ATEiRI mkm PERFEKT sp. z o.o. str. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ATEiRI mkm PERFEKT sp. z o.o. str. 1"

Transkrypt

1 1. Wstęp Zakres opracowania Lokalizacja Wykaz wykorzystanych materiałów Geologia Obliczenia hydrologiczne Dane hydrologiczne ze "Studium ochrony przed powodzią..." Dane IMGW w Krakowie Wybór metody obliczeń hydrologicznych Obliczenie przepływów maksymalnych rocznych o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia w zlewniach niekontrolowanych o powierzchni większej od 50 km Wzory Punzeta Obliczenie przepływów maksymalnych rocznych o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia w zlewniach niekontrolowanych o powierzchni mniejszej od 50km Hydromorfologiczna charakterystyka koryta cieków Czas spływu po stokach ts Obliczenie przepływów maksymalnych o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia w oparciu o kwantyle zmiennej Wyniki obliczeń przepływów maksymalnych o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia za pomocą formuły Punzeta (wyżynna i górska), metody opadowej, materiałów od Inwestora Model hydrauliczny Model HEC-RAS Zestawienie obliczeń dla Drwiny i Serafy Wnioski ATEiRI mkm PERFEKT sp. z o.o. str. 1

2 Opracowanie oceny stanu technicznego obwałowań: 1. Wstęp Przedmiotem opracowania jest określenie przepływów miarodajnych i kontrolnych dla potrzeby oceny wysokości wałów przeciwpowodziowych. Obliczenia wykonano dla zlewni rzek: Drwina Długa (lewy dopływ Serafy), Serafa (prawy dopływ Wisły). W przypadku cieków będących dopływami Wisły (odcinki do ujścia do Wisły), odprowadzanie wód powodziowych uzależnione jest od stanu wody w międzywalu rzeki Wisły. W związku z tym w obliczaniach uwzględniony zostanie wpływ wód powodziowych Wisły. 2. Zakres opracowania Obliczenia wykonane są dla potrzeby oceny następujących wałów przeciwpowodziowych dla rzek: Drwina Długa (wał prawy - 3,49 km, wał lewy - 3,724 km), Serafa (wał prawy - 3,25 km, wał lewy - 2,950). 3. Lokalizacja Lokalizacja obiektów pokazana została na rysunku nr 1. Ukształtowanie terenu pokazane zostało na rysunku nr 2. Rysunek nr 1. Lokalizacja odcinków objętych opracowaniem. ATEiRI mkm PERFEKT sp. z o.o. str. 2

3 Rysunek nr 2. Ukształtowanie terenu - mapa hipsometryczna źródło: 4. Wykaz wykorzystanych materiałów Dla wykonania niniejszego opracowania wykorzystano następujące materiały: wykaz wałów do badań stanu technicznego ze wskazaniem klas wałów, powierzchni chronionych, mapy topograficzne, dane z Mapy Podziału Hydrograficznego Polski - RZGW w Krakowie, dane IMGW w Krakowie, listopad 2013, pomiary geodezyjne wykonane w miesiącach sierpień-wrzesień 2013, "Studium ochrony przed powodzią ze względu na ochronę ludzi i mienia województwa małopolskiego na obszarze zlewni górnej Wisły". 5. Geologia Obszar zlewni analizowanych rzek tworzą grunty mało i średnio przepuszczalne. W bezpośrednim podłożu występują mady pyłowe, gliniaste i ilaste oraz gleby wytworzone z lessów. ATEiRI mkm PERFEKT sp. z o.o. str. 3

4 Rysunek nr 3. Analizowane odcinki wałów na tle Polskiej Mapy Gleb w skali 1: mady pyłowe, gliniaste i ilaste. 6. Obliczenia hydrologiczne 6.1. Dane hydrologiczne ze "Studium ochrony przed powodzią..." W celu oceny wałów skorzystano z obliczeń hydrologicznych zawartych w opracowaniu pn.: "Studium ochrony przed powodzią ze względu na ochronę ludzi i mienia województwa małopolskiego na obszarze zlewni górnej Wisły". Z opracowania tego wykorzystane zostały przepływy oraz odpowiadające im rzędne. Dla pozostałych cieków wykonane zostały obliczenia hydrologiczne wg metod opisanych poniżej. Dane zestawione zostały w tabelach w punkcie nr 6.6 i Dane IMGW w Krakowie Dla potrzeby niniejszego opracowania pozyskano dane z IMGW w Krakowie. Dane te zostały wykorzystane do sprawdzenia przyjętych wartości przepływów oraz odpowiadających im rzędnych z opracowań IIGW. Dane oraz ich porównanie zestawiono w poniższych tabelach. Na ATEiRI mkm PERFEKT sp. z o.o. str. 4

5 podstawie porównania przepływów IMGW i IIGW można stwierdzić, iż wykorzystane przepływy oraz odpowiadające im rzędne z opracowań IIGW są wystarczające do oceny wałów. ATEiRI mkm PERFEKT sp. z o.o. str. 5

6 Różnica danych pomiędzy opracowaniami IIGW Politechnika Krakowska, a danymi IMGW w Krakowie Przekrój wodowskazowy Przepływy o maksymalnym zadanym prawdopodobieństwie przewyższenia Opracowanie IMGW w Krakowie z r. Qmaxp% [m 3 /s] Przepływy o maksymalnym zadanym prawdopodobieństwie przewyższenia "Studium ochrony przed powodzią dla miasta i gminy Oświęcim" Qmaxp% [m 3 /s] Przepływy o maksymalnym zadanym prawdopodobieństwie przewyższenia "Studium ochrony przed powodzią ze względu na ochronę ludzi i mienia województwa małopolskiego na obszarze zlewni górnej Wisły" Qmaxp% [m 3 /s] WISŁA Nowy Bieruń x x x x 28.52% 26.08% 22.99% 19.73% x x x x x x Pustynia x x x x -9.62% -7.91% -6.95% -6.65% x x x x x x Gromiec x x x x -8.52% -7.22% -4.82% -4.43% x x x x x x Gromiec x x x x x x x x x x % -9.79% x x Smolice x x x x x x x x x x 4.10% -2.11% x x Kraków Bielany x x x x x x x 10 x -1.48% -8.46% x x Sierosławice x x x x x x x -9.95% x -9.62% % x x Popędzynka x x x x x x x -6.41% x -4.42% -3.77% x x Karsy x x x x x x x -4.75% x -2.82% -2.10% x x x brak danych ATEiRI mkm PERFEKT sp. z o.o. str. 6

7 Zestawienie danych z opracowań IIGW Politechnika Krakowska oraz danych IMGW w Krakowie Przekrój wodowskazowy Przepływy o maksymalnym zadanym prawdopodobieństwie przewyższenia Opracowanie IMGW w Krakowie z r. Qmaxp% [m 3 /s] Przepływy o maksymalnym zadanym prawdopodobieństwie przewyższenia "Studium ochrony przed powodzią dla miasta i gminy Oświęcim" Qmaxp% [m 3 /s] Przepływy o maksymalnym zadanym prawdopodobieństwie przewyższenia "Studium ochrony przed powodzią ze względu na ochronę ludzi i mienia województwa małopolskiego na obszarze zlewni górnej Wisły" Qmaxp% [m 3 /s] WISŁA Nowy Bieruń x x x x x x x x Pustynia x x x x x x x x Gromiec x x x x x x x x Gromiec x x x x x x x x 2450 x x x Smolice x x x x x x x x 3300 x x x Kraków Bielany x x x x x x x 3430 x x x Sierosławice x x x x x x x 3620 x x x Popędzynka x x x x x x x 6420 x x x Karsy x x x x x x x 7525 x x x x brak danych ATEiRI mkm PERFEKT sp. z o.o. str. 7

8 6.3. Wybór metody obliczeń hydrologicznych Przyjęte metody do obliczeń zależą od wielkości oraz lokalizacji zlewni rzeki. Dla zlewni niekontrolowanych o powierzchni < od 50 km 2 wykorzystana zostanie metoda opadowa wg Stachy i Fal. Dla zlewni niekontrolowanych o powierzchni > 50 km 2 użyty zostanie wzór Punzeta dla obszarów: karpackiego (górski) i wyżynny. W przypadku lokalizacji przekroju obliczeniowego w pobliżu wodowskazu przepływy wyliczone zostaną za pomocą standardowej metody przenoszenia informacji hydrologicznej (ekstrapolacja, interpolacja) Obliczenie przepływów maksymalnych rocznych o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia w zlewniach niekontrolowanych o powierzchni większej od 50 km 2 W zlewniach niekontrolowanych o powierzchni większej od 50 km 2, gdzie nie można przenieść informacji wykorzystując metodę ekstrapolacji w ramach podobieństwa hydrologicznego, należy zastosować metody pośrednie. Do obliczenia przepływów maksymalnych rocznych o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia zastosowane zostaną wzory empiryczne o zasięgu regionalnym Wzory Punzeta W zlewniach niekontrolowanych, położonych w zlewni górnej Wisły do obliczania przepływów maksymalnych o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia należy zastosować wzór Punzeta. Ze względu na regionalny charakter formowania się przepływów, wdorzeczu górnej Wisły wydzielono trzy obszary: karpacki (górski), wyżynny i równinny, dlaktórych opracowano oddzielne zależności. Równanie dla zlewni górskich o powierzchniach od 50 km 2 A 500 km 2 stosuje się w obszarze Karpat i szczytowych partii gór Świętokrzyskich. Z równań dla zlewni wyżynnych można korzystać w rejonie Podkarpacia, a dla zlewni równinnych w prawobrzeżnym dorzeczu Sanu poza obszarem Karpat o powierzchniach zmieniających się w granicach 50 km 2 A 600 km 2. Formułę Punzeta w uogólnionej postaci możemy zapisać: Q max,p = Q max,50% φ p Q max,p - przepływ maksymalny o zadanym prawdopodobieństwie przewyższenia w m 3 /s, Q max,50% - przepływ maksymalny o prawdopodobieństwie p = 50% w m 3 /s φ p - współczynnik wyrażający stosunek przepływu o zadanym prawdopodobieństwie przewyższenia do przepływu o prawdopodobieństwie przewyższenia p = 50%,która jest funkcją współczynnika zmienności c v. ATEiRI mkm PERFEKT sp. z o.o. str. 8

9 Wartość współczynnika φ p przedstawia ogólne równanie: w φ p p = αpc v +1 α p - - współczynnik zależny od zadanego prawdopodobieństwa przewyższenia, w p - wykładnik potęgowy zależny od zadanego prawdopodobieństwa przewyższenia. Ostatecznie, dla α p i w p wyrażonych w zależności od kwantyla t p w standaryzowanym rozkładzie normalnym, wartość współczynnika φ p oblicza się ze wzoru: c v - współczynnik zmienności, p 0,839 1,48 0,144 t p p v φ = 1+0,944 t c + 1 t p - kwantyl w standaryzowanym rozkładzie normalnym. Współczynnik zmienności c v oblicza się z równania: 0,173 0,102 0,066 cv 3,027 W A L ΔW - różnica wysokości pomiędzy najwyżej położonymi źródłami cieku W źr w zlewni, a wysokością w przekroju obliczeniowego W p w km, A - powierzchnia zlewni w km 2, L - długość najdłuższego cieku w zlewni w km. Przepływy maksymalny o prawdopodobieństwie przewyższenia p = 50% dla zlewni w dorzeczu górnej Wisły oblicza się z następujących równań: - zlewnie górskie (wzór Karpacki): - zlewnie wyżynne: - zlewnie równinne: Qmax,50% 0, A P N I max,50% P - opad średni roczny w mm, 0,747 0,536 0,603 0,075 Q 0, A P N I 0,872 1,065 0,07 0,089 Qmax,50% 0, A P N I 0,757 0,372 0,561 0,302 N - wskaźnik nieprzepuszczalności gleb, stabelaryzowany. I - umowny spadek zlewni w. Wźr Wp I 1000 L ATEiRI mkm PERFEKT sp. z o.o. str. 9

10 Opracowanie oceny stanu technicznego obwałowań: W źr - wzniesienie najwyżej położonego źródła cieku w zlewni w km n.p.m., W p - wzniesienie przekroju obliczeniowego, zamykającego zlewnię w km n.p.m. Odpowiedni wzór do obliczenia Q max 50% dobiera się w zależności od powierzchni zlewni, jej średniego wzniesienia oraz umownego spadku zlewni. Wartości funkcji φ max p% określa się w zależności od współczynnika zmienności obliczanego na podstawie wzoru obowiązującego dla całego dorzecza górnej Wisły. W zależności od lokalizacji zlewni stosuję się odpowiedni wzór Punzeta. Na poniższym rysunku pokazany został zasięg stosowania wzorów Punzeta. Rysunek nr 4. Zasięgi stosowania obszarowych równań regresji, formuły roztopowej, formuły Wołoszyna i wzorów Punzeta. ATEiRI mkm PERFEKT sp. z o.o. str. 10

11 6.5. Obliczenie przepływów maksymalnych rocznych o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia w zlewniach niekontrolowanych o powierzchni mniejszej od 50km 2 Do obliczenia przepływów maksymalnych o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia dla zlewni o powierzchni poniżej 50 km 2 zastosowano formułę opadową (wg Stachý i Fal) w postaci: Q p = f. F 1. φ. H 1. A. λ p. δ j [m 3 /s] f bezwymiarowy współczynnik kształtu fali, równy 0.45 na pojezierzach i 0.60 na pozostałych obszarach kraju, F 1 maksymalny moduł odpływu jednostkowego, w zależności od hydromorfologicznej charakterystyki koryta rzeki Φ r i czasu spływu po stokach t s, Czarneckiej, φ współczynnik odpływu przyjmowany w zależności od utworów glebowych według H 1 maksymalny opad dobowy o prawdopodobieństwie pojawiania się 1%, A powierzchnia zlewni, λ p kwantyl rozkładu zmiennej lp dla zadanego prawdopodobieństwa, w zależności od regionu, δ j współczynnik redukcji jeziornej Hydromorfologiczna charakterystyka koryta cieków 1000 ( L l) Φ r = 1/3 1/ 4 1/ 4 m I A ( H ) L+l długość cieku wraz z suchą doliną do działu wodnego, m miara szorstkości koryta cieku, I rl uśredniony spadek cieku obliczyć należy według wzoru: rl I rl = 0,6. I r [ ] I r spadek cieku obliczony wg poniższego wzoru: I r = L l ATEiRI mkm PERFEKT sp. z o.o. str. 11 W g W W g wzniesienie działu wodnego w punkcie przecięcia się z osią suchej doliny, [m npm] W d wzniesienie przekroju obliczeniowego, [m npm] d 1

12 Czas spływu po stokach ts Czas spływu określono z zależności od hydromorfologicznej charakterystyki stoków: 1/ 2 (1000 l s ) Φ s = 1/ 4 1/ 2 m I ( H ) l s - średnia długość stoków obliczona wg wzoru: s s 1 l s = gęstość sieci rzecznej obliczona jest jako iloraz sumy długości Σ (L+l) wszystkich cieków wraz z ich suchymi dolinami i powierzchni A zlewni: m s - współczynnik szorstkości stoków ( L l) = A I s - średni spadek stoków obliczony według wzoru: h k I s = A h - różnica wysokości dwóch sąsiednich warstwic, [m] k - suma długości warstwic w zlewni, [km] A - powierzchnia zlewni,[km 2 ] Obliczenie przepływów maksymalnych o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia w oparciu o kwantyle zmiennej Prawdopodobieństwo kwantyli % Makroregion Karpaty Wyżyny Region 2a 2b 3a 3b 3c ATEiRI mkm PERFEKT sp. z o.o. str. 12

13 6.6. Wyniki obliczeń przepływów maksymalnych o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia za pomocą formuły Punzeta (wyżynna i górska), metody opadowej, materiałów od Inwestora Kod obiektu Nazwa cieku Klasa wału Prawdopodobieństwo dla klasy wału Woda miarodajna Powierzchnia zlewni VI.1.DRWINA_DŁ.P Drwina Długa III VI.2.DRWINA_DŁ.L Drwina Długa III VI.3.SERAFA.P Serafa III VI.4.SERAFA.L Serafa III Metoda obliczenia PRAWDOPODOBIEŃSTWO PRZEWYŻSZENIA Woda PUNZET-FORMUŁA WYŻYNNA FORMUŁA OPADOWA kontrolna % % km % 0.30% 0.50% 1% 2% 3% 0.10% 0.30% 0.50% 1% 2% 3% Formuła opadowa Formuła opadowa Punzet wyżynna Punzet wyżynna ATEiRI mkm PERFEKT sp. z o.o. str. 13

14 7. Model hydrauliczny Obliczenia hydrauliczne w Studium ochrony przed powodzią województwa małopolskiego wykonane zostały za pomocą programu komputerowego HEC-RAS, opierającego się na wzorach empirycznych jednowymiarowego modelu ruchu ustalonego. Program ten bazuje na wzorze Chezy: C - współczynnik prędkości R h - promień hydrauliczny, U - obwód zwilżony, V = C * R h 1/2 * S f 1/2 S f - spadek tarcia, który po wyrażeniu współczynnika prędkości wzorem Manninga: C = (l/n)* R h 1/6 przyjmuje postać znaną jako wzór Manninga-Chezy'ego: V = (l/n) * R h 2/3 * S f 1/2 V - średnia prędkość wody, R h - promień hydrauliczny, U - obwód zwilżony, n - współczynnik szorstkości Manninga. n = n 0 = ( n 1 + n 2 + n 3 + n 4 ) * n 5 n 0 - współczynnik szorstkości materiału koryta, n 1 - n 4 - poprawki do wartości n0 wynikające ze złożonego charakteru przekroju i topografii koryta oraz roślinności, n 5 - stopień meandrowania rzeki. Budowa modelu hydraulicznego polegała na opracowaniu schematu sieci rzecznej, wprowadzeniu przekrojów poprzecznych, wprowadzeniu budowli, ustaleniu parametrów hydrodynamicznych, przyjęciu parametrów wyjściowych, wykonaniu wstępnych symulacji dla zadanych przepływów, kalibracji modelu, wykonaniu ostatecznych obliczeń Model HEC-RAS W związku z brakiem obliczeń w studium dla Serafy i Drwiny stworzony został model tych cieków w programie HEC-RAS z uwzględnieniem wpływu rzeki Wisły. Schemat sieci rzecznej oraz profile pokazane zostały na poniższych rysunkach. Wyniki obliczeń zestawiono w tabeli w punkcie nr 7.2 ATEiRI mkm PERFEKT sp. z o.o. str. 14

15 Rysunek nr 5. Schemat sieci rzecznej w programie HECRAS Rysunek nr 6. Profile podłużne dla Drwiny i Serafy 202 Serafa Serafa-ponizej Serafa Serafa Drwina Drwina Legend Poziom wody Q0.5% Poziom wody Q2% Dno koryta Lewobrzezny teren Prawobrzezny teren 200 Left Levee Right Levee 198 Elevation (m) Main Channel Distance (m) ATEiRI mkm PERFEKT sp. z o.o. str. 15

16 7.2. Zestawienie obliczeń dla Drwiny i Serafy River Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El W.S. Elev Flow Area Top Width Froude # Chl (m3/s) (m) (m) (m2) (m) Drwina Drwina 80 Q0.5% Drwina Drwina 80 Q2% Drwina Drwina 1400 Q0.5% Drwina Drwina 1400 Q2% Drwina Drwina 1800 Q0.5% Drwina Drwina 1800 Q2% Drwina Drwina 2200 Q0.5% Drwina Drwina 2200 Q2% Drwina Drwina 3440 Q0.5% Drwina Drwina 3440 Q2% Serafa Serafa-ponizej 770 Q0.5% Serafa Serafa-ponizej 770 Q2% Serafa Serafa-ponizej 1310 Q0.5% Serafa Serafa-ponizej 1310 Q2% Serafa Serafa-ponizej 1750 Q0.5% Serafa Serafa-ponizej 1750 Q2% Serafa Serafa 2020 Q0.5% Serafa Serafa 2020 Q2% Serafa Serafa 2640 Q0.5% Serafa Serafa 2640 Q2% Serafa Serafa 3030 Q0.5% Serafa Serafa 3030 Q2% Serafa Serafa 3560 Q0.5% Serafa Serafa 3560 Q2% ATEiRI mkm PERFEKT sp. z o.o. str. 16

17 8. Wnioski Dla rzędnych wód ze studium oraz obliczonych w programie HEC-RAS zestawiono odpowiadające im rzędne istniejących wałów. Na tej podstawie oceniono wysokości wałów. Wyniki analizy zestawiono w poniższej tabeli. Nazwa odcinka Nazwa cieku Kilometraż cieku Kilometr wału rzędna zw. rzędna zw. wody wody Klasa wału kontrolnej miarodajnej 0.5% 2.0% rzędna istniejącej korony wałów wymagana rzędna korony wałów różnica rzędnej wymaganej a istniejącej korony wałów [km] [km] [m n.p.m.] [m n.p.m.] [m n.p.m.] [m n.p.m.] [m] VI.1.DRWINA_DŁ.P VI.2.DRWINA_DŁ.L VI.3.SERAFA.P VI.4.SERAFA.L Drwina Długa Serafa III za niska korona wału za niska korona wału za niska korona wału Uwagi za niska korona wału ATEiRI mkm PERFEKT sp. z o.o. str. 17

R Z G W REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE. Załącznik F Formuła opadowa wg Stachý i Fal OKI KRAKÓW

R Z G W REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE. Załącznik F Formuła opadowa wg Stachý i Fal OKI KRAKÓW REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE R Z G W Załącznik F Formuła opadowa wg Stachý i Fal Formuła opadowa wg Stachý i Fal [1] Do obliczenia przepływów maksymalnych o określonym prawdopodobieństwie

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWY MAKSYMALNE ROCZNE O OKREŚLONYM PRAWDOPODOBIEŃSTWIE PRZEWYŻSZENIA W ZLEWNIACH NIEKONTROLOWANYCH

PRZEPŁYWY MAKSYMALNE ROCZNE O OKREŚLONYM PRAWDOPODOBIEŃSTWIE PRZEWYŻSZENIA W ZLEWNIACH NIEKONTROLOWANYCH SH P BENIAMINN WIĘZIK Stowarzyszenie Hydrologów Polskich PRZEPŁYWY MAKSYMALNE ROCZNE O OKREŚLONYM PRAWDOPODOBIEŃSTWIE PRZEWYŻSZENIA W ZLEWNIACH NIEKONTROLOWANYCH Kraków 2013 Formuła racjonalna max = k

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Obliczenia hydrologiczne. 1. Metoda obliczania minimalnej wartości przepływu nienaruszalnego

Załącznik nr 4. Obliczenia hydrologiczne. 1. Metoda obliczania minimalnej wartości przepływu nienaruszalnego Załącznik nr 4. Obliczenia hydrologiczne 1. Metoda obliczania minimalnej wartości przepływu nienaruszalnego Minimalna wartość przepływu nienaruszalnego (Qn) jest określana jako iloczyn współczynnika k

Bardziej szczegółowo

Uśrednione wartości współczynnika k w zależności od typu hydrologicznego rzeki i powierzchni zlewni zestawiono w tabeli 1.1.

Uśrednione wartości współczynnika k w zależności od typu hydrologicznego rzeki i powierzchni zlewni zestawiono w tabeli 1.1. Obliczenia hydrologiczne 1. Metoda obliczania minimalnej wartości przepływu nienaruszalnego Minimalna wartość przepływu nienaruszalnego (Qn) jest określana jako iloczyn współczynnika k zależnego od typu

Bardziej szczegółowo

ELEKTROWNIE WODNE ĆWICZENIE Z PRZEDMIOTU: Skrypt do obliczeń hydrologicznych. Kraków, Elektrownie wodne

ELEKTROWNIE WODNE ĆWICZENIE Z PRZEDMIOTU: Skrypt do obliczeń hydrologicznych. Kraków, Elektrownie wodne ĆWICZENIE Z PRZEDMIOTU: ELEKTROWNIE WODNE Skrypt do obliczeń hydrologicznych Kraków, 2016. str. 1- MarT OBLICZENIE PRZEPŁYWÓW CHARAKTERYSTYCZNYCH FORMUŁA OPADOWA [na podstawie materiałów SHP dla zlewni

Bardziej szczegółowo

Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika

Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika Temat + materiały pomocnicze (opis projektu, tabele współczynników) są dostępne na stronie: http://ziw.sggw.pl/dydaktyka/ Zbigniew Popek/Ochrona przed powodzią

Bardziej szczegółowo

ELEKTROWNIE WODNE ĆWICZENIE Z PRZEDMIOTU: Temat: Projekt małej elektrowni wodnej. Skrypt do obliczeń hydrologicznych. Kraków, 2015.

ELEKTROWNIE WODNE ĆWICZENIE Z PRZEDMIOTU: Temat: Projekt małej elektrowni wodnej. Skrypt do obliczeń hydrologicznych. Kraków, 2015. ĆWICZENIE Z PRZEDMIOTU: ELEKTROWNIE WODNE Temat: Skrypt do obliczeń hydrologicznych Kraków, 2015. str. 1- MarT OBLICZENIE PRZEPŁYWÓW CHARAKTERYSTYCZNYCH FORMUŁA OPADOWA Dla obliczenia przepływów o określonym

Bardziej szczegółowo

= Współczynnik odpływu z mapy φ= 0,35 - I r Uśredniony spadek cieku ze wzoru 2.38 Hydromorfologiczna charakterystyka koryta rzeki

= Współczynnik odpływu z mapy φ= 0,35 - I r Uśredniony spadek cieku ze wzoru 2.38 Hydromorfologiczna charakterystyka koryta rzeki C01 Powierzchnia badanej zlewni A 1,18 km 2 Długość cieku głównego L 0,74 km Sucha dolina do działu wodnego l 0,85 km Wzniesienie suchej doliny Wg 133,75 m n.p.m. Wzniesienie w przekroju obliczeniowym

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM DANE HYDROLOGICZNE DO PROJEKTOWANIA UJĘĆ WÓD POWIERZCHNIOWYCH

SEMINARIUM DANE HYDROLOGICZNE DO PROJEKTOWANIA UJĘĆ WÓD POWIERZCHNIOWYCH Wyzsza Szkola Administracji w Bielsku-Bialej SH P Stowarzyszenie Hydrologów Polskich Beniamin Więzik SEMINARIUM DANE HYDROLOGICZNE DO PROJEKTOWANIA UJĘĆ WÓD POWIERZCHNIOWYCH Warszawa 18 wrzesnia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Spis rysunków

SPIS TREŚCI. 1. Spis rysunków SPIS TREŚCI 1. Spis rysunków... 1 2. Podstawa i przedmiot opracowania... 2 3. Zakres prac... 2 4. Materiały źródłowe wykorzystane w opracowaniu:... 2 5. Obliczenie przepływu średniego rocznego metodą odpływu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Spis rysunków 1) Mapa zlewni skala 1: ) Plan sytuacyjny 1:500. 3) Przekrój poprzeczny 1:200. 4) Profil podłuŝny cieku Wałpusz

SPIS TREŚCI. 1. Spis rysunków 1) Mapa zlewni skala 1: ) Plan sytuacyjny 1:500. 3) Przekrój poprzeczny 1:200. 4) Profil podłuŝny cieku Wałpusz SPIS TREŚCI 1. Spis rysunków... 1 2. Podstawa i przedmiot opracowania... 2 3. Zakres prac... 2 4. Materiały źródłowe wykorzystane w opracowaniu:... 2 5. Obliczenie przepływu średniego rocznego metodą odpływu

Bardziej szczegółowo

Bilansowanie zasobów wodnych

Bilansowanie zasobów wodnych 1 Bilansowanie zasobów wodnych Definicje: 1. Zasoby wodne są to wszelkie wody znajdujące się na danym obszarze stale lub występujące na nim czasowo (Dębski). 2. Przepływ średni roczny Q śr -jest to średnia

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE DANYCH HYDROLOGICZNYCH W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO MODELOWANIA HYDRAULICZNEGO

PRZYGOTOWANIE DANYCH HYDROLOGICZNYCH W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO MODELOWANIA HYDRAULICZNEGO PRZYGOTOWANIE DANYCH HYDROLOGICZNYCH W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO MODELOWANIA HYDRAULICZNEGO Tamara Tokarczyk, Andrzej Hański, Marta Korcz, Agnieszka Malota Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy

Bardziej szczegółowo

STADIUM: DOKUMENTACJA TECHNICZNA IMIĘ I NAZWISKO, SPECJALNOŚĆ, NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH:

STADIUM: DOKUMENTACJA TECHNICZNA IMIĘ I NAZWISKO, SPECJALNOŚĆ, NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH: EKOBOWIR NIP 679 000 49 97 Firma "E K O B O W I R" Sp. z o.o. 30-404 Kraków, ul. Cegielniana 18/42 tel./fax. 12 266 59 97, e-mail:ekobowir@interia.pl Egz. Nr 1 STADIUM: DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZADANIE:

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA Egz. nr 1 UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA TEMAT Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 642049S do Krawców w Rycerce Dolnej w km 0+570. Zabezpieczenie brzegów potoku Czerna wraz z lokalnym przekorytowaniem

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: 1. DANE OGÓLNE...2 1.1. Przedmiot opracowania...2 1.2. Inwestor...2 1.3. Wykonawca uproszczonej dokumentacji technicznej:...2 1.4.

SPIS TREŚCI: 1. DANE OGÓLNE...2 1.1. Przedmiot opracowania...2 1.2. Inwestor...2 1.3. Wykonawca uproszczonej dokumentacji technicznej:...2 1.4. SPIS TREŚCI: 1. DANE OGÓLNE...2 1.1. Przedmiot opracowania...2 1.2. Inwestor...2 1.3. Wykonawca uproszczonej dokumentacji technicznej:...2 1.4. Zakres opracowania...2 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO...2 2.1

Bardziej szczegółowo

OPORY RUCHU w ruchu turbulentnym

OPORY RUCHU w ruchu turbulentnym Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie dr hab. inż. Leszek Książ ążek OPORY RUCHU w ruchu turbulentnym Hydraulika

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY Ośrodek Hydrologii Zespół Ekspertyz, Opinii i Udostępniania Danych 01-673 Warszawa ul. Podleśna 61 tel. 22 56-94-381 Opracowanie rzędnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE. z dnia 16 stycznia 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE. z dnia 16 stycznia 2014 r. ROZPORZĄDZENIE NR 2/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Dniestru Na podstawie art. 120 ust.

Bardziej szczegółowo

Główne założenia metodyk dotyczących opracowania map zagrożenia powodziowego

Główne założenia metodyk dotyczących opracowania map zagrożenia powodziowego Główne założenia metodyk dotyczących opracowania map zagrożenia powodziowego Robert Kęsy, Agata Włodarczyk Dyrektywa 2007/60/WE z dnia 23 października 2007 r. ws. oceny ryzyka powodziowego i zarządzania

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA Egz. nr 1 UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA TEMAT "Odbudowa opaski siatkowo-kamiennej chroniącej korpus drogi gminnej nr 642 017S Do Mostu w Rajczy Dolnej w km 0+055-0+150 w m. Rajcza, gm. Rajcza, pow.

Bardziej szczegółowo

Mapy zagrożenia powodziowego od strony morza

Mapy zagrożenia powodziowego od strony morza Mapy zagrożenia powodziowego od strony morza Wyniki - Centrum Modelowania Powodzi i Suszy w Gdyni Monika Mykita IMGW PIB Oddział Morski w Gdyni 28.11.2012 r. Obszar działania CMPiS w Gdyni Obszar działania

Bardziej szczegółowo

Dane wejściowe do opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego

Dane wejściowe do opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego Dane wejściowe do opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego MATEUSZ KOPEĆ Centrum Modelowania Powodzi i Suszy w Poznaniu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

OPERAT WODNOPRAWNY. Nr arch. 11/OWP. Autor opracowania: Wrocław wrzesień 2008r. Umowa nr: PZD/4,6/2008 z dnia

OPERAT WODNOPRAWNY. Nr arch. 11/OWP. Autor opracowania: Wrocław wrzesień 2008r. Umowa nr: PZD/4,6/2008 z dnia Nr arch. 11/OWP Temat: Budowa mostu na potoku Łękawka w Rychwałdzie na połączeniu dróg powiatowych nr 1412 S Łękawica - Rychwałd - Pewel Mała oraz drogi powiatowej nr 1413 S Moszczanica - Ślemień - Lachowice

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ HYDROLOGICZNO-HYDRAULICZNA

CZĘŚĆ HYDROLOGICZNO-HYDRAULICZNA CZĘŚĆ HYDROLOGICZNO-HYDRAULICZNA REMONT USZKODZONEGO MOSTU GMINNEGO DO GALASA NA POTOKU KOSZARAWA W KM 24+630 W MIEJSCOWOŚCI KOSZARAWA, GMINA KOSZARAWA, POWIAT śywiecki, WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE. I. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ Państwowy Instytut Badawczy 01-673 Warszawa ul. Podleśna 61

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ Państwowy Instytut Badawczy 01-673 Warszawa ul. Podleśna 61 INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ Państwowy Instytut Badawczy 01-673 Warszawa ul. Podleśna 61 Oddział we Wrocławiu, ul. Parkowa 30, 51-616 WROCŁAW Sekretariat: (71) 32-00-161, Dyrektor Oddziału

Bardziej szczegółowo

Obliczenie objętości przepływu na podstawie wyników punktowych pomiarów prędkości

Obliczenie objętości przepływu na podstawie wyników punktowych pomiarów prędkości Obliczenie objętości przepływu na podstawie wyników punktowych pomiarów prędkości a) metoda rachunkowa Po wykreśleniu przekroju poprzecznego z zaznaczeniem pionów hydrometrycznych, w których dokonano punktowego

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza dotycząca wpływu przebiegu trasy drogi obwodowej w Wadowicach na przepływ wód powodziowych rzeki Skawy.

Ekspertyza dotycząca wpływu przebiegu trasy drogi obwodowej w Wadowicach na przepływ wód powodziowych rzeki Skawy. Ekspertyza dotycząca wpływu przebiegu trasy drogi obwodowej w Wadowicach na przepływ wód powodziowych rzeki Skawy. Inwestor: Urząd Miejski w Wadowicach Projektant drogi: PROULID s.c. Projektowanie Techniczne

Bardziej szczegółowo

Regulacja stosunków wodnych w dorzeczu Wykład 2. Modelowanie przepływu w ciekach

Regulacja stosunków wodnych w dorzeczu Wykład 2. Modelowanie przepływu w ciekach Regulacja stosunków wodnych w dorzeczu Wykład Modelowanie przepływu w ciekach Metoda Charnomsky ego H g v g g Z g h g S f h strat S o H d v d g l z d h d θ Równanie ruchu e i i i i i h g v H g v H + +

Bardziej szczegółowo

Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika

Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika Temat + opis ćwiczenia i materiały pomocnicze są dostępne na stronie: http://ziw.sggw.pl/dydaktyka/zbigniew Popek 7. Określić współrzędne hydrogramu fali

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA HYDROLOGICZNA

DOKUMENTACJA HYDROLOGICZNA Dokumentacja hydrologiczna Potoku Kościelna km 5+140 1 DOKUMENTACJA HYDROLOGICZNA RZEKA: Potok Kościelna km 5+140 (lewobrzeżny dopływ rz. Odry) RYCYPIENT: Rzeka Odra km 201+500 Zlewnia podobna (analog):

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Siwek. Studenckie Koło Naukowe Geografów UMCS im. A. Malickiego w Lublinie. Naukowa Sieć Studentów Geoinformatyki

Grzegorz Siwek. Studenckie Koło Naukowe Geografów UMCS im. A. Malickiego w Lublinie. Naukowa Sieć Studentów Geoinformatyki Grzegorz Siwek Studenckie Koło Naukowe Geografów UMCS im. A. Malickiego w Lublinie Naukowa Sieć Studentów Geoinformatyki Produkt Obrony Cywilnej USA HEC = Hydrologic Engineering Center RAS = River Analysis

Bardziej szczegółowo

AutoCAD CIVIL 3D JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE W OBLICZENIACH HYDROLOGICZNYCH. AutoCAD CIVIL 3D AS AN AIDING TOOL IN HYDROLOGICAL CALCULATION

AutoCAD CIVIL 3D JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE W OBLICZENIACH HYDROLOGICZNYCH. AutoCAD CIVIL 3D AS AN AIDING TOOL IN HYDROLOGICAL CALCULATION MAREK BODZIONY, BEATA BAZIAK * AutoCAD CIVIL 3D JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE W OBLICZENIACH HYDROLOGICZNYCH AutoCAD CIVIL 3D AS AN AIDING TOOL IN HYDROLOGICAL CALCULATION Streszczenie Abstract Gwałtowne

Bardziej szczegółowo

Deszcze nawalne doświadczenia Miasta Gdańska

Deszcze nawalne doświadczenia Miasta Gdańska Deszcze nawalne doświadczenia Miasta Gdańska Kategorie deszczu wg Chomicza Deszcze nawalne wg klasyfikacji Chomicza oznaczają opady o współczynniku wydajności a od 5,66 do 64,00 Wraz ze wzrostem współczynnika

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA Egz. nr 1 UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA TEMAT Zabezpieczenie podmytych przyczółków mostu drogowego w ciągu ulicy Miłej w m. Żabnica, gm. Węgierska Górka, pow. żywiecki, woj. śląskie w ramach usuwania

Bardziej szczegółowo

Hydraulika i hydrologia

Hydraulika i hydrologia Zad. Sprawdzić możliwość wyparcia filtracyjnego gruntu w dnie wykopu i oszacować wielkość dopływu wody do wykopu o wymiarach w planie 0 x 0 m. 8,00 6,00 4,00 -,00 Piaski średnioziarniste k = 0,0004 m/s

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu sterowania retencją korytową małego cieku na redukcję fal wezbraniowych przy wykorzystaniu modeli Hec Ras i Hec ResSim

Analiza wpływu sterowania retencją korytową małego cieku na redukcję fal wezbraniowych przy wykorzystaniu modeli Hec Ras i Hec ResSim Analiza wpływu sterowania retencją korytową małego cieku na redukcję fal wezbraniowych przy wykorzystaniu modeli Hec Ras i Hec ResSim mgr inż. Bartosz Kierasiński Zakład Zasobów Wodnych Instytut Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH Inwestycja: Dokumentacja: PROJEKT ROZBIÓRKI I BUDOWY PRZEPUSTU W RAMACH PRZEBUDOWY PRZEPUSTU SKLEPIONEGO KAMIENNEGO POD DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 946 W KM +730 OD PUNKTU PW 6444004 NA SKRZYŻOWANIU Z DROGĄ POWIATOWĄ

Bardziej szczegółowo

WPŁYW USZCZELNIENIA POWIERZCHNI ZLEWNI NA ODPŁYW WÓD DESZCZOWYCH THE EFFECT OF SURFACE SEAL CATCHMENT ON THE SIZE OF STROM WATER RUNOFF

WPŁYW USZCZELNIENIA POWIERZCHNI ZLEWNI NA ODPŁYW WÓD DESZCZOWYCH THE EFFECT OF SURFACE SEAL CATCHMENT ON THE SIZE OF STROM WATER RUNOFF BERNADETTA BZYMEK, ELŻBIETA JAROSIŃSKA * WPŁYW USZCZELNIENIA POWIERZCHNI ZLEWNI NA ODPŁYW WÓD DESZCZOWYCH THE EFFECT OF SURFACE SEAL CATCHMENT ON THE SIZE OF STROM WATER RUNOFF Streszczenie Abstract Tereny

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do opracowania map zagrożenia i ryzyka powodziowego

Wprowadzenie do opracowania map zagrożenia i ryzyka powodziowego Wprowadzenie do opracowania map zagrożenia i ryzyka powodziowego ALBERT MALINGER INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PIB Centrum Modelowania Powodzi i Suszy w Poznaniu Warszawa 28.11.2012 ETAPY realizacji:

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA WZORU PUNZETA DO WYZNACZANIA PRZEPŁYWÓW MAKSYMALNYCH PRAWDOPODOBNYCH W RZECE GÓRSKIEJ I RÓWNINNEJ W DORZECZU GÓRNEJ WISŁY

WERYFIKACJA WZORU PUNZETA DO WYZNACZANIA PRZEPŁYWÓW MAKSYMALNYCH PRAWDOPODOBNYCH W RZECE GÓRSKIEJ I RÓWNINNEJ W DORZECZU GÓRNEJ WISŁY INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Nr IV/1/2015, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 873 885 Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi DOI: http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2015.4.1.070

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka zlewni

Charakterystyka zlewni Charakterystyka zlewni Zlewnia, dorzecze, bifurkacja Występujące na powierzchni lądów wody powierzchniowe: źródła, cieki, zbiorniki wodne, bagna stanowią siec wodną. Siec ta tworzy system wodny, ujęty

Bardziej szczegółowo

Projekt ZIZOZAP w świetle Ramowej Dyrektywy Wodnej

Projekt ZIZOZAP w świetle Ramowej Dyrektywy Wodnej Projekt ZIZOZAP w świetle Ramowej Dyrektywy Wodnej Hydrologiczne zjawiska ekstremalne a gospodarka wodna Zbiornika Zaporowego w Goczałkowicach mgr inż. Andrzej Siudy Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów

Bardziej szczegółowo

Metody weryfikacji danych hydrologicznych W Państwowej Służbie Hydrologiczno- Meteorologicznej

Metody weryfikacji danych hydrologicznych W Państwowej Służbie Hydrologiczno- Meteorologicznej Metody weryfikacji danych hydrologicznych W Państwowej Służbie Hydrologiczno- Meteorologicznej Maciej Rawa Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Obliczenia. światła przepustu na potoku Strużyna, w ciągu drogi gminnej, koło miejscowości Dobrosławice, gmina Żmigród.

Obliczenia. światła przepustu na potoku Strużyna, w ciągu drogi gminnej, koło miejscowości Dobrosławice, gmina Żmigród. Obliczenia światła przepustu na potoku Strużyna, w ciągu drogi gminnej, koło miejscowości Dobrosławice, gmina Żmigród. 1. Uwagi ogólne. 1.1. Przedmiot obliczeń. Przedmiotem obliczeń jest światło projektowanego

Bardziej szczegółowo

15.1. Opis metody projektowania sieci kanalizacyjnej

15.1. Opis metody projektowania sieci kanalizacyjnej sieci kanalizacyjnej 15.1.1. Obliczenie przepływów miarodajnych do wymiarowania kanałów Przepływ ścieków, miarodajny do wymiarowania poszczególnych odcinków sieci kanalizacyjnej, przyjęto równy obliczonemu

Bardziej szczegółowo

Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni rzeki Przemszy

Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni rzeki Przemszy Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni rzeki Przemszy Etap II Przeprowadzenie wariantowych analiz hydraulicznych Wybór rekomendowanego wariantu działań Zlewnia Z04 Pogoria Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

Obszar Oddziaływania Kanał Zaborowski

Obszar Oddziaływania Kanał Zaborowski 1 Obszar Oddziaływania Kanał Zaborowski Dokumentacja końcowa z symulacyjnych obliczeń hydraulicznych LIFE12 NAT/PL/000084 Wetlands conservation and restoration in Puszcza Kampinoska Natura 2000 site 2

Bardziej szczegółowo

Przepływ (m 3 /10min) 211,89 12,71 127,13 652,68 525,55

Przepływ (m 3 /10min) 211,89 12,71 127,13 652,68 525,55 1. Zweryfikowanie określonego zasięgu oddziaływania planowanego do wykonania urządzenia wodnego i zamierzonego korzystania z wód poprzez uwzględnienie: a) oddziaływania zrzutu wód opadowych lub roztopowych

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja danych wejściowych i zebranie kompletu materiałów 03-08-2012. Zakres opracowania: Zakres opracowania:

Identyfikacja danych wejściowych i zebranie kompletu materiałów 03-08-2012. Zakres opracowania: Zakres opracowania: Zakres opracowania: Program ochrony przeciwpowodziowej doliny pot. Białka na odcinku w km 0+000 24+500 na terenie pow. nowotarskiego i tatrzańskiego woj. małopolskiego (126/OKI/2009) Etap I Etap II Zidentyfikowanie

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia do egzaminu

Zagadnienia do egzaminu Zagadnienia do egzaminu w sprawie stwierdzania kwalifikacji do wykonywania dokumentacji hydrologicznych A HYDROLOGIA - PROBLEMY OGÓLNE 1 Cykl hydrologiczny, lądowa część cyklu hydrologicznego 2 Przyrządy

Bardziej szczegółowo

Pomiary stanów wód w ciekach. Związki wodowskazów

Pomiary stanów wód w ciekach. Związki wodowskazów Pomiary stanów wód w ciekach. Związki wodowskazów Łaty wodowskazowe Sieć posterunków wodowskazowych IMGW w Polsce Limnigrafy Krzywa natęŝenia przepływu (krzywa przepływu, krzywa konsumpcyjna)

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA RZECZNA Konspekt wykładu

INŻYNIERIA RZECZNA Konspekt wykładu INŻYNIERIA RZECZNA Konspekt wykładu Wykład 2 Charakterystyka morfologiczna koryt rzecznych 1. Procesy fluwialne 2. Cechy morfologiczne koryta rzecznego 3. Klasyfikacja koryt rzecznych 4. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Część A: Wodociągi dr inż. Małgorzata Kutyłowska dr inż. Aleksandra Sambor

Część A: Wodociągi dr inż. Małgorzata Kutyłowska dr inż. Aleksandra Sambor Część A: Wodociągi dr inż. Małgorzata Kutyłowska dr inż. Aleksandra Sambor Projekt koncepcyjny sieci wodociągowej dla rejonu. Spis treści 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE - NADZÓR - KOSZTORYSOWANIE w specjalności

PROJEKTOWANIE - NADZÓR - KOSZTORYSOWANIE w specjalności PROJEKTOWANIE - NADZÓR - KOSZTORYSOWANIE w specjalności wodno-melioracyjnej i instalacyjno-inŝynieryjnej mgr inŝ. Wojciech Kaźmierowski ul. Wróblewskiego 19/10 Regon 890345014 58-105 ŚWIDNICA NIP 884-102-09-10

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE PRZEPŁYWÓW OBLICZENIOWYCH PRZEPUSTÓW DROGOWYCH PRZYSTOSOWANYCH DO PRZEJŚCIA DLA ZWIERZĄT

WYZNACZANIE PRZEPŁYWÓW OBLICZENIOWYCH PRZEPUSTÓW DROGOWYCH PRZYSTOSOWANYCH DO PRZEJŚCIA DLA ZWIERZĄT MONOGRAFIE KOMITETU GOSPODARKI WODNEJ PAN z. XX 2014 Sławomir BAJKOWSKI Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska WYZNACZANIE PRZEPŁYWÓW OBLICZENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

OCENA ZAGROśENIA I SYSTEM OCHRONY PRZED POWODZIĄ. Wykład 7 kwietnia 2008 roku część 1.

OCENA ZAGROśENIA I SYSTEM OCHRONY PRZED POWODZIĄ. Wykład 7 kwietnia 2008 roku część 1. OCENA ZAGROśENIA I SYSTEM OCHRONY PRZED POWODZIĄ Wykład 7 kwietnia 2008 roku część 1. Zakres: strefy zagroŝenia powodziowego 1. Podstawy prawne 2. Strefy zagroŝenia powodziowego 3. Hydrologiczne podstawy

Bardziej szczegółowo

2. Obliczenia ilości ścieków deszczowych

2. Obliczenia ilości ścieków deszczowych Spis treści 1. Wstęp 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Podstawa opracowania 1.4 Wykorzystane materiały 1.5 Ogólna charakterystyka jednostki osadniczej 2. Obliczenia ilości ścieków deszczowych

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do siwz Załącznik nr 1 do umowy nr...z dnia... Opis Przedmiotu Zamówienia Nazwa zamówienia: Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu oceny stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych

Bardziej szczegółowo

dr inż. Marek Zawilski, prof. P.Ł.

dr inż. Marek Zawilski, prof. P.Ł. UŻYTKOWANIE I OCHRONA ŚRODOWISKA W STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Ograniczenie emisji zanieczyszczeń z terenów zurbanizowanych do środowiska PROBLEMY OBLICZANIA PRZEPŁYWÓW MAKSYMALNYCH PRAWDOPODOBNYCH

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych na rok akademicki 2011/12

Tematy prac dyplomowych na rok akademicki 2011/12 Tematy prac dyplomowych na rok akademicki 2011/12 Promotor: dr inż. hab. Krzysztof KSIĄŻYŃSKI Katedra Hydrauliki i Dynamiki Wód Ś-11 1. Wzory empiryczne na straty lokalne w rurociągach: ocena formuł zalecanych

Bardziej szczegółowo

Hydrologia Tom II - A. Byczkowski

Hydrologia Tom II - A. Byczkowski Spis treści Hydrologia Tom II - A. Byczkowski 4. Hydronomia - metody analizy 4.1. Bilans wodny 4.1.1. Zasoby wodne hydrosfery 4.1.2. Pojęcie bilansu wodnego 4.1.3. Bilans wodny Ziemi, Europy i Polski 4.1.3.1.

Bardziej szczegółowo

Wyznaczenie średniego opadu obszarowego dla zlewni

Wyznaczenie średniego opadu obszarowego dla zlewni Zakres ćwiczenia: Wyznaczenie średniego opadu obszarowego dla zlewni 1. Wyznaczenie granicy zlewni po zadany przekrój 2. Wyznaczenie parametrów cieków: - sieć rzeczne - powierzchnia zlewni (A [km2]) -

Bardziej szczegółowo

Modelowanie zjawisk erozyjnych w zakolu rzeki Nidy

Modelowanie zjawisk erozyjnych w zakolu rzeki Nidy Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Koło Naukowe Inżynierii Środowiska Sekcja Renaturyzacji rzek i Dolin Rzecznych Modelowanie zjawisk erozyjnych w zakolu rzeki Nidy Autorzy: Dawid Borusiński,

Bardziej szczegółowo

Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej Antoni Bojarski, Elżbieta Nachlik Warszawa

Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej Antoni Bojarski, Elżbieta Nachlik Warszawa Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej Antoni Bojarski, Elżbieta Nachlik Warszawa 4.12.2012 Część I Uzasadnienie Programu -Główne wskaźniki zagrożenia powodziowego przekraczające

Bardziej szczegółowo

1. Obliczenia rowu przydrożnego prawostronnego odcinki 6-8

1. Obliczenia rowu przydrożnego prawostronnego odcinki 6-8 H h = 0,8H Przykładowe obliczenia odwodnienia autor: mgr inż. Marek Motylewicz strona 1 z 5 1. Obliczenia rowu przydrożnego prawostronnego odcinki 6-8 1:m1 1:m2 c Przyjęte parametry: rów o przekroju trapezowym

Bardziej szczegółowo

Renaturyzacja rzek i ich dolin. Wykład 1, 2. - Cechy hydromorfologiczne rzek naturalnych i przekształconych.

Renaturyzacja rzek i ich dolin. Wykład 1, 2. - Cechy hydromorfologiczne rzek naturalnych i przekształconych. Renaturyzacja rzek i ich dolin Wykład 1, 2 - Cechy hydromorfologiczne rzek naturalnych i przekształconych. - Wpływ antropopresji na cechy dolin rzecznych. - Określenie stanu ekologicznego rzek i stopnia

Bardziej szczegółowo

Wyznaczenie obszarów bezpośredniego zagroŝenia powodzią w zlewni Raby, jako integralnego elementu studium ochrony przeciwpowodziowej

Wyznaczenie obszarów bezpośredniego zagroŝenia powodzią w zlewni Raby, jako integralnego elementu studium ochrony przeciwpowodziowej REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22 Sekretariat: 12 628 41 06 31-109 Kraków fax: 12 423 21 53 30-960 Kraków 1, skrytka pocz. 331 Centrala: 12 628 41 00 Wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie obszarów zagrożonych powodzią - realizacja założeń Dyrektywy Powodziowej w ramach projektu ISOK. Monika Mykita

Wyznaczanie obszarów zagrożonych powodzią - realizacja założeń Dyrektywy Powodziowej w ramach projektu ISOK. Monika Mykita Wyznaczanie obszarów zagrożonych powodzią - realizacja założeń Dyrektywy Powodziowej w ramach projektu ISOK. Monika Mykita 13.04.2012 Główne zadania Centrum Modelowania Powodziowego w ramach projektu ISOK

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa, cel i zakres opracowania

1. Podstawa, cel i zakres opracowania Spis treści: EKSPERTYZA GEOTECHNICZNA 1.Podstawa, cel i zakres opracowania... 2 2.Lokalizacja obiektu... 2 3.Charakterystyka ogólna oraz podstawowe dane techniczne obiektu... 3 a.rzędna bezpiecznego wzniesienia

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni

Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni Projekt Zintegrowana Strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni finansowany ze środków funduszy norweskich, w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Katastrofalna powódź, która miała miejsce w lipcu 1997 spowodowała największe zniszczenia w dolinie Odry i w Kotlinie Kłodzkiej. Wyjątkow

Wprowadzenie Katastrofalna powódź, która miała miejsce w lipcu 1997 spowodowała największe zniszczenia w dolinie Odry i w Kotlinie Kłodzkiej. Wyjątkow Wprowadzenie Katastrofalna powódź, która miała miejsce w lipcu 1997 spowodowała największe zniszczenia w dolinie Odry i w Kotlinie Kłodzkiej. Wyjątkowo dotkliwe były zniszczenia na terenach zurbanizowanych

Bardziej szczegółowo

Przewód wydatkujący po drodze

Przewód wydatkujący po drodze Przewód wydatkujący po drodze Współczesne wodociągi, występujące w postaci mniej lub bardziej złożonych systemów obiektów służą do udostępniania wody o pożądanej jakości i w oczekiwanej ilości. Poszczególne

Bardziej szczegółowo

Określenie dynamiki transportu rumowiska wleczonego w rzece Białce przy zastosowaniu programu HEC-RAS

Określenie dynamiki transportu rumowiska wleczonego w rzece Białce przy zastosowaniu programu HEC-RAS Andrzej Strużyński*, Łukasz Gucik*, Marcin Zięba*, Krzysztof Kulesza**, Jacek Florek* Określenie dynamiki transportu rumowiska wleczonego w rzece Białce przy zastosowaniu programu HEC-RAS *UR w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Transport i sedymentacja cząstek stałych

Transport i sedymentacja cząstek stałych Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4 Slajd 5 Akademia Rolnicza w Krakowie WIŚiG Katedra Inżynierii Wodnej dr inż. Leszek Książek Transport i sedymentacja cząstek stałych wykład 1, wersja 4.4 USM Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Zakład Geotechniki i Budownictwa Drogowego. WYDZIAŁ GEODEZJI, INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Zakład Geotechniki i Budownictwa Drogowego. WYDZIAŁ GEODEZJI, INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Zakład Geotechniki i Budownictwa Drogowego WYDZIAŁ GEODEZJI, INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Hydrologia inżynierska - laboratorium Podstawy hydrologii

Bardziej szczegółowo

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO M.ST. WARSZAWY I. PLAN GŁÓWNY ROZDZIAŁ 1. CHARAKTERYSTYKA ZAGROŻEŃ, OCENA RYZYKA, MAPY RYZYKA I ZAGROŻEŃ 2. Identyfikacja zagrożeń 1) Zagrożenia spowodowane siłami natury a)

Bardziej szczegółowo

Część A: Wodociągi Dr inż. Małgorzata Kutyłowska Dr inż. Aleksandra Sambor

Część A: Wodociągi Dr inż. Małgorzata Kutyłowska Dr inż. Aleksandra Sambor Część A: Wodociągi Dr inż. Małgorzata Kutyłowska Dr inż. Aleksandra Sambor Projekt koncepcyjny rozgałęźnej sieci wodociągowej dla rejonu. Literatura 1. Mielcarzewicz E., Obliczanie systemów zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

"Działania przygotowawcze do częściowego odtworzenia żwirowych siedlisk dla litofilnych gatunków ryb na odcinku Wisłoki od jazu w Mokrzcu do

Działania przygotowawcze do częściowego odtworzenia żwirowych siedlisk dla litofilnych gatunków ryb na odcinku Wisłoki od jazu w Mokrzcu do "Działania przygotowawcze do częściowego odtworzenia żwirowych siedlisk dla litofilnych gatunków ryb na odcinku Wisłoki od jazu w Mokrzcu do miejscowości Pustków" Pustków RZEKA WISŁOKA OD JAZU W MOKRZCU

Bardziej szczegółowo

= L. Wyznaczenie średniego opadu obszarowego. Zakres ćwiczenia: Pojęcia podstawowe: -1-

= L. Wyznaczenie średniego opadu obszarowego. Zakres ćwiczenia: Pojęcia podstawowe: -1- -1- Wyznaczenie średniego opadu obszarowego Zakres ćwiczenia: 1. Wyznaczenie granicy zlewni do zadanego przekroju 2. Opis i charakterystyka zlewni 3. Wyznaczenie parametrów cieków: - sieć rzeczna - powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2.6 Ocena zdolności przepustowej terenów zalewowych dla rzeki Biała Głuchołaska Wykonawca:

Załącznik nr 2.6 Ocena zdolności przepustowej terenów zalewowych dla rzeki Biała Głuchołaska Wykonawca: Załącznik nr 2.6 Ocena zdolności przepustowej terenów zalewowych dla rzeki Biała Głuchołaska Wykonawca: Kraków, 2013/2015 Kierownik projektu: mgr inż. Karolina Maciaszczyk Zespół projektowy: mgr inż. Ewa

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka zlewni zbiornika zaporowego w Goczałkowicach

Charakterystyka zlewni zbiornika zaporowego w Goczałkowicach Charakterystyka zlewni zbiornika zaporowego w Goczałkowicach Dr Damian Absalon Zespół Koordynujący Projektu Zespół Hydrologów Wydział Nauk o Ziemi w składzie: dr Magdalena Matysik dr Marek Ruman Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

TOM I/4 OBLICZENIA HYDRAULICZNO- HYDROLOGICZNE

TOM I/4 OBLICZENIA HYDRAULICZNO- HYDROLOGICZNE NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO ul. Lechicka 24; 40-609 Katowice PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE DROG-MEN JEDNOSTKA PROJEKTOWA UL. SZYB WALENTY 32; RUDA ŚLĄSKA 41-700 TEL. +48 661 054 923 E-MAIL: biuro@drog-men.pl

Bardziej szczegółowo

10 września 2010 godzina : 09 września 2010 godzina : 220 142-2 cm - - 141-1 cm 25,8 ELGISZEWO ) 1 określone

10 września 2010 godzina : 09 września 2010 godzina : 220 142-2 cm - - 141-1 cm 25,8 ELGISZEWO ) 1 określone WBZK-I-MG-6828-144/10 lokalizacja (rzeka / km) Drwęca INFORMACJA O ROZWOJU SYTUACJI HYDROLOGICZNEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA stany wody na prognostycznych i charakterystycznych posterunkach wodowskazowych

Bardziej szczegółowo

HYDROENERGETYKA RZEKI WARUNKI HYDROLOGICZNE. Ryszard Myhan WYKŁAD 4

HYDROENERGETYKA RZEKI WARUNKI HYDROLOGICZNE. Ryszard Myhan WYKŁAD 4 HYDROENERGETYKA RZEKI WARUNKI HYDROLOGICZNE Ryszard Myhan WYKŁAD 4 ZASOBY WODNE RZEKI Ocena wielkości i zmienności zasobów wodnych rzek stanowi podstawę wszelkich rozważań i analiz ich energetycznego wykorzystania.

Bardziej szczegółowo

2. Podstawowe wiadomości z hydrologii

2. Podstawowe wiadomości z hydrologii 2. Podstawowe wiadomości z hydrologii W celu zrozumienia zależności hydrgeomorfologicznych potoku górskiego koniecznym jest poznanie podstawowych wiadomości z hydrologii. W rozdziale przedstawiono podstawowe

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Budownictwo Profil:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2.6 Ocena zdolności przepustowej terenów zalewowych dla rzeki Biała Głuchołaska Wykonawca:

Załącznik nr 2.6 Ocena zdolności przepustowej terenów zalewowych dla rzeki Biała Głuchołaska Wykonawca: programie działań Etap I Załącznik nr 2.6 Ocena zdolności przepustowej terenów zalewowych dla rzeki Biała Głuchołaska Wykonawca: Kraków, 2013/2015 Kierownik projektu: mgr inż. Karolina Maciaszczyk Zespół

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA HYDROLOGICZNA

DOKUMENTACJA HYDROLOGICZNA Dokumentacja hydrologiczna rowu K-7 km 0+523 1 DOKUMENTACJA HYDROLOGICZNA RZEKA: Rów K-7 km 0+523 (lewobrzeżny dopływ Potoku Kościelna km 4+225) RYCYPIENT: Rzeka Odra km 201+500 Zlewnia podobna (analog):

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE WEZBRAŃ POWODZIOWYCH W MAŁYCH ZLEWNIACH ZURBANIZOWANYCH. II. Przykłady obliczeniowe

WYZNACZANIE WEZBRAŃ POWODZIOWYCH W MAŁYCH ZLEWNIACH ZURBANIZOWANYCH. II. Przykłady obliczeniowe WYZNACZANIE WEZBRAŃ POWODZIOWYCH W MAŁYCH ZLEWNIACH ZURBANIZOWANYCH Computation of flood hydrographs for small urban catchments Kontakt: Kazimierz Banasik +22/59 35 280 kazimierz_banasik@sggw.pl (Cytowanie:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II: RZEKA WITKA

CZĘŚĆ II: RZEKA WITKA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ PRZEZ KONSULTANTA DO PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI PN. POPOWODZIOWA ODBUDOWA CIEKU MIEDZIANKA I WITKA Etap 2. Wielowariantowa zrównoważona koncepcja łagodzenia skutków powodzi

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW ODWODNIENIOWYCH NA TERENIE GMINY GDAŃSK

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW ODWODNIENIOWYCH NA TERENIE GMINY GDAŃSK DAŃSKIE sp. z o.o. MELIORACJE Autor : Roman Branicki PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW ODWODNIENIOWYCH NA TERENIE GMINY GDAŃSK W artykule niniejszym znajdą Państwo informacje o metodach obliczeń hydrologicznych,

Bardziej szczegółowo

Możliwość wykorzystania modelu zlewni rzecznej w celu określenia przyczyn zmiany jakości wód na przykładzie rzeki Kłodnicy

Możliwość wykorzystania modelu zlewni rzecznej w celu określenia przyczyn zmiany jakości wód na przykładzie rzeki Kłodnicy Możliwość wykorzystania modelu zlewni rzecznej w celu określenia przyczyn zmiany jakości wód na przykładzie rzeki Kłodnicy Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Zespół Ekologii Wód Zakres seminarium

Bardziej szczegółowo

R Z G W REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE. Załącznik E. Konstruowanie fal hipotetycznych OKI KRAKÓW

R Z G W REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE. Załącznik E. Konstruowanie fal hipotetycznych OKI KRAKÓW REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE R Z G W Załącznik E Konstruowanie fal hipotetycznych 1. Metoda Politechniki Warszawskiej (PWa) [1] Ze zbioru obserwacji wodowskazowych dla dostatecznie długiego

Bardziej szczegółowo

Definicje: 1. Zasoby wodne są to wszelkie wody znajdujące się na danym obszarze stale lub występujące na nim czasowo. 2. Przepływ średni roczny Q śr

Definicje: 1. Zasoby wodne są to wszelkie wody znajdujące się na danym obszarze stale lub występujące na nim czasowo. 2. Przepływ średni roczny Q śr Bilans wodny Definicje: 1. Zasoby wodne są to wszelkie wody znajdujące się na danym obszarze stale lub występujące na nim czasowo. 2. Przepływ średni roczny Q śr -jest to średnia arytmetyczna przepływów

Bardziej szczegółowo

Prewencja powodziowa w ramach planów w zagospodarowania przestrzennego z punktu widzenia Województwa Lubuskiego. Poczdam, dnia r.

Prewencja powodziowa w ramach planów w zagospodarowania przestrzennego z punktu widzenia Województwa Lubuskiego. Poczdam, dnia r. Prewencja powodziowa w ramach planów w zagospodarowania przestrzennego z punktu widzenia Województwa Lubuskiego Poczdam, dnia 08.06.2011 r. Główne akty prawne DYREKTYWA POWODZIOWA DYREKTYWA 2007/60/WE

Bardziej szczegółowo

Hydrologia i oceanografia Ćw. nr 11. Temat: Metody obliczania obszarowej wysokości opadów.

Hydrologia i oceanografia Ćw. nr 11. Temat: Metody obliczania obszarowej wysokości opadów. Hydrologia i oceanografia Ćw. nr 11. Temat: Metody obliczania obszarowej wysokości opadów. Pomiary opadu atmosferycznego są wykonywane punktowo na posterunkach opadowych za pomocą deszczomierzy (pluwiografów).

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 7. PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ODRA-WISŁA Lista zadań inwestycyjnych (stan na marzec 2015)

ZAŁĄCZNIK 7. PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ODRA-WISŁA Lista zadań inwestycyjnych (stan na marzec 2015) ZAŁĄCZNIK 7. PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ODRA-WISŁA Lista zadań inwestycyjnych (stan na marzec 2015) Symbol 1A.1 Wał Chlewice-Porzecze - wał cofkowy rzeki Odry przy rzece Myśli. 1A.2 Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Seminarium Metody obliczania przepływów maksymalnych w zlewniach kontrolowanych i niekontrolowanych, RZGW, Kraków 30 IX 2013 r. Metody obliczania przepływów maksymalnych rocznych o określonym prawdopodobieństwie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOWODZIOWEGO W REJONIE ZBIORNIKA RETENCYJNEGO RONTOK MAŁY W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU

STRATEGIA POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOWODZIOWEGO W REJONIE ZBIORNIKA RETENCYJNEGO RONTOK MAŁY W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU os. Wysokie 10/43, 31-819 Kraków tel./fax (12)6486039, 503338797 www.olbrych.eu, mail: biuro@olbrych.eu Biuro: ul. Na Szaniec 13/6, 31-560 Kraków STRATEGIA POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOWODZIOWEGO W

Bardziej szczegółowo