Regulamin rekrutacji do projektu AKTYWATORIUM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin rekrutacji do projektu AKTYWATORIUM"

Transkrypt

1 Regulamin rekrutacji do projektu AKTYWATORIUM 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji do projektu zatytułowanego AKTYWATORIUM (zwanego dalej projektem) dofinansowanego ze środków Obywatelskich Projekt realizowany jest od 4 maja do 30 października 2015 roku przez Fundację Głowa do góry (zwaną dalej Fundacją), z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 80/ Głównym celem projektu jest wzrost zaangażowania łódzkiej młodzieży szkolnej w życie społeczne i obywatelskie. 4. Projekt został podzielony na 4 etapy: a) Integratorium. Ta częśd projektu obejmuje 4-dniowy wyjazd integracyjno-aktywizujący, który odbędzie się w II połowie lipca 2015, podczas którego zaplanowano integrację uczestników połączoną ze wzmacnianiem kompetencji miękkich i wprowadzeniem do tematyki życia publicznego (mechanizmy finansowania aktywności obywatelskiej, zapoznanie z programami grantowymi itp.). b) Projektorium. Ten etap obejmuje rozwijanie pomysłów inicjatyw własnych przy wsparciu doradców biznesowych (po 5 godzin na grupę, w okresie lipiec/sierpieo 2015 roku), a także wzmacnianie praktycznej wiedzy uczestników z zakresu wypełniania dokumentów aplikacyjnych. c) Laboratorium. Ta częśd obejmuje 3-dniowy wyjazd pod koniec sierpnia 2015 roku, podczas którego zostanie poruszona następująca tematyka: wprowadzenie do III sektora (NGO), wolontariat międzynarodowy, sprawczośd społeczna, aktywnośd obywatelska. Dodatkowo zaplanowano spotkanie z przedstawicielem organizacji pozarządowej założonej przez osoby młode.

2 d) Aktywatorium. Podczas trwania tego etapu uczestnicy stworzą w szkołach Młodzieżowe Aktywatoria Kapitału Społecznego MAKS (wrzesieo/październik 2015 roku), które mogą stad się inkubatorami aktywności i kreatywności. W punktach MAKS liderzy, dzięki zdobytym umiejętnościom, będą mogli pomagad rówieśnikom realizowad pomysły i aktywizowad swoich kolegów, a także będą mogli organizowad eventy np. dzieo z budżetem obywatelskim, imprezy szkolne, akcje charytatywne, pikniki i in. 5. Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny. 6. Proces rekrutacji będzie przeprowadzad kadra projektu. 7. Każdy z uczestników projektu po jego zakooczeniu otrzymuje certyfikat potwierdzający przebyte szkolenia. 8. Biuro projektu mieści się w siedzibie Fundacji, przy ul. Pomorskiej 80/13 w Łodzi. 9. Z biurem projektu można kontaktowad się drogą poczty elektronicznej wysyłając wiadomośd na adres lub telefonicznie pod numerem Strona internetowa projektu znajduje się pod adresem w zakładce AKTYWATORIUM. 2 Rekrutacja 1. Rekrutacja będzie prowadzona w okresie od 15 maja do 10 lipca 2015 roku. 2. Rekrutacja podzielona będzie na etap naboru i etap doboru. 3. Rekrutacja ma na celu wybór 30 uczestników - uczniów klas pierwszych lub drugich z 6 szkół ponadgimnazjalnych, po 5 uczestników z każdej szkoły. 3 Etap naboru 1. Etap naboru trwał będzie do 20 czerwca 2015 roku.

3 2. Promocja projektu i przekazanie informacji na temat warunków uczestnictwa prowadzona będzie poprzez: a) Umieszczenie plakatów z informacjami na temat prowadzonego naboru na tablicach informacyjnych w szkołach; b) Spotkania informacyjno-rekrutacyjne w szkołach, podczas których będą rozdawane ulotki informujące o projekcie oraz formularze zgłoszeniowe; c) Stronę internetową i informacje zawarte na stronie internetowej Fundacji w zakładce Aktywatorium oraz na fanpage-u na Facebooku; 3. Formularze zgłoszeniowe dostępne będą w biurze projektu, na stronie internetowej projektu oraz na fanpage-u na Facebooku; 4. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnid czytelnie, podpisad oraz do dnia 20 czerwca 2015 roku przekazad kadrze projektu (podczas spotkania informacyjno-rekrutacyjnego), złożyd w biurze projektu lub przesład em. W przypadku przesłania formularza em kandydat zobowiązany jest do podpisania go podczas rozmowy kwalifikacyjnej. 4 Etap doboru: 1. Etap doboru trwał będzie od 21 czerwca 2015 r. do 10 lipca 2015 roku. 2. Etap doboru polegał będzie na: a) przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami, którzy złożyli formularz zgłoszeniowy. - Kandydat przychodząc na rozmowę kwalifikacyjną musi przynieśd ze sobą zgodę na uczestnictwo w projekcie podpisaną przez swoich rodziców oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. - Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat poproszony zostanie o wypełnienie testów kompetencji. - Na ocenę koocową kompetencji kandydata składad się będą zsumowane punkty uzyskane z pytao zawartych w formularzu oraz z testów kompetencji.

4 - Przy ocenie kandydatów będą brane pod uwagę czynniki takie jak: motywacja, zdolności przywódcze, wytrwałośd w realizacji celów, poziom zdeterminowania, kreatywnośd, zainteresowanie sprawami obywatelskimi, zaangażowanie w inicjatywy lokalne itp. b) Stworzeniu list rankingowych aktywności szkół. Aktywnośd szkoły rozumie sie jako ilośd zgłoszeo uczniów z danej szkoły do projektu. Podstawowym warunkiem wpisania szkoły na listę rankingową jest zgromadzenie 5 uczniów (kandydatów) chętnych do wzięcia udziału w projekcie, uczęszczających do danej szkoły. c) Stworzeniu list rankingowych kompetencji kandydatów z poszczególnych szkół na podstawie ocen koocowych kompetencji kandydata. Najwyższą pozycję w rankingu otrzymają kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów (najwyższą ocenę koocową). d) Zakwalifikowaniu do projektu 6 szkół z listy rankingowej które pod kątem aktywności wypadły najsłabiej tj. zgłosiło się z nich najmniej uczniów (lecz nie mniej niż regulaminowe minimum, tj. 5 osób). e) Zakwalifikowaniu do projektu po 5 uczestników z zakwalifikowanych szkół na podstawie listy rankingowej kompetencji kandydatów. f) Wpisaniu pozostałych osób z list rankingowych zakwalifikowanych szkół na listę rezerwową uczestników. g) Poinformowaniu kandydatów o wynikach rekrutacji em lub telefonicznie. 5 Postanowienia końcowe 1. W przypadku niezgłoszenia się odpowiedniej ilości kandydatów do 20 czerwca 2015 roku termin przyjmowania formularzy zgłoszeniowych może zostad przedłużony. 2. Uczestnik projektu ma obowiązek powiadomienia Fundacji o wszystkich zmianach w danych przekazanych podczas procesu rekrutacyjnego. 3. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zakooczenia postępowania rekrutacyjnego w przypadku wyczerpania miejsc.

5 4. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej i wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia. 5. Sprawy nieregulowane niniejszym Regulaminem są rozstrzygane przez Fundację. 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 maja 2015 roku.

REGULAMIN REKRUTACJI. w ramach projektu nr WND-POKL.08.02.01-12-009/10. Naukowa Akademia Biznesu. Przepisy ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI. w ramach projektu nr WND-POKL.08.02.01-12-009/10. Naukowa Akademia Biznesu. Przepisy ogólne REGULAMIN REKRUTACJI w ramach projektu nr WND-POKL.08.02.01-12-009/10 Naukowa Akademia Biznesu 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji na bezpłatne szkolenia realizowane w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin projektu do udziału w projekcie pt. Czas zmian nr POKL.08.01.02-14-018/14, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Załącznik 1 do umowy szkoleniowej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Definicje a) POKL należy przez to rozumieć Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Czas na pracę współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLENIA. 1 Definicje

REGULAMIN SZKOLENIA. 1 Definicje REGULAMIN SZKOLENIA organizowanego w ramach projektu pn. Postaw na jakość realizacja Strategii Rozwoju Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Niniejszy regulamin określa możliwość uczestnictwa w ramach Projektu Nowe kwalifikacje i umiejętności dla e-handlu, Nr Projektu: WND POKL080101-20-091/09 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków,

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowo- doradczym Zasady zakładania i prowadzenia PES w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od 30 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Zadanie: Jedyna taka mama, jedyny taki tata, jedyne takie dziecko współfinansowane jest ze środków Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

Zadanie: Jedyna taka mama, jedyny taki tata, jedyne takie dziecko współfinansowane jest ze środków Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Regulamin realizacji zadania: Jedyna taka mama, jedyny taki tata, jedyne takie dziecko 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki naboru i udzielania wsparcia w ramach zadania: Jedyna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KWALIFIKACJI DO PROJEKTU MISJA PRZYRODA-ZIELONE SZKOŁY W PARKACH NARODOWYCH

REGULAMIN KWALIFIKACJI DO PROJEKTU MISJA PRZYRODA-ZIELONE SZKOŁY W PARKACH NARODOWYCH REGULAMIN KWALIFIKACJI DO PROJEKTU MISJA PRZYRODA-ZIELONE SZKOŁY W PARKACH NARODOWYCH 1/12/2014 Informacje ogólne Projekt Misja Przyroda - Zielone Szkoły w Parkach Narodowych jest skierowany do uczniów

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin konkursu. stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin konkursu stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu:

Bardziej szczegółowo

Realizacja budżetu obywatelskiego w Rudzie Śląskiej Raport z monitoringu

Realizacja budżetu obywatelskiego w Rudzie Śląskiej Raport z monitoringu Realizacja budżetu obywatelskiego w Rudzie Śląskiej Raport z monitoringu Opracowanie: Grzegorz Wójkowski Katowice, luty 2015 r. Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides 1 Stowarzyszenie Aktywności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Czas MenedŜera

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Czas MenedŜera REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Czas MenedŜera Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie pt. Czas MenedŜera realizowanym przez Prospero Business Training

Bardziej szczegółowo

Regulamin przystąpienia do Programu Uwaga! Dobry Pies! Rozdział I. Przepisy ogólne

Regulamin przystąpienia do Programu Uwaga! Dobry Pies! Rozdział I. Przepisy ogólne Regulamin przystąpienia do Programu Uwaga! Dobry Pies! Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin określa procedurę i zasady przystąpienia do programu edukacyjnego Uwaga! Dobry Pies, określanego dalej w regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ekstra Ekspert. Słownik pojęć

Regulamin Programu Ekstra Ekspert. Słownik pojęć Regulamin Programu Ekstra Ekspert 1 Słownik pojęć 1. Ekstra Karta możliwość wymiany punktów na udział w Kampanii. 2. Ekspert Miesiąca aktywny Uczestnik, wybierany przez Jury na zasadach wskazanych w 9

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości REGULAMIN KONKURSU Inżynier Przyszłości 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Inżynier Przyszłości zwany dalej ( Konkurs ) 2. Konkurs jest prowadzony przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Centrum Inicjatyw Obywatelsko Społecznych w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko

Bardziej szczegółowo

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS W 2010 r. Ośrodek Pomocy Społecznej był realizatorem dwóch projektów: I. Czas na zamianę program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ WARSAW STARTUP GAME 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1.

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ WARSAW STARTUP GAME 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ WARSAW STARTUP GAME 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Gra gra miejska Warsaw Startup Game prowadzona na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA 22.2.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 51/17 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW EACEA/10/14 Program Erasmus+ Akcja 3: Wsparcie w reformowaniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu Wydanie z dnia 21.09.2010r. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki oraz proces

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO ROZWÓJ MOJEJ MAŁEJ OJCZYZNY INFORMACJE OGÓLNE CELE KONKURSU WARUNKI UCZESTNICTWA

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO ROZWÓJ MOJEJ MAŁEJ OJCZYZNY INFORMACJE OGÓLNE CELE KONKURSU WARUNKI UCZESTNICTWA REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO ROZWÓJ MOJEJ MAŁEJ OJCZYZNY INFORMACJE OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu jest Poseł do Parlamentu Europejskiego Krystyna Łybacka. 2. Administratorem konkursu, danych osobowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Aplikacja Wymyśl Swój Miks / 2 jest dostępna za pośrednictwem strony marki Pepsi w serwisie Facebook: www.facebook.com/pepsipl oraz marki

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji NIVEA MEN zacznij działać 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej NIVEA MEN zacznij działać organizowanego za

Bardziej szczegółowo