Urządzenia sterujące i systemy regulacyjne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Urządzenia sterujące i systemy regulacyjne"

Transkrypt

1 Urządzenia sterujące i systemy regulacyjne Zarządzanie pompami Wilo-Control pump 1 pump 2 pump 3 pump 4 DigiCon rs /0/ /0/0 0/0/0 0/0/ address ON RSN mode set point p-c 100% p-v n-c 0% 24 VDC 50mA - + power a b Z Baud rs 485 rs 232 Katalog Wilo 2011

2 PUNKTY SERWISOWE WILO Słupsk Gdynia Gdańsk Wyślij nam wiadomość na: Szczecin Bydgoszcz Olsztyn Białystok - a my zajmiemy się resztą! Poznań Warszawa Siedlce Łódź BIAŁYSTOK JUWA ul. E. Orzeszkowej BIAŁYSTOK tel fax BIELSKO-BIAŁA P.P.H.U UNITERM ul. Bogusławskiego BIELSKO-BIAŁA tel fax kom BYDGOSZCZ EKO-TECH ul. Chełmińska UNISŁAW POM. tel fax GDAŃSK MGB P.H.U. ul. Nowy Świat GDAŃSK tel/fax GDYNIA ELECTRONEX I.P.A.P. ul. Olimpijska GDYNIA tel fax GLIWICE SERWO Serwis Pomp Wodnych ul. Pszczyńska GLIWICE tel fax KRAKÓW ELSTER S. C. ul. Mogilska 20/ KRAKÓW tel fax kom kom LUBLIN LPEC Sp. z o.o. ul. Ceramiczna Lublin tel w 395 tel (automat zgłoszeniowy) fax kom ŁÓDŹ HYDROSERWIS ul. Janosika ŁÓDŹ tel fax MIELEC P.W. INWEST L. Kaczmarczyk s.j. ul. Żeromskiego MIELEC tel kom OLSZTYN BAMAX-SERWIS ul. Jagiellońska 12/70 punkt serwisowy Bartąg BARTĄG k/olsztyna tel kom kom OPOLE AKOSPOL ul. Cygana OPOLE tel fax PIEKARY ŚLĄSKIE GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW S.A. ul. Rozalki PIEKARY ŚLĄSKIE tel fax kom POZNAŃ ELEKTROMECHANIKA ul. Browarna 28a POZNAŃ tel fax SIEDLCE PEC Serwis ul. Starzyńskiego SIEDLCE tel kom Wrocław Opole Piekary Śląskie Gliwice Kraków Bielsko-Biała SŁUPSK IGNACZAK Technika Grzewcza ul. Wiejska SŁUPSK tel fax SZCZECIN SIWIL ul. Świętego Ducha 2a SZCZECIN tel kom TARNÓW MPEC TARNÓW Zakład Serwisu i Wykonawstwa ul. Spokojna TARNÓW tel fax kom ELECTRO-ECO ul. Ładna 116a SKRZYSZÓW kom Tarnów Mielec Lublin WARSZAWA ZAKŁAD INSTALACYJNO-NAPRAWCZY ul. Igańska 24/ WARSZAWA tel fax NAPRAWA POMP ul. Mała ŁOMIANKI tel fax WROCŁAW SATCONTROL ul. Robotnicza 72B WROCŁAW tel fax MAGA-INST ul. Głogowska WROCŁAW tel fax kom Serwis na terenie całej Polski 24-godzinny dyżur serwisowy: tel.: , fax:

3 Urz dzenia steruj ce i systemy regulacyjne. Spis tre ci Urz dzenia steruj ce/systemy regulacyjne Zarz dzanie pompami Urz dzenia steruj ce i systemy regulacyjne. Spis tre ci Urz dzenia steruj ce i systemy regulacyjne Przegl d programu produkcji 4 Wskazówki dotycz ce doboru 5 Systemy regulacyjne Wilo-Vario VR i Comfort CR, CRn, CC W a ciwo ci wydajno ciowe 21 Rodzaje regulacji 25 Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja Systemy regulacyjne Wilo-Vario VR-HVAC Opis 33 Wymiary, masa 34 Schematy zacisków 36 Systemy regulacyjne Wilo-Comfort CR, CRn, CC Opis 37 Dane techniczne 39 Schematy zacisków 42 Cyrkulacja wody u ytkowej Wyposa enie dodatkowe Wilo-Vario VR i Comfort CR, CRn, CC Czujniki sygna owe 45 Zarz dzanie pompami Wilo-Control Automatyzacja w budynkach (GA) Przegl d programu produkcji 50 Wskazówki dotycz ce doboru 55 Opis Wilo-IR-Modu 59 Opis Wilo-IR-Monitor 63 Dane techniczne Wilo-IF-Modu y Stratos 65 Przegl d funkcji pomp Wilo-Stratos z Wilo-IF-Modu ami 67 Wilo-IF-Modu y Stratos 71 Przegl d funkcji Wilo-TOP-E/-ED, IPE/DL-E, IL-E/DL-E z Wilo-IF-Modu ami 85 Wilo-IF-Modu y 88 Wlio-Control AnaCon 92 Wlio-Control DigiCon 94 Wlio-Control DigiCon-A 96 Wlio-Control BUS-Box 98 Ciep o solarne Serwis / wyposa enie dodatkowe, systemy Katalog Wilo Urz dzenia steruj ce i systemy regulacyjne 3

4 Urz dzenia steruj ce i systemy regulacyjne Przegl d programu produkcji Urz dzenia regulacyjne: Systemy regulacyjne Wilo-Vario VR-HVAC Urz dzenia steruj ce i systemy regulacyjne Przegl d programu produkcji Zmiany techniczne zastrze one 09/2008 WILO SE Katalog Wilo A1-50 Hz - Pompy obiegowe w konstrukcji bezd awnicowej >Urz dzenie regulacyjne do pomp d awnicowych i bezd awnicowych (pompy z bezstopniow regulacj elektroniczn lub pompy z wbudowan przetwornic cz stotliwo ci) System regulacyjny typu Vario do bezstopniowej regulacji wydajno ci pomp typu TOP-E/-ED, Stratos-D/-Z/-ZD, IP-E/DP-E, IL-E/DL-E, IL-E BF/DL-E...BF Do rodzajów regulacji >p-c i >p-v w technice grzewczej i klimatyzacyjnej Podzia wydajno ci na maks. 4 pompy Moc znamionowa do P 2 =22kW Zakres pr dko ci obrotowej pomi dzy 100% a 40% Z urz dzeniem do pe nego zabezpieczenia silnika Urz dzenia regulacyjne: System regulacyjny Comfort Wilo-CRn >Urz dzenie regulacyjne do pomp d awnicowych i bezd awnicowych (pompy z bezstopniow regulacj elektroniczn lub pompy z wbudowan przetwornic cz stotliwo ci) System regulacyjny typu Comfort do bezstopniowej regulacji wydajno ci pomp typu TOP-E/-ED, Stratos/-D/-Z/-ZD, IP-E/DP-E, IL-E/DL-E, IL-E...BF/DL-E...BF Do wszystkich rodzajów regulacji w instalacjach grzewczych/klimatyzacyjnych Podzia wydajno ci na maks. 6 pomp Moc znamionowa do P 2 =22kW Zakres pr dko ci obrotowej pomi dzy 100% a 40% Urz dzenia regulacyjne: Wilo-CC-HVAC System >Urz dzenie regulacyjne do pomp d awnicowych i bezd awnicowych (pompy standardowe ze sta pr dko ci obrotow ) System regulacyjny Comfort do bezstopniowej regulacji wydajno ci sta oobrotowych pomp obiegowych z silnikami trójfazowymi dost pnymi w handlu Do rodzajów regulacji p-c, >p-c i >p-v w technice grzewczej i klimatyzacyjnej Podzia wydajno ci na maks. 6 pomp (wi ksza liczba pomp na zapytanie) Moc znamionowa do P 2 = 45 kw ( wi ksza moc na zapytanie) Zakres pr dko ci obrotowej pomi dzy 100% a 40% Z urz dzeniem do pe nego zabezpieczenia silnika Urz dzenia regulacyjne: System regulacyjny Comfort Wilo-CR >Urz dzenie regulacyjne do pomp d awnicowych i bezd awnicowych (pompy standardowe ze sta pr dko ci obrotow ) System regulacyjny Comfort do bezstopniowej regulacji wydajno ci sta oobrotowych pomp obiegowych z silnikami trójfazowymi dost pnych w handlu Do wszystkich rodzajów regulacji w instalacjach grzewczych/klimatyzacyjnych oraz do podwy szania ci nienia Podzia wydajno ci na maks. 6 pomp Moc znamionowa do P 2 = 30 kw (wi ksza moc na zapytanie) Zakres pr dko ci obrotowej pomi dzy 100% a 40% Z urz dzeniem do pe nego zabezpieczenia silnika 4 Zmiany techniczne zastrze one

5 Urz dzenia steruj ce i systemy regulacyjne Wskazówki dotycz ce doboru Urz dzenia steruj ce i systemy regulacyjne Wskazówki dotycz ce doboru Zmiany techniczne zastrze one 09/2008 WILO SE Katalog Wilo A1-50 Hz - Pompy obiegowe w konstrukcji bezd awnicowej Regulacja wydajno ci pomp Nadwy ka wydajno ci pomp w zale no ci od obci enia Pompy obiegowe oraz ruroci gi w instalacjach centralnego ogrzewania i klimatyzacyjnych dobierane s stosownie do przewidywanego maksymalnego zapotrzebowania na ciep o w zale no ci od warunków klimatycznych. Stan maksymalnego obci enia wyst puje jednak tylko przez kilka dni w ci gu ca ego sezonu grzewczego lub klimatyzacyjnego. Specyficzna, zale na od po o enia danej miejscowo ci krzywa obci enia instalacji grzewczej przedstawiona zosta a na poni szym wykresie. W celu dostosowania wydajno ci do chwilowego zapotrzebowania, centralne i zdecentralizowane systemy regulacyjne stale ingeruj w prac instalacji; w wi kszo ci przypadków powoduj one redukcj przep ywu przy jednoczesnym zwi kszeniu wysoko ci podnoszenia pomp. Takie sytuacje podczas eksploatacji pompy s nieekonomiczne, poniewa przy ma ym przep ywie wystarczaj ma e wysoko ci podnoszenia; poza tym nale y koniecznie wyeliminowa powstaj ce w takich sytuacjach szumy hydrauliczne. Stopień obciążenia Przedział pracy Dni grzewcze Rozwi zania Wilo: Dopasowanie wydajno ci pomp w zale no ci od obci enia instalacji Rodzaj sterowania/regulacji Zintegrowana, bezstopniowa regulacja ró nicy ci nie Zale ne od czasu za czanie/wy czanie pompy pojedyncze Sterowanie prac pomp podwójnych Bezstopniowa regulacja wydajno ci urz dzenia z jedn lub kilkoma pompami Typ pompy/ rodzaj pompy Stratos/Stratos-Z Stratos ECO/Stratos ECO-Z TOP-E IP-E/IL-E Rys.: Stopie obci enia instalacji grzewczej w sezonie grzewczym ok h Wielko sygna u/ regulacji p System sterowania/ regulacji Wyposa enie standardowe TOP-Z t SK 601 Star-Z t S1R-h/SK 601 RS t SK 601 Stratos/Stratos-Z/ Stratos-D/Stratos-ZD p, t IF-Modu Stratos TOP-E/-ED p, t IF-Modu IP-E/DP-E p, t IL-E/DL-E p, t IF-Modu Pompy d awnicowe i bezd awnicowe p, +T, T, t S2R 3D/SD Pompy d awnicowe i bezd awnicowe p, ±T, T, t, DDC System CR, system CC, system VR Zabezpieczenie silnika Pompy bezd awnicowe SK 602/SK 622 Automatyzacja w budynkach Wilo-Control p = ró nica ci nie ±T = temperatura zasilania/powrotu T = ró nica temperatur t = czas Katalog Wilo Urz dzenia steruj ce i systemy regulacyjne 5

6 Urz dzenia steruj ce i systemy regulacyjne Wskazówki dotycz ce doboru Konieczno regulacji W przesz o ci o zastosowaniu urz dze reguluj cych prac pomp w instalacjach grzewczych decydowa y w zasadzie trzy powody, warunkowane g ównie przez rozwój technicznego wyposa enia budynków i przez uwzgl dnienie rosn cych wymaga u ytkowników dotycz cych oszcz dno ci energii. Urz dzenia steruj ce i systemy regulacyjne Wskazówki dotycz ce doboru Zmiany techniczne zastrze one 09/2008 WILO SE Katalog Wilo A1-50 Hz - Pompy obiegowe w konstrukcji bezd awnicowej 1. Optymalizacja dzia ania Dopasowanie wydajno ci/ciep a do aktualnego zapotrzebowania, szczególnie w celu stabilizacji warunków hydraulicznych i zmniejszenia strat cyrkulacyjnych. 2. Ekonomiczno Obni enie zu ycia pr du i kosztów eksploatacyjnych, szczególnie przy cz ciowym i niskim obci eniu (a wi c w ponad 80% czasu pracy instalacji). 3. Komfort Eliminacja szumów w instalacji, szczególnie szumów przep ywowych i szumów w zaworach termostatycznych. Zmniejszenie zu ycia energii elektrycznej ze wzgl du na redukcj emisji CO 2 i ochron rodowiska naturalnego. Jak wiadomo produkcja energii elektrycznej na bazie paliw kopalnych poci ga za sob emisj znacznych ilo ci CO 2 do atmosfery. W Niemczech przyjmuje si do celów obliczeniowych, e wytworzenie 1 kwh w elektrociep owni powoduje emisj ok. 0,56 kg CO 2 do atmosfery. Decyduj cym czynnikiem wp ywaj cym na dzia ania powoduj ce redukcj pobieranej przez pomp mocy, jest znaczny udzia zu ycia energii przez pompy w ca kowitym zu yciu energii w budynku. Przyczyn tego jest d ugi czas pracy pompy oraz ogólnie znane zjawisko przewymiarowania pomp w instalacjach grzewczych, co z kolei niekorzystnie wp ywa na bilans energetyczny. 2-krotne, a nawet 5-krotne przewymiarowywanie nie jest zjawiskiem nadzwyczajnym. Jak wida, dwukrotne zwi kszenie pr dko ci obrotowej powoduje dwukrotne zwi kszenie przep ywu, czterokrotne wysoko ci podnoszenia i ok. 7- do 8-krotne zwi kszenie mocy nap dowej H (%) 1,2n 1,1n 1,0n 0,9n 0,8n 0,7n 0,6n P (%) 1,2n 1,1n 1,0n 0,9n 0,8n 0,7n 0,6n Rys.: Charakterystyki pompy pracuj cej przy ró nych pr dko ciach obrotowych Q[m³/h] Q[m³/h] Budynek jednorodzinny 10 15% ca ego zapotrzebowania budynku na energi zu ywaj pompy, poniewa... Du y budynek 5 8% ca ego zapotrzebowania budynku na energi zu ywaj pompy, - w budynkach s dwie do czterech pomp (ogrzewanie/instalacja c.w.u./podgrzewacze pojemno ciowe itd.) pracuj ce ok h do 5000 h/a (w zale no ci od zastosowania), tzn. przy przeci tnie trzech pompach: 3 x 65 W x ok h/a = ok. 700 kwh/a dla porównania: przeci tne, statystyczne zu ycie ca kowite w przypadku domu jednorodzinnego = ok do 8000 kwh Regulacja wydajno ci pomp poprzez zmian pr dko ci obrotowej Spo ród wielu metod stosowanych w przesz o ci w celu dostosowania wydajno ci pomp w instalacjach grzewczych, jak np. koncepcje mechaniczno-hydrauliczne (bypas/d awienie itp.) najszerzej przyj a si koncepcja zmiany pr dko ci obrotowej. Zapewnia ona wysok sprawno i jest atwa w stosowaniu, a parametry okre laj ce osi gi pompy, takie jak przep yw (wydajno ), ró nica ci nienia (wysoko podnoszenia) i moc, zale bezpo rednio od pr dko ci obrotowej. n 1 /n 2 = Q 1 /Q 2 (n 1 /n 2 )2 = H 1 /H 2 (n 1 /n 2 )3 = P 1 /P 2 6 Zmiany techniczne zastrze one

7 Urz dzenia steruj ce i systemy regulacyjne Wskazówki dotycz ce doboru (pompy pojedyncze) Urz dzenia steruj ce i systemy regulacyjne Wskazówki dotycz ce doboru (pompy pojedyncze) Zmiany techniczne zastrze one 09/2008 WILO SE Katalog Wilo A1-50 Hz - Pompy obiegowe w konstrukcji bezd awnicowej Funkcja Typ pompy Wilo TOP-S 25/5 TOP-S 25/7 Urz dzenie podstawowe 3~ WA lub SE Bezstopniowa regulacja pr dko ci obrotowej systemów Wilo-CR Praca z nastawnikiem TOP-S 25/10 CR 1,1-1 Modu DDC p-c Ró nica ci nie ( p) Temperatura DDC p-v/ p-q 1) Czujnik sygna u ±T T DDG 3) Wyposa enie podstawowe 10 Modu temperatury TOP-S 25/13 TOP-S 30/4 TOP-S 30/5 TOP-S 30/7 TOP-S 30/10 CR 1,1 1 TOP-S 40/4 TOP-S 40/7 TOP-S 40/10 CR 1, TOP-S 40/15 CR 2, TOP-S 50/4 TOP-S 50/7 TOP-S 50/10 CR 1, TOP-S 50/15 CR 2,2 1 Modu DDC Wyposa enie 20 TOP-S 65/7 CR 1,1 1 podstawowe 10 TOP-S 65/10 CR 1, TOP-S 65/13 CR 2, TOP-S 65/15 CR 2, TOP-S 80/7 CR 1, TOP-S 80/10 CR 2, TOP-S 80/15 CR 2, TOP-S 80/20 CR 3, TOP-S 100/10 CR 2, WA = monta na cienny SE = monta w szafie sterowniczej WA/SE = monta na cienny lub w szafie sterowniczej 3~ = silnik na pr d trójfazowy 1~ = silnik na pr d jednofazowy 1) Wymagany czujnik przep ywu wykonuje u ytkownik 2) Modu temperatury w razie potrzeby zamawia oddzielnie: Modu temperatury KTY 10: Czujnik temperatury TSG w zakresie dostawy Modu temperatury PT 100: Czujnik temperatury wykonuje u ytkownik 3) Czujnik sygna u DDG zamawia oddzielnie (poda zakres pomiarowy) 10 Modu temperatury 2) Katalog Wilo Urz dzenia steruj ce i systemy regulacyjne 7

8 Urz dzenia steruj ce i systemy regulacyjne Wskazówki dotycz ce doboru (pompy pojedyncze) Typ pompy Wilo AXL 80/ TOP-RL 25/7,5 TOP-RL 30/4 TOP-RL 30/6,5 TOP-RL 30/7,5 TOP-RL 40/4 SE 110-N SE 125-N SE 150-N SE 200-N Star-RS 15/4 Star-RS 15/6 Star-RS 25/2 Star-RS 25/4 Star-RS 25/6 Star-RS 25/7 Star-RS 25/8 Star-RS 30/2 Star-RS 30/4 Star-RS 30/6 Star-RS 30/7 Star-RS 30/8 TOP-D 30/40/50 TOP-D 65/80/100/125 Urz dzenie podstawowe 3~ WA lub SE WA = monta na cienny SE = monta w szafie sterowniczej WA/SE = monta na cienny lub w szafie sterowniczej 3~ = silnik na pr d trójfazowy 1~ = silnik na pr d jednofazowy Funkcja Bezstopniowa regulacja pr dko ci obrotowej systemów Wilo-CR Praca z nastawnikiem 1) Wymagany czujnik przep ywu wykonuje u ytkownik 2) Modu temperatury w razie potrzeby zamawia oddzielnie: Modu temperatury KTY 10: Czujnik temperatury TSG w zakresie dostawy Modu temperatury PT 100: Czujnik temperatury wykonuje u ytkownik 3) Czujnik sygna u DDG zamawia oddzielnie (poda zakres pomiarowy) p-c Ró nica ci nie ( p) Temperatura DDC p-v/ p-q 1) Czujnik sygna u ±T T DDG 3) 8 Zmiany techniczne zastrze one

9 Urz dzenia steruj ce i systemy regulacyjne Wskazówki dotycz ce doboru (pompy pojedyncze) Funkcja Bezstopniowa regulacja pr dko ci obrotowej systemów Wilo-CR Typ pompy Wilo Star-Z 15 Star-Z 20/1 Star-Z 25/2 TOP-Z 20/4 TOP-Z 25/6 TOP-Z 25/10 TOP-Z 30/7 TOP-Z 30/10 TOP-Z 40/7 TOP-Z 50/7, 65/10, TOP-Z 80/10 Urz dzenie podstawowe 3~ WA lub SE Praca z nastawnikiem p-c Ró nica ci nie ( p) Temperatura DDC p-v/ p-q 1) Czujnik sygna u ±T T DDG 3) WA = monta na cienny SE = monta w szafie sterowniczej WA/SE = monta na cienny lub w szafie sterowniczej 3~ = silnik na pr d trójfazowy 1~ = silnik na pr d jednofazowy 1) Wymagany czujnik przep ywu wykonuje u ytkownik 2) Modu temperatury w razie potrzeby zamawia oddzielnie: Modu temperatury KTY 10: Czujnik temperatury TSG w zakresie dostawy Modu temperatury PT 100: Czujnik temperatury wykonuje u ytkownik 3) Czujnik sygna u DDG zamawia oddzielnie (poda zakres pomiarowy) Katalog Wilo Urz dzenia steruj ce i systemy regulacyjne 9

10 Urz dzenia steruj ce i systemy regulacyjne Wskazówki dotycz ce doboru (pompy pojedyncze) Urz dzenia steruj ce i systemy regulacyjne Wskazówki dotycz ce doboru (pompy pojedyncze) Zmiany techniczne zastrze one 09/2008 WILO SE Katalog Wilo A1-50 Hz - Pompy obiegowe w konstrukcji bezd awnicowej Funkcja Typ pompy Wilo TOP-S 25/5 TOP-S 25/7 TOP-S 25/10 TOP-S 30/4 TOP-S 30/5 TOP-S 30/7 TOP-S 30/10 Urz dzenie podstawowe 3~ WM Bezstopniowa regulacja pr dko ci obrotowej systemu CC Wilo Praca z nastawnikiem p-c Ró nica ci nie ( p) Temperatura DDC p-v 1) Czujnik sygna u ±T T DDG 3) CC-HVAC 1x1,1 FC Wyposa enie podstawowe Wyposa enie podstawowe 10 Modu temperatury PT 100 CC-HVAC 1x1,1 FC TOP-S 40/4 TOP-S 40/7 10 CC-HVAC 1x1,1 FC TOP-S 40/10 10 TOP-S 40/15 CC-HVAC 1x1,1 FC 20 TOP-S 50/4 TOP-S 50/7 CC-HVAC 1x1,1 FC 10 TOP-S 50/10 10 TOP-S 50/15 CC-HVAC 1x2,2 FC Wyposa enie Wyposa enie 20 TOP-S 65/7 CC-HVAC 1x1,1 FC podstawowe podstawowe 10 TOP-S 65/10 CC-HVAC 1x1,1 FC 10 TOP-S 65/13 CC-HVAC 1x2,2 FC 20 TOP-S 65/15 CC-HVAC 1x2,2 FC 20 TOP-S 80/7 CC-HVAC 1x1,1 FC 10 TOP-S 80/10 CC-HVAC 1x2,2 FC 10 TOP-S 80/15 CC-HVAC 1x2,2 FC 20 TOP-S 80/20 CC-HVAC 1x3,0 FC 20 TOP-S 100/10 CC-HVAC 1x2,2 FC 10 WM = monta na cienny 3~= silnik trójfazowy 1~= silnik na pr d jednofazowy 1) Wymagany czujnik przep ywu wykonuje u ytkownik 2) Modu temperatury PT 100 w razie potrzeby zamawia dodatkowo, czujnik temperatury zapewnia u ytkownik 3) Czujnik sygna u DDG zamawia oddzielnie (poda zakres pomiarowy) Modu temperatury PT 100 2) 10 Zmiany techniczne zastrze one

11 Urz dzenia steruj ce i systemy regulacyjne Wskazówki dotycz ce doboru (pompy pojedyncze) Typ pompy Wilo Star-RS 25/2 Star-RS 25/4 Star-RS 25/6 Star-RS 30/2 Star-RS 30/4 Star-RS 30/6 TOP-D 30/40/50 TOP-D 65/80/100/125 Star-Z 15 Star-Z 20/1 Star-Z 25/2 TOP-Z 20/4 TOP-Z 25/6 TOP-Z 25/10 TOP-Z 30/7 TOP-Z 30/10 TOP-Z 40/7 TOP-Z 50/7, 65/10, 80/10 WM = monta na cienny 3~= silnik trójfazowy 1~= silnik na pr d jednofazowy Urz dzenie podstawowe 3~ WM Funkcja Bezstopniowa regulacja pr dko ci obrotowej systemu CC Wilo Praca z nastawnikiem p-c Ró nica ci nie ( p) Temperatura DDC p-v 1) Czujnik sygna u ±T T DDG 3) 1) Wymagany czujnik przep ywu wykonuje u ytkownik 2) Modu temperatury PT 100 w razie potrzeby zamawia dodatkowo, czujnik temperatury zapewnia u ytkownik 3) Czujnik sygna u DDG zamawia oddzielnie (poda zakres pomiarowy) Katalog Wilo Urz dzenia steruj ce i systemy regulacyjne 11

12 Urz dzenia steruj ce i systemy regulacyjne Wskazówki dotycz ce doboru (pompy podwójne wzgl dnie 2 pompy pojedyncze) Urz dzenia steruj ce i systemy regulacyjne Wskazówki dotycz ce doboru (pompy podwójne wzgl dnie 2 pompy pojedyncze) Zmiany techniczne zastrze one 09/2008 WILO SE Katalog Wilo A1-50 Hz - Pompy obiegowe w konstrukcji bezd awnicowej Pompy podwójne Typ pompy Wilo 2 pompy pojedyncze Zal. od czasu Funkcja Uk ad 2 pomp pracuj cych zamiennie lub z do czaniem (maks./min.) System Wilo-SR Pr d jednofazowy (1~) Pr d trójfazowy (3~) Temperatura (+T) Czujnik sygna u Ró nica temperatur ( T) Ró nica ci nie ( p) Zal. od czasu Urz dzenie podstawowe Urz dzenie podstawowe Temperatura (+T) Czujnik sygna u Ró nica temperatur ( T) Ró nica ci nie ( p) 1~ 3~ WA/SE DDM 1) WA/SE DDM 1) 2 x TOP-S 25/5 S2R 3D TF DTS/SK S2R 3D TF DTS/SK x TOP-S 25/7 S2R 3D TF DTS/SK S2R 3D TF DTS/SK x TOP-S 25/10 S2R 3D TF DTS/SK S2R 3D TF DTS/SK x TOP-S 25/13 S2R 3D TF DTS/SK S2R 3D TF DTS/SK x TOP-S 30/4 S2R 3D TF DTS/SK S2R 3D TF DTS/SK TOP-SD 30/5 2 x TOP-S 30/5 S2R 3D TF DTS/SK S2R 3D TF DTS/SK TOP-SD 32/7 2 x TOP-S 30/7 S2R 3D TF DTS/SK S2R 3D TF DTS/SK TOP-SD 32/10 2 x TOP-S 30/10 S2R 3D TF DTS/SK S2R 3D TF DTS/SK x TOP-S 40/4 S2R 3D TF DTS/SK S2R 3D TF DTS/SK TOP-SD 40/3 S2R 3D TF DTS/SK S2R 3D TF DTS/SK TOP-SD 40/7 2 x TOP-S 40/7 S2R 3D TF DTS/SK S2R 3D TF DTS/SK TOP-SD 40/10 2 x TOP-S 40/10 S2R 3D TF DTS/SK S2R 3D TF DTS/SK x TOP-S 50/4 S2R 3D TF DTS/SK S2R 3D TF DTS/SK TOP-SD 50/7 2 x TOP-S 50/7 S2R 3D TF DTS/SK S2R 3D TF DTS/SK TOP-SD 50/10 2 x TOP-S 50/10 S2R 3D TF DTS/SK S2R 3D TF DTS/SK TOP-SD 40/15 2 x TOP-S 40/15 S2R 3D TF DTS/SK S2R 3D TF DTS/SK TOP-SD 50/15 2 x TOP-S 50/15 S2R 3D TF DTS/SK x TOP-S 65/7 S2R 3D TF DTS/SK S2R 3D TF DTS/SK TOP-SD 65/10 2 x TOP-S 65/10 S2R 3D TF DTS/SK S2R 3D TF DTS/SK TOP-SD 65/13 2 x TOP-S 65/13 TOP-SD 65/15 2 x TOP-S 65/15 TOP-SD 80/7 (tylko 1~) S2R 3D TF DTS/SK x TOP-S 80/7 S2R 3D TF DTS/SK S2R 3D TF DTS/SK WA = monta na cienny SE = monta w szafie sterowniczej WA/SE = monta na cienny lub w szafie sterowniczej 3~ = silnik na pr d trójfazowy 1~ = silnik na pr d jednofazowy Urz dzenie podstawowe + czujnik sygna u/modu obci enia wed ug wyboru (zamawia oddzielnie) 1) Poda zakres pomiarowy czujnika DDM 12 Zmiany techniczne zastrze one

13 Urz dzenia steruj ce i systemy regulacyjne Wskazówki dotycz ce doboru (pompy podwójne wzgl dnie 2 pompy pojedyncze) Typ pompy Wilo Zal. od czasu Pompy 2 pompy 1~ 3~ podwójne pojedyncze WA/SE DDM 1) WA/SE DDM 1) TOP-SD 80/10 2 x TOP-S 80/10 10 TOP-SD 80/15 2 x TOP-S 80/15 16 S2R 3D TF DTS/SK 610 TOP-SD 80/20 2 x TOP-S 80/ x TOP-S 100/ x AXL 80/ S2R 3D TF DTS/SK x TOP-RL 25/7,5 S2R 3D TF DTS/SK x TOP-RL 30/4 S2R 3D TF DTS/SK x TOP-RL 30/6,5 S2R 3D TF DTS/SK x TOP-RL 30/7,5 S2R 3D TF DTS/SK x TOP-RL 40/4 S2R 3D TF DTS/SK x SE 110-N S2R 3D TF DTS/SK SE 125-N-TW 2 x SE 125-N S2R 3D TF DTS/SK SE 150-N-TW 2 x SE 150-N S2R 3D TF DTS/SK SE 200-N-TW 2 x SE 200-N S2R 3D TF DTS/SK WA = monta na cienny SE = monta w szafie sterowniczej WA/SE = monta na cienny lub w szafie sterowniczej 3~ = silnik na pr d trójfazowy 1~ = silnik na pr d jednofazowy Funkcja Uk ad 2 pomp pracuj cych zamiennie lub z do czaniem (maks./min.) System Wilo-SR Pr d jednofazowy (1~) Pr d trójfazowy (3~) Temperatura (+T) Czujnik sygna u Ró nica temperatur ( T) Ró nica ci nie ( p) Urz dzenie podstawowe + czujnik sygna u/modu obci enia wed ug wyboru (zamawia oddzielnie) 1) Poda zakres pomiarowy czujnika DDM Zal. od czasu Urz dzenie podstawowe Urz dzenie podstawowe Temperatura (+T) Czujnik sygna u Ró nica temperatur ( T) Ró nica ci nie ( p) Katalog Wilo Urz dzenia steruj ce i systemy regulacyjne 13

14 Urz dzenia steruj ce i systemy regulacyjne Wskazówki dotycz ce doboru (pompy podwójne wzgl dnie 2 pompy pojedyncze) Pompy podwójne Typ pompy Wilo 2 pompy pojedyncze Zal. od czasu 2 x Star-RS 15/4 S2R 3D 2 x Star-RS 15/6 S2R 3D 2 x Star-RS 25/2 S2R 3D 2 x Star-RS 25/4 S2R 3D 2 x Star-RS 25/6 S2R 3D 2 x Star-RS 25/7 S2R 3D 2 x Star-RS 25/8 S2R 3D 2 x Star-RS 30/2 S2R 3D Star-RSD 30/4 2 x Star-RS 30/4 S2R 3D Star-RSD 30/6 2 x Star-RS 30/6 S2R 3D 2 x Star-RS 30/7 S2R 3D 2 x Star-RS 30/8 S2R 3D WA = monta na cienny SE = monta w szafie sterowniczej WA/SE = monta na cienny lub w szafie sterowniczej 3~ = silnik na pr d trójfazowy 1~ = silnik na pr d jednofazowy Funkcja Uk ad 2 pomp pracuj cych zamiennie lub z do czaniem (maks./min.) System Wilo-SR Pr d jednofazowy (1~) Pr d trójfazowy (3~) Temperatura (+T) Czujnik sygna u Ró nica temperatur ( T) Ró nica ci nie ( p) Zal. od czasu Urz dzenie podstawowe Urz dzenie podstawowe Temperatura (+T) Czujnik sygna u Ró nica temperatur ( T) Ró nica ci nie ( p) 1~ 3~ WA/SE DDM 1) WA/SE DDM 1) Urz dzenie podstawowe + czujnik sygna u/modu obci enia wed ug wyboru (zamawia oddzielnie) 1) Poda zakres pomiarowy czujnika DDM 14 Zmiany techniczne zastrze one

15 Urz dzenia steruj ce i systemy regulacyjne Wskazówki dotycz ce doboru (pompy podwójne wzgl dnie 2 pompy pojedyncze) Urz dzenia steruj ce i systemy regulacyjne Wskazówki dotycz ce doboru (pompy podwójne wzgl dnie 2 pompy pojedyncze) Zmiany techniczne zastrze one 09/2008 WILO SE Katalog Wilo A1-50 Hz - Pompy obiegowe w konstrukcji bezd awnicowej Funkcja Bezstopniowa regulacja pr dko ci obrotowej System Wilo-CR Praca z nastawnikiem Ró nica ci nie ( p) p-c Temperatura Pompy podwójne Typ pompy Wilo 2 pompy pojedyncze Urz dzenie podstawowe 3~ WA lub SE DDC p-v/ p-q 1) Czujnik sygna u ±T T DDG 3) 2 x TOP-S 25/5 2 x TOP-S 25/7 2 x TOP-S 25/10 CR 1,1 2 Modu DDC Wyposa enie podstawowe 10 Modu temperatury 2) 2 x TOP-S 25/13 2 x TOP-S 30/4 TOP-SD 30/5 2 x TOP-S 30/5 TOP-SD 32/7 2 x TOP-S 30/7 TOP-SD 32/10 2 x TOP-S 30/10 CR 1,1 2 Modu DDC Wyposa enie podstawowe 10 Modu temperatury 2) 2 x TOP-S 40/4 WA = monta na cienny SE = monta w szafie sterowniczej WA/SE = monta na cienny lub w szafie sterowniczej 3~= silnik trójfazowy 1~= silnik na pr d jednofazowy 1) Wymagany czujnik przep ywu wykonuje u ytkownik 2) Modu temperatury w razie potrzeby zamawia oddzielnie: Modu temperatury KTY 10: Czujnik temperatury TSG w zakresie dostawy Modu temperatury PT 100: Czujnik temperatury wykonuje u ytkownik 3) Czujnik sygna u DDG zamawia oddzielnie (poda zakres pomiarowy) Katalog Wilo Urz dzenia steruj ce i systemy regulacyjne 15

16 Urz dzenia steruj ce i systemy regulacyjne Wskazówki dotycz ce doboru (pompy podwójne wzgl dnie 2 pompy pojedyncze) Funkcja Bezstopniowa regulacja pr dko ci obrotowej System Wilo-CR Praca znastawnikiem Ró nica ci nie ( p) p-c Temperatura Pompy podwójne Typ pompy Wilo 2 pompy pojedyncze TOP-SD 40/3 CR 1,1 2 TOP-SD 40/7 2 x TOP-S 40/7 CR 1, TOP-SD 40/10 2 x TOP-S 40/10 CR 1, TOP-SD 40/15 2 x TOP-S 40/15 CR 2, x TOP-S 50/4 CR 1, TOP-SD 50/7 2 x TOP-S 50/7 CR 1, TOP-SD 50/10 2 x TOP-S 50/10 CR 1, TOP-SD 50/15 2 x TOP-S 50/15 CR 2,2 2 Wyposa enie 20 2 x TOP-S 65/7 CR 1,1 2 Modu DDC podstawowe 10 TOP-SD 65/10 2 x TOP-S 65/10 CR 1, TOP-SD 65/13 2 x TOP-S 65/13 CR 2, TOP-SD 65/15 2 x TOP-S 65/15 CR 2, x TOP-S 80/7 CR 1, TOP-SD 80/10 2 x TOP-S 80/10 CR 2, TOP-SD 80/15 2 x TOP-S 80/15 CR 2, TOP-SD 80/20 2 x TOP-S 80/20 CR 3, x TOP-S 100/10 CR 2, Modu temperatury 2) 2 x AXL 80/ x TOP-RL 25/7,5 2 x TOP-RL 30/4 2 x TOP-RL 30/6,5 2 x TOP-RL 30/7,5 2 x TOP-RL 40/4 WA = monta na cienny SE = monta w szafie sterowniczej WA/SE = monta na cienny lub w szafie sterowniczej 3~= silnik trójfazowy 1~= silnik na pr d jednofazowy Urz dzenie podstawowe 3~ WA lub SE 1) Wymagany czujnik przep ywu wykonuje u ytkownik 2) Modu temperatury w razie potrzeby zamawia oddzielnie: Modu temperatury KTY 10: Czujnik temperatury TSG w zakresie dostawy Modu temperatury PT 100: Czujnik temperatury wykonuje u ytkownik 3) Czujnik sygna u DDG zamawia oddzielnie (poda zakres pomiarowy) DDC p-v/ p-q 1) Czujnik sygna u ±T T DDG 3) 16 Zmiany techniczne zastrze one

17 Urz dzenia steruj ce i systemy regulacyjne Wskazówki dotycz ce doboru (pompy podwójne wzgl dnie 2 pompy pojedyncze) Funkcja Bezstopniowa regulacja pr dko ci obrotowej System Wilo-CR Praca z nastawnikiem Ró nica ci nie ( p) p-c Temperatura Typ pompy Wilo Pompy podwójne 2 pompy pojedyncze 2 x SE 110-N SE 125 N-TW 2 x SE 125-N SE 150 N-TW 2 x SE 150-N SE 200 N-TW 2 x SE 200-N 2 x Star-RS 15/4 2 x Star-RS 15/6 2 x Sta-RS 25/2 2 x Star-RS 25/4 2 x Star-RS 25/6 2 x Star-RS 25/7 2 x Star-RS 25/8 2 x Star-RS 30/2 Star-RSD 30/4 2 x Star-RS 30/4 Star-RSD 30/6 2 x Star-RS 30/6 2 x Star-RS 30/7 2 x Star-RS 30/8 Urz dzenie podstawowe 3~ WA lub SE DDC p-v/ p-q 1) Czujnik sygna u ±T T DDG 3) WA = monta na cienny SE = monta w szafie sterowniczej WA/SE = monta na cienny lub w szafie sterowniczej 3~= silnik trójfazowy 1~= silnik na pr d jednofazowy 1) Wymagany czujnik przep ywu wykonuje u ytkownik 2) Modu temperatury w razie potrzeby zamawia oddzielnie: Modu temperatury KTY 10: Czujnik temperatury TSG w zakresie dostawy Modu temperatury PT 100: Czujnik temperatury wykonuje u ytkownik 3) Czujnik sygna u DDG zamawia oddzielnie (poda zakres pomiarowy) Katalog Wilo Urz dzenia steruj ce i systemy regulacyjne 17

18 Urz dzenia steruj ce i systemy regulacyjne Wskazówki dotycz ce doboru (pompy podwójne wzgl dnie 2 pompy pojedyncze) Urz dzenia steruj ce i systemy regulacyjne Wskazówki dotycz ce doboru (pompy podwójne wzgl dnie 2 pompy pojedyncze) Zmiany techniczne zastrze one 09/2008 WILO SE Katalog Wilo A1-50 Hz - Pompy obiegowe w konstrukcji bezd awnicowej Funkcja Bezstopniowa regulacja pr dko ci obrotowej System Wilo-CC Praca z nastawnikiem Ró nica ci nie ( p) p-c Temperatura Pompy podwójne Typ pompy Wilo 2 pompy pojedyncze Urz dzenie podstawowe 3~ WM DDC p-v 1) Czujnik sygna u ±T T DDG 3) 2 x TOP-S 25/5 2 x TOP-S 25/7 2 x TOP-S 25/10 CC-HVAC 2x1,1 FC Wyposa enie podstawowe Wyposa enie podstawowe 10 Modu temperatury PT 100 2) 2 x TOP-S 30/4 TOP-SD 30/5 2 x TOP-S 30/5 TOP-SD 32/7 2 x TOP-S 30/7 2 x TOP-S 30/10 CC-HVAC 2x1,1 FC Wyposa enie podstawowe Wyposa enie podstawowe 10 Modu temperatury PT 100 2) 2 x TOP-S 40/4 TOP-SD 40/3 2 x TOP-S 40/7 CC-HVAC 2x1,1 FC TOP-SD 40/7 2 x TOP-S 40/7 CC-HVAC 2x1,1 FC 10 TOP-SD 40/10 2 x TOP-S 40/10 CC-HVAC 2x1,1 FC 10 TOP-SD 40/15 2 x TOP-S 40/15 CC-HVAC 2x1,1 FC 20 2 x TOP-S 50/4 CC-HVAC 2x1,1 FC 10 TOP-SD 50/7 2 x TOP-S 50/7 CC-HVAC 2x1,1 FC 10 TOP-SD 50/10 2 x TOP-S 50/10 CC-HVAC 2x1,1 FC 10 TOP-SD 50/15 2 x TOP-S 50/15 CC-HVAC 2x2,2 FC 20 2 x TOP-S 65/7 CC-HVAC 2x1,1 FC Wyposa enie Wyposa enie podstawowe podstawowe 10 TOP-SD 65/10 2 x TOP-S 65/10 CC-HVAC 2x1,1 FC 10 TOP-SD 65/13 2 x TOP-S 65/13 CC-HVAC 2x2,2 FC 20 TOP-SD 65/15 2 x TOP-S 65/15 CC-HVAC 2x2,2 FC 20 2 x TOP-S 80/7 CC-HVAC 2x1,1 FC 10 TOP-SD 80/10 2 x TOP-S 80/10 CC-HVAC 2x2,2 FC 10 TOP-SD 80/15 2 x TOP-S 80/15 CC-HVAC 2x2,2 FC 20 TOP-SD 80/20 2 x TOP-S 80/20 CC-HVAC 2x3,0 FC 20 2 x TOP-S 100/10 CC-HVAC 2x2,2 FC 10 WM = monta na cienny 3~ = silnik na pr d trójfazowy 1~ = silnik na pr d jednofazowy 1) Wymagany czujnik przep ywu wykonuje u ytkownik 2) Modu temperatury PT 100 w razie potrzeby zamawia dodatkowo, czujnik temperatury zapewnia u ytkownik 3) Czujnik sygna u DDG zamawia oddzielnie (poda zakres pomiarowy) 10 Modu temperatury PT 100 2) 18 Zmiany techniczne zastrze one

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810 Przekaźniki czasowe Modułowe przekaźniki czasowe zaprojektowane są do montażu w skrzynkach sterowniczych. Umożliwiają sterowanie pracą urządzeń w funkcji czasu. Podczas doboru przekaźnika czasowego należy

Bardziej szczegółowo

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 1 Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 2 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Konstrukcja zestawu ZKA35/3-6/4... 4 3. Zastosowanie... 7 4. Regulacja pracy pompy w zestawie... 7 5. Montaż zestawu

Bardziej szczegółowo

Wilo Yonos PICO-S. Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych

Wilo Yonos PICO-S. Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych Wilo Yonos PICO-S Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych DANE TECHNICZNE Budowa: Bezd awnicowa pompa obiegowa z przy czem gwintowanym, silnikiem synchronicznym EC (elektronicznie komutowanym) odpornym na

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

Ciep a woda u ytkowa Standardowe pompy bezd awnicowe (pompy pojedyncze)

Ciep a woda u ytkowa Standardowe pompy bezd awnicowe (pompy pojedyncze) Opis serii Wilo-Star-Z Konstrukcja Cyrkulacyjna pompa bezd awnicowa z przy czem gwintowanym. Zastosowanie Systemy cyrkulacyjne wody u ytkowej i podobne w technologii przemys owej i technice budowlanej.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM)

Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM) Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM) Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową, zasadą działania oraz sterowaniem bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami

Bardziej szczegółowo

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego Karta informacyjna wyrobu CD-W00 Data wydania 06 2001 CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego W prowadzenie Johson Controls posiada w swojej ofercie pełną linię przetworników przekształcających

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY I ZASILACZE

TRANSFORMATORY I ZASILACZE TRANSFORMATORY I ZASILACZE TOP TECHNIKA TOP JAKOŚĆ 66 TRANSFORMATORY STERUJĄCE JEDNO- I TRÓJFAZOWE ZASILACZE STABILIZOWANE I NIESTABILIZOWANE TOP ROZWIĄZANIE TOP TECHNIKA ZASILACZE IMPULSOWE TRANSFORMATORY

Bardziej szczegółowo

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751 Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego 33-300 Nowy Sącz ul. Zamenhoffa 1 tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 http://zpkz.nowysacz.pl e-mail biuro@ckp-ns.edu.pl NIP 7343246017 Regon 120493751 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

System centralnego ogrzewania

System centralnego ogrzewania System centralnego ogrzewania Zadaniem systemu ogrzewania jest zapewnienie odpowiedniej temperatury powietrza wewnątrz pomieszczeń w okresie zimy. Ogrzewanie wodne Ciepło dostarczane jest do budynku (instalacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl INSTRUKCJA OBS UGI 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do wspó pracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100, Pt1000 oraz termoparami J lub K. Wybór zakresu i typu czujnika

Bardziej szczegółowo

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe.

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Lekcja 173, 174 Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Silnik elektryczny asynchroniczny jest maszyną elektryczną zmieniającą energię elektryczną w energię mechaniczną, w której wirnik obraca się z

Bardziej szczegółowo

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości:

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości: Falowniki QX3 AGy AVy Wektorowe przetwornice częstotliwości: QUIX-QX3 ARTDriveG AGy ARTDriveAVy 0,37-5,5 kw 0,75-200 kw 0,75-630 kw do sterowania m. in. obrotów ślimaka plastyfikującego i pompy poprzez

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE I. DANE TECHNICZNE Opis działania. Opis elementów sterujących i kontrolnych... 3 Budowa...3 4 Dane znamionowe nagrzewnicy elektrycznej...3 5 Dane znamionowe.3 6 Lista

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne Dr inż. Andrzej Tatarek Siłownie cieplne 1 Wykład 3 Sposoby podwyższania sprawności elektrowni 2 Zwiększenie sprawności Metody zwiększenia sprawności elektrowni: 1. podnoszenie temperatury i ciśnienia

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

Przemienniki częstotliwości

Przemienniki częstotliwości 5 192 Przemienniki częstotliwości SED2 Przemienniki częstotliwości do regulacji obrotów silników zasilanych napięciem trójfazowym, służących do napędu pomp i wentylatorów. Zakres mocy: 0.37 kw do 90 kw

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjny zadajnik temperatury

Wielofunkcyjny zadajnik temperatury 1 37 Wielofunkcyjny zadajnik temperatury współpracujący z regulatorem ogrzewania Cyfrowy, wielofunkcyjny zadajnik do wygodnego, zdalnego sterowania regulatorem ogrzewania. Pokrętło nastawcze i przycisk

Bardziej szczegółowo

Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic

Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic Gazowa pompa ciepła różni się od pompy ciepła zasilanej energią elektryczną tym, że jej kompresor napędzany jest przez silnik gazowy. Agregat GHP (gazowej pompy ciepła)

Bardziej szczegółowo

Ciep a woda u ytkowa Standardowe pompy bezd awnicowe (pompy pojedyncze)

Ciep a woda u ytkowa Standardowe pompy bezd awnicowe (pompy pojedyncze) Opis serii Wilo-TOP-Z Konstrukcja Cyrkulacyjna pompa bezd awnicowa z przy czem gwintowanym lub ko nierzowym. Wst pnie wybierane stopnie pr dko ci do regulacji wydajno ci. Zastosowanie Systemy cyrkulacyjne

Bardziej szczegółowo

Type ETO2 Controller for ice and snow melting

Type ETO2 Controller for ice and snow melting Type ETO2 Controller for ice and snow melting 57652 06/08 (BJ) English page 2 Deutsch page 14 page 26 Russian page 38 SPIS TREŚCI Wyjaśnienie pojęć.................... Strona 26 Wprowadzenie.....................

Bardziej szczegółowo

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJ MONT U Licznik EIZ jest urz dzeniem do mierzenia mocy czynnej energii elektrycznej w instalacjach 1- i 3-fazowych. udowa oraz wymiary pozwalaj na atwy monta w rozdzielniach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa typu W-28 została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Przeznaczona jest przede wszystkim do

Bardziej szczegółowo

Automatyka. Etymologicznie automatyka pochodzi od grec.

Automatyka. Etymologicznie automatyka pochodzi od grec. Automatyka Etymologicznie automatyka pochodzi od grec. : samoczynny. Automatyka to: dyscyplina naukowa zajmująca się podstawami teoretycznymi, dział techniki zajmujący się praktyczną realizacją urządzeń

Bardziej szczegółowo

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI PX319 Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis złączy i elementów sterowania... 4 4. Ustawianie adresu DMX... 5 4.1. Ustawienia funkcji

Bardziej szczegółowo

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA HORNER APG 2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX Wyświetlacz graficzny, monochromatyczny o rozmiarach 240 x 128 lub 128 x 64 piksele. 256 kb pamięci programu. 2 porty szeregowe.

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA B3B-WX 20, B3B-WX 30, B3B-WX 40, B3B-WX 60 http://www.hakom.pl SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C D INSTRUKCJA OBS UGI Stabilizowane zasilacze pr du sta ego modele: DF173003C DF173005C WPRO WA DZ ENI E Przyrz dy serii DF17300XC s precyzyjnymi zasilaczami DC o jednym wyjciu i napi ciu regulowanym w

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA

AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA Gdańsk 2010 AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA Temat 12: Systemy sterowania stosowane w układach ogrzewania wolnostojących budynków mieszkalnych z wykorzystaniem powietrznej pompy ciepła: budowa +

Bardziej szczegółowo

Sterowanie maszyn i urządzeń

Sterowanie maszyn i urządzeń Sterowanie maszyn i urządzeń Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Sterowanie objętościowe Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie zasad sterowania objętościowego oraz wyznaczenie chłonności jednostkowej

Bardziej szczegółowo

Sterownik do rekuperatorów ERC20. Panel naścienny RMC20 do sterownika ERC20. Zarządzanie centralą przez Smartfon lub tablet

Sterownik do rekuperatorów ERC20. Panel naścienny RMC20 do sterownika ERC20. Zarządzanie centralą przez Smartfon lub tablet Sterownik do rekuperatorów anel naścienny RC0 do sterownika Zarządzanie centralą przez Smartfon lub tablet Sterownik (bez obudowy) Zarządzanie centrali przez Smarfon, tablet, lub komputer: Dla sterownika

Bardziej szczegółowo

Dobór nastaw PID regulatorów LB-760A i LB-762

Dobór nastaw PID regulatorów LB-760A i LB-762 1 z 5 Dobór nastaw PID regulatorów LB-760A i LB-762 Strojenie regulatorów LB-760A i LB-762 Nastawy regulatora PID Regulatory PID (rolnicze np.: LB-760A - poczynając od wersji 7.1 programu ładowalnego,

Bardziej szczegółowo

POMPA CIEP A SOLANKA - WODA

POMPA CIEP A SOLANKA - WODA POMPA CIEP A SOLANKA - WODA Monitorowanie parametrów pracy Ekran przegl dowy Niezawodne funkcjonowanie w najci szych Spr arki spiralne niezawodnie pracuj w najci szych PAROWNIK Urz dzenie rozprowadzaj

Bardziej szczegółowo

Przykłady oszczędności energii w aplikacjach napędowych

Przykłady oszczędności energii w aplikacjach napędowych Przykłady oszczędności energii w aplikacjach napędowych Doradca Techniczny: Roman Dziaduch Rev 5058-CO900C Oszczędności energetyczne dla pomp i wentylatorów z użyciem przemienników PowerFlex Rev 5058-CO900C

Bardziej szczegółowo

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych.

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. SYSTEM MONITORINGU FIRMY CAREL Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. Korzyści systemu 1. Możliwość kontroli parametrów pracy urządzeń sterowanych regulatorami

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

WĘZŁY POMPOWE 2016 AHU N 06.06.320 AHU N 06.06.320 Range: VENTUS VS 10 - VS 650 Range: VENTUS VS 10 - VS 650

WĘZŁY POMPOWE 2016 AHU N 06.06.320 AHU N 06.06.320 Range: VENTUS VS 10 - VS 650 Range: VENTUS VS 10 - VS 650 WĘZŁY POMPOWE 2016 ŁATWY MONTAŻ OBUDOWA WYKONANA Z EPP NATYCHMIASTOWA DOSTĘPNOŚĆ ATRAKCYJNA CENA Węzły pompowe VTS Węzły pompowe - to gotowe do podłączenia hydrauliczne układy regulacji wydajności nagrzewnic

Bardziej szczegółowo

3. BADA IE WYDAJ OŚCI SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ

3. BADA IE WYDAJ OŚCI SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ 1.Wprowadzenie 3. BADA IE WYDAJ OŚCI SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ Sprężarka jest podstawowym przykładem otwartego układu termodynamicznego. Jej zadaniem jest między innymi podwyższenie ciśnienia gazu w celu: uzyskanie

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV INDUSTRIAL MP3/WAV imp3_wav AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV ZASTOSOWANIE: - systemy powiadamiania głosowego w przemyśle (linie technologiczne, maszyny) - systemy ostrzegania,

Bardziej szczegółowo

Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT- GEO

Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT- GEO Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT- GEO Bezprzeponowy Płytowy Gruntowy Wymiennik Ciepła PROVENT-GEO to unikatowe, oryginalne rozwiązanie umożliwiające pozyskanie zawartego gruncie chłodu latem oraz ciepła

Bardziej szczegółowo

CITOTIG 240 & 310 AC/DC

CITOTIG 240 & 310 AC/DC CITOTIG 20 & 310 AC/DC Urządzenia do spawania metodą TIG prądem AC/DC dla bardzo wymagających specjalistów www.airliquidewelding.pl CITOTIG AC/DC CITOTIG AC/DC gwarantuje poprawę jakości i wydajności spawania.

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny Spis zawartości Lp. Str. 1. Zastosowanie 2 2. Budowa wzmacniacza RS485 3 3. Dane techniczne 4 4. Schemat elektryczny 5 5. Konfiguracja sieci z wykorzystaniem wzmacniacza RS485 6 6. Montaż i demontaż wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

CZUJNIKI OBECNOŚCI ARGUS OSZCZĘDZAJ ENERGIĘ Z CZUJNIKAMI OBECNOŚCI ARGUS

CZUJNIKI OBECNOŚCI ARGUS OSZCZĘDZAJ ENERGIĘ Z CZUJNIKAMI OBECNOŚCI ARGUS CZUJNIKI OBECNOŚCI ARGUS OSZCZĘDZAJ ENERGIĘ Z CZUJNIKAMI OBECNOŚCI ARGUS 5 CZUJNIKI OBECNOŚCI ARGUS TRZYMAJ KOSZTY ENERGII POD KONTROLĄ Wzrastające koszty energii oraz rosnąca świadomość ekologiczna w

Bardziej szczegółowo

Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytet Warszawski

Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytet Warszawski Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytet Warszawski, tel: +(48 22) 8222123, fax: +(48 22) 6592714 e-mail: slcj@slcj.uw.edu.pl http://www.slcj.uw.edu.pl Warszawa,24.02.2016 r. OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice

Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice J. Bargiel, H. Grzywok, M. Pyzik, A. Nowak, D. Góralski Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice Streszczenie W artykule przedstawiono główne elektroenergetyczne innowacyjne realizacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR10B/DP Wyłączny importer Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski sterownika

Bardziej szczegółowo

7. REZONANS W OBWODACH ELEKTRYCZNYCH

7. REZONANS W OBWODACH ELEKTRYCZNYCH OBWODY SYGNAŁY 7. EZONANS W OBWODAH EEKTYZNYH 7.. ZJAWSKO EZONANS Obwody elektryczne, w których występuje zjawisko rezonansu nazywane są obwodami rezonansowymi lub drgającymi. ozpatrując bezźródłowy obwód

Bardziej szczegółowo

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem.

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem. CH ODNICE WODNE Seria Seria 1 Przy pr dko ci powietrza wi kszej ni 2,5 m/sek proponuje si ustawia skraplacz, (zamawia si go oddzielnie), od tej strony, z której wychodzi powietrze z ch odnicy. B dzie on

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

Wykład 10. Urządzenia energoelektroniczne poprzez regulację napięcia, prądu i częstotliwości umoŝliwiają

Wykład 10. Urządzenia energoelektroniczne poprzez regulację napięcia, prądu i częstotliwości umoŝliwiają Serwonapędy w automatyce i robotyce Wykład 10 Piotr Sauer Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów Urządzenia energoelektroniczne Urządzenia energoelektroniczne poprzez regulację napięcia, prądu i częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Budowa systemów komputerowych

Budowa systemów komputerowych Budowa systemów komputerowych dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. PWSZ Instytut Politechniczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie k.patan@issi.uz.zgora.pl Współczesny system komputerowy System

Bardziej szczegółowo

Przyłącza magistrali struktura sieciowa DDL DDL-X-Tool. Broszura katalogowa

Przyłącza magistrali struktura sieciowa DDL DDL-X-Tool. Broszura katalogowa Przyłącza magistrali struktura sieciowa DDL Broszura katalogowa 2 Przyłącza magistrali struktura sieciowa DDL model V, Opcjonalne narzędzie ułatwiające uruchamianie komponentów DDL 3 Przyłącza magistrali

Bardziej szczegółowo

Moduł GSM generacja 1

Moduł GSM generacja 1 Moduł GSM generacja 1 Instrukcja instalacji Moduł wykonawczy dla systemu: Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Zasada działania modułu gsm... 3 3. Instalacja i uruchomienie urządzenia... 3 3.1 Elementy urządzenia...

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 100 ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 60 CM FDW 612 HL 3A 104 FDW 614 DTS 3B A++ 104 40 CM FDW 410 DH 3A 105 ZMYWARKI DO ZABUDOWY 101 ZMYWARKI FRANKE TWÓJ WYBÓR NAJLEPSZE PARAMETRY KLASA EFEKTYWNOŚCI Zmywanie

Bardziej szczegółowo

Udoskonalona wentylacja komory suszenia

Udoskonalona wentylacja komory suszenia Udoskonalona wentylacja komory suszenia Komora suszenia Kratka wentylacyjna Zalety: Szybkie usuwanie wilgoci z przestrzeni nad próbką Ograniczenie emisji ciepła z komory suszenia do modułu wagowego W znacznym

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/494/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 lutego 2014 r. Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy i Miasta Miechów do inwestycji służących

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

Regulamin. rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i kosztów podgrzewania wody użytkowej w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej Domy Spółdzielcze

Regulamin. rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i kosztów podgrzewania wody użytkowej w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej Domy Spółdzielcze Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 76/05 z dnia 15.12.2005 r. ze zmianą uchwałą nr 31/06 z dnia 21.06.2006 roku Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i kosztów podgrzewania wody użytkowej

Bardziej szczegółowo

Zawory typu RA-N z nastawą wstępną i nyplem samouszczelniającym

Zawory typu RA-N z nastawą wstępną i nyplem samouszczelniającym Zawory typu RA-N z nastawą wstępną i nyplem samouszczelniającym Zgodne z normą EN 215 Zastosowanie Wersja prosta Korpusy zaworów RA-N stosowane są w dwururowych instalacjach centralnego ogrze wania. Fabrycznie

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE ROZWI ZANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEP EJ WODY U YTKOWEJ

KOMPLEKSOWE ROZWI ZANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEP EJ WODY U YTKOWEJ KOMPLEKSOWE ROZWI ZANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEP EJ WODY U YTKOWEJ Modu HYDRO KIT zapewniaj cy ogrzewanie pod ogowe i ciep wod u ytkow czyni MULTI V kompletnym systemem HVAC. 128 HYDRO KIT atwa instalacja

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie. Wyszczególnienie

Wyszczególnienie. Wyszczególnienie TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW obowiązujące na terenie Gminy Miasta Tarnowa w roku taryfowym 2009 (od 1 marca 2009 r. do 28 lutego 2010 r.) Niniejsze taryfy

Bardziej szczegółowo

Pompy odkamieniające. Zmiana kierunku automatyczna. Zmiana kierunku ręczna. Przepływ zgodnie ze wskazówkami zegara

Pompy odkamieniające. Zmiana kierunku automatyczna. Zmiana kierunku ręczna. Przepływ zgodnie ze wskazówkami zegara Pompy odkamieniające Dostępne modele występują z ręcznym i automatycznym przełączaniem Niszczą osady po obu stronach obiegu wody przez co proces odkamieniania następuje samoczynnie, nawet przy prawie całkowicie

Bardziej szczegółowo

Czujnik ruchu i obecności PIR

Czujnik ruchu i obecności PIR Czujnik ruchu i obecności PIR MD-48B2 zewnętrzny Instrukcja obs³ugi i specyfikacja techniczna UWAGI WSTĘPNE Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją

Bardziej szczegółowo

Techniczne nauki М.М.Zheplinska, A.S.Bessarab Narodowy uniwersytet spożywczych technologii, Кijow STOSOWANIE PARY WODNEJ SKRAPLANIA KAWITACJI

Techniczne nauki М.М.Zheplinska, A.S.Bessarab Narodowy uniwersytet spożywczych technologii, Кijow STOSOWANIE PARY WODNEJ SKRAPLANIA KAWITACJI Techniczne nauki М.М.Zheplinska, A.S.Bessarab Narodowy uniwersytet spożywczych technologii, Кijow STOSOWANIE PARY WODNEJ SKRAPLANIA KAWITACJI SKLAROWANEGO SOKU JABŁKOWEGO Skutecznym sposobem leczenia soku

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ I GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ Sp. z o.o.

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ I GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ Sp. z o.o. PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ I GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ Sp. z o.o. 18-500 KOLNO ul. Witosa 4 NIP 291-01-12-895 REGON 451086334 Konto BS Kolno 84 8754 0004 0000 7100 2000 0010 Tel. (0-86) 278-31-79

Bardziej szczegółowo

powinna wynosi nie mniej ni dwie rednice nagrzewnicy.

powinna wynosi nie mniej ni dwie rednice nagrzewnicy. NAGRZEWNICE WODNE Seria Zastosowanie Kana owe nagrzewnice wodne przeznaczone do podgrzewania nawiewanego powietrza w systemach wentylacji o przekrojch okr g ych. Konstrukcja Obudowa jest wykonana z ocynkowanej

Bardziej szczegółowo

Pomiar mocy pobieranej przez napędy pamięci zewnętrznych komputera. Piotr Jacoń K-2 I PRACOWNIA FIZYCZNA 25. 01. 2010

Pomiar mocy pobieranej przez napędy pamięci zewnętrznych komputera. Piotr Jacoń K-2 I PRACOWNIA FIZYCZNA 25. 01. 2010 Pomiar mocy pobieranej przez napędy pamięci zewnętrznych komputera. Piotr Jacoń K-2 I PRACOWNIA FIZYCZNA 25. 01. 2010 I. Cel ćwiczenia: Poznanie poprzez samodzielny pomiar, parametrów elektrycznych zasilania

Bardziej szczegółowo

WYBRANE MODERNIZACJE POMP GŁÓWNEGO OBIEGU PARA-WODA ELEKTROWNI

WYBRANE MODERNIZACJE POMP GŁÓWNEGO OBIEGU PARA-WODA ELEKTROWNI HYDRO-POMP WYBRANE MODERNIZACJE POMP GŁÓWNEGO OBIEGU PARA-WODA ELEKTROWNI ANDRZEJ BŁASZCZYK GRZEGORZ KOŹBA MARIUSZ NAWROCKI ADAM PAPIERSKI ARTUR STANISZEWSKI MARIUSZ SUSIK DARIUSZ WOŹNIAK Licheń 2013 Modernizacje

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna technika zwraca się - zdecydujcie się na nią już teraz!

Nowoczesna technika zwraca się - zdecydujcie się na nią już teraz! Wstęp Wstęp Nowoczesna technika zwraca się - zdecydujcie się na nią już teraz! Jakie mamy argumenty, aby zdecydować się na określony kocioł? Czynniki wpływające na decyzję mogą być różnorakie i często

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Konwersji Energii. Ogniwo fotowoltaiczne

Laboratorium z Konwersji Energii. Ogniwo fotowoltaiczne Laboratorium z Konwersji Energii Ogniwo fotowoltaiczne 1.0 WSTĘP Energia słoneczna jest energią reakcji termojądrowych zachodzących w olbrzymiej odległości od Ziemi. Zachodzące na Słońcu przemiany helu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU. Tunelu rozsączającego (PP) 300 litrów

INSTRUKCJA MONTAśU. Tunelu rozsączającego (PP) 300 litrów INSTRUKCJA MONTAśU Tunelu rozsączającego (PP) 300 litrów 1. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU Tunel rozsączający 300 l został specjalnie zaprojektowany do zastosowań w systemach rozsączania i częściowego retencjonowania

Bardziej szczegółowo

Metody oszczędzania energii w zakładach przemysłowych

Metody oszczędzania energii w zakładach przemysłowych Metody oszczędzania energii w zakładach przemysłowych 1. Możliwości poprawy efektywności energetycznej ogrzewanie i chłodzenie (np. nowe, wydajniejsze kotły, instalacja/efektywna modernizacja sieciowych

Bardziej szczegółowo

Stacje wody zmieszanej Elektroniczna zblokowana stacja wody zmieszanej

Stacje wody zmieszanej Elektroniczna zblokowana stacja wody zmieszanej z orurowaniem ze stali szlachetnej z orurowaniem ze stali szlachetnej do utrzymania sta ej temperatury wody zmieszanej do dyspozycji w pomieszczeniach do mycia i k pieli oraz instalacjach przemys owych

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO 2 1. Cel ćwiczenia : Dokonać pomiaru zuŝycia tulei cylindrowej (cylindra) W wyniku opanowania treści ćwiczenia student

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik elektronik Symbol cyrowy zawodu: 311[07] Numer zadania: Arkusz zawiera inormacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 311[07]-0-1 2 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ EGZAMINACYJNY

Bardziej szczegółowo

digilux 1.0 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I

digilux 1.0 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I digilux 1.0 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Rabbit Sp. z o.o. ul. Wyb. Wyspiańskiego 19, PL 50-370 Wrocław tel./fax: +4871 328 5065 e-mail: rabbit@rabbit.pl, http: www.rabbit.pl Rabbit @ 2008 Drogi Kliencie!

Bardziej szczegółowo

Regulator typu P posiada liniow zale no sygnału wyj ciowego (y) od wej ciowego (PV).

Regulator typu P posiada liniow zale no sygnału wyj ciowego (y) od wej ciowego (PV). Spis tre ci: 1. Wst p 2. Regulator typu P 3. Charakterystyki TZR 4. Przebieg regulacji 5. Przykładowe układy chłodnicze z zaworami TZR 6. Wnioski Literatura 1. Wst p REGULATOR jest to urz dzenie, którego

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Ogrzewanie podłogowe staje się coraz bardziej docenianym systemem podnoszącym komfort użytkowników mieszkań, apartamentów i domów jednorodzinnych. Niestety

Bardziej szczegółowo

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II wyposażenie wraz z montażem i uruchomieniem stanowisk demonstracyjnych w Zespole Szkół Mechanicznych Załącznik Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia ilość Istotne

Bardziej szczegółowo

Slim. W nowoczesnej i eleganckiej obudowie klimatyzator ARTCOOL Slim Inverter V skrywa najbardziej zaawansowane technologiczne rozwi zania.

Slim. W nowoczesnej i eleganckiej obudowie klimatyzator ARTCOOL Slim Inverter V skrywa najbardziej zaawansowane technologiczne rozwi zania. NOWY MODEL 4 Slim W nowoczesnej i eleganckiej obudowie klimatyzator RTCOOL Slim Inverter V skrywa najbardziej zaawansowane technologiczne rozwi zania. 14 Najwy sza wydajno energetyczna LG dostarcza u ytkownikowi

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

24 portowy przełącznik sieciowy Asmax 100/10 Mb/s 24-Port 100/10Mbps Fast Ethernet Switch. Podręcznik użytkownika

24 portowy przełącznik sieciowy Asmax 100/10 Mb/s 24-Port 100/10Mbps Fast Ethernet Switch. Podręcznik użytkownika 24 portowy przełącznik sieciowy Asmax 100/10 Mb/s 24-Port 100/10Mbps Fast Ethernet Switch Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI 1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA... 3 2 OPIS PRODUKTU... 3 2.1 Model...3 2.2 Właściwości

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR dotyczący wprowadzania do obrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych aparatury, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń

INFORMATOR dotyczący wprowadzania do obrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych aparatury, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń INFORMATOR dotyczący wprowadzania do obrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych aparatury, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych oraz wyrobów wykorzystujących energię podlegających

Bardziej szczegółowo

Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594

Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594 Strona 1 z 5 Świat pomiaru przepływu Miernik zużycia Muti-Fow-Midi (MFM 1.0) Numer produktu 503594 Muti-Fow-Midi MFM 1.0 jest eektronicznym

Bardziej szczegółowo

Rodzaj środka technicznego. Stan techniczny obiektu. Opis działania, przeznaczenie środka technicznego. Podstawa metodologiczna wyceny.

Rodzaj środka technicznego. Stan techniczny obiektu. Opis działania, przeznaczenie środka technicznego. Podstawa metodologiczna wyceny. UWAGA: DEKRA - Centrala 02-284 Warszawa, al. Krakowska 2A tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36 Rzeczoznawca: Grzegorz Charko Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 5. Kotły 56 5.1. Wiadomości wstępne 56 5.2. Kotły na paliwa stale 57 5.3. Kotły na paliwa ciekłe 66 5.4. Kotły na paliwa gazowe 68

Spis treści. 5. Kotły 56 5.1. Wiadomości wstępne 56 5.2. Kotły na paliwa stale 57 5.3. Kotły na paliwa ciekłe 66 5.4. Kotły na paliwa gazowe 68 Spis treści 1. Wiadomości wstępne 9 2. Paliwa energetyczne i spalanie 11 2.1. Co to są paliwa? U 2.2. Zjawiska fizyczne i chemiczne występujące podczas spalania 14 2.3. Spalanie niezupełne i zupełne, niecałkowite

Bardziej szczegółowo

(13) B1 PL 161821 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 161821

(13) B1 PL 161821 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 161821 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 161821 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 283615 (22) Data zgłoszenia: 02.02.1990 (51) IntCl5: G05D 7/00 (54)Regulator

Bardziej szczegółowo

OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ

OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ Przykład aplikacji: rys. 1 rys. 2 rys. 3 rys. 4 W tym przypadku do sterowania oświetleniem wykorzystano przekaźniki fi rmy Finder: wyłącznik zmierzchowy 11.01.8.230.0000

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo