OGŁOSZENIE. OO-909 Warszawa, Ul. Królewska l/7 tel.: (22) fax. (22) www. i u.wp. mi I. p1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE. OO-909 Warszawa, Ul. Królewska l/7 tel.: (22) 687 31 82 fax. (22) 687 34 44 www. i u.wp. mi I. p1"

Transkrypt

1 OGŁOSZENIE INSPEKTORAT UZBROJENIA OO-909 Warszawa, Ul. Królewska l/7 tel.: (22) fax. (22) www. i u.wp. mi I. p1 Informuję, że w związku z kierowanymi do IU zapytaniami dotyczącymi doprecyzowania wymagań przedstawionych w zapytaniu odnośnie możliwości pozyskania Systemu Zarządzania Walką Szczebla Batalionu BMS, Inspektorat Uzbrojenia udzielił stosownych wyjaśnień, które zostały zawarte w załączniku do niniejszego ogłoszenia. Załączniki na 9 str. SZEF SZEFOSTWA DOWODZENIA ŁACZNOSCI fl5ijh\ o i a NDZIEJJ\ pady5aw

2 Załącznik L. Pytanie Odpowiedź P. MW DEM Celem wymagaii: 5.4, 5.8 i 5.12 jest zdefiniowanie Jakie systemy zewnętrzne mają wstępnych wymagań dotyczących funkcjonalności wykorzystywać MIP DEM? oprogramowania systemu BMS w zakresie Jakie interfejsy fizyczne ma obsługiwać MIP możliwości współpracy z innymi systemami DEM? (urządzeniami) w oparciu o wymienione protokoły ADatP-3 (standardy), opisane w stosownych dokumentach Jakie systemy zewnętrzne mają standaryzacyjnych i powszechnie wykorzystywane w wykorzystywać ADatP-3? NATO. Nie jest zatem konieczne wskazywanie Jakie interfejsy fizyczne ma obsługiwać konkretnych systemów zewnętrznych, z którymi ADatP-3? system BMS będzie współpracował. LDAP LDAP będzie wykorzystywany na potrzeby wymiany Jakie systemy zewnętrzne mają i aktualizacji informacji zawartych w Battlefield wykorzystywać protokół LDAP? Directory zgodnie z porozumieniem STANAG 4644 Jaki fizyczny interfejs ma obsługiwać (ratification drafl) oraz ACP I 33(D). protokół LDAP? SNMP Standard SNMP y2 oraz y3 będzie wykorzystywany Jakie systemy zewnętrzne mają do pozyskiwania przez oprogramowanie BMS wykorzystywać protokół SNMP? informacji z sensorów oraz zarządzania urządzeniami Jaki fizyczny interfejs ma obsługiwać BMS. protokół SNMP? 2. C4 Integracja Systemów Wymaganie nr 3 ma za zadanie określić przewidywaną, zdefiniowaną na W pkt. 3 g wymaganie ogólnym poziomie umożliwiać funkcjonalność systemu integrację BMS w z pozostałymi zakresie systemami wsparcia wykonywania zadań bojowych. działań (rozpoznanie, Integrację OPL, WRiA, z Opchem) pozostałymi systemami wsparcia zaklada działań integrację planuje się z polskimi lub NATO- wskimi systemami. Jakie są standardy interfejsów i fizyczne interfejsy do tych systemów? 9) osiągnąć m.in. poprzez implementację w systemie BMS wymienionych w pkt standardów i protokołów. 3. Zintegrowany Operacyjny Plan Sytuacyjny Oprogramowanie systemu BMS powinno posiadać Punkt 5.7 (...) zaimplementowany protokół JIPS, który będzie Pytanie: aktywowany/dezaktywowany w zależności od Czy każdy pojazd wysyła swoje dane do potrzeb. Pododdziały/pojazdy nawet najniższego POSO? szczebla mogą działać samodzielnie więc powinny Czy jeden pojazd zbiera dane i wysyła do także posiadać taką zdolność. Głównym interfejsem POSO? fizycznym będzie LAN, ewentualnie Czy system zlokalizowany w Dowództwie szerokopasmowe środki radiowe W. (HQ) zbiera dane i wysyła do POSO? Jaki jest interfejs fizyczny do POSO (LAN? Radio?) 4. Mechanizm Replikacji Radiowej Celem zastosowania mechanizmu RRM jest umożliwienie w systemie BMS wymiany informacji Jaki jest cel stosowania RRM? (nadawanie w współrzędnych pełnym zakresie funkcjonalnym (sytuacja pozycji do innych pojazdów?, taktyczna, przesyłanie zasoby, plany i rozkazy itd.) w sposób współrzędnych pozycji do zoptymalizowany pod kątem wykorzystania satelity. wąskopasmowych środków radiowych z Które systemy zewnętrzne mają korzystać z zastosowaniem protokołu UDP/IP. Optymalizacja interfejsu RRM? zastosowania mechanizmu RRM obejmować powinna m.in. filtrację na żądanie użytkownika, ustalanie priorytetów przesyłanych informacji. Mechanizm ten powinien pracować także Strona 1 z 9

3 5. Battlefield Directory Jakie systemy zewnętrzne mają wykorzystywać interfejs do Battlefield Directory? Z jakiego interfejsu fizycznego ma korzystać Battlefield Directory? w sieciach LAN. Z uwagi na fakt, że w chwili obecnej nie istnieje standard interoperacyjności dostosowany do wąskopasmowych sieci radiowych, oczekuje się, że wykonawca będzie posiadał autorskie rozwiązanie protokołu RRM. Battlefield Directory ma stanowić bazę danych o strukturze oraz statusie poszczególnych elementów systemu BMS oraz ugrupowania bojowego (użytkownicy, wozy, terminale itd.). Uaktualnianie informacji w BD powinno być realizowane z wykorzystaniem wszystkich dostępnych środków łączności, w tym systemów wąskopasmowych. Informacje dla systemów zewnętrznych powinny być udostępniane z wykorzystaniem protokołu LDAP. Głównym interfejsem fizycznym dla protokołu LDAP będzie LAN, ewentualnie szerokopasmowe środki radiowe lp. 6. Czujniki W pkt. 3e zapisano ogólne wymaganie dotyczące Jakie czujniki mają być zarządzane i możliwości wykorzystania przez system BMS symulowane? głównie sensorów znajdujących się na wyposażeniu KTO ROSOMAK Dokument zawiera niewystarczający opis otoczenia systemowego, w szczególności specyfikacji systemów współpracujących na poszczególnych szczeblach dowodzenia oraz zakresów tej współpracy. 2. Brak wymagań związanych z polityką bezpieczeństwa dotyczących systemu BMS (w tym klauzule niejawności, zasady wymiany informacji między domenami o różnych klauzulach). 3. Dokument definiuje szczegółowo wymagania na zestawy protokołów i interfejsów wymiany danych, brak jest jednak opisu wymagań na funkcjonalność oprogramowania na poszczególnych szczeblach dowodzenia. 4. W dokumencie zawarte są wymagania na ukompletowanie sprzętowe bez podziału na kategorie pojazdów występujących na poszczególnych szczeblach dowodzenia. 5. W punkcie 8.5 zał. 1 do RFI został przywołany dokument WZTT na BMS bez Wymaganie 8.5 wiąże się z potrzebą pozyskania wiedzy o zdolności potencjalnego wykonawcy zamówienia do przygotowania w wersji szkolnej systemu BMS oprogramowania umożliwiającego symulowanie systemów REGA, TOPAZ, ŁOWCZA, IRYS, przewidywanych do współpracy z systemem BMS (w zakresie funkcjonalnym przewidzianym do wykorzystania w systemie BMS). Przedstawiony w Ogłoszeniu materiał zawiera wstępne wymagania na SZWSB BMS, które na etapie prowadzenia analizy rynku definiowane są na pewnym poziomie ogólności, lub odnoszą się jedynie do parametrów kluczowych definiowanego systemu. Pełna specyfikacja techniczna systemu BMS zostanie opracowana i przedstawiona dopiero po przeprowadzeniu ww. badania rynku i ostatecznym zdefiniowaniu wymagań Zamawiającego w oparciu o potrzeby przyszłego użytkownika i możliwości ich zaspokojenia przez rynek producentów. W procesie pozyskania SZWSB BMS zakłada się kastomizację oprogramowania BMS w wersji producenckiej do wersji dostosowanej do konkretnego środowiska systemowego i operacyjnego, stąd na tym etapie nie ma potrzeby definiowania pełnej funkcjonalności oprogramowania na poszczególnych szczeblach dowodzenia. Oprogramowanie BMS powinno być jedynie podatne na ww. kastomizację i umożliwiać dostosowanie dostępnych funkcjonalności do poszczególnych szczebli dowodzenia oraz umożliwiać współpracę z innymi systemami za pomocą standardów i protokołów wymienionych Strona 2 z 9

4 podania odwołania do konkretnego m.in. w pkt dokumentu.. Zakłada się, ze obiekty systemu BMS będą musiały być przystosowane do przetwarzania informacji niejawnych do klauzuli TAJNE włącznie. 8. Czy przy tworzeniu propozycji dotyczącej Jako podwozia do zabudowy zostaną wykorzystane Systemu BMS należy założyć początkowe pojazdy KTO ROSOMAK w wersji bojowej ze istnienie jakiegoś (jeśli tak, to jakiego) standardowym wyposażeniem. Sprzęt przewidziany wyposażenia pojazdu KTO 8x8 ROSOMAK, jako dokompletowanie ww. pojazdów został czy też należy przyjąć, że pojazd jest takiego wskazany w tabeli nr I Wymagań ogólnych na wyposażenia pozbawiony? System Zarządzania Walką Szczebla Batalionu BMS. 9. Czy projektowany system ma przetwarzać Na wozie system BMS powinien przetwarzać informacje niejawne, jeżeli tak to o jakiej informacje niejawne do klauzuli TAJNE. klauzuli? Prosimy o podanie, czy wymagania W relacji wóz-żołnierz z wykorzystaniem radiostacji bezpieczeństwa dotyczą całości systemu i osobistej system BMS powinien umożliwiać transmisji przez wszystkie środki radiowe, przesyłanie informacji o klauzuli ZASTRZEZONE. tzn. również przez Szerokopasmowe Telefony bezprzewodowe lp przewiduje się Radiostacje Osobiste i Telefony wykorzystywać w strefie RED w miejscach Bezprzewodowe lp. chronionych np. SD (tzn. nie wymagane są dedykowane urządzenia utajniające). 10. Jaki jest planowany skład zespołów Patrz wyjaśnienia do pytań Lp. 7. funkcyjnych w wozach dowodzenia na poszczególnych szczeblach dowodzenia. 11. Czy wszystkie urządzenia zastosowane w Tak. Ze względu na przewidywane wykorzystanie systemie mają spełniać grupę NI 1 dla (zabudowa w KTO ROSOMAK) podzespoły elementów pokładowych lub N14 dla systemu BMS montowane wewnątrz i na zewnątrz systemów wynośnych oraz spehiiać normy wozów powinny spełniać wymagania norm NO-06- odno-06-ai01 do 108 oraz A200. AlOl do 108 dla grup N.11-O-II-A oraz dodatkowo N. I 4-O-II-A dla urządzeń wynośnych. 12. SZWSB BMS zgodnie z wymaganiami Ukompletowanie wskazane w tabeli nr I Wymagań powinien funkcjonować od poziomu dowódcy ogólnych na System Zarządzania Walką Szczebla drużyny poprzez wozy bojowe szczebla Batalionu BMS ma jedynie charakter poglądowy. drużyny, plutonu, kompanii, pododdziałów Poszczególne wersje wozów będą posiadały zabezpieczenia i wsparcia do batalionu wyposażenie dostosowane do danego szczebla (równorzędnego) włącznie. Prosimy o dowodzenia. określenie czy jego elementy określone w Tabeli nr I Ukompletowanie SZWSB BMS są jednorodne dla wszystkich ww. szczebli dowodzenia. 13. RFI nie rozróżnią funkcjonalności Patrz wyjaśnienia do pytań Lp. 7. oprogramowania na różnych szczeblach dowodzen ja (batalion, kompania, pluton, drużyna). Czy w związku z tym należy założyć, że jest ono takie samo we wszystkich wymienionych przypadkach? Odnosi się to w szczególności do kwestii wymiany informacji w oparciu o:. model bazy danych C2IEDM;. MIP DEM 2.0 i MIP DEM 3.0;. MIPMEM;. NFFI IPI, NFFI IP2 i SIP3;. ADatP-3; Strona 3 z 9

5 depesze typu J z zastosowaniem protokołu SREP-C. 14. Które szczeble dowodzenia (batalion, Patrz wyjaśnienia do pytań Lp. 7. kompania, pluton, drużyna) powinny być Protokoły zapewniające interoperacyjność wyposażone w z interfejsy zapewniające wojskami sojuszniczymi powinny interoperacyjność być z wojskami sojuszniczymi? zaimplementowane w oprogramowaniu systemu BMS z możliwością ich aktywowanial dezaktywowania w zależności od potrzeb. Pododdziały/pojazdy nawet najniższego szczebla mogą działać samodzielnie więc powinny także posiadać taką zdolność. Głównym interfejsem fizycznym będzie LAN, ewentualnie szerokopasmowe środki radiowe lp. 15. Czy przewiduje się współpracę BMS z ZSyD Współpracę z otoczeniem systemowym, w tym z SZAFRAN ZT, jako systemem szczebla systemem SZAFRAN-ZT przewiduje się wyższego oraz za pomocąjakich protokołów? w oparciu o protokoły i standardy wymienione w pkt Jaki jest zakres współpracy z systemami Współpraca z systemami zewnętrznymi będzie innych rodzajów wojsk i służb, np.: wojsk realizowana w oparciu o standardy pancernych, OPL, WRiA czy OPCI-IEM? interoperacyjności wymienione w pkt Jakie protokoły powinny być użyte do współpracy z w/w systemami? Jakie systemy OPL, WRiA oraz OPCHEM są przewidziane do współpracy z systemem BMS? 17. Zakres wymagań RFI kończy się na poziomie Współpracę z systemami niższego szczebla dowódcy drużyny. Brak jest wymagań przewiduje się w oparciu o interfejs dla spieszonego dotyczących współpracy ze spieszona żołnierza (STANAG 4677). drużyną (np. z systemem TYTAN). 18. Jeżeli oprogramowanie powinno działać w Zamiarem Zamawiającego jest dysponowanie oparciu o model danych JC3IEDM i oprogramowaniem BMS zrealizowanym w oparciu o C2IEDM, to czy istnieje konieczność model JC3IEDM, umożliwiającym wymianę danych zapewnienia wymiany pełnego zakresu w pełnym zakresie informacyjnym ww. modelu. informacyjnego wymienionych modeli? Czy Dodatkowo, w celu zapewnienia współpracy z Zamawiający określi zakres danych systemami bazodanowymi funkcjonującymi w wymienianych na poszczególnych szczeblach oparciu o model C2IEDM konieczne jest dowodzenia? dysponowanie przez oprogramowanie BMS interfejsem (gateway em) pośredniczącym. Zakres danych wymienianych na poszczególnych szczeblach dowodzenia będzie doprecyzowany na późniejszym etapie. 19. Prosimy o podanie, czy Zamawiający Określenie potrzeb w zakresie wsparcia dla sprzętu oczekuje sprzętu firmy CISCO, dlatego, że w CISCO wynika z potrzeby unifikacji i zapewnienia wymaganiach na integrator lp podaje kompatybilności z rozwiązaniami już protokoły zamknięte (firmowe) CISCO eksploatowanym w SZ RP. Celem tego pytania jest (CISCO Call Manager Express, EGP, EIGRP, pozyskanie informacji dotyczącej dostępu i zdolności HELLO). Powyższe ma cechy preferowania do zastosowania przez poszczególnych wykonawców tylko jednego producenta, ogranicza przedmiotowej technologii. Proszę o udzielenie konkurencję oraz stanowi ryzyko uzależnienia odpowiedzi: tak/nie, a w przypadku odpowiedzi się od pojedynczego dostawcy. Prosimy o negatywnej ewentualne wskazanie innych podanie, czy Zamawiający dopuszcza stosowanych przez firmę rozwiązań równoważnych. rozwiązania inne niż firmy CISCO. 20. Występują niespójności co do ilości Ukompletowanie wskazane w tabeli nr 1 Wymagań wyposażenia pomiędzy tab. I z załącznika 1 ogólnych na System Zarządzania Walką Szczebla Strona 4 z 9

6 (definiującą ukompletowanie pojedynczego Batalionu BMS ma jedynie charakter poglądowy. pojazdu), a tabelą z załącznika 2, będącą Poszczególne wersje wozów będą posiadały formularzem analizy kosztów i grupującą wyposażenie dostosowane do danego szczebla ilość wybranego wyposażenia dla całego dowodzenia. systemu. Ilości wyposażenia z tab. z załącznika 2 nie są prostą wielokrotnością odpowiadających ilości z tab. 1, co sugeruje, że docelowo wozy będą się w zasadniczy sposób różnily zainstalowanym wyposażeniem (co nie jest wyspecyfikowane w wymaganiach). j7 Liczba zabudowanych pojazdów ROSOMAK Pozycje i ilości głównych składników określona jest w tabeli z załącznika 2, jako kosztotwórczych zostaly wymienione w tabeli nr Rozbieżność na poziomie ok. 20% Do wyliczeń kosztów związanych z zabudową KTO może stanowić istotny problem przy proponuje się przyjąć ilość pojazdów równą 60, lub szacowaniu kosztów systemu. Może również przedstawić wyliczenia wariantowe. wplywać na kwestie związane z efektywnością komunikacji (radiowej) pomiędzy składowymi systemu. 22. Dokument wymienia zapotrzebowanie na Przewidywaną docelową klauzulą przetwarzanych urządzenie kryptograficzne, nie określa informacji niejawnych jest klauzula TAJNE. Typ jednak do jakiej klauzuli niejawności będę urządzeń kryptograficznych zostanie wskazany w przetwarzane przez system dane. Brak takiej końcowej specyfikacji technicznej systemu BMS. informacji uniemożliwia precyzyjne Urządzenia te zostaną dostarczone Wykonawcy oszacowanie kosztów związanych z zamówienia przez Zamawiającego. certyfikacją systemu do przetwarzania informacji niejawnych (patrz uwaga do punktu w tabeli z załącznika 2). Prosimy o podanie typów i przeznaczenia wymienionych w p.6 urządzeń kryptograficznych oraz określenie kto dostarcza te urządzenia (Zamawiający czy Wykonawca). 23. Prosimy o podanie, czy Zamawiający Podstawową technologią powinna być technologia oczekuje stosowania jedynie technologii komercyjna VoIP. Technologia SCIP może być komercyjnej VoIP, czy też dopuszcza rozważana jako rozwiązanie dodatkowe. stosowanie technologii SCIP, która jest projektowana specjalnie do zastosowań militarnych. 24. Prosimy o podanie, czy Zamawiający Podstawową technologią w tym zakresie jest oczekuje w telefonie bezprzewodowym lp i technologia VoIP. W przypadku zastosowania terminalu pokładowym tylko technologii rozwiązań SdP klauzula przekazywanych informacji VoIP, czy też VoLP i SdP. W przypadku w układzie narodowym powinna zostać dostosowana stosowania technologii SdP prosimy o do klauzuli informacji przetwarzanej na wozie czyli określenie klauzuli przekazywanych do TAJNE włącznie, zjednoczesnym dostosowaniem wiadomości (w układzie narodowym) oraz zaproponowanych rozwiązań do zastosowań odpowiedź, czy wymagana będzie współpraca koalicyjnych. koalicyjna. Odpowiedź na powyższe pytania pozwoli określić wymagania na terminal i strukturę całego systemu. 25. Prosimy o określenie minimalnych Wstępne wymagania na radiostacje szerokopasmowe parametrów taktyczno-technicznych na dostępne są na stronie internetowej RJ elementy składowe SZWSB BMS, a w (www.iu.wp.mil.pl) w zakładce Ogłoszenia. Planowanym do użycia urządzeniem nawigacji Strona 5 Z 9

7 szczególności: inercyjnej jest system TALIN Nie przewiduje się pozyskania terminala pokładową satelitarnego radiostację przez szerokopasmową IP Wykonawcę, a jedynie przygotowanie miejsca pod szerokopasmową radiostację osobistą IP, zabudowę. Pozostałe urządzenia wymienione w terminal satelitarny, zapytaniu w celu sporządzenia kalkulacji kosztów - moduł WLAN (częstotliwość pracy i moc), wg propozycji firmy.. telefon bezprzewodowy IP, nawigacji inercyjnej (lub podanie jej typu). 26. Do jakich celów Zamawiający przewiduje Szerokopasmowe radiostacje lp mają być wykorzystanie szerokopasmowych radiostacji podstawowym medium transmisji danych dla sytemu IP, a do jakich telefonów bezprzewodowych BMS. Natomiast telefony bezprzewodowe lp mają lp. zapewnić łączność w relacji wóz-osoba funkcyjna w strefach RED tj. chronionych. 27. Na jakich szczeblach dowodzenia oraz do Nie przewiduje się pozyskania terminala jakich celów planowane jest zastosowanie satelitarnego przez Wykonawcę, a jedynie terminala satelitarnego? przygotowanie miejsca pod j ego instalację. 28. Prosimy o sprecyzowanie koncepcji systemu Oprogramowanie systemu BMS w wersji szkolnej symulacji oraz wymagań na laboratorium powinno posiadać możliwość symulowania szkolno symulacyjne dla systemu BMS. współpracy z systemami państw sojuszniczych na różnych a. Na których szczeblach, z szczeblach uwagi na dowodzenia fakt, iż pododdzialy/pojazdy powinna być symulowana nawet najniższego szczebla zdolność do mogą współpracy działać samodzielnie. z systemami państw sojuszniczych? Wymaganie 8.5 wiąże się z potrzebą pozyskania wiedzy b. Czy pod zapisami punktu o zdolności potencjalnego 8.5 wykonawcy z zał. zamówienia do przygotowania w wersji rozumiane jest stworzenie szkolnej symulatora systemu systemu BMS oprogramowania REGA, umożliwiającego TOPAZ, ŁOWCZA, symulowanie IRYS? systemów REGA, TOPAZ, ŁOWCZA, IRYS, przewidywanych do współpracy z systemem c. W jaki sposób symulować łączność na BMS (w zakresie funkcjonalnym przewidzianym do szczeblu BMS? wykorzystania w systemie BMS). d. Jaki system powinien być symulowany Sposób symulowania pracy środków łączności jako szczebel wyższy? powinien odzwierciedlać rzeczywiste warunki funkcjonowania batalionu pracującego o wszystkie rodzaje środków radiowych wykorzystywanych w systemie. System dowodzenia wyższego szczebla dla systemu BMS jest system SZFRAN ZT. 29. W jakim języku powinien funkcjonować Oprogramowanie systemu BMS powinno mieć interfejs graficzny oprogramowania? Czy interfejs użytkownika w języku polskim oraz Zamawiający przewiduje pracę w różnych angielskim z możliwością wyboru języka przez językach (jeżeli tak to wjakich)? użytkownika. 30. Zgodnie z wiedzą Konsorcjum informacje System BMS powinien posiadać zdolność tabelaryczne oraz binarne (zdjęcia, wykresy, przekazywania informacji z wykorzystaniem MIP schematy, itp.), które są wymagane PlansSOrders (w zakresie informacyjnym (załączniki do rozkazów) i wymieniane na wspieranym przez to rozwiązanie). Oczywiście tym szczeblu dowodzenia, nie są objęte system BMS powinien posiadać także dedykowany mechanizmem MIP Plans 8 Orders a protokół, który zapewni przekazywanie informacji w zatem nie podlegają wymianie za pomocą pełnym zakresie informacyjnym BMS (w tym mechanizmu MIP. Czy może być zdjęcia, wykresy, schematy itd.). wykorzystany w tym celu inny mechanizm? 31. W jakim celu system BMS ma posiadać Wymaganie jest podyktowane potrzebą zapewnienia translator pomiędzy modelami JC3IEDM oraz zdolności do samodzielnego funkcjonowania. C2IEDM skoro ma implementować protokoły Pododdziały/pojazdy nawet najniższego szczebla Strona 6 z 9

8 MIP obu bloków (B2 i B3)? Czy translacja mogą działać samodzielnie. modeli danych nie wykracza poza zadania Batalionu Zmechanizowanego? 32. Czy mechanizm translacji pomiędzy MIP Translacja/mapowanie informacji pomiędzy bazą Blok 2 i Blok 3 ma zapewnić translację C2IEDM oraz JC3IEDM powinna być realizowana w pełnego zakresu informacyjnego modeli pełnym zakresie informacji (tzn. wspólny zakres JC3IEDM oraz C2IEDM? informacyjny występujący w obydwu modelach). 33. Około 40% zakresu informacyjnego modelu Zamawiający jest świadomy stratności i JC3IEDM dotyczącego sytuacji operacyjno - ograniczonych możliwości mapowania informacji taktycznej nie posiada pokrycia w symbologii pomiędzy poszczególnymi standardami i akceptuje APP6A. W związku z tym wydawanie w takie ograniczenia. Pełny zakres informacyjny NVG informacji o sytuacji-operacyjno systemu BMS powinien być przenoszony przez taktycznej będzie bardzo ograniczone. Czy dedykowany protokół RRM. Zamawiający przewiduje stosowanie innych rozwiązań? 34. Według posiadanej przez Konsorcjum Specyfikacja mechanizmów MIP DEM jest dostępna wiedzy, STANAG 5525 definiuje jedynie na publicznej stronie programu MIP: model danych a nie Mechanizm Wymiany https:!/mipsite.isec.dnd.ca Danych MIP DEM 2.0 oraz DEM 3.0? W związku z tym prosimy o wskazanie dokumentu zawierającego specyfikację Mechanizmów Wymiany Danych DEM. 35. Według posiadanej przez Konsorcjum NFFI SERVICE INTEROPERABILITY PROFILE 3 wiedzy, STANAG 5527 nie zawiera (SIP3) TECHNICAL SPECIFICATIONS specyfikacji protokołu NFFI SIP3. Prosimy o (VERSION 1.1.5) oraz WP-EPW podanie edycji dokumentu, który zawiera (lub nowsze edycje tych dokumentów). specyfikację tego protokołu. 36. Dlaczego i do realizacji jakiego wymagania LDAP będzie wykorzystywany na potrzeby wymiany system BMS ma realizować protokół LDAP? i aktualizacji informacji zawartych Czy możliwe jest zastosowanie innego w Battlefield Directory zgodnie z porozumieniem standardu? STANAG 4644 (ratification draft) oraz ACP 133(D). 37. Dlaczego i w jakim celu wymagana jest Battlefield Directory (STANAG 4644) ma stanowić realizacja STANAG 4644? Czy możliwe jest bazę danych o strukturze oraz statusie użycie innego standardu? poszczególnych elementów systemu BMS oraz ugrupowania bojowego (użytkownicy, wozy, terminale itd.). Uaktualnianie informacji w BD powinno być realizowane z wykorzystaniem wszystkich dostępnych środków łączności, w tym systemów wąskopasmowych. Informacje dla systemów zewnętrznych powinny być udostępniane z wykorzystan jem protokołu LDAP. Głównym interfejsem fizycznym dla protokołu LDAP będzie LAN, ewentualnie szerokopasmowe środki radiowe P. 38. Do realizacji jakiego wymagania jest Odstępuje się od wykorzystania standardu SyG. niezbędne użycie standardu SVG w wersji 1.2? 39. Na podstawie jakiej architektury i sposobu Patrz wyjaśnienia do pytań Lp. 7. działania Batalionu Zmechanizowanego W przypadku posiadania innych mechanizmow wymagane jest przechowywanie informacji... zapewniających odpornosc na degradację systemu na kilku serwerach systemu BMS? Czy..... proszę i ich wskazanie. dopuszczalne jest stosowanie innych mechanizmów zapewniających odporność na Strona 7 z 9

9 degradację systemu? 40. Czy w systemie BMS mają być użyte aż trzy Poszczególne wersje mechanizmów MIP DEM (2.0, mechanizmy wymiany danych: MIP DEM 3.0, 3.1) nie są ze sobą kompatybilne, stąd 2.0, MIP DEM 3.0, MIP DEM 3.1? Czy nie wymaganie na implementację wersji 2.0 i 3.0 oraz jest to nadmiarowe jak na Batalion zapytanie o możliwość implementacji wersji 3.1. Zmechanizowany? Czy możliwe jest zastąpienie MIP DEM 3.0 przez MIP DEM 3.1? 41. Czy Zamawiający uwzględnia możliwość Celem zapytania jest pozyskanie informacji czy implementacji APP6C zamiast APP6B? systemy dostępne na rynku posiadąją możliwość zobrazowywania w standardzie APP-6(B). Proszę o udzielenie odpowiedzi: taklnie i ewentualne wskazanie możliwości implementacji standardu APP-6(C). 42. Czy przewiduje się współpracę systemu klasy Współpraca z systemami zewnętrznymi będzie BMS z systemami Sił Powietrznych, w realizowana w oparciu o zdefiniowane standardy szczególności z podsystemem kierowania interoperacyjności (w tym wypadku szczególnie lotnictwem działającym na potrzeby Wojsk STANAG 5516 JREAP-C). Lądowych (TZKOP)? 43. Czy chodzi o dostosowanie funkcjonalności Oprogramowanie BMS powinno umożliwiać danego stanowiska do potrzeb konkretnego dostosowanie dostępnych funkcjonalności do potrzeb operatora czy roli osoby funkcyjnej, która na poszczególnych szczebli dowodzenia i osób nim pracuje? Prosimy o doprecyzowanie funkcyjnych pracujących na danym szczeblu. Zapis zapisu pełnej funkcjonalności systemu pełna funkcjonalność systemu BMS oznacza, że BMS użytkownikowi udostępniony zostanie pełen zakres funkcji realizowanych przez przedmiotowe oprogramowanie. 44. Jakich sensorów dotyczy zapis w pkt. 3e? Wymaganie nr 3 ma charakter ogólny, definiujący przewidywany zakres wykorzystania systemu BMS. W pkt. 3e zapisano ogólne wymaganie dotyczące możliwości wykorzystania przez system BMS głównie sensorów znajdujących się na wyposażeniu KTO ROSOMAK. 45. Ad. 5.7, 5.8. Na jakich szczeblach systemu Patrz wyjaśnienia do pytań Lp. 7. BMS planowana jest niniejsza funkcjonalność? 46. Na jakich szczeblach Zamawiający Patrz wyjaśnienia do pytań Lp. 7. przewiduje wykorzystanie standardu SIP3? 47 W jakim zakresie powinna być dostępna dla Na tym etapie zakres regulacji parametrów, o których użytkownika możliwość regulacji mowa w wymaganiu 5.10 nie został jeszcze rozdzielczości oraz częstości wysyłania zdefiniowany. pozycji jednostki, jak również czasu aktualizacji danych na zobrazowaniu, po zmianie wartości w bazie danych? 48. Ad Z doświadczeń użycia komputerów Wyświetlacze systemu BMS powinny posiadać w tego typu zastosowaniach wynika, że z funkcje automatycznego dostosowania natężenia punktu widzenia operatora korzystniejszym jasności ekranu do zmieniającego się natężenia rozwiązaniem jest, aby to on, w sposób w oświetlenia zewnętrznego. Dopuszcza się dodatkowo pełni świadomy, decydował o poziomie funkcję ręcznej regulacji tego parametru przez natężenia jasności wyświetlacza. Prosimy o użytkownika. przeanalizowanie i potwierdzenie zasadności tego wymagania. Strona 8 z 9

10 Qualification oraz Battery Life Rating, które Narodowej, strona Wykonawca, Windows. Jaki parametr powinny spełniać własne posiadane rozwiązania o parametrach nie zestaw komputerowy stanowiska pracy gorszych niż wskazane w zapytaniu. oparciu o wbudowane zasilanie)? (np. podanie minimalnego czasu pracy w pracuj ące w oparciu o inny system operacyjny są ściśle związane z systemem operacyjnym na potrzeby niniejszej informacji, może przedstawić Strona 9 z 9 powinien spełniać wymagania zgodne z obowiązujące standardy sprzętu informatyki testem Mobile Mark 2007 Preformance oprogramowania i do stosowania w resorcie Obrony 49. Zestaw komputerowy stanowiska pracy Wymagania zostały przygotowane w oparciu o

AN ASSESSMENT OF APPLYING OF PERSONAL AND VEHICLE BROADBAND RADIOS IN TACTICAL NETWORKS

AN ASSESSMENT OF APPLYING OF PERSONAL AND VEHICLE BROADBAND RADIOS IN TACTICAL NETWORKS Journal of KONBiN 2(18)2011 ISSN 1895-8281 AN ASSESSMENT OF APPLYING OF PERSONAL AND VEHICLE BROADBAND RADIOS IN TACTICAL NETWORKS OCENA POTRZEB I MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA SZEROKOPASMOWYCH RADIOSTACJI

Bardziej szczegółowo

ITS. Opis Przedmiotu Zamówienia. INTELIGENTNY SYSTEM TRANSPORTU we Wrocławiu

ITS. Opis Przedmiotu Zamówienia. INTELIGENTNY SYSTEM TRANSPORTU we Wrocławiu ITS INTELIGENTNY SYSTEM TRANSPORTU we Wrocławiu Opis Przedmiotu Zamówienia Tekst uwzględniający odpowiedzi do pytań złożonych przez Wykonawców Uwzględnia odpowiedzi od nr 1 do 556 SPIS TREŚCI 1. OGÓLNY

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33 993200/370/IN- 34 /12 Warszawa, 2012.01.16 Informacja dla Wykonawców,

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ Nr sprawy:12 /2015 ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ PYTANIE I.1. Pkt. 3. ppkt. 1 SIWZ Czy Zamawiający uzna poniższe dokumenty za spełniające wymogi postawione na str.6 SIWZ, zaczynające się od słów:

Bardziej szczegółowo

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13 nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13 dotyczy: postępowania nr BZP.243.24.2013.ML prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/271/ IN- 662 /2015 Warszawa, dnia 24.08.2015r. Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX Częstochowa, dnia 03 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX (dotyczy: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW POLITECHNIKA WARSZAWSKA SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW Opracowanie: Centrum Informatyzacji Warszawa, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI 1. CELE STRATEGICZNE... 4 1.1. Cel 1 - w zakresie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 marca 2013 r. Poz. 78. DECYZJA Nr 72/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 25 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 25 marca 2013 r. Poz. 78. DECYZJA Nr 72/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 25 marca 2013 r. Departament Polityki Zbrojeniowej Warszawa, dnia 25 marca 2013 r. Poz. 78 DECYZJA Nr 72/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie pozyskiwania sprzętu wojskowego i usług dla Sił Zbrojnych

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: OR-IV.272.1.69.2012 Rzeszów, 15.01.2013 r.

Znak postępowania: OR-IV.272.1.69.2012 Rzeszów, 15.01.2013 r. Znak postępowania: OR-IV.272.1.69.2012 Rzeszów, 15.01.2013 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WARSZAWA NR 3(/2009) BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WYDZIAŁ CYBERNETYKI WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA ISSN 508-483 00-908

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 7 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu

Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 7 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu Gdańsk, dnia 27.11.2013 r. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-90, fax. 58-554-72-27 Adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Aktualna struktura typowych węzłów łączności stanowisk dowodzenia [3]

Rys. 1. Aktualna struktura typowych węzłów łączności stanowisk dowodzenia [3] Zintegrowany Węzeł Łączności (ZWŁ) dla operacji wojskowych i kryzysowych dr inż. Edmund Smakulski, dr inż. Marek Suchański, mgr inż. Krzysztof Strzelczyk, mgr inż. Krzysztof Zubel Wojskowy Instytut Łączności

Bardziej szczegółowo

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. Do wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ Do wykonawców, którym zamawiający przekazał SIWZ Do zamieszczenia na stronie internetowej WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Katowice, dnia 30.04.2013r. Zapytanie Ofertowe nr EII/02/2013 na WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Dotyczy: Projektu realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com.

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com. WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl REGON 290856791 NIP 959 116 49 32 Sąd Rejonowy w Kielcach X

Bardziej szczegółowo

Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel

Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel Zakład Sieci Z-2 Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel 02.30.002.7 Warszawa, grudzień 2007 2 Praca nr 02.30.002.7 Metody wspomagania

Bardziej szczegółowo

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław 450000-ILGW-253-12/12 Według rozdzielnika Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie, wykonanie/dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów. Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK. Wersja 1.02

Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów. Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK. Wersja 1.02 Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK Wersja 1.02 SPIS TREŚCI: 1METRYKA DOKUMENTU...9 2ASPEKT FORMALNY OPRACOWANIA...10 2.1PODSTAWA FORMALNA...

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Bydgoszcz, 13 lutego 2014 r. Zaproszenie do składania ofert [Zapytanie ofertowe nr 1/VERTICA/ 8.2 POIG/2014/OPROGRAMOWANIE] W związku z realizacją projektu nr UDA- POIG.08.02.00-04-023/13-00 pt. Budowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowa (budowa) i wdrożenie systemu medycznego z repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej, platformą e-usług oraz systemem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIE Internet dla mieszkańców Gminy Lesznowola INWESTOR Gmina Lesznowola FORMA DOKUMENTACJI Program funkcjonalno-użytkowy ZAKRES OPRACOWANIA Opis wymagań funkcjonalnych,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z wykonania projektu rozwojowego 0031/R/T00/2008/05

Sprawozdanie merytoryczne z wykonania projektu rozwojowego 0031/R/T00/2008/05 Sprawozdanie merytoryczne z wykonania projektu rozwojowego 0031/R/T00/2008/05 Opracowanie technologii programowania baz danych urządzeń ostrzegających o opromieniowaniu oraz wykorzystania urządzeń osłony

Bardziej szczegółowo