REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2006 DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2006 DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO"

Transkrypt

1 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W GDAŃSKU Załącznik do Uchwały Nr 968/328/06 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 10 października 2006 roku REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2006 DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, 2006

2 Spis Treści Wstęp... 3 Rozdział I. Rynek pracy województwa pomorskiego i odnotowywane tendencje. 5 Rozdział II. Założenia do Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2006 dla województwa pomorskiego Rozdział III. Priorytety i działania Priorytet 1. Tworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego i powstawania nowych miejsc pracy. Rozwój przedsiębiorczości Priorytet 2. Inwestowanie w kapitał ludzki Priorytet 3. Rozwój instytucji rynku pracy Rozdział IV. Kalendarium prac nad tworzeniem RPD/Z Rozdział V. Monitoring Tablice zbiorcze Liczba przedsięwzięć ujętych w Regionalnym Planie Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2006 dla województwa pomorskiego Wykaz instytucji i jednostek organizacyjnych, których przedsięwzięcia zostały ujęte w Regionalnym Planie Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2006 dla województwa pomorskiego Źródła finansowania przedsięwzięć ujętych w Regionalnym Planie Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2006 dla województwa pomorskiego Podsumowanie... 97

3 Wstęp Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz z późn. zm.) nakłada na samorząd województwa obowiązek przygotowywania corocznie Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia (art.3 ust.4 ustawy). Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia przygotowywany jest na podstawie Krajowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia, który zwiera zasady realizacji Europejskiej Strategii Zatrudnienia. RPDZ uwzględniając strategię rozwoju województwa oraz strategię województwa w zakresie polityki społecznej, określa preferowane programy regionalne, projekty lokalne, priorytetowe grupy bezrobotnych i innych osób wymagających wsparcia po zasięgnięciu opinii powiatowych jednostek samorządu terytorialnego oraz partnerów społecznych. Prace nad Regionalnym Planem Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2006 dla województwa pomorskiego rozpoczęte zostały w styczniu 2006 r. i obejmowały dwa etapy: określenie Założeń (Uchwała Nr 587/303/06 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie określenia Założeń do Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2006 dla województwa pomorskiego oraz przygotowania Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2006 dla województwa pomorskiego); opracowanie dokumentu tj. zinwentaryzowanie przedsięwzięć wpisujących się w Założenia do RPDZ na rok Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2006 jest dokumentem określającym regionalną politykę rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich w odniesieniu do krajowej polityki rynku pracy. Z uwagi na duże opóźnienie związane z przyjęciem przez Radę Ministrów Krajowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2006 (Rada Ministrów zaakceptowała KPDZ na rok kwietnia 2006 r.). oraz długą procedurę opracowywania dokumentu jakim jest RPDZ, pierwszy etap prac zakończony został w czerwcu br. drugi we wrześniu br. Kalendarium prac nad tworzeniem RPDZ na rok 2006 jest publikowane w dokumencie. Projekt Założeń do RPDZ na rok 2006 był przedmiotem konsultacji merytorycznej z wieloma instytucjami działającymi na terenie województwa pomorskiego, w tym m.in. ze: starostwami powiatowymi, powiatowymi urzędami pracy, departamentami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, szkołami wyższymi. Materiały służące konsultacji zamieszczone zostały również na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. Konsultacje trwały do 15 kwietnia br. Instytucje biorące udział w konsultacjach wypełniały specjalnie przygotowany formularz do konsultacji społecznych. Po konsultacjach merytorycznych Założenia pozytywnie zaopiniowała Wojewódzka Rada Zatrudnienia w Gdańsku Zgodnie z przyjętym przez Zarząd Województwa trybem prac do RPDZ zgłoszone zostały przedsięwzięcia realizowane przez departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i jednostki organizacyjne Samorządu Województwa Pomorskiego w tym Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Do Planu przedsięwzięcia zgłosiły również Agencja Rozwoju Pomorza S.A. w Gdańsku, Komenda Wojewódzka OHP i PFRON Oddział Pomorski. Koordynację prac nad tworzeniem RPD/Z prowadził Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. R E G I O N A L N Y P L A N D Z I A Ł A Ń N A R Z E C Z Z A T R U D N I E N I A N A R O K

4 Priorytety regionalnej polityki rynku pracy określone w przyjętych przez Zarząd Województwa Pomorskiego Założeniach koncentrują się wokół działań w zakresie: tworzenia warunków dla rozwoju gospodarczego i powstawania nowych miejsc pracy oraz rozwoju przedsiębiorczości tj. rozwijanie biznesowego wsparcia dla MŚP, wspieranie powstawania i rozwoju mikroprzedsiębiorstw, wspieranie rozwoju innowacji i transferu wiedzy jako elementów wzmocnienia powiązań nauki z gospodarką i rynkiem pracy, podnoszenia atrakcyjności inwestycyjnej regionu, w tym w szczególności polepszenie współpracy z inwestorami; inwestowania w kapitał ludzki tj. zwiększenia dostępu do edukacji oraz promocja kształcenia przez całe życie, wspierania rozwoju kadr nowoczesnej gospodarki, pomocy stypendialnej dla uczniów i studentów o utrudnionym starcie edukacyjnym, wyrównywania szans grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (m.in. młodzieży, osobom powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotnym, niepełnosprawnym, kobietom), reorientacji zawodowej osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi, reorientacji i aktywizacji zawodowej osób odchodzących z rolnictwa i ludności wiejskiej; rozwoju instytucji rynku pracy tj. poprawy jakości i dostępności informacji o rynku pracy oraz poszerzenia oferty i zwiększenia dostępu do usług świadczonych przez instytucje rynku pracy. Realizacja priorytetów i działań podporządkowana powinna być następującym zasadom: maksymalnego i efektywnego wykorzystania środków finansowych, w tym funduszy strukturalnych UE; szerokiego powiązania edukacji z gospodarką i rynkiem pracy; rozwijania dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego. Podstawowym narzędziem służącym do przygotowania planu realizacji działań była Karta realizacji przedsięwzięcia do Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2006 dla województwa pomorskiego, która umożliwiła ujednolicenie zapisów poszczególnych przedsięwzięć. Karta będzie również wykorzystana do monitoringu Planu i oceny jego realizacji. Regionalny Plan Działań składa się pięciu rozdziałów: Rozdział I zawiera opis sytuacji na rynku pracy województwa pomorskiego i odnotowywanych tendencji. Rozdział II zawiera Założenia do RPDZ na rok 2006 dla województwa pomorskiego. Rozdział III opisuje przedsięwzięcia realizowane w ramach przyjętych priorytetów i działań do RPDZ według ujednoliconego schematu. Rozdział IV to kalendarium prac nad tworzeniem RPD/Z na rok 2006 dla województwa pomorskiego. Rozdział V określa sposób monitorowania i sprawozdawania z realizacji przedsięwzięć zgłoszonych do Planu. Integralną częścią dokumentu są załączniki zawierające zbiorcze tablice prezentujące: informacje na temat liczby przedsięwzięć zawartych w Planie i ich strukturę według priorytetów i działań, wykaz instytucji i jednostek organizacyjnych, których przedsięwzięcia zostały ujęte w Planie, źródła finansowania przedsięwzięć zgłoszonych do Planu według priorytetów. R E G I O N A L N Y P L A N D Z I A Ł A Ń N A R Z E C Z Z A T R U D N I E N I A N A R O K

5 Rozdział I. Rynek pracy województwa pomorskiego i odnotowywane tendencje W latach w województwie pomorskim odnotowywany był, podobnie jak i w kraju, trend wzrostowy liczby bezrobotnych. W tym okresie liczba osób bezrobotnych wzrosła ponad dwukrotnie (tj. o 98,1 tys. osób) 1. Od 2003 r. nastąpiło odwrócenie się poprzedniego trendu, podobnie jak i w kraju. W 2003 roku liczba bezrobotnych zmalała o 0,2 tys. osób tj. 0,1%, w 2004 r. o 11,9 tys. osób tj. o 6,2%, w 2005 r. o 19,8 tys. osób tj. o 11,0%. W I kwartale 2006 r. liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego wzrosła o 2,0 tys. osób, tj. 1,2% i na koniec marca 2006 r. wyniosła 161,9 tys. osób, w tym 90,9 tys. kobiet (56,1%). Wzrost ten wynika z sezonowości kształtowania się liczby bezrobotnych na przełomie każdego roku. W I kwartałach lat ubiegłych bezrobocie wzrastało odpowiednio: w I kwartale r. o 6,0 tys. osób (3,1%), w I kwartale 2004 r. o 5,1 tys. osób (2,7%) i w I kwartale 2005 r. o 3,9 tys. osób (2,2%). Kształtowanie się liczby bezrobotnych województwo pomorskie lata liczbabezrobotnych lata Do korzystnych zmian na rynku pracy zaliczyć można również : wzrost przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw; w roku 2005 przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało się na poziomie 244,1 tys. osób i było wyższe o 4,5 % od odnotowanego w 2004 r. (w kraju o 1,9 %) 2 ; przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w województwie pomorskim w I kwartale 2006 r. wyniosło 252,4 tys. osób i było wyższe o 2,9% od notowanego w I kwartale 2005 r.(w kraju przeciętne zatrudnienie wzrosło o 2,6%) 3, wzrost ilości ofert pracy, jakimi dysponowały powiatowe urzędy pracy województwa pomorskiego; w 2005 roku powiatowe urzędy pracy województwa pomorskiego dysponowały znacznie większą ilością ofert pracy niż w latach poprzednich: w 2002 r. 44,4 tys. ofert pracy, w 2003 r. 53,4 tys. ofert pracy, w 2004 r. 58,2 tys. ofert pracy, w 2005 r. 67,8 tys. ofert pracy; w I kwartale 2006 r. liczba zgłoszonych ofert wynosiła 18,1 tys. i była wyższa niż w tym samym okresie roku ubiegłego o 3,5 tys. ofert, tj. o 24,1%, 1 Liczba bezrobotnych w województwie pomorskim: 31.XII.1998 r. 93,7 tys. osób, 31.XII.2002 r. 191,8 tys. osób. 2 Komunikat o sytuacji społeczno gospodarczej województwa pomorskiego Nr 12, Urząd Statystyczny w Gdańsku, grudzień 2005 r., str.2 3 Komunikat o sytuacji społeczno gospodarczej województwa pomorskiego Nr 3, US w Gdańsku, kwiecień 2006 r., str.2 R E G I O N A L N Y P L A N D Z I A Ł A Ń N A R Z E C Z Z A T R U D N I E N I A N A R O K

6 zmniejszenie zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy; w województwie pomorskim w roku 2005 odnotowano zdecydowanie mniejszą liczbę osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy niż w latach poprzednich; w roku 2005 zwolnienia dotyczyły 37 zakładów pracy, z których zwolniono 2,1 tys. osób, podczas gdy w latach ubiegłych zwolnienia dotyczyły: w roku ,3 tys. osób z 63 zakładów pracy, w roku ,7 tys. osób ze 155 zakładów pracy. Rynek pracy województwa pomorskiego charakteryzuje się również: korzystną strukturą pracujących; w roku 2004 według danych GUS w usługach pracowało 60,6% pracujących, w przemyśle 29,9%, a w rolnictwie 9,5% (dla kraju wskaźniki te kształtowały się odpowiednio na poziomie 54,4%, 28,3% i 17,3%), 4 wysokim odsetkiem ludności z wykształceniem wyższym; według BAEL w IV kwartale 2004 r. wśród ludności w wieku 15 lat i więcej osoby posiadające wykształcenie wyższe stanowiły 13,3%, 5 relatywnie młodą strukturą wiekową społeczeństwa; w grudniu 2004 r. ludność w wieku produkcyjnym w województwie pomorskim stanowiła 22,3% populacji, w kraju 21,2%. 6 dostępnością do usług instytucji rynku pracy; oprócz działalności publicznych służb zatrudnienia i OHP w końcu 2005 r. na terenie województwa pomorskiego działało m.in. 181 agencji zatrudnienia, 30 gminnych centrów informacji i 14 akademickich biur karier. Pomimo odwrócenia się negatywnego trendu wzrostu liczby bezrobotnych, sytuacja na rynku pracy województwa pomorskiego jest nadal trudna, a bezrobocie jest jednym z najpoważniejszych problemów społecznoekonomicznych województwa pomorskiego. Województwo pomorskie należy do województw o jednej z najwyższych stóp bezrobocia w Polsce. Stopa bezrobocia dla województwa pomorskiego wyniosła na koniec grudnia 2005 r. 19,3%, a dla kraju 17,6%. Stopa bezrobocia dla województwa pomorskiego była więc wyższa o 1,7 punkta procentowego od stopy bezrobocia dla kraju. W I kwartale 2006 r. stopa bezrobocia dla województwa pomorskiego wynosiła 19,4%, dla kraju 17,8%. Kształtowanie się stopy bezrobocia w województwie pomorskim i w Polsce lata , , stopabezrobocia(w%) 15,0 10, ,0 0,0 lata województwo pomorskie Polska Jedną z cech charakterystycznych bezrobocia w województwie pomorskim jest jego duże zróżnicowanie terytorialne. Najniższe bezrobocie występuje w dużych miastach oraz w powiatach położonych w bezpośrednim sąsiedztwie Trójmiasta. Najwyższe bezrobocie odnotowywane jest natomiast w powiatach położonych wzdłuż granic regionu. Są to przede wszystkim obszary byłych PGR ów. W powiatach tych stopa bezrobocia na koniec grudnia 2005 r. wyniosła: powiat sztumski 37,1%, nowodworski 37,1%, bytowski 34,7%, słupski 33,7%, człuchowski 30,8% i starogardzki 30,0%. Różnica pomiędzy najniższą stopą bezrobocia odnotowaną w województwie (Sopot 7,1%), a najwyższą (powiat nowodworski i powiat sztumski po 37,1%) wynosiła 30 punktów procentowych. 4 Obliczenia własne na podstawie danych dotyczących pracujących według sekcji, województw i sektorów, Pracujący w gospodarce narodowej w 2004 r., GUS, Warszawa, wrzesień 2005 r., str. 34,36 5 Obliczenia własne na podstawie danych dotyczących aktywności ekonomicznej ludności, Rocznik Statystyczny Województwa Pomorskiego 2005, US w Gdańsku, grudzień 2005 r., str Obliczenia własne na podstawie danych dotyczących ludności w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym według województw i podregionów w 2004 r., Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 31.XII r., GUS, Warszawa 2005 r., str.15,16 R E G I O N A L N Y P L A N D Z I A Ł A Ń N A R Z E C Z Z A T R U D N I E N I A N A R O K

7 Liczba bezrobotnych Stopa bezrobocia stan na 31.XII.2005 r. powiaty powiaty Bytów osoby Bytów 34,7 % Chojnice 9766 osób Chojnice 26,6 % Człuchów 6639 osób Człuchów 30,8 % Gdańsk 4050 osób Gdańsk 16,5 % Kartuzy 6735 osób Kartuzy 19,4 % Kościerzyna 5702 osoby Kościerzyna 23,6 % Kwidzyn 7150 osób Kwidzyn 21,8 % Lębork 6894 osoby Lębork 28,9 % Malbork 6470 osób Malbork 29,5 % Nowy Dwór Gd osób Nowy Dwór Gd. 37,1% Puck 5261 osób Puck 20,5 % Słupsk osób Słupsk 33,7 % Starogard Gd osób Starogard Gd. 30,0 % Sztum 5252 osoby Sztum 37,1 % Tczew 9586 osób Tczew 24,9 % Wejherowo 9076 osób Wejherowo 19,1 % miasta na prawach powiatu miasta na prawach powiatu Gdańsk osób Gdańsk 9,6 % Gdynia 8337 osób Gdynia 8,0 % Słupsk 8823 osoby Słupsk 19,5 % Sopot 1268 osób Sopot 7,1 % województwo osób województwo 19,3 % Cechą charakterystyczną bezrobocia w województwie pomorskim jest niski poziom kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych, szczególnie mieszkańców wsi, którzy stanowili w grudniu 2005 r. 44,7% ogółu bezrobotnych. Wśród bezrobotnych mieszkańców wsi największy udział miały osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej 40,1% oraz zasadniczym zawodowym 37,2%, bezrobotni z wykształceniem średnim 21,0% a z wykształceniem wyższym 1,7%. Dla porównania struktura wykształcenia bezrobotnych mieszkańców miast kształtowała się odpowiednio: 28,8%, 31,4%, 32,8% i 6,9%. Około 1/5 ogółu bezrobotnych stanowi młodzież. W grudniu 2005 r. w ewidencjach powiatowych urzędów pracy województwa pomorskiego zarejestrowanych było 35,7 tys. osób bezrobotnych w wieku 1824 lata. Ponad połowa bezrobotnej młodzieży to mieszkańcy wsi. Niskie kwalifikacje zawodowe, mała mobilność życiowa, zawodowa i przestrzenna, rosnące wymagania pracodawców, problemy komunikacyjne utrudniające dojazdy do pracy, to niektóre z elementów sprzyjających długotrwałemu bezrobociu. W województwie pomorskim co druga osoba bezrobotna pozostaje bez pracy dłużej niż 12 miesięcy, z tego 15,5% stanowią osoby pozostające bez pracy od 12 do 24 miesięcy, a 34,6% stanowią osoby pozostające bez pracy powyżej 24 miesięcy. 75,4% osób długotrwale bezrobotnych 7 posiadało wykształcenie zasadnicze zawodowe i niższe. Długotrwałe pozostawanie 7 Osoby długotrwale bezrobotne osoby pozostające bez pracy powyżej 12 miesięcy od momentu ostatniego zarejestrowania się bezrobotnego w powiatowym urzędzie pracy obliczonych w pełnych miesiącach. R E G I O N A L N Y P L A N D Z I A Ł A Ń N A R Z E C Z Z A T R U D N I E N I A N A R O K

8 bez pracy zmniejsza szanse na znalezienie nowej pracy, wpływa na status materialny i społeczny tych osób i ich rodzin i może zagrażać patologiami społecznymi. Jednym z istotnych uwarunkowań dla kształtowania się poziomu zatrudnienia oraz bezrobocia w województwie podobnie jak w całym kraju są zmiany demograficzne. Przy ogólnym przyspieszeniu procesu starzenia się polskiego społeczeństwa, liczba ludności w wieku produkcyjnym będzie wzrastać do 2010 roku. W świetle prognoz demograficznych GUS 8 w stosunku do danych rzeczywistych z 2004 r. liczba ludności w wieku produkcyjnym w województwie pomorskim wzrośnie do roku 2010 o 38,7 tys. osób tj. o 2,8 % (w kraju o 1,7 %). W roku 2010 populacja w wieku produkcyjnym będzie najwyższa i wynosić będzie 1440,5 tys. osób. Począwszy od 2010 r. populacja w wieku produkcyjnym zacznie się sukcesywnie zmniejszać. W roku 2004 odsetek osób w wieku zdolności do pracy wynosił 63,9 % (w kraju 63,5 %). W świetle prognoz w roku 2010 wynosić będzie 65,2 % (w kraju 65,1 %). Prognozowane zmiany w liczbie ludności wg ekonomicznych grup wieku w województwie pomorskim stan na 31.XII. liczba ludności wiek przedprodukcyjny (017) 489,8 424,1 344,8 400,4 388,9 371,9 2004* liczba ludności ,8 1440,5 wiek produkcyjny (1859/64) 1402,1 1343,7 1296,3 1261,7 2004* liczba ludności wiek poprodukcyjny (60+/65+) 529,4 552,8 416,6 484,6 302,4 346,0 2004* lata Na uwagę zasługuje fakt, że inaczej kształtować się będą zmiany w liczbie ludności w wieku produkcyjnym na wsi i w mieście. 9 Liczba ludności w wieku produkcyjnym w mieście będzie malała już po 2005 r., natomiast w grupie ludności zamieszkującej tereny wiejskie obserwowany jest wzrost liczby ludności w wieku produkcyjnym i prognozy wskazują na utrzymywanie się tego wzrostu do 2030 roku. 8 Prognoza demograficzna na lata , GUS, Warszawa 2004 R E G I O N A L N Y P L A N D Z I A Ł A Ń N A R Z E C Z Z A T R U D N I E N I A N A R O K

9 Prognozowane zmiany w liczbie ludności wg ekonomicznych grup wieku w województwie pomorskim Stan na 31.XII. miasto przedprodukcyjny produkcyjny poprodukcyjny wieś przedprodukcyjny produkcyjny poprodukcyjny ogółem przedprodukcyjny produkcyjny poprodukcyjny Niekorzystnym zjawiskiem jest postępujące starzenie się zasobów pracy. 10 W 2004 r. liczba ludności w wieku niemobilnym (mężczyźni 4564 lata, kobiety 4559 lat) wynosiła 512,1 tys. osób i stanowiła 36,5% ogółu ludności w wieku produkcyjnym województwa. Do 2010 udział ten wzrośnie do 37,2%, a w perspektywie 2030 roku do 45,5%. 9 Liczba osób w wieku produkcyjnym w miastach województwa pomorskiego w 2004 r. wynosiła 966,7 tys. i w świetle prognoz demograficznych GUS do 2030 roku zmaleje o 208,5 tys. osób tj. 21,6%. Liczba osób w wieku produkcyjnym zamieszkała na wsi województwa pomorskiego w 2004 r. wynosiła 435,1 tys. i do 2030 roku wzrośnie o 68,4 tys. osób tj. 15,7%. 10 Liczba osób w wieku niemobilnym w 2004 roku wyniosła 512,1 tys. osób i według prognoz demograficznych do 2010 r. wzrośnie o 23,6 tys. osób, tj. o 4,6%., a do 2030 roku o kolejne 38,4 tys. osób, tj. o 7,2%. Liczba osób w wieku mobilnym w 2004 roku wyniosła 889,7 tys. osób i według prognoz demograficznych do 2010 r. wzrośnie o 15,1 tys. osób, tj. o 1,7%., a w latach zmaleje o 217,2 tys. osób, tj. o 24,0%. R E G I O N A L N Y P L A N D Z I A Ł A Ń N A R Z E C Z Z A T R U D N I E N I A N A R O K

10 100% Prognoza udziału ludności w w ieku mobilnym (18 44) i niemobilnym (45 59/64) w liczbie ludnosci w w ieku produkcyjnym w w ojew ództw ie pomorskim stan na 31.XII. 80% 60% 63,5% 62,8% 63,9% 63,0% 59,6% 54,5% 40% 20% 0% 36,5% 37,2% 36,1% 37,0% 40,4% 45,5% niemobilny mobilny Aktywność ekonomiczna ludności w województwie pomorskim w IV kwartale 2005 r. 11 Wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności przeprowadzonego w IV kwartale 2005 r. wskazują na niewielką poprawę sytuacji na rynku pracy w porównaniu z IV kwartałem 2004 r.: w IV kwartale 2005 r. zbiorowość aktywnych zawodowo w województwie pomorskim liczyła 904 tys. osób, a biernych zawodowo 780 tys. osób. W porównaniu z analogicznym okresem 2004 r. liczba osób aktywnych zawodowo zwiększyła się o 46 tys., tj. 5,4%. W grupie tej zmniejszyła się o 14,2% liczba bezrobotnych, a liczba osób pracujących wzrosła o 10,0%; współczynnik aktywności zawodowej wyrażający udział aktywnych zawodowo (pracujący i bezrobotni) w liczbie ludności w wieku 15 lat i więcej w IV kwartale 2005 r. wynosił 53,6% i wzrósł w stosunku do tego samego okresu roku 2004 o 0,2 punkta procentowego; w IV kwartale 2005 r. pracujący stanowili 45,4% ogółu ludności w wieku 15 lat i więcej, w porównaniu z tym samym okresem roku 2004 r. wskaźnik ten określany jako wskaźnik zatrudnienia był wyższy o 2,1 punkta procentowego; Struktura ludności w wieku 15 lat i więcej według aktywności ekonomicznej w województwie pomorskim w IV kwartale 2004 i 2005 r. w IV kwartale 2004 r. w IV kwartale 2005 r. 10,1% 8,2% 46,6% 43,3% 46,4% 45,4% pracujący bierni zawodowo bezrobotni pracujący bierni zawodowo bezrobotni 11 Aktywność ekonomiczna ludności w województwie pomorskim w IV kwartale 2005 r., US w Gdańsku, kwiecień 2006 r.; Aktywność ekonomiczna ludności w województwie pomorskim w IV kwartale 2004 r., US w Gdańsku, maj 2005 r.; R E G I O N A L N Y P L A N D Z I A Ł A Ń N A R Z E C Z Z A T R U D N I E N I A N A R O K

11 w najlepszej sytuacji na rynku pracy były osoby z wykształceniem wyższym, dla których stopa bezrobocia wyniosła 4,7%, a w najtrudniejszej osoby o najniższym wykształceniu; stopa bezrobocia w grupie osób z ukończoną (lub nie ) szkołą podstawową i gimnazjum wynosiła 32,0%; największy spadek stopy bezrobocia w IV kwartale 2005 r. w stosunku do IV kwartału roku 2004 odnotowano wśród kobiet (o 4,5 punkta procentowego) i w miastach (o 3,3 punkta procentowego); stopa bezrobocia dla kobiet w IV kwartale 2005 r. wynosiła 17,6%, stopa bezrobocia w miastach 12,7% (na wsi 21,5%); dla osób w wieku 1524 lata stopa bezrobocia wynosiła 37,8% (według danych za III kwartał 2005 r.). Źródła: 1. Aktywność ekonomiczna ludności w województwie pomorskim w IV kwartale 2005 r., US w Gdańsku, kwiecień 2006 r.; 2. Aktywność ekonomiczna ludności w województwie pomorskim w IV kwartale 2004 r., US w Gdańsku, maj 2005 r.; 3. Komunikat o sytuacji społeczno gospodarczej województwa pomorskiego Nr 12, Urząd Statystyczny w Gdańsku, grudzień 2005 r., 4. Komunikat o sytuacji społeczno gospodarczej województwa pomorskiego Nr 3, Urząd Statystyczny w Gdańsku, kwiecień 2006 r., 5. Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 31.XII.2004 r., GUS, Warszawa Prognoza demograficzna na lata , GUS, Warszawa Pracujący w gospodarce narodowej w 2004 r., GUS, Warszawa, wrzesień 2005 r. 8. Rocznik Statystyczny Województwa Pomorskiego, US w Gdańsku, Gdańsk, grudzień 2005 r. 9. Wyniki badań statystycznych rynku pracy MP i PS 01 (sprawozdawczość powiatowych urzędów pracy) oraz dane GUS. R E G I O N A L N Y P L A N D Z I A Ł A Ń N A R Z E C Z Z A T R U D N I E N I A N A R O K

12 Rozdział II. Założenia do Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2006 dla województwa pomorskiego Załącznik do Uchwały Nr 587/303/2006 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia r. Założenia do Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2006 dla województwa pomorskiego 1. Realizacja priorytetów i działań podporządkowana powinna być następującym zasadom: maksymalnego i efektywnego wykorzystania środków finansowych w tym funduszy strukturalnych UE, szerokiego powiązania edukacji z gospodarką i rynkiem pracy, rozwijania dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego. 2. Priorytety i działania. Priorytet 1. Tworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego i powstawania nowych miejsc pracy. Rozwój przedsiębiorczości. Działanie 1.1. Rozwijanie biznesowego wsparcia dla MŚP Przykładowe typy przedsięwzięć: wzmacnianie i rozwój instytucji otoczenia biznesu, w tym rozwój usług specjalistycznego doradztwa i informacji biznesowej. Działanie 1.2 Wspieranie powstawania i rozwoju MŚP i mikroprzedsiębiorstw Przykładowe typy przedsięwzięć: wsparcie finansowe (dotacje i pożyczki) i merytoryczne (szkolenia i doradztwo) dla osób podejmujących działalność gospodarczą, wsparcie przedsiębiorstw w tworzeniu nowych miejsc pracy poprzez wykorzystanie środków Funduszu Pracy oraz wzmocnienie, działających na ich rzecz, funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, stosowanie przez samorządy lokalne zachęt do tworzenia miejsc pracy w postaci ulg w podatkach i opłatach lokalnych, pobudzanie aktywności gospodarczej w gałęziach o relatywnie wysokiej pracochłonności (np. w usługach), które zapewnią pracę nie tylko ludziom młodym i dobrze wykształconym, ale również osobom starszym, legitymującym się niskimi kwalifikacjami, tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości, Działanie 1.3. Wspieranie rozwoju innowacji i transferu wiedzy jako elementów wzmocnienia powiązań nauki z gospodarką i rynkiem pracy Przykładowe typy przedsięwzięć: budowa sprawnych mechanizmów transferu innowacji oraz infrastruktury koniecznej do tworzenia i rozwoju firm innowacyjnych, rozwój i upowszechnianie gospodarki elektronicznej oraz społeczeństwa informacyjnego, rozwój współpracy środowiska naukowo akademickiego ze środowiskiem gospodarczym i administracją publiczną. Działanie 1.4. Podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, w tym w szczególności polepszenie współpracy z inwestorami Przykładowe typy przedsięwzięć: podnoszenie sprawności lokalnych instytucji obsługujących inwestorów i zapewnienie stałego wzrostu kompetencji zatrudnionych tam pracowników, ułatwianie zainteresowanym podmiotom dostępu do informacji gospodarczej i stosowanie skutecznych narzędzi promocji regionu jako miejsca potencjalnych inwestycji, kreowanie polityki inwestycyjnej gmin Pomorza budowa infrastruktury technicznej niezbędnej do realizacji inwestycji. R E G I O N A L N Y P L A N D Z I A Ł A Ń N A R Z E C Z Z A T R U D N I E N I A N A R O K

13 Priorytet 2. Inwestowanie w kapitał ludzki Działanie 2.1. Zwiększanie dostępu do edukacji oraz promocja kształcenia przez całe życie Przykładowe typy przedsięwzięć: wspieranie kształcenia na odległość w formach pozaszkolnych, wzbogacenie oferty programowej kształcenia ustawicznego i rozwój systemu informacji o kształceniu ustawicznym, podwyższanie jakości edukacji stosownie do potrzeb rynku pracy, promowanie mobilności zawodowej i zdolności w zakresie dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do wymogów regionalnego rynku pracy w warunkach członkostwa w UE, rozwijanie współpracy z krajami UE poprzez wymiany i staże, rozwój sieci szkolnego doradztwa zawodowego, Działanie 2.2. Wspieranie rozwoju kadr nowoczesnej gospodarki Przykładowe typy przedsięwzięć: inwestowanie w kadry dla podniesienia konkurencyjności i rozwoju potencjału adaptacyjnego firm. Działanie 2.3. Programy stypendialne dla uczniów i studentów o utrudnionym starcie edukacyjnym Przykładowe typy przedsięwzięć: zwiększenie dostępu do edukacji na wszystkich poziomach kształcenia. Działanie 2.4. Wyrównywanie szans grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy m.in. młodzieży, osób w wieku powyżej 50. roku życia, długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, kobiet Przykładowe typy przedsięwzięć: aktywizacja zawodowa młodzieży, aktywizacja zawodowa osób, które ukończyły 50. rok życia, aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych, integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, aktywizacja zawodowa kobiet, m.in. poprzez wspieranie podejmowania własnej działalności gospodarczej oraz rozwiązanie problemu opieki nad dziećmi matek pracujących, aktywizacja zawodowa innych grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, z uwzględnieniem mniejszość narodowych i osób, które odbyły i odbywają karę pozbawienia wolności. Działanie 2.5. Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi Przykładowe typy przedsięwzięć: pomoc osobom zagrożonych utratą zatrudnienia, m.in. poprzez dofinansowanie szkoleń uwzględniających naukę języków obcych. Działanie 2.6. Reorientacja i aktywizacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa i ludności wiejskiej Przykładowe typy przedsięwzięć: wsparcie osób odchodzących z rolnictwa poprzez zmianę kwalifikacji zawodowych i umożliwienie zdobycia nowego zatrudnienia, promowanie alternatywnych wobec działalności rolniczej form zatrudnienia, w tym samozatrudnienia. Priorytet 3. Rozwój instytucji rynku pracy Działanie 3.1. Poprawa jakości i dostępności informacji o rynku pracy Przykładowe typy przedsięwzięć: doskonalenie i rozwój monitorowania lokalnych rynków pracy, badanie popytu na prace poprzez monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych, monitoring i ewaluacja programów rynku pracy, współpraca publicznych służb zatrudnienia z ośrodkami badawczymi na terenie województwa, w tym z uczelniami wyższymi w zakresie badań rynku pracy, podwyższanie sprawności systemu tworzenia i przepływu informacji o rynku pracy, w tym upowszechnianie informacji o rynku pracy. Działanie 3.2. Poszerzenie oferty i zwiększenie dostępu do usług świadczonych przez instytucje rynku pracy Przykładowe typy przedsięwzięć: zwiększenie dostępu do podstawowych usług rynku pracy poprzez rozwój instytucji rynku pracy (szczególnie na terenach słabo rozwiniętych małych miast i wsi), rozwijanie partnerstwa między usługodawcami rynku pracy pochodzącymi z sektora publicznego, prywatnego i instytucji społecznych, w celu objęcia usługami wszystkich zainteresowanych grup klientów wzbogacenie oferty i podwyższenie jakości usług świadczonych przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy m.in. poprzez: rozwój sieci EURES, doskonalenie kwalifikacji kadry publicznych służb zatrudnienia, rozwój pośrednictwa pracy, podniesienie jakości usług poradnictwa zawodowego, promowanie elastycznych form zatrudnienia oraz legalnego zatrudnienia i legalnej pracy zarobkowej doskonalenie systemu szkoleń osób bezrobotnych, wzmocnienie kadrowe publicznych służb zatrudnienia. R E G I O N A L N Y P L A N D Z I A Ł A Ń N A R Z E C Z Z A T R U D N I E N I A N A R O K

14 Realizacja zaproponowanych priorytetów i działań podporządkowana powinna być następującym zasadom: Maksymalnego i efektywnego wykorzystania środków finansowych w tym funduszy strukturalnych UE Realizacja priorytetów i działań Regionalnego Planu Działań Na Rzecz Zatrudnienia podporządkowana powinna być zasadzie maksymalnego i efektywnego wykorzystania dostępnych środków finansowych w tym funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, ponieważ środki te stanowią podstawę dla realizacji działań tego Planu. Zgodnie z rekomendacjami Raportu z realizacji strategii rozwoju województwa pomorskiego w latach istnieje potrzeba stworzenia takich mechanizmów programowania i realizacji regionalnych przedsięwzięć rozwojowych, które umożliwią jak najefektywniejsze z punktu widzenia interesów regionalnych alokowanie środków krajowych (np. w postaci rządowosamorządowych programów operacyjnych). Ponadto zgodnie z w/w rekomendacjami wzrost udziału środków Unii Europejskiej w realizacji Strategii stwarza dla samorządu województwa i partnerów regionalnych (zwłaszcza gmin i powiatów) poważne wyzwanie związane z właściwym i efektywnym (tzn. sprzyjającym długofalowym celom rozwojowym) zagospodarowaniem dużo większych niż dotąd środków, zarówno unijnych, jak też własnych. Charakterystyczną cechą Unii Europejskiej jest szeroki zakres interwencji w procesy rozwoju regionalnego, zarówno na poziomie Komisji Europejskiej jak też i poszczególnych państw członkowskich i regionów. Podstawą tej działalności są zapisy w Traktacie Rzymskim oraz Traktatach z Maastricht i Amsterdamu. Polityka rozwoju regionalnego planowana jest w okresach wieloletnich, obecny dotyczy lat Działalność ta odbywa się na podstawie wypracowanych w ramach Unii Europejskiej elementarnych zasad rozwoju regionalnego. Cztery zasady rozwoju regionalnego uznawane w Unii Europejskiej za kluczowe to: koncentracja, programowanie, partnerstwo i dodatkowość. Przytoczenie tych informacji służy udokumentowaniu znaczenia polityki rozwoju regionalnego uprawianej w ramach Unii Europejskiej. Zgodnie z założeniami Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego na podstawie Uchwały nr 587/XXXV/05 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 18 lipca 2005 roku województwo pomorskie aktywnie uczestniczy w realizacji strategii lizbońskiej, która od roku 2007 stanie się przewodnim wątkiem nowej polityki spójności Unii Europejskiej. W realizacji celów zaktualizowanej strategii lizbońskiej, szczególnego znaczenia nabierają działania skoncentrowane m.in. na zwiększaniu zatrudnienia, usuwaniu bezrobocia strukturalnego oraz efektywniejsze inwestycje w kapitał ludzki. Kompleksowe podejście obejmujące zarówno wyznaczanie priorytetów i działań Regionalnego Planu Działań Na Rzecz Zatrudnienia, jak w powiązaniu z nimi, inicjowanie efektywnych przedsięwzięć do ich realizacji ma w sytuacji województwa pomorskiego kluczowe znaczenie. Promowanie i realizacja efektywnych działań na rzecz wzrostu zatrudnienia wymaga znacznych nakładów, zarówno pracy jak i środków finansowych. Dlatego też, aby możliwa była efektywna realizacja założeń do Regionalnego Planu Działań Na Rzecz Zatrudnienia niezbędne jest przyjęcie zasady maksymalnego i efektywnego wykorzystania dostępnych środków finansowych w tym funduszy strukturalnych UE. Szerokiego powiązania edukacji z gospodarką i rynkiem pracy Ideą, która powinna przenikać wszystkie działania wpływające na rozwój kapitału ludzkiego, jest powiązanie edukacji z gospodarką i rynkiem pracy, ponieważ czynnikiem kształtującym popyt na pracę są zmiany struktury gospodarki. Polegają one na zmniejszaniu zatrudnienia w tradycyjnych sektorach takich jak rolnictwo i wytwórczość oraz na wzroście zatrudnienia w usługach, także na dynamicznym rozwoju w sektorach technologicznych takich jak telekomunikacja, elektronika czy biotechnologia. Nowoczesne technologie wymagają kształcenia w nowych zawodach. Zmieniają się także wymagania dotyczące kwalifikacji i umiejętności zatrudnianych osób. Na rynku pracy liczą się umiejętności związane z wykorzystaniem w pracy komputera oraz innych urządzeń, znajomość języków obcych, zdolności organizacyjne, umiejętność komunikowania się, kreatywność. Oferta szkolna na wszystkich szczeblach kształcenia nie zawsze nadąża za dynamicznymi zmianami w gospodarce. Poza tym kształcenie szkolne nie wyposaża w pełni absolwenta w poszukiwane na rynku pracy umiejętności zarówno ogólne jak i specyficzne. Pracownik zarówno wchodzący na rynek pracy jak i już w nim uczestniczący musi być przygotowany na to, iż całe jego aktywne życie zawodowe będzie podporządkowane zdobywaniu adekwatnej wiedzy i umiejętności. R E G I O N A L N Y P L A N D Z I A Ł A Ń N A R Z E C Z Z A T R U D N I E N I A N A R O K

15 Autorzy Krajowego Programu Reform na lata na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej oraz autorzy Raportu Ministerstwa Gospodarki i Pracy Zatrudnienie w Polsce 2005 zwracają uwagę, na fakt, że poziom wykształcenia społeczeństwa Polskiego nie odpowiada wymogom gospodarki. Poziom kwalifikacji zawodowych i ogólnych potencjalnych pracowników jest w wielu przypadkach niewystarczający do znalezienia zatrudnienia bądź samozatrudnienia. Kształcenie prowadzone w formach zarówno szkolnych jak i pozaszkolnych musi wyposażać ludzi w poszukiwane na rynku pracy specyficzne umiejętności, ale też dostarczyć wiedzy i umiejętności uniwersalnych, które stosunkowo łatwo pozwalałyby dostosowywać posiadane kwalifikacje do popytu na rynku pracy. Rozwijania dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego Polityka rynku pracy realizowana przez władze publiczne opiera się na dialogu i współpracy z partnerami społecznymi. Strony uczestniczące w dialogu społecznym powinny dyskutować o stosunkach zawodowych, warunkach pracy, płacach i świadczeniach socjalnych, a także o innych problemach polityki gospodarczej, będących przedmiotem zainteresowania i kompetencji wszystkich stron. Dialog może także dotyczyć stosunków między partnerami i ich wzajemnych zobowiązań. Idea dialogu sprowadza się do podejmowania działań na rzecz zwiększenia potencjału instytucji rynku pracy działających na szczeblu krajowym, wojewódzkim i lokalnym oraz lokalnych społeczności. Bezpośrednia i ścisła kooperacja ww. instytucji może przyczynić się do łagodzenia skutków bezrobocia oraz do tworzenia nowych miejsc pracy np. poprzez realizację projektów partnerskich. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku współpracuje z Wojewódzka Radą Zatrudnienia oraz z Wojewódzką Komisją Dialogu Społecznego. W ramach dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego współpracuje również z organizacjami pozarządowymi, z agencjami zatrudnienia przede wszystkim biorąc udział w spotkaniach i konferencjach służących wymianie doświadczeń, a także upowszechnianiu działań podejmowanych na rzecz rynku pracy. Jednym z ważniejszych działań realizowania polityki, mającej na celu rozwiązywanie problemów związanych z rynkiem pracy jest zakrojona na szeroką skalę współpraca z kluczowymi instytucjami rynku pracy i budowanie partnerstwa lokalnego, w tym również z przedstawicielami mediów jako głosu opinii publicznej. Ww. współpraca może okazać się efektywna w tworzeniu porozumień między służbami zatrudnienia, instytucjami szkoleniowymi, szkołami wyższymi, a przedsiębiorstwami uwzględniającymi potrzeby rynku pracy zarówno w kwestii branż deficytowych, jak i kapitału ludzkiego spełniającego jego oczekiwania. R E G I O N A L N Y P L A N D Z I A Ł A Ń N A R Z E C Z Z A T R U D N I E N I A N A R O K

16 Rozdział III. Priorytety i działania Priorytet 1. Tworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego i powstawania nowych miejsc pracy. Rozwój przedsiębiorczości. Działania 1.1. Rozwijanie biznesowego wsparcia dla MŚP 1.2 Wspieranie powstawania i rozwoju MŚP i mikroprzedsiębiorstw 1.3. Wspieranie rozwoju innowacji i transferu wiedzy jako elementów wzmocnienia powiązań nauki z gospodarką i rynkiem pracy 1.4. Podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, w tym w szczególności polepszenie współpracy z inwestorami Uzasadnienie Największym wyzwaniem polskiego rynku pracy jest bardzo niska stopa zatrudnienia i aktywności zawodowej oraz zwiększający się zakres wykluczenia społecznego spowodowany trudnościami w uzyskaniu pracy. Od wielu lat zwiększa się liczba osób w wieku produkcyjnym odzwierciedlając efekty wyżu demograficznego. W świetle prognoz demograficznych GUS w stosunku do danych rzeczywistych z 2004 r. liczba ludności w wieku produkcyjnym w województwie pomorskim wzrośnie do roku 2010 o 38,7 tys. osób tj. o 2,8 % (w kraju o 1,7 %). W roku 2010 populacja w wieku produkcyjnym będzie w województwie najwyższa i wynosić będzie 1440,5 tys. osób. Tym zjawiskom towarzyszy utrzymujące się na wysokim poziomie bezrobocie, stąd popytowa strona rynku pracy ma znaczenie rozstrzygające dla zatrudnienia w województwie pomorskim. W Regionie powinniśmy zapewnić taki poziom rozwoju gospodarczego, aby pozwolił on na zaangażowanie w pracę zawodową wszystkich Pomorzan zgłaszających chęć podjęcia pracy, zarówno tych którzy obecnie są bezrobotnymi i pracy poszukują (około 161,9 tys. osób), jak i tych którzy w najbliższym czasie wejdą na rynek pracy powiększając liczbę ludności w wieku produkcyjnym (38,7 tys. osób do roku 2010). Gospodarka i rozwój przedsiębiorczości powinny zapewnić mieszkańcom Pomorza wszechstronny rozwój zawodowy, bez względu na to w jakiej formie będą chcieli wykonywać pracę: jako pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę, na podstawie umów cywilnoprawnych, kontraktów, samozatrudnienia czy też będą chcieli występować w roli przedsiębiorców. Dotychczasowe doświadczenia z rozwoju polskiej gospodarki wskazują jak duża rola w dostarczaniu nowych miejsc pracy przypada sektorowi małych i średnich przedsiębiorstw i samozatrudnieniu. Podejmowane w województwie w sposób systemowy działania na rzecz rozwoju instytucji otoczenia biznesu, w tym rozwoju usług specjalistycznego doradztwa i informacji biznesowej tworzą dobre podstawy do rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości (np. Centrum Euro Info w Gdańsku przy Stowarzyszeniu Wolna Przedsiębiorczość, Centra Wspierania Biznesu, Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych, Pomorski Fundusz Pożyczkowy, Program Regionalny Przedsiębiorczy Pomorzanin ). Pracodawcy mogą oczekiwać na systemowe wsparcie ze strony instytucji regionalnych już na etapie powstawania inwestycji (Centrum Obsługi Inwestora oraz Obserwatorium Gospodarcze przy Agencji Rozwoju Pomorza w Gdańsku), wsparcie R E G I O N A L N Y P L A N D Z I A Ł A Ń N A R Z E C Z Z A T R U D N I E N I A N A R O K

17 finansowe w tworzeniu nowych miejsc prac, w przypadku gdy w grę wchodzi zatrudnienie osób bezrobotnych skierowanych przez powiatowe urzędy pracy oraz wsparcie udzielane przez samorządy lokalne między innymi w postaci ulg w podatkach i opłatach lokalnych). Motorem rozwoju gospodarczego województwa powinno się stać wzmocnienie powiązań nauki z gospodarką i rynkiem pracy. Dotychczasowa współpraca Samorządu Województwa Pomorskiego z uczelniami i instytucjami naukowymi pozwala angażować środki Funduszy Strukturalnych w programy wspierające rozwój innowacji i transfer wiedzy. Programy te pozwalają na budowę sprawnych mechanizmów transferu innowacji koniecznych do tworzenia i rozwoju firm innowacyjnych, infrastruktury oraz rozwoju i upowszechniania gospodarki elektronicznej oraz społeczeństwa informacyjnego R E G I O N A L N Y P L A N D Z I A Ł A Ń N A R Z E C Z Z A T R U D N I E N I A N A R O K

18 1.1 Rozwijanie biznesowego wsparcia dla MŚP Projekt Rozwój narzędzi dla przedsiębiorstw Regionu Morza Bałtyckiego INTERREG III B (INTERREG BSME) Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku partner w projekcie Skrócony opis Projekt Rozwój Narzędzi dla Przedsiębiorstw Regionu Morza Bałtyckiego w ramach programu INTERREG III zakłada realizację następujących celów: wzrost konkurencyjności całego Regionu Nadbałtyckiego oraz MŚP w regionie, intensyfikacja współpracy pomiędzy starymi a nowymi członkami UE w regionie nadbałtyckim, promocja tożsamości gospodarczej i kulturowej, tworzenie realnych i wirtualnych sieci pomiędzy wspierającymi MŚP organizacjami z obszaru gospodarki prywatnej, publicznymi organizacjami wspierającymi zagospodarowanie przestrzeni i gospodarkę oraz ośrodkami kształcenia, pozyskanie dodatkowych partnerów projektu oraz dalszy rozwój struktury międzynarodowej, realizacja działań wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa w Regionie nadbałtyckim. Realizacja projektu przebiega w trzech pakietach roboczych: I Pakiet Roboczy Baltic SME Community rozwój współpracy i tworzenie sieci, II Pakiet Roboczy Baltic SME Education koncepcja i rozwój kształcenia na poziomie licencjata, III Pakiet Roboczy Baltic SME Development wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw poprzez współpracę międzynarodową. W każdym pakiecie roboczym zostaną wypracowane określone rezultaty poprzez współpracę pomiędzy partnerami. W projekcie uczestniczy 36 instytucji: przedsiębiorstwa, instytucje publiczne oraz samorządy gospodarcze. WUP uczestniczy w obradach Parlamentu Hanzy; bierze udział w spotkaniach grup transferowo doradczych, których celem jest doradztwo w zakresie bieżących zadań wynikających z realizacji projektu; uczestniczy w pracach grup roboczych powstałych w ramach projektu, które pracują między innymi: nad utworzeniem rejestru przedsiębiorców (wirtualnej giełdy kooperacji), stworzeniem jednolitego systemu zarządzania jakością w MŚP, wypracowaniem działań promocyjnych związanych z rozwojem produktu i marketingiem. MŚP, szkoły wyższe, izby rzemieślnicze, instytucje wspierające MŚP, administracja publiczna Środki ogółem 79,3 tys. zł, z tego: środki publiczne polskie (środki samorządu województwa pomorskiego 37,8 tys. zł) oraz środki publiczne zagraniczne (EFDR 41,5 tys. zł) środki w dyspozycji WUP. R E G I O N A L N Y P L A N D Z I A Ł A Ń N A R Z E C Z Z A T R U D N I E N I A N A R O K

19 1.1 Rozwijanie biznesowego wsparcia dla MŚP Sieć Instytucji Otoczenia Biznesu w województwie pomorskim Agencja Rozwoju Pomorza S.A. Skrócony opis Sieć Instytucji Otoczenia Biznesu stworzenie podstaw do skoordynowanego systemu wsparcia przedsiębiorczości w regionie oraz wypracowanie spójnego systemu informacji o sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) i dla MŚP. Instytucje zrzeszone w ramach sieci będą świadczyły usługi na wysokim, stale doskonalonym poziomie a przedsiębiorcy będą mieli dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej usług doradczych, szkoleniowych i finansowych w regionie. Usługi wsparcia dla przedsiębiorców będą koordynowane i wspólnie wypracowywane. Projekt składa się z trzech zasadniczych elementów: portalu internetowego, Regionalnych Forów Przedsiębiorczości oraz Regionalnej Rady Przedsiębiorczości. Najważniejszym efektem jego realizacji ma stać się wypracowanie modelu wspierania przedsiębiorczości na Pomorzu. Przedsiębiorcy z województwa pomorskiego, instytucje otoczenia biznesu w województwie pomorskim Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość, Fundacja Gospodarcza, Naczelna Organizacja Techniczna Słupsk, Słupskie Stowarzyszenie Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości, Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne, Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego, Wojewódzkie Zrzeszenie Handlu i Usług w Gdańsku z siedzibą w Gdyni, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Gdańsku, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Urząd Miasta Gdańsk, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości. Środki ogółem 387,0 tys. zł środki publiczne polskie (samorządu województwa pomorskiego) Stworzenie podstaw do budowania skoordynowanego systemu wsparcia przedsiębiorczość w województwie pomorskim poprzez: powstanie portalu internetowego o tematyce gospodarczej, organizowanie Regionalnych Forów Przedsiębiorczości, które będą miały charakter targów z uczestnictwem instytucji otoczenia biznesu i przedsiębiorców, powstanie Regionalnej Rady Przedsiębiorczości. R E G I O N A L N Y P L A N D Z I A Ł A Ń N A R Z E C Z Z A T R U D N I E N I A N A R O K

20 1.1 Rozwijanie biznesowego wsparcia dla MŚP Budowa sieci Punktów Konsultacyjnych w ramach Krajowego Sytemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Agencja Rozwoju Pomorza S.A. Skrócony opis ARP SA jest partnerem w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Działanie 1.1 Wzmocnienie Instytucji Wspierających Działalność Przedsiębiorstw. Celem projektu Budowa sieci Punktów Konsultacyjnych w ramach KSU jest ułatwienie małym i średnim przedsiębiorcom dostępu do kompleksowej bezpłatnej oferty usług informacyjnych poprzez utworzenie i wzmocnienie sieci Punktów Konsultacyjnych, opartej na sieci instytucji należących do Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Projekt zakłada utworzenie sieci Punktów Konsultacyjnych (PK) na poziomie krajowym i regionalnym poprzez udzielenie wsparcia dla organizacji prowadzących PK na poziomie regionalnym oraz lokalnym. Wsparcie ma służyć wzmocnieniu potencjału organizacyjnego Punktów, celem zwiększenia zdolności do świadczenia usług informacyjnych dla MŚP. Stworzony system wsparcia zapewni współpracę pomiędzy wszystkimi podmiotami oraz pozwoli na skuteczną koordynację działań całej sieci. Zadaniem Agencji jako Punktu Konsultacyjnego Regionalnego jest: zarządzanie, integrowanie, rozwój systemu Punktów Konsultacyjnych (PK) oraz Lokalnych Okienek Przedsiębiorczości w regionie (LOP), świadczenie bezpłatnych usług informacyjnych dla przedsiębiorców. Czas realizacji r r. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa województwa pomorskiego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość, Fundacja Gospodarcza, Naczelna Organizacja Techniczna Słupsk, Słupskie Stowarzyszenie Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości, Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne Środki ogółem 330,7 tys. zł, z tego środki publiczne polskie (budżet państwa 24,0 tys. zł) oraz środki publiczne zagraniczne (EFDR 306,7 tys. zł) Ilość nowych Punktów Konsultacyjnych 5 (w sumie działać ma 12). Ilość nowych Lokalnych Okienek Przedsiębiorczości 20 (w sumie działać ma 35). Ilość obsłużonych przedsiębiorców 1000 przedsiębiorców w ciągu 2006 roku. R E G I O N A L N Y P L A N D Z I A Ł A Ń N A R Z E C Z Z A T R U D N I E N I A N A R O K

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w woj. pomorskim z uwzględnieniem obszarów wiejskich

Rynek pracy w woj. pomorskim z uwzględnieniem obszarów wiejskich Rynek pracy w woj. pomorskim z uwzględnieniem obszarów wiejskich Michał Bruski kierownik Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Chmielno, dnia 8 listopada 2016 r. Ludność

Bardziej szczegółowo

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r.

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r. Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK Toruń, 27.03.2015 r. Ramy prawne Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia

Bardziej szczegółowo

Forma przekazania danych

Forma przekazania danych 1.23. RYNEK PRACY 1. Symbol badania: 1.23.06(043) 2. Temat badania: Bezrobotni i poszukujący zarejestrowani w urzędach 3. Rodzaj badania: Badanie stałe 4. Prowadzący badanie: Minister właściwy do spraw

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r.

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013 Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Działanie 6.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r.

Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r. Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r. POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2011-2015 MAJ 2011 WSTĘP Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 29 czerwca 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Załącznik do Uchwały Nr X/71/2003 Rady Powiatu Polickiego z dnia 28 sierpnia 2003 roku POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Police Czerwiec 2003 Podstawa

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Gdańsk 29.05.2014. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

KONFERENCJA. Gdańsk 29.05.2014. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. KONFERENCJA Gdańsk 29.05.2014 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2004-2013 95 435 138 PLN 109 222 205 PLN 403 287 141 PLN 607 944 484

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA Tablica Działania EFS w ramach SOP Działanie (obszar interwencji) 1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku 1.2. Wspieranie młodzieży poszukującej zarządzająca (Managing authority) EFS

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE POŻYCZKOWE. instytucje pozabankowe, działające w formie spółek prawa handlowego, najczęściej w formie stowarzyszeń

FUNDUSZE POŻYCZKOWE. instytucje pozabankowe, działające w formie spółek prawa handlowego, najczęściej w formie stowarzyszeń pomorski fundusz pożyczkowy FUNDUSZE POŻYCZKOWE instytucje pozabankowe, działające w formie spółek prawa handlowego, najczęściej w formie stowarzyszeń i fundacji udzielają pożyczek na rozpoczynanie lub

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1229/169/08. Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 9 grudnia 2008 roku

UCHWAŁA Nr 1229/169/08. Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 9 grudnia 2008 roku UCHWAŁA Nr 1229/169/08 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie Założeń Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego na rok 2009 i lata 2010-2011.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI wybrane działania dla przedsiębiorców. człowiek najlepsza inwestycja

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI wybrane działania dla przedsiębiorców. człowiek najlepsza inwestycja człowiek najlepsza inwestycja PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 - wybrane działania dla przedsiębiorców Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁCZU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU NA LATA 2000-2010 1 Przy wyznaczaniu zadań i kierunków działania powiatu w zakresie zatrudnienia i zwalczania

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Małe i średnie przedsiębiorstwa Kraków, 24 kwietnia 2007 r Europejski Fundusz Społeczny w Polsce 2004-2006 2007-2013 SPO RZL ZPORR (Priorytet II) IW EQUAL PO

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania Samorządu Województwa Pomorskiego w obszarze edukacji i zatrudnienia Strategia Pomorskie 2020 Departament Edukacji i Sportu

Zobowiązania Samorządu Województwa Pomorskiego w obszarze edukacji i zatrudnienia Strategia Pomorskie 2020 Departament Edukacji i Sportu Zobowiązania Samorządu Województwa Pomorskiego w obszarze edukacji i zatrudnienia Strategia Pomorskie 2020 Departament Edukacji i Sportu Gdańsk, 7 marca 2013 r. Strategia Pomorskie 2020 STRATEGIA POMORSKIE

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 56 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Podlaskiego Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2013 r.

Sprawozdanie z realizacji Podlaskiego Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2013 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Sprawozdanie z realizacji Podlaskiego Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2013 r. Białystok, marzec 2014 r. 1. Podstawa opracowania sprawozdania z realizacji

Bardziej szczegółowo

Działania Fundacji Gospodarczej wspierające powstawanie i rozwój nowych firm

Działania Fundacji Gospodarczej wspierające powstawanie i rozwój nowych firm Działania Fundacji Gospodarczej wspierające powstawanie i rozwój nowych firm Irena Muszkiewicz-Herok Gdynia, 12 marca 2009 r. MISJA FUNDACJI GOSPODARCZEJ Zapewnienie klientom moŝliwości rozwoju zawodowego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Wzrost spójności terytorialnej

Wzrost spójności terytorialnej WSPARCIE OBSZARÓW WIEJSKICH w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-20132013 w województwie pomorskim CEL GŁÓWNY PO KL wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE STRATEGICZNE

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW Załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 Zakres: Europejski Fundusz Społeczny Projekt do konsultacji, 22 maja 2015 r. RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW

Bardziej szczegółowo

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 cel główny Długofalowy, inteligentny i zrównoważony rozwój oraz wzrost jakości życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Informacja o racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy w województwie pomorskim w 2006 r.

Informacja o racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy w województwie pomorskim w 2006 r. Informacja o racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy w województwie pomorskim w 2006 r. I. Struktura środków FP na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 62 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROGRAMÓW WOJEWÓDZKICH NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W ROKU 2008.

REALIZACJA PROGRAMÓW WOJEWÓDZKICH NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W ROKU 2008. REALIZACJA PROGRAMÓW WOJEWÓDZKICH NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W ROKU 2008 Raport Gdańsk, 2009 0 Realizacja programów wojewódzkich na rzecz promocji

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie. Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015.

Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie. Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015. Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015. Czerwiec 2015 WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie, działa w oparciu

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 24.06.2014 r. Katowice Koncentracja tematyczna - EFS 8.5

Bardziej szczegółowo

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP Oś Priorytetowa (OP) 6. Regionalny rynek pracy Cel Tematyczny 8 Priorytet Inwestycyjny 8i Podniesienie zdolności do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REGIONALNY PRZEDSIĘBIORCZY POMORZANIN

PROGRAM REGIONALNY PRZEDSIĘBIORCZY POMORZANIN Załącznik nr 1 do Uchwały nr 875/XLVII/06 z dnia 24 kwietnia 2006 roku PROGRAM REGIONALNY PRZEDSIĘBIORCZY POMORZANIN C EL Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w Województwie Pomorskim poprzez wspieranie

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie osób pozos tających bez zatrudnienia, praco wników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie program

Wsparcie osób pozos tających bez zatrudnienia, praco wników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie program Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia, pracowników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie programowania 2014-2020 Podsumowanie wdrażania Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Cel Działania: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020. 15 kwietnia 2015 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020. 15 kwietnia 2015 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020 15 kwietnia 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

Bardziej szczegółowo

I. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim na dzień r.

I. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim na dzień r. I. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim na dzień 30.04.2014r. Według stanu na dzień 30.04.2014r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu zarejestrowanych było ogółem 7 630 osób, w tym 3 766

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy na lata 2005 2014

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy na lata 2005 2014 VII. Źródła finansowania 7.1. Środki unijne Możliwości finansowania wynikają z celów Unii Europejskiej. Do najważniejszych celów Unii należą: bezpieczeństwo, postęp społeczny, ochrona wolności praw i interesów

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020

Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020 Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020 Programy aktywizacji zawodowej Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 listopada 2014 r.

Warszawa, 20 listopada 2014 r. Podsumowanie rezultatów Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Małgorzata Michalska Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Czerwiec 2015 Informacja miesięczna CZERWIEC 2015 r. Tczew, czerwiec 2015 Czerwiec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2006 ROKU

WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2006 ROKU WOJEWÓDZKI URZĄ D PRACY w GDAŃ SKU WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2006 ROKU Gdańsk, listopad 2007 r. Opracowano w

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Informacja o racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy w województwie pomorskim w 2007 r.

Informacja o racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy w województwie pomorskim w 2007 r. Informacja o racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy w województwie pomorskim w 2007 r. Załącznik do Uchwały Nr 2 Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Gdańsku z dnia 1 grudnia 2008 r. 1.

Bardziej szczegółowo

Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce. 26 września 2014

Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce. 26 września 2014 Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce 26 września 2014 1 Sytuacja młodych na rynku pracy w Polsce i Europie Bezrobocie pozostaje nadal głównym problemem dotykającym młodych na rynku pracy. Stopa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013 Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013 Jasło, lipiec 2008 rok 2 Bezrobocie jest jednym z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które:

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które: Załącznik nr do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia M Mężczyźni, K Kobiety wartość wskaźnika osiągnięta w danym okresie rozliczeniowym (wg stanu

Bardziej szczegółowo

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Maciej Tarkowski Sympozjum Wsi Pomorskiej. Obszary wiejskie - rozwój lokalnego rynku pracy - przykłady, szanse, bariery 31 maja - 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Międzynarodowe warsztaty Zatrudnienie, równouprawnienie, bezpieczeństwo socjalne (nestor) Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Nikogo nie wolno pozostawić samemu sobie pomysły działań i

Bardziej szczegółowo

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Analizy i informacje Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim Biuro Programowania Rozwoju Wydział Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2012-2013 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel 1: Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROJEKCIE

INFORMACJA O PROJEKCIE INFORMACJA O PROJEKCIE Liderem projektu jest Województwo Pomorskie poprzez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego - Referat Komunikacji Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 11-200 BARTOSZYCE, ul. Grota Roweckiego 1, tel.(89) 762-62-21 fax: 762-62-22 e-mail: olba@praca.gov. pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 11-200 BARTOSZYCE, ul. Grota Roweckiego 1, tel.(89) 762-62-21 fax: 762-62-22 e-mail: olba@praca.gov. pl POWIATOWY URZĄD PRACY 11-200 BARTOSZYCE, ul. Grota Roweckiego 1, tel.(89) 762-62-21 fax: 762-62-22 e-mail: olba@praca.gov. pl Informacja na temat bezrobocia oraz działań podejmowanych w 2011r. w celu aktywizacji

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI. Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata za okres

RAPORT Z REALIZACJI. Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata za okres RAPORT Z REALIZACJI Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011 2020 za okres 2011 2013 SPIS TREŚCI CEL GŁÓWNY...9 Wskaźniki osiągnięć... 9 OBSZAR 1. GOSPODARKA WIEDZY I AKTYWNOŚCI... 11 Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Sierpień 2006 Wrzesień 2006 2. Lokalne rynki pracy Tabela nr 1. Powiaty

Bardziej szczegółowo

kwartał KWARTALNA INFORMACJA O SYTUACJI OSÓB MŁODYCH PLANU GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY II KWARTAŁ 2016 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

kwartał KWARTALNA INFORMACJA O SYTUACJI OSÓB MŁODYCH PLANU GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY II KWARTAŁ 2016 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku II kwartał 2016 KWARTALNA INFORMACJA O SYTUACJI OSÓB MŁODYCH NA PODLASKIM RYNKU PRACY W KONTEKŚCIE REALIZACJI PLANU GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY II KWARTAŁ 2016 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku 2016

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ZAŁĄCZNIK NR 2 Załącznik do uchwały nr XLVI/286/2002 Rady Powiatu w Olecku z dnia 18 kwietnia 2002 roku PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU w POWIECIE OLECKIM NA LATA 2002-2006 Kwiecień 2002 rok I. Cel

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Załącznik do Uchwały Nr XXIX/529/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Cele: - ograniczenie

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2005 ROKU

WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2005 ROKU W O J E W Ó D Z K I U R ZĄ D P R A C Y w G D AŃ S K U WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2005 ROKU Gdańsk, 2007 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2013-2014 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC II KWARTAŁU 2008 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC II KWARTAŁU 2008 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC II KWARTAŁU 2008 ROKU 1. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI W CZERWCU 2008 ROKU. Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA ŁÓDZKIM RYNKU PRACY W III KWARTALE 2003 ROKU

SYTUACJA NA ŁÓDZKIM RYNKU PRACY W III KWARTALE 2003 ROKU SYTUACJA NA ŁÓDZKIM RYNKU PRACY W III KWARTALE 2003 ROKU 1. Bezrobocie rejestrowane Według stanu na koniec września 2003 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w łódzkich Powiatowych Urzędach Pracy wynosiła

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA PIENIĄDZE NA START

WŁASNA FIRMA PIENIĄDZE NA START WŁASNA FIRMA PIENIĄDZE NA START Możliwości finansowania nowych podmiotów gospodarczych Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Gospodarki i Pracy w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów

Bardziej szczegółowo

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE Działalność szkół, placówek oświatowych, instytucji wsparcia oświaty finansowana będzie w ramach dwóch głównych Programów Operacyjnych: 1. Regionalny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/412/01 Rady Miasta Oświęcim z dnia 6 marca 2001 r.

Uchwała Nr XLI/412/01 Rady Miasta Oświęcim z dnia 6 marca 2001 r. Uchwała Nr XLI/412/01 Rady Miasta Oświęcim z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXV/342/2000 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 października 2000r. Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Bezzwrotne wsparcie dla przedsiębiorcy

Bezzwrotne wsparcie dla przedsiębiorcy Bezzwrotne wsparcie dla przedsiębiorcy Powiatowe Urzędy Pracy Dotacje Zarejestrowanym osobom bezrobotnym mogą być przyznane jednorazowo środki z Funduszu Pracy - podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Dokumenty programujące wsparcie z EFS Rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie maj 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie kwiecień 2017 r. maj 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2005 DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2005 DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2005 DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W GDAŃSKU REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2005 DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE

STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE Wpływ funduszy unijnych na tworzenie nowych miejsc pracy dr Jerzy Kwieciński Podsekretarz Stanu Warszawa, 17 maja 2007 r. 1 Odnowiona Strategia Lizbońska

Bardziej szczegółowo

www.forumrynkupracy.com.pl.

www.forumrynkupracy.com.pl. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. www.forumrynkupracy.com.pl. Konferencja 22.09.11, Wrocław imię, nazwisko prelegenta: Zenon Matuszko

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Wrzesień 2015 Informacja miesięczna WRZESIEŃ 2015 r. Tczew, wrzesień 2015 Wrzesień 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2008 ROKU

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2008 ROKU WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2008 ROKU 1 DOCHODY 2 Realizacja dochodów w 2008 roku z uwzględnieniem wpływu dotacji rozwojowej w tys. zł 1 056 433 750 117 710 525 704 372 Wskaźnik wykonania

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE

WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE Iwona Harnik 24 kwietnia 2007 r. Kraków 2007 Rola MARR S.A. Efektywne i skuteczne wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego Małopolski poprzez podejmowanie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. mgr Piotr Modzelewski

Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. mgr Piotr Modzelewski Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej mgr Piotr Modzelewski Ramowy program zajęć 1. Instrumenty realizacji polityki regionalnej UE w latach 2007-2013 2. Struktura zarządzania programami

Bardziej szczegółowo

Instytucje wspierające uruchamianie i rozwój małych firm

Instytucje wspierające uruchamianie i rozwój małych firm Instytucje wspierające uruchamianie i rozwój małych firm POWIAT NAZWA DANE TELEADRESOWE STRONA WWW ADRES E-MAIL ZAKRES DZIAŁALNOŚCI UWAGI bytowski w Bytowie ul. Wojska Polskiego 6 77-100 Bytów tel. (059)

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Konferencja Regionalna SMART+ Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz promocja badań i rozwoju technologicznego

Bardziej szczegółowo

Tu realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Tu realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie w latach 2008-2013 realizuje projekt pn. Aktywność - kluczem do sukcesu w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Agnieszka Pidek-Klepacz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin,

Bardziej szczegółowo

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców 1 Autor: Aneta Para PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców Informacje ogólne o PO KL 29 listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), który jest

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec września 2013 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PORADNICTWA ZAWODOWEGO W REGIONIE

ROZWÓJ PORADNICTWA ZAWODOWEGO W REGIONIE ROZWÓJ PORADNICTWA ZAWODOWEGO W REGIONIE Katarzyna Żmudzińska Wicedyrektor ds. rynku pracy Gdańsk, dnia 7 czerwca 2016 r. Rozwój poradnictwa zawodowego w regionie KONTEKST STRATEGICZNY 2 Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2015 GNOJNIK 2015 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Załącznik do Uchwały Nr 58/590/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. Harmonogram o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Czym są gwarancje dla młodzieży? Gwarancje dla młodzieży to program ułatwiający start na rynku pracy. Jest to nowa inicjatywa

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo