Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE Lublin, dnia r. Dotyczy projektu Akademia Projektowania nowe możliwości dla lubelskich specjalistów współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw realizowanego w województwie lubelskim na podstawie umowy podpisanej z Województwem Lubelskim Zarządem Województwa Lubelskiego nr 510/POKL /11-00, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności zapisanej w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia r. Informujemy, iż niniejsze zapytanie ofertowe stanowi część z zapytań ogłaszanych przez Zamawiającego w ramach projektu. I. Zamawiający: ICN Centrum Kompetencji, ul. Związkowa 4, Lublin, tel./fax: (81) /(81) , II. Przedmiot zamówienia: 1. Rodzaj zamówienia: Usługi 2. Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych dla 110 uczestników i uczestniczek Projektu Akademia Projektowania nowe możliwości dla lubelskich specjalistów 3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Usługi szkoleniowe Usługi szkolenia komputerowego Kursy komputerowe 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: 3 oddzielnych części 5. Zamawiający nie będzie zawierał umowy ramowej. 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych. 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 8. Termin wykonania zamówienia: maj 2012 r. listopad 2012 r. Dokładne terminy szkoleń zostaną ustalone po wyborze Wykonawcy. 9. Miejsce realizacji zamówienia: na terenie województwa lubelskiego 10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonana zamówienia. Niniejsze zamówienie składa się z trzech oddzielnych części: I CZĘŚĆ Szkolenie Norma Pro II CZĘŚĆ Szkolenie AutoCad III CZĘŚĆ Szkolenie Prince2 Foundation 1

2 I CZĘŚĆ Szkolenie Norma Pro Przedmiotem zamówienia w ramach tej części zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia z zakresu kosztorysowania w programie Norma Pro dla 40 uczestników i uczestniczek Projektu Akademia Projektowania nowe możliwości dla lubelskich specjalistów. Szkolenie musi zostać przeprowadzone według wytycznych zawartych w: Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z dnia 27 lutego 2006 r.), Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004r.), Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r), Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 13 listopada 2008r.). Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników szkolenia praktycznych umiejętności i kwalifikacji z zakresu obsługi programu Norma Pro, tj. tworzenia i sprawdzania kosztorysów oraz posługiwania się bazą katalogów zamieszczoną w programie, a także uzyskaniem świadectwa Certyfikowany Użytkownik Programu Norma, wydanego przez akredytowaną jednostkę. Liczba osób: 40 (4 grupy szkoleniowe po 10 osób) W szkoleniu będą uczestniczyć osoby nie posiadające kwalifikacji z zakresu obsługi programu Norma Pro. Termin realizacji: maj 2012 r. - lipiec 2012 r. I i II grupa maj czerwiec III i IV grupa czerwiec lipiec Szczegółowe wymagania dotyczące czasu realizacji kursu zostaną przedstawione przez Zamawiającego podmiotowi, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę. Szczegółowe terminy realizacji kursu zostaną uzgodnione z Wykonawcą i zapisane w umowie. Jednocześnie Zamawiający zastrzega możliwość realizacji dwóch grup jednocześnie w tym samym terminie. Wymiar czasowy: kurs powinien obejmować 30 godzin. Określenie godzina oznacza godzinę dydaktyczną 45 minut. Odpowiednio szczegółowy program i harmonogram realizacji kursu wymaga akceptacji Zamawiającego. Zajęcia muszą być prowadzone na terenie województwa lubelskiego przez wykładowców/trenerów posiadających uprawnienia do prowadzenia szkoleń z zakresu kosztorysowania w programie Norma Pro. Uprawnienia muszą być potwierdzone odpowiednimi certyfikatami/dyplomami. 2

3 Szkolenie powinno zakończyć się zorganizowaniem w ostatnim dniu szkolenia egzaminem przed akredytowaną komisją egzaminacyjną i wydaniem świadectwa Certyfikowany Użytkownik Programu Norma. II CZĘŚĆ Szkolenie AutoCad Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi programu AutoCAD dla 40 uczestników i uczestniczek Projektu Akademia Projektowania nowe możliwości dla lubelskich specjalistów. Szkolenie musi zostać przeprowadzone według wytycznych zawartych w: Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z dnia 27 lutego 2006 r.), Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników i uczestniczki szkolenia praktycznych umiejętności i kompetencji z zakresu obsługi programu AutoCAD (tj. wykonywania dokumentacji projektowej z poziomem kontroli, tworzenia i modyfikowania geometrii dwuwymiarowej, tworzenia obrazów rastrowych, wymiarowania w przestrzeni modelu i papieru, generowania rysunków dwuwymiarowych z obiektów bryłowych, modelowania przestrzennego 3D itp.) oraz zdobycie Certyfikatu Autodesk wydanego przez Autoryzowane Centrum Certyfikacyjne. Liczba osób: 40 (4 grupy szkoleniowe po 10 osób) W szkoleniu będą uczestniczyć osoby nie posiadające kwalifikacji z zakresu obsługi programu AutoCAD. Termin realizacji: lipiec 2012 r. listopad 2012 r. I i II grupa lipiec październik III i IV grupa wrzesień - listopad Szczegółowe wymagania dotyczące czasu realizacji kursu zostaną przedstawione przez Zamawiającego podmiotowi, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę. Szczegółowe terminy realizacji kursu zostaną uzgodnione z Wykonawcą i zapisane w umowie. Jednocześnie Zamawiający zastrzega możliwość realizacji dwóch grup jednocześnie w tym samym terminie. Wymiar czasowy: kurs powinien obejmować 100 godzin. Określenie godzina oznacza godzinę dydaktyczną 45 minut. Program kursu powinien obejmować 3 moduły zaawansowania: a) Podstawowe zasady projektowania. b) Zaawansowane projektowanie 2D. c) Projektowanie przestrzenne 3D. Odpowiednio szczegółowy program i harmonogram realizacji kursu wymaga akceptacji Zamawiającego. Zajęcia muszą być prowadzone na terenie województwa lubelskiego przez wykładowców/trenerów posiadających uprawnienia do prowadzenia szkoleń z zakresu obsługi programu AutoCad. Uprawnienia muszą być potwierdzone odpowiednimi certyfikatami/dyplomami. 3

4 Szkolenie powinno zakończyć się zorganizowaniem w ostatnim dniu szkolenia egzaminu w Autoryzowanym Centrum Certyfikacyjnym i wydaniem Certyfikatu Autodesk. III CZĘŚĆ Prince2 Foundation Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia z zakresu zarządzania projektami metodą Prince2 poziom Foundation dla 30 uczestników i uczestniczek Projektu Akademia Projektowania nowe możliwości dla lubelskich specjalistów. Szkolenie musi zostać przeprowadzone według wytycznych zawartych w: Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z dnia 27 lutego 2006 r.), Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników szkolenia wiedzy oraz praktycznych umiejętności i kompetencji z zakresu zarządzania projektami zgodnie z metodyką Prince2 Foundation oraz zdobycie Certyfikatu Prince2 Foundation wydanego przez APM Group za pośrednictwem Akredytowanej Organizacji Szkoleniowej (ATO - Accredited Training Organization). Liczba osób: 30 (3 grupy szkoleniowe po 10 osób ) W szkoleniu będą uczestniczyć osoby nie posiadające kwalifikacji z zakresu zarządzania projektami metodą Prince2 Foundation, stanowiące kadrę zarządzającą w przedsiębiorstwach. Termin realizacji: listopad 2012 r. Szczegółowe wymagania dotyczące czasu realizacji kursu zostaną przedstawione przez Zamawiającego podmiotowi, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę. Szczegółowe terminy realizacji kursu zostaną uzgodnione z Wykonawcą i zapisane w umowie. Jednocześnie Zamawiający zastrzega możliwość realizacji dwóch grup jednocześnie w tym samym terminie. Wymiar czasowy: kurs powinien obejmować 24 godziny. Określenie godzina oznacza godzinę dydaktyczną 45 minut. Program kursu powinien obejmować następujące zagadnienia: a) Komunikacja w projekcie; b) Cechy metodyki Prince2; c) Definicje wymagań jakościowych i funkcjonalnych; d) Nadzór projektu; e) Wsparcie projektu; f) Planowanie oparte na produktach; g) Diagram Następstwa Produktów. Program kursu musi być zgodny z sylabusem przyjętym przez APM Group w zakresie Prince2 Foundation. Odpowiednio szczegółowy program i harmonogram realizacji kursu wymaga akceptacji Zamawiającego. Zajęcia muszą być prowadzone na terenie województwa lubelskiego przez akredytowanych 4

5 wykładowców/trenerów posiadających uprawnienia do prowadzenia szkoleń z zakresu zarządzania projektami metodą Prince2. Uprawnienia muszą być potwierdzone odpowiednimi certyfikatami/dyplomami. Szkolenie powinno zakończyć się zorganizowaniem egzaminu w terminie późniejszym (maksymalnie 2 tygodnie po zakończeniu szkolenia) egzaminu i wydaniem Certyfikatu Prince2 Foundation. III. Szczegółowe obowiązkowe wymagania wobec Wykonawcy (dotyczy wszystkich trzech części zamówienia): 1. Wykonawca powinien przeprowadzić szkolenie według wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z dnia 27 lutego 2006 r.), 2. Wykonawca powinien przeprowadzić szkolenie według obowiązujących tematycznych przepisów, na podstawie posiadanych akredytacji i uprawnień. 3. Wykonawca przedstawi do oferty program szkolenia oraz wstępną propozycję harmonogramu zajęć. 4. Wykonawca zapewni i zainstaluje odpowiednie oryginalne oprogramowanie komputerowe na czas trwania szkolenia dla każdego uczestnika i uczestniczki (samodzielne stanowiska komputerowe). Sale szkoleniowe ze sprzętem komputerowym zapewni Zamawiający (dotyczy I i II części zamówienia) 5. Wykonawca powinien opracować i przeprowadzić testy wiedzy uczestników projektu na początku, w trakcie oraz na zakończenie szkolenia (trzykrotnie). 6. Wykonawca powinien przeprowadzić ankiety ewaluacyjne według wzoru Zamawiającego. 7. Wykonawca powinien opracować i sporządzić kartę obserwacji trenerów. 8. Wykonawca powinien prowadzić dziennik zajęć edukacyjnych zawierający wymiar godzin i temat zajęć edukacyjnych. 9. Wykonawca powinien prowadzić imienne listy obecności sporządzone zgodnie z wzorem Zamawiającego wraz z dokumentami usprawiedliwiającymi nieobecność. Wykonawca przekaże kserokopie powyższych dokumentów Zamawiającemu w dokumentacji rozliczeniowej na zakończenie szkolenia. 10. Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczenia logotypów Unii Europejskiej i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz informacji o współfinansowaniu zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi, na wszystkich dokumentach związanych ze szkoleniem, m.in. na materiałach szkoleniowych, dydaktycznych, zaświadczeniach o ukończeniu kursu. Wykonawca zobowiązany jest również do oznaczenia pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia. 11. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji dotyczącej szkolenia do dnia r. oraz jej udostępnienia zarówno dla Zamawiającego jak i innych uprawnionych podmiotów odpowiedzialnych za realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 12. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia Zamawiającemu oraz instytucjom nadzorującym kontroli dokumentacji szkolenia oraz przebiegu zajęć bez ograniczeń. 13. Wykonawca dostarczy pełną dokumentację szkolenia do Biura Projektu w ciągu 7 dni po jego zakończeniu. 14. Wykonawca powinien zapewnić każdemu uczestnikowi na własność nieodpłatnie materiały szkoleniowe i dydaktyczne, w tym m.in. autoryzowany podręcznik tematyczny lub skrypt, wykaz zalecanej literatury podstawowej i uzupełniającej dla uczestników. Autoryzowany podręcznik (lub skrypt) powinien być opracowany w wersji papierowej i zawierać co najmniej informację o 5

6 nazwie projektu, nr umowy oraz nazwie szkolenia i numerze grupy (w tym jeden przykładowy komplet dla Zamawiającego, który należy dostarczyć do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy). Wykonawca przedstawi do oferty wykaz wszystkich materiałów, jakie otrzymają uczestnicy. 15. Szkolenie (zajęcia teoretyczne i praktyczne) musi odbywać się na terenie województwa lubelskiego w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 16. Szkolenia powinny być realizowane poza godzinami pracy uczestników, tzn.: zajęcia będą odbywać się w cyklu weekendowym od piątku w godzinach 16:00 20:00 do niedzieli nie późnej niż do godziny 16:00 (nie więcej niż 6 godzin dziennie). Szczegółowy harmonogram szkoleń zostanie opracowany po uwzględnieniu potrzeb uczestników szkoleń i zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego. 17. Szkolenia mają charakter zamknięty tzn. Wykonawca nie może dołączać innych uczestników do grupy. 18. Wykonawca dopełni wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem uczestników i uczestniczki do egzaminu przed akredytowaną komisją egzaminacyjną pozwalającego na uzyskanie tytułu Certyfikowanego Użytkownika Programu Norma i z jego przeprowadzeniem (koszty należy ująć w cenie szkolenia) dotyczy wyłącznie I części zamówienia. 19. Wykonawca dopełni wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem uczestników i uczestniczki do akredytowanego egzaminu pozwalającego na uzyskanie Certyfikatu Autodesk i z jego przeprowadzeniem (koszty należy ująć w cenie szkolenia) dotyczy wyłącznie II części zamówienia. 20. Wykonawca dopełni wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem uczestników i uczestniczki do akredytowanego egzaminu pozwalającego na uzyskanie Certyfikatu Prince2 Foundation i z jego przeprowadzeniem (koszty należy ująć w cenie szkolenia) dotyczy wyłącznie III części zamówienia. 21. Szkolenia powinny zakończyć się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu danego kursu według wzoru z Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U. Nr 31, poz. 216). 22. W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia CV kadry trenerskiej, deklaracji uczestnictwa w projekcie i oświadczeń o zaangażowaniu kadry w innych projektach, harmonogramu szkolenia, wzoru kompletu materiałów szkoleniowych. 23. W dniu podpisania umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy wzory list obecności, ankiet, kwestionariuszy i innej wymaganej dokumentacji. 24. Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z organizacją i realizacją szkolenia, w szczególności zapewnienie wykwalifikowanej kadry, oprogramowania komputerowego, materiałów szkoleniowych i dydaktycznych, kosztów egzaminów wraz z dokumentami potwierdzającymi uzyskane kwalifikacje/certyfikatami. IV. Warunki udziału w postępowaniu: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki (dotyczy wszystkich trzech części zamówienia): posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym; 6

7 2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania ww. warunków: a) W odniesieniu do warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, za spełnienie warunku udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawcę, który wykaże, że posiada: aktualny (nie starszy niż 3 m-ce) odpis z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS - należy dołączyć kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem i podpisaną przez osobę upoważnioną, aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonych przez wojewódzki urząd pracy właściwy dla siedziby Wykonawcy, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) - należy dołączyć kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem i podpisaną przez osobę upoważnioną, status Autoryzowanego Partnera/Dystrybutora producenta programu Norma Pro - należy dołączyć kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem i podpisaną przez osobę upoważnioną (dotyczy I części zamówienia) status Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego Autodesk na prowadzenie kursów/szkoleń z zakresu projektowania przy użyciu programu AutoCAD - należy dołączyć kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem i podpisaną przez osobę upoważnioną (dotyczy II części zamówienia) status Akredytowanej Organizacji Szkoleniowej (ATO - Accredited Training Organization) na prowadzenie kursów/szkoleń z zakresu zarządzania projektami zgodnie z metodyką Prince2 Foundation - należy dołączyć kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem i podpisaną przez osobę upoważnioną (dotyczy III części) b) W odniesieniu do warunku posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, za spełnienie warunku udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawcę, który wykaże, że: wykonał, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej trzy usługi szkoleniowe z przedmiotu tożsamego z zamówieniem (odpowiednio do składanej części) dla minimum 10 osób o wartości każdej z usług nie mniejszej niż ,00 zł brutto, z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, odbiorców, ilości przeszkolonych osób, ich wartości wraz z referencjami potwierdzającymi, że te usługi szkoleniowe zostały wykonane należycie należy dołączyć wykaz szkoleń stanowiący załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego wraz z co najmniej trzema kopiami referencji potwierdzonych za zgodność z oryginałem i podpisanymi przez osobę upoważnioną c) W odniesieniu do warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, za spełnienie warunku udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawcę, który wykaże, że: w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym będzie dysponować odpowiednim oprogramowaniem komputerowym (w najnowszej pełnej/demo wersji z aktualizacjami): Wykonawca musi dysponować potencjałem technicznym w ilości odpowiadającej liczbie osób, aby zapewnić prawidłową oraz terminową realizację usługi szkoleniowej i zagwarantować jej wysoką jakość - należy dołączyć oświadczenie potwierdzające posiadanie potencjału technicznego wraz z pełnym wyposażeniem (załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego) w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, będzie dysponować co najmniej 2 osobami posiadającymi tytuł Certyfikowanego Użytkownika Programu Norma, 7

8 posiadającymi uprawnienia do prowadzenia szkoleń z zakresu kosztorysowania w programie Norma Pro i co najmniej 5 letnie doświadczenie trenerskie w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia. Uprawnienia muszą być potwierdzone odpowiednimi certyfikatami/dyplomami (dotyczy I części zamówienia) w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, będzie dysponować co najmniej 2 osobami posiadającymi uprawnienia do prowadzenia szkoleń z zakresu projektowania w programie AutoCad i co najmniej 5 letnie doświadczenie trenerskie w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia. Uprawnienia muszą być potwierdzone odpowiednimi certyfikatami/dyplomami (dotyczy II części zamówienia) w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, będzie dysponować co najmniej 2 osobami posiadającymi uprawnienia do prowadzenia szkoleń z zakresu zarządzania projektami metodą Prince2 i co najmniej 5 letnie doświadczenie trenerskie w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia. Uprawnienia muszą być potwierdzone odpowiednimi certyfikatami/dyplomami (dotyczy III części zamówienia) Wykonawca musi dysponować taką liczbą wykładowców, aby zapewnić prawidłową oraz terminową realizację usługi szkoleniowej i zagwarantować jej wysoką jakość należy dołączyć wykaz osób zaangażowanych w realizację zamówienia wraz z CV, dokumentami potwierdzającymi uprawnienia i wykazem szkoleń (załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego) d) Zamawiający nie może udzielić zamówienia Wykonawcom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu, co najmniej 10 % udziału lub akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli - należy dołączyć oświadczenie stanowiące załącznik 5 nr do Zapytania Ofertowego 3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą. 4. Wzór umowy określony został w załączniku nr 9 do Zapytania Ofertowego, której Wykonawca akceptuje treść oświadczeniem zawartym w treści Formularza ofertowego. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień wzoru umowy stanowi jeden z warunków ważności oferty. V. Informacje ogólne: 1. Niniejsze zapytanie ofertowe wraz z formularzami jest dostępne na stronie internetowej projektu: 2. Zapytanie wysłano drogą elektroniczną do minimum trzech potencjalnych Wykonawców. 3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 5. Wynagrodzenie i warunki płatności określono we wzorze umowy. 8

9 6. Przygotowanie oferty: Na ofertę składają się następujące dokumenty: a) Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego, który musi zawierać następujące informacje: Pełną nazwę Wykonawcy oraz jego dane teleadresowe; Proponowaną stawkę brutto za przeprowadzenie szkolenia na jednego uczestnika; Proponowaną stawkę brutto za przeprowadzenie szkolenia dla wszystkich uczestników; b) Aktualny (nie starszy niż 3 m-ce) odpis z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS Wykonawcy c) Aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonych przez wojewódzki urząd pracy właściwy dla siedziby Wykonawcy d) Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia szkoleń zgodnie z przedmiotem zamówienia e) Wykaz co najmniej trzech usług szkoleniowych z przedmiotu tożsamego z zamówieniem (odpowiednio do składanej części) dla minimum 10 osób o wartości każdej z usług nie mniejszej niż ,00 zł brutto wraz z 3 referencjami (Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego f) Wykaz kadry dydaktycznej, która będzie zaangażowana w realizację zamówienia wraz z CV, i dokumentami potwierdzającymi posiadane uprawnienia, wykazem szkoleń ( Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego) g) Wykaz doświadczenia Wykonawcy w organizacji szkoleń z zakresu objętym przedmiotem zamówienia (Załącznik nr 7 do Zapytania Ofertowego) tj. wskazanie ilości osób przeszkolonych w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w latach oraz wskazanie poziomu efektywności szkoleń w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w latach oraz h) Wykaz proponowanych materiałów szkoleniowych, które otrzymają uczestnicy szkolenia na własność (Załącznik nr 6 do Zapytania Ofertowego) i) Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego). j) Szczegółowy program szkolenia i wstępny harmonogram zajęć (Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego). k) Zaparafowany wzór umowy (Załącznik nr 8 do Zapytania Ofertowego). 7. W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część, wszystkie wymagane ww. dokumenty należy złożyć oddzielnie dla każdej z części wraz z referencjami potwierdzającymi należyte wykonanie tożsamych szkolenia. 8. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 9. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 10. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie poinformowany przez Zamawiającego VI. Informacje o trybie składania i otwarcia ofert: 1. Oferta wraz z kompletnymi załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, posiadać datę sporządzenia oraz podpis Wykonawcy. Oferta musi być spięta w sposób trwały, uniemożliwiający przypadkowe zdekompletowanie. 9

10 2. Ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej. 3. Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej i opisanej według poniższego wzoru kopercie. Koperta powinna być opatrzona pieczęcią firmową. ICN Centrum Kompetencji, ul. Związkowa 4, Lublin Oferta na przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 110 Uczestników Projektu Akademia Projektowania nowe możliwości dla lubelskich specjalistów Część nr.... Nie otwierać przed r. do godz. 15: Termin składania ofert wyznaczono na dzień r. do godz (wiążąca jest data wpływu Oferty do Biura Projektu). 5. Ofertę należy złożyć osobiście lub pocztą w Biurze Projektu: ul. Związkowa 4, Lublin 6. Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Projektu w dniu r. o godz O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie drogą elektroniczną lub faxem lub telefonicznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. 8. Osoby do kontaktu: Eliza Duba, Agnieszka Sim Wszelkie pytania związanie z niniejszym zamówieniem należy kierować w formie pisemnej na adres lub tel lub fax (w dni robocze w godz ) VII. Tryb i zasady wyboru najkorzystniejszej oferty: 1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja projektowa. 2. Oferty oceniane będą w II etapach: I etap: badanie i ocena w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu W I etapie Zamawiający będzie badał czy oceniana oferta spełnia/nie spełnia warunków udziału w postępowaniu. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane w ocenie merytorycznej. II etap: ocena merytoryczna według kryteriów określonych poniżej. W II etapie rozpatrywane będą oferty nie podlegające odrzuceniu. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria przypisując im odpowiednio wagi procentowe: Kryterium I cena oferty brutto 60%. Kryterium II ilość osób przeszkolonych w latach w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia odpowiednio do składanej części 30% Kryterium III poziom efektywności szkoleń w latach w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia odpowiednio do składanej części w latach % 10

11 KRYTERIUM I W kryterium I cena oferty brutto ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: oferta z najniższą ceną ofertową brutto wartość punktowa oferty = x 100 x 60% (kryterium I) cena ofertowa brutto oferty ocenianej Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 60 pkt. KRYTERIUM II W kryterium II ilość przeszkolonych osób ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: liczba punktów uzyskanych przez ocenianą ilość przeszkolonych osób wartość punktowa oferty = x 100 x 30% maksymalna liczba punktów za ilość przeszkolonych osób Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 30 pkt. Punkty za to kryterium będą przyznawane na podstawie: Ilości osób przeszkolonych w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w latach Punkty w tym kryterium zostaną przyznane w następujący sposób: - powyżej 900 osób 30 pkt osób 25 pkt osób 20 pkt osób -500 osób - 15 pkt osób - 10 pkt. - do 100 osób - 5 pkt KRYTERIUM III W kryterium III poziom efektywności szkoleń ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: liczba punktów uzyskanych przez oceniany poziom efektywności szkoleń wartość punktowa oferty = x 100 x 10% (kryterium III) maksymalna liczba punktów za poziom efektywności szkoleń Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 10 pkt. Punkty za to kryterium będą przyznawane na podstawie: Poziom efektywności obliczony w następujący sposób: liczba osób, które zdały egzamin za pierwszym podejściem/liczba przeszkolonych osób w latach w ramach szkoleń zgodnych z przedmiotem zamówienia 11

12 Punkty w tym kryterium zostaną przyznane w następujący sposób: - więcej niż 95% - 10 pkt % - 5 pkt. - poniżej 90% - 0 pkt Łączna ilość punktów = ilość punktów zdobytych w kryterium I + ilość punktów zdobytych w kryterium II + ilość punktów zdobytych w kryterium III Maksymalna ilość punktów do zdobycia 100. Postępowanie wygrywa oferta najkorzystniejsza - ta, która uzyska największą łączną ilość punktów. 3. W przypadku gdy wybrana najkorzystniejsza z ofert przewyższy kwotę przeznaczoną w budżecie projektu na realizację usługi, Zamawiający zaprosi Wykonawcę do negocjacji ceny. 4. ICN Centrum Kompetencji zastrzega sobie prawo wyboru kolejnej najlepszej oferty w przypadku rezygnacji z podpisania umowy przez Wykonawcę, który został wybrany. Z chwilą złożenia oferty, Wykonawca zobowiązany jest nie ujawniać publicznie ani osobom trzecim, bez uprzedniej pisemnej zgody ICN Centrum Kompetencji, faktu złożenia oferty, prowadzenia i zakończenia negocjacji. VIII. Unieważnienie postępowania: Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, w przypadku wystąpienia następujących okoliczności: W postępowaniu wpłynęły wadliwe oferty i nie można usunąć ich wad. Cena oferty podana przez Wykonawcę po dodatkowych negocjacjach przekracza kwotę przeznaczoną na realizację usługi. W toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy z Wykonawcą. IX. Wykaz załączników: X. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Załącznik nr 2 - Wykaz co najmniej trzech usług szkoleniowych z przedmiotu tożsamego z zamówieniem (odpowiednio do składanej części) dla minimum 10 osób o wartości każdej z usług nie mniejszej niż ,00 zł brutto wraz z 3 referencjami Załącznik nr 3 - Wykaz kadry dydaktycznej, która będzie zaangażowana w realizację zamówienia wraz z CV, i dokumentami potwierdzającymi posiadane uprawnienia, wykazem szkoleń ( Załącznik nr 6) Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym Załącznik nr 5 - Szczegółowy program szkolenia Załącznik nr 6 - Wykaz materiałów szkoleniowych Załącznik nr 7 - Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu firmy w organizacji szkoleń z zakresu szkoleń objętych przedmiotem zamówienia Załącznik nr 8 - Wzór umowy.. Podpis osoby upoważnionej przez Zamawiającego 12

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Lublin, 30.01.2013 r. ZAMAWIAJĄCY: ICN Centrum Kompetencji 20-148 Lublin, ul. Związkowa 4 tel./fax: (81) 534 69 45/(81) 463 86 01 e-mail: biuro@otworzsienait.icn.pl www.otworzsienait.icn.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Lublin, 30.01.2013 r. ZAMAWIAJĄCY: ICN Centrum Kompetencji 20-148 Lublin, ul. Związkowa 4 tel./fax: (81) 534 69 45/(81) 463 86 01 e-mail: biuro@otworzsienait.icn.pl www.otworzsienait.icn.pl

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 03/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu zarządzania projektami w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje ogólne: BAZUS

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr 4/AAP/2015 na realizację zamówienia o wartości przekraczającej 14 000 tyś euro netto

Zapytanie Ofertowe nr 4/AAP/2015 na realizację zamówienia o wartości przekraczającej 14 000 tyś euro netto Zamawiający: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PRO CARPATHIA ul. Rynek 16/1 35-064 Rzeszów Rzeszów, 24.03.2015 r. Zapytanie Ofertowe nr 4/AAP/2015 na realizację zamówienia o wartości

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 05/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń branżowych informatycznych w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty ul. Klasztorna 6 86-300 Grudziądz tel. (056) 642 94 44 www.grudziadz.caritas.pl Grudziądz, 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Grudziądzkie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/IV/ZNL dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Komputerowa obsługa magazynu w ramach projektu pt. Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 25 lutego

Bardziej szczegółowo

Rozwój kompetencji EKSPERT-a EKSPERT Sp. z o.o. Sp. k. ul. Somosierry 30a 71-181 Szczecin ZAPYTANIE OFERTOWE

Rozwój kompetencji EKSPERT-a EKSPERT Sp. z o.o. Sp. k. ul. Somosierry 30a 71-181 Szczecin ZAPYTANIE OFERTOWE Szczecin, 13.11.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE I. INFORMACJE OGÓLNE O ZAMAWIAJĄCYM: Ekspert Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Sp. k. Tel: 91 432 20 00 Fax.: 91 486 27 00 e-mail: projekty@ekspert.biz Osoba,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 21/6.1.1/2015 Marketing internetowy

Zapytanie ofertowe nr 21/6.1.1/2015 Marketing internetowy Bielsko-Biała, 12.03.2015r. Zapytanie ofertowe nr 21/6.1.1/2015 Marketing internetowy 1. Zamawiający Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki ul. S. Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biała NIP:

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Projektant wnętrz z wykorzystaniem programu SketchUp w ramach projektu pt. Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/WSB/KOMPETENCJE/2015

Zapytanie ofertowe nr 1/WSB/KOMPETENCJE/2015 Toruń, dnia 17 lutego 2015 r. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Zapytanie ofertowe nr 1/WSB/KOMPETENCJE/2015 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych w Projekcie Akademia Rozwoju Volkswagen Bank Polska S.A. współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO: KURS FLORYSTYCZNY

NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO: KURS FLORYSTYCZNY ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Strona1 Zapytanie ofertowe Kurs/szkolenie - Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bydgoszcz, dnia 13 listopada 2013 roku Strona2 UŻYTE W ZAPYTANIU OFERTOWYM TERMINY Zamawiający - CIECH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy: D/Kw-220/9/2011 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 125 tysięcy euro na usługi szkoleniowe

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/K/PPP/UPD

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/K/PPP/UPD ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/K/PPP/UPD z dnia 14.02.2014 r. dotyczące wykonania zamówienia w postaci przeprowadzenia kursu na potrzeby realizacji projektu pt.: Update - aktualizacja kwalifikacji podkarpackich

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, VII. Promocja integracji społecznej, 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i

Bardziej szczegółowo

Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 11/ZO/SMIGMAG/RESTARTII/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE

Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 11/ZO/SMIGMAG/RESTARTII/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 11/ZO/SMIGMAG/RESTARTII/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów

Bardziej szczegółowo

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ Warszawa, dnia 11.05.2015 r. Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Wpłynęło dnia:.. pieczęć firmowa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 Zielona Góra dnia 2014-01-23 Przeprowadzenie szkolenia Szkolenia na uprawnienia grupy 1,2,3 (kod CVP: 80530000-8) w ramach projektu pn. Szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Toruń, dnia 19 sierpnia 2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Toruń, dnia 19 sierpnia 2014r. Toruń, dnia 19 sierpnia 2014r. Zamawiający: Lech Consulting Sp. z o.o. ul. Podmurna 65/1 87-100 Toruń NIP 9562294052 REGON 341044677 Tel. (56) 622 63 38 www.lc.net.pl balik@lc.net.pl ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 19.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014

Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014 Zamawiający Elwira Bowers PERFEKTA Ul. Folwarczna 29d/63, 61-064 Poznań NIP:7822012949,REGON: 300137155 Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014 Poznań, dnia 19.11.2014 r. W związku z realizacja projektu Akcja

Bardziej szczegółowo