WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW BIORETENCYJNYCH W CELU ZRÓWNOWAŻONEGO GOSPODAROWANIA WODAMI OPADOWYMI W TERENACH USZCZELNIONYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW BIORETENCYJNYCH W CELU ZRÓWNOWAŻONEGO GOSPODAROWANIA WODAMI OPADOWYMI W TERENACH USZCZELNIONYCH"

Transkrypt

1 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Wydział Inżynierii Środowiska WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW BIORETENCYJNYCH W CELU ZRÓWNOWAŻONEGO GOSPODAROWANIA WODAMI OPADOWYMI W TERENACH USZCZELNIONYCH dr hab. inż. Andrzej Wałęga dr inż. Marta Cebulska dr hab. inż. Wiesław Gądek, prof. PK V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA LAS I WODA, Supraśl, września 2017 r.

2 PLAN PREZENTACJI Wprowadzenie Charakterystyka obszaru badań Metodyka badań Wyniki badań Wnioski

3 Ryc. 1. Wpływ urbanizacji na zmiany składowych bilansu wodnego/influence of impervious on change of water balance WPROWADZENIE Proces urbanizacji powoduje zwiększenie powierzchni szczelnych na obszarze, gdzie dotychczas znajdowały się tereny przepuszczalne. W wyniku tych zmian opady deszczu, które dotychczas w naturalny sposób częściowo infiltrowały do gruntu, a częściowo wolno spływały po terenie do najbliższego odbiornika, mają ułatwioną drogę spływu i ograniczone możliwości infiltrowania do gruntu.

4 WPROWADZENIE Zmiany w uszczelnieniu zlewni uwidaczniają się w przebiegu hydrogramu przepływu Rys. 2. Zmiana reżimu hydrologicznego w wyniku urbanizacji/change of hydrological regime by urbanization [CWP 2003]

5 WPROWADZENIE Sposoby łagodzenia skutków uszczelnienia zlewni Podejście tradycyjne: kanalizacja i szybkie odprowadzenie wód w dolne partie zlewni Wzrost urbanizacji: większe i częstsze powodzie. Skupienie uwagi tylko na rzece nie rozwiązuje problemu Podejście zrównoważone: rozwiązania zwiększające retencję wody w całej zlewni,

6 WPROWADZENIE Celem prowadzonych badań było ocena możliwości zastosowania systemów bioretencyjnych do zdecentralizowanego zagospodarowania wód opadowych z obszaru uszczelnionego. Rys. 3. Schemat systemu bioretencyjnego [Wałęga i in. 2013] Schematic of a Bioretention Area Systemy bioretencyjne są płytkimi zagłębieniami, wypełnionymi mieszanką gruntową, obsadzone roślinnością w postaci m.in. drzew lub krzewów. Projektowane są w celu czasowego zatrzymania spływu opadowego w warstwie gruntu, gdzie podlega on procesom ewapotranspiracji i parowania, a nadmiar wody zostanie odprowadzony systemem drenażowym do odbiornika lub będzie infiltrował do gruntu.

7 CHARAKTERYSKA OBSZARU BADAŃ Tab. 1. Charakterystyka zlewni/ Characteristisc of watershed Parking Parametr/ Parameter Powierzchnia zlewni/area of watershed, ha Średni spadek/slope, % Procent uszczelnienia/ Impervious, % Wartość/Value 0,784 2,80 99,3 Rys. 4. Lokalizacja obszaru badań/location of watershed

8 CHARAKTERYSKA OBSZARU BADAŃ Woda opadowa z analizowanego parkingu za pomocą kanalizacji deszczowej jest odprowadzana do kanalizacji ogólnospławnej, która odbiera wody opadowe z części Kampusu UJ Rys. 5. Schemat kanalizacji deszczowej parkingu/scheme of storm sewages system from parking lot

9 Dane wejściowe do analizy: METODYKA BADAŃ Dane meteorologiczne dotyczące przebiegu opadów zanotowanych na stacji Ogród Botaniczny w Krakowie z okresu w kroku czasowym Δt = 10 min. Opady maksymalne roczne o prawdopodobieństwie przewyższenia p = 10% dla różnych czasów trwania obliczone za pomocą modelu Bogdanowicz-Stachy. Dokumentacja projektowa i powykonawcza dotycząca kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej z analizowanego obszaru. Baza danych o systemie odwodnienia analizowanego obszaru pozyskana z zasobów Urzędu Miasta w Krakowie.

10 METODYKA BADAŃ Hietogram opadu o prawdopodobieństwie przewyższenia p = 10% określono wg Eulera typ II, Spływ powierzchniowy obliczono za pomocą modelu hydrologicznego opartego na zbiorniku nieliniowym, Dla obszarów przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych określono wartości współczynnika szorstkości spływu powierzchniowego wg Manninga przyjmując dla: dachów i nawierzchni asfaltowych n = 0,011, parkingów z kostki betonowej n = 0,012, Wielkość retencji powierzchniowej dla powierzchni nieprzepuszczalnych i przepuszczalnych określono w oparciu o wytyczne ASCE [1992]. Dla powierzchni dachowych i dróg asfaltowych wielkość retencji powierzchniowej d p przyjęto na poziomie 1,27 mm, dla parkingów 2,4 mm Transformacja odpływu w systemie kolektorów i rowów została wykonana za pomocą fali dynamicznej opisanej jako pełne rozwiązanie jednowymiarowych równań przepływu Saint Venanta.

11 METODYKA BADAŃ Symulacja pracy systemu bioretencyjnego była przeprowadzona w oparciu o równania bilansu masy, opisujące zmianę objętości wody w każdej warstwie rys. 6, w czasie, jako różnicę między strumieniem dopływu a odpływu. Przyjęto, że powierzchnia systemu bioretencyjnego stanowić będzie 11,2 % powierzchni parkingu. Rys. 6. Schemat obliczeniowy systemu bioretencyjnego/calculation scheme of bioretention system [EPA 2014] Obliczenia hydrodynamiczne wykonano w programie SWMM EPA. 5.0

12 WYNIKI BADAŃ Stan istniejący Opad rzeczywisty z r. Charakterystyka/Char acteristics Suma opadu mm i czasie t = 70 min/sum of precipitation for t = 70 min, mm Qp z parkingu/qp from parking, dm3/s Objętość wylewu wody ze studzienki S403/Volume of flooding from node S403, m3 Wartość/Value 49,9 213,88 4,0 Rys. 7. Lokalizacja studzienek w których zidentyfikowano wylew wody oraz parametry charakteryzujące odpływ z epizodu rzeczywistego/location of the nodes with flooding and parameters outflow from observed precipitation

13 WYNIKI BADAŃ Zrzut wody z parkingu wywołał wylew wody ze studzienki/flooding was caused by outflow from parking parking Rys. 8. Profil kolektora na odcinku od studzienki S421 do wylotu w ul. Grota-Roweckiego w trakcie maksymalnego napełnienia w wyniku opadu z r./maximum high water level into channel during observed precipitation event

14 WYNIKI BADAŃ Opad o prawdopodobieństwie przewyższenia p = 10% i czasie trwania t = 180 min Charakterystyka/Char acteristics Suma opadu mm i czasie t = 180 min/sum of precipitation for t = 180 min, mm Qp z parkingu/qp from parking, dm3/s Objętość wylewu wody ze studzienki S403/Volume of flooding from node S403, m3 Wartość/Value 44,0 323,76 24,0 Rys. 9. Lokalizacja studzienek w których zidentyfikowano wylew wody oraz parametry charakteryzujące odpływ z opadu prawdopodobnego/location of the nodes with flooding and parameters outflow from probable precipitation

15 WYNIKI BADAŃ Zrzut wody z parkingu wywołał wylew wody ze studzienki/flooding was caused by outflow from parking parking Rys. 10. Profil kolektora na odcinku od studzienki S421 do wylotu w ul. Grota-Roweckiego w trakcie maksymalnego napełnienia w wyniku opadu prawdopodobnego/ Maximum high water level into channel during probable precipitation

16 WYNIKI BADAŃ Wariant z uwzględnieniem systemu bioretencyjnego Opad rzeczywisty z r. Charakterystyka/Char acteristics Redukcja przepływu w kulminacji/reduction of peak flow, dm3/s Redukcja kulminalcji/ Reduction of peak flow, % Wartość/Value 118,21 55,3 Rys. 11. Hydrogramy odpływu powierzchniowego z parkingu w wariancie z i bez systemu bioretencyjnego/surface runoff hydrogram from parking lot with and without bioretention areas

17 WYNIKI BADAŃ Nadpiętrzenie wody w studzience bez wylewu/node surcharge without flooding Profil kolektora na odcinku od studzienki S421 do wylotu w ul. Grota-Roweckiego w trakcie maksymalnego napełnienia w wyniku opadu prawdopodobnego/ Maximum high water level into channel during probable precipitation

18 WYNIKI BADAŃ Wariant z uwzględnieniem systemu bioretencyjnego Opad o prawdopodobieństwie przewyższenia p = 10% i czasie trwania t = 180 min Charakterystyka/Char acteristics Redukcja przepływu w kulminacji/reduction of peak flow, dm3/s Redukcja kulminalcji/ Reduction of peak flow, % Wartość/Value 176,72 54,6 Rys. 12. Hydrogramy odpływu powierzchniowego z parkingu w wariancie z i bez systemu bioretencyjnego/surface runoff hydrogram from parking lot with and without bioretention areas

19 WYNIKI BADAŃ Nadpiętrzenie wody w studzience bez wylewu/node surcharge without flooding Rys. 13. Profil kolektora na odcinku od studzienki S421 do wylotu w ul. Grota-Roweckiego w trakcie maksymalnego napełnienia w wyniku opadu prawdopodobnego/ Maximum high water level into channel during probable precipitation

20 WNIOSKI Uszczelnienie zlewni wpływa na wzrost odpływu powierzchniowego i zwiększa ryzyko wystąpienie podtopień w zlewniach; Zastosowanie systemów bioretencyjnych zwiększa retencję w zlewni uszczelnionej. Sprzyja to zmniejszeniu kulminacji fal wezbraniowych oraz przyczynia się do odciążenia systemu kanalizcyjnego; Roślinność stanowiąca integralną część systemu bioretencyjnego zwiększa straty opadu na ewapotranspirację, zmniejszając współczynnik spływu, wpływa także na poprawę warunków krajobrazowych w zlewni miejskiej. Systemy bioretencyjne odgrywają istotną rolę w podczyszczaniu spływów opadowych; Zastosowanie specjalistycznych programów komputerowych, jak SWMM EPA, umożliwia wykonanie wielowariantowych obliczeń hydrodynamicznych uwzględniajacych także wpływ urządzeń do zdecentralizowanego zagospodarowania wód opadowych, jak systemy bioretencyjne.

21 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

STORMWATER 2018, Gdańsk

STORMWATER 2018, Gdańsk STORMWATER 2018, Gdańsk Rozwój indywidualnych systemów retencyjnych i ich wpływ na funkcjonowanie kanalizacji ogólnospławnej Maciej Mrowiec Wody opadowe w obszarach zurbanizowanych Oddziaływanie jakościowe

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie modeli symulacyjnych do planowania modernizacji kanalizacji deszczowej w Bydgoszczy. Marcin Skotnicki Paweł Kwiecień

Wykorzystanie modeli symulacyjnych do planowania modernizacji kanalizacji deszczowej w Bydgoszczy. Marcin Skotnicki Paweł Kwiecień Wykorzystanie modeli symulacyjnych do planowania modernizacji kanalizacji deszczowej w Bydgoszczy Marcin Skotnicki Paweł Kwiecień Cel: Cel i zakres referatu Przedstawienie możliwości wykorzystania modeli

Bardziej szczegółowo

Obliczenia hydrauliczne, modelowanie zlewni. Opracowanie, wdrożenie i utrzymanie modeli hydrodynamicznych

Obliczenia hydrauliczne, modelowanie zlewni. Opracowanie, wdrożenie i utrzymanie modeli hydrodynamicznych Obliczenia hydrauliczne, modelowanie zlewni. Opracowanie, wdrożenie i utrzymanie modeli hydrodynamicznych Tomasz Glixelli, Paweł Kwiecień, Jacek Zalewski Bydgoszcz, 22 czerwca 2017 2 Przygotowanie danych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRACY KANALIZACJI DESZCZOWEJ LOTNISKA W MIEJSCOWOŚCI ŁASK NA PODSTAWIE MODELU HYDRAULICZNEGO.

ANALIZA PRACY KANALIZACJI DESZCZOWEJ LOTNISKA W MIEJSCOWOŚCI ŁASK NA PODSTAWIE MODELU HYDRAULICZNEGO. ANALIZA PRACY KANALIZACJI DESZCZOWEJ LOTNISKA W MIEJSCOWOŚCI ŁASK NA PODSTAWIE MODELU HYDRAULICZNEGO. Model hydrauliczny kanalizacji deszczowej wykonano w programie EPA SWMM 5 (Storm Water Management Model),

Bardziej szczegółowo

Przepływ (m 3 /10min) 211,89 12,71 127,13 652,68 525,55

Przepływ (m 3 /10min) 211,89 12,71 127,13 652,68 525,55 1. Zweryfikowanie określonego zasięgu oddziaływania planowanego do wykonania urządzenia wodnego i zamierzonego korzystania z wód poprzez uwzględnienie: a) oddziaływania zrzutu wód opadowych lub roztopowych

Bardziej szczegółowo

WPŁYW USZCZELNIENIA POWIERZCHNI ZLEWNI NA ODPŁYW WÓD DESZCZOWYCH THE EFFECT OF SURFACE SEAL CATCHMENT ON THE SIZE OF STROM WATER RUNOFF

WPŁYW USZCZELNIENIA POWIERZCHNI ZLEWNI NA ODPŁYW WÓD DESZCZOWYCH THE EFFECT OF SURFACE SEAL CATCHMENT ON THE SIZE OF STROM WATER RUNOFF BERNADETTA BZYMEK, ELŻBIETA JAROSIŃSKA * WPŁYW USZCZELNIENIA POWIERZCHNI ZLEWNI NA ODPŁYW WÓD DESZCZOWYCH THE EFFECT OF SURFACE SEAL CATCHMENT ON THE SIZE OF STROM WATER RUNOFF Streszczenie Abstract Tereny

Bardziej szczegółowo

Wpływ urbanizacji obszarów w rolniczych na wezbrania opadowe i jego prognozowanie przy zastosowaniu modelu symulacyjnego opracowanego w ITP

Wpływ urbanizacji obszarów w rolniczych na wezbrania opadowe i jego prognozowanie przy zastosowaniu modelu symulacyjnego opracowanego w ITP Wpływ urbanizacji obszarów w rolniczych na wezbrania opadowe i jego prognozowanie przy zastosowaniu modelu symulacyjnego opracowanego w ITP mgr inŝ. Katarzyna KręŜałek dr inŝ. Tomasz Szymczak Zakład Zasobów

Bardziej szczegółowo

MIASTO WODA - JAKOŚĆ ŻYCIA

MIASTO WODA - JAKOŚĆ ŻYCIA MIASTO WODA - JAKOŚĆ ŻYCIA ZAGOSPODAROWANIE WÓD DESZCZOWYCH NA TERENACH ZURBANIZOWANYCH WROCŁAW 24 25 Październik 2018 Wojciech Kaczkowski Zasoby wód GOSPODAROWANIE WODAMI OPADOWYMI Źródło wody pitnej

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu sterowania retencją korytową małego cieku na redukcję fal wezbraniowych przy wykorzystaniu modeli Hec Ras i Hec ResSim

Analiza wpływu sterowania retencją korytową małego cieku na redukcję fal wezbraniowych przy wykorzystaniu modeli Hec Ras i Hec ResSim Analiza wpływu sterowania retencją korytową małego cieku na redukcję fal wezbraniowych przy wykorzystaniu modeli Hec Ras i Hec ResSim mgr inż. Bartosz Kierasiński Zakład Zasobów Wodnych Instytut Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA SŁUPSK SIT 28 LISTOPADA Wizja bez działania to marzenie. Działanie bez wizji to koszmar. Andrzej Wójtowicz

KONFERENCJA SŁUPSK SIT 28 LISTOPADA Wizja bez działania to marzenie. Działanie bez wizji to koszmar. Andrzej Wójtowicz KONFERENCJA SŁUPSK SIT 28 LISTOPADA 2013 Wizja bez działania to marzenie. Działanie bez wizji to koszmar. Andrzej Wójtowicz ISTOTNE PYTANIA czy jesteśmy w stanie odpowiedzieć? Czy w mieście Słupsku i regionie

Bardziej szczegółowo

Beata Baziak, Wiesław Gądek, Tamara Tokarczyk, Marek Bodziony

Beata Baziak, Wiesław Gądek, Tamara Tokarczyk, Marek Bodziony IIGW PK Beata Baziak Wiesław Gądek Marek Bodziony IMGW PIB Tamara Tokarczyk Las i woda - Supraśl 12-14.09-2017 Celem prezentacji jest przedstawienie wzorów empirycznych do wyznaczania wartości deskryptorów

Bardziej szczegółowo

ZBILANSOWANIE WÓD OPADOWYCH WRAZ Z ANALIZĄ ROZWIĄZAŃ I WYSTĄPIENIEM DO MPWIK O WARUNKI

ZBILANSOWANIE WÓD OPADOWYCH WRAZ Z ANALIZĄ ROZWIĄZAŃ I WYSTĄPIENIEM DO MPWIK O WARUNKI ZBILANSOWANIE WÓD OPADOWYCH WRAZ Z ANALIZĄ ROZWIĄZAŃ I WYSTĄPIENIEM DO MPWIK O WARUNKI NAZWA IWENSTYCJI: PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU A I B PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ NR 5 PRZY UL. CZAJKOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

dr inż. Marek Zawilski, prof. P.Ł.

dr inż. Marek Zawilski, prof. P.Ł. UŻYTKOWANIE I OCHRONA ŚRODOWISKA W STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Ograniczenie emisji zanieczyszczeń z terenów zurbanizowanych do środowiska PROBLEMY OBLICZANIA PRZEPŁYWÓW MAKSYMALNYCH PRAWDOPODOBNYCH

Bardziej szczegółowo

Deszcze nawalne doświadczenia Miasta Gdańska

Deszcze nawalne doświadczenia Miasta Gdańska Deszcze nawalne doświadczenia Miasta Gdańska Kategorie deszczu wg Chomicza Deszcze nawalne wg klasyfikacji Chomicza oznaczają opady o współczynniku wydajności a od 5,66 do 64,00 Wraz ze wzrostem współczynnika

Bardziej szczegółowo

zanych z urbanizacją dr inż. Tomasz Szymczak mgr inż. Katarzyna Krężałek

zanych z urbanizacją dr inż. Tomasz Szymczak mgr inż. Katarzyna Krężałek Wpływ wybranych aspektów w związanych zanych z urbanizacją obszarów w wiejskich na przebieg i skutki ekstremalnych zjawisk hydrorologicznych. dr inż. Tomasz Szymczak mgr inż. Katarzyna Krężałek Zakład

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU WODY W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM

WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU WODY W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU WODY W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM Szczelne nawierzchnie Utwardzone place Betonowe nabrzeża Brak powierzchni biologicznie czynnej Bydgoszcz miasto nad dwiema rzekami

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNE ŁAGODZENIE KLIMATU W SKALI DUŻEGO MIASTA

INTELIGENTNE ŁAGODZENIE KLIMATU W SKALI DUŻEGO MIASTA INTELIGENTNE ŁAGODZENIE KLIMATU W SKALI DUŻEGO MIASTA Stanisław Drzewiecki Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z o.o. AKTUALNE UWARUNKOWANIA I SKUTKI ZMIAN

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW ODWODNIENIOWYCH NA TERENIE GMINY GDAŃSK

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW ODWODNIENIOWYCH NA TERENIE GMINY GDAŃSK DAŃSKIE sp. z o.o. MELIORACJE Autor : Roman Branicki PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW ODWODNIENIOWYCH NA TERENIE GMINY GDAŃSK W artykule niniejszym znajdą Państwo informacje o metodach obliczeń hydrologicznych,

Bardziej szczegółowo

DD GROUP innovative productsd

DD GROUP innovative productsd 41 42 Zagospodarowanie wody deszczowej 43 Zrozumienie istoty problemu wody deszczowej SCHEMAT ZIAŁANIA Zagospodarowanie wody deszczowej to wyzwanie XXI wieku System rozsączania i retencji wody deszczowej

Bardziej szczegółowo

Nowe prawo wodne oraz jego wpływ na gospodarkę wodami opadowymi i roztopowymi Mariusz Gajda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Środowiska

Nowe prawo wodne oraz jego wpływ na gospodarkę wodami opadowymi i roztopowymi Mariusz Gajda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Środowiska Nowe prawo wodne oraz jego wpływ na gospodarkę wodami opadowymi i roztopowymi Mariusz Gajda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Środowiska Gdańsk, 27 marca 2017 r. Wody opadowe charakterystyka problemu Ustalenie

Bardziej szczegółowo

OKI KRAKÓW. Załącznik F. Model hydrologiczny opad odpływ R Z G W REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

OKI KRAKÓW. Załącznik F. Model hydrologiczny opad odpływ R Z G W REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE R Z G W WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ Załącznik F Model hydrologiczny opad odpływ 1. Określenie hietogramu hipotetycznego [1]

Bardziej szczegółowo

ANALYSIS OF THE POSSIBILITY OF USING HYDROLOGICAL MODELS IN STRATEGIC ENVIRONMENTAL ASSESSMENT OF LOCAL SPATIAL DEVELOPMENT PLANS

ANALYSIS OF THE POSSIBILITY OF USING HYDROLOGICAL MODELS IN STRATEGIC ENVIRONMENTAL ASSESSMENT OF LOCAL SPATIAL DEVELOPMENT PLANS Inżynieria Ekologiczna Vol. 39, 2014, 176 186 DOI: 10.12912/2081139X.61 ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA MODELI HYDROLOGICZNYCH W STRATEGICZNEJ OCENIE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

OKI KRAKÓW. Załącznik F. Model hydrologiczny opad odpływ R Z G W REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

OKI KRAKÓW. Załącznik F. Model hydrologiczny opad odpływ R Z G W REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE R Z G W WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ Załącznik F Model hydrologiczny opad odpływ 1. Określenie hietogramu hipotetycznego [1]

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD OBLICZENIOWY DLA SYSTEMU KOMÓR DRENAŻOWYCH

PRZYKŁAD OBLICZENIOWY DLA SYSTEMU KOMÓR DRENAŻOWYCH PRZYKŁAD OBLICZENIOWY DLA SYSTEMU KOMÓR DRENAŻOWYCH Ograniczona przepustowość istniejących odbiorników wód opadowych w gęstej zabudowie miejskiej, wymaga bezwzględnego zatrzymania wód opadowych w miejscu

Bardziej szczegółowo

Zrównoważone gospodarowanie wodami opadowymi z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych

Zrównoważone gospodarowanie wodami opadowymi z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych Zrównoważone gospodarowanie wodami opadowymi z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych Paweł Zawartka Jan Bondaruk Adam Hamerla www.gig.eu 1 Dotychczasowe podejście - skutki

Bardziej szczegółowo

v Przykłady Obliczeniowe dla Programu Zintegrowany Kalkulator Projektanta

v Przykłady Obliczeniowe dla Programu Zintegrowany Kalkulator Projektanta v.1.0.0.2 Przykłady Obliczeniowe dla Programu Zintegrowany Kalkulator Projektanta 1 Spis treści 1. Przykład obliczeniowy Aplikacja QRe:... 2 2. Przykład obliczeniowy Aplikacja Spadek:... 8 3. Przykład

Bardziej szczegółowo

dr hab. inż. Wiesław Gądek, prof. PK dr hab. inż Andrzej Wałęga, dr inż. Marta Cebulska

dr hab. inż. Wiesław Gądek, prof. PK dr hab. inż Andrzej Wałęga, dr inż. Marta Cebulska Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Wydział Inżynierii Środowiska dr hab. inż. Wiesław Gądek, prof. PK dr hab. inż Andrzej Wałęga, dr inż. Marta Cebulska Plan wystąpienia Problemy wynikające z uszczelniania

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka głównych składowych bilansu wodnego

Charakterystyka głównych składowych bilansu wodnego Charakterystyka głównych składowych bilansu wodnego Opad pionowy deszcz, mŝawka (opad ciekły); śnieg, grad (opady stałe). Opad poziomy mgła; rosa, szron, sadź, gołoledź (osady atmosferyczne) OPAD - pomiar

Bardziej szczegółowo

Kryterium Obecny zapis Propozycja zmian Uzasadnienie. Kryteria merytoryczne I stopnia. Kryteria merytoryczne I stopnia Kryterium nr 1

Kryterium Obecny zapis Propozycja zmian Uzasadnienie. Kryteria merytoryczne I stopnia. Kryteria merytoryczne I stopnia Kryterium nr 1 Nr Nr działania/ typ/podtyp projektu Kryterium Obecny zapis Propozycja zmian Uzasadnienie Kryterium nr 1 Kryterium nr 1 1. str. 39 Posiadanie danych geoprzestrzennych, w tym dotyczących powierzchni przepuszczalnych

Bardziej szczegółowo

Operat hydrologiczny jako podstawa planowania i eksploatacji urządzeń wodnych. Kamil Mańk Zakład Ekologii Lasu Instytut Badawczy Leśnictwa

Operat hydrologiczny jako podstawa planowania i eksploatacji urządzeń wodnych. Kamil Mańk Zakład Ekologii Lasu Instytut Badawczy Leśnictwa Operat hydrologiczny jako podstawa planowania i eksploatacji urządzeń wodnych Kamil Mańk Zakład Ekologii Lasu Instytut Badawczy Leśnictwa Urządzenia wodne Urządzenia wodne to urządzenia służące kształtowaniu

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja i diagnoza istniejącego systemu odwodnienia miasta

Inwentaryzacja i diagnoza istniejącego systemu odwodnienia miasta Zakres prezentacji Analiza wyników Jakie uzyskano wyniki? 03 02 Przebieg procesu Jak przeprowadzono inwentaryzację? 01 Planowanie procesu Jak przebiegało planowanie procesu? Planowanie procesu inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

Hydraulika i hydrologia

Hydraulika i hydrologia Zad. Sprawdzić możliwość wyparcia filtracyjnego gruntu w dnie wykopu i oszacować wielkość dopływu wody do wykopu o wymiarach w planie 0 x 0 m. 8,00 6,00 4,00 -,00 Piaski średnioziarniste k = 0,0004 m/s

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni

Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni Projekt Zintegrowana Strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni finansowany ze środków funduszy norweskich, w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Temat realizowany w ramach Działalności Statutowej Ś-1/195/2017/DS, zadanie 2 - Wpływ czynników antropogenicznych na ilościowe i jakościowe

Temat realizowany w ramach Działalności Statutowej Ś-1/195/2017/DS, zadanie 2 - Wpływ czynników antropogenicznych na ilościowe i jakościowe Temat realizowany w ramach Działalności Statutowej Ś-1/195/2017/DS, zadanie 2 - Wpływ czynników antropogenicznych na ilościowe i jakościowe właściwości procesów hydrologicznych w zlewni pod kierownictwem

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja metod wymiarowania kanalizacji deszczowej za pomocą modelu hydrodynamicznego (SWMM) w warunkach wrocławskich

Weryfikacja metod wymiarowania kanalizacji deszczowej za pomocą modelu hydrodynamicznego (SWMM) w warunkach wrocławskich OCHRONA ŚRODOWISKA Vol. 34 2012 Nr 2 Bartosz Kaźmierczak, Andrzej Kotowski, Andrzej Dancewicz Weryfikacja metod wymiarowania kanalizacji deszczowej za pomocą modelu hydrodynamicznego (SWMM) w warunkach

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA A. CZĘŚĆ OPISOWA: 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Obliczenia ilości wód opadowych 4. Opis drenażu 5. Wykonawstwo robót 6. Zestawienie podstawowych

Bardziej szczegółowo

R E C E N Z J A. rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Małgorzaty SOBCZYK pt.,,analiza zdolności retencyjnej ekstensywnych dachów zielonych

R E C E N Z J A. rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Małgorzaty SOBCZYK pt.,,analiza zdolności retencyjnej ekstensywnych dachów zielonych Dr hab. inż. Jadwiga KRÓLIKOWSKA, prof. PK Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska R E C E N Z J A rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Małgorzaty

Bardziej szczegółowo

Koncepcja ogólna odprowadzenia wód deszczowych z terenu miasta Marki

Koncepcja ogólna odprowadzenia wód deszczowych z terenu miasta Marki Koncepcja ogólna odprowadzenia wód deszczowych z terenu miasta Marki Pracownia Projektowania Wodociągów i Kanalizacji mgr inż. Stefan Putkiewicz na zlecenie Wodociągu Mareckiego Sp. z o.o. Cel opracowania:

Bardziej szczegółowo

PERSISTENCE ORGANIC POLLUTANTS IN ASPECT OF STOCKHOLM CONVENTION

PERSISTENCE ORGANIC POLLUTANTS IN ASPECT OF STOCKHOLM CONVENTION 80 M. Włodarczyk-Makuła 29. www.ks.ios.edu.pl 30. www.mos.gov.pl 31. www.ios.info.pl PERSISTENCE ORGANIC POLLUTANTS IN ASPECT OF STOCKHOLM CONVENTION S u m m a r y The aim of this paper was the review

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE DZIAŁANIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZE ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM

MODELOWANIE DZIAŁANIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZE ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM wody opadowe, retencja, modelowanie hydrodynamiczne Justyna GANCARZ, Katarzyna WARTALSKA, Bartosz KAŹMIERCZAK* MODELOWANIE DZIAŁANIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZE ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM Zbiorniki retencyjne

Bardziej szczegółowo

BYDGOSKI PROJEKT MODERNIZACJI SYSTEMU ODWODNIENIA I DOSTOSOWANIA GO DO RETENCJI I ZAGOSPODAROWANIA WÓD OPADOWYCH

BYDGOSKI PROJEKT MODERNIZACJI SYSTEMU ODWODNIENIA I DOSTOSOWANIA GO DO RETENCJI I ZAGOSPODAROWANIA WÓD OPADOWYCH BYDGOSKI PROJEKT MODERNIZACJI SYSTEMU ODWODNIENIA I DOSTOSOWANIA GO DO RETENCJI I ZAGOSPODAROWANIA WÓD OPADOWYCH INTELIGENTNE ŁAGODZENIE KLIMATU W SKALI DUŻEGO MIASTA Stanisław Drzewiecki Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

V. Odwodnienia komunikacyjne/retencja i melioracje miejskie Kanalizacja deszczowa, a odbiorniki wód opadowych

V. Odwodnienia komunikacyjne/retencja i melioracje miejskie Kanalizacja deszczowa, a odbiorniki wód opadowych V. Odwodnienia komunikacyjne/retencja i melioracje miejskie Kanalizacja deszczowa, a odbiorniki wód opadowych inż. Jarosław Rosa MSO Miejski System Odwodnienia System, którego nie można ograniczać do samej

Bardziej szczegółowo

Zawartość projektu 1.

Zawartość projektu 1. Zawartość projektu 1. Warunki przyłączenia do zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia projektowe i zaświadczenia o przynależności do izby inżynierów

Bardziej szczegółowo

Aspekty prawne i techniczne gospodarki wodami deszczowymi

Aspekty prawne i techniczne gospodarki wodami deszczowymi Aspekty prawne i techniczne gospodarki wodami deszczowymi Główny Instytut Górnictwa tel.: 32 259 24 61 email: plabaj@gig.eu Patronat honorowy: Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWY MAKSYMALNE ROCZNE O OKREŚLONYM PRAWDOPODOBIEŃSTWIE PRZEWYŻSZENIA W ZLEWNIACH NIEKONTROLOWANYCH

PRZEPŁYWY MAKSYMALNE ROCZNE O OKREŚLONYM PRAWDOPODOBIEŃSTWIE PRZEWYŻSZENIA W ZLEWNIACH NIEKONTROLOWANYCH SH P BENIAMINN WIĘZIK Stowarzyszenie Hydrologów Polskich PRZEPŁYWY MAKSYMALNE ROCZNE O OKREŚLONYM PRAWDOPODOBIEŃSTWIE PRZEWYŻSZENIA W ZLEWNIACH NIEKONTROLOWANYCH Kraków 2013 Formuła racjonalna max = k

Bardziej szczegółowo

BYDGOSKI PROJEKT MODERNIZACJI SYSTEMU ODWADNIANIA I DOSTOSOWANIA GO DO RETENCJI I ZAGOSPODAROWANIA WÓD OPADOWYCH

BYDGOSKI PROJEKT MODERNIZACJI SYSTEMU ODWADNIANIA I DOSTOSOWANIA GO DO RETENCJI I ZAGOSPODAROWANIA WÓD OPADOWYCH BYDGOSKI PROJEKT MODERNIZACJI SYSTEMU ODWADNIANIA I DOSTOSOWANIA GO DO RETENCJI I ZAGOSPODAROWANIA WÓD OPADOWYCH CO MAMY? STAN ISTNIEJĄCY KANALIZACJI DESZCZOWEJ W MIEŚCIE Długość kanalizacji deszczowej

Bardziej szczegółowo

Hydrologia Tom II - A. Byczkowski

Hydrologia Tom II - A. Byczkowski Spis treści Hydrologia Tom II - A. Byczkowski 4. Hydronomia - metody analizy 4.1. Bilans wodny 4.1.1. Zasoby wodne hydrosfery 4.1.2. Pojęcie bilansu wodnego 4.1.3. Bilans wodny Ziemi, Europy i Polski 4.1.3.1.

Bardziej szczegółowo

HYDRODYNAMICZNY MODEL ODPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH SWMM

HYDRODYNAMICZNY MODEL ODPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH SWMM Bartosz KAŹMIERCZAK, Monika NOWAKOWSKA * SWMM, modelowanie hydrodynamiczne, modelowanie kanalizacji HYDRODYNAMICZNY MODEL ODPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH SWMM Hydrauliczne obliczenia sprawdzające przy pomocy

Bardziej szczegółowo

Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika

Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika Temat + materiały pomocnicze (opis projektu, tabele współczynników) są dostępne na stronie: http://ziw.sggw.pl/dydaktyka/ Zbigniew Popek/Ochrona przed powodzią

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z programem funkcjonalno-użytkowym dla zadania pn.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z programem funkcjonalno-użytkowym dla zadania pn. ZAŁĄCZNIK NR 1 (OPZ) Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z programem funkcjonalno-użytkowym dla zadania pn. Budowa podczyszczalni na wylotach kolektorów deszczowych do rzeki Brdy 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY Oddział we Wrocławiu. Görlitz

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY Oddział we Wrocławiu. Görlitz Görlitz 17.11.2014 Pakiet programów MIKE opracowany na Politechnice Duńskiej, zmodyfikowany przez Duński Instytut Hydrauliki, Zasady działania modeli: MIKE NAM - model konceptualny o parametrach skupionych,

Bardziej szczegółowo

S P I S Z A W A R T O Ś C I

S P I S Z A W A R T O Ś C I S P I S Z A W A R T O Ś C I I Opis techniczny II Rysunki Orientacja - skala 1:10 000 Plan sytuacyjno wysokościowy - skala 1:500 Przekrój studni chłonnej - skala 1:20 O P I S T E C H N I C Z N Y 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA HYDROLOGICZNA

DOKUMENTACJA HYDROLOGICZNA Dokumentacja hydrologiczna rowu K-7 km 0+523 1 DOKUMENTACJA HYDROLOGICZNA RZEKA: Rów K-7 km 0+523 (lewobrzeżny dopływ Potoku Kościelna km 4+225) RYCYPIENT: Rzeka Odra km 201+500 Zlewnia podobna (analog):

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE MODELU SWMM DO OBLICZENIA PRZEPŁYWÓW I ICH REDUKCJI PRZEZ ZBIORNIKI NA OBSZARZE LOTNISKA CHOPINA

ZASTOSOWANIE MODELU SWMM DO OBLICZENIA PRZEPŁYWÓW I ICH REDUKCJI PRZEZ ZBIORNIKI NA OBSZARZE LOTNISKA CHOPINA acta_architectura.sggw.pl ARTYKUŁ NAUKOWY Acta Sci. Pol. Architectura 16 (1) 2017, 79 91 ISSN 1644-0633 DOI: 10.22630/ASPA.2017.16.1.08 Otrzymano: 02.02.2017 Zaakceptowano: 01.03.2017 ZASTOSOWANIE MODELU

Bardziej szczegółowo

IRENEUSZ NOWOGOŃSKI, ŁUKASZ BARTOS * WPŁYW CZASOPRZESTRZENNEJ ZMIENNOŚCI OPADU NA ODPŁYW KANALIZACJĄ OGÓLNOSPŁAWNĄ NA PRZYKŁADZIE MIASTA NOWA SÓL

IRENEUSZ NOWOGOŃSKI, ŁUKASZ BARTOS * WPŁYW CZASOPRZESTRZENNEJ ZMIENNOŚCI OPADU NA ODPŁYW KANALIZACJĄ OGÓLNOSPŁAWNĄ NA PRZYKŁADZIE MIASTA NOWA SÓL UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 142 Nr 22 INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 2011 IRENEUSZ NOWOGOŃSKI, ŁUKASZ BARTOS * WPŁYW CZASOPRZESTRZENNEJ ZMIENNOŚCI OPADU NA ODPŁYW KANALIZACJĄ OGÓLNOSPŁAWNĄ NA PRZYKŁADZIE

Bardziej szczegółowo

Aspekty prawne i techniczne gospodarki wodami deszczowymi

Aspekty prawne i techniczne gospodarki wodami deszczowymi Aspekty prawne i techniczne gospodarki wodami deszczowymi Patronat honorowy: mgr inż. Paweł Łabaj Główny Instytut Górnictwa tel.: 32 259 24 61 email: plabaj@gig.eu Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

System gospodarowania wodami opadowymi

System gospodarowania wodami opadowymi zagrożenia klimatyczne objęte działaniem System gospodarowania wodami opadowymi Działanie ukierunkowane jest na opracowanie systemu zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi spełniającego następujące

Bardziej szczegółowo

Rola innowacji w ocenie ryzyka eksploatacji obiektów hydrotechnicznych

Rola innowacji w ocenie ryzyka eksploatacji obiektów hydrotechnicznych Politechnika Krakowska Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Rola innowacji w ocenie ryzyka eksploatacji obiektów hydrotechnicznych XXVI Konferencja Naukowa Metody Komputerowe w Projektowaniu i Analizie

Bardziej szczegółowo

R Z G W REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE. Załącznik F Formuła opadowa wg Stachý i Fal OKI KRAKÓW

R Z G W REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE. Załącznik F Formuła opadowa wg Stachý i Fal OKI KRAKÓW REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE R Z G W Załącznik F Formuła opadowa wg Stachý i Fal Formuła opadowa wg Stachý i Fal [1] Do obliczenia przepływów maksymalnych o określonym prawdopodobieństwie

Bardziej szczegółowo

Nowe podejście do gospodarowania wodami opadowymi. Perspektywy i wyzwania gospodarki wodnej w świetle nowego prawa wodnego

Nowe podejście do gospodarowania wodami opadowymi. Perspektywy i wyzwania gospodarki wodnej w świetle nowego prawa wodnego Nowe podejście do gospodarowania wodami opadowymi Perspektywy i wyzwania gospodarki wodnej w świetle nowego prawa wodnego Katowice, 28.11.2017 Paweł Łabaj Odprowadzanie wód opadowych jest nieodłącznym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ Nr proj. Stacja Paliw dz. nr 13/1 w m. Ujma Duża gm. Zakrzewo Zeszyt 1 PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ SPIS TREŚCI I Branża technologiczna 1. Opis techniczny 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot, cel

Bardziej szczegółowo

Warszawa ul.wojciechowskiego 37/4 Tel/fax Nip

Warszawa ul.wojciechowskiego 37/4 Tel/fax Nip Zbigniew Bartosik Specjalistyczna Pracownia Projektowa WAGA-BART 02-495 Warszawa ul.wojciechowskiego 37/4 Tel/fax 0 22 662 60 33 Nip 522-005-00-95 www.waga-bart.republika.pl e-mail: wagabart@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Przyroda łagodzi zmiany klimatu cykl szkoleniowy

Przyroda łagodzi zmiany klimatu cykl szkoleniowy Przyroda łagodzi zmiany klimatu cykl szkoleniowy Retencja, sposób na susze i powodzie w warunkach zmieniającego się klimatu Andrzej Ruszlewicz Retencja, sposób na susze i powodzie w warunkach zmieniającego

Bardziej szczegółowo

Narzędzia do monitoringu oraz prognozowania pracy systemu kanalizacji ogólnospławnej - Demonstracja w mieście Gliwice. Prepared enabling change 1

Narzędzia do monitoringu oraz prognozowania pracy systemu kanalizacji ogólnospławnej - Demonstracja w mieście Gliwice. Prepared enabling change 1 Narzędzia do monitoringu oraz prognozowania pracy systemu kanalizacji ogólnospławnej - Demonstracja w mieście Gliwice Prepared enabling change 1 Demonstracja w mieście Gliwice: Luty 2013 Styczeń 2014 monitoring

Bardziej szczegółowo

DEMONSTRACJA NOWYCH TECHNOLOGII

DEMONSTRACJA NOWYCH TECHNOLOGII DEMONSTRACJA NOWYCH TECHNOLOGII Przedstawienie problemów miast uczestniczących w projekcie PREPARED oraz rozwiązań, które będą demonstrowane w miastach. AARHUS (Dania); BARCELONA (Hiszpania); Berlin (Niemcy);

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

Wody opadowe rozwiązania dla miast przyszłości dr hab. inż. Ewa Wojciechowska, prof. nadzw. PG

Wody opadowe rozwiązania dla miast przyszłości dr hab. inż. Ewa Wojciechowska, prof. nadzw. PG Wody opadowe rozwiązania dla miast przyszłości dr hab. inż. Ewa Wojciechowska, prof. nadzw. PG Świat w XXI wieku Wzrost liczby ludności Gwałtowna urbanizacja Kurczące się zasoby naturalne, w tym zasoby

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych na rok akademicki 2011/12

Tematy prac dyplomowych na rok akademicki 2011/12 Tematy prac dyplomowych na rok akademicki 2011/12 Promotor: dr inż. hab. Krzysztof KSIĄŻYŃSKI Katedra Hydrauliki i Dynamiki Wód Ś-11 1. Wzory empiryczne na straty lokalne w rurociągach: ocena formuł zalecanych

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia do egzaminu

Zagadnienia do egzaminu Zagadnienia do egzaminu w sprawie stwierdzania kwalifikacji do wykonywania dokumentacji hydrologicznych A HYDROLOGIA - PROBLEMY OGÓLNE 1 Cykl hydrologiczny, lądowa część cyklu hydrologicznego 2 Przyrządy

Bardziej szczegółowo

Opracowanie koncepcji ochrony przed powodzią opis ćwiczenia projektowego

Opracowanie koncepcji ochrony przed powodzią opis ćwiczenia projektowego Opracowanie koncepcji ochrony przed powodzią opis ćwiczenia projektowego 1. Położenie analizowanej rzeki Analizowaną rzekę i miejscowość, w pobliżu której należy zlokalizować suchy zbiornik, należy odszukać

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE WEZBRAŃ POWODZIOWYCH W MAŁYCH ZLEWNIACH ZURBANIZOWANYCH. II. Przykłady obliczeniowe

WYZNACZANIE WEZBRAŃ POWODZIOWYCH W MAŁYCH ZLEWNIACH ZURBANIZOWANYCH. II. Przykłady obliczeniowe WYZNACZANIE WEZBRAŃ POWODZIOWYCH W MAŁYCH ZLEWNIACH ZURBANIZOWANYCH Computation of flood hydrographs for small urban catchments Kontakt: Kazimierz Banasik +22/59 35 280 kazimierz_banasik@sggw.pl (Cytowanie:

Bardziej szczegółowo

Możliwość retencji deszczy nawalnych w zlewni rzeki miejskiej na przykładzie Potoku Oliwskiego w Gdańsku

Możliwość retencji deszczy nawalnych w zlewni rzeki miejskiej na przykładzie Potoku Oliwskiego w Gdańsku Możliwość retencji deszczy nawalnych w zlewni rzeki miejskiej na przykładzie Potoku Oliwskiego w Gdańsku Roman Cieśliński Uniwersytet Gdański 1 Katedra Hydrologii Powódź w Gdańsku istniała, istnieje i

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ELEMENTY SYSTEMU ODWODNIENIA INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ

WYBRANE ELEMENTY SYSTEMU ODWODNIENIA INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ WYBRANE ELEMENTY SYSTEMU ODWODNIENIA INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ MATERIAŁY, WYMAGANIA I BADANIA Wiktor JASIŃSKI Instytut Filia Wrocław wjasinski@ibdim.edu.pl IDEA ODWODNIENIA INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

KOMOROWY SYSTEM ROZSĄCZAJĄCY OKSY-EKO typu SC

KOMOROWY SYSTEM ROZSĄCZAJĄCY OKSY-EKO typu SC KOMOROWY SYSTEM ROZSĄCZAJĄCY OKSY-EKO typu SC Komory drenażowe OKSY-SC-310 i OKSY-SC-740 PRZEZNACZENIE Komory drenażowe to urządzenia przeznaczone do odwadniania obszarów zurbanizowanych. Mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

4 Podstawy odwodnienia powierzchni dróg i ulic 69 4.1 Powierzchnie komunikacyjne 69 4.2 Pobocze 71 4.3 Pas dzielący 72 4.

4 Podstawy odwodnienia powierzchni dróg i ulic 69 4.1 Powierzchnie komunikacyjne 69 4.2 Pobocze 71 4.3 Pas dzielący 72 4. Odwodnienie dróg. Spis treści: Przedmowa 9 l Wprowadzenie do problematyki odwodnienia dróg 11 1.1 Wiadomości wstępne 11 1.2 Analiza wstępna do projektu odwodnienia 13 1.3 Założenia wstępne w planowaniu

Bardziej szczegółowo

MIKRORETENCJA JAKO ELEMENT OBIEGU WODY W ROLNICTWIE, SADOWNICTWIE I HODOWLI

MIKRORETENCJA JAKO ELEMENT OBIEGU WODY W ROLNICTWIE, SADOWNICTWIE I HODOWLI MIKRORETENCJA JAKO ELEMENT OBIEGU WODY W ROLNICTWIE, SADOWNICTWIE I HODOWLI Waldemar Mioduszewski Instytut Technologiczno-Przyrodniczy 1 października 2015 r. ZAKRES WYSTĄPIENIA 1. Wprowadzenie nowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

Przykłady racjonalnego odwodnienia inwestycji liniowych w aspekcie ochrony środowiska. Józef Jeleński Ove Arup & Partners Ltd.

Przykłady racjonalnego odwodnienia inwestycji liniowych w aspekcie ochrony środowiska. Józef Jeleński Ove Arup & Partners Ltd. Przykłady racjonalnego odwodnienia inwestycji liniowych w aspekcie ochrony środowiska Józef Jeleński Ove Arup & Partners Ltd. Kierunki zmian środowiskowych: obniŝenie zwierciadła wód gruntowych, przyśpieszenie

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia: Wykład 2

Zagadnienia: Wykład 2 Wykład 2 Zagadnienia: Klasyfikacja wezbrań i powodzi Charakterystyka wezbrań i powodzi Parametry fal wezbraniowych Wpływ zagospodarowania zlewni na wielkość wezbrań Klasyfikacja wezbrań i powodzi Ze względu

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki odparowujące.

Zbiorniki odparowujące. Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Szczecin Zbiorniki odparowujące. Budowa i późniejsza eksploatacja dróg implikuje zmiany stosunków wodnych i oddziałuje na środowisko. Zjawisko zwiększonych spływów

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy w Bodzanowie Ul.Bankowa 7 ; Bodzanów. Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku Ul.Bielska 59; Płock.

Urząd Gminy w Bodzanowie Ul.Bankowa 7 ; Bodzanów. Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku Ul.Bielska 59; Płock. Zamawiający: Zarządca prawny: Jednostka Projektowania Zadanie Inwestycyjne Obiekt Budowlany Tytuł opracowania Opracował: Urząd Gminy w Bodzanowie Ul.Bankowa 7 ; 09-470 Bodzanów Zarząd Dróg Powiatowych

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE DANYCH HYDROLOGICZNYCH W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO MODELOWANIA HYDRAULICZNEGO

PRZYGOTOWANIE DANYCH HYDROLOGICZNYCH W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO MODELOWANIA HYDRAULICZNEGO PRZYGOTOWANIE DANYCH HYDROLOGICZNYCH W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO MODELOWANIA HYDRAULICZNEGO Tamara Tokarczyk, Andrzej Hański, Marta Korcz, Agnieszka Malota Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy

Bardziej szczegółowo

Najlepsze polskie projekty Adaptacja do zmian klimatu RadomKlima, Miasto Radom

Najlepsze polskie projekty Adaptacja do zmian klimatu RadomKlima, Miasto Radom Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Najlepsze polskie projekty Adaptacja do zmian klimatu RadomKlima, Miasto Radom Witold Retke Wydział ds. Programu LIFE Logika tworzenia projektu LIFE

Bardziej szczegółowo

OPERAT WODNOPRAWNY. P.B. przebudowy ulicy Południowej oraz ulicy Spadowej w Dłutowie

OPERAT WODNOPRAWNY. P.B. przebudowy ulicy Południowej oraz ulicy Spadowej w Dłutowie OPERAT WODNOPRAWNY Temat: P.B. przebudowy ulicy Południowej oraz ulicy Spadowej w Dłutowie Obiekt: Ulica Południowa w km 0+000 0+455 działki nr 224, 223 w obrębie Dłutów i działka nr 50 w obrębie Dłutów

Bardziej szczegółowo

ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM MIASTA BIAŁEGOSTOKU

ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM MIASTA BIAŁEGOSTOKU ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM MIASTA BIAŁEGOSTOKU Agnieszka Anna Rzosińska Dyrektor Departamentu Urbanistyki ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM MIASTA BIAŁEGOSTOKU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Zawartość projektu : Odcinkowa przebudowa kanalizacji opadowej wraz z remontem nawierzchni ulicy Wybickiego w Bochni

PROJEKT BUDOWLANY. Zawartość projektu : Odcinkowa przebudowa kanalizacji opadowej wraz z remontem nawierzchni ulicy Wybickiego w Bochni Pracownia Projektowa Wiesław Kozłowski ul. Proszowska 11 32-700 Bochnia PROJEKT BUDOWLANY przedmiot inwestycji: Odcinkowa przebudowa kanalizacji opadowej wraz z remontem nawierzchni ulicy Wybickiego w

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIE PRZEPŁYWÓW MAKSYMALNYCH I ICH REDUKCJI W ZLEWNI ZURBANIZOWANEJ

OBLICZENIE PRZEPŁYWÓW MAKSYMALNYCH I ICH REDUKCJI W ZLEWNI ZURBANIZOWANEJ CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXXIII, z. 63 (2/I/16), kwiecień-czerwiec 2016, s. 7-20 Mariusz BARSZCZ 1 Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Aspekty prawne i techniczne w gospodarce wodami opadowymi. Andrzej Osiński

Aspekty prawne i techniczne w gospodarce wodami opadowymi. Andrzej Osiński Aspekty prawne i techniczne w gospodarce wodami opadowymi Andrzej Osiński Najważniejsze zasady Efektywna gospodarka wodna powinna gwarantować: wyeliminowanie zagrożeń związanych z deficytem i nadmiarem

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Mariusz BARSZCZ

Wprowadzenie. Mariusz BARSZCZ Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska nr 72, 2016: 142 155 (Prz. Nauk. Inż. Kszt. Środ. 72, 2016) Scientific Review Engineering and Environmental Sciences No 72, 2016: 142 155 (Sci. Rev.

Bardziej szczegółowo

1. Obliczenia rowu przydrożnego prawostronnego odcinki 6-8

1. Obliczenia rowu przydrożnego prawostronnego odcinki 6-8 H h = 0,8H Przykładowe obliczenia odwodnienia autor: mgr inż. Marek Motylewicz strona 1 z 5 1. Obliczenia rowu przydrożnego prawostronnego odcinki 6-8 1:m1 1:m2 c Przyjęte parametry: rów o przekroju trapezowym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WODAMI OPADOWYMI NA PRZYŁADZIE MIASTA KILONIA. Dr. inż. Roman Edel Urząd Miasta Kilonia (Kiel / Niemcy)

ZARZĄDZANIE WODAMI OPADOWYMI NA PRZYŁADZIE MIASTA KILONIA. Dr. inż. Roman Edel Urząd Miasta Kilonia (Kiel / Niemcy) ZARZĄDZANIE WODAMI OPADOWYMI NA PRZYŁADZIE MIASTA KILONIA Dr. inż. Roman Edel Urząd Miasta Kilonia (Kiel / Niemcy) 1. Położenie geograficzne miasta Kilonia i struktura federalna państwa Niemiec 2. Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty badania długoterminowych cykli zmian zapasu wody glebowej w drzewostanach jednowiekowych oraz interpretacji ich wyników

Wybrane aspekty badania długoterminowych cykli zmian zapasu wody glebowej w drzewostanach jednowiekowych oraz interpretacji ich wyników Prof. dr hab. inż. Józef Suliński, dr inż. Rafał Starzak Zakład Inżynierii Leśnej, Instytut Ochrony Ekosystemów Leśnych, Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Wybrane aspekty

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA ODCINKA UL. GRANICZNEJ W SKAWINIE W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA I ODWODNIENIA SPIS ZAWARTOŚCI: RYS D-0 ORIENTACJA SKALA 1: 25 000

PRZEBUDOWA ODCINKA UL. GRANICZNEJ W SKAWINIE W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA I ODWODNIENIA SPIS ZAWARTOŚCI: RYS D-0 ORIENTACJA SKALA 1: 25 000 SPIS ZAWARTOŚCI: 1. OPIS TECHNICZNY 2. RYSUNKI RYS D-0 ORIENTACJA SKALA 1: 25 000 RYS D-1 PLAN SYTUACYJNY SKALA 1: 500 RYS D-2 PRZEKRÓJ PODŁUŻNY SKALA 1: 500/50 RYS D-3.1-3.2 PRZEKROJE POPRZECZNE SKALA

Bardziej szczegółowo

Odwodnienie a bezpieczeństwo ruchu drogowego

Odwodnienie a bezpieczeństwo ruchu drogowego Stanisław Gaca Marian Tracz Katedra Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu Politechnika Krakowska Odwodnienie a bezpieczeństwo ruchu drogowego Cele prezentacji Identyfikacja możliwych problemów brd wynikających

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU PRZEDMIOTU

KARTA MODUŁU PRZEDMIOTU UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE KARTA MODUŁU PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Kierunek studiów: Inżynieria i Gospodarka Wodna Specjalność: - Profil kształcenia: ogólnoakademicki (A)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej OBIEKT: PRZEBUDOWA ULICY OPALOWEJ WE WROCŁAWIU DZIAŁKI NR: 2, 3/4, 3/5, 1/2 AM-14 oraz 80/1, 177 AM-10, Obręb Ołtaszyn INWESTOR: WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O. O. UL. GRABISZYŃSKA 85 53-503

Bardziej szczegółowo

dr Adam Hamerla Główny Instytut Górnictwa tel.:

dr Adam Hamerla Główny Instytut Górnictwa tel.: Wpływ zmian klimatycznych na programowanie i prowadzenie gospodarki wodno-ściekowej w miastach. Analiza i przeciwdziałanie zjawiskom suszy i powodzi. Omówienie roli Informatycznego Systemu Osłony Kraju

Bardziej szczegółowo

2.1. Położenie Zagospodarowanie terenu... 4

2.1. Położenie Zagospodarowanie terenu... 4 SPIS TREŚCI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 1. DANE OGÓLNE... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Inwestor... 2 1.4 Wykonawca dokumentacji projektowej... 2 1.5. Cel i przedmiot opracowania... 2 1.6.

Bardziej szczegółowo

Dynamika Zlewni (Rzecznej)

Dynamika Zlewni (Rzecznej) Dynamika Zlewni (Rzecznej) Skąd pochodzi woda, której używasz? Czy tam gdzie mieszkasz jest wystarczająca ilość wody czy też jej dostawy są ograniczone? Jakie czynniki mają wpływ na ilość i jakość wody

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja przepustowości kanalizacji deszczowej w modelowaniu hydrodynamicznym

Weryfikacja przepustowości kanalizacji deszczowej w modelowaniu hydrodynamicznym Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej 92 Seria: Monografie 57 Bartosz Kaźmierczak Andrzej Kotowski Weryfikacja przepustowości kanalizacji deszczowej w modelowaniu

Bardziej szczegółowo