Małgorzata Szulczewska Dyrektor ds. ubezpieczeń grup zawodowych, SAGA Brokers Sp. z o.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Małgorzata Szulczewska Dyrektor ds. ubezpieczeń grup zawodowych, SAGA Brokers Sp. z o.o."

Transkrypt

1 Granice odpowiedzialności cywilnej pośrednika przy obsłudze kupującego Małgorzata Szulczewska Dyrektor ds. ubezpieczeń grup zawodowych, SAGA Brokers Sp. z o.o. ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE OBJĘTE UBEZPIECZENIEM OBOWIĄZKOWYM Zakres obowiązkowego ubezpieczenia OC Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna pośrednika w obrocie nieruchomościami za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania, przy czym znacznie częściej roszczenia dotyczą zaniechań. Roszczenia dotyczyć mogą działań/zaniechań ubezpieczonego lub w przypadku gdy wykonuje on czynności pośrednictwa przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, również działań/zaniechań tych osób. Roszczenie powstałe w wyniku działania osoby pracującej pod nadzorem kierowane jest do ubezpieczonego, który za tę osobę ponosi odpowiedzialność cywilną. Niewłaściwe działanie musi mieć związek z wykonywaniem czynności pośrednictwa. Istnieje zatem ryzyko, że pośrednik dążąc do maksymalnie kompleksowej obsługi klienta, wykona na jego rzecz czynności z przekroczeniem zakres uprawnień zawodowych (szczególnie niebezpieczne jest udzielanie porad o charakterze podatkowym). Odpowiedzialność cywilna pośrednika w takim przypadku zaistnieje, natomiast ubezpieczyciel uwolni się od odpowiedzialności gwarancyjnej, wskazując, że nieprawidłowe działanie nie jest czynnością pośrednictwa, a zatem nie mieści się w zakresie ochrony ubezpieczeniowej. Nieprawidłowe wykonanie umowy pośrednictwa musi nastąpić w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej (w okresie ubezpieczenia). Zatem w razie zgłoszenia roszczenia przez poszkodowanego uruchamiana będzie polisa z okresu wykonywania kwestionowanej umowy pośrednictwa (nawet sprzed 10 lat). Z punktu widzenia ochrony interesu majątkowego pośrednika (abstrahując od ustawowego obliga posiadania ubezpieczenia OC) istotne jest również zachowanie ciągłości polisowej. Jeśli choćby część czynności pośrednictwa wykonana zostanie w okresie przerwy pomiędzy polisami, ubezpieczyciel z pewnością nie omieszka skorzystać z tego, by odmówić wypłaty odszkodowania. Co ważne, suma gwarancyjna obowiązkowego ubezpieczenia OC pośrednika jest sumą na wszystkie zdarzenia. Przy jej wyborze należy mieć zatem na uwadze, że każda wypłata odszkodowania obniża wysokość sumy. Sumy, która powinna wystarczyć na pokrycie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych dotyczących wszystkich umów pośrednictwa wykonanych przez 12 miesięcy. A to stawia pod dużym znakiem zapytania zdolność kompensacyjną minimalnej sumy gwarancyjnej ( EUR).

2 ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE NIE OBJĘTE UBEZPIECZENIEM OBOWIĄZKOWYM Odpowiedzialność gwarancyjna ubezpieczyciela nie obejmuje szkód - polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzonych przez ubezpieczonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu, - wyrządzonych przez ubezpieczonego po pozbawieniu go licencji zawodowej, a także w okresie zawieszenia licencji zawodowej, chyba że szkoda jest następstwem wykonywania pośrednictwa w obrocie nieruchomościami przed pozbawieniem lub zawieszeniem licencji, - polegających na zapłacie kar umownych, - powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, aktów terroru, - powstałych wskutek winy umyślnej (Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych). Ważne: ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie szkody, o których mowa powyżej, z zastrzeżeniem wskazanych wyłączeń, bez możliwości umownego ograniczenia przez ubezpieczyciela wypłaty odszkodowania (brak franszyz redukcyjnych i integralnych, udziałów własnych). Ubezpieczalny stopień zawinienia Nie skupiając się w niniejszym opracowaniu na trudnościach związanych z oceną stopnia przewinienia ubezpieczonego (zaniedbanie, niedbalstwo, rażące niedbalstwo, wina umyślna), warto zwrócić uwagę na fakt, że jedynie wina umyślna ubezpieczonego pośrednika dyskwalifikuje możliwość uruchomienia ochrony polisowej. Wszystkie pozostałe zachowania, z rażącym niedbalstwem włącznie, podlegają ochronie i umożliwiają dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w ramach umowy ubezpieczenia obowiązkowego. Dotyczy to zarówno rażącego niedbalstwa pośrednika, jak i osób, za które ponosi odpowiedzialność. Celem ustawodawcy było zabezpieczenie w ten sposób wyłącznie interesu osoby poszkodowanej, a nie profesjonalisty zobowiązanego do szczególnej staranności zawodowej. Z tego też względu ubezpieczycielowi, na mocy zapisów Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, przysługuje prawo dochodzenia od rażąco niedbałego sprawcy szkody zwrotu wypłaconego odszkodowania. SAGA Brokers konstruując program ubezpieczeniowy dla PFRN, zadbała rzecz jasna, aby ubezpieczyciele tego prawa się zrzekli. W ofercie rynkowej standardem to nie jest. Roszczenie regresowe przysługuje ubezpieczycielowi również w przypadku, gdy szkoda została wyrządzona przez pośrednika lub osobę, za którą ponosi on odpowiedzialność, w stanie po użyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii. Roszczenie regresowe ubezpieczycielowi przysługuje.

3 SKŁADOWE ROSZCZENIA Roszczenie odszkodowawcze poszkodowanego składać się może z kilku elementów. Obserwujemy wzrost świadomości klientów w tym zakresie oraz coraz większą powszechność w zakresie korzystania z usług profesjonalnych pełnomocników, którzy formułują roszczenia w imieniu poszkodowanych. Poszkodowani roszczą o pokrycie: 1. rzeczywistego uszczerbku majątkowego (w tym również różnego rodzaju poniesionych kosztów, np. kosztów dojazdu, kosztów sporządzenia nieważnej umowy, kosztów tłumacza przysięgłego), 2. utraconych korzyści, oczekiwanych a nieosiągniętych w wyniku niewykonania zobowiązania przez pośrednika (np. w postaci odsetek od lokaty bankowej, na której ulokowaliby pieniądze czy też czynszu najmu, jaki uzyskiwaliby z nabytej nieruchomości), 3. odsetek ustawowych od roszczonej kwoty (od dnia wyrządzenia szkody do dnia wypłaty odszkodowania), 4. zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych (do niedawna jeszcze uznawano, że zadośćuczynienie dotyczy wyłącznie szkód osobowych i odpowiedzialności cywilnej deliktowej, pojawiły się jednak orzeczenia, z których wynika, że nie ma przeszkód, by zadośćuczynienia dochodzić również z tytułu odpowiedzialności kontraktowej); w naszej praktyce likwidacyjnej pojawiło się roszczenie o zadośćuczynienie z tytułu naruszenia dóbr osobistych poprzez nieusunięcie z portalu internetowego ogłoszenia o sprzedaży nabytego mieszkania). W wielu przypadkach roszczenia poszkodowanych sprowadzają się do żądania zwrotu prowizji. Jest to działanie nieprawidłowe, bowiem wynagrodzenie pozostaje poza stosunkiem odszkodowawczym i ubezpieczyciele są zgodni co do tego, że wynagrodzenie sprawcy szkody nie jest elementem odszkodowania. W razie nienależytego wykonania zobowiązania jest ono świadczeniem nienależnym, które winno być zwrócone drugiej stronie. Uznać należy zatem, że roszczenie sformułowane jako żądanie zwrotu prowizji pośrednika spotka się każdorazowo z odmową wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela. Jednocześnie warto pamiętać, że zwrot prowizji przez pośrednika częstokroć jest dla poszkodowanego sygnałem, że pośrednik czuje się winny i zachęca do formułowania dalszych roszczeń. Dodatkowe koszty pokrywane przez ubezpieczyciela W granicach sumy gwarancyjnej ubezpieczenia obowiązkowego OC ubezpieczyciel jest obowiązany zwrócić ubezpieczającemu uzasadnione okolicznościami zdarzenia koszty poniesione w celu zapobieżenia zwiększeniu (uwaga: nie powstaniu, a jedynie zwiększeniu) szkody. W granicach sumy gwarancyjnej ubezpieczenia obowiązkowego OC ubezpieczyciel jest obowiązany również zrefundować niezbędne koszty obrony w postępowaniu karnym i koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu cywilnym, podjętych na polecenie lub za zgodą ubezpieczyciela. Określenie niezbędne koszty oznacza w praktyce refundację kosztów nie w rzeczywistej wysokości, lecz według stawek wynikających z rozporządzenia (ustalonych na poziomie

4 ocenianym jako niewystarczający do poprowadzenia skomplikowanej lub wysokiej kwotowo sprawy). Stąd istotne staje się wystąpienie do ubezpieczyciela o akceptację określonego poziomu kosztów zastępstwa jeszcze przed ich poniesieniem. Eliminuje to również ewentualny zarzut, że postępowanie nie było prowadzone za zgodą ubezpieczyciela. KTO ZGŁASZA ROSZCZENIA DO POŚREDNIKÓW? Jeszcze do niedawna wśród roszczących występowali wyłącznie kupujący. Tendencja ta jednak uległa pewnej zmianie i mimo przeważającej liczby poszkodowanych kupujących (lub najemców) odnotowujemy przypadki, w których pośrednicy swym działaniem wyrządzają szkodę sprzedającym (lub wynajmującym). Jeśli analizować zgłaszane roszczenia pod kątem posiadania/nieposiadania przez pośrednika umowy z klientem, widać, że zdecydowana większość roszczeń zgłaszana jest z tytułu odpowiedzialności kontraktowej w ramach zawartej z poszkodowanym umowy. Nie jest jednak wykluczona możliwość zgłoszenia roszczenia przez osobę nieposiadającą umowy z pośrednikiem z tytułu szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym (odpowiedzialność deliktowa) podczas wykonywania umowy pośrednictwa zawartej z inną osobą. Przykłady takich roszczeń zostaną omówione w dalszej części opracowania. PRZYKŁADOWE ROSZCZENIA SPRZEDAJĄCYCH/WYNAJMUJĄCYCH Szkoda nr 1 Pośrednik świadczy na rzecz właściciela centrów handlowych usługi w zakresie obsługi umów najmu powierzchni komercyjnych; przy przedłużaniu umów z dotychczasowym najemcą zostaje fałszywie poinformowany przez jego (byłego, bo zwolnionego za działanie na szkodę firmy) pełnomocnika, że jest upoważniony do reprezentacji oraz negocjowania nowej umowy, przedłużenia istniejących umów najmu; w ostatniej chwili pełnomocnik informuje, że nowe umowy najmu podpisze spółka, jak twierdzi, powiązana z dotychczasowym najemcą (a w rzeczywistości spółka będąca jego własnością, którą założył w chwilę po zwolnieniu); pośrednik nie sprawdza dokumentów i doprowadza do zawarcia umów z niewłaściwym najemcą; wynajmujący nie chce zmiany najemcy i domaga się od pośrednika rozwiązania zaistniałej sytuacji; dotychczasowy najemca nie opuścił zajmowanych lokali, co generuje roszczenia (do wynajmującego) po stronie nowego najemcy, który nie osiąga zysków; sprawa w toku, roszczenie trakcie precyzowania; Szkoda nr 2 Pośrednik doprowadził do zawarcia umowy przedwstępnej (reprezentował obie strony transakcji) i przyjął do depozytu kwotę zł tytułem zadatku; do zawarcia umowy przyrzeczonej nie doszło; kupujący odstąpili od umowy z uwagi na niemożność uzyskania kredytu, z którego miał być finansowany zakup nieruchomości; w ich opinii nie jest to okoliczność zależna od nich (zwłaszcza, że brak decyzji kredytowej był początkowo spowodowany brakiem odpisu KW, który dostarczyć mieli poszkodowani, a uczynili to dopiero po upływie terminu do zawarcia umowy przyrzeczonej; następnie pogorszenie warunków kredytu m.in. poprzez obniżenie jego kwoty wskutek podwyższenia udziału własnego uniemożliwiło pokrycie całej ceny nieruchomości, a poszkodowani odmówili uregulowania w późniejszym terminie w gotówce brakującej części ceny); skoro nie ponoszą winy za brak finalizacji transakcji, wezwali pośrednika do zwrotu

5 uiszczonego zadatku; poszkodowani również zażądali kwoty zadatku, ponieważ do sprzedaży nie doszło w ich opinii z winy leżącej po stronie kupujących; wobec stanowiska pośrednika, że kupujący mieli podstawę, by od umowy odstąpić i faktu, że dokonał zwrotu zadatku na rzecz kupujących, poszkodowani (sprzedający) skierowali sprawę na drogę sądową i wygrali; pośrednik był depozytariuszem zadatku (czyli dzierżycielem własności powodów, skoro własność zadatku przeszła na poszkodowanych z chwilą wręczenia); w związku z powyższym pośrednik był jedynie wykonawcą woli poszkodowanych i nie przysługiwało mu żadne uprawnienie do wykonania jakiejkolwiek dyspozycji dotyczącej zadatku, złożonej przez kupujących; w razie ewentualnych wątpliwości pośrednik powinien był złożyć zadatek do depozytu sądowego; wypłata odszkodowania: zł + odsetki + koszty strony przeciwnej zasądzone wyrokiem; Szkoda nr 3 Pośrednik doprowadził do transakcji zbycia mieszkania przez jego klienta; zbywca został wezwany do zwrotu bonifikaty udzielonej przy zakupie przedmiotowej nieruchomości jego spadkodawczyni z powołaniem na uchwałę sądu potwierdzającą zasadę spadkową wskazującą, że spadkobierca jest podmiotem, na który przechodzi ogół praw i obowiązków majątkowych zmarłego, które nie wygasły w chwili jego śmierci; pośrednik zapewniał, że wspomniana bonifikata nie będzie podlegała zwrotowi; w oparciu o opinię pośrednika - profesjonalisty poszkodowany zdecydował się na zbycie nieruchomości; zażądał tytułem odszkodowania zapłaty kwoty bonifikaty ( zł) wraz z odsetkami; pośrednik uznał roszczenie za bezzasadne. Stoi na stanowisku, że dochował należytej staranności przy świadczeniu usługi pośrednictwa, w szczególności podjął szereg działań mających na celu ustalenie istnienia lub nie obowiązku zwrotu bonifikaty; według jego wiedzy przy ostatecznej decyzji o sprzedaży mieszkania poszkodowany kierował się opinią notariusza; sprawa w toku; Szkoda nr 4 Pośrednik zawarł umowę pośrednictwa w wynajmie mieszkania, stanowiącego współwłasność dwóch sióstr, z których jedna działała w imieniu swoim i siostry (na mocy udzielonego pełnomocnictwa); po zawarciu umowy najmu siostra niebędąca klientem pośrednika sygnalizuje swoją szkodę polegającą na nieuzyskiwaniu stosownej do posiadanego prawa własności części czynszu z najmu (całość czynszu pobiera druga siostra) i zarzuca pośrednikowi niezachowanie należytej staranności, polegające na niezweryfikowaniu pełnomocnictwa i zawarciu umowy najmu z przekroczeniem pełnomocnictwa (pełnomocnictwo do jednorazowego zawarcia umowy najmu, które już dawno nastąpiło, zatem pełnomocnictwo wygasło); sprawa w toku, roszczenie niesprecyzowane; Szkoda nr 5 Z pośrednikiem zawarta została umowa pośrednictwa sprzedaży mieszkania, którego poszkodowana była współwłaścicielką; w umowie przedwstępnej sporządzonej u pośrednika zastrzeżono kary umowne w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki w zapłacie ceny oraz za uchybienie terminowi wydania lokalu. W umowie sporządzonej u notariusza znalazły się analogiczne zapisy; ponieważ poszkodowana nie chciała wydać lokalu, kupujący nie uregulowali całości ceny; poszkodowana złożyła wniosek o nadanie aktowi klauzuli wykonalności (w akcie znajdowało się oświadczenie o poddaniu się egzekucji z art kpc). Brakującą część ceny od kupujących wyegzekwował komornik; sąd uznał natomiast, że złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji nie dotyczy obowiązku zapłaty kary umownej; w związku z tym poszkodowana utraciła karę umowną za 213 dni opóźnienia w zapłacie ceny; błąd pośrednika, a następnie notariusza, polegał na tym, że zastrzeżono w umowie karę umowną na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania pieniężnego, co stoi w sprzeczności z art kc., skutkuje zatem nieważnością takiego postanowienia umownego; poszkodowana złożyła pozew przeciwko pośrednikowi i notariuszowi; sprawa w toku;

6 PRZYKŁADOWE ROSZCZENIA KUPUJĄCYCH/NAJEMCÓW Szkoda nr 6 Nie dopełniono obowiązku sprawdzenia stanu faktycznego wpisów w KW dotyczących działki (drogowej dojazdowej); kupujący wezwał pośrednika do zapłaty 2.419,06 PLN (dobrze udokumentował poniesione koszty: ubezpieczenie kredytu, opłata za wydanie zaświadczenia przez bank, usługi prawne i geodezyjne w postępowaniu o uzgodnienie treści KW z rzeczywistym stanem prawnym); wypłata odszkodowania w pełnej wysokości; Szkoda nr 7 Pośrednik na mocy umowy pośrednictwa kupna zaproponował do nabycia działkę budowlaną, nie sprawdzając wszystkich informacji na temat przebiegu sieci uzbrojenia; po nabyciu przedmiotowej nieruchomości okazało się, że przebiega przez nią fragment sieci kanalizacyjnej oraz kabel energetyczny, których położenie całkowicie uniemożliwia wykorzystanie zakupionej działki w celach budowlanych; w związku z powyższym poszkodowani wezwali pośrednika do pokrycia kosztów dostosowania działki do celów budowlanych (poprzez przeniesienie sieci kanalizacyjnej i podziemnej linii energetycznej); wypłata odszkodowania na podstawie faktur dokumentujących poniesione wydatki w kwocie zł; Szkoda nr 8 Pośrednik pośredniczy w sprzedaży dwóch lokali położonych obok siebie na zaadaptowanym poddaszu, będących w trakcie ostatnich prac remontowych; znajduje nabywcę zainteresowanego jednym z lokali; przedmiotem transakcji okazuje się być lokal sąsiedni w stosunku do tego, którego nabycie zadeklarowali kupujący; szkoda wynika z błędnego wskazania przez pośrednika numeru mieszkania; poszkodowani roszczą o koszty w wysokości zł poniesione na projekt aranżacji wnętrz (który nie pasuje do nabytego faktycznie mieszkania), odszkodowania dla firmy budowlanej, która miała wykonać prace wykończeniowe i została odwołana, koszty wykonania mebli na wymiar (niepasujących do nowego rozkładu wnętrz), koszty obsługi prawnej w niniejszej sprawie; ubezpieczyciel uznał częściowo wykazane koszty za podlegające refundacji (nie całkowity koszt aranżacji wnętrz, ale wyłącznie przeprojektowanie na potrzeby właściwego lokalu); sprawa w toku, klient musi udokumentować poniesione wydatki; Szkoda nr 9 Kupujący po nabyciu mieszkania zgłosili roszczenie z tytułu wady fizycznej, jaką jest ono dotknięte; z początkiem okresu grzewczego w mieszkaniu ujawniła się potliwość okien i grzyb na ścianach; według poszkodowanych pośrednik jako profesjonalista podczas oględzin mieszkania powinien zauważyć tego rodzaju mankamenty; odmowa wypłaty odszkodowania z uwagi na brak znamion zawinionego działania po stronie pośrednika, który nie działa jako rzeczoznawca majątkowy (w dodatku w momencie oględzin mieszkania wady nie były widoczne) i z uwagi na podpisane przez poszkodowanych oświadczenie o znajomości stanu technicznego mieszkania i niewnoszeniu co do niego zastrzeżeń; Szkoda nr 10 Pomiędzy pośrednikiem a poszkodowanym zawarta została umowa o pośrednictwo w kupnie kawalerki; pośrednik doprowadził do sfinalizowania transakcji, poszkodowany nie wnosił żadnych zastrzeżeń co do wadliwości wykonania usługi i uiścił należne pośrednikowi wynagrodzenie; po jakimś czasie zgłosił roszczenie o zwrot wpłaconej prowizji w związku z faktem nieusunięcia oferty sprzedaży mieszkania z portalu internetowego mimo kilkukrotnych żądań w tym zakresie; uznał on zobowiązanie z umowy o pośrednictwo za niewykonane i zażądał zwrotu prowizji;

7 określił swoje roszczenie jako żądanie zadośćuczynienia pieniężnego (zgodnego z art kc) za naruszenie dóbr osobistych i wskazał na celowe działanie pośrednika (według serwisu nie ma możliwości automatycznego przedłużania ogłoszenia bez uiszczania za nie opłat), mające na celu sztuczne poszerzenie (uatrakcyjnienie) oferty biura, które jednocześnie działa na jego szkodę poprzez zaniżanie ceny nabytej nieruchomości; pośrednik niezwłocznie po uzyskaniu od poszkodowanego sygnału o utrzymywaniu oferty sprzedaży nieruchomości w serwisie internetowym po sfinalizowaniu transakcji, podjął kroki mające na celu usunięcie oferty i nie może ponosić odpowiedzialności za (niezależne od niego) usterki techniczne programu obsługującego publikację nowych ofert; roszczenie zł; odmowa wypłaty odszkodowania (należyte wykonanie zobowiązania, niewykazanie naruszenia dóbr osobistych); Szkoda nr 11 Poszkodowana spółka zawarła umowę pośrednictwa w kupnie nieruchomości; doszło do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży udziałów we własności zabudowanej nieruchomości; poszkodowana spółka zamierzała wyodrębnić poszczególne lokale i sprzedać osobom trzecim; zawarła w tym celu szereg umów przedwstępnych, a dotychczasowych lokatorów usunęła; po zawarciu umów przedwstępnych okazało się, że poszkodowana spółka nie jest współwłaścicielem nieruchomości (budynek jest posadowiony bowiem również na innej działce geodezyjnej, która nie była przedmiotem transakcji) i nie może wyodrębnić lokali i przenieść ich własności na rzecz osób trzecich, z którymi zawarła umowy przedwstępne; w związku z powyższym zobowiązana była zapłacić tym osobom zadatki w podwójnej wysokości oraz umówione odszkodowania; utraciła zyski z uwagi na brak możliwości uzyskiwania dochodów z czynszu pozostałych lokali opuszczonych przez lokatorów, musiała też regulować opłaty eksploatacyjne za opuszczone lokale; spółka zobowiązana została do wszczęcia postępowania sądowego o zasiedzenie nieruchomości; poszkodowana stoi na stanowisku, że pośrednicy reprezentujący obie strony transakcji wadliwie ustalili rzeczywisty stan prawny nieruchomości, a tym samym nienależycie wykonali umowy; złożyła roszczenie do obu pośredników (z zawartej umowy do swojego pośrednika i z deliktu do pośrednika strony zbywającej); roszczenie: zł, sprawa w toku ( w sądzie); Szkoda nr 12 Pośrednik poszukiwał dla swojego klienta domu do nabycia; zbywca nie potrafił skompletować dokumentów, więc pośrednik postanowił sprawdzić nieruchomość w niestandardowy sposób (kartoteka budynku, wypis i wyrys), odstępując od weryfikacji pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie budynku; doprowadził do transakcji; PINB nakazał wstrzymanie robót i zalegalizowanie samowoli budowlanej; poszkodowani zgłosili roszczenie o pokrycie kosztów poniesionych w związku z koniecznością inwentaryzacji domu, wykonania projektu budowlanego oraz obsługi prawnej (wniesiono zażalenie na opłatę legalizacyjną); wypłata odszkodowania w pełnej wysokości, tj zł; jeśli nie uda się uniknąć opłaty legalizacyjnej ( zł), również ona zostanie pokryta z ubezpieczenia OC; seminarium Giżycko, 9-11 września 2011 r.

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa:

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

OC ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI Dr Maria Błoszczyńska mariabloszczynska@wp.pl. Warszawa 27.10.2015

OC ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI Dr Maria Błoszczyńska mariabloszczynska@wp.pl. Warszawa 27.10.2015 OC ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI Dr Maria Błoszczyńska mariabloszczynska@wp.pl Warszawa 27.10.2015 Ogólna charakterystyka odpowiedzialność cywilnej Odpowiedzialność cywilna zarządcy nieruchomości Podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających.

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej - Doradca Energetyczny

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej - Doradca Energetyczny Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej - Doradca Energetyczny Od 1 stycznia 2009 roku weszły w życie przepisy dotyczące obowiązku sporządzania

Bardziej szczegółowo

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Zakres ubezpieczenia PTU S.A. 1 PZU S.A. 2 Commercial Union 3 Hestia 4 Przedmiot ochrony Ochroną objęte są wypadki ubezpieczeniowe,

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... XI XIII XVII Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej...

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatora imprez masowych. Warszawa, 27 czerwca 2016 r.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatora imprez masowych. Warszawa, 27 czerwca 2016 r. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatora imprez masowych Warszawa, 27 czerwca 2016 r. Klasyfikacja imprez Imprezy podlegające ubezpieczeniu obowiązkowemu Imprezy nie objęte ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2008

INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2008 INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2008 Informacje ogólne W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. na rok 2008 zawierane są następujące ubezpieczenia: 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki

dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE, ŚWIADCZENIODAWCY ORAZ INNYCH OSÓB UDZIELAJĄCYCH TAKICH ŚWIADCZEŃ dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ 1 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności na podstawie przepisów kodeksu cywilnego,

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność umowna. obowiązek wykonania zobowiązania odpowiedzialność odszkodowawcza odsetki dodatkowe postanowienia umowy

Odpowiedzialność umowna. obowiązek wykonania zobowiązania odpowiedzialność odszkodowawcza odsetki dodatkowe postanowienia umowy Prawo umów 1 Odpowiedzialność umowna obowiązek wykonania zobowiązania odpowiedzialność odszkodowawcza odsetki dodatkowe postanowienia umowy 2 Kontraktowa odpowiedzialność odszkodowawcza Art. 471 Dłużnik

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie)

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) INFORMATOR UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. I AXA TuiR S.A. obowiązującej w roku 2011

Bardziej szczegółowo

Licencjonowani zarządcy nieruchomości podlegają obowiązkowi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności zawodowych.

Licencjonowani zarządcy nieruchomości podlegają obowiązkowi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności zawodowych. W Polsce jest ok. 15 tys. licencjonowanych zarządców nieruchomości; podlegają oni obowiązkowi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu czynności zawodowych. Licencjonowani zarządcy nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia:

Warunki ubezpieczenia: Polisa nr Okres ubezpieczenia: od 15.11.2015 00:00 do 14.11.2016 23:59 Ubezpieczyciel: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA Tymczasowy nr TP000086014 Dane Ubezpieczającego: Dane Ubezpieczonego:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul.

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a reprezentowanym przez Dyrektora mgr Lucynę Basta

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY Dnia r., w, pomiędzy: Panem/Panią, zam. w ( - ), ul., legitymującym się dowodem osobistym o numerze..., PESEL:, zwanym dalej Sprzedawcą

Bardziej szczegółowo

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Zawarta w dniu..................... r. w...................................... pomiędzy: (data) (miejscowość).................córką/synem...............zamieszkałą

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 26 maja 2015 r.

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 26 maja 2015 r. Sygn. akt III CZP 16/16 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 26 maja 2015 r. Czy zakładowi ubezpieczeń, który wypłacił odszkodowanie z tytułu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 21 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 21 kwietnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 88 5361 Poz. 499 499 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz

Bardziej szczegółowo

Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu. r. w Gorlicach w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zgodnie art.

Bardziej szczegółowo

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania PRAWO HANDLOWE Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania Powtórka z poprzednich zajęć Forma pisemna przewidziana dla celów dowodowych a forma pisemna pod rygorem nieważności

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1 z dnia 21 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1 z dnia 21 kwietnia 2011 r. Dodatek specjalny Wiadomości Turystyczne pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (22) 822 20 16, e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl www.wiadomosciturystyczne.pl

Bardziej szczegółowo

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują:

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: Załącznik nr 2 Draft/Wzór U M O W A W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: 1... - Z-ca Prezesa ds. Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia do kart bankowych (zwanych dalej OWU) oraz zapisów umowy nr 114/02/2007 Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Niewykonany kontrakt może zrealizować ktoś inny

Niewykonany kontrakt może zrealizować ktoś inny Niewykonany kontrakt może zrealizować ktoś inny Wierzyciel może wystąpić do sądu o upoważnienie go do wykonania konkretnej czynności, np. otynkowania warsztatu, na koszt jego dłużnika. Po udzieleniu takiego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011

INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 1. Podstawowe - polisa nr 07 KIRP/1/11 (a) charakter indywidualne, (b) okres ubezpieczenia od 01.01.2011 r. do 31.12.2011

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO www.fraternity.pl Wyciąg z przepisów kodeksu cywilnego

Załącznik nr 3 do REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO www.fraternity.pl Wyciąg z przepisów kodeksu cywilnego Załącznik nr 3 do REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO www.fraternity.pl Wyciąg z przepisów kodeksu cywilnego DZIAŁ II Rękojmia za wady Art. 556. (13) Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2015

INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2015 INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2015 1. Podstawowe - polisa nr 07 KIRP/1/15 (a) charakter indywidualne, (b) okres ubezpieczenia od 01.01.2015 r. do 31.12.2015

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY UBEZPIECZEŃ WARSZAWSKIEGO UNIWERSTYSTEU MEDYCZNEGO ROK AKADEMICKI 2016/2017. Ubezpieczenie NNW

PROGRAMY UBEZPIECZEŃ WARSZAWSKIEGO UNIWERSTYSTEU MEDYCZNEGO ROK AKADEMICKI 2016/2017. Ubezpieczenie NNW PROGRAMY UBEZPIECZEŃ WARSZAWSKIEGO UNIWERSTYSTEU MEDYCZNEGO ROK AKADEMICKI 2016/2017 Ubezpieczenie NNW Ubezpieczyciel: STU ERGO HESTIA SA Suma ubezpieczenia 40 000 zł ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Wypłata świadczeń

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy Zał. Nr 7 do SIWZ

Projekt umowy Zał. Nr 7 do SIWZ Projekt umowy Zał. Nr 7 do SIWZ UMOWA NR../ZT/2012. zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Art. 9.

Rozdział 2 Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Art. 9. Rozdział 2 Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego Art. 9. 1. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia lekarzy i lekarzy dentystów

Ubezpieczenia lekarzy i lekarzy dentystów Ubezpieczenia lekarzy i lekarzy dentystów Podstawy prawne, zakres i produkty ubezpieczenia Marta Klimkowska-Misiak Przewodnicząca zespołu ds. ubezpieczeń Naczelnej Rady Lekarskiej Agenda 1. Definicja pojęcia

Bardziej szczegółowo

Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM

Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM Załącznik nr 7 do Instrukcji Sprzedaży ubezpieczeń na życie oraz majątkowych Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM W każdym przypadku wystąpienia szkody, ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

WYKUP GRUNTU Z 98% BONIFIKATĄ w Spółdzielni Mieszkaniowej WIDOK. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wykupu gruntu.

WYKUP GRUNTU Z 98% BONIFIKATĄ w Spółdzielni Mieszkaniowej WIDOK. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wykupu gruntu. WYKUP GRUNTU Z 98% BONIFIKATĄ w Spółdzielni Mieszkaniowej WIDOK Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wykupu gruntu. INFORMACJE PODSTAWOWE Kraków, 20. 10. 2014r. 1) Pyt.: Kogo dotyczy wykup

Bardziej szczegółowo

WYKUP GRUNTU Z 98% BONIFIKATĄ w Spółdzielni Mieszkaniowej WIDOK. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wykupu gruntu.

WYKUP GRUNTU Z 98% BONIFIKATĄ w Spółdzielni Mieszkaniowej WIDOK. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wykupu gruntu. WYKUP GRUNTU Z 98% BONIFIKATĄ w Spółdzielni Mieszkaniowej WIDOK Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wykupu gruntu. INFORMACJE PODSTAWOWE 1) Pyt.: Kogo dotyczy wykup Odp.: Sprzedaż nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Umowa. zwanym dalej Wykonawcą

Umowa. zwanym dalej Wykonawcą Wzór Załącznik Nr 6 do siwz Umowa zawarta w dniu. r. pomiędzy Gminą Michałów reprezentowaną przez: Pana Mirosława Walaska Wójta Gminy Michałów, przy kontrasygnacie Pani Haliny Głombińskiej Skarbnika Gminy

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 53 poz. 548 USTAWA. z dnia 7 maja 1999 r.

Dz.U Nr 53 poz. 548 USTAWA. z dnia 7 maja 1999 r. Dz.U. 1999 Nr 53 poz. 548 USTAWA Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 620. z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych Polisa numer 117961.BR15.001012 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych Ubezpieczyciel Ubezpieczający Ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2.1 Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Rozdział 2.1 Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Rozdział 2.1 Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity) Dz.U.03.119.1116 2004.03.02 zm. Dz.U.04.19.177 2004.04.15 zm.wyn.z

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność)

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 2150/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 lutego 2012 r. WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Zawarta w dniu... pomiędzy... z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (Wzór Umowy) UMOWA Nr CSIOZ/.. /2014 zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - z siedzibą w Warszawie,, posiadającym REGON: 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom w Bytomiu z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych

REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom w Bytomiu z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom w Bytomiu z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych tekst jednolity zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczeniowy dla Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości na rok 2009 pośrednicy w obrocie nieruchomościami

Program ubezpieczeniowy dla Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości na rok 2009 pośrednicy w obrocie nieruchomościami Rok założenia 1990 INFORMACJA NA TEMAT UBEZPIECZENIA OC POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI stowarzyszonych i niestowarzyszonych w regionalnych stowarzyszeniach należących do PFRN na 2009 rok Szanowni

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji,

USTAWA. z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu,

Bardziej szczegółowo

Art. 760 [Lojalność stron] Każda ze stron obowiązana jest do zachowania lojalności wobec drugiej.

Art. 760 [Lojalność stron] Każda ze stron obowiązana jest do zachowania lojalności wobec drugiej. Art. 758 [Pojęcie] 1. Przez umowę agencyjną przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z

Bardziej szczegółowo

Ewa Kiziewicz główny specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych. Pełnomocnictwo w postępowaniu odszkodowawczym

Ewa Kiziewicz główny specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych. Pełnomocnictwo w postępowaniu odszkodowawczym Ewa Kiziewicz główny specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych Pełnomocnictwo w postępowaniu odszkodowawczym Zgodnie z ogólną zasadą składania oświadczeń woli o ile ustawa nie przewiduje odrębnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z ZADATKIEM

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z ZADATKIEM UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z ZADATKIEM Zawarta w dniu... w... pomiędzy: 1.... zamieszkały/a w..., legitymującym się dowodem osobistym serii... numer... zwanym dalej Sprzedającym, a 2....

Bardziej szczegółowo

SPEDYCJA ćwiczenia dotyczące ubezpieczeń w spedycji dla 5 sem. TiL stacjonarne

SPEDYCJA ćwiczenia dotyczące ubezpieczeń w spedycji dla 5 sem. TiL stacjonarne ćwiczenia dotyczące ubezpieczeń w spedycji dla 5 sem. TiL stacjonarne dr Adam Salomon Podstawowy podręcznik do ćwiczeń i wykładów. A. Salomon, - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011. 2 program

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE nr 1. z dnia 04.12.2015 r.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE nr 1. z dnia 04.12.2015 r. Nr sprawy: SNA.261.2.42.2015.MZ Częstochowa, dn. 04.12.2015 r. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE nr 1 z dnia 04.12.2015 r. Świadczenie usługi doręczeń przekazów pieniężnych adresatom wskazanym przez Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej W dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny certyfikator bezpieczna transakcja

Bezpieczny certyfikator bezpieczna transakcja W najbliższym czasie w ramach nowelizacji do ustawy Prawo budowlane rząd wprowadza obowiązkowe ubezpieczenie ochrony cywilnej dla osób sporządzających certyfikaty energetyczne. Czy jednak proponowane OC

Bardziej szczegółowo

KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA

KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 805. 1. Przez umowę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy CZĘŚĆ PIERWSZA ZAMÓWIENIA

Ogólne warunki umowy CZĘŚĆ PIERWSZA ZAMÓWIENIA Ogólne warunki umowy CZĘŚĆ PIERWSZA ZAMÓWIENIA Zgodnie z art. 390 2 k.c. oraz art. 158 k.c., umowa sprzedaŝy przenosząca prawo własności lub prawo uŝytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają one odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Art

Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Art Spis treści Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp...25 Rozdział I Przepisy ogólne...27 Art. 1... 28 Zakres przedmiotowy ustawy...28 Spółdzielnia mieszkaniowa jako deweloper...30 Nabycie od dewelopera

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu samochodu

Umowa najmu samochodu Umowa najmu samochodu zawarta w dniu roku w Krakowie pomiędzy Grupa Wadowscy sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-223 Kraków, ul. Pachońskiego 2B) wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2.

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2. Istotne Postanowienia Umowy o świadczenie usług rozpowszechniania sygnału programu Radia Lublin S.A. [umowa o zamówienie zostanie zawarta na każdą część postępowania odrębnie] zawarta w dniu...2012 r.

Bardziej szczegółowo

2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione w budynku stanowiącym własność lub współwłasność spółdzielni.

2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione w budynku stanowiącym własność lub współwłasność spółdzielni. Rozdział 2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego Art. 9. [Umowa; treść prawa] 1. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2.

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. Postanowienie sądu o podjęciu sprawy w trybie nieprocesowym;

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument stanowi projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Ostateczny tekst umowy może różnić się od niniejszego projektu.

Niniejszy dokument stanowi projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Ostateczny tekst umowy może różnić się od niniejszego projektu. Repertorium A Nr AKT NOTARIALNY Dnia ( ) przed Notariuszem w w Kancelarii przy ulicy, stawili się : 1., córka i, zamieszkała w legitymująca się dowodem osobistym, PESEL, według oświadczenia NIP, zamężna,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu towarów przez PPH Wader-Woźniak Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 1. Definicje 1.1 Warunki 1.

Ogólne warunki zakupu towarów przez PPH Wader-Woźniak Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 1. Definicje 1.1 Warunki 1. Ogólne warunki zakupu towarów przez PPH Wader-Woźniak Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 1. Definicje Ilekroć w niniejszych Ogólnych warunkach zakupu towarów używa się wskazanych poniżej pojęć,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia przesyłek nadanych przez Klienta biznesowego, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Kary umowne czy to zabezpieczenie interesów zamawiającego w umowie o zamówienie publiczne marzec 2015

Kary umowne czy to zabezpieczenie interesów zamawiającego w umowie o zamówienie publiczne marzec 2015 Kary umowne czy to zabezpieczenie interesów zamawiającego w umowie o zamówienie publiczne PROJEKT WYZWANIE ROZWIĄZANIE Kancelaria Radców Prawnych Brudkiewicz, Suchecka i Partnerzy www.brudkiewicz-suchecka.pl

Bardziej szczegółowo

Umowne określenie odpowiedzialności zarządcy nieruchomości. Karol Bulenda

Umowne określenie odpowiedzialności zarządcy nieruchomości. Karol Bulenda Umowne określenie odpowiedzialności zarządcy nieruchomości Karol Bulenda wizerunek zarządcy nieruchomości oczekiwania podmiotów działających na rynku nieruchomości związane z zatrudnieniem zarządcy nieruchomości

Bardziej szczegółowo

WAG-A ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPROSZENIA. Umowa - wzór. zawarta w dniu r. w Gdańsku pomiędzy:

WAG-A ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPROSZENIA. Umowa - wzór. zawarta w dniu r. w Gdańsku pomiędzy: ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPROSZENIA Umowa - wzór zawarta w dniu...... 2017 r. w Gdańsku pomiędzy: Narodowym Funduszem Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa, Pomorskim Odziałem Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Pozew o odszkodowanie z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

Pozew o odszkodowanie z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia Pozew o odszkodowanie z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia Informacje ogólne Uprawnienia pracownika Niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia uprawnia

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr../2014

Projekt umowy nr../2014 Projekt umowy nr../2014 zawarta w Łodzi w dniu.... 2014 r. pomiędzy następującymi Stronami: Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190, 90-368 Łódź, NIP 725-19-06-517,

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane Umowa o roboty budowlane Informacje ogólne Umowa o roboty budowlane Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i

Bardziej szczegółowo

Zakres ubezpieczenia ochrony prawnej, ustalenie odpowiedzialności oraz proces likwidacji szkód

Zakres ubezpieczenia ochrony prawnej, ustalenie odpowiedzialności oraz proces likwidacji szkód Zakres ubezpieczenia ochrony prawnej, ustalenie odpowiedzialności oraz proces likwidacji szkód Katowice, 14 grudnia 2016 r. Małgorzata Trybuchowicz Członek Zespołu Ubezpieczeń Ochrony Prawnej Ochrona prawna

Bardziej szczegółowo

Czy wpływ środków pieniężnych na rachunek powierniczy podatnika podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Czy wpływ środków pieniężnych na rachunek powierniczy podatnika podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Pomorski Urząd Skarbowy Data 2007.01.09 Rodzaj dokumentu postanowienie

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) zwanym dalej Zamawiającym, a Firmą..., KRS..NIP.,

UMOWA (projekt) zwanym dalej Zamawiającym, a Firmą..., KRS..NIP., Projekt II linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2011 zawarta w Warszawie w dniu 2011 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B Załącznik nr 2 Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B zawarta w dniu.... r. w Międzyrzeczu pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu z siedzibą w Międzyrzeczu przy ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7/2 do SIWZ

Załącznik Nr 7/2 do SIWZ Załącznik Nr 7/2 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2012 zawarta w Warszawie w dniu 2012 r. pomiędzy : Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część Spis treści Autorzy... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI XIII Część I. Wzory pism procesowych... 1 Rozdział 1. Wzory pism w postępowaniu pojednawczym przed sądem pracy i zakładową komisją pojednawczą...

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - WZÓR Nr IM..

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - WZÓR Nr IM.. UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - WZÓR Nr IM.. zawarta w dniu. w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Tytuł III. OGÓLNE PRZEPISY O ZOBOWIĄZANIACH UMOWNYCH

Tytuł III. OGÓLNE PRZEPISY O ZOBOWIĄZANIACH UMOWNYCH Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm) Tytuł III. OGÓLNE PRZEPISY O ZOBOWIĄZANIACH UMOWNYCH Art. 384. 1. Ustalony przez jedną ze stron wzorzec umowy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V CSK 512/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 23 lipca 2014 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSN Katarzyna Tyczka-Rote

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CNP 21/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 grudnia 2012 r. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Wojciech Katner SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia

Projekt U S T A W A. z dnia Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 1585 USTAWA z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Moment otrzymania wkładu momentem zadeklarowania VAT

Moment otrzymania wkładu momentem zadeklarowania VAT Opodatkowaniu VAT podlega otrzymanie jakiejkolwiek części wkładu mieszkaniowego lub budowlanego na poczet jakiegokolwiek prawa do lokalu spółdzielczego. Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega otrzymanie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR...

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR... UMOWA NR... Załącznik nr 12 do siwz zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy Przedszkolem nr 12 z siedzibą w Lublinie przy Placu Bychawskim 4, 20-406 Lublin, NIP: 712-23-82-495, REGON: 431030421, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Posiadającym NIP., Regon

Posiadającym NIP., Regon WZÓR UMOWA NAJMU Zawarta w dniu.. pomiędzy. z siedzibą.. reprezentowanym przez...., działającego na podstawie Pełnomocnictwa znak. z dnia... udzielonego przez Prezydenta m. st. Warszawy, posiadającym NIP...,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2009 r. Projekt z dnia 19. 11. 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2009 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby sporządzającej świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Podstawa prawna

REGULAMIN. I. Podstawa prawna REGULAMIN rozliczeń finansowych z członkami Spółdzielni z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych oraz ustanowienia i przenoszenia odrębnej własności lokali Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Umowa ubezpieczenia. Główne źródła opracowania prezentacji: 1. Kidyba, Prawo handlowe, C.H.Beck 2016 r.

Umowa ubezpieczenia. Główne źródła opracowania prezentacji: 1. Kidyba, Prawo handlowe, C.H.Beck 2016 r. Umowa ubezpieczenia Główne źródła opracowania prezentacji: 1. Kidyba, Prawo handlowe, C.H.Beck 2016 r. 1 Przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Ubezpieczający : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki 4, 01-226 Warszawa REGON: 007014979 Ubezpieczony : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Antoni Górski (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Antoni Górski (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska Sygn. akt IV CNP 85/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 23 października 2013 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Antoni Górski (sprawozdawca) SSN Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ. Wzór Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ. Wzór Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Wzór Umowa Część II SIWZ zawarta w Gdańsku dnia.. po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo