1. Rozszerzenie Sprawozdania z działalności Spółki w zakresie informacji dotyczących wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Rozszerzenie Sprawozdania z działalności Spółki w zakresie informacji dotyczących wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej:"

Transkrypt

1 Zarząd spółki Termo-Rex S.A. ( Spółka ) niniejszym podaje do publicznej wiadomości korektę Jednostkowego raportu rocznego TERMO-REX S.A. za 2014 podanego do publicznej wiadomości w dniu 24 kwietnia 2015r. 1. Rozszerzenie Sprawozdania z działalności Spółki w zakresie informacji dotyczących wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej: było (rozdział IV pkt 3 ww. sprawozdania): Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych ( w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących Emitenta w przedsiębiorstwie Emitenta, bez względu na to, czy odpowiednio były one zaliczone w koszty, czy też wynikały z podziału zysku: w przypadku gdy Emitentem jest jednostka dominująca lub znaczący inwestor oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek podporządkowanych: jeżeli odpowiednie informacje zostały przedstawione w sprawozdaniu finansowym obowiązek uznaje się za spełniony poprzez wskazanie miejsca ich zamieszczenia w sprawozdaniu finansowym. Poniższa tabela przedstawia wartość wynagrodzeń otrzymanych nadzorujące. w 2014 roku przez osoby zarządzające i Wynagrodzenia brutto osób zarządzających i nadzorujących r r. Zarząd Rada Nadzorcza Razem Ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu TERMO-REX SA, zgodnie z 22 ust. 2 pkt 7 Statutu Spółki należy do kompetencji Rady Nadzorczej Spółki. W Spółce Członkowie Zarządu z tytułu sprawowanych funkcji w Zarządzie pobierają stałe wynagrodzenie określone uchwałą Rady Nadzorczej Emitenta. Na mocy postanowień Uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego (uchwała objęta protokołem Walnego Zgromadzenia aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza w Siemianowicach Śląskich, Przemysława Czuka, Rep. A Nr 8128/2012), w Spółce wprowadzono program motywacyjny, a prawo do uczestniczenia w tym programie motywacyjnym przysługiwało m.in. członkom kadry kierowniczej Spółki, tj. osobom wchodzącym w skład Zarządu Spółki oraz prokurentom Spółki, przy czym osoby uprawnione do uczestniczenia w programie motywacyjnym, w każdym roku trwania programu, imiennie wskazywać miała Radę Nadzorczą Spółki. Uchwały takie miały być podejmowane każdorazowo w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, 2013 i W związku ze zrealizowaniem przez Emitenta w latach 2012, 2013 i 2014 zysku netto w wysokości niższej niż minimalna kwota zysku netto za w/w lata uprawniająca osoby uprawnione, zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego, w całym okresie trwania programu motywacyjnego (lata ) żadnej z osób uprawnionych, a w tym m.in. osobom wchodzącym w skład Zarządu Spółki oraz jej prokurentom, nie przysługiwało prawo do objęcia w ramach programu motywacyjnego, w zamian za Warranty Emisji akcji serii C. jest (rozdział IV pkt 3 ww. sprawozdania): Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale Spółki, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, obligacjach zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących w Spółce, bez względu na to, czy odpowiednio były one zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku:

2 Imię i Nazwisko 2014 /w zł/ 2013 /w zł/ Jacek Jussak , ,54 Barbara Krakowska , ,00 Tomasz Mazur , ,23 Razem Zarząd Termo-Rex SA , ,77 Wynagrodzenia i nagrody otrzymane przez członków Zarządu z tytułu pełnienia funkcji we władzach Termo-Rex Power Romania SRL z siedzibą w Bukareszcie: 0,00 zł. Wynagrodzenia i nagrody otrzymane przez członków Zarządu z tytułu pełnienia funkcji we władzach CKTiS S.A. z siedzibą w Płocku: 0,00 zł. Imię i Nazwisko 2014 /w zł / 2013 /w zł / Dagmara Pluta-Obarska 0, ,90 Tomasz Obarski 4 734, ,90 Jarosław Skrago 4 734, ,56 Katarzyna Leda 5 523, ,56 Tomasz Kamiński 5 523, ,90 Mariola Mendakiewicz 5 523,05 0,00 Razem Rada Nadzorcza Termo-Rex SA , ,82 Wynagrodzenia i nagrody otrzymane przez członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji we władzach Termo-Rex Power Romania SRL z siedzibą w Bukareszcie: 0,00 zł. Wynagrodzenia i nagrody otrzymane przez członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji we władzach CKTiS S.A. z siedzibą w Płocku: 0,00 zł. Całość ww. wynagrodzeń została wypłacona. 2. Rozszerzenie Sprawozdania z działalności Spółki w zakresie informacji dotyczących powiązań organizacyjnych i kapitałowych: było (rozdział IX pkt 4 ww. sprawozdania): Informacja o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych emitenta z innymi podmiotami oraz określenie jego głównych inwestycji krajowych i zagranicznych (papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości), w tym inwestycji kapitałowych dokonanych poza jego grupa jednostek powiązanych oraz opis metod ich finansowania. Na dzień roku Spółka posiada: akcji zwykłych imiennych spółki CKTiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, nr KRS: , o wartości nominalnej 10 zł każda i łącznej wartości nominalnej zł, stanowiących 33,001% w kapitale zakładowym CKTiS, uprawniających do głosów na walnym zgromadzeniu CKTiS stanowiących 33,001% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu CKTiS. Akcje stanowią długoterminową lokatą kapitałową Spółki ich wartość w księgach Spółki wynosi tys. zł. Przed nabyciem akcji Spółka nie posiadała akcji CKTiS ani głosów na walnym zgromadzeniu CKTiS, a co za tym udział Spółki w kapitale zakładowym CKTiS i liczbie głosów na walnym zgromadzeniu CKTiS wynosił 0%. Po nabyciu Akcji na podstawie Umowy Spółka posiada Akcji stanowiących 33,001% w kapitale zakładowym CKTiS, uprawniających do głosów na walnym zgromadzeniu CKTiS stanowiących 33,001% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu CKTiS

3 akcji JWW SA z siedziba w Katowicach, notowanych w alternatywnym systemie obrotu NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Ich wartość w księgach Spółki na dzień roku wynosi 411,6 tys. zł. jest (rozdział IX pkt 4 ww. sprawozdania): Na dzień roku Spółka posiada: akcji zwykłych imiennych spółki CKTiS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, nr KRS: , o wartości nominalnej 10 zł każda i łącznej wartości nominalnej zł, stanowiących 33,001% w kapitale zakładowym CKTiS, uprawniających do głosów na walnym zgromadzeniu CKTiS stanowiących 33,001% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu CKTiS. Akcje stanowią długoterminową lokatą kapitałową Spółki ich wartość w księgach Spółki wynosi tys. zł. Przed nabyciem akcji Spółka nie posiadała akcji CKTiS, ani głosów na walnym zgromadzeniu CKTiS, w związku z czym udział Spółki w kapitale zakładowym CKTiS i liczbie głosów na walnym zgromadzeniu CKTiS wynosił 0% akcji zwykłych na okaziciela JWW SA z siedzibą w Katowicach, notowanych w alternatywnym systemie obrotu NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Ich wartość w księgach Spółki na dzień roku wynosi 411,6 tys. zł. 20 udziałów o łącznej wartości 200 RON (nowa leja rumuńska) w Termo-Rex Power Romania SRL z siedzibą w Bukareszcie, które stanowią 100 % wartości kapitału zakładowego Termo-Rex Power Romania SRL. Wartość udziałów w Termo-Rex Power Romania SRL w sprawozdaniu finansowym Spółki na dzień roku wynosi 200,00 zł. 3. Rozszerzenie Sprawozdania z działalności Spółki w zakresie informacji dotyczących transakcji z podmiotami powiązanymi: było (rozdział X ww. sprawozdania): 1. Podmioty powiązane kapitałowo i osobowo Zgodnie z odpowiednimi standardami przyjętymi na mocy Rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 Emitent wykazuje następujące transakcje zawarte z podmiotami powiązanymi wobec Spółki: Lp. Podmiot powiązany Opis powiązania 1. Jacek Jussak Prezes Zarządu Emitenta 2. Barbara Krakowska Wiceprezes Zarządu Emitenta 3. Tomasz Mazur Członek Zarządu Emitent 4. Jawel-Centrum Sp. z o.o. 5. Everest Energy Limited, Nikozja, Cypr Podmiot dominujący Emitenta, którego wspólnikami są: Jacek Jussak - Prezes Zarządu Emitenta oraz Barbara Krakowska - Wiceprezes Zarządu Emitenta. Podmiot, którego udziałowcem jest Jacek Jussak - Prezes Zarządu Emitenta. 6. Tomasz Obarski Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta 7. Tomasz Kamiński Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta 8. Katarzyna Leda Członek Rady Nadzorczej Emitenta 9. Jarosław Skrago Członek Rady Nadzorczej Emitenta 10. Mariola Mendakiewicz Członek Rady Nadzorczej Emitenta

4 11. CKTiS SA Płock Podmiot stowarzyszony, Emitent posiada 33,001% udział w kapitale zakładowym CKTiS SA 2. Zestawienie transakcji z podmiotami powiązanymi Informacja o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż warunki rynkowe z wyjątkiem transakcji zawieranych przez Emitenta będącego funduszem z podmiotami powiązanymi, wraz ze wskazaniem ich łącznej wartości. Spółka nie jest stroną innych transakcji z podmiotami powiązanymi, poza poniżej wskazanymi. Podmioty powiązane zostały określone wg MSR 24, natomiast wszystkie transakcje zostały zawarte na zasadach rynkowych. Spółka dokonuje transakcji z podmiotami powiązanymi w zakresie: sprzedaży / zakupu towarów handlowych, usług sprzedaż używanych środków trwałych /samochody osobowe/ Dane liczbowe dotyczące transakcji z jednostką dominującą oraz z podmiotami powiązanymi w okresie r. do r. Transakcje pomiędzy TERMO-REX SA z podmiotem dominującym Przychody - Jawel-Centrum Sp. z o.o. 0 0 Koszty - Jawel-Centrum Sp. z o.o. refaktura rat leasingowych 7 5 Należności z tytułu pożyczki 0 41 Należności od Jawel-Centrum Sp. z o.o. 0 2 Zobowiązania wobec Jawel-Centrum Sp. z o.o. 0 0 Transakcje pomiędzy TERMO-REX SA z podmiotem stowarzyszonym Przychody - CKTiS SA 95 8 Koszty - CKTIS SA 0 0 Należności od CKTiS SA 0 2 Zobowiązania wobec CKTiS SA 0 0 Transakcje pomiędzy TERMO-REX SA a pozostałymi podmiotami powiązanymi Nazwa podmiotu Tytuł transakcji Jacek Jussak Zakup środków trwałych- samochód osobowy 30 0 Należności od Jacek Jussak 0 0 Zobowiązania wobec Jacek Jussak 0 0 Nazwa podmiotu Tytuł transakcji Tomasz Mazur Zakup środków trwałych- samochód osobowy 23 0

5 Należności od Tomasz Mazur 0 0 Zobowiązania wobec Tomasz Mazur 0 0 jest (rozdział X ww. sprawozdania): 1. Podmioty powiązane kapitałowo i osobowo Zgodnie z odpowiednimi standardami przyjętymi na mocy Rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 Emitent wykazuje następujące transakcje zawarte z podmiotami powiązanymi wobec Spółki: Lp. Podmiot powiązany Opis powiązania 1. Jacek Jussak Prezes Zarządu Emitenta 2. Barbara Krakowska Wiceprezes Zarządu Emitenta 3. Tomasz Mazur Członek Zarządu Emitent 4. Jawel-Centrum Sp. z o.o., 5. Everest Energy Limited, Nikozja, Cypr Podmiot dominujący Emitenta, którego wspólnikami są: Jacek Jussak - Prezes Zarządu Emitenta oraz Barbara Krakowska - Wiceprezes Zarządu Emitenta. Podmiot, którego udziałowcem jest Jacek Jussak - Prezes Zarządu Emitenta. 6. Tomasz Obarski Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta 7. Tomasz Kamiński Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta 8. Katarzyna Leda Członek Rady Nadzorczej Emitenta 9. Jarosław Skrago Członek Rady Nadzorczej Emitenta 10. Mariola Mendakiewicz Członek Rady Nadzorczej Emitenta CKTiS SA Płock Termo-Rex Power Romania SRL Bukareszt Podmiot stowarzyszony, Emitent posiada 33,001% udział w kapitale zakładowym CKTiS SA Spółka zależna, Emitent posiada 100% udziału w kapitale zakładowym Spółki 2. Zestawienie transakcji z podmiotami powiązanymi Informacja o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż warunki rynkowe z wyjątkiem transakcji zawieranych przez Emitenta będącego funduszem z podmiotami powiązanymi, wraz ze wskazaniem ich łącznej wartości. Spółka nie jest stroną innych transakcji z podmiotami powiązanymi, poza poniżej wskazanymi. Podmioty powiązane zostały określone wg MSR 24, natomiast wszystkie transakcje zostały zawarte na zasadach rynkowych. Spółka dokonuje transakcji z podmiotami powiązanymi w zakresie: sprzedaży / zakupu towarów handlowych, usług/, sprzedaż używanych środków trwałych /samochody osobowe/. Dane liczbowe dotyczące transakcji z jednostką dominującą oraz z podmiotami powiązanymi w okresie r. do r. Transakcje TERMO-REX SA z podmiotem dominującym Przychody - Jawel-Centrum Sp. z o.o. 0 0 Koszty - Jawel-Centrum Sp. z o.o. refaktura rat leasingowych 7 5

6 Należności z tytułu pożyczki 0 41 Należności od Jawel-Centrum Sp. z o.o. 0 2 Zobowiązania wobec Jawel-Centrum Sp. z o.o. 0 0 Transakcje TERMO-REX SA z podmiotem zależnym Przychody - Termo-Rex Power Romania SRL 0 0 Koszty - Termo-Rex Power Romania SRL 0 0 Wniesienie wkładu na pokrycie udziałów /200,00 zł /zestawienie zawiera dane w tys. zł 0 0 Należności od Termo-Rex Power Romania SRL 0 0 Zobowiązania wobec Termo-Rex Power Romania SRL 0 0 Transakcje TERMO-REX SA z podmiotem stowarzyszonym Przychody - CKTiS SA 95 8 Koszty - CKTIS SA 0 0 Należności od CKTiS SA 0 2 Zobowiązania wobec CKTiS SA 0 0 Transakcje pomiędzy TERMO-REX SA a pozostałymi podmiotami powiązanymi Nazwa podmiotu Tytuł transakcji Jacek Jussak Zakup środków trwałych- samochód osobowy 30 0 Należności od Jacek Jussak 0 0 Zobowiązania wobec Jacek Jussak 0 0 Nazwa podmiotu Tytuł transakcji Tomasz Mazur Zakup środków trwałych- samochód osobowy 23 0 Należności od Tomasz Mazur 0 0 Zobowiązania wobec Tomasz Mazur Skorygowanie informacji zawartych w zatwierdzonym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r do 31 grudnia 2014 r dotyczących: a. Podmiotów, w których Spółka jest spółką dominującą lub znaczącym inwestorem,

7 było (Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, pkt. 6 ( Sprawozdanie finansowe na dzień r.) ppkt 6): Spółka nie jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem w stosunku do innego podmiotu jest: Spółka jest jednostką dominującą wobec spółki Termo-Rex Power Romania SRL (Bukareszt), oraz znaczącym inwestorem wobec spółki CKTiS SA (Płock). Spółka nie jest wspólnikiem jednostki współzależnej w stosunku do żadnego podmiotu b. Transakcji z podmiotami powiązanymi, było (dodatkowe noty i objaśnienia, pkt. 7 ( Sprawozdanie finansowe na dzień r.) str 6): Spółka nie jest stroną innych transakcji z podmiotami powiązanymi, poza poniżej wskazanymi. Podmioty powiązane zostały określone wg MSR 24, natomiast wszystkie transakcje zostały zawarte na zasadach rynkowych. Spółka dokonuje transakcji z podmiotami powiązanymi w zakresie: sprzedaży / zakupu towarów handlowych, sprzedaż używanych środków trwałych /samochody osobowe/ Zgodnie z odpowiednimi standardami przyjętymi na mocy Rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 Emitent wykazuje następujące transakcje zawarte z podmiotami powiązanymi wobec Spółki: Lp. Podmiot powiązany Opis powiązania 1. Jacek Jussak 2. Barbara Krakowska 3. Tomasz Mazur JAWEL-CENTRUM Sp. zoo Jaworzno Everest Energy Limited, Nikozja, Cypr 6. Tomasz Obarski 7. Tomasz Kamiński 8. Katarzyna Leda 9. Jarosław Skrago Prezes Zarządu Emitenta, posiadający poprzez podmioty przez siebie kontrolowane akcje Emitenta stanowiące 88,86% głosów na WZ Emitenta. Wiceprezes Zarządu Emitenta, posiadająca akcje Emitenta stanowiące 0,11% głosów na WZ Emitenta. Członek Zarządu Emitenta, posiadający akcje Emitenta stanowiące 0,0015%: głosów na WZ Emitenta. Podmiot dominujący Emitenta (posiadający 88.25,: głosów na WZ Spółki), Podmiot, którego udziałowcem jest Jacek Jussak - Prezes Zarządu Emitenta. Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta (powołany w skład Rady w dniu r) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta (powołany w skład Rady w dniu r.). Członek Rady Nadzorczej Emitenta (powołana w skład Rady w dniu r.); Członek Rady Nadzorczej Emitenta (powołany w skład Rady w dniu r.). 10. Mariola Mendakiewicz Członek Rady Nadzorczej Emitenta ( od r.) 11. CKTiS SA Płock Podmiot stowarzyszony, Emitent posiada 33,001% udział w kapitale zakładowym CKTiS SA Dane liczbowe (brutto) dotyczące transakcji z jednostką dominującą oraz z podmiotami powiązanymi w okresie r. do r.

8 Transakcje pomiędzy TERMO-REX SA z podmiotem dominującym Przychody - Jawel-Centrum Sp. z o.o. 0 0 Koszty - Jawel-Centrum Sp. z o.o. refaktura rat leasingowych 7 5 Należności z tytułu pożyczki 0 41 Należności od Jawel-Centrum Sp. z o.o. 0 2 Zobowiązania wobec Jawel-Centrum Sp. z o.o. 0 0 Transakcje pomiędzy TERMO-REX SA z podmiotem stowarzyszonym Obroty roczne brutto Przychody - CKTiS SA 95 8 Koszty - CKTIS SA 0 0 Należności od CKTiS SA 0 2 Zobowiązania wobec CKTiS SA 0 0 Transakcje pomiędzy TERMO-REX SA a pozostałymi podmiotami powiązanymi Nazwa podmiotu Tytuł transakcji Jacek Jussak Zakup środków trwałych- samochód osobowy 30 0 Należności od Jacek Jussak 0 0 Zobowiązania wobec Jacek Jussak 0 0 Nazwa podmiotu Tytuł transakcji Tomasz Mazur Zakup środków trwałych- samochód osobowy 23 0 Należności od Tomasz Mazur 0 0 Zobowiązania wobec Tomasz Mazur 0 0 jest (dodatkowe noty i objaśnienia, pkt. 7 ( Sprawozdanie finansowe na dzień r.) str 6): Spółka nie jest stroną innych transakcji z podmiotami powiązanymi, poza poniżej wskazanymi. Podmioty

9 powiązane zostały określone wg MSR 24, natomiast wszystkie transakcje zostały zawarte na zasadach rynkowych. Spółka dokonuje transakcji z podmiotami powiązanymi w zakresie: sprzedaży / zakupu towarów handlowych, sprzedaż używanych środków trwałych /samochody osobowe/. Zgodnie z odpowiednimi standardami przyjętymi na mocy Rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 Emitent wykazuje następujące transakcje zawarte z podmiotami powiązanymi wobec Spółki: Lp. Podmiot powiązany Opis powiązania 1. Jacek Jussak Prezes Zarządu Emitenta 2. Barbara Krakowska Wiceprezes Zarządu Emitenta 3. Tomasz Mazur Członek Zarządu Emitent 4. Jawel-Centrum Sp. z o.o., 5. Everest Energy Limited, Nikozja, Cypr Podmiot dominujący Emitenta, którego wspólnikami są: Jacek Jussak - Prezes Zarządu Emitenta oraz Barbara Krakowska - Wiceprezes Zarządu Emitenta. Podmiot, którego udziałowcem jest Jacek Jussak - Prezes Zarządu Emitenta. 6. Tomasz Obarski Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta 7. Tomasz Kamiński Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta 8. Katarzyna Leda Członek Rady Nadzorczej Emitenta 9. Jarosław Skrago Członek Rady Nadzorczej Emitenta 10. Mariola Mendakiewicz Członek Rady Nadzorczej Emitenta CKTiS SA Płock Termo-Rex Power Romania SRL Bukareszt Podmiot stowarzyszony, Emitent posiada 33,001% udział w kapitale zakładowym CKTiS SA Spółka zależna, Emitent posiada 100% udziału w kapitale zakładowym Spółki Dane liczbowe dotyczące transakcji z jednostką dominującą oraz z podmiotami powiązanymi w okresie r. do r. Transakcje TERMO-REX SA z podmiotem dominującym Przychody - Jawel-Centrum Sp. z o.o. 0 0 Koszty - Jawel-Centrum Sp. z o.o. refaktura rat leasingowych 7 5 Należności z tytułu pożyczki 0 41 Należności od Jawel-Centrum Sp. z o.o. 0 2 Zobowiązania wobec Jawel-Centrum Sp. z o.o. 0 0 Transakcje TERMO-REX SA z podmiotem zależnym Przychody - Termo-Rex Power Romania SRL 0 0 Koszty - Termo-Rex Power Romania SRL 0 0 Wniesienie wkładu na pokrycie udziałów /200,00 zł /zestawienie zawiera dane w tys. zł 0 0 Należności od Termo-Rex Power Romania SRL 0 0

10 Zobowiązania wobec Termo-Rex Power Romania SRL 0 0 Transakcje TERMO-REX SA z podmiotem stowarzyszonym Przychody - CKTiS SA 95 8 Koszty - CKTIS SA 0 0 Należności od CKTiS SA 0 2 Zobowiązania wobec CKTiS SA 0 0 Transakcje pomiędzy TERMO-REX SA a pozostałymi podmiotami powiązanymi Nazwa podmiotu Tytuł transakcji Jacek Jussak Zakup środków trwałych- samochód osobowy 30 0 Należności od Jacek Jussak 0 0 Zobowiązania wobec Jacek Jussak 0 0 Nazwa podmiotu Tytuł transakcji Tomasz Mazur Zakup środków trwałych- samochód osobowy 23 0 Należności od Tomasz Mazur 0 0 Zobowiązania wobec Tomasz Mazur 0 0 Zgodnie z dyspozycją 6 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 133) Emitent podaje do publicznej wiadomości skorygowany Jednostkowy raport roczny TERMO-REX S.A. za 2014 r. podany do publicznej wiadomości w dniu 24 kwietnia 2015r uwzględniający korekty wskazane powyżej w pkt 1), natomiast nieuwzgledniający korekt wskazanych w pkt 2 powyżej. Szczegółowa podstawa prawna: 6 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

POZOSTAŁE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE

POZOSTAŁE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE POZOSTAŁE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2016 R. DO 31.03.2016 R. (I KWARTAŁ 2016 R.) Jaworzno 10.05.2016 r.

Bardziej szczegółowo

7. Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań.

7. Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Instrumenty finansowe. 2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2017 R. DO 30.09.2017 R. (III KWARTAŁ 2017 R.) Jaworzno 10.11.2017 r. Raport okresowy za III kwartał 2017

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU

DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU Dodatkowe informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 13. Informacje o instrumentach finansowych W 2011 roku Spółka posiadała wyłącznie zobowiązania finansowe inne niż przeznaczone do obrotu. Zobowiązania finansowe inne niż

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2017 R. DO 31.03.2017 R. (I KWARTAŁ 2017 R.) Jaworzno 29.05.2017 r. 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY STOCKinfo S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Warszawa, 14 listopada 2012 r. Raport STOCKinfo S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

Zmiana statutu PGNiG SA

Zmiana statutu PGNiG SA Warszawa, 24 listopada 2016 roku Zmiana statutu PGNiG SA Raport bieżący nr 110/2016 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ( PGNiG, Spółka ) informuje, iż obradujące w dniu 24 listopada

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu. z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu. z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE

POZOSTAŁE INFORMACJE POZOSTAŁE INFORMACJE zgodnie z 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz

Bardziej szczegółowo

Śródroczny skrócony skonsolidowany raport finansowy Victoria Dom Spółka Akcyjna. za okres od roku do roku

Śródroczny skrócony skonsolidowany raport finansowy Victoria Dom Spółka Akcyjna. za okres od roku do roku 1 Śródroczny skrócony skonsolidowany raport finansowy Victoria Dom Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2017 roku do 30.06.2017 roku 3 I. Wybrane śródroczne skonsolidowane dane finansowe Grupy zawierające

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Raport niezależnego biegłego rewidenta

Raport niezależnego biegłego rewidenta Raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyglądach za okres od 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r. Spis treści 1. Część ogólna raportu 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego spółki MW TENIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu 1 1. Wartości niematerialne i prawne i środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Spółka wykazuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu 1 [Podstawa prawna] Podstawą prawną wprowadzenia Programu Motywacyjnego realizowanego w spółce SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu są następujące akty: Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES SA w dniu 31 sierpnia 2011 roku

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES SA w dniu 31 sierpnia 2011 roku Raport bieżący nr 30/2011 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES SA w dniu 31 sierpnia 2011 roku Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

Bardziej szczegółowo

BLUMERANG INVESTORS S.A.

BLUMERANG INVESTORS S.A. RAPORT KWARTALNY BLUMERANG INVESTORS S.A. III KWARTAŁ 2012 Poznań, 14 listopad 2012 r. Spis treści: 1. INFORMACJE OGÓLNE...2 1.1. Podstawowe informacje o spółce...2 1.2. Struktura akcjonariatu Emitenta

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE

POZOSTAŁE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE POZOSTAŁE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2017 R. DO R. (I KWARTAŁ 2017 R.) Jaworzno 29.05.2017 r. 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki SMS Kredyt Holding S.A. za rok obrotowy 2016

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki SMS Kredyt Holding S.A. za rok obrotowy 2016 Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki SMS Kredyt Holding S.A. za rok obrotowy 2016 1. Informacje ogólne SMS Kredyt Holding S.A. (Spółka) została zawiązana w dniu 29 grudnia 2010 roku we Wrocławiu na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 15 marca 2013r.

Wrocław, 15 marca 2013r. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2012 31 GRUDNIA 2012 Wrocław, marzec 2013 1/7 Dodatkowe noty objaśniające SA-R/2012 1. Informacja o

Bardziej szczegółowo

1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu

1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu 1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu Akcje spółki Papiery wartościowe zadebiutowały na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) w dniu 20 listopada 2007 roku. Akcje zwykłe

Bardziej szczegółowo

Niniejsze oświadczenie sporządzono zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i

Niniejsze oświadczenie sporządzono zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ KOMPUTRONIK S.A. W 2008 ROKU Niniejsze oświadczenie sporządzono zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w

Bardziej szczegółowo

1. Informacja o instrumentach finansowych W okresie sprawozdawczym pozycje instrumentów finansowych nie występowały.

1. Informacja o instrumentach finansowych W okresie sprawozdawczym pozycje instrumentów finansowych nie występowały. B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Informacja o instrumentach finansowych W okresie sprawozdawczym pozycje instrumentów finansowych nie występowały. 2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE 1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na tys. euro) przedstawiające dane narastająco za pełne

Bardziej szczegółowo

Temat: Sprostowanie omyłki pisarskiej w treści uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2011 roku

Temat: Sprostowanie omyłki pisarskiej w treści uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2011 roku Raport bieżący nr: 32/2011 Data sporządzenia: 2011-07-27 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji Temat: Sprostowanie omyłki pisarskiej w treści uchwały nr 22 Zwyczajnego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20 marca 2015r.

Wrocław, 20 marca 2015r. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2014 31 GRUDNIA 2014 Wrocław, marzec 2015 1/7 Dodatkowe noty objaśniające SA-R/2014 1. Informacja o

Bardziej szczegółowo

GeoInvent SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GEOINVENT SA WRAZ Z WYBRANYMI DANYMI JEDNOSTKOWYMI DOTYCZĄCYMI GEOINVENT SA

GeoInvent SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GEOINVENT SA WRAZ Z WYBRANYMI DANYMI JEDNOSTKOWYMI DOTYCZĄCYMI GEOINVENT SA SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GEOINVENT SA WRAZ Z WYBRANYMI DANYMI JEDNOSTKOWYMI DOTYCZĄCYMI GEOINVENT SA ZA OKRES OD DNIA 01.01.2013 R. DO DNIA 31.03.2013 R. (I KWARTAŁ 2013

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 7 Do Prospektu emisyjnego Spółki INVISTA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 marca 2013 roku

Aneks nr 7 Do Prospektu emisyjnego Spółki INVISTA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 marca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 r. Aneks nr 7 Do Prospektu emisyjnego Spółki INVISTA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 marca 2013 roku Terminy pisane wielką literą mają znaczenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SPÓŁKI SOBET SA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT OKRESOWY SPÓŁKI SOBET SA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT OKRESOWY SPÓŁKI SOBET SA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU W skład raportu wchodzą: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Informacja o strukturze akcjonariatu 3. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art.409 Kodeksu spółek handlowych oraz 5 ust.1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na

Bardziej szczegółowo

CYFROWY POLSAT S.A. Raport bieżący numer: 18/2011. Data raportu: 21 kwietnia 2011 roku

CYFROWY POLSAT S.A. Raport bieżący numer: 18/2011. Data raportu: 21 kwietnia 2011 roku CYFROWY POLSAT S.A. Raport bieżący numer: 18/2011 Data raportu: 21 kwietnia 2011 roku Temat: Wykonanie Umowy Inwestycyjnej - złożenie oświadczeń o objęciu Akcji Serii H, spełnienie się warunków zawieszających

Bardziej szczegółowo

Katowice, Marzec 2015r.

Katowice, Marzec 2015r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. z oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne.

Dotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne. Zarząd EGB Investments S.A., mając na względzie umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy punktu 5 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, przekazuje

Bardziej szczegółowo

1 Powołuje się Pana Mateusza Walczaka w skład Zarządu Spółki drugiej kadencji, powierzając

1 Powołuje się Pana Mateusza Walczaka w skład Zarządu Spółki drugiej kadencji, powierzając UCHWAŁA NR _ w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie 7 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 368 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwala,

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

BLUMERANG INVESTORS S.A.

BLUMERANG INVESTORS S.A. RAPORT KWARTALNY BLUMERANG INVESTORS S.A. I KWARTAŁ 2013 Poznań, 15 maj 2013 r. Spis treści: 1. INFORMACJE OGÓLNE......2 1.1. Podstawowe informacje o spółce...2 1.2. Struktura akcjonariatu Emitenta na

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ATLANTIS SA ZA ROK OBROTOWY 2011 uwzględniające ocenę pracy Rady Nadzorczej i ocenę pracy Zarządu.

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ATLANTIS SA ZA ROK OBROTOWY 2011 uwzględniające ocenę pracy Rady Nadzorczej i ocenę pracy Zarządu. ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ATLANTIS SA ZA ROK OBROTOWY 2011 uwzględniające ocenę pracy Rady Nadzorczej i ocenę pracy Zarządu. I. Skład Rady Nadzorczej ATLANTIS SA Skład Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO IDEA BANK S.A., ZMIANY STATUTU

REJESTRACJA PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO IDEA BANK S.A., ZMIANY STATUTU REJESTRACJA PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO IDEA BANK S.A., ZMIANY STATUTU Raport bieżący nr 12/2015 z dnia 17 kwietnia 2015 r. Zarząd Idea Bank S.A. ( Spółka ) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Walnego Zgromadzenia Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA z siedzibą w Warszawie. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwała nr Walnego Zgromadzenia Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA z siedzibą w Warszawie. w sprawie przyjęcia porządku obrad Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza INVESTcon GROUP S.A. w związku z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego na podstawie art. 400 k.s.h. w związku z 12 ust. 5 Statutu IPO Doradztwo Strategiczne S.A.

Bardziej szczegółowo

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty:

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty: Załącznik do Uchwały Nr 18/III-10/2014 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 21 maja 2014 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z wyników oceny

Bardziej szczegółowo

Temat: Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" S.A. wraz z projektami uchwał

Temat: Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Novita S.A. wraz z projektami uchwał Raport bieżący nr 15/15 z dnia 05-05-2015 r. Temat: Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" S.A. wraz z projektami uchwał Zarząd "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze

Bardziej szczegółowo

Ilość zakupionych obligacji 350 Cel nabycia zabezpieczenie subemitenta na wykup akcji Spółki serii G

Ilość zakupionych obligacji 350 Cel nabycia zabezpieczenie subemitenta na wykup akcji Spółki serii G B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Informacje o instrumentach finansowych a) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - obligacje dziesięcioletnie (DS1109) wycenione według ceny rynkowej z dnia

Bardziej szczegółowo

W IV kwartale 2009 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej.

W IV kwartale 2009 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej. POZOSTAŁE INFORMACJE 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.zł w tys.eur 2009 2008 2009 2008 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 42 377 56 638 9 763 16 035 Zysk

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok

Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok 1. Informacje o aktywach i zobowiązaniach finansowych Computer Service Support S.A. : Zestawienie aktywów

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 53/2012 Data sporządzenia: 16 listopada 2012 Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o

Bardziej szczegółowo

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych Aneks nr 4 z dnia 08 listopada 2007 r. zaktualizowany w dniu 20 listopada 2007 r. do Prospektu Emisyjnego Spółki PC GUARD S.A. Niniejszy aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu

Bardziej szczegółowo

Oświadczenia Zarządu spółki Termo-Rex S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2015 roku

Oświadczenia Zarządu spółki Termo-Rex S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2015 roku Oświadczenia Zarządu spółki Termo-Rex S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2015 roku Zgodnie z 91 ust. 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW 1) 4 w dotychczasowym brzmieniu: 4 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.972.000 (słownie: czterdzieści jeden milionów dziewięćset

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2016 R. DO 31.03.2016 R. (I KWARTAŁ 2016 R.) Jaworzno 10.05.2016 r. 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY INTERNET UNION S.A.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY INTERNET UNION S.A. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY INTERNET UNION S.A. UCHWAŁA NUMER z siedzibą we Wrocławiu w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gant Development S.A. w upadłości układowej w dniu 22 lipca 2014r.

PROJEKTY UCHWAŁ na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gant Development S.A. w upadłości układowej w dniu 22 lipca 2014r. PROJEKTY UCHWAŁ na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gant Development S.A. w upadłości układowej w dniu 22 lipca 2014r. UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego. Spółka: Rainbow Tours SA

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego. Spółka: Rainbow Tours SA Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego Spółka: Rainbow Tours SA Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU POZOSTAŁE INFORMACJE Korekta raportu Zduńska Wola, dnia 10 kwietnia 2014 roku 1. Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego.

Bardziej szczegółowo

MEDIATEL S.A. Uchwały podjęte przez ZWZ spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 8 czerwca 2011r. Raport bieżący nr 25 / 2011

MEDIATEL S.A. Uchwały podjęte przez ZWZ spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 8 czerwca 2011r. Raport bieżący nr 25 / 2011 Warszawa, 9 czerwca 2011 r. MEDIATEL S.A. Uchwały podjęte przez ZWZ spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 8 czerwca 2011r. Raport bieżący nr 25 / 2011 Skrócona nazwa emitenta: MEDIATEL

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. Z W Y N I K Ó W O C E N Y SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA 2014 R., SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ORAZ SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

W związku z powyższym, dokonuje się następujących zmian w treści prospektu emisyjnego:

W związku z powyższym, dokonuje się następujących zmian w treści prospektu emisyjnego: Aneks numer 7 do prospektu emisyjnego spółki TRION Spółka Akcyjna (obecnie Korporacja Budowlana Dom S.A.) zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 marca 2012 roku Niniejszy aneks został

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za IV kwartał 2012 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za IV kwartał 2012 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za IV kwartał 2012 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO SMS Kredyt Holding S. A.

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO SMS Kredyt Holding S. A. REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO SMS Kredyt Holding S. A. 1 [Postanowienia wstępne] 1. Celem realizacji Programu Opcji Menedżerskich jest stworzenie dodatkowych bodźców dla wyższej kadry nadzorującej i

Bardziej szczegółowo

TAURON POLSKA ENERGIA SA Zamiar dokonania zmian w Statucie TAURON Polska Energia S.A.

TAURON POLSKA ENERGIA SA Zamiar dokonania zmian w Statucie TAURON Polska Energia S.A. 2016-04-12 14:51 TAURON POLSKA ENERGIA SA Zamiar dokonania zmian w Statucie TAURON Polska Energia S.A. Raport bieżący 18/2016 Zarząd TAURON Polska Energia S.A. ("Spółka"), informuje, iż podjął decyzję

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK Łomianki, maj 2012 Sprawozdanie Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami art. 382 3 Kodeksu spółek handlowych oraz z zasadami ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 1 Spis treści I. PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE... 3 II. OSOBY ZARZĄDZAJACE I NADZORUJĄCE... 4 III. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU (dane 01-10-2012 r. - 31-12-2012 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MDI ENERGIA S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MDI ENERGIA S.A. Warszawa, dnia 31 maja 2016 r. RAPORT BIEŻĄCY NUMER 35/2016 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MDI ENERGIA S.A. Zarząd Spółki MDI Energia S.A. z siedzibą w Warszawie (

Bardziej szczegółowo

Neptis Spółka Akcyjna

Neptis Spółka Akcyjna RAPORT ROCZNY za 2013 rok obejmujący okres od 01 stycznia do 31 grudnia Neptis Spółka Akcyjna Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. w tys. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE. od do

RAPORT KWARTALNY. w tys. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE. od do Wybrane dane finansowe: Jednostkowe I kwartał 2011 Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN RAPORT KWARTALNY DIVICOM Spółka Akcyjna ul. Strzeszyńska 31 60-479 Poznań KRS 0000267611 NIP 779-22-95-628 Tel. 061/839-90-68

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A.

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. Prezentowane dane finansowe ecard Spółka Akcyjna za I kwartał 2015 r. zostały sporządzone zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Silva Capital Group S.A.

Silva Capital Group S.A. SKONSOLIDOWANY i JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY Silva Capital Group S.A. za I KWARTAŁ ROKU 2013 Warszawa, dnia 15 maja 2013 r. Raport Silva Capital Group S.A. za IV kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie

Bardziej szczegółowo

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./ . KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2015 i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz z oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. 02-01-2008 Emisja obligacji art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie 2 03-01-2008 Emisja obligacji

Podstawa prawna. 02-01-2008 Emisja obligacji art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie 2 03-01-2008 Emisja obligacji Załącznik do Raportu bieżącego nr 2/2009 Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazywanych do publicznej wiadomości w 2008 roku. Raporty bieżące Lp. Data publikacji Temat Podstawa prawna 1 02-01-2008

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 29 czerwca 2016 r.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 29 czerwca 2016 r. Projekty uchwał zwołanego na dzień 29 czerwca 2016 r. Ad pkt 2 porządku obrad w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

2. Pisemne sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu wymienionych w pkt 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

2. Pisemne sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu wymienionych w pkt 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała nr 7/2014 w sprawie: badania sprawozdania Zarządu z działalności spółki Apator SA za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy Apator

Bardziej szczegółowo

I INFORMACJE OGÓLNE Przed korektami: 4. WYBRANE DANE FINANSOWE Tabela 1. Wybrane jednostkowe dane finansowe RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 01.01.2015-31.12.2015 tys. zł 01.01.2014-31.12.2014 01.01.2015-31.12.2015

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE

INFORMACJA DODATKOWA TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE INFORMACJA DODATKOWA TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2017 R. DO 30.09.2017 R. (III KWARTAŁ 2017 R.) Jaworzno 10.11.2017 r. Raport okresowy za III kwartał 2017 roku

Bardziej szczegółowo

Uchwały głosowane na NWZ

Uchwały głosowane na NWZ Warszawa, 10 listopada 2016 Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Rainbow Tours S.A.,, które odbyło się 8 listopada 2016 roku o godz. 12:00 w siedzibie Spółki, przy ul. Piotrkowskiej

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 29 / 2015

Raport bieżący nr 29 / 2015 ZAMET INDUSTRY S.A. RB-W 29 2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 29 / 2015 Data sporządzenia: 2015-06-23 Skrócona nazwa emitenta ZAMET INDUSTRY S.A. Temat Rejestracja zmian statutu Podstawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Rady Nadzorczej LPP SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego

UCHWAŁA Rady Nadzorczej LPP SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego UCHWAŁA Rady Nadzorczej LPP SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego Mając na uwadze podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

Miejsce siedziby spółki. ul. Jagiellońska 74. Miejsce siedziby spółki. ul. Jagiellońska 74

Miejsce siedziby spółki. ul. Jagiellońska 74. Miejsce siedziby spółki. ul. Jagiellońska 74 Zarząd Spółki pod firmą Optimus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (03-301) przy ul. Jagiellońskiej 74, Budynek E (dalej jako Spółka ), informuje, iż została dokonana korekta sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONICO S.A.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONICO S.A. Projekty uchwał ONICO S.A. Zarząd Spółki ONICO Spółka Akcyjna, przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Spółki, zwołanego na dzień 23 grudnia 2016 r.: Uchwała nr 1 z dnia 23

Bardziej szczegółowo

Liczba głosów Nordea OFE na NWZA: , udział w głosach na NWZA: 2,97%. Liczba głosów obecnych na NWZA: Uchwały głosowane na NWZA

Liczba głosów Nordea OFE na NWZA: , udział w głosach na NWZA: 2,97%. Liczba głosów obecnych na NWZA: Uchwały głosowane na NWZA Warszawa, 23 listopada 2012 Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki P.R.E.S.C.O. GROUP Spółka Akcyjna, które odbyło się Warszawie w dniu 16 listopada 2012 r. o godz. 13:00,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Spółki Elektrociepłownia Będzin S.A. z działalności Spółki za okres pierwszego półrocza 2017 roku.

Sprawozdanie Zarządu Spółki Elektrociepłownia Będzin S.A. z działalności Spółki za okres pierwszego półrocza 2017 roku. Sierpień 2017 roku. Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za okres pierwszego półrocza 2017 roku. SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1. Podstawowe dane... 3 2. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Termo-Rex SA za 2014 rok 2015-04-20 1. Dane jednostki... 2 2. Przedmiot działalności... 2 3. Skład organów spółki... 2 4. Istotne zdarzenia w rozwoju działalności

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. RAPORT BIEŻĄCY nr 60/2006

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. RAPORT BIEŻĄCY nr 60/2006 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT BIEŻĄCY nr 60/2006 Data sporządzenia: 2006-09-29 Skrócona nazwa emitenta: SFINKS Temat: 1. Odwołanie członków Rady Nadzorczej. 2. Powołanie członków Rady Nadzorczej.

Bardziej szczegółowo

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji;

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji; Pozostałe informacje za III kwartał 2007 roku zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych. 1) wybrane dane finansowe zostały zawarte

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.)

Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.) Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.) DATA SPORZĄDZENIA RAPORTU KWARTALNEGO Katowice, 20 luty 2013 RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM sporządzona na podstawie 87 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA)

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA) PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA) Zarząd Spółki Kinomaniak S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają

Bardziej szczegółowo

Zmiana statutu PGNiG SA

Zmiana statutu PGNiG SA Warszawa, 14 września 2017 roku Zmiana statutu PGNiG SA Raport bieżący nr 75/2017 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ( PGNiG, Spółka ) informuje, iż obradujące w dniu 13 września 2017

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 r.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 r. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 r. (dane za okres 01-01-2013r. do 31-03-2013r.) Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Bardziej szczegółowo

FON Ecology S.A. FON Ecology S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA III KWARTAŁ 2012 r.

FON Ecology S.A. FON Ecology S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA III KWARTAŁ 2012 r. FON Ecology S.A. FON Ecology S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA III KWARTAŁ 2012 r. Płock, listopad 2012 FON Ecology S.A. S P I S T R E Ś C I 1. INFORMACJA O GRUPIE KAPITAŁOWEJ FON ECOLOGY S.A 3 1.1 Podstawowa

Bardziej szczegółowo

2. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

2. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU SA-Q 3/2007 sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych przekazywanych przez

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZA OKRES 1 STYCZNIA 2013 31 GRUDNIA 2013 Wrocław, kwiecień 2014 Niniejsze sprawozdanie, oraz roczna ocena sytuacji Spółki zostało sporządzone w oparciu o przepis art. 382 3

Bardziej szczegółowo