I. ETAP 1 - Czynności wstępne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. ETAP 1 - Czynności wstępne"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 11 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mikołowie z dnia r. Szczególny tryb postępowania z dokumentami związanymi ze zwrotami bezpośrednimi nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w zakresie podatku od towarów i usług. I. ETAP 1 - Czynności wstępne 1. Przyjęcie deklaracji dla podatku od towarów i usług z sali obsługi podatników oraz z kancelarii i wyodrębnienie ze zbioru deklaracji z wykazanymi zwrotami podatku. 2. Przekazanie deklaracji do Komórki d/s Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej oraz Przetwarzania Danych w celu wprowadzenia do systemu POLTAX. W przypadku deklaracji składanych w formie elektronicznej dokonanie weryfikacji prawidłowości danych na poziomie aplikacji SPED oraz sporządzenie rejestru zestawienie dokumentów elektronicznych z wykazanym odpisem. Deklaracje z dołączonymi pismami każdorazowo przekazywane są do sekretariatu Urzędu w celu dokonania dekretacji i wprowadzenia pisma do aplikacji Biblioteka Akt. 3. Przekazanie deklaracji oraz rejestru zestawienie dokumentów elektronicznych z wykazanym odpisem do Referatu Orzecznictwa Podatkowego celem sprawdzenia deklaracji pod względem formalnym i merytorycznym, a następnie zatwierdzenia w systemie POLTAX. Odpowiedzialni: pracownicy Referatu Orzecznictwa Podatkowego PP-1 zgodnie z zakresem czynności, pracownicy Działu Obsługi Bezpośredniej zgodnie z zakresem czynności. Nadzoruje: Kierownik Referatu Orzecznictwa Podatkowego, kierownik Działu Obsługi Bezpośredniej II. ETAP 2 - Postępowanie z deklaracjami z wykazanymi zwrotami po wprowadzeniu ich do systemu Poltax: 1. Czynności wykonane przez pracowników Referatu Orzecznictwa Podatkowego a/ sprawdzenie deklaracji pod względem formalnym i rachunkowym pracownik dokonujący sprawdzenia potwierdza ten fakt stosowną adnotacją na deklaracji, b/ sprawdzenie sposobu reprezentacji podatnika, udzielonego pełnomocnictwa oraz ich zakres (mając na uwadze osoby, w stosunku do których orzeczono zakaz prowadzenia działalności gospodarczej lub pełnienia funkcji pełnomocnika o ile dane są w posiadaniu urzędu - informacje w polu "Uwagi" w systemie POLTAX). W przypadku stwierdzenia braku rachunku bankowego sporządza się wniosek do komórki Wieloosobowego Stanowiska Pracy Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej oraz Przetwarzania Danych celem wezwania podatnika. c/ tworzenie oraz zatwierdzenie rejestrów i ich przekazanie do Działu Rachunkowości Podatkowej. d/ sprawdzenie zasadności zwrotu w zakresie wykazanych kwot, terminów zwrotów i składanych wraz z deklaracją wniosków w trybie art. 14 ust. 9a - 9 j i art. 87 ust. 2a, 5, 5a i 6 ustawy o VAT, e/ weryfikacja złożonych zabezpieczeń majątkowych, o których mowa w art. 87 ust. 4a - 4f ustawy o VAT i prowadzenie postępowania w sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia zabezpieczenia majątkowego (w przypadku złożenia takiego zabezpieczenia), przygotowanie projektu rozstrzygnięcia f/ wzywanie podmiotów do poprawy błędnie wypełnionych deklaracji, do przedłożenia niezbędnych dokumentów czy złożenia niezbędnych wyjaśnień, na podstawie Działu V Czynności sprawdzające ustawy Ordynacja podatkowa, sporządzanie protokołów z ww. czynności sprawdzających dokonanych przy udziale podatnika. W przypadku odmowy złożenia 1

2 korekty deklaracji bądź nie stawiania się na wezwanie sporządza się wniosek o kontrolę i przekazuje go do Działu Kontroli Podatkowej, g/ przeprowadzanie czynności analitycznych mających na celu wstępną ocenę ryzyka w zakresie wykazanego zwrotu ze szczególnym uwzględnieniem takich obszarów jak: - informacje na temat wcześniejszych kontroli przeprowadzonych u podatnika w okresie co najmniej 12 miesięcy, z uwzględnieniem kontroli, podczas których stwierdzono istotne uchybienia w rozliczeniach, - wykazywanie dostaw wewnątrzwspólnotowych przez podatników niezarejestrowanych jako podatnicy VAT-UE, - występowanie, w przynajmniej jednym z dwóch ostatnich kwartałów poprzedzających dokonywanie analizy, znacznych rozbieżności (rzędu 25% i więcej) pomiędzy danymi zawartymi w deklaracjach VAT, a danymi wynikającymi z informacji podsumowujących VAT-UE oraz z systemu VIES, - wykazywanie wyłącznie kwot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następne okresy rozliczeniowe w dłuższym czasie (powyżej 12 miesięcy), jeżeli prawidłowość rozliczeń za wcześniejsze okresy nie była weryfikowana, - deklarowanie przez podatnika nabyć środków trwałych ze szczególnym uwzględnieniem przypadków wykazywania tych nabyć w kwocie netto przekraczającej wartość obrotów z 3 ostatnich okresów rozliczeniowych, - przypadki nagłego wzrostu obrotów (pow. 100% w stosunku do poprzedniego okresu rozliczeniowego), - przypadki wystąpienia sprzedaży w jednym okresie rozliczeniowym po sześciomiesięcznym okresie nie wykazywania obrotów, - deklarowanie straty (ustalonej na podstawie zeznań rocznych) przez ostatnie 2 lata prowadzonej działalności, - sytuacje, gdy w komórkach kontroli znajdują się niezrealizowane wnioski o przeprowadzenie kontroli (z innych komórek urzędu, ze źródeł zewnętrznych, z wyłączeniem wniosków o przeprowadzenie kontroli krzyżowych), - inne uzasadnione przypadki: sytuacje gdy wraz z deklaracją w zakresie podatku od towarów i usług z wykazaną kwotą do zwrotu na rachunek bankowy złożono wniosek o zwrot lub o przyspieszenie terminu zwrotu na podstawie art. 14 ust. 9a-9j oraz art. 87 ust. 2a,5, 5a i 6 ustawy o podatku od towarów i usług, przypadki, w których podatnik w okresie rozliczeniowym nie wykonał czynności opodatkowanych na terytorium kraju oraz czynności wymienionych w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT, przypadki deklarowania zwrotu na rachunek bankowy przez podatników jednocześnie korzystających z ulgi na zakup kas rejestrujących, Należy w tym przypadku wykorzystać dane wynikające z baz danych tutejszego urzędu skarbowego, informacje pochodzące od innych organów i instytucji, informacje z przeprowadzonych postępowań oraz wiedzę posiadaną przez urząd o podatniku. Czynności analityczne dokonywane są na podstawie wydrukowanej z podsystemu KONTROLA Karty oceny zasadności zwrotu VAT. Po uzupełnieniu brakujących danych oraz dokonaniu ewentualnej poprawy nieprawidłowych zapisów pracownik potwierdza fakt dokonania analizy poprzez złożenie na Karcie oceny zasadności zwrotu VAT podpisu z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego. Karta oceny zasadności zwrotu VAT sporządzana jest w jednym egzemplarzu dołączonym do deklaracji, której dotyczy, przechowywanym po dokonanym zwrocie w bibliotece akt. h/ sporządzanie wniosków do kontroli podatkowej, i/ przeprowadzanie czynności sprawdzających u podatników wytypowanych na posiedzeniu zespołu ds. typowania podmiotów do kontroli podatkowej lub czynności sprawdzających. 2

3 Czynności sprawdzające przeprowadzane z udziałem podatnika dokumentowane są protokołem sporządzonym, zgodnie z zasadami określonym w art. 172 ustawy Ordynacja podatkowa. Inne czynności sprawdzające, w których nie uczestniczy podatnik, które przeprowadzane są w związku np. z posiadanymi przez organ dokumentami, należy udokumentować notatką służbową. Protokoły z czynności sprawdzających, jak i wszelkie inne dokumenty potwierdzające dokonanie czynności sprawdzających należy dołączyć do deklaracji, której one dotyczą. j/ przygotowywanie postanowień o przedłużeniu terminu zwrotu w związku z koniecznością sprawdzenia jego zasadności w ramach regulacji, o których mowa w art. 274b ustawy Ordynacja podatkowa w związku z art. 87 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, k/ przygotowanie Karty potwierdzeń zwrotu na formularzu według ustalonego wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w którym pracownik Referatu Orzecznictwa Podatkowego wpisuje wstępne dane dotyczące podatnika: nazwę, NIP, okres, kwotę i termin zwrotu. W przypadku likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej, Kartę potwierdzeń zwrotu przygotowuje się na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do ww. zarządzenia wewnętrznego dla poszczególnych wspólników zlikwidowanej spółki. W karcie tej pracownik Referatu Orzecznictwa Podatkowego wpisuje wstępne dane dotyczące zlikwidowanej spółki (nazwę, NIP, kwotę i termin zwrotu) oraz dane poszczególnych wspólników, którym przysługuje zwrot (imię i nazwisko, NIP, procentowy udział w kwocie zwrotu, kwotę i termin zwrotu). Do karty dołącza się dokumenty, o których mowa w art. 14 ust. 9b ustawy VAT. Termin realizacji zadania: - pkt a, b, d, g, k: 10 dni roboczych od daty wpływu deklaracji do urzędu, - pkt c: 15 dni od otrzymania, - pkt e : trzy tygodnie od daty wpływu wniosku do urzędu, - pkt f: 21 dni od daty wpływu deklaracji do urzędu, - pkt h: na polecenie kierownika Referatu PP1 lub Zastępcy Naczelnika - pkt i: zakończenie najpóźniej na 10 dni przed terminem zwrotu, - pkt j: 3 dni od daty powzięcia informacji o konieczności wydania postanowienia, Odpowiedzialni: pracownicy Referatu Orzecznictwa Podatkowego PP-1 zgodnie z zakresem czynności Nadzoruje: Kierownik Referatu Orzecznictwa Podatkowego. 2. Czynności wykonane przez zespół do spraw typowania podmiotów do kontroli podatkowej lub czynności sprawdzających: 1. Zespół do spraw typowania podmiotów do kontroli podatkowych lub czynności sprawdzających podejmuje decyzje w zakresie deklaracji VAT-7 z wykazaną kwotą zwrotu w oparciu o: - wydruk: "Raport o podmiotach na podstawie pozycji złożonego dokumentu", - wnioski o przeprowadzenie kontroli sporządzone w wyniku wstępnej weryfikacji deklaracji z wykazaną kwota zwrotu (część A pkt 1 niniejszego załącznika do zarządzenia), - Karty oceny zasadności zwrotu. 2. Na podstawie wymienionych w pkt 1 dokumentów zespół ds. typowania podmiotów do kontroli podatkowej lub czynności sprawdzających podejmuje decyzje o podjęciu kontroli podatkowej, czynności sprawdzających lub odstąpieniu od dalszych czynności z zastrzeżeniem pkt Fakt omówienia zwrotu wykazanego w deklaracji dla podatku od towarów i usług potwierdzany jest przez jednego z członków zespołu, który dokonuje stosownej adnotacji w Karcie oceny zasadności zwrotu. 3

4 4. W przypadku wykazania w deklaracji dla podatku od towarów i usług zwrotu na rachunek bankowy przez podatników nowozarejestrowanych, zwrot dokonywany jest po przeprowadzeniu kontroli podatkowej niezależnie od kwoty zwrotu. Odstąpienie od przeprowadzenia kontroli podatkowej w przypadku ww. podmiotów możliwe jest w sytuacji, gdy w wyniku przeprowadzonych czynności analitycznych nie wystąpiły okoliczności wskazujące na konieczność dalszego badania zasadności wykazanego w deklaracji zwrotu podatku. Informację o powodach odstąpienia od kontroli podatkowej odnotowuje się w Karcie oceny zasadności zwrotu. W przypadku, gdy kontrola podatkowa przeprowadzona w ww zakresie u podatnika nowozarejestrowanego ujawni nieprawidłowości należy przeprowadzić kontrolę za kolejne dwa okresy rozliczeniowe, w których zwrot zostanie wykazany. Natomiast w sytuacji, gdy kontrola nie wykaże nieprawidłowości w zakresie rzetelności rozliczenia, zespół ds. typowania podmiotów do kontroli podatkowej i czynności sprawdzających podejmuje decyzję o konieczności przeprowadzenia kontroli za kolejny okres lub okresy rozliczeniowe lub o odstąpieniu od tych czynności. Adnotacji w powyższym zakresie dokonuje się w Karcie oceny zasadności zwrotu. 5. W przypadku podatników wykazujących w deklaracji dla podatku od towarów i usług po raz pierwszy od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej lub od momentu, od którego podatnik dokonuje rozliczeń w tutejszym urzędzie, jednorazowej kwoty zwrotu podatku w wysokości przekraczającej zł lub gdy suma kwot podatku, wykazanych przez podatnika do zwrotu w deklaracjach złożonych za okres od stycznia do grudnia przekroczy zł. zwrotu dokonuje się po przeprowadzeniu kontroli podatkowej. Obowiązek przeprowadzenia kontroli podatkowej dotyczy okresu rozliczeniowego, w którym nastąpiło przekroczenie kwoty zł. Za inne okresy w szczególności za okresy poprzedzające lub następujące po okresie, w którym nastąpiło przekroczenie w/w kwoty - kontrola podatkowa powinna być przeprowadzona, gdy jest to uzasadnione. Naczelnik Urzędu Skarbowego na wniosek zespołu ds. typowania podmiotów do kontroli podatkowych lub czynności sprawdzających, może odstąpić od przeprowadzenia kontroli podatkowej lub czynności sprawdzających, jeżeli: a/ podmiot wykazujący zwrot jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT, aktywnie rozliczający podatek od co najmniej 1 roku, a dotychczas przeprowadzone kontrole oraz czynności sprawdzające u podatnika nie wykazały nieprawidłowości w zakresie: - o którym mowa w art. 88 ust. 3a pkt 1, 3, 4 ustawy o VAT, - rzetelności deklarowania podstaw opodatkowania i podatku należnego oraz podatku dochodowego jeżeli urząd jest właściwy dla podatku dochodowego, - transakcji wewnątrzwspólnotowych, w związku z uczestnictwem w tzw. transakcjach karuzelowych, lub do których mogły mieć odpowiednie zastosowanie przepisy art. 88 ust 3a pkt 1, 3, 4 ustawy o VAT; b/ podatnik na dzień odstąpienia od kontroli nie posiada zaległości podatkowych w kwocie przekraczającej łącznie ze wszystkich tytułów 5% zadeklarowanej (lub wymierzonej decyzją) kwoty podatków za ostatnie 24 miesiące, przyjmując tytuły podatkowe dla których właściwy jest ten urząd, c/ występują inne okoliczności uzasadniające podjęcie przez Naczelnika decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia kontroli. Informacja o powodach odstąpienia od przeprowadzenia kontroli winna znajdować się w "Karcie oceny zasadności zwrotu VAT" W razie odstąpienia od przeprowadzenia kontroli, w przypadkach o których wyżej mowa, należy nie rzadziej niż co 3 lata dokonać kontroli w zakresie prawidłowości rozliczeń w podatku od towarów i usług u takich podatników, za okres obejmujący co najmniej 3 miesiące (z możliwością wydłużenia w konkretnym przypadku badanego okresu). Wniosek o odstąpienie od kontroli podatkowej stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia. 4

5 Termin realizacji zadania: do 10 go każdego miesiąca. Odpowiedzialni: Członkowie zespołu ds. typowania podmiotów do kontroli podatkowej lub czynności sprawdzających Nadzoruje: Zastępca Naczelnika Urzędu 3. Czynności Działu Kontroli 1. Na podstawie ustaleń dokonanych na posiedzeniu zespołu ds. typowania podmiotów do kontroli podatkowej lub czynności sprawdzających Kierownik działu Kontroli Podatkowej tworzy plan kontroli, przekazuje wskazanie do kontroli pracownikom, którzy obowiązani są do wszczęcia postępowań kontrolnych, dotyczących zwrotów podatku VAT w pierwszej kolejności. 2. O zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej dotyczącej zasadności zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego, zgodnie z 282c 1 pkt 1 lit a) ustawy Ordynacja podatkowa nie zawiadamia się kontrolowanego. Kontrolujący po wszczęciu kontroli informuje kontrolowanego o przyczynie braku zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. 3. W toku kontroli należy badać w szczególności: a) zgodność danych rejestracyjnych zgłoszonych w urzędzie skarbowym, danych wynikających z dokumentów założycielskich i sprawozdań finansowych oraz danych ze złożonych w urzędzie deklaracji i zeznań podatkowych ze stanem faktycznym u kontrolowanego. Po stwierdzeniu rozbieżności, pracownicy Działu Kontroli Podatkowej zobowiązani są do niezwłocznego powiadomienia o powyższym Referatu Orzecznictwa Podatkowego, Komórki ds Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej, a w przypadku stwierdzenia nieujawnionych przez podatnika rachunków bankowych również Działu Egzekucji. b) rzetelność faktur zarówno ich autentyczność, prawidłowość wykazanych danych oraz rzeczywisty przebieg transakcji, c) zasadność i prawidłowość dokonanych odliczeń podatku naliczonego, d) prawidłowość określenia momentu powstania obowiązku podatkowego, e) zgodność danych wykazanych przez podatnika w deklaracjach składanych dla celów podatku od towarów i usług z danymi wynikającymi z prowadzonych ksiąg, ewidencji i dokumentów źródłowych, f) w przypadku, gdy w toku kontroli podatkowej w sprawie zwrotu podatku, powstanie uzasadnione domniemanie, iż podatnik posiada dokumenty sporządzone w celu wyłudzenia zwrotu podatku, kontrolujący powinien ustalić czy transakcje wynikające z dokumentów przedstawionych przez podatnika zostały rzeczywiście przeprowadzone. W tym celu należy sprawdzić rzetelność i prawidłowość transakcji zawieranych pomiędzy kontrahentami w ramach czynności sprawdzających zgodnie z przepisami art. 274 c ustawy Ordynacja podatkowa. Pomimo, iż organ podatkowy prowadzący kontrolę nie jest ograniczony właściwością miejscową czynności sprawdzających, wskazanym jest aby czynności te przeprowadzane były przez organ położony najbliżej. Ewentualne podjęcie czynności sprawdzających przez pracowników prowadzących kontrolę powinno być uzasadnione charakterem danej sprawy lub odmową organu zobowiązanego do przeprowadzenia czynności sprawdzających. W przypadku, gdy transakcje nie budzą większych wątpliwości ich rzetelność może być sprawdzona w trybie art. 82 ustawy Ordynacja podatkowa. 4. Kontrola dotycząca zwrotu podatku VAT winna zostać zakończona na co najmniej 10 dni przed terminem zwrotu. 5. W przypadku stwierdzenia w toku kontroli nieprawidłowości, mających wpływ na wielkość kwoty zwrotu, pracownik przeprowadzający kontrolę jest obowiązany niezwłocznie powiadomić pisemnie o powyższym Referat Orzecznictwa Podatkowego celem wydania postanowienia o przedłużeniu terminu zwrotu, na podstawie art. 87 ust. 2, ust. 5a i 6 ustawy o podatku od towarów i usług Wzór wniosku o wydanie postanowienia o przedłużeniu terminu zwrotu stanowi zał. Nr 5 do niniejszego zarządzenia. 5

6 6. Rejestry z deklaracjami i poleceniami zwrotu, po dokonaniu stosownych adnotacji o wynikach i skutkach przeprowadzonych kontroli przekazywane są do Referatu Orzecznictwa Podatkowego najpóźniej na 3 dni przed terminem dokonania zwrotu. Odpowiedzialni: pracownicy Działu Kontroli Podatkowej Nadzoruje: Kierownik Działu Kontroli Podatkowej 4. Ostateczne sprawdzenie zasadności zwrotu przeprowadzone przez pracowników Referatu Orzecznictwa Podatkowego i Kierownika tego Referatu. 1. W przypadku stwierdzenia w toku kontroli podatkowej nieprawidłowości w zakresie zadeklarowanej przez Podatnika kwoty zwrotu oraz nie złożenia przez podatnika korekty deklaracji w trybie art. 81 i art. 81b ustawy - Ordynacja podatkowa, wszczynane jest postępowanie podatkowe zakończone decyzją określającą prawidłową kwotę zwrotu, zobowiązania lub nadwyżki podatku należnego nad naliczonym do przeniesienia na następny miesiąc, 2. Po stwierdzeniu zasadności zwrotu Karta potwierdzeń zwrotu, podpisana przez sporządzającego pracownika oraz nadzorującego Kierownika Referatu Orzecznictwa Podatkowego przekazywana jest wraz z deklaracją i załączonymi do niej dokumentami do Działu Rachunkowości Podatkowej. Odpowiedzialni: pracownicy Referatu Orzecznictwa Podatkowego PP-1 zgodnie z zakresem czynności Nadzoruje: Kierownik Referatu Orzecznictwa Podatkowego III. ETAP 3 - Czynności mające na celu dokonanie zwrotu 1. Czynności wykonywane przez Dział Rachunkowości: - dokonanie sprawdzenia na indywidualnych kartach kontowych czy Podatnik, na którego konto ma być dokonany zwrot posiada bądź nie posiada zaległości w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa oraz dokonanie stosowanych adnotacji na formularzu polecenia, - przekazanie Karty potwierdzeń zwrotu do Działu Egzekucji celem sprawdzenia i opisania karty w zakresie tytułów wykonawczych wierzycieli obcych. - przekazanie Karty potwierdzeń zwrotu do Komórki ds. Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej celem ponownej weryfikacji rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot, - w przypadku zwrotów w kwocie powyżej zł dokonanie dodatkowego sprawdzenia prawidłowości podanego rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot, np. poprzez telefoniczny kontakt z osobą reprezentującą przedsiębiorstwo celem potwierdzenia i upewnienia się co do poprawności tego rachunku, - przygotowanie polecenia przelewu - przedłożenie kompletu akt, dotyczących zwrotu Głównemu Księgowemu lub Kierownikowi Działu Rachunkowości. - przygotowanie przelewu w systemie VIDEOTEL, po akceptacji zwrotu przez Głównego Księgowego lub Kierownika Działu Rachunkowości oraz Naczelnika Urzędu Skarbowego - zwrot akt do Biblioteki Akt w Dziale Ogólnym. Odpowiedzialni: księgowe prowadzące konta podatkowe podatników, referenci egzekucyjni Nadzoruje: Główny Księgowy lub Kierownik Działu Rachunkowości, Komornik Skarbowy 2. Czynności wykonywane przez pracowników Komórki Wieloosobowego Stanowiska Pracy Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej oraz Przetwarzania Danych. a/ sprawdzenie zgodności danych, reprezentacji podatnika zawartych w deklaracji z danymi ewidencyjnymi podatnika (np. dane wynikające z wypisu z KRS, z umowy spółki i innymi 6

7 wynikającymi z baz danych lub akt rejestracyjnych) oraz sprawdzenie czy podmiot wykazujący zwrot jest prawidłowo zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, b/ sprawdzenie czy podmiot ubiegający się o zwrot, podał w sposób prawidłowy w zgłoszeniu identyfikacyjnym zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 5 i 8 ustawy z dnia r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 269, poz ze zmianami), numer rachunku bankowego w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, czy jest to numer właściwy, przede wszystkim w przypadku gdy dokonywana jest przez podatnika aktualizacja w tym zakresie, c/ po sprawdzeniu danych ewidencyjnych podatnika pracownik Komórki ds. Ewidencji, Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej potwierdza prawidłowość danych, o których mowa w pkt a i b na Karcie oceny zasadności zwrotu. W przypadku braku rachunku bankowego, pracownicy Komórki ds. Komórki ds. Ewidencji, Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej wzywają podatnika ubiegającego się o zwrot o dokonanie aktualizacji zgłoszenia rejestracyjnego w tym zakresie. Dla realizacji wyżej wymienionych zadań wyznacza się termin 4-dniowy. Odpowiedzialni: pracownicy Komórki Wieloosobowego Stanowiska Pracy Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej oraz Przetwarzania Danych. Nadzoruje: Koordynator tej Komórki 3. Naczelnik Urzędu Skarbowego lub Zastępca Naczelnika sprawdza i akceptuje zwroty podatku od towarów i usług, z tym że zwroty w kwocie do zł (na podstawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Skarbowego w Mikołowie) sprawdza Kierownik Referatu Orzecznictwa Podatkowego, a akceptuje Kierownik Działu Postępowań Podatkowych. Zwroty w kwocie powyżej zł zatwierdza Naczelnik Urzędu Skarbowego, a w razie jego nieobecności Zastępca Naczelnika. W przypadku jednoczesnej nieobecności ww. osób zwroty zatwierdza Główny Księgowy. Odpowiedzialny: Naczelnik Urzędu Skarbowego, Zastępca Naczelnika, Kierownik Referatu Orzecznictwa Podatkowego, Kierownik Działu Postępowań Podatkowych 4. Czynności Głównego Księgowego lub Kierownika Działu Rachunkowości: a/ potwierdzanie formalno-rachunkowej prawidłowości przedłożonych dokumentów, zatwierdzanie kwoty zwrotu i przekazanie akt Naczelnikowi lub Zastępcy Naczelnika. Zwroty w kwocie powyżej zł wymagają osobistej akceptacji Naczelnika Urzędu Skarbowego i Głównego Księgowego. W razie nieobecności tych osób zwroty powyżej zł zatwierdza Zastępca Naczelnika oraz Kierownik Działu Rachunkowości Podatkowej. b/ po akceptacji zwrotów, o których mowa w pkt 3 i pkt 4a następuje realizacja zwrotu przy wykorzystaniu systemu bankowości elektronicznej VIDEOTEL. Do podpisu poleceń przelewu upoważnione są osoby ujęte w karcie wzorów podpisów złożonej w oddziale NBP. Wykonuje i odpowiada: Główny Księgowy, Kierownik Działu Rachunkowości Podatkowej 7

8 8

ZARZĄDZENIE NR 37. 2015 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 7 sierpnia 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 37. 2015 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 7 sierpnia 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 37. 2015 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 7 sierpnia 2015 roku w sprawie ustalenia procedur przeprowadzenia kontroli finansowo- podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego,

Bardziej szczegółowo

KBF-4114-02-07/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4114-02-07/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4114-02-07/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana I/13/001 Prawidłowość postępowań

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2010 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2010 r.) Dz.U.10.250.1681 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 29 grudnia

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D)

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) Załącznik nr 4 OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) Objaśnienia dotyczą wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7(15), VAT-7K(9) i VAT-7D(6))

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany w VAT Praktyczne wskazówki

Wybrane zmiany w VAT Praktyczne wskazówki Wybrane zmiany w VAT 2017 Praktyczne wskazówki Odmowa rejestracji do VAT Naczelnik urzędu skarbowego nie dokonuje rejestracji podmiotu jako podatnika VAT lub wykreśla z rejestru bez konieczności zawiadamiania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5003/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 sierpnia 2010 roku

Zarządzenie Nr 5003/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 sierpnia 2010 roku Zarządzenie Nr 5003/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie: wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli podatkowej w zakresie: podatku od nieruchomości, podatku rolnego,

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI. 2.

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI. 2. POLTAX POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. Składanie w wersji elektronicznej:

Bardziej szczegółowo

ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W RZESZOWIE Z DNIEM 1 WRZEŚNIA 2015 r.

ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W RZESZOWIE Z DNIEM 1 WRZEŚNIA 2015 r. ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W RZESZOWIE Z DNIEM 1 WRZEŚNIA 2015 r. wrzesień 2015 r. Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 134/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 27 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 27 grudnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz. 2273 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 64/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 15 września 2009 roku

Zarządzenie Nr 64/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 15 września 2009 roku Zarządzenie Nr 64/09 z dnia 15 września 2009 roku w sprawie: ustalenia procedur przeprowadzania kontroli finansowo-podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2 /2012 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym

ZARZĄDZENIE Nr 2 /2012 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym ZARZĄDZENIE Nr 2 /2012 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Na podstawie 3 ust. 1 Statutu Urzędu Skarbowego stanowiącego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 783/2016 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 7 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 783/2016 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 7 grudnia 2016 r. Zarządzenie Nr 783/2016 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług i sporządzania deklaracji VAT 7 przez Gminę Miasta Sopotu. Na

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI. 2.

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI. 2. POLTAX 1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika VAT-7K Podstawa prawna: Składający: POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 94/2015 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO. z dnia 31 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 94/2015 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO. z dnia 31 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 94/2015 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 31 grudnia 2015 r. zasad prowadzenia ewidencji obrotu dla celów podatku od towarów i usług oraz sporządzania deklaracji "cząstkowych" VAT-7 przez jednostki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 914 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 914 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 czerwca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 914 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

Likwidacja działalności gospodarczej przez osobę fizyczną rozliczenie VAT. Wpisany przez Adam Czekalski

Likwidacja działalności gospodarczej przez osobę fizyczną rozliczenie VAT. Wpisany przez Adam Czekalski W sytuacji zaprzestania (likwidacji) działalności gospodarczej podatnikowi VAT będącemu osobą fizyczną przysługuje prawo do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. W drugiej połowie 2010 r. mam

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI. 2.

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI. 2. POLTAX POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. Składanie w wersji elektronicznej:

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Pruszkowie

Urząd Miejski w Pruszkowie Załącznik do Zarządzenia Nr 185/2015 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 16 grudnia 2015 roku Urząd Miejski w Pruszkowie Regulamin Kontroli wykorzystania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Miasta Pruszkowa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2230 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2230 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2230 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 188/2014 WÓJTA GMINY MILEJCZYCE z dnia 10 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 188/2014 WÓJTA GMINY MILEJCZYCE z dnia 10 lipca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 188/2014 WÓJTA GMINY MILEJCZYCE z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia doraźnej kontroli podatkowej u podatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 1/2010 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mikołowie z dnia 18 stycznia 2010r.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 1/2010 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mikołowie z dnia 18 stycznia 2010r. ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 1/2010 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mikołowie z dnia 18 stycznia 2010r. w sprawie wykonania zadania informowania podatników o planowanym podjęciu kontroli podatkowej. Działając

Bardziej szczegółowo

Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT:

Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT: Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT: Obowiązek podatkowy przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (dalej: WDT) i wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (dalej: WNT) Przy

Bardziej szczegółowo

W 13 ust. 4 dodaje się pkt 28, który otrzymuje brzmienie: 28) wnioskowanie o przeprowadzenie kontroli podatkowej..

W 13 ust. 4 dodaje się pkt 28, który otrzymuje brzmienie: 28) wnioskowanie o przeprowadzenie kontroli podatkowej.. Zarządzenie Nr 19/2007 Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu z dnia 29.06.2007 roku. w sprawie zmian do Zarządzenia wewnętrznego nr 1/2004 z dnia 05.01.2004 r. 1 Na podstawie 24

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rozliczania podatku od towarów i usług oraz obiegu dokumentów w Powiecie Polickim i jednostkach organizacyjnych Powiatu Polickiego

Instrukcja rozliczania podatku od towarów i usług oraz obiegu dokumentów w Powiecie Polickim i jednostkach organizacyjnych Powiatu Polickiego Załącznik nr 1 do uchwały Nr 492/2016 Zarządu Powiatu w Policach z dnia 7 grudnia 2016 r. Instrukcja rozliczania podatku od towarów i usług oraz obiegu dokumentów w Powiecie Polickim i jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Jakie należy spełnić wymagania, aby móc skorzystać z ulgi z tytułu nabycia kasy rejestrującej? W jakich przypadkach podatnik musi zwrócić tę ulgę?

Jakie należy spełnić wymagania, aby móc skorzystać z ulgi z tytułu nabycia kasy rejestrującej? W jakich przypadkach podatnik musi zwrócić tę ulgę? Jakie należy spełnić wymagania, aby móc skorzystać z ulgi z tytułu nabycia kasy rejestrującej? W jakich przypadkach podatnik musi zwrócić tę ulgę? Jakie należy spełnić wymagania, aby móc skorzystać z ulgi

Bardziej szczegółowo

Zakres podmiotowy kontroli skarbowej obejmuje: - podatników, - płatników, - inkasentów, - osoby trzecie, - następców prawnych,

Zakres podmiotowy kontroli skarbowej obejmuje: - podatników, - płatników, - inkasentów, - osoby trzecie, - następców prawnych, Kontrola podatkowa prowadzona przez organ kontroli skarbowej w ramach prowadzonego postępowania Kontrola podatkowa jest prowadzona na podstawie imiennego upoważnienia udzielonego przez dyrektora urzędu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR VII/160/2015 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 7 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR VII/160/2015 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 7 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR VII/160/2015 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 7 września 2015 r. w sprawie procedury rozliczeń dotacji udzielanych z budżetu Miasta Orzesze Na podstawie art.31,33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Obowiązek ewidencjonowania obrotu na kasie fiskalnej zasada ogólna

Obowiązek ewidencjonowania obrotu na kasie fiskalnej zasada ogólna Przepisy prawne Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2011.177.1054 j.t. ze zm.) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku

Bardziej szczegółowo

NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO WROCŁAW STARE MIASTO

NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO WROCŁAW STARE MIASTO PROGRAM STAŻU W DZIALE EGZEKUCJI (EG) od marca do maja 2010 r. 2 osoby od lipca do września 2010 r. 1 osoba 3. Zapoznanie z przepisami dot. bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony informacji niejawnych,

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie sprzedaży przy pomocy kasy rejestrującej

Ewidencjonowanie sprzedaży przy pomocy kasy rejestrującej Ewidencjonowanie sprzedaży przy pomocy kasy rejestrującej Wprowadzenie Kasy rejestrujące potocznie zwane kasami fiskalnymi - to urządzenia przy pomocy których ewidencjonuje się obroty dla potrzeb rozliczenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY BIAŁOŚLIWIE. z dnia 14 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY BIAŁOŚLIWIE. z dnia 14 kwietnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 27.2016 WÓJTA GMINY BIAŁOŚLIWIE z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli podatkowej Na podstawie art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 365/1278 /16. Prezydenta Miasta Koszalina. z dnia 30 listopada 2016 roku

Zarządzenie nr 365/1278 /16. Prezydenta Miasta Koszalina. z dnia 30 listopada 2016 roku Zarządzenie nr 365/1278 /16 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Miasto Koszalin Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. IZBA SKARBOWA w POZNANIU Oddział Kontroli i Analiz

PROTOKÓŁ. IZBA SKARBOWA w POZNANIU Oddział Kontroli i Analiz IZBA SKARBOWA w POZNANIU Oddział Kontroli i Analiz PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Skarbowym w Złotowie w okresie od 18 września do 12 października 2007r. na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Jednostki zobowiązane do prowadzenia ewidencji pomocniczych podatku od towarów i usług

Jednostki zobowiązane do prowadzenia ewidencji pomocniczych podatku od towarów i usług Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 1825/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. Procedury w sprawie zasad i sposobu prowadzenia ewidencji pomocniczych podatku od towarów i usług w Urzędzie Marszałkowskim, podległych

Bardziej szczegółowo

1. Zasady, na jakich podatnik podatku VAT jest uprawniony do rozliczenia swojej działalności

1. Zasady, na jakich podatnik podatku VAT jest uprawniony do rozliczenia swojej działalności 1. Zasady, na jakich podatnik podatku VAT jest uprawniony do rozliczenia swojej działalności gospodarczej w składanych we właściwym urzędzie skarbowym deklaracjach podatkowych podatku od (miesięcznych

Bardziej szczegółowo

Zmiany VAT 2017 w sektorze publicznym. Prowadzący: Janina Fornalik - doradca podatkowy

Zmiany VAT 2017 w sektorze publicznym. Prowadzący: Janina Fornalik - doradca podatkowy Zmiany VAT 2017 w sektorze publicznym Prowadzący: Janina Fornalik - doradca podatkowy Program Centralizacja rozliczeń VAT Kasy rejestrujące Rozliczanie VAT od usług budowlanych Zmiana zasad zwrotu VAT

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 499/12/2016

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 499/12/2016 Z A R Z Ą D Z E N I E NR 499/12/2016 PREZYDENTA MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Miejskiej Starogard Gdański, jej jednostkach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 r. Poz. 1550

Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 r. Poz. 1550 Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 r. Poz. 1550 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr W Wójta Gminy Przesmyki z dnia 28 października 2013 r.

Zarządzenie Nr W Wójta Gminy Przesmyki z dnia 28 października 2013 r. Zarządzenie Nr W.120.23.2013 Wójta Gminy Przesmyki z dnia 28 października 2013 r. zmieniające Zarządzenie Nr 44a /2010 z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Warszawa, dnia 13 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 września 2016 r. Poz. 1454 USTAWA z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR SO BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA z dnia 03 kwietnia 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR SO BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA z dnia 03 kwietnia 2014 roku ZARZĄDZENIE NR SO.170.1.2014 BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA z dnia 03 kwietnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli dotacji udzielanych przez

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA. z dnia 5 września 2016 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA. z dnia 5 września 2016 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych

Bardziej szczegółowo

VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG PODSTAWA PRAWNA 1. przepisy prawa UE - Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347,

Bardziej szczegółowo

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Departament Prawny PR1.022.315.2015.SCI NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy Departament Prawny przedkłada w załączeniu projekt rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR XXVII/16. Burmistrza Pyzdry. z dnia 1 września 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR XXVII/16. Burmistrza Pyzdry. z dnia 1 września 2016 r. ZARZĄDZENIE NR XXVII/16 Burmistrza Pyzdry z dnia 1 września 2016 r. w sprawie: scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT Gminy i Miasta Pyzdry i jej jednostkach budżetowych oraz zakładu budżetowego

Bardziej szczegółowo

KOPIA INFORMACYJNA. VI. Czy wymagane są opłaty? Nie występują. Izba Skarbowa we Wrocławiu i dolnośląskie urzędy skarbowe. Urząd Skarbowy w Strzelinie

KOPIA INFORMACYJNA. VI. Czy wymagane są opłaty? Nie występują. Izba Skarbowa we Wrocławiu i dolnośląskie urzędy skarbowe. Urząd Skarbowy w Strzelinie KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna K-006/3 obowiązuje od 31.01.2013 r. Zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym lub podatku naliczonego wynikających z deklaracji dla podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

Następstwo prawne obowiązek wystawienia tzw. faktur zapomnianych i prawo do odliczenia VAT naliczo

Następstwo prawne obowiązek wystawienia tzw. faktur zapomnianych i prawo do odliczenia VAT naliczo W przypadku niewystawienia faktur sprzedażowych przez poprzednika prawnego niezbędne jest ich wystawienie przez następcę prawnego i złożenie w imieniu poprzedniej spółki korekty deklaracji VAT. Jestem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 marca 2013 r. Poz. 394 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 26 marca 2013 r. Poz. 394 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 marca 2013 r. 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r. 4) Minister Finansów: wz. J. Cichoń DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 marca 2013 r. Poz. 394 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

REGULAMIN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH REGULAMIN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu Załącznik nr 1 do ZW nr 15/2014 Regulamin opracowano na podstawie następujących przepisów prawnych: 1. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik do Zarządzenia Nr 687/F/2014 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 października 2014 r. Załącznik Nr 6 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU INSTRUKCJA W SPRAWIE WYSTAWIANIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2014 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2014 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2014 r. Regulamin kontroli dotacji udzielanych przez Miasto Konin organizacjom pozarządowym i innym podmiotom wymienionym

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE r-n I Kraków, dnia^ lutego 2013 r. DYREKTOR IZBY SKARBOWEJ w KRAKOWIE NU-1/096-88/13 f luv\m.il.tta; ' Q5 '2.02.2014 Ul. Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza ul. Krowoderskich Zuchów 2 31-272 Kraków

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 342/2016 BURMISTRZA MASZEWA z dnia 7 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 342/2016 BURMISTRZA MASZEWA z dnia 7 grudnia 2016 r. Zarządzenie Nr 342/2016 BURMISTRZA MASZEWA z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie MASZEWO i jej jednostkach i zakładach budżetowych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik do Zarządzenia Nr 687/F/2014 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 października 2014 r. Załącznik Nr 6 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU INSTRUKCJA W SPRAWIE WYSTAWIANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWYCH PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO

REGULAMIN RAMOWYCH PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO REGULAMIN RAMOWYCH PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO 1. Stosując przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Procedury obowiązujące w zakresie zapewnienia poprawności i spójności rozliczeń podatku VAT w Gminie Miłakowo oraz jej jednostkach budżetowych

Procedury obowiązujące w zakresie zapewnienia poprawności i spójności rozliczeń podatku VAT w Gminie Miłakowo oraz jej jednostkach budżetowych Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 71/2016 Burmistrza Miłakowa z dnia 08 listopada 2016 roku Procedury obowiązujące w zakresie zapewnienia poprawności i spójności rozliczeń podatku VAT w Gminie Miłakowo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/ 31./2016 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 02 listopada 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050/ 31./2016 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 02 listopada 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 0050/ 31./2016 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 02 listopada 2016 r. w sprawie: scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT Gminy Krzemieniewo i jej jednostek budżetowych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. Kasy rejestrujące

Rozdział 3. Kasy rejestrujące Rozdział 3 Aktualizacja 20.12.2012 Kasy rejestrujące Art. 111. 1. Podatnicy dokonujący sprzedaŝy na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 22/2007 z dnia 26 czerwca 2007 r. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tychach

Zarządzenie nr 22/2007 z dnia 26 czerwca 2007 r. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tychach Zarządzenie nr 22/2007 z dnia 26 czerwca 2007 r. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tychach w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu dokumentów w Urzędzie Skarbowym w Tychach Na podstawie 10 ust.1 oraz 8 ust.

Bardziej szczegółowo

pomiędzy: a... (nazwa podmiotu) ... (adres podmiotu) NIP..., REGON., Numer w CRP... (dalej zwanym podmiotem uprawnionym) reprezentowanym przez: 1...

pomiędzy: a... (nazwa podmiotu) ... (adres podmiotu) NIP..., REGON., Numer w CRP... (dalej zwanym podmiotem uprawnionym) reprezentowanym przez: 1... UMOWA nr.. na realizację projektu wdrożenia programu badawczego w ramach mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich realizowanego w sezonie 2007/2008 zawarta w dniu. 200 r. pomiędzy: Agencją Rynku

Bardziej szczegółowo

Pan Zbigniew Urbaszek p.o. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Końskich

Pan Zbigniew Urbaszek p.o. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Końskich Kielce, dnia grudnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W KIELCACH Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4 25-520 KIELCE tel. 041 344-55-75, tel./fax. 041 344-66-15 e-mail: lki@nik.gov.pl P/08/024

Bardziej szczegółowo

Określa się procedurę kontroli finansowo- podatkowej w zakresie deklaracji na podatek od

Określa się procedurę kontroli finansowo- podatkowej w zakresie deklaracji na podatek od Zarządzenie Nr 6/2010 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 15 marca 2010 W sprawie : ustalenia procedur przeprowadzania kontroli finansowopodatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku

Bardziej szczegółowo

z dnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 1)

z dnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 1) USTAWA Projekt z dnia 12 maja 2017 r. z dnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 90/2016 Burmistrza Łochowa z dnia 07 grudnia 2016 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 90/2016 Burmistrza Łochowa z dnia 07 grudnia 2016 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 90/2016 Burmistrza Łochowa z dnia 07 grudnia 2016 r. Procedury obowiązujące w zakresie zapewnienia poprawności i spójności rozliczeń podatku VAT w Gminie Łochów jej jednostkach

Bardziej szczegółowo

Katalog usług Urząd Skarbowy ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe

Katalog usług Urząd Skarbowy ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe Katalog usług 1 Aktualizacja, zmiana Aktualizacja danych identyfikacyjnych osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej aktualizacja zmiana dane osoba fizyczna 2 Aktualizacja, zmiana Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 148/2016 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 31 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 148/2016 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 31 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 148/2016 WÓJTA GMINY SEJNY z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Sejny i jej jednostkach budżetowych Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE ul. Okopowa 7, 20-001 Lublin tel. 081 53 64 120 fax. 081 53 64 111

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE ul. Okopowa 7, 20-001 Lublin tel. 081 53 64 120 fax. 081 53 64 111 Lublin, dnia 02 grudnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE ul. Okopowa 7, 20-001 Lublin tel. 081 53 64 120 fax. 081 53 64 111 LLU 41028-2-08 P/08/024 Pan Bernard Zięba p.o. Naczelnika

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. 3. Podstawa prawna:

I. Informacje ogólne. 3. Podstawa prawna: Regulamin przeprowadzania kontroli podatkowej u podatników, inkasentów oraz następców prawnych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 57/16 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 29 września 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 57/16 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 29 września 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 57/16 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Grajewo Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie określenia kategorii podatników i płatników obsługiwanych przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwego miejscowo

z dnia 2015 r. w sprawie określenia kategorii podatników i płatników obsługiwanych przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwego miejscowo Projekt z dnia 15 września 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie określenia kategorii podatników i płatników obsługiwanych przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwego

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 182/16 Burmistrza Mieroszowa z dnia 29 grudnia 2016 roku

Zarządzenie Nr 182/16 Burmistrza Mieroszowa z dnia 29 grudnia 2016 roku Zarządzenie Nr 182/16 Burmistrza Mieroszowa z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Mieroszów i jej jednostkach podległych

Bardziej szczegółowo

1) Nieterminowe załatwianie spraw. a) Załatwienie sprawy zakończonej wydaniem decyzji oznacza wysłanie wydanej decyzji

1) Nieterminowe załatwianie spraw. a) Załatwienie sprawy zakończonej wydaniem decyzji oznacza wysłanie wydanej decyzji Informacja Publiczna o kontrolach przeprowadzonych w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Bielsku-Białej przeprowadzonych w II półroczu 2011 r. I. Podmiot kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 stycznia 2017 r. Poz. 11 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 3 stycznia 2017 r.

Warszawa, dnia 3 stycznia 2017 r. Poz. 11 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 3 stycznia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 stycznia 2017 r. Poz. 11 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie dotacji dla publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 178/2010 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 20 lipca 2010 r. Wójt Gminy Zbrosławice zarządza:

ZARZĄDZENIE NR 178/2010 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 20 lipca 2010 r. Wójt Gminy Zbrosławice zarządza: ZARZĄDZENIE NR 178/2010 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie: instrukcji kontroli i obiegu dokumentów oraz zasad rachunkowości dla zadania Wyposażenie terenów wykorzystywanych do celów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 772/16 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 12 grudnia 2016 r.

Zarządzenie nr 772/16 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 12 grudnia 2016 r. Zarządzenie nr 772/16 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Nowa Ruda i jej jednostkach budżetowych Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 91 /2016 Wójta Gminy Łyse z dnia 21 listopada 2016

Zarządzenie Nr 91 /2016 Wójta Gminy Łyse z dnia 21 listopada 2016 Zarządzenie Nr 91 /2016 Wójta Gminy Łyse z dnia 21 listopada 2016 w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Łyse jej jednostkach budżetowych Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli Bydgoszcz, listopada 2010 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Pan Roman Lewandowski Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świeciu P/10/024 LBY 4101-21-01/2010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 868616 Temat: Zmiany w podatku od towarów i usług od 1 stycznia 2017 r. 21 Październik Kraków, Centrum miasta, Kod szkolenia: 868616 Koszt szkolenia: 430.00

Bardziej szczegółowo

Karty Informacyjne US Chrzanów

Karty Informacyjne US Chrzanów Karty Informacyjne US Chrzanów Informacja o karcie informacyjnej NumerWersjaNazwa Obowiązuje od dnia Plik PDF K/001 3 Wniosek o stwierdzeni nadpłaty K/002 3 Wstrzymanie wykonania decyzji K/003 3 K/004

Bardziej szczegółowo

KONTRAKTACJA UMOWY I WYMAGANA DOKUMENTACJA:

KONTRAKTACJA UMOWY I WYMAGANA DOKUMENTACJA: UMOWA KONTRAKTACJA UMOWY I WYMAGANA DOKUMENTACJA: Umowa o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej zawierana jest w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Podczas kontraktacji umowy konieczna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 78/502/16 ZARZĄDU POWIATU RAWICKIEGO. z dnia 2 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 78/502/16 ZARZĄDU POWIATU RAWICKIEGO. z dnia 2 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR 78/502/16 ZARZĄDU POWIATU RAWICKIEGO z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie zasad wprowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) w Powiecie Rawickim w związku z centralizacją rozliczeń

Bardziej szczegółowo

Zmiany w podatku VAT nowe zasady rozliczeń w 2017 r.

Zmiany w podatku VAT nowe zasady rozliczeń w 2017 r. Zmiany w podatku VAT nowe zasady rozliczeń w 2017 r. Minikowo, 20.02.2017 r. Marzena Ryterska-Chyła Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym KPODR w Minikowie Zmiany w podatku VAT w 2017 r. Zwolnienie

Bardziej szczegółowo

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM. 4. Rok

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM. 4. Rok 1. Identyfikator podatkowy NIP 2. Nr dokumentu 3. Status PIT-36L Prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi wcześniejsze zapoznanie się z broszurą informacyjną i instrukcją wypełniania ZEZNANIE O WYSOKOŚCI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 stycznia 2017 r. Poz. 12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 3 stycznia 2017 r.

Warszawa, dnia 3 stycznia 2017 r. Poz. 12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 3 stycznia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 stycznia 2017 r. Poz. 12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie dotacji dla niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11. Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11. Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11 Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 16 w związku z art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 884/F/10 Prezydenta Miasta Słupska z dnia r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 884/F/10 Prezydenta Miasta Słupska z dnia r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 884/F/10 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 29.10.2010 r. ROZDZIAŁ XI SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI PRZY REALIZACJI PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP1/443-687/10/AJ Data 2010.10.04 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT 1. Wspólnota mieszkaniowa jako podmiot (podatnik) podatku VAT Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 10/2011 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mikołowie z dnia 6 kwietnia 2011r.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 10/2011 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mikołowie z dnia 6 kwietnia 2011r. ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 10/2011 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mikołowie z dnia 6 kwietnia 2011r. w sprawie dodatku kontrolerskiego dla pracowników Urzędu Skarbowego w Mikołowie wykonujących kontrolę

Bardziej szczegółowo

Procedura windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Miasta Płocka

Procedura windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Miasta Płocka Załącznik do Zarządzenia nr 2981/09 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 lutego 2009r. Procedura windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Miasta Płocka

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE '. DYREKTOR IZBY SKARBOWEJ WE WROCŁAWIU URZĄD SKARBO y w LFGNICY( OL/5 ) NU/0910-72/13 (ił a ;, NII0910-19/13 Pan Jan Mormul Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legnicy ul. Najświętszej Marii Panny 3 59-220

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 89/2016 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 28 października 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 89/2016 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 28 października 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 89/2016 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 28 października 2016 r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie i Mieście Mirosławiec i jej jednostkach budżetowych. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Katowice,2011-07-15 NU3/03120-03120-0031 /11/36194. Pan Michał Kasprzak Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji Rzecznik Prasowy w miejscu

Katowice,2011-07-15 NU3/03120-03120-0031 /11/36194. Pan Michał Kasprzak Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji Rzecznik Prasowy w miejscu Katowice,20110715 NU3/03120 031200031 /11/36194 Pan Michał Kasprzak Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji Rzecznik Prasowy w miejscu Wydział Nadzoru nad Urzędami Skarbowymi przedkłada informację o kontrolach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5434/10

Zarządzenie Nr 5434/10 Zarządzenie Nr 5434/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 08 grudnia 2010 roku w sprawie : wprowadzenia procedury windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podmiotu gospodarczego

Rejestracja podmiotu gospodarczego I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

Regulamin 1% podatku dla Związku OSP RP zatwierdzony uchwałą Prezydium ZG ZOSP RP z dnia 17 grudnia 2009 r.

Regulamin 1% podatku dla Związku OSP RP zatwierdzony uchwałą Prezydium ZG ZOSP RP z dnia 17 grudnia 2009 r. Regulamin 1% podatku dla Związku OSP RP zatwierdzony uchwałą Prezydium ZG ZOSP RP z dnia 17 grudnia 2009 r. Rozdział I. Zasady ogólne. 1. 1. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania deklaracji wpłaty na fundusze promocji produktów rolno - spożywczych. FPZ_z1

Instrukcja wypełniania deklaracji wpłaty na fundusze promocji produktów rolno - spożywczych. FPZ_z1 Strona 1 z 4 UWAGA! WAŻNE! Przeczytać przed wypełnianiem deklaracji FPZ_f1! Agencja Rynku Rolnego zwraca uwagę, iż w przypadku podania w deklaracji FPZ_f1 fałszywych danych, zatajenia prawdy albo podania

Bardziej szczegółowo

Pan Michał Sprawka Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bartoszycach

Pan Michał Sprawka Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bartoszycach Olsztyn, dnia 7 listopada 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w OLSZTYNIE ul. Artyleryjska 3e 10-950 OLSZTYN tel/fax (0-89) 527-28-24, 534-94-00 P/08/024 LOL 410 23-02/08 Pan Michał Sprawka Naczelnik

Bardziej szczegółowo