Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE Lublin, r. ZAMAWIAJĄCY: ICN Centrum Kompetencji Lublin, ul. Związkowa 4 tel./fax: (81) /(81) Postępowanie jest prowadzone w ramach projektu Otwórz się na IT współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw realizowanego w województwie lubelskim na podstawie umowy podpisanej z Województwem Lubelskim Zarządem Województwa Lubelskiego nr 581/POKL /12-00, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności zapisanej w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia r. Informujemy, iż niniejsze zapytanie ofertowe stanowi część z zapytań ogłaszanych przez Zamawiającego w ramach projektu. I. Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie szkolenia Język angielski dla branży IT dla 60 uczestników projektu Otwórz się na IT Rodzaj zamówienia: Usługi Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Oferowanie kursów językowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych Zamawiający nie będzie zawierał umowy ramowej Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonana zamówienia Opis warunków przeprowadzenia szkolenia: Celem ogólnym szkolenia jest doskonalenie umiejętności sprawnego posługiwania się przez uczestników branżowym językiem angielskim przy wykonywaniu zadań zawodowych z zakresu informatyki i współpracy w środowisku międzynarodowym. Cele szczegółowe szkolenia: doskonalenie umiejętności porozumiewania się i komunikacji w zakresie tematyki informatycznej z obcojęzycznymi współpracownikami i klientami doskonalenie umiejętności pracy z dokumentacją techniczną branżową, specjalistyczną doskonalenie płynności wymowy specjalistycznego słownictwa branżowego, prawidłowego tłumaczenia zwrotów i wyrażeń anglojęzycznych

2 Grupa docelowa: uczestnikami szkoleń będą pracownicy lubelskich przedsiębiorstw z branży informatycznej, w szczególności programiści, administratorzy baz danych, administratorzy sieci komputerowych, itp. Liczba osób: 60 (6 grup po 10 osób każda) Termin wykonania zamówienia: od 01 marca 2013 r. do 15 sierpnia 2013 r. Dokładne terminy szkoleń i szczegółowe harmonogramy zajęć dla poszczególnych grup zostaną ustalone po wyborze Wykonawcy po przeprowadzeniu diagnozy potrzeb wśród uczestników projektu. Wstępnie Zamawiający planuje przeprowadzić szkolenia według poniższego harmonogramu: Grupa 1 i 2 marzec-kwiecień 2013 Grupa 3 i 4 maj-czerwiec 2013 Grupa 5 i 6 lipiec-sierpień 2013 Wykonawca jest zobowiązany najpóźniej w dniu podpisania umowy przedstawić szczegółowe harmonogramy zajęć w wersji papierowej i elektronicznej na Tryb zajęć zostanie ustalone w terminie późniejszym, po diagnozie uczestników celem dostosowania do możliwości i warunków organizacyjnych przedsiębiorstw, z których uczestnicy będą delegowani. Zajęcia będą mogą odbywać się w dni robocze i/lub weekendy, w wymiarze ok. 4-5 godz.lek. dziennie. Max. ilość dni na jedną grupę wynosi 14, łącznie na wszystkie grupy wynosi 84 dni szkoleniowe. Zajęcia będą mogły odbywać się w ciągu dnia lub w trybie popołudniowym. Zamawiający zastrzega możliwość realizacji zajęć równocześnie dla max. dwóch grup. Miejsce realizacji zamówienia: na terenie miasta Lublin w salach zapewnionych przez Wykonawcę Liczba godzin ogółem: 480 godz.lek. (godz.lek oznacza 45 minut; 1 grupa - 80 godz.lek.) Dokładne zakresy i szczegółowa tematyka zajęć zostaną ustalone po wyborze Wykonawcy po przeprowadzeniu diagnozy potrzeb i określeniu poziomu znajomości języka angielskiego wśród uczestników projektu. Wstępnie Zamawiający planuje przeprowadzić szkolenia w podziale na dwa poziomy zaawansowania: Średniozaawansowany Zaawanasowany Ilość grup na poszczególnych poziomach zaawansowania zostanie określona po diagnozie w terminie późniejszym. Zakres tematyczny zajęć: Architektura komputera specyfikacje urządzeń, budowa sprzętu komputerowego, Aplikacje komputerowe - uruchamianie i praca z programami, obsługa systemów operacyjnych Użytkownicy komputerów role, zadania w projekcie informatycznym Sieci komputerowe urządzenia, programy, Internet, zarządzanie sieciami, administrowanie Programowanie języki oprogramowania, narzędzia wykorzystywane w pracy programisty Bazy danych baza, tabela, zapytanie, raporty, bezpieczeństwo danych Strony internetowe grafika, multimedia, interfejs użytkownika, projektowanie stron Anglojęzyczne instrukcje i polecenia wydawane przez komputer, praca z anglojęzyczną dokumentacją techniczną Współczesny rynek informatyczny różne słownictwo z pogranicza informatyki i biznesu Wykonawca jest zobowiązany najpóźniej w dniu podpisania umowy przedstawić szczegółowe programy zajęć uwzględniając zakresy tematyczne określone przez Zamawiającego i poziomy zaawansowania poszczególnych grup w wersji papierowej i elektronicznej na Program podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia modyfikacji w treści programów, w uzgodnieniu z Wykonawcą. Wykonawca powinien uwzględnić w programie zajęć poniższe materiały nauczania:

3 Materiał gramatyczny Zagadnienia leksykalne Praca z dokumentacją techniczną branżową anglojęzyczną (np. instrukcje obsługi urządzeń komputerowych, programów komputerowych, normy, poradniki) (min. 20 godz.lek) Konwersacje zawodowe symulacja rozmów w środowisku międzynarodowym (min. 30 godz.lek) W programie Wykonawca powinien ująć doskonalenie umiejętności w zakresie czterech sprawności językowych: czytania ze zrozumieniem, pisania i redagowania wypowiedzi, rozumienia ze słuchu, mówienia, Zamawiający przekaże Wykonawcy wzory harmonogramów i programów szkoleń II. Szczegółowe obowiązkowe wymagania wobec Wykonawcy: 1. Wykonawca powinien przeprowadzić szkolenia posiadając stosowne uprawnienia określone wymogami obowiązującego prawa w zakresie kształcenia osób dorosłych, uwzględniając wymagania Zamawiającego. 2. Wykonawca powinien przedstawić szczegółowe programy zajęć uwzględniając poszczególne poziomy znajomości języka angielskiego najpóźniej w dniu podpisania umowy. 3. Wykonawca powinien prowadzić dokumentację szkoleniową zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie kształcenia osób dorosłych oraz wymaganiami Zamawiającego. 4. Wykonawca powinien opracować i przeprowadzić testy określające poziom znajomości języka angielskiego uczestników projektu na początku oraz na zakończenie każdego szkolenia (2-krotnie). 5. Wykonawca powinien przeprowadzić ankiety ewaluacyjne według wzoru Zamawiającego, który otrzyma w dniu podpisania umowy. 6. Wykonawca powinien prowadzić dziennik zajęć edukacyjnych zawierający wymiar godzin i temat zajęć edukacyjnych. 7. Wykonawca powinien prowadzić imienne listy obecności sporządzone zgodnie z wzorem Zamawiającego wraz z dokumentami usprawiedliwiającymi nieobecność. Wykonawca przekaże oryginały powyższych dokumentów Zamawiającemu w dokumentacji rozliczeniowej na zakończenie każdego szkolenia. 8. Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczenia logotypów Unii Europejskiej i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz informacji o współfinansowaniu zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi, na wszystkich dokumentach związanych ze szkoleniem, m.in. na materiałach szkoleniowych, dydaktycznych, zaświadczeniach o ukończeniu kursu. Wykonawca zobowiązany jest również do oznaczenia pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia. 9. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji dotyczącej szkolenia do dnia r. oraz jej udostępnienia zarówno dla Zamawiającego jak i innych uprawnionych podmiotów odpowiedzialnych za realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 10. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia Zamawiającemu oraz instytucjom nadzorującym kontroli dokumentacji szkolenia oraz przebiegu zajęć bez ograniczeń. 11. Wykonawca dostarczy pełną dokumentację każdego szkolenia do Biura Projektu w ciągu 7 dni po jego zakończeniu. 12. Wykonawca powinien zapewnić co najmniej dwóch lektorów posiadających biegłą znajomość języka angielskiego oraz bardzo dobrą znajomość słownictwa branżowego z zakresu informatyki. W przypadku 3-krotnych uwag zgłaszanych przez uczestników szkoleń co do poziomu branżowej wiedzy i umiejętności prowadzących szkolenie Zamawiający zastrzega prawo do możliwości wymiany lektora.

4 13. Wykonawca powinien zapewnić każdemu uczestnikowi na własność nieodpłatnie następujące materiały dydaktyczne (w tym jeden przykładowy komplet z każdego poziomu zaawansowania dla Zamawiającego, który należy dostarczyć do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy): Oryginalny podręcznik do nauki branżowego języka angielskiego IT (nie dopuszcza się kserokopii) Oryginalny zeszyt ćwiczeń do nauki branżowego języka angielskiego IT (nie dopuszcza się kserokopii) Oryginalna płyta CD do nauki branżowego języka angielskiego IT (nie dopuszcza się kserokopii) Oryginalny specjalistyczny słownik polsko-angielski i angielsko-polski zawierający terminy informatyczne i komputerowe, min haseł (nie dopuszcza się kserokopii) Podręczniki i ćwiczenia powinny być zróżnicowane i dostosowane zgodnie z poziomem zaawansowania poszczególnych grup. Wszystkie materiały powinny być opatrzone logotypami Unii Europejskiej i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz informacją o współfinansowaniu zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi. Uczestnicy potwierdzają odbiór materiałów na listach własnoręcznym podpisem. 14. Szkolenie musi odbywać się na terenie miasta Lublin w salach, które zapewnia Wykonawca. Sala szkoleniowa powinna posiadać powierzchnię minimum 20 m2, gwarantując optymalne warunki prowadzenia zajęć dla grupy 10-osobowej i posiadać zaplecze zgodnie z wymaganiami polskiego prawa tj. odpowiednie warunki sanitarne, bezpieczeństwa i jakościowe. Pomieszczenia muszą zapewniać możliwość swobodnego poruszania się uczestnikom z osobnymi miejscami dla każdego umożliwiającymi dokonywanie notatek (ławki lub stoliki, krzesła), z odpowiednim oświetleniem (dostęp światła dziennego oraz oświetlenie całodobowe), ogrzewaniem (ogrzewanie zapewnione przy spadku temperatury poniżej 8 stopni), wentylacją i akustyką zgodnie z przepisami. Sala powinna być wyposażona w tablicę suchościeralną lub flip-chart, sprawny odtwarzacz płyt CD, komplet mazaków, papier, projektor multimedialny i ekran w razie potrzeby, inne pomoce dydaktyczne niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia zajęć. Sala powinna posiadać możliwość podłączenia Internetu. Wykonawca musi dysponować co najmniej 2 salami szkoleniowymi spełniającymi powyższe wymagania. 15. Wykonawca powinien zapewnić oddzielne pomieszczenie do spożywania posiłków i gorących napojów. Nie dopuszcza się spożywania posiłków w tym samym pomieszczeniu, gdzie odbywają się zajęcia. Jednak spożywanie posiłków musi odbywać się w tym samym budynku co szkolenia. 16. Wykonawca zapewnia catering dla uczestników projektu w każdym dniu odbywania się zajęć. Catering rozumie się jako lunch i serwis kawowy. Posiłki mogą być serwowane w naczyniach jednorazowych. Lunch oznacza ciepły posiłek w formie drugiego dania obiadowego +napój dla każdego uczestnika a) danie mięsne: ziemniaki lub zamiennie: makaron, ryż, kasza 200 g na osobę, mięso 150 g na osobę, surówka lub warzywa gotowane 150 g na osobę, b) danie bezmięsne: ziemniaki lub zamiennie: makaron, ryż, kasza 200 g na osobę, ryba 150 g na osobę, surówka 150 g na osobę, Serwis kawowy oznacza bufet kawowy dostępny w ciągu całego szkolenia dla każdego uczestnika kawa rozpuszczalna Jacobs/Tchibo (bądź równorzędnej kategorii jakościowej) herbata czarna Lipton/Tetley (bądź równorzędnej kategorii jakościowej) - 2 saszetki na osobę dziennie gorąca woda w termosach lub warowniku cukier w op. 5 g. 4 porcje na osobę dziennie mleczko do kawy 0,2 l na osobę dziennie woda mineralna gazowana i niegazowana w butelkach 0,5 l. 0,5 l. na osobę dziennie + kubeczki jednorazowe

5 ciastka suche 10 dkg. na osobę dziennie 17. Zamawiający ma prawo do oznakowania pomieszczenia m.in. rozwieszenia i naklejenia informacji o realizowanych szkoleniach oraz ich współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 18. Szkolenia mają charakter zamknięty tzn. Wykonawca nie może dołączać innych uczestników do grupy. 19. Szkolenia zakończą się egzaminem wewnętrznym, do którego zorganizowania i przeprowadzenia zobowiązany jest Wykonawca. Egzamin powinien mieć formę pisemną, którego wyniki zostaną przekazane Zamawiającemu wraz z dokumentacją rozliczeniową po zakończeniu szkolenia dla każdej z grup. 20. Szkolenia powinny zakończyć się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu według wzoru z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2012 poz.186). Kserokopie wydanych zaświadczeń Wykonawca przekazuje Zamawiającemu wraz z dokumentacją rozliczeniową po zakończeniu szkolenia dla każdej z grup. 21. W dniu podpisania umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy wzory list obecności, ankiet, kwestionariuszy, CV, deklaracji uczestnictwa w projekcie dla lektorów i innej wymaganej dokumentacji. 22. Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z organizacją i realizacją szkolenia, w szczególności zapewnienie wykwalifikowanej kadry, sal z pełnym wyposażeniem, materiałów dydaktycznych, cateringu, kosztów egzaminu, zaświadczenia. W cenie szkolenia nie należy uwzględniać ubezpieczenia NNW i materiałów piśmienniczych (typu notatnik, długopis, teczka), ponieważ te koszty pokryje Zamawiający. III. Warunki udziału w postępowaniu: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki: posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym; 2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania ww. warunków: a) W odniesieniu do warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, za spełnienie warunku udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawcę, który wykaże, że posiada: aktualny (nie starszy niż 3 m-ce) odpis z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS (PKD z sekcji 85 Edukacja) - potwierdzony za zgodność z oryginałem i podpisaną przez osobę upoważnioną (obowiązkowe) aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonych przez wojewódzki urząd pracy właściwy dla siedziby Wykonawcy, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) - należy dołączyć kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem i podpisaną przez osobę upoważnioną (dodatkowo punktowane), aktualny wpis do ewidencji nie/publicznych placówek kształcenia ustawicznego prowadzony przez właściwy urząd z uwagi na siedzibę Wykonawcy - należy dołączyć kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem i podpisaną przez osobę upoważnioną (dodatkowo punktowane) b) W odniesieniu do warunku posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, za spełnienie warunku udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawcę, który wykaże, że:

6 wykonał, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej trzy usługi szkoleniowe zlecone z zakresu języka angielskiego na poziomie co najmniej średniozaawansowanym dla minimum 10 osób każda z podaniem ich dat wykonania, odbiorców, ilości przeszkolonych osób wraz z referencjami potwierdzającymi, że te usługi szkoleniowe zostały wykonane należycie należy dołączyć wykaz szkoleń stanowiący załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego wraz z co najmniej trzema kopiami referencji potwierdzonych za zgodność z oryginałem i podpisanymi przez osobę upoważnioną c) W odniesieniu do warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, za spełnienie warunku udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawcę, który wykaże, że: w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym będzie dysponować: co najmniej 2 wyposażonymi salami szkoleniowymi przystosowanymi do prowadzenia zajęć dla 10 osobowych grup każda; co najmniej 1 pomieszczeniem do spożywania posiłków Wykonawca musi dysponować taką liczbą potencjału technicznego, aby zapewnić prawidłową oraz terminową realizację usługi szkoleniowej i zagwarantować jej wysoką jakość - należy dołączyć oświadczenie potwierdzające posiadanie potencjału technicznego wraz z pełnym wyposażeniem (załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego) w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, będzie dysponować osobami do prowadzenia szkolenia: co najmniej 2 lektorów posiadających biegłą znajomość języka angielskiego oraz bardzo dobrą znajomość słownictwa z zakresu informatyki (w szczególności znajomość specjalistycznego słownictwa z zakresu: programowania, administrowania baz danych, administrowania sieci komputerowych) oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie w nauczaniu osób dorosłych - należy dołączyć wykaz osób zaangażowanych w realizację zamówienia wraz z CV, wykazem szkoleń i kserokopią dokumentów potwierdzających posiadanie biegłej znajomości j. angielskiego oraz oświadczeniem lektora (załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego) Biegłą znajomość języka angielskiego rozumie się jako posiadanie wykształcenia wyższego z zakresu filologii angielskiej na poziomie min. licencjat lub posiadanie certyfikatu CPE - Certificate of Proficiency in English (C2) d) Zamawiający nie może udzielić zamówienia Wykonawcom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu, co najmniej 10 % udziału lub akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli - należy dołączyć oświadczenie stanowiące załącznik 5 nr do Zapytania Ofertowego 3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą.

7 4. Wzór umowy określony został w załączniku nr 6 do Zapytania Ofertowego, której Wykonawca akceptuje treść oświadczeniem zawartym w treści Formularza ofertowego. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień wzoru umowy stanowi jeden z warunków ważności oferty. IV. Informacje ogólne: 1. Niniejsze zapytanie ofertowe wraz z formularzami jest dostępne na stronie internetowej projektu: 2. Zapytanie wysłano drogą elektroniczną do minimum trzech potencjalnych Wykonawców. 3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 5. Wynagrodzenie i warunki płatności określono we wzorze umowy. 6. Przygotowanie oferty: Na ofertę składają się następujące dokumenty: Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego) Wykaz co najmniej trzech usług szkoleniowych zleconych z zakresu języka angielskiego na poziomie co najmniej średniozaawansowanym dla minimum 10 osób każda z podaniem ich dat wykonania, odbiorców, ilości przeszkolonych osób wraz z trzema referencjami potwierdzającymi, że te usługi szkoleniowe zostały wykonane należycie (Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego) Oświadczenie potwierdzające posiadanie potencjału technicznego wraz z pełnym wyposażeniem (Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego) Wykaz osób zaangażowanych w realizację zamówienia wraz z CV, wykazem szkoleń i kserokopią dokumentów potwierdzających posiadanie biegłej znajomości j. angielskiego, oświadczeniem lektora (załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego) Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego). Aktualny (nie starszy niż 3 m-ce) odpis z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS Wykonawcy Pozostałe dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do prowadzenia szkoleń językowych 7. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 8. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 9. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie poinformowany przez Zamawiającego V. Informacje o trybie składania i otwarcia ofert: 1. Oferta wraz z kompletnymi załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim. 2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, posiadać datę sporządzenia oraz podpis Wykonawcy. Oferta musi być spięta w sposób trwały, uniemożliwiający przypadkowe zdekompletowanie. 3. Ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej. 4. Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej i opisanej według poniższego wzoru kopercie. Koperta powinna być opatrzona pieczęcią firmową. ICN Centrum Kompetencji, ul. Związkowa 4, Lublin Oferta na przeprowadzenie szkoleń Język angielski dla branży IT Nie otwierać przed r. do godz. 12:00.

8 5. Termin składania ofert wyznaczono na dzień r. do godz (wiążąca jest data wpływu Oferty do Biura Projektu). 6. Ofertę należy złożyć osobiście lub pocztą w Biurze Projektu: ul. Związkowa 4, Lublin 7. Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Projektu w dniu r. o godz O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie drogą elektroniczną lub faxem lub telefonicznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. 9. Osoba do kontaktu: Anna Jarzębska koordynator projektu 10. Wszelkie pytania związanie z niniejszym zamówieniem należy kierować w formie pisemnej na adres e- mail: lub tel lub fax (w dni robocze w godz ) VI. Tryb i zasady wyboru najkorzystniejszej oferty: 1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja projektowa. 2. Oferty oceniane będą w II etapach: I etap: badanie i ocena w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu W I etapie Zamawiający będzie badał czy oceniana oferta spełnia/nie spełnia warunków udziału w postępowaniu. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane w ocenie merytorycznej. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonych dokumentów. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie stosownych wyjaśnień lub dokumentów skutkuje odrzuceniem oferty. II etap: ocena merytoryczna według kryteriów określonych poniżej. W II etapie rozpatrywane będą oferty nie podlegające odrzuceniu. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria przypisując im odpowiednio wagi procentowe: Kryterium I cena oferty brutto 60%. Kryterium II posiadanie przez Wykonawcę dodatkowych uprawnień do prowadzenia szkoleń językowych 10% Kryterium III - kwalifikacje i doświadczenie lektorów prowadzących szkolenia 30% KRYTERIUM I W kryterium I cena oferty brutto ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: oferta z najniższą ceną ofertową brutto wartość punktowa oferty = x 100 x 60% (kryterium I) cena ofertowa brutto oferty ocenianej Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 60 pkt. KRYTERIUM II W kryterium II posiadanie przez Wykonawcę dodatkowych uprawnień do prowadzenia szkoleń językowych ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: wartość punktowa oferty = liczba punktów za posiadanie określonego rodzaju uprawnień x 100 x 10% (kryterium II)

9 maksymalna liczba punktów za posiadanie określonego rodzaju uprawnień Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 10 pkt. Punkty w tym kryterium zostaną przyznane w następujący sposób: posiadanie statusu instytucji szkoleniowej wpisanej do rejestru instytucji szkoleniowej prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę Wykonawcy - 5 pkt. posiadanie statusu nie/publicznej placówki kształcenia ustawicznego - 5 pkt. brak wyżej wymienionych 0 pkt. KRYTERIUM III W kryterium III kwalifikacje i doświadczenie lektorów prowadzących szkolenia ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: wartość punktowa oferty = suma punków przyznanych w kryterium a+b badanej oferty x 100 x 30% (kryterium III) maksymalna liczba punktów przyznanych za kryterium a+b Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 30 pkt. Punkty w tym kryterium zostaną przyznane w następujący sposób: a) doświadczenie zawodowe lektorów na stanowiskach informatycznych, technicznych - 10 pkt. Punkty w tym podkryterium zostaną przyznane w następujący sposób: do 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowiskach informatycznych, technicznych - 5 pkt powyżej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowiskach informatycznych, technicznych - 10 pkt W celu weryfikacji tego podkryterium Wykonawca ma obowiązek przedstawić własnoręcznie podpisane oświadczenie przez lektorów. Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Wykonawcy do przedstawienia do wglądu umów o pracę, świadectw pracy lub innych równoważnych dokumentów z których będzie jednoznacznie wynikało posiadane doświadczenie zawodowe. b) liczba przeszkolonych osób z branżowego języka angielskiego w zakresie tożsamym lub zbliżonym do przedmiotu zamówienia w latach pkt Punkty w tym podkryterium zostaną przyznane w następujący sposób: do 100 osób - 5 pkt osób-10 pkt osób -15 pkt Powyżej 500 osób-20 pkt W celu weryfikacji tego podkryterium Wykonawca ma obowiązek przedstawić wykaz szkoleń z branżowego języka angielskiego w zakresie tożsamym lub zbliżonym do przedmiotu zamówienia wraz z liczbą uczestników i terminem realizacji, które zostały przeszkolone przez ocenianego lektora w latach Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych informacji. Za zakres tożsamy lub zbliżony do przedmiotu zamówienia rozumie się język angielski dla branży informatycznej, technicznej, biznesowej. Wykonawca jest zobowiązany do dysponowania co najmniej 2 lektorami. Kwalifikacje lektorów będą liczone łącznie w tym kryterium. Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 30 pkt.

10 Łączna ilość punktów = ilość punktów zdobytych w kryterium I + ilość punktów zdobytych w kryterium II + ilość punktów zdobytych w kryterium III. Maksymalna ilość punktów do zdobycia 100. Postępowanie wygrywa oferta najkorzystniejsza - ta, która uzyska największą łączną ilość punktów. 3. W przypadku gdy wybrana najkorzystniejsza z ofert przewyższy kwotę przeznaczoną w budżecie projektu na realizację usługi, Zamawiający może zaprosić Wykonawcę do negocjacji ceny. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru kolejnej najlepszej oferty w przypadku rezygnacji z podpisania umowy przez Wykonawcę, który został wybrany. Z chwilą złożenia oferty, Wykonawca zobowiązany jest nie ujawniać publicznie ani osobom trzecim, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, faktu złożenia oferty, prowadzenia i zakończenia negocjacji. VII. Unieważnienie postępowania: Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, w przypadku wystąpienia następujących okoliczności: W postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta W postępowaniu wpłynęły wadliwe oferty i nie można usunąć ich formalno-prawnych wad. Cena oferty podana przez Wykonawcę przekracza kwotę przeznaczoną na realizację usługi. W toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy z Wykonawcą. VIII. Wykaz załączników: 1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 2. Załącznik nr 2 - Wykaz co najmniej trzech usług szkoleniowych zleconych z zakresu języka angielskiego na poziomie co najmniej średniozaawansowanym dla minimum 10 osób każda z podaniem ich dat wykonania, odbiorców, ilości przeszkolonych osób wraz z 3 referencjami potwierdzającymi, że te usługi szkoleniowe zostały wykonane należycie 3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie potwierdzające posiadanie potencjału technicznego wraz z pełnym wyposażeniem 4. Załącznik nr 4 - Wykaz osób zaangażowanych w realizację zamówienia wraz z CV, wykazem szkoleń i kserokopią dokumentów potwierdzających posiadanie biegłej znajomości j. angielskiego, oświadczeniem lektora 5. Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym 6. Załącznik nr 6 - Wzór umowy Anna Jarzębska Koordynator projektu.. Podpis osoby upoważnionej przez Zamawiającego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Lublin, 30.01.2013 r. ZAMAWIAJĄCY: ICN Centrum Kompetencji 20-148 Lublin, ul. Związkowa 4 tel./fax: (81) 534 69 45/(81) 463 86 01 e-mail: biuro@otworzsienait.icn.pl www.otworzsienait.icn.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ I/LUB WYNAJMU SALI SZKOLENIOWEJ NA POTRZEBY PROJEKTU PN. ZIELONA PRODUKCJA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/K/PPP/UPD

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/K/PPP/UPD ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/K/PPP/UPD z dnia 14.02.2014 r. dotyczące wykonania zamówienia w postaci przeprowadzenia kursu na potrzeby realizacji projektu pt.: Update - aktualizacja kwalifikacji podkarpackich

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA 1 Katowice, 10 maja 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu nr WND-POKL.08.01.01-24-146/12

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Strona1 Lublin, 1 sierpnia 2014 r. Zapytanie ofertowe nr 12/2014 dotyczące świadczenia usługi zapewnienia sal szkoleniowych, wyżywienia oraz noclegów na szkolenie stacjonarne w ramach projektu pt. Dobre

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo,

Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Fundacja

Bardziej szczegółowo

Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 11/ZO/SMIGMAG/RESTARTII/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE

Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 11/ZO/SMIGMAG/RESTARTII/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 11/ZO/SMIGMAG/RESTARTII/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 03/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu zarządzania projektami w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje ogólne: BAZUS

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/IV/ZNL dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Komputerowa obsługa magazynu w ramach projektu pt. Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 25 lutego

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO: KURS FLORYSTYCZNY

NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO: KURS FLORYSTYCZNY ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 19.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 05/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń branżowych informatycznych w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: Warszawa, dn. 4 grudnia 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: CERTYFIKOWANY AUDYTOR II EDYCJA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 21/6.1.1/2015 Marketing internetowy

Zapytanie ofertowe nr 21/6.1.1/2015 Marketing internetowy Bielsko-Biała, 12.03.2015r. Zapytanie ofertowe nr 21/6.1.1/2015 Marketing internetowy 1. Zamawiający Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki ul. S. Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biała NIP:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011 Warszawa, dnia 15 listopada 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PA.3402.7.2015.JD Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: Excel rozszerzony od podstaw

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. nr 05/2013/VW Bank/LOGISTYKA

Zaproszenie do składania ofert. nr 05/2013/VW Bank/LOGISTYKA Warszawa, dn. 2013.08.02 r. Zaproszenie do składania ofert nr 05/2013/VW Bank/LOGISTYKA na realizację usług gastronomicznych i wynajmu sal do przeprowadzenia szkoleń w projekcie współfinansowanym ze środków

Bardziej szczegółowo

S p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a

S p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a S p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Kierownik Zamawiającego: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 23-210

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Strona1 Zapytanie ofertowe Kurs/szkolenie - Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bydgoszcz, dnia 13 listopada 2013 roku Strona2 UŻYTE W ZAPYTANIU OFERTOWYM TERMINY Zamawiający - CIECH

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014

Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014 Zamawiający Elwira Bowers PERFEKTA Ul. Folwarczna 29d/63, 61-064 Poznań NIP:7822012949,REGON: 300137155 Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014 Poznań, dnia 19.11.2014 r. W związku z realizacja projektu Akcja

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie technik audytowania. Dokumentacja systemu zarządzania jakością ISO 9001.

Doskonalenie technik audytowania. Dokumentacja systemu zarządzania jakością ISO 9001. 08 / POKL / 2014 POSTĘPOWANIE NR 08 / POKL / 2014 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA zgodnie z zasadą konkurencyjności Bydgoszcz, dnia 18.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE zatrudnienie trenera / trenerki na przygotowanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/CRM/P2Pod/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/CRM/P2Pod/2012 Strona 1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/CRM/P2Pod/2012 1. Zamawiający 1. Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A. 2. Ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa 3. Tel + 48 22 811 44 40 4. Fax + 48 22 887-17-85 5. Adres strony

Bardziej szczegółowo

Postępowanie oznaczone jest jako OPS/KG/341-3/14. Wszelka korespondencja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

Postępowanie oznaczone jest jako OPS/KG/341-3/14. Wszelka korespondencja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie. Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, ul. Aleja 3 Maja 28 zaprasza do złożenia oferty na Szkolenie Spawanie blach i rur ze stali stopowej (czarnej) i nierdzewnej spoinami pachwinowymi metodami MAG i

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące:

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące: Rzeszów, dn.18.03.2015r. Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące: Wykonania usługi szkoleniowej w ramach projektu: Proekologiczne rozwiązania w budownictwie.

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Na realizację usług gastronomicznych, hotelarskich oraz wynajmu sali szkoleniowej świadczonych w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

P O W I A T O W Y U R ZĄD PRACY 1 1-5 0 0 G iżycko u l. G d ańska 11

P O W I A T O W Y U R ZĄD PRACY 1 1-5 0 0 G iżycko u l. G d ańska 11 P O W I A T O W Y U R ZĄD PRACY 1 1-5 0 0 G iżycko u l. G d ańska 11 T e l. 0 8 7 4 2 9-6 4-4 0 (sekretariat) F a x 0 8 7 4 2 9-6 4-7 5 w w w. g i z y c k o. p u p. g o v. p l o l g i @ p r a c a. g o

Bardziej szczegółowo