Urządzenia sterujące i systemy regulacyjne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Urządzenia sterujące i systemy regulacyjne"

Transkrypt

1 Urządzenia sterujące i systemy regulacyjne Zarządzanie pompami Wilo-Control pump 1 pump 2 pump 3 pump 4 DigiCon rs /0/ /0/0 0/0/0 0/0/ address ON RSN mode set point p-c 100% p-v n-c 0% 24 VDC 50mA - + power a b Z Baud rs 485 rs 232 Katalog Wilo 2011

2 PUNKTY SERWISOWE WILO Słupsk Gdynia Gdańsk Wyślij nam wiadomość na: Szczecin Bydgoszcz Olsztyn Białystok - a my zajmiemy się resztą! Poznań Warszawa Siedlce Łódź BIAŁYSTOK JUWA ul. E. Orzeszkowej BIAŁYSTOK tel fax BIELSKO-BIAŁA P.P.H.U UNITERM ul. Bogusławskiego BIELSKO-BIAŁA tel fax kom BYDGOSZCZ EKO-TECH ul. Chełmińska UNISŁAW POM. tel fax GDAŃSK MGB P.H.U. ul. Nowy Świat GDAŃSK tel/fax GDYNIA ELECTRONEX I.P.A.P. ul. Olimpijska GDYNIA tel fax GLIWICE SERWO Serwis Pomp Wodnych ul. Pszczyńska GLIWICE tel fax KRAKÓW ELSTER S. C. ul. Mogilska 20/ KRAKÓW tel fax kom kom LUBLIN LPEC Sp. z o.o. ul. Ceramiczna Lublin tel w 395 tel (automat zgłoszeniowy) fax kom ŁÓDŹ HYDROSERWIS ul. Janosika ŁÓDŹ tel fax MIELEC P.W. INWEST L. Kaczmarczyk s.j. ul. Żeromskiego MIELEC tel kom OLSZTYN BAMAX-SERWIS ul. Jagiellońska 12/70 punkt serwisowy Bartąg BARTĄG k/olsztyna tel kom kom OPOLE AKOSPOL ul. Cygana OPOLE tel fax PIEKARY ŚLĄSKIE GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW S.A. ul. Rozalki PIEKARY ŚLĄSKIE tel fax kom POZNAŃ ELEKTROMECHANIKA ul. Browarna 28a POZNAŃ tel fax SIEDLCE PEC Serwis ul. Starzyńskiego SIEDLCE tel kom Wrocław Opole Piekary Śląskie Gliwice Kraków Bielsko-Biała SŁUPSK IGNACZAK Technika Grzewcza ul. Wiejska SŁUPSK tel fax SZCZECIN SIWIL ul. Świętego Ducha 2a SZCZECIN tel kom TARNÓW MPEC TARNÓW Zakład Serwisu i Wykonawstwa ul. Spokojna TARNÓW tel fax kom ELECTRO-ECO ul. Ładna 116a SKRZYSZÓW kom Tarnów Mielec Lublin WARSZAWA ZAKŁAD INSTALACYJNO-NAPRAWCZY ul. Igańska 24/ WARSZAWA tel fax NAPRAWA POMP ul. Mała ŁOMIANKI tel fax WROCŁAW SATCONTROL ul. Robotnicza 72B WROCŁAW tel fax MAGA-INST ul. Głogowska WROCŁAW tel fax kom Serwis na terenie całej Polski 24-godzinny dyżur serwisowy: tel.: , fax:

3 Urz dzenia steruj ce i systemy regulacyjne. Spis tre ci Urz dzenia steruj ce/systemy regulacyjne Zarz dzanie pompami Urz dzenia steruj ce i systemy regulacyjne. Spis tre ci Urz dzenia steruj ce i systemy regulacyjne Przegl d programu produkcji 4 Wskazówki dotycz ce doboru 5 Systemy regulacyjne Wilo-Vario VR i Comfort CR, CRn, CC W a ciwo ci wydajno ciowe 21 Rodzaje regulacji 25 Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja Systemy regulacyjne Wilo-Vario VR-HVAC Opis 33 Wymiary, masa 34 Schematy zacisków 36 Systemy regulacyjne Wilo-Comfort CR, CRn, CC Opis 37 Dane techniczne 39 Schematy zacisków 42 Cyrkulacja wody u ytkowej Wyposa enie dodatkowe Wilo-Vario VR i Comfort CR, CRn, CC Czujniki sygna owe 45 Zarz dzanie pompami Wilo-Control Automatyzacja w budynkach (GA) Przegl d programu produkcji 50 Wskazówki dotycz ce doboru 55 Opis Wilo-IR-Modu 59 Opis Wilo-IR-Monitor 63 Dane techniczne Wilo-IF-Modu y Stratos 65 Przegl d funkcji pomp Wilo-Stratos z Wilo-IF-Modu ami 67 Wilo-IF-Modu y Stratos 71 Przegl d funkcji Wilo-TOP-E/-ED, IPE/DL-E, IL-E/DL-E z Wilo-IF-Modu ami 85 Wilo-IF-Modu y 88 Wlio-Control AnaCon 92 Wlio-Control DigiCon 94 Wlio-Control DigiCon-A 96 Wlio-Control BUS-Box 98 Ciep o solarne Serwis / wyposa enie dodatkowe, systemy Katalog Wilo Urz dzenia steruj ce i systemy regulacyjne 3

4 Urz dzenia steruj ce i systemy regulacyjne Przegl d programu produkcji Urz dzenia regulacyjne: Systemy regulacyjne Wilo-Vario VR-HVAC Urz dzenia steruj ce i systemy regulacyjne Przegl d programu produkcji Zmiany techniczne zastrze one 09/2008 WILO SE Katalog Wilo A1-50 Hz - Pompy obiegowe w konstrukcji bezd awnicowej >Urz dzenie regulacyjne do pomp d awnicowych i bezd awnicowych (pompy z bezstopniow regulacj elektroniczn lub pompy z wbudowan przetwornic cz stotliwo ci) System regulacyjny typu Vario do bezstopniowej regulacji wydajno ci pomp typu TOP-E/-ED, Stratos-D/-Z/-ZD, IP-E/DP-E, IL-E/DL-E, IL-E BF/DL-E...BF Do rodzajów regulacji >p-c i >p-v w technice grzewczej i klimatyzacyjnej Podzia wydajno ci na maks. 4 pompy Moc znamionowa do P 2 =22kW Zakres pr dko ci obrotowej pomi dzy 100% a 40% Z urz dzeniem do pe nego zabezpieczenia silnika Urz dzenia regulacyjne: System regulacyjny Comfort Wilo-CRn >Urz dzenie regulacyjne do pomp d awnicowych i bezd awnicowych (pompy z bezstopniow regulacj elektroniczn lub pompy z wbudowan przetwornic cz stotliwo ci) System regulacyjny typu Comfort do bezstopniowej regulacji wydajno ci pomp typu TOP-E/-ED, Stratos/-D/-Z/-ZD, IP-E/DP-E, IL-E/DL-E, IL-E...BF/DL-E...BF Do wszystkich rodzajów regulacji w instalacjach grzewczych/klimatyzacyjnych Podzia wydajno ci na maks. 6 pomp Moc znamionowa do P 2 =22kW Zakres pr dko ci obrotowej pomi dzy 100% a 40% Urz dzenia regulacyjne: Wilo-CC-HVAC System >Urz dzenie regulacyjne do pomp d awnicowych i bezd awnicowych (pompy standardowe ze sta pr dko ci obrotow ) System regulacyjny Comfort do bezstopniowej regulacji wydajno ci sta oobrotowych pomp obiegowych z silnikami trójfazowymi dost pnymi w handlu Do rodzajów regulacji p-c, >p-c i >p-v w technice grzewczej i klimatyzacyjnej Podzia wydajno ci na maks. 6 pomp (wi ksza liczba pomp na zapytanie) Moc znamionowa do P 2 = 45 kw ( wi ksza moc na zapytanie) Zakres pr dko ci obrotowej pomi dzy 100% a 40% Z urz dzeniem do pe nego zabezpieczenia silnika Urz dzenia regulacyjne: System regulacyjny Comfort Wilo-CR >Urz dzenie regulacyjne do pomp d awnicowych i bezd awnicowych (pompy standardowe ze sta pr dko ci obrotow ) System regulacyjny Comfort do bezstopniowej regulacji wydajno ci sta oobrotowych pomp obiegowych z silnikami trójfazowymi dost pnych w handlu Do wszystkich rodzajów regulacji w instalacjach grzewczych/klimatyzacyjnych oraz do podwy szania ci nienia Podzia wydajno ci na maks. 6 pomp Moc znamionowa do P 2 = 30 kw (wi ksza moc na zapytanie) Zakres pr dko ci obrotowej pomi dzy 100% a 40% Z urz dzeniem do pe nego zabezpieczenia silnika 4 Zmiany techniczne zastrze one

5 Urz dzenia steruj ce i systemy regulacyjne Wskazówki dotycz ce doboru Urz dzenia steruj ce i systemy regulacyjne Wskazówki dotycz ce doboru Zmiany techniczne zastrze one 09/2008 WILO SE Katalog Wilo A1-50 Hz - Pompy obiegowe w konstrukcji bezd awnicowej Regulacja wydajno ci pomp Nadwy ka wydajno ci pomp w zale no ci od obci enia Pompy obiegowe oraz ruroci gi w instalacjach centralnego ogrzewania i klimatyzacyjnych dobierane s stosownie do przewidywanego maksymalnego zapotrzebowania na ciep o w zale no ci od warunków klimatycznych. Stan maksymalnego obci enia wyst puje jednak tylko przez kilka dni w ci gu ca ego sezonu grzewczego lub klimatyzacyjnego. Specyficzna, zale na od po o enia danej miejscowo ci krzywa obci enia instalacji grzewczej przedstawiona zosta a na poni szym wykresie. W celu dostosowania wydajno ci do chwilowego zapotrzebowania, centralne i zdecentralizowane systemy regulacyjne stale ingeruj w prac instalacji; w wi kszo ci przypadków powoduj one redukcj przep ywu przy jednoczesnym zwi kszeniu wysoko ci podnoszenia pomp. Takie sytuacje podczas eksploatacji pompy s nieekonomiczne, poniewa przy ma ym przep ywie wystarczaj ma e wysoko ci podnoszenia; poza tym nale y koniecznie wyeliminowa powstaj ce w takich sytuacjach szumy hydrauliczne. Stopień obciążenia Przedział pracy Dni grzewcze Rozwi zania Wilo: Dopasowanie wydajno ci pomp w zale no ci od obci enia instalacji Rodzaj sterowania/regulacji Zintegrowana, bezstopniowa regulacja ró nicy ci nie Zale ne od czasu za czanie/wy czanie pompy pojedyncze Sterowanie prac pomp podwójnych Bezstopniowa regulacja wydajno ci urz dzenia z jedn lub kilkoma pompami Typ pompy/ rodzaj pompy Stratos/Stratos-Z Stratos ECO/Stratos ECO-Z TOP-E IP-E/IL-E Rys.: Stopie obci enia instalacji grzewczej w sezonie grzewczym ok h Wielko sygna u/ regulacji p System sterowania/ regulacji Wyposa enie standardowe TOP-Z t SK 601 Star-Z t S1R-h/SK 601 RS t SK 601 Stratos/Stratos-Z/ Stratos-D/Stratos-ZD p, t IF-Modu Stratos TOP-E/-ED p, t IF-Modu IP-E/DP-E p, t IL-E/DL-E p, t IF-Modu Pompy d awnicowe i bezd awnicowe p, +T, T, t S2R 3D/SD Pompy d awnicowe i bezd awnicowe p, ±T, T, t, DDC System CR, system CC, system VR Zabezpieczenie silnika Pompy bezd awnicowe SK 602/SK 622 Automatyzacja w budynkach Wilo-Control p = ró nica ci nie ±T = temperatura zasilania/powrotu T = ró nica temperatur t = czas Katalog Wilo Urz dzenia steruj ce i systemy regulacyjne 5

6 Urz dzenia steruj ce i systemy regulacyjne Wskazówki dotycz ce doboru Konieczno regulacji W przesz o ci o zastosowaniu urz dze reguluj cych prac pomp w instalacjach grzewczych decydowa y w zasadzie trzy powody, warunkowane g ównie przez rozwój technicznego wyposa enia budynków i przez uwzgl dnienie rosn cych wymaga u ytkowników dotycz cych oszcz dno ci energii. Urz dzenia steruj ce i systemy regulacyjne Wskazówki dotycz ce doboru Zmiany techniczne zastrze one 09/2008 WILO SE Katalog Wilo A1-50 Hz - Pompy obiegowe w konstrukcji bezd awnicowej 1. Optymalizacja dzia ania Dopasowanie wydajno ci/ciep a do aktualnego zapotrzebowania, szczególnie w celu stabilizacji warunków hydraulicznych i zmniejszenia strat cyrkulacyjnych. 2. Ekonomiczno Obni enie zu ycia pr du i kosztów eksploatacyjnych, szczególnie przy cz ciowym i niskim obci eniu (a wi c w ponad 80% czasu pracy instalacji). 3. Komfort Eliminacja szumów w instalacji, szczególnie szumów przep ywowych i szumów w zaworach termostatycznych. Zmniejszenie zu ycia energii elektrycznej ze wzgl du na redukcj emisji CO 2 i ochron rodowiska naturalnego. Jak wiadomo produkcja energii elektrycznej na bazie paliw kopalnych poci ga za sob emisj znacznych ilo ci CO 2 do atmosfery. W Niemczech przyjmuje si do celów obliczeniowych, e wytworzenie 1 kwh w elektrociep owni powoduje emisj ok. 0,56 kg CO 2 do atmosfery. Decyduj cym czynnikiem wp ywaj cym na dzia ania powoduj ce redukcj pobieranej przez pomp mocy, jest znaczny udzia zu ycia energii przez pompy w ca kowitym zu yciu energii w budynku. Przyczyn tego jest d ugi czas pracy pompy oraz ogólnie znane zjawisko przewymiarowania pomp w instalacjach grzewczych, co z kolei niekorzystnie wp ywa na bilans energetyczny. 2-krotne, a nawet 5-krotne przewymiarowywanie nie jest zjawiskiem nadzwyczajnym. Jak wida, dwukrotne zwi kszenie pr dko ci obrotowej powoduje dwukrotne zwi kszenie przep ywu, czterokrotne wysoko ci podnoszenia i ok. 7- do 8-krotne zwi kszenie mocy nap dowej H (%) 1,2n 1,1n 1,0n 0,9n 0,8n 0,7n 0,6n P (%) 1,2n 1,1n 1,0n 0,9n 0,8n 0,7n 0,6n Rys.: Charakterystyki pompy pracuj cej przy ró nych pr dko ciach obrotowych Q[m³/h] Q[m³/h] Budynek jednorodzinny 10 15% ca ego zapotrzebowania budynku na energi zu ywaj pompy, poniewa... Du y budynek 5 8% ca ego zapotrzebowania budynku na energi zu ywaj pompy, - w budynkach s dwie do czterech pomp (ogrzewanie/instalacja c.w.u./podgrzewacze pojemno ciowe itd.) pracuj ce ok h do 5000 h/a (w zale no ci od zastosowania), tzn. przy przeci tnie trzech pompach: 3 x 65 W x ok h/a = ok. 700 kwh/a dla porównania: przeci tne, statystyczne zu ycie ca kowite w przypadku domu jednorodzinnego = ok do 8000 kwh Regulacja wydajno ci pomp poprzez zmian pr dko ci obrotowej Spo ród wielu metod stosowanych w przesz o ci w celu dostosowania wydajno ci pomp w instalacjach grzewczych, jak np. koncepcje mechaniczno-hydrauliczne (bypas/d awienie itp.) najszerzej przyj a si koncepcja zmiany pr dko ci obrotowej. Zapewnia ona wysok sprawno i jest atwa w stosowaniu, a parametry okre laj ce osi gi pompy, takie jak przep yw (wydajno ), ró nica ci nienia (wysoko podnoszenia) i moc, zale bezpo rednio od pr dko ci obrotowej. n 1 /n 2 = Q 1 /Q 2 (n 1 /n 2 )2 = H 1 /H 2 (n 1 /n 2 )3 = P 1 /P 2 6 Zmiany techniczne zastrze one

7 Urz dzenia steruj ce i systemy regulacyjne Wskazówki dotycz ce doboru (pompy pojedyncze) Urz dzenia steruj ce i systemy regulacyjne Wskazówki dotycz ce doboru (pompy pojedyncze) Zmiany techniczne zastrze one 09/2008 WILO SE Katalog Wilo A1-50 Hz - Pompy obiegowe w konstrukcji bezd awnicowej Funkcja Typ pompy Wilo TOP-S 25/5 TOP-S 25/7 Urz dzenie podstawowe 3~ WA lub SE Bezstopniowa regulacja pr dko ci obrotowej systemów Wilo-CR Praca z nastawnikiem TOP-S 25/10 CR 1,1-1 Modu DDC p-c Ró nica ci nie ( p) Temperatura DDC p-v/ p-q 1) Czujnik sygna u ±T T DDG 3) Wyposa enie podstawowe 10 Modu temperatury TOP-S 25/13 TOP-S 30/4 TOP-S 30/5 TOP-S 30/7 TOP-S 30/10 CR 1,1 1 TOP-S 40/4 TOP-S 40/7 TOP-S 40/10 CR 1, TOP-S 40/15 CR 2, TOP-S 50/4 TOP-S 50/7 TOP-S 50/10 CR 1, TOP-S 50/15 CR 2,2 1 Modu DDC Wyposa enie 20 TOP-S 65/7 CR 1,1 1 podstawowe 10 TOP-S 65/10 CR 1, TOP-S 65/13 CR 2, TOP-S 65/15 CR 2, TOP-S 80/7 CR 1, TOP-S 80/10 CR 2, TOP-S 80/15 CR 2, TOP-S 80/20 CR 3, TOP-S 100/10 CR 2, WA = monta na cienny SE = monta w szafie sterowniczej WA/SE = monta na cienny lub w szafie sterowniczej 3~ = silnik na pr d trójfazowy 1~ = silnik na pr d jednofazowy 1) Wymagany czujnik przep ywu wykonuje u ytkownik 2) Modu temperatury w razie potrzeby zamawia oddzielnie: Modu temperatury KTY 10: Czujnik temperatury TSG w zakresie dostawy Modu temperatury PT 100: Czujnik temperatury wykonuje u ytkownik 3) Czujnik sygna u DDG zamawia oddzielnie (poda zakres pomiarowy) 10 Modu temperatury 2) Katalog Wilo Urz dzenia steruj ce i systemy regulacyjne 7

8 Urz dzenia steruj ce i systemy regulacyjne Wskazówki dotycz ce doboru (pompy pojedyncze) Typ pompy Wilo AXL 80/ TOP-RL 25/7,5 TOP-RL 30/4 TOP-RL 30/6,5 TOP-RL 30/7,5 TOP-RL 40/4 SE 110-N SE 125-N SE 150-N SE 200-N Star-RS 15/4 Star-RS 15/6 Star-RS 25/2 Star-RS 25/4 Star-RS 25/6 Star-RS 25/7 Star-RS 25/8 Star-RS 30/2 Star-RS 30/4 Star-RS 30/6 Star-RS 30/7 Star-RS 30/8 TOP-D 30/40/50 TOP-D 65/80/100/125 Urz dzenie podstawowe 3~ WA lub SE WA = monta na cienny SE = monta w szafie sterowniczej WA/SE = monta na cienny lub w szafie sterowniczej 3~ = silnik na pr d trójfazowy 1~ = silnik na pr d jednofazowy Funkcja Bezstopniowa regulacja pr dko ci obrotowej systemów Wilo-CR Praca z nastawnikiem 1) Wymagany czujnik przep ywu wykonuje u ytkownik 2) Modu temperatury w razie potrzeby zamawia oddzielnie: Modu temperatury KTY 10: Czujnik temperatury TSG w zakresie dostawy Modu temperatury PT 100: Czujnik temperatury wykonuje u ytkownik 3) Czujnik sygna u DDG zamawia oddzielnie (poda zakres pomiarowy) p-c Ró nica ci nie ( p) Temperatura DDC p-v/ p-q 1) Czujnik sygna u ±T T DDG 3) 8 Zmiany techniczne zastrze one

9 Urz dzenia steruj ce i systemy regulacyjne Wskazówki dotycz ce doboru (pompy pojedyncze) Funkcja Bezstopniowa regulacja pr dko ci obrotowej systemów Wilo-CR Typ pompy Wilo Star-Z 15 Star-Z 20/1 Star-Z 25/2 TOP-Z 20/4 TOP-Z 25/6 TOP-Z 25/10 TOP-Z 30/7 TOP-Z 30/10 TOP-Z 40/7 TOP-Z 50/7, 65/10, TOP-Z 80/10 Urz dzenie podstawowe 3~ WA lub SE Praca z nastawnikiem p-c Ró nica ci nie ( p) Temperatura DDC p-v/ p-q 1) Czujnik sygna u ±T T DDG 3) WA = monta na cienny SE = monta w szafie sterowniczej WA/SE = monta na cienny lub w szafie sterowniczej 3~ = silnik na pr d trójfazowy 1~ = silnik na pr d jednofazowy 1) Wymagany czujnik przep ywu wykonuje u ytkownik 2) Modu temperatury w razie potrzeby zamawia oddzielnie: Modu temperatury KTY 10: Czujnik temperatury TSG w zakresie dostawy Modu temperatury PT 100: Czujnik temperatury wykonuje u ytkownik 3) Czujnik sygna u DDG zamawia oddzielnie (poda zakres pomiarowy) Katalog Wilo Urz dzenia steruj ce i systemy regulacyjne 9

10 Urz dzenia steruj ce i systemy regulacyjne Wskazówki dotycz ce doboru (pompy pojedyncze) Urz dzenia steruj ce i systemy regulacyjne Wskazówki dotycz ce doboru (pompy pojedyncze) Zmiany techniczne zastrze one 09/2008 WILO SE Katalog Wilo A1-50 Hz - Pompy obiegowe w konstrukcji bezd awnicowej Funkcja Typ pompy Wilo TOP-S 25/5 TOP-S 25/7 TOP-S 25/10 TOP-S 30/4 TOP-S 30/5 TOP-S 30/7 TOP-S 30/10 Urz dzenie podstawowe 3~ WM Bezstopniowa regulacja pr dko ci obrotowej systemu CC Wilo Praca z nastawnikiem p-c Ró nica ci nie ( p) Temperatura DDC p-v 1) Czujnik sygna u ±T T DDG 3) CC-HVAC 1x1,1 FC Wyposa enie podstawowe Wyposa enie podstawowe 10 Modu temperatury PT 100 CC-HVAC 1x1,1 FC TOP-S 40/4 TOP-S 40/7 10 CC-HVAC 1x1,1 FC TOP-S 40/10 10 TOP-S 40/15 CC-HVAC 1x1,1 FC 20 TOP-S 50/4 TOP-S 50/7 CC-HVAC 1x1,1 FC 10 TOP-S 50/10 10 TOP-S 50/15 CC-HVAC 1x2,2 FC Wyposa enie Wyposa enie 20 TOP-S 65/7 CC-HVAC 1x1,1 FC podstawowe podstawowe 10 TOP-S 65/10 CC-HVAC 1x1,1 FC 10 TOP-S 65/13 CC-HVAC 1x2,2 FC 20 TOP-S 65/15 CC-HVAC 1x2,2 FC 20 TOP-S 80/7 CC-HVAC 1x1,1 FC 10 TOP-S 80/10 CC-HVAC 1x2,2 FC 10 TOP-S 80/15 CC-HVAC 1x2,2 FC 20 TOP-S 80/20 CC-HVAC 1x3,0 FC 20 TOP-S 100/10 CC-HVAC 1x2,2 FC 10 WM = monta na cienny 3~= silnik trójfazowy 1~= silnik na pr d jednofazowy 1) Wymagany czujnik przep ywu wykonuje u ytkownik 2) Modu temperatury PT 100 w razie potrzeby zamawia dodatkowo, czujnik temperatury zapewnia u ytkownik 3) Czujnik sygna u DDG zamawia oddzielnie (poda zakres pomiarowy) Modu temperatury PT 100 2) 10 Zmiany techniczne zastrze one

11 Urz dzenia steruj ce i systemy regulacyjne Wskazówki dotycz ce doboru (pompy pojedyncze) Typ pompy Wilo Star-RS 25/2 Star-RS 25/4 Star-RS 25/6 Star-RS 30/2 Star-RS 30/4 Star-RS 30/6 TOP-D 30/40/50 TOP-D 65/80/100/125 Star-Z 15 Star-Z 20/1 Star-Z 25/2 TOP-Z 20/4 TOP-Z 25/6 TOP-Z 25/10 TOP-Z 30/7 TOP-Z 30/10 TOP-Z 40/7 TOP-Z 50/7, 65/10, 80/10 WM = monta na cienny 3~= silnik trójfazowy 1~= silnik na pr d jednofazowy Urz dzenie podstawowe 3~ WM Funkcja Bezstopniowa regulacja pr dko ci obrotowej systemu CC Wilo Praca z nastawnikiem p-c Ró nica ci nie ( p) Temperatura DDC p-v 1) Czujnik sygna u ±T T DDG 3) 1) Wymagany czujnik przep ywu wykonuje u ytkownik 2) Modu temperatury PT 100 w razie potrzeby zamawia dodatkowo, czujnik temperatury zapewnia u ytkownik 3) Czujnik sygna u DDG zamawia oddzielnie (poda zakres pomiarowy) Katalog Wilo Urz dzenia steruj ce i systemy regulacyjne 11

12 Urz dzenia steruj ce i systemy regulacyjne Wskazówki dotycz ce doboru (pompy podwójne wzgl dnie 2 pompy pojedyncze) Urz dzenia steruj ce i systemy regulacyjne Wskazówki dotycz ce doboru (pompy podwójne wzgl dnie 2 pompy pojedyncze) Zmiany techniczne zastrze one 09/2008 WILO SE Katalog Wilo A1-50 Hz - Pompy obiegowe w konstrukcji bezd awnicowej Pompy podwójne Typ pompy Wilo 2 pompy pojedyncze Zal. od czasu Funkcja Uk ad 2 pomp pracuj cych zamiennie lub z do czaniem (maks./min.) System Wilo-SR Pr d jednofazowy (1~) Pr d trójfazowy (3~) Temperatura (+T) Czujnik sygna u Ró nica temperatur ( T) Ró nica ci nie ( p) Zal. od czasu Urz dzenie podstawowe Urz dzenie podstawowe Temperatura (+T) Czujnik sygna u Ró nica temperatur ( T) Ró nica ci nie ( p) 1~ 3~ WA/SE DDM 1) WA/SE DDM 1) 2 x TOP-S 25/5 S2R 3D TF DTS/SK S2R 3D TF DTS/SK x TOP-S 25/7 S2R 3D TF DTS/SK S2R 3D TF DTS/SK x TOP-S 25/10 S2R 3D TF DTS/SK S2R 3D TF DTS/SK x TOP-S 25/13 S2R 3D TF DTS/SK S2R 3D TF DTS/SK x TOP-S 30/4 S2R 3D TF DTS/SK S2R 3D TF DTS/SK TOP-SD 30/5 2 x TOP-S 30/5 S2R 3D TF DTS/SK S2R 3D TF DTS/SK TOP-SD 32/7 2 x TOP-S 30/7 S2R 3D TF DTS/SK S2R 3D TF DTS/SK TOP-SD 32/10 2 x TOP-S 30/10 S2R 3D TF DTS/SK S2R 3D TF DTS/SK x TOP-S 40/4 S2R 3D TF DTS/SK S2R 3D TF DTS/SK TOP-SD 40/3 S2R 3D TF DTS/SK S2R 3D TF DTS/SK TOP-SD 40/7 2 x TOP-S 40/7 S2R 3D TF DTS/SK S2R 3D TF DTS/SK TOP-SD 40/10 2 x TOP-S 40/10 S2R 3D TF DTS/SK S2R 3D TF DTS/SK x TOP-S 50/4 S2R 3D TF DTS/SK S2R 3D TF DTS/SK TOP-SD 50/7 2 x TOP-S 50/7 S2R 3D TF DTS/SK S2R 3D TF DTS/SK TOP-SD 50/10 2 x TOP-S 50/10 S2R 3D TF DTS/SK S2R 3D TF DTS/SK TOP-SD 40/15 2 x TOP-S 40/15 S2R 3D TF DTS/SK S2R 3D TF DTS/SK TOP-SD 50/15 2 x TOP-S 50/15 S2R 3D TF DTS/SK x TOP-S 65/7 S2R 3D TF DTS/SK S2R 3D TF DTS/SK TOP-SD 65/10 2 x TOP-S 65/10 S2R 3D TF DTS/SK S2R 3D TF DTS/SK TOP-SD 65/13 2 x TOP-S 65/13 TOP-SD 65/15 2 x TOP-S 65/15 TOP-SD 80/7 (tylko 1~) S2R 3D TF DTS/SK x TOP-S 80/7 S2R 3D TF DTS/SK S2R 3D TF DTS/SK WA = monta na cienny SE = monta w szafie sterowniczej WA/SE = monta na cienny lub w szafie sterowniczej 3~ = silnik na pr d trójfazowy 1~ = silnik na pr d jednofazowy Urz dzenie podstawowe + czujnik sygna u/modu obci enia wed ug wyboru (zamawia oddzielnie) 1) Poda zakres pomiarowy czujnika DDM 12 Zmiany techniczne zastrze one

13 Urz dzenia steruj ce i systemy regulacyjne Wskazówki dotycz ce doboru (pompy podwójne wzgl dnie 2 pompy pojedyncze) Typ pompy Wilo Zal. od czasu Pompy 2 pompy 1~ 3~ podwójne pojedyncze WA/SE DDM 1) WA/SE DDM 1) TOP-SD 80/10 2 x TOP-S 80/10 10 TOP-SD 80/15 2 x TOP-S 80/15 16 S2R 3D TF DTS/SK 610 TOP-SD 80/20 2 x TOP-S 80/ x TOP-S 100/ x AXL 80/ S2R 3D TF DTS/SK x TOP-RL 25/7,5 S2R 3D TF DTS/SK x TOP-RL 30/4 S2R 3D TF DTS/SK x TOP-RL 30/6,5 S2R 3D TF DTS/SK x TOP-RL 30/7,5 S2R 3D TF DTS/SK x TOP-RL 40/4 S2R 3D TF DTS/SK x SE 110-N S2R 3D TF DTS/SK SE 125-N-TW 2 x SE 125-N S2R 3D TF DTS/SK SE 150-N-TW 2 x SE 150-N S2R 3D TF DTS/SK SE 200-N-TW 2 x SE 200-N S2R 3D TF DTS/SK WA = monta na cienny SE = monta w szafie sterowniczej WA/SE = monta na cienny lub w szafie sterowniczej 3~ = silnik na pr d trójfazowy 1~ = silnik na pr d jednofazowy Funkcja Uk ad 2 pomp pracuj cych zamiennie lub z do czaniem (maks./min.) System Wilo-SR Pr d jednofazowy (1~) Pr d trójfazowy (3~) Temperatura (+T) Czujnik sygna u Ró nica temperatur ( T) Ró nica ci nie ( p) Urz dzenie podstawowe + czujnik sygna u/modu obci enia wed ug wyboru (zamawia oddzielnie) 1) Poda zakres pomiarowy czujnika DDM Zal. od czasu Urz dzenie podstawowe Urz dzenie podstawowe Temperatura (+T) Czujnik sygna u Ró nica temperatur ( T) Ró nica ci nie ( p) Katalog Wilo Urz dzenia steruj ce i systemy regulacyjne 13

14 Urz dzenia steruj ce i systemy regulacyjne Wskazówki dotycz ce doboru (pompy podwójne wzgl dnie 2 pompy pojedyncze) Pompy podwójne Typ pompy Wilo 2 pompy pojedyncze Zal. od czasu 2 x Star-RS 15/4 S2R 3D 2 x Star-RS 15/6 S2R 3D 2 x Star-RS 25/2 S2R 3D 2 x Star-RS 25/4 S2R 3D 2 x Star-RS 25/6 S2R 3D 2 x Star-RS 25/7 S2R 3D 2 x Star-RS 25/8 S2R 3D 2 x Star-RS 30/2 S2R 3D Star-RSD 30/4 2 x Star-RS 30/4 S2R 3D Star-RSD 30/6 2 x Star-RS 30/6 S2R 3D 2 x Star-RS 30/7 S2R 3D 2 x Star-RS 30/8 S2R 3D WA = monta na cienny SE = monta w szafie sterowniczej WA/SE = monta na cienny lub w szafie sterowniczej 3~ = silnik na pr d trójfazowy 1~ = silnik na pr d jednofazowy Funkcja Uk ad 2 pomp pracuj cych zamiennie lub z do czaniem (maks./min.) System Wilo-SR Pr d jednofazowy (1~) Pr d trójfazowy (3~) Temperatura (+T) Czujnik sygna u Ró nica temperatur ( T) Ró nica ci nie ( p) Zal. od czasu Urz dzenie podstawowe Urz dzenie podstawowe Temperatura (+T) Czujnik sygna u Ró nica temperatur ( T) Ró nica ci nie ( p) 1~ 3~ WA/SE DDM 1) WA/SE DDM 1) Urz dzenie podstawowe + czujnik sygna u/modu obci enia wed ug wyboru (zamawia oddzielnie) 1) Poda zakres pomiarowy czujnika DDM 14 Zmiany techniczne zastrze one

15 Urz dzenia steruj ce i systemy regulacyjne Wskazówki dotycz ce doboru (pompy podwójne wzgl dnie 2 pompy pojedyncze) Urz dzenia steruj ce i systemy regulacyjne Wskazówki dotycz ce doboru (pompy podwójne wzgl dnie 2 pompy pojedyncze) Zmiany techniczne zastrze one 09/2008 WILO SE Katalog Wilo A1-50 Hz - Pompy obiegowe w konstrukcji bezd awnicowej Funkcja Bezstopniowa regulacja pr dko ci obrotowej System Wilo-CR Praca z nastawnikiem Ró nica ci nie ( p) p-c Temperatura Pompy podwójne Typ pompy Wilo 2 pompy pojedyncze Urz dzenie podstawowe 3~ WA lub SE DDC p-v/ p-q 1) Czujnik sygna u ±T T DDG 3) 2 x TOP-S 25/5 2 x TOP-S 25/7 2 x TOP-S 25/10 CR 1,1 2 Modu DDC Wyposa enie podstawowe 10 Modu temperatury 2) 2 x TOP-S 25/13 2 x TOP-S 30/4 TOP-SD 30/5 2 x TOP-S 30/5 TOP-SD 32/7 2 x TOP-S 30/7 TOP-SD 32/10 2 x TOP-S 30/10 CR 1,1 2 Modu DDC Wyposa enie podstawowe 10 Modu temperatury 2) 2 x TOP-S 40/4 WA = monta na cienny SE = monta w szafie sterowniczej WA/SE = monta na cienny lub w szafie sterowniczej 3~= silnik trójfazowy 1~= silnik na pr d jednofazowy 1) Wymagany czujnik przep ywu wykonuje u ytkownik 2) Modu temperatury w razie potrzeby zamawia oddzielnie: Modu temperatury KTY 10: Czujnik temperatury TSG w zakresie dostawy Modu temperatury PT 100: Czujnik temperatury wykonuje u ytkownik 3) Czujnik sygna u DDG zamawia oddzielnie (poda zakres pomiarowy) Katalog Wilo Urz dzenia steruj ce i systemy regulacyjne 15

16 Urz dzenia steruj ce i systemy regulacyjne Wskazówki dotycz ce doboru (pompy podwójne wzgl dnie 2 pompy pojedyncze) Funkcja Bezstopniowa regulacja pr dko ci obrotowej System Wilo-CR Praca znastawnikiem Ró nica ci nie ( p) p-c Temperatura Pompy podwójne Typ pompy Wilo 2 pompy pojedyncze TOP-SD 40/3 CR 1,1 2 TOP-SD 40/7 2 x TOP-S 40/7 CR 1, TOP-SD 40/10 2 x TOP-S 40/10 CR 1, TOP-SD 40/15 2 x TOP-S 40/15 CR 2, x TOP-S 50/4 CR 1, TOP-SD 50/7 2 x TOP-S 50/7 CR 1, TOP-SD 50/10 2 x TOP-S 50/10 CR 1, TOP-SD 50/15 2 x TOP-S 50/15 CR 2,2 2 Wyposa enie 20 2 x TOP-S 65/7 CR 1,1 2 Modu DDC podstawowe 10 TOP-SD 65/10 2 x TOP-S 65/10 CR 1, TOP-SD 65/13 2 x TOP-S 65/13 CR 2, TOP-SD 65/15 2 x TOP-S 65/15 CR 2, x TOP-S 80/7 CR 1, TOP-SD 80/10 2 x TOP-S 80/10 CR 2, TOP-SD 80/15 2 x TOP-S 80/15 CR 2, TOP-SD 80/20 2 x TOP-S 80/20 CR 3, x TOP-S 100/10 CR 2, Modu temperatury 2) 2 x AXL 80/ x TOP-RL 25/7,5 2 x TOP-RL 30/4 2 x TOP-RL 30/6,5 2 x TOP-RL 30/7,5 2 x TOP-RL 40/4 WA = monta na cienny SE = monta w szafie sterowniczej WA/SE = monta na cienny lub w szafie sterowniczej 3~= silnik trójfazowy 1~= silnik na pr d jednofazowy Urz dzenie podstawowe 3~ WA lub SE 1) Wymagany czujnik przep ywu wykonuje u ytkownik 2) Modu temperatury w razie potrzeby zamawia oddzielnie: Modu temperatury KTY 10: Czujnik temperatury TSG w zakresie dostawy Modu temperatury PT 100: Czujnik temperatury wykonuje u ytkownik 3) Czujnik sygna u DDG zamawia oddzielnie (poda zakres pomiarowy) DDC p-v/ p-q 1) Czujnik sygna u ±T T DDG 3) 16 Zmiany techniczne zastrze one

17 Urz dzenia steruj ce i systemy regulacyjne Wskazówki dotycz ce doboru (pompy podwójne wzgl dnie 2 pompy pojedyncze) Funkcja Bezstopniowa regulacja pr dko ci obrotowej System Wilo-CR Praca z nastawnikiem Ró nica ci nie ( p) p-c Temperatura Typ pompy Wilo Pompy podwójne 2 pompy pojedyncze 2 x SE 110-N SE 125 N-TW 2 x SE 125-N SE 150 N-TW 2 x SE 150-N SE 200 N-TW 2 x SE 200-N 2 x Star-RS 15/4 2 x Star-RS 15/6 2 x Sta-RS 25/2 2 x Star-RS 25/4 2 x Star-RS 25/6 2 x Star-RS 25/7 2 x Star-RS 25/8 2 x Star-RS 30/2 Star-RSD 30/4 2 x Star-RS 30/4 Star-RSD 30/6 2 x Star-RS 30/6 2 x Star-RS 30/7 2 x Star-RS 30/8 Urz dzenie podstawowe 3~ WA lub SE DDC p-v/ p-q 1) Czujnik sygna u ±T T DDG 3) WA = monta na cienny SE = monta w szafie sterowniczej WA/SE = monta na cienny lub w szafie sterowniczej 3~= silnik trójfazowy 1~= silnik na pr d jednofazowy 1) Wymagany czujnik przep ywu wykonuje u ytkownik 2) Modu temperatury w razie potrzeby zamawia oddzielnie: Modu temperatury KTY 10: Czujnik temperatury TSG w zakresie dostawy Modu temperatury PT 100: Czujnik temperatury wykonuje u ytkownik 3) Czujnik sygna u DDG zamawia oddzielnie (poda zakres pomiarowy) Katalog Wilo Urz dzenia steruj ce i systemy regulacyjne 17

18 Urz dzenia steruj ce i systemy regulacyjne Wskazówki dotycz ce doboru (pompy podwójne wzgl dnie 2 pompy pojedyncze) Urz dzenia steruj ce i systemy regulacyjne Wskazówki dotycz ce doboru (pompy podwójne wzgl dnie 2 pompy pojedyncze) Zmiany techniczne zastrze one 09/2008 WILO SE Katalog Wilo A1-50 Hz - Pompy obiegowe w konstrukcji bezd awnicowej Funkcja Bezstopniowa regulacja pr dko ci obrotowej System Wilo-CC Praca z nastawnikiem Ró nica ci nie ( p) p-c Temperatura Pompy podwójne Typ pompy Wilo 2 pompy pojedyncze Urz dzenie podstawowe 3~ WM DDC p-v 1) Czujnik sygna u ±T T DDG 3) 2 x TOP-S 25/5 2 x TOP-S 25/7 2 x TOP-S 25/10 CC-HVAC 2x1,1 FC Wyposa enie podstawowe Wyposa enie podstawowe 10 Modu temperatury PT 100 2) 2 x TOP-S 30/4 TOP-SD 30/5 2 x TOP-S 30/5 TOP-SD 32/7 2 x TOP-S 30/7 2 x TOP-S 30/10 CC-HVAC 2x1,1 FC Wyposa enie podstawowe Wyposa enie podstawowe 10 Modu temperatury PT 100 2) 2 x TOP-S 40/4 TOP-SD 40/3 2 x TOP-S 40/7 CC-HVAC 2x1,1 FC TOP-SD 40/7 2 x TOP-S 40/7 CC-HVAC 2x1,1 FC 10 TOP-SD 40/10 2 x TOP-S 40/10 CC-HVAC 2x1,1 FC 10 TOP-SD 40/15 2 x TOP-S 40/15 CC-HVAC 2x1,1 FC 20 2 x TOP-S 50/4 CC-HVAC 2x1,1 FC 10 TOP-SD 50/7 2 x TOP-S 50/7 CC-HVAC 2x1,1 FC 10 TOP-SD 50/10 2 x TOP-S 50/10 CC-HVAC 2x1,1 FC 10 TOP-SD 50/15 2 x TOP-S 50/15 CC-HVAC 2x2,2 FC 20 2 x TOP-S 65/7 CC-HVAC 2x1,1 FC Wyposa enie Wyposa enie podstawowe podstawowe 10 TOP-SD 65/10 2 x TOP-S 65/10 CC-HVAC 2x1,1 FC 10 TOP-SD 65/13 2 x TOP-S 65/13 CC-HVAC 2x2,2 FC 20 TOP-SD 65/15 2 x TOP-S 65/15 CC-HVAC 2x2,2 FC 20 2 x TOP-S 80/7 CC-HVAC 2x1,1 FC 10 TOP-SD 80/10 2 x TOP-S 80/10 CC-HVAC 2x2,2 FC 10 TOP-SD 80/15 2 x TOP-S 80/15 CC-HVAC 2x2,2 FC 20 TOP-SD 80/20 2 x TOP-S 80/20 CC-HVAC 2x3,0 FC 20 2 x TOP-S 100/10 CC-HVAC 2x2,2 FC 10 WM = monta na cienny 3~ = silnik na pr d trójfazowy 1~ = silnik na pr d jednofazowy 1) Wymagany czujnik przep ywu wykonuje u ytkownik 2) Modu temperatury PT 100 w razie potrzeby zamawia dodatkowo, czujnik temperatury zapewnia u ytkownik 3) Czujnik sygna u DDG zamawia oddzielnie (poda zakres pomiarowy) 10 Modu temperatury PT 100 2) 18 Zmiany techniczne zastrze one

Cennik 2012. Rodzina pomp Wilo-Stratos ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS)

Cennik 2012. Rodzina pomp Wilo-Stratos ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Cennik Rodzina pomp Wilo-Stratos o ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Spis tre ci Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ch odnictwo Systemy solarne, geotermia Bezd

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do podwyższania ciśnienia

Urządzenia do podwyższania ciśnienia Katalog Zaopatrzenie w wodę Urządzenia do podwyższania ciśnienia Urządzenia jedno- i wielopompowe oraz wyposażenie dodatkowe Katalog B4-5 Hz - 27 B4 1 8 2 3 4 6 5 7 8 11 9 1 Wilo- CronoBloc-BL A3 Seria

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWY KOCIO GRZEWCZY. Instrukcja obs ugi. Niskotemperaturowy kocio grzewczy. LogoBloc 50-300 C

NISKOTEMPERATUROWY KOCIO GRZEWCZY. Instrukcja obs ugi. Niskotemperaturowy kocio grzewczy. LogoBloc 50-300 C NISKOTEMPERATUROWY KOCIO GRZEWCZY Instrukcja obs ugi Instrukcja obs ugi Niskotemperaturowy kocio grzewczy LogoBloc 50-300 C Spis tre ci Spis tre ci 1. Uwagi dotycz ce niniejszej instrukcji obs ugi...........................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi. Przemienniki cz stotliwo ci HFinverter F1500-G. (0,4kW 75kW)

Instrukcja obs ugi. Przemienniki cz stotliwo ci HFinverter F1500-G. (0,4kW 75kW) Instrukcja obs ugi Przemienniki cz stotliwo ci HFinverter F15-G (,4kW 75kW) Wersja instrukcji 4/27 Przemienniki cz stotliwo ci Dzi kujemy, e wybrali Pa stwo produkty firmy HFinverter! Doskona jako, obs

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu Wentylacja Ile wie ego powietrza potrzeba w domu? Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu zu ytego z kuchni, azienek, WC lub pomieszcze

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Instrukcji obs ugi 51121642 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 p Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent lub lokalny przedstawiciel Typ Opcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja u ytkowania

Instrukcja u ytkowania Instrukcja u ytkowania (wersja 1/2007) Dwup aszczowe zbiorniki przeznaczone do naziemnego sk adowania i dystrybucji p ynu AdBlue BlueMaster Instrukcja eksploatacji 1 Dwup aszczowe zbiorniki przeznaczone

Bardziej szczegółowo

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 Instrukcja eksploatacji 05.07 - p 51058524 10.10 EKS 513 EKS 515k EKS 515 EKX 513 EKX 515k EKX 515 Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE)

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Przedsi biorstwo Barbara Kaczmarek Spó ka Jawna INSTRUKCJA monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Malewo 2008 3 Spis tre ci WPROWADZENIE... 5 1.1 UWAGI WST PNE... 5 1.2 ZAKRES STOSOWANIA INSTRUKCJI... 5

Bardziej szczegółowo

Technik mechatronik. Egzamin. zawodowy. Testy i zadania z rozwiązaniami. Alina Rodak, Andrzej Rodak i in.

Technik mechatronik. Egzamin. zawodowy. Testy i zadania z rozwiązaniami. Alina Rodak, Andrzej Rodak i in. Technik mechatronik Egzamin zawodowy Testy i zadania z rozwiązaniami Alina Rodak, Andrzej Rodak i in. Recenzenci: mgr in. Robert Maruszak, mgr Krzysztof lusarczyk Projekt gra czny serii: Przemys aw D

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07 Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA GDA SK ca10u_pl 08/07 OSTRZE ENIA Aby unikn problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie si z instrukcj przed przyst pieniem do u ytkowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Tytu zadania : Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w I owej Lokalizacja : I owa ul. Piaskowa dz. Nr 739;665/1;665/2;738/1;738/2;627;667/2;741

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC potwierdzaj swoj warto w wielu ró nych aplikacjach we wszystkich sektorach przemys u i to ju od wielu lat. Dodatkowo,

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA

AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA im. Stanis awa Staszica w Krakowie Wydzia Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Kierunek Elektrotechnika ukasz Mruk Analiza mo liwo ci wykorzystania niekonwencjonalnych

Bardziej szczegółowo

Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe

Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej pozwalaj¹ w szybki i oszczêdny sposób zapewniæ komfort ciep³ej wody. Mo

Bardziej szczegółowo

do gazowego kot a grzewczego SUPRASTAR KN 45 117-8 S 5300 SUPRAMAX K 144 306-8 S 5300

do gazowego kot a grzewczego SUPRASTAR KN 45 117-8 S 5300 SUPRAMAX K 144 306-8 S 5300 Panel sterujåcy TAC gazowego kot a grzewczego SUPRASTAR KN 45 117-8 S 5300 SUPRAMAX K 144 306-8 S 5300 6 720 610 572 PL (01.03) OSW (948.58.101/83894210) Wprowadzenie Cyfrowy panel sterujåcy TAC zamontowany

Bardziej szczegółowo

PJD6243 DLP Projektor

PJD6243 DLP Projektor PJD6243 DLP Projektor Model No. VS14425 - - - - - - - i ii - - - Substancja Proponowana maksymalna koncentracja Rzeczywista koncentracja 1 - - - PJD6243 ViewSonic DLP Projector VS14425 PJD6243_UG_POL Rev.

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

WP YW OBRÓBKI CIEPLNEJ PROMIENIAMI PODCZERWONYMI NA PROCES PRZEMIA U ZIARNA PSZENICY ODMIANY KORYNTA

WP YW OBRÓBKI CIEPLNEJ PROMIENIAMI PODCZERWONYMI NA PROCES PRZEMIA U ZIARNA PSZENICY ODMIANY KORYNTA Andrejko Dariusz, Kania Mariusz, atka Anna, Rydzak Leszek MOTROL, 2011, 13, 7 13 WP YW OBRÓBKI CIEPLNEJ PROMIENIAMI PODCZERWONYMI NA PROCES PRZEMIA U ZIARNA PSZENICY ODMIANY KORYNTA Dariusz Andrejko*,

Bardziej szczegółowo

Język C dla mikrokontrolerów AVR. Od podstaw do zaawansowanych aplikacji

Język C dla mikrokontrolerów AVR. Od podstaw do zaawansowanych aplikacji Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

- LE-L - LF-L - LE-U

- LE-L - LF-L - LE-U Rejestratory cyfrowe serii - LE-L - LF-L - LE-U Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na

Bardziej szczegółowo

Panasonic. Kamera sieciowa. Instrukcja obs ugi sieciowej WV-NS202

Panasonic. Kamera sieciowa. Instrukcja obs ugi sieciowej WV-NS202 Panasonic Kamera sieciowa Instrukcja obs ugi sieciowej WV-NS202 Spis tre ci WPROWADZENIE... 3 Uwagi dotycz ce niniejszej instrukcji obs ugi... 3 Znaki towarowe i zastrze one znaki towarowe... 3 Program

Bardziej szczegółowo

N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE.

N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE. (Brak modelu) 2 arkusze- Arkusz 1. N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE. Nr 568,176. Opatentowano 22 wrze nia 1896 r.. Rys. 1 wiadkowie : Wynalazca

Bardziej szczegółowo

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04.

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04. Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja KSA-QAISO 9001 ISO 14001 ver. 04.2008 (2) Ulrich PL Podziêkowania Dziêkujemy i gratulujemy zakupu kot³a

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Biblia

Sieci komputerowe. Biblia Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo