Wykład 6 Kurs walutowy Parytet siły nabywczej Model monetarystyczny Efekt Balassy-Samuelsona

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykład 6 Kurs walutowy Parytet siły nabywczej Model monetarystyczny Efekt Balassy-Samuelsona"

Transkrypt

1 Wykład 6 Kurs walutowy Parytet siły nabywczej Model monetarystyczny Efekt Balassy-Samuelsona dr Leszek Wincenciak WNEUW

2 2/32 Plan wykładu: Parytet siły nabywczej Parytet siły nabywczej w wersji absolutnej Parytet siły nabywczej w wersji względnej Burgereconomics Przyczyny zawodności parytetu siły nabywczej Model monetarystyczny płynnego kursu walutowego Efekt Balassy-Samuelsona Założenia modelu Wnioski z modelu Oszacowania efektu Balassy-Samuelsona dla Polski

3 3/32 Parytet siły nabywczej

4 Parytet siły nabywczej 4/32 Parytet siły nabywczej(ppp) Parytet siły nabywczej(ppp) wywodzi się z prawa jednej ceny (LOOP) Prawo jednej ceny homogeniczny produkt na jednym rynku powinien być sprzedawany po jednakowej cenie, niezależnie od kraju pochodzenia Wersja absolutna: poziom cen we wszystkich krajach jest taki sam w przeliczeniu na wspólną walutę Wersja względna: zmiana poziomów cen mierzonych w jednej walucie we wszystkich krajach powinna być taka sama

5 Parytet siły nabywczej 5/32 Parytet siły nabywczej w wersji absolutnej Parytet siły nabywczej w wersji absolutnej Zasada parytetu siły nabywczej w wersji absolutnej stwierdza, że kurs walutowy powinien być równy relacji cen takich samych koszyków konsumpcyjnych wyrażonych w dwóch różnych walutach. Np. jeśli pewien koszyk konsumpcyjny kosztuje w Europie 100 euro oraztensamkoszykkosztujewusa133dolary,tokurswalutowy, cena euro wyrażona w dolarach, powinien wynieść 133/100 = 1.33 USD/EUR. E = P P

6 Parytet siły nabywczej 6/32 Parytet siły nabywczej w wersji względnej Parytet siły nabywczej w wersji względnej Zasada parytetu siły nabywczej w wersji względnej stwierdza, że zmiana kursu walutowego powinna być równa różnicy w zmianach poziomów cen wyrażonych w dwóch różnych jednostkach pieniężnych. Np. jeśli ceny w strefie euro wzrosły przeciętnie o 3%, zaśwusao2,4%,tozgodniezzasadąpppwwersjiwzględnej euro ulegnie deprecjacji w stosunku do dolara o około 0,6%. E E = P P P P

7 Parytet siły nabywczej 7/32 Burgereconomics Burgereconomics Tabela 1. Ceny Big Maca wg magazynu The Economist 2009 Kraj Waluta P E P[USD] E[PPP] +/ USA USD Wlk. Brytania GBP % Chiny CNY % Str. Euro EUR % Japonia JPY % Polska PLN % Rosja RUB % Szwajcaria CHF %

8 Parytet siły nabywczej 8/32 Burgereconomics PKB według PPP Tabela2.PKBwedługPPP,2006[mldUSD] # Kraj PKB PKBPPP PKBpc PKBPPPpc 1 USA Japonia Niemcy Chiny UK Francja Włochy Kanada Hiszpania Brazylia Rosja Meksyk Korea Indie Szwecja Szwajcaria Polska

9 Parytet siły nabywczej 9/32 Burgereconomics UK x_uk p_uk AUS x_aus p_aus CHN x_chn p_chn GER JAP POL x_ger p_ger x_jap p_jap x_pol p_pol

10 Parytet siły nabywczej 10/32 Przyczyny zawodności parytetu siły nabywczej Przyczyny zawodności parytetu siły nabywczej Zasada parytetu siły nabywczej jest przedmiotem wielu kontrowersji. Przyczyn, dla których może nie być spełniona jest bardzo wiele. Teoria PPP wymaga, aby: rynki finansowe były doskonałe, bez ograniczeń w przepływach kapitału, podatków, kosztów transakcyjnych itd. rynki dóbr podlegały doskonałej konkurencji, bez kosztów transportu, bez barier handlowych dobra konsumpcyjne były homogeniczne i posiadały identyczne udziały w koszykach konsumentów na całym świecie Wszystkie powyższe założenia są w oczywisty sposób nierealistyczne.

11 Parytet siły nabywczej 11/32 Przyczyny zawodności parytetu siły nabywczej Przyczyny zawodności parytetu siły nabywczej Teoria PPP sugeruje, że przyczyną występowania zmian kursowych są wyłącznie zmiany cen. Jednak, przynajmniej w krótkim okresie, istnieją odstępstwa od prawa jednej ceny na rynku dóbr(arbitraż przy istotnych kosztach transakcyjnych nie zrównuje cen natychmiast, bariery informacji itd.). Gdy LOOP nie jest spełniony, wówczas PPP również nie będzie. Ponadto czynniki inne niż monetarne, np. popytowe, mogą wpływać na kształtowanie się popytu na waluty, co wpływa również na zmiany kursu walutowego.

12 Parytet siły nabywczej 12/32 Przyczyny zawodności parytetu siły nabywczej Przyczyny zawodności parytetu siły nabywczej Bariery handlowe Koszty transakcyjne Niedoskonała konkurencja Dyskryminacja cenowa Pricing to market Problemy z porównywalnością koszyków konsumpcyjnych (różne udziały poszczególnych dóbr) Dobra niehandlowe efekt Balassy-Samuelsona

13 Parytet siły nabywczej 13/32 Przyczyny zawodności parytetu siły nabywczej Model monetarystyczny płynnego kursu walutowego

14 Model monetarystyczny płynnego kursu walutowego 14/32 Model monetarystyczny płynnego kursu walutowego Trzy zasadnicze założenia modelu: Bilans płatniczy jest zjawiskiem czysto pieniężnym i dlatego powinien być analizowany przez pryzmat dostosowań zasobów pieniądza Rynek międzynarodowy jest efektywny, działa parytet siły nabywczej,tzn. P = EP Produkcja jest na poziomie pełnego zatrudnienia

15 Model monetarystyczny płynnego kursu walutowego 15/32 Model monetarystyczny płynnego kursu walutowego W warunkach płynnego kursu walutowego zmienną, która odpowiada za równoważenie bilansu płatniczego jest kurs walutowy. Model monetarystyczny można zatem wykorzystać do sformułowania czynników wpływających na kształtowanie się kursu walutowego równowagi w długim okresie. Równowaga rynków pieniądza: M P = Y α e βi Parytet siły nabywczej: M P = Y α e βi P = EP.

16 Model monetarystyczny płynnego kursu walutowego 16/32 Model monetarystyczny płynnego kursu walutowego Przedstawmy równania opisujące równowagę na rynku pieniądza w logarytmach i wyznaczmy z nich poziomy cen(zmienne pisane małymi literami oznaczają logarytmy): p = m αy + βi p = m αy + βi PonieważzPPPwynika,że e = p p,to: e = (m m ) α(y y ) + β(i i )

17 Model monetarystyczny płynnego kursu walutowego 17/32 Model monetarystyczny płynnego kursu walutowego Fundamentalne równanie: e = (m m ) α(y y ) + β(i i ) lub w kategoriach tempa wzrostu: ê = ( ˆm ˆm ) α(ŷ ŷ ) + β(i i )

18 Model monetarystyczny płynnego kursu walutowego 18/32 Wnioski ê = ( ˆm ˆm ) α(ŷ ŷ ) + β(i i ) Waluta krajowa deprecjonuje się, gdy: podaż pieniądza w kraju rośnie szybciej niż zagranicą dochód krajowy rośnie wolniej niż zagraniczny nominalna stopa procentowa w kraju rośnie

19 Model monetarystyczny płynnego kursu walutowego 19/32 Wnioski Wniosek, że wzrost nominalnej stopy procentowej w kraju powoduje deprecjację waluty krajowej jest sprzeczny z wnioskiem wyprowadzonym z modelu opartego na parytecie stóp procentowych Co powoduje tę sprzeczność? Krótkivs.długiokres Stałość vs. elastyczność cen Międzynarodowy efekt Fishera

20 Model monetarystyczny płynnego kursu walutowego 20/32 Międzynarodowy efekt Fishera Załóżmy, że spełniony jest niezabezpieczony warunek parytetu stóp procentowych: i = i + ê e Dodatkowo, w długim okresie spełniony jest PPP: ê e = π e π e Z powyższych warunków wynika, że: i i = π e π e i π e = i π e

21 Model monetarystyczny płynnego kursu walutowego 21/32 Efekt Balassy-Samuelsona

22 Efekt Balassy-Samuelsona 22/32 Założenia modelu Dobrahandlowe(T)iniehandlowe(N) Pełne zatrudnienie PPP w sektorze dóbr handlowych Doskonała mobilność pracy wyrównywanie się płac

23 Efekt Balassy-Samuelsona 23/32 Założenia modelu Model Balassy-Samuelsona Indeks cenowy: Realny kurs walutowy: P = PT α P 1 α N, (1) P = PT α P 1 α N, (1a) Q = EP P. (2) q = e + α p T + (1 α )p N αp T (1 α)p N (3)

24 Efekt Balassy-Samuelsona 24/32 Założenia modelu Model Balassy-Samuelsona ˆq =(ê + ˆp T ˆp T) + (1 α )[ˆp N ˆp T ] (1 α)[ˆp N ˆp T ] (3a) Parytet siły nabywczej dla sektora dóbr handlowych: ˆp T = ê + ˆp T, (4) ˆq = (1 α )[ˆp N ˆp T] (1 α)[ˆp N ˆp T ] (5)

25 Efekt Balassy-Samuelsona 25/32 Założenia modelu Model Balassy-Samuelsona Wyrównywanie się płac: Warunek równowagi rynku pracy: W N = W T (6) Niech ˆ MPL = â. P N MPL N = P T MPL T (7) ˆp N ˆp T = â T â N (8)

26 Efekt Balassy-Samuelsona 26/32 Założenia modelu Model Balassy-Samuelsona Zatem równanie(5) można zapisać: ˆq = (1 α )[â T â N ] (1 α)[â T â N ] (9) Wniosek I: â T â N > 0 ˆq < 0

27 Efekt Balassy-Samuelsona 27/32 Założenia modelu Model Balassy-Samuelsona Wniosek II: ˆp ˆp = ê + (1 α)[â T â N ] (1 α )[â T â N ] (10) # różnica produktywności zmiana kursu nominalnego różnica inflacji

28 Efekt Balassy-Samuelsona 28/32 Wnioski z modelu szybszy wzrost produktywności w sektorze handlowym powoduje wzrost płac w tym sektorze, a przy założeniu mobilności i homogeniczności pracy także w sektorze dóbr niehandlowych brak wzrostu produktywności w sektorze niehandlowym powoduje, że wyższe płace mogą być wypłacone tylko wtedy, gdy cena dóbr niehandlowych wzrośnie rosnąca relatywna cena dóbr niehandlowych powoduje ogólny wzrost poziomu cen i realną aprecjację waluty krajowej występuje niespójność celów: ustabilizowania inflacji na niskim poziomie oraz utrzymania stałego kursu walutowego w sytuacji szybszego niż za granicą wzrostu produktywności

29 Efekt Balassy-Samuelsona 29/32 Oszacowania efektu Balassy-Samuelsona dla Polski Fakty stylizowane: zmiany produktywności pracy q3 1998q3 2001q3 2004q3 2007q3 LP T/NT PL LP T/NT EUR Rysunek 1. Relatywne produktywności pracy w Polsce i strefie euro, Źródło: Obliczenia własne na podstawie Eurostat on-line, 2008.

30 Efekt Balassy-Samuelsona 30/32 Oszacowania efektu Balassy-Samuelsona dla Polski Fakty stylizowane: zmiany względnych cen i inflacji m1 1998m1 2000m1 2002m1 2004m1 2006m1 2008m m1 1998m1 2000m1 2002m1 2004m1 2006m1 2008m1 p NT/T PL p NT/T EUR Inflacja EUR Inflacja PL Rysunek2.Relatywneceny P NT P T Źródło: Obliczenia własne na podstawie Eurostat on-line, orazinflacjawpolsceistrefieeuro,

31 Efekt Balassy-Samuelsona 31/32 Oszacowania efektu Balassy-Samuelsona dla Polski Fakty stylizowane: zmiany realnego kursu walutowego q3 1998q3 2001q3 2004q3 2007q3 RER trend HP l(1600) Rysunek 3. Realny kurs złotego wobec ecu/euro(spadek oznacza aprecjację złotego) Źródło: Obliczenia własne na podstawie Eurostat on-line, 2008.

32 Efekt Balassy-Samuelsona 32/32 Oszacowania efektu Balassy-Samuelsona dla Polski Fakty stylizowane Tabela 3. Średnioroczne tempa wzrostu wybranych zmiennych w sektorze dóbr handlowych(t) i niehandlowych(nt) w Polsce i w strefie euro Polska Eurozone Empl(T) Empl(NT) LP(T) LP(NT) π(t) π(nt) Źródło: Obliczenia własne na podstawie Eurostat on-line, 2008.

Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 4 Kurs walutowy i stopy procentowe w krótkim okresie parytet stóp procentowych

Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 4 Kurs walutowy i stopy procentowe w krótkim okresie parytet stóp procentowych Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 4 Kurs walutowy i stopy procentowe w krótkim okresie parytet stóp procentowych Leszek Wincenciak Wydział Nauk Ekonomicznych UW 2/49 Plan wykładu: Kurs walutowy

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE WIELKOŚCI KURSU WALUTOWEGO

MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE WIELKOŚCI KURSU WALUTOWEGO STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 31 Ireneusz Miciuła Uniwersytet Szczeciński MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE WIELKOŚCI KURSU WALUTOWEGO Streszczenie Kryzys na rynkach finansowych

Bardziej szczegółowo

CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Zobacz raport. Raport poleca

CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Zobacz raport. Raport poleca CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Zobacz raport CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Gdy wzrasta cena franka lub euro, kredytobiorcy muszą płacić wyższe raty w przeliczeniu na złotego. Wiedza na temat zagadnień makroekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Wykład 21: Międzynarodowy system walutowy. Gabriela Grotkowska

Wykład 21: Międzynarodowy system walutowy. Gabriela Grotkowska Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne Makroekonomia gospodarki otwartej i finanse międzynarodowe Wykład 21: Międzynarodowy system walutowy Gabriela Grotkowska Plan wykładu Międzynarodowy system walutowy

Bardziej szczegółowo

Kurs złotego w świetle analizy falkowej

Kurs złotego w świetle analizy falkowej Helena BEREŚ * Krzysztof BEREŚ * Jolanta ZIĘBA * Kurs złotego w świetle analizy falkowej Wstęp W pracy analizujemy notowania dzienne kursów walutowych pochodzące z fixingu NBP, w okresie od 01.05.1993

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Chair of Macroeconomics and International Trade Theory Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw

dr Bartłomiej Rokicki Chair of Macroeconomics and International Trade Theory Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw Chair of Macroeconomics and International Trade Theory Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw Model ISLM w gospodarce otwartej Fundamentalne równania modelu: IS: Y = C(Y d ) + I(r) + G + NX(Y,Y*,q)

Bardziej szczegółowo

DETERMINANTY POZIOMU REALNEGO KURSU ZŁOTEGO W DOBIE GLOBALIZACJI I JEGO KONSEKWENCJE DLA HANDLU ZAGRANICZNEGO

DETERMINANTY POZIOMU REALNEGO KURSU ZŁOTEGO W DOBIE GLOBALIZACJI I JEGO KONSEKWENCJE DLA HANDLU ZAGRANICZNEGO Wawrzyniec Michalczyk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu DETERMINANTY POZIOMU REALNEGO KURSU ZŁOTEGO W DOBIE GLOBALIZACJI I JEGO KONSEKWENCJE DLA HANDLU ZAGRANICZNEGO Wprowadzenie Wszechobecna globalizacja

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne podstawy integracji walutowej

Teoretyczne podstawy integracji walutowej Teoretyczne podstawy integracji walutowej Rozdział 2 Teoretyczne podstawy integracji walutowej Grzegorz Tchorek 1 2.1. ROLA KURSU WALUTOWEGO W UNII WALUTOWEJ W literaturze przedmiotu teoria integracji

Bardziej szczegółowo

Ewolucja bankowości centralnej

Ewolucja bankowości centralnej Ewolucja bankowości centralnej Kluczowe czynniki warunkujące powstanie banków centralnych: - wynalezienie pieniądza papierowego - ustanowienie monopolu emisyjnego 1. Banknot wynaleziony w Chinach (dynastia

Bardziej szczegółowo

CYKLE KONIUNKTURALNE. kryzysu depresji oŝywienia rozkwitu

CYKLE KONIUNKTURALNE. kryzysu depresji oŝywienia rozkwitu CYKLE KONIUNKTURALNE Wszystkie gospodarki rynkowe podlegają cyklom koniunkturalnym czyli powtarzającym się okresom pogorszenia i poprawy koniunktury (wahań wokół trendu). Cykl koniunkturalny: fluktuacje

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 14 Unia monetarna: teoria optymalnych obszarów walutowych

Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 14 Unia monetarna: teoria optymalnych obszarów walutowych Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 14 Unia monetarna: teoria optymalnych obszarów walutowych Leszek Wincenciak Wydział Nauk Ekonomicznych UW 2/36 Plan wykładu: Teoria optymalnych obszarów walutowych

Bardziej szczegółowo

Analiza fundamentalna. Etapy analizy fundamentalnej. Analiza makroekonomiczna 2015-03-21. Rodzaje analiz stosowanych przez inwestorów giełdowych

Analiza fundamentalna. Etapy analizy fundamentalnej. Analiza makroekonomiczna 2015-03-21. Rodzaje analiz stosowanych przez inwestorów giełdowych Rodzaje analiz stosowanych przez inwestorów giełdowych Rodzaje analiz stosowanych przez inwestorów giełdowych Analiza fundamentalna - szacuje wartość danej spółki na podstawie danych z otoczenia i samej

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA

RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA PROGRAM KONWERGENCJI (przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30.04.2004 r.) Warszawa, kwiecień 2004 r. SPIS TREŚCI I. Ogólne założenia i cele polityki makroekonomicznej... 5 I.1. Cele

Bardziej szczegółowo

Czy warto przyjąć euro w Polsce?

Czy warto przyjąć euro w Polsce? Czy warto przyjąć euro w Polsce? Jakub Borowski Zeszyt 4 Warszawa, 2008 Projekt został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Cel i struktura Raportu... 8. Sposób prowadzenia prac nad Raportem i proces jego konsultacji... 9. Cele rozdziału...

Spis treści. Cel i struktura Raportu... 8. Sposób prowadzenia prac nad Raportem i proces jego konsultacji... 9. Cele rozdziału... Warszawa, 2009 2 Spis treści Wprowadzenie.................................... 7 Cel i struktura Raportu.............................. 8 Sposób prowadzenia prac nad Raportem i proces jego konsultacji.......

Bardziej szczegółowo

Autor: Zespół analityków NBP. Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r.

Autor: Zespół analityków NBP. Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r. Warszawa, 2009 Autor: Zespół analityków NBP Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r. Projekt graficzny: NBP Skład i druk: NBP Wydał:

Bardziej szczegółowo

RYNEK WALUTOWY RYNEK WALUTOWY - HISTORIA RYNEK WALUTOWY - HISTORIA RYNEK WALUTOWY - HISTORIA

RYNEK WALUTOWY RYNEK WALUTOWY - HISTORIA RYNEK WALUTOWY - HISTORIA RYNEK WALUTOWY - HISTORIA RYNEK WALUTOWY - HISTORIA Katarzyna Kuziak Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem RYNEK WALUTOWY W latach 1880-1914 najważniejsze waluty miały stałą wartość w złocie (ich wartość względem

Bardziej szczegółowo

OCENA WPŁYWU WYBRANYCH CZYNNIKÓW MAKROEKONOMICZNYCH NA SALDO OBROTÓW TOWAROWYCH HANDLU ZAGRANICZNEGO

OCENA WPŁYWU WYBRANYCH CZYNNIKÓW MAKROEKONOMICZNYCH NA SALDO OBROTÓW TOWAROWYCH HANDLU ZAGRANICZNEGO Grzegorz PRZEKOTA * Natalia MAZUŃ ** ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU EKONOMII I ZARZĄDZANIA OCENA WPŁYWU WYBRANYCH CZYNNIKÓW MAKROEKONOMICZNYCH NA SALDO OBROTÓW TOWAROWYCH HANDLU ZAGRANICZNEGO Zarys treści:

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystywać publikowane wskaźniki makroekonomiczne

Jak wykorzystywać publikowane wskaźniki makroekonomiczne Jak wykorzystywać publikowane wskaźniki makroekonomiczne Inwestując na rynkach akcji, walut i towarów codziennie spotykamy się z informacjami o publikowanych wskaźnikach i odczytach ekonomicznych. Do inwestorów

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 PROGNOZY

Wstępny projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 PROGNOZY Wstępny projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 PROGNOZY 2 WSTĘP... 7 PROGNOZA LUDNOŚCI NA LATA 2003-2030... 9 I. Wstęp... 11 II. Założenia prognozy ludności... 11 II.1. Dzietność kobiet... 11 II.2.

Bardziej szczegółowo

BILANS KORZYŚCI I KOSZTÓW PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO STREFY EURO

BILANS KORZYŚCI I KOSZTÓW PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO STREFY EURO POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII PRODUKCJI BILANS KORZYŚCI I KOSZTÓW PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO STREFY EURO Arkadiusz Skowron O P O L E 2 0 0 7 SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. Zagrożenia i koszty

Bardziej szczegółowo

Koszty i zagrożenia związane z wejściem Polski do strefy euro

Koszty i zagrożenia związane z wejściem Polski do strefy euro Koszty i zagrożenia związane z wejściem do strefy euro Rozdział 10 Koszty i zagrożenia związane z wejściem Polski do strefy euro Aleksandra Rogut 1 10.1. WPROWADZENIE Poniżej zostaną przedstawione koszty

Bardziej szczegółowo

Wpływ akcesji Polski do strefy euro na przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Wpływ akcesji Polski do strefy euro na przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych Warszawa, dn. 29 grudnia 2008 roku Mgr Rafał Jarosz Wpływ akcesji Polski do strefy euro na przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych 1. Geneza wspólnej waluty w ramach funkcjonowania Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Białecka. Euro w roli waluty międzynarodowej

Katarzyna Białecka. Euro w roli waluty międzynarodowej UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia dr Adrian Horzyk (horzyk@uci.agh.edu.pl) Wykład Makroekonomia nauka o gospodarce jako całości

Makroekonomia dr Adrian Horzyk (horzyk@uci.agh.edu.pl) Wykład Makroekonomia nauka o gospodarce jako całości Makroekonomia nauka o gospodarce jako całości Literatura: 1. Begg D., Fischer S., Dornbush R., Ekonomia. Makroekonomia., PWE, Warszawa 1998. 2. Kameschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C., Ekonomia, tłumacz.

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO

WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej PRACA DYPLOMOWA

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu 3 Podaż pieniądza gospodarce

Plan wykładu 3 Podaż pieniądza gospodarce Plan wykładu 3 Podaż pieniądza gospodarce 1. Agregaty pieniężne M1,M2,M3. 2. Mnożnik kreacji pieniądza.. 3. Podaż pieniądza i Baza Monetarna w Polsce.. Współczesny pieniądz jest instrumentem finansowym

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia Gregory N. Mankiw, Mark P. Taylor

Makroekonomia Gregory N. Mankiw, Mark P. Taylor Makroekonomia Gregory N. Mankiw, Mark P. Taylor Popularny w USA i Europie Zachodniej podręcznik przeznaczony do studiowania makroekonomii na pierwszych latach studiów. Obejmuje takie zagadnienia, jak rachunek

Bardziej szczegółowo

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe MAKROskop 215 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe Grudzień 214 DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH Bank Zachodni WBK S.A. ekonomia@bzwbk.pl +48 22 534 18 88 Podsumowanie co za nami (214) W pierwszej połowie

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 112 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie SKŁAD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH KZiF prof. dr hab. Janusz Ostaszewski przewodniczący dr hab.

Bardziej szczegółowo