Zarządzenie Nr 2/2008 Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk z dnia 20 lutego 2008 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Nr 2/2008 Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk z dnia 20 lutego 2008 r."

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 2/2008 Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk z dnia 20 lutego 2008 r. Dotyczy: Instrukcji Kancelaryjnej w IFJ PAN Działając na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U nr 38 poz. 173, z późn. zm. Dz.U nr 97 poz. 673) oraz zaleceń pokontrolnych Archiwum Państwowego w Krakowie, zarządzam co następuje: 1 W celu usprawnienia i ujednolicenia pracy kancelaryjnej wprowadzam do użytku w Instytucie Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN w Krakowie Instrukcję Kancelaryjną, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2 Zobowiązuję wszystkich kierowników oddziałów, zakładów naukowych, laboratoriów, działów administracyjnych oraz technicznych do zapoznania podległych pracowników z Instrukcją Kancelaryjną. 3 Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem oraz właściwym stosowaniem Instrukcji Kancelaryjnej powierzam kierownikom oddziałów, zakładów naukowych, laboratoriów, działów administracyjnych oraz technicznych. 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 lutego 2008 r. Dyrektor Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk Prof. dr hab. Marek Jeżabek

2 Załącznik Nr 1 Instrukcja kancelaryjna IFJ PAN Instrukcję kancelaryjną wprowadza się na mocy art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673 z późn.zm.) Postanowienia ogólne: 1. Instrukcja Kancelaryjna, zwana dalej Instrukcją, określa zasady wykonywania czynności kancelaryjnych w Instytucie Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, zwanego dalej Instytutem i obowiązuje wszystkich pracowników bez względu na zajmowane stanowisko pracy. 2. Określone w Instrukcji zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych zapewniają jednolity sposób tworzenia, ewidencjonowania, klasyfikowania i przechowywania oraz ochronę przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą dokumentów w Instytucie. 3. Instrukcja normuje obieg dokumentów wewnątrz Instytutu od chwili wpływu lub powstania aż do momentu ich przekazania do Archiwum Instytutu. 4. Postępowanie z dokumentami niejawnymi stanowiącymi tajemnicę służbową, oznaczonymi klauzulą zastrzeżone lub poufne określają odrębne przepisy. Użyte w Instrukcji następujące określenia oznaczają: 1. akta sprawy - całą dokumentację (pisma, dokumenty, notatki, formularze, plany, fotokopie, rysunki, itp.) zawierające informacje, które były, są lub mogą być istotne przy rozpatrywaniu danej sprawy; 2. dekretacja - skierowanie sprawy do odpowiedniej komórki organizacyjnej w celu jej załatwienia; 3. dokument zapis, bez względu na jego postać lub sposób wytworzenia, mający znaczenie dowodu, stwierdzający prawdziwość zawartych w nim danych lub zdarzeń, opatrzony datą, pieczęcią i podpisem; (pismo, decyzja, orzeczenie, świadectwo itp.); 4. dziennik podawczy - rejestr służący do ewidencjonowania wpływów i potwierdzeń ich odbioru; 5. dokument zawierający informacje stanowiące tajemnicę służbową (oznaczony klauzulą zastrzeżone lub poufne ) - dokument zawierający informacje niejawne, których nieuprawnione ujawnienie powodowałoby szkodę dla interesów państwa, interesu publicznego, prawnie chronionych interesów Instytutu i jej pracowników. 6. kancelaria - wewnętrzną komórkę organizacyjną załatwiającą sprawy obsługi kancelaryjnej Instytutu; 7. komórka organizacyjna - komórkę do wykonywania określonych zadań, wymienioną w regulaminie organizacyjnym tj. Instytut, oddział, zakład, dział, studium, laboratorium, pracownię, bibliotekę, samodzielną sekcję, samodzielne stanowisko pracy, sekretariat itp. 8. książka kancelaryjna - rejestr na nośniku papierowym wykorzystywany do ewidencjonowania wpływającej i wychodzącej korespondencji jawnej, jej treści i sposobu załatwienia; 9. referent pracownik załatwiający sprawę; 10. rzeczowy wykaz akt - inaczej: Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt - wykaz haseł wyrażający rzeczową klasyfikację wszystkich akt powstających w toku działalności instytucji niezależną od struktury organizacyjnej oraz kwalifikację archiwalną; 11. sekretariat - stanowisko pracy, do którego należy obsługa organizacyjna Dyrektora, Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych, Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych, Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych oraz komórek naukowych i administracyjnych (oddziału, działu, zakładu); 1

3 12. spis spraw chronologiczny rejestr spraw (również w formie elektronicznej) prowadzony w komórkach organizacyjnych Instytutu, 13. sprawa dokument, podanie, pismo lub korespondencja opisująca zdarzenie lub stan rzeczy, wymagające rozpatrzenia i podjęcia dalszych czynności służbowych; 14. znak sprawy - zespół symboli określających przynależność sprawy do określonej komórki organizacyjnej i do określonej grupy spraw. 2

4 System kancelaryjny. Rzeczowy Wykaz Akt 1. W Instytucie obowiązuje mieszany (rejestrowo-rzeczowy) system kancelaryjny, oparty na rzeczowym wykazie akt (zwanym dalej wykazem akt) 2. W systemie mieszanym rejestracja prowadzona jest następująco: W systemie dziennikowym kancelaria lub/ sekretariat nadaje pismu kolejny numer wpływu wynikający z dziennika podawczego / korespondencyjnego prowadzonego chronologicznie. Numer ten łamany przez dwie ostatnie cyfry roku jest znakiem pisma. Dziennik jest wspólny dla całej korespondencji, dlatego kolejne pisma tej samej sprawy mają różne znaki. Dziennik podawczy / korespondencyjny pełni rolę kontroli obiegu korespondencji w Instytucie. W systemie bezdziennikowym dokonuje się rejestracji spraw (nie poszczególnych pism dotyczących danej sprawy) w spisach spraw. System ten nie wyklucza stosowania dzienników korespondencyjnych, czy innych pomocy ewidencyjnych, służą one jednak do kontroli obiegu akt, a nie mają wpływu na rzeczowe kompletowanie akt spraw w teczkach zakładanych zgodnie z wykazem akt. 3. Wykaz akt jest to tematyczny podział dokumentacji powstającej w toku działalności jednostki organizacyjnej. Ujmuje on w grupy wszystkie sprawy jednorodne lub pokrewne pod względem przedmiotowym, oznaczone w poszczególnych pozycjach symbolami, hasłami i kategorią archiwalną. 4. Wykaz ten służy do oznaczania, rejestracji, łączenia i przechowywania akt. 5. Wykaz akt ma budowę hierarchiczną i opiera się na systemie klasyfikacji dziesiętnej. Oznacza to, że całość funkcjonowania Instytutu, a zarazem powstającej w związku z tym dokumentacji, może zostać podzielona na dziesięć klas (grup) pierwszego rzędu (sformułowanych w sposób ogólny), oznaczonych symbolami jednocyfrowymi od 0 do Kierownicy komórek organizacyjnych mogą w razie potrzeby rozbudować końcowe klasy w wykazie akt, w klasy bardziej szczegółowe, tylko w uzasadnionych przypadkach zmieniając oznaczenia kategorii archiwalnej i okres przechowywania. Zakres tych zmian musi być uzgodniony z Archiwum Państwowym za pośrednictwem Archiwum Nauki PAN i PAU. 7. Zmiany w wykazie akt polegające na przekształceniu lub dodaniu nowych symboli i haseł w klasach pierwszego lub drugiego rzędu mogą być dokonane tylko za aprobatą Dyrektora Instytutu i po uzgodnieniu tych zmian z Archiwum Państwowym za pośrednictwem Archiwum Nauki PAN i PAU. 8. Każda komórka organizacyjna może sporządzić do własnego użytku wyciąg z wykazu akt, zawierający tylko te pozycje wykazu tj. symbole liczbowe, hasła klasyfikacyjne oraz kwalifikację archiwalną, które dotyczą spraw, zagadnień występujących w zakresie jej działania. 9. Wyciąg z wykazu akt sporządza się w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz zatrzymuje dla siebie komórka organizacyjna, a drugi egzemplarz wyciągu otrzymuje Archiwum 3

5 Podział czynności kancelaryjnych Do podstawowych czynności kancelaryjnych należy: a. przyjmowanie, rejestrowanie, rozdział wpływającej korespondencji i przesyłek, b. prowadzenie ewidencji wpływów, c. wysyłanie (ekspedycja) korespondencji, przesyłek, d. przyjmowanie i nadawanie faksów, obsługa poczty elektronicznej, e. sporządzanie pism oraz ich powielanie. Wewnętrzny obieg pism 1. Obieg pism w przypadku komórek organizacyjnych mieszczących się w różnych budynkach poza budynkiem głównym Instytutu może odbywać się za pośrednictwem Kancelarii, upoważnionych osób lub poczty elektronicznej. 2. Obieg pism za pośrednictwem poczty elektronicznej odbywa się z wyłączeniem dokumentów zawierających informację niejawną (oznaczonych klauzulą poufne lub zastrzeżone ). Czynności kancelaryjne w Instytucie wykonują: 1. Kancelaria Ogólna, 2. Sekretariaty: Dyrektora, Zastępców Dyrektora, Sekretariaty Zakładów, Oddziałów naukowych, Laboratoriów akredytowanych, 3. Referenci odpowiedzialni za merytoryczne załatwienie sprawy. Do podstawowych czynności Kancelarii Ogólnej należy: 1. przyjmowanie i ewidencjonowanie wszystkich wpływów w dzienniku korespondencyjnym (podawczym) i kontrolkach wpływu, 2.rozdzielenie wpływów między poszczególne komórki organizacyjne, 3.wysyłanie (ekspedycja) przesyłek i rejestracja w kontrolkach wpływu, 4.przygotowanie do wysyłania korespondencji seryjnej, Do czynności kancelaryjnych Sekretariatów: 1. przyjmowanie wpływów z Kancelarii Ogólnej i przedstawianie przełożonym do dekretacji, 2. rozdzielanie pism zadekretowanych między poszczególnych pracowników (referentów) do załatwienia, a także pozostałej korespondencji przychodzącej, 3. rejestrowanie spraw w spisach spraw, ich znakowanie i wysyłanie faksów, 4. przechowywanie akt spraw załatwionych przez przełożonych i referentów, 5. przekazywanie korespondencji do Kancelarii Ogólnej (przygotowanej do wysłania). 4

6 Wysyłanie telefaksów: Telefaksy ekspediowane są bezpośrednio przez jednostkę do tego upoważnioną. Obieg dokumentów w IFJ PAN Kancelaria Ogólna Instytutu przyjmuje wpływy: a. dostarczone przez kurierów, b. dostarczone przez poszczególne jednostki organizacyjne, c. złożone przez interesantów oraz wykonuje wszystkie czynności związane z wysyłką korespondencji. Sekretariaty: Dyrektora, Zastępców Dyrektora, Zakładów i Oddziałów naukowych, Laboratoriów akredytowanych przyjmują wpływy: a. złożone przez interesantów, b. dostarczone przez poszczególne jednostki organizacyjne, c. dostarczone przez poszczególne komórki organizacyjne, d. oferty przetargowe (Sekretariat Dyrektora). Przesyłki wartościowe i przesyłki pieniężne, odbierane są również przez pracownika Kancelarii Ogólnej. Przesyłki pocztowe dostarczone przez kurierów odbiera pracownik Kancelarii, który: a. sprawdza wykaz odebranych przesyłek poleconych i ekspresowych, b. sprawdza, czy przesyłki pocztowe nie są uszkodzone (w razie stwierdzenia uszkodzenia - żąda od pracowników urzędu pocztowego sporządzenia protokołu bądź adnotacji o uszkodzeniu przesyłki). 5

7 Kancelaria Ogólna prowadzi: a) dziennik podawczy, b) wykazy przekazywanej poczty do komórek organizacyjnych Instytutu, zlokalizowanych poza budynkiem głównym Instytutu, c) rejestry paczek, d) pocztową książkę nadawczą, e) rejestr wyrabiania i złomowania pieczątek, f) rejestr opłat skarbowych, g) rejestr podpisów ksiąg wieczystych, h) rejestr druków KW i KP dowodów wpłaty. Sekretariaty: Dyrektora, Zastępców Dyrektora, Zakładów i Oddziałów naukowych, Laboratoriów akredytowanych prowadzą: a) dziennik podawczy, b) książka kancelaryjna (Sekretariat Dyrektora) c) rejestr delegacji, d) rejestr wydatków. Kancelaria Ogólna przyjmuje i otwiera przesyłki pocztowe, za wyjątkiem: przesyłek tajnych i poufnych (które odbierają tylko osoby do tego upoważnione), przesyłek jednostek nadrzędnych kierowanych bezpośrednio do Dyrektora, Zastępców Dyrektora, kierowników komórek organizacyjnych, sekretariatów: Zakładów i Oddziałów naukowych oraz Laboratoriów akredytowanych, przesyłek adresowanych imiennie, niewłaściwie skierowanych, które należy zwracać do urzędu pocztowego, w przypadku przesyłek poleconych i ekspresowych - za pokwitowaniem. Po otwarciu i wyjęciu zawartości przesyłki pracownik kancelarii sprawdza czy: nie zawiera ona pisma mylnie skierowanego, na każdym piśmie wpływającym odciska się pieczątkę wpływu. Jeżeli doręcza się wpływ bez otwierania koperty, pieczątkę wpływu należy odcisnąć na kopercie. w treści pieczątki wpływu wpisuje się datę wpływu oraz komu przesyłka została dostarczona. pieczątki wpływu nie umieszcza się na pismach nie wymagających załatwienia (np. dokumenty księgowe, załączniki, czasopisma, druki) koperty winny być dołączone do następujących wpływów: a) pism procesowych, b) pism dotyczących spraw, dla załatwienia których obowiązują wymagane terminy decyduje tu data stempla pocztowego, c) pism, w których brak oznaczenia adresata, 1. Przyjęte i zaewidencjonowane wpływy Kancelaria Ogólna rozdziela do poszczególnych komórek organizacyjnych Instytutu. 2. Przesyłki pocztowe - paczki dostarczone do Kancelarii Ogólnej przez kuriera doręczane są adresatom za pokwitowaniem w rejestrze paczek. 3. Wpływy wewnętrzne (nadawcy i odbiorcy są komórkami organizacyjnymi Instytutu) doręczane są na tych samych zasadach rejestracji, co pozostałe przesyłki pocztowe. 4. Pracownik Kancelarii Ogólnej wręcza korespondencję kierownikom komórek organizacyjnych lub osobom przez nich upoważnionym. Osoba przyjmująca potwierdza swoim podpisem w dzienniku podawczym przyjęcie korespondencji. 6

8 Osoby wykonujące prace kancelaryjne w komórkach: a. wyłączają wpływy niewłaściwie skierowane (rzeczowo lub miejscowo) z poleceniem przesłania ich do właściwych jednostek, b. przedkładają wpływy kierownikowi komórki, c. przydzielają wpływy do załatwienia odpowiednim pracownikom zgodnie z decyzją kierownika komórki, d. zgodnie z decyzją kierownika komórki powiadamiają o treści pisma wszystkich zainteresowanych pracowników. 1. Poszczególne komórki organizacyjne prowadzą spis spraw lub/ dziennik korespondencyjny. 2. Kierownicy komórek organizacyjnych ustalają własne spisy spraw odpowiadające zakresowi działalności własnej komórki. 3. Faktury i rachunki nie są rejestrowane w spisach spraw, podlegają natomiast zaewidencjonowaniu w specjalnym rejestrze. 4. Grupy spraw w komórkach otrzymują znaki zgodne z wykazem akt Instytutu, 5. Znak sprawy składa się z: symbolu komórki organizacyjnej, symbolu grupy spraw wg wykazu akt, kolejnej liczby porządkowej, pod którą zarejestrowana jest sprawa w spisie spraw, oraz roku kalendarzowego np. DEP /06 - oznacza: symbol Działu Planowania Ekonomicznego, symbol grupy spraw wg rzeczowego wykazu akt, 23 - kolejny numer, pod którym sprawa została zarejestrowana w spisie spraw, 06 - końcowe cyfry roku Znak spraw jest stałą cechą rozpoznawczą grupy spraw prowadzonych w komórkach organizacyjnych; 7. Nie podlegają rejestracji zaproszenia, życzenia, pisma, którym nie nadaje się dalszego biegu. Przy pisemnym załatwianiu sprawy, pismo powinno zawierać: a. nagłówek - druk lub podłużna pieczątka firmowa b. znak sprawy c. datę d. adres e. adresata f. określenie przedmiotu sprawy g. powołanie się na datę i znak pisma, którego dotyczy odpowiedź W razie potrzeby pismo i jego kopia powinny zawierać inne określenia takie jak: nad adresem - wskazówki dotyczące wysłania pisma polecony, expres itp. z lewej strony arkusza, pod treścią załatwienia - ilość przesłanych załączników, nazwy i adresy tych jednostek organizacyjnych lub osób, którym treść ma być (poza adresatem/podana do wiadomości /po słowie: otrzymują). Sprawy wyjątkowo pilne załatwiane są za pomocą telefonu lub telefaksu i wymagają potwierdzenia takiego trybu na piśmie. Załatwienie ustne winno być stosowane w przypadkach mniejszej wagi lub, gdy leży to w interesie strony, a nie ma przeszkód prawnych.treść i podstawy takiego załatwienia oraz data i osoba rozmówcy powinny być odnotowane w aktach sprawy. Pisma sporządzają poszczególne komórki organizacyjne. Przy sporządzaniu odpisów pism lub dokumentów należy zachować wszelkie ich elementy (treść, oznaczenie pieczęci, podpisów itp.). 7

9 1. Pisma wysyłane poza Instytut podpisuje Dyrektor, Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnione do podpisu. 2. Korespondencję dotyczącą spraw finansowych podpisuje Dyrektor Instytutu i/lub Główny Księgowy albo osoba upoważniona. 3. Korespondencję z kopiami i załącznikami do podpisu osób, o których mowa w ust. 1 składają zainteresowane komórki organizacyjne w odnośnych sekretariatach. 4. Kopie pism wysyłanych do jednostek nadrzędnych wymagają oryginału podpisu. 5. Podpisaną korespondencję sekretariaty zwracają do poszczególnych komórek organizacyjnych lub kierują do Kancelarii Ogólnej. Wysyłanie korespondencji 1. Przeznaczoną do wysłania korespondencję komórki organizacyjne przekazują do Kancelarii Ogólnej zakopertowane i zaadresowane. 2. Odbiór dostarczonej korespondencji Kancelaria Ogólna potwierdza na kopiach pism lub w dzienniku podawczym jednostki. 3. Korespondencja przeznaczona do wysyłki pocztą w danym dniu powinna być dostarczona do Kancelarii Ogólnej przed godz Korespondencję priorytetową do wysłania firmą kurierską należy składać w dziale Zaopatrzenia (DZT) do godziny Przed wysyłką korespondencji Kancelaria Ogólna wykonuje następujące czynności: 1. segreguje pisma na zwykłe, polecone i ekspresowe, 2. wpisuje listy i przesyłki do pocztowej książki nadawczej, 3. frankuje listy i przesyłki, 4. przekazuje odpowiednio do urzędu pocztowego lub firmie spedycyjnej. Przechowywanie dokumentacji w komórkach organizacyjnych 1. Do przechowywania akt w jednostkach organizacyjnych służą przedmiotowe teczki / segregatory odpowiadające wykazowi akt Instytutu. 2. Akta spraw ostatecznie załatwionych pozostają w jednostkach organizacyjnych przez okres 5 lat a następnie przekazywane są do archiwum Instytutu. 3. Tryb przekazywania akt do archiwum Instytutu reguluje Instrukcja archiwalna Instytutu. Wykorzystanie informatyki w czynnościach kancelaryjnych Zaleca się wykorzystanie informatyki dla ułatwienia i przyspieszenia czynności kancelaryjnych między innymi do następujących celów: 1. przyjmowania i wysyłania korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej, za wyjątkiem informacji niejawnych, 2. udostępniania upoważnionym pracownikom zakupionego oprogramowania aplikacyjnego (baz danych, programów antywirusowych itp.), 3. współdziałania z bazami danych tworzonymi w Instytucie, 4. tworzenia, przekształcania i przechowywania niezbędnych dokumentów, 5. umieszczania na stronie internetowej stale aktualizowanej informacji o Instytucie, 8

10 Dane przechowywane w pamięci komputerów zabezpiecza się przez: 1. dopuszczenie dostępu do danych wyłącznie upoważnionych pracowników, 2. odpowiednie archiwizowanie zbiorów na nośnikach informatycznych. Dostęp do zbiorów danych zawartych w komputerach ogranicza się przez: 1. system haseł identyfikujących pracownika, 2. system haseł ograniczających dostęp do wybranych obszarów danych pracownikom nie posiadającym odpowiednich uprawnień. Dane gromadzone w pamięciach komputerów powinny być zabezpieczone przed ich utratą poprzez: 1. archiwizowanie w cyklu miesięcznym (działy: DSP, DFK, DWE, DZT, DEP, DZP) całości danych zgromadzonych w pamięci serwerów sieciowych na odpowiednich nośnikach informatycznych (płyta DVD lub przenośny HD) oraz przechowywanie ich w odpowiednio chronionym i zabezpieczonym pomieszczeniu. 2. archiwizowanie w cyklu dwutygodniowym (dział: DON) całości danych zgromadzonych w pamięci serwerów sieciowych na odpowiednich nośnikach informatycznych (płyta DVD lub przenośny HD) oraz przechowywanie ich w odpowiednio chronionym i zabezpieczonym pomieszczeniu. Postępowanie z dokumentacją w przypadku reorganizacji bądź likwidacji komórki organizacyjnej Instytutu lub ustaniu działalności IFJ PAN 1. W przypadku przejęcia części lub całości funkcji zreorganizowanej lub zlikwidowanej jednostki organizacyjnej przez prawnego następcę, należy przekazać mu (na podstawie spisu zdawczoodbiorczego) akta spraw niezakończonych. Kopię tego spisu należy przekazać do archiwum Instytutu. Pozostałe akta uporządkowane zgodnie z przepisami Instrukcji archiwalnej IFJ PAN należy przekazać na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych do archiwum Instytutu. 2. W przypadku reorganizacji IFJ PAN dokumentację należy przekazać według zasad określonych w ust W przypadku ustania działalności IFJ PAN, postępowanie z dokumentacją określa Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 roku w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych ( Dz. U. Nr 167, poz.1375) Postanowienia końcowe 1. Czynności nie uregulowane postanowieniami instrukcji, związane z pracą kancelaryjną i obiegiem dokumentacji regulują odrębne procedury lub kierownicy komórek organizacyjnych w porozumieniu z Dyrektorem. 2. Instrukcja wchodzi w życie z dniem 20 lutego 2008 r. Załączniki do Instrukcji Kancelaryjnej: Załącznik nr 2 - Wzór papieru firmowego Instytutu (wersja polska) Załącznik nr 3 - Wzór papieru firmowego Instytutu (wersja angielska) Załącznik nr 4 - Wzór pieczątki wpływu Załącznik nr 5 - Wzór faxu (wersja polska) Załącznik nr 6 - Wzór faxu (wersja angielska) 9

Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 55/R/10 INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO. I. Postanowienia ogólne

Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 55/R/10 INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO. I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 55/R/10 INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO I. Postanowienia ogólne 1 Celem niniejszej instrukcji jest ustalenie jednolitych zasad postępowania przy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do Zarządzenia Kanclerza UG nr 11/K/11 INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Celem niniejszej instrukcji jest ustalenie jednolitych zasad postępowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA PRZEDSZKOLA NR 352 W WARSZAWIE

INSTRUKCJA KANCELARYJNA PRZEDSZKOLA NR 352 W WARSZAWIE INSTRUKCJA KANCELARYJNA PRZEDSZKOLA NR 352 W WARSZAWIE Spis treści I. Postanowienia ogólne II. Przyjmowanie i obieg korespondencji III. Przeglądanie i przekazywanie korespondencji IV. Wewnętrzny obieg

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 11/2012 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. B. Prusa we Wrocławiu z dnia 4 stycznia 2012 roku

UCHWAŁA nr 11/2012 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. B. Prusa we Wrocławiu z dnia 4 stycznia 2012 roku UCHWAŁA nr 11/2012 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. B. Prusa we Wrocławiu z dnia 4 stycznia 2012 roku Na podstawie statutu Spółdzielni Mieszkaniowej im. B. Prusa postanawia się: Zatwierdzić 1 Instrukcję

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA ZAKŁADU GOSPODARKI CIEPLNEJ

INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA ZAKŁADU GOSPODARKI CIEPLNEJ Załącznik nr 1 Do Zarządzenia 03/2011 Z dnia 27.01.2011r. Kierownika ZGC SUM INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA ZAKŁADU GOSPODARKI CIEPLNEJ 1 1. Instrukcja kancelaryjna, zwana dalej Instrukcją, określa zasady

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 92/2014 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP.

ZARZĄDZENIE NR 92/2014 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. ZARZĄDZENIE NR 92/2014 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu korespondencji w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA

INSTRUKCJA KANCELARYJNA -Załącznik nr 1 do Decyzji nr 232/10 KWP we Wrocławiu z dn. 18.06.2010 r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA w sprawie tworzenia, ewidencjonowania oraz przechowywania dokumentów jawnych w komórkach i jednostkach

Bardziej szczegółowo

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Dębowej Łące

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Dębowej Łące Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2/2012 Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Dębowej Łące z dnia 15 czerwca 2012r. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Dębowej Łące INSTRUKCJA KANCELARYJNA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kancelaryjna

Instrukcja kancelaryjna Instrukcja kancelaryjna Spis treści: I. PRZEDMIOT I ZAKRES INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ II. PODZIAŁ KANCELARYJNY, RZECZOWY PODZIAŁ AKT III. PODZIAŁ CZYNNOŚCI KANCELARYJNYCH IV. PRZYJMOWANIE, OTWIERANIE I SPRAWDZANIE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Or.I.120.1.21.2011 STAROSTY OSTROWIECKIEGO z dnia 30.03.2011 r. w sprawie zasad i trybu obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym

ZARZĄDZENIE Or.I.120.1.21.2011 STAROSTY OSTROWIECKIEGO z dnia 30.03.2011 r. w sprawie zasad i trybu obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym ZARZĄDZENIE Or.I.120.1.21.2011 STAROSTY OSTROWIECKIEGO z dnia 30.03.2011 r. w sprawie zasad i trybu obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 27/2013 Wójta Gminy Chojnice z dnia 13 lutego 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 27/2013 Wójta Gminy Chojnice z dnia 13 lutego 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 27/2013 Wójta Gminy Chojnice z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie : wprowadzenia Instrukcji obiegu korespondencji w Urzędzie Gminy w Chojnicach Działając na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 2. Postępowanie z dokumentami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 2. Postępowanie z dokumentami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY Strona 1/7 ZAWARTOŚĆ PROCEDURY 1. CEL PROCEDURY 2. ZAKRES PROCEDURY 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 4. DEFINICJE 5. OPIS POSTĘPOWANIA 6. ALGORYTM POSTĘPOWANIA 7. DOKUMENTY ZWIĄZANE 8. ZAŁĄCZNIKI 9. TABELA ZMIAN Nr

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr O - 17 - III 2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej

Uchwała nr O - 17 - III 2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej Uchwała nr O - 17 - III 2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej na podstawie art. 33 pkt. 14 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Kancelaryjna Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi

Instrukcja Kancelaryjna Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi Nr 8/2012 z dnia 15 października 2012 r. Instrukcja Kancelaryjna Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi 1 Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kancelaryjna Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach

Instrukcja kancelaryjna Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach Instrukcja kancelaryjna Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Instrukcja kancelaryjna, zwana dalej instrukcją, określa zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych

Bardziej szczegółowo

Notatka dotycząca obiegu pism w przedsiębiorstwie

Notatka dotycząca obiegu pism w przedsiębiorstwie Notatka dotycząca obiegu pism w przedsiębiorstwie 1. Znaczenie i zasady prawidłowego obiegu pisma Olbrzymie znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania danej jednostki organizacyjnej, ma obieg dokumentacji.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kancelaryjna w Szkole Podstawowej. im. Tadeusza Kościuszki w Krojczynie

Instrukcja kancelaryjna w Szkole Podstawowej. im. Tadeusza Kościuszki w Krojczynie Załącznik do zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 10/2010 r. z dnia 22 listopada 2010 r. Instrukcja kancelaryjna w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Krojczynie Podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. ZASADY PODPISYWANIA PISM.

ROZDZIAŁ I. ZASADY PODPISYWANIA PISM. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 09/04 Burmistrza Gminy Kłecko z dnia 18 lutego 2004r. Zasady podpisywania pism, obiegu dokumentów i używania pieczęci w Urzędzie. ROZDZIAŁ I. ZASADY PODPISYWANIA PISM.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/KZ/2010/11. Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łodzi z dnia 3 stycznia 2011r. w

Zarządzenie Nr 3/KZ/2010/11. Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łodzi z dnia 3 stycznia 2011r. w Załącznik Nr 9 do REGULAMINU KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Nr 4 im. I Armii Wojska Polskiego Zarządzenie Nr 3/KZ/2010/11 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do Regulaminu Kontroli Zarządczej INSTRUKCJA KANCELARYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ W TUCHLINIE

Załącznik nr 8 do Regulaminu Kontroli Zarządczej INSTRUKCJA KANCELARYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ W TUCHLINIE Załącznik nr 8 do Regulaminu Kontroli Zarządczej INSTRUKCJA KANCELARYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ W TUCHLINIE Zawartość 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE...3 2. SYSTEM KANCELARYJNY...4 3. WYKAZ AKT, PODZIAŁ AKT NA KATERGORIE...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kancelaryjna w Zespole Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Leźnie

Instrukcja kancelaryjna w Zespole Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Leźnie Instrukcja kancelaryjna w Zespole Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Leźnie podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0151/W/164/2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 27 grudnia 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151/W/164/2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 27 grudnia 2006 r. GMINY ŁYSKI ZARZĄDZENIE Nr 0151/W/164/2006 w sprawie: wprowadzenia zmian w Instrukcji obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy Łyski Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 81/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 17 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 81/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 17 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 81/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli poufne i zastrzeżone oraz zakresu i warunków stosowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/15 Głównego Inspektora Pracy. z dnia 24 listopada 2015 r.

Zarządzenie Nr 38/15 Głównego Inspektora Pracy. z dnia 24 listopada 2015 r. Zarządzenie Nr 38/15 Głównego Inspektora Pracy z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone oraz zakresu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SOMONINIE IM. JÓZEFA WYBICKIEGO

INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SOMONINIE IM. JÓZEFA WYBICKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 81 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie im. Józefa Wybickiego z dnia 18 grudnia 2015r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SOMONINIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Kancelaryjna Narodowego Funduszu Zdrowia

Instrukcja Kancelaryjna Narodowego Funduszu Zdrowia Instrukcja Kancelaryjna Narodowego Funduszu Zdrowia Spis Treści 1. Przedmiot i zakres Instrukcji Kancelaryjnej...3 2. System kancelaryjny Narodowego Funduszu Zdrowia, Rzeczowy wykaz akt. Podział akt na

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 20 ust.2 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 z późn. zm.

Na podstawie art. 20 ust.2 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 z późn. zm. ZARZĄDZENIE NR.J.L/10 Dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu z dnia 15-01-2010 r. w sprawie wprowadzenia w teatrze szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych tajemnicy służbowej,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA

INSTRUKCJA KANCELARYJNA ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zarządzenia Nr 10/2013 z dn. 23.09.2013 r. MUZEUM REGIONALNE W SIEDLCACH INSTRUKCJA KANCELARYJNA Siedlce, 23.09.2013 r. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Instrukcja kancelaryjna określa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. główny efekt pracy biurowej

INFORMACJA. główny efekt pracy biurowej INFORMACJA główny efekt pracy biurowej Praca biurowa Zespół czynności technicznych występujących w procesie obiegu informacji, które są niezbędne do sprawnego funkcjonowania i zarządzania firmą. Informacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 15/2005. Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego z dnia 20 grudnia 2005 r.

Zarządzenie Nr 15/2005. Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego z dnia 20 grudnia 2005 r. Zarządzenie Nr 15/2005 Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego z dnia 20 grudnia 2005 r. W sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej w Bibliotece Publicznej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 120/ 5 /13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 120/ 5 /13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 120/ 5 /13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Procedury obiegu dokumentów i spraw w Systemie Obiegu Dokumentów i Spraw w Urzędzie Miasta Tychy Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego z dnia 24 marca 2014 r.

Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego z dnia 24 marca 2014 r. Warszawa, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 110 Służba Kontrwywiadu Wojskowego ZARZĄDZENIE Nr 14/14 Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego z dnia 24 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczególnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 583 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 16 listopada 2009 roku

Zarządzenie Nr 583 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 16 listopada 2009 roku Zarządzenie Nr 583 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 16 listopada 2009 roku w sprawie instrukcji określającej zasady wykonywania wybranych czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA

INSTRUKCJA KANCELARYJNA Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 6/2012 Dyrektora PUP w Kartuzach INSTRUKCJA KANCELARYJNA SPIS TREŚCI: 1. Przedmiot i zakres instrukcji kancelaryjnej 2. Objaśnienie określeń użytych w instrukcji 3. System

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR W.0050.119.2013 WÓJTA GMINY LYSKI. z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie Instrukcji Obiegu Korespondencji w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.119.2013 WÓJTA GMINY LYSKI. z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie Instrukcji Obiegu Korespondencji w Urzędzie Gminy Lyski ZARZĄDZENIE NR W.0050.119.2013 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie Instrukcji Obiegu Korespondencji w Urzędzie Gminy Lyski Na podstawie art. 33 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 08 marca 1990

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

INSTRUKCJA KANCELARYJNA MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Załączniki do zarządzenia Nr 46 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 grudnia 2007 r. Załącznik nr 1 INSTRUKCJA KANCELARYJNA MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO WARSZAWA 2007 SPIS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO WYCHOWAWCZEGO W ŚWIEBODZINIE

INSTRUKCJA KANCELARYJNA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO WYCHOWAWCZEGO W ŚWIEBODZINIE INSTRUKCJA KANCELARYJNA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO WYCHOWAWCZEGO W ŚWIEBODZINIE Podstawa prawna : rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 roku w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad

Bardziej szczegółowo

Wstęp ROZDZIAŁ I KLASYFIKOWANIE INFORMACJI NIEJAWNYCH

Wstęp ROZDZIAŁ I KLASYFIKOWANIE INFORMACJI NIEJAWNYCH Załącznik do Zarządzenia Nr 19/2016 Burmistrza Miłakowa z dnia 1 kwietnia 2016r. Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone oraz zakresu i

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR 84/08 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 30 grudnia 2008 roku

ZARZADZENIE NR 84/08 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 30 grudnia 2008 roku ZARZADZENIE NR 84/08 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku elektronicznego obiegu dokumentów w ramach aplikacji MUNSOL Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA. Spis treści

INSTRUKCJA KANCELARYJNA. Spis treści INSTRUKCJA KANCELARYJNA Spis treści Rozdział I - Postanowienia ogólne Rozdział II - Przyjmowanie i obieg korespondencji Rozdział III - Przekazywanie korespondencji osobom funkcyjnym Rozdział IV - Czynności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA

INSTRUKCJA KANCELARYJNA INSTRUKCJA KANCELARYJNA Przedszkola Miejskiego nr 19 im. Jana Brzechwy Podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kancelaryjna. Zespół Szkół Nr 1 w Działdowie ul. Grunwaldzka 4 (nazwa szkoły) Rozdział I Postanowienia ogólne

Instrukcja kancelaryjna. Zespół Szkół Nr 1 w Działdowie ul. Grunwaldzka 4 (nazwa szkoły) Rozdział I Postanowienia ogólne Instrukcja kancelaryjna Zespół Szkół Nr 1 w Działdowie ul. Grunwaldzka 4 (nazwa szkoły) Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Instrukcja kancelaryjna, zwana dalej "Instrukcją", określa zasady i tryb wykonywania

Bardziej szczegółowo

Dopuszczam do użytku zarządzeniem dyrektora przedszkola nr 11/2011 z dnia 30.08.2011 r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2

Dopuszczam do użytku zarządzeniem dyrektora przedszkola nr 11/2011 z dnia 30.08.2011 r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 Dopuszczam do użytku zarządzeniem dyrektora przedszkola nr 11/2011 z dnia 30.08.2011 r... ( data i podpis dyrektora ) INSTRUKCJA KANCELARYJNA PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 GOCZAŁKOWICE ZDRÓJ I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział 1 Przedmiot i zakres Instrukcji Kancelaryjnej. str. 3

SPIS TREŚCI. Rozdział 1 Przedmiot i zakres Instrukcji Kancelaryjnej. str. 3 SPIS TREŚCI Rozdział 1 Przedmiot i zakres Instrukcji Kancelaryjnej Rozdział 2 System kancelaryjny Rozdział 3 Wykaz akt Rozdział 4 Obieg korespondencji Rozdział 5 Przyjmowanie, sprawdzanie, rozdzielanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kancelaryjna Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej Curie w Opocznie. Rozdział I Postanowienia ogólne

Instrukcja kancelaryjna Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej Curie w Opocznie. Rozdział I Postanowienia ogólne Dopuszczam do użytku (data i podpis dyrektora szkoły) Instrukcja kancelaryjna Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej Curie w Opocznie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Instrukcja kancelaryjna,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 20/15 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 30 grudnia 2015 r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA

Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 20/15 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 30 grudnia 2015 r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 20/15 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 30 grudnia 2015 r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA Toruń 2015 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 2

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODNOSZĄCE POZIOM BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY NA TERENIE PUBLICZNEGO GIMNAZJUM

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODNOSZĄCE POZIOM BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY NA TERENIE PUBLICZNEGO GIMNAZJUM PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODNOSZĄCE POZIOM BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY NA TERENIE PUBLICZNEGO GIMNAZJUM nr 1 im JANA PAWŁA II w Ząbkach I. Identyfikacja osób wchodzących

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA

INSTRUKCJA KANCELARYJNA Załącznik Nr 1 INSTRUKCJA KANCELARYJNA R O Z D Z I A Ł 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Instrukcja kancelaryjna, zwana dalej Instrukcją, określa szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA W ZESPOLE OBSŁUGI EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ GMINY MICHAŁOWICE

INSTRUKCJA KANCELARYJNA W ZESPOLE OBSŁUGI EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ GMINY MICHAŁOWICE Załącznik do Zarządzenia Nr 22/2014 Dyrektora Zespołu Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice z dnia 15 lipca 2014 r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA W ZESPOLE OBSŁUGI EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 261/06/2015. Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 30 czerwca 2015 r. ZATWIERDZAM ...

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 261/06/2015. Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 30 czerwca 2015 r. ZATWIERDZAM ... Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 261/06/2015 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 30 czerwca 2015 r. ZATWIERDZAM... Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzula zastrzeżone w Uniwersytecie Gdańskim

Szczegółowe wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzula zastrzeżone w Uniwersytecie Gdańskim Załącznik do Zarządzenia nr 14/R/08 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 16 maja 2008 roku Szczegółowe wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzula zastrzeżone w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA

INSTRUKCJA KANCELARYJNA Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2015 Dyrektora Gimnazjum nr 7 im. Ignacego Krasickiego w Olsztynie z dnia 04 grudnia 2015 roku INSTRUKCJA KANCELARYJNA GIMNAZJUM NR 7 im. Ignacego Krasickiego w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 22 czerwca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 22 czerwca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 9/2012 STAROSTY RAWSKIEGO z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej planu ochrony informacji niejawnych Na podstawie art.15 ust.1 pkt.5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA INSTYTUTU CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK

INSTRUKCJA KANCELARYJNA INSTYTUTU CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/07 z dn 23.01.2007 Dyrektora Instytutu Chemii Fizycznej PAN INSTRUKCJA KANCELARYJNA INSTYTUTU CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK Warszawa 2006 Spis treści I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

(Dz. Urz. MSWiA z dnia 30 kwietnia 2007 r.)

(Dz. Urz. MSWiA z dnia 30 kwietnia 2007 r.) Dz.Urz. MSWiA. z 2007r. Nr 2 poz. 7 Z ostatnią zmianą z dnia 01.07.2010r. ZARZĄDZENIE Nr 4 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 4 stycznia 2007 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 18 poz. 156 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie organizacji kancelarii tajnych.

Dz.U. 1999 Nr 18 poz. 156 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie organizacji kancelarii tajnych. Kancelaria Sejmu s. 1/13 Dz.U. 1999 Nr 18 poz. 156 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie organizacji kancelarii tajnych. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 22 stycznia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY

INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY Załącznik do zarządzenia nr 17/2004 Głównego Inspektora Pracy z dnia 6 lipca 2004 r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA

INSTRUKCJA KANCELARYJNA Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 78/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego z dnia 19 grudnia 2011 roku INSTRUKCJA KANCELARYJNA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach SPIS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Powidzku

INSTRUKCJA KANCELARYJNA w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Powidzku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Powidzku Nr 34/2012 z dnia 27.12.2012 r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 253/07 LUBELSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI. z dnia 28 grudnia 2007 roku

DECYZJA NR 253/07 LUBELSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI. z dnia 28 grudnia 2007 roku KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE PP-396/0241/07 DECYZJA NR 253/07 LUBELSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zasad tworzenia i postępowania w Komendzie Wojewódzkiej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA

INSTRUKCJA KANCELARYJNA Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Rektora PWSZ INSTRUKCJA KANCELARYJNA Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile Instrukacja

Bardziej szczegółowo

z dnia 15 lipca 2015 r.

z dnia 15 lipca 2015 r. Z A R Z Ą D Z E N I E N R 47 M I N I S T R A F I N A N S Ó W z dnia 15 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR VII/266/2015 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 31 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR VII/266/2015 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 31 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR VII/266/2015 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zasad obiegu korespondencji i dokumentów w Urzędzie Miejskim Orzesze Na podstawie art.33 ust.1 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kancelaryjna Naczelnego Sądu Administracyjnego

Instrukcja kancelaryjna Naczelnego Sądu Administracyjnego Instrukcja kancelaryjna Naczelnego Sądu Administracyjnego /wyciąg/ 1. Postanowienia ogólne 1.1. Przedmiotem instrukcji kancelaryjnej, zwanej dalej instrukcją, są typowe i powtarzające się czynności kancelaryjne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 56/2013 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 10 maja 2013 r.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 56/2013 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 10 maja 2013 r. ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 56/2013 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie instrukcji obiegu korespondencji i dokumentów w Urzędzie Miasta Kołobrzeg oraz zasad pracy w systemie elektronicznego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA. I. Cel instrukcji, zakres jej obowiązywania i podstawowe określenia użyte w instrukcji

INSTRUKCJA KANCELARYJNA. I. Cel instrukcji, zakres jej obowiązywania i podstawowe określenia użyte w instrukcji Zał. Nr 1 do Zarz. Nr 7/05/06 INSTRUKCJA KANCELARYJNA I. Cel instrukcji, zakres jej obowiązywania i podstawowe określenia użyte w instrukcji 1 1. Celem instrukcji jest ustalenie jednolitej zasady postępowania

Bardziej szczegółowo

Złącznik INSTRUKCJA KANCELARYJNA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH

Złącznik INSTRUKCJA KANCELARYJNA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH Złącznik INSTRUKCJA KANCELARYJNA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH Ryki 2008 1 SPIS TREŚCI W Rykach... 1 Rozdział 1... 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE I OGÓLNE... 3 1.Przedmiot i cel... 3 2.Znaczenie pojęć użytych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kancelaryjna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Instrukcja kancelaryjna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Załącznik do zarządzenia nr 107 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 14 grudnia 2011 r. Instrukcja kancelaryjna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 2 Spis treści I. Przedmiot i zakres instrukcji kancelaryjnej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA

INSTRUKCJA KANCELARYJNA Wprowadzono Zarządzeniem Dyrektora WSPR SP ZOZ w Suwałkach Nr 1 z dnia 15.01.2009r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ W SUWAŁKACH Suwałki, Styczeń 2009r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 64/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 31 grudnia 2014 r.

Zarządzenie nr 64/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 31 grudnia 2014 r. Zarządzenie nr 64/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wskazania podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Radom Na podstawie art. 33 ust.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kancelaryjna Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Instrukcja kancelaryjna Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Załącznik do zarządzenia nr 19 dyrektora Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach z dnia 2 sierpnia 2004 roku CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI ul. Mikołaja Reja 67 B, 16-400 Suwałki tel./fax (087) 5670328,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA

INSTRUKCJA KANCELARYJNA INSTRUKCJA KANCELARYJNA Opracowano na podstawie: Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 14/05. KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W GRAJEWIE z dnia 05 kwietnia 2005 roku

DECYZJA NR 14/05. KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W GRAJEWIE z dnia 05 kwietnia 2005 roku KOMENDA POWIATOWA POLICJI W GRAJEWIE TA-0273/14/05 DECYZJA NR 14/05 KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W GRAJEWIE z dnia 05 kwietnia 2005 roku w sprawie zasad pracy kancelaryjnej w komórkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Nr 1 w Zamościu

INSTRUKCJA KANCELARYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Nr 1 w Zamościu INSTRUKCJA KANCELARYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Nr 1 w Zamościu 1. Spis treści: Rozdział I... 3 Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II... 5 Przyjmowanie i obieg korespondencji... 5 Rozdział III...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 83/14 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 28 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 83/14 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 28 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 83/14 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN w sprawie stosowania systemu rejestracji i obiegu dokumentów REJESTR BOI w Urzędzie Miasta Szczecin. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 86 Rektora UJ z 27 sierpnia 2014 r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 86 Rektora UJ z 27 sierpnia 2014 r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 86 Rektora UJ z 27 sierpnia 2014 r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO KRAKÓW 2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne....... 3 ROZDZIAŁ II Przyjmowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC W OLSZTYNIE.

INSTRUKCJA KANCELARYJNA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC W OLSZTYNIE. INSTRUKCJA KANCELARYJNA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC W OLSZTYNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne. Rozdział II System kancelaryjny, wykaz akt. Rozdział III Odbiór korespondencji,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 17/2015 PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 8 października 2015 roku

ZARZĄDZENIE Nr 17/2015 PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 8 października 2015 roku ZARZĄDZENIE Nr 17/2015 PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 8 października 2015 roku w sprawie wskazania podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Koninie, określenia wyjątków

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ELEKTRONICZNEJ WYMIANY KORESPONDENCJI

PROCEDURA ELEKTRONICZNEJ WYMIANY KORESPONDENCJI Załącznik do Zarządzenia Nr 183.195.2015 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 21 grudnia 2015 r. PROCEDURA ELEKTRONICZNEJ WYMIANY KORESPONDENCJI Urząd Gminy Wiązowna 1/7 Spis treści: I. OKREŚLENIA UŻYTE W PROCEDURZE.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

INSTRUKCJA KANCELARYJNA POLITECHNIKI LUBELSKIEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr R-4/2006 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 10 stycznia 2006 r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA POLITECHNIKI LUBELSKIEJ LUBLIN 2006 SPIS TREŚCI I. Przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Warszawa, dnia 18 listopada 2014 r. Poz. 22. z dnia 14 listopada 2014 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Warszawa, dnia 18 listopada 2014 r. Poz. 22. z dnia 14 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Warszawa, dnia 18 listopada 2014 r. Poz. 22 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 36/ 2 0 1 4 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kancelaryjna Instytutu Fizyki Jądrowej. Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Instrukcja kancelaryjna Instytutu Fizyki Jądrowej. Polskiej Akademii Nauk w Krakowie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2012 Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie z dnia 27 grudnia 2012 roku Instrukcja kancelaryjna Instytutu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA

INSTRUKCJA KANCELARYJNA Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2012 Dyrektora Gimnazjum nr 3 im. Euroregionu Nysa w Lubaniu z dnia 22.10.2012 r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA GIMNAZJUM NR 3 IM. EUROREGIONU NYSA W LUBANIU SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kancelaryjna Rewitalizacja Sp. z o.o. w Radomiu

Instrukcja kancelaryjna Rewitalizacja Sp. z o.o. w Radomiu Instrukcja kancelaryjna Rewitalizacja Sp. z o.o. w Radomiu Użyte w Instrukcji następujące określenia oznaczają: 1) akta sprawy całą dokumentację (pisma, dokumenty, rejestry, notatki, formularze, plany,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI TYTUŁ ROZDZIAŁU

SPIS TREŚCI TYTUŁ ROZDZIAŁU SPIS TREŚCI TYTUŁ ROZDZIAŁU STRONA I. Przedmiot i cel instrukcji kancelaryjnej 3 II. Rzeczowy wykaz akt. Podział dokumentacji na kategorie 5 III. Podział prac kancelaryjnych w MUP 7 IV. Przyjmowanie, otwieranie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kancelaryjna Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie

Instrukcja kancelaryjna Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/08 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie z dnia 24 października 2008 roku Instrukcja kancelaryjna Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie Opatów, październik 2008

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 119/12 Dyrektora PUP w Łodzi z dnia 25 września 2012 INSTRUKCJA KANCELARYJNA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŁODZI

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 119/12 Dyrektora PUP w Łodzi z dnia 25 września 2012 INSTRUKCJA KANCELARYJNA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŁODZI Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 119/12 Dyrektora PUP w Łodzi z dnia 25 września 2012 INSTRUKCJA KANCELARYJNA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŁODZI 1 SPIS TREŚCI Nr strony Rozdział 1 Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA

INSTRUKCJA KANCELARYJNA Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 66 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 listopada 2014 r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe ZATWIERDZAM Władysław Stępniak

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 25/2011 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 31 maja 2011 roku

Zarządzenie Nr 25/2011 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 31 maja 2011 roku Znak: W.120.1.25.2011 Zarządzenie Nr 25/2011 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie: określenia systemu kancelaryjnego oraz wytycznych dotyczących zasad i trybu wykonywania czynności

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Przedmiot i zakres Instrukcji Kancelaryjnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

ROZDZIAŁ I. Przedmiot i zakres Instrukcji Kancelaryjnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/2008 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z dnia 5 marca 2008 r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI ŁÓDŹ 2008 2 SPIS TREŚCI STRONA ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1 / 2007 Dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji z dnia 16 marca 2007 r. OŚRODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1 / 2007 Dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji z dnia 16 marca 2007 r. OŚRODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1 / 2007 Dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji z dnia 16 marca 2007 r. I N S T R U K C J A K A N C E L A R Y J N A OŚRODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI 1 S p i s t r e

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 61/0809. Instrukcja działania Referatu Pocztowego

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 61/0809. Instrukcja działania Referatu Pocztowego Instrukcja działania Referatu Pocztowego Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 61/0809 1. Referat Pocztowy, zwany dalej Referatem jest punktem wymiany korespondencji przeznaczonej do obiegu wewnętrznego tzn. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 9 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 9 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 4.2013.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Biura Zamówień Publicznych. Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz. 5 DECYZJA NR 12 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. z dnia 27 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz. 5 DECYZJA NR 12 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. z dnia 27 marca 2012 r. DINNIK URĘDOWY KOMNDY GŁÓWNJ PAŃSTWOWJ STRAŻY POŻARNJ Warszawa, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz. 5 DCYJA NR 12 KOMNDANTA GŁÓWNGO PAŃSTWOWJ STRAŻY POŻARNJ z dnia 27 marca 2012 r. Komendanta Głównego Państwowej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA

INSTRUKCJA KANCELARYJNA INSTRUKCJA KANCELARYJNA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY w Toruniu Toruń 2011 SPIS TREŚCI 2 Rozdział 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE I OGÓLNE 4 1. Przedmiot i cel 4 2. Znaczenie pojęć użytych w instrukcji 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Na podstawie Pełnomocnictwa Ogólnego Dyrektora Generalnego Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 31 maja 2008r., zarządza się co następuje:

Na podstawie Pełnomocnictwa Ogólnego Dyrektora Generalnego Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 31 maja 2008r., zarządza się co następuje: Załącznik nr 3 Zarządzenie nr 05 /2008 Dyrektora Oddziału GDDKiA we Wrocławiu z dnia 10 czerwca 2008r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji organizacji systemu kancelaryjnego w Oddziale we Wrocławiu Generalnej

Bardziej szczegółowo

XI Zjazd Sekcji Archiwistów Samorządowych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich

XI Zjazd Sekcji Archiwistów Samorządowych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Polityka małych kroków przy przejściu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na EZD XI Zjazd Sekcji Archiwistów Samorządowych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Siemianowice Śląskie 22-24 maja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA

INSTRUKCJA KANCELARYJNA Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2007 z dnia 4.01.2007 r Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Tarnowie ul. Szpitalna 53 INSTRUKCJA KANCELARYJNA w sprawie zasad postępowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAKRZÓWKU

INSTRUKCJA KANCELARYJNA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAKRZÓWKU Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzówku ul. Żeromskiego 24 B, 23 213 Zakrzówek tel/fax: (81) 821 50 36 biblioteka@zakrzowek.gmina.pl www.gbp.zakrzowek.gmina.pl INSTRUKCJA KANCELARYJNA GMINNEJ BIBLIOTEKI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 W GDYNI

INSTRUKCJA KANCELARYJNA w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 W GDYNI INSTRUKCJA KANCELARYJNA w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 W GDYNI Na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r (Dz.U.nr 112/99, poz. 1319), oraz zarządzenia

Bardziej szczegółowo