INSTRUKCJA KANCELARYJNA Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Jankowicach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA KANCELARYJNA Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Jankowicach"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora nr SPJ 0161/2/16 z dnia 19 stycznia 2016 r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Jankowicach

2 Spis treści: 1. Cel, przedmiot i zakres instrukcji. 2. System kancelaryjny. Rzeczowy wykaz akt. 3. Podział prac kancelaryjnych i obieg dokumentów. 4. Przyjmowanie wpływających pism. 5. Przeglądanie i przydzielanie wpływów. 6. Rejestrowanie spraw i ich znakowanie. Zakładanie i prowadzenie teczek aktowych. 7. Formy załatwienie spraw. 8. Sporządzanie czystopisów (oryginałów) i kopii uwierzytelnionych. 9. Podpisywanie pism, umieszczanie pieczątki służbowej. 10. Wysyłanie korespondencji. 11. Przechowywanie akt spraw załatwionych. 12. Przekazywanie akt do składnicy akt. 13. Postępowanie z dokumentacją zastrzeżoną. 14. Postępowanie z aktami po reorganizacji lub likwidacji szkoły. 15. Nadzór nad wykonywanymi czynnościami. 16. Postanowienie końcowe. Załączniki do instrukcji: 1. Spis zdawczo odbiorczy 2. Wzór opisu teczki 3. Formularz spisu spraw 4. Układ pisma

3 Rozdział 1 Postanowienia wstępne i ogólne 1. Instrukcja kancelaryjna zwana dalej Instrukcją określa zasady i tryb wykonania czynności kancelaryjnych Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Jankowicach (dalej określanej skrótem SP). 2. Określony instrukcją tryb i zasady wykonywania czynności kancelaryjnych, zapewniają jednolity sposób tworzenia, ewidencjonowania i przechowywania oraz ochronę przed uszkodzeniem bądź utratą dokumentów w SP. 3. Instrukcja ustala zasady obiegu, gromadzenia i przechowywania akt od momentu ich wpływu do SP lub sporządzenia do momentu ich przekazania do składnicy akt. 4. Czynności kancelaryjne w SP wykonywane są w systemie tradycyjnym i nie wykorzystuje się w toku działalności kancelarii SP systemu EZD (elektroniczne zarządzanie dokumentacją). 5. Postępowanie z dokumentami stanowiącymi tajemnicę służbową (poufnymi) stosuje się niniejszą instrukcję z uwzględnieniem przepisów w sprawie szczegółowych zasad i sposobu postępowania z wiadomościami stanowiącymi tajemnicę państwową i służbową. 6. Postępowanie z dokumentami stanowiącymi tajemnicę państwową (tajnymi) regulują odrębne przepisy. 7. Przez użyte w instrukcji następujące określenia rozumie się: 1) SP Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Jankowicach, 2) Dyrektor kierujący SP, 3) Sekretariat stanowisko pracy, do którego należy obsługa kancelaryjna SP, 4) Sprawa zdarzenie lub stan rzeczy wymagające podjęcia i wykonania czynności urzędowych, 5) Akta sprawy całokształt dokumentacji dotyczącej danej sprawy, 6) Wpływ każda przesyłka (pismo, faks, paczka, ), która wpłynęła do SP, 7) Teczka aktowa teczka, skoroszyt, segregator itp. Służąca do gromadzenia i przechowywania jednorodnych lub pokrewnych tematycznie akt spraw ostatecznie załatwionych, objętych tą samą końcową klasą wykazu akt, (dla której ustalono już kategorię archiwalną), 8) Znak sprawy zespół symboli określających przynależność sprawy i grupy spraw, 9) Załącznik każda luźna kartka zawierająca treść odnoszącą się do pisma przewodniego, tworząca pod względem treści całość dokumentu, pisma zszyte, sklejone lub w inny sposób załączone; broszury, książki i inne przedmioty traktuje się jako pojedyncze załączniki, 10) Dokument akt mający znaczenie dowodu, ustanawiający usprawnienie lub stwierdzający prawdziwość określonych w nim zdarzeń lub danych (odpis aktu stanu cywilnego, wyrok, orzeczenie, świadectwo itp.), 11) Pieczęć pieczęcie (stemple) nagłówkowe, wpływu imienne do podpisu itp. Rozdział 2 System kancelaryjny. Rzeczowy wykaz akt. 1. W SP obowiązuje bezdziennikowy system kancelaryjny, oparty ma jednolitym rzeczowym wykazie akt, zwanym dalej wykazem akt, zatwierdzony przez Dyrektora SP.

4 2. W systemie bezdziennikowym daną sprawę rejestruje się w spisach spraw dołączonych do każdej teczki akt spraw, zgodnie z wykazem akt. 3. Wykaz akt jest to tematyczny podział akt powstających w toku działalności SP. W wykazie akt ustalona została również kwalifikacja archiwalna akt wytworzonych przez SP. Obejmuje on wszystkie zagadnienia z zakresu działalności SP oznaczone w poszczególnych pozycjach symbolami, hasłami i kategorią. 4. Wykaz akt oparty jest na systemie kwalifikacji dziesiętnej i dzieli całość akt wytwarzanych przez SP na sześć klas pierwszego rzędu oznaczonych symbolami jednocyfrowymi od 0 do 5. W ramach tych klas wprowadzono klasy drugiego rzędu, oznaczone symbolami dwucyfrowymi, powstałymi przez dodanie do symbolu pierwszej klasy jednej z cyfr od 0 do 9. W miarę potrzeb wprowadza się również dalszy podział na klasy trzeciego rzędu, oznaczone symbolami trzycyfrowymi, a w ramach klas trzeciego rzędu, podział na klasy czwartego rzędu, oznaczone symbolami czterocyfrowymi. 5. Klasy w wykazie akt, dla których ustalono kategorię archiwalną, odpowiadają teczkom akt spraw (tematycznym). 6. Dyrektor SP może rozbudować końcowe klasy wykazu akt na klasy bardziej szczegółowe, nie zmieniając jednocześnie w rozbudowywanej klasie oznaczenia kategorii archiwalnej i okresu przechowywania akt. 7. Dokumentacja wytworzona i gromadzona w SP dzieli się ze względu na jej wartość archiwalną na kategorie: 1) Materiały archiwalne oznaczone symbolem A do której zalicza się dokumentację mającą trwałą wartość historyczną, przewidzianą do przekazania do archiwum państwowego 2) Dokumentacja niearchiwalna oznaczona symbolem B oraz cyframi arabskimi określającymi liczbę lat przechowywania w składnicy akt, zalicza się dokumentację mającą czasowe znaczenie praktyczne. Okres przechowywania liczy się w pełnych latach kalendarzowych od 1 stycznia następnego roku po ostatecznym załatwieniu sprawy (np. akta oznaczone symbolem B-5 i załatwione w 2000 roku należy przechowywać do 31 grudnia 2005 roku). Po ustalonym okresie przechowywania dokumentacja ta może być przekazana na makulaturę lub zniszczenie 3) Dokumentacja niearchiwalna oznaczona symbolem Bc zalicza się do dokumentacji manipulacyjnej mającą krótkotrwałe znaczenie praktyczne. Może ona ulec brakowaniu po pewnym jej wykorzystaniu, bez przekazania jej do składnicy akt 4) Dokumentacja niearchiwalna oznaczona symbolem BE zalicza się do dokumentacji, która po upływie obowiązującego okresu przechowywania podlega ekspertyzie ze względu na jej charakter, treść i znaczenie. Rozdział 3 Podział prac kancelaryjnych i obieg dokumentów 1. Do podstawowych czynności kancelaryjnych sekretariatu należy: 1) Przyjmowanie i rozdział korespondencji i przesyłek, 2) Wysyłanie korespondencji i przesyłek, 3) Przyjmowanie i łączenie telefonów, faksów, obsługa komputera, 4) Udzielanie informacji interesantom, 5) Umieszczanie pieczątki wpływu dokumentu,

5 6) Przyjmowanie wysyłanych pism do podpisu Dyrektorowi lub upełnomocnionej przezeń osobie, 7) Przygotowanie korespondencji do wysłania i jej ekspedycja. 2. Do podstawowych czynności kancelaryjnych pracowników odpowiedzialnych za merytoryczne i formalne załatwienie spraw należy: 1) Przygotowanie projektów pism i przekazywania ich Dyrektorowi w celu aprobaty oraz oznaczanie pism znakiem sprawy z rzeczowego wykazu akt, 2) Rejestrowanie spraw w spisach spraw, 3) Przekazywanie akt spraw załatwionych do składnicy akt. 3. Szczegółowy podział prac kancelaryjnych ustala Dyrektor SP. 4. Obieg typowej dokumentacji w SP jest następujący: 1) Sekretariat przyjmuje wpływy, otwiera je sprawdza i nadaje im pieczątki wpływu, oraz umieszcza numer z rzeczowego wykazu akt. Następnie przekazuje wpływy Dyrektorowi SP do dekretacji. Zadekretowane przez Dyrektora rozdzielane są pomiędzy poszczególnych pracowników celem załatwienia sprawy, 2) Pracownicy przygotowujący merytorycznie pismo, sprawdza je pod względem zgodności z zasadami instrukcji oraz czy dołączono do niego wszystkie załączniki, a następnie zaaprobowane przez przełożonych przekazują do sekretariatu, 3) Sekretariat przedkłada Dyrektorowi pisma do podpisu. Rozdział 4 Przyjmowanie wpływających pism 1. Korespondencję przyjmuje sekretariat lub osoba upoważniona. 2. Przyjmując przesyłki, zwłaszcza polecone i wartościowe, sekretariat sprawdza prawidłowość zaadresowania oraz stan opakowania w razie stwierdzenia uszkodzenia, sporządza adnotację na kopercie lub opakowaniu oraz na potwierdzeniu odbioru i żąda od pracownika urzędu pocztowego spisania protokołu o doręczeniu przesyłki uszkodzonej. 3. Sekretariat otwiera wszystkie przesyłki (wpływy) z wyjątkiem: 1) Adresowanych imiennie, które przekazuje adresatom, 2) Zastrzeżone, które przekazuje odpowiednim pracownikom, chyba, że osoba obsługująca sekretariat jest upoważniona przez Dyrektora do otwierania tychże zastrzeżonych przesyłek. 4. Jeżeli po otwarciu koperty nieoznaczonej na zewnątrz napisem poufne okaże się, że zawiera ona wiadomości stanowiące tajemnicę służbową, należy bezzwłocznie przekazać ją w zamkniętej kopercie właściwej do jej odbioru osobie z adnotacją o przyczynie otwarcia koperty. 5. Po otwarciu koperty sprawdza się: 1) Czy nie zawiera ona pisma mylnie skierowanego, 2) Czy znajdują się w niej wszystkie pisma, których symbole uwidocznione są na kopercie, 3) Czy dołączone są wymienione w piśmie załączniki; brak załączników odnotowuje się na piśmie. 6. Koperty z nienaruszonym znaczkiem pocztowym (stemplem pocztowym) dołącza się tylko do pism: 1) Zastrzeżonych, wartościowych, poleconych, za dowodem doręczenia,

6 2) Dla których istotna jest data nadania (stempla pocztowego) np. skargi, odwołania itp., 3) W których brak nadawcy lub daty pisma, 4) Mylnie skierowanych, 5) Załączników nadesłanych bez pisma przewodniego, 6) W razie niezgodności zapisów na kopercie z ich zawartością. 7. Potwierdzenie otrzymania pisma, sekretariat wydaje na żądanie składającego pismo. 8. Korespondencję mylnie doręczoną (adresowaną do innego adresata) zwraca się do urzędu pocztowego. 9. Na każdym piśmie umieszcza się w górnym lewym rogu pierwszej strony pieczątkę wpływu określającą datę otrzymania. Pieczątki wpływu nie umieszcza się na przesyłkach i wpływach niewymagających merytorycznego załatwienia (prospekty, czasopisma, foldery, zaproszenia). Rozdział 5 Przeglądanie i przydzielanie wpływów 1. Sekretariat przekazuje pisma wpływające do wglądu i dekretacji wpływu Dyrektorowi SP lub osobie upoważnionej. 2. Sekretariat przedkłada przełożonemu do wglądu całą otrzymaną korespondencję. 3. Dyrektor SP umieszcza na piśmie dyspozycję, co do terminu i sposobu załatwienia sprawy, datę dekretacji oraz swoją parafkę oraz przydziela korespondencję do załatwienia poszczególnym pracownikom. Rozdział 6 Rejestrowanie spraw i ich znakowanie. Zakładanie i prowadzenie teczek aktowych. 1. Zarejestrowanie spraw polega na wpisaniu ich do spisu spraw według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej instrukcji. Sprawę (nie pismo) rejestruje się tylko raz na podstawie pierwszego pisma, jakie wpłynęło w danej sprawie. Każde nowe pismo, ale dotyczące sprawy już zarejestrowanej otrzymuje ten sam znak sprawy. 2. Znak sprawy zawiera: 1) SPJ Szkoła Podstawowa w Jankowicach, 2) Symbol liczbowy hasła według jednolitego rzeczowego wykazu akt, 3) Liczba kolejna, pod którą sprawa została zarejestrowana w spisie spraw, 4) Rok kalendarzowy, w którym sprawę wszczęto. 3. Poszczególne składniki znaku sprawy oddzielone są od pozostałych kropką. 4. Przykładowo: SPJ Znak sprawy umieszcza się na każdym piśmie w danej sprawie w obrębie pieczątki wpływu. 6. Sprawy wymagające specjalnej formy ewidencji nie podlegają rejestracji w spisie spraw, lecz są ewidencjonowane w sposób ustalony dla tych spraw odrębnymi przepisami (np. dokumentacja finansowa). 7. Nie są rejestrowane sprawy dotyczące: 1) Publikacji: dzienników urzędowych, czasopism, książek oraz innych druków niewymagających merytorycznego załatwienia, 2) Zaproszeń, życzeń, zawiadomień i tym podobnych pism.

7 8. Spis spraw prowadzi się oddzielnie dla każdej teczki zawierającej jednorodne tematycznie akta i założonej na podstawie wykazu akt. 9. Spisy spraw zakłada się za każdy rok kalendarzowy oddzielnie. 10. Jeżeli wpływające pismo dotyczy kilku różnych spraw, rejestruje się je pod odpowiednimi znakami, zaznaczając jednocześnie w uwagach, pod którym znakiem przechowywany będzie oryginał pisma. W takim przypadku odpowiedź należy sformułować odrębnym pismem w każdej sprawie. 11. Akta spraw niezałatwionych ostatecznie w ciągu bieżącego roku załatwia się w roku następnym bez zmiany dotychczasowego ich znaku. Zmiana znaku sprawy z równoczesnym wpisaniem jej do nowego spisu spraw może nastąpić, gdy sprawa zaczyna się od nowa w następnym roku. 12. Teczki aktowe zakłada się w miarę powstawania akt, zgodnie z wykazem akt. Na każdy rok kalendarzowy zakłada się nowe teczki aktowe i nowe spisy spraw. W sytuacji znikomej ilości akt wytworzonych w ciągu roku można prowadzić teczki ze spisami spraw przez kilka lat. 13. Nie należy łączyć w jednej teczce akt o różnej kategorii archiwalnej. 14. Każdą teczkę akt spraw należy prawidłowo opisać. Wzór opisu teczki stanowi załącznik nr 2 niniejszej instrukcji. 15. Dopuszczalne jest gromadzenie akt dokumentacji niearchiwalnej w segregatorach. Rozdział 7 Formy załatwienie spraw 1. Przy załatwieniu spraw stosuje się najprostsze i najbardziej celowe formy załatwiania. 2. Obowiązek wykonania wszystkich czynności w sprawie oraz terminowe jej załatwienie spoczywa na pracowniku sekretariatu sprawy wyznaczonym przez bezpośredniego przełożonego. Pracownik sekretariatu powinien również dbać o terminowe wykonanie sprawy. 3. Obowiązuje pisemna forma załatwiania spraw. Załatwienie ustne może być stosowane wtedy, gdy przemawia za tym interes strony, a przepisy nie stoją na przeszkodzie. Treść oraz istotne motywy takiego załatwienia powinny być utrwalone w aktach w formie protokołu lub podpisanej przez stronę adnotacji. 4. Przy pisemnym załatwianiu sprawy stosuje się następujące formy: 1) Odręczną, 2) Korespondencyjną. 5. Forma odręczna jest skróconym sposobem załatwienia sprawy i polega na sporządzeniu przez pracownika, po zarejestrowaniu sprawy, bezpośrednio na otrzymanym piśmie zwięzłej odpowiedzi załatwiającej sprawę lub sporządzenie na nim odręcznej notatki wskazującej sposób jej załatwiania. Treść pisma załatwionego odręcznie wychodzi na zewnątrz w formie, jaką mu nadał pracownik (napisane na maszynie do pisania, komputerze, przy użyciu pieczęci z odpowiednim tekstem na formularzu itp.). 6. Forma korespondencyjna polega na sporządzeniu przez pracownika projektu pisma załatwiającego sprawę. 7. Pismo załatwiające sprawę powinno zawierać: 1) Nagłówek druk lub podłużną pieczęć nagłówkową 2) Znak sprawy 3) Powołanie się na znak i datę pisma, którego odpowiedź dotyczy

8 4) Odbiorcę i jego adres 5) Treść załatwienia 6) Podpis (imię i nazwisko oraz stanowisko) 7) Wykaz ewentualnych załączników 8. Przykładowy układ pisma przedstawiony jest w załączniku nr 4 niniejszej instrukcji. 9. Kopia pisma załatwiającego powinna zawierać parafkę pracownika z lewej strony pod treścią pisma. 10. Załatwione ostatecznie sprawy odnotowuje się w spisie spraw, wpisując w odpowiedniej rubryce datę jej załatwienia. 11. Z rozmów przeprowadzonych z klientami oraz z czynności przeprowadzonych w terenie sporządza się notatki służbowe lub czyni istotne adnotacje w aktach, jeżeli uzyskane tą drogą informacje mają istotne znaczenie dla załatwienia sprawy. Sporządzone notatki dołącza się do akt właściwej sprawy. 12. Sprawy załatwia się według ich daty wpływu. Co do terminowości załatwienia spraw stosuje się odpowiednie przepisy zawarte w KPA. Rozdział 8 Sporządzanie czystopisów (oryginałów) i kopii uwierzytelnionych 1. Czystopisy (oryginały) sporządza się w ilości wskazanej na projekcie pisma. Jeśli nie ma takiej wskazówki sporządza się czystopis z jedną kopią. 2. Przy sporządzaniu czystopisów należy pamiętać o następujących zasadach: 1) Czystopisy pism wychodzących sporządza się z odpowiednim nadrukiem, 2) Każde pismo należy własnoręcznie podpisać. 3. Reprodukcje uwierzytelnione wymagają umieszczenia na odwrocie reprodukcji następującą formułkę uwierzytelniającą: /pieczątka podłużna/ i. Za zgodność z oryginałem ii. Data iii. Podpis pracownika sporządzającego 4. Dodatkowo na odwrocie reprodukcji uwierzytelnionej można umieścić pieczątkę lub odręczną adnotację informującą na czyj wniosek została reprodukcja uwierzytelniona wydana. 5. Każdy czystopis powinien być starannie sprawdzony przez pracownika sekretariatu. Rozdział 9 Podpisywanie pism, umieszczanie pieczątki służbowej 1. Podpisujący umieszcza na oryginale i kopii pisma swój podpis w obrębie maszynowego napisu lub pieczątkę określające stanowisko służbowe oraz imię i nazwisko podpisującego. W razie, gdy podpisujący działa w zastępstwie, zamieszcza przed stanowiskiem służbowym aprobujący znak wz czyli w zastępstwie. Gdy podpisujący podpisuje na podstawie upoważnienia danego przez bezpośredniego przełożonego, wówczas stawia przed stanowiskiem aprobujący znak z up czyli

9 z upoważnienia. Gdy pismo podpisuje pełniący obowiązki aprobującego, stawia przed stanowiskiem aprobującego znak p.o. czyli pełniący obowiązki. 2. Podpis odręczny można zastąpić facsimile imienia i nazwiska podpisującego, gdy aprobujący dane pismo ma podpisać większą liczbę pism tej samej treści. Jeżeli zastosowano facsimile, pozostające w aktach sprawy pismo powinno być własnoręcznie podpisane. 3. Facsimile nie można umieszczać na dokumentach takich jak: decyzje, orzeczenia, umowy, pisma tajne, zastrzeżone i poufne. Przez pismo uwierzytelnione, rozumiemy stwierdzające lub ustanawiające stan prawny lub służące do wykonywania określonych uprawnień. Rozdział 10 Wysyłanie korespondencji 1. Sekretariat otrzymuje przygotowaną do wysyłki korespondencję. 2. Do zadań sekretariatu należy: 1) Umieszczenie na kopertach i innych przesyłkach znaczków pocztowych, 2) Ewidencjonowanie wysyłanej korespondencji w kontrolce wysyłanej korespondencji (pocztowej książce nadawczej), 3) Przekazywanie przesyłek na pocztę. Pozostałe zadania sekretariatu reguluje rozdział Każdy pracownik załatwiający sprawę przekazuje do wysyłki zapakowaną kopertę, przesyłkę itp. 4. Do pism wysyłanych przez pocztę za zwrotnym potwierdzeniem odbioru dołącza się wypełniony przez pracownika odpowiedni formularz i przypina go do koperty. 5. Pismo wysyła się zgodnie z dyspozycją (polecony, priorytet.). Brak takiej dyspozycji oznacza, iż pismo ma być wysłane jako przesyłka zwykła. Rozdział 11 Przechowywanie akt spraw załatwionych 1. Akta spraw będące w trakcie załatwiania oraz przydzielone do załatwienia, wyznaczeni pracownicy gromadzą w oddzielnych teczkach. 2. Akta spraw załatwionych należy przechowywać w teczkach założonych zgodnie z rzeczowym wykazem akt. Teczki te układa się w kolejności pozycji wykazu akt. Akta spraw wewnątrz teczki powinny być ułożone w kolejności spisu spraw, a w obrębie spraw chronologicznie. 3. Teczki spraw ostatecznie załatwionych powinny być na zewnętrznej stronie zaopatrzone w następujące napisy (patrz załącznik nr 2): 1) Na środku u góry: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Jankowicach, 2) W prawym górnym rogu oznacza się kategorię archiwalną, 3) Na środku teczki tytuł teczki hasło, według jednolitego rzeczowego wykazu akt i ewentualnie bliższe określenie zawartości teczki, 4) Pod tytułem teczki ewentualnie tom teczki i daty skrajne akt (data pierwszego i ostatniego pisma).

10 4. Akta spraw zakończonych przechowuje się przez okres jednego roku. Okres przechowywania liczy się od 1 stycznia roku następnego po ostatecznym załatwieniu sprawy. Po upływie tego okresu akta należy przekazać do składnicy akt. Rozdział 12 Przekazywanie akt do składnicy akt 1. Akta spraw zakończonych, po upłynięciu okresu przechowania w sekretariacie pracownik sekretariatu przenosi do składnicy akt. 2. Do akt należy dołączyć wszelkie pomoce ewidencyjne: rejestry, kartoteki, skorowidze itp. 3. Przeniesione do składnicy akta powinny być uporządkowane. 4. Przez uporządkowanie rozumie się: 1) Ułożenie akt wewnątrz teczek zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozdziale 11 pkt 2. niniejszej instrukcji, 2) Ułożenie teczek aktowych w porządku ustalonym w wykazie akt, 3) Opisanie teczek aktowych zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszej instrukcji. Rozdział 13 Postępowanie z dokumentacją zastrzeżoną 1. W postępowaniu z aktami zastrzeżonymi stosuje się odpowiednie przepisy, w szczególności te dotyczące ochrony danych osobowych. 2. W postępowaniu z aktami zastrzeżonymi stosuje się tryb ustalony w odniesieniu do akt jawnych z następującymi zastrzeżeniami: 1) Pisma zastrzeżone podlegają dodatkowej rejestracji w zaprowadzonej w tym celu książce korespondencji zastrzeżonej, 2) Obieg tych akt odbywa się w toku załatwiania w kopertach lub teczkach, które zabezpieczają treść tych akt przed wglądem osób nieupoważnionych, 3) Akta zastrzeżone przechowuje się taki sposób, aby niemożliwy był wgląd do nich osób nieupoważnionych, 4) Pisma zastrzeżone wysyła się jako przesyłkę poleconą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w nieprzezroczystej, najlepiej podwójnej kopercie, z adnotacją zastrzeżone i wskazaniem konkretnego adresata upoważnionego do odbioru tejże, 5) Przekazywanie akt zastrzeżonych osobom upoważnionym odbywa się wyłącznie za pokwitowaniem. Rozdział 14 Postępowanie z aktami po reorganizacji lub likwidacji SP W przypadku przejęcia części lub całości funkcji zreorganizowanej SP przez prawnego następcę należy przekazać mu na podstawie spisów zdawczo odbiorczych akta spraw niezakończonych. Kopię tego spisu przejmuje również składnica akt. Pozostałe akta uporządkowane zgodnie z przepisami niniejszej instrukcji należy przekazać do składnicy akt.

11 Rozdział 15 Nadzór nad wykonywanymi czynnościami 1. Nadzór ogólny nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników SP czynności kancelaryjnych należy do Dyrektora placówki. 2. Obowiązki Dyrektora w zakresie nadzoru polegają na sprawdzeniu prawidłowości stosowania instrukcji kancelaryjnej przez pracowników i udzielanie im wskazówek w tym zakresie, a w szczególności na sprawdzeniu: 1) Prawidłowości prowadzenia spisów spraw, rejestrów oraz układu akt w teczkach, 2) Prawidłowości załatwienia spraw, 3) Terminowości załatwiania spraw, 4) Prawidłowości obiegu akt, ustalonego instrukcją, 5) Prawidłowego stosowania pieczęci. 3. Do obowiązków Dyrektora należy dopilnowanie, aby ukazujące się przepisy prawne i inne akty normatywne docierały do zainteresowanych pracowników w celu umożliwienia im zapoznania się z treścią Rozdział 16 Postanowienia końcowe 1. Dyrektor SP powinien regularnie kontrolować prace kancelaryjne wykonywane przez podległych mu pracowników. 2. Kontrola ta polega na sprawdzeniu: 1) Terminowość załatwianych spraw, 2) Prawidłowość obiegu dokumentacji, 3) Terminowość przekazywania dokumentacji do składnicy akt. 3. Inne czynności, związane z obsługą kancelaryjną i obiegiem akt nieuregulowane niniejszą instrukcją określa Dyrektor SP.

12 Załącznik nr 1.. Nazwa zakładu Spis zdawczo odbiorczy akt nr Lp. Znak teczki Tytuł teczki Daty skrajne od-do Kat. Arch. akt Liczba teczek Miejsce przechowywa nia w składnicy akt Data zniszczenia

13 Załącznik nr 2 Przykładowy opis teczki Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Jankowicach B-25 Rada Pedagogiczna 2010

14 Załącznik nr 3 Spis spraw Rok Referent Symbol kom. org. Oznaczenie teczki Tytuł teczki wg. wykazu akt Lp. Sprawa (krótka treść) Od kogo Data Uwagi wypłynęła Znak Z dnia Wszczęcie Załatwienie pisma

15 Załącznik nr 4 Nagłówek lub pieczęć SP Adresat Wasze pismo z dnia Znak Nasz znak Data Treść pisma:.. Pieczęć i podpis Dyrektora SP lub innej osoby upoważnionej Załączniki: Do wiadomości:....

INSTRUKCJA KANCELARYJNA PRZEDSZKOLA NR 352 W WARSZAWIE

INSTRUKCJA KANCELARYJNA PRZEDSZKOLA NR 352 W WARSZAWIE INSTRUKCJA KANCELARYJNA PRZEDSZKOLA NR 352 W WARSZAWIE Spis treści I. Postanowienia ogólne II. Przyjmowanie i obieg korespondencji III. Przeglądanie i przekazywanie korespondencji IV. Wewnętrzny obieg

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 11/2012 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. B. Prusa we Wrocławiu z dnia 4 stycznia 2012 roku

UCHWAŁA nr 11/2012 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. B. Prusa we Wrocławiu z dnia 4 stycznia 2012 roku UCHWAŁA nr 11/2012 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. B. Prusa we Wrocławiu z dnia 4 stycznia 2012 roku Na podstawie statutu Spółdzielni Mieszkaniowej im. B. Prusa postanawia się: Zatwierdzić 1 Instrukcję

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA

INSTRUKCJA KANCELARYJNA INSTRUKCJA KANCELARYJNA Rozdział 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE I OGÓLNE 1. Podmiot i cel. 1.1. Instrukcja kancelaryjna zwana dalej,,instrukcją, ustala zasady postępowania w zakresie: obiegu pism i innych dokumentów,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. w Milanowie

INSTRUKCJA KANCELARYJNA. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. w Milanowie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanowie z dnia 23 stycznia 2014r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanowie 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kancelaryjna w Szkole Podstawowej. im. Tadeusza Kościuszki w Krojczynie

Instrukcja kancelaryjna w Szkole Podstawowej. im. Tadeusza Kościuszki w Krojczynie Załącznik do zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 10/2010 r. z dnia 22 listopada 2010 r. Instrukcja kancelaryjna w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Krojczynie Podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do Regulaminu Kontroli Zarządczej INSTRUKCJA KANCELARYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ W TUCHLINIE

Załącznik nr 8 do Regulaminu Kontroli Zarządczej INSTRUKCJA KANCELARYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ W TUCHLINIE Załącznik nr 8 do Regulaminu Kontroli Zarządczej INSTRUKCJA KANCELARYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ W TUCHLINIE Zawartość 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE...3 2. SYSTEM KANCELARYJNY...4 3. WYKAZ AKT, PODZIAŁ AKT NA KATERGORIE...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kancelaryjna w Zespole Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Leźnie

Instrukcja kancelaryjna w Zespole Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Leźnie Instrukcja kancelaryjna w Zespole Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Leźnie podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 19/2011 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 1 marca 2011 roku

Zarządzenie Nr 19/2011 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 1 marca 2011 roku Zarządzenie Nr 19/2011 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 1 marca 2011 roku w sprawie uszczegółowienia czynności wynikających z Instrukcji kancelaryjnej. Na podstawie 4 ust. 2 pkt. 4 Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TWORZENIA I GROMADZENIA DOKUMENTACJI W SZKOLE

INSTRUKCJA TWORZENIA I GROMADZENIA DOKUMENTACJI W SZKOLE Instrukcja tworzenia i gromadzenia dokumentacji w szkole Strona 1 z 8 INSTRUKCJA TWORZENIA I GROMADZENIA DOKUMENTACJI W SZKOLE Instrukcja dotycząca tworzenia i gromadzenia dokumentacji w Zespole Szkół

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/KZ/2010/11. Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łodzi z dnia 3 stycznia 2011r. w

Zarządzenie Nr 3/KZ/2010/11. Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łodzi z dnia 3 stycznia 2011r. w Załącznik Nr 9 do REGULAMINU KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Nr 4 im. I Armii Wojska Polskiego Zarządzenie Nr 3/KZ/2010/11 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 55/R/10 INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO. I. Postanowienia ogólne

Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 55/R/10 INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO. I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 55/R/10 INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO I. Postanowienia ogólne 1 Celem niniejszej instrukcji jest ustalenie jednolitych zasad postępowania przy

Bardziej szczegółowo

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Pawła II w Bochni

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Pawła II w Bochni Załącznik nr 1 do zarządzenia.. Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II w Bochni Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Pawła II w Bochni INSTRUKCJA KANCELARYJNA Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Dębowej Łące

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Dębowej Łące Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2/2012 Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Dębowej Łące z dnia 15 czerwca 2012r. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Dębowej Łące INSTRUKCJA KANCELARYJNA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Kancelaryjna Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi

Instrukcja Kancelaryjna Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi Nr 8/2012 z dnia 15 października 2012 r. Instrukcja Kancelaryjna Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi 1 Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kancelaryjna Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach

Instrukcja kancelaryjna Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach Instrukcja kancelaryjna Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Instrukcja kancelaryjna, zwana dalej instrukcją, określa zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

INSTRUKCJA KANCELARYJNA MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Załączniki do zarządzenia Nr 46 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 grudnia 2007 r. Załącznik nr 1 INSTRUKCJA KANCELARYJNA MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO WARSZAWA 2007 SPIS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA ZAKŁADU GOSPODARKI CIEPLNEJ

INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA ZAKŁADU GOSPODARKI CIEPLNEJ Załącznik nr 1 Do Zarządzenia 03/2011 Z dnia 27.01.2011r. Kierownika ZGC SUM INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA ZAKŁADU GOSPODARKI CIEPLNEJ 1 1. Instrukcja kancelaryjna, zwana dalej Instrukcją, określa zasady

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kancelaryjna

Instrukcja kancelaryjna Instrukcja kancelaryjna Spis treści: I. PRZEDMIOT I ZAKRES INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ II. PODZIAŁ KANCELARYJNY, RZECZOWY PODZIAŁ AKT III. PODZIAŁ CZYNNOŚCI KANCELARYJNYCH IV. PRZYJMOWANIE, OTWIERANIE I SPRAWDZANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kancelaryjna Naczelnego Sądu Administracyjnego

Instrukcja kancelaryjna Naczelnego Sądu Administracyjnego Instrukcja kancelaryjna Naczelnego Sądu Administracyjnego /wyciąg/ 1. Postanowienia ogólne 1.1. Przedmiotem instrukcji kancelaryjnej, zwanej dalej instrukcją, są typowe i powtarzające się czynności kancelaryjne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ, ZESPOŁÓW SZKÓŁ I GIMNAZJUM GMINY ŁĘKA OPATOWSKA

INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ, ZESPOŁÓW SZKÓŁ I GIMNAZJUM GMINY ŁĘKA OPATOWSKA Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 52/2008 Wójta Gminy Łęka Opatowska z dnia 18 lipca 2008r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ, ZESPOŁÓW SZKÓŁ I GIMNAZJUM GMINY ŁĘKA OPATOWSKA Łęka Opatowska

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SOMONINIE IM. JÓZEFA WYBICKIEGO

INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SOMONINIE IM. JÓZEFA WYBICKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 81 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie im. Józefa Wybickiego z dnia 18 grudnia 2015r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SOMONINIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA

INSTRUKCJA KANCELARYJNA Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2015 Dyrektora Gimnazjum nr 7 im. Ignacego Krasickiego w Olsztynie z dnia 04 grudnia 2015 roku INSTRUKCJA KANCELARYJNA GIMNAZJUM NR 7 im. Ignacego Krasickiego w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA

INSTRUKCJA KANCELARYJNA 1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2012 Dyrektora Bursy Szkolnej w Miechowie z dnia 6 grudnia 2012r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA dla Bursy Szkolnej w Miechowie 2013 2 Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kancelaryjna. Zespół Szkół Nr 1 w Działdowie ul. Grunwaldzka 4 (nazwa szkoły) Rozdział I Postanowienia ogólne

Instrukcja kancelaryjna. Zespół Szkół Nr 1 w Działdowie ul. Grunwaldzka 4 (nazwa szkoły) Rozdział I Postanowienia ogólne Instrukcja kancelaryjna Zespół Szkół Nr 1 w Działdowie ul. Grunwaldzka 4 (nazwa szkoły) Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Instrukcja kancelaryjna, zwana dalej "Instrukcją", określa zasady i tryb wykonywania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA

INSTRUKCJA KANCELARYJNA Załącznik do zarządzenia nr ZD 015/01A/11 Dyrektora Zarządu Drogowego w Sępólnie Kraj. z dnia 20.01.2011 r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA Sępólno Kraj., 20 stycznia 2011 r. Spis treści: Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do Zarządzenia Kanclerza UG nr 11/K/11 INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Celem niniejszej instrukcji jest ustalenie jednolitych zasad postępowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OLEŚNICY

INSTRUKCJA KANCELARYJNA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OLEŚNICY INSTRUKCJA KANCELARYJNA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OLEŚNICY Oleśnica 2007. 1 SPIS TREŚCI Rozdział 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE I OGÓLNE... 3 1. Przedmiot i cel... 3 2. Znaczenie pojęć użytych w instrukcji...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LUBATOWEJ

INSTRUKCJA KANCELARYJNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LUBATOWEJ INSTRUKCJA KANCELARYJNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LUBATOWEJ Spis treści: Rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział IV Rozdział V Rozdział VI Rozdział VII Rozdział VIII Rozdział IX Rozdział

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA

INSTRUKCJA KANCELARYJNA INSTRUKCJA KANCELARYJNA Przedszkola Miejskiego nr 19 im. Jana Brzechwy Podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA

INSTRUKCJA KANCELARYJNA INSTRUKCJA KANCELARYJNA Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku Wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora CEN nr 8/2014 z dnia 25 marca 2014r. obowiązująca od dnia 1 kwietnia 2014 r. Spis treści: I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA

INSTRUKCJA KANCELARYJNA Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 6/2012 Dyrektora PUP w Kartuzach INSTRUKCJA KANCELARYJNA SPIS TREŚCI: 1. Przedmiot i zakres instrukcji kancelaryjnej 2. Objaśnienie określeń użytych w instrukcji 3. System

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/2013 Kierownika Urzędu - Wójta Gminy Sorkwity z dnia 13 czerwca 2013r.

Zarządzenie Nr 21/2013 Kierownika Urzędu - Wójta Gminy Sorkwity z dnia 13 czerwca 2013r. Zarządzenie Nr 21/2013 Kierownika Urzędu - Wójta Gminy Sorkwity z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Sorkwity Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dopuszczam do użytku zarządzeniem dyrektora przedszkola nr 11/2011 z dnia 30.08.2011 r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2

Dopuszczam do użytku zarządzeniem dyrektora przedszkola nr 11/2011 z dnia 30.08.2011 r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 Dopuszczam do użytku zarządzeniem dyrektora przedszkola nr 11/2011 z dnia 30.08.2011 r... ( data i podpis dyrektora ) INSTRUKCJA KANCELARYJNA PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 GOCZAŁKOWICE ZDRÓJ I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA

INSTRUKCJA KANCELARYJNA ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zarządzenia Nr 10/2013 z dn. 23.09.2013 r. MUZEUM REGIONALNE W SIEDLCACH INSTRUKCJA KANCELARYJNA Siedlce, 23.09.2013 r. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Instrukcja kancelaryjna określa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA W ZESPOLE OBSŁUGI EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ GMINY MICHAŁOWICE

INSTRUKCJA KANCELARYJNA W ZESPOLE OBSŁUGI EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ GMINY MICHAŁOWICE Załącznik do Zarządzenia Nr 22/2014 Dyrektora Zespołu Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice z dnia 15 lipca 2014 r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA W ZESPOLE OBSŁUGI EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Złącznik INSTRUKCJA KANCELARYJNA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH

Złącznik INSTRUKCJA KANCELARYJNA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH Złącznik INSTRUKCJA KANCELARYJNA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH Ryki 2008 1 SPIS TREŚCI W Rykach... 1 Rozdział 1... 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE I OGÓLNE... 3 1.Przedmiot i cel... 3 2.Znaczenie pojęć użytych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. ZASADY PODPISYWANIA PISM.

ROZDZIAŁ I. ZASADY PODPISYWANIA PISM. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 09/04 Burmistrza Gminy Kłecko z dnia 18 lutego 2004r. Zasady podpisywania pism, obiegu dokumentów i używania pieczęci w Urzędzie. ROZDZIAŁ I. ZASADY PODPISYWANIA PISM.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Powidzku

INSTRUKCJA KANCELARYJNA w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Powidzku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Powidzku Nr 34/2012 z dnia 27.12.2012 r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA

INSTRUKCJA KANCELARYJNA Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 78/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego z dnia 19 grudnia 2011 roku INSTRUKCJA KANCELARYJNA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach SPIS

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 20/15 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 30 grudnia 2015 r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA

Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 20/15 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 30 grudnia 2015 r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 20/15 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 30 grudnia 2015 r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA Toruń 2015 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU. Rozdział I Postanowienia ogólne

INSTRUKCJA KANCELARYJNA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2012 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku z dnia 11 kwietnia 2012r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr O - 17 - III 2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej

Uchwała nr O - 17 - III 2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej Uchwała nr O - 17 - III 2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej na podstawie art. 33 pkt. 14 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 583 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 16 listopada 2009 roku

Zarządzenie Nr 583 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 16 listopada 2009 roku Zarządzenie Nr 583 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 16 listopada 2009 roku w sprawie instrukcji określającej zasady wykonywania wybranych czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kancelaryjna. Rozdział I Postanowienia ogólne

Instrukcja kancelaryjna. Rozdział I Postanowienia ogólne 0.01.013.0130 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora MGCK w Słomnikach (nazwa instytucji) Instrukcja kancelaryjna Nr 5/02/2014 z dnia 17.02.2014r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Instrukcja została

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kancelaryjna Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 w Krakowie

Instrukcja kancelaryjna Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 w Krakowie Instrukcja kancelaryjna Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 w Krakowie Kraków, 2007 Spis treści: Rozdział I Przedmiot i zakres instrukcji kancelaryjnej... 3 Rozdział II System kancelaryjny. Jednolity, rzeczowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH

INSTRUKCJA KANCELARYJNA CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH ul. Mikołaja Reja 67 B, 16-400 Suwałki tel./fax 87 5670328, 87 5657 e-mail: cen@cen.suwalki.pl www.cen.suwalki.pl P l a c ó w k a a k r e d y t o w a n a p r z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA MIEJSKIEGO OŚWIATOWEGO ZESPOŁU EKONOMICZNEGO W TARNOBRZEGU

INSTRUKCJA KANCELARYJNA MIEJSKIEGO OŚWIATOWEGO ZESPOŁU EKONOMICZNEGO W TARNOBRZEGU INSTRUKCJA KANCELARYJNA MIEJSKIEGO OŚWIATOWEGO ZESPOŁU EKONOMICZNEGO W TARNOBRZEGU Spis treści Spis treści... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 SYSTEM KANCELARYJNY, WYKAZ AKT, KATEGORIE ARCHIWALNE... 4 ODBIÓR

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kancelaryjna Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej Curie w Opocznie. Rozdział I Postanowienia ogólne

Instrukcja kancelaryjna Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej Curie w Opocznie. Rozdział I Postanowienia ogólne Dopuszczam do użytku (data i podpis dyrektora szkoły) Instrukcja kancelaryjna Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej Curie w Opocznie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Instrukcja kancelaryjna,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0151/W/164/2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 27 grudnia 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151/W/164/2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 27 grudnia 2006 r. GMINY ŁYSKI ZARZĄDZENIE Nr 0151/W/164/2006 w sprawie: wprowadzenia zmian w Instrukcji obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy Łyski Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 27/2013 Wójta Gminy Chojnice z dnia 13 lutego 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 27/2013 Wójta Gminy Chojnice z dnia 13 lutego 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 27/2013 Wójta Gminy Chojnice z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie : wprowadzenia Instrukcji obiegu korespondencji w Urzędzie Gminy w Chojnicach Działając na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim z dnia 23 maja 2017 r.

Zarządzenie Nr 5/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim z dnia 23 maja 2017 r. Zarządzenie Nr 5/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/2011 BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ z dnia 1 sierpnia 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 25/2011 BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ z dnia 1 sierpnia 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 25/2011 BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ z dnia 1 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 24/2010 Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA

INSTRUKCJA KANCELARYJNA INSTRUKCJA KANCELARYJNA Opracowano na podstawie: Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kancelaryjna Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Instrukcja kancelaryjna Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Załącznik do zarządzenia nr 19 dyrektora Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach z dnia 2 sierpnia 2004 roku CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI ul. Mikołaja Reja 67 B, 16-400 Suwałki tel./fax (087) 5670328,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Kancelaryjna Narodowego Funduszu Zdrowia

Instrukcja Kancelaryjna Narodowego Funduszu Zdrowia Instrukcja Kancelaryjna Narodowego Funduszu Zdrowia Spis Treści 1. Przedmiot i zakres Instrukcji Kancelaryjnej...3 2. System kancelaryjny Narodowego Funduszu Zdrowia, Rzeczowy wykaz akt. Podział akt na

Bardziej szczegółowo

Notatka dotycząca obiegu pism w przedsiębiorstwie

Notatka dotycząca obiegu pism w przedsiębiorstwie Notatka dotycząca obiegu pism w przedsiębiorstwie 1. Znaczenie i zasady prawidłowego obiegu pisma Olbrzymie znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania danej jednostki organizacyjnej, ma obieg dokumentacji.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 15/2005. Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego z dnia 20 grudnia 2005 r.

Zarządzenie Nr 15/2005. Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego z dnia 20 grudnia 2005 r. Zarządzenie Nr 15/2005 Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego z dnia 20 grudnia 2005 r. W sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej w Bibliotece Publicznej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kancelaryjna Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie

Instrukcja kancelaryjna Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie Instrukcja kancelaryjna Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie Koszalin 2011 2 Spis treści: Rozdz. I Przedmiot i zakres instrukcji kancelaryjnej... 3 Rozdz. II System kancelaryjny. Jednolity rzeczowy wykaz

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10 Dyrektora PPP z dnia Instrukcja kancelaryjna. Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Tarnowie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10 Dyrektora PPP z dnia Instrukcja kancelaryjna. Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Tarnowie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10 Dyrektora PPP z dnia 20.12.2007 Instrukcja kancelaryjna Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Tarnowie Tarnów 2007 2 Spis treści: Rozdz. I Przedmiot i zakres instrukcji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA

INSTRUKCJA KANCELARYJNA Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2012 Dyrektora Gimnazjum nr 3 im. Euroregionu Nysa w Lubaniu z dnia 22.10.2012 r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA GIMNAZJUM NR 3 IM. EUROREGIONU NYSA W LUBANIU SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 92/2014 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP.

ZARZĄDZENIE NR 92/2014 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. ZARZĄDZENIE NR 92/2014 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu korespondencji w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO WYCHOWAWCZEGO W ŚWIEBODZINIE

INSTRUKCJA KANCELARYJNA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO WYCHOWAWCZEGO W ŚWIEBODZINIE INSTRUKCJA KANCELARYJNA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO WYCHOWAWCZEGO W ŚWIEBODZINIE Podstawa prawna : rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 roku w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA

INSTRUKCJA KANCELARYJNA -Załącznik nr 1 do Decyzji nr 232/10 KWP we Wrocławiu z dn. 18.06.2010 r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA w sprawie tworzenia, ewidencjonowania oraz przechowywania dokumentów jawnych w komórkach i jednostkach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kancelaryjna Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach

Instrukcja kancelaryjna Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach Instrukcja kancelaryjna Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach Dobczyce, 2012 rok Rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział IV Rozdział V Rozdział VI Spis treści Przedmiot i zakres instrukcji kancelaryjnej...3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA

INSTRUKCJA KANCELARYJNA Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 83/3-2015/16 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Starachowicach z dnia 30.11.2015 r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA Szkoły Podstawowej nr 13 im. Kornela

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Kancelaryjna Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej

Instrukcja Kancelaryjna Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej z dnia 02 stycznia 2014 r. Instrukcja Kancelaryjna Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie

Bardziej szczegółowo

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN we Wrocławiu INSTRUKCJA KANCELARYJNA

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN we Wrocławiu INSTRUKCJA KANCELARYJNA Załącznik numer 2 do zarządzenia dyrektora Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN z dnia: 21.05.2015 r. Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA Gimnazjum w Psarach

INSTRUKCJA KANCELARYJNA Gimnazjum w Psarach Załącznik Nr... do Zarządzenia Nr...... z dnia... INSTRUKCJA KANCELARYJNA Gimnazjum w Psarach... miejsce, rok Spis treści: Rozdz. I Rozdz. II Rozdz. III Rozdz. IV Rozdz. V Rozdz. VI Rozdz. VII Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kancelaryjna Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie Tarnów 2015 r.

Instrukcja kancelaryjna Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie Tarnów 2015 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2015 Dyrektora Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie z dnia 20 lipca 2015 roku w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjnych i archiwalnych Instrukcja kancelaryjna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kancelaryjna Szkoły Podstawowej nr 9 im. Orląt Lwowskich [nazwa szkoły]

Instrukcja kancelaryjna Szkoły Podstawowej nr 9 im. Orląt Lwowskich [nazwa szkoły] Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/14/15 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 im. Orląt Lwowskich z dnia 30.10.2014r. Instrukcja kancelaryjna Szkoły Podstawowej nr 9 im. Orląt Lwowskich [nazwa szkoły] 2 Spis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kancelaryjna Powiatowego Urzędu Pracy w Oławie Oława, 2007

Instrukcja kancelaryjna Powiatowego Urzędu Pracy w Oławie Oława, 2007 1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr... Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w w Oławie z dnia... Instrukcja kancelaryjna Powiatowego Urzędu Pracy w Oławie Oława, 2007 2 Spis treści: Rozdz. I Przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kancelaryjna Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim

Instrukcja kancelaryjna Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim z dnia 15 grudnia 2006 r. Instrukcja kancelaryjna Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim Sępólno Krajeńskie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 4/2012 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 14 maja 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4/2012 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 14 maja 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 4/2012 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej i instrukcji o organizacji i zakresie działania składnicy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Instrukcja kancelaryjna POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BIAŁOGARDZIE

Załącznik nr 1. Instrukcja kancelaryjna POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BIAŁOGARDZIE Załącznik nr 1 Instrukcja kancelaryjna POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BIAŁOGARDZIE Białogard, 2011 Spis treści: Rozdz. I Przedmiot i zakres instrukcji kancelaryjnej... 3 Rozdz. II System kancelaryjny. Jednolity

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 W GDYNI

INSTRUKCJA KANCELARYJNA w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 W GDYNI INSTRUKCJA KANCELARYJNA w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 W GDYNI Na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r (Dz.U.nr 112/99, poz. 1319), oraz zarządzenia

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ W ŚWIETLE INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ

SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ W ŚWIETLE INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ W ŚWIETLE INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ Rynia 2015 STAN PRAWNY Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Kancelaryjna

Instrukcja Kancelaryjna GIMNAZJUM NR 1 IM. MICHAŁA JANASA W PACANOWIE Instrukcja Kancelaryjna Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3 dyrektora Gimnazjum nr 1 w Pacanowie z dnia 29-02-2012 r. 2012 Strona 1 P A C A N Ó W U L. K A R

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA

INSTRUKCJA KANCELARYJNA Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Rektora PWSZ INSTRUKCJA KANCELARYJNA Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile Instrukacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kancelaryjna Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej

Instrukcja kancelaryjna Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2006 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej z dnia 15 września 2006r. Instrukcja kancelaryjna Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej Rawa Mazowiecka,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury nr 6/2014 z dnia r. Instrukcja kancelaryjna

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury nr 6/2014 z dnia r. Instrukcja kancelaryjna Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury nr 6/2014 z dnia 04.08.2014r. Instrukcja kancelaryjna Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej 2 Spis treści: Rozdz. I Przedmiot i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Or.I.120.1.21.2011 STAROSTY OSTROWIECKIEGO z dnia 30.03.2011 r. w sprawie zasad i trybu obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym

ZARZĄDZENIE Or.I.120.1.21.2011 STAROSTY OSTROWIECKIEGO z dnia 30.03.2011 r. w sprawie zasad i trybu obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym ZARZĄDZENIE Or.I.120.1.21.2011 STAROSTY OSTROWIECKIEGO z dnia 30.03.2011 r. w sprawie zasad i trybu obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Kancelaryjna

Instrukcja Kancelaryjna Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2010 Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach z dnia 4 stycznia 2010 roku Instrukcja Kancelaryjna Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kancelaryjna Instytutu Fizyki Jądrowej. Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Instrukcja kancelaryjna Instytutu Fizyki Jądrowej. Polskiej Akademii Nauk w Krakowie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2012 Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie z dnia 27 grudnia 2012 roku Instrukcja kancelaryjna Instytutu

Bardziej szczegółowo

z dnia 15 lipca 2015 r.

z dnia 15 lipca 2015 r. Z A R Z Ą D Z E N I E N R 47 M I N I S T R A F I N A N S Ó W z dnia 15 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr S Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki z dnia 27 czerwca 2011r.

ZARZĄDZENIE Nr S Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki z dnia 27 czerwca 2011r. ZARZĄDZENIE Nr S.0050.98.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia i stosowania Instrukcji kancelaryjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA

INSTRUKCJA KANCELARYJNA Wprowadzono Zarządzeniem Dyrektora WSPR SP ZOZ w Suwałkach Nr 1 z dnia 15.01.2009r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ W SUWAŁKACH Suwałki, Styczeń 2009r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 13 W GORZOWIE WLKP.

INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 13 W GORZOWIE WLKP. Załącznik do Zarządzenia Nr 27/2010 Dyrektora Zespołu Szkół nr 13 w Gorzowie Wlkp. z dnia 17 grudnia 2010 r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 13 W GORZOWIE WLKP. Obowiązuje od 3 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA INSTYTUTU CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK

INSTRUKCJA KANCELARYJNA INSTYTUTU CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/07 z dn 23.01.2007 Dyrektora Instytutu Chemii Fizycznej PAN INSTRUKCJA KANCELARYJNA INSTYTUTU CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK Warszawa 2006 Spis treści I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8

INSTRUKCJA KANCELARYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 INSTRUKCJA KANCELARYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 W TYCHACH Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r.w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA

INSTRUKCJA KANCELARYJNA Załącznik Nr 1 INSTRUKCJA KANCELARYJNA R O Z D Z I A Ł 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Instrukcja kancelaryjna, zwana dalej Instrukcją, określa szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1 / 2007 Dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji z dnia 16 marca 2007 r. OŚRODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1 / 2007 Dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji z dnia 16 marca 2007 r. OŚRODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1 / 2007 Dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji z dnia 16 marca 2007 r. I N S T R U K C J A K A N C E L A R Y J N A OŚRODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI 1 S p i s t r e

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kancelaryjna Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

Instrukcja kancelaryjna Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr. z dnia. Dyrektora MPŚ w Słupsku Instrukcja kancelaryjna Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku Słupsk, 2015 2 Spis treści: Rozdz. I Przedmiot i zakres instrukcji kancelaryjnej...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Starosty Lubańskiego z dnia. Instrukcja kancelaryjna Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Starosty Lubańskiego z dnia. Instrukcja kancelaryjna Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Starosty Lubańskiego z dnia. Instrukcja kancelaryjna Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu Lubań, 2008 1 Spis treści Rozdz. I Przedmiot i zakres instrukcji kancelaryjnej.

Bardziej szczegółowo

Temat 1: Rejestrowanie i znakowanie pism przychodzących i wychodzących

Temat 1: Rejestrowanie i znakowanie pism przychodzących i wychodzących Temat 1: Rejestrowanie i znakowanie pism przychodzących i wychodzących Do nabycia tej umiejętności niezbędna jest znajomość podstawowych, obowiązujących normatywów kancelaryjnych w naszej uczelni. Normatywami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY

INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY Załącznik do zarządzenia nr 17/2004 Głównego Inspektora Pracy z dnia 6 lipca 2004 r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DĘBNICY KASZUBSKIEJ

INSTRUKCJA KANCELARYJNA OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DĘBNICY KASZUBSKIEJ 2 3 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 2/2013 KIEROWNIKA OPS w Dębnicy Kaszubskiej z dnia 25.07.2013 r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DĘBNICY KASZUBSKIEJ 4 Spis treści: Rozdz. I Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODNOSZĄCE POZIOM BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY NA TERENIE PUBLICZNEGO GIMNAZJUM

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODNOSZĄCE POZIOM BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY NA TERENIE PUBLICZNEGO GIMNAZJUM PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODNOSZĄCE POZIOM BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY NA TERENIE PUBLICZNEGO GIMNAZJUM nr 1 im JANA PAWŁA II w Ząbkach I. Identyfikacja osób wchodzących

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 7 w Tychach. Instrukcja kancelaryjna obowiązująca

Zespół Szkół Nr 7 w Tychach. Instrukcja kancelaryjna obowiązująca Instrukcja kancelaryjna obowiązująca w Zespole Szkół Nr 7 w Tychach 1 Spis treści: Rozdział I Postanowienia ogólne str. 3 Rozdział II Przyjmowanie i obieg korespondencji str. 4 Rozdział III Przekazywanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ARCHIWALNA DLA URZĘDU GMINY PARCHOWO

INSTRUKCJA ARCHIWALNA DLA URZĘDU GMINY PARCHOWO Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 14/2011 Wójta Gminy Parchowo z dnia 17 marca 2011 r. INSTRUKCJA ARCHIWALNA DLA URZĘDU GMINY PARCHOWO 1. Archiwum Zakładowe funkcjonuje w strukturze Referatu Organizacyjnego,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA. Spis treści

INSTRUKCJA KANCELARYJNA. Spis treści INSTRUKCJA KANCELARYJNA Spis treści Rozdział I - Postanowienia ogólne Rozdział II - Przyjmowanie i obieg korespondencji Rozdział III - Przekazywanie korespondencji osobom funkcyjnym Rozdział IV - Czynności

Bardziej szczegółowo