Korekta sprawozdania z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Korekta sprawozdania z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013"

Transkrypt

1 Korekta sprawozdania z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Rodzaj sprawozdania A. Sprawozdanie okresowe B. Sprawozdanie roczne X C. Sprawozdanie końcowe 2. Okres 2012 rok sprawozdawczy 3. Numer Priorytetu PO KL VI, VII, VIII, IX 4. Nazwa Instytucji Pośredniczącej Urząd Marszałkowski w Łodzi 5. Dane osoby sporządzającej sprawozdanie: Imię i nazwisko Nr telefonu Adres poczty elektronicznej w części rzeczowej Bartłomiej Urbaniak Małgorzata Starczewska-Bucka w części finansowej Bartłomiej Urbaniak Małgorzata Starczewska-Bucka II. PRZEBIEG REALIZACJI PRIORYTETU 1. Analiza stopnia osiągnięcia oczekiwanych efektów oraz wartości docelowych wskaźników w podziale na cele szczegółowe Priorytet VI Wskaźniki produktu Cel 1 pod nazwą Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy. W ramach Celu 1 w 2012 r. wskaźnik liczba osób, które zakończyły udział w projektach, w tym liczba objętych Indywidualnym Planem Działania dla Priorytetu VI kumulatywnie od początku realizacji PO KL wyniósł (w bieżącym okresie sprawozdawczym osób, w tym kobiet). Wskaźnik osiągnięto na poziomie 96,32% wartości docelowej. W ramach ww. celu na wysokim poziomie kształtuje się wskaźnik liczba kluczowych pracowników PSZ, którzy zakończyli udział w szkoleniach realizowanych w systemie pozaszkolnym, istotnych z punktu widzienia regionalnego rynku pracy. Wynosi on 142,92% wartości docelowej (w bieżącym okresie rozliczeniowym 104 osoby, w tym 92 kobiety) i tym samym w odniesieniu do roku ubiegłego nastąpił wzrost o prawie 28 pkt. proc. (2011 r. 115,28%). Przyczyny nadwykonania wskaźnika zostały przedstawione w poprzednich sprawozdaniach. Na stosunkowo wysokim poziomie kształtuje się wartość wskaźnika liczba osób, które otrzymały dotacje bezzwrotne. Kumulatywnie od początku realizacji PO KL dotacje bezzwrotne otrzymały osoby (168,84% wartości docelowej), w tym kobiet, które stanowiły 40,74% grupy. W celu zwiększenia wartości wskazanych wyżej wskaźników WUP w Łodzi zdecydował się na przyznawanie mniejszej kwoty środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości maksymalnie do wysokości ,00 zł na osobę (lub ,00 zł na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej). W ramach Celu 2 pod nazwą Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych w bieżącym okresie sprawozdawczym w obrębie VI Priorytetu osób w wieku lata zamieszkujących obszary wiejskie zakończyło udział w projektach, w tym 792 kobiety, dzięki czemu wartość wskaźnika od początku realizacji PO KL dla Priorytetu VI wyniosła (226,39% docelowej wartości wskaźnika). 1

2 W odniesieniu do wskaźnika liczba osób młodych, którym przyznano jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, należy zaznaczyć, iż od początku realizacji PO KL w ramach Priorytetu VI bezzwrotne dotacje zostały przyznane osobom młodym (15-24 lata), co stanowi 133,02% docelowej wartości wskaźnika. W bieżącym okresie sprawozdawczym dotacje bezzwrotne przyznano 348 osobom młodym, w tym 132 kobietom. Cel 3 pod nazwą Zmniejszenie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne, osoby bezrobotne zamieszkujące na terenach wiejskich). W ramach bieżącego okresu sprawozdawczego liczba osób długotrwale bezrobotnych, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach VI Priorytetu wyniosła 2 821, w tym kobiet, co przełożyło się na kumulatywną wartość wskaźnika osoby (184,67% wartości docelowej). W 2012 r. w projektach realizowanych w ramach VI Priorytetu udział zakończyło osób z terenów wiejskich, w tym kobiet, co daje kumulatywnie od początku realizacji PO KL w ramach VI Priorytetu liczbę osób, w tym kobiet. Wskaźnik osiągnięto na wysokim poziomie 217,18% wartości docelowej. W bieżącym okresie sprawozdawczym udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu zakończyło 598 osób niepełnosprawnych, w tym 357 kobiet, natomiast kumulatywnie od początku realizacji PO KL udział w projektach realizowanych w ramach VI Priorytetu zakończyło osób niepełnosprawnych. Wskaźnik ukształtował się na poziomie 114,29% wartości docelowej. W odniesieniu do wszystkich wyżej wymienionych grup osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy przekroczono wyznaczone wartości docelowe w zakresie wskaźnika liczby osób, które otrzymały dotacje bezzwrotne. Wskaźnik odnoszący się do udzielonych dotacji w grupie osób długotrwale bezrobotnych od początku realizacji PO KL w ramach VI Priorytetu kształtuje się na wysokim poziomie osób, w tym kobiet (435,08% wartości docelowej). Liczba osób z terenów wiejskich, które otrzymały dotacje bezzwrotne kształtuje się również na wysokim poziomie. Od początku realizacji PO KL w ramach VI Priorytetu osoby z terenów wiejskich otrzymały dotację bezzwrotną (438,85% wartości docelowej wskaźnika). Kumulatywnie od początku realizacji PO KL w ramach Priorytetu VI 454 osoby niepełnosprawne (w tym 194 kobiety) otrzymały dotacje bezzwrotne na podjęcie działalności gospodarczej. Analizując wskaźniki wpływające na realizację Celu 4 pod nazwą Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób starszych można zauważyć, iż wskaźnik dotyczący liczby osób w wieku lata, które zakończyły udział w projektach wzrósł w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego (koniec 2011 r.) i wynosi osób (74,01% wartości docelowej) od początku realizacji Priorytetu. W bieżącym okresie sprawozdawczym: osób, w tym kobiet. Wyniki badań ewaluacyjnych dotyczących czynników oddziałujących na poziom wykonania wskaźników: W bieżącym okresie sprawozdawczym IP2 zleciła firmie PSDB przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt. Wpływ podejmowanych w ramach VI Priorytetu PO KL działań wobec osób pozostających bez zatrudnienia na sytuację na regionalnym rynku pracy. Ponad 67% pozostających bez pracy uczestników projektów, realizowanych w ramach Priorytetu VI, zadeklarowało, iż od momentu zakończenia udziału w projekcie do chwili badania przynajmniej przez jakiś czas pracowało, zaś w momencie badania pracowało ok. 51% badanych osób. Osiągnięty wskaźnik skuteczności zatrudnieniowej na poziomie 50% jest porównywalny (lub nawet wyższy) z efektywnością osiąganą przez urzędy pracy. Zastrzeżenia uczestników projektów odnośnie otrzymanego wsparcia dotyczyły przede wszystkim niewystarczającego stopnia powiązania otrzymanego wsparcia z praktyką zawodową, co ma wpływ na realną szansę znalezienia zatrudnienia. Stąd też jedna z rekomendacji ewaluatora, mówiąca o wspieraniu projektów wiążących szkolenia ze stażami i praktykami. Przy czym staże i praktyki powinny trwać na tyle długo, aby faktycznie pozwalały na osiągnięcie stawianego przed nimi celu oraz aby podczas ich odbywania, uczestnicy projektów wykonywali prawdziwe zadania zawodowe a nie jedynie prace pomocnicze. W części II, punkcie 2 niniejszego sprawozdania zanalizowano przyczyny niskiej przeżywalności przedsiębiorstw otworzonych w ramach projektów. Ocena wykonania wskaźnika efektywności zatrudnieniowej: Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej mierzony jest jedynie w projektach systemowych PUP w Poddziałaniu Od początku realizacji Działania średnia efektywność zatrudnieniowa w kategorii osób niekwalifikujących się do żadnej z grup docelowych wnosi 77,30%, dla osób w wieku lata 54,42%, dla osób powyżej 50 r.ż. 53,04%, dla osób niepełnosprawnych 48,20%, natomiast dla osób długotrwale bezrobotnych 56,65%. Na podstawie zgromadzonych przez WUP w Łodzi danych można stwierdzić, iż w 2012 roku wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w niektórych kategoriach nie został osiągnięty przez 3 powiatowe urzędy pracy, w tym w szczególności w odniesieniu do osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku lata i osób w wieku lata. W tych przypadkach odstąpiono od zastosowania reguły proporcjonalności uznając wyjaśnienia Beneficjentów. Należy podkreślić, iż w przypadku tych trzech powiatowych urzędów pracy pozostałe wskaźniki zostały znacznie przekroczone. W odniesieniu do roku 2012 należy zaznaczyć, iż przedstawione dane nie są pełne, ale średnia efektywność w każdej kategorii przekroczyła założone wartości docelowe. Ogólnie oceniając osiągnięty efekt zatrudnieniowy mierzony wyłącznie w ramach Poddziałania można stwierdzić, iż stopień realizacji wskaźników jest na dość wysokim poziomie pomimo problemów, z jakimi zmagali się Beneficjenci w trakcie realizacji projektów systemowych, w szczególności tych, które były związane z rekrutacją odpowiedniej liczby osób niepełnosprawnych i osób powyżej 50. roku życia. Wskaźniki rezultatu: W 2012 r. w ramach Priorytetu VI kontynuowane są działania przyczyniające się do realizacji celów PO KL. Realizacja większości wskaźników już dawno przekroczyła wartości docelowe dla Priorytetu VI. Odzwierciedleniem powyższego faktu są osiągnięte wartości docelowe wskaźników rezultatu przedstawionych poniżej. W ramach celu 1 pod nazwą Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy na koniec 2012 r. 2

3 wskaźnik odsetek kluczowych pracowników PSZ, którzy zakończyli udział w szkoleniach w systemie pozaszkolnym, istotnych z punktu widzenia regionalnego rynku pracy wyniósł 102,75%. Wartość wskaźnika w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego wzrosła o 29,25 pkt. proc. (2011 rok 73,50%). Należy podkreślić, iż dzięki działaniom podejmowanym w ramach Poddziałania cel został osiągnięty, przekraczając założoną wartość docelową. Nadwykonanie wynika z faktu, iż liczba kluczowych pracowników PSZ zatrudnionych w 2012 r. wyniosła 619 osób (dane ze sprawozdań MPIPS 06), natomiast wsparciem w postaci szkoleń od początku realizacji Działania 6.1 objęto 636 pracowników PSZ. Przyznanie dotacji na działalność gospodarczą jest jedną z kluczowych form realizowanych w ramach Działania 6.1 i 6.2, dzięki której liczba utworzonych miejsc pracy od początku realizacji Priorytetu wynosi , co stanowi 155,79% wartości docelowej. Największy wpływ na realizację wskaźnika miały działania podejmowane w projektach systemowych PUP, dzięki czemu nieco ponad 84% utworzonych miejsc pracy powstało z udzielonych dotacji przez PUP w Poddziałaniu W odniesieniu do udzielonych bezzwrotnych dotacji liczba utworzonych miejsc pracy jest wyższa o 87 ( dotacji). W ramach celu 2 pod nazwą Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych w 2012 r. stopień realizacji wskaźnika rezultatu dotyczący utworzonych miejsc pracy w grupie osób młodych kształtuje się na poziomie 134,91%, natomiast ich liczba wynosi miejsc pracy. Pomimo mniejszego zainteresowania osób młodych rozpoczęciem działalności gospodarczej, realizacja wskaźnika jest na wysokim poziomie. W odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego stopień realizacji wskaźnika wzrósł o 22,71 pkt. proc. (2011 rok 112,20%). Prawie 85% miejsc pracy w grupie osób młodych zostało wygenerowanych dzięki udzielonym dotacjom w ramach Działania 6.1. Cel 3 pod nazwą Zmniejszenie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne, osoby bezrobotne zamieszkujące na terenach wiejskich). Pomimo faktu, iż osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy są grupą trudną do zaktywizowania, zaobserwowano duże zainteresowanie tych osób rozpoczęciem działalności gospodarczej, dzięki którym utworzono miejsc pracy, co stanowi 269,23% wartości docelowej dla Priorytetu, a w odniesieniu do roku porzedniego wartość ta wzrosła aż o 46,68% pkt. proc (2011 rok 222,55%). Niemal 87% miejsc pracy powstało dzięki projektom systemowym PUP realizowanym w Poddziałaniu Analizując wskaźniki wpływające na realizację celu 4 pod nazwą Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób starszych można zauważyć, iż stopień realizacji wskaźnika dotyczący liczby utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych osobom starszym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej jest dość wysoki i kształtuje się na poziomie 218,98% wartości docelowej dla Priorytetu VI (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 59,68 pkt. proc. w roku 2011 stopień realizacji wskaźnika wyniósł 159,30%). Należy podkreślić, iż w przeciwieństwie do osób młodych zainteresowanie prowadzeniem własnej działalności przez osoby powyżej 50. roku życia jest zdecydowanie większe. Osoby te mają zdecydowanie wyższe predyspozycje do prowadzenia własnej działalności niż osoby młode z uwagi na posiadane doświadczenie i często również ze względu na posiadane kwalifikacje. Dzięki ich determinacji od początku realizacji Priorytetu VI utworzono miejsc pracy. Priorytet VII Wskaźniki produktu W ramach celu 1 pod nazwą Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym monitorowane są trzy wskaźniki: 1. Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach dotyczących aktywnej integracji. W bieżącym okresie sprawozdawczym klientów pomocy społecznej zakończyło udział w projektach dotyczących aktywnej integracji. Jednocześnie obecny stopień realizacji wskaźnika w stosunku do jego wartości docelowej wynosi 41,39%, co w odniesieniu do stanu na r. oznacza wzrost o 13,71 punktu procentowego. Mimo zauważalnego wzrostu wartość wskaźnika kształtuje się nadal na stosunkowo niskim poziomie. Poniżej wskazano przyczyny niskiego wykonania wskaźnika, opisując je łącznie dla wszystkich wskaźników w ramach Działania 7.1. Ponadto wymieniono działania podejmowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi w celu zwiększenia efektywności i zbliżenia się do osiągnięcia wartości docelowej opisywanych wskaźników. W ramach wskaźnika monitorowana jest również liczba osób z terenów wiejskich. W bieżącym okresie sprawozdawczym klientów pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach dotyczących aktywnej integracji to osoby z terenów wiejskich. Jednocześnie obecny stopień realizacji wskaźnika w stosunku do jego wartości docelowej wynosi 60,86%. W bieżącym okresie sprawozdawczym odnotowano wzrost w/w wskaźnika o 19,72 punktu procentowego w stosunku do wartości wskaźnika z roku ubiegłego. 2. Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projektów. W bieżącym okresie sprawozdawczym klientów instytucji pomocy społecznej zostało objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projektów. Jednocześnie obecny stopień realizacji wskaźnika w stosunku do jego wartości docelowej wynosi 66,87%, w porównaniu ze stanem z końca 2011r. odnotowano wzrosto 20,24 punktu procentowego. 3. Liczba pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, którzy w wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym. W bieżącym okresie sprawozdawczym 197 pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, w wyniku wsparcia z EFS podniosło swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym. Jednocześnie obecny stopień realizacji wskaźnika w stosunku do jego wartości docelowej wynosi 92,59%. W stosunku do danych ze sprawozdania za 2011 rok wartość w/w wskaźnika jest większa o 16,52 punktu procentowego. Osiągnięcie założonych dla województwa łódzkiego na koniec okresu programowania 100% wartości wskaźników realizacji 3

4 Działania 7.1 może być trudne do zrealizowania. Ma na to wpływ kilka czynników, takich jak złożoność projektów systemowych oraz ich wielopłaszczyznowość, a także ujęcie w ramach projektów środków na zatrudnienie pracowników socjalnych. Działania realizowane w ramach projektów dotyczą aktywizacji zawodowej (warsztaty, poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, instrumenty aktywizacji edukacyjnej), aktywizacji społecznej (poradnictwo psychospołeczne, warsztaty kompetencji psychospołecznych, itd.), aktywizacji zdrowotnej (terapie oraz zajęcia rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych), działań upowszechniających aktywną integrację i pracę socjalną oraz działań o charakterze środowiskowym. W zdecydowanej większości projektów, dużą część budżetu stanowią koszty zatrudnienia wymaganych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej odpowiedniej liczby pracowników socjalnych. W skali roku jest to ,00 zł na pracownika, przy dopuszczalnej maksymalnej kwocie całkowitego miesięcznego wynagrodzenia pracownika na poziomie 4 000,00 zł. W projektach realizowane są również działania o charakterze środowiskowym, które stanowią znaczące pozycje w budżetach. Nie są to zadania kluczowe, jednak biorąc pod uwagę uczestników projektów, stanowią one istotne uzupełnienie realizowanych działań aktywizacji zawodowej i społecznej. Mają wpływ nie tylko na uczestnika projektu, ale również na jego najbliższe otoczenie. Występują przypadki, że gminy zawieszają realizację projektu systemowego z uwagi na fakt braku wystarczających środków na wniesienie wkładu własnego do projektu. Brak środków powoduje też ograniczenie liczby osób, jakie mogą zostać zaktywizowane. W celu zwiększenia efektywności i zbliżenia się do osiągnięcia zakładanych wskaźników, IP2 wprowadza się do Planu działania 2013 kryteria dostępu zwiększające liczbę nowych uczestników projektu. Jednakże zaostrzenie kryteriów może spowodować wycofywanie się OPS/PCPR z realizacji projektów systemowych i zakładane cele tym bardziej nie zostaną osiągnięte. Cel 2 pod nazwą Wzmocnienie i poszerzerzenie zakresu działań ekonomii społecznej, w ramach którego monitorowane są następujące wskaźniki: 1. Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w Działaniu. Poziom realizacji wskaźnika wynosi 85,45%, co w odniesieniu do stanu na r. oznacza wzrost o 20,93 punktu procentowego. Powyższy wzrost wskaźnika wynika z faktu zakończenia w bieżącym okresie sprawozdawczym kolejnych projektów realizowanych w ramach Działania 7.2. Obecny poziom realizacji wskaźnika liczony kumulatywnie od początku realizacji Działania 7.2 nie stanowi zagrożenia dla osiągnięcia jego wartości docelowej (9 795 osób). Od początku realizacji Działania udział w projektach rozpoczęło osób, z czego tylko 949 osób przerwało uczestnictwo w projektach. W 2012 r. zostały ogłoszone dwa konkursy w ramach Poddziałania (w tym jeden na projekty z komponentem ponadnarodowym), na rok 2013 planowany jest kolejny konkurs w ramach niniejszego Poddziałania. Zatem mając na uwadze powyższe można stwierdzić z dużym prawdopodobieństwem, iż zakładane dla Działania rezultaty zostaną osiągnięte w pełnym wymiarze. 2. Liczba podmiotów ekonomii społecznej, które otrzymały wsparcie z EFS za pośrednictwem instytucji wspieracjących ekonomię społeczną. Poziom wykonania wskaźnika wynosi 130,91%. W bieżącym okresie sprawozdawczym odnotowano spadek w/w wskaźnika o 2,42 punkty procentowe w stosunku do okresu sprawozdawczego za 2011 r. Powyższe wynika z korekty danych polegającej na urealnieniu na poziomie Działania liczby instytucji objętych wsparciem w więcej niż jednym projekcie tj. wykazanie każdej instytucji tylko raz w ramach wskaźnika. 3. Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej. Poziom wykonania wskaźnika wynosi 446,88%. Odnotowano wzrost w/w wskaźnika o 134,53 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Nadwykonanie wynika z dotyczas osiągniętej wysokiej wartości wskaźnika dla projektów realizowanych przez Beneficjentów w Poddziałaniu w ramach przyznanych środków. Ocena wykonania wskaźnika efektywności zatrudnieniowej: Jak pokazują dane z ogólnopolskiego raportu Badanie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalego PO KL (Raport końcowy z V etapu ewaluacji) przeprowadzonego na zlecenie MRR przez firmę PAG Uniconsult kobiety nadal dominują wśród odbiorców wsparcia w ramach Priorytetu VII (69,45%). Najliczniejszą grupę pod względem wieku stanowią osoby w wieku lat (54%). Dominującą grupę, biorąc pod uwagę poziom wykształcenia stanowią osoby z wykształceniem ponadgimnazjalnym (38%), najmniej liczną osoby z wykształceniem gimnazjalnym (10%) i pomaturalnym (11%). Dane te znajdują odzwierciedlenie w zestawieniach dotyczących województwa łódzkiego, gdzie przedstawiają się następująco: osoby z wykształceniem ponadgimnazjalnym 40,30%, z wykształceniem pomaturalnym 14,56%. Dane z badania ogólnopolskiego dotyczące statusu na rynku pracy są zbieżne z danymi dot. woj. łódzkiego. Dominującą grupę stanowią osoby bezrobotne (dane ogólnopolskie 40%, dane z woj. łódzkiego 40,82%), najmniej liczną osoby zatrudnione (dane ogólnopolskie 19%, dane z woj. łódzkiego 23,29%). Na poziomie ogólnopolskim osoby niepełnosprawne stanowią 15% ogółu uczestników. W województwie łódzkim ta kategoria osób w stosunku do ogółu uczestników kształtuje się na nieco wyższym poziomie osoby niepełnosprawne stanowią 18,10% wszystkich uczestników projektów. Największą różnicę pomiędzy badaniami ogólnopolskimi a danymi dotyczącymi województwa łódzkiego odnotowano w przypadku miejsca zamieszkania, zgodnie z danymi ogólnopolskimi z obszaru wiejskiego pochodzi 46% uczestników, w przypadku województwa łódzkiego osoby z terenów wiejskich stanowią 24,77% ogółu. Poziom wykonania wskaźnika efektywności zatrudnieniowej dla Działania 7.2 wynosi 42,74%. W ramach Poddziałania pomiar wskaźnika efektywności zatrudnieniowej obowiązuje w projektach wyłonionych do dofinansowania w konkursie ogłoszonym w 2011 r. Projekty te są na początkowym etapie realizacji, żaden z w/w projektów nie zakończył się, nie jest więc możliwe określenie stopnia realizacji wskaźnika na poziomie projektów co oznacza brak możliwości analizy wskaźnika na poziomie Poddziałania. Analiza w/w wskaźnika będzie możliwa po zakończeniu realizacji projektów. Dla Działania 7.3 nie określono w Szczegółowym Opisie Priorytetów wskaźników przyczyniających się do osiągnięcia celów 4

5 Priorytetu VII. W okresie sprawozdawczym w ramach Działania 7.4 nie został zatwierdzony żaden wniosek o płatność. Wskaźniki rezultatu: W ramach celu 1 pod nazwą Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wszystkie wskaźniki osiągnęły bardzo wysoki poziom. Wskaźniki pierwszy i drugi osiągnęły poziom powyżej zakładanego, co potwierdza trafność środków podjętych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi by aktywizować Beneficjentów do aplikowania o środki EFS oraz działań podejmowanych przez Beneficjentów na rzecz uczestników projektów. Trzeci wskaźnik osiągnięty został na poziomie ponad 75%. Tempo wzrostu wskaźnika uległo spowolnieniu ze względu na fakt wzrastającej z roku na rok liczby pracowników socjalnych zatrudnionych w OPS i PCPR. Jednakże WUP w Łodzi dokłada starań aby został on osiągnięty na jak najwyższym poziomie na koniec realizacji Programu, m.in. jest w stałym kontakcie z realizatorem projektu, informuje go o konieczności osiągnięcia jak najwyższych wskaźników. Wypracowywuje się również skuteczne metody osiągnięcia jego wartości (np. pierszeństwo w procesie rekrutacji dla pracowników socjalnych po raz pierwszy przystępujących do projektu). W ramach celu 2 pod nazwą Wzmocnienie i poszerzenie zakresu działań sektora ekonomii społecznej stopień realizacji wskaźnika: Liczba instytucji wspierających ekonomię społeczną, które otrzymały wsparcie w ramach Priorytetu, funkcjonujących co najmniej 2 lata po zakończeniu udziału w projekcie kształtuje się na poziomie 350%. Kumulatywnie, od początku realizacji PO KL wsparcie w ramach Priorytetu otrzymało 7 instytucji wspierających ekonomię społeczną. Liczba instytucji, o których mowa powyżej nie zmieniła się od 2010 roku, gdyż w kolejnych konkursach w ramach Podziałania dofinansowanie do realizacji projektów otrzymywali wyłącznie Beneficjenci już realizujący projekty w tym Poddziałaniu. Priorytet VIII Wskaźniki produktu Cel 1 pod nazwą Rozwój wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siły roboczej. Najwyższy poziom wskaźników, podobnie jak w roku 2011, osiągnięto w zakresie liczby pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych. Wskaźnik osiągnięto na poziomie 333,79%, co w porównaniu do stanu na dzień r. oznacza wzrost o 34,44 punktów procentowych (odpowiednio kobiety 35,66% oraz mężczyźni 33,20%). Należy również podkreślić wzrostowy trend w grupie osób powyżej 50 roku życia, gdzie wskaźnik osiągnięto na poziomie 222,29% (kobiety stanowią 55,68% grupy). Porównując osiągniętą wartość wskaźnika do wartości docelowej wg stanu na dzień r., wzrost wynosi 31,00%. Poziom wskaźnika dotyczącego liczby osób, które zostały objęte wsparciem w zakresie rozpoczynania własnej działalności gospodarczej typu spin off lub spin out wyniósł 2 885,00% w stosunku do zakładanej wartości docelowej wskaźnika. Wsparcia udzielono osobom (w tym kobietom) w stosunku do zakładanej wartości 80 osób. Oznacza to, że w 2012 r. osiągnięto wzrost o 27,12%, w tym kobiety stanowiły 27,30% oraz mężczyźni 26,75% (łącznie o 626 osób, w tym 393 kobiet). Cel 2 pod nazwą Poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianą. W bieżącym okresie sprawozdawczym w zakresie liczby osób, które ukończyły udział w stażach lub szkoleniach praktycznych w podziale na pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych oraz pracowników naukowych w przedsiębiorstwach, wyznaczone wartości docelowe dla przedmiotowych wskaźników osiągnięto na poziomie odpowiednio 121,95%, 60,00%, 180,95%, gdzie kobiety stanowią 55,20% grupy. Podobnie jak na koniec 2011 r., nastąpił progres w zakresie liczby osób, które otrzymały środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej do 390 osób (w tym 188 kobiet). Przekłada się to bezpośrednio na wartość w liczbie utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej, gdzie utworzono 265 nowych miejsc pracy (powyższe dane według KSI SIMIK ). Reasumując, w 2012 r. utrzymuje się znaczny wzrost osiągniętych wartości wskaźników. Wynika to z postępów w realizacji projektów wybranych do dofinansowania w 2012 r. oraz w latach poprzednich jak również akcji informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez IP, o których mowa w dalszej części sprawozdania. Ocena wykonania wskaźnika efektywności zatrudnieniowej: Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej mierzony jest jedynie w ramach Działania w ramach projektów zajmujących się outplacementem. W porównianiu do roku 2011 r. osiągnieta wartość wskaźnika znacznie wzrosła do poziomu 34,44%, w tym 36,66% w przypadku kobiet i 27,03% - mężczyzn. W 2013 r. planowany jest kolejny wzrost wskaźnika w związku z podpisaniem umów wyłonionych z konkursu ogłoszonego w 2012 r. Wskaźniki rezultatu: Cel 1 pod nazwą Rozwój wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siły roboczej. Wskaźnik Odsetek przedsiębiorstw, których pracownicy zakończyli udział w szkoleniach w ramach Priorytetu w ogólnej liczbie aktywnych przedsiębiorstw. W porównaniu do 2011 r. wskaźnik wzrósł o 1,36 punktu procentowego, z 2,90% do 4,26%. Tym samym IP na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego osiągnęła 71% zakładanej wartości docelowej wskaźnika. Cel 2 pod nazwą Poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianą. Wskaźnik Relacja liczby pracowników zagrożonych utratą pracy i osób zwolnionych w przedsiębiorstwach dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi objętych działaniami szybkiego reagowania w stosunku do liczby pracowników objętych zwolnieniami grupowymi, zgłaszanymi do urzędów pracy wyniósł 9,3%, co stanowi 93% 5

6 zakładanej wartości docelowej. Priorytet IX Wskaźniki produktu Cel 1 pod nazwą Zmniejszenie nierówności w upowszechnianiu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi. Wskaźniki realizowane w ramach celu 1 osiągnęły wysoki poziom, mimo podwyższenia wartości docelowej wskaźnika. Wartość wskaźnika Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego, które uzyskały wsparcie w ramach Priorytetu została urealniona i wyniosła od początku realizacji 165 ośrodków (wg KSI SIMIK 07-13: 185), co stanowi 54,82% wartości docelowej. IP przewiduje zwiększenie wartości wskaźnika w I półroczu 2013 r. w wyniku podpisania umów z konkursu POKL/I/9.1.1/12. W ramach wskaźnika dotyczącego liczby dzieci w wieku 3 5 lat, które uczestniczyły w różnych formach edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich wsparciem objęto dzieci, z czego w bieżącym okresie sprawozdawczym 382. W 2011 r. wskaźnik pod nazwą Liczba oddolnych inicjatyw społecznych podejmowanych w ramach Priorytetu osiągnięto na poziomie 107,08% i ze względu na swoją wartość i wyczerpaną alokację pozostaje on bez zmian. Na uwagę zasługuje również postęp dokonany w wartości wskaźnika pod nazwą liczba osób dorosłych, w wieku lata, które uczestniczyły w formalnym kształceniu ustawicznym w ramach Priorytetu. Wartość wskaźnika osiągnięta narastająco wyniosła na koniec okresu sprawozdawczego 49,81%. W samym 2012 roku IP odnotowała wzrost na poziomie 52.57% (ogółem) w stosunku do stanu na dzień r. W podziale na kobiety i mężczyzn wzrost wyniósł odpowiednio 48,26% oraz 67,50%. Narastająco wsparciem objęto łącznie osób (w tym kobiet). Cel 2 pod nazwą Zmniejszenie nierówności w jakości usług edukacyjnych, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi. Wskaźnik pod nazwą liczba szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne), które zrealizowały projekty rozwojowe w ramach Priorytetu po urealnieniu osiągnięto narastająco na poziomie 659 szkół (wg KSI SIMIK 07-13: 745), co stanowi 68,93% wartości docelowej, w tym na obszarach miejskich 358 szkół (wg KSI SIMIK 07-13: 402), co stanowi 113,29%, na obszarach wiejskich 301 szkół (wg KSI SIMIK 07-13: 343), co stanowi 47,03%. Cel 3 pod nazwą Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego. W zakresie wskaźników realizowanych w ramach celu szczegółowego 3 liczby szkół zostały urealnione. Wartość wskaźnika pn. liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które wdrożyły programy rozwojowe od początku wdrażania Działania 9.2 (według danych z KSI SIMIK 07-13) wyniosła 200, jednak po urealnieniu liczba szkół zmniejszyła się do 145, (w tym w 2012 r. 49 szkół), co stanowi 72,86% wartości docelowej. Na uwagę zasługuje wzrost liczby szkół i placówek kształcenia zawodowego, które współpracowały z przedsiębiorcami w zakresie wdrażania programów rozwojowych, mimo urealnienia w 2012 r. pomocą objęto 32 szkoły (wg KSI SIMIK 07-13: 79 szkół), co stanowi wzrost o 51,61% (w stosunku do wartości na koniec 2011 r., kiedy to liczba szkół wynosiła 30). Na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego wartość wskaźnika wyniosła narastająco 41,61%, tj. 62 szkoły. Cel 4 pod nazwą Wzmocnienie rozwoju zawodowego i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli na obszarach wiejskich. W ramach celu szczegółowego 4 realizowany jest wskaźnik liczba nauczycieli, którzy uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym w krótkich formach na koniec 2012 r. narastająco wartość wskaźnika osiągnięto na poziomie 85,31%, w tym nauczyciele z obszarów wiejskich stanowili 30,22% wszystkich nauczycieli objętych wsparciem w postaci krótkich form kształcenia. Wskaźniki rezultatu: Cel 1 pod nazwą Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi. Wartość wskaźnika pn. Odsetek dzieci w wieku 3 5 lat uczestniczących w różnych formach edukacji przedszkolnej w ramach Priorytetu na obszarach wiejskich w stosunku do ogólnej liczby dzieci w tej grupie wzrosła z 17,90% do 18,43%, co stanowi 92,15% wartości docelowej. W podziale na dzieci płci żeńskiej i męskiej osiągnięto wskaźnik na poziomie odpowiednio: 19,34% oraz 17,57%. Powyższy wskaźnik uległ zwiększeniu wskutek rozstrzygnięcia konkursu planowanego do realizacji w roku 2012 dla Poddziałania Wskaźnik dotyczący odsetka osób w wieku lat, które uczestniczyły w kształceniu ustawicznym w ramach Priorytetu w stosunku do całkowitej liczby osób w tej grupie wiekowej wzrósł z 0,023% na koniec 2012 r. do 0,33% na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego. Przedmiotowy wskaźnik uległ zwiększeniu wskutek rozstrzygnięcia konkursów planowanych do realizacji w roku 2012 dla Działania 9.6. Cel 2 pod nazwą Zmniejszenie nierówności w jakości usług edukacyjnych, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi (w zakresie kształcenia ogólnego). W celu szczegółowym 2 wskaźnik dotyczący obszarów wiejskich po urealnieniu jest obecnie osiągnięty na poziomie 39,24%, co stanowi 49,05% wartości docelowej. Natomiast należy podkreślić, iż mimo urealnienia liczby szkół w przypadku obszarów miejskich nastąpiło przekroczenie zakładanej wartości wskaźnika. Jego wartość została osiągnięta na poziomie 49,11% wobec zakładanej wartości docelowej 42%. Te dwie składowe dają realizację wskaźnika dotyczącego odsetka szkół, które realizowały projekty rozwojowe w ramach Działania na poziomie 44,05% wobec wartości docelowej wynoszącej 60%. 6

7 Cel 3 pod nazwą Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego. W związku z urealnieniem wartości wskaźnika odsetkek szkół prowadzących kształcenie zawodowe, które wdrożyły programy rozwojowe w relacji do wszystkich szkół tego typu został on osiągnięty na poziomie 68,63%, w porównaniu do wcześniejszego okresu sprawozdawczego oznacza wzrost o 32,55 punktów procentowych. Wskaźnik pn. odsetek szkół prowadzących kształcenie zawodowe, które współpracowały z przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania programów rozwojowych, w relacji do wszystkich szkół tego typu po urealnieniu uzyskał 24,31%, co w porównaniu do wcześniejszego okresu sprawozdawczego oznacza wzrost o 3,92 punktów procentowych. Powyższe wskaźniki uległy zwiększeniu wskutek rozstrzygnięcia konkursu planowanego do realizacji w roku 2012 dla działania 9.2 oraz wskutek podpisania umów dla projektów wyłonionych do realizacji w ramach 2 edycji konkursu dla Działania 9.2 w roku Cel 4 pod nazwą Wzmocnienie rozwoju zawodowego i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli na obszarach wiejskich. Wskaźnik pn. odsetek nauczycieli, którzy podnieśli swoje kompetencje w wyniku doskonalenia zawodowego w krótkich formach w relacji do ogólnej liczby nauczycieli, w raportowanym okresie sprawozdawczym osiągnął wartość 11,10%. W porównaniu do stanu na dzień r. oznacza to wzrost o 4,74%. W zakresie podwskaźnika dotyczącego nauczycieli na obszarach wiejskich IP odnotowała wzrost w porównaniu do wcześniejszego okresu sprawozdawczego. Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 11,24% (wg stanu na r. wynosił on 5,64%, co oznacza wzrost o 5,6 punktów procentowych). W zakresie podwskaźnika dotyczącego nauczycieli kształcenia zawodowego osiągnięto wartość na poziomie 6,5% (w porównaniu do stanu na r. nastąpił wzrost o 4,98 punktów procentowych). Dla dalszego zintensyfikowania procesu kontraktacji, IP w woj. łódzkim podjęła w raportowanym okresie sprawozdawczym działania zaradcze dostosowane do specyfiki poszczególnych Działań realizowanych w ramach Priorytetu VIII i IX. IP koncentrowała swoje działania na budowaniu marki PO KL w regionie łódzkim, informowaniu potencjalnych beneficjentów o możliwościach uzyskania wsparcia oraz edukowaniu beneficjentów realizujących projekty. W roku 2012 r. podjęto następujące działania: 1. Pracownicy Punktu Informacyjnego (PI) udzielili blisko informacji drogą telefoniczną, ponad 950 drogą mailową oraz obsłużyli ponad 560 osób w PI. Konsultacje przeprowadzane z osobami w PI dotyczyły m.in. zagadnień związanych z wypełnianiem wniosków o dofinansowanie i wymagań związanych z udziałem w konkursach. 2. W odpowiedzi na ogłoszone konkursy przyjęto wniosków o dofinansowanie; 3. W ramach przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych przedstawiciele IP zorganizowali lub współuczestniczyli łączenie w 57 spotkaniach. Wzięło w nich udział ponad osób. Wśród najważniejszych można wymienić: 21 spotkań informacyjnych w powiatach województwa łódzkiego z udziałem przedstawicieli Zarządu Województwa Łódzkiego nt. ogłaszanych w 2012 r. konkursów. Łącznie w spotkaniach wzięło udział blisko 900 osób; 16 spotkań informacyjnych przeprowadzanych każdorazowo po ogłoszeniu każdego konkursu w 2012 r.; udział w roli prelegentów w spotkaniu informacyjnym w Instytucie Europejskim w Łodzi dla przedstawicieli szkół pt. PO KL dla szkół w świetle zmian dokumentów programowych ( r.); udział w roli prelegentów w Wojewódzkiej Konferencji Oświatowej w Pabianicach, podczas której przedstawiono prezentację pt. Wsparcie dla najmłodszych w ramach PO KL" ( r.); konferencja prasowa w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi pt. Blisko 80 mln zł przeznaczonych na wsparcie uczelni w Łódzkiem ( r.) oraz Edukacja nabiera prędkości w Łódzkiem! Uroczyste przekazanie tysięcznej umowy w ramach Priorytetu IX PO Kapitał Ludzki ( r.) zorganizowanie stoiska informacyjnego podczas Akademickich Targów Pracy ( r.), Pikniku Funduszy Europejskich ( r.), Jarmarku Wojewódzkiego ( r.) oraz Forum Funduszy Europejskich Województwa Łódzkiego ( r.); Dni Otwarte w Punkcie Informacyjnym PO KL indywidualne konsultacje z projektodawcami nt konkursów na projekty współpracy ponadnarodowej w ramach Poddziałania ( r.) oraz Działania 9.2 ( r.), konferencja pt. Łódzki Kapitał Ludzki dla wszystkich od juniora do seniora w Cinema City w Łodzi dla 300 osób ( r.). Działalność informacyjno-promocyjna była prowadzona również przez Regionalne Ośrodki EFS w regionie. Pracownicy RO EFS brali także udział w przedsięwzięciach organizowanych przez IP, IP2 oraz wspólnych event ach o tematyce unijnej. 4. Podczas 15 warsztatów w ramach Łódzkiej Akademii PO KL, które odbyły się w 2012 r., poruszano zagadnienia związane z realizacją projektów, ich rozliczaniem, ewaluacją, promocją i kontrolą. Szkolenia dotyczyły następujących zagadnień: Kontrola projektów, Wniosek beneficjenta o płatność, Monitoring i ewaluacja, Promocja projektów. Wzięło w nich udział 220 osób. Warsztaty w ramach Łódzkiej Akademii PO KL były prowadzone również przez Regionalne Ośrodki EFS. 5. W ramach współpracy z TVP 3 Oddział w Łodzi wyprodukowano i wyemitowano 15 audycji z cyklu Łódzki Kapitał Ludzki, w których prezentowane były kluczowe kwestie związane z wdrażaniem Programu w regionie. W 2012 r. w Dzienniku Łódzkim opublikowano także 3 artykuły i 28 ogłoszeń (w tym ogłoszenie przypominające o trwających konkursach w ramach PO KL w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi, a także zachęcające do odwiedzenia strony internetowej z fotokodem). Natomiast w ramach współpracy z Radiem Złote Przeboje wyemitowano 11 spotów (łącznie razy) na temat trwających konkursów o dofinansowanie realizacji projektów oraz podsumowujących cały rok W raportowanym okresie sprawozdawczym odnotowano blisko odwiedzin na stronie serwisu internetowego gdzie publikowany jest m.in. biuletyn Łódzki Kapitał Ludzki, będący zbiorem najważniejszych wydarzeń danego kwartału z zakresu realizacji PO KL w województwie łódzkim. 7

8 2. Analiza stanu realizacji Priorytetu w okresie objętym sprawozdaniem Certyfikacja środków Na rok 2012 cel certyfikacji dla komponentu regionalnego PO KL województwa łódzkiego wyniósł PLN. Na dzień zamknięcia bieżącego okresu sprawozdawczego osiągnięty poziom certyfikacji (na podstawie kwot ujętych w poświadczeniach wydatków zatwierdzonych przez Instytucję Certyfikującą oraz ujętych w KSI) wyniósł ,53 PLN. Oznacza to osiągnięcie certyfikacji na poziomie 110,33 %. Nie stwierdzono zagrożeń w ramach realizacji postępu finansowego Programu w województwie łódzkim. Poniżej przedstawiono skuteczność aplikowania o środki w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie łódzkim. Priorytet VI Wg stanu na dzień r. IP 2 podpisała narastająco w ramach Priorytetu VI 487 umów na łączną kwotę PLN. Łączny procent wykorzystania dostępnej alokacji w stosunku do zakontraktowanych środków wyniósł 94,06%. Zostało to przedstawione na poniższych wykresach. W ramach zatwierdzonych Wniosków Beneficjentów o Płatność za kwalifikowalne uznano wydatki w wysokości PLN. 8

9 Liczba umów Priorytetu VI Stopień wykorzystania alokacji w stosunku do wartości zakontraktowanych środków W ramach Działania 6.1 zaobserwowano duże zainteresowanie realizacją projektów wśród potencjalnych beneficjentów, czego dowodem jest poziom zakontraktowanych środków dostępnej alokacji na lata Od początku realizacji PO KL podpisano 256 umów o dofinansowanie projektu o łącznej wartości ponad 493 mln PLN, w tym wartość środków publicznych 9

10 to ponad 490 mln PLN, które w odniesieniu do alokacji stanowią 92,23% ([ ,25/ ,05]*100). W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego poziom wykorzystania alokacji pod względem wartości zawartych umów wzrósł o 11,26 pkt. proc. (80,97% rok). Należy zaznaczyć, iż stopień wykorzystania alokacji na koniec 2012 r. w przypadku Poddziałania przekracza 100% z uwagi na fakt, iż kwoty wydatków zakontraktowanych przedstawionych w raporcie z KSI SIMIK nie uwzględniają kwot środków niewykorzystanych przez Beneficjentów. W marcu 2012 r. ogłoszono konkurs otwarty na wydorębnione projekty współpracy ponadnarodowej w ramach Poddziałania Aby zwiększyć liczbę aplikujących o środki na realizację tego typu projektów, prowadzono działania informacyjnopromocyjne oraz organizowano spotkania informacyjne i indywidualne konsultacje dla zainteresowanych beneficjentów. W ramach konkursu złożono 24 wnioski o dofinansowanie (w tym w drugiej połowie roku o 75% więcej niż w I półroczu). Do końca roku w ramach siedmiu rund konkursowych merytorycznie oceniono połowę wniosków, z czego 3 zakwalifikowano do dofinansowania podpisując umowy z dwoma beneficjentami. Aby wykorzystać oszczędności powstałe w ramach Poddziałania w bieżącym okresie sprawozdawczym zatwierdzono zmiany do Planu Działania, w którym wprowadzono konkurs otwarty umożliwiający wykorzystanie dostępnej alokacji. W sierpniu 2012 r. ogłoszono konkurs otwarty, w ramach którego złożono 13 wniosków o dofinansowanie. Do końca bieżącego roku w ramach czterech rund konkursowych pozytywnie oceniono merytorycznie 12 z nich; z wszystkimi wnioskodawcami podpisano umowy w 2012 r. W grudniu 2012 r. zakończono realizację projektu ponadnarodowego WUP w Łodzi wdrażanego w trybie systemowym od r. w porozumieniu z partnerem zagranicznym Jobcenter Aarhus, Dania. W projekcie pn. Elastyczne rozwiązania na rynku pracy w 2012 r. zrealizowano: - działania o charakterze informacyjno-promocyjnym: współpraca z mediami; siódme seminarium upowszechniające wiedzę z zakresu idei flexicurity i elastycznych form zatrudnienia (co pozwoliło na osiągnięcie wymaganego wskaźnika w tym zakresie); zakup i udostępnienie tematycznej literatury prawniczej w ramach Punktów Informacyjnych; opracowanie, wydanie i dystrybucja trzech publikacji tematycznych; konferencja upowszechniająca rezultaty projektu, w której uczestniczyło 247 osób, - Program Pilotażowy: w 2012 r. staże odbyło 140 osób, z czego udział w projekcie zakończyło 137 (3 osoby przerwały staż); przeprowadzono 4 misje eksperckie z zakresu stosowania elastycznych form zatrudnienia, w których uczestniczyło 85 pracodawców; wykonano badanie ewaluacyjne na zakończenie realizacji projektu. W ramach projektu zrealizowano trzy postępowania przetargowe: na ogłoszenia i artykuły prasowe, na wykonanie 3 publikacji na temat projektu oraz na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę ,76 PLN, co stanowi 60% planowanej alokacji. W sumie w ramach projektu wydatkowano kwotę ,92 PLN, a więc 95,58% alokacji. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi realizuje od stycznia 2011 r. projekt systemowy Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi - kontynuacja. Przedsięwzięciem zajmuje się Wydział Informacji, Badań i Analiz planowane zakończenie projektu to grudzień 2013 r. Badania zrealizowane w ramach Obserwatorium w 2012 roku: - Analiza treści ofert pracy zamieszczonych w internecie (pomiar 2012), - Mobilność zarobkowa mieszkańców woj. łódzkiego część I emigracje, - Samozatrudnienie szansa dla rozwoju gospodarczego regionu czy sposób na czasowe ograniczenie zjawiska bezrobocia, - Mobilność zarobkowa mieszkańców województwa łódzkiego część II - migracje, - Rynek pracy w opinii młodych bezrobotnych, - Demograficzne przesłanki zmian na rynku pracy województwa łódzkiego. W ramach Obserwatorium zorganizowano 2 spotkania informacyjne w terminach: r. oraz 5 7 grudnia 2012 r. Tematami wiodącymi obu spotkań były odpowiednio: - Aktywność zawodowa osób zamieszkujących obszary wiejskie w woj. łódzkim - Regionalny i lokalne rynki pracy województwa łódzkiego analiza wybranych zagadnień W trakcie funkcjonowania Obserwatorium, w 2012 r. wprowadzone zostały zmiany we wniosku o dofinansowanie wynikające z konieczności przesunięcia między latami 2012 i 2013 niektórych etapów projektu. Różnice w wysokości wydatków przewidzianych na kolejne lata wynikały bezpośrednio z konieczności dostosowania działań zespołu projektowego determinowanych przez następujące po sobie procedury przetargowe dotyczące druku kolejnych raportów badawczych jak również realizacji poszczególnych badań terenowych. Środki wydatkowane w okresie sprawozdawczym to ,70 PLN, co stanowi 80% kosztów zaplanowanych na rok W ramach Działania 6.2 w roku 2012 ogłoszono dwa konkursy zamknięte. W pierwszym konkursie zgodnie z Planem Działania dla Priorytetu VI na 2012 r. realizowane były projekty należące wyłącznie do pierwszego typu wsparcia określonego w SzOP PO KL dla Działania 6.2, zakładajacego bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej). W odpowiedzi na konkurs złożone zostały 72 wnioski o dofinansowanie projektów o łącznej wartości przekraczającej znacznie kwotę dostępnej alokacji przeznaczonej na ten konkurs, co poświadczyło sygnalizowane wcześniej bardzo duże zainteresowanie tym typem wsparcia. Drugi z konkursów ogłoszony dla Działania 6.2 dotyczył, stosownie do zapisów Planu Działania na 2012 r., pilotażowej realizacji drugiego typu projektów określonego w SzOP PO KL, tj. wsparcia dla osób zamierzajacych rozpocząć prowadzenie działałności gospodarczej (w tym w formie innowacyjnej przedsiebiorczości akademickiej, polegającej na komercjalizacji wiedzy naukowej i technologii) obejmującego przyznanie jednorazowej pożyczki na rozpoczęcie takiej działalności do wysokości 50 tys. PLN na osobę oraz doradztwo (indywidualne i grupowe) a także szkolenia umożliwiajace uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działaności gospodarczej. Środki finansowe przeznaczone na realizację projektów w ramach powyższego konkursu zostały w całości zakontraktowane. Bariery w prowadzeniu działalności gospodarczej. Powołując się na wyniki badania ewaluacyjnego pt. Wpływ podejmowanych w ramach VI Priorytetu PO KL działań wobec osób pozostających bez zatrudnienia na sytuację na regionalnym rynku pracy, które w bieżącym okresie sprawozdawczym IP2 zleciła firmie PSDB, jeśli chodzi o osoby, które w ramach projektów w Działaniu 6.2 PO KL i Poddziałaniu PO KL otworzyły działalność gospodarczą, to w momencie realizacji powyższego badania 66% osób nadal ją prowadziło. W momencie badania sytuacja aktualnie funkcjonujących firm wydawała się być stabilna. Około 70% przedsiębiorców przyznało, 10

11 że ich firma się rozwija. Dodatkowo 53% przedsiębiorców, którzy aktualnie prowadzą działalność zadeklarowała, że planuje inwestycje w swojej firmie. Przynależność branżową powstałych firm charakteryzuje stosunkowo wysoka koncentracja wokół trzech sekcji PKD: Pozostała działalność usługowa, Handel i Budownictwo. Widać więc, że realizacja projektów przyczynia się do wzrostu liczby zatrudnionych w sektorze usług. Analizując przyczyny niskiej przeżywalności przedsiębiorstw otworzonych w ramach projektów (biorąc pod uwagę różnorodne badania ewaluacyjne, tylko około połowa przedsiębiorstw funkcjonuje po upływie 30 miesięcy od dnia otrzymania dotacji) można wskazać kilka istotnych czynników, które stanowią bariery w prowadzeniu działalności gospodarczej. Na podstawie ww. badania, prowadzonego w 2012 r. można stwierdzić, że jedną z głównych przyczyn likwidacji działalności gospodarczej są problemy natury rynkowej związane z brakiem popytu na oferowane usługi lub konkurencją. W następnej kolejności respondenci wskazywali tu na niskie zyski firmy, wysokie koszty utrzymania oraz problemy osobiste zdrowotne lub rodzinne. Na podobne problemy wskazywali również uczestnicy badania Ocena efektywności i skuteczności projektów realizowanych w ramach Priorytetu VI, VIII Poddziałanie 6.1.1, Działanie 6.2, 8.1, prowadzonego na zlecenie IP. Z powyższego badania również wynika, że najczęstszą przyczyną likwidacji lub zawieszenia działalności gospodarczej jest niepowodzenie w zdobyciu klientów oraz uzyskaniu wystarczającej rentowości przedsiębiorstwa. Wśród przyczyn likwidacji/zawieszenia działalności gospodarczej można wyróżnić także sezonowość działalności oraz wykorzystywanie doświadczenia w prowadzeniu firmy w podjęciu zatrudnienia u innego pracodawcy. Ponadto, z innych raportów i analiz dotyczących sektora MSP np. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce oraz MŚP pod lupą (badania zlecone przez PARP) wynika, że barierami w prowadzeniu działalności gospodarczej są również skomplikowane procedury, niejasne przepisy prawa, zły system podatkowy oraz wysokie koszty pracy. Należy tu również zauważyć, ze mikroprzedsiębiorstwa muszą na rynku konkurować z podmiotami o wiele większymi, często z kapitałami zagranicznymi. W takiej sytuacji skuteczność samozatrudnienia polega na znalezieniu swojej niższy rynkowej i umiejętny dobór zleceniodawców. Wzrasta znaczenie otoczenia dalszego w postaci sytuacji społeczno gospodarczej kraju (badanie: Samozatrudnienie jako forma rozwoju przedsiębiorczości w województwie łódzkim ocena dotychczasowego stanu, bariery i pespektywy ). Analiza uczestników projektów w ramach Priorytetu VI W 2012 r. udział w projektach rozpoczęło osób (odpowiednio kobiet oraz mężczyzn), co przekłada się na wzrost o 10,97% w skali 2012 r. w porównaniu do stanu na dzień r. (w tym odpowiednio wzrost dla kobiet wyniósł 10,40% oraz dla mężczyzn 11,87%). Podobnie jak w przypadku Priorytetu VIII widoczna jest tendencja przewagi kobiet jako grupy dynamiczniej sięgającej po wsparcie w ramach Priorytetu VI stanowiły one 61,14% wszystkich osób objętych wsparciem. Utrzymywał się poziom liczby osób, które przerwały uczestnictwo w projektach stanowiły one 5,00% osób uczestniczących w projektach (dla porównania stan na dzień r. wynosił 5,16%). W grupie osób bezrobotnych objętych wsparciem w 2012 r. zanotowano wzrost na poziomie 11,24% (odpowiednio dla kobiet 10,48% oraz dla mężczyzn 12,34%). W przedmiotowej grupie utrzymywała się przewaga kobiet jako osób objętych wsparciem stanowiły one 59,23% wszystkich uczestników projektów (dla porównania wg stanu na dzień r. wynosił 59,62%). Analogiczny trend widoczny był w grupie osób długotrwale bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo odpowiednio 61,22% oraz 76,11% wyżej wymienionych grup stanowiły kobiety. W grupie osób zatrudnionych w 2012 r. odnotowano wzrost na poziomie 12,98% (wsparciem objęto 368 osób, w tym 324 kobiety). Narastająco wsparciem objęto osób, w tym kobiety. Wzrost nastąpił również w grupie osób z terenów wiejskich, którym udzielono wsparcia w 2012 r. wyniósł on 11,75% ogólnej liczby osób (w tym kobiety stanowiły 60,46%). W zakresie grup wiekowych objętych wsparciem uwidocznił się wzrost osób młodych w wieku lata. W raportowanym okresie przyrost wyniósł 9,27% ogółem (w tym wzrost dla kobiet wyniósł 8,57% oraz dla mężczyzn 10,39%). Narastająco kobiety objęte wsparciem w tej grupie wiekowej stanowiły 62,00% całej grupy. W grupie osób w wieku starszym lata wzrost uczestnictwa w projektach w 2012 r. wyniósł 22,57% (w tym dla kobiet 22,55% oraz dla mężczyzn 22,59%), gdzie liczba pracowników w wieku starszym (55 64 lata) wzrosła w 2012 r. o 14,56% (w tym dla kobiet o 18,26%). Pod względem wykształcenia osób objętych wsparciem w ramach Priorytetu VI w grupie z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym i niższym w 2012 r. nastąpił wzrost uczestnictwa w projektach o 12,08% (odpowiednio dla kobiet o 11,62% oraz dla mężczyzn o 12,48%). W grupie z wykształceniem ponadgimnazjalnym wzrost wyniósł 10,78% (w tym dla kobiet 9,86% oraz dla mężczyzn 12,04%). W grupie z wykształceniem pomaturalnym 8,98% (w tym dla kobiet o 8,99% oraz dla mężczyźni o 8,95%). W grupie z wykształceniem wyższym wzrost wyniósł 11,63% (w tym dla kobiet 11,65% oraz dla mężczyzn 11,58%). Kobiety są grupą częściej korzystającą ze wsparcia w ramach Priorytetu VI, jednocześnie są lepiej wykształcone. Największe dysproporcje między kobietami i mężczyznami uwidaczniają się w grupach z wykształceniem pomaturalnym (kobiety stanowią 76,41%) oraz wyższym (kobiety stanowią 72,13% grupy). Komplementarność Projekty realizowane w ramach Działania 6.2 są komplemantarne z projektami realizowanych w Poddziałaniu odnośnie form wsparcia, różne mogą tu być natomiast grupy docelowe w Poddziałaniu są to osoby bezrobotne, natomiast w Działaniu 6.2 grupa docelowa został szerzej określona i oprócz osób bezrobotnych mogą to być osoby zatrudnione np. matki powracające na rynek pracy czy osoby w wieku 50+. Można także zauważyć komplementarność Działania 6.2 z Poddziałaniem w zakresie pomocy w otwarciu i prowadzeniu spółdzielni socjalnych. Ponadto spółdzielnie socjalne utworzone w ramach Działania 6.2 PO KL mogą korzystać jako podmioty ekonomii społecznej ze wsparcia oferowanego w ramach Poddziałania PO KL. Projekty realizowane w ramach Działania 6.3 są komplementarne z projektami realizowanymi w ramach Działania 7.3. Oba Działania skierowane są do mieszkańców gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miast do 25 tyś. mieszkańców, formy wsparcia możliwe do realizacji w ramach powyższych Działań są podobne, róźnica dotyczy natomiast grupy docelowej w obu Działaniach uczestnikami projektów mogę być osoby pozostające bez zatrudnienia, natomiast dodatkowo w Działaniu 7.3 muszą to być osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy 11

12 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Ponadto, komplementarność zachodzi między Działaniem 6.3 i Poddziałaniem celem realizowanych tu projektów jest aktywizacja zawodowa ich uczestników. Różnica dotyczy m.in. obszaru realizacji w przypadku Działania 6.3 jest on ograniczony do obszarów wiejskich, gmin miejsko-wiejskich i miast do 25 tyś. mieszkańców. Poza tym, oferowane w ramach Działania 6.3 wsparcie musi być odpowiedzią na tzw. inicjatywę oddolną mieszkańców danej społeczności. W przypadku Poddziałania nie ma powyższych ograniczeń, jednak tutaj uczestnicy projektów muszą być osobami bezrobotnymi (tj. zarejestrowanymi w PUP), natomiast w przypadku Działania 6.3 nie ma takiego warunku istotny jest tylko fakt pozostawania bez zatrudnienia. W powyższych sytuacjach możemy mówić o występowaniu potencjalnej synergii odnoszącej się do pełniejszego zaspokajania potrzeb potencjalnych uczestników projektów. Priorytet VII Wg stanu na dzień r. IP 2 podpisała narastająco w ramach Priorytetu VII 684 umowy na łączną kwotę PLN. Łączny procent wykorzystania dostępnej alokacji w stosunku do zakontraktowanych środków wyniósł 82,59%. Zostało to przedstawione na poniższych wykresach. W ramach zatwierdzonych Wniosków Beneficjentów o Płatność za kwalifikowalne uznano wydatki w wysokości PLN. Liczba umów Priorytetu VII Stopień wykorzystania alokacji w stosunku do wartości zakontraktowanych środków 12

13 W Planie Działania przygotowanym na rok 2012, na realizację Działania 7.1 zaplanowano kontraktację na poziomie ,00 PLN i założono wydatki z budżetu państwa na kwotę ,00 PLN. Nabór wniosków o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania i na rok 2012 nastąpił w drugiej połowie 2011 r. Jednakże od lipca 2011 r. prowadzone były spotkania z beneficjentami na terenie całego województwa łódzkiego mające na celu zainteresowanie udziałem w realizacji projektów w ramach Działania 7.1. (ze szczególnym uwględnieniem gmin, które dotychczas nie realizowały projektów). W okresie sprawozdawczym w ramach Poddziałania złożono 150 wniosków o dofinasowanie projektu; w ramach Poddziałania wnioski. Spośród wyżej wymienionych, 5 ośrodków zawiesiło realizację projektu w 2012 roku. W 2012 r. podpisano: aneksy do umów ramowych w ramach Poddziałania 7.1.1; - 3 umowy ramowe w ramach Poddziałania 7.1.1; - 21 aneksów do umów ramowych w ramach Poddziałania Łączna kwota zakontraktowanych środków w okresie sprawozdawczym w oparciu o podpisane umowy ramowe/aneksy wyniosła dla: - Poddziałania ,88 PLN; - Poddziałania ,20 PLN. W ramach Poddziałania 7.1.3, Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji projektu na lata W wyniku przeprowadzonych negocjacji zatwierdzono wniosek na kwotę ,00 PLN. W marcu 2012 roku Uchwałą Nr 343/12 Zarządu Województwa Łódzkiego określono prawa i obowiązki RCPS w Łodzi przy realizacji projektu systemowego oraz przyznano środki finansowe na jego realizację. W ramach Działania 7.1 podpisano 189 umów na łączną kwotę PLN (alokacja dla Działania na lata wynosi PLN). Działania przedsięwzięte w celu zwiększenia udziału OPS i PCPR w projektach systemowych w ramach Działania 7.1: Udział ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie w okresie wykazuje wyraźnie tendencję wzrostową (liczba podpisanych umów w roku ; liczba podpisanych umów w 2012 r ). Aby nie dopuścić do zmniejszania się zainteresowania instytucji pomocy społecznej realizacją projektów systemowych w Działaniu 7.1 od roku 2011 zwiększono działania promocyjne dotyczące naboru na rok 2012 w ramach Działania 7.1. W okresie wakacyjnym (czerwiec/lipiec 2011) zorganizowano wyjazdy do 31 Ośrodków Pomocy Społecznej na terenie województwa łódzkiego, które nie realizowały projektów lub też zawiesiły ich realizację w 2011 roku. Spotkania miały na celu zapoznanie OPS z obowiązującymi dokumentami, zaprezentowanie przykładowego wniosku o dofinansowanie, zachęcenie do realizacji projektu systemowego w następnym roku. Na przełomie września i października 2011 roku zorganizowano również cykl spotkań wyjazdowych dotyczących możliwości naboru na 2012 rok. Również w roku 2012, przygotowując się do naboru wniosków na rok 2013, zaplanowano w okresie poprzedzającym nabór, tj. wrzesień-październik 2012 r. w związku ze zdiagnozowanym zmniejszeniem zainteresowania instytucji pomocy społecznej realizacją projektów systemowych w Działaniu 7.1 cykl spotkań mających na celu przekazanie informacji na temat możliwości realizacji projektów i ich rozliczania. Zorganizowano trzy spotkania na terenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi oraz dwa wyjazdowe: w Sieradzu i w Piotrkowie Trybunalskim dla Ośrodków, które już realizują projekt. Odbyło się także spotkanie w Wojewódzki Urzędzie Pracy Łodzi dla Ośrodków, które w 2012 r. projektu nie realizowały. Podczas spotkań poruszano tematykę związaną z alokacją środków na lata , kryteriami dostępu założonymi w Planie Działania dla Priorytetu VII, wskaźnikami realizacji Poddziałania i oraz dobrymi praktykami. Zgodnie z Planem Działania na 2012 rok w obecnym okresie sprawozdawczym ogłoszano dwa konkursy w ramach Poddziałania (III kwartał). W sierpniu 2012 r. ogłoszony został konkurs zamknięty nr 1/POKL/7.2.1/2012 z alokacją wynoszącą ,00 PLN. Aby zwiększyć liczbę aplikujących o środki na realizację projektów prowadzono działania informacyjno-promocyne oraz organizowano spotkania informacyjne. W odpowiedzi na konkurs złożono 63 wnioski. Zdaniem WUP w Łodzi liczba ta w przypadku konkursu nr 1/POKL/7.2.1/2012 nie jest duża, ale taki poziom zainteresowania wynika z zawężenia grupy docelowej (zapisano kryterium dostępu weryfikowane na etapie oceny merytorycznej: Grupę docelową stanowią osoby w wieku aktywności zawodowej, w przedziale wiekowym lat, zagrożone wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 13

14 (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.) oraz otoczenie tych osób (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób wykluczonych społecznie objętych wsparciem w ramach projektu, w tym również w zakresie równoległej aktywizacji zawodowej i społecznej osób pełniących obowiązki opiekuńcze) oraz z małej alokacji przeznaczonej na konkurs. W ramach konkursu założono również dwa kryteria strategiczne, których spełnienie, jak się później okazało, było kluczowe dla otrzymania dofinansowania: (1) W ramach przedmiotowego konkursu premiowane będą projekty zakładające realizację wsparcia w ramach 10 typu operacji; (2) Projektodawca obejmie każdego uczestnika, co najmniej trzema formami wsparcia wymienionymi w 3, 4 i 11 typie operacji, w tym obligatoryjnie stażem lub subsydiowanym zatrudnieniem lub zajęciami reintegracji zawodowej u pracodawcy. W wyniku oceny merytorycznej do dofinansowania rekomendowano 6 wniosków, jednak z uwagi na wartość najwyżej punktowanego projektu oraz niską alokację na konkurs dofiinansowanie otrzymał tylko 1 wniosek obecnie realizowany jest etap przygotowywania umowy o dofinansowanie wyłonionego projektu. We wrześniu 2012 r. ogłoszony został konkurs zamknięty nr 2/POKL/7.2.1/2012 na dofinansowanie realizacji projektów z komponentem ponadnarodowym z alokacją wynoszącą ,00 PLN. W odpowiedzi na konkurs złożono 14 wniosków. W obecnym okresie sprawozdawczym nie dokonano oceny formalnej złożonych wniosków. W ramach przeprowadzonego w 2012 r. konkursu otwartego nr 1/POKL/7.2.2/PWP/2012 na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej przeprowadzono IV rundy konkursowe. Beneficjenci złożyli 5 wniosków, z których 3 zostały ocenione pozytywnie, ale tylko 2 otrzymały dofinansowanie z uwagi na wyczerpanie alokacji. Zdaniem IOK małe zainteresowanie konkursem wiązało się z jego wymogami i tematyką. Realizaja projektów nastawionych na wspieranie i rozwój sektora ekonomii społecznej jest złożona, a w przypadku omawianego konkursu, dodatkowym wyzwaniem dla beneficjentów był wymóg realizacji projektu w partnerstwie ponadnarodowym. W dniu 22 marca 2012 r. został ogłoszony konkurs otwarty w ramach Działania 7.4 i trwał do czasu jego zawieszenia w dniu 25 czerwca 2012 r. Powodem zawieszenia naboru było złożenie do WUP w Łodzi wniosków o łącznej wartości znacznie przekraczającej kwotę alokacji dostępnej w konkursie. Ostatecznie konkurs został zamknięty 17 sierpnia 2012 r. W związku z przewidzianą alokacją podpisano tylko 7 umów o dofinansowanie na łączną wartość ,42 PLN. W ramach Działania 7.4 na dzień zamknięcia okresu sprawozdawczego nie został zatwierdzony żaden wniosek o płatność. Analiza uczestników projektów w ramach Priorytetu VII W 2012 r. odnotowano wzrost na poziomie 24,10% liczby osób, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu VII (odpowiednio wzrost wyniósł 24,06% dla kobiet i 24,18% dla mężczyzn). Wyraźnie zaznacza się przewaga kobiet, które stanową 66,99% wszystkich uczestników projektów. Osoby, które w bieżącym okresie sprawozdawczym przerwały udział w projektach stanowią 5,14% (dla porównania wg stanu na dzień r. wynosił 5,06%). W grupie osób bezrobotnych objętych wsparciem wzrost wyniósł w 2012 r. 27,33% (odpowiednio dla kobiet 26,53% oraz dla mężczyzn 28,89%). Należy zaznaczyć, że kobiety stanowiły 65,97% wszystkich osób bezrobotnych objętych wsparciem. W 2012 r. nastąpił również wysoki wzrost w grupie osób nieaktywnych zawodowo wyniósł on na dzień zamknięcia okresu sprawozdawczego 20,94% (gdzie kobiety stanowią aż 59,55% grupy). Analiza struktury osób zatrudnionych, objętych wsparciem wykazała wzrost o 22,73% - w porównaniu do stanu na dzień r. (odpowiednio dla kobiet 23,43% oraz dla mężczyzn 20,18%). Pośród grup, w których nastąpił największy wzrost w bieżącym okresie sprawozdawczym wyszczególnić należy m.in.: rolników 16,42% (w tym dla kobiet wzrost wyniósł 16,29%) oraz zatrudnionych w administracji publicznej o 24,10% (w tym dla kobiet 24,65%). Jednocześnie należy podkreślić, że w grupie zatrudnionych w administracji publicznej kobiety stanowiły ogółem 88,63%. Na uwagę zasługuje również wzrost liczebności uczestników projektów w grupie niepełnosprawnych na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego wyniósł on 28,79% (w tym dla kobiet wyniósł on 30,03%). W zakresie grup wiekowych: w grupie osób młodych (15 24 lata) zanotowano wzrost na poziomie 23,98% (w tym dla kobiet wzrost wyniósł 24,67% oraz dla mężczyzn 23,09%). W grupie osób w wieku starszym (55 64 lata) wzrost na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego wyniósł 25,12% (odpowiednio dla kobiet 24,00% oraz dla mężczyzn 26,90%). w grupie pracowników w wieku starszym przyrost wyniósł 22,79% (odpowiednio dla kobiet 24,24% oraz dla mężczyzn 19,55%). Jednocześnie należy zaznaczyć, że ostatnia z wymienionych grup wiekowych wykazuje największą dysproporcję między liczbą kobiet i mężczyzn objętych wsparciem kobiety stanowią aż 68,95% grupy. W podziale uczestników według wykształcenia: w grupie osób z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym i niższym w 2012 r. wzrost wyniósł 21,38%, (liczba osób zwiększyła się o uczestników wsparcia) - odpowiednio kobiety 20,99% i mężczyźni 21,92%. w grupie z wykształceniem ponadgimnazjalnym osiągnięto wzrost na poziomie 24,56% (odpowiednio dla kobiet 24,36% oraz dla mężczyzn 24,94%). w grupie z wykształceniem pomaturalnym wzrost wyniósł 24,12% (odpowiednio dla kobiet 23,63% oraz dla mężczyzn 25,81%). w grupie z wykształceniem wyższym odnotowano wzrost na poziomie 28,49% (odpowiednio dla kobiet 28,31% oraz dla mężczyzn 29,25%). Jednocześnie ostatnia opisana grupa wg wykształcenia wykazywała największą dysproporcję między ilością kobiet i mężczyzn objętych wsparciem kobiety stanowiły 66,99% grupy. Komplementarność W ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL zrealizowano projekt Koalicja Łamania Oporów Społecznych KŁOS. Jednym z rezultatów realizacji projektu jest powstanie Firmy Społecznej Ośrodka Szkoleniowego KŁOS prowadzonej przez Towarzystwo Pomocy Niepełnosprawnych. Obecnie w Poddziałaniu realizowany jest projekt Towarzystwa Pomocy Niepełnosprawnych pod tytułem Zdrowa kuchnia powstanie i testowanie ZAZ dla osób chorujących psychicznie, nr umowy POKL /10 o wartości ,19 PLN (okres realizacji: r r.). Zgodnie z założeniami projektu, powstały w jego ramach ZAZ będzie świadczył usługi gastronomiczne dla podopiecznych prowadzonego przez Wnioskodawcę Ośrodka Rehabilitacyjno Wypoczynkowego Zacisze oraz gości Firmy Społecznej Ośrodka Szkoleniowego KŁOS. W związku z powyższym oba projekty są ze sobą komplementarne. 14

15 W ramach Poddziałania w konkursie otwartym ogłoszonym w 2010 r. (umowę podpisano we wrześniu 2010 r.) przyznano dofinansowanie dla projektu Fundacji Instytut Spraw Obywatelskich na realizację projektu Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Społecznej (nr umowy POKL /10; wartość PLN; okres realizacji od r. do r.), którego celem było rozwijanie inicjatyw w obszarze Ekonomii Społecznej. W efekcie realizacji projektu powstał Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej KLUCZ, którego promocję oraz wzmocnienie, poprzez szkolenia kadry i fundraising, przeprowadzono w ramach kolejnego projektu Fundacji Instytut Spraw Obywatelskich Pt. Wiatrak klaster spółdzielni socjalnych (nr umowy POKL /11; wartość PLN; okres realizacji od r. do r.). Projekt ten złożono w odpowiedzi na konkurs zamknięty ogłoszony w 2011 r. w ramach Poddziałania Ponadto Fundacja realizuje projekt pt. PWP OWES INSPRO rozwiązania ponadnarodowe (nr. umowy POKL /12; wartość ,08 PLN; okres realizacji od r. do r.) złożony w odpowiedzi na konkurs na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej ogłoszony w ramach Poddziałania w 2012 r. Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji OWES poprzez poszukiwanie, adaptację i testowanie instrumentów finansowania jego działalności w oparciu o doświadczenia niemieckiego partnera. Projekty są ze sobą komplementarne, gdyż podnoszenie kompetencji kadry prowadzi do wzrostu jakości usług świadczonych przez OWES w celu rozwoju i popularyzacji Ekonomii Społecznej. Promowanie działalności OWES podnosi wiedzę i świadomość społeczeństwa na temat Ekonomii Społecznej. Wreszcie czerpanie wzorców od partnera zagranicznego ma na celu m.in. doprowadzenia do sytuacji, w której OWES nie będzie funkcjonował jedynie w oparciu o środki uzyskane w ramach EFS. Projekty realizowane w ramach Działania 7.3 były komplementarne z projektami realizowanymi w ramach Działania 6.3. Oba Działania kierowane były do mieszkańców gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców, formy wsparcia możliwe do realizacji w ramach powyższych Działań są podobne, różnica dotyczy natomiast grupy docelowej w obu Działaniach uczestnikami projektów mogę być osoby pozostające bez zatrudnienia, natomiast dodatkowo w Działaniu 7.3 muszą to być osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Mechanizmy służące zapewnieniu trwałości instytucji wspierających ekonomię społeczną Zapewnieniu trwałości instytucji wspierających ekonomię społeczną w województwie łódzkim w ramach Poddziałania PO KL służy zatwierdzony w 2012 roku wieloletni projekt RCPS w Łodzi zakładający min. opracowanie, koordynację, realizację i monitoring wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia. Informacje odnośnie w/w projektu znajdują się również powyżej przy analizie stanu realizacji Działania 7.1. Uchwałą Nr 860/12 z dnia 17 maja 2012 r. Zarządu Województwa Łódzkiego powołany został Zespół ds. Opracowania Wieloletniego Planu Działań na Rzecz Promocji i Upowszechniania Ekonomii Społecznej w Województwie Łódzkim. W województwie łódzkim funkcjonuje 5 Ośrodków Wspierania Ekonomii Społecznej, które świadczą usługi w zakresie wspierania rozwoju ES. WUP w Łodzi w celu zwiększenia zakresu i jakości tych usług ogłosił w pierwszym kwartale 2011 r. konkurs skierowany do Beneficjentów prowadzących takie Ośrodki w ramach Poddziałania umożliwiając rozszerzenie usług o wsparcie dla powstających spółdzielni socjalnych. Ponadto dwóch Beneficjentów w ramach ogłoszonego kolejnego konkursu otrzymało dofinansowanie na realizację projektów współpracy ponadnarodowej. Projekty te zakładają współpracę z partnerami zagranicznymi w celu podnoszenia jakości świadczonych usług oraz prowadzą do poszukiwania i testowania długookresowych źródeł finansowania instytucji wspierających ekonomię społeczną oraz spółdzielni socjalnych. Priorytet VIII Wg stanu na dzień r. IP podpisała narastająco w ramach Priorytetu VIII 545 umów na łączną kwotę PLN. Łączny procent wykorzystania dostępnej alokacji w stosunku do zakontraktowanych środków wyniósł 99,75%. Zostało to przedstawione na poniższych wykresach. W ramach zatwierdzonych wniosków beneficjentów o płatność za kwalifikowalne uznano wydatki w wysokości PLN. 15

16 Liczba umów Priorytetu VIII Stopień wykorzystania alokacji w stosunku do wartości zakontraktowanych środków W opisywanym okresie sprawozdawczym IP ogłosiła łącznie 7 konkursów: w ramach Poddziałania konkurs zamknięty na realizację projektów współpracy ponadnarodowej na 4,5 mln PLN oraz konkurs zamknięty na ponad 19 mln PLN, w ramach Poddziałania IP ogłosiła konkurs zamknięty na kwotę ponad 23 mln PLN, w ramach Poddziałania dwa konkursy zamknięte na kwotę ponad 2,6 mln PLN każdy, oraz w Poddziałaniu konkurs otwarty na kwotę 2 mln PLN oraz konkurs zamknięty na kwotę 2 mln PLN. 16

17 Porównując skalę zainteresowania w ramach wszystkich konkursów, najmniej wniosków wpłynęło w ramach Poddziałań oraz 8.2.1, co wynika głównie ze specyfiki ww. Poddziałań. W ramach Poddziałania (w ramach konkursów nr POKL/I/8.1.3/12 i POKL/II/8.1.3/12) wpłynęło łącznie 29 wniosków. Stosunkowo nieduża liczba złożonych wniosków wynika z faktu, iż projekty mogą składać ściśle określone podmioty oraz są skierowane do zamkniętej grupy docelowej (głównie związki zawodowe i związki pracodawców). Konkursy ogłoszone były na pierwszy typ operacji: inicjatywy podejmowane na poziomie lokalnym i regionalnym przez związki pracodawców i związki zawodowe, mające na celu zwiększenie adaptacyjności pracowników i przedsiębiorców. W ramach konkursów z Poddziałania (POKL/I/8.2.1/12, POKL/II/8.2.1/12) zgłoszono 19 projektów. Małe zainteresowanie wynikało z faktu, iż ww. konkursy dotyczyły realizacji jednego (wprowadzonego w SZOP w 2012 r.) typu operacji. Z uwagi na jego specyfikę (tj. wsparcie ukierunkowane na wdrożenie przedsięwzięć innowacyjnych w przedsiębiorstwach oraz wsparcie prowadzone przez (lub z udziałem) pracowników naukowych jednostek naukowych i uczelni) ukierunkowane na wdrożenie danych przedsięwzięć innowacyjnych w przedsiębiorstwach nieliczne podmioty mogły aplikować o środki na realizację przedmiotowych projektów. IP w celu zachęcenia do aplikowania o środki w ramach powyższych konkursów podejmowała szereg działań o charakterze informacyjno promocyjnym (wysyłano zaproszenia oraz organizowano spotkania dla przedstawicieli instytucji, których wnioski zostały negatywnie ocenione formalnie. Dodatkowo emitowano audycje telewizyjne oraz spoty radiowe zachęcające do aplikowania w ramach konkursów, stworzono animowany baner na stronie zwracający uwagę na trwające konkursy, promowano ogłoszone konkursy podczas przedsięwzięć z udziałem Marszałka Województwa Łódzkiego). Dużym zainteresowaniem cieszył się konkurs w ramach Poddziałania (konkurs nr POKL/I/8.1.2/12- konkurs zamknięty na realizację projektów tzw. outplacementowych), gdzie złożono 124 wnioski. Popularność ww. typu operacji wynika z chęci niesienia pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji zawodowej (osobom zwolnionym, zagrożonym zwolnieniem lub przewidzianym do zwolnienia). Negatywną sytuację na rynku potwierdzają dane z WUP, z których wynika, iż od r. aż 30 firm zgłosiło zwolnienia z winy zakładu pracy, w tym ponad 1400 osób zostanie zwolnionych lub dostanie wypowiedzenie czy zmianę warunków pracy). Ponadto popularnością cieszył się standardowy konkurs w ramach Poddziałania na realizację projektów szkoleniowych (złożono 347 wnioski o dofinansowanie). Wynika to przede wszystkim z faktu, iż projekty szkoleniowe skierowane do szerokiej grupy odbiorców (przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw) są atrakcyjne i łatwe w realizacji. Dodatkowo wiele nowych firm obserwując swoich konkurentów czy kooperatorów i widząc korzyści z realizowanych projektów postanowiło złożyć wnioski o dofinansowanie o wsparcie szkoleniowe dla swoich pracowników. Wsparcie dla przedsiębiorstw i osób zatrudnionych w sektorze usług. Analizując dane dotyczące przedsiębiorstw w ramach Priorytetu VIII należy podkreślić fakt, że przedsiębiorstw objęto wsparciem wg stanu na dzień zamknięcia bieżącego okresu sprawozdawczego. Wartość wskaźnika osiągnięto na poziomie 68,69%. Na uwagę zasługuje, iż według danych zawartych w Sprawozdaniu z realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki za I półrocze 2012 Instytucji Zarządzającej, województwo łódzkie znajdowało się na trzecim miejscu w kraju pod względem wykonania wskaźnika. Średnia dla komponentu regionalnego wynosiła 38,60%, dla łódzkiego 47,09% (4 524 przedsiębiorstwa). Na podstawie tych danych można przyjąć, że wzrosła liczba osób zatrudnionych w sektorze usług, gdyż projekty realizowane w ramach Poddziałania cieszą się ogromną popularnością wśród beneficjentów (również dzięki przyznawanej pomocy publicznej). Przedsiębiorstwa, które uzyskały wsparcie poszerzają zakres realizowanych usług poprzez zatrudnienie nowych osób i rozwój kompetencji. Często nowozatrudnione osoby przechodzą z rolnictwa oraz przemysłu, dzięki czemu realizowany jest skutecznie strategiczny cel Programu, jakim jest zmiana struktury pracujących wg sektorów gospodarki. Wysokie zaintersowanie beneficjentów Poddziałaniem potwierdza ilość podpisanych umów 435, co stanowi 79,82% wszystkich podpisanych umów w Priorytecie VIII w województwie łódzkim. Dodatkowo w roku 2013 IP ogłosi kolejny konkurs dla Poddziałania Wyniki konkursu zostaną przedstawione w sprawozdaniu rocznym za 2013 rok. Analiza uczestników projektów w ramach Priorytetu VIII W 2012 r. udział w projektach rozpoczęło osób (odpowiednio kobiet oraz mężczyzn). Stanowi to wzrost o 33,89% wobec liczby osób narastająco w stosunku do łącznej liczby rozpoczynających udział w projektach (w tym w grupie kobiet wzrost nastąpił o 33,73% a w grupie mężczyzn o 34,05%). Podobnie jak na koniec 2011 r. uwidoczniła się niewielka przewaga kobiet wśród osób objętych wsparciem w ramach Priorytetu VIII. Kobiety stanowiły 50,58% osób objętych wsparciem w grupie. Procent osób, które przerwały udział w projektach wyniósł 2,13% (dla porównania: stan na r. wynosił również 2,13%). W 2012 r. wsparciem objęto 542 osoby bezrobotne, co stanowi wzrost o 57,29% (wzrost dla kobiet wyniósł 56,77%, dla mężczyzn 58,23%) w porównaniu do stanu na dzień r. W raportowanym okresie sprawozdawczym wsparciem objęto 814 osób z grupy osób nieaktywnych zawodowo odnotowano wzrost o 30,70% (w tym wzrost dla kobiet wyniósł 29,83%, dla mężczyzn 31,97%). Utrzymany był trend przewagi kobiet w tejże grupie. W grupie osób zatrudnionych nastąpił wzrost o 33,64% (wsparciem objęto w 2012 r osób, w tym kobiety). Kobiety stanowiły 49,66% osób, którym udzielono wsparcia w tej grupie. W kontekście wsparcia dla przedsiębiorstw oraz osób zatrudnionych w sektorze usług na uwagę zasługuje wzrost liczby osób z małych oraz średnich przedsiębiorstw objętych wsparciem odpowiednio 36,31% (w tym kobiety 35,16%) oraz 36,29% (w tym kobiety 36,69%). W podziale uczestników na grupy wiekowe: lata w raportowanym okresie sprawozdawczym wsparcia udzielono osobom, co stanowi wzrost wobec danych narastająco na koniec 2011 r o 37,10% (odpowiednio wzrost kobiet o 34,60% oraz mężczyzn o 39,27%). W grupie osób w wieku starszym (55 64 lata) podobnie jak wg stanu na dzień r. utrzymała się dynamika wzrostu. W 2012 r. wyniósł on 32,17% (1 162 osoby, gdzie mężczyźni stanowią 52,93% grupy). W grupie pracowników w wieku starszym (55 64 lata) wzrost w bieżącym okresie sprawozdawczym wyniósł 32,27% (odpowiednio dla kobiet wyniósł 32,18% oraz dla mężczyzn 32,35%). W podziale uczestników wg wykształcenia: 17

18 w ramach Priorytetu VIII dla osób z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym i niższym wzrost na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 34,44% (w tym dla kobiet 34,58% oraz dla mężczyzn 34,40%). Zmniejszeniu uległa dysproporcja między ilością kobiet i mężczyzn. Wg stanu na dzień r. kobiety stanowiły 24,13% osób objętych wsparciem, dla porównania wg stanu na dzień r. stanowiły 24,07% grupy. W grupie osób z wykształceniem ponadgimnazjalnym w raportowanym okresie sprawozdawczym wzrost wyniósł 34,10% (31,88% dla kobiet oraz 35,61% dla mężczyzn). Utrzymuje się wykazany w sprawozdaniu z realizacji PO KL za rok 2011 trend przewagi mężczyzn, którzy stanowią na koniec 2012 r. 59,48% przedmiotowej grupy. W grupie osób z wykształceniem pomaturalnym wzrost wobec danych na koniec 2011 r. wyniósł 30,65% (odpowiednio: dla kobiet 33,15% oraz dla mężczyzn 28,27%). W grupie osób z wykształceniem wyższym wzrost wyniósł 34,90% (dla kobiet 34,71% oraz dla mężczyzn 25,19%). Podobnie jak we wcześniejszym okresie sprawozdawczym, kobiety nadal stanowiły większość grupy narastająco 59,50%, dla porównania stan na r. wynosił 59,67%. Ogółem wzrost ilości uczestników wsparcia w Priorytecie VIII w 2012 r. wyniósł 33,89% w porównaniu do danych na koniec 2011 r. Kobiety w grupie osób z wykształceniem wyższym stanowiły w 2012 r. 59,50% osób, dla porównania wg stanu za poprzedni okres sprawozdawczy (tj. rok 2011) kobiety stanowiły 50,69% grupy. Zmianie ulega zatem trend widoczny w sprawozdaniach za 2011 r., gdzie podział uczestników w ramach Priorytetu VIII według płci był równomierny. Komplementarność W 2012 r. realizowano umowy wyłonione do dofinansowania w ramach konkursu ogłoszonego w 2011 r. na realizację projektów w ramach trzeciego typu operacji Poddziałania W dokumentacji konkursowej zawarto kryterium strategiczne: Projekt przewiduje realizację szkoleń w zakresie odpowiadającym kierunkom rozwoju województwa łódzkiego, tj. turystyki, hotelarstwa, logistyki, przemysłu ceramicznego, tekstylno-odzieżowego, AGD, ICT, przetwórstwa rolno-spożywczego oraz odnawialnych źródeł energii ważnego z punktu widzenia położenia regionu jak również zaplanowanych w regionie inwestycji oraz/lub zapewnia dzięki realizacji szkoleń w wymienionych wyżej kierunkach komplementarność z projektami infrastrukturalnymi RPO, PO IG realizowanymi w regionie. W ramach ww. konkursu część beneficjentów otrzymało dodatkowe punkty za spełnienie ww. kryterium. W 2011 r. podpisano umowy o dofinansowanie z beneficjentami, których wnioski zakładały spełnienie wskazanego kryterium. W 2012 r. realizowano w oparciu o przedmiotowe umowy projekty: 1. Projekt pn. Łódzka akademia inżyniera, projektanta 3D. Nr umowy POKL /11 o wartości ,20 PLN (termin realizacji: od r. do r.), beneficjent CADExpert Sp. z o.o. Projekt zakłada realizację szkoleń w ramach systemu komputerowego i wspomagania projektowego CAD głównie dla pracowników architektonicznych, firm projektowych obsługujących inwestycje budowlane (co jest niezwykle istotne z punktu widzenia obsługi inwestycji budowlano modernizacyjnych w woj. łódzkim (m.in. budowa autostrad A1 i A2) oraz projektów infrastrukturalnych w ramach RPO oraz POIG. Beneficjent w 2012 r. rozliczył 46,68 % otrzymanych środków 2. Projekt pn. Nowe kwalifikacje i umiejetności, moja szansą na lepszą pracę. Nr umowy POKL /11 o wartości ,00 PLN (termin realizacji: od r. do r.), beneficjent Ośrodek Szkolenia Kierowców Janusz Materek. Projekt skierowany jest do osób, które chcą uzyskać uprawnienia do kierowania samochodami ciężarowymi (kat. C, C+E). Uprawnienia te będą przydatne do obsługi inwestycji budowlano modernizacyjnych w woj. łódzkim (m.in. budowa autostrad A1 i A2) oraz projektów infrastrukturalnych w ramach RPO oraz POIG. Beneficjent w 2012 r. rozliczył 67,16 % otrzymanych środków. Komplementarność z projektami realizowanymi w ramach RPO. Projekty realizowane przez firmę Aniflex Spółka Jawna Głowacka i Wspólnicy Pracownik na miarę XXI wieku (POKL /10) i Optymalizacja procesu obsługi klienta oraz zarządzania firmą w oparciu o technologie informatyczne i usługi online (RPLD /10-00) są komplementarne. W ramach projektu Pracownik na miarę XXI wieku pracownicy podnieśli oraz zdobyli nowe kompetencje miękkie, dzięki którym możliwe jest sprawniejsze i pełniejsze wykorzystanie programu opracowanego w ramach projektu Optymalizacja procesu obsługi klienta oraz zarządzania firmą w oparciu o technologie informatyczne i usługi on-line. Program zapewnia usprawnienie i zsynchronizowanie procesu obsługi zamówienia, począwszy od złożenia zamówienia przez klienta, przez płatność, po realizację. W związku z tym dodatkowo zdobyte umiejętności księgowe i miękkie w drugim projekcie współfinansowanym z PO KL pozwalają w pełni wykorzystać możliwości programu. Dodatkowo nabyte umiejętności z komunikacji, negocjacji i sprzedaży pozwalają na jego sprawną obsługę. Projekty realizowane przez firmę HRP Czernecka, Jaszczyński The passion of e-learning - kompleksowy rozwój kadr marki ehrp" (POKL /11) oraz Stworzenie serwisu interaktywnych videocastów edukacyjnych" (RPLD /10-00) również są komplementarne. Projekty uzupełniają się przedmiotowo, tzn. projekt realizowany w ramach PO KL rozwija kompetencje pracowników w zakresie tworzenia rozwiązań e-learningowych. Szkolenia z zakresu e-learningu, szkolenia miękkie i z zakresu zarządzania projektami przewidziane w projekcie The passion of e-learning..." bezpośrednio korespondują z projektem Stworzenie serwisu interaktywnych videocastów edukacyjnych". W przypadku projektów realizowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o. o. zauważono brak bezpośredniej komplementarności tj. w ramach projektu Poprawa stanu bezpieczeństwa pasażerów w komunikacji miejskiej w Łodzi poprzez system monitoringu wizyjnego" (RPLD /10-00) były prowadzone szkolenia dotyczące montażu kamer w ramach tego projektu. Natomiast w ramach projektu PO KL pt. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników MPK Łódź Sp. z o.o. (POKL /11) nie było szkoleń zakładających uzupełnianie wiedzy i kompetencji pracowników do ww. montażu. Jednakże można stwierdzić pośrednią komplementarność, gdyż zarówno projekt dotyczący monitoringu w RPO jak i projekt szkoleniowy w PO KL służą temu samemu celowi, a mianowicie poprawie bezpieczeństwa pasażerów (w przypadku projektu realizowanego w ramach RPO poprzez instalowanie kamer w pojazdach i na pętlach, a w przypadku projektu w ramach PO KL poprzez prowadzenie takich szkoleń jak Bezpieczna i ekonomiczna jazda autobusem komunikacji miejskiej czy Obsługa klienta trudnego ). Poprawa bezpieczeństwa podróżnych może być rozpatrywana pod kątem większej atrakcyjności transportu publicznego i tym samym zwiększenia przewozów komunikacją miejską, co może wpłynąć na zakres realizacji innych projektów (np. drogowych). 18

19 Priorytet IX Wg stanu na dzień r. IP podpisała zgodnie z KSI SIMIK narastająco w ramach Priorytetu IX umowy na łączną kwotę PLN. Łączny procent wykorzystania dostępnej alokacji w stosunku do zakontraktowanych środków wyniósł 85,68%. Zostało to przedstawione na poniższych wykresach. W ramach zatwierdzonych wniosków beneficjentów o płatność za kwalifikowalne uznano wydatki w wysokości PLN. Liczba umów Priorytetu IX Stopień wykorzystania alokacji w stosunku do wartości zakontraktowanych środków W opisywanym okresie sprawozdawczym IP ogłosiła 9 konkursów/naborów. w Poddziałaniu dwa konkursy zamknięte odpowiednio na kwotę blisko 45 mln PLN oraz 10 mln PLN, 19

20 w Poddziałaniu konkurs zamknięty na kwotę 10 mln PLN, w Działaniu 9.2 konkurs otwarty na realizację projektów współpracy ponadnarodowej na kwotę 20 mln PLN (konkurs zawieszono w dniu r. ze względu na wpływ wniosków na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania przekraczającą 150% kwoty alokacji na konkurs), w Poddziałaniu ogłoszono konkurs zamknięty na kwotę ponad 2,8 mln PLN, w Poddziałaniu konkurs zamknięty na kwotę 12,5 mln PLN, w Poddziałaniu ogłoszono dwa konkursy zamknięte na kwotę 1 mln PLN każdy, ponadto w ramach Poddziałania IP ogłosiła nabór zamknięty na realizację projektów z zakresu Procesu Indywidualizacji Nauczania i Wychowania Uczniów Klas I-III Szkół Podstawowych na kwotę 10 mln PLN. Nabór ogłoszono 30 marca 2012 r., z datą zakończenia składania wniosków 31 maja 2012 r. W omawianym okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu IX niewielkie zainteresowanie Beneficjentów zaobserwowano dla konkursów ogłoszonych w ramach Poddziałania i Na konkurs z Poddziałania 9.6.1, który dotyczył upowszechnienia kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych złożono 17 wniosków. Natomiast na dwa konkursy z Poddziałania dotyczące doradztwa dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i form podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji wpłynęło 7 wniosków. W opinii IP znikome zainteresowanie wynika z małej popularności wyboru kształcenia ustawicznego w formach szkolnych wśród osób dorosłych, a co za tym idzie, zbyt małej liczby szkół i placówek kształcenia ustawicznego. Poddziałanie typy realizowanych operacji: - kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych uzupełnieniem lub podwyższeniem wykształcenia ogólnego lub kwalifikacji zawodowych; - programy formalnej oceny i potwierdzania odpowiednich efektów uczenia się uzyskanych w sposób pozaformalny i nieformalny, prowadzące do podniesienia poziomu wykształcenia ogólnego lub nabycia kwalifikacji zawodowych - wsparcie dla szkół dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego ukierunkowane na: rozszerzanie lub dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy, podwyższanie jakości oferty edukacyjnej w tym również uzyskanie akredytacji kuratora oświaty, rozwój innowacyjnych form kształcenia ustawicznego, w tym również w formie e-learningu. Poddziałanie typy realizowanych operacji: - usługi doradcze dla osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane uzyskaniem pomocy w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru i znalezienia odpowiedniej oferty edukacyjno-szkoleniowej. Ponadto zagrożenie braku wystarczającej liczby projektów pod względem ilościowym oraz jakościowym i finansowym występuje w przypadku konkursów dla projektów współpracy ponadnarodowej Działanie 9.2. Projekty tego typu różnią się od projektów standardowych przede wszystkim wymogiem zaangażowania do realizacji partnera zagranicznego przez co mają inną specyfikę i są bardziej złożone. Stąd niewielu Beneficjentów decyduje się na ich realizację. W 2012 r ogłoszono konkurs otwarty na projekty współpracy ponadnarodowej, co spowodowało znaczący wzrost liczby złożonych projektów (40 wniosków) do roku poprzedniego (8 wniosków). Zorganizowano również dni otwarte poświęcone tej tematyce. Pomimo podjętych środków zaradczych liczba wyłonionych wniosków do dofinansowania nie wykorzystała dostępnej wartości alokacji na konkurs. Dużym zainteresowaniem cieszył się natomiast konkurs ogłoszony w ramach Poddziałania 9.6.2, którego założeniem było podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych. W ramach tego konkursu złożono aż 164 wnioski. Duże zainteresowanie wynikało z dużego popytu osób, które kwalifikowały się do grupy docelowej dla przedmiotowego działania. Wynikiem konkursu będzie podpisanie w 2013 roku umów o dofinansowanie realizacji projektów. Analiza uczestników projektów w ramach Priorytetu IX W raportowanym okresie sprawozdawczym zanotowano wzrost o 18,53% liczby osób, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu (w tym dla kobiet wzrost wyniósł 17,43% oraz dla mężczyzn 19,87%). Procent osób, które przerwały udział w projektach wyniósł 2,17% (2,01% kobiet oraz 2,36% mężczyzn przerwało udział w projektach). Dla porównania stan na r. wyniósł 1,62% (w tym kobiety 1,30% oraz mężczyźni 2,00%). W grupie osób bezrobotnych, którym udzielono wsparcia w 2012 r. wzrost wyniósł 30,35% (wzrost dla kobiet wyniósł 28,39% oraz dla mężczyzn 35,68%), w tym w grupie osób długotrwale bezrobotnych 20,40% (kobiety 18,00% oraz mężczyźni 27,45%). Pomimo wysokiego wzrostu procentowego liczby mężczyzn, którym udzielono wsparcia w bieżącym okresie sprawozdawczym, narastająco kobiety stanowią nadal większość, tj. 74,63% grupy. W grupie osób nieaktywnych zawodowo wzrost wyniósł 16,41% (dla kobiet 14,11% oraz dla mężczyzn 18,69%). W grupie osób zatrudnionych zanotowano wysoki postęp - na poziomie 25,94% (dla kobiet 25,39% oraz dla mężczyzn 27,54%). Na uwagę zasługuje wzrost w grupach w tym zatrudnieni w małych przedsiębiorstwach oraz w tym zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach, odpowiednio 26,14% (dla kobiet 26,16%, dla mężczyzn 26,10%) oraz 28,27% (dla kobiet 21,68% oraz dla mężczyzn 42,23%). W grupie w tym zatrudnieni w administracji publicznej kobiety stanowiły większość osób, którym udzielono wsparcia 82,92% grupy. Ponadto w wyżej wymienionej grupie w 2012 r. zanotowano wzrost o 30,34% (w tym dla kobiet wzrost wyniósł 29,35%, dla mężczyzn 35,19%). W podziale uczestników na grupy wiekowe: W grupie osób młodych (15 24 lata) wzrost uczestników w projektach wyniósł 23,25% (odpowiednio dla kobiet 19,72% oraz dla mężczyzn 26,62%). W grupie osób w wieku starszym (55 64 lata) wzrost ten wyniósł 28,27% (dla kobiet 23,12% i dla mężczyzn 41,44%), w tym dla grupy pracowników w wieku starszym (55 64 lata) wzrost wyniósł 40,26% (34,44% dla kobiet oraz 52,29% dla mężczyzn). W dwóch ostatnich grupach zaznacza się wyraźna przewaga kobiet, stanowią one odpowiednio 71,91% i 67,41%. W grupie osób z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym i niższym wzrost na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 15,65% (dla kobiet wyniósł 13,38%, dla mężczyzn 17,85%), w grupie osób z wykształceniem ponadgimnazjalnym wzrost wyniósł 28,54% (dla kobiet 26,16%, dla mężczyzn 20

PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty

PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty Poprawa dostępu do zatrudnienia Wspieranie aktywności zawodowej Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Rozwój i upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

Korekta sprawozdania z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Korekta sprawozdania z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Korekta sprawozdania z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Rodzaj sprawozdania A. Sprawozdanie okresowe B. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r.

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Stan wdrażania ania PO KL w województwie warmińsko sko-mazurskim Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Postęp p finansowy Postęp p wdrażania ania PO KL wg stanu na 15.11.2010 r. 100 000 250% 90000 80000 70000

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, 25 czerwca 2013 r. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które:

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które: Załącznik nr do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia M Mężczyźni, K Kobiety wartość wskaźnika osiągnięta w danym okresie rozliczeniowym (wg stanu

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata

Plan działania na lata Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej Plan Działania na rok 2012 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI Na realizację projektów systemowych

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Plan działania na lata 2014 2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny IX. Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 29 czerwca 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VIII. Regionalne kadry

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 7.2.1 PO KL Pytanie nr 1: W związku z zamiarem złożenia

Bardziej szczegółowo

Efekty wdrażania EFS w ramach Programu Operacyjnego. w województwie wielkopolskim

Efekty wdrażania EFS w ramach Programu Operacyjnego. w województwie wielkopolskim Efekty wdrażania EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim Na realizację komponentu regionalnego PO KL od 2007 r. województwo wielkopolskie otrzymało czyli równowartość

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wdrażania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Podkarpaciu w latach 2007-2010. stan na 31 grudnia 2010 r.

Sprawozdanie z wdrażania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Podkarpaciu w latach 2007-2010. stan na 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie z wdrażania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Podkarpaciu w latach 2007-2010 stan na 31 grudnia 2010 r. Ogłoszone konkursy w latach 2007-2010 październik 2007

Bardziej szczegółowo

1 Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków

1 Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków Analiza efektywności podstawowych form promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych i poszukujących pracy finansowanych z Funduszu Pracy w woj. podlaskim w latach 2009-2012 Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81 445

Bardziej szczegółowo

Wzrost spójności terytorialnej

Wzrost spójności terytorialnej WSPARCIE OBSZARÓW WIEJSKICH w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-20132013 w województwie pomorskim CEL GŁÓWNY PO KL wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE STRATEGICZNE

Bardziej szczegółowo

Dotacje na założenie działalności gospodarczej. III Małopolskie Forum Finansowe 15 czerwca 2015 r.

Dotacje na założenie działalności gospodarczej. III Małopolskie Forum Finansowe 15 czerwca 2015 r. Dotacje na założenie działalności gospodarczej III Małopolskie Forum Finansowe 15 czerwca 2015 r. Wsparcie zakładania działalności gospodarczej w ramach PO KL 2007-2013 osoby przedsiębiorcze 19 118 nowo

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Działanie 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia. Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Instytucja Pośrednicząca II stopnia w ramach komponentu regionalnego PO KL Liczba naborów 29 STATYSTYKA NABORY 2007 2008 wg kontraktacji

Bardziej szczegółowo

Planowany sposób wdrażania POKL w Małopolsce w 2012r.

Planowany sposób wdrażania POKL w Małopolsce w 2012r. Planowany sposób wdrażania POKL w Małopolsce w 2012r. Najważniejsze konkursy i kryteria Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Cel Działania: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Toruń, 31 sierpnia 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Toruń, 31 sierpnia 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 31 sierpnia 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r.

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2012-07-19 Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach PO KL 1. Formy

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Katarzyna Tokarczuk Lublin, dnia 10 marca 2010 r. Priorytet VI i VII w województwie lubelskim Rola WUP w Lublinie w PO KL Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Plany konkursowe na 2012 r. dla Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Plany konkursowe na 2012 r. dla Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Plany konkursowe na 2012 r. dla Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Instytucja Pośrednicząca II stopnia 1 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 (z wyłączeniem projektów systemowych) Instytucje w programie Wykaz instytucji wraz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Priorytetu/Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Sprawozdanie z realizacji Priorytetu/Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Sprawozdanie z realizacji Priorytetu/Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Rodzaj sprawozdania A. Sprawozdanie okresowe x B.

Bardziej szczegółowo

Założenia Planu działania dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2012

Założenia Planu działania dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2012 Założenia Planu działania dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2012 Warszawa, 25 października 2011 r. Stan realizacji Priorytetu I PO KL Od początku

Bardziej szczegółowo

Nowsze Mazowsze podsumowanie 2012 roku

Nowsze Mazowsze podsumowanie 2012 roku Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa tel. (0-22) 542 20 00, fax (0-22) 698 31 44 www.mazowia.eu, e-mail: mjwpu@mazowia.eu Warszawa, 14 stycznia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKTACH

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKTACH Załącznik nr 2 do INFORMACJI O NABORZE ZAŁOŻENIA DO PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH WDROŻENIOWYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.1 REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą Ogłasza konkurs otwarty

Bardziej szczegółowo

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE stan na koniec styczeń 2012 r. (na podstawie miesięcznej sprawozdawczości statystycznej z Powiatowych Urzędów Pracy) W styczniu bezrobocie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI wybrane działania dla przedsiębiorców. człowiek najlepsza inwestycja

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI wybrane działania dla przedsiębiorców. człowiek najlepsza inwestycja człowiek najlepsza inwestycja PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 - wybrane działania dla przedsiębiorców Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Sprawozdanie z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Sprawozdanie z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 1 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Rodzaj sprawozdania (należy wstawić znak x w kratce obok

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW Załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 Zakres: Europejski Fundusz Społeczny Projekt do konsultacji, 22 maja 2015 r. RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2010

Plan Działania na rok 2010 Konferencja Regionalna Plan Działania na rok 2010 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA

Bardziej szczegółowo

Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu

Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Kujawsko-Pomorskim Znaczenie Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki a wspieranie procesu integracji społecznej Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 2: Odpowiedź: Pytanie nr 3: Odpowiedź: Pytanie nr 4: Odpowiedź: Pytanie nr 5:

Pytanie nr 2: Odpowiedź: Pytanie nr 3: Odpowiedź: Pytanie nr 4: Odpowiedź: Pytanie nr 5: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM DOTYCZĄCYM DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 9.4 PO KL (KONKURS NR PO KL/9.4/1/12). Pytanie nr 1: Czy w projekcie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie osób pozos tających bez zatrudnienia, praco wników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie program

Wsparcie osób pozos tających bez zatrudnienia, praco wników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie program Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia, pracowników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie programowania 2014-2020 Podsumowanie wdrażania Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Marta Soboś Lublin, 25.03.2011 r. Wydziały Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Wydział Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Priorytetów Komponentu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Sprawozdanie z realizacji Priorytetów Komponentu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Sprawozdanie z realizacji Priorytetów Komponentu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Rodzaj sprawozdania A. Sprawozdanie okresowe B. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2 REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU WIĘCEJ SZANS W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wspieramy rynek pracy walczymy z bezrobociem

Wspieramy rynek pracy walczymy z bezrobociem Wspieramy rynek pracy walczymy z bezrobociem Wielkie zmiany na rynku pracy w Polsce i na Dolnym Śląsku W 2016 r. aktywnymi formami aktywizacji zawodowej objęto 22 390 bezrobotnych, w tym 11 926 kobiet

Bardziej szczegółowo

Opracowano: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Opracowano: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Opracowano: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Wartość alokacji na lata 2007-2013 190 461 739 euro = 792 854 127,11 zł* (na podstawie

Bardziej szczegółowo

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP Oś Priorytetowa (OP) 6. Regionalny rynek pracy Cel Tematyczny 8 Priorytet Inwestycyjny 8i Podniesienie zdolności do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015

Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015 Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020

Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020 Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020 Programy aktywizacji zawodowej Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących

Bardziej szczegółowo

POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZESPÓŁ EWALUACJI I MONITORINGU Projekty dotyczące zawodowej i społecznej integracji osób niepełnosprawnych w komponencie regionalnym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r.

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013 Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Działanie 6.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

Realizacja komponentu regionalnego PO KL w 2008r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu grudzień 2008r.

Realizacja komponentu regionalnego PO KL w 2008r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu grudzień 2008r. Realizacja komponentu regionalnego PO KL w 2008r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu grudzień 2008r. 485 369 954 euro zostało przeznaczone na realizację działań w ramach komponentu regionalnego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH (POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY) W RAMACH RPOWP

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH (POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY) W RAMACH RPOWP Załącznik 4 Ramowe plany działań ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH (POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY) W RAMACH RPOWP 2014-2020 PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2017 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet. Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 09-10-30

Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet. Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 09-10-30 Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Informacje ogólne Europejski Fundusz Społeczny, to jeden z funduszy Unii Europejskiej, który finansuje działania

Bardziej szczegółowo

Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 6.2 i 8.1.2 PO KL. 9 czerwca2011

Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 6.2 i 8.1.2 PO KL. 9 czerwca2011 Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 6.2 i 8.1.2 PO KL 9 czerwca2011 W ramach Działania 6.2 przewidziano wsparcie dla osób zamierzających rozpocząd działalnośd gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Tabela wdrażania rekomendacji Część A - rekomendacje operacyjne

Tabela wdrażania rekomendacji Część A - rekomendacje operacyjne Załącznik nr 2 do Uchwały 4/12 z dnia 5 września 2012 r. Tabela wdrażania rekomendacji Tabela wdrażania rekomendacji Część A - rekomendacje operacyjne Lp. Tytuł raportu 1. Ocena efektywności i skuteczności

Bardziej szczegółowo

ZAWODOWY START. Założenia projektu na rok Adresaci projektu

ZAWODOWY START. Założenia projektu na rok Adresaci projektu ZAWODOWY START Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Białystok, dn. 13 czerwca 2013 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Białystok, dn. 13 czerwca 2013 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spotkanie informacyjne dotyczące dokumentacji konkursowej konkursu zamkniętego Nr 1/POKL/6.1.1/2013 w ramach Poddziałania6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Białystok,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE W TRAKCIE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 6.1.1 PO KL (konkurs zamknięty nr 1/PO KL/6/E.1.1/12 na projekty

Bardziej szczegółowo

PO KL dla Szkół i Placówek Oświatowych. Człowiek - najlepsza inwestycja

PO KL dla Szkół i Placówek Oświatowych. Człowiek - najlepsza inwestycja PO KL 2007-2013 dla Szkół i Placówek Oświatowych Człowiek - najlepsza inwestycja STRUKTURA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Komponent Centralny Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Dolnym Śląsku Dolnośląski Wojewódzki Urząd d Pracy Nowa Ruda Słupiec, 18 maja 2012 r. System wdrażania PO KL w regionie Instytucja

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane przez regiony w ramach POKL

Zadania realizowane przez regiony w ramach POKL Zadania realizowane przez regiony w ramach POKL 1 Wspieranie kształcenia ustawicznego osób w wieku 50+ (zadanie o symbolu 2.10) Zadanie realizowane w ramach Priorytetu IX PO KL Rozwój wykształcenia i kompetencji

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKTACH. Działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKTACH. Działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy Załącznik do Uchwały Nr 52/1913/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2015 r. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH WDROŻENIOWYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.1 REGIONALNEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

W roku 2008 Ośrodek Pomocy Społecznej w Uścimowie przystąpił do realizacji projektu systemowego pt. Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość

W roku 2008 Ośrodek Pomocy Społecznej w Uścimowie przystąpił do realizacji projektu systemowego pt. Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość W roku 2008 Ośrodek Pomocy Społecznej w Uścimowie przystąpił do realizacji projektu systemowego pt. Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2014-2015

Plan działania na rok 2014-2015 Plan działania na rok 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Województwo Nie dotyczy Instytucja

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Działania wdrażane przez Wydział

Bardziej szczegółowo

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Cel 5: Cel 6: Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014 2015

Plan działania na lata 2014 2015 Plan działania na lata 2014 2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VII. Promocja integracji

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Oferta Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki szansą dla osób powracających na regionalny rynek pracy Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca Łódź, 30.03.2012

Bardziej szczegółowo

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 września roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska Woj. opolskie Powiat Nyski Sierpień 11,6% 12,1% 17,3% Wrzesień 11,8%

Bardziej szczegółowo

Instrumenty aktywnej integracji jako narzędzia aktywizacji społeczno-zawodowej Dolnoślązaków. Wrocław październik, 2015 r.

Instrumenty aktywnej integracji jako narzędzia aktywizacji społeczno-zawodowej Dolnoślązaków. Wrocław październik, 2015 r. Instrumenty aktywnej integracji jako narzędzia aktywizacji społeczno-zawodowej Dolnoślązaków Wrocław październik, 2015 r. RPO WD 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020 Spowolnienie gospodarcze ZPORR oraz SPO

Bardziej szczegółowo

MAMA MOŻE WSZYSTKO. Informacja prasowa, 12 października 2009 r.

MAMA MOŻE WSZYSTKO. Informacja prasowa, 12 października 2009 r. MAMA MOŻE WSZYSTKO Informacja prasowa, 12 października 2009 r. Powrót do pracy po urlopach wychowawczych często jest dla kobiet wyzwaniem, zwłaszcza, że elastyczne formy zatrudnienia, czy praca na odległość

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r.

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Ostródzkim na 2012 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Sprawozdanie z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Sprawozdanie z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 1 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Rodzaj sprawozdania (należy wstawić znak x w kratce obok jednej z opcji od A do C)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2015 GNOJNIK 2015 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2012-2013 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

Skuteczność instrumentów wsparcia wśród małopolskich przedsiębiorców - wyniki badań

Skuteczność instrumentów wsparcia wśród małopolskich przedsiębiorców - wyniki badań Skuteczność instrumentów wsparcia wśród małopolskich przedsiębiorców - wyniki badań Metodologia badania 1. Przedmiot i cel badania: Celem głównym niemniejszego badania była ocena efektywności i skuteczności

Bardziej szczegółowo

Realizacja komponentu regionalnego PO KL wdrażanego przez DWUP w 2009r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu 18 listopad 2009r.

Realizacja komponentu regionalnego PO KL wdrażanego przez DWUP w 2009r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu 18 listopad 2009r. Realizacja komponentu regionalnego PO KL wdrażanego przez DWUP w 2009r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu 18 listopad 2009r. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014 2015

Plan działania na lata 2014 2015 Plan działania na lata 2014 2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VII. Promocja integracji

Bardziej szczegółowo

Adres poczty elektronicznej maciej.jurkowski@pokl.sbrr.pl maciej.jurkowski@pokl.sbrr.pl Imię i nazwisko Edyta Brzezińska (IX) Edyta Brzezińska (IX)

Adres poczty elektronicznej maciej.jurkowski@pokl.sbrr.pl maciej.jurkowski@pokl.sbrr.pl Imię i nazwisko Edyta Brzezińska (IX) Edyta Brzezińska (IX) Sprawozdanie z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego 1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Rodzaj sprawozdania A. Sprawozdanie okresowe B. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE DEFINICJE

PODSTAWOWE DEFINICJE PROCEDURY WEWNĘTRZNE określające zasady rekrutacji w projekcie Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bialskim i mieście Biała Podlaska (I) współfinansowanym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Działania w ramach RPO WSL 2014-2020 wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego istotne z punktu widzenia małych i średnich gmin

Działania w ramach RPO WSL 2014-2020 wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego istotne z punktu widzenia małych i średnich gmin Działania w ramach RPO WSL 2014-2020 wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego istotne z punktu widzenia małych i średnich gmin 29 czerwca 2015 r. Osie Priorytetowe przewidziane do realizacji

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2013-2014 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 14/2015 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolbuszowskim (I) w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Tu realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Tu realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie w latach 2008-2013 realizuje projekt pn. Aktywność - kluczem do sukcesu w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

kwartał KWARTALNA INFORMACJA O SYTUACJI OSÓB MŁODYCH PLANU GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY II KWARTAŁ 2016 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

kwartał KWARTALNA INFORMACJA O SYTUACJI OSÓB MŁODYCH PLANU GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY II KWARTAŁ 2016 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku II kwartał 2016 KWARTALNA INFORMACJA O SYTUACJI OSÓB MŁODYCH NA PODLASKIM RYNKU PRACY W KONTEKŚCIE REALIZACJI PLANU GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY II KWARTAŁ 2016 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku 2016

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 15 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020

Załącznik nr 15 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 Załącznik nr 15 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 Wytyczne w zakresie realizacji projektów w ramach Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r.

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r. Warszawa, 2011-02-03 WYKAZ PROJEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W PLANIE DZIAŁANIA NA 2011 ROK DLA DZIAŁANIA 5.4 ROZWÓJ POTENCJAŁU TRZECIEGO SEKTORA ORAZ DZIAŁANIA 5.5 ROZWÓJ DIALOGU SPOŁECZNEGO Działając

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Województwo Plan działania na lata 2007 2008 Plan działania na rok 2009

Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Województwo Plan działania na lata 2007 2008 Plan działania na rok 2009 Załącznik nr 4. Charakterystyka założeń Planów działań na lata 2007 2008 i 2009 rok dla Priorytetów VI IX PO KL według województw, z punktu widzenia działań skierowanych do osób w wieku 50+/45+ w aspekcie

Bardziej szczegółowo

Sieradz. Projekt Regionalny Ośrodek EFS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Sieradz. Projekt Regionalny Ośrodek EFS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konkursy ogłoszone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi w ramach PO KL Konkurs otwarty nr 1/POKL/6.1.1/PWP/2012 - Poddziałanie 6.1.1 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI ogłosił nabór wniosków dla konkursu otwartego

Bardziej szczegółowo

Kwota na dofinansowanie. Działanie /Poddziałanie. Termin naboru. Konkurs 2015 ROZSTRZYGNIĘTY

Kwota na dofinansowanie. Działanie /Poddziałanie. Termin naboru. Konkurs 2015 ROZSTRZYGNIĘTY Działanie /Poddziałanie Kwota na dofinansowanie Termin naboru Poddziałanie 6.3.1 Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy 10.000.000,00 PLN Konkurs 2015 ROZSTRZYGNIĘTY

Bardziej szczegółowo

Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Rodzaj sprawozdania A. Sprawozdanie okresowe X B. Sprawozdanie roczne C. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo