I. ETAP 1 - Czynności wstępne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. ETAP 1 - Czynności wstępne"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 11 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mikołowie z dnia r. Szczególny tryb postępowania z dokumentami związanymi ze zwrotami bezpośrednimi nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w zakresie podatku od towarów i usług. I. ETAP 1 - Czynności wstępne 1. Przyjęcie deklaracji dla podatku od towarów i usług z sali obsługi podatników oraz z kancelarii i wyodrębnienie ze zbioru deklaracji z wykazanymi zwrotami podatku. 2. Przekazanie deklaracji do Komórki d/s Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej oraz Przetwarzania Danych w celu wprowadzenia do systemu POLTAX. W przypadku deklaracji składanych w formie elektronicznej dokonanie weryfikacji prawidłowości danych na poziomie aplikacji SPED oraz sporządzenie rejestru zestawienie dokumentów elektronicznych z wykazanym odpisem. Deklaracje z dołączonymi pismami każdorazowo przekazywane są do sekretariatu Urzędu w celu dokonania dekretacji i wprowadzenia pisma do aplikacji Biblioteka Akt. 3. Przekazanie deklaracji oraz rejestru zestawienie dokumentów elektronicznych z wykazanym odpisem do Referatu Orzecznictwa Podatkowego celem sprawdzenia deklaracji pod względem formalnym i merytorycznym, a następnie zatwierdzenia w systemie POLTAX. Odpowiedzialni: pracownicy Referatu Orzecznictwa Podatkowego PP-1 zgodnie z zakresem czynności, pracownicy Działu Obsługi Bezpośredniej zgodnie z zakresem czynności. Nadzoruje: Kierownik Referatu Orzecznictwa Podatkowego, kierownik Działu Obsługi Bezpośredniej II. ETAP 2 - Postępowanie z deklaracjami z wykazanymi zwrotami po wprowadzeniu ich do systemu Poltax: 1. Czynności wykonane przez pracowników Referatu Orzecznictwa Podatkowego a/ sprawdzenie deklaracji pod względem formalnym i rachunkowym pracownik dokonujący sprawdzenia potwierdza ten fakt stosowną adnotacją na deklaracji, b/ sprawdzenie sposobu reprezentacji podatnika, udzielonego pełnomocnictwa oraz ich zakres (mając na uwadze osoby, w stosunku do których orzeczono zakaz prowadzenia działalności gospodarczej lub pełnienia funkcji pełnomocnika o ile dane są w posiadaniu urzędu - informacje w polu "Uwagi" w systemie POLTAX). W przypadku stwierdzenia braku rachunku bankowego sporządza się wniosek do komórki Wieloosobowego Stanowiska Pracy Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej oraz Przetwarzania Danych celem wezwania podatnika. c/ tworzenie oraz zatwierdzenie rejestrów i ich przekazanie do Działu Rachunkowości Podatkowej. d/ sprawdzenie zasadności zwrotu w zakresie wykazanych kwot, terminów zwrotów i składanych wraz z deklaracją wniosków w trybie art. 14 ust. 9a - 9 j i art. 87 ust. 2a, 5, 5a i 6 ustawy o VAT, e/ weryfikacja złożonych zabezpieczeń majątkowych, o których mowa w art. 87 ust. 4a - 4f ustawy o VAT i prowadzenie postępowania w sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia zabezpieczenia majątkowego (w przypadku złożenia takiego zabezpieczenia), przygotowanie projektu rozstrzygnięcia f/ wzywanie podmiotów do poprawy błędnie wypełnionych deklaracji, do przedłożenia niezbędnych dokumentów czy złożenia niezbędnych wyjaśnień, na podstawie Działu V Czynności sprawdzające ustawy Ordynacja podatkowa, sporządzanie protokołów z ww. czynności sprawdzających dokonanych przy udziale podatnika. W przypadku odmowy złożenia 1

2 korekty deklaracji bądź nie stawiania się na wezwanie sporządza się wniosek o kontrolę i przekazuje go do Działu Kontroli Podatkowej, g/ przeprowadzanie czynności analitycznych mających na celu wstępną ocenę ryzyka w zakresie wykazanego zwrotu ze szczególnym uwzględnieniem takich obszarów jak: - informacje na temat wcześniejszych kontroli przeprowadzonych u podatnika w okresie co najmniej 12 miesięcy, z uwzględnieniem kontroli, podczas których stwierdzono istotne uchybienia w rozliczeniach, - wykazywanie dostaw wewnątrzwspólnotowych przez podatników niezarejestrowanych jako podatnicy VAT-UE, - występowanie, w przynajmniej jednym z dwóch ostatnich kwartałów poprzedzających dokonywanie analizy, znacznych rozbieżności (rzędu 25% i więcej) pomiędzy danymi zawartymi w deklaracjach VAT, a danymi wynikającymi z informacji podsumowujących VAT-UE oraz z systemu VIES, - wykazywanie wyłącznie kwot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następne okresy rozliczeniowe w dłuższym czasie (powyżej 12 miesięcy), jeżeli prawidłowość rozliczeń za wcześniejsze okresy nie była weryfikowana, - deklarowanie przez podatnika nabyć środków trwałych ze szczególnym uwzględnieniem przypadków wykazywania tych nabyć w kwocie netto przekraczającej wartość obrotów z 3 ostatnich okresów rozliczeniowych, - przypadki nagłego wzrostu obrotów (pow. 100% w stosunku do poprzedniego okresu rozliczeniowego), - przypadki wystąpienia sprzedaży w jednym okresie rozliczeniowym po sześciomiesięcznym okresie nie wykazywania obrotów, - deklarowanie straty (ustalonej na podstawie zeznań rocznych) przez ostatnie 2 lata prowadzonej działalności, - sytuacje, gdy w komórkach kontroli znajdują się niezrealizowane wnioski o przeprowadzenie kontroli (z innych komórek urzędu, ze źródeł zewnętrznych, z wyłączeniem wniosków o przeprowadzenie kontroli krzyżowych), - inne uzasadnione przypadki: sytuacje gdy wraz z deklaracją w zakresie podatku od towarów i usług z wykazaną kwotą do zwrotu na rachunek bankowy złożono wniosek o zwrot lub o przyspieszenie terminu zwrotu na podstawie art. 14 ust. 9a-9j oraz art. 87 ust. 2a,5, 5a i 6 ustawy o podatku od towarów i usług, przypadki, w których podatnik w okresie rozliczeniowym nie wykonał czynności opodatkowanych na terytorium kraju oraz czynności wymienionych w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT, przypadki deklarowania zwrotu na rachunek bankowy przez podatników jednocześnie korzystających z ulgi na zakup kas rejestrujących, Należy w tym przypadku wykorzystać dane wynikające z baz danych tutejszego urzędu skarbowego, informacje pochodzące od innych organów i instytucji, informacje z przeprowadzonych postępowań oraz wiedzę posiadaną przez urząd o podatniku. Czynności analityczne dokonywane są na podstawie wydrukowanej z podsystemu KONTROLA Karty oceny zasadności zwrotu VAT. Po uzupełnieniu brakujących danych oraz dokonaniu ewentualnej poprawy nieprawidłowych zapisów pracownik potwierdza fakt dokonania analizy poprzez złożenie na Karcie oceny zasadności zwrotu VAT podpisu z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego. Karta oceny zasadności zwrotu VAT sporządzana jest w jednym egzemplarzu dołączonym do deklaracji, której dotyczy, przechowywanym po dokonanym zwrocie w bibliotece akt. h/ sporządzanie wniosków do kontroli podatkowej, i/ przeprowadzanie czynności sprawdzających u podatników wytypowanych na posiedzeniu zespołu ds. typowania podmiotów do kontroli podatkowej lub czynności sprawdzających. 2

3 Czynności sprawdzające przeprowadzane z udziałem podatnika dokumentowane są protokołem sporządzonym, zgodnie z zasadami określonym w art. 172 ustawy Ordynacja podatkowa. Inne czynności sprawdzające, w których nie uczestniczy podatnik, które przeprowadzane są w związku np. z posiadanymi przez organ dokumentami, należy udokumentować notatką służbową. Protokoły z czynności sprawdzających, jak i wszelkie inne dokumenty potwierdzające dokonanie czynności sprawdzających należy dołączyć do deklaracji, której one dotyczą. j/ przygotowywanie postanowień o przedłużeniu terminu zwrotu w związku z koniecznością sprawdzenia jego zasadności w ramach regulacji, o których mowa w art. 274b ustawy Ordynacja podatkowa w związku z art. 87 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, k/ przygotowanie Karty potwierdzeń zwrotu na formularzu według ustalonego wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w którym pracownik Referatu Orzecznictwa Podatkowego wpisuje wstępne dane dotyczące podatnika: nazwę, NIP, okres, kwotę i termin zwrotu. W przypadku likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej, Kartę potwierdzeń zwrotu przygotowuje się na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do ww. zarządzenia wewnętrznego dla poszczególnych wspólników zlikwidowanej spółki. W karcie tej pracownik Referatu Orzecznictwa Podatkowego wpisuje wstępne dane dotyczące zlikwidowanej spółki (nazwę, NIP, kwotę i termin zwrotu) oraz dane poszczególnych wspólników, którym przysługuje zwrot (imię i nazwisko, NIP, procentowy udział w kwocie zwrotu, kwotę i termin zwrotu). Do karty dołącza się dokumenty, o których mowa w art. 14 ust. 9b ustawy VAT. Termin realizacji zadania: - pkt a, b, d, g, k: 10 dni roboczych od daty wpływu deklaracji do urzędu, - pkt c: 15 dni od otrzymania, - pkt e : trzy tygodnie od daty wpływu wniosku do urzędu, - pkt f: 21 dni od daty wpływu deklaracji do urzędu, - pkt h: na polecenie kierownika Referatu PP1 lub Zastępcy Naczelnika - pkt i: zakończenie najpóźniej na 10 dni przed terminem zwrotu, - pkt j: 3 dni od daty powzięcia informacji o konieczności wydania postanowienia, Odpowiedzialni: pracownicy Referatu Orzecznictwa Podatkowego PP-1 zgodnie z zakresem czynności Nadzoruje: Kierownik Referatu Orzecznictwa Podatkowego. 2. Czynności wykonane przez zespół do spraw typowania podmiotów do kontroli podatkowej lub czynności sprawdzających: 1. Zespół do spraw typowania podmiotów do kontroli podatkowych lub czynności sprawdzających podejmuje decyzje w zakresie deklaracji VAT-7 z wykazaną kwotą zwrotu w oparciu o: - wydruk: "Raport o podmiotach na podstawie pozycji złożonego dokumentu", - wnioski o przeprowadzenie kontroli sporządzone w wyniku wstępnej weryfikacji deklaracji z wykazaną kwota zwrotu (część A pkt 1 niniejszego załącznika do zarządzenia), - Karty oceny zasadności zwrotu. 2. Na podstawie wymienionych w pkt 1 dokumentów zespół ds. typowania podmiotów do kontroli podatkowej lub czynności sprawdzających podejmuje decyzje o podjęciu kontroli podatkowej, czynności sprawdzających lub odstąpieniu od dalszych czynności z zastrzeżeniem pkt Fakt omówienia zwrotu wykazanego w deklaracji dla podatku od towarów i usług potwierdzany jest przez jednego z członków zespołu, który dokonuje stosownej adnotacji w Karcie oceny zasadności zwrotu. 3

4 4. W przypadku wykazania w deklaracji dla podatku od towarów i usług zwrotu na rachunek bankowy przez podatników nowozarejestrowanych, zwrot dokonywany jest po przeprowadzeniu kontroli podatkowej niezależnie od kwoty zwrotu. Odstąpienie od przeprowadzenia kontroli podatkowej w przypadku ww. podmiotów możliwe jest w sytuacji, gdy w wyniku przeprowadzonych czynności analitycznych nie wystąpiły okoliczności wskazujące na konieczność dalszego badania zasadności wykazanego w deklaracji zwrotu podatku. Informację o powodach odstąpienia od kontroli podatkowej odnotowuje się w Karcie oceny zasadności zwrotu. W przypadku, gdy kontrola podatkowa przeprowadzona w ww zakresie u podatnika nowozarejestrowanego ujawni nieprawidłowości należy przeprowadzić kontrolę za kolejne dwa okresy rozliczeniowe, w których zwrot zostanie wykazany. Natomiast w sytuacji, gdy kontrola nie wykaże nieprawidłowości w zakresie rzetelności rozliczenia, zespół ds. typowania podmiotów do kontroli podatkowej i czynności sprawdzających podejmuje decyzję o konieczności przeprowadzenia kontroli za kolejny okres lub okresy rozliczeniowe lub o odstąpieniu od tych czynności. Adnotacji w powyższym zakresie dokonuje się w Karcie oceny zasadności zwrotu. 5. W przypadku podatników wykazujących w deklaracji dla podatku od towarów i usług po raz pierwszy od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej lub od momentu, od którego podatnik dokonuje rozliczeń w tutejszym urzędzie, jednorazowej kwoty zwrotu podatku w wysokości przekraczającej zł lub gdy suma kwot podatku, wykazanych przez podatnika do zwrotu w deklaracjach złożonych za okres od stycznia do grudnia przekroczy zł. zwrotu dokonuje się po przeprowadzeniu kontroli podatkowej. Obowiązek przeprowadzenia kontroli podatkowej dotyczy okresu rozliczeniowego, w którym nastąpiło przekroczenie kwoty zł. Za inne okresy w szczególności za okresy poprzedzające lub następujące po okresie, w którym nastąpiło przekroczenie w/w kwoty - kontrola podatkowa powinna być przeprowadzona, gdy jest to uzasadnione. Naczelnik Urzędu Skarbowego na wniosek zespołu ds. typowania podmiotów do kontroli podatkowych lub czynności sprawdzających, może odstąpić od przeprowadzenia kontroli podatkowej lub czynności sprawdzających, jeżeli: a/ podmiot wykazujący zwrot jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT, aktywnie rozliczający podatek od co najmniej 1 roku, a dotychczas przeprowadzone kontrole oraz czynności sprawdzające u podatnika nie wykazały nieprawidłowości w zakresie: - o którym mowa w art. 88 ust. 3a pkt 1, 3, 4 ustawy o VAT, - rzetelności deklarowania podstaw opodatkowania i podatku należnego oraz podatku dochodowego jeżeli urząd jest właściwy dla podatku dochodowego, - transakcji wewnątrzwspólnotowych, w związku z uczestnictwem w tzw. transakcjach karuzelowych, lub do których mogły mieć odpowiednie zastosowanie przepisy art. 88 ust 3a pkt 1, 3, 4 ustawy o VAT; b/ podatnik na dzień odstąpienia od kontroli nie posiada zaległości podatkowych w kwocie przekraczającej łącznie ze wszystkich tytułów 5% zadeklarowanej (lub wymierzonej decyzją) kwoty podatków za ostatnie 24 miesiące, przyjmując tytuły podatkowe dla których właściwy jest ten urząd, c/ występują inne okoliczności uzasadniające podjęcie przez Naczelnika decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia kontroli. Informacja o powodach odstąpienia od przeprowadzenia kontroli winna znajdować się w "Karcie oceny zasadności zwrotu VAT" W razie odstąpienia od przeprowadzenia kontroli, w przypadkach o których wyżej mowa, należy nie rzadziej niż co 3 lata dokonać kontroli w zakresie prawidłowości rozliczeń w podatku od towarów i usług u takich podatników, za okres obejmujący co najmniej 3 miesiące (z możliwością wydłużenia w konkretnym przypadku badanego okresu). Wniosek o odstąpienie od kontroli podatkowej stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia. 4

5 Termin realizacji zadania: do 10 go każdego miesiąca. Odpowiedzialni: Członkowie zespołu ds. typowania podmiotów do kontroli podatkowej lub czynności sprawdzających Nadzoruje: Zastępca Naczelnika Urzędu 3. Czynności Działu Kontroli 1. Na podstawie ustaleń dokonanych na posiedzeniu zespołu ds. typowania podmiotów do kontroli podatkowej lub czynności sprawdzających Kierownik działu Kontroli Podatkowej tworzy plan kontroli, przekazuje wskazanie do kontroli pracownikom, którzy obowiązani są do wszczęcia postępowań kontrolnych, dotyczących zwrotów podatku VAT w pierwszej kolejności. 2. O zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej dotyczącej zasadności zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego, zgodnie z 282c 1 pkt 1 lit a) ustawy Ordynacja podatkowa nie zawiadamia się kontrolowanego. Kontrolujący po wszczęciu kontroli informuje kontrolowanego o przyczynie braku zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. 3. W toku kontroli należy badać w szczególności: a) zgodność danych rejestracyjnych zgłoszonych w urzędzie skarbowym, danych wynikających z dokumentów założycielskich i sprawozdań finansowych oraz danych ze złożonych w urzędzie deklaracji i zeznań podatkowych ze stanem faktycznym u kontrolowanego. Po stwierdzeniu rozbieżności, pracownicy Działu Kontroli Podatkowej zobowiązani są do niezwłocznego powiadomienia o powyższym Referatu Orzecznictwa Podatkowego, Komórki ds Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej, a w przypadku stwierdzenia nieujawnionych przez podatnika rachunków bankowych również Działu Egzekucji. b) rzetelność faktur zarówno ich autentyczność, prawidłowość wykazanych danych oraz rzeczywisty przebieg transakcji, c) zasadność i prawidłowość dokonanych odliczeń podatku naliczonego, d) prawidłowość określenia momentu powstania obowiązku podatkowego, e) zgodność danych wykazanych przez podatnika w deklaracjach składanych dla celów podatku od towarów i usług z danymi wynikającymi z prowadzonych ksiąg, ewidencji i dokumentów źródłowych, f) w przypadku, gdy w toku kontroli podatkowej w sprawie zwrotu podatku, powstanie uzasadnione domniemanie, iż podatnik posiada dokumenty sporządzone w celu wyłudzenia zwrotu podatku, kontrolujący powinien ustalić czy transakcje wynikające z dokumentów przedstawionych przez podatnika zostały rzeczywiście przeprowadzone. W tym celu należy sprawdzić rzetelność i prawidłowość transakcji zawieranych pomiędzy kontrahentami w ramach czynności sprawdzających zgodnie z przepisami art. 274 c ustawy Ordynacja podatkowa. Pomimo, iż organ podatkowy prowadzący kontrolę nie jest ograniczony właściwością miejscową czynności sprawdzających, wskazanym jest aby czynności te przeprowadzane były przez organ położony najbliżej. Ewentualne podjęcie czynności sprawdzających przez pracowników prowadzących kontrolę powinno być uzasadnione charakterem danej sprawy lub odmową organu zobowiązanego do przeprowadzenia czynności sprawdzających. W przypadku, gdy transakcje nie budzą większych wątpliwości ich rzetelność może być sprawdzona w trybie art. 82 ustawy Ordynacja podatkowa. 4. Kontrola dotycząca zwrotu podatku VAT winna zostać zakończona na co najmniej 10 dni przed terminem zwrotu. 5. W przypadku stwierdzenia w toku kontroli nieprawidłowości, mających wpływ na wielkość kwoty zwrotu, pracownik przeprowadzający kontrolę jest obowiązany niezwłocznie powiadomić pisemnie o powyższym Referat Orzecznictwa Podatkowego celem wydania postanowienia o przedłużeniu terminu zwrotu, na podstawie art. 87 ust. 2, ust. 5a i 6 ustawy o podatku od towarów i usług Wzór wniosku o wydanie postanowienia o przedłużeniu terminu zwrotu stanowi zał. Nr 5 do niniejszego zarządzenia. 5

6 6. Rejestry z deklaracjami i poleceniami zwrotu, po dokonaniu stosownych adnotacji o wynikach i skutkach przeprowadzonych kontroli przekazywane są do Referatu Orzecznictwa Podatkowego najpóźniej na 3 dni przed terminem dokonania zwrotu. Odpowiedzialni: pracownicy Działu Kontroli Podatkowej Nadzoruje: Kierownik Działu Kontroli Podatkowej 4. Ostateczne sprawdzenie zasadności zwrotu przeprowadzone przez pracowników Referatu Orzecznictwa Podatkowego i Kierownika tego Referatu. 1. W przypadku stwierdzenia w toku kontroli podatkowej nieprawidłowości w zakresie zadeklarowanej przez Podatnika kwoty zwrotu oraz nie złożenia przez podatnika korekty deklaracji w trybie art. 81 i art. 81b ustawy - Ordynacja podatkowa, wszczynane jest postępowanie podatkowe zakończone decyzją określającą prawidłową kwotę zwrotu, zobowiązania lub nadwyżki podatku należnego nad naliczonym do przeniesienia na następny miesiąc, 2. Po stwierdzeniu zasadności zwrotu Karta potwierdzeń zwrotu, podpisana przez sporządzającego pracownika oraz nadzorującego Kierownika Referatu Orzecznictwa Podatkowego przekazywana jest wraz z deklaracją i załączonymi do niej dokumentami do Działu Rachunkowości Podatkowej. Odpowiedzialni: pracownicy Referatu Orzecznictwa Podatkowego PP-1 zgodnie z zakresem czynności Nadzoruje: Kierownik Referatu Orzecznictwa Podatkowego III. ETAP 3 - Czynności mające na celu dokonanie zwrotu 1. Czynności wykonywane przez Dział Rachunkowości: - dokonanie sprawdzenia na indywidualnych kartach kontowych czy Podatnik, na którego konto ma być dokonany zwrot posiada bądź nie posiada zaległości w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa oraz dokonanie stosowanych adnotacji na formularzu polecenia, - przekazanie Karty potwierdzeń zwrotu do Działu Egzekucji celem sprawdzenia i opisania karty w zakresie tytułów wykonawczych wierzycieli obcych. - przekazanie Karty potwierdzeń zwrotu do Komórki ds. Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej celem ponownej weryfikacji rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot, - w przypadku zwrotów w kwocie powyżej zł dokonanie dodatkowego sprawdzenia prawidłowości podanego rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot, np. poprzez telefoniczny kontakt z osobą reprezentującą przedsiębiorstwo celem potwierdzenia i upewnienia się co do poprawności tego rachunku, - przygotowanie polecenia przelewu - przedłożenie kompletu akt, dotyczących zwrotu Głównemu Księgowemu lub Kierownikowi Działu Rachunkowości. - przygotowanie przelewu w systemie VIDEOTEL, po akceptacji zwrotu przez Głównego Księgowego lub Kierownika Działu Rachunkowości oraz Naczelnika Urzędu Skarbowego - zwrot akt do Biblioteki Akt w Dziale Ogólnym. Odpowiedzialni: księgowe prowadzące konta podatkowe podatników, referenci egzekucyjni Nadzoruje: Główny Księgowy lub Kierownik Działu Rachunkowości, Komornik Skarbowy 2. Czynności wykonywane przez pracowników Komórki Wieloosobowego Stanowiska Pracy Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej oraz Przetwarzania Danych. a/ sprawdzenie zgodności danych, reprezentacji podatnika zawartych w deklaracji z danymi ewidencyjnymi podatnika (np. dane wynikające z wypisu z KRS, z umowy spółki i innymi 6

7 wynikającymi z baz danych lub akt rejestracyjnych) oraz sprawdzenie czy podmiot wykazujący zwrot jest prawidłowo zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, b/ sprawdzenie czy podmiot ubiegający się o zwrot, podał w sposób prawidłowy w zgłoszeniu identyfikacyjnym zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 5 i 8 ustawy z dnia r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 269, poz ze zmianami), numer rachunku bankowego w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, czy jest to numer właściwy, przede wszystkim w przypadku gdy dokonywana jest przez podatnika aktualizacja w tym zakresie, c/ po sprawdzeniu danych ewidencyjnych podatnika pracownik Komórki ds. Ewidencji, Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej potwierdza prawidłowość danych, o których mowa w pkt a i b na Karcie oceny zasadności zwrotu. W przypadku braku rachunku bankowego, pracownicy Komórki ds. Komórki ds. Ewidencji, Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej wzywają podatnika ubiegającego się o zwrot o dokonanie aktualizacji zgłoszenia rejestracyjnego w tym zakresie. Dla realizacji wyżej wymienionych zadań wyznacza się termin 4-dniowy. Odpowiedzialni: pracownicy Komórki Wieloosobowego Stanowiska Pracy Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej oraz Przetwarzania Danych. Nadzoruje: Koordynator tej Komórki 3. Naczelnik Urzędu Skarbowego lub Zastępca Naczelnika sprawdza i akceptuje zwroty podatku od towarów i usług, z tym że zwroty w kwocie do zł (na podstawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Skarbowego w Mikołowie) sprawdza Kierownik Referatu Orzecznictwa Podatkowego, a akceptuje Kierownik Działu Postępowań Podatkowych. Zwroty w kwocie powyżej zł zatwierdza Naczelnik Urzędu Skarbowego, a w razie jego nieobecności Zastępca Naczelnika. W przypadku jednoczesnej nieobecności ww. osób zwroty zatwierdza Główny Księgowy. Odpowiedzialny: Naczelnik Urzędu Skarbowego, Zastępca Naczelnika, Kierownik Referatu Orzecznictwa Podatkowego, Kierownik Działu Postępowań Podatkowych 4. Czynności Głównego Księgowego lub Kierownika Działu Rachunkowości: a/ potwierdzanie formalno-rachunkowej prawidłowości przedłożonych dokumentów, zatwierdzanie kwoty zwrotu i przekazanie akt Naczelnikowi lub Zastępcy Naczelnika. Zwroty w kwocie powyżej zł wymagają osobistej akceptacji Naczelnika Urzędu Skarbowego i Głównego Księgowego. W razie nieobecności tych osób zwroty powyżej zł zatwierdza Zastępca Naczelnika oraz Kierownik Działu Rachunkowości Podatkowej. b/ po akceptacji zwrotów, o których mowa w pkt 3 i pkt 4a następuje realizacja zwrotu przy wykorzystaniu systemu bankowości elektronicznej VIDEOTEL. Do podpisu poleceń przelewu upoważnione są osoby ujęte w karcie wzorów podpisów złożonej w oddziale NBP. Wykonuje i odpowiada: Główny Księgowy, Kierownik Działu Rachunkowości Podatkowej 7

8 8

ZARZĄDZENIE NR 37. 2015 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 7 sierpnia 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 37. 2015 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 7 sierpnia 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 37. 2015 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 7 sierpnia 2015 roku w sprawie ustalenia procedur przeprowadzenia kontroli finansowo- podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego,

Bardziej szczegółowo

KBF-4114-02-07/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4114-02-07/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4114-02-07/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana I/13/001 Prawidłowość postępowań

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D)

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) Załącznik nr 4 OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) Objaśnienia dotyczą wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7(15), VAT-7K(9) i VAT-7D(6))

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 64/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 15 września 2009 roku

Zarządzenie Nr 64/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 15 września 2009 roku Zarządzenie Nr 64/09 z dnia 15 września 2009 roku w sprawie: ustalenia procedur przeprowadzania kontroli finansowo-podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku

Bardziej szczegółowo

ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W RZESZOWIE Z DNIEM 1 WRZEŚNIA 2015 r.

ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W RZESZOWIE Z DNIEM 1 WRZEŚNIA 2015 r. ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W RZESZOWIE Z DNIEM 1 WRZEŚNIA 2015 r. wrzesień 2015 r. Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 134/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 94/2015 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO. z dnia 31 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 94/2015 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO. z dnia 31 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 94/2015 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 31 grudnia 2015 r. zasad prowadzenia ewidencji obrotu dla celów podatku od towarów i usług oraz sporządzania deklaracji "cząstkowych" VAT-7 przez jednostki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 914 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 914 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 czerwca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 914 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT:

Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT: Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT: Obowiązek podatkowy przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (dalej: WDT) i wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (dalej: WNT) Przy

Bardziej szczegółowo

Zakres podmiotowy kontroli skarbowej obejmuje: - podatników, - płatników, - inkasentów, - osoby trzecie, - następców prawnych,

Zakres podmiotowy kontroli skarbowej obejmuje: - podatników, - płatników, - inkasentów, - osoby trzecie, - następców prawnych, Kontrola podatkowa prowadzona przez organ kontroli skarbowej w ramach prowadzonego postępowania Kontrola podatkowa jest prowadzona na podstawie imiennego upoważnienia udzielonego przez dyrektora urzędu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 188/2014 WÓJTA GMINY MILEJCZYCE z dnia 10 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 188/2014 WÓJTA GMINY MILEJCZYCE z dnia 10 lipca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 188/2014 WÓJTA GMINY MILEJCZYCE z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia doraźnej kontroli podatkowej u podatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Pruszkowie

Urząd Miejski w Pruszkowie Załącznik do Zarządzenia Nr 185/2015 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 16 grudnia 2015 roku Urząd Miejski w Pruszkowie Regulamin Kontroli wykorzystania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Miasta Pruszkowa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2230 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2230 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2230 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji

Bardziej szczegółowo

1. Zasady, na jakich podatnik podatku VAT jest uprawniony do rozliczenia swojej działalności

1. Zasady, na jakich podatnik podatku VAT jest uprawniony do rozliczenia swojej działalności 1. Zasady, na jakich podatnik podatku VAT jest uprawniony do rozliczenia swojej działalności gospodarczej w składanych we właściwym urzędzie skarbowym deklaracjach podatkowych podatku od (miesięcznych

Bardziej szczegółowo

Obowiązek ewidencjonowania obrotu na kasie fiskalnej zasada ogólna

Obowiązek ewidencjonowania obrotu na kasie fiskalnej zasada ogólna Przepisy prawne Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2011.177.1054 j.t. ze zm.) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. IZBA SKARBOWA w POZNANIU Oddział Kontroli i Analiz

PROTOKÓŁ. IZBA SKARBOWA w POZNANIU Oddział Kontroli i Analiz IZBA SKARBOWA w POZNANIU Oddział Kontroli i Analiz PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Skarbowym w Złotowie w okresie od 18 września do 12 października 2007r. na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie sprzedaży przy pomocy kasy rejestrującej

Ewidencjonowanie sprzedaży przy pomocy kasy rejestrującej Ewidencjonowanie sprzedaży przy pomocy kasy rejestrującej Wprowadzenie Kasy rejestrujące potocznie zwane kasami fiskalnymi - to urządzenia przy pomocy których ewidencjonuje się obroty dla potrzeb rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Następstwo prawne obowiązek wystawienia tzw. faktur zapomnianych i prawo do odliczenia VAT naliczo

Następstwo prawne obowiązek wystawienia tzw. faktur zapomnianych i prawo do odliczenia VAT naliczo W przypadku niewystawienia faktur sprzedażowych przez poprzednika prawnego niezbędne jest ich wystawienie przez następcę prawnego i złożenie w imieniu poprzedniej spółki korekty deklaracji VAT. Jestem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWYCH PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO

REGULAMIN RAMOWYCH PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO REGULAMIN RAMOWYCH PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO 1. Stosując przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

pomiędzy: a... (nazwa podmiotu) ... (adres podmiotu) NIP..., REGON., Numer w CRP... (dalej zwanym podmiotem uprawnionym) reprezentowanym przez: 1...

pomiędzy: a... (nazwa podmiotu) ... (adres podmiotu) NIP..., REGON., Numer w CRP... (dalej zwanym podmiotem uprawnionym) reprezentowanym przez: 1... UMOWA nr.. na realizację projektu wdrożenia programu badawczego w ramach mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich realizowanego w sezonie 2007/2008 zawarta w dniu. 200 r. pomiędzy: Agencją Rynku

Bardziej szczegółowo

KOPIA INFORMACYJNA. VI. Czy wymagane są opłaty? Nie występują. Izba Skarbowa we Wrocławiu i dolnośląskie urzędy skarbowe. Urząd Skarbowy w Strzelinie

KOPIA INFORMACYJNA. VI. Czy wymagane są opłaty? Nie występują. Izba Skarbowa we Wrocławiu i dolnośląskie urzędy skarbowe. Urząd Skarbowy w Strzelinie KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna K-006/3 obowiązuje od 31.01.2013 r. Zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym lub podatku naliczonego wynikających z deklaracji dla podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2014 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2014 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2014 r. Regulamin kontroli dotacji udzielanych przez Miasto Konin organizacjom pozarządowym i innym podmiotom wymienionym

Bardziej szczegółowo

Pan Zbigniew Urbaszek p.o. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Końskich

Pan Zbigniew Urbaszek p.o. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Końskich Kielce, dnia grudnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W KIELCACH Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4 25-520 KIELCE tel. 041 344-55-75, tel./fax. 041 344-66-15 e-mail: lki@nik.gov.pl P/08/024

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. Kasy rejestrujące

Rozdział 3. Kasy rejestrujące Rozdział 3 Aktualizacja 20.12.2012 Kasy rejestrujące Art. 111. 1. Podatnicy dokonujący sprzedaŝy na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani

Bardziej szczegółowo

Określa się procedurę kontroli finansowo- podatkowej w zakresie deklaracji na podatek od

Określa się procedurę kontroli finansowo- podatkowej w zakresie deklaracji na podatek od Zarządzenie Nr 6/2010 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 15 marca 2010 W sprawie : ustalenia procedur przeprowadzania kontroli finansowopodatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku

Bardziej szczegółowo

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Departament Prawny PR1.022.315.2015.SCI NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy Departament Prawny przedkłada w załączeniu projekt rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE ul. Okopowa 7, 20-001 Lublin tel. 081 53 64 120 fax. 081 53 64 111

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE ul. Okopowa 7, 20-001 Lublin tel. 081 53 64 120 fax. 081 53 64 111 Lublin, dnia 02 grudnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE ul. Okopowa 7, 20-001 Lublin tel. 081 53 64 120 fax. 081 53 64 111 LLU 41028-2-08 P/08/024 Pan Bernard Zięba p.o. Naczelnika

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 marca 2013 r. Poz. 394 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 26 marca 2013 r. Poz. 394 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 marca 2013 r. 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r. 4) Minister Finansów: wz. J. Cichoń DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 marca 2013 r. Poz. 394 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Karty Informacyjne US Chrzanów

Karty Informacyjne US Chrzanów Karty Informacyjne US Chrzanów Informacja o karcie informacyjnej NumerWersjaNazwa Obowiązuje od dnia Plik PDF K/001 3 Wniosek o stwierdzeni nadpłaty K/002 3 Wstrzymanie wykonania decyzji K/003 3 K/004

Bardziej szczegółowo

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM. 4. Rok

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM. 4. Rok 1. Identyfikator podatkowy NIP 2. Nr dokumentu 3. Status PIT-36L Prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi wcześniejsze zapoznanie się z broszurą informacyjną i instrukcją wypełniania ZEZNANIE O WYSOKOŚCI

Bardziej szczegółowo

Katalog usług Urząd Skarbowy ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe

Katalog usług Urząd Skarbowy ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe Katalog usług 1 Aktualizacja, zmiana Aktualizacja danych identyfikacyjnych osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej aktualizacja zmiana dane osoba fizyczna 2 Aktualizacja, zmiana Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

KONTRAKTACJA UMOWY I WYMAGANA DOKUMENTACJA:

KONTRAKTACJA UMOWY I WYMAGANA DOKUMENTACJA: UMOWA KONTRAKTACJA UMOWY I WYMAGANA DOKUMENTACJA: Umowa o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej zawierana jest w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Podczas kontraktacji umowy konieczna

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT 1. Wspólnota mieszkaniowa jako podmiot (podatnik) podatku VAT Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP1/443-687/10/AJ Data 2010.10.04 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące

Bardziej szczegółowo

Procedura windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Miasta Płocka

Procedura windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Miasta Płocka Załącznik do Zarządzenia nr 2981/09 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 lutego 2009r. Procedura windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Miasta Płocka

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11. Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11. Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11 Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 16 w związku z art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Pan Michał Sprawka Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bartoszycach

Pan Michał Sprawka Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bartoszycach Olsztyn, dnia 7 listopada 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w OLSZTYNIE ul. Artyleryjska 3e 10-950 OLSZTYN tel/fax (0-89) 527-28-24, 534-94-00 P/08/024 LOL 410 23-02/08 Pan Michał Sprawka Naczelnik

Bardziej szczegółowo

KBF 4114-02-04/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF 4114-02-04/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF 4114-02-04/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2367 *)

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2367 *) Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2367 *) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych Na podstawie art. 6 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego:

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego: KARTA INFORMACYJNA Nr: PDI/05/2005/01 Nr wersji: 01 Data wydania: 30.11.2005 WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH Kogo dotyczy: Wymagane dokumenty: Druki: Opłaty

Bardziej szczegółowo

KBF-4114-02-02/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4114-02-02/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4114-02-02/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy:

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy: KARTA INFORMACYJNA K-001/1 Obowiązuje od dnia 18-03-2013 Urząd Skarbowy w Będzinie Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Kogo dotyczy: Osoba fizyczna rozpoczynająca

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podmiotu gospodarczego

Rejestracja podmiotu gospodarczego I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

ZASADY OGÓLNE SKALA PODATKOWA

ZASADY OGÓLNE SKALA PODATKOWA ZASADY OGÓLNE SKALA PODATKOWA - art. 27 ust. 1 updof podstawowa forma opodatkowania z mocy ustawy (art. 9a ust. 1 updof), podatek obliczany jest od dochodu wg skali podatkowej (stawki 18% i 32%). Wybór

Bardziej szczegółowo

Zakres treści z przedmiotu Podatki dla klas, III i IV TE

Zakres treści z przedmiotu Podatki dla klas, III i IV TE Zakres treści z przedmiotu Podatki dla klas, III i IV TE Moduł Dział Temat I. Polski system podatkowy i organizacja administracji skarbowej podstawowy Zakres treści ponadpodstawowy 1. Pojęcie i rola dochodów

Bardziej szczegółowo

4. Rok. A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA 5. Urząd, do którego adresowane jest zeznanie 6. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat):

4. Rok. A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA 5. Urząd, do którego adresowane jest zeznanie 6. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat): kwadratwpoz.2 i iczeniadochoduaczyl Sposóbobl (wypełniająpit/z). wrazzdołączonympisemnymuzasadnieniemprzyczynkorekty. POLTAX 1. Numer Identyfikacji Podatkowej 2. Nr dokumentu 3. Status 8 8 8-1 4 8-9 9-5

Bardziej szczegółowo

Katowice,2011-07-15 NU3/03120-03120-0031 /11/36194. Pan Michał Kasprzak Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji Rzecznik Prasowy w miejscu

Katowice,2011-07-15 NU3/03120-03120-0031 /11/36194. Pan Michał Kasprzak Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji Rzecznik Prasowy w miejscu Katowice,20110715 NU3/03120 031200031 /11/36194 Pan Michał Kasprzak Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji Rzecznik Prasowy w miejscu Wydział Nadzoru nad Urzędami Skarbowymi przedkłada informację o kontrolach

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE '. DYREKTOR IZBY SKARBOWEJ WE WROCŁAWIU URZĄD SKARBO y w LFGNICY( OL/5 ) NU/0910-72/13 (ił a ;, NII0910-19/13 Pan Jan Mormul Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legnicy ul. Najświętszej Marii Panny 3 59-220

Bardziej szczegółowo

Czym jest deklaracja VAT-R?

Czym jest deklaracja VAT-R? Czym jest deklaracja VAT-R? VAT-R jest deklaracją składaną w celu rejestracji lub aktualizacji danych w zakresie podatku od towarów i usług (VAT). Daje przedsiębiorcy możliwość zarejestrowania się jako

Bardziej szczegółowo

F AKTURY W PODATKU OD

F AKTURY W PODATKU OD F AKTURY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Faktury i dokumenty w transakcjach międzynarodowych Gdynia, 10 lutego 2014 Artykuł 20 UoVAT: WEWN TRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA OBOWI ZEK PODATKOWY W wewnątrzwspólnotowej

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Referat Egzekucji Administracyjnej. Stan spraw na dzień 31.12.2014r.

Samodzielny Referat Egzekucji Administracyjnej. Stan spraw na dzień 31.12.2014r. Samodzielny Referat Egzekucji Administracyjnej Lp. Rodzaj spraw, 1. Tytuły wykonawcze 30 630 13 094 Niezwłocznie 2. Czynności egzekucyjne 45 116 Niezwłocznie Dział Obsługi Bezpośredniej Lp. Rodzaj spraw,

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych

Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych Departament Księgowości i Rozliczeń Marek Ignaczewski Warszawa, 30.01.2014 r. Przekazywanie środków

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 11 grudnia 2009 r. LGD-410-035-01-09 P/09/023 Pan Krzysztof Ptaszyński Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Procedury windykacyjne należności cywilno prawnych występujących w JOSz i szkołach Gminy Siechnice

Procedury windykacyjne należności cywilno prawnych występujących w JOSz i szkołach Gminy Siechnice Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Josz nr 27.2013 nr z dnia 28.II.2013 Procedury windykacyjne należności cywilno prawnych występujących w JOSz i szkołach Gminy Siechnice ( ) Rozdział 1 Cel i przedmiot

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania deklaracji wpłaty na fundusze promocji produktów rolno - spożywczych. FPZ_z1

Instrukcja wypełniania deklaracji wpłaty na fundusze promocji produktów rolno - spożywczych. FPZ_z1 Strona 1 z 4 UWAGA! WAŻNE! Przeczytać przed wypełnianiem deklaracji FPZ_f1! Agencja Rynku Rolnego zwraca uwagę, iż w przypadku podania w deklaracji FPZ_f1 fałszywych danych, zatajenia prawdy albo podania

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług od 01.01.2016r.

Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług od 01.01.2016r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług od 01.01.2016r. ul. Św. Jakuba 20 87-100 Toruń tel.: +48 56 669 9000 fax :+48

Bardziej szczegółowo

Regulamin 1% podatku dla Związku OSP RP zatwierdzony uchwałą Prezydium ZG ZOSP RP z dnia 17 grudnia 2009 r.

Regulamin 1% podatku dla Związku OSP RP zatwierdzony uchwałą Prezydium ZG ZOSP RP z dnia 17 grudnia 2009 r. Regulamin 1% podatku dla Związku OSP RP zatwierdzony uchwałą Prezydium ZG ZOSP RP z dnia 17 grudnia 2009 r. Rozdział I. Zasady ogólne. 1. 1. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Adres redakcji: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. (22) 530 40 40; www.gazetaprawna.pl Redaktor prowadzący: Piotr Wickowski Redaktor

Adres redakcji: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. (22) 530 40 40; www.gazetaprawna.pl Redaktor prowadzący: Piotr Wickowski Redaktor Adres redakcji: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. (22) 530 40 40; www.gazetaprawna.pl Redaktor prowadzący: Piotr Wickowski Redaktor merytoryczny: Anita Jackiewicz DTP: Joanna Archacka Biuro Obsługi

Bardziej szczegółowo

KBF-4114-02-06/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4114-02-06/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4114-02-06/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę I/13/001 Prawidłowość postępowań urzędów skarbowych w zakresie

Bardziej szczegółowo

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika 1) Podstawa prawna przepisów Agenda 2) Kwalifikacja wydatków do kosztów w świetle przepisów obowiązujących do 31

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Przyznawanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podmioty prowadzące działalność gospodarczą

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Przyznawanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podmioty prowadzące działalność gospodarczą Urząd Skarbowy w Jaworze K-042/1 Przyznawanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podmioty prowadzące działalność Obowiązuje od 18.04.2011 r. I. Kogo dotyczy Osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5434/10

Zarządzenie Nr 5434/10 Zarządzenie Nr 5434/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 08 grudnia 2010 roku w sprawie : wprowadzenia procedury windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.0152-19/2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 21 maja 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.0152-19/2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 21 maja 2010 r. ZARZĄDZENIE NR OR.0152-19/2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację projektu pn. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Białej ( ul. Prudnicka,

Bardziej szczegółowo

Zweryfikował: Zaakceptował: Zatwierdził:

Zweryfikował: Zaakceptował: Zatwierdził: Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach, ul. świrki i Wigury 17, 40-063 Katowice, http://www.sl.mofnet.gov.pl/us/katowice1.htm REGULAMIN ORGANIZACYJNY - ZMIANY ZARZĄDZENIE NR 57/2011 obowiązuje od: 24.11.2011

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy

REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy I. Podstawa prawna 1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Nadpłata powstanie wtedy, gdy podatnik zapłaci podatek, mimo że nie powinien go płacić, bo

Nadpłata powstanie wtedy, gdy podatnik zapłaci podatek, mimo że nie powinien go płacić, bo Wniosek o zwrot nadpłaty podatku Informacje ogólne Kiedy powstaje nadpłata Nadpłata powstanie wtedy, gdy podatnik zapłaci podatek, mimo że nie powinien go płacić, bo uzyskał dochód zwolniony od podatku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w projekcie Kadry dla Gospodarki

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w projekcie Kadry dla Gospodarki Strona 1 Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w projekcie Kadry dla Gospodarki realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału

Bardziej szczegółowo

DEK-II 3. SPOSÓB WYPEŁNIANIA DEKLARACJI A. DANE EWIDENCYJNE PRACODAWCY

DEK-II 3. SPOSÓB WYPEŁNIANIA DEKLARACJI A. DANE EWIDENCYJNE PRACODAWCY DEK-II OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI MIESIĘCZNYCH WPŁAT SKŁADANYCH PAŃSTWOWEMU FUNDUSZOWI REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W FORMIE DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO (SYSTEM e-pfron) 1. PODSTAWA PRAWNA Ustawa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12/2015 Burmistrza Suraża z dnia 15 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 12/2015 Burmistrza Suraża z dnia 15 kwietnia 2015 r. Zarządzenie Nr 12/2015 Burmistrza Suraża z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie : przeprowadzenia kontroli podatkowej w zakresie następujących podatków : podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku

Bardziej szczegółowo

LBY 4101-21-02/2013 P/13/042 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY 4101-21-02/2013 P/13/042 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 4101-21-02/2013 P/13/042 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

\ -.---.-----;;}5JP(1j'?:J SPRAWOZDANIE

\ -.---.-----;;}5JP(1j'?:J SPRAWOZDANIE . \. \ \ -.---.-----;;}5JP(1j'?:J SPRAWOZDANIE.--.---- z kontroli sprawdzającej wykonanie zaleceń pokontrolnych przeprowadzone. i W Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Gliwicach przez st. komisarza skarbowego.~pracownika

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT dla początkujących

Podatek VAT dla początkujących Terminy szkolenia Podatek VAT dla początkujących Opis Omówienie zmian w podatku VAT wchodzących w życie od 1 stycznia 2013r., 1 kwietnia 2013r. oraz 1 stycznia 2014r. Cele szkolenia Celem szkolenia jest

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA INSTYTUCJI ZARZ

ZALECENIA INSTYTUCJI ZARZ ZALECENIA INSTYTUCJI ZARZĄDZAJACEJ DOTYCZĄCE KWALIFIKOWALNOŚCI PODATKU VAT W PROJEKTACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013. I WSTĘP W świetle ustaleń dokonanych

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Składanie informacji podatkowych

KARTA INFORMACYJNA. Składanie informacji podatkowych System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej K/020 Urząd Skarbowy w Limanowej KARTA INFORMACYJNA URZĄD SKARBOWY W LIMANOWEJ ul. M.B. Bolesnej 9, 34-600 Limanowa Składanie informacji podatkowych

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym

- o zmianie ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140 162 ( 3 )/09 Warszawa, 28 października 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte

Bardziej szczegółowo

ODWROTNE OBCIĄŻENIE przy sprzedaży towarów wrażliwych - jak wypełnić deklarację?

ODWROTNE OBCIĄŻENIE przy sprzedaży towarów wrażliwych - jak wypełnić deklarację? ODWROTNE OBCIĄŻENIE przy sprzedaży towarów wrażliwych - jak wypełnić deklarację? W niektórych przypadkach ciężar rozliczenia podatku VAT z tytułu dostaw towarów i usług zostaje przeniesiony na nabywcę.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 186/PRiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 186/PRiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 186/PRiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 622/F/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie zasad (polityki)

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XV/104/2015 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 października 2015 r.

Uchwała nr XV/104/2015 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 października 2015 r. Uchwała nr XV/104/2015 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/2015 Rektora UEP z dnia 24 lipca 2015 r. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA I. WPROWADZENIE

PROCEDURA I. WPROWADZENIE PROCEDURA Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezesa Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu Nr 16/2014 z dnia 20 marca 2014 r. ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW O PRZEKAZANIE ŚRODKÓW PAŃSTWOWYM JEDNOSTKOM BUDŻETOWYM NA REALIZACJĘ

Bardziej szczegółowo

MINISTER FINANSÓW Organ upoważniony do wydania interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Adres do korespondencji Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną Strona 1 Jedną z zalet spółki akcyjnej w porównaniu ze spółką z o.o. jest istotne ograniczenie odpowiedzialności członków zarządu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH. Data : 01.03.2010 r. Data : 15.03.2010 r.

PROCEDURA REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH. Data : 01.03.2010 r. Data : 15.03.2010 r. Strona: Opracował Pełnomocnik ds SZJ Magdalena Mazurkiewicz Zatwierdził Burmistrz Miasta i Gminy Lesko Barbara Jankiewicz Data : 0.03.200 r. Data : 5.03.200 r. Obowiązuje od : 5 marca 200 r. Nr egz.: Niniejszy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 10 Nr umowy: Umowa o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Projektu Czas na biznes! realizowanego

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA. z dnia 9 maja 2011 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA. z dnia 9 maja 2011 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie : określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r.

USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r. Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 1) Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo