2. Podstawy języka SQL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Podstawy języka SQL"

Transkrypt

1 1. Uczeń: Uczeń: 2. Podstawy języka SQL a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości zna podstawowe komendy języka SQL, wie jak utworzyć prostą bazę danych korzystając z darmowego serwera baz danych MySQL, wie, w jaki sposób utworzyć bazę danych w języku SQL korzystając z Microsoft Access. ii. b) Umiejętności potrafi wymienić podstawowe komendy języka SQL, umie utworzyć prostą bazę danych korzystając z darmowego serwera baz danych MySQL, umie utworzyć bazę danych w Microsoft Access używając języka SQL. b. 2. Metoda i forma pracy Dyskusja, ćwiczenie, praca indywidualna. Komputer Internet c. 3. Środki dydaktyczne Baza danych Microsoft Access Darmowy serwer baz danych MySQL Karta pracy d. 4. Przebieg lekcji i. a) Faza przygotowawcza Nauczyciel zapoznaje uczniów z tematem lekcji i uświadamia im cele zajęć. Prosi o włącznie komputerów. Przed zajęciami nauczyciel przygotowuje kartki z opisem podstawowych komend SQL (załącznik 1) oraz wycina kartki z zadaniami zawartymi w karcie pracy (załącznik 2). Ważne jest również wcześniejsze zainstalowanie na komputerach darmowego serwera baz danych MySQL. Nauczyciel powinien również wcześniej przygotować lub ściągnąć z Internetu przykładową bazę danych i udostępnić ją w zasobach sieciowych pracowni lub umieszczoną w folderze na dysku twardym każdego komputera znajdującego się w pracowni.

2 ii. b) Faza realizacyjna 1. Nauczyciel prosi uczniów o włączenie komputerów, rozdaje kartki z opisem podstawowych komend SQL (załącznik 1). 2. Następnie omawia zasadę tworzenia prostej bazy danych wspomagając się kartkami z opisem tworzenia bazy danych w języku SQL (załącznik 1). Jednocześnie uczniowie, korzystając z udostępnionych im materiałów i słuchając opisów podawanych przez nauczyciela wykonują krok po kroku przykładową bazę danych. 3. Następnym krokiem jest rozdanie uczniom Kart Pracy (załącznik 2) zawierających określone zadania do wykonania. 4. Po wytłumaczeniu zawartych w Karcie Pracy zadań nauczyciel prosi uczniów o realizację zadania nr Po wykonaniu zadania nr 1 uczniowie przedstawiają nauczycielowi efekty swojej pracy. 6. Następnie nauczyciel objaśnia zastosowanie języka SQL w Microsoft Access. 7. Po omówieniu zastosowania SQL w MS Access uczniowie przystępują do realizacji zadania nr 2 zawartego w Karcie Pracy (załącznik 2). 8. Po wykonaniu zadania nr 2 uczniowie przedstawiają nauczycielowi efekty swojej pracy. 9. Na zakończenie zajęć nauczyciel wraz z uczniami omawia zasadność tworzenia baz danych w języku SQL. iii. c) Faza podsumowująca 1. Uczniowie nabierają wiedzy o budowie bazy danych opartej na języku SQL. 2. Potrafią utworzyć prostą bazę danych korzystając z poleceń języka SQL. 3. Utrwalają umiejętności logicznego myślenia pozwalającego na poprawne utworzenie bazy danych. 4. Uwagi dla nauczyciela: Ważne jest aby uświadomić uczniom, że bazę danych, tworzoną w języku SQL, można napisać nie tylko korzystając z komercyjnego oprogramowania jakim jest Microsoft Access. Dlatego ważnym aspektem jest nauka tworzenia prostej bazy danych korzystając z darmowego serwera baz danych MySQL. e. 5. Bibliografia 1. Koba G., Informatyka dla liceum ogólnokształcącego, Migra, Wrocław Broda P., Smołucha D., Informatyka, Operon, Gdynia Wilton P., Colby J., SQL. Od podstaw, Helion, Gliwice 2005.

3 f. 6. Załączniki i. a) Karta pracy ucznia załącznik 1. SQL, Structured Query Language, standardowy język zapytań do obsługi relacyjnej bazy danych. Język programowania baz danych i ich sieciowych serwerów. Pierwowzorem SQL był opracowany przez IBM we wczesnych latach siedemdziesiątych XX w. język SEQUEL (E. F. Codd). Dalsza inicjatywa należała do firmy Oracle, która od 1977 upowszechnia systemy zarządzania bazami danych oparte na SQL. W 1982 podjęto prace standaryzacyjne (ANSI X3H2), zakończone w 1986 (SQL1). Drugi standard SQL pochodzi z ISO (1987). Rok 1989 zaowocował dodatkiem do obu standardów (SQL-89). Rozszerzony standard języka, o nazwie SQL2 (SQL-92), został zatwierdzony przez ANSI i ISO w Najnowsze rozszerzenia języka opatrzono nazwą SQL3. Niezależnie od specyficznych właściwości standardów język SQL pozwala formułować działania na tabelach w formie zbliżonej do zdań w języku angielskim. MySQL jest bardzo popularnym bazodanowym systemem zarządzania, opartym o licencję Open Source SQL Baza danych SQL może mieć różnoraką strukturę oraz zawartość: od prostych list informacyjnych, poprzez galerie obrazków aż po zaawansowane, korporacyjne zastosowania w dużych przedsiębiorstwach. Aby zarządzać, administrować oraz modyfikować danymi umieszczonymi w bazie danych musimy mieć zainstalowany w systemie serwer bazodanowy MySQL Server. Współczesne komputery bardzo dobrze dają sobie radę ze skomplikowanymi obliczeniami związanymi ze współczesnymi bazami danych i bezproblemowo pozwalają na pełnienie centralnej roli serwera bazodanowego w standardowym zastosowaniu i typowych ustawieniach. W tym opracowaniu zakładam, że na w komputerze mamy poprawnie zainstalowany MySQL Server oraz pracujemy w systemie Windows XP lub Windows Wersja MySQL użyta w tym opracowaniu to Po zainstalowaniu serwera bazy danych MySQL w systemie Windows należy uruchomić ją w następujący sposób:

4 Menu start Programy MySQL MySQL Server MySQL Command Line Client Po uruchomieniu widzimy okno logowania. Podajemy hasło i naciskamy <ENTER>. Po zalogowaniu (przyjmujemy, że mamy jednego użytkownika root i pracujemy jako root) widzimy następujące okno: Aby utworzyć bazę o nazwie baza 1 wydajemy polecenie: create database baza1; Następnie możemy sprawdzić czy nasza baza została utworzona oraz jakie bazy mamy już utworzone (standardowo po zainstalowaniu są tworzone samoczynnie bazy mysql oraz test. Polecenie służące do wyświetlania wszystkich baz to: show databases;

5 Jak widzimy mamy do dyspozycji 3 bazy. My będziemy pracować w bazie o nazwie baza1. W tym celu wydajemy polecenie: use baza1; aby rozpocząć pracę w konkretnej bazie (w tym przypadku w bazie o nazwie baza1 ). Po wejściu do naszej bazy możemy wydać polecenie show tables; które pozwoli nam na wyświetlenie jakie mamy tabele w naszej bazie. W naszym przypadku serwer wyświetlił informację, że baza jest pusta, więc teraz możemy przystąpić do utworzenia tabeli. W tym celu wydajemy polecenie create table nazwa(i_ucz int PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT); gdzie: nazwa jest to nazwa naszej tabeli; i_ucz jest to identyfikator; int (ang. integeer) jest to liczba całkowita, wg. której nastąpi numerowanie identyfikatora. Można również użyć polecenia char, które pozwoli nam na zastąpienie cyfr literami; PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT oznacza, że będzie to nasz klucz podstawowy wraz z

6 autonumerowaniem; Sumując, jeżeli chcemy w bazie baza1 utworzyć tabelę o nazwie uczniowie o identyfikatorze i_ucz powinniśmy wydać polecenie: create table uczniowie(i_ucz int PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT); Wówczas możemy ponownie wydać polecenie : show tables; pokazujące nam efekty naszej pracy Polecenie explain uczniowie: Wyświetli nam strukturę tabeli o nazwie uczniowie Wszystkie zmiany robimy poleceniem alter table; Przykładem może być wstawienie kolumny zawierającej imie o długości do 30 znaków, login o długości do 10 znaków oraz pass o długości do 10 znaków (jest to przykład utworzenia konta o określonej nazwie wraz z loginem oraz hasłem). W tym celu musimy wydać polecenie: alter table uczniowie add column(imie varchar(30), login varchar(10), pass varchar(10)); Następnie poleceniem explain uczniowie; możemy wyświetlić schemat naszej tabeli

7 Informacje zawarte w naszej tabeli nie mają jeszcze wprowadzonych danych. Robimy to poleceniem insert Aby wprowadzić dane do tabeli o użytkowniku Jan posiadającym login janek i haśle janusz wpisujemy następującą komendę: insert into uczniowie values(, Jan, janek, janusz ); Zwróć uwagę na fakt, iż wszystkie dane w nawiasie zostały umieszczone pomiędzy znakami apostrofa oraz dodatkowo umieszczono jedno puste pole przed nazwą użytkownika (czyli przez Jan ). Owo puste pole ma na celu zapewnienie miejsca identyfikatorowi (i_ucz), który będzie samoczynnie wstawiany. Wpisz więc powyższą komendę. Następnie możesz powtórzyć komendę wpisując tym razem nowego użytkownika. Przyjmijmy, że nowym użytkownikiem będzie Wojtek mający login Wojciech a hasło wojtek. Następnie wpisz polecenie select * from uczniowie; które wyświetli nam dane znajdujące się w tabeli uczniowie Jeżeli chcemy dokonać zmiany w konkretnej komórce wydajemy polecenie update Przykładowo, chcemy zmienić imię z Wojtka na Karola u użytkownika z identyfikatorem o numerze 2. W tym celu musimy wydać polecenie update uczniowie set imie= Karol where i_ucz=2; Zwróć uwagę, że wpisujemy w poleceniu tylko nowe imię posługując się jedynie numerem identyfikatora (dokładne tłumaczenie polecenia wygląda następująco: zaktualizuj tabelę uczniowie zamieniając w kolumnie imie poprzednie słowo słowem Karol u użytkownika posiadającego

8 identyfikator o numerze 2). Po wpisaniu komendy wydaj polecenie: select * from uczniowie; aby zaobserwować zmiany Oczywiście, każde z poleceń możemy rozwijać dopisując określone parametry. I tak, np.: select i_ucz,imie,login,pass from uczniowie order by imie; - wyświetli nam zawartość tabeli sortując dane alfabetycznie według kolumny imie (ma to oczywiście sens w przypadku większej ilości danych) select * from uczniowie where imie like J ; - wyszuka nam dane według kolumny imie w imionach zaczynających się od litery J. Aby usunąć dane z naszej tabeli (np. kolumnę) musimy wydać polecenie alter table nazwa_tabeli drop column nazwa_kolumny; gdzie nazwa_tabeli jest nazwą naszej tabeli (w tym przypadku uczniowie ) a nazwa_kolumny jest nazwą kolumny, którą chcemy usunąć. Przyjmijmy więc, że usuwamy kolumnę pass. W tym celu należy wydać polecenie alter table uczniowie drop column pass; Po wydaniu komendy wpiszmy polecenie select * from uczniowie; i sprawdźmy co zmieniło się w naszej tabeli. Podobnie możemy postąpić chcąc usunąć tabelę czy nawet całą bazę. Celem usunięcia całej bazy danych wpisujemy polecenie

9 drop database nazwa_bazy; gdzie nazwa_bazy jest nazwą usuwanej przez nas bazy. Zmiany oczywiście możemy zobaczyć wydając polecenie show databases; Polecenie, które kończy pracę z bazą danych MySQL to (w zależności od wersji) exit; lub quit; Po wydaniu tego polecenia automatycznie zamyka się okno konsoli zarządzania bazą danych serwera MySQL. W przedstawionym tutaj krótkim opisie MySQL dokonaliśmy kilku najczęściej wykonywanych rzeczy. Oczywiście, możliwości MySQL są o wiele większe, jednakże jest to temat tak rozległy, że starcza on do napisania bardzo grubej książki. Nie chodziło tutaj o szczegółowe poznanie wszystkich możliwości bazy danych MySQL, lecz o zapoznanie się z ogólnym wyglądem oraz podstawowymi funkcjami oraz zastosowaniem MySQL. załącznik 2. Zadanie 1. Utwórz prostą bazę danych korzystając z darmowego serwera baz danych MySQL. W bazie danych ma znaleźć się lista 10. najbliższych ci kolegów / koleżanek. Poszczególne kolumny muszą zawierać klucz, imię, nazwisko, wiek, płeć, datę urodzenia, telefon. Pamiętaj o zasadach tworzenia bazy danych. Możesz pomagać sobie materiałami otrzymanymi na lekcji. Zadanie 2. Wiedząc już jak utworzyć prostą bazę danych korzystając z darmowego serwera baz danych MySQL oraz w jaki sposób wprowadzać dane do bazy danych dokonaj następujących modyfikacji w istniejącej bazie danych w Microsoft Access (możliwe jest wprowadzanie informacji tylko przy użyciu języka SQL): dodaj do istniejącej kwerendy adresy osób, ułóż alfabetycznie kolejność gości obierając za klucz ich imiona, utwórz kwerendę wyświetlającą gości, zawierającą ich imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów domowych.

10 ii. b) Notatki dla nauczyciela Menu wyboru widoku SQL w Microsoft Access Przykładowe okno kwerendy o nazwie ADRESY wyświetlającej listę osób według imienia, nazwiska, numeru telefonu domowego i numeru telefonu komórkowego Przykład kwerendy z tabeli ADRESY wyświetlającej imiona, nazwiska, numery domowe telefonów i numery komórkowe telefonów według kolejności numerów telefonów komórkowych.

11 g. 7. Czas trwania lekcji 4 x 45 minut h. 8. Uwagi do scenariusza Darmowy serwer baz danych MySQL można ściągnąć ze strony: lub

Wszechnica Informatyczna: Bazy danych Podstawy projektowania i implementacji baz danych. Andrzej Ptasznik

Wszechnica Informatyczna: Bazy danych Podstawy projektowania i implementacji baz danych. Andrzej Ptasznik Wszechnica Informatyczna: Bazy danych Podstawy projektowania i implementacji baz danych Andrzej Ptasznik Podstawy projektowania i implementacji baz danych Rodzaj zajęć: Wszechnica Informatyczna Tytuł:

Bardziej szczegółowo

1. Internetowe bazy danych

1. Internetowe bazy danych Współpraca PHP z serwerem baz danych 1. Internetowe bazy danych 1.1. Podstawowe pojęcia baz danych 2. Instalacja MySQL 3.23.52 pod Windows 2.1. Konfiguracja systemu Windows 2.2. Instalacja MySQL 3.23.52

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Poranna: Bazy danych Język SQL podstawy zapytań. Andrzej Ptasznik

Wszechnica Poranna: Bazy danych Język SQL podstawy zapytań. Andrzej Ptasznik Wszechnica Poranna: Bazy danych Język SQL podstawy zapytań Andrzej Ptasznik Język SQL podstawy zapytań Rodzaj zajęć: Wszechnica Poranna Tytuł: Język SQL podstawy zapytań Autor: mgr inż. Andrzej Ptasznik

Bardziej szczegółowo

Bazy danych jak je ugryźć

Bazy danych jak je ugryźć Bazy danych jak je ugryźć Rodzaj zajęć: Wszechnica Poranna Tytuł: Bazy danych jak je ugryźć Autor: mgr inż. Andrzej Ptasznik, dr hab. inż. Zenon Gniazdowski Redaktor merytoryczny: prof. dr hab. Maciej

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia użytkowników Role użytkowników

Uprawnienia użytkowników Role użytkowników ękurs Oracle SQL. Niniejszy kurs wprowadzi Cię w podstawy programowania w bazach danych Oracle. Jest to bardzo szeroka dziedzina wiedzy, zaczynamy więc od samych podstaw jakimi jest tworzenie zapytań w

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik informatyk, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kurs. Podstawy MySQL

Kurs. Podstawy MySQL Kurs Podstawy MySQL Krótkie info. Autorem kursu jest Piotr Jędrusik. Kurs jest własnością serwisu MySQL FAQ www.mysqlfaq.prv.pl, email: mysqlfaq@twister.pl. 1. Tworzymy bazę. Stworzymy pierwszą bazę o

Bardziej szczegółowo

1. Przykłady podłączeń do Internetu

1. Przykłady podłączeń do Internetu 1. Przykłady podłączeń do Internetu Uczeń: Uczeń: a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości zna rodzaje połączeń z Internetem, wie w jaki sposób skonfigurować każde z połączeń, zna różnice pomiędzy poszczególnymi

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu MySQL

Wprowadzenie do systemu MySQL Wprowadzenie do systemu MySQL Spis treści 1 Czym jest MySQL? 2 2 Niektóre zalety MySQL 2 3 Instalacja serwera MySQL 2 3.1 Instalacja na platformie MS Windows...................... 3 3.2 Instalacja na platformie

Bardziej szczegółowo

86 Bazy danych. Język T-SQL

86 Bazy danych. Język T-SQL 86 Bazy danych Język T-SQL Bazy danych 87 Przegląd zagadnień Charakterystyka jezyka SQL Polecenia DDL Polecenia DCL Polecenia DML Podsumowanie Laboratorium W tym wykładzie poznasz podstawy uniwersalnego

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 11 Bazy danych SQL

Ćwiczenie 11 Bazy danych SQL Str. 1 Ćwiczenie 11 Bazy danych SQL Cel ćwiczenia: Poznanie podstaw dotyczących korzystania z baz danych SQL. Przygotowanie interfejsu dostępu do bazy w postaci strony www. Przed przystąpieniem do ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych

Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych Andrzej Ptasznik OKLADKA_Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych.indd 1-2 10-06-18 12:14 Wykorzystanie XML w relacyjnych

Bardziej szczegółowo

SQL i PL/SQL podstawy

SQL i PL/SQL podstawy O Oracle ludzkim głosem SQL i PL/SQL podstawy Andrzej Klusiewicz \ Podstawy SQL i PL/SQL. Bezpłatny e-book wersja: 1.1 06-05-2013 www.jsystems.pl str. 1/140 Spis treści O Oracle ludzkim głosem...1 Licencja

Bardziej szczegółowo

2. System Linux. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. i. a) Wiadomości. ii. b) Umiejętności.

2. System Linux. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. i. a) Wiadomości. ii. b) Umiejętności. 1. Uczeń: Uczeń: 2. System Linux a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości 1. zna rodzaje dystrybucji systemu Linux, 2. wie, w jaki sposób zainstalować system Linux, 3. zna różnice pomiędzy systemem Linux a Windows

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Bazy danych Wykład IV SQL - wprowadzenie Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Czym jest SQL Język zapytań deklaratywny dostęp do danych Składnia łatwa i naturalna Standardowe narzędzie dostępu do wielu różnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Instytut Inżynierii Biosystemów - Zakład Informatyki Stosowanej PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Ćwiczenia T-SQL - SQL Server 2008 / 2012 Prowadzący: dr inż. Radosław J. Kozłowski

Bardziej szczegółowo

Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski. Bazy danych ITA-101. Wersja 1

Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski. Bazy danych ITA-101. Wersja 1 Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski Bazy danych ITA-101 Wersja 1 Warszawa, wrzesień 2009 Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski ITA-101 Bazy danych 2008

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Informatyki i Elektroniki Instrukcja do zajęć laboratoryjnych

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Informatyki i Elektroniki Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Informatyki i Elektroniki Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Nr ćwiczenia: 1 Praca z bazą danych MySQL wersja 2.0 Temat: Cel ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL

Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL Wprowadzenie do SQL Język SQL w programie Access. Kwerenda wybierająca w języku SQL. Typy danych w języku SQL. Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL Funkcjonowanie współczesnych systemów relacyjnych

Bardziej szczegółowo

1. Administrowanie bazą danych MS SQL Serwer 2005

1. Administrowanie bazą danych MS SQL Serwer 2005 1. Administrowanie bazą danych MS SQL Serwer 2005 Opracowali: Sławomir Samolej, Andrzej Bożek Politechnika Rzeszowska, Katedra Informatyki i Automatyki, Rzeszów, 2008. 1.1. Wprowadzenie Duże bazy danych

Bardziej szczegółowo

Linux-EduCD 0.2 Minipodręcznik

Linux-EduCD 0.2 Minipodręcznik Linux-EduCD 0.2 Minipodręcznik Rajmund Radziewicz SIMP Studium Techniki http://www.simp-st.pl/ Linux-EduCD wprowadzenie... 2 Uruchamianie płyty... 3 Instalacja na twardym dysku... 5 Baza danych... 8 NFS-

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

2. Ochrona i zabezpieczanie komputera

2. Ochrona i zabezpieczanie komputera 1. Uczeń: Uczeń: 2. Ochrona i zabezpieczanie komputera a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości 1. zna ogólne zasady bezpieczeństwa, 2. wie w jakim celu dokonuje się aktualizacji, 3. zna niebezpieczeństwa płynące

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu bazy danych MySQL

Wprowadzenie do systemu bazy danych MySQL Model relacyjny bazy danych : Strukturalny język zapytao (SQL) : System MySQL Wprowadzenie do systemu bazy danych MySQL wydanie drugie rozszerzone i poprawione Paweł Szołtysek pawel.szoltysek@student.pwr.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Linux-EduCD 0.4.1 Minipodręcznik

Linux-EduCD 0.4.1 Minipodręcznik 0.4.1 Minipodręcznik Rajmund Radziewicz SIMP Studium Techniki http://www.simp-st.pl/ wprowadzenie 2 Uruchamianie płyty 6 Instalacja na twardym dysku 9 HomePack 17 Baza danych 18 NFS- udostępnianie zasobów

Bardziej szczegółowo

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda strona 2 z 56 Spis treści Spis treści... 2 Podstawowe informacje dotyczące MS Access... 4 Sposoby dystrybucji aplikacji... 4 Obiekty MS Access...4 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd

Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd 1. Przygotowanie systemu oraz instalacja 1. Na początku należy upewnić się, że system, na którym mamy przeprowadzić instalację SQL Server a, spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest.

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest. Instrukcja użytkownika Q - Table Lipiec 2013 Program Q-Table służy do połączenia z bazą danych systemu SAP ERP. Umożliwia pobranie tabel i zapisanie ich na lokalnym dysku lub w bazie danych. Przed ściągnięciem

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOFTECH SP. Z O.O. COPYRIGHT 2007 2 Wstęp Wstęp SPIS TREŚCI I. Wstęp...5 II. Struktura programu...6 III. Zasady działania...8 IV. Instalacja i konfiguracja...9 IV.1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Oprogramowanie serii MP www.binsoft.pl Marzec 2015!1 Wstęp 6 Jakie funkcje posiadają programy MP? 7 System BSX 12 Moduły 13 Wersje programów 15 Licencjonowanie 16 Aplikacje dedykowane

Bardziej szczegółowo