Sprawozdanie z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Rodzaj sprawozdania (należy wstawić znak x w kratce obok jednej z opcji od A do C) A. Sprawozdanie okresowe B. Sprawozdanie roczne x C. Sprawozdanie końcowe 2. Okres 2013 r. sprawozdawczy 3. Numer Priorytetu PO KL VI 4. Numer Działania Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego Nazwa instytucji, do której składane jest sprawozdanie Nazwa instytucji składającej Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu. sprawozdanie Dane osoby sporządzającej sprawozdanie: Osoba, z którą należy się kontaktować w przypadku pytań lub w części rzeczowej w części finansowej wątpliwości, co do treści sprawozdania. Imię i nazwisko Kinga Wysocka Aleksandra Kaczmarek Nr telefonu Adres poczty elektronicznej II. PRZEBIEG REALIZACJI DZIAŁANIA 1. Analiza stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich W ramach Priorytetu VI PO KL w województwie kujawsko-pomorskim do końca 2013 r. udział w projektach zakończyło osób (111 % wartości docelowej). Wsparcie skierowane zostało przede wszystkim do osób młodych w wieku lata ( osób) oraz osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy ( osób), w tym osób z terenów wiejskich ( osób) i osób długotrwale bezrobotnych ( osób). Należy podkreślić, iż wsparcie udzielane uczestnikom projektów w ramach Priorytetu VI PO KL ma charakter kompleksowy i zindywidualizowany. O kompleksowości udzielanego wsparcia świadczy fakt, iż 87,23 % osób kończących udział w projekcie zostało objętych Indywidualnym Planem Działania. IPD jako narzędzie wspierające proces aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zostało rozpowszechnione w projektach realizowanych przez powiatowe urzędy pracy z województwa kujawsko-pomorskiego w ramach SPO RZL i jest na szeroką skalę wykorzystywane w projektach realizowanych w ramach PO KL, z uwagi na swój niewątpliwy wpływ na dobór odpowiednich form aktywizacji, a w konsekwencji na efektywność podejmowanych działań. W stosunku do osób, które rozpoczęły udział w projekcie od początku realizacji Priorytetu VI (tj osób) zakończyło w nim udział 85,12 %. Udział w projekcie kontynuuje nadal osób a przerwało osoby (6,20 % w stosunku do osób, które rozpoczęły udział w projekcie). W odniesieniu do środków rozliczonych we wnioskach o płatność w ramach Priorytetu (89,78 %) poziom realizacji wskaźników rzeczowych jest wysoki, w przypadku prawie wszystkich wskaźników nastąpiło już osiągnięcie ich wartości docelowej, a nawet znaczące przekroczenie, dot. m.in. osób, które zakończyły udział w projekcie: objętych IPD (366 % wartości docelowej), osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (215 % wartości docelowej) w tym: osób niepełnosprawnych (200 % wartości docelowej), osób długotrwale bezrobotnych (376 % wartości docelowej) i osób z terenów wiejskich (393 % wartości docelowej). W wyniku zmiany wartości docelowych w SzOP PO KL z dnia r. uległ obniżeniu stopień realizacji wskaźników dotyczących osób młodych (110 % wartości docelowej), w tym liczba osób w wieku lata zamieszkująca obszary wiejskie (112 % wartości docelowej) jednakże nie wystąpiła już sytuacja zagrożenia dla osiągnięcia wartości docelowej dla tych wskaźników tak jak to było w przypadku sprawozdania za I półrocze 2013 r. (w 2013 r. przeprowadzono konkurs w ramach Poddziałania wyłącznie dla osób w wieku lat oraz zgodnie z kryteriami dostępu w ramach Poddziałania osoby w wieku lat stanowią 40 % uczestników). Również realizacja wskaźników dotyczących liczby osób, które otrzymały bezzwrotne dotacje przebiega prawidłowo (poziom realizacji wskaźników w ramach poszczególnych grup docelowych waha się między 102 % w przypadku osób niepełnosprawnych a 366 % w przypadku osób z terenów wiejskich). Biorąc pod uwagę fakt, iż wartość wydatków zatwierdzonych w ramach wniosków o płatność wynosi 89,78 % środków (wg kursu euro 4,1942 PLN) nie ma zagrożenia dla realizacji przyjętych wskaźników, za wyjątkiem wskaźnika Liczba kluczowych pracowników PSZ, którzy zakończyli udział w szkoleniach realizowanych w systemie pozaszkolnym, istotnych z punktu widzenia regionalnego rynku pracy. 2

3 Wskaźnik, który nie został jeszcze osiągnięty to Liczba osób, które skorzystały z instrumentów zwrotnych 24 %, jednakże z założeń projektu przyjętego do dofinansowania oraz ze względu na rzeczywisty postęp realizacji wynika, iż nie ma zagrożenia dla osiągnięcia wartości docelowej ww. wskaźnika. Na koniec roku 2013 było udzielonych już 151 pożyczek, jednakże z uwagi na brak zatwierdzonych wniosków o płatność za okresy obejmujące II półrocze 2013 roku, nie mogły być one objęte niniejszym sprawozdaniem. Ponadto osiągnięcie wskaźnika na poziomie co najmniej 100% nie jest zagrożone, z uwagi na wzrastającą liczbę udzielanych pożyczek. Wyraźnie widać również dynamikę przyrostu wskaźników najwyższy przyrost wskaźnika odnotowano dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (o 43 pp.), osób niepełnosprawnych (o 44 pp.) osób z terenów wiejskich, które zakończyły udział w projekcie (o 80 pp.), osób długotrwale bezrobotnych, które zakończyły udział w projekcie (o 83 pp.), oraz osób objętych Indywidualnym Planem Działania, które zakończyły udział w projekcie (o 74 pp.). W 2013 r. wskaźnik efektywności zatrudnieniowej zgodnie z dokumentem Sposób pomiaru wskaźnika efektywności zatrudnieniowej w projekcie mierzono w ramach Poddziałania i Poddziałania Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej osiągnięto na zadawalającym poziomie, tj. 52,97 %. Najwyższą efektywność zatrudnieniową (61,39%) przyniosły działania realizowane na rzecz osób spoza grup defaworyzowanych (do których zaliczane są osoby długotrwale bezrobotne, młodzież do 25 roku życia, osoby niepełnosprawne, osoby pozostające bez zatrudnienia, które zamieszkują na obszarach wiejskich, kobiety powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy, jak również osoby w tzw. wieku niemobilnym, tj. tych, które ukończyły 50 rok życia). Największe problemy ze znalezieniem zatrudnienia mają osoby niepełnosprawne oraz osoby w wieku lata. Należy jednak podkreślić, że również w tych dwóch grupach osiągnięto efektywność zatrudnieniową na zadowalającym poziomie tj. 42,53% w przypadku osób niepełnosprawnych i 43,75% w grupie osób po 50 roku życia. Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie W ramach Działania 6.1 do końca 2013 r. udział w projektach zakończyło osób. Wsparcie skierowane zostało przede wszystkim do osób młodych w wieku lata ( osób) oraz osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy ( osób), w tym osób z terenów wiejskich ( osób) i osób długotrwale bezrobotnych ( osoby). Należy podkreślić, iż 90,08% osób kończących udział w projekcie zostało objętych Indywidualnym Planem Działania, co świadczy o kompleksowości i indywidualizacji wsparcia udzielanego w projektach realizowanych w Działaniu 6.1. Ponadto IPD to forma wsparcia chętnie stosowana przez projektodawców, która pozwala na diagnozę potrzeb szkoleniowych uczestników projektu poprzez indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, co w dalszej kolejności wpływa na efektywniejszą realizację założonych celów projektów. W stosunku do osób, które rozpoczęły udział w projekcie od początku realizacji Działania 6.1 tj. ( osób) zakończyło w nim udział 85,70 %. Udział w projekcie kontynuuje nadal osób a przerwało osób (6,27 % w stosunku do osób, które rozpoczęły udział w projekcie). Wśród osób kończących udział w projekcie na koniec okresu sprawozdawczego wzrasta odsetek osób starszych (w grupie osób powyżej 45 roku życia - o 0,08 pkt. % i osób w wieku lata - o 0,49 pkt. %), osób objętych IPD (o 0,33 pkt. %), osób z terenów wiejskich (o 0,35 pkt. %), ludzi młodych w wieku lata (o 0,62%), osób długotrwale bezrobotnych (o 0,96 pkt %) oraz osób niepełnosprawnych ( o 0,16 pkt %), co jest wynikiem zastosowanych w konkursach i naborach systemowych kryteriów szczegółowych. W ramach Działania 6.1 w okresie sprawozdawczym 125 pracowników PSZ (w tym 110 kobiet) zakończyło udział w szkoleniach realizowanych w systemie pozaszkolnym. Od początku realizacji Działania pracowników, w tym 238 kobiet zakończyło udział w szkoleniach (co daje 107,69% planowanej w Planie Działania na 2013 wartości wskaźnika do osiągnięcia do końca 2013 r.). Wartość docelowa wskaźnika produktu określona w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL została osiągnięta w 68,46%. Instytucja Wdrażająca zintensyfikowała działania zmierzające do realizacji wskaźnika produktu poprzez nasilenie działań promujących szkolenia, jednakże realizacja wskaźnika rezultatu odsetek kluczowych pracowników PSZ, którzy zakończyli udział w szkoleniach realizowanych w systemie pozaszkolnym, istotnych z punktu widzenia regionalnego rynku pracy nie jest możliwa na wyznaczonym poziomie (100%). W województwie, zgodnie ze sprawozdaniem MPiPS-06 za 2012, zatrudnionych jest 574 kluczowych pracowników PSZ, z tego 88 (15,33%) specjalistów ds. programów, którzy co do zasady nie zajmują się bezpośrednią aktywizacją osób bezrobotnych i nie mogą zostać objęci szkoleniami w ramach Poddziałania PO KL. Podmioty aplikujące o środki w ramach Poddziałania PO KL w województwie kujawsko-pomorskim pomimo działań podejmowanych przez WUP nadal wyrażają niskie zainteresowanie wsparciem w postaci szkoleń. Jednocześnie wszystkie Powiatowe Urzędy Pracy podkreślają potrzebę dalszej realizacji wsparcia w postaci dofinansowania zatrudnienia pośredników pracy i doradców zawodowych. Formy związane z rozwijaniem przedsiębiorczości na terenie regionu cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. W ramach Działania 6.1 najliczniejszą grupę osób, która otrzymała jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej stanowią osoby w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (61,32%): w tym osoby długotrwale bezrobotne (34,85 %) oraz zamieszkujące tereny wiejskie (38,31 %). Według wniosków o płatność zatwierdzonych do końca 2013 widać również minimalny wzrost zainteresowania prowadzeniem własnej działalności gospodarczej w grupie ludzi młodych w wieku lata. Nadal najmniejsze zainteresowanie jednorazowymi środkami na podjęcie działalności gospodarczej wykazują osoby niepełnosprawne (1,66%) oraz osoby w wieku lata (8,87%) - w obu przypadkach nastąpił spadek w stosunku do 2012 r. W okresie sprawozdawczym osiągnięta wartość wskaźnika efektywności zatrudnieniowej w ramach Działania 6.1 wyniosła 52,97 % (w ramach Poddziałania 6.1.1: 52,23%, w ramach Poddziałania 6.1.3: 53,03 %). Należy podkreślić, iż kryteria dot. pomiaru efektywności zatrudnieniowej w Poddziałaniu WUP w Toruniu wprowadził w Planie działania na 2011 r., stąd pomiar zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej PO KL prowadzony jest począwszy od konkursów nr 6/6.1.1/2011 i 7/6.1.1/2011. Analizując poszczególne wartości podwskaźników należy uznać, iż efektywność zatrudnieniowa w podobnej mierze osiągana jest wobec uczestników, którzy doświadczają największych trudności w uzyskaniu zatrudnienia na rynku pracy (osoby w wieku lata, w wieku lata oraz osoby długotrwale bezrobotne), gdyż kształtuje się na zbliżonym poziomie, tj. 51,65 % - 55,34 %. Wyjątek stanowią osoby niepełnosprawne, które nie mają takich samych szans na zatrudnienie jak osoby pełnosprawne. Może to 3

4 wynikać zarówno z mniejszej wydajności, jak i niemożliwości pracy na wszystkich stanowiskach pracy (bez ich odpowiedniego dostosowania). Jedocześnie osiągniętą efektywność zatrudnieniową dla ww. grupy na poziomie 41,46 % należy uznać za zadowalającą. Dla wszystkich projektów w ramach Poddziałania 6.1.1, dla których został zatwierdzony końcowy wniosek o płatność efektywność zatrudnieniowa została osiągnięta zgodnie z założeniami projektu. Pozostałe dane dot. pomiaru efektywności zatrudnieniowej są cząstkowe, gdyż obrazują głównie podjęcie zatrudnienia przez pojedyńczych uczestników projektów jeszcze przed zakończeniem pełnej ścieżki wsparcia. Natomiast w Poddziałaniu osiągnięta w 2013 r. efektywnosć zatrudnieniowa dla poszczególnych projektów wynosi średnio 53,03%, czyli jest o 8 pp wyższa niż przewidziana w Planie Działania (tj. 45%) i jest zróżnicowana w poszczególnych grupach uczestników. Najmniejsza efektywność zatrudnieniowa jest w grupie osób powyżej 50 roku życia oraz osób niepełnosprawnych. Z przesłanych przez powiatowe urzędy pracy województwa kujawsko-pomorskiego informacji o ostatecznym wykonaniu wskaźnika efektywności zatrudnieniowej za rok 2012 wynika, iż tylko jeden Powiatowy Urząd Pracy nie osiągnął zakładanego poziomu 45% (realizacja wskaźnika na poziomie 92%). PUP wskazał obiektywne przyczyny, które uniemożliwiły osiągnięcie wskaźnika w 100%, pomimo podjęcia przez beneficjenta wszelkich możliwych działań zmierzajacych do realizacji wskaźnika (m.in. obowiązek zatrudnienia bezrobotnego po odbytym stażu przez pracodawcę, u którego staż realizowano). Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia W ramach Działania 6.2 do końca 2013 r. udział w projektach zakończyły narastająco osób. Uczestnikami projektów pozostaje nadal osób. Wśród osób, które zakończyły udział w projekcie na koniec okresu sprawozdawczego były: osób w wieku lata 21,77 % wszystkich osób, które zakończyły udział w projekcie, w tym 263 osoby w wieku lata zamieszkujące obszary wiejskie 10,82% wszystkich osób, które zakończyły udział w projekcie, osoby z terenów wiejskich 48,97 % wszystkich osób, które zakończyły udział w projekcie, osób długotrwale bezrobotnych 13,91 % wszystkich osób, które zakończyły udział w projekcie, osoby w wieku lata 8,40 % wszystkich osób, które zakończyły udział w projekcie. Pomoc w ramach Działania 6.2, zgodnie z kryteriami strategicznymi, została skierowana do grup, które zostały uznane za osoby w trudnej sytuacji na rynku pracy (osoby długotrwale bezrobotne, młodzież do 25 roku życia, osoby niepełnosprawne, osoby pozostające bez zatrudnienia, które zamieszkują na obszarach wiejskich, kobiety powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy, jak również osoby w tzw. wieku niemobilnym, tj. tych, które ukończyły 50 rok życia). Postęp realizacji wskaźników dot. liczby osób, które zakończyły udział w projekcie następuje z uwzględnieniem specyfiki projektowej, zgodnie z którą osoby otrzymujące dotacje kończą udział w projekcie po 12 miesiącach od dnia podpisania umowy na otrzymanie środków finansowych. Na bardzo niskim poziomie został odnotowany wskaźnik dotyczący osób niepełnosprawnych, które zakończyły udział w projektach tj. 3,91%. Wiąże się to przede wszystkim z niskim zainteresowaniem tych osób tego rodzaju wsparciem. Wśród osób, które uzyskały środki finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej, 442 to osoby w wieku lata (20,28 %), osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (58,67 %), w tym z terenów wiejskich osób (48,07%). Odnotowano niski wskaźnik osób długotrwale bezrobotnych (313 osób uzyskało środki na uruchomienie działalności gospodarczej, tj. 14,36 % wszystkich osób, które uzyskały wsparcie finansowe) oraz osób w wieku lata (8,76%). Przyczyn zaistniałej sytuacji w opinii IP2 można szukać w specyficznych problemach i barierach grupy docelowej, stosunkowo trudnej do zaktywizowania, którą charakteryzuje niska mobilność na rynku pracy oraz brak motywacji do podejmowania ryzyka związanego ze zmianą sytuacji zawodowej/życiowej. Najmniejszą grupę osób, które zakończyły udział w projektach stanowią niepełnosprawni (3,94%), które często charakteryzuje pasywna postawa w zakresie aktywizacji zawodowej z uwagi na dysfunkcję fizyczną bądź psychospołeczną. Należy mieć również na uwadze, iż przyznanie środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej jest głównie wynikiem prac Komisji Oceny Wniosków, niezależnej w swych ocenach od beneficjenta. Dokonana przez Komisję ocena biznesplanów znajduje odzwierciedlenie w osiągniętych wskaźnikach, na co nie ma bezpośredniego wpływu beneficjent i co może prowadzić do różnic pomiędzy planowanymi do osiągnięcia a faktycznie zrealizowanymi wskaźnikami. Niemniej jednak, realizowane projekty kierowały swoją ofertę w pierwszej kolejności do osób zaliczonych do grup preferowanych, tj. znajdujących się szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (zwłaszcza osób pozostających bez zatrudnienia), osób w wieku do 25 roku życia, osób po 50 roku życia, co jest zgodne z przyjętymi dla Działania założeniami. Z kolei Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, dokonując wyboru projektów do dofinansowania, kierował się przede wszystkim planowanymi przez beneficjentów do osiągnięcia wskaźnikami, które powinny przyczynić się do osiągnięcia wskaźników przewidzianych dla Działania 6.2. W sprawozdawanym okresie w ramach Działania 6.2 nie zostały już udzielone żadne dotacje bezzwrotne w ramach działań konkursowych. Proces przyznawania bezzwrotnych dotacji w ramach dotychczas podpisanych umów został zakończony w 2012 roku. Wskaźnik dotyczący liczby osób, które uruchomiły działalność gospodarczą został osiągnięty w poprzednim okresie sprawozdawczym (1 640 udzielonych bezzwrotnych dotacji) na poziomie 99,03% w odniesieniu do założeń przyjętych w projektach. Otrzymane bezzwrotne dotacje w bieżącym okresie sprawozdawczym były udzielane w ramach projektu systemowego Przedsiębiorczość szansą na rozwój województwa kujawsko-pomorskiego, który jest realizowany w partnerstwie z wszystkimi 20 powiatowymi urzędami pracy województwa kujawsko pomorskiego w okresie od dnia 1 czerwca 2012 r. do dnia 28 lutego 2015 r. (wg systemu KSI SIMIK do dnia 31 grudnia 2014 r., jednakże WUP w Toruniu wystąpił do IP z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie okresu realizacji projektu o dwa miesiące, tj. do dnia 28 lutego 2015 r. Akceptacja zmiany terminu nastąpiła 20 grudnia 2013 r.)zakłada udzielanie pomocy osobom bezrobotnym przy uruchamianiu działalności gospodarczej, która obejmuje m. in. szkolenia z zakresu ABC przedsiebiorczości oraz przyznanie dofinansowania na uruchomienie działalności gospodarczej w wysokości nie przekraczajacej 6 krotności przeciętnego wynagrodzenia. Jednocześnie założono, że 30 % osób uczestniczących w projekcie należeć będzie do grupy osób w wieku do 25 roku życia, w wieku po 50 roku życia i osób niepełnosprawnych oraz 40% stanowić będą kobiety. W październiku 2012 roku rozpoczęła się realizacja projektu w zakresie instrumentów inżynierii finansowej. Do dnia r. zostało zatwierdzonych 5 wniosków o płatność. W ramach zatwierdzonych wniosków o płatność, nie odnotowano wartości osiągniętych w ramach wskaźników Liczba osób, które zakończyły udział w projekcie; Liczba osób, które skorzystały z usług doradczych (projekty inżynierii 4

5 finansowej) oraz Liczba osób, które uczestniczyły w szkoleniach (projekty inżynierii finansowej). Wskaźnik Liczba osób, które skorzystały z instrumentów zwrotnych został osiągnięty w 13,83% ( w stosunku do założeń w projekcie) - podpisano 83 umowy o pożyczkę. Planuje się, zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu, udzielenia 600 pożyczek. Wartość docelowa wskaźnika produktu Liczba osób, które skorzystały z instrumentów zwrotnych określona w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL została osiągnięta w 24,41% Niewielki procent wśród zawartych umów pożyczki stanowiły pożyczki zaciągnięte przez osoby w wieku lata 14,46%. Osoby z przedziału wiekowego lata stanowiły zaledwie 6,02%. Spośród 83 umów pożyczki, 42 zostały udzielone na cele inwestycyjne (50,60%), 2 na cele obrotowe (2,41%) oraz 39 na cele inwestycyjno-obrotowe (46,99%). Należy podkreślić, że w ramach projektu inżynierii finansowej grupa docelowa jest bardzo szeroka, a warunkiem otrzymania pożyczki zwrotnej jest dobry biznesplan. Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich W ramach Działania 6.3 do końca roku 2013 roku udział w projektach zakończyło osób (w tym 2089 K i 1030 M), w tym 78,07% to osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Ostatecznym terminem zakończenia realizacji projektów w ramach tego Działania był 31 marca 2013 r. Wszystkie projekty zostały zakończone, jednakże z uwagi na czynności kontrolne, nie wszystkie zostały jeszcze ostatecznie rozliczone. W związku z powyższym udział w projektach nadal kontynuują 64 osoby, w tym 43 kobiety i 21 mężczyzn. Struktura uczestników wskazuje, iż wsparcie kierowane jest przede wszystkim do mieszkańców obszarów wiejskich. W ramach wartości osiągniętych od początku realizacji projektu, wśród osób które zakończyły udział w projekcie 28,21% stanowią osoby w wieku lata, a 17,67% to osoby w wieku lata. Analiza przyrostu wskaźników w bieżącym okresie sprawozdawczym wskazuje, iż osoby młode (w wieku 15-24) charakteryzują się większą mobilnością zawodową oraz chętniej podejmują działania z zakresu inicjatyw lokalnych na obszarach wiejskich niż osoby w wieku lata. Porównując poziom osiągniętych ww. wskaźników z rokiem 2012 r., zauważa się wzrost udziału liczby osób młodych (o 0,92 pkt %). W przypadku osób w wieku lata zauważalny jest niewielki spadek ich udziału w projektach o 0,08 pkt %. Wzrósł o 2,38 pkt % w porównaniu z poprzednim rokiem udział osób z terenów wiejskich (75,99%) w ogólnej liczbie osób kończących udział w projekcie, jako osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Wśród osób, które zakończyły udział w projektach najmniej liczną grupę nadal stanowią osoby niepełnosprawne (0,80%) oraz osoby długotrwale bezrobotne (15,39%). Porównując dane z rokiem 2012 r., zauważa się wzrost udziału liczby osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie osób kończących udział w projektach o 3,31 pkt % oraz udział osób objętych Indywidualnym Planem Działania o 7,47 pkt %. Minimalnie w stosunku do roku 2012 r. wzrósł udział osób niepełnosprawnych w ogólnej liczbie osób kończących udział w projektach (o 0,14 pkt %). Niewielki postęp realizacji wskaźników dot. osób długotrwale bezrobotnych oraz niepełnosprawnych wynikać może z faktu, iż są to grupy osób, które doświadczają największych trudności związanych ze znalezieniem zatrudnienia, często mają trudności z ponownym dostosowaniem się do rytmu pracy, zwłaszcza po długotrwałym okresie bezrobocia, a także często jest z tym związany brak umiejętności interpersonalnych i społecznych spowodowany wyłączeniem zawodowym. W roku 2013 nie został już ogłoszony żaden konkurs w ramach Działania 6.3 zgodnie, z Planem Działania na rok 2013, w którym to Działanie 6.3 nie zostało już uwzględnione. Zdefiniowane w ostatnim konkursie nr 7/6.3/2011 w ramach Działania 6.3 kryteria strategiczne w odniesieniu do form wsparcia i grup docelowych to: objęcie 100% uczestników Indywidualnym Planem Działań, objęcie co najmniej 50% osób z następujących grup docelowych (jednej lub kilku): osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne, osoby w wieku lata i w niewielkim stopniu wpłynęły na osiągnięty poziom podwskaźników. W ramach Działania zostało jeszcze do całkowitego rozliczenia 6 projektów, jednakże nie powinno to w znaczący sposób wpłynąć na poziom osiągnięcia wspomnianych podwskaźników. Do końca okresu sprawozdawczego największy postęp udziału poszczególnych podwskaźników w odniesieniu do ogólnej liczby osób, które zakończyły udział w projektach od początku realizacji Działania w stosunku do roku 2012 dotyczy wskaźnika Liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Działania, w tym liczba osób objętych IPD wzrost o 7,47 pkt %, w tym osób długotrwale bezrobotnych wzrost o 3,31 pkt %, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy wzrost o 3,32 pkt % oraz osób pochodzących z terenów wiejskich wzrost o 2,38 pkt %. Do końca okresu sprawozdawczego - w stosunku do roku 2012 nastąpił natomiast spadek o 0,08 pkt % udziału osób w wieku lata oraz o 0,75 pkt % osób powyżej 45 roku życia. 2. Analiza stanu realizacji Działania w okresie objętym sprawozdaniem 1 W okresie sprawozdawczym WUP w Toruniu ogłosił 3 z 4 konkursów zaplanowanych do ogłoszenia w ramach Priorytetu VI POKL, konkurs na dofinansowanie projektu dot. rozwoju dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich nie został ogłoszony. Ponadto w 2013 r. prowadzono nabór wniosków o dofinansowanie projektów systemowych w ramach Poddziałania (w związku z ustaleniem przez MPiPS kwot środków jakie będą wydatkowane w 2013 r. na realizację zadań w województwie). W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu VI PO KL w województwie kujawsko - pomorskim podpisano 61 umów o dofinansowanie projektu na kwotę tys. PLN (przy czym jedna z umów została w KSI omyłkowo oznaczona jako rozwiązana), a w ramach Poddziałania aneksy zwiększające wartość projektów o wartość złożonych i zatwierdzonych do dofinansowania wniosków tj tys. PLN (w tym środki prywatne 885 tys. PLN). Wartość aneksów zawartych w ramach ww. Poddziałania w czerwcu br. została urealniona o powstałe oszczędności i zwroty dokonane w ramach projektów zgodnie z bilansem za rok 2012 oraz kwotę wynikającą ze zwiększenia alokacji dostępnej na realizację projektów systemowych PUP na 2013 r. Od początku okresu programowania podpisano 497 umów o wartości ogółem tys. PLN, w tym środki publiczne tys. PLN (w tym 5 umów na kwotę 850 tys. PLN zostało rozwiązanych). Wartość wykazana przez WUP w Toruniu odbiega od danych przesłanych przez MIiR wyjaśnienie rozbieżności zawarto w opisie dot. Działania % wykonania w analizie postępu finansowego został wyliczony na podstawie wartości zaokrąglonych do dwóch miejsc po przecinku. 5

6 Zgodnie z założeniami Planu działania, WUP w Toruniu planował zakontraktować środki na łączną kwotę środków publicznych tys. PLN, z czego w ramach Działania tys. PLN, w ramach Działania tys. PLN oraz w ramach Działania tys. Łączna wartość środków zakontraktowanych w ramach Priorytetu VI PO KL w województwie kujawsko pomorskim od początku wdrażania programu do końca okresu sprawozdawczego (uwzględniając umowę, która została w KSI omyłkowo zarejestrowana jako rozwiązana) wynosi tys. PLN (z czego środki wspólnotowe wynoszą tys. PLN). Tym samym założenia Planu działania dot. kontraktacji narastająco zrealizowano w 97,64% (UE 97,64%). Alokacja przyznana na realizację Priorytetu VI (kurs euro: 4,1942 PLN) według stanu na koniec 2013 r. została wykorzystana w 103,06% (UE 103,06%). Najwyższe wykorzystanie środków odnotowano w ramach Działania ,69% alokacji (alokacji UE 104,69%). Alokacja dostępna w ramach Działania została przekroczona w związku z zawarciem umów na realizację projektów systemowych powiatowych urzędów pracy w ramach Poddziałania PO KL do wysokości limitu Funduszu Pracy przeznaczonego na finansowanie zadań w województwie w 2012 r. i 2013 r. w oparciu o stanowisko Instytucji Zarządzającej, która na powyższe wyraziła zgodę. Również wysoki jest poziom wykorzystania alokacji w ramach pozostałych Działań: Działanie ,30% alokacji (alokacji UE 97,30%) i Działanie ,38% alokacji (alokacji UE 96,38%). W okresie sprawozdawczym zaakceptowano 479 wniosków beneficjenta o płatność, a kwota zatwierdzonych wydatków wyniosła tys. PLN (w tym środki publiczne tys. PLN), co stanowi 78,94% wartości wskazanych w PD na 2013 r. Wskaźnik został osiągnięty na poziomie niższym niż szacowano, z uwagi przede wszystkim na przedłużającą się weryfikację wniosków o płatność (sporowdowaną licznymi błędami popełnianymi przez beneficjentów), przeprowadzane kontrole końcowe. Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę tys. PLN, w tym ze środków publicznych tys. PLN. Oznacza to, iż środki przyznane na realizację Priorytetu zostały rozliczone w 89,78% (89,78% UE). Bardzo wysoki poziom rozliczenia wydatków w stosunku do alokacji, jak i kontraktacji odnotowano w Działaniu 6.3 (odpowiednio 93,45% i 96,95%), głównie z uwagi na końcowy etap wdrażania Działania. Wysoki poziom rozliczenia odnotowano również w ramach Działania 6.1 (odpowiednio 94,84% i 90,60%). Natomiast w ramach Działanie 6.2 proces zatwierdzania wydatków przebiega nieco wolniej - rozliczono 70,62% środków dostępnych w okresie programowania. Jednak w odniesieniu do wartości środków zakontraktowanych (72,58%) należy uznać, iż proces rozliczania wydatków przebiega prawidłowo. 120% Wykorzystanie alokacji w Priorytecie VI PO KL Stopień wykorzystania środków przyznanych dla województwa kujawsko pomorskiego w ramach Priorytetu VI PO KL (w PLN) (stan na 31 grudnia 2013 r.) 100% 80% 100,00% 103,06% 100,00% 104,69% 100,00% 100,00% 94,84% 97,30% 96,38% 93,45% 89,78% 70,62% 60% 40% 20% 0% Priorytet VI Alokacja zgodnie z kursem EURO z dnia r. (4,1942 PLN) Kontraktacja Środki rozliczone we wnioskach o płatność Analiza struktury uczestników: Do osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy zaliczane są: kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne, osoby w wieku lata ale również osoby w wieku lata, osoby z terenów wiejskich. Wymienione kategorie osób doświadczających szczególnych trudności związanych ze znalezieniem i utrzymaniem zatrudnienia, związanych m.in. z brakiem doświadczenia zawodowego (osoby w wieku lata), dezaktualizacją kwalifikacji zawodowych (kobiety powracające na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/ wychowawczych, osoby długotrwale pozostające bez zatrudnienia), niechęcią pracodawców do zatrudniania osób w wieku niemobilnym, które są postrzegane jako pracownicy mniej wydajni i gorzej wykwalifikowani, niechęcią osób starszych do podnoszenia lub zmiany raz zdobytych kwalifikacji zawodowych, preferowaniem przez pracodawców zatrudniania mężczyzn i osób pełnosprawnych, powodującym dezaktualizację kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych i kobiet. 6

7 Trudniejsza sytuacja wymienionych grup zawodowych na rynku pracy znajduje odzwierciedlenie w kryteriach dostępu i strategicznych w konkursach ogłaszanych przez WUP w Toruniu. Znaczna część środków została skierowana na aktywizację osób bezrobotnych. Dodatkowo, mając na uwadze problemy jakie doświadczają wskazane kategorie bezrobotnych, oferowane w ramach projektów wsparcie wymaga zróżnicowanego podejścia, w zależności od specyfiki zdiagnozowanych potrzeb i oczekiwań. Analiza struktury uczestników projektów na podstawie danych zawartych w załącznikach nr 2-6 wskazuje, iż grupy objęte dotychczas wsparciem wpisują się w ramy oraz cele strategiczne dla Priorytetu VI PO KL. Odnosząc się do struktury uczestników projektów należy zwrócić uwagę na wysoki udział kobiet (55 289), który wynosi 59,39% wszystkich osób, które przystąpiły do udziału w projektach. Głównymi odbiorcami pomocy są osoby bezrobotne (91,57%), w tym osoby długotrwale bezrobotne (35,39%). Pozostałą część aktywizowanych stanowią osoby nieaktywne zawodowo (5,64%) i osoby zatrudnione (2,79 %). Wśród uczestników przeważają osoby z terenów wiejskich - 46,34%, natomiast niedoreprezentowaną grupą wśród osób rozpoczynających udział w projektach są osoby niepełnosprawne (5,12%). Dotychczasowe działania aktywizacyjne skierowane do osób niepełnosprawnych stopniowo przyczyniają się do zwiększenia tego udziału. Udział osób niepełnosprawnych w życiu zawodowym jest niejednokrotnie ograniczony z uwagi na bariery o charakterze fizycznym lub mentalnym oraz niechęć pracodawców do ich zatrudnienia. Należy również pamiętać o wewnętrznej specyfice tej grupy docelowej osoby niepełnosprawne wymagają indywidualnego podejścia oraz dostosowania typów wsparcia i sposobów ich realizacji do zdiagnozowanych potrzeb. Wsparcie ukierunkowane na osoby niepełnosprawne w ramach projektów wdrażanych w Priorytecie VI PO KL Rynek pracy otwarty dla wszystkich w województwie kujawsko-pomorskim jest realizowane głównie poprzez zastosowanie kryteriów dostępu lub kryteriów strategicznych ujętych w Planie działania. Wsparciem w ramach Priorytetu VI PO KL objęte zostały dotychczas głównie osoby z najniższym wykształceniem, tj. z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym i niższym (17,54%) oraz z wykształceniem ponadgimnazjalnym (62,55%), jako osoby które mają największe trudności w znalezieniu zatrudnienia na rynku pracy. Struktura beneficjentów ze względu na wiek wskazuje, iż zainteresowanie udziałem w projektach wykazują głównie osoby młode (15-24 lata) - 40,97%. Grupą osób niedoreprezentowanych w strukturze osób rozpoczynających udział w projektach są osoby powyżej 55 roku życia (6,69%). Wynika to m.in. z niechęci pracodawców do zatrudnienia osób starszych, które są postrzegane jako mniej wydajni i gorzej wykwalifikowani pracownicy; jak również z niewielkiej motywacji osób starszych do podnoszenia raz zdobytych kwalifikacji zawodowych czy też do całkowitego przekwalifikowania w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy. Osoby w wieku starszym znacznie częściej niż pozostali bezrobotni doświadczają problemu bezrobocia długotrwałego, co dodatkowo utrudnia efektywną aktywizację zawodową tej grupy społecznej, borykają się również z zupełnie innymi problemami niż osoby wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy. W 2013 r. udział ww. grup docelowych w projektach realizowanych w ramach Priorytetu VI PO KL w województwie kujawsko-pomorskim jest wymagany/preferowany za pomocą kryteriów dostępu/strategicznych podobnie jak to miało w latach poprzednich. Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie W okresie sprawozdawczym ogłoszono 3 konkursy oraz prowadzono jeden nabór na realizację projektów systemowych. konkurs nr 11/6.1.1/ dostępna alokacja zgodnie z Planem Działania na 2013 r. wynosiła tys. PLN, jednakże w trakcie oceny wniosków została zwiększona do tys. PLN. Konkurs skierowany wyłącznie do osób w wieku lat, w tym 50% to osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły. Nabór konkursowy cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wśród potencjalnych beneficjentów, złożone zostały 124 wnioski o dofinansowanie projektu na łączną kwotę tys. PLN. Zgodnie z kryterium dostępu wszystkie projekty musiały mieć charakter kompleksowy, tj. musiały obejmować minimum trzy formy wsparcia skierowane do każdego uczestnika projektu, a także osiągnąć efektywność zatrudnieniową na poziomie co najmniej 50%. Największym zainteresowaniem cieszyły się działania oferujące uczestnikom projektu wsparcie w postaci identyfikacji potrzeb poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych, pośrednictwa pracy i/lub poradnictwa zawodowego, kursów/szkoleń prowadzących do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych oraz staży/praktyk zawodowych. Jednocześnie niewielkie zainteresowanie dotyczyło nowych form wsparcia, które po raz pierwszy zostały zastosowane w konkursach ogłaszanych w ramach Poddziałania 6.1.1, w województwie kujawsko-pomorskim tj. subsydiowanie zatrudnienia, wyposażenie oraz doposażenie stanowiska pracy w ramach subsydiowanego zatrudnienia oraz jednorazowy dodatek relokacyjny w wysokości 5 tys. PLN brutto dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca stałego zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu i/lub zakwaterowania w początkowym okresie zatrudnienia. Łącznie zostało złożonych 7 wniosków, które obejmowały ww. formy wsparcia. W ramach nowozaproponowanych form wsparcia żaden Beneficjent nie założył w ramach projektu działania mającego na celu wsparcie adaptacyjne pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu, w tym w ramach zatrudnienia subsydiowanego, lub wsparcie adaptacyjne dla osoby odbywającej staż, praktykę zawodową lub wolontariat, w zakresie dostosowania kompetencji i kwalifikacji pracownika/stażysty/praktykanta/wolontariusza do potrzeb pracodawcy oraz profilu wykonywanej pracy, obejmujące doradztwo, szkolenia oraz wsparcie indywidualnego opiekuna. Przyczynę powyższego stanu rzeczy można upatrywać w trudniejszym sposobie realizacji nowych form wsparcia, które po części wymagają zastosowania przepisów dotyczących pomocy publicznej oraz braku doświadczenia beneficjentów w realizacji tego typu działań. Dodatkowo niewielkie zainteresowanie beneficjentów dotyczyło projektów w zakresie wspierania inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej (regionalnej i międzynarodowej) osób pozostających bez zatrudnienia (w tym w szczególności osób zamieszkujących na obszarach wiejskich). konkurs nr 12/6.1.1/2013 na realizację projektów modelowych, dostępna alokacja: tys. PLN. Celem konkursu jest wyłonienie projektów będących odwzorowaniem Modelu aktywizacji osób bezrobotnych z obszarów wiejskich, których realizacja spowoduje podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych mieszkających na obszarach wiejskich, a także stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie. Ww. model opracowany został w oparciu o Model Mobilnego Centrum Aktywizacji Zawodowej, tj. produkt finalny projektu innowacyjnego testującego realizowanego w ramach Priorytetu VI PO KL przez Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego Partner w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu. Wyłonienie projektów do dofinansowania nastąpi w I półroczu 2014 r. konkurs nr 7/6.1.2/2013 dostępna alokacja tys. PLN. Celem konkursu jest wyłonienie projektów, których realizacja spowoduje utrzymanie/zwiększenie dostępności, jakości i efektywności usług w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego świadczonych na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy realizowanych przez Publiczne Służby Zatrudnienia w poszczególnych powiatach województwa kujawsko-pomorskiego. W odpowiedzi na konkurs złożono 19 wniosków o dofinansowanie 7

8 projektów na łączną wartość tys. PLN. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w I półroczu 2014 r. nabór w ramach Poddziałania dostępna alokacja zgodnie z pierwotną wersją Planu Działania na 2013 r. wynosiła tys. PLN. W projektach przewidziano wsparcie dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy głównie: doradztwo zawodowe/pośrednictwo pracy, przyznawanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej i staże; w mniejszym stopniu szkolenia, prace interwencyjne, jak również doposażenie stanowiska pracy. W ramach naboru systemowego złożono 20 wniosków o dofinansowanie projektów systemowych na kwotę tys. PLN, w tym środki publiczne tys. PLN (co stanowiło 100,66% kwoty zawartej w pierwotnej wersji Planu Działania). Zgodnie z Planem Działania na rok 2013, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w II kwartale br. planował ogłosić konkurs, który dotyczył typu projektu rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym, jednakże w uzgodnieniu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął decyzję o rezygnacji z ogłoszenia ww. konkursu. Powyższa decyzja została podjęta z uwagi na racjonalność wydatkowania środków publicznych oraz komplementarność różnych działań podejmowanych lub planowanych do podjęcia na szczeblu regionalnym przez samorząd województwa. Działania dotyczące opracowania i wdrożenia modelu współpracy w obszarze przewidzianym do realizacji w planowanym konkursie zostały uwzględnione w założeniach Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego i będą wdrażane m.in. w ramach Kujawsko-Pomorskiego Planu Działania na Rzecz Zatrudnienia oraz Kujawsko-Pomorskiego Programu Rozwoju Edukacji. Również założenia pilotażowego konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w III kwartał 2013 r. w ramach Działania 9.2 poprzez zadanie wymagane obligatoryjnie od wszystkich potencjalnych beneficjentów, którym jest współpraca szkół i/lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami i instytucjami rynku pracy powielają się w znaczącej części z założeniami konkursu WUP dotyczącego dialogu społecznego. W 2013 r. trwała również ocena wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr 6/6.1.2/2012 i konkursu nr 10/6.1.1/2012, w ramach którego kwota alokacji uległa zwiększeniu z tys. PLN do tys. PLN. W okresie sprawozdawczym w ramach Działania 6.1 podpisano 61 umów na kwotę tys. PLN oraz w ramach Poddziałania podpisano 20 aneksów zwiększających wartość projektów systemowych PUP o wartość projektów złożonych i zatwierdzonych w 2013 r. o łącznej kwocie tys. PLN (w tym środki publiczne tys. PLN). W związku ze zwiększeniem przez MPiPS kwoty dostępnych środków FP na realizację Poddziałania oraz ze względu na zatwierdzenie rocznych bilansów realizacji projektów systemowych w czerwcu 2013 r. podpisano kolejnych 20 aneksów uaktualniających wartość podpisanych umów na kwotę tys. PLN (w tym środki publiczne tys. PLN). Narastająco do końca 2013 r. podpisano 315 umów na kwotę tys. PLN (w tym środki publiczne tys. PLN), w tym dwie umowy na kwotę 707 tys. PLN zostały rozwiązane (niezgodność danych z raportem przekazanym przez MIiR w ramach Poddziałania jedna umowa została wprowadzona do systemu jako umowa rozwiązana nr umowy: POKL /13, wartość umowy: 523 tys. PLN). Łączna wartość środków zakontraktowanych w ramach umów o dofinansowanie projektu zawartych od początku realizacji Działania wynosi tys. PLN, co stanowi 104,69% wartości alokacji dla Działania 6.1 określonej w SzOP PO KL a łączna wartość środków wspólnotowych zakontraktowanych w ramach umów o dofinansowanie projektu zawartych od początku realizacji Działania wynosi tys. PLN, co stanowi 104,69% wartości alokacji środków wspólnotowych dla Działania 6.1 (poziom środków zakontraktowanych uwzględnia umowę, która została omyłkowo zaznaczona w KSI jako umowa rozwiązana). Realizacja procesu kontraktacji przebiega zatem prawidłowo. Najwyższy poziom kontraktacji osiągnięto w ramach Poddziałania (111,94%). Wysoki poziom kontraktacji odnotowano również w ramach Poddziałania 6.1.2, tj. 83,63% oraz w ramach Poddziałania 6.1.1, tj. 82%. W ramach Poddziałania WUP w Toruniu zakontraktował kwotę wyższą niż alokacja określona w SzOP PO KL za zgodą Instytucji Zarządzającej PO KL. IZ wyraziła zgodę na zawarcie umów na realizację projektów w ramach Poddziałania do wysokości limitu środków Funduszu Pracy przeznaczonego na finansowanie zadań w województwie w 2012 r. i 2013 r. Natomiast w ramach Poddziałania i Poddziałania poziom kontraktacji jest nieco niższy, jednakże mając na uwadze zaplanowane działania (w tym m.in. ogłoszone i planowane do ogłoszenia konkursy) nie ma zagrożenia, iż środki przyznane na ww. Poddziałania nie zostaną w pełni zakontraktowane. Na koniec 2013 r. poziom kontraktacji w ramach projektów innowacyjnych i ponadnarodowych wyniósł 0,71% dostępnej alokacji w ramach Priorytetu VI. Spośród wszystkich dotychczas złożonych wniosków o dofinansowanie tylko 5 wniosków zostało pozytywnie zarekomendowanych i uzyskało dofinansowanie. Głównym problemem pozostałych wniosków była ich niska jakość i/lub niski poziom innowacyjności. WUP w Toruniu dostrzegając zagrożenie nieosiągnięcia wymaganego poziomu kontraktacji projektów innowacyjnych i ponadnarodowych podjął działania dot. rozszerzenia projektów standardowych w ramach o komponent ponadnarodowy w stosunku do dwóch projektodawców. W 2013 roku Regionalna Sieć Tematyczna pozytywnie zwalidowała produkty finalne projektów innowacyjnych wdrażanych przez WUP w Toruniu. Okres realizacji projektu innowacyjnego testujacego pt.: Profilowanie bezrobotnych jako instrument wydłużania aktywności zawodowej grup wymagających szczególnego wsparcia został zakończony. Drugi projekt innowacyjny jest aktualnie w fazie upowszechniania i włączenie do głównego nurtu polityki. Ponadto w 2013 roku zostały przeprowadzone przeglądy okresowe dla każdego wdrażanego projektu innowacyjnego. W wyniku przeprowadzonych przeglądów nie zostały stwierdzone nieprawidłowości. W okresie sprawozdawczym zaakceptowano 400 wniosków beneficjenta o płatność, a kwota rozliczonych i zatwierdzonych wydatków wyniosła tys. PLN (w tym środki publiczne tys. PLN), co stanowi 91,59% wartości wskazanych w PD na 2013 r. Wskaźnik został osiągnięty na poziomie nieco niższym niż szacowano, przede wszystkim z uwagi na wydłużajacą się weryfikację wniosków o płatność. Narastająco od początku realizacji Działania 6.1 zatwierdzono wniosków na kwotę tys. PLN (w tym środki publiczne tys. PLN), co stanowi 90,60% środków zakontraktowanych i 94,84% alokacji w Działaniu 6.1. Najwyższy poziom rozliczonych wydatków osiągnięto w ramach Poddziałania (95,35% wartości środków zakontraktowanych). W ramach Poddziałania do końca okresu sprawozdawczego rozliczono 94,16% wartości środków zakontraktowanych. Najniższy poziom rozliczenia odnotowano w ramach Poddziałania 6.1.1, tj. 71,38%. Poziom rozliczonych środków w ramach Działania 6.1 jest więc wysoki. Proces zatwierdzania wniosków o płatność a także przekazywania płatności przebiega prawidłowo. 8

9 Analiza struktury uczestników projektów na podstawie danych zawartych w załącznikach nr 2-6 wskazuje, iż grupy objęte dotychczas wsparciem wpisują się w ramy oraz cele strategiczne dla Działania 6.1. Odnosząc się do struktury uczestników projektów należy stwierdzić, że udział kobiet (51 252) wynosi 59,60% wszystkich osób, które przystąpiły do udziału w projektach. Głównymi odbiorcami pomocy są osoby bezrobotne (95%), w tym osoby długotrwale bezrobotne (36,86%). Pozostałą grupę stanowią osoby nieaktywne zawodowo (4,19%) i osoby zatrudnione 0,82%. Przeważającą grupę uczestników projektów stanowią osoby z terenów wiejskich, które stanowią 44,62%. Niedoreprezentowaną grupą wśród osób rozpoczynających udział w projektach są osoby niepełnosprawne (5,37%). Wsparciem w ramach projektów Działania 6.1 objęte zostały dotychczas głównie osoby z najniższym wykształceniem, tj. z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym i niższym (17,87%) oraz z wykształceniem ponadgimnazjalnym (63,84%), jako osoby które mają największe trudności w znalezieniu zatrudnienia na rynku pracy. Struktura uczestników ze względu na wiek wskazuje, iż zainteresowanie udziałem w projektach wykazują głównie osoby młode (42,20%). Pośród przedsiębiorstw uczestniczących w realizowanych projektach największą liczbę stanowią mikroprzedsiębiorstwa - w tym samozatrudnieni (73,94%) oraz małe przedsiębiorstwa (22,95%), które podobnie jak w roku 2012 najliczniej korzystały ze środków na doposażenie i wyposażenie stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych. W porównaniu do danych przedstawionych w sprawozdaniu za 2012 rok zaobserwowano spadek udziału osób nieaktywnych zawodowo wśród osób objętych wsparciem (o 0,81%) na rzecz osób bezrobotnych (o 0,82%). Ponadto nieznacznie spadł udział osób z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym i niższym (o 0,44%), ponadgimnazjalnym (o 0,25%) i pomaturalnym (o 0,06%) na rzecz osób posiadających wykształcenie wyższe ( o 0,77%). W efekcie podjętych działań oraz przyjętych rozwiązań zwiększył się odsetek osób w wieku lata (z 41,36% do 42,20%) i nieznacznie spadł odsetek osób po 55 roku (z 6,82% do 6,70%). Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia W okresie sprawozdawczym nie ogłoszono żadnego konkursu w ramach Działania 6.2. W 2013 r. realizowano 3 projekty, w tym: - projekt wyłoniony do dofinansowania w ramach konkursu 3/6.2/2009, którego okres realizacji zakończył się z dniem 30 czerwca br., - projekt instrumentów inżynierii finansowej wyłoniony do dofinansowania w ramach konkursu 5/6.2/2012, w ramach którego wsparcie otrzymały/otrzymają osoby zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej obejmujące: przyznanie jednorazowej pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej do wysokości 50 tys. zł na osobę; doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej dla osób rozpoczynających działalność w ramach danego projektu. Wartość projektu: tys. PLN. - projekt systemowy Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko pomorskiego, realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu. Narastająco, do końca 2013 r. w ramach Działania 6.2 podpisano 19 umów o dofinansowanie projektów na łączną kwotę tys. PLN. Łączna wartość środków zakontraktowanych w ramach umów o dofinansowanie projektu, zawartych od początku realizacji Działania 6.2 wynosi tys. PLN, co stanowi 97,30% wartości alokacji dla Działania 6.2 określonej w SzOP PO KL Łączna wartość środków wspólnotowych zakontraktowanych w ramach umów o dofinansowanie projektu zawartych od początku realizacji Działania wynosi tys. PLN, co stanowi 97,30% alokacji środków wspólnotowych dla Działania 6.2. Proces kontraktacji w ramach Działania 6.2 zakończył się w 2012 r., w związku z czym należy stwierdzić, iż środki przyznane na Działanie zostały wykorzystane na zadawalającym poziomie. Natomiast środki niewykorzystane w ramach Działania 6.2 zostaną przeznaczone na realizację projektów w ramach Poddziałania W okresie sprawozdawczym zaakceptowano 14 wniosków o płatność, a kwota rozliczonych i zatwierdzonych wydatków wyniosła tys. PLN, co stanowi 34,48% założeń w zakresie zatwierdzania wydatków, wynikających z Planu Działania na 2013 rok. Wskaźnik został osiągnięty na poziomie niższym niż zakładano, przede wszystkim z powodu wydłużającego się procesu zatwierdzania wniosków o płatność w ramach projektu własnego WUP. Narastająco od początku realizacji Działania 6.2 zatwierdzono 161 wniosków beneficjenta o płatność na kwotę tys. PLN, co stanowi 72,58% środków zakontraktowanych i 70,62% alokacji dla Działania 6.2. Uwzględniając postęp rzeczowy w realizowanych projektach oraz kwotę kontraktacji środków, należy stwierdzić, że rozliczanie środków odbywa się w sposób prawidłowy. W ramach Działania 6.2, do 30 czerwca 2013 r. udział w projektach rozpoczęły osób, z czego osób zakończyły udział w projektach, 231 osoby przerwały udział w projektach oraz 661 osób kontynuuje udział w projektach. W okresie sprawozdawczym 197 osób rozpoczęło udział w projekcie dotyczącym inżynierii finansowej. W ramach Działania 6.2, do końca 2013 r. udział w projektach rozpoczęły osoby, z czego osób zakończyło udział w projektach, 232 osoby przerwały udział w projektach oraz osób kontynuuje udział w projektach. W okresie sprawozdawczym 261 osób rozpoczęło udział w projekcie dotyczącym inżynierii finansowej. W okresie sprawozdawczym analiza struktury uczestników projektów na podstawie danych zawartych w załącznikach nr 2-6 wskazuje, że zarówno kobiety jak i mężczyźni wykazują zainteresowanie podjęciem działalności gospodarczej, kobiety stanowią 48,05 % wszystkich osób, które przystąpiły do udziału w projektach. Biorąc pod uwagę status na rynku pracy wśród osób, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania 6.2, odbiorcami pomocy w większym stopniu są osoby pozostające bez zatrudnienia (74,42% w stosunku do ogółu). Wśród osób, które rozpoczęły udział w projektach, było osób bezrobotnych (59,13 % ogółu uczestników), 577 osób nieaktywnych zawodowo (15,29 % ogółu uczestników) oraz 965 osób zatrudnionych (25,58 % ogółu uczestników). Różnice w strukturze grup docelowych występują w przypadku kryterium wiekowego. Pośród wszystkich osób, które rozpoczęły udział w projekcie, było 857 osób w wieku do 24 roku życia (22,71 % ogółu uczestników), natomiast niewielki jest udział osób w wieku powyżej 55 roku życia osób (3,92 % ogółu uczestników). Z kolei biorąc pod uwagę poziom wykształcenia uczestników projektów można 9

10 stwierdzić, że im wyższe wykształcenie tym większa aktywność w zakresie chęci założenia działalności gospodarczej. Dominującą grupą wśród uczestników projektu są osoby z wyższym wykształceniem tj osoby (40,63 % ogółu uczestników). Równie aktywne są osoby z wykształceniem ponadgimnazjalnym tj osób (43,44 % ogółu uczestników). Mniejszą aktywność wykazują osoby z wykształceniem pomaturalnym tj. 447 osób (11,85 % ogółu uczestników), natomiast najmniejszy udział w projektach dotyczy osób z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym i niższym tj. 154 osoby (4,08 % ogółu uczestników). Dane wskazują, że największy odsetek stanowily osoby spoza przedziałów wiekowych lata i lat. Natomiast niski udział osób niepełnosprawnych w ogóle uczestników projektu mógł być podyktowany formą wsparcia (własna działalność gospodarcza) jak i niskim zaintersowaniem osób niepełnosprawnych udziałem w projektach. Powyższe dane stanowią rezultat przeprowadzonej przez beneficjentów rekrutacji w odniesieniu do założeń projektów oraz są również efektem przyjętych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w 2009 roku rozwiązań, które preferowały podczas procedury wyboru projektów do dofinansowania (w ramach konkursu nr 3/6.2/2009) tj. takie, które skierowane są do grup w trudniejszej sytuacji na rynku pracy (tj. osób pozostających bez zatrudnienia przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat, kobiet (w tym zwłaszcza powracających oraz wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci), osób do 25 roku życia, osób niepełnosprawnych, osób po 45 roku życia, osób zamieszkujących w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich lub w miastach do 25 tys. mieszkańców zamierzające podjąć samozatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą, osób, które utraciły zatrudnienie z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy, pracowników będących w okresie wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy). Powyższe dane stanowią również rezultaty projektu systemowego Przedsiębiorczość szansą na rozwój województwa kujawsko-pomorskiego, w którym założono, że 30 % osób uczestniczących w projekcie należeć będzie do grupy osób w wieku do 25 roku życia, w wieku po 50 roku życia i osób niepelnosprawnych oraz 40% stanowić będą kobiety. Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich W okresie sprawozdawczym nie ogłoszono już żadnego konkursu i nie podpisano żadnej umowy w ramach Działania 6.3. Narastająco, do końca 2013 r. podpisano 163 umowy o dofinansowanie projektów na łączną kwotę tys. PLN, w tym trzy umowy na kwotę 143 tys. PLN zostały rozwiązane. Łączna wartość środków zakontraktowanych w ramach umów o dofinansowanie projektu zawartych od początku realizacji Działania wynosi tys. PLN, co stanowi 96,38% alokacji dla Działania 6.3 określonej w SzOP PO KL Łączna wartość środków wspólnotowych zakontraktowanych w ramach umów o dofinansowanie projektu zawartych od początku realizacji Działania wynosi tys. PLN, co stanowi 96,38% alokacji środków wspólnotowych dla Działania 6.3. Mając na uwadze końcowy etap wdrażania Działania 6.3 (w 2012 roku WUP w Toruniu podpisał wszystkie umowy dla projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach ostatniego konkursu 7/6.3/2011) należy stwierdzić, iż alokacja przyznana na to Działanie została wykorzystana na bardzo wysokim poziomie. Natomiast pozostałe do wykorzystania środki zostaną przeznaczone na realizację projektów w ramach Poddziałania W okresie sprawozdawczym zaakceptowano 65 wniosków beneficjenta o płatność, a kwota rozliczonych przez beneficjentów i zatwierdzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu wydatków wyniosła tys. PLN, co stanowi 88,15% wartości wskazanych w PD na 2013 r. Osiągnięcie wskaźnika na poziomie niższym niż planowano wynika przede wszystkim z przedłużającego się procesu zatwierdzania wniosków o płatność, spowodowanego przede wszystkim koniecznością przeprowadzenia kontroli końcowej na zakończenie realizacji projektu. Narastająco, od początku realizacji Działania, zatwierdzono 350 wniosków na kwotę tys. PLN, co stanowi 96,95% środków zakontraktowanych i 93,45% alokacji dla Działania w SzOP PO KL Ostatnie końcowe wnioski o płatność w ramach Działania 6.3 zostaną zatwierdzone w I półroczu 2014 r. W związku z powyższym proces zatwierdzania wydatków przebiega prawidłowo i jest adekwatny do postępu wdrażania Działania 6.3. Analiza struktury uczestników projektów na podstawie danych zawartych w załącznikach nr 2-5 do niniejszego sprawozdania wskazuje, iż głównymi odbiorcami pomocy są osoby pozostające bez zatrudnienia (72,13%). Osoby zatrudnione, w tym m.in. w rolnictwie, którzy stanowili kwalifikowalną grupę docelową w początkowej fazie wdrażania Działania 6.3 stanowią 27,87%, przy czym należy zauważyć, iż w następnych okresach sprawozdawczych odsetek ten będzie malał z uwagi na to, iż osoby zatrudnione, w tym rolnicy, nie mogli być już objęci wsparciem w ramach konkursu 7/6.3/2011. Kobiety stanowią 66,73% ogółu uczestników projektów (spadek o 2,05 pkt % w stosunku do poprzedniego roku). Wsparciem w ramach projektów Działania 6.3 objęte zostały dotychczas głównie osoby z wykształceniem ponadgimnazjalnym (50,89%), z najniższym wykształceniem, tj. z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym i niższym (24,42%), jako osoby które mają największe trudności w znalezieniu zatrudnienia na rynku pracy z uwagi na brak niezbędnych kwalifikacji zawodowych. Struktura uczestników projektów ze względu na wiek wskazuje, iż w porównaniu z ubiegłym rokiem nieznacznie wzrosło zainteresowanie udziałem w projektach osób w wieku starszym (55-64 lata) 9,51 % (wzrost o 0,18 pkt %). Można powiedzieć, że w zasadzie nie wzrosło zainteresowanie osób młodych (15-24 lata) udziałem w projektach 29,97% (wzrost o 0,01 pkt %). Przeważającą część uczestników projektów stanowią jednakże osoby spoza ww. grup wiekowych (stanowią ponad 60% wszystkich uczestników), co wynika z załącznika nr 4 do niniejszego sprawozdania. W stosunku do danych wykazanych w sprawozdaniu za rok 2012 odnotowano wzrost o 1,53 pkt % udziału osób bezrobotnych. Spadkowi uległ udział osób zatrudnionych o 2,85 pkt % w związku z niemożnością objęcia ich wsparciem w ramach konkursu 7/6.3/2011. W porównaniu do danych wykazanych w sprawozdaniu za 2012 rok wzrostowi uległ podwskaźnik dotyczący udziału osób długotrwale bezrobotnych o 1,11 pkt %. W zakresie pogłębionej oceny efektywności i skuteczności zrealizowanych działań informacyjno-promocyjnych Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu stosuje narzędzia w postaci ankiet ewaluacyjnych mierzących poziom dopasowania merytorycznego, technicznego, 10

11 organizacyjnego realizowanych działań takich jak spotkania, konferencje, seminaria jak również ankiet badających poziom zadowolenia z działań informacyjnych realizowanych w bezpośrednim kontakcie z petentem w ramach Punktu Informacyjnego. Ankiety ewaluacyjne pozwalają na optymalizację działań informacyjnych i promocyjnych WUP w Toruniu pod kątem potrzeb zarówno potencjalnych beneficjentów EFS, podmiotów realizujących projekty w ramach Priorytetu VI PO KL jak i społeczeństwa województwa kujawskopomorskiego, zainteresowanego pogłębieniem wiedzy i/lub skorzystaniem ze wsparcia współfinansowanego ze środków strukturalnych UE w ramach EFS (POKL). KOMPLEMENTARNOŚĆ Zasada komplementarności, w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2013 roku znalazła realizację w projektach w Poddziałaniu Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy oraz Działaniu 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. W ramach Poddziałania Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu podpisał 6 umów o dofinansowanie projektu, które realizowane są zgodnie z zasadą komplementarności, tj: 1) WND-POKL /12, IT Grzegorz Chojnacki, wartość projektu: ,00 zł, okres realizacji projektu: ; 2) WND-POKL /12, Centrum Edukacji i Kultury "Zenit", wartość projektu: ,30 zł, okres realizacji projektu: ; 3) WND-POKL /12, Centrum Samorządności i Regionalizmu, wartość projektu: ,00 zł, okres realizacji projektu: ; 4) WND-POKL /12, Centrum Inicjatyw Rozwoju Regionalnego, wartość projektu: ,16 zł, okres realizacji projektu: ; 5) WND-POKL /12, Ośrodek Nauczania Języków Obcych Agencja Turystyki Językowej Iwona Kostecka, wartość projektu: ,00 zł, okres realizacji projektu: ; 6) WND-POKL /12, Gmina Topólka, wartość projektu: ,00 zł, okres realizacji projektu: Projekty zostały wybrane do dofinansowania w wyniku konkursu ogłoszonego w roku W jednym z kryteriów strategicznych premię punktową mogli uzyskać wnioskodawcy, którzy skierowali projekt do osób zamieszkujących gminy województwa kujawsko-pomorskiego, którym przyznano środki w ramach Funduszu Wsparcia. Jest to fundusz regionalny finansowany ze środków samorządu województwa kujawsko-pomorskiego, skierowany do samorządów gmin, które bez wsparcia finansowego nie są wstanie podjąć bądź kontynuować lokalnej polityki prorozwojowej. Środki funduszu mogą zostać wykorzystane na realizację gminnych projektów, które wchodzą w zakres ich zadań własnych, związanych m.in. z poprawą infrastruktury komunikacyjnej, społecznej i oświatowej. Realizacja tych projektów zapewnia podejmowanie aktywnych i zapobiegawczych działań na rzecz osób pozostających bez zatrudnienia na terenach o najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy oraz przyczynia się do przyspieszenia rozwoju tych terenów oraz wyrównania poziomu spójności społecznogospodarczej. W ramach Działania 6.2, zgodnie z zasadą komplementarności, w bieżącym okresie sprawozdawczym realizowany jest jeden projekt pn. Pożyczki dla przedsiębiorczych o numerze WND-POKL /12 złożony przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o., termin realizacji projektu to r r. Wartość dofinansowania wynosi tys. PLN. W powyższym przypadku występuje komplementarność w zakresie wzmacniania efektów wdrażania mechanizmów inżynierii finansowej w ramach schematu Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe - Działanie 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu RPO WK-P. Działanie to ma na celu zapewnienie wysokiej jakości zróżnicowanych usług ułatwiających prowadzenie i rozwijanie działalności gospodarczej poprzez poprawę ich dostępności do kapitału, polegającą na zaoferowaniu kompleksowego, elastycznego i skutecznego systemu instrumentów inżynierii finansowej. Realizacja projektu umożliwia usprawnienie procesu dystrybucji środków pomocowych, zwiększy ich absorpcję i bezpośrednią dostępność dla osób zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej. Mechanizmy wypracowane w schemacie Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe - Działanie 5.1 umożliwią wykorzystanie przez Beneficjenta praktycznych rozwiązań, które sprawdziły się w ramach tego schematu. Projekt zakłada ponadto wykorzystanie usług informacyjnych i doradczych przez uczestników projektu w ramach Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, realizowanego m.in. w ramach Poddziałania Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności PO KL. Ośrodki KSU zapewniają komplementarność na poziomie regionalnym w zakresie działań skierowanych do sektora przedsiębiorstw finansowanych z EFS. Ośrodki KSU świadczą usługi, zarówno dla przedsiębiorców jak również dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, w zakresie m. in. możliwości pozyskiwania wsparcia na realizacje projektów finansowanych ze środków europejskich i publicznych w latach , podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej oraz specjalistycznych usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym czy proeksportowym. W województwie kujawsko-pomorskim komplementarność zapewniona jest proceduralnie, poprzez tryb powstawania i akceptacji Planu działania. Zostały powołane Grupy robocze ds. opracowania Planu działania przy PKM PO KL dla wszystkich regionalnych Priorytetów w województwie kujawsko-pomorskim. Dla Priorytetu VI PO KL została powołana Grupa robocza ds. rynku pracy, w skład której wchodzą przedstawiciele: Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Toruniu, Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Bydgoszczy, Pomorsko-Kujawskiego Centrum Demokracji Lokalnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Forum Związków Zawodowych. Grupa robocza ma charakter konsultacyjny i służy jako ciało doradcze, którego zadaniem jest stworzenie forum wymiany opinii, informacji oraz doświadczeń partnerów wchodzących w skład grupy. Komplementarność zapewniona jest poprzez ciągły nadzór członków PKM PO KL, którzy jednocześnie wchodzą w skład KM RPO oraz Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, nadzorującego przygotowanie Planu działania dla Priorytetu VI PO KL oraz realizację RPO i PROW. Województwo kujawsko-pomorskie, na podstawie porozumienia podpisanego z PARP, zapewnia również komplementarność działań 11

12 podejmowanych przez Punkty Konsultacyjne oraz Punkty Informacyjne, w zakresie popularyzacji informacji o funduszach europejskich. 3. Opis postępu w realizacji działań, o których mowa w art. 10 Rozporządzenia (WE) 1081/ Projekty realizowane w ramach Priorytetu VI PO KL w województwie kujawsko-pomorskim są wdrażane zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 10 Rozporządzenia (WE) 1081/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego Rozporządzenie (WE) 1784/1999. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu jako Instytucja Organizująca Konkurs przyznaje dofinansowanie projektom zapewniającym przestrzeganie zasady równych szans, w szczególności w zakresie równości płci. Przestrzeganie ww. zasady jest wymagane zarówno na etapie rekrutacji uczestników do projektów, jak i realizacji działań podejmowanych w ramach projektu. Od 2009 r. w procesie oceny wniosków szczególny nacisk został położony na realizację polityki równych szans w aspekcie płci, co w większym stopniu powinno uwrażliwić wnioskodawców na tę kwestię. 1. Mając na uwadze fakt, iż celem Działania 6.1 jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej: wsparcie w ramach Poddziałania kierowane było na projekty skierowane do grup defaworyzowanych na rynku pracy, do których należą: kobiety powracające po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci lub wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy, doświadczające trudności w związku z dezaktualizowanymi kwalifikacjami oraz tradycyjnym postrzeganiem kobiet jako pracowników mniej dyspozycyjnych, a przez to i mniej pożądanych, mieszkańcy obszarów wiejskich, z reguły cechujących się niską mobilnością geograficzną i zawodową oraz niskimi kwalifikacjami zawodowymi, co bardzo niekorzystnie wpływa na ich sytuację na rynku pracy, szczególnie w połączeniu z niekorzystnymi procesami społeczno-gospodarczymi dominującymi na obszarach wiejskich, osoby młode (w wieku lata), które nie posiadają doświadczeń zawodowych oraz kwalifikacji koniecznych do znalezienia zatrudnienia, osoby starsze (w wieku lata), mające trudności z dostosowaniem się do wymogów modernizującej się gospodarki, osoby niepełnosprawne poszukujące zatrudnienia na otwartym rynku pracy. W bieżącym okresie sprawozdawczym spośród 966 osób (w tym 762 kobiety i 204 mężczyzn) kontynuujących udział w projekcie z poprzedniego okresu sprawozdawczego oraz 1773 uczestników projektów (w tym 1209 kobiet i 564 mężczyzn), którzy rozpoczęli udział w projektach w ramach Poddziałania 6.1.1, 1789 zakończyło udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką (w tym odpowiednio: 1088 kobiet i 701 mężczyzn), a od początku wdrażania Poddziałania udział zakończyło 8530 osób (w tym odpowiednio: 5570 kobiet i 2960 mężczyzn). Podejmowane działania i inicjatywy w realizowanych projektach standardowych, innowacyjnych i ponadnarodowych na wszystkich etapach realizacji uwzględniały swój wpływ odpowiednio na sytuację kobiet i mężczyzn. Ponadto w celu zapewnienia wysokiej wydajności wykorzystania środków przyznanych na realizację projektów oraz mając na uwadze, że nadrzędnym celem wszystkich projektów realizowanych w ramach Poddzialania jest przywrócenie osób pozostających bez zatrudnienia na rynek pracy WUP w Toruniu na bieżąco monitoruje w zatwierdzanych wnioskach o płatność w części załącznika numer 2 Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia kryterium dostępu efektywności zatrudnieniowej. W konkursie ogłoszonym w 2013 roku, w ramach którego wsparcie zostało skierowane wyłącznie do osób młodych (w wieku lat) kryterium dostępu efektywności zatrudnieniowej zostało określone na poziomie co najmniej 50%. Ponadto w konkursie ogłoszonym w 2012 roku oraz planowanym do ogłoszenia w 2014 roku wprowadzono kryterium dostępu efektywności zatrudnieniowej na poziomie 45% (w przypadku projektów nie skierowanych wyłącznie do osób niepełnosprawnych lub do osób powyżej 50 roku życia lub zamieszkujących gminy województwa kujawsko-pomorskiego, którym przyznano środki w ramach Funduszu Wsparcia) oraz 30% w przypadku projektów skierowanych wyłącznie do osób niepełnosprawnych i 35% w projektach dla osób 50+. Również w przypadku konkursu ogłoszonego w ramach Poddzialania na tzw. projekty modelowe założono wymagane progi efektywności tj.: - 45% (z wyłączeniem projektów skierowanych w całości do osób niepełnosprawnych lub do osób powyżej 50 roku życia), - 30% w przypadku projektów skierowanych wyłącznie do osób niepełnosprawnych, - 35% w przypadku projektów skierowanych wyłącznie do osób powyżej 50 roku życia. WUP w Toruniu jest aktualnie Instytucją Wdrażającą dla jednego projektu innowacyjnego testującego, który jest na etapie realizowania fazy upowszechniania i włączania do głównego nurtu polityki. Do chwili obecnej w ramach tego projektu przeprowadzono 19 konferencji upowszechniających w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego. Natomiast na styczeń 2014 r. zaplanowano warsztaty dla pracowników sześciu PUP, które podjęły decyzje o zastosowaniu modelu MCAZ w praktyce. Celem włączania do głównego nurtu polityki modelu wypracowywanego w ramach projektu pt. Model Mobilnego Centrum Aktywizacji jest zapewnienie możliwości stworzenia niezbędnej infrastruktury i uzupełnienia usług oraz narzędzi (np. o sesje z psychologiem, grupowe plany działań) w Urzędach Pracy w ramach środków Funduszu Pracy, a także włączenie możliwości fakultatywnego stosowania MCAZ w ramach funkcjonujących standardów usług rynku pracy. Projektodawca odbył w listopadzie 2013 roku spotkanie w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie w ramach działań włączających do głównego nurtu polityki Modelu Mobilnego Centrum Aktywizacji Zawodowej. W spotkaniu wziął udział Minister Pracy i Polityki Społecznej Pan Władysław Kosiniarz-Kamysz. Przedmiotem spotkania była prezentacja Modelu MCAZ i omówienie możliwości 2 Dotyczy sprawozdań rocznych i spawozdania końcowego 12

13 jego wdrożenia do powszechnego stosowania przez służby zatrudnienia. Jako skuteczną metodę włączania do głównego nurtu polityki Pan Minister zaproponował prezentację projektu na posiedzeniu Zarządu Powiatów Polskich, zwrócił uwagę, że Model może być realizowany w ramach programów specjalnych zgodnie z Rozporzadzeniem 13a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, dlatego też istotne jest poinformowanie starostów o korzyściach wynikajacych z zastosowania opracowanego Modelu. W związku z powyższym projektodawca podjął stosowne kroki w tym kierunku. Jednoczśnie na bazie MCAZ powstał Model aktywizacji osób bezrobotnych z obszaru wiejskich, którego wdrożenie przewidziano w ramach konkursu 12/6.1.1/2013. Realizacja drugiego projektu innowacyjnego zakończyła się w połowie 2013 roku po pozytywnym zwalidowaniu produktu finalnego. Celem włączania do głównego nurtu polityki narzędzia wypracowywanego w ramach projektu pt. Profilowanie bezrobotnych jako instrument wydłużania aktywności zawodowej grup wymagających szczególnego wsparcia było zapewnienie możliwości stosowania profilowania bezrobocia w ramach środków Funduszu Pracy. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu jako Beneficjent podjął następujące działania w celu opowszechniania i włączania opracowanego produktu finalnego: - promocja rezultatów projektu podczas różnorodnych spotkań i konferencji naukowych np. podczas debaty eksperckiej pn. Reforma usług zatrudnienia, zorganizowanej przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z MPiPS, która obyła się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie w dniu 12 kwietnia 2013 r.; podczas VII Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr ZZL, podczas seminarium konsultacyjnego zorganizowanego w ramach projektu systemowego pn. Analiza czynników wpływających na zwiekszenie ryzyka długookresowego bezrobocia opracowanie metodologii profilowania bezrobotnych, w którym uczestniczyli m.in. przedstawiciele CRZL, MPiPS, publicznych służb zatrudunienia z terenu całego kraju; na spotkaniach z PSZ oraz środowiskiem akademickim dystrybuowano publikację produktu finalnego; -organizacja konferencji końcowej projektu połączonej z warsztatami z obsługi aplikacji do profilowania bezrobotnych PROFIL dla pośredników, doradców zawodowych i informatyków z powiatowych urzędów pracy województwa kujawsko-pomorskiego. W trakcie warsztatów 42 pracowników 16-stu powiatowych urzędów pracy nabyło umiejętności posługiwania się instrumentami profilowania bezrobotnych. Należy podkreślić, że wprowadzenie procedury profilowania bezrobotnych w całym kraju wiąże się z licznymi pracami przygotowawczymi, eksperckimi i studialnymi. W ramach projektu nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znalazły się również uregulowania w zakresie profilowania bezrobotnych. Poddziałanie poprzez dofinansowanie etatów doradców zawodowych i pośredników pracy przyczynia się m.in. do zwiększania dostępności, efektywności i jakości usług w zakresie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego, co wpływa na zwiększanie spójności w dziedzinie zatrudnienia i integracji społecznej grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, w tym osób niepełnosprawnych. Pośrednicy pracy i doradcy zawodowi biorą udział w szkoleniach uwzględniających specyfikę pracy z ww. osobami, co przyczynia się do poprawy efektywności wsparcia. W ramach Poddziałania pośrednicy pracy i doradcy zawodowi z uwagi na kluczowe znaczenie dla aktywizacji osób bezrobotnych podejmowali działania na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn poprzez: przełamywanie stereotypowego postrzegania zawodów kobiecych i męskich, reagowanie na wszelkie zmiany na rynku pracy w zakresie zapotrzebowania na konkretne zawody, stworzenie i utrzymywanie przez PUP podstrony internetowej dotyczącej ww. tematyki, przekazywanie treści równościowych podczas spotkań pośredników pracy i doradców zawodowych z klientami PUP. w Poddziałaniu nabór projektów systemowych powiatowych urzędów pracy przeprowadzono z uwzględnieniem konieczności zwiększenia integracji w dziedzinie zatrudnienia grup znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy: grupę docelową projektów systemowych PUP w 2013 r. w co najmniej 40% stanowiły bezrobotne osoby młode (15-30 lat), w tym 50% absolwenci szkół. Dodatkowo 10 % uczestników musiały stanowić osoby 50+. Dla osiągnięcia zakładanych celów, tj. podniesienia poziomu aktywności zawodowej ww. grup, pomoc realizowana w ramach Działania 6.1 koncentrowała się na objęciu wsparciem grup docelowych takimi działaniami jak: szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, indywidualne i grupowe działania doradcze, warsztaty z zakresu poszukiwania pracy i nabywania kompetencji kluczowych, warsztaty psycho-edukacyjne, staże i przygotowania zawodowe w miejscu pracy, udzielanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy. Aktywizacja zawodowa, rozumiana jako działania podejmowane w celu podjęcia pracy przez osoby niepracujące (bezrobotne lub nieaktywne zawodowo), jest celem określonym na poziomie Priorytetu VI i Działania 6.1. Wymóg dotyczący zapewnienia określonego poziomu efektywności zatrudnieniowej w ramach wszystkich projektów finansowanych w konkursie w Podziałaniu (poprzez zastosowane kryterium dostępu) wydaje się więc jak najbardziej właściwym krokiem prowadzącym do osiągnięcia tych celów. Analiza działań podejmowanych w województwie kujawsko-pomorskim przez PUP w ramach aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, a także projektów dotychczas realizowanych w konkursach priorytetu VI PO KL wskazuje, iż większa efektywność (w postaci uzyskania zatrudnienia przez osoby aktywizowane) występuje w sytuacji, gdy na etapie przygotowania projektu beneficjent dokonuje (poza diagnozą potrzeb uczestników projektu) bieżącej diagnozy aktualnych potrzeb zatrudnieniowych u konkretnych pracodawców/podmiotów i dobiera konkretne działania pod potrzeby tych pracodawców. 2. Projekty realizowane w ramach Działania 6.2 PO KL nie naruszają zasad, o których jest mowa w art. 10 Rozporządzenia (WE) 1081/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego Rozporządzenie (WE) 1784/1999. Specyfika projektów realizowanych w ramach Działania 6.2 PO KL, których głównym celem jest promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia, przyczynia się do realizacji działań, o których mowa w ww. Rozporządzeniu. Odbywa się to 13

14 poprzez podnoszenie poziomu aktywności zawodowej całego społeczeństwa (w takim samym zakresie kobiet i mężczyzn), ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji osób pozostających bez zatrudnienia przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat, kobiet (w tym zwłaszcza powracających oraz wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci), osób do 25 roku życia, osób niepełnosprawnych, osób po 45 roku życia oraz osób zamieszkujących w gminach wiejskich i miejsko wiejskich oraz mieszkańców miast do 25 tys. mieszkańców. Instytucja Wdrażająca kładła nacisk na zapewnienie wsparcia zasady równości mężczyzn i kobiet oraz uwzględnienie problematyki płci na etapie wyboru wniosków o dofinansowanie oraz realizacji projektów. W związku z powyższym każdy beneficjent został zobowiązany do uwzględnienia perspektywy równości płci w treści wniosku o dofinansowanie projektu, co podlegało ocenie m.in. w oparciu o zamieszczony w części A Karty Oceny Merytorycznej standard minimum. W projekcie systemowym WUP realizowanym w ramach Działania 6.2 pt. Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawskopomorskiego z uwagi na zdiagnozowaną, trudniejszą sytuację osób w wieku do 25 roku życia, w wieku po 50 roku życia i osób niepełnosprawnych na rynku pracy oraz mniejszą liczbą kobiet korzystajacych z instrumentów finansowanych na uruchomienie działalnosci gospodarczej założono w projekcie, że 30 % osób uczestniczących w projekcie należeć będzie do grupy osób w wieku do 25 roku życia, w wieku po 50 roku życia i osób niepełnosprawnych oraz w 40% grupę docelową stanowić będą kobiety. Osiągniąte wskaźniki pokazują, że założenia zostały zrealizowane, a do projektu kwalifikowane było więcej osób z ww. grup, niż założono. Dla wartości docelowej wskaźnika dot. liczby kobiet wynoszącej 40%, wykonanie wynosi 53,16%, natomiast dla grupy osób w wieku do 25 roku życia, w wieku po 50 roku życia i osób niepełnosprawnych wynosi 39,64% przy założeniu 30%. 3. Projekty realizowane w ramach Działania 6.3 były realizowane zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 10 Rozporządzenia (WE) 1081/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1784/1999. W projektach realizowanych w roku 2013 r. w ramach Działania 6.3, zarówno mających na celu utworzenie inicjatyw lokalnych na rzecz podnoszenia poziomu zatrudnienia na obszarach wiejskich, jak również w zakresie bezpośredniego wsparcia dla osób (m.in. szkolenia, doradztwo zawodowe) zapewniony był udział grup doświadczających największych trudności na rynku pracy. W ramach projektów, w których zakładane było wsparcie dla osób, spośród 561 osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Działania 6.3 w roku 2013 r., uczestnictwo w projektach zakończyło 307 kobiet (54,72%) oraz 523 osoby (93,23%) znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. W grupie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy największy odsetek stanowiły osoby pochodzące z terenów wiejskich - 93,12%, a najmniejszy osoby niepełnosprawne - 1,53%. W ramach Priorytetu udział w projektach w 2013 r. zakończyło osób, w znacznej mierze były to kobiety (58,72%), osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (69,84 %), osoby długotrwale bezrobotne (40,54%), osoby w wieku lata (41,95%) i osoby zamieszkujące tereny wiejskie (47,26%). W ostatnich latach wdrażania Programu położony został silniejszy nacisk na aktywizację osób w wieku niemobilnym oraz osób niepełnosprawnych. 4. Informacja o przeprowadzonych w ramach Działania kontrolach oraz ich wynikach Informacja o wykrytych nieprawidłowościach i uchybieniach podczas kontroli systemowych oraz kontroli realizacji projektów w ramach Działania w danym okresie sprawozdawczym W okresie sprawozdawczym, tj. w 2013 roku, Wydział ds. Kontroli Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich przeprowadził 174 kontrole, w tym 85 kontroli planowych. Zakres przedmiotowy kontroli przeprowadzonych przez Wydział ds. Kontroli Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu objął, m.in.: weryfikację zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu, a w szczególności: - dokumentację dotyczącą realizacji projektu ścieżka audytu, - prawidłowość rozliczeń finansowych, - kwalifikowalność uczestników projektu i sposób rekrutacji uczestników projektu, - sposób pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach projektu (w ramach Podsystemu PEFS), - zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu, dostępną w siedzibie beneficjenta (faktyczna realizacja projektu); a w przypadku kontroli końcowych zweryfikowane rezultaty projektu na podstawie wskaźników monitoringowych ujętych we wnioskach o płatność, - stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych/zasady konkurencyjności i przepisów wspólnotowych, - sposób realizacji działań informacyjno-promocyjnych, - dokumentację dotycząca personelu projektu, - sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. W trakcie przeprowadzonych kontroli stwierdzono uchybienia skutkujące zwrotem środków (wydatki niekwalifikowalne oraz nieprawidłowości). Do najczęściej powtarzających się należą m.in.: brak prawidłowego udokumentowania wydatków projektowych, niekompletna dokumentacja dotycząca uczestników projektu, niekwalifikowalne wynagrodzenia osób wykonujących pracę w ramach projektu, nieracjonalne zakupy w ramach projektu itp. Podczas czynności kontrolnych, które zostały wykazane w niniejszym sprawozdaniu odnotowano 10 nieprawidłowości (w tym 3 Dotyczy sprawozdań rocznych i spawozdania końcowego. 14

15 2 podlegające raportowaniu do KE). Nieprawidłowości dotyczą następujących obszarów: Poddziałanie 6.1.1: - dokumentacja projektowa nie zawierała szczegółowego opisu i uzasadnienia dla zarządzania gotówką i kontem projektowym w odniesieniu do ponoszonych wydatków w poszczególnych miesiącach realizacji przedsięwzięcia i adekwatnie do stopnia realizacji postępu rzeczowego w ramach przedsięwzięcia. Pobrane środki z konta projektu do kasy projektu nie miały odzwierciedlenia w dokumentach. Wypłacono także zaliczki dla właściciela firmy i asystenta koordynatora projektu, a w dokumentacji nie znajdowało się żadne potwierdzenie odbioru i jego powód odbioru ww. kwot (2 nieprawidłowości); - wydatki dotyczące stypendiów stażowych - w wyniku kontroli uznano, że zostały wypłacone w nieprawidłowej wysokości, dlatego podlegają zwrotowi (1 nieprawidłowość); - w wyniku czynności kontrolnych stwierdzono podwójne finansowanie kosztów pośrednich. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie beneficjent rozliczał koszty pośrednie w sposób ryczałtowy, natomiast w ewidencji nabycia VAT ujęto fakturę stanowiącą koszt obsługi księgowej, która została opłacona z konta projektu (1 nieprawidłowość); Poddziałanie 6.1.2: - stwierdzono nieprawidłowość, która dotyczy naruszenia art. 7 ust. 1 Pzp, w zw. z art. 22 Pzp poprzez zawarcie w SIWZ zapisu zobowiązującego podmioty występujące wspólnie do złożenia przez każdego partnera z osobna m.in.: oświadczenia o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym, wykazu dysponowania odpowiednim personelem, oświadczenia potwierdzającego posiadanie uprawnienia do wykonywania działalności i czynności będących przedmiotem zamówienia, co jest sprzeczne z ideą tworzenia konsorcjum. Zgodnie z taryfikatorem naliczono korektę finansową za naruszenie Pzp w wysokości 5% wydatków rozliczonych w ramach projektu (1 nieprawidłowość); Poddziałanie stwierdzono naruszenie zapisów ustawy Pzp: w SIWZ zamawiający zawarł wymóg, aby niektóre warunki udziału w postępowaniu były spełnione przez wszystkie podmioty występujące wspólnie poprzez nałożenie na wykonawcę obowiązku złożenia dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie: posiadania wiedzy i doświadczenia w zrealizowaniu co najmniej 3 szkoleń, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, dysponowania odpowiednim personelem, przez każdego z członków konsorcjum. Powyższe jest sprzeczne z ideą tworzenia konsorcjum, tj. połączenia ze sobą potencjału poszczególnych członków konsorcjum, tak aby mogli wspólnie spełnić warunki uczestnictwa w przetargu. Zgodnie z obowiązującym taryfikatorem naliczono korektę finansową za naruszenie Pzp w wysokości 5% wydatków kwalifikowanych w ramach kontrolowanego zamówienia publicznego (1 nieprawidłowość); Działanie 6.3: - Wydatek dotyczy sfinansowania kosztów egzaminów poprawkowych na prawo jazdy, do których uczesnicy projektu nie przystąpili. WORD dokonał zwrotu środków za niewykorzystane egzaminy i beneficjent już po zamknięciu rozliczenia projektu dokonał zwrotu środków. W związku z faktem, że beneficjent nie dołożył należytej staranności i nie dokonał właściwie całkowitego rozliczenia wydatków w ramach końcowego wniosku o płatność nie monitorował wykorzystania poniesionych zaliczek, a także z uwagi na to, że wydatki te zostały zatwierdzone oraz przedstawiono je do certyfikacji, uznano je za nieprawidłowość podlegającą zwrotowi wraz z odsetkami. ( 4 nieprawidłowości). W sytuacji, gdy beneficjent nie odniósł się do stwierdzonych i wykazanych w informacji pokontrolnej uchybień, Wydział ds. Kontroli WUP w Toruniu sformułował zalecenia pokontrolne. Monitoring ich wdrożenia odbył się poprzez weryfikację dokumentacji przesłanej przez beneficjenta. W okresie sprawozdawczym, tj. w 2013 r., nie wystąpiły nieprawidłowości mające charakter systemowy, wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania systemu realizacji PO KL. 4.2 Liczba przeprowadzonych działań kontrolnych na miejscu dotyczących realizacji projektów na podstawie KSI SIMIK w danym okresie sprawozdawczym Ze względu na konieczność poprawy błędów operatorskich, która wystąpiła na przełomie roku 2013 i 2014, a jednocześnie chęć dokładnego przedstawienia stanu rzeczywistego przeprowadzonych kontroli, WUP w Toruniu oparł swoje sprawozdanie na danych wprowadzonych do KSI SIMIK oraz raportach wygenerowanych z niezamrożonego systemu Oracle Discoverer. Przyjęcie takiej metody zagwarantowało wysoki stopień odzwierciedlenia stanów faktycznych prezentowanych danych. Działanie/Poddziałanie planowane Kontrole projektów doraźne Wizyty monitoringowe

16 Kontrole przeprowadzone w 2013 r. i wprowadzone do KSI do r. Działanie/Poddziałanie planowane Kontrole projektów doraźne Wizyty monitoringowe Kontrole przeprowadzone w 2013 r. i wprowadzone do KSI do r. 4.3 Liczba przeprowadzonych kontroli sprawdzających wdrożenie zaleceń pokontrolnych w danym okresie sprawozdawczym Działanie/Poddziałanie Na miejscu (na podstawie KSI SIMIK 07-13) Weryfikacja korespondencyjna (na podstawie danych własnych) Kontrole przeprowadzone w 2013 r. i wprowadzone do KSI do r. Działanie/Poddziałanie Na miejscu (na podstawie KSI SIMIK 07-13) Weryfikacja korespondencyjna (na podstawie danych własnych) Kontrole przeprowadzone w 2013 r. i wprowadzone do KSI do r. 4.4 Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje w danym okresie sprawozdawczym Realizacja przez WUP w Toruniu zadań związanych z wdrażaniem PO KL w 2013 r. była weryfikowana w trakcie kontroli przeprowadzonych przez: Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy - w maju 2013 r. przeprowadził audyt operacji w celu weryfikacji wydatków poniesionych przez beneficjenta w ramach PO KL. Audyt operacyjny przeprowadzony został na podstawie próby wybranej w dniu 15 lutego 2013 r. spośród wydatków, które zostały zadeklarowane do Komisji Europejskiej w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2012 r. Do czynności audytowych zakwalifikowano projekt nr POKL /10 pn. Własna firma szansą na sukces realizowanego w ramach PO KL. W wyniku przeprowadzonych czynności audytowych nie stwierdzono nieprawidłowości w obszarze wydatków poniesionych przez beneficjenta. Podsumowanie ustaleń nastąpiło 7 czerwca 2013 r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - w okresie od 28 października do 15 listopada 2013 roku przeprowadził kontrolę problemową w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu. Zakres kontroli obejmował ocenę poprawności dokumentowania czynności wykonywanych na rzecz oceny projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez pracowników podległych jednostek Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego (tj. WUP w Toruniu i ROEFS). Do dnia 31 grudnia 2013 roku WUP w Toruniu nie otrzymał informacji pokontrolnej dotyczącej przeprowadzonej kontroli. - w okresie od 4 listopada do 18 listopada 2013 roku w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu przeprowadził kontrolę planową (systemową). Zakres kontroli był zgodny z Zasadami kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

17 2013. Zakres kontroli obejmował w szczególności: - poprawność stosowania instrukcji wykonawczych; - zgodność procesu wyboru projektów z procedurami Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z Systemem realizacji PO KL , oraz kryteriami wyboru zawartymi w Planie Działania i Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL; - zgodność dokonywania rozliczeń finansowych z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL i procedurami, w tym kwalifikowania wydatków; - prawidłowość, terminowość oraz zgodność z procedurami realizacji obowiązków w zakresie kontroli, monitorowania i wdrażania Priorytetu/Działania, sprawozdań z realizacji Priorytetu, odzyskiwania środków od beneficjentów, prowadzenia rejestru obciążeń na projekcie, informowania o nieprawidłowościach, wprowadzenia danych do KSI SIMIK 07-13, zabezpieczenia i przetwarzania danych osobowych w zbiorze PEFS 2007; - poprawność realizacji zadań w zakresie promocji i informacji; - zachowania właściwej ścieżki audytu dla realizowanych procesów; - przestrzeganie zasad archiwizacji dokumentów. W dniu 19 grudnia 2013 r. WUP w Toruniu otrzymał informację pokontrolną dotyczącą przeprowadzonej przedmiotowej kontroli. Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego wdrażania PO KL w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu. Poprawy i usprawnienia wymaga realizacja działań w zakresie kontroli projektów. Kontroli dokonano na podstawie ustalonych kryteriów oceny funkcjonowania systemu tj. funkcjonowanie systemu zarządzania i kontroli w WUP w Toruniu, procedury wyboru i zatwierdzania projektów, zarządzanie finansowe, system monitorowania Programu, obowiązki informacyjne, system ewidencjonowania nieprawidłowości/korekt finansowych, ścieżka audytu. W wyniku kontroli w/w obszarów system należy sklasyfikować, jako: System funkcjonuje co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia-kategoria II. Europejski Trybunał Obrachunkowy - w dniu 16 grudnia 2013 r., w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, a 17 grudnia 2013 r. w siedzibie Kujawsko- Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego, przeprowadził kontrolę sprawdzającą efektywność wykorzystywania środków europejskich z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczonych na wsparcie rozwoju mikroprzedsiębiorstw, inicjatywy Jasmine oraz Europejskiego instrumentu mikrofinansowego Progress. Raport z przedmiotowej kontroli będzie przygotowany pod koniec roku Opis istotnych problemów we wdrażaniu Działania wraz z informacją o podjętych lub planowanych do podjęcia środkach zaradczych Zidentyfikowany problem Podjęte lub planowane do podjęcia środki zaradcze PRIORYTET VI W trakcie formułowania założeń do Dokumentacji Konkursowej dla konkursu ogłoszonego dnia r. w ramach Poddziałania kwestią problematyczną były nowe formy wsparcia (dot. jednorazowego dodatku relokacyjnego oraz wsparcie adaptacyjne pracownika), które zostały ujęte w SzOP PO KL z dnia 1 stycznia 2013 r. Brak ogólnych założeń nt. realizacji ww. form wsparcia w dokumentach programowych stanowił dużą barierę w prawidłowej interpretacji zapisów SzOP. Wątpliwości w zakresie stosowania Katalogu maksymalnych stawek, którymi muszą posługiwać się członkowie KOP podczas oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów. Brak ogólnych wytycznych do tworzenia ww. katalogu. IP2 kierowało na bieżąco pytania do IZ PO KL celem wyjaśnienia wątpliwych kwestii. Jednakże właściwe byłoby określenie przez IZ POKL podstawowych wytycznych w zakresie funkcjonowania niniejszych form wsparcia. IP2 sugerowało wyznaczenie przez IZ PO KL podstawowych ram funkcjonowania katalogu oraz stawek w nim zawartych. IP2 uczestniczyło dodatkowo w spotkaniach grup roboczych organizowanych przez IZ PO KL gdzie zgłaszała wątpliwe kwestie. IZ przekazała dokument pn. Wskazówki do weryfikacji racjonalności i zasadności wydatków w ramach PO KL zawierający zbiór najważniejszych zasad wynikających z obowiązującego Systemu Realizacji PO KL oraz tabelaryczne zestawienie cen dla wybranych towarów i usług. 17

18 Umów o dofinansowanie, dla projektów rekomendowanych do dofinansowania z konkursu nr 2/6.1.1/PWP/2012, których podpisanie pierwotnie planowane było na pierwszy kwartał 2013 roku, nie udało się w tym okresie podpisać. Powodem był wydłużony proces negocjacji, jak również przedłużający się proces związany z konsultacjami zapisów poszczególnych umów o współpracy ponadnarodowej, które stanowią załącznik do umowy o dofinansowanie. Podjęto działania usprawniające tj. utrzymano systematyczny kontakt z beneficjentami oraz podjęto konsultacje z KIW w przedmiotowym temacie, a uzyskane konstruktywne uwagi były niezwłocznie przekazywane beneficjentom sporządzającym umowy o współpracy ponadnarodowej. W wyniku podjętych działań wszystkie planowane do podpisania umowy o dofinansowanie zostały podpisane w II kwartale 2013 roku. IP2 jest zobowiązana do zapewnienia realizacji projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej, tj. wartości rozliczonych wydatków, na poziomie 1-5 % kwoty wynikającej z alokacji PO KL, określonej w tabelach finansowych pierwszej wersji SzOP z 2007 roku. Jednakże z uwagi na jakość projektów złożonych w odpowiedzi na ogłoszone konkursy, zarówno kwoty zakontraktowanych umów dla projektów innowacyjnych, jak również projektów współpracy ponadnarodowej, nie osiągają najniższego z dopuszczonych limitów. Problem może się nasilać z uwagi na niewykorzystanie 100% dofinansowania na koniec realizacji ww. projektów. W ramach Działania 6.2, w projekcie systemowym WUP w Toruniu Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego, trzy powiatowe urzędy pracy napotkały na trudności związane z rekrutowaniem zakładanej liczby osób bezrobotnych do projektu. W ramach Działania 6.2, w projekcie systemowym WUP w Toruniu Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego, nastąpiły problemy z realizacją projektu zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W ramach Działania 6.2, w projekcie systemowym WUP w Toruniu Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego,z uwagi na specyfikę realizowanego projektu oraz fakt, że w wyniku problemów w rekrutacji Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zmuszony był zwrócić z końcem roku 2012 środki finansowe w kwocie tys. PLN, w roku 2013 powstał niedobór środków finansowych. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, pełniący rolę lidera projektu Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego, dokonał analizy wydatkowania środków w projekcie, w wyniku której stwierdzono, że z powodu niewydatkowania wszystkich (postawionych do dyspozycji PUP) środków finansowych powstaną oszczędności w projekcie. Przesunięcie uwolnionych środków do powiatowych urzędów pracy spowodowało konieczność przeprowadzenia dodatkowych naborów, wdrożenia procedury oceny wniosków i przyznawania środków finansowych. W wyniku podjętych działań okres realizacji projektu okazał się zbyt krótki, aby prowadzić monitoring wszystkich działalności gospodarczych przez 12 miesięcy od dnia jej podjęcia. WUP w Toruniu na swojej stronie internetowej zamieścił informację mającą zachęcić wnioskodawców do rozszerzenia realizowanych w ramach Priorytetu VI projektów standardowych o komponent ponadnarodowy i znalezienia efektywnych metod działań za granicą na rynku międzynarodowym, by zaadoptować dobre i sprawdzone praktyki na nasz rynek. Informacja zachęcająca do rozszerzenia projektu standardowego o komponent ponadnarodowy została również przesłana mailem do beneficjentów już realizujących projekty w naszej instytucji, jak również do projektodawców, których projekty po ocenie merytorycznej zostały rekomendowane do dofinansowania. W efekcie powziętych działań, dwóch projektodawców zgłosiło chęć podjęcia współpracy międzynarodowej. Cztery projekty w ramach, których ma zostać wprowadzony komponent ponadnarodowy są w trakcie poszukiwania partnerów/negocjowania z partnerami. Działania koordynujące zostały przekazane do ROEFS celem wsparcia projektodawców we wszystkich działaniach związanych z nawiązaniem współpracy ponadnarodowej. Z uwagi na realizowane w roku 2013 kolejne nabory, zwiększono liczbę osób przyjętych do projektu w tych trzech powiatach województwa kujawsko-pomorskiego oraz zintensyfikowano działania promocyjno-informacyjne w projekcie. Z uwagi na skierowane do IZ pytania dot. sposobu realizacji projektu przez powiatowe urzędy pracy i otrzymane odpowiedzi, które w sposób jednoznaczny wskazały na brak przesłanek do bezpośredniego stosowania ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( z uwagi na fakt, że w ramach projektu nie występują środki Funduszu Pracy ustawa nie może stanowić podstawy prawnej dla stosowanych rozwiązań), Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zmodyfikował sposób realizacji projektu, dostosowując go do otrzymanych refundacji. W związku z powyższym skorygowano zapisy zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu oraz zmieniono plan finansowy, które przedłożono do IP celem akceptacji. WUP w Toruniu (IP2) dokonał przesunięć oszczędności do powiatowych urzędów pracy, na których obszarze występowała najtrudniejsza sytuacja na rynku pracy. WUP w Toruniu wystąpił do IP z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie okresu realizacji projektu o dwa miesiące, tj. do dnia 28 lutego 2015 r. Akceptacja zmiany terminu nastąpiła 20 grudnia 2013 r. w tym zidentyfikowane problemy ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych (bez podziału na Priorytety) Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy przeprowadził kontrolę w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włocławku WUP W Toruniu wysłał do UKS w Bydgoszczy pisma, w których przedstawiono stanowisko WUP w kwestiach dotyczących ww. i w Grudziądzu stwierdzono nieprawidłowości nieprawidłowości. W sprawie PUP we Włocławku UKS przyjął dotyczące procedury udzielania zamówień publicznych. stanowisko WUP. W przypadku PUP w Grudziądzu UKS podtrzymał 18

19 swoje stanowisko, w efekcie WUP w Toruniu podjął działania zmierzające do nałożenia korekty finansowej za naruszenie Pzp w wysokości 5% wydatków kwalifikowalnych w ramach kontrolowanego zamówienia publicznego. Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, wydano decyzję dotyczącą zwrotu kwoty 5 833,30 PLN wraz z odsetkami. Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu złożył odwołanie do Instytucji Zarządzającej PO KL, która podtrzymała stanowisko WUP w Toruniu. PUP w Grudziądzu oddał kwotę korekty wraz z ustawowymi odsetkami, jednak złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Do końca okresu sprawozdawczego WUP w Toruniu nie uzyskał informacji o rozstrzygnięciu WSA w powyższej sprawie. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu przeprowadził kontrolę w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy, w ramach której stwierdzono nieprawidłowość dotyczącą procedury udzielania zamówień publicznych. Zamawiający zawarł w SIWZ zapis zobowiązujący, aby niektóre warunki udziału w postępowaniu były spełnione przez wszystkie podmioty występujące wspólnie poprzez nałożenie ma wykonawcę obowiązku złożenia dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie m.in. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, dysponowaniem odpowiednim personelem, posiadania uprawnienia do wykonywania działalności i czynności będących przedmiotem zamówienia, przez każdego z członków konsorcjum. Powyższe jest sprzeczne z ideą tworzenia konsorcjum. WUP w Toruniu naliczył korektę finansową za naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z obowiązującym taryfikatorem w wysokości 5% wydatków rozliczonych w ramach projektu. PUP w Bydgoszczy został wezwany do zwrotu środków w wysokości 2 761,15 PLN wraz z odsetkami. Beneficjent dokonał zwrotu środków na konto wskazane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu. III. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI DZIAŁANIA Z PRAWODAWSTWEM 1. Czy zapewniono zgodność realizowanego Działania z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych? TAK X NIE 2. Czy zapewniono zgodność realizowanego Działania z zasadami pomocy publicznej? TAK X NIE 3. Czy zapewniono zgodność realizowanego Działania z zasadami polityk horyzontalnych? TAK X NIE IV. ZAŁĄCZNIKI: ZAŁĄCZNIK 1: Osiągnięte wartości wskaźników ZAŁĄCZNIK 2: Przepływ uczestników projektów realizowanych w ramach Działania ZAŁĄCZNIK 3: Określenie statusu na rynku pracy osób, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania 19

20 ZAŁĄCZNIK 4: Osoby, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania, znajdujący się w dwóch grupach wiekowych i lata ZAŁĄCZNIK 5: Osoby, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania ze względu na wykształcenie ZAŁĄCZNIK 6: Przedsiębiorstwa, które przystąpiły do udziału w projektach realizowanych w ramach Działania ZAŁĄCZNIK 7: Wartość udzielonej i wypłaconej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis w ramach PO KL (w PLN) ZAŁĄCZNIK 8: Protesty/ odwołania ZAŁĄCZNIK 9: Informacja o wykonaniu wskaźnika efektywności zatrudnieniowej w ramach Działania V. OŚWIADCZENIE Sprawozdanie oraz załączniki do sprawozdania podpisuje osoba posiadająca do tego stosowne upoważnienie. Szczegółowe wytyczne w tej sprawie regulują procedury wewnętrzne danej instytucji. Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą. Data r. Pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania w imieniu instytucji INFORMACJE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO* *wypełnia instytucja otrzymująca sprawozdanie Imię i nazwisko osoby weryfikującej sprawozdanie Data Podpis 20

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKTACH

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKTACH Załącznik nr 2 do INFORMACJI O NABORZE ZAŁOŻENIA DO PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH WDROŻENIOWYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.1 REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 29 czerwca 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata

Plan działania na lata Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015

Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015 Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Województwo Plan działania na lata 2007 2008 Plan działania na rok 2009

Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Województwo Plan działania na lata 2007 2008 Plan działania na rok 2009 Załącznik nr 4. Charakterystyka założeń Planów działań na lata 2007 2008 i 2009 rok dla Priorytetów VI IX PO KL według województw, z punktu widzenia działań skierowanych do osób w wieku 50+/45+ w aspekcie

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Cel Działania: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKTACH. Działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKTACH. Działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy Załącznik do Uchwały Nr 52/1913/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2015 r. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH WDROŻENIOWYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.1 REGIONALNEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 (z wyłączeniem projektów systemowych) Instytucje w programie Wykaz instytucji wraz

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, 25 czerwca 2013 r. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Toruń, 31 sierpnia 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Toruń, 31 sierpnia 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 31 sierpnia 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81 445

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Gdańsk 29.05.2014. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

KONFERENCJA. Gdańsk 29.05.2014. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. KONFERENCJA Gdańsk 29.05.2014 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2004-2013 95 435 138 PLN 109 222 205 PLN 403 287 141 PLN 607 944 484

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej Plan Działania na rok 2012 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI Na realizację projektów systemowych

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW Załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 Zakres: Europejski Fundusz Społeczny Projekt do konsultacji, 22 maja 2015 r. RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW

Bardziej szczegółowo

PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty

PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty Poprawa dostępu do zatrudnienia Wspieranie aktywności zawodowej Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Rozwój i upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014 2015

Plan działania na lata 2014 2015 Plan działania na lata 204 205 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny Telefon 4 E-mail INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Działanie 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia. Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Katarzyna Tokarczuk Lublin, dnia 10 marca 2010 r. Priorytet VI i VII w województwie lubelskim Rola WUP w Lublinie w PO KL Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2013

Plan działania na rok 2013 Plan działania na rok 203 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny Telefon 4 E-mail INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VI. Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r.

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Stan wdrażania ania PO KL w województwie warmińsko sko-mazurskim Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Postęp p finansowy Postęp p wdrażania ania PO KL wg stanu na 15.11.2010 r. 100 000 250% 90000 80000 70000

Bardziej szczegółowo

1 Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków

1 Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków Analiza efektywności podstawowych form promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych i poszukujących pracy finansowanych z Funduszu Pracy w woj. podlaskim w latach 2009-2012 Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

Wspieramy rynek pracy walczymy z bezrobociem

Wspieramy rynek pracy walczymy z bezrobociem Wspieramy rynek pracy walczymy z bezrobociem Wielkie zmiany na rynku pracy w Polsce i na Dolnym Śląsku W 2016 r. aktywnymi formami aktywizacji zawodowej objęto 22 390 bezrobotnych, w tym 11 926 kobiet

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2016 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA. 10 Otwarty rynek pracy. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2016 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA. 10 Otwarty rynek pracy. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2016 WERSJA PLANU DZIAŁANIA 1 2016/1 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA Numer i nazwa osi priorytetowej Instytucja Adres korespondencyjny 10 Otwarty rynek pracy

Bardziej szczegółowo

GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. -

GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. - MIEJSKI URZĄD PRACY W LUBLINIE www.mup.lublin.pl GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. - LUBLIN, MARZEC 2006 R. Gospodarowanie środkami Funduszu Pracy - sprawozdanie za 2005

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 7.2.1 PO KL Pytanie nr 1: W związku z zamiarem złożenia

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków na realizację

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków na realizację Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków na realizację projektów konkursowych wspierających osoby młode na rynku pracy w województwie dolnośląskim w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r.

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013 Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Działanie 6.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Plany konkursowe na 2012 r. dla Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Plany konkursowe na 2012 r. dla Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Plany konkursowe na 2012 r. dla Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Instytucja Pośrednicząca II stopnia 1 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r.

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r. Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK Toruń, 27.03.2015 r. Ramy prawne Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wsparcie osób pozos tających bez zatrudnienia, praco wników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie program

Wsparcie osób pozos tających bez zatrudnienia, praco wników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie program Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia, pracowników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie programowania 2014-2020 Podsumowanie wdrażania Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wzrost spójności terytorialnej

Wzrost spójności terytorialnej WSPARCIE OBSZARÓW WIEJSKICH w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-20132013 w województwie pomorskim CEL GŁÓWNY PO KL wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE STRATEGICZNE

Bardziej szczegółowo

liczba zarejestrowanych bezrobotnych ogółem Rok 2013 w miesiącu sprawozdawczym styczeń ,5% luty ,7%

liczba zarejestrowanych bezrobotnych ogółem Rok 2013 w miesiącu sprawozdawczym styczeń ,5% luty ,7% INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA NA TEMAT AKTUALNYCH DANYCH DOTYCZĄCYCH STANU BEZROBOCIA NA TERENIE GMINY KATOWICE, PROGNOZY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH Katowice 2013 rok I. SYTUACJA NA KATOWICKIM

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY Z FILIĄ W CHOJNOWIE ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 2014 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY Z FILIĄ W CHOJNOWIE ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 2014 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY Z FILIĄ W CHOJNOWIE ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 214 ROK KWIECIEŃ 215 Zgodnie z 84 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 214

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Plan działania na lata 2014 2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny IX. Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Marta Soboś Lublin, 25.03.2011 r. Wydziały Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Wydział Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 listopada 2014 r.

Warszawa, 20 listopada 2014 r. Podsumowanie rezultatów Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Małgorzata Michalska Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 7 RPO WO KONKURENCYJNY RYNEK PRACY KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA 7 RPO WO KONKURENCYJNY RYNEK PRACY KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OŚ PRIORYTETOWA 7 RPO WO 2014-2020 KONKURENCYJNY RYNEK PRACY KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik do Uchwały Nr 36/2015 KM RPO WO 2014-2020 z dnia 26 listopada 2015 r. Oś priorytetowa Działanie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz Spis treści VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ... 2 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej... 2 VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI...

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020

Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020 Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020 Programy aktywizacji zawodowej Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS. Informacja

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS. Informacja MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS Informacja dotycząca wykorzystania w roku 2010 środków rezerwy Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację Programu aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r.

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2012-07-19 Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach PO KL 1. Formy

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZADAWANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Zakładamy konstrukcję projektu: lider przedsiębiorca,

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2012

Plan działania na rok 2012 Plan działania na rok 202 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Województwo Urząd

Bardziej szczegółowo

Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach

Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Projekty Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które:

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które: Załącznik nr do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia M Mężczyźni, K Kobiety wartość wskaźnika osiągnięta w danym okresie rozliczeniowym (wg stanu

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2014-2015

Plan działania na rok 2014-2015 Plan działania na rok 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Województwo Nie dotyczy Instytucja

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2010

Plan Działania na rok 2010 Konferencja Regionalna Plan Działania na rok 2010 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice Telefon 18 353 55 20, 353 63 07,

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie Działań 6.1 i 8.1 PO KL w województwie podlaskim w 2010 roku

Wdrażanie Działań 6.1 i 8.1 PO KL w województwie podlaskim w 2010 roku Wdrażanie Działań 6.1 i 8.1 PO KL w województwie podlaskim w 2010 roku Harmonogram konkursów na 2010 rok (Działania 6.1 i 8.1 PO KL) www.pokl.up.podlasie.pl Zakładka: konkursy Harmonogram konkursów na

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

I. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim na dzień r.

I. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim na dzień r. I. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim na dzień 30.04.2014r. Według stanu na dzień 30.04.2014r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu zarejestrowanych było ogółem 7 630 osób, w tym 3 766

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów w latach 2013-2014

Realizacja projektów w latach 2013-2014 Realizacja projektów w latach 2013-2014 Jak prawidłowo realizować projekty systemowe OPS i PCPR współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego? 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1. Praca naszym celem - projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie

Bardziej szczegółowo

Planowany sposób wdrażania POKL w Małopolsce w 2012r.

Planowany sposób wdrażania POKL w Małopolsce w 2012r. Planowany sposób wdrażania POKL w Małopolsce w 2012r. Najważniejsze konkursy i kryteria Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU STAŻ MOJĄ SZANSĄ w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie Projekty systemowe PUP w 2013r. Wydział Wspierania Aktywizacji Zawodowej Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Spotkanie informacyjne jest współfinansowane przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

TRYB WYBORU PROJEKTÓW: pozakonkursowy II KWARTAŁ 2016

TRYB WYBORU PROJEKTÓW: pozakonkursowy II KWARTAŁ 2016 Załącznik do Uchwały nr 44/206 Komitetu Monitorującego Lubelskiego na lata 204-2020 z dnia 22 kwietnia 206 r. OŚ PRIORYTETOWA 9 RYNEK PRACY KARTA DZIAŁANIA 9. AKTYWIZACJA ZAWODOWA PRIORYTET INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo

Sieradz. Projekt Regionalny Ośrodek EFS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Sieradz. Projekt Regionalny Ośrodek EFS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konkursy ogłoszone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi w ramach PO KL Konkurs otwarty nr 1/POKL/6.1.1/PWP/2012 - Poddziałanie 6.1.1 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI ogłosił nabór wniosków dla konkursu otwartego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 15 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020

Załącznik nr 15 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 Załącznik nr 15 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 Wytyczne w zakresie realizacji projektów w ramach Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE W TRAKCIE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 6.1.1 PO KL (konkurs zamknięty nr 1/PO KL/6/E.1.1/12 na projekty

Bardziej szczegółowo

FAQ- Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.1 RPO WM 2014-2020 17 czerwca 2015r.

FAQ- Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.1 RPO WM 2014-2020 17 czerwca 2015r. FAQ- Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.1 RPO WM 2014-2020 17 czerwca 2015r. 1) Beneficjent powinien mieć możliwość nie uwzględniania we wniosku

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 9. Komitetu Monitorującego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020. z dnia 30 kwietnia 2015 roku.

Uchwała nr 9. Komitetu Monitorującego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020. z dnia 30 kwietnia 2015 roku. Uchwała nr 9 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia szczegółowych kryteriów wyboru projektów dla Działania

Bardziej szczegółowo

Założenia Planu działania dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2012

Założenia Planu działania dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2012 Założenia Planu działania dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2012 Warszawa, 25 października 2011 r. Stan realizacji Priorytetu I PO KL Od początku

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2016

Plan działania na rok 2016 Plan działania na rok 2016 dla poszczególnych działań i poddziałań Osi Priorytetowej 6 RPO LUBUSKIE 2020 finansowanych z EFS INFORMACJE O INSTYTUCJI Numer i nazwa osi priorytetowej Instytucja Zarządzająca

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy -kontynuacja w 2014 roku- 17 styczeń 2014 r.

Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy -kontynuacja w 2014 roku- 17 styczeń 2014 r. Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy -kontynuacja w 2014 roku- Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej

Bardziej szczegółowo

jest, aby każdy z uczestników projektu objęty został IPD. Nie jest jednak wymogiem, aby przedmiotowe IPD sporządzone było wyłącznie przez PUP.

jest, aby każdy z uczestników projektu objęty został IPD. Nie jest jednak wymogiem, aby przedmiotowe IPD sporządzone było wyłącznie przez PUP. W związku z dużą liczbą pytań dotyczących ogłoszonego naboru w ramach Poddziałania 7.1.1 Aktywna integracja projekty pozakonkursowe realizowane przez OPS, MOPR i PCPR i ogłoszonego konkursu w ramach Poddziałania

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie końcowe projektów Kraków r

Rozliczanie końcowe projektów Kraków r Rozliczanie końcowe projektów Kraków 28.04.2015r 1 ROZLICZANIE KOŃCOWE PROJEKTU Zgodnie z Zasadami finansowania. Beneficjent zobowiązany jest po zakończeniu realizacji projektu do złożenia końcowego wniosku

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania usług rozwojowych

Możliwości finansowania usług rozwojowych Kliknij, aby dodać Dolnośląski tytuł Wojewódzki prezentacji Urząd Pracy Możliwości finansowania usług rozwojowych Wdrażane przez DWUP Programy Operacyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VIII. Regionalne kadry

Bardziej szczegółowo

Pytania dotyczące konkursu Działania 6.3.1

Pytania dotyczące konkursu Działania 6.3.1 Pytania dotyczące konkursu Działania 6.3.1 1. Czy koszty prowadzenia kontroli i realizacji wizyt monitoringowych działalności gospodarczych prowadzonych przez uczestników projektu w okresie do 12 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020. 15 kwietnia 2015 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020. 15 kwietnia 2015 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020 15 kwietnia 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Kryteria Wyboru Projektów w ramach RPO WP na lata (w ramach Poddziałania Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych)

Załącznik nr 1 Kryteria Wyboru Projektów w ramach RPO WP na lata (w ramach Poddziałania Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych) Załącznik nr 1 Kryteria Wyboru Projektów w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (w ramach Poddziałania 5.1.2 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych) OŚ PRIORYTETOWA 5 ZATRUDNIENIE DZIAŁANIE 5.1. AKTYWIZACJA

Bardziej szczegółowo

TRYB WYBORU PROJEKTÓW: konkursowy. pozakonkursowy

TRYB WYBORU PROJEKTÓW: konkursowy. pozakonkursowy Załącznik do Uchwały nr 26/207 Komitetu Monitorującego na lata 204-2020 z dnia 20 lutego 207 r. OŚ PRIORYTETOWA 9 RYNEK PRACY KARTA DZIAŁANIA 9.2 AKTYWIZACJA ZAWODOWA - PROJEKTY PUP PRIORYTET INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie PUP w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Doświadczenie PUP w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Doświadczenie PUP w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu pozyskiwał środki na realizację

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Realizacja projektu systemowego Euroszansa program aktywizacji koneckiego współfinansowanego środkami Unii Europejskiej w latach 28 212. od 28 r. realizuje projekt systemowy pn. EUROSZANSA PROGRAM AKTYWIZACJI

Bardziej szczegółowo

1. Czy opieka dotyczy tylko dzieci do lat 7? Czy możliwe jest wsparcie 8-letniego dziecka, które jest osobą zależną?

1. Czy opieka dotyczy tylko dzieci do lat 7? Czy możliwe jest wsparcie 8-letniego dziecka, które jest osobą zależną? Pytania ze spotkań informacyjnych dotyczących konkursów ogłoszonych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy 1. Czy opieka dotyczy tylko

Bardziej szczegółowo

Białystok, dn. 13 czerwca 2013 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Białystok, dn. 13 czerwca 2013 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spotkanie informacyjne dotyczące dokumentacji konkursowej konkursu zamkniętego Nr 1/POKL/6.1.1/2013 w ramach Poddziałania6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Białystok,

Bardziej szczegółowo

Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy

Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy 1. Numer i nazwa osi priorytetowej 2. Cele szczegółowe osi priorytetowej 3. Charakter osi Pro rata 4. Fundusz (nazwa i kwota w EUR) Oś I Osoby młode na rynku

Bardziej szczegółowo

Działania zwiększające aktywność zawodową kobiet i mężczyzn w wieku +50 prowadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Działania zwiększające aktywność zawodową kobiet i mężczyzn w wieku +50 prowadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Działania zwiększające aktywność zawodową kobiet i mężczyzn w wieku +50 prowadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczecin, dnia 23 stycznia 2013 r. Dane statystyczne 16,7% Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKA I CEL KONKURSU W RAMACH PODDZIAŁANIA 5.2.2 RPO WP 2014-2020

SPECYFIKA I CEL KONKURSU W RAMACH PODDZIAŁANIA 5.2.2 RPO WP 2014-2020 SPECYFIKA I CEL KONKURSU W RAMACH PODDZIAŁANIA 5.2.2 RPO WP 2014-2020 Gdańsk, 12.10.2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 PLAN PREZENTACJI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Priorytet 8.2 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Dział anie 8.3 Tryb wyboru projektów:

Priorytet 8.2 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Dział anie 8.3 Tryb wyboru projektów: Oś 8 Rynek pracy Priorytet 8.2 (PI 8.iii) Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Działanie 8.3 Wsparcie osób poszukujących pracy - 55 000 000 EUR Tryb wyboru projektów:

Bardziej szczegółowo

STAN WDRAŻANIA KOMPONENTU REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W WIELKOPOLSCE

STAN WDRAŻANIA KOMPONENTU REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W WIELKOPOLSCE STAN WDRAŻANIA KOMPONENTU REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W WIELKOPOLSCE (stan na dzień 30.06.2014 r.) Poznań, sierpień 2014 r. W Wielkopolsce na Program Operacyjny Kapitał Ludzki przeznaczono

Bardziej szczegółowo

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Cel 5: Cel 6: Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet. Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 09-10-30

Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet. Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 09-10-30 Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Informacje ogólne Europejski Fundusz Społeczny, to jeden z funduszy Unii Europejskiej, który finansuje działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Rekrutacji Uczestników/czek Projektu Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 września roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska Woj. opolskie Powiat Nyski Sierpień 11,6% 12,1% 17,3% Wrzesień 11,8%

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie zyskac-w-wieku-50- /215

Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie  zyskac-w-wieku-50- /215 Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie http://pupmyszkow.pl/strona/ zyskac-w-wieku-50- /215 Zyskać w wieku 50+ PROJEKT PN. ZYSKAĆ W WIEKU 50+ Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie informuje, że przystąpił do realizacji

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim we wrześniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim we wrześniu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim we wrześniu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.09.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 04.12.2014 2012 Gwarancje dla Młodzieży (GdM) to propozycja Komisji Europejskiej przedstawiona w ramach Pakietu na rzecz Zatrudnienia Młodzieży (Youth Employment Package). GdM to: zapewnienie wszystkim

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 5/15 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 26 maja 2015 r.

Załącznik do Uchwały Nr 5/15 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 26 maja 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 5/15 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 26 maja 2015 r. nr i nazwa osi priorytetowej 8 RYNEK PRACY nr i nazwa działania 8.1 Aktywizacja zawodowa projekty powiatowych

Bardziej szczegółowo