SPÓŁKI AKCYJNEJ PC GUARD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPÓŁKI AKCYJNEJ PC GUARD"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI AKCYJNEJ PC GUARD Z SIEDZIBĄ W POZNANIU W OKRESIE

2 SPIS TREŚCI: I. Stan prawny i władze Spółki 3 II. Charakterystyka działalności Spółki (produkty, rynki zbytu i zaopatrzenia, umowy) 4 III. Osiągnięcia Spółki 5 IV. Aktualny i przewidywany stan majątkowy i sytuacja finansowa Spółki 6 V. Ocena uzyskanych efektów (w tym analiza wskaźnikowa) 6 VI. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki 8 VII. Opis czynników ryzyka i zagrożeń 8 VIII. Przewidywany rozwój Spółki 9 2

3 I. Stan prawny i władze Spółki: Pełna nazwa podmiotu: PC Guard Spółka Akcyjna Adres siedziby: ul. Jasielska 16, Poznań Z dniem 04 czerwca 2007 roku Spółka prowadzi działalność pod adresem: Poznań, ul. Jasielska 16. W dniu roku postanowieniem Sądu Rejonowego w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego został dokonany wpis o zmianie adresu prowadzenia działalności. Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS w dniu roku. Spółka posiada dwa Biura Handlowe: 1. Warszawa przy ul. Kierbedzia 4, 2. Katowice przy ul. Czerwińskiego 6 od listopada Podstawowym przedmiotem działalności biur handlowych jest sprzedaż i wdrażanie oraz nadzór nad systemem Graffiti. Biura handlowe nie prowadzą działalności w zakresie sprzedaży i wdrażania systemów obcych jak również nie dokonują sprzedaży sprzętu komputerowego. Spółka została zawiązana: r. Podstawowy przedmiot działalności Spółki według EKD: 7220Z działalność w zakresie oprogramowania Władze Spółki: W okresie od r. do r. Zarząd pracował w składzie jednoosobowym: Dariusz Grześkowiak Prezes Zarządu. W dniu roku na podstawie Uchwały nr 06/04/2007 Rady Nadzorczej skład Zarządu został rozszerzony o 1 osobę. Rada Nadzorcza powołała w skład Zarządu p. Mariusza Bławata i powierzyła mu funkcję Członka Zarządu. Do dnia roku skład Zarządu był dwuosobowy: Dariusz Grześkowiak Prezes Zarządu, Mariusz Bławat Członek Zarządu. Członkami Rady Nadzorczej w 2007 r. do czasu walnego zgromadzenia byli: Mariusz Staszak Przewodniczący Rady Nadzorczej, Łukasz Motała Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Kazimierz Frątczak - Sekretarz Rady Nadzorczej, Jan Sztuba Członek, Tomasz Owczarzak - Członek. Członkami Rady Nadzorczej w 2007 r. po walnym zgromadzeniu byli: Mariusz Staszak Przewodniczący Rady Nadzorczej, Łukasz Motała Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Katarzyna Jakubiak - Sekretarz Rady Nadzorczej, Kazimierz Frątczak Członek, Paweł Śliwiński - Członek. Skład Rady Nadzorczej został ustalony w wyniku głosowania podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 11 maja 2007 roku. Wybór nowych członków Rady Nadzorczej wynikał z upływu kadencji poprzedniej rady nadzorczej. 3

4 II. Charakterystyka działalności Spółki (produkty, rynki zbytu i zaopatrzenia, umowy) Przedmiotem działalności spółki jest dostarczanie i wdrażanie nowoczesnych i kompleksowych rozwiązań z zakresu zaawansowanych technologii informatycznych. Podstawowym produktem oferowanym przez spółkę jest zintegrowany system informatyczny do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem Graffiti. Spółka w niewielkim zakresie zajmuje się dostarczaniem, wdrażaniem i serwisowaniem systemów obcych (między innymi Symfonia). Jednak w okresie ostatnich 2 miesięcy roku obrotowego 2007 sprzedaż ta praktycznie została zakończona, a Spółka rozpoczęła wdrażanie do sprzedaży nowego, własnego produkt pod nazwą QuickStep. Strategicznym segmentem rynkowym zainteresowań spółki jest przemysł. Wynika to z zakresu funkcjonalnego jaki oferowany jest przez system Graffiti, który stanowi główny produkt spółki. Nawiązanie współpracy z potencjalnymi odbiorcami wymaga znacznych nakładów marketingowych. W roku obrotowym 2007 spółka poprzez własny Dział Handlowy oraz Biura Handlowe zawarła umowy sprzedaży licencji oraz wdrożenia systemu Graffiti z 26 podmiotami. Poprzez Dystrybutorów, z którymi zawarte zostały umowy zostało sprzedanych 8 licencji wraz z usługą wdrożenia. Spółka w ramach umów serwisowych systemu Graffiti obsługiwała na koniec roku obrotowego podmiotów. W trakcie roku zostały podpisane 2 nowe umowy serwisowe po zamknięciu wdrożenia, a 1 umowa została rozwiązana. Spółka w roku obrotowym 2007 korzystała z usług bankowych w: ING Bank Śląski S.A. Oddział Regionalny w Poznaniu rachunek podstawowy i ZFŚS, BZ WBK S.A. 2 Oddział w Poznaniu rachunek pomocniczy, Spółka posiadała zawarte umowy leasingu operacyjnego z: ORBIS Transport sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie środek transportu. Spółka w roku obrotowym 2007 zawarła następujące umowy ubezpieczenia: Allianz S.A. - umowa ubezpieczenia majątku trwałego i wyposażenia spółki. PZU S.A. - polisa pakietowa do samochodów służbowych TUiR WARTA S.A. - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności. III. Osiągnięcia Spółki W dniu 11 maja 2007 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Została podjęta m.in. uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji serii D. Spółka w dniu 18 czerwca 2007 roku złożyła Prospekt emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego. W dniu 27 września na podstawie Decyzji nr DEM/410/122/26/07 Komisji Nadzoru Finansowego został zatwierdzony Prospekt emisyjny spółki. W dniach od 04 październik 2007 do 18 październik 2007 przeprowadzona została publiczna subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela serii D. W wyniku przeprowadzonej subskrypcji wszystkie akcje zostały objęte i należycie opłacone. W dniu 25 listopada 2007 roku spółka otrzymał Postanowienie Sądu Rejonowego w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy z dnia 19 4

5 listopada 207 roku o dokonaniu wpisu zmieniającego wysokość kapitału zakładowego. Aktualna wysokość kapitału zakładowego wynosi ,00 zł. W dniu 14 listopada 2007 roku została zawarta Umowa sprzedaży udziałów MTS Notebook sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Przedmiotem umowy było nabycie przez PC Guard S.A. 105 udziałów MTS Notebook sp. z o.o. co stanowiło 35% kapitału zakładowego i odpowiednio 35% głosów na zgromadzeniu wspólników. Zarząd spółki traktuje nabyte udziały w MTS Notebook sp. z o.o. jako inwestycję długoterminową. Zgodnie z prognozami sporządzonymi przez Zarząd Spółki w roku ubiegłym nastąpił silny wzrost przychodów generowanych przez Biuro Handlowe w Warszawie. Biuro na zakończenie roku obrotowego całkowicie pokrywało koszty swego funkcjonowania jak również wypracowało samodzielnie zysk z prowadzonej działalności. Należy zaznaczyć, iż w sposób znaczący uległo zwiększeniu zatrudnienie w tym biurze na przestrzeni ostatniego roku. Zakres funkcjonowania biura jest ograniczony wyłącznie do sprzedaży systemów własnych (Graffiti i Ascent Portal Korporacyjny) oraz świadczenia usług wdrożenia i nadzoru serwisowego. (dane w tys. zł) źródła przychodów Biura Handlowego Warszawa zmiana % sprzedaż licencji usługi wdrożenia usługi serwisowe Uruchomione w roku ubiegłym Biuro Handlowe w Katowicach ma już na swoim koncie przychody z tytułu sprzedaży. Skład osobowy z uwagi na początkowy okres uruchomienia biura został ograniczony do niezbędnego minimum. Zarząd spodziewa się, iż w kolejnych latach biuro to generować będzie znaczące przychody. (dane w tys. zł) źródła przychodów Biura Handlowego Katowice zmiana % sprzedaż licencji usługi wdrożenia W obszarze sprzedaży należy odnotować zmiany mające na celu rozszerzenie oferty spółki. W tym przypadku został rozpoczęty projekt marketingowy sprzedaży oprogramowania własnego QuickStep przeznaczonego dla małych przedsiębiorstw. Przeprowadzono również pierwsze wdrożenia nowego rozwiązania jakim jest Portal Korporacyjny - Ascent. Bazując na dotychczasowych doświadczeniach oraz uzyskanej pozycji rynkowej jaką spółka wypracowała w minionych latach widzimy szansę na dalszy dynamiczny rozwój. Pragniemy dodać, iż zarówno firma spółki jak i nazwa produktu rozpoznawane są wśród naszej konkurencji. Dodatkowym czynnikiem pozwalającym na optymistyczne spojrzenie w przyszłość jest stale wzrastająca sprzedaży licencji i usług przez biura handlowe. IV. Aktualny i przewidywany stan majątkowy i sytuacja finansowa Spółki W rozpatrywanym okresie spółka uzyskała przychody netto ze sprzedaży w kwocie tys. zł. Jest to wzrost o 23,6% w stosunku do roku ubiegłego. Zysk ze sprzedaży wyniósł 816 tys. zł i był niższy w porównaniu z rokiem ubiegłym o 34,0%. Zysk netto spółki za rok 2007 wyniósł ,91 zł. W stosunku do roku ubiegłego jest to spadek 5

6 o 78,3 %. Zarząd spółki planuje przekazanie wypracowanego zysku netto za rok 2007 na kapitał zapasowy. Propozycja takiej uchwały zostanie przedstawiona Radzie Nadzorczej jak również Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Suma bilansowa na koniec 2007 roku wyniosła ,37 zł i uległa zwiększeniu w stosunku do ubiegłego roku o 190,1 %. Aktywa trwałe stanowiły 69,8% wartości majątku spółki, z tego: rzeczowy majątek trwały 2,3%, wartości niematerialne i prawne 1,1%. Spółka posiadała na koniec 2007 roku majątek finansowego w postaci akcji DIVICOM S.A. oraz udziałów w MTS Notebook sp. z o.o. wykazany według: - wartości godziwej w odniesieniu do akcji DIVICOM S.A. po cenie 3,00 zł za 1 akcję, tj. o wartości ,00 zł, - ceny nabycia w odniesieniu do udziałów w MTS Notebook sp. z o.o. w łącznej kwocie ,00 zł. Spółka nie posiadała żadnych należności długoterminowych. Spółka posiada powiązania kapitałowe i organizacyjne z następującymi podmiotami: DIVICOM S.A. z siedzibą w Poznaniu, MTS Notebook sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Spółka posiada następujące ilości papierów wartościowych w poszczególnych podmiotach: Ilość posiadanych % udział w kapitale % głosów na walnym Nazwa podmiotu papierów zakładowym zgromadzeniu wartościowych DIVICOM S.A akcji 35,2 35,2 MTS Notebook sp. z o.o. 105 udziałów 35,0 35,0 Spółka w roku obrotowym 2007 nie posiadała zobowiązań kredytowych wobec żadnego podmiotu. Spółka nie udzieliła w roku 2007 żadnych gwarancji i poręczeń na rzecz osób fizycznych lub osób prawnych. Spółka finansuje swoją działalność z kapitałów własnych i zobowiązań. Stan zobowiązań na koniec 2007 roku przedstawiał się następująco: - zobowiązania handlowe: ,01 zł na tę pozycję składają się zobowiązania z tytułu dostaw i usług, obsługiwane na bieżąco. V. Ocena uzyskanych efektów (w tym analiza wskaźnikowa) A. Ocena struktury majątku: Wskaźnik wskaźnik udziału majątku trwałego w majątku całkowitym 69,8% 34,0% wskaźnik udziału majątku obrotowego w majątku całkowitym 30,2% 66,0% wskaźnik struktury majątku 131,0% 51,5% wskaźnik udziału majątku trwałego w majątku całkowitym (majątek trwały / majątek całkowity) 6

7 wskaźnik udziału majątku obrotowego w majątku całkowitym (majątek obrotowy / majątek całkowity) wskaźnik struktury majątku (majątek trwały / majątek obrotowy) Poziom majątku trwałego w majątku całkowity należy uznać za stosunkowo wysoki. Należy jednak zaznaczyć, że spółka dokonała w roku obrotowym 2007 znacznych nakładów inwestycyjnych na zakup udziałów w podmiocie powiązanym MTS Notebook sp. z o.o. Ponad wzrosły nakłady na zakup środków technicznych i środków transportu w porównaniu z rokiem ubiegłym. Spowodowane było to głównie koniecznością modernizacji posiadanego i wykorzystywanego sprzętu, który ulegał szybkiemu zużyciu jak również koniecznością zaopatrzenia wzrastającej ilości kadry pracowniczej w niezbędny sprzęt komputerowy i transportu. Dodatkowo zostały poczynione nakłady na rozbudowę i modernizację posiadanych serwerów własnych. Zmniejszeniu uległ wskaźnik udziału majątku obrotowego w majątku całkowitym. Wynika to głównie z faktu dokonania inwestycji kapitałowej w podmiot zależny DIVICOM S.A. (opłacenie pozostałej części kapitały zakładowego) oraz w podmiot stowarzyszony MTS Notebook sp. z o.o. Nabyte papiery wartościowe zaliczone zostały do aktywów trwałych inwestycje długoterminowe. Spółka dokonała opłaty kapitału zakładowego ze środków własnych, co skutkowało zmniejszeniem się środków pieniężnych wykazywanych w aktywach obrotowych inwestycje krótkoterminowe. Znaczącej zmianie uległ wskaźnik struktury majątku. Jest to wynik znaczącego wzrostu pozycji aktywów trwałych: inwestycje długoterminowe 756,5%. B. Ocena struktury środków obrotowych Wskaźnik wskaźnik obrotowości zapasów wskaźnik obrotowości należności wskaźnik obrotowości zapasów (przychody ze sprzedaży / stan zapasów) wskaźnik obrotowości należności (przychody ze sprzedaży / należności z tytułu dostaw i usług) Wskaźnik obrotowości zapasów uległ na przestrzeni roku znaczącej zmianie. Wynika to głównie z pozycji Półprodukty i produkty w toku, do której to pozycji zaksięgowane zostały koszty prac nad nowymi rozwiązaniami informatycznymi Quick-Step i Portal Korporacyjny Ascent. Znacznemu zmniejszeniu uległ wskaźnik obrotowości należności. Jest to wynikiem zawierania przez Spółkę umów na sprzedaż licencji o jednostkowo wyższych wartościach i koniecznością otrzymywania należności w dłuższym okresie spłaty. Pomimo tak dużego spadku wskaźnika obrotowości należności nie skutkowało to na nieterminowe regulowanie zobowiązań w stosunku do dostawców jaki i zobowiązań budżetowych. C. Ocena struktury kapitału Wskaźnik wskaźnik zadłużenia 4,2% 35,0% wskaźnik struktury finansowania majątku kapitałem własnym 95,9% 74,1% wskaźnik struktury finansowania majątku zobowiązaniami 0,7% 2,5% wskaźnik zadłużenia (kapitał obcy / kapitał własny) wskaźnik struktury finansowania majątku kapitałem własnym (kapitał własny / kapitał całkowity) wskaźnik struktury finansowania majątku zobowiązaniami (zobowiązania wobec dostawców / kapitał całkowity) 7

8 Spółka prawie w całości finansuje posiadany majątek z kapitałów własnych. Jest to wynik m.in. przeprowadzonej w roku bieżącym emisji akcji serii D i pozyskania z rynku kwoty 10,0 mln zł, które w całości zasiliły kapitał zakładowy spółki. Z jednej strony finansowanie działalności jedynie z kapitałów własnych jest niekorzystne dla Spółki z uwagi na konieczność zamrażania kapitałów własnych w prowadzoną działalność. Z drugiej jednak strony należy zaznaczyć, iż Spółka poprzez taką formę finansowania zdobyła dużą wiarygodność u swoich dostawców jak również w instytucjach finansowych. D. Analiza płynności finansowej Wskaźnik wskaźnik płynności bieżącej 8,7 2,6 wskaźnik płynności szybkiej 8,27 2,58 wskaźnik płynności bieżącej (majątek obrotowy / zobowiązania krótkoterminowe) wskaźnik płynności szybkiej (majątek obrotowy zapasy / zobowiązania krótkoterminowe) Poziomy poszczególnych wskaźników świadczą o bardzo dobrej sytuacji finansowej i bezproblemowej możliwości wywiązywania się spółki z bieżących zobowiązań. Należy zaznaczyć, iż pomimo dokonania znaczącej inwestycji kapitałowej w podmiot zależny i podmiot powiązany spółka utrzymuje nadpłynność finansową. Znaczące zwiększenie się wartości wskaźników jest wynikiem przeprowadzonej emisji akcji serii D, w wyniku której spółka pozyskała kwotę 10,0 mln zł. E. Analiza rentowności Wskaźnik wskaźnik rentowności obrotu 3,99% 26,42% wskaźnik rentowności majątku 1,16% 15,45% wskaźnik rentowności kapitału własnego 1,21% 20,85% wskaźnik zysku na akcję 0,00 zł 1,06 zł ilość akcji wskaźnik rentowności obrotu (zysk netto / przychody ze sprzedaży) wskaźnik rentowności majątku (zysk netto / majątek całkowity) wskaźnik rentowności kapitału własnego (zysk netto / kapitał własny) wskaźnik zysku na akcję (zysk netto / ilość akcji) Spółka z każdym rokiem zwiększa zarówno skalę przychodów lecz w roku obrotowym 2007 nie zwiększyła skali wypracowanego zysku. Wskaźniki rentowności osiągnięte przez spółkę są zdecydowanie na niższym poziomie niż w latach ubiegłych. Przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać m.in. w znaczącym wzroście zatrudnienia, poczynionych inwestycjach w nowe produkty (rozwiązania informatyczne) oraz kosztach związanych z przeprowadzoną emisja akcji serii D. Uważamy, iż kolejne lata powinny przynieść lepsze wyniki finansowe i znaczny wzrost przychodów z prowadzonej działalności. VI. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki W 2007 roku zaobserwowaliśmy wśród naszych potencjalnych klientów zmniejszenie dostępności środków pomocy unijnej. Mamy przekonanie, że nowy budżet środków na rozwój przedsiębiorczości oraz jego większa dostępność może wpłynąć na zwiększenie koniunktury na systemy ERP w latach następnych. Ponadto w roku 2007 doszło do znaczącego zmniejszenia 8

9 bezrobocia. Kadra zatrudniana przez firmę, ze względu na wysokie kwalifikacje, stała się szczególnie droga i poszukiwana. W konsekwencji, spółka zaczęła ponosić większe koszty zatrudnienia i utrzymania kadry wysoko specjalizowanej. VII. Opis czynników ryzyka i zagrożeń Do najistotniejszych czynników ryzyka zewnętrznego w prowadzonej działalności należy zaliczyć: zmieniające się przepisy prawa podatkowego. Z uwagi na prowadzoną działalność tylko na terenie kraju i z podmiotami działającymi na terytorium RP nie występuje ryzyko kursu walutowego. Do czynników wewnętrznych należy zaliczyć: ograniczona zdolność spółki do realizacji wielu projektów wdrożeniowych jednocześnie z uwagi na niski stan zatrudnienia na stanowiskach wdrożeniowców i programistów pomimo, iż w roku 2007 nastąpił znaczący wzrost zatrudnienia w tych działach. Zagrożenia: wystąpienie zjawiska szybkiej inflacji z uwagi na zawarte umowy serwisowe, zwiększenie konkurencyjności ze strony firm zagranicznych i podmiotów z nimi powiązanych po wejściu do UE, potencjalne kłopoty kadrowe spowodowane odpływem wykształconej kadry do krajów Unii Europejskiej. VIII. Przewidywany rozwój spółki W kolejnym roku funkcjonowania za najistotniejsze kierunki rozwoju spółki Zarząd uważa: 1. stworzenie kanałów dystrybucji dla nowych produktów własnych: QuickStep oraz Ascent, 2. polepszanie technik sprzedaży dla produktu ERP 3. dalsze zwiększenie aktywności na uczelniach i placówkach szkoleniowych w celu poszerzenia rozpoznawalności marki i loga systemu Graffiti na szczeblach kadry zarządzającej, 4. dalsze poszerzenie zakresu funkcjonalnego produktu w celu zwiększenia przewag nad konkurencją, 5. dalsze poszerzenie kompetencji i stworzenie procedur szybkiego transferu wiedzy dla pracowników zajmujących się wdrożeniami głównego produktu. Uważamy, iż dalsze prowadzenie działalności nie jest zagrożone i należy oczekiwać dalszego dynamicznego rozwoju. Zarząd PC Guard S.A. Poznań, dnia 31 marzec 2008 rok Dane uzupełniające do sprawozdania z działalności emitenta za rok obrotowy

10 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych 95 pkt 6 Zarząd PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu podaje dane uzupełniające do sprawozdania z działalności emitenta: 1)Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych produktów, towarów i usług w sprzedaży emitenta ogółem, a także zmianach w tym zakresie w danym roku obrotowym Podstawowym produktem emitenta jest zintegrowany system informatyczny do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem Graffiti. Emitent posiada i dokonuje sprzedaży określonych wersji tego systemu w zależności od zakresu funkcjonalnego jaki dostarczony ma zostać do odbiorcy końcowego. Emitent dokonuje również sprzedaży rozszerzeń funkcjonalnych i indywidualnych rozwiązań systemu zgodnie z zamówieniami odbiorów końcowych. Struktura wielkości przychodów ze sprzedaży w odniesieniu do produktu własnego w roku obrotowym 2007 i 2006 przedstawiała się następująco: nazwa produktu wartość sprzedaży w 2007 (tys. zł) udział w sprzedaży ogółem (%) wartość sprzedaży w 2006 (w tys. zł) udział w sprzedaży ogółem (%) licencje , ,7 rozszerzenia 78 1,3 75 1,6 Po względem wartościowym nastąpił 32% wzrost wartości sprzedanych licencji w roku obrotowym 2007 w porównaniu do roku obrotowego Zwiększeniu o 4% uległa wartość sprzedanych rozszerzeń funkcjonalnych. Biorąc jednak pod uwagę wartość sprzedaży tych rozszerzeń wzrost sprzedaży nie wpłynął w sposób znaczący na wynik finansowy emitenta. Za podstawowy rodzaj usług świadczonych przez emitenta należy uznać: - usługi wdrożenia, - usługi serwisowe po zakończeniu wdrożenia, - usługi wdrożenia i serwisu systemów obcych. Struktura wielkości przychodów z poszczególnych rodzajów usług świadczonych przez emitenta w roku obrotowym 2007 i 2006: nazwa usługi wartość sprzedaży w 2007 (tys. zł) udział w sprzedaży ogółem (%) wartość sprzedaży w 2006 (w tys. zł) udział w sprzedaży ogółem (%) wdrożenia , ,6 serwis , ,9 usługi do systemów obcych 28 0,5 81 1,8 W roku obrotowym 2007 nastąpił przyrost wartości przychodów ze sprzedaży usług wdrożenia systemu Graffiti wzrost o 24,7%. Związane było to zarówno z kontynuacją prac wdrożeniowych sprzedanych licencji w roku obrotowym 2006 jak również zawarciem kolejnych umów sprzedaży licencji już w roku Zwiększeniu uległa również wartość przychodów z tytułu świadczonych umów serwisowych wzrost o 10,8%. Wynika to z zakończenia prac wdrożeniowych z jednoczesnym zawarciem umów na świadczenie usług serwisowych z kolejnymi podmiotami. W roku obrotowym 2007 nastąpiło rozwiązanie jednej umowy serwisowej z dotychczasowym kontrahentem, co w efekcie nie miało wpływu na wartość przychodów z tego tytułu. Zmniejszeniu, o 65%, uległa wielkość przychodów z tytułu usług świadczonych na rzecz podmiotów, które wykorzystują systemy obce. Jest to wynik położenia nacisku przez emitenta na sprzedaż produktu własnego i prowadzenia rozwoju działalności w tym kierunku. Towary, które stanowią główny element sprzedaży to w podstawowej mierze: - systemy obce m.in. program Symfonia, - sprzęt komputerowy dostarczany zgodnie ze specyfikacją na zamówienie odbiorcy końcowego. nazwa towaru wartość sprzedaży w 2007 (tys. zł) udział w sprzedaży ogółem (%) wartość sprzedaży w 2006 (w tys. zł) udział w sprzedaży ogółem (%) systemy obce 67 1, ,3 sprzęt 83 1,4 76 1,6 10

11 Zmniejszenie o 37% przychodów ze sprzedaży systemów obcych było wynikiem ograniczenia składu osobowego działu zajmującego się sprzedażą tych systemów oraz wychodzenia emitenta z pośrednictwa w sprzedaży systemów obcych. Emitent zgodnie z założeniami przyjętymi w roku ubiegłym - dąży do zwiększenia sprzedaży produkt własnego i dlatego należy liczyć się z dalszym systematycznym ograniczaniem udziału systemów obcych w przychodach. Wartość sprzedaży sprzętu uległa zwiększeniu o 9% w stosunku do roku obrotowego Emitent traktuje sprzedaż sprzętu jako uzupełnienie oferty sprzedaży i wdrożenia systemu Graffiti. Z uwagi na niskie marże osiągane z tego tytułu przychodów wzrost sprzedaży nie wpływa w sposób znaczący na osiągany wynik finansowy. 2)Informacje o rynkach zbytu, z uwzględnieniem podziału na rynki krajowe i zagraniczne, oraz informacje o źródłach zaopatrzenia w materiały do produkcji, w towary i usługi, z określeniem uzależnienia od jednego lub więcej odbiorców i dostawców Emitent dokonuje sprzedaży w całości na terenie kraju. Nie zachodzi konieczność dokonywania podziału sprzedaży na rynek krajowy i zagraniczny. Podstawowy produkt emitenta zintegrowany system informatyczny stanowi jego własność i wszelkie prace związane z jego rozszerzeniem funkcjonalnym, modyfikacją dokonywane są przez pracowników emitenta. Źródłem zaopatrzenia sprzętu są dostawcy krajowi. W prowadzonej przez emitenta działalności nie występuje zjawisko uzależnienia od jednego lub więcej dostawców lub odbiorców. Dywersyfikacji podlega również struktura przychodów ze sprzedaży produktów i usług na poszczególne gałęzie przemysłu. Z uwagi na działające w strukturze emitenta biura handlowe (Warszawa i Katowice) struktura przychodów i kosztów rozłożona jest również na poszczególne jednostki. 3)Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności emitenta, w tym znanych emitentowi umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami, umowach ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji Emitent zawarł w roku obrotowym 2007 dwie umowy znaczącą dla jego działalności. Pierwsza z nich była kontynuacją rozpoczętego procesu inwestycyjnego w podmiot zależny DIVICOM S.A. Emitent posiadał na koniec 2006 roku pakiet większościowy w tym podmiocie uprawniający do 58,5% kapitału zakładowego i 58,5% głosów na walnym zgromadzeniu. W wyniku podjętych uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu kapitał zakładowy DIVICOM S..A został podwyższony o kwotę 1,4 mln zł poprzez emisję 1,4 mln akcji zwykłych na okaziciela serii B. Emitent objął w podwyższonym kapitale sztuk akcji po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej (1,00 zł każda akcja). Z uwagi na posiadany pakiet akcji oraz zasiadanie w organach nadzoru osób zarządzających u emitenta, dokonywana była konsolidacja sprawozdań finansowych począwszy od 1 stycznia 2007 roku. W dniu 11 maja 2007 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Została podjęta m.in. uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji serii D. Spółka w dniu 18 czerwca 2007 roku złożyła Prospekt emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego. W dniu 27 września na podstawie Decyzji nr DEM/410/122/26/07 Komisji Nadzoru Finansowego został zatwierdzony Prospekt emisyjny spółki. W dniach od 04 październik 2007 do 18 październik 2007 przeprowadzona została publiczna subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela serii D. W wyniku przeprowadzonej subskrypcji wszystkie akcje emitenta zostały objęte i należycie opłacone. W dniu 25 listopada 2007 roku emitent otrzymał Postanowienie Sądu Rejonowego w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy z dnia 19 listopada 207 roku o dokonaniu wpisu zmieniającego wysokość kapitału zakładowego. Aktualna wysokość kapitału zakładowego wynosi ,00 zł. W dniu 14 listopada 2007 roku została zawarta Umowa sprzedaży udziałów MTS Notebook sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Przedmiotem umowy było nabycie przez emitenta 105 udziałów MTS Notebook sp. z o.o. co stanowiło 35% kapitału zakładowego i odpowiednio uprawniało do 35% głosów na zgromadzeniu wspólników. Emitent traktuje nabyte udziały w MTS Notebook sp. z o.o. jako inwestycję długoterminową. Zawarcie umowy sprzedaży udziałów było częściową realizacją celów emisyjnych jakie określone zostały w Prospekcie emisyjnym. Akcjonariusze emitenta, według jego wiedzy, nie zawierali pomiędzy sobą jak również pomiędzy nimi a emitentem żadnych umów, które mogłyby w znaczący sposób wpłynąć na jego funkcjonowanie. Emitent zawarł z TUiR Warta S.A. umowę ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej od ryzyka prowadzonej działalności. Ponadto emitent zawarł następujące umowy ubezpieczenia: Allianz S.A. - umowa ubezpieczenia majątku trwałego i wyposażenie spółki, PZU S.A. - polisa pakietowa na ubezpieczenie samochodów służbowych. 11

12 Emitent współpracował z następującymi uczelniami na podstawie wcześniej zawartych umów o współpracy: 1. Wojskowa Akademia Techniczna z siedzibą w Warszawie, 2. Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych z siedzibą w Warszawie, 3. Wyższa Szkoła Logistyki z siedzibą w Poznaniu. Emitent zawarł w roku obrotowym umowy z podmiotami na pełnienie funkcji Dystrybutora jego produktów. Łącznie emitent współpracuje z 28 podmiotami pośredniczącymi w sprzedaży i wdrażaniu systemów własnych emitenta. Żadna z zawartych przez emitenta umów nie jest umową znaczącą dla jego działalności. 4)Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych emitenta z innymi podmiotami oraz określenie jego głównych inwestycji krajowych i zagranicznych (papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości) Emitent posiada następujące powiązania kapitałowe: DIVICOM S.A. 35,2% kapitału zakładowego i 35,2% głosów na walnym zgromadzeniu MTS Notebook sp. z o.o. 35,0% kapitału zakładowego i 35,0% głosów na zgromadzeniu wspólników Emitent posiada trzech przedstawicieli w organie nadzorującym DIVICOM S.A. Są to: Dariusz Grześkowiak Prezes Zarządu Przewodniczący Rady Nadzorczej Mariusz Bławat Członek Zarządu Członek Rady Nadzorczej Mariusz Staszak Przewodniczący Rady Nadzorczej Sekretarz Rady Nadzorczej. W dniu 14 listopada 2007 roku została zawarta umowa sprzedaży udziałów MTS Notebook sp. z o.o. W wyniku zawartej umowy emitent nabył 105 udziałów w MTS Notebook sp. z o.o. które uprawniały do 35% udziału w kapitale zakładowym i jednocześnie uprawniały do 35% głosów na zgromadzeniu wspólników. Nabycie udziałów w MTS Notebook sp. z o.o. było celem emisyjnym jaki został określony w Prospekcie emisyjnym, na podstawie którego przeprowadzona została publiczna subskrypcja akcji serii D emitenta. Emitent posiada 1 przedstawiciela w organie zarządzającym MTS Notebook sp. z o.o. Jest to: Mariusz Bławat Członek Zarządu Członek Zarządu. Na dzień bilansowy emitent tworzył grupę kapitałową z DIVICOM S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz z MTS Notebook sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Emitent posiada następujące ilości papierów wartościowych w poszczególnych podmiotach: Nazwa podmiotu Ilość posiadanych papierów wartościowych % udział w kapitale zakładowym % głosów na walnym zgromadzeniu DIVICOM S.A akcji 35,2 35,2 MTS Notebook sp. z o.o. 105 udziałów 35,0 35,0 Pod względem kapitałowym (wartość inwestycji w bilansie) głównymi inwestycjami długoterminowymi emitenta są: Nazwa podmiotu Ilość posiadanych papierów wartościowych wartość początkowa inwestycji (w tys. zł) wartość bilansowa inwestycji(w tys. zł) MTS Notebook sp. z o.o. 105 udziałów DIVICOM S.A akcji Emitent dokonał na koniec roku obrotowego 2007 przeszacowania wartości posiadanych papierów wartościowych DIVICOM S.A. po cenie 3,00 zł za 1 akcję. Ponadto emitent nie posiada innych powiązań organizacyjnych lub kapitałowych. Emitent dokonywał inwestycji w papiery wartościowe notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Jednak skala obrotów jak i wielkość zaangażowania kapitałowego w poszczególne transakcje nie były znaczące z punktu widzenia przychodów jak i udziału (zarówno w odniesieniu do kapitału jak i pod względem ilości posiadanych głosów na WZA) w poszczególnych podmiotach. Ponadto emitent nie dokonywał inwestycji krajowych i zagranicznych w instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości. 12

13 5)Opis transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli jednorazowa lub łączna wartość transakcji zawartych przez dany podmiot powiązany w okresie od początku roku obrotowego przekracza wyrażoną w złotych równowartość euro Emitent nie dokonywał transakcji z podmiotami powiązanymi, których wartość przekroczyła od początku roku obrotowego równowartość euro - równowartość w złotych. 6)Informacje o zaciągniętych kredytach, o umowach pożyczek, z uwzględnieniem terminów ich wymagalności, oraz o udzielonych poręczeniach i gwarancjach Emitent nie posiada na dzień bilansowy żadnych zawartych umów kredytowych. Emitent posiada jedną umowę leasingu operacyjnego: Umowa leasingu operacyjnego nr 331/05/LO z Orbis Transport sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia roku, samochodu Skoda Octavia Ambiente Combi 1,9 TDi. Wartość umowy : ,00 zł termin wymagalności roku. Umowa obsługiwana na bieżąco, bez żadnych opóźnień. Emitent nie zawarł umowy pożyczki, nie udzielił poręczenia ani nie udzielił gwarancji. 7)Informacje o udzielonych pożyczkach, z uwzględnieniem terminów ich wymagalności, a także udzielonych poręczeniach i gwarancjach, ze szczególnym uwzględnieniem pożyczek, poręczeń i gwarancji udzielonym jednostkom powiązanym emitenta pożyczkobiorca kwota pożyczki(w tys. zł) oprocentowanie roczne termin wymagalności pracownik 10,0 5, pracownik 10,0 5, pracownik 16,0 5, pracownik 5,0 5, pracownik 25,0 5, pracownik 2,0 5, pracownik 1,0 5, Pożyczki na rzecz pracowników udzielane są na podstawie Zarządzenia 12/2006 Zarządu emitenta w sprawie wprowadzenia Regulaminu pożyczek gotówkowych przeznaczonych dla pracowników PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu. Na dzień roku kwota udzielonych pożyczek pozostająca do spłaty wraz z odsetkami wynosi: 43,8 tys. zł. Wszystkie pożyczki udzielone na rzecz pracowników obsługiwane są terminowo. Emitent nie udzielił poręczeń ani gwarancji. 8)W przypadku emisji papierów wartościowych w okresie objętym raportem opis wykorzystania przez emitenta wpływów z emisji W dniu 11 maja 2007 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D. Dniem ustalenia prawa poboru akcji nowej emisji był 11 czerwca 2007 roku. Emitent w dniu 18 czerwca 2007 roku złożył Prospekt emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego. W dniu 27 września na podstawie Decyzji nr DEM/410/122/26/07 Komisji Nadzoru Finansowego został zatwierdzony Prospekt emisyjny spółki. Informacja dotycząca oferty akcji zwykłych na okaziciela serii D: - rodzaj papieru wartościowego: akcje zwykłe na okaziciela serii D - wielkość emisji: sztuk akcji serii D - jednostkowa wartość nominalna: 0,01 zł (słownie: jeden grosz) - cena emisyjna: 0,01 zł (słownie: jeden grosz) - wartość emisji: ,00 zł - data rozpoczęcia subskrypcji: 04 października 2007 roku - data zakończenia subskrypcji: 18 października 2007 roku - zapis podstawowy: sztuk akcji serii D - zapis dodatkowy: sztuk akcji serii D - informacja o dojściu emisji: 25 października 2007 roku - data przydziału akcji: 29 października 2007 roku - wprowadzenie PDA do obrotu: 08 listopada 2007 roku - wprowadzenie akcji do obrotu: 06 grudnia 2007 roku. 13

14 W wyniku przeprowadzonej subskrypcji wszystkie akcje emitenta zostały objęte i należycie opłacone. W dniu 25 listopada 2007 roku emitent otrzymał Postanowienie Sądu Rejonowego w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy z dnia 19 listopada 2007 roku o dokonaniu wpisu zmieniającego wysokość kapitału zakładowego. Aktualna wysokość kapitału zakładowego wynosi ,00 zł (słownie: jedenaściemilionów złotych) i dzieli się na sztuk (słownie: jedenmiliardstomilionów sztuk) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D. Wykorzystanie wpływów z emisji: Lp. zamierzenie inwestycyjne 1 zakup 105 udziałów w MTS Notebook sp. z o.o. co stanowiło 35% kapitału zakładowego i 35% głosów na zgromadzeniu wspólników 2 zwiększenie udziału w MTS Notebook do poziomu 51% w kapitale zakładowym i 51% głosów na walnym zgromadzeniu w przypadku wprowadzenia akcji na rynek regulowany lub inne inwestycje kapitałowe zakładana wartość inwestycji (w tys. zł) wykorzystanie (w tys. zł) )Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym a wcześniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok Emitent nie publikował prognoz dotyczących wyniku finansowego za rok obrotowy )Ocenę, wraz z jej uzasadnieniem, dotyczącą zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, oraz określenie ewentualnych zagrożeń i działań jakie emitent podjął lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom Emitent posiada wystarczającą wielkość środków finansowych na potrzeby prowadzenia bieżącej działalności. Środki te pochodzą w głównej mierze z wypracowanego w kolejnych latach obrotowych zysku netto. Wypracowany za rok obrotowy 2007 zysk netto w wysokości 231 tys. zł Zarząd zaproponuje WZA przeznaczyć na dalszy rozwój Spółki, a tym samym zostanie on przeznaczony na zwiększenie kapitału zapasowego. Wszystkie wskaźniki płynnościowe wyliczone na podstawie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2007 znajdują się na poziomach wyższych niż uznawane za dobre. Wolne środki finansowe emitent deponuje na krótkoterminowych lokatach bankowych w celu osiągnięcia przychodów finansowych. Z uwagi na określone przez emitenta cele emisyjne środki finansowe pozyskane z publicznej subskrypcji akcji nie mogą zostać przeznaczone na inny cel i dlatego inwestowanie ich na lokatach terminowych jest jedynym, zdaniem Zarządu emitenta, bezpiecznym instrumentem. Emitent nie posiada zobowiązań kredytowych długoterminowych, jak również nie posiada zobowiązań kredytowych krótkoterminowych. Finansowanie bieżącej działalności odbywa się ze środków własnych emitenta, jak również poprzez finansowanie krótkoterminowe zobowiązaniami. Jedynymi zobowiązaniami krótkoterminowymi są zobowiązania handlowe. Wszelkie zobowiązania regulowane są na bieżąco i terminowo. Zarząd emitenta nie widzi zagrożeń, co do możliwości wywiązywania się z bieżących zobowiązań oraz funkcjonowania w kolejnych okresach sprawozdawczych. 11)Ocenę możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych, w porównaniu do wielkości posiadanych środków, z uwzględnieniem możliwości zmian w strukturze finansowania tej działalności Zamierzenia inwestycyjne przedstawione w prospekcie emisyjnym są na bieżąco realizowane. Nieznaczny stopień wykorzystania pozyskanych środków w roku obrotowym 2007 wynikał głównie z faktu racjonalnej i przemyślanej polityki jaka prowadzona jest przez Zarząd w odniesieniu do poszczególnych pozycji. Emitent posiada zatem pełne pokrycie finansowe na realizację podjętych zamierzeń. Emitent rozważa dokonanie inwestycji kapitałowych w kolejnym roku obrotowym. Środki na ten cel pochodzić będą z wypracowanych przez emitenta zysków z lat ubiegłych jak również - w miarę wystąpienia takiej konieczności - ze środków obcych. Dodatkowo emitent posiada środki finansowe pozyskane w wyniku przeprowadzonej emisji akcji serii D. 12)Ocenę czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za rok obrotowy, z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarzeń na osiągnięty wynik Czynnikami o nietypowym charakterze, które miałyby wpływ na wyniki finansowe osiągany przez emitent były: - proces zmiany adresu prowadzenia działalności. - proces podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisja akcji serii D. 14

15 Zmiana adresu prowadzenia działalności wiązała się zarówno z poniesionymi kosztami samej przeprowadzki jak również dostosowaniem nowych pomieszczeń do potrzeb pracowników w tym m.in. wyposażenia w niezbędny sprzęt i meble biurowe. Ponadto do kosztów zaliczono inwestycje w obcych środkach trwałych, a które nie zostały całkowicie zamortyzowane. Z uwagi na zakończenie okresu najmu emitent dokonał jednorazowego odpisu poniesionych nakładów w koszty. Proces podwyższenia kapitału zakładowego rozpoczęty został na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy w dniu roku. Emitent z uwagi na treść podjętych uchwał podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 10,0 mln zł poniósł znaczące koszty podatkowe. Szczególnie w okresie ostatniego kwartału czynnikami o nietypowym charakterze, które miały wpływ na wyniki finansowe osiągnięty przez Emitent były koszty związane z publiczną emisją akcji serii D. Emitent poniósł koszty związane z przygotowaniem i złożeniem do Komisji Nadzoru Finansowego Prospektu emisyjnego, opłat związanych z rejestracją praw do akcji serii D i akcji serii D w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, jak również koszty związane z wprowadzeniem praw do akcji serii D i akcji serii D do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych. Zestawienie poniesionych kosztów w związku z emisją akcji serii D: wyszczególnienie wartość (w tys. zł) przygotowanie Prospektu emisyjnego 300,0 opłaty na rzecz KDPW i GPW 30,3 opłaty notarialne i od czynności cywilnoprawnych 13,6 ogłoszenia i inne usługi 10,4 Wielkość poniesionych kosztów związanych z publiczną emisją akcji serii D miała wpływ na wynik finansowy zarówno w IV kwartale 2007 roku jak i w kwartałach poprzednich, co wskazane zostało przez emitenta w raportach okresowych. 13)Charakterystykę zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa emitenta oraz opis perspektyw rozwoju działalności emitenta co najmniej do końca roku obrotowego następnego po roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe zamieszczone w raporcie rocznym, z uwzględnieniem elementów strategii rynkowej przez niego wypracowanej Czynniki zewnętrzne istotne dla rozwoju przedsiębiorstwa Emitenta: - dobra koniunktura gospodarcza, - jakość konkurencji. Czynniki wewnętrzne istotne dla rozwoju przedsiębiorstwa Emitenta: - efektywność środowiska programistycznego, - jakość środowiska programistycznego, - kompetencje pracowników, - sprawność operacyjna organizacji, - systemy motywujące i stymulujące do najwydajniejszej pracy. Emitent zamierza i posiada odpowiednie ku temu środki prowadzić nadal działalność prorynkową nastawioną na pozyskiwanie jak największej liczby nowych odbiorców. Emitent zakłada, że rozwój kanałów dystrybucji, zwiększenie nakładów na reklamę oraz inwestycje w edukację spowodują znaczący przypływ nowych kontrahentów. Emitent, z racji specyfiki swojego produktu, dostarcza jednocześnie usługi swoim dotychczasowym odbiorcom, z większością których jest związana umowami serwisowymi. Stąd też w ciągu trwania roku obrotowego 2008 emitent zamierza zwiększyć zarówno przychody ze sprzedaży jak i wypracować wyższy zysk netto. 14)Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem emitenta i jego grupą kapitałową Nie wystąpiły zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem emitenta. Zmiana składu osobowego w Zarządzie jaka miała miejsce w roku 2007 nie wpłynęła na realizację planów i założeń na rok obrotowy )Zmiany w składzie osób zarządzających i nadzorujących emitenta w ciągu ostatniego roku obrotowego, zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz uprawnienia osób zarządzających, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji W okresie od r. do r. Zarząd pracował w składzie jednoosobowym: Dariusz Grześkowiak Prezes Zarządu. 15

16 W dniu roku na podstawie Uchwały nr 06/04/2007 Rady Nadzorczej skład Zarządu został rozszerzony o 1 osobę. Rada Nadzorcza powołała w skład Zarządu p. Mariusza Bławata i powierzyła mu funkcję Członka Zarządu. Do dnia roku skład Zarządu był dwuosobowy: Dariusz Grześkowiak Prezes Zarządu, Mariusz Bławat Członek Zarządu. Członkami Rady Nadzorczej w 2007 r. do czasu walnego zgromadzenia byli: Mariusz Staszak Przewodniczący Rady Nadzorczej, Łukasz Motała Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Kazimierz Frątczak - Sekretarz Rady Nadzorczej, Jan Sztuba Członek, Tomasz Owczarzak - Członek. Członkami Rady Nadzorczej w 2007 r. po walnym zgromadzeniu byli: Mariusz Staszak Przewodniczący Rady Nadzorczej, Łukasz Motała Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Katarzyna Jakubiak - Sekretarz Rady Nadzorczej, Kazimierz Frątczak Członek, Paweł Śliwiński - Członek. Na podstawie Statutu Emitenta część IV. Władze Spółki pkt 2. Rada Nadzorcza p-pkt f) do kompetencji rady należy m.in. wybór i odwołanie członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa. Na podstawie Statutu Emitenta część III. Kapitał akcyjny i akcje pkt kompetencje w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisją akcji lub jego obniżenie poprzez umorzenie akcji posiada wyłącznie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 16)Wszelkie umowy zawarte między emitentem a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia emitenta przez przejęcie Nie zostały zawarte umowy przewidujące rekompensatę dla osób zarządzających w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia emitenta przez przejęcie 17)Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych, wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to czy odpowiednio były one zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku Wartość wynagrodzeń uzyskanych w roku obrotowym 2007 przez osoby zarządzające: imię i nazwisko funkcja okres wynagrodzenie brutto Dariusz Grześkowiak Prezes Zarządu um. o pracę ,00 Zarząd ,00 Mariusz Bławat Członek Zarządu um. o pracę ,00 Zarząd ,00 Na podstawie Uchwały Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia roku zostało ustalone wynagrodzenie dla osób nadzorujących. Wartość wynagrodzeń uzyskanych w roku obrotowym 2007 przez osoby nadzorujące: imię i nazwisko funkcja okres wynagrodzenie brutto Mariusz Staszak Przewodniczący Rady Nadzorczej ,00 Łukasz Motała Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ,00 Katarzyna Jakubiak Sekretarz Rady Nadzorczej ,00 Kazimierz Frątczak Członek Rady Nadzorczej ,00 Paweł Śliwiński Członek Rady Nadzorczej ,00 16

17 Jan Sztuba Tomasz Owczarzak Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej , ,00 Emitent nie dokonywał wypłat dla osób zarządzających i nadzorujących wynagrodzeń, nagród lub innych korzyści wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych, wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych. 18)Określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji emitenta oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych emitenta, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących (dla każdej osoby oddzielnie) Według stanu na dzień w posiadaniu osób zarządzających znajdowała się następująca liczba akcji: liczba głosów na % głosów na imię i nazwisko funkcja liczba akcji WZA WZA Dariusz Grześkowiak Prezes Zarządu ,75 % Według stanu na dzień w posiadaniu osób nadzorujących nie znajdowała się żadna liczba akcji emitenta. 19)Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne, co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów posiadanych na walnym zgromadzeniu emitenta, wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Według stanu na dzień emitent nie posiadał informacji na temat akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne, co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. W roku obrotowym 2007 nastąpiły zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta. W dniu roku w transakcjach sesyjnych Prezes Zarządu p. Dariusz Grześkowiak zbył sztuk akcji, co spowodowało zmniejszenie jego zaangażowanie w kapitale zakładowym i odpowiednio w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu z poziomu 5,25% do 3,75%. Imię i nazwisko Funkcja Liczba akcji % udział w kapitale zakładowym Ilość głosów na WZA % udział w ogólnej liczbie głosów na WZA wielkość portfela przed transakcją sprzedaży Dariusz Grześkowiak Prezes Zarządu ,25% ,25% wielkość portfela po transakcji sprzedaży Dariusz Grześkowiak Prezes Zarządu ,75% ,75% W dniu roku Prezes Zarządu p. Dariusz Grześkowiak dokonał zapisu na akcje serii D z wykorzystaniem jednostkowego prawa poboru. Imię i nazwisko Funkcja Liczba akcji % udział w kapitale zakładowym Ilość głosów na WZA % udział w ogólnej liczbie głosów na WZA wielkość portfela przed dokonaniem zapisu Dariusz Grześkowiak Prezes Zarządu ,75% ,75% wielkość portfela po dokonaniu zapisu Dariusz Grześkowiak Prezes Zarządu ,75% ,75% 20)Informacje o znanych emitentowi umowach (w tym również zawartych po dniu bilansowym), w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy Emitent nie uzyskał informacji na temat zawartych umów, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. 17

18 21)Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do emitenta, wraz z opisem tych uprawnień Emitent nie dokonał emisji papierów wartościowych dających specjalne uprawnienia ich posiadaczom w stosunku do emitenta. 22)Informację o systemie kontroli akcji pracowniczych Na podstawie Uchwały nr 2/7/2005 z dnia roku Zarządu, w Spółce obowiązują Zasady obrotu papierami wartościowymi PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu przez członków władz Spółki i jej pracowników. W ramach tych Zasad członkowie Zarządu, członkowie Rady Nadzorczej oraz wskazani pracownicy zobowiązani są do przekazywania informacji dotyczących posiadanych papierów wartościowych emitenta. 23)Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta oraz wszelkich ograniczeń w zakresie wykonywania prawa głosu przypadających na akcje emitenta Nie występują żadne ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta oraz ograniczenia w zakresie wykonywania prawa głosu przypadających na akcje emitenta, poza ograniczeniami wynikającymi z Ksh. 24)Informacje o: a) dacie zawarcia przez emitenta umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie na jaki została zawarta ta umowa Emitent zawarł Umowę nr 235/W/2007 z DGA Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Towarowej 35 w dniu roku. Przedmiotem umowy jest: przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego za lata: 2007, 2008, 2009, przeprowadzenie badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za lata: 2007, 2008, 2009, przeprowadzenie przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego na dzień: , , , przeprowadzenie przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień: , , , Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych został dokonany na podstawie Uchwały nr 1/06/2007 Rady Nadzorczej emitenta z dnia roku. b) łącznej wysokości wynagrodzenia, wynikającego z umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, należnego lub wypłaconego z tytułu badania i przeglądu sprawozdania finansowego dotyczącego danego roku obrotowego Wynagrodzenie dla DGA Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu z tytułu jednorazowego badania sprawozdań finansowych zostało ustalone w następującej wysokości: - badanie jednostkowego sprawozdania finansowego ,00 zł, - badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego ,00 zł, - przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego ,00 zł - przegląd skonsolidowanego sprawozdania finansowego ,00 zł Do powyższych kwot doliczony zostaje podatek VAT. W roku obrotowym 2007 wypłacił z tytułu zawartej umowy łączna kwotę w wysokości ,00 zł + VAT z tytułu badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy c) pozostałej łącznej wartości wynagrodzenia, wynikającego z umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych należnego lub wypłaconego z innych tytułów niż określone w lit. b) dotyczących danego roku obrotowego Emitent w roku obrotowym 2007 dokonał dodatkowych wypłaty na rzecz DGA Audyt sp. z o.o. z tytułu przygotowania części Prospektu emisyjnego emisja akcji serii D - sprawozdanie proforma. Wysokość wynagrodzenia została ustalona na kwotę 11 tys. zł. d) informacje określone w lit. b) i c) dla poprzedniego roku obrotowego Emitent w roku obrotowym 2006 na podstawie Umowy nr 58/W/2005 dokonał płatność w łącznej wysokości 8.000,00 zł + VAT za przeprowadzone badanie jednostkowego sprawozdania finansowego za rok

19 Emitent nie dokonał innych płatności na rzecz tego podmiotu. 19

20 20

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Z SIEDZIBĄ W POZNANIU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Z SIEDZIBĄ W POZNANIU W OKRESIE 01.01.2008 31.12.2008 1 I. Stan prawny i władze Spółki: Pełna nazwa podmiotu: PC Guard Spółka Akcyjna Adres siedziby: ul. Jasielska 16,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Z SIEDZIBĄ W POZNANIU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Z SIEDZIBĄ W POZNANIU W OKRESIE 01.01.2010 31.12.2010 1 I. Stan prawny i władze Spółki: Pełna nazwa podmiotu: PC Guard Spółka Akcyjna Adres siedziby: ul. Jasielska 16,

Bardziej szczegółowo

SPÓŁK I AKCYJNEJ PC GUARD

SPÓŁK I AKCYJNEJ PC GUARD SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁK I AKCYJNEJ PC GUARD Z SIEDZIBĄ W POZNANIU W OKRESIE 01.01.2006 31.12.2006 SPIS TREŚCI: I. Stan prawny i władze Spółki 3 II. Charakterystyka działalności Spółki

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. III kwartał 2010 okres

RAPORT KWARTALNY. III kwartał 2010 okres Wybrane dane finansowe: Jednostkowe III kwartał 2010 Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN RAPORT KWARTALNY DIVICOM Spółka Akcyjna ul. Strzeszyńska 31 60-479 Poznań KRS 0000267611 NIP 779-22-95-628 Tel. 061/839-90-68

Bardziej szczegółowo

Rozdział 9. Informacje dodatkowe

Rozdział 9. Informacje dodatkowe Rozdział 9. Informacje datkowe PC GUARD S.A. 143 9.1. Wybrane dane finansowe za 2005 r. Poniższe tabele pokazują wybrane dane finansowe Emitenta za 2005 r. w ujęciu wymaganym dla raportów kwartalnych na

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. w tys. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE. od do

RAPORT KWARTALNY. w tys. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE. od do Wybrane dane finansowe: Jednostkowe I kwartał 2011 Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN RAPORT KWARTALNY DIVICOM Spółka Akcyjna ul. Strzeszyńska 31 60-479 Poznań KRS 0000267611 NIP 779-22-95-628 Tel. 061/839-90-68

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Z SIEDZIBĄ W POZNANIU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Z SIEDZIBĄ W POZNANIU W OKRESIE 01.01.2012 31.12.2012 1 I. Stan prawny i władze Spółki: Pełna nazwa podmiotu: PC Guard Spółka Akcyjna Adres siedziby: ul. Jasielska 16,

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE 1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na tys. euro) przedstawiające dane narastająco za pełne

Bardziej szczegółowo

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych Aneks nr 4 z dnia 08 listopada 2007 r. zaktualizowany w dniu 20 listopada 2007 r. do Prospektu Emisyjnego Spółki PC GUARD S.A. Niniejszy aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE

POZOSTAŁE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE POZOSTAŁE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2016 R. DO 31.03.2016 R. (I KWARTAŁ 2016 R.) Jaworzno 10.05.2016 r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. I-II kwartały 2010 narastająco okres. II kwartał 2010 okres. od 01-04-2010 do 30-06-2010. od 01-01-2010 do 30-06-2010

RAPORT KWARTALNY. I-II kwartały 2010 narastająco okres. II kwartał 2010 okres. od 01-04-2010 do 30-06-2010. od 01-01-2010 do 30-06-2010 Wybrane dane finansowe: Jednostkowe II kwartał 2010 Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN RAPORT KWARTALNY DIVICOM Spółka Akcyjna ul. Strzeszyńska 31 60-479 Poznań KRS 0000267611 NIP 779-22-95-628 Tel. 061/839-90-68

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU

DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU Dodatkowe informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

1. Rozszerzenie Sprawozdania z działalności Spółki w zakresie informacji dotyczących wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej:

1. Rozszerzenie Sprawozdania z działalności Spółki w zakresie informacji dotyczących wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej: Zarząd spółki Termo-Rex S.A. ( Spółka ) niniejszym podaje do publicznej wiadomości korektę Jednostkowego raportu rocznego TERMO-REX S.A. za 2014 podanego do publicznej wiadomości w dniu 24 kwietnia 2015r.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Z SIEDZIBĄ W POZNANIU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Z SIEDZIBĄ W POZNANIU W OKRESIE 01.01.2013 31.12.2013 1 I. Stan prawny i władze Spółki: Pełna nazwa podmiotu: PC Guard Spółka Akcyjna Adres siedziby: ul. Jasielska 16,

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe do SAQ II/2006 Podstawa prawna 91 ust 6 RMF z 19/10/2005 1/ Wybrane dane finansowe, przeliczone na euro zostały zaprezentowane na początku SAQ II/2006 2/ Spółka nie tworzy grupy kapitałowej

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2017 R. DO 30.09.2017 R. (III KWARTAŁ 2017 R.) Jaworzno 10.11.2017 r. Raport okresowy za III kwartał 2017

Bardziej szczegółowo

KNF, GPW, PAP Projekt uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 21 maja 2009 roku

KNF, GPW, PAP Projekt uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 21 maja 2009 roku Od: Wysłano: Do: Temat: PGNiG S.A. 7 maja 2009 roku KNF, GPW, PAP Projekt uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 21 maja 2009 roku Raport bieżący nr 50/2009 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU W OKRESIE 01.01.2008 31.12.2008 SPIS TREŚCI: I. Stan prawny i władze Spółki 3 II. Charakterystyka działalności Grupy (produkty,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy 2014 roku zakończony 31 grudnia 2014 roku Wojciech Skiba Prezes Zarządu Warszawa, 29 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Macrologic

Informacja o wynikach Grupy Macrologic Informacja o wynikach Grupy Macrologic za okres od 1 stycznia 2017 do 31 maja 2017 roku. Dane finansowe zawarte w niniejszej informacji nie zostały zweryfikowane przez biegłego rewidenta. Dokument ma charakter

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 1 Spis treści I. PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE... 3 II. OSOBY ZARZĄDZAJACE I NADZORUJĄCE... 4 III. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU W OKRESIE 01.01.2009 31.12.2009 I. Stan prawny i władze Grupy: Pełna nazwa podmiotu dominującego: Adres siedziby : PC Guard Spółka

Bardziej szczegółowo

I TABELA 1. +\- Stan na koniec roku obrotowego 1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Budynki i Budowle 0,00 0,00 0,00 0,00

I TABELA 1. +\- Stan na koniec roku obrotowego 1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Budynki i Budowle 0,00 0,00 0,00 0,00 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I TABELA 1 Zmiany w zakresie majątku trwałego w roku 2012 LP Nazwa grupy majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Zakup/sprzedaż +/- Inwestycja/likwidacja +\-

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

amortyzacji lub umorzenia. TABELA 1 +\- Stan na koniec roku obrotowego 1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Budynki i Budowle 0,00 0,00 0,00 0,00

amortyzacji lub umorzenia. TABELA 1 +\- Stan na koniec roku obrotowego 1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Budynki i Budowle 0,00 0,00 0,00 0,00 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I 1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych

Bardziej szczegółowo

Komentarz do sprawozdania finansowego Betacom S.A. za I kwartał roku obrotowego trwającego od 1 kwietnia 2009r. do 31 marca 2010r.

Komentarz do sprawozdania finansowego Betacom S.A. za I kwartał roku obrotowego trwającego od 1 kwietnia 2009r. do 31 marca 2010r. Komentarz do sprawozdania finansowego Betacom S.A. za I kwartał roku obrotowego trwającego od 1 kwietnia 2009r. do 31 marca 2010r. Prezentowane sprawozdanie finansowe Betacom S.A. za I kwartał roku obrotowego

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Otmuchów, 12 listopada 2010r. Spis treści 1 Informacje wstępne...

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20 marca 2015r.

Wrocław, 20 marca 2015r. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2014 31 GRUDNIA 2014 Wrocław, marzec 2015 1/7 Dodatkowe noty objaśniające SA-R/2014 1. Informacja o

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Soho Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, nr KRS: 0000019468 ( Spółka Przejmująca ) oraz Soho Factory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2016 R. DO DNIA 31.12.2016 R. SKONSOLIDOWANY BILANS sporządzony na dzień: 31.12.2016 r. AKTYWA 31.12.2016

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok

Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok 1. Informacje o aktywach i zobowiązaniach finansowych Computer Service Support S.A. : Zestawienie aktywów

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 7 Do Prospektu emisyjnego Spółki INVISTA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 marca 2013 roku

Aneks nr 7 Do Prospektu emisyjnego Spółki INVISTA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 marca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 r. Aneks nr 7 Do Prospektu emisyjnego Spółki INVISTA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 marca 2013 roku Terminy pisane wielką literą mają znaczenie

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

kwartał(y) narastająco kwartał(y) narastająco Zysk (strata) z działalności operacyjnej

kwartał(y) narastająco kwartał(y) narastająco Zysk (strata) z działalności operacyjnej S t r o n a 1 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU Megaron S.A. Zgodnie z 87 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU W OKRESIE 01.01.2014 31.12.2014 I. Stan prawny i władze Grupy: Pełna nazwa podmiotu dominującego: PC Guard Spółka Akcyjna Adres

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa - zadania Zadanie 1. Na podstawie danych zawartych w tabeli dokonano oceny zużycia i odnowy majątku go w spółce akcyjnej Z. Treść Rok ubiegły Rok badany 1. Majątek trwały wg wartości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy 2013 roku zakończony 31 grudnia 2013 roku Wojciech Skiba Prezes Zarządu Warszawa, 15 października

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na GRZYBÓW 1/ AKTYWA kapitale. kapitale. Druk: MPiPS

BILANS. Stan na GRZYBÓW 1/ AKTYWA kapitale. kapitale. Druk: MPiPS FUNDACJA "FUNDUSZ LOKALNY ZIEMI PŁOCKIEJ- MŁODZI RAZEM" 09-533 GRZYBÓW 1/2 0000216768 BILANS sporządzony na dzień: 2016-12-31 AKTYWA Stan na 2016-01-01 2016-12-31 A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Raport za II kwartał 2015

Raport za II kwartał 2015 Raport za II kwartał 2015 1. Spis treści List Prezesa Zarządu str.2 Dane ewidencyjne str.3 Struktura akcjonariatu str.4 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Przyczyny niesporządzania skonsolidowanych

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY II KWARTAŁ 2016 r. (dane za okres r. do r.) SILESIA ONE S.A. z siedzibą w Katowicach

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY II KWARTAŁ 2016 r. (dane za okres r. do r.) SILESIA ONE S.A. z siedzibą w Katowicach JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY II KWARTAŁ 2016 r. (dane za okres 01-04-2016 r. do 30-06-2016 r.) SILESIA ONE S.A. z siedzibą w Katowicach Katowice 15.08.2016. 1 Spis treści Rozdział 1. Podsumowanie II Kwartału...3

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 15 marca 2013r.

Wrocław, 15 marca 2013r. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2012 31 GRUDNIA 2012 Wrocław, marzec 2013 1/7 Dodatkowe noty objaśniające SA-R/2012 1. Informacja o

Bardziej szczegółowo

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP SKONSOLIDOWANY BILANS ul.rubież 46 AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 1 057 202,14 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy 0,00 3. Inne wartości

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

MONDAY DEVELOPMENT SA RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. za I kwartał 2017 roku od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r.

MONDAY DEVELOPMENT SA RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. za I kwartał 2017 roku od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY za I kwartał 2017 roku od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r. 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 1.1. Monday Development S.A. jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Opole, 14 listopada 2012 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za III kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

7. Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań.

7. Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Instrumenty finansowe. 2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury (art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy)

Informacja dodatkowa instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury (art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) Informacja dodatkowa instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury (art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) 1. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za IV kwartał 2012 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za IV kwartał 2012 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za IV kwartał 2012 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA FUNDACJA CENTRUM LECZENIA SZPICZAKA 31-429 KRAKÓW UL. ŁUKASIEWICZA 1 KRAJOWY REJESTR SĄDOWY POD NUMEREM 0000317005 NIP 6792992597, REGON 120806658 Od 2009 Fundacja posiada

Bardziej szczegółowo

Dane uzupełniające do sprawozdania z działalności emitenta za rok obrotowy 2005

Dane uzupełniające do sprawozdania z działalności emitenta za rok obrotowy 2005 Dane uzupełniające do sprawozdania z działalności emitenta za rok obrotowy 2005 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Z SIEDZIBĄ W POZNANIU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Z SIEDZIBĄ W POZNANIU W OKRESIE 01.01.2014 31.12.2014 1 I. Stan prawny i władze Spółki: Pełna nazwa podmiotu: PC Guard Spółka Akcyjna Adres siedziby: ul. Różana 63A,

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) Wymagane Informacje: 1. Wybrane dane finansowe, zawierające

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja dodatkowa

Bardziej szczegółowo

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 1 1. Spis treści List Prezesa Zarządu str.3 Dane ewidencyjne str.4 Struktura akcjonariatu str.5 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Przyczyny niesporządzania

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

2. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

2. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU SA-Q 3/2007 sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych przekazywanych przez

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres 01-07-2010r. do 30-09-2010r.) Mikołów, dnia 10 listopada 2010 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Z SIEDZIBĄ W POZNANIU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Z SIEDZIBĄ W POZNANIU W OKRESIE 01.01.2011 31.12.2011 1 I. Stan prawny i władze Spółki: Pełna nazwa podmiotu: PC Guard Spółka Akcyjna Adres siedziby: ul. Jasielska 16,

Bardziej szczegółowo

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o..

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o.. RAPORT OKRESOWY XSYSTEM S.A. KWARTAŁ IV 2013 Szanowni Państwo, Minął IV kwartał roku finansowego 2013, który był dla Spółki okresem wdrażania wcześniej przyjętej strategii. Zgodnie z kalendarium opublikowanym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU W OKRESIE 01.01.2008 31.12.2008 I. Stan prawny i władze Grupy: Pełna nazwa podmiotu dominującego: Adres siedziby : PC Guard Spółka

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry,

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry, Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA 1.01. 31.03.2015 Organizacja Grupy Kapitałowej Segmenty działalności Windykacja na zlecenie oraz finansowanie wymagalnych wierzytelności biznesowych Nabywanie portfeli

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY STOCKinfo S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Warszawa, 14 listopada 2012 r. Raport STOCKinfo S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

AKTYWA A. MAJĄTEK TRWAŁY ,30 zł ,30 zł 1. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE wartość netto na dzień

AKTYWA A. MAJĄTEK TRWAŁY ,30 zł ,30 zł 1. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE wartość netto na dzień Dodatkowe informacje i objaśnienia DZIAŁ 1 AKTYWA A. MAJĄTEK TRWAŁY 1 756 847,30 zł 1 756 847,30 zł 1. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE wartość brutto na dzień 31.12.2011 umorzenie wartość netto na dzień

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny

Skonsolidowany raport kwartalny Skonsolidowany raport kwartalny Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Za IV kwartał 2011 roku Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 PEŁNE DANE SKONSOLIDOWANE... 4 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.)

Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.) Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.) DATA SPORZĄDZENIA RAPORTU KWARTALNEGO Katowice, 20 luty 2013 RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward.

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Charakterystyka instrumentów finansowych Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374,

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. 1. Informacje o instrumentach finansowych. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. 1. Informacje o instrumentach finansowych. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Informacje o instrumentach finansowych Lp Treść Zobowiązania Pożyczki udzielone i należności własne utrzymywane do terminu wymagalności dostępne do sprzedaży 1 Stan na początek

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47

Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47 POZOSTAŁE INFORMACJE Podstawowe informacje o Emitencie: Nazwa: Suwary S.A. Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47 Strona internetowa: www.suwary.com.pl Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Raport za III kwartał 2015

Raport za III kwartał 2015 Raport za III kwartał 2015 1. Spis treści List Prezesa Zarządu str.2 Dane ewidencyjne str.3 Struktura akcjonariatu str.4 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Przyczyny niesporządzania skonsolidowanych

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4 2.1.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres IV kwartału 2011 r. (od 01 października 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.) 14 luty 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo