Plan działania na lata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan działania na lata 2014 2015"

Transkrypt

1 Plan działania na lata PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VII. Promocja integracji społecznej Województwo Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ul. Jagiellońska 70, Kielce świętokrzyskie Telefon Faks Dane kontaktowe osoby (osób) w Instytucji Pośredniczącej do kontaktów roboczych Gerard Pedrycz p.o. Kierownika Działu Strategii wew Halina Grębosz Kierownik Sekcji ds. programowania wew Instytucja Pośrednicząca II stopnia Adres korespondencyjny Telefon Dane kontaktowe osoby (osób) w Instytucji Pośredniczącej II stopnia do kontaktów roboczych Numer Działania lub Poddziałania Faks 1

2 KARTA DZIAŁANIA 7.1 Poddziałanie Projekty, których realizacja rozpocznie się w 2014 r. B2.1 PROJEKT PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM Planowany tytuł projektu Nr i nazwa celu szczegółowego, w który wpisuje się dany projekt Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach projektu Beneficjent systemowy Czy typ projektu został przewidziany w SzOP do realizacji w trybie systemowym? Rozwój form aktywnej integracji oraz upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej. Wsparcie realizowane zgodnie z Zasadami przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ośrodków pomocy społecznej, w tym 5 projektów partnerskich TAK X Jeżeli NIE należy NIE uzasadnić Okres realizacji projektu w roku 2014 Szczegółowe kryteria wyboru projektów ,00 PLN (w tym ,00 PLN) Kwota planowanych wydatków w projekcie ogółem w projekcie Kryteria dostępu ,00 PLN (w tym ,00 PLN) 1. Projekt zakłada objęcie kontraktami socjalnymi co najmniej 50% nowych uczestników w odniesieniu do ostatniego roku w którym projekt był realizowany. W przypadku gdy projekt zakłada realizację Programu Aktywności Lokalnej (PAL) wskazany odsetek dotyczy wyłączenie tych uczestników, którzy nie zostaną objęci wsparciem w ramach PAL. Kryterium ma na celu zapewnienie osiągnięcia założonych wskaźników oraz umożliwienie dostępu do projektu w takim samym stopniu nowym uczestnikom jak i kontynuującym. Zastosowanie kontraktu socjalnego jest Uzasadnienie: najczęściej stosowanym narzędziem pracy z klientem służącym do ich aktywizacji społecznej i zawodowej. o dofinansowanie projektu na etapie oceny merytorycznej. 2. Projekt zakłada współpracę z właściwym Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie aktywizacji zawodowej uczestników projektu, konsultowania grup docelowych i instrumentów wsparcia. 2

3 Kryterium dostępu wynika z konieczności nawiązania współpracy instytucji rynku pracy i pomocy społecznej zgodnie z Zasadami przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz ma na celu wypracowanie mechanizmu współpracy instytucji rynku pracy i pomocy społecznej w zakresie Uzasadnienie: wspierania osób bezrobotnych, które mogą być realizowane w ramach Poddziałania przez PUP. Projekt przyczyni się do zapewnienia komplementarności wsparcia dla uczestników projektów. W treści wniosku w punkcie 3.3, należy odnieść się do konsultacji udziału i zakresu wsparcia dla uczestnika na podstawie zawartych porozumień z PUP. o dofinansowanie projektu na etapie oceny merytorycznej. 3. Projekt przewiduje objęcie zindywidualizowanym wsparciem osób w wieku lat, przy czym udział tej grupy osób w projekcie jest co najmniej na poziomie odpowiadającym udziałowi tej grupy osób wśród klientów OPS. Skierowanie projektów do powyższej grupy docelowej wynika ze złej sytuacji ludzi młodych na rynku pracy. Z opracowania przygotowanego przez Instytucję Zarządzającą PO KL Poprawa sytuacji osób młodych na rynku pracy w ramach PO Kapitał Ludzki , wynika, że osoby młode (15-24 lata) znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w porównaniu z innymi grupami wiekowymi, a ich sytuacja ulega jednocześnie pogorszeniu. Zgodnie z opracowaniem WUP Kielce Poziom i struktura bezrobocia Uzasadnienie: w województwie na koniec listopada 2013 roku w rejestrach pozostawało osób do 25 roku życia, czyli 20,4% ogółu bezrobotnych. Z rejestrów wyłączono natomiast osób (28,7% odpływu), pracę podjęło osób (35,9%), szkolenia lub staż rozpoczęło osób (22,9%). Z powyższych danych wynika, iż niezbędne jest podjęcie działań skoncentrowanych na tej grupie osób. Kryterium weryfikowane będzie na podstawie odpowiednich zapisów w III części (charakterystyka projektu) wniosku o dofinansowanie realizacji 4. W ramach projektu wymagany jest wkład własny w wysokości min. 10,50% wartości Uzasadnienie: Konieczność zapewnienia odpowiedniego współfinansowania krajowego PO KL wynika z montażu finansowego założonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. o dofinansowanie projektu na etapie oceny formalnej Poddziałanie Projekty, których realizacja rozpocznie się w 2014 r. Planowany tytuł projektu Nr i nazwa celu szczegółowego, w który wpisuje się dany projekt Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach projektu Beneficjent systemowy B2.1 PROJEKT PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM Czy typ projektu został TAK X Jeżeli NIE Rozwój form aktywnej integracji oraz upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej. Wsparcie realizowane zgodnie z Zasadami przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki powiatowych centrów pomocy rodzinie 3

4 przewidziany w SzOP do realizacji w trybie systemowym? NIE należy uzasadnić Okres realizacji projektu Kwota planowanych wydatków w projekcie w roku 2014 ogółem w projekcie ,00 PLN ,00 PLN (w tym ,00 PLN) (w tym ,00 PLN) Kryteria dostępu 1. Projekt zakłada objęcie kontraktem socjalnym lub umową równoważną co najmniej 50% nowych uczestników w odniesieniu do ostatniego roku w którym projekt był realizowany. W przypadku gdy projekt zakłada realizację Programu Aktywności Lokalnej (PAL) wskazany odsetek dotyczy wyłączenie tych uczestników, którzy nie zostaną objęci wsparciem w ramach PAL. Kryterium ma na celu zapewnienie osiągnięcia założonych wskaźników oraz umożliwienie dostępu do projektu w takim samym stopniu nowym uczestnikom jak i kontynuującym. Zastosowanie kontraktu socjalnego jest Uzasadnienie: najczęściej stosowanym narzędziem pracy z klientem służącym do ich aktywizacji społecznej i zawodowej. o dofinansowanie projektu na etapie oceny formalnej. 2. Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych w proporcji co najmniej takiej samej jak proporcja osób niepełnosprawnych będących klientami danego PCPR w stosunku do ogólnej liczby wszystkich klientów danego PCPR (wg stanu na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie). Konieczność objęcia wsparciem w ramach projektu grupy docelowej, w której odsetek osób niepełnosprawnych jest adekwatny do udziału osób niepełnosprawnych w ogólnej liczbie klientów danej jednostki, uzasadniona jest faktem, iż osoby niepełnosprawne zostały zidentyfikowane jako znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji w województwie świętokrzyskim. Raport z wyników w województwie świętokrzyskim - NSP Ludności i Mieszkań 2011 wykazał, że liczba osób, które zadeklarowały ograniczenie zdolności do wykonywania zwykłych czynności podstawowych dla swojego wieku i/lub posiadały ważne orzeczenie kwalifikujące je do zaliczenia do zbiorowości osób niepełnosprawnych w województwie świętokrzyskim wynosiła 165,7 tys., co stanowiło 12,9% Szczegółowe kryteria populacji. W kraju, osoby niepełnosprawne stanowiły 12,2%. Zgodnie wyboru projektów z opracowaniem WUP w Kielcach Poziom i struktura bezrobocia w województwie, na koniec listopada 2013 roku w rejestrach pozostawało Uzasadnienie: bezrobotnych niepełnosprawnych, tj. 5,3% ogółu bezrobotnych. W porównaniu do listopada 2012 roku omawiana grupa bezrobotnych zwiększyła się o 416 osób (tj. o 9,9%). W okresie 11 miesięcy 2013 roku zarejestrowano osób, tj. 6,7% napływu, a wyłączono osób, w tym osób z powodu podjęcia pracy (37,0% odpływu). Z opracowań wynika również, że osoby niepełnosprawne mają największe problemy ze znalezieniem pracy w porównaniu do pozostałych grup bezrobotnych. Niezbędne jest więc, z punktu widzenia potrzeb regionalnych, podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu tej grupy osób, w tym również w ramach projektów systemowych realizowanych przez powiatowe centra pomocy rodzinie oraz ośrodki funkcjonujące w miastach na prawach powiatu. Kryterium weryfikowane będzie na podstawie odpowiednich zapisów w III części (charakterystyka projektu) wniosku o dofinansowanie realizacji 3. Projekt przewiduje objęcie zindywidualizowanym wsparciem osób w wieku lat, przy czym udział tej grupy osób w projekcie jest co najmniej na poziomie min. 30% grupy docelowej zakładanej w projekcie. Uzasadnienie: Skierowanie projektów do powyższej grupy docelowej wynika ze złej sytuacji ludzi młodych na rynku pracy. Z opracowania przygotowanego przez Instytucję Zarządzającą PO KL Poprawa sytuacji osób młodych na rynku pracy w ramach PO Kapitał Ludzki , wynika, że osoby młode (15-24 lata) znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w porównaniu z innymi grupami wiekowymi, a ich sytuacja ulega jednocześnie pogorszeniu. Zgodnie z opracowaniem WUP Kielce Poziom i struktura bezrobocia 4

5 w województwie na koniec listopada 2013 roku w rejestrach pozostawało osób do 25 roku życia, czyli 20,4% ogółu bezrobotnych. Z rejestrów wyłączono natomiast osób (28,7% odpływu), pracę podjęło osób (35,9%), szkolenia lub staż rozpoczęło osób (22,9%). Z powyższych danych wynika, iż niezbędne jest podjęcie działań skoncentrowanych na tej grupie osób. Kryterium weryfikowane będzie na podstawie odpowiednich zapisów w III części (charakterystyka projektu) wniosku o dofinansowanie realizacji 4. Projekt zakłada współpracę z właściwym Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie aktywizacji zawodowej uczestników projektu, konsultowania grup docelowych i instrumentów wsparcia. Kryterium dostępu wynika z konieczności nawiązania współpracy instytucji rynku pracy i pomocy społecznej zgodnie z Zasadami przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz ma na celu wypracowanie mechanizmu współpracy instytucji rynku pracy i pomocy społecznej w zakresie Uzasadnienie: wspierania osób bezrobotnych, które mogą być realizowane w ramach Poddziałania przez PUP. Projekt przyczyni się do zapewnienia komplementarności wsparcia dla uczestników projektów. W treści wniosku w punkcie 3.3, należy odnieść się do konsultacji udziału i zakresu wsparcia dla uczestnika na podstawie zawartych porozumień z PUP. o dofinansowanie projektu na etapie oceny merytorycznej. 5. W ramach projektu wymagany jest wkład własny w wysokości min. 10,50% wartości Uzasadnienie: Konieczność zapewnienia odpowiedniego współfinansowania krajowego PO KL wynika z montażu finansowego założonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. o dofinansowanie projektu na etapie oceny formalnej. Poddziałanie Projekty, których realizacja jest kontynuowana B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM Nr umowy z KSI i tytuł projektu Beneficjent systemowy Województwo Świętokrzyskie / Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach Okres realizacji projektu szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy i integracji społecznej oraz kadr prowadzących pracę z rodziną, działających na terenie regionu, powiązane bezpośrednio z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych zadań, w szczególności dotyczące realizacji działań w zakresie aktywnej integracji i rozwoju pracy socjalnej; Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach projektu 2. studia, w tym: I i II stopnia, podyplomowe, doktoranckie, kursy zawodowe, w tym: I i II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny; 3. rozwój dialogu, partnerstwa publiczno społecznego i współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego na poziomie regionalnym; 5

6 4. prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz z zakresu polityki społecznej w regionie (w tym działań mających na celu przygotowanie i wdrażanie gminnych lub powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych) powiązanych z konkretnymi działaniami wdrożeniowymi; 5. realizacja wspólnych szkoleń dla kadr pomocy społecznej i kadr prowadzących pracę z rodziną oraz pracowników publicznych służb zatrudnienia w zakresie współdziałania tych instytucji na rzecz udzielania kompleksowego wsparcia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w celu ich aktywizacji społeczno-zawodowej. Wsparcie realizowane zgodnie z Zasadami przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie w latach ,93 PLN (w tym: ,79 PLN) w roku ,34 PLN (w tym: ,55 PLN) ogółem w projekcie ,27 PLN (w tym: ,34 PLN) Rezultaty (wskaźniki pomiaru celów projektu) planowane do osiągnięcia w ramach projektu w roku 2014 ogółem w projekcie przeszkolenie w formach pozaszkolnych realizacja godzin dydaktycznych w realizacji form pozaszkolnych podnoszenia kwalifikacji dla wydanie certyfikatów; ukończenie specjalizacji II stopnia przez 10 pracowników JOPS; ukończenie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej przez 60 pracowników JOPS; ukończenie studiów podyplomowych przez 300 kontynuacja zatrudnienia doradców specjalistycznych; wydanie biuletynów pt. Sytuacje kryzysowe w rodzinie i Biuletyn podsumowujący realizację wzrost aspiracji zawodowych i osobistych; wzrost potencjału zawodowego i wszechstronnego nabywania wiedzy niezbędnej w podnoszeniu jakości wykonywanej pracy; osiągniecie kluczowych umiejętności pomocnych w zawodzie. przeszkolenie w formach pozaszkolnych min realizacja min godzin dydaktycznych w realizacji form pozaszkolnych podnoszenia kwalifikacji dla wydanie min certyfikatów; przeszkolenie w formie szkolenia specjalistycznego 60 pracowników jednostek pomocy i integracji społecznej; ukończenie specjalizacji II stopnia przez 10 pracowników JOPS; ukończenie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej przez 60 pracowników JOPS; ukończenie studiów podyplomowych przez 380 zatrudnienie 3 doradców specjalistycznych w pełnym wymiarze czasu pracy; wydanie 3 Biuletynów informacyjnych; realizacja 2 badań ewaluacyjnych projektów OPS i PCPR. wzrost aspiracji zawodowych i osobistych; wzrost potencjału zawodowego i wszechstronnego nabywania wiedzy niezbędnej w podnoszeniu jakości wykonywanej pracy w zakresie znajomości aktualnych metod pracy z klientem pomocy społecznej, pracy socjalnej, aktywnej integracji; osiągnięcie kluczowych umiejętności pomocnych w zawodzie. Kryteria dostępu 1. 10% uczestników projektu zwiększy swoje kompetencje w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi. Kryterium dostępu zapewni skuteczną formę podnoszenia kompetencji pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi, ukierunkowaną na indywidualne potrzeby tej grupy. Nabyte umiejętności zostaną wykorzystane m.in. przy realizacji Uzasadnienie: projektów systemowych, w ramach których część grupy docelowej będą stanowiły osoby niepełnosprawne. Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie wniosku o dofinansowanie 6

7 Szczegółowe kryteria wyboru projektów 2. Projekt zapewni platformę do rozwoju współpracy instytucji rynku pracy i pomocy społecznej w zakresie wspierania osób bezrobotnych. Kryterium dostępu promujące rozwój współpracy instytucji rynku pracy i pomocy społecznej zapewni komplementarność wsparcia osobom bezrobotnym. Będzie również odpowiedzią na potrzebę zbudowania mechanizmu współpracy wymaganego przy realizacji projektów Uzasadnienie: systemowych ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie. Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie wniosku o dofinansowanie 3. Projekt zapewnia podniesienie kwalifikacji zawodowych co najmniej 30 nowych instytucji pomocy społecznej i integracji społecznej, które bezpośrednio zajmują się aktywną integracją, które nie były odbiorcami wsparcia udzielanego w ramach Poddziałania POKL w latach Kryterium wynika z konieczności objęcia wsparciem jak najszerszej grupy instytucji pomocy społecznej i integracji społecznej i wpłynie na rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy instytucji na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego. Zgodnie z informacją zawartą w Metaewaluacji projektów systemowych Uzasadnienie: realizowanych w Działaniu 7.1 POKL działania należy również rozszerzyć na inne nowe instytucje, które nie były objęte wsparciem oferowanym przez ROPS w latach Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie wniosku o dofinansowanie 4. Projekt przewiduje zastosowanie diagnozy potrzeb uczestników projektu systemowego. Kryterium ma na celu zastosowanie w projekcie racjonalnych działań odpowiadających na indywidualne lub grupowe potrzeby odbiorców Zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań uczestników pozwoli na zastosowanie najodpowiedniejszych form wsparcia co spowoduje Uzasadnienie: podniesienie kwalifikacji i kompetencji do pracy z osobami wykluczonymi społecznie. Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie wniosku o dofinansowanie 5. Wspólne szkolenia dla pracowników PUP, OPS, III sektora oraz innych podmiotów w ramach zespołów interdyscyplinarnych. Kryterium dostępu promujące rozwój współpracy pomiędzy PUP, OPS, organizacjami III sektora oraz innymi podmiotami zapewni komplementarność wsparcia kierowanego do osób wykluczonych Uzasadnienie: społecznie. Będzie również odpowiedzią na potrzebę zbudowania mechanizmu współpracy i integracji pomiędzy pracownikami ww. instytucji. Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie wniosku o dofinansowanie 7

8 G. OPIS MECHANIZMÓW ZAPEWNIAJĄCYCH KOMPLEMENTARNOŚĆ DZIAŁAŃ PRZEWIDZIANYCH W PRIORYTECIE FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EFS Z DZIAŁANIAMI WSPÓŁFINANSOWANYMI PRZEZ INNE ŚRODKI WSPÓLNOTOWE Poszczególne priorytety PO KL mają wobec siebie uzupełniający charakter. Komplementarność działań podejmowanych w ramach realizowanych programów operacyjnych na terenie województwa świętokrzyskiego zapewniona jest na poziomie instytucjonalnym poprzez pracę Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Świętokrzyskiego (PKM PO KL WŚ) na lata w ramach którego funkcjonują grupy robocze, jak również poprzez fakt, że listy rankingowe w ramach PO KL w woj. świętokrzyskim zatwierdzane są przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, który jednocześnie jest Instytucją Zarządzająca RPO WŚ. Zasady doboru osób do ww. gremiów powołanych z różnych instytucji zaangażowanych we wdrażanie polityki regionalnej, gwarantują komplementarność działań oraz odpowiednio zorganizowany przepływ informacji. W 2009 roku przeprowadzono zewnętrzne badanie ewaluacyjne, z którego opracowany raport końcowy pt. Komplementarność działań przewidzianych w komponencie regionalnym finansowanych ze środków EFS zawiera niezbędne rekomendacje w kierunku zapewnienia koordynacji oraz komplementarności procesu wdrażania Priorytetów PO KL na terenie woj. świętokrzyskiego. Jednocześnie, analiza przykładów dobrych praktyk, wykonana w ramach przedmiotowego badania pokazuje jak na tle pozostałych województw, stosowane są inne mechanizmy zapewniające spójność i komplementarność działań pomiędzy programami realizowanymi na ich terenie. Zgodnie z Matrycą Działań Komplementarnych przedstawioną w ww. raporcie Priorytet VII Działanie 7.1 PO KL komplementarne jest z Osią 3 PROW Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działaniem 3.4 PROW Odnowa i rozwój wsi. 8

9 H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowych Nazwa wskaźnika Planowana wartość wskaźnika do osiągnięcia do końca 2014 r. Planowana wartość wskaźnika do osiągnięcia do końca 2015 r. Wartość docelowa wskaźnika PRIORYTET VII Cel szczegółowy 1. Poprawa dostepu do rymku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Wskaźniki produktu Planowany stopień realizacji wskaźnika w 2015 r. Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach dotyczących aktywnej integracji ,34% - w tym osoby z terenów wiejskich ,60% Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projektów ,18% Liczba pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, którzy w wyniku wsparcia z EFS podnieśli ,21% swoje kwalifikacje Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w Priorytecie ,16% Liczba osób niepełnosprawnych, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Działania ,04% Wskaźniki rezultatu Odsetek klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zostali objęci kontraktami socjalnymi 26% 26% 10% 256,60% Odsetek klientów instytucji pomocy społecznej będących w wieku aktywności zawodowej i nie pracujących, którzy w ramach Priorytetu zostali objęci 29% 29% 15% 195,73% działaniami aktywnej integracji Odsetek pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, którzy podnieśli swoje kwalifikacje 97% 97% 100% 96,86% Cel szczegółowy 2. Wzmocnienie i poszerzenie zakresu działań sektora ekonomii społecznej 9

10 H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowych Nazwa wskaźnika Liczba podmiotów ekonomii społecznej, które otrzymały wsparcie z EFS za pośrednictwem instytucji wspierających ekonomię społeczną Planowana wartość wskaźnika do osiągnięcia do końca 2014 r. PRIORYTET VII Planowana wartość wskaźnika do osiągnięcia do końca 2015 r. Wartość docelowa wskaźnika Cel szczegółowy 1. Poprawa dostepu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Cel szczegółowy 2. Wzmocnienie i poszerzenie zakresu działań sektora ekonomii społecznej Wskaźniki produktu Planowany stopień realizacji wskaźnika w 2015 r ,31% Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej ,39% Liczba podmiotów ekonomii społecznej utworzonych dzięki wsparciu z EFS ,00% Wskaźniki rezultatu Liczba instytucji wspierających ekonomię społeczną, które otrzymały wsparcie w ramach Priorytetu, funkcjonujących co najmniej 2 lata po zakończeniu udziału w projekcie ,00% 10

11 I. KONTRAKTACJA I WYDATKI W PODZIALE NA DZIAŁANIA I PODDZIAŁANIA (wyłącznie kwoty środków publicznych) 2014 r. Kontraktacja 2014 r. wynikająca z PD na 2013 wynikająca z PD na Kontraktacja 2015 r. Kontraktacja narastająco (w tym wynikająca z PD )* Wydatki 2014 r. Ogółem publiczne Budżet państwa Budżet JST Fundusz Pracy PFRON Wydatki 2015 wynikające z kontraktacji narastająco Wartość wydatków w zatwierdzonych wnioskach o płatność w 2014 r = Działanie 7.1 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Poddziałanie , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Poddziałanie , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Poddziałanie 7.1.3** 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Działanie ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,60 Poddziałanie ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,60 Poddziałanie ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 Działanie 7.3 0,00 0,00 0, ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Działanie 7.4 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 RAZEM PRIORYTET VII , ,00 0, , , , ,00 0,00 0, , ,60 w tym projekty innowacyjne 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w tym projekty współpracy ponadnarodowej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * - kontraktacja narastająco powinna uwzględniać kwoty z kol. 2-4 Alokacja 100 % dla Priorytetu VII po dokonaniu przesunięć pismem z dn r. Znak:ŚBRR-POKL.ZF (uwzględniono kurs 1 EUR=4,2252 PLN) wynosi EUR ( Działanie EUR; Działanie ,00 EUR; Działanie ,00 EUR). Przy uwzlędnieniu limitu wynikającego z algorytmu dla Działań/Poddziałań przy zastosowaniu kursu średniego 4,1666 wystąpiło przekroczenie wartości środków możliwych do zakontraktowania. W Poddziałaniu i dokonano zwiększenia alokacji zgodnie z pismem z dnia r., natomiast środki finansowe zostaną zabezpieczone w trakcie roku bieżącego **W ramach Poddziałania został zrealizowany projekt pilotażowy w roku 2007 na kwotę ,00, który zwiększył kontraktację dla Poddziałania

Plan działania na lata 2014 2015

Plan działania na lata 2014 2015 Plan działania na lata 2014 2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VII. Promocja integracji

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata

Plan działania na lata Plan działania na lata2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VII. Promocja integracji

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata

Plan działania na lata Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Plan działania na lata 2014 2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny IX. Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2013

Plan działania na rok 2013 Plan działania na rok 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Województwo podkarpackie Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2013

Plan działania na rok 2013 Plan działania na rok 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VII. Promocja Integracji Społecznej

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2013

Plan działania na rok 2013 Załącznik nr 2 Plan działania na rok 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Województwo opolskie Instytucja

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014 2015

Plan działania na lata 2014 2015 Plan działania na lata 204 205 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny Telefon 4 E-mail INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKTACH

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKTACH Załącznik nr 2 do INFORMACJI O NABORZE ZAŁOŻENIA DO PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH WDROŻENIOWYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.1 REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2013

Plan działania na rok 2013 Plan działania na rok 203 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny Telefon 4 E-mail INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VI. Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2013

Plan działania na rok 2013 Plan działania na rok 203 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Województwo podkarpackie Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VIII. Regionalne kadry

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 listopada 2014 r.

Warszawa, 20 listopada 2014 r. Podsumowanie rezultatów Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Małgorzata Michalska Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej Plan Działania na rok 2012 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI Na realizację projektów systemowych

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW Załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 Zakres: Europejski Fundusz Społeczny Projekt do konsultacji, 22 maja 2015 r. RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW

Bardziej szczegółowo

Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu

Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Kujawsko-Pomorskim Znaczenie Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki a wspieranie procesu integracji społecznej Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Ośrodków Pomocy Społecznej w ramach Działania 11.1 RPO WL

Wsparcie Ośrodków Pomocy Społecznej w ramach Działania 11.1 RPO WL Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Pośrednicząca w ramach RPO WL 2014-2020 Wsparcie Ośrodków Pomocy Społecznej w ramach Działania 11.1 RPO WL Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2014-2015

Plan działania na rok 2014-2015 Plan działania na rok 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Województwo Nie dotyczy Instytucja

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Cel Działania: Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Województwo podkarpackie Instytucja

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 29 czerwca 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 204-205 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Zarządzająca Adres korespondencyjny V. Dobre rządzenie Województwo

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2010

Plan działania na rok 2010 Plan działania na rok 200 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres siedziby VII. Promocja integracji społecznej Województwo

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2013

Plan działania na rok 2013 Plan działania na rok 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Województwo podkarpackie Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach

Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015

Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015 Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Katarzyna Tokarczuk Lublin, dnia 10 marca 2010 r. Priorytet VI i VII w województwie lubelskim Rola WUP w Lublinie w PO KL Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Wzrost spójności terytorialnej

Wzrost spójności terytorialnej WSPARCIE OBSZARÓW WIEJSKICH w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-20132013 w województwie pomorskim CEL GŁÓWNY PO KL wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE STRATEGICZNE

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKTACH. Działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKTACH. Działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy Załącznik do Uchwały Nr 52/1913/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2015 r. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH WDROŻENIOWYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.1 REGIONALNEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Założenia Planu działania dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2012

Założenia Planu działania dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2012 Założenia Planu działania dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2012 Warszawa, 25 października 2011 r. Stan realizacji Priorytetu I PO KL Od początku

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2010

Plan Działania na rok 2010 Konferencja Regionalna Plan Działania na rok 2010 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA

Bardziej szczegółowo

jest, aby każdy z uczestników projektu objęty został IPD. Nie jest jednak wymogiem, aby przedmiotowe IPD sporządzone było wyłącznie przez PUP.

jest, aby każdy z uczestników projektu objęty został IPD. Nie jest jednak wymogiem, aby przedmiotowe IPD sporządzone było wyłącznie przez PUP. W związku z dużą liczbą pytań dotyczących ogłoszonego naboru w ramach Poddziałania 7.1.1 Aktywna integracja projekty pozakonkursowe realizowane przez OPS, MOPR i PCPR i ogłoszonego konkursu w ramach Poddziałania

Bardziej szczegółowo

KARTA DZIAŁANIA 7.1 B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM. Ośrodki Pomocy Społecznej, liczba OPS kontynuujących projekty - 128

KARTA DZIAŁANIA 7.1 B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM. Ośrodki Pomocy Społecznej, liczba OPS kontynuujących projekty - 128 Wyciąg z Planu działania na rok 2011 dla Priorytetu VII KARTA DZIAŁANIA 7.1 Poddziałanie 7.1.1 Projekty, których realizacja jest kontynuowana B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM Nr umowy z KSI

Bardziej szczegółowo

» REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 2013-2015 R. «

» REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 2013-2015 R. « » REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 2013-2015 R. «realizowany w ramach projektu: Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2013

Plan działania na rok 2013 Plan działania na rok 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Województwo podkarpackie Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Rola regionalnej polityki społecznej

Rola regionalnej polityki społecznej Konferencja, 20-21 listopada 2014 roku, Ustroń, hotel Wilga Rola regionalnej polityki społecznej w integracji społecznej mieszkańców województwa śląskiego Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2012

Plan działania na rok 2012 Plan działania na rok 202 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Województwo Urząd

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, 25 czerwca 2013 r. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW. L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW. L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja Załącznik do Uchwały nr./xxvii//2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia lipca 2017 roku KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW Działanie 9.1 Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej

Projekt: Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej Projekt: Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej Dwuletni projekt systemowy szkoleniowo doradczy, finansowany ze środków EFS w ramach PO KL 2007 2013 Priorytet VII Promocja integracji

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr 156/328/14 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 18 lutego 2014 roku Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie końcowe projektów Kraków r

Rozliczanie końcowe projektów Kraków r Rozliczanie końcowe projektów Kraków 28.04.2015r 1 ROZLICZANIE KOŃCOWE PROJEKTU Zgodnie z Zasadami finansowania. Beneficjent zobowiązany jest po zakończeniu realizacji projektu do złożenia końcowego wniosku

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 204-205 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VIII. Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów w latach 2013-2014

Realizacja projektów w latach 2013-2014 Realizacja projektów w latach 2013-2014 Jak prawidłowo realizować projekty systemowe OPS i PCPR współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego? 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w

Bardziej szczegółowo

Możliwość dofinansowania Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych ze środków EFS

Możliwość dofinansowania Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych ze środków EFS Możliwość dofinansowania Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych ze środków EFS Konferencja,,Uczenie się w formach pozaszkolnych warunkiem elastyczności kształcenia zawodowego Warszawa, 26 listopada 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dn. 13 czerwca 2013 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Białystok, dn. 13 czerwca 2013 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spotkanie informacyjne dotyczące dokumentacji konkursowej konkursu zamkniętego Nr 1/POKL/6.1.1/2013 w ramach Poddziałania6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Białystok,

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2013

Plan działania na rok 2013 Załącznik do notatki z dnia 23 04.2013r. dotyczącej zatwierdzenia zmiany Planu Działania dla Priorytetu VII w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2013 Plan działania

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r.

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Stan wdrażania ania PO KL w województwie warmińsko sko-mazurskim Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Postęp p finansowy Postęp p wdrażania ania PO KL wg stanu na 15.11.2010 r. 100 000 250% 90000 80000 70000

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2013

Plan działania na rok 2013 Plan działania na rok 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Województwo podkarpackie Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 25 stycznia 2011 r.

Gdańsk, 25 stycznia 2011 r. Zmiany wynikające z nowelizacji treści dokumentu Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy i Rodzinie oraz Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81 445

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r.

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r. Warszawa, 2011-02-03 WYKAZ PROJEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W PLANIE DZIAŁANIA NA 2011 ROK DLA DZIAŁANIA 5.4 ROZWÓJ POTENCJAŁU TRZECIEGO SEKTORA ORAZ DZIAŁANIA 5.5 ROZWÓJ DIALOGU SPOŁECZNEGO Działając

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW Załącznik do Uchwały nr./xxvii//2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia lipca 2017 roku KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW Działanie 9.1 Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU OPERACJI FINANSOWYCH

KRYTERIA WYBORU OPERACJI FINANSOWYCH załącznik do Uchwały nr 32/XI/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 22 kwietnia 2016 roku KRYTERIA WYBORU OPERACJI FINANSOWYCH Działanie

Bardziej szczegółowo

Zasady składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Zasady składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego przez powiatowe centra pomocy rodzinie Załącznik nr 1: Zasady składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego przez powiatowe centra pomocy rodzinie Zasady składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2011

Plan działania na rok 2011 Plan działania na rok 2011 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VII Promocja integracji społecznej Województwo Urząd

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok

Plan działania na rok Plan działania na rok 204 205 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty dla

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH (POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY) W RAMACH RPOWP

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH (POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY) W RAMACH RPOWP Załącznik 4 Ramowe plany działań ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH (POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY) W RAMACH RPOWP 2014-2020 PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2017 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2012

Plan działania na rok 2012 Plan działania na rok 2012 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VII. Promocja Integracji Społecznej

Bardziej szczegółowo

Efekty wdrażania EFS w ramach Programu Operacyjnego. w województwie wielkopolskim

Efekty wdrażania EFS w ramach Programu Operacyjnego. w województwie wielkopolskim Efekty wdrażania EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim Na realizację komponentu regionalnego PO KL od 2007 r. województwo wielkopolskie otrzymało czyli równowartość

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2013

Plan działania na rok 2013 Plan działania na rok 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VII. Promocja integracji społecznej Województwo Kujawsko-Pomorskie Nie dotyczy

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok 2011 Priorytet IX Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych 1 Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Cel Działania: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających

Bardziej szczegółowo

Wsparcie osób pozos tających bez zatrudnienia, praco wników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie program

Wsparcie osób pozos tających bez zatrudnienia, praco wników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie program Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia, pracowników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie programowania 2014-2020 Podsumowanie wdrażania Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą Ogłasza konkurs otwarty

Bardziej szczegółowo

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim P O W I A T O W E C E N T R U M P O M O C Y R O D Z I N I E W R Z E S Z O W I E ul. Grunwaldzka 15, 35-959

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy projekty konkursowe

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy projekty konkursowe Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy projekty konkursowe 1. Nazwa działania/ poddziałania 2. Cele szczegółowe działania/poddziała nia Działanie 1.2 Poddziałani e Poddziałani

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Okres realizacji projektu wynosi maksymalnie 24 miesiące. 0/1

KRYTERIA DOSTĘPU. Okres realizacji projektu wynosi maksymalnie 24 miesiące. 0/1 Załącznik do Uchwały nr 88/XVIII//2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 18 listopada 2016 roku Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla obszarów wiejskich

Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla obszarów wiejskich Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla obszarów wiejskich Beata Paul akredytowana trenerka i animatorka ROE EFS w Pile Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2009

Plan działania na rok 2009 Plan działania na rok 2009 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres siedziby VII. Promocja integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja. 1 Informacje o projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja. 1 Informacje o projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja 1 Informacje o projekcie 1. Projekt pod nazwą,, Determinacja Aktywna integracja - Akceptacja realizowany jest

Bardziej szczegółowo

Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy

Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy 1. Numer i nazwa osi priorytetowej 2. Cele szczegółowe osi priorytetowej 3. Charakter osi Pro rata 4. Fundusz (nazwa i kwota w EUR) Oś I Osoby młode na rynku

Bardziej szczegółowo

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Marta Soboś Lublin, 25.03.2011 r. Wydziały Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Wydział Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badanie ewaluacyjne dot. oceny systemu realizacji projektu systemowego pt. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego i dialogu obywatelskiego oraz doskonalenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Typ projektu ( REALIZACJA PROGRAMÓW STYPENDIALNYCH (PROJEKT POZAKONKURSOWY )) kształcenie uczniów

Typ projektu ( REALIZACJA PROGRAMÓW STYPENDIALNYCH (PROJEKT POZAKONKURSOWY )) kształcenie uczniów Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Poddziałanie 10.1.3(10i) Typ projektu ( REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY dla ZIT

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY dla ZIT Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny biuro@lom.lodz.pl www.lom.lodz.pl EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY dla ZIT www.lom.lodz.pl EFS EFRR Uzupełnieniem działań społecznych w ramach Strategii ZIT będą

Bardziej szczegółowo

KARTA DZIAŁANIA 7.1 B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM. Okres realizacji projektu 01.2008-12.2013

KARTA DZIAŁANIA 7.1 B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM. Okres realizacji projektu 01.2008-12.2013 Wyciąg z Planu działania na rok 2012 dla Priorytetu VII KARTA DZIAŁANIA 7.1 Poddziałanie 7.1.1 Projekty, których realizacja jest kontynuowana B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM Nr umowy z KSI

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 04.12.2014 2012 Gwarancje dla Młodzieży (GdM) to propozycja Komisji Europejskiej przedstawiona w ramach Pakietu na rzecz Zatrudnienia Młodzieży (Youth Employment Package). GdM to: zapewnienie wszystkim

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Toruń, 31 sierpnia 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Toruń, 31 sierpnia 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 31 sierpnia 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Zamojskiego na 2014 rok SPIS TREŚCI

Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Zamojskiego na 2014 rok SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 2. Cele oraz przewidywane rezultaty Programu 3. Odbiorcy Programu 4. Metody realizacji Programu, działania i źródła ich finansowania 5. Sposób finansowania realizacji Programu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA II STOPNIA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA II STOPNIA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA II STOPNIA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VI, Działanie 6.1 Warszawa, 8 maja 2009 r. STRUKTURA ORGANIZACYJNA WYDZIAŁU U WDRAŻANIA

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok

Plan działania na rok Załącznik 7 Wzór Planu Działania oraz instrukcja wypełniania Planu Działania Plan działania na rok PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 40/2013 Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego z dnia 3 kwietnia 2013r.

Uchwała nr 40/2013 Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego z dnia 3 kwietnia 2013r. Uchwała nr 40/2013 Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego z dnia 3 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia projektu zmian do Planów Działania dla Priorytetów VI,

Bardziej szczegółowo

Społecznej w Lublinie. Lublin, dnia 17 grudnia2008 r.

Społecznej w Lublinie. Lublin, dnia 17 grudnia2008 r. Regionalny Ośrodek O Polityki Społecznej w Lublinie Lublin, dnia 17 grudnia2008 r. Projekt systemowy ROPS 2008 r. Szkolenie i doradztwo podnoszące kwalifikacje pracowników w instytucji pomocy i integracji

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Kujawsko- Pomorskim. Działania realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Kujawsko- Pomorskim. Działania realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Kujawsko- Pomorskim Działania realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu Priorytet VII Promocja integracji społecznej Cel Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Kielce, luty 2016 r.

Kielce, luty 2016 r. Kielce, luty 2016 r. POROZUMIENIE Kielecki Obszar Funkcjonalny podpisane 11 maja 2015 r. określa zasady współpracy przy programowaniu i wdrażaniu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego

Bardziej szczegółowo

ZAWODOWY START. Założenia projektu na rok Adresaci projektu

ZAWODOWY START. Założenia projektu na rok Adresaci projektu ZAWODOWY START Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Opracowano: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Opracowano: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Opracowano: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Wartość alokacji na lata 2007-2013 190 461 739 euro = 792 854 127,11 zł* (na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1: Zasady składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego przez ośrodki pomocy społecznej

Załącznik nr 1: Zasady składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego przez ośrodki pomocy społecznej Załącznik nr 1: Zasady składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego przez ośrodki pomocy społecznej Zasady składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego przez

Bardziej szczegółowo

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Cel 5: Cel 6: Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo