Korekta sprawozdania z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Korekta sprawozdania z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013"

Transkrypt

1 Korekta sprawozdania z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Rodzaj sprawozdania A. Sprawozdanie okresowe B. Sprawozdanie roczne X C. Sprawozdanie końcowe 2. Okres 2012 rok sprawozdawczy 3. Numer Priorytetu PO KL VI, VII, VIII, IX 4. Nazwa Instytucji Pośredniczącej Urząd Marszałkowski w Łodzi 5. Dane osoby sporządzającej sprawozdanie: Imię i nazwisko Nr telefonu Adres poczty elektronicznej w części rzeczowej Bartłomiej Urbaniak Małgorzata Starczewska-Bucka w części finansowej Bartłomiej Urbaniak Małgorzata Starczewska-Bucka II. PRZEBIEG REALIZACJI PRIORYTETU 1. Analiza stopnia osiągnięcia oczekiwanych efektów oraz wartości docelowych wskaźników w podziale na cele szczegółowe Priorytet VI Wskaźniki produktu Cel 1 pod nazwą Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy. W ramach Celu 1 w 2012 r. wskaźnik liczba osób, które zakończyły udział w projektach, w tym liczba objętych Indywidualnym Planem Działania dla Priorytetu VI kumulatywnie od początku realizacji PO KL wyniósł (w bieżącym okresie sprawozdawczym osób, w tym kobiet). Wskaźnik osiągnięto na poziomie 96,32% wartości docelowej. W ramach ww. celu na wysokim poziomie kształtuje się wskaźnik liczba kluczowych pracowników PSZ, którzy zakończyli udział w szkoleniach realizowanych w systemie pozaszkolnym, istotnych z punktu widzienia regionalnego rynku pracy. Wynosi on 142,92% wartości docelowej (w bieżącym okresie rozliczeniowym 104 osoby, w tym 92 kobiety) i tym samym w odniesieniu do roku ubiegłego nastąpił wzrost o prawie 28 pkt. proc. (2011 r. 115,28%). Przyczyny nadwykonania wskaźnika zostały przedstawione w poprzednich sprawozdaniach. Na stosunkowo wysokim poziomie kształtuje się wartość wskaźnika liczba osób, które otrzymały dotacje bezzwrotne. Kumulatywnie od początku realizacji PO KL dotacje bezzwrotne otrzymały osoby (168,84% wartości docelowej), w tym kobiet, które stanowiły 40,74% grupy. W celu zwiększenia wartości wskazanych wyżej wskaźników WUP w Łodzi zdecydował się na przyznawanie mniejszej kwoty środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości maksymalnie do wysokości ,00 zł na osobę (lub ,00 zł na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej). W ramach Celu 2 pod nazwą Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych w bieżącym okresie sprawozdawczym w obrębie VI Priorytetu osób w wieku lata zamieszkujących obszary wiejskie zakończyło udział w projektach, w tym 792 kobiety, dzięki czemu wartość wskaźnika od początku realizacji PO KL dla Priorytetu VI wyniosła (226,39% docelowej wartości wskaźnika). 1

2 W odniesieniu do wskaźnika liczba osób młodych, którym przyznano jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, należy zaznaczyć, iż od początku realizacji PO KL w ramach Priorytetu VI bezzwrotne dotacje zostały przyznane osobom młodym (15-24 lata), co stanowi 133,02% docelowej wartości wskaźnika. W bieżącym okresie sprawozdawczym dotacje bezzwrotne przyznano 348 osobom młodym, w tym 132 kobietom. Cel 3 pod nazwą Zmniejszenie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne, osoby bezrobotne zamieszkujące na terenach wiejskich). W ramach bieżącego okresu sprawozdawczego liczba osób długotrwale bezrobotnych, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach VI Priorytetu wyniosła 2 821, w tym kobiet, co przełożyło się na kumulatywną wartość wskaźnika osoby (184,67% wartości docelowej). W 2012 r. w projektach realizowanych w ramach VI Priorytetu udział zakończyło osób z terenów wiejskich, w tym kobiet, co daje kumulatywnie od początku realizacji PO KL w ramach VI Priorytetu liczbę osób, w tym kobiet. Wskaźnik osiągnięto na wysokim poziomie 217,18% wartości docelowej. W bieżącym okresie sprawozdawczym udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu zakończyło 598 osób niepełnosprawnych, w tym 357 kobiet, natomiast kumulatywnie od początku realizacji PO KL udział w projektach realizowanych w ramach VI Priorytetu zakończyło osób niepełnosprawnych. Wskaźnik ukształtował się na poziomie 114,29% wartości docelowej. W odniesieniu do wszystkich wyżej wymienionych grup osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy przekroczono wyznaczone wartości docelowe w zakresie wskaźnika liczby osób, które otrzymały dotacje bezzwrotne. Wskaźnik odnoszący się do udzielonych dotacji w grupie osób długotrwale bezrobotnych od początku realizacji PO KL w ramach VI Priorytetu kształtuje się na wysokim poziomie osób, w tym kobiet (435,08% wartości docelowej). Liczba osób z terenów wiejskich, które otrzymały dotacje bezzwrotne kształtuje się również na wysokim poziomie. Od początku realizacji PO KL w ramach VI Priorytetu osoby z terenów wiejskich otrzymały dotację bezzwrotną (438,85% wartości docelowej wskaźnika). Kumulatywnie od początku realizacji PO KL w ramach Priorytetu VI 454 osoby niepełnosprawne (w tym 194 kobiety) otrzymały dotacje bezzwrotne na podjęcie działalności gospodarczej. Analizując wskaźniki wpływające na realizację Celu 4 pod nazwą Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób starszych można zauważyć, iż wskaźnik dotyczący liczby osób w wieku lata, które zakończyły udział w projektach wzrósł w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego (koniec 2011 r.) i wynosi osób (74,01% wartości docelowej) od początku realizacji Priorytetu. W bieżącym okresie sprawozdawczym: osób, w tym kobiet. Wyniki badań ewaluacyjnych dotyczących czynników oddziałujących na poziom wykonania wskaźników: W bieżącym okresie sprawozdawczym IP2 zleciła firmie PSDB przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt. Wpływ podejmowanych w ramach VI Priorytetu PO KL działań wobec osób pozostających bez zatrudnienia na sytuację na regionalnym rynku pracy. Ponad 67% pozostających bez pracy uczestników projektów, realizowanych w ramach Priorytetu VI, zadeklarowało, iż od momentu zakończenia udziału w projekcie do chwili badania przynajmniej przez jakiś czas pracowało, zaś w momencie badania pracowało ok. 51% badanych osób. Osiągnięty wskaźnik skuteczności zatrudnieniowej na poziomie 50% jest porównywalny (lub nawet wyższy) z efektywnością osiąganą przez urzędy pracy. Zastrzeżenia uczestników projektów odnośnie otrzymanego wsparcia dotyczyły przede wszystkim niewystarczającego stopnia powiązania otrzymanego wsparcia z praktyką zawodową, co ma wpływ na realną szansę znalezienia zatrudnienia. Stąd też jedna z rekomendacji ewaluatora, mówiąca o wspieraniu projektów wiążących szkolenia ze stażami i praktykami. Przy czym staże i praktyki powinny trwać na tyle długo, aby faktycznie pozwalały na osiągnięcie stawianego przed nimi celu oraz aby podczas ich odbywania, uczestnicy projektów wykonywali prawdziwe zadania zawodowe a nie jedynie prace pomocnicze. W części II, punkcie 2 niniejszego sprawozdania zanalizowano przyczyny niskiej przeżywalności przedsiębiorstw otworzonych w ramach projektów. Ocena wykonania wskaźnika efektywności zatrudnieniowej: Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej mierzony jest jedynie w projektach systemowych PUP w Poddziałaniu Od początku realizacji Działania średnia efektywność zatrudnieniowa w kategorii osób niekwalifikujących się do żadnej z grup docelowych wnosi 77,30%, dla osób w wieku lata 54,42%, dla osób powyżej 50 r.ż. 53,04%, dla osób niepełnosprawnych 48,20%, natomiast dla osób długotrwale bezrobotnych 56,65%. Na podstawie zgromadzonych przez WUP w Łodzi danych można stwierdzić, iż w 2012 roku wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w niektórych kategoriach nie został osiągnięty przez 3 powiatowe urzędy pracy, w tym w szczególności w odniesieniu do osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku lata i osób w wieku lata. W tych przypadkach odstąpiono od zastosowania reguły proporcjonalności uznając wyjaśnienia Beneficjentów. Należy podkreślić, iż w przypadku tych trzech powiatowych urzędów pracy pozostałe wskaźniki zostały znacznie przekroczone. W odniesieniu do roku 2012 należy zaznaczyć, iż przedstawione dane nie są pełne, ale średnia efektywność w każdej kategorii przekroczyła założone wartości docelowe. Ogólnie oceniając osiągnięty efekt zatrudnieniowy mierzony wyłącznie w ramach Poddziałania można stwierdzić, iż stopień realizacji wskaźników jest na dość wysokim poziomie pomimo problemów, z jakimi zmagali się Beneficjenci w trakcie realizacji projektów systemowych, w szczególności tych, które były związane z rekrutacją odpowiedniej liczby osób niepełnosprawnych i osób powyżej 50. roku życia. Wskaźniki rezultatu: W 2012 r. w ramach Priorytetu VI kontynuowane są działania przyczyniające się do realizacji celów PO KL. Realizacja większości wskaźników już dawno przekroczyła wartości docelowe dla Priorytetu VI. Odzwierciedleniem powyższego faktu są osiągnięte wartości docelowe wskaźników rezultatu przedstawionych poniżej. W ramach celu 1 pod nazwą Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy na koniec 2012 r. 2

3 wskaźnik odsetek kluczowych pracowników PSZ, którzy zakończyli udział w szkoleniach w systemie pozaszkolnym, istotnych z punktu widzenia regionalnego rynku pracy wyniósł 102,75%. Wartość wskaźnika w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego wzrosła o 29,25 pkt. proc. (2011 rok 73,50%). Należy podkreślić, iż dzięki działaniom podejmowanym w ramach Poddziałania cel został osiągnięty, przekraczając założoną wartość docelową. Nadwykonanie wynika z faktu, iż liczba kluczowych pracowników PSZ zatrudnionych w 2012 r. wyniosła 619 osób (dane ze sprawozdań MPIPS 06), natomiast wsparciem w postaci szkoleń od początku realizacji Działania 6.1 objęto 636 pracowników PSZ. Przyznanie dotacji na działalność gospodarczą jest jedną z kluczowych form realizowanych w ramach Działania 6.1 i 6.2, dzięki której liczba utworzonych miejsc pracy od początku realizacji Priorytetu wynosi , co stanowi 155,79% wartości docelowej. Największy wpływ na realizację wskaźnika miały działania podejmowane w projektach systemowych PUP, dzięki czemu nieco ponad 84% utworzonych miejsc pracy powstało z udzielonych dotacji przez PUP w Poddziałaniu W odniesieniu do udzielonych bezzwrotnych dotacji liczba utworzonych miejsc pracy jest wyższa o 87 ( dotacji). W ramach celu 2 pod nazwą Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych w 2012 r. stopień realizacji wskaźnika rezultatu dotyczący utworzonych miejsc pracy w grupie osób młodych kształtuje się na poziomie 134,91%, natomiast ich liczba wynosi miejsc pracy. Pomimo mniejszego zainteresowania osób młodych rozpoczęciem działalności gospodarczej, realizacja wskaźnika jest na wysokim poziomie. W odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego stopień realizacji wskaźnika wzrósł o 22,71 pkt. proc. (2011 rok 112,20%). Prawie 85% miejsc pracy w grupie osób młodych zostało wygenerowanych dzięki udzielonym dotacjom w ramach Działania 6.1. Cel 3 pod nazwą Zmniejszenie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne, osoby bezrobotne zamieszkujące na terenach wiejskich). Pomimo faktu, iż osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy są grupą trudną do zaktywizowania, zaobserwowano duże zainteresowanie tych osób rozpoczęciem działalności gospodarczej, dzięki którym utworzono miejsc pracy, co stanowi 269,23% wartości docelowej dla Priorytetu, a w odniesieniu do roku porzedniego wartość ta wzrosła aż o 46,68% pkt. proc (2011 rok 222,55%). Niemal 87% miejsc pracy powstało dzięki projektom systemowym PUP realizowanym w Poddziałaniu Analizując wskaźniki wpływające na realizację celu 4 pod nazwą Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób starszych można zauważyć, iż stopień realizacji wskaźnika dotyczący liczby utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych osobom starszym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej jest dość wysoki i kształtuje się na poziomie 218,98% wartości docelowej dla Priorytetu VI (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 59,68 pkt. proc. w roku 2011 stopień realizacji wskaźnika wyniósł 159,30%). Należy podkreślić, iż w przeciwieństwie do osób młodych zainteresowanie prowadzeniem własnej działalności przez osoby powyżej 50. roku życia jest zdecydowanie większe. Osoby te mają zdecydowanie wyższe predyspozycje do prowadzenia własnej działalności niż osoby młode z uwagi na posiadane doświadczenie i często również ze względu na posiadane kwalifikacje. Dzięki ich determinacji od początku realizacji Priorytetu VI utworzono miejsc pracy. Priorytet VII Wskaźniki produktu W ramach celu 1 pod nazwą Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym monitorowane są trzy wskaźniki: 1. Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach dotyczących aktywnej integracji. W bieżącym okresie sprawozdawczym klientów pomocy społecznej zakończyło udział w projektach dotyczących aktywnej integracji. Jednocześnie obecny stopień realizacji wskaźnika w stosunku do jego wartości docelowej wynosi 41,39%, co w odniesieniu do stanu na r. oznacza wzrost o 13,71 punktu procentowego. Mimo zauważalnego wzrostu wartość wskaźnika kształtuje się nadal na stosunkowo niskim poziomie. Poniżej wskazano przyczyny niskiego wykonania wskaźnika, opisując je łącznie dla wszystkich wskaźników w ramach Działania 7.1. Ponadto wymieniono działania podejmowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi w celu zwiększenia efektywności i zbliżenia się do osiągnięcia wartości docelowej opisywanych wskaźników. W ramach wskaźnika monitorowana jest również liczba osób z terenów wiejskich. W bieżącym okresie sprawozdawczym klientów pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach dotyczących aktywnej integracji to osoby z terenów wiejskich. Jednocześnie obecny stopień realizacji wskaźnika w stosunku do jego wartości docelowej wynosi 60,86%. W bieżącym okresie sprawozdawczym odnotowano wzrost w/w wskaźnika o 19,72 punktu procentowego w stosunku do wartości wskaźnika z roku ubiegłego. 2. Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projektów. W bieżącym okresie sprawozdawczym klientów instytucji pomocy społecznej zostało objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projektów. Jednocześnie obecny stopień realizacji wskaźnika w stosunku do jego wartości docelowej wynosi 66,87%, w porównaniu ze stanem z końca 2011r. odnotowano wzrosto 20,24 punktu procentowego. 3. Liczba pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, którzy w wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym. W bieżącym okresie sprawozdawczym 197 pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, w wyniku wsparcia z EFS podniosło swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym. Jednocześnie obecny stopień realizacji wskaźnika w stosunku do jego wartości docelowej wynosi 92,59%. W stosunku do danych ze sprawozdania za 2011 rok wartość w/w wskaźnika jest większa o 16,52 punktu procentowego. Osiągnięcie założonych dla województwa łódzkiego na koniec okresu programowania 100% wartości wskaźników realizacji 3

4 Działania 7.1 może być trudne do zrealizowania. Ma na to wpływ kilka czynników, takich jak złożoność projektów systemowych oraz ich wielopłaszczyznowość, a także ujęcie w ramach projektów środków na zatrudnienie pracowników socjalnych. Działania realizowane w ramach projektów dotyczą aktywizacji zawodowej (warsztaty, poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, instrumenty aktywizacji edukacyjnej), aktywizacji społecznej (poradnictwo psychospołeczne, warsztaty kompetencji psychospołecznych, itd.), aktywizacji zdrowotnej (terapie oraz zajęcia rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych), działań upowszechniających aktywną integrację i pracę socjalną oraz działań o charakterze środowiskowym. W zdecydowanej większości projektów, dużą część budżetu stanowią koszty zatrudnienia wymaganych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej odpowiedniej liczby pracowników socjalnych. W skali roku jest to ,00 zł na pracownika, przy dopuszczalnej maksymalnej kwocie całkowitego miesięcznego wynagrodzenia pracownika na poziomie 4 000,00 zł. W projektach realizowane są również działania o charakterze środowiskowym, które stanowią znaczące pozycje w budżetach. Nie są to zadania kluczowe, jednak biorąc pod uwagę uczestników projektów, stanowią one istotne uzupełnienie realizowanych działań aktywizacji zawodowej i społecznej. Mają wpływ nie tylko na uczestnika projektu, ale również na jego najbliższe otoczenie. Występują przypadki, że gminy zawieszają realizację projektu systemowego z uwagi na fakt braku wystarczających środków na wniesienie wkładu własnego do projektu. Brak środków powoduje też ograniczenie liczby osób, jakie mogą zostać zaktywizowane. W celu zwiększenia efektywności i zbliżenia się do osiągnięcia zakładanych wskaźników, IP2 wprowadza się do Planu działania 2013 kryteria dostępu zwiększające liczbę nowych uczestników projektu. Jednakże zaostrzenie kryteriów może spowodować wycofywanie się OPS/PCPR z realizacji projektów systemowych i zakładane cele tym bardziej nie zostaną osiągnięte. Cel 2 pod nazwą Wzmocnienie i poszerzerzenie zakresu działań ekonomii społecznej, w ramach którego monitorowane są następujące wskaźniki: 1. Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w Działaniu. Poziom realizacji wskaźnika wynosi 85,45%, co w odniesieniu do stanu na r. oznacza wzrost o 20,93 punktu procentowego. Powyższy wzrost wskaźnika wynika z faktu zakończenia w bieżącym okresie sprawozdawczym kolejnych projektów realizowanych w ramach Działania 7.2. Obecny poziom realizacji wskaźnika liczony kumulatywnie od początku realizacji Działania 7.2 nie stanowi zagrożenia dla osiągnięcia jego wartości docelowej (9 795 osób). Od początku realizacji Działania udział w projektach rozpoczęło osób, z czego tylko 949 osób przerwało uczestnictwo w projektach. W 2012 r. zostały ogłoszone dwa konkursy w ramach Poddziałania (w tym jeden na projekty z komponentem ponadnarodowym), na rok 2013 planowany jest kolejny konkurs w ramach niniejszego Poddziałania. Zatem mając na uwadze powyższe można stwierdzić z dużym prawdopodobieństwem, iż zakładane dla Działania rezultaty zostaną osiągnięte w pełnym wymiarze. 2. Liczba podmiotów ekonomii społecznej, które otrzymały wsparcie z EFS za pośrednictwem instytucji wspieracjących ekonomię społeczną. Poziom wykonania wskaźnika wynosi 130,91%. W bieżącym okresie sprawozdawczym odnotowano spadek w/w wskaźnika o 2,42 punkty procentowe w stosunku do okresu sprawozdawczego za 2011 r. Powyższe wynika z korekty danych polegającej na urealnieniu na poziomie Działania liczby instytucji objętych wsparciem w więcej niż jednym projekcie tj. wykazanie każdej instytucji tylko raz w ramach wskaźnika. 3. Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej. Poziom wykonania wskaźnika wynosi 446,88%. Odnotowano wzrost w/w wskaźnika o 134,53 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Nadwykonanie wynika z dotyczas osiągniętej wysokiej wartości wskaźnika dla projektów realizowanych przez Beneficjentów w Poddziałaniu w ramach przyznanych środków. Ocena wykonania wskaźnika efektywności zatrudnieniowej: Jak pokazują dane z ogólnopolskiego raportu Badanie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalego PO KL (Raport końcowy z V etapu ewaluacji) przeprowadzonego na zlecenie MRR przez firmę PAG Uniconsult kobiety nadal dominują wśród odbiorców wsparcia w ramach Priorytetu VII (69,45%). Najliczniejszą grupę pod względem wieku stanowią osoby w wieku lat (54%). Dominującą grupę, biorąc pod uwagę poziom wykształcenia stanowią osoby z wykształceniem ponadgimnazjalnym (38%), najmniej liczną osoby z wykształceniem gimnazjalnym (10%) i pomaturalnym (11%). Dane te znajdują odzwierciedlenie w zestawieniach dotyczących województwa łódzkiego, gdzie przedstawiają się następująco: osoby z wykształceniem ponadgimnazjalnym 40,30%, z wykształceniem pomaturalnym 14,56%. Dane z badania ogólnopolskiego dotyczące statusu na rynku pracy są zbieżne z danymi dot. woj. łódzkiego. Dominującą grupę stanowią osoby bezrobotne (dane ogólnopolskie 40%, dane z woj. łódzkiego 40,82%), najmniej liczną osoby zatrudnione (dane ogólnopolskie 19%, dane z woj. łódzkiego 23,29%). Na poziomie ogólnopolskim osoby niepełnosprawne stanowią 15% ogółu uczestników. W województwie łódzkim ta kategoria osób w stosunku do ogółu uczestników kształtuje się na nieco wyższym poziomie osoby niepełnosprawne stanowią 18,10% wszystkich uczestników projektów. Największą różnicę pomiędzy badaniami ogólnopolskimi a danymi dotyczącymi województwa łódzkiego odnotowano w przypadku miejsca zamieszkania, zgodnie z danymi ogólnopolskimi z obszaru wiejskiego pochodzi 46% uczestników, w przypadku województwa łódzkiego osoby z terenów wiejskich stanowią 24,77% ogółu. Poziom wykonania wskaźnika efektywności zatrudnieniowej dla Działania 7.2 wynosi 42,74%. W ramach Poddziałania pomiar wskaźnika efektywności zatrudnieniowej obowiązuje w projektach wyłonionych do dofinansowania w konkursie ogłoszonym w 2011 r. Projekty te są na początkowym etapie realizacji, żaden z w/w projektów nie zakończył się, nie jest więc możliwe określenie stopnia realizacji wskaźnika na poziomie projektów co oznacza brak możliwości analizy wskaźnika na poziomie Poddziałania. Analiza w/w wskaźnika będzie możliwa po zakończeniu realizacji projektów. Dla Działania 7.3 nie określono w Szczegółowym Opisie Priorytetów wskaźników przyczyniających się do osiągnięcia celów 4

5 Priorytetu VII. W okresie sprawozdawczym w ramach Działania 7.4 nie został zatwierdzony żaden wniosek o płatność. Wskaźniki rezultatu: W ramach celu 1 pod nazwą Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wszystkie wskaźniki osiągnęły bardzo wysoki poziom. Wskaźniki pierwszy i drugi osiągnęły poziom powyżej zakładanego, co potwierdza trafność środków podjętych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi by aktywizować Beneficjentów do aplikowania o środki EFS oraz działań podejmowanych przez Beneficjentów na rzecz uczestników projektów. Trzeci wskaźnik osiągnięty został na poziomie ponad 75%. Tempo wzrostu wskaźnika uległo spowolnieniu ze względu na fakt wzrastającej z roku na rok liczby pracowników socjalnych zatrudnionych w OPS i PCPR. Jednakże WUP w Łodzi dokłada starań aby został on osiągnięty na jak najwyższym poziomie na koniec realizacji Programu, m.in. jest w stałym kontakcie z realizatorem projektu, informuje go o konieczności osiągnięcia jak najwyższych wskaźników. Wypracowywuje się również skuteczne metody osiągnięcia jego wartości (np. pierszeństwo w procesie rekrutacji dla pracowników socjalnych po raz pierwszy przystępujących do projektu). W ramach celu 2 pod nazwą Wzmocnienie i poszerzenie zakresu działań sektora ekonomii społecznej stopień realizacji wskaźnika: Liczba instytucji wspierających ekonomię społeczną, które otrzymały wsparcie w ramach Priorytetu, funkcjonujących co najmniej 2 lata po zakończeniu udziału w projekcie kształtuje się na poziomie 350%. Kumulatywnie, od początku realizacji PO KL wsparcie w ramach Priorytetu otrzymało 7 instytucji wspierających ekonomię społeczną. Liczba instytucji, o których mowa powyżej nie zmieniła się od 2010 roku, gdyż w kolejnych konkursach w ramach Podziałania dofinansowanie do realizacji projektów otrzymywali wyłącznie Beneficjenci już realizujący projekty w tym Poddziałaniu. Priorytet VIII Wskaźniki produktu Cel 1 pod nazwą Rozwój wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siły roboczej. Najwyższy poziom wskaźników, podobnie jak w roku 2011, osiągnięto w zakresie liczby pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych. Wskaźnik osiągnięto na poziomie 333,79%, co w porównaniu do stanu na dzień r. oznacza wzrost o 34,44 punktów procentowych (odpowiednio kobiety 35,66% oraz mężczyźni 33,20%). Należy również podkreślić wzrostowy trend w grupie osób powyżej 50 roku życia, gdzie wskaźnik osiągnięto na poziomie 222,29% (kobiety stanowią 55,68% grupy). Porównując osiągniętą wartość wskaźnika do wartości docelowej wg stanu na dzień r., wzrost wynosi 31,00%. Poziom wskaźnika dotyczącego liczby osób, które zostały objęte wsparciem w zakresie rozpoczynania własnej działalności gospodarczej typu spin off lub spin out wyniósł 2 885,00% w stosunku do zakładanej wartości docelowej wskaźnika. Wsparcia udzielono osobom (w tym kobietom) w stosunku do zakładanej wartości 80 osób. Oznacza to, że w 2012 r. osiągnięto wzrost o 27,12%, w tym kobiety stanowiły 27,30% oraz mężczyźni 26,75% (łącznie o 626 osób, w tym 393 kobiet). Cel 2 pod nazwą Poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianą. W bieżącym okresie sprawozdawczym w zakresie liczby osób, które ukończyły udział w stażach lub szkoleniach praktycznych w podziale na pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych oraz pracowników naukowych w przedsiębiorstwach, wyznaczone wartości docelowe dla przedmiotowych wskaźników osiągnięto na poziomie odpowiednio 121,95%, 60,00%, 180,95%, gdzie kobiety stanowią 55,20% grupy. Podobnie jak na koniec 2011 r., nastąpił progres w zakresie liczby osób, które otrzymały środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej do 390 osób (w tym 188 kobiet). Przekłada się to bezpośrednio na wartość w liczbie utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej, gdzie utworzono 265 nowych miejsc pracy (powyższe dane według KSI SIMIK ). Reasumując, w 2012 r. utrzymuje się znaczny wzrost osiągniętych wartości wskaźników. Wynika to z postępów w realizacji projektów wybranych do dofinansowania w 2012 r. oraz w latach poprzednich jak również akcji informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez IP, o których mowa w dalszej części sprawozdania. Ocena wykonania wskaźnika efektywności zatrudnieniowej: Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej mierzony jest jedynie w ramach Działania w ramach projektów zajmujących się outplacementem. W porównianiu do roku 2011 r. osiągnieta wartość wskaźnika znacznie wzrosła do poziomu 34,44%, w tym 36,66% w przypadku kobiet i 27,03% - mężczyzn. W 2013 r. planowany jest kolejny wzrost wskaźnika w związku z podpisaniem umów wyłonionych z konkursu ogłoszonego w 2012 r. Wskaźniki rezultatu: Cel 1 pod nazwą Rozwój wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siły roboczej. Wskaźnik Odsetek przedsiębiorstw, których pracownicy zakończyli udział w szkoleniach w ramach Priorytetu w ogólnej liczbie aktywnych przedsiębiorstw. W porównaniu do 2011 r. wskaźnik wzrósł o 1,36 punktu procentowego, z 2,90% do 4,26%. Tym samym IP na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego osiągnęła 71% zakładanej wartości docelowej wskaźnika. Cel 2 pod nazwą Poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianą. Wskaźnik Relacja liczby pracowników zagrożonych utratą pracy i osób zwolnionych w przedsiębiorstwach dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi objętych działaniami szybkiego reagowania w stosunku do liczby pracowników objętych zwolnieniami grupowymi, zgłaszanymi do urzędów pracy wyniósł 9,3%, co stanowi 93% 5

6 zakładanej wartości docelowej. Priorytet IX Wskaźniki produktu Cel 1 pod nazwą Zmniejszenie nierówności w upowszechnianiu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi. Wskaźniki realizowane w ramach celu 1 osiągnęły wysoki poziom, mimo podwyższenia wartości docelowej wskaźnika. Wartość wskaźnika Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego, które uzyskały wsparcie w ramach Priorytetu została urealniona i wyniosła od początku realizacji 165 ośrodków (wg KSI SIMIK 07-13: 185), co stanowi 54,82% wartości docelowej. IP przewiduje zwiększenie wartości wskaźnika w I półroczu 2013 r. w wyniku podpisania umów z konkursu POKL/I/9.1.1/12. W ramach wskaźnika dotyczącego liczby dzieci w wieku 3 5 lat, które uczestniczyły w różnych formach edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich wsparciem objęto dzieci, z czego w bieżącym okresie sprawozdawczym 382. W 2011 r. wskaźnik pod nazwą Liczba oddolnych inicjatyw społecznych podejmowanych w ramach Priorytetu osiągnięto na poziomie 107,08% i ze względu na swoją wartość i wyczerpaną alokację pozostaje on bez zmian. Na uwagę zasługuje również postęp dokonany w wartości wskaźnika pod nazwą liczba osób dorosłych, w wieku lata, które uczestniczyły w formalnym kształceniu ustawicznym w ramach Priorytetu. Wartość wskaźnika osiągnięta narastająco wyniosła na koniec okresu sprawozdawczego 49,81%. W samym 2012 roku IP odnotowała wzrost na poziomie 52.57% (ogółem) w stosunku do stanu na dzień r. W podziale na kobiety i mężczyzn wzrost wyniósł odpowiednio 48,26% oraz 67,50%. Narastająco wsparciem objęto łącznie osób (w tym kobiet). Cel 2 pod nazwą Zmniejszenie nierówności w jakości usług edukacyjnych, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi. Wskaźnik pod nazwą liczba szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne), które zrealizowały projekty rozwojowe w ramach Priorytetu po urealnieniu osiągnięto narastająco na poziomie 659 szkół (wg KSI SIMIK 07-13: 745), co stanowi 68,93% wartości docelowej, w tym na obszarach miejskich 358 szkół (wg KSI SIMIK 07-13: 402), co stanowi 113,29%, na obszarach wiejskich 301 szkół (wg KSI SIMIK 07-13: 343), co stanowi 47,03%. Cel 3 pod nazwą Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego. W zakresie wskaźników realizowanych w ramach celu szczegółowego 3 liczby szkół zostały urealnione. Wartość wskaźnika pn. liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które wdrożyły programy rozwojowe od początku wdrażania Działania 9.2 (według danych z KSI SIMIK 07-13) wyniosła 200, jednak po urealnieniu liczba szkół zmniejszyła się do 145, (w tym w 2012 r. 49 szkół), co stanowi 72,86% wartości docelowej. Na uwagę zasługuje wzrost liczby szkół i placówek kształcenia zawodowego, które współpracowały z przedsiębiorcami w zakresie wdrażania programów rozwojowych, mimo urealnienia w 2012 r. pomocą objęto 32 szkoły (wg KSI SIMIK 07-13: 79 szkół), co stanowi wzrost o 51,61% (w stosunku do wartości na koniec 2011 r., kiedy to liczba szkół wynosiła 30). Na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego wartość wskaźnika wyniosła narastająco 41,61%, tj. 62 szkoły. Cel 4 pod nazwą Wzmocnienie rozwoju zawodowego i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli na obszarach wiejskich. W ramach celu szczegółowego 4 realizowany jest wskaźnik liczba nauczycieli, którzy uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym w krótkich formach na koniec 2012 r. narastająco wartość wskaźnika osiągnięto na poziomie 85,31%, w tym nauczyciele z obszarów wiejskich stanowili 30,22% wszystkich nauczycieli objętych wsparciem w postaci krótkich form kształcenia. Wskaźniki rezultatu: Cel 1 pod nazwą Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi. Wartość wskaźnika pn. Odsetek dzieci w wieku 3 5 lat uczestniczących w różnych formach edukacji przedszkolnej w ramach Priorytetu na obszarach wiejskich w stosunku do ogólnej liczby dzieci w tej grupie wzrosła z 17,90% do 18,43%, co stanowi 92,15% wartości docelowej. W podziale na dzieci płci żeńskiej i męskiej osiągnięto wskaźnik na poziomie odpowiednio: 19,34% oraz 17,57%. Powyższy wskaźnik uległ zwiększeniu wskutek rozstrzygnięcia konkursu planowanego do realizacji w roku 2012 dla Poddziałania Wskaźnik dotyczący odsetka osób w wieku lat, które uczestniczyły w kształceniu ustawicznym w ramach Priorytetu w stosunku do całkowitej liczby osób w tej grupie wiekowej wzrósł z 0,023% na koniec 2012 r. do 0,33% na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego. Przedmiotowy wskaźnik uległ zwiększeniu wskutek rozstrzygnięcia konkursów planowanych do realizacji w roku 2012 dla Działania 9.6. Cel 2 pod nazwą Zmniejszenie nierówności w jakości usług edukacyjnych, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi (w zakresie kształcenia ogólnego). W celu szczegółowym 2 wskaźnik dotyczący obszarów wiejskich po urealnieniu jest obecnie osiągnięty na poziomie 39,24%, co stanowi 49,05% wartości docelowej. Natomiast należy podkreślić, iż mimo urealnienia liczby szkół w przypadku obszarów miejskich nastąpiło przekroczenie zakładanej wartości wskaźnika. Jego wartość została osiągnięta na poziomie 49,11% wobec zakładanej wartości docelowej 42%. Te dwie składowe dają realizację wskaźnika dotyczącego odsetka szkół, które realizowały projekty rozwojowe w ramach Działania na poziomie 44,05% wobec wartości docelowej wynoszącej 60%. 6

Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Rodzaj sprawozdania A. Sprawozdanie okresowe X B. Sprawozdanie roczne C. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce

KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce nr 3/2012 Człowiek - najlepsza inwestycja Kształcenie ustawiczne Rozpoczęcie działalności gospodarczej wsparcie w ramach PO KL Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK STAN WDRAŻANIA PO KL NA PODKARPACIU DOBRE PRAKTYKI PO KL AKTUALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego mid-term projektu Więcej szans w powiecie ropczycko-sędziszowskim za lata 2008-2009, Poddziałanie 6.1.

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego mid-term projektu Więcej szans w powiecie ropczycko-sędziszowskim za lata 2008-2009, Poddziałanie 6.1. Raport końcowy z badania ewaluacyjnego mid-term projektu Więcej szans w powiecie ropczycko-sędziszowskim za lata 2008-2009, Poddziałanie 6.1.3 PO KL Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2012 ROK (PROJEKT)

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2012 ROK (PROJEKT) REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2012 ROK (PROJEKT) Opole, marzec 2012 SPIS TREŚCI: Wstęp 3 I. Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy na rzecz łagodzenia skutków

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z postępu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 2006. Rok 2005

Roczny raport z postępu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 2006. Rok 2005 Roczny raport z postępu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 2006 Rok 2005 Warszawa, 2007 Roczny Raport z postępu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Efektywne i skuteczne instrumenty wsparcia osób zakładających własną firmę doświadczenia z lat 2004-2006 oraz rekomendacje dla okresu 2007-2013

Efektywne i skuteczne instrumenty wsparcia osób zakładających własną firmę doświadczenia z lat 2004-2006 oraz rekomendacje dla okresu 2007-2013 Efektywne i skuteczne instrumenty wsparcia osób zakładających własną firmę doświadczenia z lat 2004-2006 oraz rekomendacje dla okresu 2007-2013 Raport Warszawa, listopad 2009 r. RAPORT_druk.indd 1 09-12-19

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 Warszawa, 1 marca 2015 r. SPIS TREŚCI I. INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI... 6 1. STATUS DOKUMENTU...

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Warszawa, grudzień 2013 SPIS TREŚCI I. Kontekst wdrożenia w Polsce Gwarancji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SŁUBICACH ORAZ SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SŁUBICACH ORAZ SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁUBICACH ul. Piłsudskiego 19, 69-100 Słubice Tel. 95-7583608, fax: 95-7583609 e - mail: sekretariat@pupslubice.pl www.pupslubice.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Diagnoza wyzwań, potrzeb i potencjałów w obszarach objętych Programem wersja 5.0 Warszawa, 2014 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcy z dotacją. Efektywność dotacji na założenie działalności gospodarczej fi nansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

Przedsiębiorcy z dotacją. Efektywność dotacji na założenie działalności gospodarczej fi nansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego 2014 Przedsiębiorcy z dotacją Efektywność dotacji na założenie działalności gospodarczej fi nansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Przedsiębiorcy z dotacją Efektywność dotacji na założenie działalności

Bardziej szczegółowo

Ocena wsparcia kierowanego do osób niepełnosprawnych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie mazowieckim

Ocena wsparcia kierowanego do osób niepełnosprawnych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie mazowieckim Ocena wsparcia kierowanego do osób niepełnosprawnych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie mazowieckim 0 Badanie zrealizowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu NA PROJEKTY W RAMACH GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY

Regulamin konkursu NA PROJEKTY W RAMACH GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY Regulamin konkursu NR POWR.01.02.02-IP.15-12-002/15 NA PROJEKTY W RAMACH GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ I OSOBY MŁODE NA RYNKU PRACY PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU I UPOWSZECHNIANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2013 2020

WIELOLETNI PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU I UPOWSZECHNIANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2013 2020 WIELOLETNI PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU I UPOWSZECHNIANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2013 2020 PROJEKT MARZEC 2013 Spis treści: Wprowadzenie strona 3 Diagnoza strona 10 Opis strona

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 13 czerwca 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KONINIE NA LATA 2014 2016 MIASTO KONIN PROGRAM OPERACYJNY. Załącznik do Uchwały Nr 826. Rady Miasta Konina

PROGRAM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KONINIE NA LATA 2014 2016 MIASTO KONIN PROGRAM OPERACYJNY. Załącznik do Uchwały Nr 826. Rady Miasta Konina Załącznik do Uchwały Nr 826 Rady Miasta Konina z dnia 25 czerwca 2014 roku MIASTO KONIN PROGRAM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KONINIE NA LATA 2014 2016 PROGRAM OPERACYJNY Konin, 2014 r. Wersja z 2_06_2014

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE W 2010 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE W 2010 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE W 2010 ROKU Czarnków, 8 maj 2011 I. DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE W 2010 ROKU ZADANIA I KOMPETENCJE Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 1 Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 2 Informacja Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT PRACY, SPRAW SOCJALNYCH I ZDROWIA KPZ-4101-04/2010 Nr ewid.: 11/2011/P/10/096/KPZ Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PRIORYTETU III PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PRIORYTETU III PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI KNO-4101-03-00/2012 Nr ewid. 168/2013/P/12/064/KNO Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PRIORYTETU III PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 16 kwietnia 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy SPOTKANIE informacyjno-promocyjne nt. projektu Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy ZARZ DZAJ CY PROJEKTEM: Dolnoœl¹ska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod aktywizacyjnych ) ŚWIĘTOCHŁOWICE 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Warszawa, kwiecień 2014 SPIS TREŚCI 1. Kontekst i uzasadnienie wdrożenia

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. str. 1 z 112

UZASADNIENIE. str. 1 z 112 UZASADNIENIE Po korzystnych zmianach na rynku pracy obserwowanych do końca 2008 r., w 2009 r. nastąpiło załamanie pozytywnych trendów przejawiających się w dynamicznym wzroście zatrudnienia i spadku bezrobocia,

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY Chełmno 86-200, ul. Świętojerska 1, tel./fax 56 686 00 41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK Chełmno,

Bardziej szczegółowo

Ocena dzia³añ Priorytetu VI i VII PO KL na rzecz aktywnoœci zawodowej kobiet

Ocena dzia³añ Priorytetu VI i VII PO KL na rzecz aktywnoœci zawodowej kobiet Badanie wspó³finansowane przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki Ocena dzia³añ Priorytetu VI i VII PO KL na

Bardziej szczegółowo