Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE Lublin, r. ZAMAWIAJĄCY: ICN Centrum Kompetencji Lublin, ul. Związkowa 4 tel./fax: (81) /(81) Postępowanie jest prowadzone w ramach projektu Otwórz się na IT współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw realizowanego w województwie lubelskim na podstawie umowy podpisanej z Województwem Lubelskim Zarządem Województwa Lubelskiego nr 581/POKL /12-00, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności zapisanej w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia r. Informujemy, iż niniejsze zapytanie ofertowe stanowi część z zapytań ogłaszanych przez Zamawiającego w ramach projektu. I. Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie szkolenia Szkolenia informatyczne dla 60 uczestników projektu Otwórz się na IT Rodzaj zamówienia: Usługi Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Usługi szkoleniowe Usługi szkolenia komputerowego Kursy komputerowe Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych: 4 oddzielne części Zamawiający nie będzie zawierał umowy ramowej Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonana zamówienia Część I SZKOLENIE Z ZAKRESU WIRTUALIZACJI Cel szkolenia: Celem szkolenia jest uzyskanie kompetencji i kwalifikacji z zakresu wirtualizacji przez 15 szkolenia. uczestników

2 Liczba godzin: 40 godz. lek. (1 godz.lek oznacza 45 minut) Zakres tematyczny: instalacja i konfiguracja specjalistycznego oprogramowania, tworzenie maszyn wirtualnych, monitorowanie zasobów, zarządzanie dostępem użytkowników, zarządzanie wysoką dostępnością i ochroną danych, zarz. środowiskiem wirtualnym. Wstępnie planuje się przeprowadzić poniższe szkolenie: VMware vsphere: Install, Configure, Manage [v5] Szkolenie powinno zakończyć się egzaminem VCP - VMware Certified Professional Zamawiający jednak zastrzega sobie prawo do nieznacznej zmiany co do zakresu szkolenia. Szczegółowa tematyka zajęć zostanie ustalona po wyborze Wykonawcy po przeprowadzeniu diagnozy potrzeb wśród uczestników projektu. Wykonawca jest zobowiązany najpóźniej w dniu podpisania umowy przedstawić szczegółowe programy zajęć w wersji papierowej i elektronicznej na Liczba osób: 15 (2 grupy 7 i 8 osobowa) Część II SZKOLENIE Z ZAKRESU WINDOWS SERVER Cele szkolenia: Celem szkolenia jest uzyskanie kompetencji i kwalifikacji z zakresu Windows Server przez 15 uczestników szkolenia. Liczba godzin: 40 godz. lek. (1 godz.lek oznacza 45 minut) Zakres tematyczny: wdrażanie, konfiguracja i zarządzanie usługą katalogową Active Directory implementacja obiektów i relacji zaufania polityki grupowe monitorowanie i utrzymywanie AD DS rozwiązywanie problemów z AD DS Wstępnie planuje się przeprowadzić poniższe szkolenie: MS Administering Windows Server 2012 MS-6425 Configuring and Troubleshooting Windows Server 2008 Active Directory Domain Services Zamawiający jednak zastrzega sobie prawo do nieznacznej zmiany co do zakresu szkolenia. Szczegółowa tematyka zajęć zostanie ustalona po wyborze Wykonawcy po przeprowadzeniu diagnozy potrzeb wśród uczestników projektu. Wykonawca jest zobowiązany najpóźniej w dniu podpisania umowy przedstawić szczegółowe programy zajęć w wersji papierowej i elektronicznej na Liczba osób: 15 (2 grupy 7 i 8 osobowa)

3 Część III SZKOLENIE Z ZAKRESU BAZ DANYCH Cel szkolenia: Celem szkolenia jest uzyskanie kompetencji i kwalifikacji z zakresu baz danych przez 15 szkolenia. uczestników Liczba godzin: 24 godz. lek. (1 godz.lek oznacza 45 minut) Zakres tematyczny: pisanie zapytań filtrowanie, grupowanie, modyfikacje i podsumowywanie danych praca z podzapytaniami, modele odtwarzania, role serwerowe i bazodanowe Liczba osób: 15 (2 grupy 7 i 8 osobowa) Wstępnie planuje się przeprowadzić poniższe szkolenie: MS-2778 Writing Queries Using Microsoft SQL Server 2008Transact-SQL (A) Zamawiający jednak zastrzega sobie prawo do nieznacznej zmiany co do zakresu szkolenia. Szczegółowa tematyka zajęć zostanie ustalona po wyborze Wykonawcy po przeprowadzeniu diagnozy potrzeb wśród uczestników projektu. Wykonawca jest zobowiązany najpóźniej w dniu podpisania umowy przedstawić szczegółowe programy zajęć w wersji papierowej i elektronicznej na Część IV SZKOLENIE Z ZAKRESU PROGAMOWANIA Cel szkolenia: Celem szkolenia jest uzyskanie kompetencji i kwalifikacji z zakresu programowania przez 15 uczestników szkolenia. Liczba godzin: 40 godz.lek. (1 godz.lek oznacza 45 minut) Zakres tematyczny: tworzenie aplikacji Web w Visual Studio 2010, tworzenie zaawansowanych aplikacji ASP.NET MVC i Web Forms za pomocą narzędzi i technologii.net Framework 4 tworzenia aplikacji w Visual Studio 2010 testowanie i rozwiązywanie problemów w zakresie tworzenia aplikacji Windows Liczba osób: 15 (2 grupy 7 i 8 osobowa) MS Developing Windows Applications with Microsoft Visual Studio 2010 MS Developing Web Applications with Microsoft Visual Studio 2010 Zamawiający jednak zastrzega sobie prawo do nieznacznej zmiany co do zakresu szkolenia. Szczegółowa tematyka zajęć zostanie ustalona po wyborze Wykonawcy po przeprowadzeniu diagnozy potrzeb wśród uczestników projektu. Wykonawca jest zobowiązany najpóźniej w dniu podpisania umowy przedstawić szczegółowe programy zajęć w wersji papierowej i elektronicznej na

4 Opis warunków przeprowadzenia szkolenia (dot. wszystkich części postępowania): Grupa docelowa: uczestnikami szkoleń będą pracownicy lubelskich przedsiębiorstw z branży informatycznej, w szczególności programiści, administratorzy baz danych, administratorzy sieci komputerowych, itp. Dokładne terminy szkoleń i szczegółowe harmonogramy zajęć dla poszczególnych grup zostaną ustalone po wyborze Wykonawcy po przeprowadzeniu diagnozy potrzeb wśród uczestników projektu. Zamawiający planuje przeprowadzić szkolenia według poniższego harmonogramu: Szkolenia w ramach części I - marzec-maj 2013 r. Szkolenia w ramach części II - maj-lipiec 2013 r. Szkolenia w ramach części III - maj-sierpień 2013 r. Szkolenia w ramach części IV - maj-sierpień 2013 r. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia wstępnego harmonogramu szkoleń do oferty. Wykonawca jest zobowiązany najpóźniej w dniu podpisania umowy przedstawić szczegółowe harmonogramy zajęć w wersji papierowej i elektronicznej na Tryb zajęć zostanie ustalone w terminie późniejszym, po diagnozie uczestników celem dostosowania do możliwości i warunków organizacyjnych przedsiębiorstw, z których uczestnicy będą delegowani. Zajęcia będą mogą odbywać się w dni robocze i/lub weekendy, w wymiarze 8 godz.lek. dziennie. Zajęcia będą mogły odbywać się w ciągu dnia lub w trybie popołudniowym Miejsce realizacji zamówienia: na terenie miasta Lublin w salach zapewnionych przez Wykonawcę Dopuszcza się przeprowadzenie egzaminu poza terenem miasta Lublin, wówczas musi on odbyć się w najbliżej oddalonym autoryzowanym ośrodku egzaminacyjnym. Koszty dojazdu uczestników pokrywa Wykonawca. II. Szczegółowe obowiązkowe wymagania wobec Wykonawcy (dot. wszystkich 1-4 części): 1. Wykonawca powinien przeprowadzić szkolenia posiadając stosowne uprawnienia określone wymogami obowiązującego prawa w zakresie kształcenia osób dorosłych oraz producentów oprogramowań, uwzględniając wymagania Zamawiającego. 2. Wykonawca powinien przedstawić szczegółowe programy zajęć najpóźniej w dniu podpisania umowy. 3. Wykonawca powinien prowadzić dokumentację szkoleniową zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie kształcenia osób dorosłych oraz wymaganiami Zamawiającego. 4. Wykonawca powinien opracować i przeprowadzić testy wiedzy i umiejętności uczestników projektu na początku oraz na zakończenie każdego szkolenia (2-krotnie). 5. Wykonawca powinien przeprowadzić ankiety ewaluacyjne według wzoru Zamawiającego, który otrzyma w dniu podpisania umowy. 6. Wykonawca powinien prowadzić dziennik zajęć edukacyjnych zawierający wymiar godzin i temat zajęć edukacyjnych. 7. Wykonawca powinien prowadzić imienne listy obecności sporządzone zgodnie z wzorem Zamawiającego wraz z dokumentami usprawiedliwiającymi nieobecność. Wykonawca przekaże oryginały powyższych dokumentów Zamawiającemu w dokumentacji rozliczeniowej na zakończenie każdego szkolenia. 8. Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczenia logotypów Unii Europejskiej i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz informacji o współfinansowaniu zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi, na wszystkich dokumentach związanych ze szkoleniem, m.in. na materiałach szkoleniowych, dydaktycznych, zaświadczeniach o ukończeniu kursu. Wykonawca zobowiązany jest również do oznaczenia pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.

5 9. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji dotyczącej szkolenia do dnia r. oraz jej udostępnienia zarówno dla Zamawiającego jak i innych uprawnionych podmiotów odpowiedzialnych za realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 10. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia Zamawiającemu oraz instytucjom nadzorującym kontroli dokumentacji szkolenia oraz przebiegu zajęć bez ograniczeń. 11. Wykonawca dostarczy pełną dokumentację każdego szkolenia do Biura Projektu w ciągu 7 dni po jego zakończeniu. 12. Wykonawca powinien zapewnić odpowiednio wykwalifikowaną kadrę trenerską. 13. Wykonawca powinien zapewnić każdemu uczestnikowi na własność nieodpłatnie materiały dydaktyczne opatrzone logotypami Unii Europejskiej i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz informacją o współfinansowaniu zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi (w tym jeden przykładowy komplet dla Zamawiającego, który należy dostarczyć do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy): Autoryzowany podręcznik 14. Szkolenie musi odbywać się na terenie miasta Lublin w salach, które zapewnia Wykonawca. Sala szkoleniowa powinna posiadać powierzchnię minimum 20 m2, gwarantując optymalne warunki prowadzenia zajęć dla grupy ok. 8-osobowej i posiadać zaplecze zgodnie z wymaganiami polskiego prawa tj. odpowiednie warunki sanitarne, bezpieczeństwa i jakościowe. Pomieszczenia muszą zapewniać możliwość swobodnego poruszania się uczestnikom z osobnymi miejscami dla każdego umożliwiającymi dokonywanie notatek (ławki lub stoliki, krzesła), z samodzielnymi stanowiskami komputerowymi wyposażonymi w odpowiednie legalne oprogramowania (adekwatnie do składanej części) z odpowiednim oświetleniem (dostęp światła dziennego oraz oświetlenie całodobowe), ogrzewaniem (ogrzewanie zapewnione przy spadku temperatury poniżej 8 stopni), wentylacją i akustyką zgodnie z przepisami. Sala powinna być wyposażona w tablicę suchościeralną lub flip-chart, komplet mazaków, papier, projektor multimedialny, ekran, inne pomoce dydaktyczne niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia zajęć. Sala musi posiadać stałe łącze do Internetu. 15. Wykonawca powinien zapewnić oddzielne pomieszczenie do spożywania posiłków i gorących napojów. Nie dopuszcza się spożywania posiłków w tym samym pomieszczeniu, gdzie odbywają się zajęcia. Jednak spożywanie posiłków musi odbywać się w tym samym budynku co szkolenia. 16. Wykonawca zapewnia catering dla uczestników projektu w każdym dniu odbywania się zajęć. Catering rozumie się jako lunch i serwis kawowy. Posiłki mogą być serwowane w naczyniach jednorazowych. Lunch oznacza ciepły posiłek w formie drugiego dania obiadowego +napój dla każdego uczestnika a) danie mięsne: ziemniaki lub zamiennie: makaron, ryż, kasza 200 g na osobę, mięso 150 g na osobę, surówka lub warzywa gotowane 150 g na osobę, b) danie bezmięsne: ziemniaki lub zamiennie: makaron, ryż, kasza 200 g na osobę, ryba 150 g na osobę, surówka 150 g na osobę, Serwis kawowy oznacza bufet kawowy dostępny w ciągu całego szkolenia dla każdego uczestnika kawa rozpuszczalna Jacobs/Tchibo (bądź równorzędnej kategorii jakościowej) herbata czarna Lipton/Tetley (bądź równorzędnej kategorii jakościowej) - 2 saszetki na osobę dziennie gorąca woda w termosach lub warowniku cukier w op. 5 g. 4 porcje na osobę dziennie mleczko do kawy 0,2 l na osobę dziennie woda mineralna gazowana i niegazowana w butelkach 0,5 l. 0,5 l. na osobę dziennie + kubeczki jednorazowe

6 ciastka suche 10 dkg. na osobę dziennie 17. Zamawiający ma prawo do oznakowania pomieszczenia m.in. rozwieszenia i naklejenia informacji o realizowanych szkoleniach oraz ich współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 18. Szkolenia mają charakter zamknięty tzn. Wykonawca nie może dołączać innych uczestników do grupy. 19. Szkolenia zakończą się egzaminem autoryzowanym, do którego zorganizowania zobowiązany jest Wykonawca, a jego wyniki zostaną przekazane Zamawiającemu wraz z dokumentacją rozliczeniową po zakończeniu szkolenia dla każdej z grup. Egzamin musi być przeprowadzony w autoryzowanym ośrodku egzaminacyjnym, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi. 20. Szkolenia powinny zakończyć się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu według wzoru z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2012 poz.186). Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu uczestnicy dodatkowo otrzymają autoryzowane certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia. Kserokopie wydanych zaświadczeń i certyfikatów Wykonawca przekazuje Zamawiającemu wraz z dokumentacją rozliczeniową po zakończeniu szkolenia dla każdej z grup. 21. W dniu podpisania umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy wzory list obecności, ankiet, kwestionariuszy, CV, deklaracji uczestnictwa w projekcie dla trenerów i innej wymaganej dokumentacji. 22. Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z organizacją i realizacją szkolenia, w szczególności zapewnienie wykwalifikowanej kadry, sal z pełnym wyposażeniem, materiałów dydaktycznych, cateringu, kosztów autoryzowanego egzaminu, zaświadczenia i autoryzowanego certyfikatu. W cenie szkolenia nie należy uwzględniać ubezpieczenia NNW i materiałów piśmienniczych (typu notatnik, długopis, teczka), ponieważ te koszty pokryje Zamawiający. III. Warunki udziału w postępowaniu: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki: posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym; 2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania ww. warunków: a) W odniesieniu do warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, za spełnienie warunku udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawcę, który wykaże, że posiada: status autoryzowanego partnera szkoleniowego na poziomie min. Microsoft Partner Gold Learning. - należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego posiadany status potwierdzony za zgodność z oryginałem i podpisaną przez osobę upoważnioną - (dot. 2-4 części postępowania) status autoryzowanego ośrodka szkoleniowego VMware na poziomie min. Training Center - należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającą posiadany status potwierdzoną za zgodność z oryginałem i podpisaną przez osobę upoważnioną - (dot. 1 części postępowania) aktualny (nie starszy niż 3 m-ce) odpis z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS (PKD z sekcji 85 Edukacja) - potwierdzony za zgodność z oryginałem i podpisany przez osobę upoważnioną b) W odniesieniu do warunku posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, za spełnienie warunku udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawcę, który wykaże, że: wykonał, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej trzy usługi szkoleniowe zlecone dla

7 grup minimum 8 osobowych każda z zakresu tożsamego co przedmiot zamówienia (adekwatnie do składanej części) z podaniem ich dat wykonania, odbiorców, ilości przeszkolonych osób wraz z referencjami potwierdzającymi, że te usługi szkoleniowe zostały wykonane należycie należy dołączyć wykaz szkoleń stanowiący załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego wraz z co najmniej trzema kopiami referencji potwierdzonych za zgodność z oryginałem i podpisanymi przez osobę upoważnioną c) W odniesieniu do warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, za spełnienie warunku udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawcę, który wykaże, że: w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym będzie dysponować: co najmniej 1 w pełni wyposażoną salą szkoleniową przystosowaną do prowadzenia zajęć dla 8 osobowej grupy na terenie miasta Lublin; co najmniej 1 pomieszczeniem do spożywania posiłków Wykonawca musi dysponować taką liczbą potencjału technicznego, aby zapewnić prawidłową oraz terminową realizację usługi szkoleniowej i zagwarantować jej wysoką jakość - należy dołączyć oświadczenie potwierdzające posiadanie potencjału technicznego wraz z pełnym wyposażeniem (załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego) w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, będzie dysponować osobami do prowadzenia szkolenia: co najmniej 2 certyfikowanymi instruktorami posiadającymi wysokie kwalifikacje (posiadającymi tytuł VMware Certified Instructor lub równorzędny) będącymi praktykami z branży IT, posiadającymi co najmniej 5-letnie doświadczenie w nauczaniu osób dorosłych - należy dołączyć wykaz osób zaangażowanych w realizację zamówienia wraz z CV, wykazem szkoleń i kserokopią posiadanego certyfikatu (załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego) dot. 1 części co najmniej 2 certyfikowanymi trenerami posiadającymi wysokie kwalifikacje (posiadającymi tytuł Microsoft Certified Trainer lub równorzędny), będącymi praktykami z branży IT, posiadającymi co najmniej 5-letnie doświadczenie w nauczaniu osób dorosłych - należy dołączyć wykaz osób zaangażowanych w realizację zamówienia wraz z CV, wykazem szkoleń i kserokopią posiadanego certyfikatu (załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego) - dot. 2-4 części d) Zamawiający nie może udzielić zamówienia Wykonawcom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu, co najmniej 10 % udziału lub akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli - należy dołączyć oświadczenie stanowiące załącznik 5 nr do Zapytania Ofertowego 3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą.

8 4. Wzór umowy określony został w załączniku nr 6 do Zapytania Ofertowego, której Wykonawca akceptuje treść oświadczeniem zawartym w treści Formularza ofertowego. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień wzoru umowy stanowi jeden z warunków ważności oferty. IV. Informacje ogólne: 1. Niniejsze zapytanie ofertowe wraz z formularzami jest dostępne na stronie internetowej projektu: 2. Zapytanie wysłano drogą elektroniczną do minimum trzech potencjalnych Wykonawców. 3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 5. Wynagrodzenie i warunki płatności określono we wzorze umowy. 6. Przygotowanie oferty: Na ofertę składają się następujące dokumenty: Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego) Wykaz co najmniej trzech usług szkoleniowych zleconych dla grup minimum 8 osobowych każda z zakresu tożsamego co przedmiot zamówienia z podaniem ich dat wykonania, odbiorców, ilości przeszkolonych osób wraz z trzema referencjami potwierdzającymi, że te usługi szkoleniowe zostały wykonane należycie (Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego) Oświadczenie potwierdzające posiadanie potencjału technicznego wraz z pełnym wyposażeniem (Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego) Wykaz osób zaangażowanych w realizację zamówienia wraz z CV, wykazem szkoleń i kserokopią posiadanego certyfikatu (załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego) Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego). Aktualny (nie starszy niż 3 m-ce) odpis z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS Wykonawcy Dokument potwierdzający status autoryzowanego ośrodka szkoleniowego Wykonawcy Wstępny harmonogram szkoleń 7. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 8. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 9. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie poinformowany przez Zamawiającego V. Informacje o trybie składania i otwarcia ofert: 1. Oferta wraz z kompletnymi załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim. 2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, posiadać datę sporządzenia oraz podpis Wykonawcy. Oferta musi być spięta w sposób trwały, uniemożliwiający przypadkowe zdekompletowanie. 3. Ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej. 4. Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej i opisanej według poniższego wzoru kopercie. Koperta powinna być opatrzona pieczęcią firmową. ICN Centrum Kompetencji, ul. Związkowa 4, Lublin Oferta na przeprowadzenie szkoleń Szkolenia informatyczne Nie otwierać przed r. do godz. 13:00.

9 5. Termin składania ofert wyznaczono na dzień r. do godz (wiążąca jest data wpływu Oferty do Biura Projektu). 6. Ofertę należy złożyć osobiście lub pocztą w Biurze Projektu: ul. Związkowa 4, Lublin 7. Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Projektu w dniu r. o godz O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie drogą elektroniczną lub faxem lub telefonicznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. 9. Osoba do kontaktu: Anna Jarzębska koordynator projektu 10. Wszelkie pytania związanie z niniejszym zamówieniem należy kierować w formie pisemnej na adres e- mail: lub tel lub fax (w dni robocze w godz ) VI. Tryb i zasady wyboru najkorzystniejszej oferty: 1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja projektowa. 2. Oferty oceniane będą w II etapach: I etap: badanie i ocena w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu W I etapie Zamawiający będzie badał czy oceniana oferta spełnia/nie spełnia warunków udziału w postępowaniu. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane w ocenie merytorycznej. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonych dokumentów. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie stosownych wyjaśnień lub dokumentów skutkuje odrzuceniem oferty. II etap: ocena merytoryczna według kryteriów określonych poniżej. W II etapie rozpatrywane będą oferty nie podlegające odrzuceniu. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria przypisując im odpowiednio wagi procentowe: Kryterium I cena oferty brutto - 75%. Kryterium II doświadczenie Wykonawcy - 15% Kryterium III posiadanie certyfikatu jakości usług 10% KRYTERIUM I W kryterium I cena oferty brutto ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: oferta z najniższą ceną ofertową brutto wartość punktowa oferty = x 100 x 75% cena ofertowa brutto oferty ocenianej Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 75 pkt. KRYTERIUM II W kryterium II doświadczenie Wykonawcy ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: liczba punktów za podaną liczbę zrealizowanych szkoleń wartość punktowa oferty = x 100 x 15% maksymalna liczba punktów za zrealizowane szkolenia Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 15 pkt.

10 Punkty w tym kryterium zostaną przyznane w następujący sposób: 3 zrealizowane szkolenia z tożsamego zakresu warunek minimalny 4-8 zrealizowanych szkoleń z tożsamego zakresu 5 pkt 9-13 zrealizowanych szkoleń z tożsamego zakresu - 10 pkt powyżej 13 zrealizowanych szkoleń z tożsamego zakresu 15 pkt KRYTERIUM III W kryterium III posiadanie certyfikatu jakości usług ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: liczba punktów badanej oferty wartość punktowa oferty = x 100 x 10% maksymalna liczba punktów Punkty w tym kryterium zostaną przyznane w następujący sposób: posiadanie certyfikatu jakości usług ISO pkt brak certyfikatu 0 pkt. Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 10 pkt. Łączna ilość punktów = ilość punktów zdobytych w kryterium I + ilość punktów zdobytych w kryterium II + ilość punktów zdobytych w kryterium III. Maksymalna ilość punktów do zdobycia 100. Postępowanie wygrywa oferta najkorzystniejsza - ta, która uzyska największą łączną ilość punktów. 3. W przypadku gdy wybrana najkorzystniejsza z ofert przewyższy kwotę przeznaczoną w budżecie projektu na realizację usługi, Zamawiający może zaprosić Wykonawcę do negocjacji ceny. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru kolejnej najlepszej oferty w przypadku rezygnacji z podpisania umowy przez Wykonawcę, który został wybrany. Z chwilą złożenia oferty, Wykonawca zobowiązany jest nie ujawniać publicznie ani osobom trzecim, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, faktu złożenia oferty, prowadzenia i zakończenia negocjacji. VII. Unieważnienie postępowania: Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, w przypadku wystąpienia następujących okoliczności: W postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta W postępowaniu wpłynęły wadliwe oferty i nie można usunąć ich formalno-prawnych wad. Cena oferty podana przez Wykonawcę przekracza kwotę przeznaczoną na realizację usługi. W toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy z Wykonawcą. VIII. Wykaz załączników: 1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 2. Załącznik nr 2 - Wykaz co najmniej trzech usług szkoleniowych zleconych dla grup minimum 8 osobowych każda z zakresu tożsamego co przedmiot zamówienia z podaniem ich dat wykonania, odbiorców, ilości przeszkolonych osób wraz z 3 referencjami potwierdzającymi, że te usługi szkoleniowe zostały wykonane należycie

11 3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie potwierdzające posiadanie potencjału technicznego wraz z pełnym wyposażeniem 4. Załącznik nr 4 - Wykaz osób zaangażowanych w realizację zamówienia wraz z CV, wykazem szkoleń i kserokopią posiadanego certyfikatu 5. Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym 6. Załącznik nr 6 - Wzór umowy Anna Jarzębska Koordynator projektu.. Podpis osoby upoważnionej przez Zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ I/LUB WYNAJMU SALI SZKOLENIOWEJ NA POTRZEBY PROJEKTU PN. ZIELONA PRODUKCJA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Strona1 Lublin, 1 sierpnia 2014 r. Zapytanie ofertowe nr 12/2014 dotyczące świadczenia usługi zapewnienia sal szkoleniowych, wyżywienia oraz noclegów na szkolenie stacjonarne w ramach projektu pt. Dobre

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo,

Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Fundacja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/K/PPP/UPD

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/K/PPP/UPD ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/K/PPP/UPD z dnia 14.02.2014 r. dotyczące wykonania zamówienia w postaci przeprowadzenia kursu na potrzeby realizacji projektu pt.: Update - aktualizacja kwalifikacji podkarpackich

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA 1 Katowice, 10 maja 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu nr WND-POKL.08.01.01-24-146/12

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO: KURS FLORYSTYCZNY

NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO: KURS FLORYSTYCZNY ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 05/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń branżowych informatycznych w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 03/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu zarządzania projektami w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje ogólne: BAZUS

Bardziej szczegółowo

Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 11/ZO/SMIGMAG/RESTARTII/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE

Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 11/ZO/SMIGMAG/RESTARTII/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 11/ZO/SMIGMAG/RESTARTII/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: Warszawa, dn. 4 grudnia 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: CERTYFIKOWANY AUDYTOR II EDYCJA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Strona1 Zapytanie ofertowe Kurs/szkolenie - Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bydgoszcz, dnia 13 listopada 2013 roku Strona2 UŻYTE W ZAPYTANIU OFERTOWYM TERMINY Zamawiający - CIECH

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 19.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie technik audytowania. Dokumentacja systemu zarządzania jakością ISO 9001.

Doskonalenie technik audytowania. Dokumentacja systemu zarządzania jakością ISO 9001. 08 / POKL / 2014 POSTĘPOWANIE NR 08 / POKL / 2014 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA zgodnie z zasadą konkurencyjności Bydgoszcz, dnia 18.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE zatrudnienie trenera / trenerki na przygotowanie

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące:

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące: Rzeszów, dn.18.03.2015r. Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące: Wykonania usługi szkoleniowej w ramach projektu: Proekologiczne rozwiązania w budownictwie.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r. Projektodawca: Centrum Edukacji Sp. z o.o. Al. F. Kobylińskiego 25 09-400 Płock Data 06 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r. W związku z realizacją projektu pt. Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Toruń, dnia 19 sierpnia 2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Toruń, dnia 19 sierpnia 2014r. Toruń, dnia 19 sierpnia 2014r. Zamawiający: Lech Consulting Sp. z o.o. ul. Podmurna 65/1 87-100 Toruń NIP 9562294052 REGON 341044677 Tel. (56) 622 63 38 www.lc.net.pl balik@lc.net.pl ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych w Projekcie Akademia Rozwoju Volkswagen Bank Polska S.A. współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014

Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014 Zamawiający Elwira Bowers PERFEKTA Ul. Folwarczna 29d/63, 61-064 Poznań NIP:7822012949,REGON: 300137155 Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014 Poznań, dnia 19.11.2014 r. W związku z realizacja projektu Akcja

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowanie innowacyjnej organizacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Budowanie innowacyjnej organizacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/EIPB/BIO/2013 z dnia 11.02.2013r. odnoszące się do WYNAJMU SAL KONFERENCYJNYCH ORAZ ZAPEWNIENIA WYŻYWIENIA DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ w ramach projektu Budowanie innowacyjnej organizacji

Bardziej szczegółowo

OGŁASZA NABÓR OFERT NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ i ZAKUPU MIEJSC NA SZKOLENIACH

OGŁASZA NABÓR OFERT NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ i ZAKUPU MIEJSC NA SZKOLENIACH Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 40/5.2.1/2014 z dnia 21.10.2014. OGŁASZA NABÓR OFERT NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ i ZAKUPU MIEJSC NA SZKOLENIACH w ramach realizacji projektu pt. Innowacyjny Samorząd Pomorza

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dnia 16.01.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru firmy szkoleniowej, która zorganizuje i przeprowadzi szkolenie pt. Ryby, przetwórstwo rybne problemy jakościowe dla pracowników firmy FRoSTA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZMIANĄ KLUCZEM DO ADAPTACYJNOŚCI PRACOWNIKÓW POLSKICH

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 11/ZS/358/14 z dnia 10.02.2015r.

Zapytanie ofertowe nr 11/ZS/358/14 z dnia 10.02.2015r. Zapytanie ofertowe nr 11/ZS/358/14 z dnia 10.02.2015r. (dotyczy usług w zakresie wynajmu nieruchomości innej niż mieszkanie, usługi cateringowej oraz hotelowej) Centrum Rozwoju Energetyki Sp. z o.o. stosując

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/02 na przeprowadzenie kursu: Profesjonalna/y Hostessa/Host

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/02 na przeprowadzenie kursu: Profesjonalna/y Hostessa/Host ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/02 na przeprowadzenie kursu: Profesjonalna/y Hostessa/Host Kielce, 18.02.2014 r. w ramach Projektu Targi przyszłością regionu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo