Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1 / 2007 Dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji z dnia 16 marca 2007 r. OŚRODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1 / 2007 Dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji z dnia 16 marca 2007 r. OŚRODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1 / 2007 Dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji z dnia 16 marca 2007 r. I N S T R U K C J A K A N C E L A R Y J N A OŚRODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI 1

2 S p i s t r e ś c i I. PRZEDMIOT I ZAKRES INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ... 3 II. SYSTEM KANCELARYJNY OPI. ZASADY STOSOWANIA RZECZOWEGO WYKAZU AKT III. PODZIAŁ CZYNNOŚCI KANCELARYJNYCH... 5 IV. PRZYJMOWANIE, OTWIERANIE I SPRAWDZANIE KORESPONDENCJI... 6 V. DORĘCZANIE KORESPONDENCJI... 6 VI. REJESTROWANIE I ZNAKOWANIE SPRAW, ZAKŁADANIE TECZEK AKTOWYCH... 6 VII. ZAŁATWIANIE SPRAW... 8 VIII. PRZYGOTOWYWANIE I PODPISYWANIE PISM... 8 IX. WYSYŁANIE KORESPONDENCJI... 9 X. POSTĘPOWANIE Z AKTAMI ZAWIERAJĄCYMI INFORMACJE NIEJAWNE OZNACZONE KLAUZULĄ "ZASTRZEśONE"... 9 XI. PRZECHOWYWANIE AKT XII. PRZEKAZYWANIE AKT DO ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO XIV. POSTĘPOWANIE Z AKTAMI PO REORGANIZACJI LUB LIKWIDACJI KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ

3 I. Przedmiot i zakres instrukcji kancelaryjnej 1. Instrukcja kancelaryjna, zwana dalej instrukcją, ustala organizację prac kancelaryjnych w Ośrodku Przetwarzania Informacji (w skrócie OPI) oraz zasady postępowania z dokumentacją załatwianych spraw. 2. Przedmiotem instrukcji są zasady obiegu, rejestracji i gromadzenia pism i dokumentów od momentu ich wpływu do OPI do czasu ekspedycji pism i dokumentów do adresatów zewnętrznych lub przekazania dokumentacji załatwionych spraw do archiwum zakładowego. 3. Instrukcja określa zasady postępowania z dokumentacją niezaleŝnie od sposobu jej zapisu. 4. W instrukcji zostały ustalone zasady postępowania z dokumentacją zawierającą informacje jawne i dokumentacją zawierającą informacje niejawne oznaczone klauzulą zastrzeŝone". Postępowanie z pozostałą dokumentacją zawierającą informacje niejawne określają odrębne przepisy. II. System kancelaryjny OPI. Zasady stosowania rzeczowego wykazu akt. 1. W OPI obowiązuje bezdziennikowy system kancelaryjny, oparty na rzeczowym wykazie akt (dalej zwanym wykazem akt), w którym przedmiotem rejestracji i znakowania dokumentacji sprawy załatwionej jest rzeczowy wykaz akt (dalej zwany wykazem akt). W systemie tym rejestruje się sprawy (nie rejestruje się poszczególnych pism w sprawie) w spisach spraw prowadzonych dla kaŝdej teczki aktowej załoŝonej zgodnie z wykazem akt. 2. System ten nie wyklucza stosowania dzienników korespondencyjnych. SłuŜą one jednak wyłącznie do kontroli obiegu pism i dokumentów i nie mają wpływu na sposób rejestracji spraw, gromadzenia akt i znakowania pism i dokumentów. 3. Wykaz akt jest to tematyczny podział dokumentacji spraw załatwianych przez komórki organizacyjne, niezaleŝnie od struktury organizacyjnej OPI. Na podstawie wykazu akt naleŝy: 1) zakładać i prowadzić teczki aktowe oraz gromadzić w nich dokumentację spraw załatwianych przez komórki organizacyjne, 2) umieszczać na teczkach aktowych hasła tematyczne i symbole klasyfikacyjne tych haseł (symbole numeryczne) oraz symbole kwalifikacji archiwalnej (kategorię archiwalną akt), oznaczające okres przechowywania dokumentacji gromadzonej w teczkach, 3) znakować pisma i dokumenty spraw załatwionych odpowiednim symbolem klasyfikacyjnym ( patrz: znak sprawy). 4. Wykaz akt stanowi jednolitą, rzeczową, niezaleŝną od struktury organizacyjnej OPI klasyfikację akt powstających w toku jego działalności oraz zawiera ich kwalifikację archiwalną. Wykaz akt oparty jest na systemie klasyfikacji dziesiętnej i dzieli całość wytworzonej w OPI dokumentacji na klasy pierwszego rzędu, sformułowane w sposób ogólny, oznaczone symbolami od 0 do 6. W ramach tych klas wprowadza się podział na klasy drugiego rzędu (hasła bardziej szczegółowe) oznaczone symbolami dwucyfrowymi, powstałymi z dodania do symbolu klasy pierwszego rzędu jednej z cyfr od 0 do 9 ( np. 00 lub 47), a w ich ramach, na tych samych zasadach, wprowadzono podział na klasy trzeciego rzędu (np. 000 lub 331). Klasy trzeciego rzędu, w miarę potrzeby podzielono na klasy czwartego rzędu ( np lub 2210). Klasy końcowe ( kol. 3 lub 4) w poszczególnych jednorodnych tematycznie grupach spraw (hasłach), oznaczone kategorią archiwalną, odpowiadają tematycznym (rzeczowym) teczkom aktowym oznaczonym tym samym znakiem akt, co klasy końcowe w wykazie. 3

4 Według tych samych zasad w ramach kaŝdego z haseł drugiego rzędu dokonano podziału na hasła trzeciego rzędu, oznaczone symbolami trzycyfrowymi, powstałymi przez dodanie do numeru kaŝdego z haseł drugiego rzędu jednej z cyfr od O do 9, zaś w ramach haseł trzeciego rzędu wprowadzono podział na hasła czwartego rzędu, oznaczone numerami cztero cyfrowymi, powstałymi przez dodanie do numeru kaŝdego z haseł trzeciego rzędu jednej z cyfr od O do Do umieszczenia na teczkach informacji o aktach załatwianych spraw posłuŝą odpowiednie hasła tematyczne w rubryce 5, odpowiadające im numery haseł tematycznych w rubrykach 2, 3 lub 4 wykazu akt, zaś w rubryce 6 - symbole oznaczające termin przechowywania dokumentacji objętej danym hasłem tematycznym. Symbole klasyfikacyjne (cyfrowe) tych haseł umieszczone w rubrykach 2, 3 i 4 posłuŝą teŝ do znakowania pism i dokumentów załatwianych spraw. 6. Zmiany w postaci rozbudowy klas końcowych (haseł) trzeciego rzędu i czwartego rzędu wykazu akt mogą zastać wprowadzone przez dyrektora OPI w porozumieniu z archiwum zakładowym. W takim przypadku naleŝy zachować kategorię archiwalną i ustalony okres przechowywania w rozbudowanym haśle. 7. Komórki organizacyjne mogą rozbudowywać końcowe hasła wykazu akt, nie zmieniając symboli oznaczających okres przechowywania dokumentacji umieszczonych w rubryce 6 wykazu akt. 8. Zmiany w wykazie akt polegające na przekształceniu haseł tematycznych spraw pierwszego i drugiego rzędu mogą być wprowadzone wyłącznie przez dyrektora OPI i w porozumieniu z Archiwum Akt Nowych, dalej zwanym AAN. 9. Wykaz akt słuŝy równieŝ do wyznaczania okresu przechowywania dokumentacji spraw załatwianych w OPI. 10. Akta wytwarzane i gromadzone w OPI dzielą się, ze względu na wartość archiwalną na dwie kategorie: 1) materiały archiwalne, 2) dokumentację niearchiwalną. 11. Materiały archiwalne - w rozumieniu artykułu 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( Dz. U. z 2002 r. nr 171, poz ze zm.) - są to pisma i dokumenty, tj. korespondencja, dokumentacja finansowa, statystyczna, techniczna i naukowa oraz konserwatorska, mapy, plany, fotografie, filmy, nagrania dźwiękowe i wideofonowe, a takŝe inna dokumentacja bez względu na sposób jej wytworzenia, mające znaczenie jako źródło informacji o wartości historycznej i przeznaczone do wieczystego przechowywania. Stanowi część składową państwowego zasobu archiwalnego. Po 25 latach od momentu jej wytworzenia jest przejmowana przez archiwum państwowe. Do oznaczenia materiałów archiwalnych uŝywa się symbolu A". 12. Dokumentacja niearchiwalna są to akta mające wyłącznie czasową wartość praktyczną. Do oznaczenia tej kategorii uŝywa się w wykazie akt symbolu B". Szczegółowe znaczenie tego symbolu moŝna ustalić w sposób następujący: 1) obok symbolu B" zostały umieszczone w rubryce 6. wykazu akt cyfry arabskie, które oznaczają lata przechowywania dokumentacji niearchiwalnej. Okres jej przechowywania naleŝy liczyć w pełnych latach kalendarzowych, poczynając od pierwszego stycznia następnego roku po załatwieniu sprawy (np. akta spraw załatwionych w ciągu 2002 r. oznaczone symbolem B5" naleŝy przechowywać do 31 grudnia 2007 roku). Przy niektórych pozycjach wykazu akt w rubryce 8 został zdefiniowany termin załatwienia sprawy, od którego naleŝy liczyć okres przechowywania dokumentacji (na przykład przy haśle tematycznym oznaczonym numerem 212 najem lokali i nieruchomości okres ten liczy się od 1 stycznia następnego roku po wygaśnięciu umowy wynajmu). 2) symbolem Bc" została oznaczona w wykazie akt dokumentacja posiadająca krótkotrwałą wartość uŝyteczną. Do tej kategorii dokumentacji naleŝy zaliczyć powielane pisma i dokumenty, które nie tworzą akt spraw załatwianych w 4

5 komórce organizacyjnej, oraz pisma i dokumenty przeznaczone wyłącznie do wiadomości komórki organizacyjnej, a takŝe projekty pism i dokumentów sporządzonych w komórce organizacyjnej i materiały pomocnicze do sporządzanych pism i dokumentów. Dokumentację tę moŝna zniszczyć po jej wykorzystaniu. 3) symbolem BE z dodaniem cyfr arabskich oznacza się dokumentację, która po upływie ustalonego okresu przechowywania podlega ekspertyzie archiwum państwowego. AAN moŝe w wyniku ekspertyzy zakwalifikować tę dokumentację do materiałów archiwalnych bądź przedłuŝyć okres jej przechowywania. 13. Okres przechowywania dokumentacji zaleŝy od tego, czy powstała ona w komórce merytorycznej (komórce wiodącej lub koordynującej załatwienie sprawy), czy teŝ w innych komórkach organizacyjnych OPI. Przez komórkę merytoryczną naleŝy rozumieć tę komórkę w ramach struktury organizacyjnej, do zadań której naleŝy prowadzenie i ostateczne załatwienie danej sprawy zgodnie z podziałem kompetencji i która jest zobowiązana w związku z tym do gromadzenia całości podstawowej dokumentacji tej sprawy. Okres przechowywania dokumentacji spraw załatwianych przez komórkę merytoryczną został określony w rubryce 6 wykazu akt. 14. Pozostałe komórki organizacyjne współpracujące przy załatwianiu sprawy równieŝ gromadzą dokumentację tej samej sprawy, co w komórce merytorycznej, ale dokumentacja ta stanowi jedynie w tej komórce dokumentację pomocniczą lub powtarzalną, oznaczoną symbolem Bc. Okres przechowywania tej dokumentacji został określony w rubryce 7. wykazu akt. 15. Okres przechowywania dokumentów i pism objętych tym samym hasłem tematycznym zaleŝy wyłącznie od treści dokumentu i jest niezaleŝny od formy jego zapisu, to (znaczy od papierowej, elektronicznej lub innej), a takŝe od tego, czy dokumenty te zawierają informacje jawne lub niejawne. III. Podział czynności kancelaryjnych 1. Czynności kancelaryjne wykonują: 1) Kancelaria, 2) pracownicy odpowiedzialni za merytoryczne załatwienie spraw przydzielonych im zakresem obowiązków oraz asystent dyrektora odpowiedzialny za sprawy załatwiane przez dyrektora. 2. Do podstawowych czynności kancelaryjnych Kancelarii naleŝy: 1) przyjmowanie wszystkich wpływów i ewidencjonowanie ich w dziennikach korespondencji oraz komputerowym dzienniku korespondencyjnym, 2) rozdzielanie wpływów zadekretowanych przez dyrektora między poszczególnych pracowników, 3) wysyłanie korespondencji opracowanej przez pracowników merytorycznych po uprzednim zarejestrowaniu w dzienniku korespondencji wychodzącej, 4) wysyłanie przesyłek, 5) przyjmowanie i nadawanie, telefaksów itp. 3. Do czynności kancelaryjnych pracowników OPI merytorycznie odpowiedzialnych za załatwienie spraw naleŝy: 1) rejestrowanie spraw w spisach spraw oraz znakowanie spraw, 2) przekazywanie do Kancelarii korespondencji przygotowanej do wysłania, 3) zakładanie, prowadzenie teczek aktowych wytworzonych dokumentów w prowadzonych sprawach i przekazywanie ich do archiwum zakładowego, 4) przechowywanie akt spraw załatwionych, przed przekazaniem do archiwum. 5

6 IV. Przyjmowanie, otwieranie i sprawdzanie korespondencji 1. Kancelaria przyjmuje wszystkie wpływy (korespondencję, przesyłki) nadesłane lub przyniesione do OPI. 2. Kancelaria otwiera wszystkie przesyłki z wyjątkiem niejawnych, wartościowych oraz adresowanych imiennie z dopiskiem doręczyć do rąk własnych. 3. W przypadku otwarcia koperty nie oznaczonej niejawne, a zawierającej pisma tego rodzaju, Kancelaria przekazuje ją natychmiast wraz z zawartością w nowej zamkniętej kopercie pracownikowi wyznaczonemu przez dyrektora OPI. Na nowej kopercie naleŝy umieścić adnotację o przyczynach otwarcia korespondencji. 4. Przesyłki wartościowe Kancelaria przekazuje upowaŝnionym pracownikom za pokwitowaniem po spisaniu ich zawartości. 5. Po otwarciu koperty Kancelaria sprawdza: 1) czy nie zawiera pisma mylnie skierowanego, 2) czy znajdują się w niej wszystkie pisma (wyliczone w piśmie przewodnim), Pisma mylnie nadesłane naleŝy przesłać natychmiast pod właściwy adres zawiadamiając o tym nadawcę. Brak załączników naleŝy odnotować na piśmie przewodnim. JeŜeli przesyłka zawiera tylko załączniki bez pisma przewodniego naleŝy sporządzić odpowiednią adnotację na kopercie reklamacja". 6. Koperty dołącza się do następujących wpływów: 1) mylnie skierowanych, 2) w których brak jest adresu nadawcy lub daty pisma, 3) niejawnych, wartościowych, poleconych i za dowodem doręczenia, 4) dla których obowiązuje termin prekluzyjny (odwołania). 7. Po otwarciu koperty i wyjęciu pisma Kancelaria umieszcza na jego pierwszej stronie pieczątkę wpływu, w której wpisuje datę przyjęcia, oraz ilość załączników. 8. Pieczątki wpływu nie umieszcza się na dokumentach osobistych, załącznikach i pismach (np. na drukach) nie wymagających merytorycznego załatwienia. V. Doręczanie korespondencji 1. Korespondencja adresowana imiennie na dyrektora OPI przekazywana jest bezpośrednio dyrektorowi. 2. Po zadekretowaniu korespondencji przez dyrektora bądź zastępców, przekazuje się ją do poszczególnych komórek organizacyjnych lub właściwych pracowników, za pokwitowaniem. 3. Korespondencję o charakterze prywatnym Kancelaria doręcza adresatom bez otwierania i bez pokwitowania. 4. Otrzymane przy pismach pieniądze, papiery wartościowe lub inne przedmioty wartościowe Kancelaria oddaje niezwłocznie, za potwierdzeniem odbioru, do kasy OPI. VI. Rejestrowanie i znakowanie spraw, zakładanie teczek aktowych 1. Zarejestrowanie sprawy polega na wpisaniu jej, przez koordynatora zadania / projektu lub wskazanego przez niego pracownika, do spisu spraw (zobacz. załącznik nr 1 do instrukcji kancelaryjnej). Sprawę (nie pismo) rejestruje się tylko jeden raz na podstawie pierwszego pisma w danej sprawie otrzymanego z zewnątrz lub sporządzonego przez daną komórkę organizacyjną. KaŜde nowe pismo dotyczące sprawy juŝ zarejestrowanej otrzymuje ten sam znak sprawy. Znak sprawy wpisuje się w obrębie pieczątki wpływu. 2. Znak sprawy jest jej stałą cechą rozpoznawczą. Składa się z czterech części: 6

7 1) symbolu literowego projektu lub stanowiska merytorycznego odpowiedzialnego za zadania, 2) liczbowego symbolu hasła według wykazu akt, 3) kolejnego numeru, pod którym sprawa została zarejestrowana w spisie spraw, 4) dwóch ostatnich cyfr roku, w którym sprawa została wpisana do spisu spraw. 3. Drugi i trzeci człon znaku sprawy powinien być oddzielony od siebie kreską poziomą, natomiast czwarty człon - kreską ukośną. Wzór znaku sprawy: D /06 co oznacza: D - Dyrektor O120 - organizacja 3 - kolejny numer w spisie spraw rok 4. Dopuszczalne jest stosowanie w znaku sprawy dodatkowych składników (np. inicjałów pracownika merytorycznie załatwiającego sprawę). 5. Sprawy wymagające szczególnej formy rejestracji są rejestrowane w sposób ustalony odrębnymi przepisami lub w sposób określony dla tych spraw przez dyrektora OPI. 6. Pisma i dokumenty przekazane wyłącznie do wiadomości komórki organizacyjnej i nie wymagające merytorycznego załatwienia nie powodują rejestracji spraw i nie dołącza się ich do dokumentacji spraw załatwianych przez komórkę organizacyjną. 7. Spisy spraw prowadzi się oddzielnie dla kaŝdej teczki załoŝonej zgodnie z rzeczowym wykazem akt. 8. Na kaŝdy rok kalendarzowy zakłada się nowe teczki i nowe spisy spraw (w przypadku niewielkiej ilości akt w teczce, dopuszcza się jej prowadzenie w roku następnym). Sprawy nie załatwione w danym roku prowadzone są do czasu ich ostatecznego załatwienia, pod znakiem nadanym im w roku zarejestrowania. Przeniesienie sprawy do spisu spraw następnego roku, następuje tylko na podstawie wpływu nadesłanego po dniu 1 stycznia lub na podstawie notatki czy pisma sporządzonego w danej sprawie przez pracownika merytorycznie załatwiającego sprawę po tym dniu. W spisie spraw z poprzedniego roku, w rubryce uwagi" naleŝy sporządzić zapis przeniesiono na rok... znak...". 9. KaŜdej końcowej klasie (wskazanej w rubrykach od 1 do 4) wykazu akt rzeczowych powinna odpowiadać teczka (w przypadku duŝej ilości akt podzielona na tomy) zawierająca akta o tym samym symbolu i haśle klasyfikacyjnym oraz kategorii archiwalnej. Niedopuszczalne jest łączenie w jednej teczce akt o roŝnych kategoriach archiwalnych. 10. KaŜda teczka aktowa powinna zawierać na okładce oznaczenia: 1) na środku u góry pełna nazwa Ośrodka Przetwarzania Informacji i nazwa komórki organizacyjnej; 2) w lewym górnym rogu znak akt złoŝony w numeru zadania (projektu) przyjętego w rozliczeniach księgowych i symbolu hasła według wykazu akt; 3) w prawym górnym rogu kategoria akt, a w przypadku kategorii B równieŝ okres ich przechowywania; 4) na środku tytuł akt, to jest pełna nazwa hasła z wykazu rzeczowego akt uzupełniona o rodzaj materiałów zawartych w teczce; 5) pod tytułem akt daty skrajne, to jest roczne daty sporządzania pierwszego i ostatniego dokumentu w danej sprawie. Załącznik nr 2 przedstawia przykładowy wzór opis teczki. 7

8 VII. Załatwianie spraw 1. Przy załatwianiu spraw naleŝy stosować najbardziej proste i celowe formy. Przy załatwianiu spraw indywidualnych z zakresu administracji państwowej, pracownicy mają obowiązek stosować Kodeks Postępowania Administracyjnego, dyrektywy UE lub inne przepisy proceduralne, a w dziedzinie merytorycznej - przepisy normujące sprawy ochrony przyrody oraz dotyczące organizacji, trybu i metod pracy w komórce organizacyjnej OPI. 2. JeŜeli wpływające pismo dotyczy dwu lub więcej spraw, naleŝących do zakresu działania róŝnych koordynatorów zadań/projektów Kancelaria OPI sporządza kserokopie pisma i przekazuje za pokwitowaniem w kontrolce wpływów. Oryginał pisma otrzymuje koordynator zadania/projektu, który przygotowuje projekt odpowiedzi. 3. Obowiązuje pisemna forma załatwiania spraw. Załatwienie ustne moŝe być stosowane w uzgodnieniach między pracownikami zaangaŝowanymi przy sprawie. W przypadku ustnego załatwienia sprawy, jeŝeli zachodzi tego potrzeba, sporządza się notatkę podając sposób załatwienia, nazwisko strony zainteresowanej oraz datę i podpis pracownika merytorycznie załatwiającego sprawę. Ostateczne załatwienie sprawy odnotowuje się w spisie spraw przez wpisanie w odpowiedniej rubryce daty załatwienia oraz nazwiska (nazwy) strony (adresata). JeŜeli załatwienie sprawy w określonym terminie nie jest moŝliwe naleŝy postąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi terminów załatwienia spraw, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego. 4. Przy pisemnym załatwianiu spraw naleŝy przestrzegać następujących zasad: 1) kaŝdą sprawę załatwia się odrębnym pismem, 2) kaŝde pismo oznacza się znakiem sprawy, 3) w odpowiedziach podaje się datę i znak sprawy, której odpowiedź dotyczy, 4) nad adresem umieszcza się dyspozycje dotyczące sposobu wysłania pisma (np. polecony, ekspres), 5) pod treścią po lewej stronie opracowujący podaje ilość załączników oraz po zwrocie Otrzymują" lub Do wiadomości" wymienia się adresatów (jeŝeli pismo ma być przesłane do wiadomości innym zainteresowanym), 6) jeŝeli pismo przeznaczone jest dla większej ilości odbiorców (urzędy, instytucje, organizacje) w nagłówku zamieszcza się zwrot Wg rozdzielnika", podając rozdzielnik pod tekstem z lewej strony, 7) po lewej stronie pisma pod treścią opracowujący umieszcza swoją parafę, a jeŝeli jest rozdzielnik, stawia parafę za rozdzielnikiem, 8) pisma zawierające w treści warunki płatności i numery kont bankowych parafuje dodatkowo główny księgowy. VIII. Przygotowywanie i podpisywanie pism 1. Pisma sporządza się w odpowiedniej ilości egzemplarzy. Przy sporządzaniu pism naleŝy przestrzegać następujących zasad: 1) pisma sporządza się na blankietach korespondencyjnych z odpowiednim nadrukiem, 2) pismo moŝe być sporządzone na czystym blankiecie. W tym przypadku w lewym górnym rogu pisma, przed znakiem sprawy naleŝy wstawić pieczęć Ośrodka Przetwarzania Informacji, 3) format papieru powinien być dostosowany do wielkości tekstu, 4) w lewym dolnym rogu pisma umieszcza się parafę autora tekstu (i ewentualnie osób aprobujących), 8

9 5) pisma określające wysokość planów finansowych, przyznające dodatkowe środki finansowe, zwiększające lub zmniejszające plany podpisuje główna księgowa, za tekstem na środku pisma, 6) przygotowane według powyŝszych zasad pismo przedstawia się do aprobaty Dyrektorowi, 7) podpisane pisma sekretariat stempluje właściwymi pieczątkami imiennymi (w razie potrzeby i pieczęcią firmową), 8) w przypadku nieobecności dyrektora i zastępców dyrektora, pismo moŝe być podpisane przez upowaŝnionego pracownika, pod pieczątką imienną Dyrektora lub zastępcy, gdzie przed nazwiskiem podpisującego postawienie liter wz." oznacza podpis w zastępstwie, natomiast wstawienie przed nazwiskiem liter z up." oznacza podpis upowaŝnionego doraźnie do podpisania pisma. 2. Podpisujący umieszcza swój podpis w obrębie pieczątki imiennej zawierającej nazwę jego stanowiska słuŝbowego oraz imię i nazwisko, na oryginale i kopiach pisma. Parafy powinny być umieszczone tylko na kopiach. 3. Pieczątki imienne oraz pieczęci urzędowe przechowuje i przystawia sekretariat Dyrektora. 4. Pisma sporządzane i doręczane w formie dokumentów elektronicznych powinny odpowiadać normom określonym w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1664). IX. Wysyłanie korespondencji 1. Pisma przeznaczone do wysłania przygotowuje Kancelaria OPI. 2. Czynności w tym zakresie polegają na: - sprawdzeniu czy pismo jest podpisane, oznakowane, opatrzone datą, czy dołączono do niego wszystkie załączniki, - zaadresowaniu i kopertowaniu przesyłek listowych z podaniem kodu pocztowego, - potwierdzeniu na kopii pisma jego wysyłki, - przekazaniu kopii pisma pracownikowi prowadzącemu sprawę, - ewidencjonowaniu listów poleconych w pocztowej ksiąŝce nadawczej, - ewidencjonowaniu listów zwykłych w kontrolce pism wychodzących, - naklejaniu znaczków na przesyłki i przekazywaniu ich na pocztę. 3. Korespondencja wysyłana jest zgodnie z dyspozycją np. list polecony, ekspres itp. Brak takiej dyspozycji oznacza korespondencję zwykłą. 4. Przesyłki dostarczone do Kancelarii do godziny 10-tej, powinny być wysłane tego samego dnia. X. Postępowanie z aktami zawierającymi informacje niejawne oznaczone klauzulą "zastrzeŝone" 1. W postępowaniu z aktami zastrzeŝonymi stosuje się tryb ustalony dla akt zawierających informacje jawne z następującymi uzupełnieniami: 1) pisma zastrzeŝone podlegają rejestracji w odrębnych rejestrach; 2) obieg akt zastrzeŝonych w toku ich załatwiania odbywa się w odpowiednich teczkach zabezpieczających akta zastrzeŝone przed wglądem osób niepowołanych; 3) akta zastrzeŝone przechowuje się w taki sposób, Ŝeby były zabezpieczone przed wglądem osób niepowołanych; 9

10 4) pisma zastrzeŝone wysyła się w podwójnych nieprzezroczystych kopertach, przy czym kopertę wewnętrzną zaopatruje się w adres i oznacza pieczątką zastrzeŝone", kopertę zewnętrzną oznacza się jak pisma jawne; 5) pisma zastrzeŝone naleŝy numerować i przesyłać według rozdzielnika wskazującego, który egzemplarz otrzymuje dany adresat; 6) we wszystkich zapisach (spisy spraw, rejestry itp.) przy odnośnych pozycjach wpisuje się znak Z"; 7) pisma zastrzeŝone przekazuje się osobom upowaŝnionym za pokwitowaniem. XI. Przechowywanie akt 1. Akta spraw do załatwienia przechowuje się w teczkach oznaczonych napisem do załatwienia". 2. Akta spraw załatwionych przechowywane są przez pracowników załatwiających sprawę. Akta spraw załatwionych przechowuje się w teczkach aktowych, załoŝonych zgodnie z rzeczowym wykazem akt. Teczki powinny być opisane zgodnie z rozdziałem VI pkt. 10 niniejszej instrukcji. 3. W teczkach układa się akta spraw w kolejności spisu spraw, a w ramach sprawy chronologicznie (poczynając od pierwszego pisma wszczynającego). 4. W przypadku potrzeby wyjęcia akt z teczki w ich miejsce naleŝy włoŝyć kartkę z informacją podającą datę i nazwisko pracownika, u którego znajdują się akta oraz termin ich zwrotu. 5. Akta spraw ostatecznie załatwionych pozostają w komórkach organizacyjnych przez okres dwóch lat licząc od 1 stycznia roku następnego po zakończeniu sprawy. XII. Przekazywanie akt do archiwum zakładowego 1. Komórki organizacyjne przekazują akta do archiwum zakładowego wyłącznie kompletnymi rocznikami po dwuletnim okresie przechowywania ich w komórce. Akta potrzebne nadal do pracy bieŝącej pozostawia się w komórce organizacyjnej na zasadzie wypoŝyczenia ich z archiwum zakładowego, tzn. po dokonaniu formalnego ich przekazania. 2. Akta sprawy przekazywane do archiwum zakładowego powinny być uporządkowane, przez co naleŝy rozumieć: 1) ułoŝenie akt wewnątrz teczek, tzn. sprawami w kolejności spisu spraw, a w ramach spraw chronologicznie, 2) wyłączenie wtórników i usunięcie części metalowych, 3) ponumerowanie poszczególnych stron w teczkach zawierających materiały archiwalne (akta kategorii A), paginuje się równieŝ dokumentację kat. B 50. 4) opisanie teczek aktowych zgodnie z postanowieniami Instrukcji, 5) ułoŝenie teczek w porządku symboli klasyfikacyjnych wykazu akt, w podziale na kategorie archiwalne A i B. 3. Akta przekazuje się do archiwum zakładowego na podstawie spisów zdawczoodbiorczych (załącznik nr 3 niniejszej instrukcji) sporządzonych osobno dla materiałów archiwalnych (akt kategorii A) w czterech egzemplarzach i dokumentacji niearchiwalnej (akt kategorii B) w trzech egzemplarzach. Jeden egzemplarz (trzeci) spisu zdawczo-odbiorczego pozostaje w komórce organizacyjnej przekazującej akta, pozostałe są przeznaczone dla archiwum zakładowego. Spis zdawczo - odbiorczy podpisuje koordynator zadania / projektu przekazujący akta oraz pracownik archiwum zakładowego. 4. Do przekazywanych akt naleŝy dołączyć związane z nimi pomoce ewidencyjne, np. rejestry, skorowidze, kartoteki. 10

11 5. Akta kategorii A i B 50 po przyjęciu do Archiwum OPI pracownik archiwum ma obowiązek je przeszyć. 6. Archiwum Zakładowe moŝe nie przyjąć akt źle uporządkowanych, bez ewidencji lub z brakami. XIII. Kontrola pracy kancelaryjnej 1. Ogólny nadzór nad przestrzeganiem i właściwym stosowaniem instrukcji sprawuje Koordynator ds. Techniczno-Administracyjnych OPI. 2. Zastępcy Dyrektora i Główny Księgowy OPI zobowiązani są do przestrzegania właściwego stosowania postanowień instrukcji, kaŝdy w zakresie swojego działania. XIV. Postępowanie z aktami po reorganizacji lub likwidacji komórki organizacyjnej 1. Po reorganizacji lub likwidacji stanowiska, komórki organizacyjnej akta spraw zakończonych, uporządkowane zgodnie z postanowieniami instrukcji, naleŝy przekazać do archiwum zakładowego. 2. Akta spraw niezakończonych, naleŝy przekazać na podstawie spisów zdawczoodbiorczych pracownikowi, który przejął zadania zreorganizowanej lub zlikwidowanej jednostki organizacyjnej. Kopię spisu naleŝy przekazać do archiwum zakładowego. 11

12 Załącznik nr 1 do Instrukcji Kancelaryjnej Ośrodka Przetwarzania Informacji S P I S S P R A W /pracownik/ /symbol projektu / zadania/ /oznacz, teczki/ /tytuł teczki wg wykazu akt/ /rok/ Lp. OD KOGO WPŁYNĘŁA SPRAWA /krótka treść/ znak pisma z dnia wszczęcia sprawy DATA ostatecznego załatwienia UWAGI 12

13 Załącznik nr 2 do Instrukcji Kancelaryjnej Ośrodka Przetwarzania Informacji Wzór opisu teczki aktowej Ośrodek Przetwarzania Informacji (wpisać nazwę projektu, zadania) Dyrekcja D Kat. A Przepisy w sprawie obsługi kancelaryjnej i archiwalnej 13

14 Załącznik nr 3 do Instrukcji Kancelaryjnej Ośrodka Przetwarzania Informacji... (nazwa projektu / zadania) Spis zdawczo-odbiorczy akt nr... Lp. Znak teczki Tytuł teczki, tomu, segregatora Daty skrajne od do Kat. akt Liczba teczek, tomów, segregatorów Miejsce Data przechowania akt zniszczeń w składnicy lub Archiwum przekazania Zakładowego do AAN

Instrukcja kancelaryjna Naczelnego Sądu Administracyjnego

Instrukcja kancelaryjna Naczelnego Sądu Administracyjnego Instrukcja kancelaryjna Naczelnego Sądu Administracyjnego /wyciąg/ 1. Postanowienia ogólne 1.1. Przedmiotem instrukcji kancelaryjnej, zwanej dalej instrukcją, są typowe i powtarzające się czynności kancelaryjne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kancelaryjna

Instrukcja kancelaryjna Instrukcja kancelaryjna Spis treści: I. PRZEDMIOT I ZAKRES INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ II. PODZIAŁ KANCELARYJNY, RZECZOWY PODZIAŁ AKT III. PODZIAŁ CZYNNOŚCI KANCELARYJNYCH IV. PRZYJMOWANIE, OTWIERANIE I SPRAWDZANIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA

INSTRUKCJA KANCELARYJNA INSTRUKCJA KANCELARYJNA Rozdział 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE I OGÓLNE 1. Podmiot i cel. 1.1. Instrukcja kancelaryjna zwana dalej,,instrukcją, ustala zasady postępowania w zakresie: obiegu pism i innych dokumentów,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA PRZEDSZKOLA NR 352 W WARSZAWIE

INSTRUKCJA KANCELARYJNA PRZEDSZKOLA NR 352 W WARSZAWIE INSTRUKCJA KANCELARYJNA PRZEDSZKOLA NR 352 W WARSZAWIE Spis treści I. Postanowienia ogólne II. Przyjmowanie i obieg korespondencji III. Przeglądanie i przekazywanie korespondencji IV. Wewnętrzny obieg

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do Regulaminu Kontroli Zarządczej INSTRUKCJA KANCELARYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ W TUCHLINIE

Załącznik nr 8 do Regulaminu Kontroli Zarządczej INSTRUKCJA KANCELARYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ W TUCHLINIE Załącznik nr 8 do Regulaminu Kontroli Zarządczej INSTRUKCJA KANCELARYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ W TUCHLINIE Zawartość 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE...3 2. SYSTEM KANCELARYJNY...4 3. WYKAZ AKT, PODZIAŁ AKT NA KATERGORIE...4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA ZAKŁADU GOSPODARKI CIEPLNEJ

INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA ZAKŁADU GOSPODARKI CIEPLNEJ Załącznik nr 1 Do Zarządzenia 03/2011 Z dnia 27.01.2011r. Kierownika ZGC SUM INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA ZAKŁADU GOSPODARKI CIEPLNEJ 1 1. Instrukcja kancelaryjna, zwana dalej Instrukcją, określa zasady

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

INSTRUKCJA KANCELARYJNA MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Załączniki do zarządzenia Nr 46 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 grudnia 2007 r. Załącznik nr 1 INSTRUKCJA KANCELARYJNA MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO WARSZAWA 2007 SPIS

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 11/2012 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. B. Prusa we Wrocławiu z dnia 4 stycznia 2012 roku

UCHWAŁA nr 11/2012 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. B. Prusa we Wrocławiu z dnia 4 stycznia 2012 roku UCHWAŁA nr 11/2012 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. B. Prusa we Wrocławiu z dnia 4 stycznia 2012 roku Na podstawie statutu Spółdzielni Mieszkaniowej im. B. Prusa postanawia się: Zatwierdzić 1 Instrukcję

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/2011 BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ z dnia 1 sierpnia 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 25/2011 BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ z dnia 1 sierpnia 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 25/2011 BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ z dnia 1 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 24/2010 Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

z dnia 15 lipca 2015 r.

z dnia 15 lipca 2015 r. Z A R Z Ą D Z E N I E N R 47 M I N I S T R A F I N A N S Ó W z dnia 15 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. w Milanowie

INSTRUKCJA KANCELARYJNA. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. w Milanowie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanowie z dnia 23 stycznia 2014r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanowie 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TWORZENIA I GROMADZENIA DOKUMENTACJI W SZKOLE

INSTRUKCJA TWORZENIA I GROMADZENIA DOKUMENTACJI W SZKOLE Instrukcja tworzenia i gromadzenia dokumentacji w szkole Strona 1 z 8 INSTRUKCJA TWORZENIA I GROMADZENIA DOKUMENTACJI W SZKOLE Instrukcja dotycząca tworzenia i gromadzenia dokumentacji w Zespole Szkół

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 55/R/10 INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO. I. Postanowienia ogólne

Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 55/R/10 INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO. I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 55/R/10 INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO I. Postanowienia ogólne 1 Celem niniejszej instrukcji jest ustalenie jednolitych zasad postępowania przy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Jankowicach

INSTRUKCJA KANCELARYJNA Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Jankowicach Załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora nr SPJ 0161/2/16 z dnia 19 stycznia 2016 r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Jankowicach Spis treści: 1. Cel, przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Kancelaryjna Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi

Instrukcja Kancelaryjna Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi Nr 8/2012 z dnia 15 października 2012 r. Instrukcja Kancelaryjna Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi 1 Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kancelaryjna w Zespole Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Leźnie

Instrukcja kancelaryjna w Zespole Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Leźnie Instrukcja kancelaryjna w Zespole Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Leźnie podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji

Bardziej szczegółowo

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Dębowej Łące

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Dębowej Łące Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2/2012 Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Dębowej Łące z dnia 15 czerwca 2012r. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Dębowej Łące INSTRUKCJA KANCELARYJNA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kancelaryjna. Zespół Szkół Nr 1 w Działdowie ul. Grunwaldzka 4 (nazwa szkoły) Rozdział I Postanowienia ogólne

Instrukcja kancelaryjna. Zespół Szkół Nr 1 w Działdowie ul. Grunwaldzka 4 (nazwa szkoły) Rozdział I Postanowienia ogólne Instrukcja kancelaryjna Zespół Szkół Nr 1 w Działdowie ul. Grunwaldzka 4 (nazwa szkoły) Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Instrukcja kancelaryjna, zwana dalej "Instrukcją", określa zasady i tryb wykonywania

Bardziej szczegółowo

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Pawła II w Bochni

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Pawła II w Bochni Załącznik nr 1 do zarządzenia.. Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II w Bochni Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Pawła II w Bochni INSTRUKCJA KANCELARYJNA Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SOMONINIE IM. JÓZEFA WYBICKIEGO

INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SOMONINIE IM. JÓZEFA WYBICKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 81 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie im. Józefa Wybickiego z dnia 18 grudnia 2015r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SOMONINIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kancelaryjna w Szkole Podstawowej. im. Tadeusza Kościuszki w Krojczynie

Instrukcja kancelaryjna w Szkole Podstawowej. im. Tadeusza Kościuszki w Krojczynie Załącznik do zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 10/2010 r. z dnia 22 listopada 2010 r. Instrukcja kancelaryjna w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Krojczynie Podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do Zarządzenia Kanclerza UG nr 11/K/11 INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Celem niniejszej instrukcji jest ustalenie jednolitych zasad postępowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0151/W/164/2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 27 grudnia 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151/W/164/2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 27 grudnia 2006 r. GMINY ŁYSKI ZARZĄDZENIE Nr 0151/W/164/2006 w sprawie: wprowadzenia zmian w Instrukcji obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy Łyski Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ, ZESPOŁÓW SZKÓŁ I GIMNAZJUM GMINY ŁĘKA OPATOWSKA

INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ, ZESPOŁÓW SZKÓŁ I GIMNAZJUM GMINY ŁĘKA OPATOWSKA Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 52/2008 Wójta Gminy Łęka Opatowska z dnia 18 lipca 2008r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ, ZESPOŁÓW SZKÓŁ I GIMNAZJUM GMINY ŁĘKA OPATOWSKA Łęka Opatowska

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Kancelaryjna Narodowego Funduszu Zdrowia

Instrukcja Kancelaryjna Narodowego Funduszu Zdrowia Instrukcja Kancelaryjna Narodowego Funduszu Zdrowia Spis Treści 1. Przedmiot i zakres Instrukcji Kancelaryjnej...3 2. System kancelaryjny Narodowego Funduszu Zdrowia, Rzeczowy wykaz akt. Podział akt na

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA

INSTRUKCJA KANCELARYJNA -Załącznik nr 1 do Decyzji nr 232/10 KWP we Wrocławiu z dn. 18.06.2010 r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA w sprawie tworzenia, ewidencjonowania oraz przechowywania dokumentów jawnych w komórkach i jednostkach

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu INSTRUKCJA ARCHIWALNA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu INSTRUKCJA ARCHIWALNA WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu INSTRUKCJA ARCHIWALNA POZNAŃ 2012 Strona 2 z 9 Rozdział 1 Podstawy prawne działania archiwum 1 1. Ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 13 W GORZOWIE WLKP.

INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 13 W GORZOWIE WLKP. Załącznik do Zarządzenia Nr 27/2010 Dyrektora Zespołu Szkół nr 13 w Gorzowie Wlkp. z dnia 17 grudnia 2010 r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 13 W GORZOWIE WLKP. Obowiązuje od 3 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Temat 1: Rejestrowanie i znakowanie pism przychodzących i wychodzących

Temat 1: Rejestrowanie i znakowanie pism przychodzących i wychodzących Temat 1: Rejestrowanie i znakowanie pism przychodzących i wychodzących Do nabycia tej umiejętności niezbędna jest znajomość podstawowych, obowiązujących normatywów kancelaryjnych w naszej uczelni. Normatywami

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. ZASADY PODPISYWANIA PISM.

ROZDZIAŁ I. ZASADY PODPISYWANIA PISM. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 09/04 Burmistrza Gminy Kłecko z dnia 18 lutego 2004r. Zasady podpisywania pism, obiegu dokumentów i używania pieczęci w Urzędzie. ROZDZIAŁ I. ZASADY PODPISYWANIA PISM.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29/2012 WÓJTA GMINY SECEMIN. z dnia 29 czerwca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 29/2012 WÓJTA GMINY SECEMIN. z dnia 29 czerwca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 29/2012 WÓJTA GMINY SECEMIN z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kancelaryjna Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach

Instrukcja kancelaryjna Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach Instrukcja kancelaryjna Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Instrukcja kancelaryjna, zwana dalej instrukcją, określa zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych

Bardziej szczegółowo

Złącznik INSTRUKCJA KANCELARYJNA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH

Złącznik INSTRUKCJA KANCELARYJNA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH Złącznik INSTRUKCJA KANCELARYJNA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH Ryki 2008 1 SPIS TREŚCI W Rykach... 1 Rozdział 1... 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE I OGÓLNE... 3 1.Przedmiot i cel... 3 2.Znaczenie pojęć użytych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 15/2005. Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego z dnia 20 grudnia 2005 r.

Zarządzenie Nr 15/2005. Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego z dnia 20 grudnia 2005 r. Zarządzenie Nr 15/2005 Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego z dnia 20 grudnia 2005 r. W sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej w Bibliotece Publicznej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA INSTYTUTU CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK

INSTRUKCJA KANCELARYJNA INSTYTUTU CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/07 z dn 23.01.2007 Dyrektora Instytutu Chemii Fizycznej PAN INSTRUKCJA KANCELARYJNA INSTYTUTU CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK Warszawa 2006 Spis treści I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kancelaryjna Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej Curie w Opocznie. Rozdział I Postanowienia ogólne

Instrukcja kancelaryjna Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej Curie w Opocznie. Rozdział I Postanowienia ogólne Dopuszczam do użytku (data i podpis dyrektora szkoły) Instrukcja kancelaryjna Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej Curie w Opocznie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Instrukcja kancelaryjna,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA

INSTRUKCJA KANCELARYJNA ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zarządzenia Nr 10/2013 z dn. 23.09.2013 r. MUZEUM REGIONALNE W SIEDLCACH INSTRUKCJA KANCELARYJNA Siedlce, 23.09.2013 r. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Instrukcja kancelaryjna określa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA

INSTRUKCJA KANCELARYJNA Załącznik Nr 1 INSTRUKCJA KANCELARYJNA R O Z D Z I A Ł 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Instrukcja kancelaryjna, zwana dalej Instrukcją, określa szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych

Bardziej szczegółowo

Dopuszczam do użytku zarządzeniem dyrektora przedszkola nr 11/2011 z dnia 30.08.2011 r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2

Dopuszczam do użytku zarządzeniem dyrektora przedszkola nr 11/2011 z dnia 30.08.2011 r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 Dopuszczam do użytku zarządzeniem dyrektora przedszkola nr 11/2011 z dnia 30.08.2011 r... ( data i podpis dyrektora ) INSTRUKCJA KANCELARYJNA PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 GOCZAŁKOWICE ZDRÓJ I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 92/2014 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP.

ZARZĄDZENIE NR 92/2014 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. ZARZĄDZENIE NR 92/2014 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu korespondencji w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO W OŚRODKU PRZETWARZANIA INFORMACJI

I N S T R U K C J A W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO W OŚRODKU PRZETWARZANIA INFORMACJI Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 1 / 2007 Dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji z dnia 16 marca 2007 r. I N S T R U K C J A W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO W OŚRODKU

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 20/15 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 30 grudnia 2015 r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA

Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 20/15 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 30 grudnia 2015 r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 20/15 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 30 grudnia 2015 r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA Toruń 2015 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA

INSTRUKCJA KANCELARYJNA Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 78/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego z dnia 19 grudnia 2011 roku INSTRUKCJA KANCELARYJNA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach SPIS

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 6/2006. Wójta Gminy Sadlinki. w sprawie wprowadzenia instrukcji archiwalnej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sadlinkach

ZARZĄDZENIE Nr 6/2006. Wójta Gminy Sadlinki. w sprawie wprowadzenia instrukcji archiwalnej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sadlinkach ZARZĄDZENIE Nr 6/2006 Wójta Gminy Sadlinki z dnia 5 kwietnia 2006 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji archiwalnej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sadlinkach Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 14 lipca 1983r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr O - 17 - III 2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej

Uchwała nr O - 17 - III 2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej Uchwała nr O - 17 - III 2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej na podstawie art. 33 pkt. 14 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OKREŚLAJĄCA CZYNNOŚCI KANCELARYJNE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W MIĘDZYRZECZU

INSTRUKCJA OKREŚLAJĄCA CZYNNOŚCI KANCELARYJNE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W MIĘDZYRZECZU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2010 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu z dnia 12 kwietnia 2010 r. INSTRUKCJA OKREŚLAJĄCA CZYNNOŚCI KANCELARYJNE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W MIĘDZYRZECZU

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 27/2013 Wójta Gminy Chojnice z dnia 13 lutego 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 27/2013 Wójta Gminy Chojnice z dnia 13 lutego 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 27/2013 Wójta Gminy Chojnice z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie : wprowadzenia Instrukcji obiegu korespondencji w Urzędzie Gminy w Chojnicach Działając na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄ DZENIE NR 34/07 Wójta Gminy Przytuł y z dnia 5 listopada 2007 roku

ZARZĄ DZENIE NR 34/07 Wójta Gminy Przytuł y z dnia 5 listopada 2007 roku ZARZĄ DZENIE NR 34/07 Wójta Gminy Przytuł y z dnia 5 listopada 2007 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji archiwalnej Na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ W ŚWIETLE INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ

SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ W ŚWIETLE INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ W ŚWIETLE INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ Rynia 2015 STAN PRAWNY Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA

INSTRUKCJA KANCELARYJNA Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Rektora PWSZ INSTRUKCJA KANCELARYJNA Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile Instrukacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Powidzku

INSTRUKCJA KANCELARYJNA w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Powidzku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Powidzku Nr 34/2012 z dnia 27.12.2012 r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10 Dyrektora PPP z dnia Instrukcja kancelaryjna. Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Tarnowie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10 Dyrektora PPP z dnia Instrukcja kancelaryjna. Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Tarnowie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10 Dyrektora PPP z dnia 20.12.2007 Instrukcja kancelaryjna Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Tarnowie Tarnów 2007 2 Spis treści: Rozdz. I Przedmiot i zakres instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kancelaryjna Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 w Krakowie

Instrukcja kancelaryjna Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 w Krakowie Instrukcja kancelaryjna Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 w Krakowie Kraków, 2007 Spis treści: Rozdział I Przedmiot i zakres instrukcji kancelaryjnej... 3 Rozdział II System kancelaryjny. Jednolity, rzeczowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Kancelaryjna

Instrukcja Kancelaryjna GIMNAZJUM NR 1 IM. MICHAŁA JANASA W PACANOWIE Instrukcja Kancelaryjna Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3 dyrektora Gimnazjum nr 1 w Pacanowie z dnia 29-02-2012 r. 2012 Strona 1 P A C A N Ó W U L. K A R

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kancelaryjna Powiatowego Urzędu Pracy w Oławie Oława, 2007

Instrukcja kancelaryjna Powiatowego Urzędu Pracy w Oławie Oława, 2007 1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr... Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w w Oławie z dnia... Instrukcja kancelaryjna Powiatowego Urzędu Pracy w Oławie Oława, 2007 2 Spis treści: Rozdz. I Przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kancelaryjna Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Instrukcja kancelaryjna Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Załącznik do zarządzenia nr 19 dyrektora Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach z dnia 2 sierpnia 2004 roku CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI ul. Mikołaja Reja 67 B, 16-400 Suwałki tel./fax (087) 5670328,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA Gimnazjum w Psarach

INSTRUKCJA KANCELARYJNA Gimnazjum w Psarach Załącznik Nr... do Zarządzenia Nr...... z dnia... INSTRUKCJA KANCELARYJNA Gimnazjum w Psarach... miejsce, rok Spis treści: Rozdz. I Rozdz. II Rozdz. III Rozdz. IV Rozdz. V Rozdz. VI Rozdz. VII Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Cz. I Postanowienia ogólne

Cz. I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Rektora PWSZ w Elblągu Nr 8/ 2008 z dnia 26 lutego 2008 r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W ELBLĄGU Cz. I Postanowienia ogólne 1 Celem instrukcji

Bardziej szczegółowo

Notatka dotycząca obiegu pism w przedsiębiorstwie

Notatka dotycząca obiegu pism w przedsiębiorstwie Notatka dotycząca obiegu pism w przedsiębiorstwie 1. Znaczenie i zasady prawidłowego obiegu pisma Olbrzymie znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania danej jednostki organizacyjnej, ma obieg dokumentacji.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA

INSTRUKCJA KANCELARYJNA Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2012 Dyrektora Gimnazjum nr 3 im. Euroregionu Nysa w Lubaniu z dnia 22.10.2012 r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA GIMNAZJUM NR 3 IM. EUROREGIONU NYSA W LUBANIU SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. główny efekt pracy biurowej

INFORMACJA. główny efekt pracy biurowej INFORMACJA główny efekt pracy biurowej Praca biurowa Zespół czynności technicznych występujących w procesie obiegu informacji, które są niezbędne do sprawnego funkcjonowania i zarządzania firmą. Informacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kancelaryjna Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej

Instrukcja kancelaryjna Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2006 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej z dnia 15 września 2006r. Instrukcja kancelaryjna Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej Rawa Mazowiecka,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kancelaryjna Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie

Instrukcja kancelaryjna Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/08 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie z dnia 24 października 2008 roku Instrukcja kancelaryjna Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie Opatów, październik 2008

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU. Rozdział I Postanowienia ogólne

INSTRUKCJA KANCELARYJNA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2012 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku z dnia 11 kwietnia 2012r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY

INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY Załącznik do zarządzenia nr 17/2004 Głównego Inspektora Pracy z dnia 6 lipca 2004 r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie organizacji kancelarii tajnych.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie organizacji kancelarii tajnych. Dz.U.99.18.156 Wejście w Ŝycie: 1999.03.11 Zmiana: z dniem 2003.02.19 Utrata mocy: uchylenie z dniem: 2005.11.09 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie organizacji kancelarii tajnych.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA

INSTRUKCJA KANCELARYJNA Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2015 Dyrektora Gimnazjum nr 7 im. Ignacego Krasickiego w Olsztynie z dnia 04 grudnia 2015 roku INSTRUKCJA KANCELARYJNA GIMNAZJUM NR 7 im. Ignacego Krasickiego w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Wstęp ROZDZIAŁ I KLASYFIKOWANIE INFORMACJI NIEJAWNYCH

Wstęp ROZDZIAŁ I KLASYFIKOWANIE INFORMACJI NIEJAWNYCH Załącznik do Zarządzenia Nr 19/2016 Burmistrza Miłakowa z dnia 1 kwietnia 2016r. Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone oraz zakresu i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Instrukcja kancelaryjna POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BIAŁOGARDZIE

Załącznik nr 1. Instrukcja kancelaryjna POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BIAŁOGARDZIE Załącznik nr 1 Instrukcja kancelaryjna POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BIAŁOGARDZIE Białogard, 2011 Spis treści: Rozdz. I Przedmiot i zakres instrukcji kancelaryjnej... 3 Rozdz. II System kancelaryjny. Jednolity

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 4/2012 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 14 maja 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4/2012 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 14 maja 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 4/2012 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej i instrukcji o organizacji i zakresie działania składnicy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne projekt INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRYFICACH SPIS TREŚCI Rozdział I. Postanowienia ogólne.. 1 Rozdział II. Przyjmowanie i obieg korespondencji oraz czynności kancelaryjne sekretariatu.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Kancelaryjna

Instrukcja Kancelaryjna Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2010 Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach z dnia 4 stycznia 2010 roku Instrukcja Kancelaryjna Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kancelaryjna Instytutu Fizyki Jądrowej. Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Instrukcja kancelaryjna Instytutu Fizyki Jądrowej. Polskiej Akademii Nauk w Krakowie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2012 Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie z dnia 27 grudnia 2012 roku Instrukcja kancelaryjna Instytutu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH

INSTRUKCJA KANCELARYJNA CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH ul. Mikołaja Reja 67 B, 16-400 Suwałki tel./fax 87 5670328, 87 5657 e-mail: cen@cen.suwalki.pl www.cen.suwalki.pl P l a c ó w k a a k r e d y t o w a n a p r z

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Przedmiot i zakres Instrukcji Kancelaryjnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

ROZDZIAŁ I. Przedmiot i zakres Instrukcji Kancelaryjnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/2008 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z dnia 5 marca 2008 r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI ŁÓDŹ 2008 2 SPIS TREŚCI STRONA ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 66. Instrukcja kancelaryjna Powiatowego Urzędu Pracy w Skierniewicach

Strona 1 z 66. Instrukcja kancelaryjna Powiatowego Urzędu Pracy w Skierniewicach Strona z 66 Instrukcja kancelaryjna Powiatowego Urzędu Pracy w Skierniewicach Skierniewice, 26 Strona 2 z 66 Spis treści: Rozdz. I Przedmiot i zakres instrukcji kancelaryjnej... 3 Rozdz. II System kancelaryjny.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kancelaryjna Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach

Instrukcja kancelaryjna Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach Instrukcja kancelaryjna Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach Dobczyce, 2012 rok Rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział IV Rozdział V Rozdział VI Spis treści Przedmiot i zakres instrukcji kancelaryjnej...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie zasad klasyfikowania oraz trybu postępowania przy przekazywaniu dokumentacji archiwalnej do Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego

Instrukcja w sprawie zasad klasyfikowania oraz trybu postępowania przy przekazywaniu dokumentacji archiwalnej do Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego Załącznik do zarządzenia nr 38/R/10 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 maja 2010 roku Instrukcja w sprawie zasad klasyfikowania oraz trybu postępowania przy przekazywaniu dokumentacji archiwalnej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 583 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 16 listopada 2009 roku

Zarządzenie Nr 583 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 16 listopada 2009 roku Zarządzenie Nr 583 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 16 listopada 2009 roku w sprawie instrukcji określającej zasady wykonywania wybranych czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Starosty Lubańskiego z dnia. Instrukcja kancelaryjna Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Starosty Lubańskiego z dnia. Instrukcja kancelaryjna Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Starosty Lubańskiego z dnia. Instrukcja kancelaryjna Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu Lubań, 2008 1 Spis treści Rozdz. I Przedmiot i zakres instrukcji kancelaryjnej.

Bardziej szczegółowo

I. PRZEDMIOT I ZAKRES INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ

I. PRZEDMIOT I ZAKRES INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ 1 Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Dyrektora nr 4/2005 Z dnia 10.06.2005 r. I. PRZEDMIOT I ZAKRES INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ 1 1. Instrukcja reguluje sposób i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA

INSTRUKCJA KANCELARYJNA Załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr 6/ŚDS/2014 Kierownika ŚDS w Radomyślu nad Sanem z dnia 05 maja2014 INSTRUKCJA KANCELARYJNA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W Radomyślu nad Sanem Spis treści: Rozdz. I Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/KZ/2010/11. Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łodzi z dnia 3 stycznia 2011r. w

Zarządzenie Nr 3/KZ/2010/11. Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łodzi z dnia 3 stycznia 2011r. w Załącznik Nr 9 do REGULAMINU KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Nr 4 im. I Armii Wojska Polskiego Zarządzenie Nr 3/KZ/2010/11 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łodzi

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 253/07 LUBELSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI. z dnia 28 grudnia 2007 roku

DECYZJA NR 253/07 LUBELSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI. z dnia 28 grudnia 2007 roku KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE PP-396/0241/07 DECYZJA NR 253/07 LUBELSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zasad tworzenia i postępowania w Komendzie Wojewódzkiej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA MIEJSKIEGO OŚWIATOWEGO ZESPOŁU EKONOMICZNEGO W TARNOBRZEGU

INSTRUKCJA KANCELARYJNA MIEJSKIEGO OŚWIATOWEGO ZESPOŁU EKONOMICZNEGO W TARNOBRZEGU INSTRUKCJA KANCELARYJNA MIEJSKIEGO OŚWIATOWEGO ZESPOŁU EKONOMICZNEGO W TARNOBRZEGU Spis treści Spis treści... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 SYSTEM KANCELARYJNY, WYKAZ AKT, KATEGORIE ARCHIWALNE... 4 ODBIÓR

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 20 ust.2 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 z późn. zm.

Na podstawie art. 20 ust.2 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 z późn. zm. ZARZĄDZENIE NR.J.L/10 Dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu z dnia 15-01-2010 r. w sprawie wprowadzenia w teatrze szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych tajemnicy służbowej,

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 44/2015 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 26 marca 2015 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 44/2015 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 26 marca 2015 r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 44/2015 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wykonywania niektórych czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Józefowa, wzorów blankietów korespondencyjnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2008 Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk z dnia 20 lutego 2008 r.

Zarządzenie Nr 2/2008 Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk z dnia 20 lutego 2008 r. Zarządzenie Nr 2/2008 Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk z dnia 20 lutego 2008 r. Dotyczy: Instrukcji Kancelaryjnej w IFJ PAN Działając na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA

INSTRUKCJA KANCELARYJNA INSTRUKCJA KANCELARYJNA Przedszkola Miejskiego nr 19 im. Jana Brzechwy Podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

INSTRUKCJA KANCELARYJNA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO załącznik do uchwały Głównej Kwatery ZHP nr 91/2004 z dnia 18 marca 2004 r. I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE INSTRUKCJA KANCELARYJNA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO 1 Zasady obowiązujące w zakresie kancelaryjnym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LUBATOWEJ

INSTRUKCJA KANCELARYJNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LUBATOWEJ INSTRUKCJA KANCELARYJNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LUBATOWEJ Spis treści: Rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział IV Rozdział V Rozdział VI Rozdział VII Rozdział VIII Rozdział IX Rozdział

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CIESZYNIE. Spis treści

INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CIESZYNIE. Spis treści Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie nr 32/2014 z dnia 01.12.2014 INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CIESZYNIE Spis treści Rozdział I Rozdział

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 W GDYNI

INSTRUKCJA KANCELARYJNA w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 W GDYNI INSTRUKCJA KANCELARYJNA w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 W GDYNI Na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r (Dz.U.nr 112/99, poz. 1319), oraz zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr.230/2012 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 5 września 2012r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr.230/2012 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 5 września 2012r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr.230/2012 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 5 września 2012r. Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone oraz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne w Urzędzie Miejskim w Łomży

Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne w Urzędzie Miejskim w Łomży Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr.225/2012 Prezydenta Miasta Łomża z dnia.5 września 2012 r. Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

INSTRUKCJA KANCELARYJNA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 130/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 7 października 2009r. w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjnych INSTRUKCJA KANCELARYJNA UNIWERSYTETU

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA

INSTRUKCJA KANCELARYJNA INSTRUKCJA KANCELARYJNA Opracowano na podstawie: Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA. I. Cel instrukcji, zakres jej obowiązywania i podstawowe określenia użyte w instrukcji

INSTRUKCJA KANCELARYJNA. I. Cel instrukcji, zakres jej obowiązywania i podstawowe określenia użyte w instrukcji Zał. Nr 1 do Zarz. Nr 7/05/06 INSTRUKCJA KANCELARYJNA I. Cel instrukcji, zakres jej obowiązywania i podstawowe określenia użyte w instrukcji 1 1. Celem instrukcji jest ustalenie jednolitej zasady postępowania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział 1 Przedmiot i zakres Instrukcji Kancelaryjnej. str. 3

SPIS TREŚCI. Rozdział 1 Przedmiot i zakres Instrukcji Kancelaryjnej. str. 3 SPIS TREŚCI Rozdział 1 Przedmiot i zakres Instrukcji Kancelaryjnej Rozdział 2 System kancelaryjny Rozdział 3 Wykaz akt Rozdział 4 Obieg korespondencji Rozdział 5 Przyjmowanie, sprawdzanie, rozdzielanie

Bardziej szczegółowo

Pismo okólne Nr 2/2011 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 24 marca 2011 r

Pismo okólne Nr 2/2011 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 24 marca 2011 r Pismo okólne Nr 2/2011 z dnia 24 marca 2011 r w sprawie: wskazania systemów wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim, wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych,

Bardziej szczegółowo