Narzędzia służące rekrutacji i ocenie Pomysłodawców oraz pomysłów przeznaczone dla ośrodków innowacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Narzędzia służące rekrutacji i ocenie Pomysłodawców oraz pomysłów przeznaczone dla ośrodków innowacji"

Transkrypt

1 Rozdział IV. Narzędzia służące rekrutacji i ocenie Pomysłodawców oraz pomysłów przeznaczone dla ośrodków innowacji Produkt finalny projektu innowacyjnego testującego pn.: Innowacje Przyszłością Regionu

2

3 Spis treści I. WPROWADZENIE II. WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZASTOSOWANIA I WYKORZYSTANIA NARZĘDZI REKRUTACYJNYCH I OCENIAJĄCYCH Przewodnik dla pomysłodawcy ze sfery nauki jak zacząć? Formularz zgłoszeniowy Formularz Wstępnej Oceny Pomysłu Formularz Oceny Innowacyjnego Pomysłu Ankieta do wstępnej oceny motywacji pomysłodawców do komercjalizacji III. ZAŁĄCZNIKI

4 I. WPROWADZENIE W oparciu o przeprowadzoną analizę nadesłanych ankiet i przygotowanych brief ów komercjalizacyjnych, a także odbytych spotkań z Pomysłodawcami, Zespól FNM zdiagnozował klika najczęściej występujących problemów podczas wspólnej pracy nad przygotowywaniem niezbędnych dokumentów w pierwszej fazie wsparcia dla proponowanych innowacyjnych inicjatyw. Największą trudnością podczas wypełniana brief u komercjalizacyjnego sprawiał Pomysłodawcom punkt związany z opisem konkurencji. Zdecydowana większość osób aplikująca do projektu miała znikomą wiedzą na temat rynku dotyczącego swojej technologii/usługi/produktu, a niektóre osoby nigdy tego rynku nie sprawdzały/badały, wychodziły z założenia, że na pewno takie rozwiązanie nie istnieje i ich pomysł jest innowacyjny i to dodatkowo bez żadnej istotnej konkurencji. Pomysłodawcy odnoszą się najczęściej do konkurencji bezpośredniej (porównanie technologii), pomijając istnienie konkurencji pośredniej, zaspokajającej daną potrzebę z wykorzystaniem innego jakościowo rozwiązania. Dopiero wskazanie ewentualnych możliwości sprawdzenia konkurencji zarówno tej bezpośredniej jaki i pośredniej uwidaczniała Pomysłodawcom obecny stan techniki i dokonań w ramach prac nad zbliżonymi rozwiązaniami. Grupa Pomysłodawców, przychodząc do Projektu, często nie miała świadomości ani wiedzy na temat możliwości istnienia na świecie pomysłów zbliżonych do tego, które stanowiło przedmiot zgłaszanej do Projektu innowacji. Kolejnym dość częstym problemem był punkt związany z opisem potencjalnych nakładów inwestycyjnych i podaniem wstępnych danych finansowych zmodyfikowano formularz tak, aby dane finansowe były modelowane w ramach prac z doradcą biznesowym, na podstawie grup kosztów i przychodów identyfikowanych przez Pomysłodawcę. Przygotowywana w ramach fazy testowania modyfikacja proponowanych formularzy rekrutacyjnych miała na celu jeszcze lepsze dopasowanie do mogących pojawiać się problemów w toku zbierania informacji niezbędnych do wstępnej oceny pomysłu. Okazała się również bardzo istotna z punktu widzenia efektywnego wypełniania podstawowych danych dotyczących kamieni milowych w realizacji pomysłu. Praca nad przygotowaniem dokumentów, często w odczuciu Pomysłodawców, była także pierwszym doświadczeniem, które konfrontowało wartość oraz innowacyjność i prezentowanych przez nich pomysłów. Właściwa rekrutacja i stymulacja do pierwszego kroku w komercjalizacji to w ocenie Zespołu FNM, najważniejsze zadania dla ośrodka innowacji. Znacząco zmodyfikowane wzory formularzy rekrutacyjnych utrzymują efekt motywacyjny do działania i porządkujący postrzeganie pomysłu przez Pomysłodawcę. Dodatkowo zaproponowane przez Zespół FNM dokumenty niwelują efekt związany z faktem, iż często Pomysłodawcy są mocno skoncentrowani na stronie technicznej projektu, pomijając w ten sposób bardziej istotne z punktu widzenia sukcesu komercjalizacji aspekty związane z funkcjonowaniem rynku docelowego. Zaproponowany układ przenosi ciężar rozmów o potrzebnych zasobach i kompetencjach zespołu na etap pracy z ekspertami zewnętrznymi w kolejnych krokach na drodze komercjalizacji. Przetestowane przez nas modelowe formularze minimalizują również efekt związany z nieposiadaniem przez Pomysłodawców wystarczającej motywacji i przekonania o potencjale własnego pomysłu. Zainteresowanie komercjalizacją wśród naukowców wydaje się wzrastać ze względu na nadanie działaniom o takim charakterze znaczenia z punktu widzenia kariery akademickiej. Wdrożenie w określoną gałąź gospodarki pomysłów realizowanych w laboratoriach akademickich jest postrzegane jako zasadne/potrzebne, a nawet w wielu przypadkach niezbędne dla uzyskania kolejnych stopni awansu zawodowego. W odpowiedzi na powyższy aspekt przedstawiony poniżej zestaw narzędzi został zoptymalizowany pod kątem reakcji Pomysłodawców na znaczne obciążenie wiedzą i obowiązkami związanymi z przygotowaniem projektu inwestycyjnego. 230

5 II. WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZASTOSOWANIA I WYKORZYSTANIA NARZĘDZI REKRUTACYJNYCH I OCENIAJĄCYCH 1. Przewodnik dla pomysłodawcy ze sfery nauki jak zacząć? Współpraca z Pomysłodawcami ze świata nauki wykazała, iż znacząca większość osób z tej grupy odkładała decyzję o prezentacji posiadanego projektu/pomysłu ze względu na wewnętrzny lęk przed procesem preinkubacji oraz brakiem wyobrażenia czego oczekuje ekosystem inwestycyjny. Zespół FNM zebrał zagadnienia najczęściej pojawiające się w trakcie spotkań rekrutacyjnych i informacyjnych w ramach fazy testowania w Projekcie. Dodatkowo zebrane zostały zwarte informacje o formach i konsekwencjach prowadzenia działalności gospodarczej w wybranej formie prawnej. Opisane powyżej informacje, ujęte w formie zbiorczego opracowania tj. krótki podręcznik, broszura przybliżą Pomysłodawcom najistotniejsze zagadnienia, od których uzależniają decyzję o rozpoczęciu procesu komercjalizacji. Modelowy zakres informacji do ujęcia w opracowaniu dla Pomysłodawców przedstawiono w Załączniku nr 1 do podręcznika nr I pt.: Materiały informacyjne i instruktażowe przeznaczone dla Pomysłodawców i ośrodków innowacji. 2. Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy jest jednym z pierwszych dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia współpracy z danym Pomysłodawcą. Dane wprowadzane do formularza, poza walorami informacyjno-komunikacyjnymi, dostarczają wiedzy na temat dotychczasowej aktywności zawodowej pomysłodawcy, jego specjalizacji zawodowej oraz zgłaszanych rozwiązań innowacyjnych. Katalogowanie danych Pomysłodawców oraz zgłaszanych przez nich rozwiązań innowacyjnych mieści się w kompetencjach zarówno proponowanego centrum kompetencji, jak i inkubatora innowacyjności. Zaprezentowany w Załączniku nr 3 do niniejszego opracowania modelowy Formularz zgłoszeniowy został skorelowany z polami bazy danych stworzonej i zaprogramowanej w narzędziu informatycznym E-broker technologiczny. 3. Formularz Wstępnej Oceny Pomysłu Formularz Wstępnej Oceny Pomysłu jest dokumentem opisującym podstawowe założenia projektu zgłaszanego do ośrodka wspierającego komercjalizację innowacji. Zaproponowany układ i szczegółowość opisu zagadnień są wystarczające do preselekcji pomysłów oraz wyboru Pomysłodawców do rozmowy z analitykiem odpowiedzialnym za wstępną ocenę pomysłów. W trakcie fazy testowania dokonano znaczącej modyfikacji pierwotnie przyjętego wzoru formularza. Okazało się, iż zbyt specjalistyczny i rozbudowany formularz polaryzuje trzy główne postawy Pomysłodawców wobec komercjalizacji własnego pomysłu: a. Ambitni i zmotywowani do działania Pomysłodawcy dążą do odpowiedzenia na wszystkie zagadnienia własnymi siłami, traktując wypełnianie kolejnych pól jako pracę na wstępną wersją pomysłu efekt porządkujący postrzeganie pomysłu, dodatkowa motywacja; b. Pomysłodawcy mocno skoncentrowani na stronie technicznej projektu, wykwalifikowani eksperci wąskich specjalizacji nauk ścisłych, przyrodniczych i medycznych wypełniają formularz w częściach dotyczących opisu produktu/usługi efekt przekazania wybranych kompetencji ekspertom zewnętrznym, wzbudzenie wątpliwości; c. Pomysłodawcy nieposiadający wystarczającej motywacji i przekonania o potencjale własnego pomysłu rezygnują z wypełnienia formularza, zarzucając jednocześnie myślenie o komercjalizacji pomysłu efekt zniechęcenia/destrukcyjny. 231

6 Zaprezentowany w Załączniku nr 4 do niniejszego opracowania Modelowy Formularz Wstępnej Oceny Pomysłu jest optymalną propozycją dla tego typu dokumentu ponieważ: utrzymuje efekt opisany w punkcie a) powyżej, niweluje efekt opisany w punkcie b) powyżej, przenosząc ciężar rozmów o potrzebnych zasobach i kompetencjach zespołu na etap pracy z ekspertami zewnętrznymi, minimalizuje efekt opisany w punkcie c) powyżej. Wprowadzenie do fazy testowania zaproponowanego formularza znacząco przyspieszyło proces rekrutacji i osiągnięcie zakładanej liczby zgłoszeń pomysłów 100 szt. 4. Formularz Oceny Innowacyjnego Pomysłu Praktyka pokazuje, iż efektywnie działający ośrodek innowacji dokonuje rejestracji i przeglądu co najmniej kilkudziesięciu zgłoszeń od Pomysłodawców rocznie. Poziom zaangażowania zespołu prowadzącego centrum kompetencji lub inkubator innowacyjności na etapie wstępnej oceny pomysłów wymaga wystandaryzowania tego etapu. Przygotowanie rekomendacji do rozpoczęcia procesu pogłębionych analiz wymaga zestawienia, porównania i selekcji pomysłów pod kątem przyjętych kryteriów prowadzi to do stworzenia listy rankingowej, na podstawie której można wyselekcjonować zbiór najlepszych pomysłów oraz można opracować harmonogram preinkubacji wybranych pomysłów (tzw. pipeline). Zaproponowany, w Załączniku nr 5 do niniejszego dokumentu, modelowy zestaw kryteriów oceny zgłoszonych pomysłów innowacyjnych prowadzi do stworzenia efektywnego systemu oceny i selekcji pomysłów w optymalnym czasie poświęconym na dokonanie oceny. 5. Ankieta do wstępnej oceny motywacji pomysłodawców do komercjalizacji Pomysłodawcy gotowi do rozpoczęcia procesu komercjalizacji pomysłu mają często problem z określeniem swojej pozycji w projekcie inwestycyjnym oraz skonstruowaniem oczekiwań odnośnie planowanych korzyści własnych wynikających z realizacji projektu. Znacząca większość Pomysłodawców ze świata nauki posiada wysokie kompetencje dotyczące kontroli i rozwoju technologii. Jednak prowadzenie działalności gospodarczej wymagać będzie od Pomysłodawców interakcji z pracownikami, współpracownikami i podmiotami zewnętrznymi. Ocena kompetencji i zdolności Pomysłodawcy do prowadzenia działalności gospodarczej jest jednym z kluczowych aspektów modelowania przedsięwzięcia inwestycyjnego. Zaproponowany, w Załączniku nr 6 do niniejszego dokumentu, modelowy zestaw kryteriów oceny motywacji i postaw Pomysłodawców został opracowany przy współpracy z doświadczonym psychologiem biznesu/trenerem rozwoju. Wyniki zebrane w oparciu o proponowaną ankietę stanowią istotne uzupełnienie oceny kompetencji zespołu dedykowanego do prowadzenia projektu inwestycyjnego. 232

7 III. ZAŁĄCZNIKI Załącznik nr 1 - Modelowa prezentacja inwestorska wraz z pytaniami pomocniczymi ułatwiającymi Pomysłodawcy zestawianie informacji; Załącznik nr 2 - Modelowy arkusz oceny prezentacji inwestorskiej; Załącznik nr 3 - Modelowy formularz zgłoszeniowy; Załącznik nr 4 - Wzór formularza Wstępnej Oceny Pomysłu; Załącznik nr 5 - Wzór formularza: Oceny Biznesowej Pomysłu na podstawie przeglądu analitycznego; Załącznik nr 6 - Wzór formularza: Ankieta do wstępnej oceny motywacji pomysłodawców do komercjalizacji; 233

8

Narzędzia informatyczne przeznaczone dla ośrodków innowacji

Narzędzia informatyczne przeznaczone dla ośrodków innowacji Rozdział V. Narzędzia informatyczne przeznaczone dla ośrodków innowacji Produkt finalny projektu innowacyjnego testującego pn.: Innowacje Przyszłością Regionu Spis treści I. WPROWADZENIE..................................................274

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA PRODUKTU FINALNEGO PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO PI NAWIKUS INNOWACYJNA METODA MONITORINGU KONTRAKTOWANYCH USŁUG SPOŁECZNYCH

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA PRODUKTU FINALNEGO PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO PI NAWIKUS INNOWACYJNA METODA MONITORINGU KONTRAKTOWANYCH USŁUG SPOŁECZNYCH ZAŁĄCZNIK NR 17 DO OPISU PRODUKTU FINALNEGO EWALUACJA ZEWNĘTRZNA PRODUKTU FINALNEGO PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO PI NAWIKUS INNOWACYJNA METODA MONITORINGU KONTRAKTOWANYCH USŁUG SPOŁECZNYCH Kraków,

Bardziej szczegółowo

Metodologia wdrażania modelu zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Materiały dla kadry TORUŃ 2014. menadżerskiej

Metodologia wdrażania modelu zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Materiały dla kadry TORUŃ 2014. menadżerskiej Metodologia wdrażania modelu zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Materiały dla kadry TORUŃ 2014 menadżerskiej Materiał opracowany w ramach projektu Różnorodność procentuje, realizowanego przez

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DZIAŁANIAMI UPOWSZECHNIAJĄCYMI I WŁĄCZAJĄCYMI

ZARZĄDZANIE DZIAŁANIAMI UPOWSZECHNIAJĄCYMI I WŁĄCZAJĄCYMI S t r o n a 1 ZARZĄDZANIE DZIAŁANIAMI UPOWSZECHNIAJĄCYMI I WŁĄCZAJĄCYMI PORADNIK DLA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCYCH I i II STOPNIA Krajowa Instytucja Wspomagająca Poradnik powstał z uwzględnieniem rekomendacji

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Jak założyć i rozwijać Centrum Transferu Wiedzy? Przewodnik użytkownika

Jak założyć i rozwijać Centrum Transferu Wiedzy? Przewodnik użytkownika Jak założyć i rozwijać Centrum Transferu Wiedzy? Przewodnik użytkownika SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 CENTRUM TRANSFERU WIEDZY (CTW)... 5 WIZJA I MISJA... 5 CHARAKTER DZIAŁALNOŚCI CTW... 6 KRÓTKIE PODSUMOWANIE...

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Międzyresortowy program szkoleniowy

Międzyresortowy program szkoleniowy Międzyresortowy program szkoleniowy Zamawiający: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Wykonawcy: Instytut Rozwoju Biznesu sp. z o.o. Evaluation for Government Organizations s.c. Warszawa, październik 2014

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN

PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN KRAKÓW 2012 WSTĘP Kształcenie jest kluczową inwestycją społeczną,

Bardziej szczegółowo

Inwestujemy w Waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Inwestujemy w Waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Inwestujemy w Waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki PODRĘCZNIK STANDARDU ŚWIADCZENIA NOWEJ USŁUGI DORADCZEJ O CHARAKTERZE PROINNOWACYJNYM AUDYTU POTRZEB MARKETINGOWYCH [Podręcznik dystrybuowany

Bardziej szczegółowo

INTERNALIZATOR MECHANIZM WZMACNIAJĄCY ZAANGAŻOWANIE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRACOWNIKÓW

INTERNALIZATOR MECHANIZM WZMACNIAJĄCY ZAANGAŻOWANIE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRACOWNIKÓW W yz w a l a n i e p r z e d s iębi o r c z ości i zaangażow a n i a t e c h n i k ów I N T E R N AL I Z AT O R U D A- P O K L. 0 2. 0 1. 0 1-0 0-0 1 5 / 1 2-0 1 INTERNALIZATOR MECHANIZM WZMACNIAJĄCY ZAANGAŻOWANIE

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 2013 Każdy pracownik jest ważny - doświadczenia projektu Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości za rok 2007 Każdy pracownik jest ważny doświadczenia projektu Niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych. Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych

Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych. Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych Przygotowane opracowanie powinno dawać odpowiedź na pytanie, jak

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO. Analiza, testowanie nowych metod zarządzania różnorodnością w przedsiębiorstwie

STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO. Analiza, testowanie nowych metod zarządzania różnorodnością w przedsiębiorstwie STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Temat innowacyjny: Analiza, testowanie nowych metod zarządzania różnorodnością w przedsiębiorstwie Nazwa projektodawcy: Polska Konfederacja Pracodawców

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie 3 Spis dobrych praktyk 7 3 Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji rządowej Nowoczesne zarządzanie organizacją 45

Spis treści Wprowadzenie 3 Spis dobrych praktyk 7 3 Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji rządowej Nowoczesne zarządzanie organizacją 45 Spis treści 1 Wprowadzenie 3 1.1 Wstęp 3 1.2 Na czym polegał projekt 3 2 Spis dobrych praktyk 7 3 Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji rządowej 9 3.1 Model kompetencyjny 9 3.2 Zarządzanie przez

Bardziej szczegółowo

Projekt: Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia

Projekt: Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia Projekt: Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia Wprowadzenie 1 Projekt pn. Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia, przygotowany przez Departament

Bardziej szczegółowo

Metodologia realizacji Audytu Potrzeb Rozwojowych

Metodologia realizacji Audytu Potrzeb Rozwojowych Metodologia realizacji Audytu Potrzeb Rozwojowych Opracowanie powstało w ramach projektu Sieć Kreatywnego Biznesu Gdańsk 2012r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej dokonanej w dniach 23-25 listopada 2012 roku przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w składzie:

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego

Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego Temat innowacyjny: Nowy model kształcenia przez całe życie w tym integrowanie funkcjonowania modeli kształcenia ustawicznego. Nazwa projektodawcy:

Bardziej szczegółowo

PROJEKTEM Definicja zarządzania projektem

PROJEKTEM Definicja zarządzania projektem Program Rozwoju Instytucjonalnego MS P MAŁOPOLSKA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ AKADEMII EKONOMICZNEJ W KRAKOWIE PROGRAM ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO WEWNĄTRZ: ZARZĄDZANIE Definicja projektu PROJEKTEM Definicja

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO. Koszalin 2011

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO. Koszalin 2011 CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO Tytuł projektu: Temat innowacyjny: Nazwa projektodawcy: Numer umowy: Wybierz Przyszłość innowacyjne narzędzia wspomagające interwencję

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO PI MODEL ADAPTACYJNEGO TRANSFERU ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH I EKSPERCKICH: MATRIX

STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO PI MODEL ADAPTACYJNEGO TRANSFERU ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH I EKSPERCKICH: MATRIX Strona - 0 - STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO PI MODEL ADAPTACYJNEGO TRANSFERU ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH I EKSPERCKICH: MATRIX Temat innowacyjny: Wzmocnienie współpracy przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

1. Proces komercjalizacji wynalazków i badań naukowych

1. Proces komercjalizacji wynalazków i badań naukowych Spis treści Wstęp 5 1. Proces komercjalizacji wynalazków i badań naukowych 6 2. Rola przedsiębiorcy w procesie komercjalizacji 10 Podsumowanie 12 3. Zasady oceny technologii w celu jej komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Opracowanie: Zespół ResPublic sp. z o.o. przy współpracy pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego. Kraków, maj 2011 I. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne

Projekty innowacyjne Program Operacyjny Kapitał Ludzki KRAJOWA INSTYTUCJA WSPOMAGAJĄCA Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców PO KL (wersja robocza) Sierpień 2009 Spis treści Spis treści... 2 1. Projekt innowacyjny...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych pod redakcją macieja Świeżego www.wup-krakow.pl 1 Przewodnik po Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych Opracowanie

Bardziej szczegółowo