Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)"

Transkrypt

1 Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres IV kwartału 2011 r. (od 01 października 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.) 14 luty 2012 r. Wrocław

2 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE Tabela 1 - Podstawowe dane Emitenta, stan na dzień publikacji Raportu Firma EX-DEBT Spółka Akcyjna Siedziba Wrocław Adres pl. Powstańców Śląskich 1 lok 201; Wrocław Telefony +48 (71) Fax +48 (71) Strona internetowa NIP REGON Kapitał zakładowy ,84 zł opłacony w całości Ilość akcji akcji o wartości nominalnej 0,02 zł każda, w tym: akcji zwykłych na okaziciela serii A, akcji zwykłych na okaziciela serii B, akcji zwykłych na okaziciela serii C, akcji zwykłych na okaziciela serii D, akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii E. Numer KRS wraz z Numer KRS organem prowadzącym Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział rejestr Gospodarczy KRS Zarząd Sławomir Cal-Całko Na mocy uchwały nr 1/12/2011 z dnia 1 grudnia 2011 r. na czas trzech miesięcy (tj. do dnia 1 marca 2012 r.), Członek Rady Nadzorczej Spółki, został delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu. Rada Nadzorcza Grzegorz Bubela Przewodniczący Rady Nadzorczej Mirosław Ciućman Członek Rady Nadzorczej Łukasz Jamroży Członek Rady Nadzorczej Janusz Zawadzki Członek Rady Nadzorczej Sławomir Cal-Całko Członek Rady Nadzorczej Raport za okres IV kwartału 2011 r. spółki EX-DEBT S.A. Strona 3

3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE EMITENTA ZA OKRES IV KWARTAŁU 2011 r. Tabela 2 Wybrane pozycje bilansu Emitenta Wyszczególnienie Na dzień r. Na dzień r. Na dzień r. Kapitał własny Należności długoterminowe Należności krótkoterminowe Inwestycje długoterminowe Inwestycje krótkoterminowe, w tym: Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe * 162 * Zmiana pozycji zobowiązań krótkoterminowych w stosunku do danych zawartych w raporcie okresowym za III kwartał 2011 r. (6 234 tys. zł), wynika z korekty wprowadzonej w trakcie trwającego audytu sprawozdania finansowego za 2011 rok i dotyczy ujęcia rozliczeń z akcjonariuszami z tytułu objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym w całości w III kwartale 2011 roku. Zmiana wskazanej pozycji nie wpływa na osiągnięty przez Spółkę wynik finansowy. Tabela 3 Wybrane pozycje rachunku zysków i strat Emitenta Wyszczególnienie Za okres od do r. Za okres od do r. Narastająco za okres od do r. Narastająco za okres od do r. * Przychody netto ze sprzedaży Zysk/strata na sprzedaży Zysk/strata na działalności operacyjnej Zysk/strata na działalności gospodarczej Zysk/strata brutto Zysk/strata netto Amortyzacja * - połączone dane finansowe prawnego poprzednika Emitenta, spółki Public Image Advisors Kordel sp. k. (za okres r.) i Spółki (za okres r.) Raport za okres IV kwartału 2011 r. spółki EX-DEBT S.A. Strona 4

4 3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE Analiza danych bilansowych Kapitał własny Spółki na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniósł ok. 13,25 mln zł i wzrósł w stosunku do roku poprzedniego o 888%. Znaczący wzrost kapitałów własnych Spółki jest wynikiem podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty ,00 zł do kwoty ,84 zł oraz objęciem akcji w podwyższonym kapitale zakładowym po cenie emisyjnej 1,20 zł za akcję. Należności krótkoterminowe na koniec okresu wyniosły 273 tys. zł i utrzymują się względem okresów poprzednich na analogicznym poziomie. Spółka dysponowała w dniu 31 grudnia 2011 r. środkami pieniężnymi w wysokości ok. 170 tys. zł, które wystarczają na pokrycie bieżących zobowiązań Emitenta. We wszystkich analizowanych okresach sprawozdawczych Spółka nie posiadała zobowiązań długoterminowych. Zmiana wartości inwestycji krótkoterminowych i długoterminowych wynika z przekwalifikowania części posiadanych przez Spółkę akcji i udziałów w spółkach portfelowych z inwestycji długoterminowych na inwestycje krótkoterminowe oraz z aktualizacji wartości wskazanych inwestycji w analizowanym okresie. Istotny spadek wartości zobowiązań krótkoterminowych Spółki, który w dniu 31 grudnia 2011 r. wyniósł ok. 65 tys. zł, wynika z zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D i E przez sąd rejestrowy oraz przeksięgowaniu środków pozyskanych z emisji na kapitał zakładowy i kapitał zapasowy. Analiza danych z rachunku zysków i strat W czwartym kwartale 2011 r. Spółka odnotowała przychód ze sprzedaży w wysokości ok. 12 tys. zł. Spółka w okresie czwartego kwartału odnotowała stratę na sprzedaży w wysokości ok. 62 tys. zł oraz stratę na działalności operacyjnej w wysokości ok. 67 tys. zł. Spadek przychodów netto ze sprzedaży o 95% w okresie czwartego kwartału 2011 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego jest wynikiem zmiany kierunku rozwoju Spółki, oparciu swojej działalności na działalności inwestycyjnej oraz stopniowym wygaszaniu dotychczasowej działalności polegającej na świadczeniu usług typu public i inwestor relations. W okresie 2011 roku Spółka odnotowała przychód ze sprzedaży w wysokości ok. 251 tys. zł oraz stratę netto w wysokości 363 tys. zł. W okresie 2011roku spółka odnotowała przychody finansowe z tytułu aktualizacji wartości inwestycji w wysokości 68,5 tys. PLN oraz koszty finansowe z tego tytułu w wysokości 188,5 tys. zł, przez co wynik netto z aktualizacji wartości inwestycji wyniósł tys. zł. Sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych w związku z powstaniem Grupy Kapitałowej Emitenta W miesiącu wrześniu 2011 r. Emitent dokonał przejęcia spółki EX-DEBT Partners S.A., w której na dzień sporządzenia niniejszego raportu posiada akcji stanowiących ok. 73,98% udziału w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu tego przedsiębiorstwa (raport bieżący EBI 37/2011). Zarząd Emitenta informuje, iż na podstawie wyłączenia wynikającego z art. 56 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U Nr 121 poz. 591 z późn. zm.) nie będzie sporządzał sprawozdań skonsolidowanych Emitenta. Ewentualna zmiana w przedmiotowym zakresie zostanie przekazana do publicznej wiadomości w ramach raportu bieżącego EBI. Raport za okres IV kwartału 2011 r. spółki EX-DEBT S.A. Strona 5

5 Zgodnie ze stosowanymi przez spółkę zasadami rachunkowości oraz w związku z tym, że EX-DEBT Partners S.A. jest spółką niepubliczną, posiadane akcje spółki EX-DEBT Partners S.A. wykazywane są w sprawozdaniu finansowym Spółki jako Inwestycja Długoterminowa wg ceny nabycia i nie podlegają wycenie rynkowej. Dane finansowe spółki zależnej EX-DEBT Partners S.A. W okresie objętym raportem kwartalny działalność inwestycyjna była prowadzona głównie poprzez podmiot zależny EX-DEBT Partners S.A. Celem rzetelnego przedstawienia sytuacji finansowej Spółki wraz z przejętym przedsiębiorstwem oraz umożliwienia inwestorom oceny wpływu przejętego przedsiębiorstwa na przyszłe wyniki finansowe Spółki, Emitent prezentuje poniżej wybrane dane finansowe spółki EX-DEBT Partners S.A. Tabela 4 Wybrane pozycje bilansu spółki EX-DEBT Partners S.A.* Wyszczególnienie Na dzień r. Na dzień r. * Kapitał własny Należności długoterminowe 0 0 Należności krótkoterminowe 0 0 Inwestycje krótkoterminowe Inwestycje długoterminowe 0 0 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 82 44** Zobowiązania długoterminowe 0 0 Zobowiązania krótkoterminowe * spółka EX-DEBT Partners S.A. została zawiązana w dniu 6 grudnia 2010 r., stąd nie ma możliwości przedstawienia danych porównywalnych za pełny okres 2010 r. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się z dniem roku. ** Zmiana pozycji środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych w stosunku do danych zawartych w raporcie okresowym za III kwartał 2011 r. ( tys. zł), wynika z kwalifikacji inwestycji krótkoterminowych jako inne aktywa pieniężne na potrzeby przedstawienia wybranych danych finansowych w raporcie za 3Q2011; korekta nie wpływa na wynik finansowy osiągnięty przez Spółkę EX-DEBT Partners S.A. Tabela 5 Wybrane pozycje rachunku zysków i strat spółki EX-DEBT Partners S.A. Wyszczególnienie Za okres od do r. Narastająco za okres od do r. * Przychody netto ze sprzedaży 0 0 Zysk/strata na sprzedaży Zysk/strata na działalności operacyjnej Zysk/strata z działalności gospodarczej Zysk/strata brutto Zysk/strata netto Amortyzacja 0 0 * spółka EX-DEBT Partners S.A. została zawiązana w dniu 6 grudnia 2010 r., stąd nie ma możliwości przedstawienia danych porównywalnych za pełny okres 2010 r. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się z dniem roku. Raport za okres IV kwartału 2011 r. spółki EX-DEBT S.A. Strona 6

6 Inwestycje kapitałowe Jednymi z najistotniejszych aktywów spółki EX-DEBT Partners S.A. są posiadane przez nią akcje spółki e- Kancelaria Grupa Prawno - Finansowa S.A. (dalej e-kancelaria ) w ilości sztuk akcji serii B (akcje na okaziciela) oraz akcji serii A (akcje imienne, uprzywilejowane co do głosu na walnym zgromadzeniu), stanowiących łącznie ok. 18,54% udziału w kapitale zakładowym oraz ok. 11,57% głosów na walnym zgromadzeniu spółki e-kancelaria. W związku z faktem, iż akcje spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. są notowane na rynku alternatywnym NewConnect, organizowanym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., możliwe jest określenie ceny rynkowej posiadanych przez spółkę EX-DEBT Partners S.A. akcji. W związku z powyższym spółka EX-DEBT Partners S.A. dokonywała w okresach kwartalnych przeszacowań wartości posiadanego pakietu akcji do wartości kursu akcji spółki e-kancelaria na zamknięciu sesji giełdowej w danym dniu bilansowym. Akcje serii B spółki e-kancelaria zostały objęte po cenie 0,50 zł za każdą akcję. Kurs akcji spółki e-kancelaria w poszczególnych dniach bilansowych kształtował się następująco: 30 września 2011 r. 3,30 zł, 30 grudnia 2011 r. 2,67 zł. Spadek wartości pakietu akcji posiadanego przez EX-DEBT Partners S.A. w poszczególnych dniach bilansowych spowodował istotne przeszacowanie wartości wyniku finansowego uzyskanego przez spółkę w czwartym kwartale 2011 r., które przyczyniło się do wykazania straty netto w tym okresie w wysokości ok. 1,22 mln zł., natomiast łącznie w 2011 roku Spółka EX-DEBT Partners S.A. osiągnęła zysk netto w wysokości tys. zł Inwestycje w instrumenty dłużne W ramach prowadzonej działalności inwestycyjnej spółka EX-DEBT Partners S.A. zajmuje się udzielaniem pożyczek podmiotom gospodarczym oraz na obejmowaniu obligacji korporacyjnych. Na dzień 31 grudnia 2011 roku należność główna pożyczek udzielonych przez spółkę EX-DEBT Partners S.A. wyniosła zł. Natomiast wartość obligacji korporacyjnych posiadanych przez spółkę EX- DEBT Partners S.A. na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosła ok zł. Przychody osiągane przez Spółkę EX-DEBT Partners S.A z tytułu inwestycji w instrumenty dłużne w okresie 2011 roku wyniosły ok. 348 tys. zł i stanowią 6 % przychodów osiąganych przez Spółkę. Raport za okres IV kwartału 2011 r. spółki EX-DEBT S.A. Strona 7

7 4. INFORMACJA ZARZĄDU EMITENTA NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE Zarząd Spółki w okresie objętym niniejszym raportem podjął działania mające na celu analizę rynku wierzytelności w celu wytypowania podmiotów mogących być przedmiotem potencjalnej inwestycji. Przedmiotem analizy są przede wszystkim Spółki, których profil działalności wpisuje się w strategię inwestycyjną Emitenta. Jednocześnie Zarząd prowadził rozmowy i negocjacje ze spółkami działającymi w branży finansowej w celu wspólnej realizacji projektów inwestycyjnych. Emisja akcji serii D i E Spółki Na podstawie uchwał nr 3 i 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 sierpnia 2011 r. Zarząd Spółki dokonał emisji i przydziału akcji serii D i E. Akcje serii D w ilości sztuk zostały objęte za akcji spółki EX-DEBT Partners S.A. wniesionych w formie aportu. Akcje serii E zostały objęte w ilości sztuk. Przydział akcji serii D i E oraz przebieg emisji przedmiotowych serii został opisany szczegółowo w raporcie bieżącym EBI nr 36/2011. W dniu 30 listopada 2011 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS dokonał rejestracji akcji serii D i E Spółki. Spółka zależna EX-DEBT Partners S.A. We wrześniu 2011 r. Spółka nabyła istotny pakiet akcji spółki EX-DEBT Partners S.A. (raport bieżący EBI 37/2011). Emitent nabył w ramach umów kupna-sprzedaży łącznie sztuk akcji na okaziciela serii A, B i E spółki EX-DEBT Partners S.A., stanowiących łącznie ok. 24,87% udziału w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu tego przedsiębiorstwa za łączną kwotę ok. 4,78 mln zł. W ramach wniesionych do Spółki w ramach aportu akcji na okaziciela serii A spółki EX-DEBT Partners S.A. Emitent uzyskał akcje stanowiące ok. 49,11% udziału w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu tego przedsiębiorstwa. Łącznie, po zarejestrowaniu akcji serii D i E Emitenta, w ramach których wniesione zostały do Spółki powyższe akcje, Emitent posiada akcje spółki EX-DEBT Partners S.A., które stanowią ok. 73,98% udziału w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu tego przedsiębiorstwa. EX-DEBT Partners S.A. jest funduszem wierzytelności, który za pomocą partnera strategicznego (serwisanta wierzytelności) prowadzi działalność w zakresie zakupu i windykacji portfeli wierzytelności pochodzących od: - instytucji finansowych (m.in. banków, firm ubezpieczeniowych, firm leasingowych), - przedsiębiorstw (m.in. z sektora telekomunikacyjnego, sektora użyteczności publicznej). Partnerem strategicznym EX-DEBT Partners S.A. (serwisantem wierzytelności) jest e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. z siedzibą we Wrocławiu. EX-DEBT Partners S.A. posiada sztuk akcji tego przedsiębiorstwa, które łącznie stanowią ok. 18,54% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniają do oddania ok głosów na walnym zgromadzeniu tego przedsiębiorstwa i stanowią ok. 11,57% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu tego przedsiębiorstwa. Raport za okres IV kwartału 2011 r. spółki EX-DEBT S.A. Strona 8

8 Zmiana nazwy Emitenta na EX-DEBT S.A., zmiana siedziby Spółki W dniu 16 sierpnia 2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 6 w sprawie zmiany statutu Spółki. W ramach uchwały zdecydowano o zmianie firmy Spółki z Public Image Advisors Spółka Akcyjna na EX-DEBT Spółka Akcyjna oraz zmianie siedziby Spółki z Warszawy na Wrocław. W dniu 30 listopada 2011 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS dokonał rejestracji zmian 1 i 2 Statutu Spółki. Tym samym siedziba Emitenta została przeniesiona z Warszawy do Wrocławia oraz zmianie uległa firma przedsiębiorstwa z Public Image Advisors S.A. na EX- DEBT S.A. W styczniu 2012 r. Emitent zmienił adres siedziby Spółki, który obecnie jest następujący: Pl. Powstańców Śląskich 1 lok Wrocław Zmiany w składzie Zarządu Spółki W dniu 30 listopada 2011 r. do siedziby Spółki wpłynęła rezygnacja Prezesa Zarządu Spółki, Pana Jacka Pychowskiego. W związku z faktem, iż na dzień złożenia niniejszej rezygnacji Zarząd Spółki był jednoosobowy, w dniu 1 grudnia 2011 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę 1/12/2011 w sprawie delegowania Pana Sławomira Cal-Całko, członka Rady Nadzorczej Spółki, do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki na okres trzech miesięcy tj. do dnia 1 marca 2012 r. 5. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PODANYCH DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PROGNOZ Emitent nie podawał do publicznej wiadomości wartości prognoz wyników finansowych Spółki za okres objęty raportem kwartalnym. Raport za okres IV kwartału 2011 r. spółki EX-DEBT S.A. Strona 9

Raport Roczny za 2014 rok

Raport Roczny za 2014 rok BOA Spółka Akcyjna Raport Roczny za 214 rok RAPORT ROCZNY OD DNIA 1 STYCZNIA 214 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 214 R. Warszawa, dnia 14 maja 215 r. BOA S.A. Raport Roczny Spółki za 214 rok Spis treści 1. List

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA 9.1. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY FORMULARZ SA-QS III/2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.04.2011 do 30.06.2011) Wrocław, 04.08.2011r. Wrocław, 04.08.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Przekazuję Państwu Raport

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R.

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ STOCKINFO S.A. TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. Opracowanie: Capital Kopernik S.A. ul. Matejki 42/2,

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU 1 S t r o n a Spis treści 1. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ATC Cargo S.A. wprowadzenie... 3

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA IV KWARTAŁ 2007 ROKU

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA IV KWARTAŁ 2007 ROKU INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA IV KWARTAŁ 2007 ROKU B3 System Spółka Akcyjna ul. Taneczna 7, 02-829 Warszawa tel : +48 22 331 41 31 fax: +48 22 331 41 30 www.b3system.pl info@b3system.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Paged S.A. w 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Paged S.A. w 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Paged S.A. w 2014 roku Warszawa, 20 marca 2015 r. Spis treści: I. Podstawowe informacje o Spółce... 5 II. Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach...

Bardziej szczegółowo

Skrócony Skonsolidowany Raport Kwartalny QSr III/2007 Beef-San Zakłady Mięsne S.A.

Skrócony Skonsolidowany Raport Kwartalny QSr III/2007 Beef-San Zakłady Mięsne S.A. Informacja dodatkowa oraz pozostałe informacje do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta- za III kwartał 2007 roku według

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU Skonsolidowany raport kwartalny zawiera: Podstawowe dane i wskaźniki finansowe Skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VIII Informacje dodatkowe

ROZDZIAŁ VIII Informacje dodatkowe ROZDZIAŁ VIII Informacje dodatkowe SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY I SKRÓCONE JEDNOSTKOWE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE FIRMY HANDLOWEJ KRAKCHEMIA SA (OBECNIE ALMA MARKET SA) ZA I KWARTAŁ 2004 ROKU

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Memorandum Informacyjnego Akcji Serii G Inwest Consulting S.A. Udostępniony w dniu 02 września 2009 roku

Aneks nr 1 do Memorandum Informacyjnego Akcji Serii G Inwest Consulting S.A. Udostępniony w dniu 02 września 2009 roku Aneks nr 1 do Memorandum Informacyjnego Akcji Serii G Inwest Consulting S.A. Udostępniony w dniu 02 września 2009 roku Niniejszy aneks został przygotowany w związku z: - sporządzeniem i opublikowaniem

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny PCH VENTURE S.A. za III kwartał 2014 roku Warszawa, 14 listopada 2014 roku

Skonsolidowany raport kwartalny PCH VENTURE S.A. za III kwartał 2014 roku Warszawa, 14 listopada 2014 roku Skonsolidowany raport kwartalny PCH VENTURE S.A. za III kwartał 2014 roku Warszawa, 14 listopada 2014 roku 1. Informacje ogólne Pełna nazwa PCH VENTURE Spółka Akcyjna Siedziba Warszawa Adres 00-854 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport kwartalny spółki GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za III kwartał 2012 roku obejmujący okres. od 1 lipca do 30 września 2012 roku

Jednostkowy raport kwartalny spółki GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za III kwartał 2012 roku obejmujący okres. od 1 lipca do 30 września 2012 roku Jednostkowy raport kwartalny spółki GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za III kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2012 roku Warszawa, 13 listopada 2012 roku 1 Spis Treści 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS W 2012 ROKU Spis treści Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dn. 25 maja 2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. KONSEKWENCJA TO ZYSK Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. IV KWARTAŁ 2014 Wrocław, dn. 16 lutego 2015 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 5

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM

GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2007 ROKU B3 System Spółka Akcyjna ul. Taneczna 7, 02-829 Warszawa tel : +48 22 331 41 31 fax: +48 22 331 41 30 www.b3system.pl info@b3system.pl

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY/JEDNOSTKOWY za drugi kwartał 2013 r. Wrocław, 9 sierpnia 2013 roku

RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY/JEDNOSTKOWY za drugi kwartał 2013 r. Wrocław, 9 sierpnia 2013 roku RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY/JEDNOSTKOWY za drugi kwartał 2013 r. Wrocław, 9 sierpnia 2013 roku SPIS TREŚCI: 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 4 3. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2010

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2010 TALEX skorygowany SA-Q 1/2010 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2010 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 Warszawa, 15 1 maja 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QS II /2002 rok (kwartał/rok)

Formularz SAB-QS II /2002 rok (kwartał/rok) Formularz SAB-QS II /2002 rok (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r.nr 31, poz 280) Zarząd Spółki

Bardziej szczegółowo

JC AUTO SA. Skonsolidowany raport finansowy

JC AUTO SA. Skonsolidowany raport finansowy Skonsolidowany raport finansowy Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPTIMUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 30.09.2010 INFORMACJE OGÓLNE I. DANE JEDNOSTKI: Nazwa: Forma prawna: OPTIMUS S.A. Spółka Akcyjna Siedziba: ul. Jagiellońska

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ TIM

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ TIM INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ TIM sporządzona na podstawie 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Opis Emitenta. Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna. Adres siedziby: Ul. Korczaka 5, 43-200 Pszczyna

Opis Emitenta. Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna. Adres siedziby: Ul. Korczaka 5, 43-200 Pszczyna Opis Emitenta Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna Adres siedziby: Ul. Korczaka 5, 43-200 Pszczyna Dnia 21 marca 2012 roku Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

BILANS ZAMKNIĘCIA POPRZEDNIKA PRAWNEGO EMITENTA

BILANS ZAMKNIĘCIA POPRZEDNIKA PRAWNEGO EMITENTA ROZDZIAŁ IX Informacje dodatkowe Rozdział IX Informacje dodatkowe BILANS ZAMKNIĘCIA POPRZEDNIKA PRAWNEGO EMITENTA 2 lipca 2004 roku nadzwyczajne zgromadzenie wspólników TVN Sp. z o. o. podjęło uchwałę

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Dom Maklerski TMS Brokers Spółka Akcyjna za I kwartał 2012

Raport kwartalny Dom Maklerski TMS Brokers Spółka Akcyjna za I kwartał 2012 Raport kwartalny Dom Maklerski TMS Brokers Spółka Akcyjna za I kwartał 2012 Załączony raport został zatwierdzony przez: Mariusz Potaczała - Prezes Zarządu Jarosław Mikołajczyk Członek Zarządu Tomasz Uściński

Bardziej szczegółowo