Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji SPOSÓB WSPÓŁDZIAŁANIA Z INTERESARIUSZAMI ZEWNĘTRZNYMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji SPOSÓB WSPÓŁDZIAŁANIA Z INTERESARIUSZAMI ZEWNĘTRZNYMI"

Transkrypt

1 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 SPOSÓB WSPÓŁDZIAŁANIA Z INTERESARIUSZAMI ZEWNĘTRZNYMI OLIGOFRENOPEDAGOGIKA Z ARTETERAPIĄ (PEDAGOGIKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE Z ARTETERAPIĄ) (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne), a w tym Zakład Pedagogiki Specjalnej, prowadzi szerokie działania nie tylko na rzecz społeczności lokalnej. Współpraca z interesariuszami zewnętrznymi odbywa się w ramach umów bilateralnych, umów partnerskich, działań cyklicznych oraz inicjatyw incydentalnych. Takie działania mają na celu zwiększanie możliwości rozwoju kadry, doświadczeń studentów, budowania wizerunku uczelni ale przede wszystkim bycia elastycznym na potrzeby środowiska zewnętrznego, które jest odbiorcą naszych absolwentów. Niezwykle cenne są wszelkie spotkania, seminaria, w których udział biorą przedstawiciele władz, dyrektorzy placówek oświatowych, kulturalnych i społecznych oraz wszelkie dyskusje przybliżające pracownikom uczelni oczekiwania stawiane młodym ludziom na rynku pracy (odbywa się to m.in. podczas spotkań pracowników Instytutu z przedstawicielami sektora oświaty i kultury, podczas studenckich praktyk asystencko-hospitacyjnych w szkołach specjalnych, szkołach integracyjnych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, ośrodkach wczesnej interwencji, warsztatach terapii zajęciowej i świetlicach środowiskowych w trakcie roku akademickiego). Opinie i sugestie pracodawców oraz innych interesariuszy zewnętrznych traktowane są jako istotny głos doradczy uwzględniany podczas modyfikacji i aktualizacji programu studiów. Współpraca z zewnętrznymi interesariuszami ma charakter wszechstronny a w jej obrębie znajdują się takie działania, które mają charakter formalny w postaci podpisanych umów o współpracy z placówkami edukacji, rehabilitacji, opieki osób niepełnosprawnych (w tym intelektualnie), niedostosowanych społecznie oraz takich, które realizują zajęcia z arteterapii. W porozumieniach zostały określone zasady współpracy naukowo dydaktycznej oraz przedsięwzięć realizowanych przez Instytut Nauk o Edukacji, Zakład Pedagogiki Specjalnej we współpracy z wymienionymi placówkami. Współpraca obejmuje następujące przedsięwzięcia:

2 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 2 a) podjęcie działań, mających na celu organizowanie wspólnych projektów naukowych, w szczególności badań naukowych w uzgodnionych obszarach, spotkań, narad, konferencji i szkoleń; b) wzajemne spotkania robocze, mające na celu zapoznanie się z organizacją procesu dydaktycznego, specyfiką nauczania oraz budową programu studiów, realizacją zadań wynikających z aktów prawnych regulujących zadania szkolnictwa specjalnego; c) identyfikację potrzeb szkoleniowych i praktyk studenckich; d) opracowywanie wydawnictw; e) opracowywanie i realizację wspólnych programów edukacyjnych, terapeutycznych, profilaktycznych w ramach praktyk zawodowych studentów. Podpisane porozumienia: rok 1. Zespół Szkół nr 6 w Rybniku, ul. Małachowskiego 145, reprezentowanym przez mgr inż. Grażynę Adamczyk Dyrektora i Prezydenta Miasta Rybnika Adama Fudali rok 2. Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w Cieszynie z siedzibą w Cieszynie, Plac Wolności 6, reprezentowaną przez mgr Lucynę Legierską Dyrektora, 3. Ośrodek Edukacyjno Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ustroniu, ul. Szeroka 7, reprezentowanym przez mgr Dorotę Kohut Dyrektora, Prezesa Towarzystwa Opieki nad Niepełnoprawnością Andrzeja Georg, zastępcę Helenę Odehal, 4. Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Cieszynie, ul. Wojska Polskiego 3, reprezentowanym przez mgr Brygidę Wnentrzak-Szteler Dyrektora, 5. Zespół Szkół nr 3 Specjalnych w Pszczynie im. Janusza Korczaka z siedzibą w Pszczynie, ul. Zamenhofa 5, reprezentowanym przez mgr Grzegorza Kuczerę Dyrektora, 6. Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu przy ul. Szymanowskiego 5a reprezentowanym przez mgr Leszka Falisa Dyrektora, 7. Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu, ul. Franciszkańska 5A, reprezentowanym przez -mgr Iwonę Durek-Sypek Dyrektora rok

3 Uniwersytet Śląski w Katowicach str Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Cieszynie prowadzącym Ośrodek Rehabilitacyjno -Edukacyjno-Wychowawczy w Cieszynie, z siedzibą w Cieszynie, przy ul. Mickiewicza 13 reprezentowanym przez Annę Wrzecionko - Przewodniczącą Zarządu PSOUU Koło w Cieszynie Urszulę Pieczonka - Skarbnika Zarządu PSOUU Koło w Cieszynie, Dyrektora OREW w Cieszynie. Współpraca z wymienionymi interesariuszami przebiega w sposób stały i przybiera formę wizytacji, praktyk, zajęć metodycznych prowadzonych przez studentów podczas których studenci mogą sprawdzać wiedzę i umiejętności zdobyte podczas zajęć na uczelni w zakresie pracy z osobą niepełnosprawną z wykorzystaniem technik arteterapeutycznych. Oprócz placówek, z którymi współpraca jest sformalizowana zarówno kadra, jak i studenci kierunku mogą korzystać ze wsparcia innych placówek, wśród których znajdują się edukacyjne, rehabilitacyjne, opiekuńcze. W ramach współpracy z tymi placówkami pracownicy mogą realizować badania naukowe oraz przeprowadzać ewaluację efektów kształcenia, jak również przeprowadzać weryfikację programów kształcenia w taki sposób, aby odpowiadały one faktycznym potrzebom rynku oraz potencjalnych pracodawców. Zakład Pedagogiki Specjalnej współpracuje z takimi palcówkami jak: Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi nr 3 w Cieszynie hospitacje zajęć, badania naukowe, możliwość odbywania praktyk studenckich, warsztaty, konferencje dla nauczycieli Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi nr 2 w Cieszynie hospitacje zajęć, badania naukowe, możliwość odbywania praktyk studenckich, warsztaty, konferencje dla nauczycieli Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Cieszynie wizyty studyjne, możliwość odbywania praktyk, wspólne konferencje, wspólne publikacje naukowe, wspólne akcje społeczne Dom Pomocy Społecznej Feniks w Skoczowie realizacja części zajęć dotyczących opieki instytucjonalnej osób niepełnosprawnych intelektualnie, praktyki studenckie, prowadzenie badań naukowych na terenie ośrodka, wspólne konferencje Warsztaty Terapii Zajęciowej- praktyki studenckie, realizacja zajęć metodycznych, wspólne konferencje, wspólne inicjatywy Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej udział pracowników naukowych w charakterze ekspertów w Zespole opracowującym strategię polityki społecznej na Województwo Śląskie kwestia niepełnosprawności

4 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 4 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wspólne inicjatywy, konferencje, warsztaty a także z: Powiatowym Domem Pomocy Społecznej w Skoczowie, Domem Pomocy Społecznej w Pielgrzymowicach, Stowarzyszeniem Rodziców Zastępczych i Adopcyjnych "Tęczowa Przystań" w Cieszynie, gdzie również studenci i pracownicy mogą nabywać praktycznych umiejętności zawodowych oraz poznawać funkcjonowanie placówki. Współpraca ma również zakres międzynarodowy poprzez prowadzenie wspólnych projektów dydaktyczno-badawczych finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska i budżetu państwa oraz m.in. z Uniwersytetem Śląskim w Ostrawie, Opawie i Diakonią Śląską w Republice Czeskiej. Zakres współpracy z interesariuszami zewnętrznymi przedstawia poniższe zestawienie: Nazwa instytucji zewnętrznej Podstawa i forma współpracy Koordynatorzy z ramienia Zakładu Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Wydział Pedagogiczny Publikacje, wspólne konferencje, staże naukowe, w przyszłości planowane wspólne projekty badawcze Vysoká Škola Zdravotníctva A Sociálnej Práce Sv. Alžbety Detašované Pracovisko Saleziánum V Žiline Katedra Sociálnej Práce S Deťmi A Mládežou Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Publikacje, wspólne konferencje, aplikowanie o środki unijne do wspólnych projektów badawczych Współpraca przy tworzeniu Wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie śląskim na lata Współpraca przy tworzeniu Strategii Województwa Śląskiego w zakresie polityki społecznej w Zespole ds. niepełnosprawności na lata Dr Wiesława Walkowska Dr hab. Prof. UŚ Zenon Gajdzica Dr Anna Klinik

5 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 5 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej/ Rada do spraw Polityki Senioralnej Prace nad programem Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata Dr Wiesława Walkowska Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej/ Rada Prace nad projektem programu "Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia Dr Wiesława Walkowska Społeczna 50 + aktywności zawodowej osób w wieku 50+ " O!Świetlica świetlica Krytyki Politycznej Na Granicy Współpraca: - realizacja projektu badawczo-wdrożeniowego Lubię to! diagnoza skali zjawiska przemocy wśród i wobec dzieci realizujących I i II etap kształcenia podstawowego w Cieszynie, stworzenie mapy instytucji wsparcia, zaproponowanie i wdrożenie zajęć dla tej kategorii wiekowej. - Kongres Kultury i Komunikacji w Cieszynie zaproszenie do panelu dyskusyjnego Zakład Karny w Cieszynie Współpraca na podstawie umowy- porozumienia o współpracy, - realizacja zajęć dydaktycznych oraz praktyk; - realizacja projektu: EKO-Słuchowisko płyta z bajkami ekologicznymi w muzycznej oprawie dla dzieci; - realizacja projektu: Scena za murem, spektakl Osadzony Tomasz Nowy M. Niesłańczyka, w reż. B. Słupczyńskiego - organizacja I Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Społecznych nt. Współczesne tendencje w resocjalizacji i pomocy postpenitencjarnej Politechnika Śląska Publikacje, wspólne konferencje, aplikowanie o środki unijne do wspólnych projektów badawczych Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości Publikacje, wspólne konferencje, aplikowanie o środki unijne do wspólnych projektów badawczych Akademia Krakowska Aplikowanie o środki unijne do wspólnych projektów badawczych Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publikacje, wspólne konferencje, w przyszłości aplikowanie o środki unijne do wspólnych projektów badawczych Centrum Polskiej Mediacji, Ośrodek Mediacji w Żorach i w Gliwicach Publikacje, planowane konferencje Szkoła podstawowa nr 6 w Jastrzębiu Zdroju Szkolenie rady pedagogicznej z zakresu edukacji ucznia z dysfunkcją słuchu w szkole ogólnodostępnej. Hotel Patria Cykl szkoleń personelu hotelu i restauracji oraz uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Wiśle, w zakresie postępowania z osobami niepełnosprawnymi.

6 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 6 Kirchliche Pädagogische Hochschule der Diözese Kirchliche Pädagogische Hochschule der Diözese Graz-Seckau (Austria) Seinajoki University of Applied Science- Seinajoki (Finlandia) Uniwersytet Śląski w Opawie, Filia w Karwinie Umowa bilateralna Cykliczne warsztaty muzyczno-ruchowe dla studentów umożliwiające zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie muzykoterapii w pracy z dziećmi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną Możliwość wymiany kadry naukowo-dydaktycznej oraz studentów Umowa bilateralna. Możliwość wymiany kadry naukowo-dydaktycznej oraz studentów. Wymiana doświadczeń w zakresie systemów wsparcia i edukacji osób niepełnosprawnych Przeprowadzenie projektu dydaktyczno-badawczego finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska i budżetu państwa, pt. Osoba niepełnosprawna naszym sąsiadem. Przygotowanie kolejnych aplikacji Dr hab. Prof. UŚ Zenon Gajdzica, Dr D. Prysak, dr M. Bełza Uniwersytet Ostravski, Wydział Pedagogiczny Współorganizowanie cyklicznych konferencji z zakresu pedagogiki specjalnej (1-10); prowadzenie badań naukowych, wspólne publikacje, wspólne projekty badawcze, możliwość wymiany kadry naukowej oraz studentów Instytut Diakoński (Diakonický institut, Český Těšín) Ergon - chráněná dílna- Třinec (spółdzielnia socjalna) Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w Cieszynie z siedzibą w Cieszynie Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno- Wychowawczy w Ustroniu Przeprowadzenie projektu dydaktyczno-badawczego finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska i budżetu państwa, pt. Instytucje i organizacje wspierające rozwój i socjalizację osób niepełnosprawnych intelektualnie na terenie powiatów cieszyńskiego i karwińskiego Przeprowadzenie 2 wizyt studyjnych specjalistów i studentów w ramach realizowanego projektu (1) oraz nieformalnej współpracy (1). Możliwość poznania systemu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie w Republice Czeskiej zakresu Pedagogiki Specjalnej w środowisku lokalnym, wizytacje, praktyki studenckie, warsztaty dla studentów zakresu Pedagogiki Specjalnej oraz inicjowanie innych wydarzeń: Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej Intelektualnie - cykliczny w maju; Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych Warsztaty z szyszką w tle; możliwość odbywania praktyk studenckich; udział w zajęciach Dr hab. prof. UŚ Zenon Gajdzica Dr hab. prof. UŚ Zenon Gajdzica Dr Sylwia Wrona Dr Sylwia Wrona

7 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 7 Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Cieszynie Zespół Szkół nr 3 Specjalnych w Pszczynie im. Janusza Korczaka z siedzibą w Pszczynie Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Cieszynie prowadzącym Ośrodek Rehabilitacyjno -Edukacyjno-Wychowawczy w Cieszynie Dom pomocy społecznej w Pielgrzymowicach Starostwo Powiatowe z Cieszynie zakresu Pedagogiki Specjalnej oraz inicjowanie innych wydarzeń: Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej Intelektualnie - cykliczny w maju; Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych Warsztaty z szyszką w tle, udział w wydarzeniach wpisanych w kalendarz imprez placówki; możliwość odbywania praktyk studenckich; udział w zajęciach, korzystanie z cateringu prowadzonego przez uczniów Zespołu podczas wszelkich imprez na uczelni ukazywanie celowości edukacji uczniów niepełnosprawnych intelektualnie zakresu Pedagogiki Specjalnej oraz inicjowanie innych wydarzeń: Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej Intelektualnie - cykliczny w maju; Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych Warsztaty z szyszką w tle; Prowadzenie badań naukowych, możliwość odbywania praktyk studenckich zakresu Pedagogiki Specjalnej oraz inicjowanie innych wydarzeń; Magiczna Nocwyjazdy dydaktyczno-naukowe ze studentami; Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej Intelektualnie - cykliczny w maju; Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych Warsztaty z szyszką w tle; Możliwość praktyk studenckich Podpisanie porozumienia , wspólne organizowanie konferencji z zakresu Pedagogiki Specjalnej oraz inicjowanie innych wydarzeń; Magiczna Nocwyjazdy dydaktyczno-naukowe ze studentami; Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej Intelektualnie - cykliczny w maju; Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych Warsztaty z szyszką w tle; Możliwość realizacji praktyk studenckich, uczestnictwo w zajęciach Podpisanie porozumienia , wspólne organizowanie konferencji z zakresu Pedagogiki Specjalnej oraz inicjowanie innych wydarzeń: Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej Intelektualnie - cykliczny w maju, Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych Warsztaty z szyszką w tle Udział wydarzeniach organizowanych przez ZPS; Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej Intelektualnie - cykliczny w maju, Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych Warsztaty z szyszką w tle; Możliwość odbywania praktyk studenckich; możliwość prowadzenia zajęć na terenie ośrodka Wspólne organizowanie konferencji z zakresu pedagogiki specjalnej, rozmowy dotyczące podpisania listu intencyjnego o współpracy, możliwość uczestnictwa czynnego w radach powiatu z możliwością głosu na temat aktywizacji osób

8 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 8 niepełnosprawnych, aktywne uczestniczenie władz w podejmowanych przez ZPS inicjatywach i dyskusjach Diakonia Śląska w Republice Czeskiej Wspólne działania takie jak: Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej Intelektualnie - cykliczny w maju, Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych Warsztaty z szyszką w tle Stowarzyszenie Rodziców Zastępczych i Wspólne organizowanie konferencji z zakresu pedagogiki specjalnej dotyczące Adopcyjnych "Tęczowa Przystań" w Cieszynie rodzin zastępczych i adopcyjnych, możliwość zapoznania się studentów z działalnością Stowarzyszenia Szkoła podstawowa nr 2 w Cieszynie Wspólne działania na rzecz upowszechniania potrzeb uczniów niepełnosprawnych Szkoła podstawowa nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju Szkolenia dla rady pedagogicznej W ramach współpracy, wymiany doświadczeń, nabywania nowych umiejętności praktycznych na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji oraz Wydziale Artystycznym odbywają się stałe spotkania z niepełnosprawnymi w trakcie cyklicznych konferencji, seminariów, warsztatów lub okazjonalnych imprez kulturalnych np. Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej, Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, Dzień Autyzmu.

3niwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji

3niwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji 3niwersytet Śląski w Katowicach str. 1 SPOSÓB WSPÓŁDZIAŁANIA Z INTERESARIUSZAMI ZEWNĘTRZNYMI PEDAGOGIKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ARTETERAPIĄ (studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne), a w tym Zakład

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji SPOSÓB WYKORZYSTANIA WZORCÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji SPOSÓB WYKORZYSTANIA WZORCÓW MIĘDZYNARODOWYCH Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 SPOSÓB WYKORZYSTANIA WZORCÓW MIĘDZYNARODOWYCH autorskiego kierunku studiów PEDAGOGIKA OSÓB NIEPEŁNOSPARAWNYCH Z ARTETERAPIĄ (studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

System współpracy Wydziału Pedagogiki i Psychologii z otoczeniem zewnętrznym. 1 Zasady ogólne

System współpracy Wydziału Pedagogiki i Psychologii z otoczeniem zewnętrznym. 1 Zasady ogólne System współpracy Wydziału Pedagogiki i Psychologii z otoczeniem zewnętrznym 1 Zasady ogólne 1. Wydział Pedagogiki i Psychologii dba o nawiązywanie i podtrzymywanie współpracy z interesariuszami zewnętrznymi.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM praktyki pedagogicznej dla Studentów III roku Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej w Gliwicach

HARMONOGRAM praktyki pedagogicznej dla Studentów III roku Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej w Gliwicach HARMONOGRAM praktyki pedagogicznej dla Studentów III roku Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej w Gliwicach (tryb stacjonarny) praktyka realizowana jest w VI semestrze Kierunek:

Bardziej szczegółowo

Współpraca ze szkołami podstawowymi, gimnazjami, przedszkolami oraz innymi Instytucjami

Współpraca ze szkołami podstawowymi, gimnazjami, przedszkolami oraz innymi Instytucjami Współpraca ze szkołami podstawowymi, gimnazjami, przedszkolami oraz innymi Instytucjami ZAKŁAD PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ I EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ dr Barbara Chojnacka-Synaszko synab@op.pl mgr Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja społeczna

Rehabilitacja społeczna Cele Zadania Podmiot/y odpowiedzialne za realizację Wyrabianie samodzielności i zaradności osobistej uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym Termin realizacji Miejsce realizacji KRAJ Źródło finansowania

Bardziej szczegółowo

Praktyka pedagogiczno - zawodowa

Praktyka pedagogiczno - zawodowa Praktyka pedagogiczno - zawodowa dla studentów pedagogiki I i II roku studiów uzupełniających stacjonarnych i niestacjonarnych na specjalności: terapia pedagogiczna z arteterapią Uwagi ogólne: 1. Organizację

Bardziej szczegółowo

Projekt USUS EST OPTIMUS MAGISTER PRAKTYKA JEST NAJLEPSZYM NAUCZYCIELEM jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków

Projekt USUS EST OPTIMUS MAGISTER PRAKTYKA JEST NAJLEPSZYM NAUCZYCIELEM jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Projekt USUS EST OPTIMUS MAGISTER PRAKTYKA JEST NAJLEPSZYM NAUCZYCIELEM jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

P-RK-3 PRAKTYKI STUDENCKIE NA KIERUNKU PEDAGOGIKA

P-RK-3 PRAKTYKI STUDENCKIE NA KIERUNKU PEDAGOGIKA Strona 1/7 PRAKTYKI STUDENCKIE NA KIERUNKU PEDAGOGIKA Strona 2/7 1. ZAKRES PROCEDURY Procedura reguluje zasady organizacji praktyk studenckich i obejmuje Studentów Kolegium Nauk Społecznych i Filologii

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU PEDAGOGIKA SPECJALNA PROWADZONYM NA WYDZIALE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII WSEI W LUBLINIE

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU PEDAGOGIKA SPECJALNA PROWADZONYM NA WYDZIALE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII WSEI W LUBLINIE Nazwa kierunku studiów DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU PEDAGOGIKA SPECJALNA PROWADZONYM NA WYDZIALE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII WSEI W LUBLINIE PEDAGOGIKA SPECJALNA I STOPIEŃ Poziom

Bardziej szczegółowo

SYLWETKI ABSOLWENTÓW DLA KIERUNKÓW I SPECJALNOŚCI PROWADZONYCH W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII ORAZ INSTYTUCIE EDUKACJI SZKOLNEJ

SYLWETKI ABSOLWENTÓW DLA KIERUNKÓW I SPECJALNOŚCI PROWADZONYCH W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII ORAZ INSTYTUCIE EDUKACJI SZKOLNEJ SYLWETKI ABSOLWENTÓW DLA KIERUNKÓW I SPECJALNOŚCI PROWADZONYCH W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII ORAZ INSTYTUCIE EDUKACJI SZKOLNEJ STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KRYMINOLOGIA STOSOWANA Absolwenci kierunku

Bardziej szczegółowo

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM. MARYNARZA POLSKIEGO W DAMNICY

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM. MARYNARZA POLSKIEGO W DAMNICY SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM. MARYNARZA POLSKIEGO W DAMNICY Organem prowadzącym Ośrodek jest Rada Powiatu Słupskiego. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku.

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH

PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH 1. Celem praktyki jest: PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH dla kierunku ZARZĄDZANIE 1. Zapoznanie z głównymi celami i zadaniami przedsiębiorstwa, w której student odbywa praktykę. 2. Zapoznanie się z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA STUDIA NIESTACJONARNE I STOPIEŃ. Instytut Pedagogiki Specjalnej

SEMINARIA STUDIA NIESTACJONARNE I STOPIEŃ. Instytut Pedagogiki Specjalnej SEMINARIA STUDIA NIESTACJONARNE I STOPIEŃ Instytut Pedagogiki Specjalnej Lp. Nazwisko i imię promotora Mirosław- Nawrocka 1 Katarzyna Tytuł naukowy Katedra/ Zakład Temat- zagadnienia doktor Zakład Psychopedagogiki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Kierunek studiów: PEDAGOGIKA Specjalność: WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Studia: STACJONARNE/NIESTACJONARNE Edycja 2014 ORGANIZACJA PRAKTYKI 1. Praktyka zawodowa

Bardziej szczegółowo

P-RK-3 PRAKTYKI STUDENCKIE NA KIERUNKU PEDAGOGIKA

P-RK-3 PRAKTYKI STUDENCKIE NA KIERUNKU PEDAGOGIKA Strona 1/8 PRAKTYKI STUDENCKIE NA KIERUNKU PEDAGOGIKA Strona 2/8 1. ZAKRES PROCEDURY Procedura reguluje zasady organizacji praktyk studenckich i obejmuje Studentów Kolegium Nauk Społecznych i Filologii

Bardziej szczegółowo

Rola regionalnej polityki społecznej

Rola regionalnej polityki społecznej Konferencja, 20-21 listopada 2014 roku, Ustroń, hotel Wilga Rola regionalnej polityki społecznej w integracji społecznej mieszkańców województwa śląskiego Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia i Komisji Dydaktycznej na Wydziale Studiów Edukacyjnych w kadencji

Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia i Komisji Dydaktycznej na Wydziale Studiów Edukacyjnych w kadencji Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia i Komisji Dydaktycznej na Wydziale Studiów Edukacyjnych w kadencji 2012-2016 W kadencji 2012-2016 Zespół ds. Zapewnienia Jakości

Bardziej szczegółowo

Praktyka asystencko-pedagogiczna w placówkach (oddziałach) kształcenia integracyjnego

Praktyka asystencko-pedagogiczna w placówkach (oddziałach) kształcenia integracyjnego Praktyka asystencko-pedagogiczna w placówkach (oddziałach) kształcenia integracyjnego Kod przedmiotu: 100N-0P2TE Praktyki organizowane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ dla studentów I roku studiów drugiego stopnia stacjonarnych

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ dla studentów I roku studiów drugiego stopnia stacjonarnych PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ dla studentów I roku studiów drugiego stopnia stacjonarnych specjalność: REHABILITACJA OSÓB ZE SPRZĘŻONĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Kod przedmiotu: 100S-5P1RON Praktyki organizowane

Bardziej szczegółowo

Praktyka pedagogiczna i zawodowa (na studiach I stopnia)

Praktyka pedagogiczna i zawodowa (na studiach I stopnia) Praktyka pedagogiczna i zawodowa (na studiach I stopnia) dla studentów III roku Pedagogiki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w zakresie następujących specjalności: Edukacja elementarna i język angielski

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi MOC W REGIONACH Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Kraków, 28-29 listopada 2013 r. Czym jest

Bardziej szczegółowo

Misja i strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na lata

Misja i strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na lata Misja i strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na lata 2015 2024 WPROWADZENIE Misja i Strategia Rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ

PROGRAM STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ Strona 1 z 6 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu WYDZIAŁ STUDIÓW SPOŁECZNYCH W GLIWICACH KIERUNEK STUDIÓW: PEDAGOGIKA SPECJALNOŚĆ: RESOCJALIZACJA STUDIA: STACJONARNE/NIESTACJONARNE ZATWIERDZAM

Bardziej szczegółowo

PSP.40- /12. w sprawie uchwalenia programu kształcenia dla studiów podyplomowych Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

PSP.40- /12. w sprawie uchwalenia programu kształcenia dla studiów podyplomowych Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną PSP.40- /1 (projekt) Uchwała Nr./01 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 8 września 01 r. w sprawie uchwalenia programu kształcenia dla studiów podyplomowych Edukacja i rehabilitacja

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

W trakcie studiów studenci zobowiązani są do zrealizowani praktyk w trzech typach placówek, tj.:

W trakcie studiów studenci zobowiązani są do zrealizowani praktyk w trzech typach placówek, tj.: Program 120-godzinnej praktyki pedagogicznej Studia podyplomowe Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Oligofrenopedagogika Rok akademicki 2015/2016 Uczelnia Jana Wyżykowskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PLACÓWEK PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA

INFORMACJA W SPRAWIE PLACÓWEK PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA INFORMACJA W SPRAWIE PLACÓWEK PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA Opracowanie: dr Agnieszka Barczykowska Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ dla studentów II roku studiów pierwszego stopnia stacjonarnych specjalność: WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA Kod przedmiotu: 100N-2P2WWRb Praktyki organizowane

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 11 sierpnia 2017 r. z dnia r.

Projekt z dnia 11 sierpnia 2017 r. z dnia r. Projekt z dnia 11 sierpnia 2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.. 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia,

Bardziej szczegółowo

P-RKP-3. Praktyki studenckie na kierunku PEDAGOGIKA

P-RKP-3. Praktyki studenckie na kierunku PEDAGOGIKA Strona 1 na kierunku PEDAGOGIKA Strona 2 1. ZAKRES PROCEDURY reguluje zasady organizacji praktyk studenckich i obejmuje wszystkich studentów Kolegium Pedagogicznego Politechniki Śląskiej. Przedmiotem procedury

Bardziej szczegółowo

Dział ds. Absolwentów Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi WSPARCIE OSÓB NIEWIDOMYCH NA RYNKU PRACY

Dział ds. Absolwentów Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi WSPARCIE OSÓB NIEWIDOMYCH NA RYNKU PRACY Dział ds. Absolwentów Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi WSPARCIE OSÓB NIEWIDOMYCH NA RYNKU PRACY Nasze wsparcie adresujemy do absolwentów i uczniów ośrodków szkolno wychowawczych dla młodzieży z wadami

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 w Warszawie

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 w Warszawie Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 w Warszawie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

1) ustawy o systemie oświaty i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych;

1) ustawy o systemie oświaty i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych; Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Staszowie jest niepubliczną, specjalistyczną, wielofunkcyjną placówką prowadzoną przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Bardziej szczegółowo

Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na rzecz ekonomii społecznej w latach 2014 2015. Katowice 31 marca 2015

Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na rzecz ekonomii społecznej w latach 2014 2015. Katowice 31 marca 2015 Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na rzecz ekonomii społecznej w latach 2014 2015 Katowice 31 marca 2015 Koordynacja ekonomii społecznej w ustawie o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Grażyna Morys-Gieorgica Departament Rynku Pracy. III Kongres Akademickich Biur Karier, Warszawa, 3 grudnia 2014r

Grażyna Morys-Gieorgica Departament Rynku Pracy. III Kongres Akademickich Biur Karier, Warszawa, 3 grudnia 2014r Współpraca Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej z Akademickimi Biurami Karier w zakresie opracowywania, aktualizowania i upowszechniania informacji zawodowej Grażyna Morys-Gieorgica Departament

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGIKA ZAWODOWYCH NA KIERUNKU

PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGIKA ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I NAUK SPOŁECZNYCH KATEDRA NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH ZAKŁAD PEDAGOGIKI PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH NA

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Pedagog szkolny mgr Katarzyna Jedlińska Data rozpoczęcia stażu: 1 wrzesień 2012 Planowany termin

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r.

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r. Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Warszawa, 25 listopada 2014 r. Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty akty wykonawcze do ustawy - rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ dla studentów II roku studiów pierwszego stopnia stacjonarnych moduł kompetencyjny: TERAPIA PEDAGOGICZNA

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ dla studentów II roku studiów pierwszego stopnia stacjonarnych moduł kompetencyjny: TERAPIA PEDAGOGICZNA PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ dla studentów II roku studiów pierwszego stopnia stacjonarnych moduł kompetencyjny: TERAPIA PEDAGOGICZNA Kod przedmiotu: 100S-0P2TE Praktyki organizowane są na

Bardziej szczegółowo

Praktyka dyplomowa (180 godz.) Kod przedmiotu

Praktyka dyplomowa (180 godz.) Kod przedmiotu dyplomowa (180 godz.) - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu dyplomowa (180 godz.) Kod przedmiotu 05.0-WP-PSP-PP3- Pra Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Praca

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM. Zawiercie dnia 21.10.2014r.

INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM. Zawiercie dnia 21.10.2014r. INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM Zawiercie dnia 21.10.2014r. POWIAT ZAWIERCIAŃSKI POWIERZCHNIA 1003,27 km 2 LUDNOŚĆ 122 133 OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Marek Kowalczyk sobota, 14 sierpnia :44 - Poprawiony poniedziałek, 03 października :32

Wpisany przez Marek Kowalczyk sobota, 14 sierpnia :44 - Poprawiony poniedziałek, 03 października :32 Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych KIERUNEK PEDAGOGIKA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną pedagogika resocjalizacyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ DLA STUDENTÓW III ROKU I STOPNIA RESOCJALIZACJI

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ DLA STUDENTÓW III ROKU I STOPNIA RESOCJALIZACJI REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ DLA STUDENTÓW III ROKU I STOPNIA RESOCJALIZACJI Opracowanie: Dr Agnieszka Barczykowska /Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich / I. WYMIAR I CZAS TRWANIA PRAKTYKI

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO NR 137 IM. JANUSZA KORCZAKA W WARSZAWIE

PRZEDSZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO NR 137 IM. JANUSZA KORCZAKA W WARSZAWIE PRZEDSZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO NR 137 IM. JANUSZA KORCZAKA W WARSZAWIE Czas realizacji programu: 2015 r. 2020 r. Opracowała: Małgorzata Polkowska Agnieszka Lasota

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu psychopedagogiki i socjoterapii z elementami terapii uzależnień

Kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu psychopedagogiki i socjoterapii z elementami terapii uzależnień Kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu psychopedagogiki i socjoterapii z elementami terapii uzależnień Program kształcenia na kierunku Kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu psychopedagogiki

Bardziej szczegółowo

Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia 28 września 2015 r.

Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia 28 września 2015 r. 1 Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia 28 września 2015 r. Regulamin udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY POWIATOWEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W LUBLINIE na rok szkolny 2014/2015

PLAN PRACY POWIATOWEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W LUBLINIE na rok szkolny 2014/2015 PLAN PRACY POWIATOWEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W LUBLINIE na Załącznik do Uchwały Nr XLVI/405/2014 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 20 sierpnia 2014 r. sporządzony na podstawie: Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej 80 875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B, tel. (58) 306 54 78 w. 17, e mail: biurokarier@gwsh.gda.

Biuro Karier Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej 80 875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B, tel. (58) 306 54 78 w. 17, e mail: biurokarier@gwsh.gda. Biuro Karier Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej wspiera pracodawców z obszaru północnej Polski w pozyskiwaniu wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Pracodawcom oraz instytucjom rynku pracy współpracującym

Bardziej szczegółowo

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi. Szanowni Państwo, Zachęcamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi. Programy naszych kierunków dedykowane nauczycielom są przygotowane zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

PLAN ZADAŃ DZIAŁANIE I CELE I DZIAŁANIA W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA

PLAN ZADAŃ DZIAŁANIE I CELE I DZIAŁANIA W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA Załącznik do Strategii Rozwoju Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego do roku 2020 PLAN ZADAŃ Przed Wydziałem Chemii Uniwersytetu Gdańskiego stoi szereg wyzwań, których podjęcie wymaga określenia celu

Bardziej szczegółowo

3-letnie licencjackie studia I stopnia KIERUNEK: PEDAGOGIKA SPECJALNOŚĆ: Organizacja Edukacji i Edukacja Regionalna

3-letnie licencjackie studia I stopnia KIERUNEK: PEDAGOGIKA SPECJALNOŚĆ: Organizacja Edukacji i Edukacja Regionalna 3-letnie licencjackie studia I stopnia KIERUNEK: PEDAGOGIKA SPECJALNOŚĆ: Organizacja Edukacji i Edukacja Regionalna Ogólna charakterystyka specjalności Celem kształcenia na specjalności Organizacja Edukacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ

PROGRAM STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ w WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu WYDZIAŁ SPOŁECZNO- EKONOMICZNY KIERUNEK STUDIÓW: PEDAGOGIKA SPECJALNOŚĆ: PROFILAKTYKA I PREWENCJA SPOŁECZNA STUDIA: STACJONARNE/ NIESTACJONARNE ZATWIERDZAM

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Plan działań w zakresie pomocy psychologiczno pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom na rok szkolny 2009/2010.

Plan działań w zakresie pomocy psychologiczno pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom na rok szkolny 2009/2010. Plan działań w zakresie pomocy psychologiczno pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom na rok szkolny 2009/2010. Formy pomocy Sposoby realizacji Osoba odpowiedzialna Termin realizacji Uwagi Kontakty

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRAKTYKI. NAZWA i KOD PRAKTYKI: praktyka asystencka w szkołach integracyjnych (10-2P-PLO1a) KIERUNEK STUDIÓW: pedagogika specjalna

SYLABUS PRAKTYKI. NAZWA i KOD PRAKTYKI: praktyka asystencka w szkołach integracyjnych (10-2P-PLO1a) KIERUNEK STUDIÓW: pedagogika specjalna SYLABUS PRAKTYKI NAZWA i KOD PRAKTYKI: praktyka asystencka w szkołach integracyjnych (10-2P-PLO1a) KIERUNEK STUDIÓW: pedagogika specjalna SPECJALNOŚĆ: pedagogika lecznicza i opiekuńczo-wychowawcza POZIOM

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/ Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej Leszna z dnia.. MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2006-2007 /PROJEKT/ OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy

Bardziej szczegółowo

Edukacja włączająca - kierunek polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014

Edukacja włączająca - kierunek polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014 Edukacja włączająca - kierunek polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014 Joanna Wrona Dyrektor Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych w Ministerstwie Edukacji Narodowej Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

Pedagogika, specjalność Animacja czasu wolnego i rekreacja ruchowa studia II studia stacjonarne i niestacjonarne

Pedagogika, specjalność Animacja czasu wolnego i rekreacja ruchowa studia II studia stacjonarne i niestacjonarne Pedagogika, specjalność Animacja czasu wolnego i rekreacja ruchowa studia II studia stacjonarne i niestacjonarne Instrukcja praktyki zawodowej w placówkach oświatowych - 50 godzin, 1 ECTS I. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2020 w Mieście Nowy Sącz. Na

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ WYKONAWCY 1. Inicjowanie działań w zakresie promowania zdrowego stylu życia.

Bardziej szczegółowo

Oligofrenopedagogika edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Oligofrenopedagogika edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną WSB Gdynia - Studia podyplomowe Opis kierunku Oligofrenopedagogika edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością

Bardziej szczegółowo

Jakie zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pułtusku wniosły nowe przepisy prawa oświatowego

Jakie zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pułtusku wniosły nowe przepisy prawa oświatowego Jakie zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pułtusku wniosły nowe przepisy prawa oświatowego Celem działania Poradni jest udzielanie dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną WSB Wrocław - Studia podyplomowe Opis kierunku Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/753/17 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/753/17 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/753/17 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez

Bardziej szczegółowo

nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Sposoby realizacji wymagań kwalifikacyjnych nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tekst

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego. Projekt Nauczyciel przedmiotów zawodowych

Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego. Projekt Nauczyciel przedmiotów zawodowych Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego Projekt Nauczyciel przedmiotów zawodowych Rok akademicki 2013/2014 Zakres tematyczny pracy końcowej (podyplomowej) pod kierunkiem dr Sylwii Domagalskiej

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ WYDZIAŁ TURYSTYKI I ZDROWIA REGULAMIN

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ WYDZIAŁ TURYSTYKI I ZDROWIA REGULAMIN AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ WYDZIAŁ TURYSTYKI I ZDROWIA REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH KIERUNKU FIZJOTERAPIA (studia I stopnia) 1 PRZEPISY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN

Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN 2009-2013 Starostwo Powiatowe, Urzędy Miejskie w Bochni i Nowym Wiśniczu,

Bardziej szczegółowo

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie:

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 3. Wspomaganie 3.1. Organizacja i realizacja wspomagania 3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 1) Przygotowywania i podawania do publicznej wiadomości

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE PRAKTYK. DLA SPECJALNOŚCI : Resocjalizacja i socjoterapia

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE PRAKTYK. DLA SPECJALNOŚCI : Resocjalizacja i socjoterapia ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE PRAKTYK DLA SPECJALNOŚCI : Resocjalizacja i socjoterapia Praktyka obowiązuje studentów studiów stacjonarnych i studiów niestacjonarnych. Uczelnia: 1. wydaje studentom imienne skierowania

Bardziej szczegółowo

Cele i zadania Miejskiego Zespołu Poradni. Psychologiczno- Pedagogicznych w Kielcach

Cele i zadania Miejskiego Zespołu Poradni. Psychologiczno- Pedagogicznych w Kielcach Miejski Zespół Poradni Psychologiczno Pedagogicznych 25-729 Kielce, ul. Urzędnicza 16 tel. sekretariat 41 367 67 28 fax 41 367 69 51, mzppp1@wp.pl, www.mzppp.pl Cele i zadania Miejskiego Zespołu Poradni

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2017 r. Projekt z dnia 13 czerwca 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

Seminarium monograficzne IIC - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - opis przedmiotu

Seminarium monograficzne IIC - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - opis przedmiotu monograficzne IIC - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu monograficzne IIC - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością

Bardziej szczegółowo

MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU OFERTA DLA DOKTORANTÓW I MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKI.

MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU OFERTA DLA DOKTORANTÓW I MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKI. MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU OFERTA DLA DOKTORANTÓW I MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKI Jednostka powołana Uchwałą Senatu Politechniki Śląskiej, prowadząca działalność na rzecz aktywizacji zawodowej kandydatów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 sierpnia 2017 r. Poz. 1652 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ(ZAWODOWEJ) dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia stacjonarnych specjalność: LOGOPEDIA

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ(ZAWODOWEJ) dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia stacjonarnych specjalność: LOGOPEDIA Kod przedmiotu: 100S-2P3LOG PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ(ZAWODOWEJ) dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia stacjonarnych specjalność: LOGOPEDIA Praktyki organizowane są na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Pilotaż modelu współpracy instytucji i placówek oświatowych realizujących kształcenie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Pilotaż modelu współpracy instytucji i placówek oświatowych realizujących kształcenie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Pilotaż modelu współpracy instytucji i placówek oświatowych realizujących kształcenie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi prowadzony przez Zespół Szkół Integracyjnych nr 71 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Praktyka pedagogiczna specjalistyczna w gabinetach logopedycznych w placówkach kształcenia specjalnego oraz poradniach specjalistycznych

Praktyka pedagogiczna specjalistyczna w gabinetach logopedycznych w placówkach kształcenia specjalnego oraz poradniach specjalistycznych Praktyka pedagogiczna specjalistyczna w gabinetach logopedycznych w placówkach kształcenia specjalnego oraz poradniach specjalistycznych Kod przedmiotu: 10-5P-LOG1 Praktyki organizowane są na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKIEJ dla studentów I roku studiów drugiego stopnia niestacjonarnych specjalność: ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKIEJ dla studentów I roku studiów drugiego stopnia niestacjonarnych specjalność: ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE Kod przedmiotu: 100N-3P1ZOS PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKIEJ dla studentów I roku studiów drugiego stopnia niestacjonarnych specjalność: ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE Praktyki organizowane są na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM Praktyki pedagogicznej - obserwacyjnej dla Studentów I roku Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej w

HARMONOGRAM Praktyki pedagogicznej - obserwacyjnej dla Studentów I roku Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej w HARMONOGRAM Praktyki pedagogicznej - obserwacyjnej dla Studentów I roku Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej w Gliwicach (tryb stacjonarny) praktyka realizowana jest w II

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Studia podyplomowe Kierunek: resocjalizacja i socjoterapia Edycja 2015

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Studia podyplomowe Kierunek: resocjalizacja i socjoterapia Edycja 2015 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Studia podyplomowe Kierunek: resocjalizacja i socjoterapia Edycja 2015 I. ORGANIZACJA PRAKTYK 1. Praktyka zawodowa na kierunku resocjalizacja i socjoterapia, realizowana jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przebiegu praktyki zawodowej

Instrukcja przebiegu praktyki zawodowej Instrukcja przebiegu praktyki zawodowej Kierunek studiów: Pedagogika, studia I stopnia Specjalności: Resocjalizacja z profilaktyką społeczną, Pedagogika sądowniczo-penitencjarna, Opieka i wsparcie społeczne,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PROGRAMOWEJ OŚRODKA REHABILITACYJNO EDUKACYJNO WYCHOWAWCZEGO W OSTRÓDZIE

REGULAMIN RADY PROGRAMOWEJ OŚRODKA REHABILITACYJNO EDUKACYJNO WYCHOWAWCZEGO W OSTRÓDZIE - 1 - Załącznik Nr 1 do Statutu OREW Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Ostródzie REGULAMIN RADY PROGRAMOWEJ OŚRODKA REHABILITACYJNO EDUKACYJNO WYCHOWAWCZEGO W OSTRÓDZIE

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr)

Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr) Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr) Termin: 25.03.2017; 22.04.2017 godz. 9:00 Czas trwania 3 semestry (kwalifikacyjne) Łączna

Bardziej szczegółowo

Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym

Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym Słupca, 12 kwietnia 2012r. Rola poradni psychologicznopedagogicznej w zapobieganiu niedostosowaniu społecznemu wśród dzieci

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Anna Czołba Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na nauczyciela mianowanego zatrudniony w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk zawodowych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego

Regulamin praktyk zawodowych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego Regulamin praktyk zawodowych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w zakresie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych- pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich Studenci Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

Statut Krakowskiego Samorządowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie

Statut Krakowskiego Samorządowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z dnia Statut Krakowskiego Samorządowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu

WyŜsza Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu WyŜsza Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu Naszym studentom oferujemy: Studia I Stopnia: stacjonarne i niestacjonarne Studia podyplomowe: w tym kwalifikacyjne dla nauczycieli DLACZEGO

Bardziej szczegółowo

Praktyka pedagogiczna/zawodowa dla studentów pedagogiki w zakresie następujących specjalności:

Praktyka pedagogiczna/zawodowa dla studentów pedagogiki w zakresie następujących specjalności: Praktyka pedagogiczna/zawodowa dla studentów pedagogiki w zakresie następujących specjalności: edukacja elementarna i terapia pedagogiczna Uwagi ogólne: 1. Organizację i przebieg praktyk studenckich na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH specjalności: studia I stopnia kierunek studiów: Pedagogika Resocjalizacja Społecznie Nieprzystosowanych; Edukacja Obronna i Bezpieczeństwo Publiczne; Pedagogika

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W ALWERNI

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W ALWERNI PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W ALWERNI PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Rybnik, 24 marca 2015 r. Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w kontekście realizacji Wieloletniego regionalnego

Bardziej szczegółowo