I. ETAP 1 - Czynności wstępne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. ETAP 1 - Czynności wstępne"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 11 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mikołowie z dnia r. Szczególny tryb postępowania z dokumentami związanymi ze zwrotami bezpośrednimi nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w zakresie podatku od towarów i usług. I. ETAP 1 - Czynności wstępne 1. Przyjęcie deklaracji dla podatku od towarów i usług z sali obsługi podatników oraz z kancelarii i wyodrębnienie ze zbioru deklaracji z wykazanymi zwrotami podatku. 2. Przekazanie deklaracji do Komórki d/s Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej oraz Przetwarzania Danych w celu wprowadzenia do systemu POLTAX. W przypadku deklaracji składanych w formie elektronicznej dokonanie weryfikacji prawidłowości danych na poziomie aplikacji SPED oraz sporządzenie rejestru zestawienie dokumentów elektronicznych z wykazanym odpisem. Deklaracje z dołączonymi pismami każdorazowo przekazywane są do sekretariatu Urzędu w celu dokonania dekretacji i wprowadzenia pisma do aplikacji Biblioteka Akt. 3. Przekazanie deklaracji oraz rejestru zestawienie dokumentów elektronicznych z wykazanym odpisem do Referatu Orzecznictwa Podatkowego celem sprawdzenia deklaracji pod względem formalnym i merytorycznym, a następnie zatwierdzenia w systemie POLTAX. Odpowiedzialni: pracownicy Referatu Orzecznictwa Podatkowego PP-1 zgodnie z zakresem czynności, pracownicy Działu Obsługi Bezpośredniej zgodnie z zakresem czynności. Nadzoruje: Kierownik Referatu Orzecznictwa Podatkowego, kierownik Działu Obsługi Bezpośredniej II. ETAP 2 - Postępowanie z deklaracjami z wykazanymi zwrotami po wprowadzeniu ich do systemu Poltax: 1. Czynności wykonane przez pracowników Referatu Orzecznictwa Podatkowego a/ sprawdzenie deklaracji pod względem formalnym i rachunkowym pracownik dokonujący sprawdzenia potwierdza ten fakt stosowną adnotacją na deklaracji, b/ sprawdzenie sposobu reprezentacji podatnika, udzielonego pełnomocnictwa oraz ich zakres (mając na uwadze osoby, w stosunku do których orzeczono zakaz prowadzenia działalności gospodarczej lub pełnienia funkcji pełnomocnika o ile dane są w posiadaniu urzędu - informacje w polu "Uwagi" w systemie POLTAX). W przypadku stwierdzenia braku rachunku bankowego sporządza się wniosek do komórki Wieloosobowego Stanowiska Pracy Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej oraz Przetwarzania Danych celem wezwania podatnika. c/ tworzenie oraz zatwierdzenie rejestrów i ich przekazanie do Działu Rachunkowości Podatkowej. d/ sprawdzenie zasadności zwrotu w zakresie wykazanych kwot, terminów zwrotów i składanych wraz z deklaracją wniosków w trybie art. 14 ust. 9a - 9 j i art. 87 ust. 2a, 5, 5a i 6 ustawy o VAT, e/ weryfikacja złożonych zabezpieczeń majątkowych, o których mowa w art. 87 ust. 4a - 4f ustawy o VAT i prowadzenie postępowania w sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia zabezpieczenia majątkowego (w przypadku złożenia takiego zabezpieczenia), przygotowanie projektu rozstrzygnięcia f/ wzywanie podmiotów do poprawy błędnie wypełnionych deklaracji, do przedłożenia niezbędnych dokumentów czy złożenia niezbędnych wyjaśnień, na podstawie Działu V Czynności sprawdzające ustawy Ordynacja podatkowa, sporządzanie protokołów z ww. czynności sprawdzających dokonanych przy udziale podatnika. W przypadku odmowy złożenia 1

2 korekty deklaracji bądź nie stawiania się na wezwanie sporządza się wniosek o kontrolę i przekazuje go do Działu Kontroli Podatkowej, g/ przeprowadzanie czynności analitycznych mających na celu wstępną ocenę ryzyka w zakresie wykazanego zwrotu ze szczególnym uwzględnieniem takich obszarów jak: - informacje na temat wcześniejszych kontroli przeprowadzonych u podatnika w okresie co najmniej 12 miesięcy, z uwzględnieniem kontroli, podczas których stwierdzono istotne uchybienia w rozliczeniach, - wykazywanie dostaw wewnątrzwspólnotowych przez podatników niezarejestrowanych jako podatnicy VAT-UE, - występowanie, w przynajmniej jednym z dwóch ostatnich kwartałów poprzedzających dokonywanie analizy, znacznych rozbieżności (rzędu 25% i więcej) pomiędzy danymi zawartymi w deklaracjach VAT, a danymi wynikającymi z informacji podsumowujących VAT-UE oraz z systemu VIES, - wykazywanie wyłącznie kwot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następne okresy rozliczeniowe w dłuższym czasie (powyżej 12 miesięcy), jeżeli prawidłowość rozliczeń za wcześniejsze okresy nie była weryfikowana, - deklarowanie przez podatnika nabyć środków trwałych ze szczególnym uwzględnieniem przypadków wykazywania tych nabyć w kwocie netto przekraczającej wartość obrotów z 3 ostatnich okresów rozliczeniowych, - przypadki nagłego wzrostu obrotów (pow. 100% w stosunku do poprzedniego okresu rozliczeniowego), - przypadki wystąpienia sprzedaży w jednym okresie rozliczeniowym po sześciomiesięcznym okresie nie wykazywania obrotów, - deklarowanie straty (ustalonej na podstawie zeznań rocznych) przez ostatnie 2 lata prowadzonej działalności, - sytuacje, gdy w komórkach kontroli znajdują się niezrealizowane wnioski o przeprowadzenie kontroli (z innych komórek urzędu, ze źródeł zewnętrznych, z wyłączeniem wniosków o przeprowadzenie kontroli krzyżowych), - inne uzasadnione przypadki: sytuacje gdy wraz z deklaracją w zakresie podatku od towarów i usług z wykazaną kwotą do zwrotu na rachunek bankowy złożono wniosek o zwrot lub o przyspieszenie terminu zwrotu na podstawie art. 14 ust. 9a-9j oraz art. 87 ust. 2a,5, 5a i 6 ustawy o podatku od towarów i usług, przypadki, w których podatnik w okresie rozliczeniowym nie wykonał czynności opodatkowanych na terytorium kraju oraz czynności wymienionych w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT, przypadki deklarowania zwrotu na rachunek bankowy przez podatników jednocześnie korzystających z ulgi na zakup kas rejestrujących, Należy w tym przypadku wykorzystać dane wynikające z baz danych tutejszego urzędu skarbowego, informacje pochodzące od innych organów i instytucji, informacje z przeprowadzonych postępowań oraz wiedzę posiadaną przez urząd o podatniku. Czynności analityczne dokonywane są na podstawie wydrukowanej z podsystemu KONTROLA Karty oceny zasadności zwrotu VAT. Po uzupełnieniu brakujących danych oraz dokonaniu ewentualnej poprawy nieprawidłowych zapisów pracownik potwierdza fakt dokonania analizy poprzez złożenie na Karcie oceny zasadności zwrotu VAT podpisu z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego. Karta oceny zasadności zwrotu VAT sporządzana jest w jednym egzemplarzu dołączonym do deklaracji, której dotyczy, przechowywanym po dokonanym zwrocie w bibliotece akt. h/ sporządzanie wniosków do kontroli podatkowej, i/ przeprowadzanie czynności sprawdzających u podatników wytypowanych na posiedzeniu zespołu ds. typowania podmiotów do kontroli podatkowej lub czynności sprawdzających. 2

3 Czynności sprawdzające przeprowadzane z udziałem podatnika dokumentowane są protokołem sporządzonym, zgodnie z zasadami określonym w art. 172 ustawy Ordynacja podatkowa. Inne czynności sprawdzające, w których nie uczestniczy podatnik, które przeprowadzane są w związku np. z posiadanymi przez organ dokumentami, należy udokumentować notatką służbową. Protokoły z czynności sprawdzających, jak i wszelkie inne dokumenty potwierdzające dokonanie czynności sprawdzających należy dołączyć do deklaracji, której one dotyczą. j/ przygotowywanie postanowień o przedłużeniu terminu zwrotu w związku z koniecznością sprawdzenia jego zasadności w ramach regulacji, o których mowa w art. 274b ustawy Ordynacja podatkowa w związku z art. 87 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, k/ przygotowanie Karty potwierdzeń zwrotu na formularzu według ustalonego wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w którym pracownik Referatu Orzecznictwa Podatkowego wpisuje wstępne dane dotyczące podatnika: nazwę, NIP, okres, kwotę i termin zwrotu. W przypadku likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej, Kartę potwierdzeń zwrotu przygotowuje się na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do ww. zarządzenia wewnętrznego dla poszczególnych wspólników zlikwidowanej spółki. W karcie tej pracownik Referatu Orzecznictwa Podatkowego wpisuje wstępne dane dotyczące zlikwidowanej spółki (nazwę, NIP, kwotę i termin zwrotu) oraz dane poszczególnych wspólników, którym przysługuje zwrot (imię i nazwisko, NIP, procentowy udział w kwocie zwrotu, kwotę i termin zwrotu). Do karty dołącza się dokumenty, o których mowa w art. 14 ust. 9b ustawy VAT. Termin realizacji zadania: - pkt a, b, d, g, k: 10 dni roboczych od daty wpływu deklaracji do urzędu, - pkt c: 15 dni od otrzymania, - pkt e : trzy tygodnie od daty wpływu wniosku do urzędu, - pkt f: 21 dni od daty wpływu deklaracji do urzędu, - pkt h: na polecenie kierownika Referatu PP1 lub Zastępcy Naczelnika - pkt i: zakończenie najpóźniej na 10 dni przed terminem zwrotu, - pkt j: 3 dni od daty powzięcia informacji o konieczności wydania postanowienia, Odpowiedzialni: pracownicy Referatu Orzecznictwa Podatkowego PP-1 zgodnie z zakresem czynności Nadzoruje: Kierownik Referatu Orzecznictwa Podatkowego. 2. Czynności wykonane przez zespół do spraw typowania podmiotów do kontroli podatkowej lub czynności sprawdzających: 1. Zespół do spraw typowania podmiotów do kontroli podatkowych lub czynności sprawdzających podejmuje decyzje w zakresie deklaracji VAT-7 z wykazaną kwotą zwrotu w oparciu o: - wydruk: "Raport o podmiotach na podstawie pozycji złożonego dokumentu", - wnioski o przeprowadzenie kontroli sporządzone w wyniku wstępnej weryfikacji deklaracji z wykazaną kwota zwrotu (część A pkt 1 niniejszego załącznika do zarządzenia), - Karty oceny zasadności zwrotu. 2. Na podstawie wymienionych w pkt 1 dokumentów zespół ds. typowania podmiotów do kontroli podatkowej lub czynności sprawdzających podejmuje decyzje o podjęciu kontroli podatkowej, czynności sprawdzających lub odstąpieniu od dalszych czynności z zastrzeżeniem pkt Fakt omówienia zwrotu wykazanego w deklaracji dla podatku od towarów i usług potwierdzany jest przez jednego z członków zespołu, który dokonuje stosownej adnotacji w Karcie oceny zasadności zwrotu. 3

4 4. W przypadku wykazania w deklaracji dla podatku od towarów i usług zwrotu na rachunek bankowy przez podatników nowozarejestrowanych, zwrot dokonywany jest po przeprowadzeniu kontroli podatkowej niezależnie od kwoty zwrotu. Odstąpienie od przeprowadzenia kontroli podatkowej w przypadku ww. podmiotów możliwe jest w sytuacji, gdy w wyniku przeprowadzonych czynności analitycznych nie wystąpiły okoliczności wskazujące na konieczność dalszego badania zasadności wykazanego w deklaracji zwrotu podatku. Informację o powodach odstąpienia od kontroli podatkowej odnotowuje się w Karcie oceny zasadności zwrotu. W przypadku, gdy kontrola podatkowa przeprowadzona w ww zakresie u podatnika nowozarejestrowanego ujawni nieprawidłowości należy przeprowadzić kontrolę za kolejne dwa okresy rozliczeniowe, w których zwrot zostanie wykazany. Natomiast w sytuacji, gdy kontrola nie wykaże nieprawidłowości w zakresie rzetelności rozliczenia, zespół ds. typowania podmiotów do kontroli podatkowej i czynności sprawdzających podejmuje decyzję o konieczności przeprowadzenia kontroli za kolejny okres lub okresy rozliczeniowe lub o odstąpieniu od tych czynności. Adnotacji w powyższym zakresie dokonuje się w Karcie oceny zasadności zwrotu. 5. W przypadku podatników wykazujących w deklaracji dla podatku od towarów i usług po raz pierwszy od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej lub od momentu, od którego podatnik dokonuje rozliczeń w tutejszym urzędzie, jednorazowej kwoty zwrotu podatku w wysokości przekraczającej zł lub gdy suma kwot podatku, wykazanych przez podatnika do zwrotu w deklaracjach złożonych za okres od stycznia do grudnia przekroczy zł. zwrotu dokonuje się po przeprowadzeniu kontroli podatkowej. Obowiązek przeprowadzenia kontroli podatkowej dotyczy okresu rozliczeniowego, w którym nastąpiło przekroczenie kwoty zł. Za inne okresy w szczególności za okresy poprzedzające lub następujące po okresie, w którym nastąpiło przekroczenie w/w kwoty - kontrola podatkowa powinna być przeprowadzona, gdy jest to uzasadnione. Naczelnik Urzędu Skarbowego na wniosek zespołu ds. typowania podmiotów do kontroli podatkowych lub czynności sprawdzających, może odstąpić od przeprowadzenia kontroli podatkowej lub czynności sprawdzających, jeżeli: a/ podmiot wykazujący zwrot jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT, aktywnie rozliczający podatek od co najmniej 1 roku, a dotychczas przeprowadzone kontrole oraz czynności sprawdzające u podatnika nie wykazały nieprawidłowości w zakresie: - o którym mowa w art. 88 ust. 3a pkt 1, 3, 4 ustawy o VAT, - rzetelności deklarowania podstaw opodatkowania i podatku należnego oraz podatku dochodowego jeżeli urząd jest właściwy dla podatku dochodowego, - transakcji wewnątrzwspólnotowych, w związku z uczestnictwem w tzw. transakcjach karuzelowych, lub do których mogły mieć odpowiednie zastosowanie przepisy art. 88 ust 3a pkt 1, 3, 4 ustawy o VAT; b/ podatnik na dzień odstąpienia od kontroli nie posiada zaległości podatkowych w kwocie przekraczającej łącznie ze wszystkich tytułów 5% zadeklarowanej (lub wymierzonej decyzją) kwoty podatków za ostatnie 24 miesiące, przyjmując tytuły podatkowe dla których właściwy jest ten urząd, c/ występują inne okoliczności uzasadniające podjęcie przez Naczelnika decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia kontroli. Informacja o powodach odstąpienia od przeprowadzenia kontroli winna znajdować się w "Karcie oceny zasadności zwrotu VAT" W razie odstąpienia od przeprowadzenia kontroli, w przypadkach o których wyżej mowa, należy nie rzadziej niż co 3 lata dokonać kontroli w zakresie prawidłowości rozliczeń w podatku od towarów i usług u takich podatników, za okres obejmujący co najmniej 3 miesiące (z możliwością wydłużenia w konkretnym przypadku badanego okresu). Wniosek o odstąpienie od kontroli podatkowej stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia. 4

5 Termin realizacji zadania: do 10 go każdego miesiąca. Odpowiedzialni: Członkowie zespołu ds. typowania podmiotów do kontroli podatkowej lub czynności sprawdzających Nadzoruje: Zastępca Naczelnika Urzędu 3. Czynności Działu Kontroli 1. Na podstawie ustaleń dokonanych na posiedzeniu zespołu ds. typowania podmiotów do kontroli podatkowej lub czynności sprawdzających Kierownik działu Kontroli Podatkowej tworzy plan kontroli, przekazuje wskazanie do kontroli pracownikom, którzy obowiązani są do wszczęcia postępowań kontrolnych, dotyczących zwrotów podatku VAT w pierwszej kolejności. 2. O zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej dotyczącej zasadności zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego, zgodnie z 282c 1 pkt 1 lit a) ustawy Ordynacja podatkowa nie zawiadamia się kontrolowanego. Kontrolujący po wszczęciu kontroli informuje kontrolowanego o przyczynie braku zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. 3. W toku kontroli należy badać w szczególności: a) zgodność danych rejestracyjnych zgłoszonych w urzędzie skarbowym, danych wynikających z dokumentów założycielskich i sprawozdań finansowych oraz danych ze złożonych w urzędzie deklaracji i zeznań podatkowych ze stanem faktycznym u kontrolowanego. Po stwierdzeniu rozbieżności, pracownicy Działu Kontroli Podatkowej zobowiązani są do niezwłocznego powiadomienia o powyższym Referatu Orzecznictwa Podatkowego, Komórki ds Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej, a w przypadku stwierdzenia nieujawnionych przez podatnika rachunków bankowych również Działu Egzekucji. b) rzetelność faktur zarówno ich autentyczność, prawidłowość wykazanych danych oraz rzeczywisty przebieg transakcji, c) zasadność i prawidłowość dokonanych odliczeń podatku naliczonego, d) prawidłowość określenia momentu powstania obowiązku podatkowego, e) zgodność danych wykazanych przez podatnika w deklaracjach składanych dla celów podatku od towarów i usług z danymi wynikającymi z prowadzonych ksiąg, ewidencji i dokumentów źródłowych, f) w przypadku, gdy w toku kontroli podatkowej w sprawie zwrotu podatku, powstanie uzasadnione domniemanie, iż podatnik posiada dokumenty sporządzone w celu wyłudzenia zwrotu podatku, kontrolujący powinien ustalić czy transakcje wynikające z dokumentów przedstawionych przez podatnika zostały rzeczywiście przeprowadzone. W tym celu należy sprawdzić rzetelność i prawidłowość transakcji zawieranych pomiędzy kontrahentami w ramach czynności sprawdzających zgodnie z przepisami art. 274 c ustawy Ordynacja podatkowa. Pomimo, iż organ podatkowy prowadzący kontrolę nie jest ograniczony właściwością miejscową czynności sprawdzających, wskazanym jest aby czynności te przeprowadzane były przez organ położony najbliżej. Ewentualne podjęcie czynności sprawdzających przez pracowników prowadzących kontrolę powinno być uzasadnione charakterem danej sprawy lub odmową organu zobowiązanego do przeprowadzenia czynności sprawdzających. W przypadku, gdy transakcje nie budzą większych wątpliwości ich rzetelność może być sprawdzona w trybie art. 82 ustawy Ordynacja podatkowa. 4. Kontrola dotycząca zwrotu podatku VAT winna zostać zakończona na co najmniej 10 dni przed terminem zwrotu. 5. W przypadku stwierdzenia w toku kontroli nieprawidłowości, mających wpływ na wielkość kwoty zwrotu, pracownik przeprowadzający kontrolę jest obowiązany niezwłocznie powiadomić pisemnie o powyższym Referat Orzecznictwa Podatkowego celem wydania postanowienia o przedłużeniu terminu zwrotu, na podstawie art. 87 ust. 2, ust. 5a i 6 ustawy o podatku od towarów i usług Wzór wniosku o wydanie postanowienia o przedłużeniu terminu zwrotu stanowi zał. Nr 5 do niniejszego zarządzenia. 5

6 6. Rejestry z deklaracjami i poleceniami zwrotu, po dokonaniu stosownych adnotacji o wynikach i skutkach przeprowadzonych kontroli przekazywane są do Referatu Orzecznictwa Podatkowego najpóźniej na 3 dni przed terminem dokonania zwrotu. Odpowiedzialni: pracownicy Działu Kontroli Podatkowej Nadzoruje: Kierownik Działu Kontroli Podatkowej 4. Ostateczne sprawdzenie zasadności zwrotu przeprowadzone przez pracowników Referatu Orzecznictwa Podatkowego i Kierownika tego Referatu. 1. W przypadku stwierdzenia w toku kontroli podatkowej nieprawidłowości w zakresie zadeklarowanej przez Podatnika kwoty zwrotu oraz nie złożenia przez podatnika korekty deklaracji w trybie art. 81 i art. 81b ustawy - Ordynacja podatkowa, wszczynane jest postępowanie podatkowe zakończone decyzją określającą prawidłową kwotę zwrotu, zobowiązania lub nadwyżki podatku należnego nad naliczonym do przeniesienia na następny miesiąc, 2. Po stwierdzeniu zasadności zwrotu Karta potwierdzeń zwrotu, podpisana przez sporządzającego pracownika oraz nadzorującego Kierownika Referatu Orzecznictwa Podatkowego przekazywana jest wraz z deklaracją i załączonymi do niej dokumentami do Działu Rachunkowości Podatkowej. Odpowiedzialni: pracownicy Referatu Orzecznictwa Podatkowego PP-1 zgodnie z zakresem czynności Nadzoruje: Kierownik Referatu Orzecznictwa Podatkowego III. ETAP 3 - Czynności mające na celu dokonanie zwrotu 1. Czynności wykonywane przez Dział Rachunkowości: - dokonanie sprawdzenia na indywidualnych kartach kontowych czy Podatnik, na którego konto ma być dokonany zwrot posiada bądź nie posiada zaległości w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa oraz dokonanie stosowanych adnotacji na formularzu polecenia, - przekazanie Karty potwierdzeń zwrotu do Działu Egzekucji celem sprawdzenia i opisania karty w zakresie tytułów wykonawczych wierzycieli obcych. - przekazanie Karty potwierdzeń zwrotu do Komórki ds. Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej celem ponownej weryfikacji rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot, - w przypadku zwrotów w kwocie powyżej zł dokonanie dodatkowego sprawdzenia prawidłowości podanego rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot, np. poprzez telefoniczny kontakt z osobą reprezentującą przedsiębiorstwo celem potwierdzenia i upewnienia się co do poprawności tego rachunku, - przygotowanie polecenia przelewu - przedłożenie kompletu akt, dotyczących zwrotu Głównemu Księgowemu lub Kierownikowi Działu Rachunkowości. - przygotowanie przelewu w systemie VIDEOTEL, po akceptacji zwrotu przez Głównego Księgowego lub Kierownika Działu Rachunkowości oraz Naczelnika Urzędu Skarbowego - zwrot akt do Biblioteki Akt w Dziale Ogólnym. Odpowiedzialni: księgowe prowadzące konta podatkowe podatników, referenci egzekucyjni Nadzoruje: Główny Księgowy lub Kierownik Działu Rachunkowości, Komornik Skarbowy 2. Czynności wykonywane przez pracowników Komórki Wieloosobowego Stanowiska Pracy Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej oraz Przetwarzania Danych. a/ sprawdzenie zgodności danych, reprezentacji podatnika zawartych w deklaracji z danymi ewidencyjnymi podatnika (np. dane wynikające z wypisu z KRS, z umowy spółki i innymi 6

7 wynikającymi z baz danych lub akt rejestracyjnych) oraz sprawdzenie czy podmiot wykazujący zwrot jest prawidłowo zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, b/ sprawdzenie czy podmiot ubiegający się o zwrot, podał w sposób prawidłowy w zgłoszeniu identyfikacyjnym zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 5 i 8 ustawy z dnia r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 269, poz ze zmianami), numer rachunku bankowego w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, czy jest to numer właściwy, przede wszystkim w przypadku gdy dokonywana jest przez podatnika aktualizacja w tym zakresie, c/ po sprawdzeniu danych ewidencyjnych podatnika pracownik Komórki ds. Ewidencji, Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej potwierdza prawidłowość danych, o których mowa w pkt a i b na Karcie oceny zasadności zwrotu. W przypadku braku rachunku bankowego, pracownicy Komórki ds. Komórki ds. Ewidencji, Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej wzywają podatnika ubiegającego się o zwrot o dokonanie aktualizacji zgłoszenia rejestracyjnego w tym zakresie. Dla realizacji wyżej wymienionych zadań wyznacza się termin 4-dniowy. Odpowiedzialni: pracownicy Komórki Wieloosobowego Stanowiska Pracy Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej oraz Przetwarzania Danych. Nadzoruje: Koordynator tej Komórki 3. Naczelnik Urzędu Skarbowego lub Zastępca Naczelnika sprawdza i akceptuje zwroty podatku od towarów i usług, z tym że zwroty w kwocie do zł (na podstawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Skarbowego w Mikołowie) sprawdza Kierownik Referatu Orzecznictwa Podatkowego, a akceptuje Kierownik Działu Postępowań Podatkowych. Zwroty w kwocie powyżej zł zatwierdza Naczelnik Urzędu Skarbowego, a w razie jego nieobecności Zastępca Naczelnika. W przypadku jednoczesnej nieobecności ww. osób zwroty zatwierdza Główny Księgowy. Odpowiedzialny: Naczelnik Urzędu Skarbowego, Zastępca Naczelnika, Kierownik Referatu Orzecznictwa Podatkowego, Kierownik Działu Postępowań Podatkowych 4. Czynności Głównego Księgowego lub Kierownika Działu Rachunkowości: a/ potwierdzanie formalno-rachunkowej prawidłowości przedłożonych dokumentów, zatwierdzanie kwoty zwrotu i przekazanie akt Naczelnikowi lub Zastępcy Naczelnika. Zwroty w kwocie powyżej zł wymagają osobistej akceptacji Naczelnika Urzędu Skarbowego i Głównego Księgowego. W razie nieobecności tych osób zwroty powyżej zł zatwierdza Zastępca Naczelnika oraz Kierownik Działu Rachunkowości Podatkowej. b/ po akceptacji zwrotów, o których mowa w pkt 3 i pkt 4a następuje realizacja zwrotu przy wykorzystaniu systemu bankowości elektronicznej VIDEOTEL. Do podpisu poleceń przelewu upoważnione są osoby ujęte w karcie wzorów podpisów złożonej w oddziale NBP. Wykonuje i odpowiada: Główny Księgowy, Kierownik Działu Rachunkowości Podatkowej 7

8 8

- o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw z projektami aktów wykonawczych.

- o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-25-14 Druk nr 3462 Warszawa, 2 czerwca 2015 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Przedszkola Nr 11 w Czeladzi z dnia 22 kwietnia 2013

Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Przedszkola Nr 11 w Czeladzi z dnia 22 kwietnia 2013 Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Przedszkola Nr 11 w Czeladzi z dnia 22 kwietnia 2013 w sprawie: ustaleń dotyczących polityki rachunkowości dla Przedszkola Nr 11 w Czeladzi Na podstawie art. 5 ust.5 i art.

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Wykaz stanowisk upoważnionych do dokonywania kontroli dokumentów oraz zatwierdzania.

Załącznik nr 1 Wykaz stanowisk upoważnionych do dokonywania kontroli dokumentów oraz zatwierdzania. INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOWODÓW KSIĘGOWYCH W WOJEWODZKIM ZARZĄDZIE MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W WARSZAWIE Spis treści ROZDZIAŁ I. ZASADY OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ II. KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI WYDATKOWANIA

Bardziej szczegółowo

JAk PRAWIDŁOWO REAlIZOWAć I ROZlIcZAć OPERAcJę?

JAk PRAWIDŁOWO REAlIZOWAć I ROZlIcZAć OPERAcJę? Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich JAk PRAWIDŁOWO REAlIZOWAć I ROZlIcZAć OPERAcJę? PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW DZIAŁANIE 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

Bardziej szczegółowo

K A S Y R E J E S T R U J Ą C E Uregulowania prawne

K A S Y R E J E S T R U J Ą C E Uregulowania prawne KASY REJESTRUJĄCE - uregulowania prawne, stan na dzień 2013-10-01 K A S Y R E J E S T R U J Ą C E Uregulowania prawne Od wprowadzenia w roku 1993 obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego

Bardziej szczegółowo

I n s t r u k c j a w sprawie obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi

I n s t r u k c j a w sprawie obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2013 Dyrektora Generalnego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych)

Bardziej szczegółowo

1. Zasady, na jakich podatnik podatku VAT jest uprawniony do rozliczenia swojej działalności gospodarczej w składanych we właściwym urzędzie skarbowym deklaracjach podatkowych podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 17 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Radomiu.

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Radomiu. Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Radomiu. 1 Zakres i podstawy prawne instrukcji Załącznik do Zarządzenia nr 2814/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

1. Zasady, na jakich podatnik podatku VAT jest uprawniony do rozliczenia swojej działalności gospodarczej w składanych we właściwym urzędzie skarbowym deklaracjach podatkowych podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu NFOŚiGW nr A/29/1/2015 z dnia 02.07.2015 r. t.j. Regulaminu udzielania zamówień przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

Bardziej szczegółowo

IW-2/PROW ZALECENIA OGÓLNE.

IW-2/PROW ZALECENIA OGÓLNE. IW-2/PROW Instrukcja do wniosku o płatność dla działań inwestycyjnych: 121 Modernizacja gospodarstw rolnych, 126 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 100/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE kwiecień, 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 128/07

ZARZĄDZENIE NR 128/07 ZARZĄDZENIE NR 128/07 Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21 listopada 2007r. w sprawie wprowadzenia przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Na

Bardziej szczegółowo

Jak prawidłowo realizować i rozliczać operację? Poradnik dla Beneficjentów DZIAŁANIA 312 (PROW 2007-2013)

Jak prawidłowo realizować i rozliczać operację? Poradnik dla Beneficjentów DZIAŁANIA 312 (PROW 2007-2013) Jak prawidłowo realizować i rozliczać operację? Poradnik dla Beneficjentów DZIAŁANIA 312 (PROW 2007-2013) Warszawa 2011 1 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) jest instrumentem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania Wniosku beneficjenta o płatność w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Dla poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2.

Instrukcja wypełniania Wniosku beneficjenta o płatność w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Dla poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2. Instrukcja wypełniania Wniosku beneficjenta o płatność w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Dla poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2.1, INFORMACJE OGÓLNE Generator wniosku o płatność Beneficjent

Bardziej szczegółowo

Druk naklejek promocyjnych

Druk naklejek promocyjnych Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Druk naklejek promocyjnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. LIrząd Skarbowy w Kętrzynie ul. Powstańców Warszawy 13 11-400 Kętrzyn

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. LIrząd Skarbowy w Kętrzynie ul. Powstańców Warszawy 13 11-400 Kętrzyn Olsztyn, dnia 9 czerwca 205 r. IZBA SKARBOWA W OLSZTYNIE KW/070-0007/5/2 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: LIrząd Skarbowy w Kętrzynie ul. Powstańców Warszawy 3-400 Kętrzyn

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, 1 stycznia 2015 r. CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE

UMOWA O DOFINANSOWANIE UMOWA O DOFINANSOWANIE nr. w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 2013 zawarta w dniu..w..,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE

UMOWA O DOFINANSOWANIE UMOWA O DOFINANSOWANIE nr. w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 2013 zawarta w dniu..w..,

Bardziej szczegółowo

MINIMALNY ZAKRES REGULAMINU PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

MINIMALNY ZAKRES REGULAMINU PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MINIMALNY ZAKRES REGULAMINU PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ projektu systemowego pn. Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr PL/14/12 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 28/11/2012

Zarządzenie nr PL/14/12 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 28/11/2012 Zarządzenie nr PL/14/12 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 28/11/2012 Zarząd X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. na podstawie punktu 23.8 Regulaminu świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub

Bardziej szczegółowo

Regulamin 28.11.2012 1

Regulamin 28.11.2012 1 Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych w obrocie zorganizowanym przez X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna 28 listopada 2012 r. 28.11.2012 1

Bardziej szczegółowo

IW-2/PROW 2007-2013 ZALECENIA OGÓLNE.

IW-2/PROW 2007-2013 ZALECENIA OGÓLNE. IW-2/PROW 2007-2013 Instrukcja do wniosku o płatność dla działania inwestycyjnego: 123 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: 24/usł./2011 Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka V MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA PROGRAMAMI KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy ECDF (zwany dalej Funduszem Pożyczkowym), jest wyodrębnionym księgowo podmiotem powstałym w 2011r. na potrzeby

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR A 2 /09

ZARZADZENIE NR A 2 /09 ZARZADZENIE NR A 2 /09 Dyrektora Sadu Okregowego w Warszawie z dnia ) ~ l)'y1o..~'cv 2009 r. w sprawie Instrukcji obiegu dowodów finansowo-ksiegowych i procedury ich kontroli w Sadzie Okregowym w Warszawie.

Bardziej szczegółowo