilmszenie art.140 Ordynacji podatkov/ej. Stwierdzono nas{f pujqce uchybienia : l) Przy nastepuj4cych zrvrotach nie bylo wszystkich podpis6w wymaganych na podstawie S l0 Zedzqdzenia nr Naczelnika Urzqdu Skarbowego w Gnieznie z dnia 14 kwietnia 2010 r. fl'1"-

13 w sprawie lrybu postqpowania z deklaracjami dla podatku od towar6w i uslug z wykazanymi zwrotami bezposrednimi: (paczkam 4/ ) kwota zl - podpisane przez Kierownika pp i pracowaika, brak podpisu ZastQpcy Naczelnika. (paczkarc D0t0) kwota zl- podpisaae przez Kierownika pp i pracownika, brak podpisu Zastgpcy Naczelnika. / ( paczka ff /2010) kwota zl - podpisane przez Kierov,,nika pp i pracownika, brak podpisu Zastqpcy Naczelnika. ( paczka, nr 4l 1002/20L0) kwota zl - podpisane przez Kierownika pp i Facownika, brak podpisu ZastQpcy Naczelnika. t ( paczka t ) kwota zl - podpisane przez Kierownika pp i pracorvnika, brak podpisu Zastqpcy Naczelnika. - ( paczkaor 4/1002/2010) kwota zl - podpisane przez Kierovnika pp i pracownika, brak podpisu Zastqpcy Naczelnika.. L ( paczkam 4/764t2010) kwota zl - podpisane przez Kierownika pp i pracownika, brak podpisu Gl6wnego Ksiqgowego i Naczelnika Urzqdu. (paczkaw 4/764/2010) kwota zl- podpisane przez Kierownika pp i pracownika, brak podpisu Zasrgpcy Naczelnika. - (pac.kant 4/764/2010) kvota 1426 zl - podpisane przez pracownika, brak podpisu Kierownika pp. 2) Nie wpisano terminu zwrotu podatku VAT: 'i ( paczkat ) n 4/764D010) (Ar,//f/

14 3) W zakesie dopelnienia obowi4zku zainstalowania kasy rejestruj4cej przeprowadzono tylko j edn4 kontrolq dora:ine 4),, Instrukcja w sprawie prowadzeda postqpowair podatkowych w zakesie podatku od towardw i uslug wszczyranych na wniosek strony albo z wzedu w zwi4zku z pzeprowadzon4 kontrol4 podatkow4 z wynikiem pozrt rynym" stanowi4ca zalqcznlk Dr 6/7 powoluje siq na nieaktualne w 2010 roku przepisy, Nie ma tez daty wydania tej instukcji ani datyjej wejicia w zycie. \{I. TRYB WYDAWANIA ZASWIADCZEfI Kontrolq objeto calosa zagad\iet'ia, Szczeg6lowy opis ustalen poczl,nionych w powyzszym zakesie stanowi zalqcznik nr VII do niniejszego protokolu. W kontrolowanym obszarze i z4 kontrolowatry okres nie stwierdzono uchybieri, ani ni prawidlowosci. \TII. ODPOWIEDZIALNOSc PODATKOWA ()568 TRZECICH I STOSOWANIE ULG W SPI-ACIE ZOBOWIAZAN PODATKOWYCH 1. PrawidlowoSi prowadzonych postqpowan i wydawanych decyzji w sprawie orzekania o odpowiedzialnoici os6b tsecich, 2. Prawidlowoii prowadzonych postppowaf i wydawanych decyzji w sprawach umorzenia zaleglosci podatkowych, odroczenia teminu platnosci podatku, rozlozenia na raty podatku lub zaleglosci. 3. Szybkodi i popraranodi wprowadzania dokument6w do systemu POLTAX. 4. Sprawdzenie prawidlowodci powi4zari wyrnaganych dokument6w podatkowych w systemie POLTAX i jego podsystem6w. 5. Stopieri nadzoru funkcjonalnego, tj. metody i zasady monitorowania pncy pracownik6w (terminowodi, rzetelnosd) pnez kierownictwo, Procedurv i ich realizacia. flfi^

15 Szczeg6lowy opis ustalef poczynionych w powy2szym zakesie stanowi4 niniejszego protokolu ; zal4czniki do 1. nr VIIUA Odpowiedzialnodi podatkowa osob tzecich, 2. nr VIII/B Stoso\'r'anie ulg w splacie zobowi4zai podatkowych W kontrolowanych obszarach i w kontrolowanym okresie stwierdzono : ) odpowiedzialnoii ooda*owa osdb trzecic Sttvierdzone nieprawidlowosci : -naruszeme art. 116 g I oraz art. 115 g 1 Ordynacji podatkowej gdyz vr' sentencjach decyzji nie zawafio informacji o solidamej odpowiedzialno5ci (dotyczy spraw opisanych pod poz. I do 7 zal4cznika nr VIIVA), -naxuszenie art. 116 S 1 Ordynacji podatkowej poprzez niewykazanie w spos6b wystarczaj4cy bezskutecznoici egzekucji (dotyczy spraw opisaaych podpoz, r,4,i zan4czn\ka $ vrrrla )- -naruszenie art. 1t6 g 1, art. 187 g 1 OrdFacji podatkowej poprzez orzeczeuie o solidarnej odpowiedzialnosci czlo\)ka zarzqlu za zalegloici podatkowe Si6lki w \rysokosci innej niz wynikaj4cej z zebtanego materialu dowodowe go (zeznante podatkowe, dlecyzja okjeslajqca wysoko36 zobowi4zania podatkowego), (dotyczy spraw opisanych pod poz. r, 4 zaracznika nr vlil/a). -natuszenie aft. 125 g l, an. 139 g 1 Ordynacji podatkowej poprzez przedtuzanie temrinu zalatwienia spmwy bezvzasadntonychprryczyn (z akt sprawy nie wynika aby bylo prowadzone postepowaniedowodowe),(dotyczysprawopisanychpodpoz.6,,l,9,1l,13,15,16zalacznlka ru VtIVA). -naruszeme art. 210 g I pkt 4 Ord).nacji podatkowej poprzez nie wskazade petnej podsta.ta,y prawnej declzji (dotyczy spraw opisanychpod,poz. g _17 zal4cznika nr VII/A), -naruszenie aft. 165 $ 4 Ordynacji podatkolvej poprzez wieiokotne wszczynanie postqpowania podatkowego w tej samej spra\^,ie (dotyczy spraw opisanych pod po z. 8, Il, 72, L3, 14, 15, 16 zalqczlika m VIIIA), -naruszenie ar ordynacji podatkowej poprzez blqdne okreilenie zakesu przedlu2anego postgpowania podatkowego (dotyczy spawy opisanej pod poz. 9 zar4cznika nr VIII/A). -raruszenie art. 150 g 2 i art. 165 g 4 Ordynacji podatkowej poprzez blpdne ustalenie dafy zaslqpczego dorqczenia postanowienia (dotyczy spraw opisanych pod poz. 72,14 zalqczrika nt VIII/A). WlA

16 -naruszede ar $ 4 Ordynacji podatkowej popzez nielrawidlowe wszczqcie post powania podatkowego (brak dorqczenia postanowienia o wszczgciu postqpowania), (dotyczy spraw opisanych pod poz. 1,5,76 zatqcz ka, ft YIll/A), -naluszenie art. 140 $ 1 Ordynacji podatkowej poprzez blpdne wskazanie nowego terminu zalatwienia spra$y (dotyczy sprawy opisatej podpoz.6 zal4cznika nr VIII/A), -naruszenie ad. 122 Ordynacji poda&owej poprzez niewyja(nienie dokladnie stanu faktycznego sprawy (ustalenia adresu zamieszkania Strony), (dotyczy sprawy opisanej pod poz. 4 zalqcz,t'ika VtrI/A), -naruszenie art. 108 $ 2 pkt 2 lit, b oraz!22 Ordynacji podatkowej poprzez wydanie decyzji o solidamej odpowiedzialnosci osoby trzeciej bez udokumentowania w aktach sprauy czy decyzja o odpowiedzialnosci platnika zostala dorqczona (dotyczy spraw opisanych pod poz. 6, 7 zal4cznika nr VIII/A), -naruszenie ejt, 122, ert. 187 Ordynacji podatkowej poptzez nie wl4czenie do materialu dowodowego dokument6w (deklaracji lub zezna:i,) na podstawie kt6rych wydano decyzjp o odpowiedzialnosci os6b tzecich (dotyczy spraw opisanych pod poz zal4cznika w VIIVA). -naruszenie art. 125 $ 1 Ordynacji podatkowej poprzez nieuzasadnione, kilkukrotne kierowanie do Stony pism (wezwan) o tej samej tresci (dotyczy spra*y opisanej pod poz. 9 zalqcznika nr vu/a), -naruszenie art. 200 Ordynacji podatkowej poprzez wyznaczanre siedmiodniowego terminu do zapoznania z materialem dowodowym przed zakoriczeniem postqpowania wyjasniaj4cego (dotyczy sprawy opisanej pod poz. 9 zal4cznika nr VIII/A), -naruszenie arl. 172 $ l, at 177 Ordynacji podatkowej poprzez brak udokumentowania wplla /u do organu zal4czonego do akt sprawy materialu dowodowego (dotyczy sprawy opisanej pod poz. 17 zal4cznika nr VIII/A). Stwieralzone uchybi nia: 1. Kilkakotne uiszczynanie postqpowania podalkowego w tej samej sprawie (dotyczy spraw opisanych pod poz. 8,11,12,13,14, 15, 16 zalqcznika nr VIII/A), 2. Kilkukotne kierowanie wezwair do Stony o tej samej tre6ci (dotyczy sprawy opisanej pod poz. I zalqclnika nr VITI/A). 3. Brak powolaniu nr spra\4y na wezrdaniach (dotyczy spraw opisanych pod poz zal4cznika nr VIII/A),,trlw

17 4. Kilkukrotne wydawanie zawiadomieri o mo2liwo6ci w)?owiedzenia siq w sprawie pomimo nie udokumentowanie prowadzenia jakiegokolwiek postepowania dowodowego pomtqdzy tym zawiadomieniami (dotyczy sprawy opisanej pod poz. 9 zalqcznika nr VIII/A), 5. Akta spmwy nie s4 poukladane chronologicznie wedlug dat podejmowanych czynnosci (w aktach sprawy zakoriczonej decyzj4 opisanq pod m 7 zalqcznika w yiiiia). ) Srosowanie uie w splacie zobowiazari Sfwierdzone nieprawidlowosci : 1. W sprarvach wymienionych w pozycjach nr 9 i 17 zdqcznika nr VIIVB organ podatkowy w tresci wydanych decyzji nie wskazal w spos6b jednoznaczny jakimi argturentami kierowal sie udzielaj4c rat w mniejszej ilodci lub w wyzszej rysokojci niz te kt6re olceslil podatnik we wniosku o ulgq co stanowi naruszenie at, 210 $ 5 i 6 Ordlalacji podatkou7ej. powyzsze argumenty wskazano natomiast w pozostalycb dokumentacb stanoe/i4cych mate al dowodowy zebmny w przedmiotowych sp{awach. 2. w sprawach wymienionych w pozycjach m 4 i 13 zar4czrika VIII/B brak w uzasadnieniu postanovr'ienia o przedluzeniu postqpowania.rvyjasniaj4cego infomacjach o faktycznej p\zyczynte jego ptzedluzenia tj. zapewnienia podatnikowi mozliwosci.rrypowiedzenia siq przed wydaniem decyzji na temat zgromadzonego materialu dowodowego zebranego w sprawlg po upzednim dorpczeniu zawiadomienia na podsta\i/ie art. 200 Ordynacji podatkowej co stanowi namszeme pzepisu art. 140 Ordynacji podatkowej. 3. W sprawach wynienionych w pozycjach nr 3, 4, 5, 6, 7 zal4cznika tu VIII/B brak w uzasadnieniu decyzji wydalej na podstawie opinii organu samorz4dowego analizy i oceny sytuacji mate alno- finansowej podatnika co stanowi naruszeaie art. 210 g 1 pkt 6 Ordynacji podatkowej ( uzasadnienie faktyczne). Stwierdzone uchybienia: 1. W sprawie wl.mienionej w pozycji nr 5 zal4czntka rlr VIIIE brak w aktach sprawy dokumentu ( lub wyja3nienia ) wskazuj4cego na istnienie okolicznojci uzasadniajecych komecznosi przedluzenia po raz drugi post powania wyja$niaj4cego na podstawie alt. 140 Ordynacji podatkowej. 2. W sprawach wymienionych w pozycji ru 10 i 2l zal4czika w VIII/B brak w aktach sprawy dokumentu ( lub wl,ja3nienia ) wskazujqcego na isbrienie okolicznojci uzasadniaj4cych koniecznosi pzedluzenta (po taz tzeci ) postqlowania r,vyjainiaj4cego na podsta\rie art. 140 Ordynacji podatkowej. ffl,/t/

18 3. W sprawie wymienionej w pozycji ff 71 zatqcztika nr VIIVB brak w aktach sprawy dokumentu ( lub uyjainienia ) wskazuj4cego oa istnienie okolicznoici uzasadniaj4cych koniecznosi przedluzenia (po raz pierwszy) postgpowania wyjainiaj4cego na podstawie alt. 140 Ordynacji poda&owej. Jednoczednie w tej samej sprau/ie postanowienie o pzedluzeniu po raz drugi postgpowania wyjafniaj4cego uzasadriono tym, ze nie uptyn4l jeszcze temin ostatniej raty wyztaczonel poprzedni4 decyzj4 rataln4. Tymczasem zlo2enie wniosku o zmiane decyzji ratalnej w zakesie ostatniej raiy Wzed upl]'wem teminu jq zaplaty nie stanowi jednak przeszkody przed wydaniem decyzji zmieniajtcej i wlztaczenfu nowych ral zar6wno w zakresie kwot i termin6w ich platnosci. 4. w sprawach wymienionych w pozycjach nr 3, 5, 11, 12, 16, 18, 19,21 zal4cznika nr VIIIIB wyslano (dorqczono podatnikowi) zawiadomienia na podstawie art. 121 i 123 Ord)'nacji podatkowej o mo2liwo3ci wziqcia czynnego udzialu w tocz4cym siq postqpowaniu wyjasniaj4cym dopiero po wczedniejszym dorgczeniu postanowienia o przedluzeniu postgpowania wyjadniaj4cago na podstawie art. 140 Ordynacji podatkowej. IX. ZADANIA URZEDV ZWIAZANE Z CZI, ONKOWSTWEM W TJNII EUROPEJSKIEJ 1. Funkcjonowanie stanowisk ds. handlu wewnqtzwsp6lnotowego w urzqdzie. 2. Funkcjonowanie i wykorzystanie systemu MES: 1. podzial uprawnieri dostwu do systemu VIES, 2. obsluga dokument6w VAT-UE, VAT-UEK, 3. kontrola rozliczei podatnik6w za pomoca dostqpnych npot6w, 3. Wymiana informacji na fomularzach SCAC 2004 i ich wykozystanie. 4. Wsp6lpraca os6b kontaktowych z kom6rk4 kontroli podatkowej w zakesie wykovystania wymienianych informacji. 5. Sprawdzenie teminowosci i prawidlowosci wykreslania podatnik6w VAT-UE na podstawie art.97 ust.15 ustawy o podafku od towar6w i uslug. w,frt

19 Szczeg6lowy opis ustalei poczynionych w powyzszym zakresie stanowi zal4cznik nr IX do niniejszego protokolu. W kontrolowanym obszarze i za konlrolowany okres stwi rdzono nastepujace nieprawidlowosci : Kontroluj4cy stwierdzil, iz zadania wzgduzwiezate z czlonl(ostwem w Unii Europejskiej nie s4 realizowane prawidlowo. Urzqd nie stosuje zarowno w).tycznych przewidzianych w procedurach wymiany informacji o podatku VAT (Zwzqdzenie Ministra Finansdw re 12 z dnra 26 marca 2009 r.) otuz nie realizuje zalecei lzby Skarbowej w poznaniu w powyzszym zakresie a w szczegojno3ci: l. Zatwierdzenie informacji podsumora,uj4cych VAT_UE pzed tenninem obowrqzkowej wysylki danych obrotowych ( afi. 23 Rozporz4dzenia Rady we nr 1798/2003 z dnia1 pa2dziernika 2003 r. w sprawie wsp6lpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od wanosci dodanej) ; 2. Brak zawiadomiei do komrirki kamej-skarbowej w odniesieniu do infonnacli, kt6re zostaly zlozone po teminie ( af,t. 100 ustawy z dnia 11 malca 2004 r. o podatku od towar6w i uslug); 3 urz4d nie generovr'ar raport6w, za pomoca kt6rych m6glby analizowad dane w systemie vies ( Informacja o wynikach kodroli opodatkowania trarsakcji wewn4trzwspdlnotowych podatkiem od towax6w i uslug oraz egzekwowania zaleglosci w VAT _ raport NIK z kwietnia 2010 r.; Zadania dla Dlrektordw Izb Skarbowych i Urzgd6w Skarbora,ych; procedury wymiany informacji o podatku VAT- Zal4cznik do Zarz4dzeua ft 12 Ministra linans6w z dnia t.); 4. Brak udokumentowanych pr6b wyja3nienia niezgodnodci w zakresie poprawnosci pomigdzy deklaracjami VAT a informacjami podsumowuj4cymi VAT_UE (afi.ggiafi.l00ustawyzdnia 11 marca 2004 r. o podatku od towar6w i usfug ) 5. Brak udokumentowa.nych pr6b wyjasnienia braku za kontrolowany okes deklaracji VAT oraz informacji podsumowui4cych vat-ue ( art. 99 i art. r00 ustawy z dnia rl marca 2004 r. o podatku od towa.6w i uslug); 6. Urz4d nie generowal raportu z systemu POLTAX,, Raport o aktlnvnosciach VIES wytypowanych do zamkniqcia" maj4cego na celu zidentyfikowanie podmiot6w do wykrcdlenia ( art. 97 ust. 15 ustawy z dnia I I marca 2004 r. o podatku od towar6w i uslug); 7. Brak wyjasnieri w zakesie niezgodnodci pomiqdzy informacjami uzyskanymi z iffrych l(raj6w UE a dokumentami VIES (Informacja o wynikach kontroli opodatkowania tmnsakcji wewn4trzwsp6lnotowych podatkiem od towardw i uslug oraz egzekwowa.nia zaleslosci w VAT Plrl'

20 - raport NIK z kwietnia 2070 r', Zadaaia dla Dlaektor6w Izb Skarbowych i Urzgd6w Skarbowych; Procedury wymiany informacji o podatku VAT- Zalqcznrk do Zanqdzenia t 12 Ministra Finans6w z dn1,a t.). Stwierilzone uchybienia: W kontrolowanlan okesie u1z4d skarbo\ry : - nie rrygenerowal tuportn,, Raport o podatnikach hiezarcjestrcwanych dla I/IES, ktirzy posiadajq,,aine rczliczenia I/IES" kt6ry umoaiq,ilby identyfikacjq podmiot6w nieupravmionych do wewn4trzwsp6lnotowych dostaw lub wewnetrzrasp6lnotowych nabyi; - jednokrotnie wygenerowal raport,,rapolt z komunikatiw kontrolnych dotyczqcy sprtodzeki.a numerdw VAT nabywc'w",przez co nie jest mozliwa pelna kontrola nad podmiotami dokonuj4cymi dostaw do nieallpvnych lub nieuprawnionych podmiot6w z kaj6w UE ; -nieliczne udokumentowane pr6by kontaktu z podatnikami w celu wyjasnienia nieprawidlowodci - brak udokumentowanej analizy rapof6w systemoxych co uniemo2liwia prawidlowe t)?owanie podmiot6w do czynnosci sprawdzaj4cych lub kontoli podatkowej. X. PODATKI MAJATKOWE I OPI-ATY 1.?rawidlowo3i funkcjonov/ada systemu,,c4'fiiosci majqtkowe" (Czm), spos6b wykorzystania zasob6w systemu w prowadzonych kontrolach podatkowych, postqpowaniach podatkowych, postqpowaniach egzekucyjnych o{az w prowadzonych czynno(ciach dotycz4cych opodatkowania przychod6w nieznajduj4cych pokycia w ujawnionych 2r6dlach lub pochodzqcych ze tu6del nieuj awnionych. 2. Czynno3ci urzgdu skarbowego zwi4zane z kontroleterminowo3ci skladania przez podatnik6w deklaracji i informacji podatkowych, werfikacj4 deklaracji podatkowych, zapewnieniem teminowodci wszczynania postwowai podatkowych. 3. Kontrole prowadzone u plahrik6w, w tym notaduszy. 4. PrawidtowoSd prowadzonych postfl)owari podatkowych, kontrola terminowosci i prau idlowosci wydanych decyzji. 5. Liczba i analiza wniesionych odwolari od decyzji n'aczel!\ika vzedu skarbowego, w tym: -zalatwionych w Ltybie 226 ustawy Ordynacja podatkowa (terminowoii i prawidlowodc zalatwienia odwolai).

',I. 0 *y*6r i utylizacja produkt6w pochodz4cych z rozbi6rki zakwalifikowanych jako odpady budowlane

',I. 0 *y*6r i utylizacja produkt6w pochodz4cych z rozbi6rki zakwalifikowanych jako odpady budowlane Muzeum Palacu Krt6la Jana III w Wilanowie ul. Stanislawa Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa Warszawa, dn. 15-06-2015 r. Dzial inwestycii ZAPYTANIE OFERTOWE dla zam6wienia publicznego o warto5ci nie

Bardziej szczegółowo

,,> B URh,f ISTRZ GMINY i rvilasta Czerwionka-Loszczyny Zart4dzenie Nr 24112 Burmistza Gminy i Miasta Gzerwionka-Leszczyny. z dnia 24 stycznia ZO12 r.

,,> B URh,f ISTRZ GMINY i rvilasta Czerwionka-Loszczyny Zart4dzenie Nr 24112 Burmistza Gminy i Miasta Gzerwionka-Leszczyny. z dnia 24 stycznia ZO12 r. ,,> B URh,f ISTRZ GMINY i rvilasta Czerwionka-Loszczyny Zart4dzenie Nr 24112 Burmistza Gminy i Miasta Gzerwionka-Leszczyny z dnia 24 stycznia ZO12 r. w spnawie wprowadzenia,,polityki bezpieczefstwa informacji

Bardziej szczegółowo

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu Specyfikacja lstotnych Warunk6w Zam6wienia W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu internetowego Uzedu Zam6wiei Publicznych, w dniu 0,1.06.2015 roku zamieszczono

Bardziej szczegółowo

, I '...' KAPITAT LUDZKI NARODOWA STRATECIA 5PO]N05C. Projekt wsp6lfinansowany przez UniQ EuropejskE ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego

, I '...' KAPITAT LUDZKI NARODOWA STRATECIA 5PO]N05C. Projekt wsp6lfinansowany przez UniQ EuropejskE ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego KAPTAT LUDZK NARODOWA STRATECA 5PO]N05C P ;r U{A EUBOPEJS(A EUROPESK. '...' FUNDU5Z 5POTECZNY, w^iduii^opr^cyw Nr sprawy: OR081 1 3/LG/2014/EKONOMSTA SPECYFKACJA STOTNYCH POWAT KARTUSK/POWATOWY URZAD PRACY

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Obrachunkowa Egz. nr 2 w Rzeszowie PROTOKOL

Regionalna Izba Obrachunkowa Egz. nr 2 w Rzeszowie PROTOKOL Regionalna Izba Obrachunkowa Egz. nr 2 w Rzeszowie PROTOKOL kontroli kompleksowej Miasta Rzeszowa przeprowadzonej w dniach od 15 listopada 2011 r. do 16 stycznia 2012 r. na podstawie upowaznienia nr 46/K/2011

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2012 ROKU Dyrektor Izby Skarbowej i Naczelnicy Urzędów Skarbowych jako organy rządowej administracji niezespolonej podległe ministrowi właściwemu

Bardziej szczegółowo

auru2qc6.?c{ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK6W ZAM6WrnNre ,ZATWIERDZAM Sp ecyfikacj a istotny ch warunk6w znn6wimia

auru2qc6.?c{ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK6W ZAM6WrnNre ,ZATWIERDZAM Sp ecyfikacj a istotny ch warunk6w znn6wimia Sp ecyfikacj a istotny ch warunk6w znn6wimia SPECYFIKACJA ISTOTYCH WARUK6W ZAM6Wrnre do przetargu nieograniczonego na wykonanie zam6r4/ienia publicznego pn.:,,swiadczenie dla arodowego Banku Polskiego

Bardziej szczegółowo

MINISTER-CZtONEK RADY MINISTROW SZEF KANCELARII PREZESA RADY MINISTROW

MINISTER-CZtONEK RADY MINISTROW SZEF KANCELARII PREZESA RADY MINISTROW MNSTER-CZtONEK RADY MNSTROW SZEF KANCELAR PREZESA RADY MNSTROW Jacek Cichocki BBF.P-61-212(1 )113 31166/f) Warszawa, dnia.3 wrzesnia 213 r. Pan Maciej Berek Sekretarz Stanu dotyczy: projektu budtetu cz~sci

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2014 ROKU Dyrektor Izby Skarbowej i Naczelnicy Urzędów Skarbowych jako organy rządowej administracji niezespolonej podległe ministrowi właściwemu

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4101-21-01/2013 P/13/039 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE (tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Zespołu Orzekającego Komisji Rozstrzygającej) I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i

Bardziej szczegółowo

Sp61ka z ograniczonq_ odpowiedzialnosciq_ SP6t.KA KOMANDYTOWA OPINIA I RAPORT. NIEZALEZNEGO BIEGt.EGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sp61ka z ograniczonq_ odpowiedzialnosciq_ SP6t.KA KOMANDYTOWA OPINIA I RAPORT. NIEZALEZNEGO BIEGt.EGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO l, L \ ) u u R A FN Sp61ka z ograniczonq_ odpowiedzialnosciq_ SP6t.KA KOMANDYTOWA 41-200 Sosnowiec, u/. Kiliflskiego 54/11113, tel.: 32-266-94-21, telefax: 32-266-84-14 http://www.rafin.com.p/ e-mail:biuro@rafin.com.pl

Bardziej szczegółowo

ubiesai4cych iie o udzierenie ich

ubiesai4cych iie o udzierenie ich Komunalny Zaklad Gospodarki Mieszkaniowei w Katowicach N2.231.m.2013.1!rK Katowice, dnia 19.03.2013r wyjasnienta oraz ZMTANA TRESCT stwz Przetarg nieograniczony pn: Dostawa i u,ilrozenie Zintegroutahego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZf\DZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOSCI. z dnia... 2014 r.

ROZPORZf\DZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOSCI. z dnia... 2014 r. ROZPORZf\DZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOSCI z dnia... 2014 r. w sprawie przekazania rozpoznawania wniosk6w o nadanie klauzuli wykonalnosci decyzjom wydanym przez Rad((, Komisjft Europejsk~b Europejski Bank

Bardziej szczegółowo

Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii

Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii /. Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii 31-826 Krak6w, os. Zlotej Jesieni 1 Szezegolewe na udzielanie wiadczen zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2013 ROKU Dyrektor Izby Skarbowej i Naczelnicy Urzędów Skarbowych jako organy rządowej administracji niezespolonej podległe ministrowi właściwemu

Bardziej szczegółowo

NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY

NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY Nr ewid. 129/2005/P/04/138/LBY Informacja o wynikach kontroli Wykorzystanie rodków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dopłaty do udzielonych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK JAKOŚCI. Zweryfikował: Zaakceptował: Zatwierdził: Radca prawny. Sebastian Korzeniowski. data, podpis

PRZEWODNIK JAKOŚCI. Zweryfikował: Zaakceptował: Zatwierdził: Radca prawny. Sebastian Korzeniowski. data, podpis Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach, ul. Żwirki i Wigury 17, 40-063 Katowice PRZEWODNIK JAKOŚCI PJ/1 obowiązuje od: 11.12.2013 KOPIA UŻYTKOWA- WERSJA ELEKTRONICZNA Odpowiedzialny za opracowanie: Zweryfikował:

Bardziej szczegółowo

WYST~PIENIE POKONTROLNE

WYST~PIENIE POKONTROLNE KUI.:TURY l DZIEDZiCT\v',\ NA.RODOWEGO Warszawa, dniaao wrzesnia 2013 r. Pan Robert Banasiak Dyrektor Centrum T echnologii Audiowizualnych we Wroclawiu WYST~PIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

I n s t r u k c j a w sprawie obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi

I n s t r u k c j a w sprawie obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2013 Dyrektora Generalnego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych)

Bardziej szczegółowo

Sosnowiec, dnia 22 stycznia 2014 roku. KP/2/FE/20i3/PZP/fax-25/234/fax-26/ 338/fax-29/fax-3o/fax-4o/fax-49/20i4

Sosnowiec, dnia 22 stycznia 2014 roku. KP/2/FE/20i3/PZP/fax-25/234/fax-26/ 338/fax-29/fax-3o/fax-4o/fax-49/20i4 tel. (32) 292 55 90 do 92 / faks: (32) 292 46 38; e-mail: sekretariatorpwik.sosnowiec.pl KP/2/FE/20i3/PZP/fax-25/234/fax-26/ 338/fax-29/fax-3o/fax-4o/fax-49/20i4 Sosnowiec, dnia 22 stycznia 2014 roku Do

Bardziej szczegółowo

LPO 4101-23-03/2013 P/13/042 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO 4101-23-03/2013 P/13/042 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4101-23-03/2013 P/13/042 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/042 Zwalczanie oszustw w podatku od towarów i usług.

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania testowe oraz pytania do czci ustnej egzaminu

Przykładowe pytania testowe oraz pytania do czci ustnej egzaminu Na podstawie 4 ust. 1 pkt 2 Załcznika nr 1 do rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2006 r. w sprawie sposobu organizowania i przeprowadzania egzaminu na audytora wewntrznego oraz działania

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA POLTAX Sp zo o. 03949 Warszawa.!1. wan.iy I1A lok.3 tel : +48 (22)6165511.61655121 lax: +48 (22) 616609s e ma l: biuro@pol-iax.pl wwur por-ra).pl Ld< 66/u /,to (-fuselaj;o,2r*o.og sz OPINIA NIEZALEZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z AUDYTU

SPRAWOZDANIE Z AUDYTU SPRAWOZDANIE Z AUDYTU Nazwa zadania audytowego: Ocena systemu kadrowego Nr zadania audytowego: 7/2006 Nazwa i adres jednostki audytowanej: Urząd Miasta Opola, Referat Kadr w Wydziale OR Zespół audytorów

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Biegfych Rewident6w

Kancelaria Biegfych Rewident6w Kancelaria Biegfych Rewident6w Spolka Akcyjna OPINIA I RAPORT ZBADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r, Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chalubinskiego w Zakopanem VI.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Andrzeja Zolla za 2003 r.

INFORMACJA Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Andrzeja Zolla za 2003 r. INFORMACJA Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Andrzeja Zolla za 2003 r. Informacja stanowi wykonanie art. 212 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 97, poz. 483 sprost.:

Bardziej szczegółowo

Ka nee I a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPINIA I RAPORT

Ka nee I a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPINIA I RAPORT Ka nee a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPNA RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres 1.01.-31.12.2008

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 38 Uchwaly Nr 190 z dnia 29 pazdziemika 2013 r. - Regulamin pracy

Na podstawie 38 Uchwaly Nr 190 z dnia 29 pazdziemika 2013 r. - Regulamin pracy MINIS r E R GOSPODARKI \ DDR-II-4300-A^/^/14 Warszawa, 2014 r. Komisja Wspolna Rz^du i Samorzqdu Terytorialnego >'2^ /i^pisn/ / < Na podstawie 38 Uchwaly Nr 190 z dnia 29 pazdziemika 2013 r. - Regulamin

Bardziej szczegółowo

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni Sciek6w "Chemiczna" OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU. i *** SEKCJA l: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni Sciek6w Chemiczna OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU. i *** SEKCJA l: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni Sciek6w "Chemiczna" i *** r * * : * *. * * : *** UNIA EUROPEJSKA Publikacja suplementu do Dziennika Uzedowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA. dla zamowienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadnia dotycz^cego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA. dla zamowienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadnia dotycz^cego: Miejski Zaklad Komunalny w Polanicy-Zdroju Spolka z o.o. 57-320 Polanica-Zdroj, ul Spacerowa 2 Tel. 74/865 17 80, Fax 74/869 01 61 www.mzk-polamca.pl, e-mail: mzk@mzk-polanica.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo