1) ustawy o systemie oświaty i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1) ustawy o systemie oświaty i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych;"

Transkrypt

1 Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Staszowie jest niepubliczną, specjalistyczną, wielofunkcyjną placówką prowadzoną przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Staszowie. OREW działa na podstawie: 1) ustawy o systemie oświaty i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych; 2) ustawy o ochronie zdrowia psychicznego i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych; 3) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych; 4) statutu Polskiego Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Staszowie oraz innych aktów wewnętrznych. We wszystkich zakresach działalności Ośrodek realizuje idee oraz założenia metodyczne Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. OREW przeznaczony jest dla wychowanków od 3 do 25 roku życia, którzy wymagają kompleksowej, wielodyscyplinarnej pomocy rehabilitacyjno-edukacyjnej świadczonej w odpowiednich warunkach i z opieką dostosowaną do stanu psychofizycznego i wieku. Do OREW przyjmowani są wychowankowie na podstawie wniosku złożonego przez rodziców lub jednego z rodziców, do którego dołączono, w zależności od formy uczestnictwa: 1 / 6

2 1) orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych; 2) orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego; 3) orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności wydane przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności; 4) skierowanie od lekarza; 5) w przypadku wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym decyzję dyrektora szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły przysposabiającej do pracy, do której wychowanek został zapisany, zezwalającą na realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. Decyzję o przyjęciu wychowanka podejmuje Dyrektor. Głównym celem OREW jest uzyskanie przez wychowanków autonomii, rozumianej jako niezależność, samodzielność, i zaradność życiowa na miarę indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych. Celami szczegółowymi w stosunku do wychowanków są: - poprawa ogólnego stanu zdrowia lub zapobieganie jego pogarszaniu; - poprawa sprawności psychoruchowej lub zapobieganie jej pogarszaniu; - poprawa sprawności procesów poznawczych; - rozwój osobowości; - rozwój samoakceptacji, poczucia własnej wartości, poczucia pewności siebie; - rozwój umiejętności społecznych, w tym umiejętności komunkiacji, umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych; - rozwój zainteresowania ludźmi i otaczającym światem, poznawanie rzeczy, zjawisk i 2 / 6

3 procesów w nim zachodzących; - rozwój umiejętności współżycia w grupie; - rozwój indywidualnych uzdolnień i zainteresowań oraz umożliwienie samorealizacji. Celami szczegółowymi w stosunku do rodziny są: - wsparcie w rozpoznawaniu, rozumieniu i zaspokajaniu przez rodzinę potrzeb rozwojowych, psychicznych i społecznych dziecka; - wsparcie rodziny w sytuacjach trudnych wychowawczo oraz problemowych, w tym trudnych emocjonalnie; - rozwój umiejętności radzenia sobie ze stresem; - wykształcenie korzystnych postaw społeczych wobec ludzi niepełnsprawnych w środowisku lokalnym; - wsparcie działań na rzecz poczucia solidarności z innymi rodzicami i poczucia tożsamości z PSOUU; - stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi ruchu samopomocowego rodziców oraz ich aktywności obywatelskiej; - wsparcie rodziny w kontaktach z placówkami opieki zdrowotnej, szkołami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi instytuacjami w zakresie oddziaływania rehabilitacyjnego, edukacyjnego oraz opiekuńczego. Cele OREW realizowane są poprzez: - realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki; - opiekę dostosowaną do potrzeb wynikających z wielorakiej niepełnosprawności wychowanków oraz z programu wielodyscyplinarnych oddziaływań obejmującą w szególności pomoc przy: przemieszczaniu się, czynnościach fizjologicznych, utrzymaniu higieny, spożywaniu pokarmów, ubieraniu i rozbieraniu się i ochronę przed niebezpieczeństwem; - fizjoterapię i opiekę zdrowotną w ramach świadczeń specjalistycznych. Cele OREW w stosunku do wychowanków realizowane są w następujących formach: - grupowych zajęciach edukacyjno-terapeutycznych realizowanych w oddziałach edukacyjno-terapeutycznych (organizowanych dla wychowanków z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego); - indywidualnych i grupowych zajęciach rewalidacyjnych, rehabilitacyjnych i specjalistycznych; 3 / 6

4 - zespołowych zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych realizowanych w zespołach rewalidacyjno-wychowawczych (organizowanych dla wychowanków z orzeczeniem o potrzebie zespołowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych); - indywidualnych zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych dla wychowanków z orzeczeniem o potrzebie indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych); Cele OREW w stosunku do rodziny są realizowane w następujących formach: - warsztaty, wykłady i seminaria; - poradnictwo specjalistyczne; - zajęcia rekreacyjne, terapeutyczno-rehabilitacyjne, w tym wyjazdowe; - spotkania, wystawy, prezentacje popularyzujące potencjalne możliwości i prawa osób z niepełnosprawnością intelektualna do godnego życia. W stosunku do wychowanka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowywany i realizowany jest wielodyscyplinarny, Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET), zgodny z rozpoznanymi potrzebami wychowanka, zaleceniami specjalistów oraz podstawą programową kształcenia ogólnego. IPET jest opracowywany na czas etapu edukacyjnego lub czas określony przez Zespół Terapeutyczny. W stosunku do wychowanka posiadającego orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych opracowywany i realizowany jest wielodyscyplinarny Indywidualny Program Rewalidacyjno-Wychowawczy (IPRW), zgodny z rozpoznanymi potrzebami wychowanka oraz zaleceniami specjalistów. IPRW jest opracowywany na czas na jaki zostało wydane orzeczenie lub czas określony przez Zespół Terapeutyczny. Programy IPET i IPRW opracowuje we współpracy z rodzicami Zespół Terapeutyczny. OREW funkcjonuje nie mniej niż 8 godz. dziennie we wszystkie dni robocze, zgodnie z arkuszem organizacyjnym. Cele OREW realizowane są w następujących formach organizacyjnych: 4 / 6

5 1) grupach wychowawczych - oddziałach edukacyjno-terapeutycznych; 2) grupach wychowawczych - zespołach rewalidacyjno-wychowawczych; 3) indywidualnych zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych; 4) indywidualnych zajęciach rehabilitacyjnych; 5) zespołowych i indywidualnych formach aktywności ekspresyjnej i rekreacyjnej; 6) innych formach edukacji i rehabilitacji społecznej, w tym wyjazdowych. W pracy z wychowankami pracownicy OREW kierują się następującymi zasadami: - szacunku do wychowanka; - dbałości o jego dobre samopoczucie; - skoordynowanego, kompleksowego, wielodyscyplinarnego, intensywnego oddziaływania rehabilitacyjno-terapeutyczno-rewalidacyjno-edukacyjno-wychowawczego; - pozytywnego programowania indywidualnego we wszystkich sferach rozwoju wychowanka; - wyzwalania i wykorzystywania potencjału wychowawczego grupy rówieśniczej; - ciągłości oddziaływań z uwzględnieniem ewaluacji oraz dostosowania zadań i form do stanu i wieku wychowanków. We współpracy z rodziną pracownicy OREW kierują się następującymi zasadami: - wspierania psychicznego; 5 / 6

6 - dążenia do zaakceptowania przez rodziców sytuacji dziecka i własnej, zrozumienia jego potrzeb oraz zasad pracy z dzieckiem; - pomocy w rozwiązywaniu problemów życia rodziny jako całości i poszczególnych jej członków, jeżeli trudności mają związek z wychowankiem; - wzmacniania gotowości i umiejętności radzenia sobie bez pomocy tam, gdzie jest to możliwe; - samopomocowego i solidarnościowego zaangażowania w życie społeczności OREW oraz PSOUU Koło w Staszowie; - szacunku i empatii oraz partnerskiej współodpowiedzialności w zakresie realizacji procesu rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego wychowanka na terenie OREW i jego kontynuacji poza placówką. 6 / 6

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym RAMOWY STATUT

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym RAMOWY STATUT Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym RAMOWY STATUT Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego Konwencja Praw Dziecka art. 23 Państwa Strony uznają prawo dziecka niepełnosprawnego

Bardziej szczegółowo

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym STATUT Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego Konwencja Praw Dziecka art. 23 Państwa Strony uznają prawo dziecka niepełnosprawnego

Bardziej szczegółowo

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pszczynie STATUT. Dziennego Ośrodka. Rehabilitacyjno - Edukacyjno Wychowawczego

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pszczynie STATUT. Dziennego Ośrodka. Rehabilitacyjno - Edukacyjno Wychowawczego Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pszczynie STATUT Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno Wychowawczego w Pszczynie / tekst ujednolicony / Konwencja Praw Dziecka

Bardziej szczegółowo

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym STATUT. Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym STATUT. Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym STATUT Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego Konwencja Praw Dziecka art. 23 Państwa Strony uznają prawo dziecka niepełnosprawnego

Bardziej szczegółowo

Statut Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego ARKA

Statut Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego ARKA Statut Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego ARKA Konwencja Praw Dziecka art. 23 Państwa Strony uznają prawo dziecka niepełnosprawnego psychicznie i fizycznie do szczególnej troski

Bardziej szczegółowo

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym STATUT. Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym STATUT. Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym STATUT Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego Konwencja Praw Dziecka art. 23 Państwa Strony uznają prawo dziecka niepełnosprawnego

Bardziej szczegółowo

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni STATUT. Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno Wychowawczego w Gdyni

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni STATUT. Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno Wychowawczego w Gdyni Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni STATUT Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno Wychowawczego w Gdyni Konwencja Praw Dziecka art. 23 Państwa Strony uznają prawo

Bardziej szczegółowo

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym RAMOWY STATUT. Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym RAMOWY STATUT. Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym RAMOWY STATUT Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego Konwencja Praw Dziecka art. 23 Państwa Strony uznają prawo dziecka niepełnosprawnego

Bardziej szczegółowo

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku STATUT. Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy w Gdańsku

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku STATUT. Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy w Gdańsku Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku STATUT Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy w Gdańsku Aktualizacja Statutu Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno -

Bardziej szczegółowo

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W BYTOMIU STATUT OŚRODKA REHABILITACYJNO - EDUKACYJNO WYCHOWAWCZEGO

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W BYTOMIU STATUT OŚRODKA REHABILITACYJNO - EDUKACYJNO WYCHOWAWCZEGO POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W BYTOMIU STATUT OŚRODKA REHABILITACYJNO - EDUKACYJNO WYCHOWAWCZEGO Tekst jednolity z dnia 12 października 2015 roku wniesiony Uchwałą

Bardziej szczegółowo

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W BYTOMIU STATUT OŚRODKA REHABILITACYJNO - EDUKACYJNO WYCHOWAWCZEGO

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W BYTOMIU STATUT OŚRODKA REHABILITACYJNO - EDUKACYJNO WYCHOWAWCZEGO POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W BYTOMIU STATUT OŚRODKA REHABILITACYJNO - EDUKACYJNO WYCHOWAWCZEGO Tekst jednolity z dnia 26 lutego 2015 roku wniesiony Uchwałą ZK PSOUU

Bardziej szczegółowo

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym STATUT. Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno Wychowawczego w Koninie

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym STATUT. Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno Wychowawczego w Koninie Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym STATUT Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno Wychowawczego w Koninie 1 Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Pełna nazwa placówki brzmi: Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku STATUT. Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku STATUT. Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku STATUT Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego STATUT Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego

Bardziej szczegółowo

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku STATUT. Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Gdańsku

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku STATUT. Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Gdańsku Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku STATUT Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Gdańsku Aktualizacja Statutu Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno

Bardziej szczegółowo

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W OSTRÓDZIE

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W OSTRÓDZIE POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W OSTRÓDZIE STATUT OŚRODKA REHABILITACYJNO - EDUKACYJNO WYCHOWAWCZEGO W OSTRÓDZIE - 2 - KONWENCJA PRAW DZIECKA ART. 23 Państwa Strony

Bardziej szczegółowo

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W OSTRÓDZIE

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W OSTRÓDZIE POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W OSTRÓDZIE STATUT OŚRODKA REHABILITACYJNO - EDUKACYJNO WYCHOWAWCZEGO W OSTRÓDZIE - 2 - KONWENCJA PRAW DZIECKA ART. 23 Państwa

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego NA LATA 2013-2016 - ANEKS

Koncepcja pracy Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego NA LATA 2013-2016 - ANEKS Koncepcja pracy Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego NA LATA 2013-2016 - ANEKS Konkretne działania i założenia na poszczególne lata szkolne są tworzone przez całą społeczność Ośrodka i są dostosowywane

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Krośnie na lata 2016/ /19

Koncepcja pracy Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Krośnie na lata 2016/ /19 Koncepcja pracy Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Krośnie na lata 2016/17 2018/19 Zatwierdzona Uchwałą nr 7/16 z dnia 31 sierpnia 2016r. przez Zarząd Koła PSOUU w Krośnie oraz Uchwałą

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE I REWALIDACYJNO WYCHOWAWCZE W PRZEPISACH PRAWA. Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Anna Florczak

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE I REWALIDACYJNO WYCHOWAWCZE W PRZEPISACH PRAWA. Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Anna Florczak ZAJĘCIA REWALIDACYJNE I REWALIDACYJNO WYCHOWAWCZE W PRZEPISACH PRAWA Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Anna Florczak Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

STATUT Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego (znowelizowany 30 czerwca 2012r.)

STATUT Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego (znowelizowany 30 czerwca 2012r.) Fundacja Pomocy Dzieciom Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych "WRÓĆ" Jantar, ul. Gdańska 1, 82-103 Stegna STATUT Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego (znowelizowany 30 czerwca 2012r.)

Bardziej szczegółowo

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zakopanem STATUT

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zakopanem STATUT Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zakopanem STATUT Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Zakopanem Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Art. 23 KONWENCJI PRAW

Bardziej szczegółowo

Ad 1. USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm.), USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r.

Ad 1. USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm.), USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Porównanie aktów prawnych dotyczących indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży 1. USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PROGRAMOWEJ OŚRODKA REHABILITACYJNO EDUKACYJNO WYCHOWAWCZEGO W OSTRÓDZIE

REGULAMIN RADY PROGRAMOWEJ OŚRODKA REHABILITACYJNO EDUKACYJNO WYCHOWAWCZEGO W OSTRÓDZIE - 1 - Załącznik Nr 1 do Statutu OREW Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Ostródzie REGULAMIN RADY PROGRAMOWEJ OŚRODKA REHABILITACYJNO EDUKACYJNO WYCHOWAWCZEGO W OSTRÓDZIE

Bardziej szczegółowo

Planowanie pracy z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Planowanie pracy z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Seminarium Organizacja zajęć rewalidacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych Planowanie pracy z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W STRĄCZNIE

PROCEDURA ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W STRĄCZNIE PROCEDURA ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W STRĄCZNIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy. Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Krośnie

Program wychowawczy. Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Krośnie Program wychowawczy Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Krośnie Zmodyfikowany i zatwierdzony Uchwałą nr 8/2013/2014 z dnia 24.06.2014 r. przez Radę Programową OREW Krosno 2014 1 Wstęp Program

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNE ZASADY OCENIANIA OBOWIĄZUJĄCE W OŚRODKU REHABILITACYJNO EDUKACYJNO WYCHOWAWCZYM W KROŚNIE

WEWNĘTRZNE ZASADY OCENIANIA OBOWIĄZUJĄCE W OŚRODKU REHABILITACYJNO EDUKACYJNO WYCHOWAWCZYM W KROŚNIE WEWNĘTRZNE ZASADY OCENIANIA OBOWIĄZUJĄCE W OŚRODKU REHABILITACYJNO EDUKACYJNO WYCHOWAWCZYM W KROŚNIE Zmodyfikowane i zatwierdzone Uchwałą nr 1/2014/2015 z dnia 04.09.2014 r. przez Radę Programową OREW

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 w Warszawie

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 w Warszawie Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 w Warszawie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU 4 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W STASZOWIE W ROKU SZKOLNYM

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU 4 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W STASZOWIE W ROKU SZKOLNYM PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU Nr 4 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W STASZOWIE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach:

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: Opracowała Ewa Materka, psycholog Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej Budowanie systemu wsparcia oraz organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2017 r. Projekt z dnia 13 czerwca 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

Wyniki z przeprowadzonych ewaluacji w roku szkolnym 2014/2015

Wyniki z przeprowadzonych ewaluacji w roku szkolnym 2014/2015 Wyniki z przeprowadzonych ewaluacji w roku szkolnym 2014/2015 BURSA - Ewaluacje PLACÓWKA ZAPLANOWANE ZREALIZOWANE POZIOM SPEŁNIENIA WYMAGAŃ MOW 2 całościowe 1 1-A, 1-C, 9-B MOS 1 całościowa 1 11-B SOSW

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY IM. IRENY SENDLEROWEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

STATUT SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY IM. IRENY SENDLEROWEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM STATUT SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY IM. IRENY SENDLEROWEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM 2016/2017 1 Podstawa prawna: 1) Ustawa o systemie oświaty z dn. 7.09.1991 r. - z późniejszymi zmianami.

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyczno - Wychowawczy. Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno -Wychowawczego w Sielinku. na lata 2014-2017

Program Profilaktyczno - Wychowawczy. Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno -Wychowawczego w Sielinku. na lata 2014-2017 Program Profilaktyczno - Wychowawczy Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno -Wychowawczego w Sielinku na lata 2014-2017 WSTĘP Pogram ten jest zbiorem naszych refleksji, wniosków, analiz dokumentów oraz sytuacji

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Monika Haligowska

Opracowała: Monika Haligowska Kwalifikacja i orzekanie odnośnie dzieci niezdolnych do nauki w szkołach masowych. Podstawy prawne, rola psychologa, rola poradni w kwalifikowaniu do szkół specjalnych. Opracowała: Monika Haligowska Podstawy

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE NR o potrzebie kształcenia specjalnego. na wniosek.., (imię i nazwisko wnioskodawcy)

ORZECZENIE NR o potrzebie kształcenia specjalnego. na wniosek.., (imię i nazwisko wnioskodawcy) Dziennik Ustaw 11 Poz. 1743 WZÓR Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. (poz. 1743) Załącznik nr 1.. (pieczęć publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej)

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy. Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Krośnie

Program wychowawczy. Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Krośnie Program wychowawczy Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Krośnie Zmodyfikowany i zatwierdzony Uchwałą nr 3/2017/2018 z dnia 06.09.2017r. przez Radę Programową OREW Krosno 2017 1 Wstęp Program

Bardziej szczegółowo

ZADANIA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW

ZADANIA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZADANIA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW 1. Prowadzą obserwację w celu zdiagnozowania trudności lub uzdolnień uczniów. 2. Udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z uczniem. 3. Zgłaszają

Bardziej szczegółowo

Dziecko niepełnosprawne w procesie edukacji - dokumenty i pomoc terapeutyczna w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łańcucie.

Dziecko niepełnosprawne w procesie edukacji - dokumenty i pomoc terapeutyczna w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łańcucie. Dziecko niepełnosprawne w procesie edukacji - dokumenty i pomoc terapeutyczna w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łańcucie Karolina Szeliga Regulacje prawne uczenia się dzieci ze specjalnymi potrzebami

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 wwarszawie

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 wwarszawie Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 wwarszawie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SPECJALISTYCZNEGO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA EDUKACYJNO - REHABILITACYJNEGO. K A T O W I C E UL. UŁAŃSKA 5 a

S T A T U T SPECJALISTYCZNEGO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA EDUKACYJNO - REHABILITACYJNEGO. K A T O W I C E UL. UŁAŃSKA 5 a S T A T U T SPECJALISTYCZNEGO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA EDUKACYJNO - REHABILITACYJNEGO K A T O W I C E UL. UŁAŃSKA 5 a Załącznik do Uchwały nr 1/2010 Zarządu Katowickiej Fundacji Pomocy Dzieciom Kalekim

Bardziej szczegółowo

Cele i zadania Miejskiego Zespołu Poradni. Psychologiczno- Pedagogicznych w Kielcach

Cele i zadania Miejskiego Zespołu Poradni. Psychologiczno- Pedagogicznych w Kielcach Miejski Zespół Poradni Psychologiczno Pedagogicznych 25-729 Kielce, ul. Urzędnicza 16 tel. sekretariat 41 367 67 28 fax 41 367 69 51, mzppp1@wp.pl, www.mzppp.pl Cele i zadania Miejskiego Zespołu Poradni

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Zasady organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej Załącznik nr 1 Procedura organizacji i zakres zadań zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 sierpnia 2017 r. Poz. 1578

Warszawa, dnia 24 sierpnia 2017 r. Poz. 1578 Warszawa, dnia 24 sierpnia 2017 r. Poz. 1578 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

NP SO. Kontrola dotyczy zgodności działania niepublicznych: 1) młodzieżowych ośrodków wychowawczych;

NP SO. Kontrola dotyczy zgodności działania niepublicznych: 1) młodzieżowych ośrodków wychowawczych; NP.5532.11.4.2015.SO ARKUSZ KONTROLI zgodności działania placówek niepublicznych z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM NASZE DZIECI

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM NASZE DZIECI PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM NASZE DZIECI Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30kwiecień 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w XVI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefanii Sempołowskiej

Procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w XVI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefanii Sempołowskiej Procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w XVI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefanii Sempołowskiej 1 1.Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia 28 września 2015 r.

Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia 28 września 2015 r. 1 Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia 28 września 2015 r. Regulamin udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki

Bardziej szczegółowo

NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 1. Podstawa prawna planowania działań: 18 ust. 1-3 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W BACZYNIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W BACZYNIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W BACZYNIE 1. ZALOŻENIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ)

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO STATUTU SZKOŁY. Zatwierdzony uchwałą nr 8/10/11Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu z dnia 22 marca 2011.

ANEKS DO STATUTU SZKOŁY. Zatwierdzony uchwałą nr 8/10/11Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu z dnia 22 marca 2011. ANEKS DO STATUTU SZKOŁY Zatwierdzony uchwałą nr 8/10/11Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu z dnia 22 marca 2011. 1 W statucie Gimnazjum nr 4 wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r.

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r. Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Warszawa, 25 listopada 2014 r. Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty akty wykonawcze do ustawy - rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Arkusz indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego w kontekście nowych regulacji prawnych Romana Cybulska, Barbara Łaska 1

Arkusz indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego w kontekście nowych regulacji prawnych Romana Cybulska, Barbara Łaska 1 Arkusz indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego w kontekście nowych regulacji prawnych Romana Cybulska, Barbara Łaska 1 Lp. 1 2 INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY dla ucznia realizującego

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA MŁODZIEŻY ZE SZKOŁAMI PONADGIMNAZJALNYMI W ŁODZI

WSPÓŁPRACA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA MŁODZIEŻY ZE SZKOŁAMI PONADGIMNAZJALNYMI W ŁODZI WSPÓŁPRACA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA MŁODZIEŻY ZE SZKOŁAMI PONADGIMNAZJALNYMI W ŁODZI SZKOŁA *DYREKTOR *NAUCZYCIELE PORADNIA *PRACOWNICY PEDAGOGICZNI *SPECJALIŚCI: PSYCHOLODZY PSYCHOTERAPEUCI

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ - 1 - PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ w Przedszkolu PRYMUSEK we Wrocławiu - 2 - Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE NR o potrzebie kształcenia specjalnego

ORZECZENIE NR o potrzebie kształcenia specjalnego .. (pieczęć poradni) Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.2017 r. (poz. ) W Z Ó R ORZECZENIE NR o potrzebie kształcenia specjalnego Załącznik nr 1 (miejscowość, data) Działając

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/599/08 RADY MIASTA GDYNI z dnia 19 listopada 2008r

UCHWAŁA NR XXV/599/08 RADY MIASTA GDYNI z dnia 19 listopada 2008r UCHWAŁA NR XXV/599/08 RADY MIASTA GDYNI z dnia 19 listopada 2008r w sprawie: utworzenia Punktu Przedszkolnego Nr 1 w Specjalnej Szkole Podstawowej Nr 24 w Gdyni, ul. Witomińska 25/27. Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA SZKOŁY I PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ NA RZECZ DZIECKA WIELOKULTUROWEGO I WIELOJĘZYCZNEGO

WSPÓŁPRACA SZKOŁY I PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ NA RZECZ DZIECKA WIELOKULTUROWEGO I WIELOJĘZYCZNEGO WSPÓŁPRACA SZKOŁY I PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ NA RZECZ DZIECKA WIELOKULTUROWEGO I WIELOJĘZYCZNEGO Rawa Mazowiecka, 28-29 września 2012 r. 1 System oświaty wsparcie w rozwoju i pomoc psychologiczno-pedagogiczną

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania nauczycieli oraz szkolnych zespołów wynikające z nowych zapisów prawnych

Rola i zadania nauczycieli oraz szkolnych zespołów wynikające z nowych zapisów prawnych Rola i zadania nauczycieli oraz szkolnych zespołów wynikające z nowych zapisów prawnych Izabella Lutze Ogólnopolskie seminarium pn.: Kompetentny nauczyciel jak konstruować indywidualne programy edukacyjnoterapeutyczne

Bardziej szczegółowo

Dokumenty wydawane na podstawie przepisów prawa oświatowego przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Dokumenty wydawane na podstawie przepisów prawa oświatowego przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Opracowała Małgorzata Nowak Dyrektor ZPPP w Oleśnicy Oleśnica,1.10.2015r. Dokumenty wydawane na podstawie przepisów prawa oświatowego przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. 1.Opinia dokument wydawany

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r.

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz. 1611 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek Na

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY DOTYCZĄCE ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ. Załącznik nr 13

PROCEDURY DOTYCZĄCE ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ. Załącznik nr 13 PROCEDURY DOTYCZĄCE ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ Załącznik nr 13 Pomoc psychologiczno pedagogiczna to szczególny rodzaj wzajemnego oddziaływania osoby pomagającej

Bardziej szczegółowo

Statut Szkoły Specjalnej Przysposabiającej. do Pracy nr 1 w Krakowie

Statut Szkoły Specjalnej Przysposabiającej. do Pracy nr 1 w Krakowie Załącznik do uchwały Nr LIII/515/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2004 r. Statut Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 1 w Krakowie ROZDZIAŁ I NAZWA I TYP SZKOŁY 1. 1. Nazwa Szkoły: Szkoła

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Regulacje prawne dotyczące dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu

Moduł I: Regulacje prawne dotyczące dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu Moduł I: Regulacje prawne dotyczące dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Jolanta Rafał-Łuniewska Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY DOTYCZĄCE ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ. Załącznik nr 13

PROCEDURY DOTYCZĄCE ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ. Załącznik nr 13 PROCEDURY DOTYCZĄCE ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ Załącznik nr 13 Pomoc psychologiczno pedagogiczna to szczególny rodzaj wzajemnego oddziaływania osoby pomagającej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole Obowiązujące przepisy prawne 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.). 2. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Publicznych im. T. Kościuszki w Wojsławicach Kolonii

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Publicznych im. T. Kościuszki w Wojsławicach Kolonii PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Publicznych im. T. Kościuszki w Wojsławicach Kolonii PODSTAWY PRAWNE: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C.

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. K. NORWIDA W TYCHACH Podstawa prawna: 1) Art. 22 ust. 2 pkt 11 oraz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. 7/2010/2011. Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego Nr. 26 w Tarnowie z dnia 2 luty 2011 r.

Uchwała Nr. 7/2010/2011. Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego Nr. 26 w Tarnowie z dnia 2 luty 2011 r. Uchwała Nr. 7/2010/2011 Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego Nr. 26 w Tarnowie z dnia 2 luty 2011 r. w sprawie: uchwalenia zmian do Statutu Przedszkola Publicznego Nr. 26 w Tarnowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

REGULAMIN POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GRYFOWIE ŚLĄSKIM REGULAMIN POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GRYFOWIE ŚLĄSKIM Podstawa prawna: Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie Załącznik nr1 do zarządzenia nr 60/212 z dnia 30 sierpnia 2012r. PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie 1 PODSTAWY PRAWNE: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Pawła II w Kroczewie

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Pawła II w Kroczewie Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Pawła II w Kroczewie 1. Podstawowe akty prawne regulujące funkcjonowanie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa

Bardziej szczegółowo

Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD

Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD Barbara Woszczyna Tomaszowice 2015r. Według brytyjskiego raportu Warnocka, około 20% populacji uczniów to dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Children with

Bardziej szczegółowo

Procedura systemu wspierania rozwoju ucznia oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Paniówkach

Procedura systemu wspierania rozwoju ucznia oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Paniówkach Załacznik nr 1 do Zarządzenia Nr 34/2013/2014 z dnia 29.08.2014r. Procedura systemu wspierania rozwoju ucznia oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Paniówkach

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W ALWERNI

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W ALWERNI PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W ALWERNI PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

IPET Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

IPET Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego IPET Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Jolanta Rafał-Łuniewska Dziecko z niepełnosprawnością

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR. A. TROCZEWSKIEGO W KUTNIE

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR. A. TROCZEWSKIEGO W KUTNIE Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. A. PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR. A. TROCZEWSKIEGO W KUTNIE PODSTAWY PRAWNE: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej. nowych regulacji prawnych

Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej. nowych regulacji prawnych Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej w szkole w świetle nowych regulacji prawnych Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JASIONNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JASIONNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2/2011 Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Serca dla serc w Jasionnie z dnia 21 listopada 2011r. STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JASIONNIE Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE Jolanta Rafał-Łuniewska

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE Jolanta Rafał-Łuniewska Akty prawne na rzecz ucznia z symptomami ryzyka dysleksji oraz zadania nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Przyjęte uchwałą nr VIII/15/16 Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 215 roku. Opinia Rady Rodziców z dnia. Ocenianiu podlegają:

Podstawa prawna: Przyjęte uchwałą nr VIII/15/16 Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 215 roku. Opinia Rady Rodziców z dnia. Ocenianiu podlegają: Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów w gimnazjum specjalnym z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym (oddziały B) w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie Podstawa

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Gimnazjum N r 21 Specjalnego dla Uczniów z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym Specjalnego Ośrodka Szkolno-

S T A T U T Gimnazjum N r 21 Specjalnego dla Uczniów z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym Specjalnego Ośrodka Szkolno- S T A T U T Gimnazjum N r 21 Specjalnego dla Uczniów z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Kornela Makuszyńskiego w Olsztynie ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny. Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Regulamin organizacyjny. Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do zarządzenia wewnętrznego Nr ORN.0050.91.2011 Burmistrza Olecko z dnia5 maja 2011 r. Regulamin organizacyjny Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Warsztat

Bardziej szczegółowo

STATUT Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 8 w Krakowie

STATUT Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 8 w Krakowie Załącznik do Uchwały RMK Nr z dnia.. STATUT Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 8 w Krakowie ROZDZIAŁ I NAZWA I TYP SZKOŁY 1 1. Pełna nazwa szkoły: Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Zasady udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Zasady udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zagorzycach Górnych 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM praktyki pedagogicznej dla Studentów III roku Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej w Gliwicach

HARMONOGRAM praktyki pedagogicznej dla Studentów III roku Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej w Gliwicach HARMONOGRAM praktyki pedagogicznej dla Studentów III roku Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej w Gliwicach (tryb stacjonarny) praktyka realizowana jest w VI semestrze Kierunek:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r. Projekt z dnia 28 kwietnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3 W TORUNIU

PROCEDURA DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3 W TORUNIU PROCEDURA DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3 W TORUNIU Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (jednolity

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 sierpnia 2017 r. Poz. 1652 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (DZ.

Bardziej szczegółowo

Organizacja kształcenia specjalnego w roku szk.2017/2018. Krystyna Skalik

Organizacja kształcenia specjalnego w roku szk.2017/2018. Krystyna Skalik Organizacja kształcenia specjalnego w roku szk.2017/2018 Krystyna Skalik Regulacje prawne Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. (Dz. U. z 2017r.poz.1578) w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w Przedszkolu Publicznym Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem

PROCEDURA organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w Przedszkolu Publicznym Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem PROCEDURA organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w Przedszkolu Publicznym Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem opracowana na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Rola poradni we wspomaganiu dziecka i jego rodziny oraz szkoły

Rola poradni we wspomaganiu dziecka i jego rodziny oraz szkoły Rola poradni we wspomaganiu dziecka i jego rodziny oraz szkoły mgr Mateusz Wiliński psycholog w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 6 w Poznaniu Podstawowa rola Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Statutu Gimnazjum nr 7. W Statucie Gimnazjum nr 7 wprowadza się Aneksem nr 1 następujące zmiany:

Aneks nr 1 do Statutu Gimnazjum nr 7. W Statucie Gimnazjum nr 7 wprowadza się Aneksem nr 1 następujące zmiany: Aneks nr 1 do Statutu Gimnazjum nr 7 Aneks nr 1 do Statutu Gimnazjum nr 7 został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Uchwała nr 25/2011 Rady Pedagogicznej z dnia 12.09.2011r. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SOCHACZEWIE

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SOCHACZEWIE PODSTAWA PRAWNA PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SOCHACZEWIE 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo