Sprawozdanie z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Rodzaj sprawozdania (należy wstawić znak x w kratce obok jednej z opcji od A do C) A. Sprawozdanie okresowe B. Sprawozdanie roczne x C. Sprawozdanie końcowe 2. Okres 2013 r. sprawozdawczy 3. Numer Priorytetu PO KL VI 4. Numer Działania Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego Nazwa instytucji, do której składane jest sprawozdanie Nazwa instytucji składającej Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu. sprawozdanie Dane osoby sporządzającej sprawozdanie: Osoba, z którą należy się kontaktować w przypadku pytań lub w części rzeczowej w części finansowej wątpliwości, co do treści sprawozdania. Imię i nazwisko Kinga Wysocka Aleksandra Kaczmarek Nr telefonu Adres poczty elektronicznej II. PRZEBIEG REALIZACJI DZIAŁANIA 1. Analiza stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich W ramach Priorytetu VI PO KL w województwie kujawsko-pomorskim do końca 2013 r. udział w projektach zakończyło osób (111 % wartości docelowej). Wsparcie skierowane zostało przede wszystkim do osób młodych w wieku lata ( osób) oraz osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy ( osób), w tym osób z terenów wiejskich ( osób) i osób długotrwale bezrobotnych ( osób). Należy podkreślić, iż wsparcie udzielane uczestnikom projektów w ramach Priorytetu VI PO KL ma charakter kompleksowy i zindywidualizowany. O kompleksowości udzielanego wsparcia świadczy fakt, iż 87,23 % osób kończących udział w projekcie zostało objętych Indywidualnym Planem Działania. IPD jako narzędzie wspierające proces aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zostało rozpowszechnione w projektach realizowanych przez powiatowe urzędy pracy z województwa kujawsko-pomorskiego w ramach SPO RZL i jest na szeroką skalę wykorzystywane w projektach realizowanych w ramach PO KL, z uwagi na swój niewątpliwy wpływ na dobór odpowiednich form aktywizacji, a w konsekwencji na efektywność podejmowanych działań. W stosunku do osób, które rozpoczęły udział w projekcie od początku realizacji Priorytetu VI (tj osób) zakończyło w nim udział 85,12 %. Udział w projekcie kontynuuje nadal osób a przerwało osoby (6,20 % w stosunku do osób, które rozpoczęły udział w projekcie). W odniesieniu do środków rozliczonych we wnioskach o płatność w ramach Priorytetu (89,78 %) poziom realizacji wskaźników rzeczowych jest wysoki, w przypadku prawie wszystkich wskaźników nastąpiło już osiągnięcie ich wartości docelowej, a nawet znaczące przekroczenie, dot. m.in. osób, które zakończyły udział w projekcie: objętych IPD (366 % wartości docelowej), osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (215 % wartości docelowej) w tym: osób niepełnosprawnych (200 % wartości docelowej), osób długotrwale bezrobotnych (376 % wartości docelowej) i osób z terenów wiejskich (393 % wartości docelowej). W wyniku zmiany wartości docelowych w SzOP PO KL z dnia r. uległ obniżeniu stopień realizacji wskaźników dotyczących osób młodych (110 % wartości docelowej), w tym liczba osób w wieku lata zamieszkująca obszary wiejskie (112 % wartości docelowej) jednakże nie wystąpiła już sytuacja zagrożenia dla osiągnięcia wartości docelowej dla tych wskaźników tak jak to było w przypadku sprawozdania za I półrocze 2013 r. (w 2013 r. przeprowadzono konkurs w ramach Poddziałania wyłącznie dla osób w wieku lat oraz zgodnie z kryteriami dostępu w ramach Poddziałania osoby w wieku lat stanowią 40 % uczestników). Również realizacja wskaźników dotyczących liczby osób, które otrzymały bezzwrotne dotacje przebiega prawidłowo (poziom realizacji wskaźników w ramach poszczególnych grup docelowych waha się między 102 % w przypadku osób niepełnosprawnych a 366 % w przypadku osób z terenów wiejskich). Biorąc pod uwagę fakt, iż wartość wydatków zatwierdzonych w ramach wniosków o płatność wynosi 89,78 % środków (wg kursu euro 4,1942 PLN) nie ma zagrożenia dla realizacji przyjętych wskaźników, za wyjątkiem wskaźnika Liczba kluczowych pracowników PSZ, którzy zakończyli udział w szkoleniach realizowanych w systemie pozaszkolnym, istotnych z punktu widzenia regionalnego rynku pracy. 2

3 Wskaźnik, który nie został jeszcze osiągnięty to Liczba osób, które skorzystały z instrumentów zwrotnych 24 %, jednakże z założeń projektu przyjętego do dofinansowania oraz ze względu na rzeczywisty postęp realizacji wynika, iż nie ma zagrożenia dla osiągnięcia wartości docelowej ww. wskaźnika. Na koniec roku 2013 było udzielonych już 151 pożyczek, jednakże z uwagi na brak zatwierdzonych wniosków o płatność za okresy obejmujące II półrocze 2013 roku, nie mogły być one objęte niniejszym sprawozdaniem. Ponadto osiągnięcie wskaźnika na poziomie co najmniej 100% nie jest zagrożone, z uwagi na wzrastającą liczbę udzielanych pożyczek. Wyraźnie widać również dynamikę przyrostu wskaźników najwyższy przyrost wskaźnika odnotowano dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (o 43 pp.), osób niepełnosprawnych (o 44 pp.) osób z terenów wiejskich, które zakończyły udział w projekcie (o 80 pp.), osób długotrwale bezrobotnych, które zakończyły udział w projekcie (o 83 pp.), oraz osób objętych Indywidualnym Planem Działania, które zakończyły udział w projekcie (o 74 pp.). W 2013 r. wskaźnik efektywności zatrudnieniowej zgodnie z dokumentem Sposób pomiaru wskaźnika efektywności zatrudnieniowej w projekcie mierzono w ramach Poddziałania i Poddziałania Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej osiągnięto na zadawalającym poziomie, tj. 52,97 %. Najwyższą efektywność zatrudnieniową (61,39%) przyniosły działania realizowane na rzecz osób spoza grup defaworyzowanych (do których zaliczane są osoby długotrwale bezrobotne, młodzież do 25 roku życia, osoby niepełnosprawne, osoby pozostające bez zatrudnienia, które zamieszkują na obszarach wiejskich, kobiety powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy, jak również osoby w tzw. wieku niemobilnym, tj. tych, które ukończyły 50 rok życia). Największe problemy ze znalezieniem zatrudnienia mają osoby niepełnosprawne oraz osoby w wieku lata. Należy jednak podkreślić, że również w tych dwóch grupach osiągnięto efektywność zatrudnieniową na zadowalającym poziomie tj. 42,53% w przypadku osób niepełnosprawnych i 43,75% w grupie osób po 50 roku życia. Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie W ramach Działania 6.1 do końca 2013 r. udział w projektach zakończyło osób. Wsparcie skierowane zostało przede wszystkim do osób młodych w wieku lata ( osób) oraz osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy ( osób), w tym osób z terenów wiejskich ( osób) i osób długotrwale bezrobotnych ( osoby). Należy podkreślić, iż 90,08% osób kończących udział w projekcie zostało objętych Indywidualnym Planem Działania, co świadczy o kompleksowości i indywidualizacji wsparcia udzielanego w projektach realizowanych w Działaniu 6.1. Ponadto IPD to forma wsparcia chętnie stosowana przez projektodawców, która pozwala na diagnozę potrzeb szkoleniowych uczestników projektu poprzez indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, co w dalszej kolejności wpływa na efektywniejszą realizację założonych celów projektów. W stosunku do osób, które rozpoczęły udział w projekcie od początku realizacji Działania 6.1 tj. ( osób) zakończyło w nim udział 85,70 %. Udział w projekcie kontynuuje nadal osób a przerwało osób (6,27 % w stosunku do osób, które rozpoczęły udział w projekcie). Wśród osób kończących udział w projekcie na koniec okresu sprawozdawczego wzrasta odsetek osób starszych (w grupie osób powyżej 45 roku życia - o 0,08 pkt. % i osób w wieku lata - o 0,49 pkt. %), osób objętych IPD (o 0,33 pkt. %), osób z terenów wiejskich (o 0,35 pkt. %), ludzi młodych w wieku lata (o 0,62%), osób długotrwale bezrobotnych (o 0,96 pkt %) oraz osób niepełnosprawnych ( o 0,16 pkt %), co jest wynikiem zastosowanych w konkursach i naborach systemowych kryteriów szczegółowych. W ramach Działania 6.1 w okresie sprawozdawczym 125 pracowników PSZ (w tym 110 kobiet) zakończyło udział w szkoleniach realizowanych w systemie pozaszkolnym. Od początku realizacji Działania pracowników, w tym 238 kobiet zakończyło udział w szkoleniach (co daje 107,69% planowanej w Planie Działania na 2013 wartości wskaźnika do osiągnięcia do końca 2013 r.). Wartość docelowa wskaźnika produktu określona w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL została osiągnięta w 68,46%. Instytucja Wdrażająca zintensyfikowała działania zmierzające do realizacji wskaźnika produktu poprzez nasilenie działań promujących szkolenia, jednakże realizacja wskaźnika rezultatu odsetek kluczowych pracowników PSZ, którzy zakończyli udział w szkoleniach realizowanych w systemie pozaszkolnym, istotnych z punktu widzenia regionalnego rynku pracy nie jest możliwa na wyznaczonym poziomie (100%). W województwie, zgodnie ze sprawozdaniem MPiPS-06 za 2012, zatrudnionych jest 574 kluczowych pracowników PSZ, z tego 88 (15,33%) specjalistów ds. programów, którzy co do zasady nie zajmują się bezpośrednią aktywizacją osób bezrobotnych i nie mogą zostać objęci szkoleniami w ramach Poddziałania PO KL. Podmioty aplikujące o środki w ramach Poddziałania PO KL w województwie kujawsko-pomorskim pomimo działań podejmowanych przez WUP nadal wyrażają niskie zainteresowanie wsparciem w postaci szkoleń. Jednocześnie wszystkie Powiatowe Urzędy Pracy podkreślają potrzebę dalszej realizacji wsparcia w postaci dofinansowania zatrudnienia pośredników pracy i doradców zawodowych. Formy związane z rozwijaniem przedsiębiorczości na terenie regionu cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. W ramach Działania 6.1 najliczniejszą grupę osób, która otrzymała jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej stanowią osoby w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (61,32%): w tym osoby długotrwale bezrobotne (34,85 %) oraz zamieszkujące tereny wiejskie (38,31 %). Według wniosków o płatność zatwierdzonych do końca 2013 widać również minimalny wzrost zainteresowania prowadzeniem własnej działalności gospodarczej w grupie ludzi młodych w wieku lata. Nadal najmniejsze zainteresowanie jednorazowymi środkami na podjęcie działalności gospodarczej wykazują osoby niepełnosprawne (1,66%) oraz osoby w wieku lata (8,87%) - w obu przypadkach nastąpił spadek w stosunku do 2012 r. W okresie sprawozdawczym osiągnięta wartość wskaźnika efektywności zatrudnieniowej w ramach Działania 6.1 wyniosła 52,97 % (w ramach Poddziałania 6.1.1: 52,23%, w ramach Poddziałania 6.1.3: 53,03 %). Należy podkreślić, iż kryteria dot. pomiaru efektywności zatrudnieniowej w Poddziałaniu WUP w Toruniu wprowadził w Planie działania na 2011 r., stąd pomiar zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej PO KL prowadzony jest począwszy od konkursów nr 6/6.1.1/2011 i 7/6.1.1/2011. Analizując poszczególne wartości podwskaźników należy uznać, iż efektywność zatrudnieniowa w podobnej mierze osiągana jest wobec uczestników, którzy doświadczają największych trudności w uzyskaniu zatrudnienia na rynku pracy (osoby w wieku lata, w wieku lata oraz osoby długotrwale bezrobotne), gdyż kształtuje się na zbliżonym poziomie, tj. 51,65 % - 55,34 %. Wyjątek stanowią osoby niepełnosprawne, które nie mają takich samych szans na zatrudnienie jak osoby pełnosprawne. Może to 3

4 wynikać zarówno z mniejszej wydajności, jak i niemożliwości pracy na wszystkich stanowiskach pracy (bez ich odpowiedniego dostosowania). Jedocześnie osiągniętą efektywność zatrudnieniową dla ww. grupy na poziomie 41,46 % należy uznać za zadowalającą. Dla wszystkich projektów w ramach Poddziałania 6.1.1, dla których został zatwierdzony końcowy wniosek o płatność efektywność zatrudnieniowa została osiągnięta zgodnie z założeniami projektu. Pozostałe dane dot. pomiaru efektywności zatrudnieniowej są cząstkowe, gdyż obrazują głównie podjęcie zatrudnienia przez pojedyńczych uczestników projektów jeszcze przed zakończeniem pełnej ścieżki wsparcia. Natomiast w Poddziałaniu osiągnięta w 2013 r. efektywnosć zatrudnieniowa dla poszczególnych projektów wynosi średnio 53,03%, czyli jest o 8 pp wyższa niż przewidziana w Planie Działania (tj. 45%) i jest zróżnicowana w poszczególnych grupach uczestników. Najmniejsza efektywność zatrudnieniowa jest w grupie osób powyżej 50 roku życia oraz osób niepełnosprawnych. Z przesłanych przez powiatowe urzędy pracy województwa kujawsko-pomorskiego informacji o ostatecznym wykonaniu wskaźnika efektywności zatrudnieniowej za rok 2012 wynika, iż tylko jeden Powiatowy Urząd Pracy nie osiągnął zakładanego poziomu 45% (realizacja wskaźnika na poziomie 92%). PUP wskazał obiektywne przyczyny, które uniemożliwiły osiągnięcie wskaźnika w 100%, pomimo podjęcia przez beneficjenta wszelkich możliwych działań zmierzajacych do realizacji wskaźnika (m.in. obowiązek zatrudnienia bezrobotnego po odbytym stażu przez pracodawcę, u którego staż realizowano). Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia W ramach Działania 6.2 do końca 2013 r. udział w projektach zakończyły narastająco osób. Uczestnikami projektów pozostaje nadal osób. Wśród osób, które zakończyły udział w projekcie na koniec okresu sprawozdawczego były: osób w wieku lata 21,77 % wszystkich osób, które zakończyły udział w projekcie, w tym 263 osoby w wieku lata zamieszkujące obszary wiejskie 10,82% wszystkich osób, które zakończyły udział w projekcie, osoby z terenów wiejskich 48,97 % wszystkich osób, które zakończyły udział w projekcie, osób długotrwale bezrobotnych 13,91 % wszystkich osób, które zakończyły udział w projekcie, osoby w wieku lata 8,40 % wszystkich osób, które zakończyły udział w projekcie. Pomoc w ramach Działania 6.2, zgodnie z kryteriami strategicznymi, została skierowana do grup, które zostały uznane za osoby w trudnej sytuacji na rynku pracy (osoby długotrwale bezrobotne, młodzież do 25 roku życia, osoby niepełnosprawne, osoby pozostające bez zatrudnienia, które zamieszkują na obszarach wiejskich, kobiety powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy, jak również osoby w tzw. wieku niemobilnym, tj. tych, które ukończyły 50 rok życia). Postęp realizacji wskaźników dot. liczby osób, które zakończyły udział w projekcie następuje z uwzględnieniem specyfiki projektowej, zgodnie z którą osoby otrzymujące dotacje kończą udział w projekcie po 12 miesiącach od dnia podpisania umowy na otrzymanie środków finansowych. Na bardzo niskim poziomie został odnotowany wskaźnik dotyczący osób niepełnosprawnych, które zakończyły udział w projektach tj. 3,91%. Wiąże się to przede wszystkim z niskim zainteresowaniem tych osób tego rodzaju wsparciem. Wśród osób, które uzyskały środki finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej, 442 to osoby w wieku lata (20,28 %), osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (58,67 %), w tym z terenów wiejskich osób (48,07%). Odnotowano niski wskaźnik osób długotrwale bezrobotnych (313 osób uzyskało środki na uruchomienie działalności gospodarczej, tj. 14,36 % wszystkich osób, które uzyskały wsparcie finansowe) oraz osób w wieku lata (8,76%). Przyczyn zaistniałej sytuacji w opinii IP2 można szukać w specyficznych problemach i barierach grupy docelowej, stosunkowo trudnej do zaktywizowania, którą charakteryzuje niska mobilność na rynku pracy oraz brak motywacji do podejmowania ryzyka związanego ze zmianą sytuacji zawodowej/życiowej. Najmniejszą grupę osób, które zakończyły udział w projektach stanowią niepełnosprawni (3,94%), które często charakteryzuje pasywna postawa w zakresie aktywizacji zawodowej z uwagi na dysfunkcję fizyczną bądź psychospołeczną. Należy mieć również na uwadze, iż przyznanie środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej jest głównie wynikiem prac Komisji Oceny Wniosków, niezależnej w swych ocenach od beneficjenta. Dokonana przez Komisję ocena biznesplanów znajduje odzwierciedlenie w osiągniętych wskaźnikach, na co nie ma bezpośredniego wpływu beneficjent i co może prowadzić do różnic pomiędzy planowanymi do osiągnięcia a faktycznie zrealizowanymi wskaźnikami. Niemniej jednak, realizowane projekty kierowały swoją ofertę w pierwszej kolejności do osób zaliczonych do grup preferowanych, tj. znajdujących się szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (zwłaszcza osób pozostających bez zatrudnienia), osób w wieku do 25 roku życia, osób po 50 roku życia, co jest zgodne z przyjętymi dla Działania założeniami. Z kolei Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, dokonując wyboru projektów do dofinansowania, kierował się przede wszystkim planowanymi przez beneficjentów do osiągnięcia wskaźnikami, które powinny przyczynić się do osiągnięcia wskaźników przewidzianych dla Działania 6.2. W sprawozdawanym okresie w ramach Działania 6.2 nie zostały już udzielone żadne dotacje bezzwrotne w ramach działań konkursowych. Proces przyznawania bezzwrotnych dotacji w ramach dotychczas podpisanych umów został zakończony w 2012 roku. Wskaźnik dotyczący liczby osób, które uruchomiły działalność gospodarczą został osiągnięty w poprzednim okresie sprawozdawczym (1 640 udzielonych bezzwrotnych dotacji) na poziomie 99,03% w odniesieniu do założeń przyjętych w projektach. Otrzymane bezzwrotne dotacje w bieżącym okresie sprawozdawczym były udzielane w ramach projektu systemowego Przedsiębiorczość szansą na rozwój województwa kujawsko-pomorskiego, który jest realizowany w partnerstwie z wszystkimi 20 powiatowymi urzędami pracy województwa kujawsko pomorskiego w okresie od dnia 1 czerwca 2012 r. do dnia 28 lutego 2015 r. (wg systemu KSI SIMIK do dnia 31 grudnia 2014 r., jednakże WUP w Toruniu wystąpił do IP z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie okresu realizacji projektu o dwa miesiące, tj. do dnia 28 lutego 2015 r. Akceptacja zmiany terminu nastąpiła 20 grudnia 2013 r.)zakłada udzielanie pomocy osobom bezrobotnym przy uruchamianiu działalności gospodarczej, która obejmuje m. in. szkolenia z zakresu ABC przedsiebiorczości oraz przyznanie dofinansowania na uruchomienie działalności gospodarczej w wysokości nie przekraczajacej 6 krotności przeciętnego wynagrodzenia. Jednocześnie założono, że 30 % osób uczestniczących w projekcie należeć będzie do grupy osób w wieku do 25 roku życia, w wieku po 50 roku życia i osób niepełnosprawnych oraz 40% stanowić będą kobiety. W październiku 2012 roku rozpoczęła się realizacja projektu w zakresie instrumentów inżynierii finansowej. Do dnia r. zostało zatwierdzonych 5 wniosków o płatność. W ramach zatwierdzonych wniosków o płatność, nie odnotowano wartości osiągniętych w ramach wskaźników Liczba osób, które zakończyły udział w projekcie; Liczba osób, które skorzystały z usług doradczych (projekty inżynierii 4

5 finansowej) oraz Liczba osób, które uczestniczyły w szkoleniach (projekty inżynierii finansowej). Wskaźnik Liczba osób, które skorzystały z instrumentów zwrotnych został osiągnięty w 13,83% ( w stosunku do założeń w projekcie) - podpisano 83 umowy o pożyczkę. Planuje się, zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu, udzielenia 600 pożyczek. Wartość docelowa wskaźnika produktu Liczba osób, które skorzystały z instrumentów zwrotnych określona w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL została osiągnięta w 24,41% Niewielki procent wśród zawartych umów pożyczki stanowiły pożyczki zaciągnięte przez osoby w wieku lata 14,46%. Osoby z przedziału wiekowego lata stanowiły zaledwie 6,02%. Spośród 83 umów pożyczki, 42 zostały udzielone na cele inwestycyjne (50,60%), 2 na cele obrotowe (2,41%) oraz 39 na cele inwestycyjno-obrotowe (46,99%). Należy podkreślić, że w ramach projektu inżynierii finansowej grupa docelowa jest bardzo szeroka, a warunkiem otrzymania pożyczki zwrotnej jest dobry biznesplan. Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich W ramach Działania 6.3 do końca roku 2013 roku udział w projektach zakończyło osób (w tym 2089 K i 1030 M), w tym 78,07% to osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Ostatecznym terminem zakończenia realizacji projektów w ramach tego Działania był 31 marca 2013 r. Wszystkie projekty zostały zakończone, jednakże z uwagi na czynności kontrolne, nie wszystkie zostały jeszcze ostatecznie rozliczone. W związku z powyższym udział w projektach nadal kontynuują 64 osoby, w tym 43 kobiety i 21 mężczyzn. Struktura uczestników wskazuje, iż wsparcie kierowane jest przede wszystkim do mieszkańców obszarów wiejskich. W ramach wartości osiągniętych od początku realizacji projektu, wśród osób które zakończyły udział w projekcie 28,21% stanowią osoby w wieku lata, a 17,67% to osoby w wieku lata. Analiza przyrostu wskaźników w bieżącym okresie sprawozdawczym wskazuje, iż osoby młode (w wieku 15-24) charakteryzują się większą mobilnością zawodową oraz chętniej podejmują działania z zakresu inicjatyw lokalnych na obszarach wiejskich niż osoby w wieku lata. Porównując poziom osiągniętych ww. wskaźników z rokiem 2012 r., zauważa się wzrost udziału liczby osób młodych (o 0,92 pkt %). W przypadku osób w wieku lata zauważalny jest niewielki spadek ich udziału w projektach o 0,08 pkt %. Wzrósł o 2,38 pkt % w porównaniu z poprzednim rokiem udział osób z terenów wiejskich (75,99%) w ogólnej liczbie osób kończących udział w projekcie, jako osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Wśród osób, które zakończyły udział w projektach najmniej liczną grupę nadal stanowią osoby niepełnosprawne (0,80%) oraz osoby długotrwale bezrobotne (15,39%). Porównując dane z rokiem 2012 r., zauważa się wzrost udziału liczby osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie osób kończących udział w projektach o 3,31 pkt % oraz udział osób objętych Indywidualnym Planem Działania o 7,47 pkt %. Minimalnie w stosunku do roku 2012 r. wzrósł udział osób niepełnosprawnych w ogólnej liczbie osób kończących udział w projektach (o 0,14 pkt %). Niewielki postęp realizacji wskaźników dot. osób długotrwale bezrobotnych oraz niepełnosprawnych wynikać może z faktu, iż są to grupy osób, które doświadczają największych trudności związanych ze znalezieniem zatrudnienia, często mają trudności z ponownym dostosowaniem się do rytmu pracy, zwłaszcza po długotrwałym okresie bezrobocia, a także często jest z tym związany brak umiejętności interpersonalnych i społecznych spowodowany wyłączeniem zawodowym. W roku 2013 nie został już ogłoszony żaden konkurs w ramach Działania 6.3 zgodnie, z Planem Działania na rok 2013, w którym to Działanie 6.3 nie zostało już uwzględnione. Zdefiniowane w ostatnim konkursie nr 7/6.3/2011 w ramach Działania 6.3 kryteria strategiczne w odniesieniu do form wsparcia i grup docelowych to: objęcie 100% uczestników Indywidualnym Planem Działań, objęcie co najmniej 50% osób z następujących grup docelowych (jednej lub kilku): osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne, osoby w wieku lata i w niewielkim stopniu wpłynęły na osiągnięty poziom podwskaźników. W ramach Działania zostało jeszcze do całkowitego rozliczenia 6 projektów, jednakże nie powinno to w znaczący sposób wpłynąć na poziom osiągnięcia wspomnianych podwskaźników. Do końca okresu sprawozdawczego największy postęp udziału poszczególnych podwskaźników w odniesieniu do ogólnej liczby osób, które zakończyły udział w projektach od początku realizacji Działania w stosunku do roku 2012 dotyczy wskaźnika Liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Działania, w tym liczba osób objętych IPD wzrost o 7,47 pkt %, w tym osób długotrwale bezrobotnych wzrost o 3,31 pkt %, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy wzrost o 3,32 pkt % oraz osób pochodzących z terenów wiejskich wzrost o 2,38 pkt %. Do końca okresu sprawozdawczego - w stosunku do roku 2012 nastąpił natomiast spadek o 0,08 pkt % udziału osób w wieku lata oraz o 0,75 pkt % osób powyżej 45 roku życia. 2. Analiza stanu realizacji Działania w okresie objętym sprawozdaniem 1 W okresie sprawozdawczym WUP w Toruniu ogłosił 3 z 4 konkursów zaplanowanych do ogłoszenia w ramach Priorytetu VI POKL, konkurs na dofinansowanie projektu dot. rozwoju dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich nie został ogłoszony. Ponadto w 2013 r. prowadzono nabór wniosków o dofinansowanie projektów systemowych w ramach Poddziałania (w związku z ustaleniem przez MPiPS kwot środków jakie będą wydatkowane w 2013 r. na realizację zadań w województwie). W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu VI PO KL w województwie kujawsko - pomorskim podpisano 61 umów o dofinansowanie projektu na kwotę tys. PLN (przy czym jedna z umów została w KSI omyłkowo oznaczona jako rozwiązana), a w ramach Poddziałania aneksy zwiększające wartość projektów o wartość złożonych i zatwierdzonych do dofinansowania wniosków tj tys. PLN (w tym środki prywatne 885 tys. PLN). Wartość aneksów zawartych w ramach ww. Poddziałania w czerwcu br. została urealniona o powstałe oszczędności i zwroty dokonane w ramach projektów zgodnie z bilansem za rok 2012 oraz kwotę wynikającą ze zwiększenia alokacji dostępnej na realizację projektów systemowych PUP na 2013 r. Od początku okresu programowania podpisano 497 umów o wartości ogółem tys. PLN, w tym środki publiczne tys. PLN (w tym 5 umów na kwotę 850 tys. PLN zostało rozwiązanych). Wartość wykazana przez WUP w Toruniu odbiega od danych przesłanych przez MIiR wyjaśnienie rozbieżności zawarto w opisie dot. Działania % wykonania w analizie postępu finansowego został wyliczony na podstawie wartości zaokrąglonych do dwóch miejsc po przecinku. 5

6 Zgodnie z założeniami Planu działania, WUP w Toruniu planował zakontraktować środki na łączną kwotę środków publicznych tys. PLN, z czego w ramach Działania tys. PLN, w ramach Działania tys. PLN oraz w ramach Działania tys. Łączna wartość środków zakontraktowanych w ramach Priorytetu VI PO KL w województwie kujawsko pomorskim od początku wdrażania programu do końca okresu sprawozdawczego (uwzględniając umowę, która została w KSI omyłkowo zarejestrowana jako rozwiązana) wynosi tys. PLN (z czego środki wspólnotowe wynoszą tys. PLN). Tym samym założenia Planu działania dot. kontraktacji narastająco zrealizowano w 97,64% (UE 97,64%). Alokacja przyznana na realizację Priorytetu VI (kurs euro: 4,1942 PLN) według stanu na koniec 2013 r. została wykorzystana w 103,06% (UE 103,06%). Najwyższe wykorzystanie środków odnotowano w ramach Działania ,69% alokacji (alokacji UE 104,69%). Alokacja dostępna w ramach Działania została przekroczona w związku z zawarciem umów na realizację projektów systemowych powiatowych urzędów pracy w ramach Poddziałania PO KL do wysokości limitu Funduszu Pracy przeznaczonego na finansowanie zadań w województwie w 2012 r. i 2013 r. w oparciu o stanowisko Instytucji Zarządzającej, która na powyższe wyraziła zgodę. Również wysoki jest poziom wykorzystania alokacji w ramach pozostałych Działań: Działanie ,30% alokacji (alokacji UE 97,30%) i Działanie ,38% alokacji (alokacji UE 96,38%). W okresie sprawozdawczym zaakceptowano 479 wniosków beneficjenta o płatność, a kwota zatwierdzonych wydatków wyniosła tys. PLN (w tym środki publiczne tys. PLN), co stanowi 78,94% wartości wskazanych w PD na 2013 r. Wskaźnik został osiągnięty na poziomie niższym niż szacowano, z uwagi przede wszystkim na przedłużającą się weryfikację wniosków o płatność (sporowdowaną licznymi błędami popełnianymi przez beneficjentów), przeprowadzane kontrole końcowe. Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę tys. PLN, w tym ze środków publicznych tys. PLN. Oznacza to, iż środki przyznane na realizację Priorytetu zostały rozliczone w 89,78% (89,78% UE). Bardzo wysoki poziom rozliczenia wydatków w stosunku do alokacji, jak i kontraktacji odnotowano w Działaniu 6.3 (odpowiednio 93,45% i 96,95%), głównie z uwagi na końcowy etap wdrażania Działania. Wysoki poziom rozliczenia odnotowano również w ramach Działania 6.1 (odpowiednio 94,84% i 90,60%). Natomiast w ramach Działanie 6.2 proces zatwierdzania wydatków przebiega nieco wolniej - rozliczono 70,62% środków dostępnych w okresie programowania. Jednak w odniesieniu do wartości środków zakontraktowanych (72,58%) należy uznać, iż proces rozliczania wydatków przebiega prawidłowo. 120% Wykorzystanie alokacji w Priorytecie VI PO KL Stopień wykorzystania środków przyznanych dla województwa kujawsko pomorskiego w ramach Priorytetu VI PO KL (w PLN) (stan na 31 grudnia 2013 r.) 100% 80% 100,00% 103,06% 100,00% 104,69% 100,00% 100,00% 94,84% 97,30% 96,38% 93,45% 89,78% 70,62% 60% 40% 20% 0% Priorytet VI Alokacja zgodnie z kursem EURO z dnia r. (4,1942 PLN) Kontraktacja Środki rozliczone we wnioskach o płatność Analiza struktury uczestników: Do osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy zaliczane są: kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne, osoby w wieku lata ale również osoby w wieku lata, osoby z terenów wiejskich. Wymienione kategorie osób doświadczających szczególnych trudności związanych ze znalezieniem i utrzymaniem zatrudnienia, związanych m.in. z brakiem doświadczenia zawodowego (osoby w wieku lata), dezaktualizacją kwalifikacji zawodowych (kobiety powracające na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/ wychowawczych, osoby długotrwale pozostające bez zatrudnienia), niechęcią pracodawców do zatrudniania osób w wieku niemobilnym, które są postrzegane jako pracownicy mniej wydajni i gorzej wykwalifikowani, niechęcią osób starszych do podnoszenia lub zmiany raz zdobytych kwalifikacji zawodowych, preferowaniem przez pracodawców zatrudniania mężczyzn i osób pełnosprawnych, powodującym dezaktualizację kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych i kobiet. 6

Korekta sprawozdania z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Korekta sprawozdania z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Korekta sprawozdania z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Rodzaj sprawozdania A. Sprawozdanie okresowe B. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W ROKU 2013 I 2014

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W ROKU 2013 I 2014 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W ROKU 2013 I 2014 Toruń, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI: 1. CHARAKTERYSTYKA ZMIAN NA RYNKU PRACY W 2013 ROKU... 1 2. FUNDUSZ PRACY W

Bardziej szczegółowo

Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Rodzaj sprawozdania A. Sprawozdanie okresowe B. Sprawozdanie roczne x C. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Rodzaj sprawozdania A. Sprawozdanie okresowe X B. Sprawozdanie roczne C. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu NA PROJEKTY W RAMACH GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY

Regulamin konkursu NA PROJEKTY W RAMACH GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY Regulamin konkursu NR POWR.01.02.02-IP.15-12-002/15 NA PROJEKTY W RAMACH GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ I OSOBY MŁODE NA RYNKU PRACY PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Warszawa, grudzień 2013 SPIS TREŚCI I. Kontekst wdrożenia w Polsce Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego mid-term projektu Więcej szans w powiecie ropczycko-sędziszowskim za lata 2008-2009, Poddziałanie 6.1.

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego mid-term projektu Więcej szans w powiecie ropczycko-sędziszowskim za lata 2008-2009, Poddziałanie 6.1. Raport końcowy z badania ewaluacyjnego mid-term projektu Więcej szans w powiecie ropczycko-sędziszowskim za lata 2008-2009, Poddziałanie 6.1.3 PO KL Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyski Plan Działań. na Rzecz Zatrudnienia. na rok 2014

Świętokrzyski Plan Działań. na Rzecz Zatrudnienia. na rok 2014 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w KIELCACH Świętokrzyski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2014 przyjęty przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr 2590/14 z dnia 13 marca 2014 roku. Kielce, luty

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PO WER

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PO WER ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PO WER PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2015 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA Numer i nazwa osi priorytetowej Instytucja Adres korespondencyjny Telefon Faks E-mail Dane kontaktowe

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Warszawa, kwiecień 2014 SPIS TREŚCI 1. Kontekst i uzasadnienie wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z postępu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 2006. Rok 2005

Roczny raport z postępu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 2006. Rok 2005 Roczny raport z postępu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 2006 Rok 2005 Warszawa, 2007 Roczny Raport z postępu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju

Bardziej szczegółowo

O SYTUACJI NA I FORMACH PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU NA TERENIE ZA ROK 2009. Hrubieszów 2010 r.

O SYTUACJI NA I FORMACH PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU NA TERENIE ZA ROK 2009. Hrubieszów 2010 r. Załącznik do uchwały Nr XXXIV/293/2010 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 29 kwietnia 2010 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY I FORMACH PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU NA TERENIE POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Priorytetu/Priorytetów komponentu regionalnego 1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Sprawozdanie z realizacji Priorytetu/Priorytetów komponentu regionalnego 1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Sprawozdanie z realizacji Priorytetu/Priorytetów komponentu regionalnego 1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Sprawozdanie naleŝy wypełnić czytelnie, bez skreśleń i korekt. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY Chełmno 86-200, ul. Świętojerska 1, tel./fax 56 686 00 41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK Chełmno,

Bardziej szczegółowo

NABÓR WNIOSKÓW POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015

NABÓR WNIOSKÓW POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 NABÓR WNIOSKÓW POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W SPRAWIE UDZIELANIA POMOCY NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA

WYTYCZNE W SPRAWIE UDZIELANIA POMOCY NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA WYTYCZNE W SPRAWIE UDZIELANIA POMOCY NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce

KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce nr 3/2012 Człowiek - najlepsza inwestycja Kształcenie ustawiczne Rozpoczęcie działalności gospodarczej wsparcie w ramach PO KL Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki Załącznik nr 1 do Uchwały nr 662/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 lipca 2008 r. Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 Warszawa, 1 marca 2015 r. SPIS TREŚCI I. INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI... 6 1. STATUS DOKUMENTU...

Bardziej szczegółowo

Stopa bezrobocia (%) Od 17,4 do 19,7 (1) Od 15,1 do 17,4 (3) Od 12,8 do 15,1 (4) Od 10,5 do 12,8 (4) Od 8,2 do 10,5 (4)

Stopa bezrobocia (%) Od 17,4 do 19,7 (1) Od 15,1 do 17,4 (3) Od 12,8 do 15,1 (4) Od 10,5 do 12,8 (4) Od 8,2 do 10,5 (4) 1/2015 STOPA BEZROBOCIA REJESTROWANEGO POLSKA (1) zmiana stopy bezrobocia w okresie styczeń 2014 r. - styczeń 2015 r. Zachodniopomorskie 16,4% Lubuskie 13,4% Dolnośląskie 11,1% Pomorskie 11,8% Kujawsko-pomorskie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE URZĄD PRACY OR-0250-4/DS/05 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM NA DZIEŃ 31.12.2005r. (analiza roczna) Białogard luty 2006r. Informacja

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PRAKTYCZNY PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Wielkopolsce

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Wprowadzenie

Wprowadzenie. Wprowadzenie Wydanie II uzupełnione ISBN 978-83-7633-052-5 Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. str. 1 z 112

UZASADNIENIE. str. 1 z 112 UZASADNIENIE Po korzystnych zmianach na rynku pracy obserwowanych do końca 2008 r., w 2009 r. nastąpiło załamanie pozytywnych trendów przejawiających się w dynamicznym wzroście zatrudnienia i spadku bezrobocia,

Bardziej szczegółowo

Strategia. wdrażania projektu innowacyjnego testującego

Strategia. wdrażania projektu innowacyjnego testującego Strategia wdrażania projektu innowacyjnego testującego PI Zrozumieć seniora kompendium metod i narzędzi efektywnego doradztwa i edukacji dla osób w wieku +50 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności za 2009 rok

Sprawozdanie z działalności za 2009 rok Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Sprawozdanie z działalności za 2009 rok Stalowa Wola, styczeń 2010 r. Spis treści 1. Rynek pracy w powiecie stalowowolskim w 2008 roku 3 2. Działania w zakresie aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Szansa na lepsze jutro

Szansa na lepsze jutro RAPORT PODSUMOWUJĄCY PROJEKT Szansa na lepsze jutro współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Opracował: Kamilla Wojtaszewska

Bardziej szczegółowo

Wpływ pomocy z funduszy strukturalnych na konkurencyjność przedsiębiorstw

Wpływ pomocy z funduszy strukturalnych na konkurencyjność przedsiębiorstw Wanda Karpińska-Mizielińska * Tadeusz Smuga * Magdalena Echaust * Wpływ pomocy z funduszy strukturalnych na konkurencyjność przedsiębiorstw Uwagi wstępne Rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na

Bardziej szczegółowo