SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ za 2014 rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ za 2014 rok"

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały nr 183/18/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 24 lutego 2015 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ za 2014 rok LUTY 2015

2 Spis treści: I. Realizacja planów ogółem w spzoz-ach 3 II. Realizacja planów w grupach zakładów 10 II.1. Szpitale 10 II.2. Szpitale psychiatryczne 11 II.3. Przychodnie 13 II.4. Stacje pogotowia ratunkowego 14 II.5. SPZOZ-y przekształcone w spółki kapitałowe w 2014r. 15 III. Realizacja planów w poszczególnych spzoz-ach 16 III.1. Szpitale 16 III.1.1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku 16 III.1.2. Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im. dr J. Titz Kosko w Sopocie 17 III.2. Szpitale psychiatryczne 18 III.2.1. Szpital dla Nerwowo i Psychiczne Chorych w Starogardzie Gdańskim 18 III.2.2. Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku 19 III.2.3.Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki 20 Zdrowotnej w Słupsku III.3. Przychodnie 21 III.3.1. Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna SPZOZ w Gdańsku 21 III.3.2. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku 22 III.4. Stacje pogotowia ratunkowego 22 III.4.1. SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku 22 III.4.2. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku 23 III.5. SPZOZ-y zlikwidowane lub przekształcone w spółki kapitałowe w 2013r. 24 III.5.1. Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gdańsku 24 IV. Załączniki 25 2

3 I. Realizacja planów finansowych ogółem w spzoz-ach Niniejsze opracowanie dotyczy rocznych sprawozdań z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (spzoz), nadzorowanych przez Samorząd Województwa Pomorskiego (SWP) wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. W trakcie 2014 r. nastąpiło przekształcenie kolejnego spzoz-u w spółkę prawa handlowego. W dniu 3 listopada 2014 r. zarejestrowana została nowa spółka - Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gdańsku Sp. z o.o. - co wpłynęło na zmniejszenie liczby podmiotów objętych rocznym sprawozdaniem: W związku z powyższym sprawozdanie obejmuje roczne plany finansowe 9 spzoz-ów. Inny rodzaj prowadzonej działalności skłania, dla celów analizy porównawczej, do podziału spzoz-ów objętych sprawozdaniem na 4 grupy: Liczba spzoz-ów objętych sprawozdaniem z podziałem na grupy (stan na r.) Liczba L.p. Grupa zakładów Udział grupy (% ) zakładów 1. Szpitale Szpitale psychiatryczne Przychodnie Stacje pogotowia ratunkowego 2 22 RAZEM Dane finansowe, na podstawie, których oparto opracowanie, zostały przedstawione przez spzoz-y w formie jednolitej tabeli pod nazwą Rozliczenie planu finansowego za 2014r. (tj. na dzień r.). Podczas analizy tych danych należy mieć jednak na uwadze fakt, że są to dane wstępne wg stanu na dzień 10 lutego 2015r. Spzoz-y są w trakcie zamykania roku obrachunkowego i dane dot. rozliczenia planów finansowych mogą jeszcze ulec zmianie, m. in. po ostatecznym rozliczeniu umów na świadczenia zdrowotne z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) i ewentualnym podpisaniu ugód, dot. rozliczenia świadczeń ponadlimitowych. W tej części opracowania omówiono realizację planów ogółem we wszystkich spzoz-ach. W kolejnych rozdziałach zawarto opis realizacji planów w grupach zakładów, jak i w poszczególnych spzoz-ach. W osobnym rozdziale na końcu opracowania ujęto informację nt. przebiegu wykonania planu w Wojewódzkim Centrum Onkologii w Gdańsku do momentu jego przekształcenia w spółkę. W załączniku do opracowania znajdują się zestawienia tabelaryczne dot. realizacji planów poszczególnych jednostek, w podziale na grupy zakładów i ogółem dla wszystkich spzoz-ów. 3

4 Analiza realizacji planów ogółem w spzoz-ach Tabela poniżej zawiera wybrane wielkości finansowe dotyczące realizacji planów we wszystkich 9 spzoz-ach ogółem za 2014r. Ocenie poddano przychody i koszty oraz wyniki finansowe na całej działalności zakładów, w podziale na główne tytuły rachunku zysku i strat. Przychody, koszty i wynik finansowy ogółem za 2014 rok (na koniec grudnia 2014r.) w spzoz-ach, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Pomorskiego dane wstępne wg stanu na 10 lutego 2014r. L.p. A. I Wyszczególnienie Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym: Przychody ze sprzedaży usług medycznych, w tym PIERWOTNY Plan na 2014 r. PO ZMIANACH Wskaźnik zmiany planu Wykonanie planu (dane wstępne r.) Wskaźnik wykonania planu PIERWOTNEGO PO ZMIANACH ,64% ,57% 102,91% ,07% ,37% 103,26% a. NFZ, w tym: ,96% ,38% 103,39% świadczenia zafakturowane, nieprzyjęte do realizacji B. Pozostałe przychody operacyjne ,36% ,95% 100,57% C. Przychody finansowe ,64% ,13% 100,40% D. Zyski nadzwyczajne E. Przychody razem ,87% ,59% 102,69% F. G. Koszty działalności operacyjnej Pozostałe koszty operacyjne ,62% ,22% 100,60% ,64% ,20% 931,85% H. Koszty finansowe ,98% ,99% 31,03% I. Straty nadzwyczajne J. Koszty razem ,73% ,21% 104,44% K. Wynik ze sprzedaży netto (A F) ,48% ,18% 86,76% L. Wynik finansowy brutto (E J) ,53% ,03% 132,99% Ł Podatek dochodowy % ,20% 108,20% M. Wynik finansowy netto (E J Ł) ,53% ,90% 132,85% 4

5 Z tabeli na poprzedniej stronie wynika, że w ciągu roku spzoz-y dokonywały zmian planów finansowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych 1, spzoz-y powinny dokonywać korekt w planach finansowych w momencie zmian wielkości przychodów i kosztów. Wobec odchyleń w realizacji planów w stosunku do wartości zakładanych w planach pierwotnych, prawie wszystkie zakłady (7 na 9) dokonały korekty planów finansowych, co spowodowało nieznaczne zmiany planowanych wartości zarówno straty na poziomie działalności podstawowej (zwiększenie o ok. 0,5%), jak i na całokształcie działalności (zmniejszenie o ponad ok. 1,5%). Pomimo tych korekt wskaźniki wykonania planu w niektórych pozycjach - w stosunku do planu po zmianach - różnią się w znaczący sposób. Największe odchylenie w realizacji planów - dla wszystkich spzoz-ów ogółem - dotyczy tradycyjnie już pozycji pozostałe koszty operacyjne, gdzie nastąpiło przekroczenie planu po zmianach o ok. 830%, co wiąże się z faktem realizacji przez spzoz-y na rzecz NFZ tzw. świadczeń ponadlimitowych, których rozliczenie (zapłata) możliwe jest wyłącznie w drodze aneksowania warunków umów, poprzedzonego procesem renegocjacji z NFZ, a te działania są przeprowadzane dopiero po upływie określonych w umowach okresów rozliczeniowych (po pierwszym półroczu i po zakończeniu całego roku). Do tego czasu nadlimity są sukcesywnie fakturowane przez spzoz-y i ujmowane w ewidencji księgowej po stronie przychodów w pozycji przychody netto ze sprzedaży, jako świadczenia zafakturowane, nieprzyjęte do realizacji przez NFZ (w okresie sprawozdawczym ich kwota ogółem wyniosła ponad 10,5 mln zł), przy jednoczesnej aktualizacji wartości należności poprzez dokonanie tzw. odpisów aktualizujących w pozycji pozostałe koszty operacyjne. Jeszcze na etapie planowania nie wszystkie spzoz-y zakładały wystąpienie konieczności dokonywania tych odpisów, bądź szacowały je w dużo niższej wartości niż faktycznie miało to miejsce w ciągu roku. Z tego właśnie powodu wskaźnik wykonania pozostałych kosztów operacyjnych w omawianym okresie odnotował tak dużą wartość: Zarówno w zakresie przychodów ogółem, jak i kosztów ogółem, wskaźniki wykonania planów zostały nieznacznie przekroczone, efektem czego wskaźnik wykonania wyniku finansowego netto w stosunku do planu po zmianach wyniósł 132,85 % (strata na poziomie zł zamiast planowanego poziomu zł). Wynik ze sprzedaży ukształtował się na poziomie zł w stosunku do planowanego poziomu zł (wskaźnik dynamiki 86,76%). Jednakże w sytuacji niezapłacenia przez NFZ za wspomniane świadczenia ponadlimitowe wartość wyniku ze sprzedaży może ulec pogorszeniu, co ilustruje tabela na następnej stronie (Wstępne wykonanie przychodów netto ze sprzedaży i kosztów działalności operacyjnej w sytuacji niezapłacenia przez NFZ za wykonanie świadczeń medycznych ponadlimitowych w 2014 r.), w której zestawiono dane finansowe dotyczące wyniku ze sprzedaży 1 p. art. 52 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) 5

6 WSTĘPNE WYKONANIE PRZYCHODÓW NETTO ZE SPRZEDAŻY I KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ W SYTUACJI NIEZAPŁACENIA PRZEZ NFZ ZA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH PONADLIMITOWYCH W 2014r. wg stanu na r. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY WYNIK ZE SPRZEDAŻY w tym: Lp. Nazwa zakładu świadczenia zafakturowane, nie przyjęte do realizacji przez NFZ (ponadlimity) udział w przychodach netto w sytuacji niezapłacenia przez NFZ za ponadlimity (kol. 3 - kol. 4) KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (kol. 3-kol. 7) w sytuacji niezapłacenia przez NFZ za ponadlimity (kol. 6 - kol. 7) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ,5% Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie ,1% RAZEM SZPITALE: Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych ,9% im. St. Kryzana w Starogardzie Gd ,0% Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku ,8% Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Słupsku ,0% RAZEM SZPITALE PSYCHIATRYCZNE: ,7% Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna SPZOZ w Gdańsku ,0% Woj. Ośr. Terapii Uzależnień w Gdańsku ,0% RAZEM PRZYCHODNIE: ,0% SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego 8 w Gdańsku ,0% SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku ,0% RAZEM STACJE POGOTOWIA: ,0% RAZEM ZAKŁADY: ,0% % przychodów netto ze sprzedaży ogółem wszystkich analizowanych spzoz-ów, tj. ok. 11,5 mln zł, stanowią wspomniane powyżej świadczenia zafakturowane, nieprzyjęte do realizacji przez NFZ. Wygenerowane zostały przez spzoz-y w grupie Szpitale i Szpitale Psychiatryczne, ale prawie 87% z tej kwoty to nadlimity wykonane przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku. W sytuacji, kiedy Fundusz nie dokonałby płatności za jakiekolwiek świadczenia ponadlimitowe, strata ze sprzedaży dla spzoz-ów ogółem uległaby pogłębieniu do szacowanego poziomu ponad 52 mln zł. Szczegółowe zestawienie przychodów i kosztów ogółem oraz wyniku finansowego netto dla poszczególnych spzoz-ów i grup zakładów zawiera tabela na następnej stronie (Wykonanie planów finansowych za 2014r. w podziale na poszczególne spzoz-y). Ogółem, na 9 analizowanych zakładów, w pozycji wynik finansowy netto, 7 zakładów osiągnęło zysk, a 2 poniosły stratę (największa strata to zł w Woj. Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku). 6

7 WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZA 2014 ROK W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE SPZOZ-Y PRZYCHODY OGÓŁEM KOSZTY OGÓŁEM PODATEK DOCHODOWY WYNIK FINANSOWY NETTO Lp. Nazwa zakładu DYNAMIKA DYNAMIKA DYNAMIKA WSTĘPNE WSTĘPNE WSTĘPNE WSTĘPNE PLAN PO PLAN PO PLAN PO PLAN PO WYKONANIE WYKONANIE WYKONANIE WYKONANIE ZMIANACH ZMIANACH ZMIANACH ZMIANACH r r r r. 1 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ,21% ,64% ,92% Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie RAZEM SZPITALE Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gd. Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Słupsku RAZEM SZPITALE PSYCHIATRYCZNE: ,27% ,41% ,31% ,63% ,66% ,93% ,83% ,17% ,42% ,43% ,42% ,38% ,73% ,62% ,70% ,90% ,77% ,20% 6 Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna SPZOZ w Gdańsku ,97% ,36% ,86% 7 Woj. Ośr. Terapii Uzależnień w Gdańsku ,22% ,14% ,50% RAZEM PRZYCHODNIE ,99% ,03% ,45% 8 SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku ,75% ,18% ,39% 9 SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku ,98% ,95% ,74% RAZEM STACJE POGOTOWIA: RAZEM SPZOZ-Y ,84% ,47% ,17% ,69% ,44% ,85% SPZOZ-y przekształcone w spółki prawa handlowego w 2014 roku: PRZYCHODY OGÓŁEM KOSZTY OGÓŁEM PODATEK DOCHODOWY WYNIK FINANSOWY NETTO Lp. Nazwa zakładu (data przekształcenia) PLAN PO ZMIANACH WSTĘPNE WYKONANIE r. DYNAMIKA PLAN PO ZMIANACH WSTĘPNE WYKONANIE r. DYNAMIKA PLAN PO ZM. WSTĘPNE WYKONANIE r. PLAN PO ZMIANACH WSTĘPNE WYKONANIE r. DYNAMIKA 1 Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gdańsku ,26% ,96% ,15%

8 Reasumując, w związku z opisaną sytuacją, spowodowaną specyfiką funkcjonowania spzozów i brakiem bieżącego finansowania tzw. świadczeń ponadlimitowych oraz przesunięciem w czasie końcowego rozliczenia umów z NFZ za 2014 r., ostateczna ocena stopnia realizacji planów finansowych spzoz-ów za ten rok może nastąpić dopiero po efektywnym zakończeniu negocjacji z Funduszem i podpisaniu ewentualnych aneksów do umów. Dopiero wtedy spzoz-y będą miały podstawę do dokonania ostatecznych korekt planów finansowych, co wpłynie w znaczący sposób na ocenę stopnia ich realizacji. Stan należności i zobowiązań ogółem grupy Zakłady na koniec 2014 r. został zaprezentowany w poniższej tabeli: L.p. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r. Zmiana (+/-) 1. Należności ogółem ,31% a) należności wymagalne ,72% 2. Zobowiązania ogółem ,71% a) zobowiązania wymagalne ,40% Należności Kwota należności ogółem, w porównaniu ze stanem z r. zmniejszyła się o zł, tj. o 27,31%, głównie z tytułu dokonanych odpisów aktualizujących należności na rzecz NFZ. Zakłady wykazały na koniec 2014 r zł należności wymagalnych i była to o zł kwota wyższa niż na początku roku. Zobowiązania Poziom zobowiązań ogółem spzoz-ów objętych sprawozdaniem rocznym z wykonania planów spadł w ciągu 2014 r. o kwotę zł, tj. o 8,71%, ale spadek ten spowodowany jest w głównej mierze zmniejszeniem wartości rozliczeń międzyokresowych w Woj. Szpitalu Specjalistycznym im. J. Korczaka w Słupsku jako efektu dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z dotacji oraz otrzymanych w formie darowizn (i jednoczesnego zwiększania przychodów w pozycji pozostałe przychody operacyjne). Na koniec 2014 roku spzoz-y objęte sprawozdaniem wykazały zł ogółem zobowiązań wymagalnych i jest to kwota o zł (ponad 70 %) niższa od wykazanej na początku roku (głównie efekt spadku zobowiązań z tytułu dostaw i usług w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gd.). Inwestycje W ciągu całego 2014 roku spzoz-y objęte niniejszym sprawozdaniem zrealizowały zadania inwestycyjne (inwestycje i zakupy inwestycyjne) na kwotę ogółem zł. Kwota ta stanowi 57,10% realizacji planu pierwotnego i 98,37% realizacji planu po zmianach. Stopień realizacji inwestycji w podziale na poszczególne źródła ich finansowania był następujący:

9 l. p. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN PIERWOTNY PLAN PO ZMIANACH WSTĘPNE WYKONANIE WSTĘPNE WYKONANIE/ PLAN PIERWOTNY WSTĘPNE WYKONANIE/ PLAN PO ZMIANACH I. II. INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego: Finansowane z dotacji z budżetu państwa*) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE bez udziału środków zagranicznych, z tego: ,10% 98,37% ,38% 98,31% 1. Finansowane z dotacji z budżetu państwa ,01% 100,00% 2. Finansowane z dotacji z budżetu SWP ,81% 101,70% III. Finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego Finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE z udziałem środków zagranicznych, z tego: ,70% 20,32% ,23% 88,50% ,73% 100,36% 1. Finansowane z dotacji z budżetu państwa ,00% - 2. Finansowane z dotacji z budżetu SWP ,02% 100,00% 3. Finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego Finansowane ze środków zagranicznych, z tego: ,76% 100,00% a. - ze środków UE ,05% 100,00% b. - z pozostałych środków zagranicznych ,00% - 5. IV. V. Finansowane z pozostałych przychodów SP ZOZ Finansowane z dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego*) Finansowane z dotacji w ramach wydatków niewygasających roku poprzedniego ,81% 102,39% *) dotyczy sytuacji, w której następuje przepływ dotacji na rachunek SP ZOZ bez pośrednictwa budżetu Województwa Pomorskiego Stopień realizacji planu inwestycji (planu po zmianach) w większości pozycji był na poziomie ok.100%, z wyjątkiem pozycji inwestycje bez udziału środków zagranicznych finansowane z dotacji z budżetów innych jst, w której stopień realizacji planu wyniósł 20,32 % z uwagi na przesunięcie realizacji niektórych zadań na początek roku 2015 (dot. Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gd.). Wkład Województwa Pomorskiego w realizację zadań inwestycyjnych spzoz-ów w 2014 r. wyniósł zł, co stanowiło ok. 63% całości wydatków w tym zakresie. 9

10 II. 1. Szpitale Do grupy Szpitale zalicza się dwa następujące zakłady: 1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku 2. Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im. J. Titz-Kosko w Sopocie. Poniżej zestawiono najważniejsze wielkości finansowe grupy Szpitale uzyskane na koniec grudnia 2014r. w porównaniu do wielkości przyjętych w planach finansowych: L.p. Wyszczególnienie Plan po zmianach na 2014 r. Wykonanie na r. Wskaźnik wykonania 1. Przychody ogółem ,63% 2. Koszty ogółem ,66% 3. Wynik finansowy netto ,93% 4. Wynik ze sprzedaży ,29% Na koniec 2014r. spzoz-y w grupie Szpitale zrealizowały zakładane w planie przychody ogółem, przekraczając je o 4,63% (w stosunku do planu pierwotnego ogółem to przekroczenie było wyższe, bo na poziomie 5,84%). Odpowiadające tym przychodom koszty ogółem (107,66% wykonania planu po zmianach, przy dynamice na poziomie prawie 108,79% w stosunku do planu pierwotnego) przewyższyły je, w związku z powyższym grupa Szpitale wygenerowała stratę na wyniku finansowym netto w wysokości zł, co stanowiło 137,93% wykonania planu. W grupie Szpitale Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku w 2014 r. wygenerował stratę netto w wysokości zł, natomiast Wojewódzki Zespół Reumatologiczny wypracował zysk netto w kwocie zł. Na działalności statutowej (wynik ze sprzedaży) grupa Szpitale wygenerowała ogółem za 2014r. również stratę - na poziomie zł, przy zaplanowanej stracie zł (wg planu po zmianach), co daje wskaźnik wykonania planu na poziomie 88,29%. Powyższy poziom straty w grupie Szpitale wynika z faktu, że żaden z nich nie osiągnął dodatniego wyniku ze sprzedaży: wielkość straty netto Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Korczaka w Słupsku wyniosła zł, a Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego im. J. Titz-Kosko w Sopocie zł. Stan należności i zobowiązań ogółem grupy Szpitale na koniec 2014 r. został zaprezentowany w poniższej tabeli: L.p. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r. Zmiana (+/-) 1. Należności ogółem ,71% 2. Zobowiązania ogółem ,39% 10

11 Należności ogółem zmniejszyły się o zł (tj. o 31,71%) w stosunku do stanu na początku roku i osiągnęły poziom zł. Na zmniejszenie stanu należności decydujący wpływ mają odpisy aktualizujące należności utworzona na świadczenia zafakturowane nie przyjęte do realizacji przez NFZ. Należności wymagalne ukształtowały się na poziomie zł i były wyższe niż na początku 2014r. o zł, tj. 47,77%. Poziom zobowiązań ogółem (łącznie z rezerwami i rozliczeniami międzyokresowymi) grupy Szpitale spadł w ciągu 2014r. o kwotę zł, tj. o 16,39%, ale spadek ten wiąże się ze zmianą (zmniejszeniem) wartości rozliczeń międzyokresowych jako efektu dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z dotacji oraz otrzymanych w formie darowizn (i jednoczesnego zwiększania przychodów w pozycji pozostałe przychody operacyjne). Szpital na dzień r. nie posiada zobowiązań wymagalnych. W roku 2014 Szpitale zaplanowały inwestycje i zakupy inwestycyjne na poziomie zł (wg planu po zmianach), a zrealizowały je na łączną kwotę zł, tj. w 97,16%, przy czym: - inwestycje finansowane wyłącznie ze środków krajowych wykonano w 96,87%, tj. w wysokości zł, - inwestycje z udziałem środków zagranicznych wykonano w 100,36%, tj. w kwocie zł, przy planowanej wielkości zł. Wkład Samorządu Województwa Pomorskiego na powyższe zadania inwestycyjne w grupie Szpitale wyniósł zł (plan zł), co dało realizację planu na poziomie 99,07%. II. 2. Szpitale psychiatryczne Do grupy Szpitale psychiatryczne zalicza się trzy następujące zakłady: 1. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. S. Kryzana w Starogardzie Gdańskim 2. Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku 3. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Słupsku. Poniżej przedstawione zostały najważniejsze wartości finansowe całej grupy Szpitale psychiatryczne na koniec 2014 roku w porównaniu z planem całorocznym: Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach na 2014 r. Wykonanie na r. Wskaźnik wykonania 1. Przychody ogółem ,90% 2. Koszty ogółem ,77% 3. Wynik finansowy netto ,20% 4. Wynik ze sprzedaży ,04% Z powyższych zakładów jedynie Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku nie dokonywał w ciągu roku korekty planu finansowego. Analizując realizację planów w grupie Szpitale psychiatryczne, można stwierdzić, iż przychody ogółem (99,90%) zostały zrealizowane na wyższym poziomie aniżeli koszty 11

12 ogółem (98,77%). Powyższe wpłynęło na osiągnięcie na koniec 2014 roku zysk netto w wysokości zł, przy planowanej stracie w kwocie zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły zł i zostały zrealizowane w 99,53% planu, natomiast koszty działalności operacyjnej zostały wykonane w na poziomie zł, co stanowiło 98,20% wykonania planu. W związku z powyższym grupa wygenerowała stratę ze sprzedaży w wysokości zł, przy planowanej stracie zł. Na osiągnięcie zysku netto dodatkowo wpłynęły wyższe niż planowano pozostałe przychody operacyjne w wysokości zł (107,68% planu), głównie otrzymanie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego (Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Gdańsku i Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Słupsku) oraz darowizn w postaci leków (Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku). Ponadto przychody finansowe zostały zrealizowane w wysokości zł, tj. 101,01%. Przekroczenie planu nastąpiło również w pozostałych kosztach operacyjnych, które na koniec analizowanego okresu w omawianej grupie wyniosły zł, tj. 215,13% planu, głównie w wyniku utworzenia rezerwy na świadczenia pracownicze w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku. Z kolei koszty finansowe zostały zrealizowane w 22,1%, tj. w wysokości zł, co było wynikiem niższych zapłaconych odsetek, głównie w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. S. Kryzana w Starogardzie Gdańskim. Szpitale psychiatryczne wykazały świadczenia zafakturowane, nie przyjęte do realizacji przez NFZ (ponadlimity) w wysokości zł. Stan należności i zobowiązań ogółem w grupie Szpitale psychiatryczne na koniec 2014 r. prezentuje poniższa tabela: Lp. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r. Zmiana (+/-) 1. Należności ogółem ,57% 2. Zobowiązania ogółem ,27% Należności Szpitali psychiatrycznych ukształtowały się na poziomie zł i były niższe od ich stanu na dzień r. o 18,57%. Natomiast należności wymagalne wzrosły o 11,27% tj. o zł osiągając poziom zł, co było związane z zaległościami w regulowaniu czynszu z tytułu wynajmu mieszkań w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. S. Kryzana w Starogardzie Gdańskim. Zobowiązania osiągnęły poziom zł i nieznacznie wzrosły w analizowanym okresie o 1,27%, tj. o zł. Z kolei zobowiązania wymagalne zmniejszyły się o zł, tj. o 92,45% i osiągnęły na koniec 2014r. poziom zł. Największy spadek wystąpił w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim. W 2014 r. w grupie Szpitale psychiatryczne inwestycje i zakupy inwestycyjne zostały zrealizowane na łączną kwotę zł, co stanowiło 100,88% zaplanowanej wielkości. Inwestycje były finansowanie z dotacji budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego ( zł), ze środków własnych jednostek ( zł) i z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego ( zł). Najwyższy poziom wydatków inwestycyjnych, tj zł wykazał Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Słupsku. 12

13 II. 3. Przychodnie W ciągu 2014r. Wojewódzkie Centrum Onkologii zostało przekształcone w spółkę kapitałową. Wobec powyższego w niniejszym opracowaniu grupa Przychodnie obejmuje 2 spzoz-y: 1. Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna SP ZOZ w Gdańsku, 2. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku. Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Gdańsku, jedynie ta jednostka nie dokonała żadnej zmiany w planie finansowym w ciągu 2014 r. Analiza realizacji planów finansowych Przychodni za 2014 rok wykazuje, że zakłady zrealizowały przychody ogółem w 94,99% planu, natomiast koszty ogółem w 96,03%. Efektem tego było osiągnięcie straty netto w wysokości 312 zł, przy zakładanym zysku w wysokości zł. Poniżej widać jak kształtowały się wybrane pozycje finansowe w grupie Przychodnie w badanym okresie do przyjętego planu na 2014 r. Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach na 2014 r. Wykonanie na r. Wskaźnik wykonania 1. Przychody ogółem ,99% 2. Koszty ogółem ,03% 3. Wynik finansowy netto ,45% 4. Wynik ze sprzedaży ,25% W grupie Przychodnie Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia w 2014r. wypracował zysk netto, natomiast Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna wygenerowała stratę netto. Poprzez niższą relację przychodów ze sprzedaży (95,10%), niż kosztów działalności operacyjnej (95,93%) analizowana grupa wygenerowała stratę ze sprzedaży w wysokości zł, przy planowanej stracie zł, tj. przekroczył plan o 109,25%. Największy wpływ na powyższe miała strata ze sprzedaży wygenerowana przez Wojewódzką Przychodnię Stomatologiczną w kwocie zł, natomiast Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia na działalności statutowej osiągnął zysk ze sprzedaży w kwocie zł. Należności i zobowiązania dla grupy Przychodnie uległy zmianie w badanym okresie w porównaniu ze stanem z r. Szczegółowe zestawienie porównawcze zawiera poniższa tabela: Lp. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r. Zmiana (+/-) 1. Należności ogółem ,39% 2. Zobowiązania ogółem ,76% 13

14 Należności ogółem spadły o zł, tj. o 26,39% w stosunku do stanu z początku roku i osiągnęły poziom zł. Zmniejszenie spowodowane było spadkiem należności z tytułu świadczeń zdrowotnych od Narodowego Funduszu Zdrowia. Grupa Przychodnie na koniec 2014r. nie wykazuje należności wymagalnych. Zobowiązania ogółem zwiększyły się o zł, tj. o 16,76% i na koniec 2014 roku wyniosły zł. Spowodowane to było głównie zwiększeniem rozliczeń międzyokresowych, zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług wobec wierzycieli pierwotnych oraz zobowiązań publicznoprawnych (głównie dotyczących składki ZUS). Zobowiązania wymagalne wystąpiły jedynie w Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w wysokości zł i obejmowały zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług wobec wierzycieli pierwotnych oraz zobowiązania publicznoprawne wobec ZUS. W omawianym okresie Przychodnie wydatkowały na inwestycje i zakupy inwestycyjne środki w wysokości zł, co stanowiło 80,80% planowanej wielkości. Inwestycje były zaplanowane i zrealizowane na zakup sprzętu komputerowego i okablowanie strukturalne (Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna), oraz remont dachu, i wyposażenie kuchni (Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia). II.4. Stacje pogotowia ratunkowego Grupa Stacje pogotowia ratunkowego (Stacje) obejmują następujące zakłady: 1. SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku 2. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku. Poniżej przedstawione zostały najważniejsze wielkości finansowe tej grupy na koniec 2014 roku w porównaniu z planem tych wielkości na koniec roku: L.p. Wyszczególnienie Plan po zmianach na 2014 r. Wykonanie na r. Wskaźnik wykonania 1. Przychody ogółem ,84% 2. Koszty ogółem ,47% 3. Wynik finansowy netto ,17% 4. Wynik ze sprzedaży ,13% Obie Stacje Pogotowia dokonywały w ciągu roku korekt planu finansowy. Analiza planu za 2014 rok dla dwóch Stacji wykazała, że osiągnęły one łączny zysk netto w kwocie zł (wyższy niż zakładano w planie o %), co było efektem wyższego wykonania przychodów ogółem (99,84% realizacji planu), niż kosztów ogółem (99,47% planu). Na działalności statutowej, Grupa Stacje Pogotowia Ratunkowego wygenerowała stratę ze sprzedaży w wysokości zł, która stanowiła 76,13% planowanej wielkości straty ( zł). Niższa strata niż zaplanowano wynika z niższej realizacji kosztów działalności operacyjnej w wysokości zł (99,50%), niż przychodów ze sprzedaży w kwocie zł (99,90%). 14

15 Zmiana stanu należności i stanu zobowiązań w omawianym okresie w tej grupie przedstawia się następująco: L.p. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r. Zmiana (+/-) 1. Należności ogółem ,77% 2. Zobowiązania ogółem ,75% Należności ogółem w Stacjach Pogotowia Ratunkowego na koniec 2014 r. wzrosły o 8,77% i osiągnęły wartość zł. Ogółem grupa w omawianym okresie wykazała zł należności wymagalnych, które były niższe o 36,52%, tj. o 991 zł, niż na początku roku. Zobowiązania ogółem w grupie wzrosły o 1,75%, tj. o zł do poziomu zł, głównie na skutek zakupu przez SPR w Słupsku dwóch ambulansów w grudniu 2014r., z terminem płatności w styczniu 2015r. Stacje nie wykazywały na koniec 2014 roku zobowiązań wymagalnych. Stacje Pogotowia zrealizowały w 2014 roku inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę zł, co stanowiło 90,71% zaplanowanej wielkości w planie po zmianach, które zostały przeznaczone za zakup ambulansów oraz doposażenie Zakładów. Środki na ich realizację pochodziły jedynie ze środków własnych jednostek. III.5. SPZOZ-y przekształcone w spółki kapitałowe w 2014r. W analizowanym 2014r. jedynie Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gdańsku zostało przekształcone w spółkę kapitałową. Przekształcenie nastąpiło w dniu 3 listopada 2014r. 15

16 III. Realizacja planów finansowych w poszczególnych spzoz-ach III. 1. Szpitale III.1.1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupku a. Przychody ogółem: plan zł, wykonanie zł (105,21%) b. Koszty ogółem: plan zł, wykonanie zł (108,64%) c. Wynik finansowy netto: plan strata zł, wykonanie strata zł (138,92%) d. Wynik ze sprzedaży: plan strata zł, wykonanie strata zł (88,65%), e. Należności ogółem: zł (spadek o 34,32%) f. Zobowiązania ogółem: zł (spadek o 20,65%) W ciągu 2014 roku Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku dokonał czterech korekt planu finansowego. Szpital w 2014 r. wygenerował stratę netto w wysokości zł, która była wyższa o 38,92%, niż zakładana strata w kwocie zł. Było to spowodowane wyższym wykonaniem kosztów ogółem (108,67%), niż przychodów ogółem (105,21%). Największy wpływ na wynik finansowy netto miały pozostałe koszty operacyjne, których wykonanie przekroczyło wielkość planowaną aż o 3962,21%, osiągając poziom zł przy planowanej kwocie zł. Spowodowane to było przede wszystkim dokonaniem odpisów aktualizujących należności głównie od Narodowego Funduszu Zdrowa za wykonane, a nie zapłacone świadczenia ponadlimitowe. Przychody ze sprzedaży zrealizowano na poziomie zł (106,01% planu), natomiast koszty działalności operacyjnej wykonano w 102,17%, tj. w kwocie zł. Powyższe wpłynęło na niższą niż planowano stratę ze sprzedaży, która na koniec 2014 r. wyniosła zł, co stanowiło 88,65% planowanej straty. W analizowanym okresie przychody finansowe wyniosły zł, tj. 99,97%, natomiast koszty finansowe zostały zrealizowane w wysokości zł, tj. 108,93%. Stan należności na dzień r. w stosunku do dnia r. uległ zmniejszeniu o 34,32%, tj. o zł. Zmiana dotyczyła odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych za świadczenia zafakturowane nie przyjęte do realizacji od Narodowego Funduszu Zdrowia. Natomiast należności wymagalne wzrosły w stosunku do stanu z początku roku o zł, tj. o 45,82% głównie z tytułu dostaw i usług. Zobowiązania zmniejszyły się o 20,65%, tj. o zł i na koniec 2014 r. osiągnęły poziom zł. Spowodowane to było głównie zmniejszeniem rozliczeń międzyokresowych. Szpital na dzień r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wyniosły zł, tj. 99,71% zaplanowanej kwoty ogółem. Inwestycje finansowane ze środków własnych zrealizowano m.in.: na zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania oddziałów i realizowania umów z NFZ oraz doposażenie Szpitala. Zakupy inwestycyjne z udziałem środków z budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego obejmowały zakup tomografu komputerowego. 16

17 III.1.2. Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im. Jadwigi Titz - Kosko w Sopocie a. Przychody ogółem: plan zł, wykonanie zł (100,27%) b. Koszty ogółem: plan zł, wykonanie zł (99,41%) c. Wynik finansowy netto: plan zysk zł, wykonanie zysk zł (2211,31%) d. Wynik ze sprzedaży: plan strata zł, wykonanie strata zł (81,05%) e. Należności ogółem: zł (spadek o 10,71%) f. Zobowiązania ogółem: zł (wzrost o 4,64%) W ciągu 2014 roku Szpital dokonał dwóch korekt planu finansowego, które dotyczyły zmian w przychodach oraz kosztach jednostki. Przychody ogółem zrealizowano w 100,27%, tj. w wysokości zł, natomiast koszty ogółem zostały wykonane w 99,41% i osiągnęły wartość zł. Powyższe wpłynęło na osiągnięcie na koniec 2014 r. zysku netto w wysokości zł, który był wyższy niż planowany o 2111,31%. Szpital na działalności statutowej osiągnął stratę ze sprzedaży wysokości zł, co stanowiło 81,05% zakładanej straty w kwocie zł. Na powyższe złożyło się wyższa wartość kosztów z działalności operacyjnej ( zł, co stanowiło 98,78% planu), niż przychodów ze sprzedaży ( zł, tj. 100,62% zaplanowanej wielkości). Pozostałe przychody operacyjne zostały zrealizowane w wysokości zł, co stanowiło 97,62% planu (otrzymanie mniejszej ilości darowizn), natomiast pozostałe koszty operacyjne osiągnęły poziom zł, tj. 128,79% co wynika z odpisów aktualizujących należności od Narodowego Funduszu Zdrowia, czyli tzw. nadlimitów. Ponadto przychody finansowe zostały zrealizowane w kwocie zł, tj. 97,39% (odsetki naliczone od nieterminowych zapłat), natomiast koszty finansowe w kwocie zł, tj. 99,10%. Należności na koniec 2014 r., w stosunku do stanu z r. spadły o 10,71%, tj. o zł. Na zmniejszenie stanu należności decydujący wpływ mają odpisy aktualizujące należności utworzona na świadczenia zafakturowane nie przyjęte do realizacji przez NFZ. Natomiast należności wymagalne zwiększyły się w stosunku do stanu z początku roku o zł, tj. o 292,82% na skutek terminowych wpłat od kontrahentów. Szpital wykazał na koniec 2014 r. zobowiązania w wysokości zł, które w porównaniu ze stanem z początku roku wzrosły o 4,64%, tj. o zł, co było spowodowane otrzymaniem dotacji, co powoduje wzrost stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów oraz wzrost rezerw na świadczenia emerytalne i podobne. Szpital na dzień r. nie wykazuje zobowiązań wymagalnych. Inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano na kwotę zł, zostały zrealizowane w 88,16%, tj. w wysokości zł. Otrzymane dotacje i środki własne zostały przeznaczone przede wszystkim na termomodernizację budynków Szpitala, termomodernizację, modernizację i wzmocnienie stropów piwnic budynków Zakładu Rehabilitacji Leczniczej. 17

18 III.2. Szpitale psychiatryczne III.2.1. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim a. Przychody ogółem: plan zł, wykonanie zł (99,83%) b. Koszty ogółem: plan zł, wykonanie zł (96,17%) c. Wynik finansowy netto: plan strata zł, wykonanie zysk zł (-24,42%) d. Wynik ze sprzedaży: plan strata zł, wykonanie strata zł (39,61%) e. Należności ogółem: zł (spadek o 14,75%) f. Zobowiązania ogółem: zł (spadek o 2,49%) Szpital dokonał w trakcie roku obrachunkowego 2014 dwukrotnej korekt planu finansowego. Przychody ogółem zrealizowano w 99,83%, tj. w wysokości zł, natomiast koszty ogółem zostały wykonane w 96,17% i osiągnęły wartości zł. Powyższe wpłynęło na osiągnięcie na koniec 2014 r. zysku netto w wysokości zł, przy planowanej stracie w kwocie zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły zł, co stanowiło 99,85% planu, natomiast koszty działalności operacyjnej zostały zrealizowane w 96,59%, tj. na poziomie zł. Niższa realizacja wynika z przyjętej dyscypliny w realizacji kosztów i jest widoczna niemal w każdej pozycji kosztów działalności operacyjnej, a największy wpływ wartościowo na to miało niższe wykonanie w pozycji wynagrodzenia (98,36% planu), usługi obce (94,40%) oraz zużycie materiałów i energii (94,63%). Powyższe wpłynęło na niższą niż planowano stratę ze sprzedaży, która osiągnęła wartość zł i stanowiła 39,61% zakładanej kwoty w wysokości zł. W analizowanym okresie pozostałe przychody operacyjne zrealizowano w wysokości zł, tj. w 101,25% (większy niż planowano odpis amortyzacyjny inwestycji zrealizowanej z dotacji w latach ubiegłych), natomiast przychody finansowe jedynie w 55,27%, tj zł (niższe odsetki oraz umorzenie odsetek naliczanych przez kontrahentów). Z kolei pozostałe koszty operacyjne zostały zrealizowane w kwocie 60,93%, tj (mogą ulec zmianie w ostatecznym rozliczeniu planu z koniecznością utworzenia rezerwy w związku z prowadzonymi sprawami sądowymi), natomiast koszty finansowe w wysokości zł, tj. 18% (współpraca z kontrahentami pozwalająca uniknąć obciążenia odsetkami za nieterminową płatności). Należności, w stosunku do stanu z początku 2014 roku, zmalały o zł, tj. o 14,75% i na koniec roku wyniosły zł. Natomiast należności wymagalne wzrosły o 73,81%, tj. o zł i osiągnęły wartość zł, co było związane z zaległościami w regulowaniu czynszu z tytułu wynajmu mieszkań. Poziom zobowiązań spadł o zł, tj. o 2,49% do poziomu zł, głównie w wyniku terminowego regulowania przez Szpital zobowiązań wobec kontrahentów. Zobowiązania wymagalne osiągnęły na koniec analizowanego okresu poziom zł. W porównaniu z początkiem roku jest to spadek o 99,21%, tj. o zł, głównie z tytułu dostaw i usług wobec wierzycieli pierwotnych. W 2014 roku Szpital zrealizował inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości zł, co stanowiło 68,18% planu. Środki przeznaczone były głównie na modernizację budynków, 18

19 zakup środków trwałych oraz dostosowanie do wymagań ochrony pożarowej w budynkach, a pochodziły z dotacji z SWP, dotacji innych jednostek oraz środków własnych. III.2.2. Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku a. Przychody ogółem: plan zł, wykonanie zł (99,43%) b. Koszty ogółem: plan zł, wykonanie zł (102,42%) c. Wynik finansowy netto: plan zysk zł, wykonanie zysk zł (30,38%) d. Wynik ze sprzedaży: plan strata zł, wykonanie strata zł (345,39%) e. Należności ogółem: zł (spadek o 29,66%) f. Zobowiązania ogółem: zł (wzrost o 2,87%) Szpital nie dokonywał korekt planu finansowego za rok Szpital w analizowanym okresie osiągnął przychody ogółem na poziomie zł, co stanowiło 99,43% realizacji planu, natomiast koszty ogółem osiągnęły wartość zł, tj. 102,42% wykonania planu. Wyższa realizacja kosztów oraz niższe wykonanie przychodów spowodowało, iż Szpital wypracował na koniec roku zysk netto w wysokości zł, który stanowił jedynie 30,38% planowanego zysku w wysokości zł. Przychody ze sprzedaży zostały zrealizowane w 98,89%, tj zł (głównie na skutek niższych niż planowano przychodów z tytułu refundacji kosztów za lekarzy rezydentów), natomiast koszty z działalności operacyjnej osiągnęły wartość zł, co stanowiło 100,08% planu. Warto zaznaczyć, iż przekroczenie planu nastąpiło jedynie w pozycji usługi obce (109,75% planu), co było głównie wynikiem wzrostu wartości kontraktów medycznych (zatrudnienie dodatkowego personelu zgodnie z wymogami NFZ). Powyższe wpłynęło na pogorszenie wyniku ze sprzedaży - Szpital osiągnął stratę ze sprzedaży w wysokości zł, przy planowanej stracie zł. Na ostateczny wynik finansowy netto dodatkowo wpływ miały wyższe niż planowano pozostałe przychody operacyjne w wysokości zł (106,16% planu), głównie z tytułu otrzymania dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na oddziały alkoholowe Szpitala oraz otrzymanych leków w formie darowizny. Natomiast pozostałe koszty operacyjne w kwocie zł zostały zrealizowane w 274,09%, co było wynikiem wykonania większej ilości świadczeń ponadlimitowych niż zakładano oraz utworzeniem rezerwy na świadczenia pracownicze. Przychody finansowe w wysokości zł stanowiły 621,74% zaplanowanej wielkości. Przekroczenie planu wynikało z uzyskania większych niż zakładano odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych. Natomiast koszty finansowe, który wyniosły zł, zrealizowano w 36,61%, co było efektem niższej kwoty zapłaconych odsetek. Na dzień r. stan należności wyniósł zł i w stosunku do stanu z początku roku uległ zmniejszeniu o zł, tj. o 29,66%. Podobnie należności wymagalne, które zmalały zł, tj. o 36,1% osiągając na koniec analizowanego okresu poziom zł. Zobowiązania wzrosły w stosunku do stanu z r. o zł, tj. o 2,87% i na koniec 2014 roku wyniosły zł. Wzrost był spowodowany zwiększeniem rezerwy na świadczenia pracownicze oraz nieuregulowaną kwestią podatku od nieruchomości za IV kwartał 2014r. Zobowiązania wymagalne wyniosły na koniec roku zł i w całości stanowiły w/w podatek od nieruchomości. Inwestycje i zakupy inwestycyjne zostały zrealizowane w wysokości zł, co stanowiło 121,59% planowanej wielkości. Środki pochodziły z dotacji z Samorządu Województwa Pomorskiego oraz środków własnych i były przeznaczone głównie na remont pomieszczeń 19

20 Szpitala, modernizację oraz zakup doposażenia. Przekroczenie było efektem otrzymania wyższej niż planowano dotacji od SWP. III.2.3. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku a. Przychody ogółem: plan zł, wykonanie zł (101,73%) b. Koszty ogółem: plan zł, wykonanie zł (101,62%) c. Wynik finansowy netto: plan zysk zł, wykonanie zysk zł (178,70%) d. Wynik ze sprzedaży: plan strata zł, wykonanie strata zł (126,99%) e. Należności ogółem: zł (wzrost o 1,81%) f. Zobowiązania ogółem: zł (wzrost o 65,32%) Szpital w ciągu 2014 roku dokonał jednej zmiany planu finansowego. Przychody ogółem w analizowanym Szpitalu osiągnęły na koniec 2014r. wartość zł, co stanowiło 101,73% wykonania planu, natomiast koszty ogółem wyniosły zł, tj. 101,62% zaplanowanej wielkości. W związku w powyższym Zakład osiągnął zysk netto w wysokości zł, który był wyższy o 78,70% niż zaplanowany dodatni wynik finansowy netto w kwocie zł. Na działalności statutowej Szpital Psychiatryczny w Słupsku wygenerował stratę w wysokości zł, która stanowiła 126,99% planowanej straty w kwocie zł. Na powyższe wpływ miało niższe wykonanie przychodów ze sprzedaży w wysokości zł (99,90% planu) oraz wyższe kosztów działalności operacyjnej, które osiągnęły wartość zł, co stanowiło 101,20% zaplanowanej wielkości. Przekroczenie wynika głównie z wyższej realizacji pozycji usług obcych oraz zużycia materiałów i energii, odpowiednio 107,97% oraz 102,92% planu. Na osiągnięcie lepszego niż zaplanowano zysku netto dodatkowo wpłynęły wyższe niż planowano pozostałe przychody operacyjne w wysokości zł (130,75% planu) - otrzymanie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego. Również przychody finansowe w wysokości zł były wieksze niż zaplanowano (115,12% planu), co było efektem wyższych odsetek uzyskanych ze środków finansowych na rachunkach bankowych. Po stronie kosztowej, pozostałe koszty operacyjne zostały zrealizowane w wysokości zł, tj. w 136,36% planu, natomiast koszty finansowe w kwocie 592 zł, co stanowiło 100% planu. Należności w wysokości zł nieznacznie wzrosły w stosunku do stanu początkowego o 1,81%, tj. o zł. Również należności wymagalne wzrosły o zł, tj. o 17,13% osiągając na koniec analizowanego okresu poziom zł. Zobowiązania na koniec 2014 r. wyniosły zł i w porównaniu do stanu z początku roku wzrosły o 65,32%, tj. o zł. Zwiększenie obejmowało głównie pozostałe zobowiązania wynikające z realizacji inwestycji przy ul. Obrońców Wybrzeża budowa Centrum Zdrowia Psychicznego. Szpital nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Słupsku zrealizował plan inwestycji i zakupy inwestycyjne w 101,40%, tj. w wysokości zł. Środki na ich realizację pochodziły głównie z dotacji z budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego oraz z własnych środków i zostały wykorzystane na projekt budowlany oraz na wykonanie przebudowy budynków poszpitalnych na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku. 20

21 III.3. Przychodnie III.3.1. Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna w Gdańsku a. Przychody ogółem: plan zł, wykonanie zł (99,97%) b. Koszty ogółem: plan zł, wykonanie zł (106,36%) c. Wynik finansowy netto: plan strata zł, wykonanie strata zł (1099,86%) d. Wynik ze sprzedaży: plan strata zł, wykonanie strata zł (309,63%) e. Należności ogółem: zł (spadek o 33,7%) f. Zobowiązania ogółem: zł (spadek o 10,92%) Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna w Gdańsku w ciągu 2014 roku nie dokonała żadnej zmiany w planie finansowym. Analiza realizacji tego planu pokazuje, iż Przychodnia osiągnęła stratę netto w wysokości zł, która była wyższa o 999,86%, niż zakładana strata w kwocie zł. Było to spowodowane wyższym wykonaniem kosztów ogółem (106,36%), niż przychodów ogółem (99,97%). Przychody ze sprzedaży zostały zrealizowane w 100,63% i wyniosły zł, natomiast koszty z działalności operacyjnej osiągnęły wartość zł, co stanowiło 106,12% planu. Warto zaznaczyć, iż pozycja usługi obce została zrealizowana w 119,01%. Największe koszty w tej pozycji to kontrakty lekarskie i usługi techników protetyków i ordynatorów. Wszystkie te osoby były zaangażowane w wykonanie całego kontraktu z NFZ i jego przekroczenie nastąpiło z powodu niedyspozycji i długotrwałych nieobecności lekarzy na umowę o pracę. Taka sytuacja miała również wpływ ma przekroczenie planu w pozycji wynagrodzenia (111,01% zatrudnienie osób na umowy zlecenia i umowy pracowników na zastępstwa, odprawy pracowników zwolnionych, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlop). Powyższe wpłynęło na wynik ze sprzedaży Przychodnia osiągnęła stratę ze sprzedaży w wysokości zł, co stanowiło 309,63% planowanej straty. W analizowanym okresie przekroczone zostały również przychody finansowe (566,64%, tj zł), natomiast koszty finansowe zostały zrealizowane w wysokości zł, tj. 98,05%; pozostałe koszty operacyjne wykonano w wysokości zł. Stan należności na dzień r. wyniósł zł i zmniejszył się w porównaniu do stanu z początku roku o zł, tj. o 33,7%, głównie z tytułu spadku należności z tytułu świadczeń zdrowotnych od NFZ. Przychodnia na koniec 2014 roku nie posiadała należności wymagalnych. Zobowiązania w ciągu 2014 roku zmniejszyły się o zł, tj. o 10,92%. Zmniejszenie nastąpiło w pozycji zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług wobec wierzycieli pierwotnych, zobowiązania z tytułu wynagrodzeń oraz zobowiązania publicznoprawne głównie dotyczące składek ZUS. Natomiast zobowiązania wymagalne wzrosły w stosunku do stanu z r. o zł, tj. o 21,53% głównie z tytułu dostaw i usług wobec wierzycieli pierwotnych oraz zobowiązań publicznoprawnych wobec ZUS. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wyniosły zł, tj. 32,81% zaplanowanej kwoty ogółem i były przeznaczone na zakup komputerów i okablowanie strukturalne. Środki na inwestycje pochodziły wyłącznie ze środków własnych Przychodni. 21

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH Załącznik do Uchwały Nr 272/194/09 Zarządu Woj. Pomorskiego z dnia 17 marca 2009 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ, INSTYTUCJI KULTURY

Bardziej szczegółowo

.' niektórych procedur medycznych).

.' niektórych procedur medycznych). Załącznik do uchwały Nr 638/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 r. INFORMACJA o przebiegu wykonania planu finansowego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie

Bardziej szczegółowo

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli w Lublinie Informacja na dzień 31 lipca 2017 r. lipiec `16 lipiec `17

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli w Lublinie Informacja na dzień 31 lipca 2017 r. lipiec `16 lipiec `17 Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli w Lublinie Informacja na dzień 31 lipca 2017 r. Wyniki finansowe na dzień 31 br. lipca kształtują się następująco: Wyszczególnienie Kwota Kwota dynamika

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i SP ZOZ w Hrubieszowie za I półrocze 2014r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i SP ZOZ w Hrubieszowie za I półrocze 2014r. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i SP ZOZ w Hrubieszowie za I półrocze 2014r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 326/2014 Zarządu Powiatu w Hrubieszowie z dnia 27.08.2014

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 27 września 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu 2013 r. W końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. za rok 2015

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. za rok 2015 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi ich Rodzin i Przyjaciół POMOST Łódź, ul. Próchnika 7 NIP 731-179-38-39 za rok 2015 1) działania Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

2 Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.

2 Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm. 1 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Lublin, dnia 08 listopada 2010 r. Zarząd ELEWARR Spółka z o. o. w Warszawie tekst ujednolicony P/10/108 LLU- 4101-15-01/2010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 8 listopada 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2012 r. W końcu grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014R. 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Nazwa jednostki: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie Adres siedziby: ul. Poznańska 2

Bardziej szczegółowo

Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach

Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2013-2015 Warszawa, wrzesień 2016 Spis treści Wprowadzenie... 2 Część I Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego... 4 1.

Bardziej szczegółowo

Sejmik Województwa Śląskiego uchwala:

Sejmik Województwa Śląskiego uchwala: UCHWAŁA V/39/13/2017 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona)

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona) Warszawa, dnia 30 października 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona) W końcu grudnia 2008 r. funkcjonowały 62 kasy

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 26 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu

Bardziej szczegółowo

Wodzisław Śl., r.

Wodzisław Śl., r. Wodzisław Śl., 16.02.2016 r. L.dz. DZPiZ /16 Do: oferenci biorący udział w postępowaniu na Kompleksowa obsługa bankowa wraz z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym oraz kredytu w rachunku kredytowym

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. FUNDACJA PODKARPACKIE HOSPICJUM DLA DZIECI Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe środki trwałe w budowie należności zobowiązania

Bardziej szczegółowo

RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWYKOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2006 r.

RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWYKOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2006 r. + RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWYKOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2006 r. Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Rachunek zysków i strat (wszystkie dane

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2011 r.

Informacja dodatkowa za 2011 r. Informacja dodatkowa za 2011 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA

INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo rok obrotowy od 01-01-2008 do 31-12-2008 I 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA

INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo rok obrotowy od 01-01-2009 do 31-12-2009 I 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro.

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro. Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r. Nazwa jednostki - STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Adres: 03-545 WARSZAWA, UL. TYKOCIŃSKA 27/35 Wiersz AKTYWA Stan na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro.

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro. Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro. STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE 03-545 WARSZAWA, UL. TYKOCIŃSKA 27/35 Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 roku poprzedniego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych Jelenia Góra. za okres sprawozdawczy: r r.

INFORMACJA DODATKOWA Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych Jelenia Góra. za okres sprawozdawczy: r r. INFORMACJA DODATKOWA Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych Jelenia Góra za okres sprawozdawczy: 01.01.2008 r. 31.12.2008 r. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny (w tym: amortyzacji,, aktywów, pasywów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za 2007 rok 1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji) aktywów i pasywów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI"

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012rok 2 1.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI"

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 ROK FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012rok 1 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/226/2017 RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO. z dnia 27 lipca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/226/2017 RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO. z dnia 27 lipca 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIV/226/2017 RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce za rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

BILANS...Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej "Barka" (nazwa jednostki) na dzień r

BILANS...Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej Barka (nazwa jednostki) na dzień r BILANS...Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej "Barka" REGON: (nazwa jednostki) na dzień 31.1.009 r. 00158114 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3. za rok obrachunkowy 2011/2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3. za rok obrachunkowy 2011/2012 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3 za rok obrachunkowy 2011/2012 OBEJMUJĄCE: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2. Bilans 3.

Bardziej szczegółowo

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAŁĄCZNIK Nr 5 BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO Nazwa i adres BILANS Adresat jednostki sprawozdawczej jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego... sporządzony...

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan ZA ROK 2015 Na sprawozdanie finansowe Fundacji Rodziny Waksmundzkich Projan składają się : 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA UL. J.TUWIMA 95 lok.15, 90-031 ŁÓDŹ Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 poprzedniego bieżącego

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA 1a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów: Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne -Wycenia się wg cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tyt. trwałej

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum. Informacja dodatkowa za 2009 r.

Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum. Informacja dodatkowa za 2009 r. Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 1590

Warszawa, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 1590 Warszawa, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 1590 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej

Bardziej szczegółowo

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przedmiotem podstawowej działalności Stowarzyszenia Zielone Mazowsze w roku obrotowym była: -działalność statutowa związana z merytoryczną i organizacyjną pomocą dla ruchu ekologicznego,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 25 maja 2012 roku. w sprawie aktualizacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 25 maja 2012 roku. w sprawie aktualizacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości ZARZĄDZENIE NR 21/2012 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie aktualizacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10

Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10 Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10 RACHUNEK WYNIKÓW za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. POZYCJA 31.12.2012 31.12.2013 A. Przychody z działalności statutowej I.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Plan kont dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych

Załącznik Nr 1. Plan kont dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych Załącznik Nr 1 Plan kont dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych 1. Zespół 0 Majątek trwały a) 011 Środki trwałe b) 013 Pozostałe środki trwałe c) 015 Mienie zlikwidowanych jednostek d) 020 Wartości

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2009 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Fundacji Mam serce z siedzibą w Warszawie 02-678, Fundacja dokonała wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2012 ROKU

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2012 ROKU INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2012 ROKU 1. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego a) Środki trwałe - według ceny nabycia(zakupu) obejmującej kwotę

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 13/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 29.05.2009 r. 1. Urząd Gminy Kiełczygłów prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK I. METODY WYCENY STOSOWANE W JEDNOSTCE. I. 1. Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów, przychodów

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW ROD SARENKA II W CZĘSTOCHOWIE

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW ROD SARENKA II W CZĘSTOCHOWIE Załącznik Nr 5.1 do Protokołu Walnego Zebrania POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW ROD SARENKA II W CZĘSTOCHOWIE... /pieczęć ROD/ Częstochowa, dnia 23 kwietnia 2010 r. U C H W A Ł A N R 0 1 / 2 0 1 0 WALNEGO ZEBRANIA

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 8/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IX/2010 do VIII/2011 r.

Informacja dodatkowa za IX/2010 do VIII/2011 r. Stowarzyszenie Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży Informacja dodatkowa za IX/010 do VIII/011 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa obrotowe-środki pieniężne Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

KSAWERÓW, DNIA 31 SIERPNIA 2011 ROKU

KSAWERÓW, DNIA 31 SIERPNIA 2011 ROKU Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 78/2011 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 31 sierpnia 2011r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO SPZOZ OŚRODEK ZDROWIA W KSAWEROWIE ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU KSAWERÓW,

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2014 r.

Informacja dodatkowa za 2014 r. Lędzińskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin Informacja dodatkowa za 2014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

I. Charakterystyka stosowanych metod wyceny i sporządzania sprawozdania finansowego.

I. Charakterystyka stosowanych metod wyceny i sporządzania sprawozdania finansowego. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 01.01.2011-31.12.2011 sporządzona zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 29.09.1994 o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz. 591 z późn.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA. Al. Ujazdowskie 37/5 PL Warszawa

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA. Al. Ujazdowskie 37/5 PL Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/230/2010 RADY GMINY BOLIMÓW z dnia 29 kwietnia 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/230/2010 RADY GMINY BOLIMÓW z dnia 29 kwietnia 2010 r. UCHWAŁA NR XXXIX/230/2010 RADY GMINY BOLIMÓW w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Bolimowie za 2009 rok Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2013

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2013 1.Nazwa i siedziba: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Neurochirurgii Na Opolszczyźnie

Bardziej szczegółowo

Page 1 of 7 Dz.U.2010.226.1479 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy

Bardziej szczegółowo

momencie przeznaczonego na prawnych). Druk: MPiPS

momencie przeznaczonego na prawnych). Druk: MPiPS DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA Ewidencja analityczna środków trwałych i wyposażenia jest prowadzona dla składników o wartości powyżej 3500 zł,- i okresie użytkowania powyżej 1-go roku. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.1.010 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001

Bardziej szczegółowo

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) Dom Kultury Biblioteka Numer identyfikacyjny REGON: 000523293 BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2012r. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Załącznik nr 3 do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2013 r.

Informacja dodatkowa za 2013 r. Fundacja NA PRZEKÓR Informacja dodatkowa za 2013 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie materiały i towary środki pieniężne należności i zobowiązania Przyjęte metody wyceny

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 149/2013 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 kwietnia 2013 roku

Załącznik do Zarządzenia Nr 149/2013 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 kwietnia 2013 roku Załącznik do Zarządzenia Nr 149/2013 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 kwietnia 2013 roku W sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Siedlce za 2012 rok stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 104/2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 R. [tys. zł]

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 R. [tys. zł] [tys. zł] 1. Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1+1.2), w tym: 31 176 563 0 31 176 563 1.1 od ZUS, w tym: 28 398 180 0 28 398 180 1.2 od KRUS 2 778 383 0 2 778 383 2.

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont syntetycznych i niektórych kont analitycznych jednostki budżetowej (Urzędu Gminy Korycin) obejmujący konta bilansowe i pozabilansowe

Wykaz kont syntetycznych i niektórych kont analitycznych jednostki budżetowej (Urzędu Gminy Korycin) obejmujący konta bilansowe i pozabilansowe Wykaz kont syntetycznych i niektórych kont analitycznych jednostki budżetowej (Urzędu Gminy Korycin) obejmujący konta bilansowe i pozabilansowe Jednostka budżetowa prowadzi księgi rachunkowe w oparciu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie Przychody Miejskiego Szpitala Zespolonego związane są głównie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 16 listopada 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 16 listopada 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 226 15653 Poz. 1479 1479 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 202/2016 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 15 kwietnia 2016 roku

ZARZĄDZENIE NR 202/2016 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 15 kwietnia 2016 roku ZARZĄDZENIE NR 202/2016 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Gminy Korfantów sporządzone na dzień r.

Sprawozdanie finansowe Gminy Korfantów sporządzone na dzień r. Sprawozdanie finansowe Gminy Korfantów sporządzone na dzień 31.12.2014r. 1. Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego. Gmina Korfantów. AKTYWA Stan na początek PASYWA Stan

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości...

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... Wykaz skrótów... Wykaz autorów... XV XIX Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... 1 Rozdział I. Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego...

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014 rok STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014 rok STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014 rok STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Neurochirurgii

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK I. METODY WYCENY STOSOWANE W JEDNOSTCE. I. 1. Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów, przychodów

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY 02-026 Warszawa ul. Raszyńska 32/44 lok. 140 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPOŁECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY 02-026 Warszawa ul. Raszyńska 32/44 lok. 140 SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPOŁECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY 02-026 Warszawa ul. Raszyńska 32/44 lok. 140 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2012 1. Przedmiotem podstawowej działalności SIE w roku obrotowym było: -działalność statutowa związana

Bardziej szczegółowo

-158,62-118, , ,00 Zapasy rzeczowych aktywów. Zobowiązania długoterminowe z obrotowych. 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe

-158,62-118, , ,00 Zapasy rzeczowych aktywów. Zobowiązania długoterminowe z obrotowych. 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne BILANS REGON: 00006344 im. Zygmunta Augusta na dzień 31.1.008 r. Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001 (DZ. U. 137poz.

Bardziej szczegółowo

I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. NAZWA ORGANIZACJI STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH "TĘCZA" Informacja dodatkowa za 01 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZA 2014 ROKU OŚRODKÓW RUCHU DROGOWEGO

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZA 2014 ROKU OŚRODKÓW RUCHU DROGOWEGO Załącznik nr 1 do Uchwały nr 164/18/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 24 lutego 2015 roku INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZA 2014 ROKU OŚRODKÓW RUCHU DROGOWEGO Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA III KWARTAŁY 2008 ROKU

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA III KWARTAŁY 2008 ROKU SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA III KWARTAŁY 2008 ROKU W trakcie realizacji budżetu Województwa za III kwartały 2008 roku nastąpiły zmiany w stosunku do budżetu ustalonego Uchwałą

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan ZA ROK 2014 Na sprawozdanie finansowe Fundacji Rodziny Waksmundzkich Projan składają się : 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

BILANS Pl. Św.Jana 17 REGON: Jaworzno na dzień r. (numer statystyczny)

BILANS Pl. Św.Jana 17 REGON: Jaworzno na dzień r. (numer statystyczny) Klub Inteligencji Katolickiej BILANS Pl. Św.Jana 17 REGON: 7018380 43-600 Jaworzno na dzień 31.1.011 r. (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2010 ROKU

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2010 ROKU INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2010 ROKU 1. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego a) Środki trwałe - według ceny nabycia(zakupu) obejmującej kwotę

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN FINANSOWY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH NA 2017 ROK

ROCZNY PLAN FINANSOWY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH NA 2017 ROK I. 1. Lp. Załącznik do uchwały Nr 46/16 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 28 listopada 2016 r. ROCZNY PLAN FINANSOWY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH NA

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Fundacja Naszym Dzieciom Sprawozdanie finansowe 2009 r. Ul. Ciołka 16, 01-443 Warszawa WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Fundacja Naszym Dzieciom Sprawozdanie finansowe 2009 r. Ul. Ciołka 16, 01-443 Warszawa WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa, siedziba i dane o jednostce Fundacja Naszym Dzieciom 01-443 Warszawa, ul. Erazma Ciołka 16 NIP: 527-10-97-913 REGON: 010143022 KRS: 0000218408 2. Czas

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI POLSKA CYFROWA ZA OKRES OD DO ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI POLSKA CYFROWA ZA OKRES OD DO ROKU Załącznik do Uchwały nr 01/02/2016, z dnia 19 lutego 2016 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI POLSKA CYFROWA ZA OKRES OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 ROKU Sprawozdanie zawiera: 1. Oświadczenie kierownictwa;

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami 0,00

Informacja dodatkowa za Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami 0,00 Stowarzyszenie Pomocy "Iskierka" Informacja dodatkowa za 010 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów amortyzacja środków trwaych powyżej 3500 zł następuje w kolejnym miesiącu po przyjęciu środka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego 1 Elementy rocznego sprawozdania finansowego Źródło: Rachunkowość finansowa. Teoretyczne podstawy, red. J. Samelak, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań, s. 204. 2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan ZA ROK 2009 Na sprawozdanie finansowe Fundacji Rodziny Waksmundzkich Projan składają się : 1. Bilans 2.

Bardziej szczegółowo