UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACYJNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACYJNYCH"

Transkrypt

1 EGZEKUCJA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACYJNYCH zawarta w dniu... w Zielonej Górze, pomiędzy: 1..., adres/ siedziba..., NIP..., REGON..., Tel...., ..., zwanym dalej Zleceniodawcą, a 2. Ryszardem Rudzkim oraz Andrzejem Kraś, prowadzącymi spółkę cywilną pod nazwą Egzekucja Ryszard Rudzki Andrzej Kraś z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Miodowej 2B, NIP , REGON , adres do doręczeń dla wspólników: ul. Miodowej 2B, Zielona Góra, spółka zwana dalej Przyjmującym Zlecenie lub Zleceniobiorcą. 1 WSTĘP 1. Umowa zostaje zawarta w celu określenia warunków współpracy w przedmiocie dochodzenia przez Przyjmującego Zlecenie wymagalnych wierzytelności pieniężnych Zleceniodawcy od dłużników będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 4 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U Nr 173, poz ze zm.). 2. Strony deklarują wzajemną współpracę na zasadach i warunkach określonych w Umowie w zakresie odzyskania wymagalnych i bezspornych wierzytelności pieniężnych Zleceniodawcy. 3. Przyjmujący zlecenie oświadcza, iż niniejsza umowa nie obejmuje odzyskiwania wierzytelności wobec konsumentów. 2 PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Przyjmującego zlecenie działań przewidzianych przepisami prawa, a zmierzających do odzyskania wymagalnych wierzytelności pieniężnych Zleceniodawcy wraz z należnymi Zleceniodawcy odsetkami ustawowymi. 2. Obsługą Wierzytelności objęte będą wymagalne wierzytelności pieniężne Zleceniodawcy. 3 OBSŁUGA WIERZYTELNOŚCI 1. Zakres możliwych działań podejmowanych przez Zleceniobiorcę wobec Dłużników w ramach Obsługi Wierzytelności obejmuje reprezentację interesów Zleceniodawcy na etapie przedsądowym i/lub na etapie egzekucji w tym: a) sprawdzenie aktualnego adresu prowadzenia działalności gospodarczej; b) wezwanie Dłużnika do spłaty zadłużenia; c) negocjacje w zakresie sposobu i terminu zapłaty wierzytelności prowadzone w formie kontaktu korespondencyjnego, telefonicznego, ewentualnie poprzez kontakt osobisty z Dłużnikiem; d) zawieranie i nadzorowanie realizacji porozumień o rozłożeniu płatności na raty lub o odroczeniu terminu płatności, o ile termin ten nie przekracza okresu 6 miesięcy, licząc od daty przyjęcia zlecenia windykacji przedsądowej do realizacji. e) ustalenie stanu majątkowego dłużników; f) współdziałanie z Komornikiem w zakresie windykacji należności o ile postępowanie egzekucyjne zostanie wszczęte (postępowanie egzekucyjne); 2. O zakresie podejmowanych czynności z 3 ust.1 niniejszej umowy decyduje Zleceniobiorca. Brak podjęcia wszystkich możliwych działań nie może stanowić podstawy do uznania, że umowa została wykonana przez Zleceniobiorcę w sposób nienależyty. 3. Podstawą realizacji windykacji należności jest złożenie podpisanego przez Zleceniodawcę, pisemnego zlecenia. Uzupełnieniem zleceń jest pełnomocnictwo dla Przyjmującego Zlecenie, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej umowy. Wierzytelności będą przekazywane pocztą faksem lub w formie elektronicznej w postaci pliku o uzgodnionym przez Strony formacie i strukturze. O ile to możliwe plik zawierać będzie następujące informacje, dotyczące poszczególnych wierzytelności: a) oznaczenie dłużnika u Zleceniodawcy, przez określenie jego: imienia i nazwiska lub firmy, numeru konta w bazie danych Zleceniodawcy, posiadanego przez Zleceniodawcę adresu miejsca zamieszkania oraz/lub siedziby przedsiębiorstwa, numeru PESEL albo NIP lub REGON oraz numeru telefonu; b) wysokość wierzytelności, jej podstawę, termin wymaganej płatności;

2 c) inne dodatkowe informacje posiadane przez Zleceniodawcę na temat Dłużnika lub wierzytelności niezbędne do dochodzenia wierzytelności. 4. Wpłaty Dłużników z tytułu wierzytelności, będących przedmiotem zlecenia, dokonywane będą wyłącznie na rachunek bankowy Zleceniodawcy nr : PLN... EUR... SWIFT... GBP...SWIFT Sprawy do windykacji mogą być przekazane zbiorczo na druku zlecenia, wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy lub na podstawie zlecenia, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 6. Zlecenie może zostać przekazane również przez pracownika Zleceniodawcy, czy też przez inną upoważnioną osobę. Jako osoby do kontaktu w zakresie przekazywania zleceń wskazuję się po stronie Zleceniodawcy: 7. Zlecenia mogą być również przekazywane za pomocą formularza interaktywnego, do którego dostęp (login i hasło) Zleceniodawca otrzyma po zawarciu niniejszej umowy. 8. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość przekazanych dokumentów i informacji. 9. Przyjmujący Zlecenie nie podejmuje się badania terminu przedawnienia roszczeń Zleceniodawcy. Zleceniodawca zobowiązuje się zawiadomić Przyjmującego Zlecenie o terminie przedawnienia tych roszczeń nie później niż na 3 miesiące przed jego upływem. Powiadomienie powinno nastąpić w formie pisemnej. 10. Zleceniodawca upoważnia do dokonywania w jego imieniu czynności, o jakich mowa w 1 ust.1, w szczególności do zawierania w jego imieniu porozumień o odroczeniu terminu płatności lub rozłożeniu płatności na raty. 11. Przyjmujący Zlecenie może na podstawie odrębnych porozumień ze Zleceniodawcą pośredniczyć w skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego w sądzie polskim i zagranicznym. Ogólne zasady wynagrodzenia dla pełnomocnika procesowego określono w 6 umowy. Wymiana oświadczeń woli w tym względzie może się odbywać również poprzez wiadomości Strony ustalają, iż Przyjmujący Zlecenie może prowadzić windykację na rzecz Zleceniodawcy we współpracy z innymi firmami windykacyjnymi lub kancelariami prawnymi na mocy odrębnych porozumień i zleceń zawartych pomiędzy Przyjmującym Zlecenie a współpracującą firmą windykacyjną lub kancelarią prawną. Zleceniodawca wyraża zgodę na działanie w jego imieniu firmy windykacyjnej lub kancelarii prawnej współpracującej z Przyjmującym Zlecenie. 13. Zleceniodawca zobowiązuje się w wypadku przekazania zlecenia Przyjmującemu Zlecenie, do nie przekazywania wierzytelności objętej zleceniem do windykacji żadnym innym podmiotom gospodarczym, czy też Kancelariom Prawniczym. 14. Pod pojęciem Kancelarii Prawniczej rozumieć należy w szczególności wszystkie formy wykonywania zawodu przez adwokata w świetle ustawy o adwokaturze oraz wszystkie formy wykonywania zawodu przez radcę prawego w rozumienie ustawy o radcach prawnych. 15. Zleceniodawca zobowiązuje się współdziałać z Przyjmującym Zlecenie z należytą starannością a w szczególności: doręczać terminowo wszelkie potrzebne dokumenty, w odpowiedzi na zapytania Przyjmującego Zlecenie, w terminie 7 dni udzielać rzetelnych informacji i przekazywać w tym terminie wymagane przez Przyjmującego Zlecenie oświadczenia, które mogą wpływać na prawidłowość świadczenia usług przez Przyjmującego Zlecenie, niezwłocznie informować Przyjmującego Zlecenie o wszystkich kontaktach Zleceniodawcy z Dłużnikiem podjętych po przekazaniu zlecenia oraz o podejmowanych przez Zleceniodawcę decyzjach i czynnościach, które mogą mieć wpływ na realizację usługi, każdorazowo niezwłocznie informować o wpłatach dokonanych przez Dłużnika na rachunek Zleceniodawcy, terminowo uiszczać opłaty sądowe oraz zaliczki i opłaty egzekucyjne, 16. Zleceniodawca bez zgody Przyjmującego Zlecenie nie może wstrzymywać prowadzonego postępowania w zakresie windykacji oraz umarzać kwot objętych zleceniem windykacji. W przypadku niezastosowania się Zleceniodawcy do zasad określonych w zdaniu poprzedzającym Przyjmujący Zlecenie ma prawo do naliczenia wynagrodzenia w wysokości pełnej prowizji od kwoty wstrzymanej lub umorzonej windykacji. 17. Każda wpłata dokonana przez dłużnika na rzecz Zleceniodawcy, w czasie realizacji zlecenia przez Przyjmującego Zlecenie uważana jest za ściągniętą przez Przyjmującego Zlecenie z zachowaniem przez niego prawa do należnej prowizji. 18. W przypadku posiadania przez Zleceniodawcę większej ilości wierzytelności wobec jednego dłużnika, to w pierwszej kolejności wpłaty dokonywane przez dłużnika będą zaliczane na poczet wierzytelności skierowanych przez Zleceniodawcę do windykacji w ramach niniejszej umowy. 19. Zleceniodawca zobowiązuje się informować Przyjmującego Zlecenie o wszelkich wpłatach otrzymanych bezpośrednio od dłużnika oraz o okolicznościach powodujących zmianę wysokości dochodzonego roszczenia lub wygaśnięciu zobowiązania. W przypadku braku poinformowania o wpłacie w terminie 7 dni, licząc od daty księgowania środków płatniczych na

3 koncie bankowym Zleceniodawcy lub dokonania wpłaty gotówkowej. W przypadku przekroczenia ww. terminu. Zleceniodawca zapłaci na rzecz Zleceniobiorcy karę umowną w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia. 20. W uzgodnieniu ze Zleceniodawcą, Przyjmujący Zlecenie może spowodować zwrot towaru lub inne odpowiednie świadczenie niepieniężne zamiast zapłaty za ten towar, co jest równoznaczne z odzyskaniem przez Przyjmującego Zlecenie należności zleconych do windykacji i obowiązkiem zapłacenie dla Zleceniobiorcy ustalonej prowizji. 21. Zleceniodawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów, w szczególności: sądowych, egzekucyjnych, kosztów zastępstwa procesowego, podatków, kosztów tłumaczeń i innych niezbędnych do prowadzenia postępowania windykacyjnego, sprawy sądowej i egzekucyjnej. W przypadku pokrycia tych kosztów przez zleceniobiorcę, lub inny podmiot uczestniczący w postępowaniu, Zleceniodawca zobowiązuje się do ich zwrotu w terminie 7 dni od otrzymania wezwania do zapłaty tych kosztów. 22. Strony ograniczają odpowiedzialność kontraktową Zleceniobiorcy za wyrządzoną szkodą, to znaczy strony zgodnie ustalają, iż Zleceniobiorca będzie ponosił odpowiedzialność tylko za szkody wyrządzone z winy umyślnej. 4 ZAKOŃCZENIE OKRESU OBSŁUGI WIERZYTELNOŚCI 1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze storn może ja wypowiedzieć z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia. 2. Zleceniobiorca jest uprawniony do rozwiązania niniejszej umowy bez wypowiedzenia z winy Zleceniodawcy, w przypadku, gdy: a) Zleceniodawca zlecił prowadzenie windykacji innej firmie lub kancelarii prawnej, b) Nie współpracuje w zakresie koniecznym do prowadzenia windykacji na etapie przedsądowym lub etapie sądowym, lub etapie egzekucji, c) Umarza cześć lub całość wierzytelności wobec dłużnika, d) Dokonuje cesji całości lub części wierzytelności na podmiot trzeci. 3. W przypadku rozwiązania umowy przez Zleceniobiorcę z winy Zleceniodawcy, Zleceniodawca zapłaci na rzecz Przyjmującego zlecenie karę umowną w wysokości potrójnej równowartości minimalnych kosztów adwokackich, które ze względu na wartość przedmiotu sporu wynoszą: do 500 zł 60 zł, powyżej 500 zł do 1500 zł zł; powyżej 1500 zł do 5000 zł zł; powyżej 5000 zł do zł zł; powyżej zł do zł zł; powyżej zł do zł zł; powyżej zł zł. 4. Rozwiązanie umowy o którym mowa w 4 ust.3 wywołuje skutki ex nunc, a zatem Przyjmujący zlecenie zachowuje prawo do prowizji w zakresie wierzytelności odzyskanych do daty rozwiązania umowy, a w przypadku zwartej ugody sądowej lub ugody pozasądowej lub uzyskania tytułu wykonawczego przeciwko Dłużnikowi, Przyjmujący zlecenie zachowuje również prawo do prowizji w zakresie środków dobrowolnie wpłaconych przez Dłużnika na rzecz Zleceniodawcy jako wierzyciela, lub ściągniętych w sposób przymusowy, również po dacie rozwiązania niniejszej umowy. 5. Przyjmujący zlecenie zachowuje prawo do prowizji w zakresie środków dobrowolnie wpłaconych przez Dłużnika na rzecz Zleceniodawcy jako wierzyciela, lub ściągniętych w sposób przymusowy, również po rozwiązaniu niniejszej umowy na skutek wypowiedzenia o którym jest mowa w 4 ust.1, o ile wpłata jest dokonywana celem realizacji ugody pozasądowej lub ugody sądowej, czy też innego tytułu wykonawczego, otrzymanego w wyniku działań podjętych przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy. 5 OPŁATY 1. Opłaty z tytułu prowadzenia windykacji są wprost proporcjonalne do wysokości kwot ściągniętych przez Przyjmującego Zlecenie i wynoszą: 10 % netto w przypadku windykacji należności od dłużników mających swoją siedzibę w Polsce, 15 % netto w przypadku windykacji należności w postępowaniu egzekucyjnym od dłużników mających swoją siedzibę w Polsce (wspieranie egzekucji komorniczej). 20 % netto w przypadku windykacji należności od dłużników mających swoją siedzibę poza granicami kraju w postępowaniu polubownym lub w przypadku pośrednictwa przy skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego poza granicami kraju, od każdej wpłaconej kwoty na konto Zleceniodawcy.

4 2. Do ww. kwot doliczony zostanie podatek VAT wedle stawki obowiązującej (w dniu podpisania umowy stawka ta wynosi 23%.) 3. Zleceniodawca upoważnia Przyjmującego Zlecenie do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu. Jednocześnie Zleceniodawca oświadcza, iż jest zarejestrowanym płatnikiem VAT i uprawniony jest do otrzymywania faktur VAT. 4. Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty Przyjmującemu Zlecenie wynagrodzenia prowizyjnego, od każdej kwoty jaka wpłynie do Zleceniodawcy tytułem spłaty należności dłużnika, w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury, przelewem na rachunek bankowy Przyjmującego Zlecenie. W przypadku zalegania z zapłatą prowizji przez Zleceniodawcę, Przyjmującemu Zlecenie należą się odsetki maksymalne w rozumieniu art. 359 kc, które w stosunku rocznym wynoszą czterokrotność stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. 5. W przypadku, gdy sprawa przekazana do windykacji polubownej przechodzi do etapu wspierania egzekucji komorniczej automatycznie zmienia się wysokość prowizji na kwotę określoną dla postępowań egzekucyjnych, tj. na kwotę 15 %, bez względu na wartość prowizji określonej w pojedynczym zleceniu. 6. Jeśli Przyjmujący Zlecenie nie wskaże innego rachunku, wszelkie należne opłaty, prowizje i koszty należne Przyjmującemu Zlecenie, Zleceniodawca powinien wpłacać na rachunek bankowy Przyjmującego Zlecenie: MultiBank BRE Bank S.A. Oddział Bankowości Detalicznej (128) ul. Kazimierza Wielkiego 1, Zielona Góra nr Opisane w niniejszym paragrafie zasady obliczenia wynagrodzenia dla Zleceniobiorcy obowiązują również na etapie zlecenia prowadzenia postępowania sądowego. 6 WYNAGRODZENIA PEŁNOMOCNIKA PROCESOWEGO 1. W przypadku zlecenia prowadzenia przez Zleceniodawcę postępowania sądowego przeciwko dłużnikowi Przyjmujący Zlecenie zapewni fachową, dodatkowo odpłatną obsługę prawną ze strony adwokata lub radcy prawnego na czas trwania postępowania w pierwszej i drugiej instancji (tzw. pełnomocnik procesowy). 2. Zleceniodawca udziela pełnomocnictwa Zleceniodawcy do zwarcia w jego imieniu i na jego rzecz umowy z pełnomocnikiem procesowym na zasadach określonych w dalszej części niniejszej umowy. 3. Wybór osoby pełnomocnika procesowego należy do Przyjmującego Zlecenie. 4. Wynagrodzenia przewidziane dla pełnomocnika procesowego będzie wynosić kwotę stałą + VAT, nie więcej jednak niż tzw. stawki minimalne, określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie lub też w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych. Dodatkowo w przypadku zasądzenia przez Sąd kosztów zastępstwa procesowego na rzecz Zleceniodawcy, Zleceniodawca zapłaci na rzecz radcy prawnego lub adwokata równowartość zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego, w przypadku ich faktycznego wyegzekwowania na rzecz wierzyciela. Koszty zastępstwa procesowego zostaną powiększone o obowiązującą stawką VAT. 5. Sposób rozliczenia w 6 ust.4 dotyczy również zawarcia ugody sądowej lub pozasądowej, w której zwarto obowiązek zapłaty przez Dłużnika kosztów zastępstwa procesowego na rzecz Wierzyciela. 6. W przypadku przyznania przez komornika postanowieniem kosztów zastępstwa adwokackiego lub radcowskiego w postępowaniu zabezpieczającym lub egzekucyjnym, Zleceniodawca zapłaci na rzecz radcy prawnego lub adwokata równowartość zasądzonych kosztów zastępstwa, w przypadku ich faktycznego wyegzekwowania na rzecz wierzyciela. Do kosztów zastępstwa doliczona zostanie kwota VAT, zgodnie z obwiązującą stawką. 7. W przypadku gdy rozprawy, posiedzenia lub inne czynności mają miejsce poza siedzibą pełnomocnika procesowego, Zleceniodawca zapłaci z tego tytułu koszty dojazdu, uzgadniane każdorazowo indywidualnie. 8. Strony ustalają, iż w przypadku zrzeczenia się przez Wierzyciela zasądzonych na jego rzecz lub wynikających z ugody kosztów zastępstwa procesowego, Zleceniodawca zapłaci na rzecz pełnomocnika procesowego karę umowną w wysokości równowartości zrzeczonych się kosztów zastępstwa procesowego. 9. Aby uniknąć wszelkich wątpliwości interpretacyjnych zasady ustalenia wynagrodzenia dla pełnomocnika dotyczą tylko i wyłącznie pełnomocników działających przez sądami polskimi, a zasady ustanowienia pełnomocnika przez sądami zagranicznymi strony ustalą w osobnym porozumieniu. 7 POUFNOŚĆ Przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa oraz tajemnicy handlowej Zleceniodawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, powszechnie przyjętymi standardami oraz dbałością o interes Zleceniodawcy. 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wszelka korespondencja uznana jest za doręczoną gdy Przyjmujący zlecenie wysyła ją na adres podany przez Zleceniodawcę w niniejszej umowie albo wskazany w odrębnym pisemnym zawiadomieniu o zmianie adresu, nawet gdy brak potwierdzenia odbioru. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy powinny być sporządzone na piśmie i podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Stron pod rygorem nieważności. 3. Umowa zlecenia zawarta na niniejszych warunkach podlega prawu polskiemu. 4. Sądem właściwym do rozstrzygania spraw spornych, wynikających z Umowy, jest Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Przyjmującego Zlecenie.

5 5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego. 6. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Akceptujemy niniejsze warunki: Z l e c e n i o d a w c a P r z y j m u j ą c y Z l e c e n i e

6 EGZEKUCJA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI - wzór - Załącznik nr 1 ZLECENIE do umowy o windykację z dnia..., zawartej pomiędzy:... a : Ryszardem Rudzkim zam. ul. Stamma 10, Ochla oraz Andrzejem Kraś zam. ul. Letnia 3 Płoty, Czerwieńsk prowadzącym spółkę cywilną pod nazwą Egzekucja Ryszard Rudzki Andrzej Kraś z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Miodowej 2B, NIP , REGON , zwaną dalej Przyjmującym Zlecenie. W dniu... firma... przekazuje następujące sprawy do windykacji : Wszystkie przekazane dokumenty są kserokopiami. Z l e c e n i o d a w c a P r z y j m u j ą c y Z l e c e n i e

7 EGZEKUCJA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI Załącznik nr 2 - wzór - do umowy o windykację z dnia..., zawartej pomiędzy:... a : Ryszardem Rudzkim zam. ul. Stamma 10, Ochla oraz Andrzejem Kraś zam. ul. Letnia 3 Płoty, Czerwieńsk prowadzącym spółkę cywilną pod nazwą Egzekucja Ryszard Rudzki Andrzej Kraś z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Miodowej 2B, NIP , REGON , zwaną dalej Przyjmującym Zlecenie. ZLECENIE Zawarte w dniu..., w Zielonej Górze, pomiędzy: Zleceniodawcą, który zgodnie z umową o świadczenie usług windykacyjnych, zleca Przyjmującemu zlecenie - Spółce EGZEKUCJA Spółka Cywilna Zielona Góra, WINDYKACJĘ PRZEDSĄDOWĄ, WSPOMAGANIE EGZEKUCJI KOMORNICZEJ, w stosunku do Dłużnika..., adres/siedziba..., NIP..., REGON/KRS..., Telefony:..., - tytułem należności głównej kwotę:..., słownie..., (w walucie faktury). - tytułem należności odsetkowej kwotę:..., słownie..., (jeżeli zlecenie nie dotyczy odsetek należy wpisać 0 ). - odsetek do obliczenia przez Zleceniodawcę w okresie późniejszym, Strony ustalają należną, Przyjmującemu zlecenie, prowizję w wysokości... % (słownie:...) od łącznej kwoty zwindykowanych należności na rzecz Zleceniodawcy, ujętej w niniejszym zleceniu. NR KONTA NA KTÓRY DŁUŻNIK MA DOKONYWAĆ RZELEWU: Należność główna i/ lub odsetki należne są nam na podstawie następujących dokumentów potwierdzających należność (dokumenty w załączeniu): Zielona Góra dnia... Podpisy: Z l e c e n i o d a w c a P r z y j m u j ą c y Z l e c e n i e

8 EGZEKUCJA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI Załącznik nr 3 - wzór - do umowy o windykację z dnia..., zawartej pomiędzy:......, a : Ryszardem Rudzkim zam. ul. Stamma 10, Ochla oraz Andrzejem Kraś zam. ul. Letnia 3 Płoty, Czerwieńsk prowadzącym spółkę cywilną pod nazwą Egzekucja Ryszard Rudzki Andrzej Kraś z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Miodowej 2B, NIP , REGON , zwaną dalej Przyjmującym Zlecenie, zwaną dalej Przyjmującym Zlecenie. PEŁNOMOCNICTWO DO SPRAW KRAJOWYCH Niniejszym udzielamy pełnomocnictwo Ryszardowi Rudzkiemu wpisanemu do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem oraz Andrzejowi Kraś wpisanemu do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem Or /09, prowadzącym spółkę cywilną pod nazwą Egzekucja, z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Miodowa 2 B, NIP , REGON , do działania w naszym imieniu i na naszą rzecz w zakresie dochodzenia należności od dłużnika: Zielona Góra dnia... Podpis PEŁNOMOCNICTWO DO SPRAW ZAGRANICZNYCH Niniejszym udzielamy pełnomocnictwo Ryszardowi Rudzkiemu oraz Andrzejowi Kraś prowadzącym spółkę cywilną pod nazwą Egzekucja Ryszard Rudzki Andrzej Kraś z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Miodowej 2B, NIP , REGON , zwaną dalej Przyjmującym Zlecenie do działania w naszym imieniu i na naszą rzecz w zakresie dochodzenia należności od dłużnika: Niniejsze pełnomocnictwo udzielane jest na zasadach substytucji firmie lub kancelarii zagranicznej współpracującej z Egzekucja s. c w zakresie odzyskania należności od wymienionego wyżej dłużnika. Zielona Góra dnia... Podpis Z l e c e n i o d a w c a P r z y j m u j ą c y Z l e c e n i e

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Nr...

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Nr... ..., dn.... miejscowość data UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Nr... Zawarta pomiędzy Agencją Handlowo Usługową Tracker z siedzibą w Łodzi, przy ul. Czorsztyńskiej 3A, NIP: 728-002-00-06,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY W PRZEDMIOCIE DOCHODZENIA NALEŻNOŚCI HANDLOWYCH

UMOWA O WSPÓŁPRACY W PRZEDMIOCIE DOCHODZENIA NALEŻNOŚCI HANDLOWYCH Strona1 UMOWA O WSPÓŁPRACY W PRZEDMIOCIE DOCHODZENIA NALEŻNOŚCI HANDLOWYCH zawarta w dniu... w..., pomiędzy:... z siedzibą w... przy ul.... zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w... Wydziale Gospodarczym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACYJNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACYJNYCH Nr. Zawarta w Poznaniu w dniu.. r. Pomiędzy: Zakra Corp Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szamarzewskiego 17/1 60-580 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA STAŁEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI nr.../...

UMOWA STAŁEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI nr.../... UMOWA STAŁEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI nr.../... zawarta w...dnia... pomiędzy: przedsiębiorstwem..., adres...nip..., nr tel...e-mail..., nr. rachunku bankowego... zwanym dalej Zleceniodawcą a DMK Money

Bardziej szczegółowo

Ciechanów, ul. Gostkowska 83

Ciechanów, ul. Gostkowska 83 06-400 Ciechanów, ul. Gostkowska 83 tel./fax: (023) 672-22-42, 672-23-05 http://www.pukciechanow.pl e-mail: puk@pukciechanow.pl Umowa Nr / 2013 dotycząca windykacji należności /Projekt/ zawarta w dniu...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Umowa o świadczenie usług windykacyjnych nr DAG. 381.1. /2015

Załącznik nr 2. Umowa o świadczenie usług windykacyjnych nr DAG. 381.1. /2015 Załącznik nr 2 Umowa o świadczenie usług windykacyjnych nr DAG. 381.1. /2015 zawarta w dniu września 2015 r. w Będzinie pomiędzy następującymi Stronami: Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną im. Stefana

Bardziej szczegółowo

UMOWA OBSŁUGI PRAWNEJ. Zawarta w w dniu

UMOWA OBSŁUGI PRAWNEJ. Zawarta w w dniu UMOWA OBSŁUGI PRAWNEJ Zawarta w w dniu pomiędzy: Ewą Moś i Moniką Serowik, prowadzącymi działalność gospodarczą jako Moś, Serowik Kancelaria Radców Prawnych s.c., z siedzibą: ul. Poznańska 31/22, 53-631

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA PRAWNA dr Marek Jarzyński & Kornel Novak solicitors and attorneys at law

KANCELARIA PRAWNA dr Marek Jarzyński & Kornel Novak solicitors and attorneys at law KANCELARIA PRAWNA dr Marek Jarzyński & Kornel Novak solicitors and attorneys at law www.jarzpartner.pl Stary Rynek 81 Pl 61-772 Poznań, Poland Tel : + 4861 8522610 Fax : + 4861 8527636 E-mail : poznan@jarzpartner.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE WINDYKACJI NALEŻNOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORSTW. numer zawarta w dniu pomiędzy:

UMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE WINDYKACJI NALEŻNOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORSTW. numer zawarta w dniu pomiędzy: UMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE WINDYKACJI NALEŻNOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORSTW numer zawarta w dniu pomiędzy: Firmą INKASO Hermański reprezentowaną przez Rafała Hermańskiego prowadzącego działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Lexius sp. z o.o. Zlecenie Windykacji Z nr... ul. Skarszewska 2 62 800 Kalisz Wierzytelność przedawnia się: Tel./fax:(62) 598-88-70

Lexius sp. z o.o. Zlecenie Windykacji Z nr... ul. Skarszewska 2 62 800 Kalisz Wierzytelność przedawnia się: Tel./fax:(62) 598-88-70 Lexius sp. z o.o. Zlecenie Windykacji Z nr... ul. Skarszewska 2 62 800 Kalisz Wierzytelność przedawnia się: Tel./fax:(62) 598-88-70 WIERZYCIEL dzień miesiąc rok NIP: Ulica Kod: - Miasto: Telefon: Nr: E-mail

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... wpisanym w dniu.. do CEIDG/do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr... NIP:.., REGON:., reprezentowanym przez:

Umowa nr... wpisanym w dniu.. do CEIDG/do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr... NIP:.., REGON:., reprezentowanym przez: Załącznik nr 10 do SIWZ PROJEKT Umowa nr... zawarta w dniu roku w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim reprezentowanym przez: przy kontrasygnacie: Skarbnika Województwa Józefy Chaleckiej zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu... w Krakowie, pomiędzy:

UMOWA. Zawarta w dniu... w Krakowie, pomiędzy: UMOWA Zawarta w dniu... w Krakowie, pomiędzy: 1. Aneta Brodzińska-Czarnota Ogólnopolskie Centrum Obsługi Prawnej, z siedzibą w Krakowie (31-542) przy ul. Mogilskej 25/1013, NIP: 679 206 59 74, REGON: 122954423,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY O OBSŁUGĘ PRAWNĄ

PROJEKT UMOWY O OBSŁUGĘ PRAWNĄ PROJEKT UMOWY O OBSŁUGĘ PRAWNĄ Zawarta w dniu. pomiędzy: Biotech Poland Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa, NIP 527-267-68-95 reprezentowanym przez Petra Kvapila Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZASTĘPSTWO PROCESOWE

UMOWA O ZASTĘPSTWO PROCESOWE ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU UMOWA O ZASTĘPSTWO PROCESOWE zawarta w w dniu..., zwana dalej Umową, pomiędzy: zwanym dalej Pełnomocnikiem, oraz... zwanym dalej Mocodawcą ; o następującej treści: 1 WARUNKI

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELANIE WSPARCIA W PROWADZENIU KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy:

UMOWA O UDZIELANIE WSPARCIA W PROWADZENIU KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: UMOWA O UDZIELANIE WSPARCIA W PROWADZENIU KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: Iwoną Krakowiak, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Incomes.pl Biuro

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa Białołęckim Ośrodkiem Sportu z siedzibą ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy:

Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: a 1. AF Odszkodowania Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kuropatwy 26A (02-892) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez

Bardziej szczegółowo

zamieszkania. 2 Dotyczy osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą).

zamieszkania. 2 Dotyczy osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą). Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie na podstawie...: pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, zwanym dalej Zleceniodawcą,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy:

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: Iwoną Krakowiak, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Incomes.pl Biuro księgowo-rachunkowe Iwona

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn.:

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn.: UMOWA Nr. Druk nr 6 (Wzór umowy) z dnia zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 NIP: 9591844609 Regon:260269284 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Umowa o Obsługę Prawną

Umowa o Obsługę Prawną Załącznik nr 2 wzór Umowy o Obsługę Prawną Umowa o Obsługę Prawną W dniu. roku pomiędzy : Gminą Byczyna - Urząd Miejski w Byczynie z siedzibą 46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, NIP : 751-10-04 089, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZASTĘPSTWO PROCESOWE

UMOWA O ZASTĘPSTWO PROCESOWE ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU UMOWA O ZASTĘPSTWO PROCESOWE zawarta w w dniu..., zwana dalej Umową, pomiędzy: zwanym dalej Pełnomocnikiem, oraz... zwanym dalej Mocodawcą ; o następującej treści: 1 WARUNKI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE NA POSIEDZENIU PLENARNYM RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NADODRZE W GŁOGOWIE W DNIU 17 MARCA 2016 ROKU

UCHWAŁY PODJĘTE NA POSIEDZENIU PLENARNYM RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NADODRZE W GŁOGOWIE W DNIU 17 MARCA 2016 ROKU UCHWAŁY PODJĘTE NA POSIEDZENIU PLENARNYM RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NADODRZE W GŁOGOWIE W DNIU 17 MARCA 2016 ROKU U C H W A Ł Y Nr 25-32/2016 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Nadodrze

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu r. w Gdyni pomiędzy:

zawarta w dniu r. w Gdyni pomiędzy: UMOWA PRZELEWU WIERZYTELNOŚCI zawarta w dniu r. w Gdyni pomiędzy: Panią/Panem.., zam..., legitymującym się dowodem osobistym serii.. nr, posiadającym PESEL, zwanym dalej Cedentem oraz Centrum Windykacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK "POŻYCZKOPOSIADACZ"

UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK POŻYCZKOPOSIADACZ UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK "POŻYCZKOPOSIADACZ" zawarta w dniu 2013-05-31 w.................... pomiędzy: Adamem Zawisza prowadzącym działalność gospodarcza na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI OFERTA WSPÓŁPRACY

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI OFERTA WSPÓŁPRACY Kancelaria Radcy Prawnego Andrzej Stachowiak WINDYKACJA NALEŻNOŚCI OFERTA WSPÓŁPRACY Kancelaria: Biuro Windykacji: Rynek 46/47 lok. 5 ul. Sztabowa 76B 60-116 Wrocław 53-310 Wrocław tel. (071) 369 90 70

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu... r., w Kielcach, pomiędzy:

UMOWA. zawarta w dniu... r., w Kielcach, pomiędzy: WZÓR UMOWY - Zał. Nr 5 UMOWA zawarta w dniu... r., w Kielcach, pomiędzy: Województwem Świętokrzyskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr reprezentowanym/-ą przez... zwanym/-ą w dalszej części umowy Wykonawcą.

Umowa Nr reprezentowanym/-ą przez... zwanym/-ą w dalszej części umowy Wykonawcą. Umowa Nr... Załącznik nr 11 do SIWZ PROJEKT zawarta w dniu roku w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim - Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej

Bardziej szczegółowo

Umorzenie odsetek od opłat w lokalach mieszkalnych:

Umorzenie odsetek od opłat w lokalach mieszkalnych: REGULAMIN naliczania odsetek od zaległości czynszowych oraz ustalenia warunków dokonywania odstępstw od ich egzekwowania w Spółdzielni Mieszkaniowej w Ciechocinku 1. 1. Regulamin ustala zasady naliczania

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu.. w Łodzi pomiędzy

zawarta w dniu.. w Łodzi pomiędzy UMOWA nr.. zawarta w dniu.. w Łodzi pomiędzy Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ulicy Wierzbowej 52, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr / IWSZdr./20./PROG/ na udzielanie świadczeń i usług zdrowotnych w ramach realizacji profilaktycznego programu zdrowotnego

UMOWA Nr / IWSZdr./20./PROG/ na udzielanie świadczeń i usług zdrowotnych w ramach realizacji profilaktycznego programu zdrowotnego UMOWA Nr / IWSZdr./20./PROG/ na udzielanie świadczeń i usług zdrowotnych w ramach realizacji profilaktycznego programu zdrowotnego zawarta w Warszawie w dniu... 2013 r. pomiędzy:.., zwanym w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy na obsługę prawną

Istotne postanowienia umowy na obsługę prawną Istotne postanowienia umowy na obsługę prawną zawarta w dniu... r. w Opolu pomiędzy: Województwem Opolskim (45-082 Opole, ul. Piastowska 14, REGON 541412421, NIP 754-307-75-65) reprezentowanym przez: 1.,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ Nr z Firmą Virtualweb Łukasz Rubacki Po zaakceptowaniu warunków umowy zawartych na następnych stronach, będących jej integralną częścią zawiera się umowę zlecenie

Bardziej szczegółowo

MZO.271.7.2013 WZÓR UMOWY. Umowa zlecenie nr.

MZO.271.7.2013 WZÓR UMOWY. Umowa zlecenie nr. WZÓR UMOWY Załącznik nr 6 Umowa zlecenie nr. W dniu... 2013 r. w Tychach, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu: roku, pomiędzy : d d m m r r r r

UMOWA. Zawarta w dniu: roku, pomiędzy : d d m m r r r r CŁO - TŁUMACZENIA SPEDYCJA UMOWA Zawarta w dniu: roku, pomiędzy : d d m m r r r r Agencją Celną Ekspert Andrzej Szczęśniak, Robert Góźdź, ul. Pana Tadeusza 8/76, 20-609 Lublin reprezentowaną przy podpisywaniu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 543/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28.03.2012 r.

Zarządzenie Nr 543/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28.03.2012 r. Zarządzenie Nr 543/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28.03.2012 r. w sprawie: wprowadzenia obowiązującego wzoru porozumienia dotyczącego spłaty zobowiązań z tytułu opłat czynszowych za najem lokalu komunalnego.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 zawarta w dniu. w Warszawie.... pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA dla członków PSPD

UMOWA dla członków PSPD UMOWA dla członków PSPD świadczenia usług WINDYKACJA PLUS zawarta pomiędzy: KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 56, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu

REGULAMIN windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu REGULAMIN windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu 1 Rozdział I. Podstawa prawna l. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O OBSŁUGĘ PRAWNĄ

UMOWA O OBSŁUGĘ PRAWNĄ UMOWA O OBSŁUGĘ PRAWNĄ zawarta w Warszawie w dniu.. stycznia 2016 r. pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, REGON 015259640-00184, reprezentowane na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY o świadczenie pomocy prawnej

PROJEKT UMOWY o świadczenie pomocy prawnej PROJEKT UMOWY o świadczenie pomocy prawnej zawarta w dniu. roku w Łodzi na podstawie art. 39 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Załącznik nr 7 do SIWZ

Bardziej szczegółowo

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa Załącznik Nr 4 Umowa nr - wzór zawarta w dniu. w Warszawie. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

Procedura windykacji należności za posiłki w MZS w Czeladzi

Procedura windykacji należności za posiłki w MZS w Czeladzi Procedura windykacji należności za posiłki w MZS w Czeladzi Sporządzona na podstawie: 1. Art.42 ust.5 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych(t.jdz.u. z 2013r poz. 885 z póz. zm) Uwzględniając

Bardziej szczegółowo

UMOWA O USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI ZRYCZAŁTOWANEJ ORAZ USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH. zawarta w Swarzędzu dnia... r., pomiędzy:

UMOWA O USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI ZRYCZAŁTOWANEJ ORAZ USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH. zawarta w Swarzędzu dnia... r., pomiędzy: UMOWA O USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI ZRYCZAŁTOWANEJ ORAZ USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH zawarta w Swarzędzu dnia... r., pomiędzy:... zamieszkała, ul...., NIP:... zwaną w umowie Zleceniobiorcą, a Firmą:......

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG POŚREDNICTWA FINASOWEGO. zawarta dnia...roku w

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG POŚREDNICTWA FINASOWEGO. zawarta dnia...roku w UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG POŚREDNICTWA FINASOWEGO zawarta dnia...roku w pomiędzy:... ul......., NIP... REGON, PESEL/KRS rep. przez, zwanym w dalszej części umowy Zleceniodawcą a Martą Drętkiewicz, zam.

Bardziej szczegółowo

Dyrektora - Janusza Marciniaka przy kontrasygnacie Głównego Księgowego - Stanisława Suchowackiego

Dyrektora - Janusza Marciniaka przy kontrasygnacie Głównego Księgowego - Stanisława Suchowackiego Zał. nr 3 UMOWA NR Mp /.. /. zawarta w dniu... w Zielonej Górze w trybie art.4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. nr 113 poz. 759 z 2010 r. z późn. zm.) na

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr. zawarta w dniu. w Warszawie na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór

Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór zawarta w dniu. r. w Mikołowie pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów reprezentowanym przez: Kierownika- Janinę Ryguła

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE - wzór zawarte w. dnia. r., pomiędzy:

POROZUMIENIE - wzór zawarte w. dnia. r., pomiędzy: POROZUMIENIE - wzór zawarte w. dnia. r., pomiędzy: Załącznik nr 5 I. Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą: ul. Kościuszki 96, 64-700 Czarnków, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji

Bardziej szczegółowo

ZP/93/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ

ZP/93/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy ul.bema 70, 01-225 Warszawa, posiadającym NIP: 527-245-71-53 oraz REGON: 000665840

Bardziej szczegółowo

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu MZS.ZP.3411/20/12. Częstochowa, dnia, 05.10.2012 r. Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu Wyjaśnienia nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym w trybie

Bardziej szczegółowo

Umowa zlecenia nr /D /2015/UZ

Umowa zlecenia nr /D /2015/UZ Umowa zlecenia nr /D /2015/UZ W dniu pomiędzy: 2015 r. w Warszawie Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości działającą na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wzór ramowy umowy nr / zawarta w dniu r. w Zielonej Górze pomiędzy:

Wzór ramowy umowy nr / zawarta w dniu r. w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Wzór ramowy umowy nr / 2011 zawarta w dniu...2011r. w Zielonej Górze pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy:

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r.

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r. ROZDZIAŁ III Ramowy Wzór Umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę pn.: Flagowanie ulic, placów i rond Miasta Rzeszowa z okazji świąt państwowych, imprez

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG KSIĘGOWYCH NR: Umowa została zawarta w Łodzi w dniu XX.XX.2009 r. pomiędzy:

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG KSIĘGOWYCH NR: Umowa została zawarta w Łodzi w dniu XX.XX.2009 r. pomiędzy: UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG KSIĘGOWYCH NR: XX/2009 Umowa została zawarta w Łodzi w dniu XX.XX.2009 r. pomiędzy: 1.... reprezentowaną przez.., zwanym dalej Zleceniodawcą, a 2. Biurem Rachunkowym HOSSA S.

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE Załącznik do Zarządzenia nr 1 Do Zarządzenia Prezesa Zarządu ZIK Sp. z o.o. Nr 16/2015 z dnia REGULAMIN PROCEDUR WINDYKACJI NALEŻNOŚCI ZIK SP. Z.O.O. Z TYTUŁU DOSTAW WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ORAZ INNYCH

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH Nr ewidencyjny Niniejsza umowa została zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy:... z siedzibą... zwanym/ą dalej Odbiorcą, wpisanym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Numer sprawy: ZPpp-13A/2013 1 ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Spółka z o.o., siedziba: 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, tel.: (32) 729-52-21; (32) 729-51-62; faks: (32) 729-57-74 Regon:

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ;

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ; Dotyczy postępowania pn.: Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet z doprowadzeniem łącza internetowego i instalacją niezbędnych urządzeń sieciowych w Obwodzie Utrzymania Drogi Krajowej S17 podległym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZAMKNIĘCIE ZAGRANICZNEGO KONTA BANKOWEGO

INSTRUKCJA ZAMKNIĘCIE ZAGRANICZNEGO KONTA BANKOWEGO INSTRUKCJA ZAMKNIĘCIE ZAGRANICZNEGO KONTA BANKOWEGO W CELU ZAMKNIĘCIA ZAGRANICZNEGO KONTA BANKOWEGO NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: 1. Kolorowa kserokopia dokumentu tożsamości na podstawie którego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Załącznik nr 3 do Ogłoszenia UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NR zawarta w Krakowie, w dniu r. pomiędzy: Zakładem Opiekuńczo Leczniczym w Krakowie z siedzibą przy ul. Wielickiej 267, wpisanym do

Bardziej szczegółowo

UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV-ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ

UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV-ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ WZÓR UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV-ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ Zawarta w dniu.. r. w Warszawie pomiędzy: Miastem st. Warszawa Dzielnicą Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27, 02-517 Warszawa, zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOCHODZENIE ROSZCZEŃ

UMOWA O DOCHODZENIE ROSZCZEŃ UMOWA O DOCHODZENIE ROSZCZEŃ Na podstawie umowy z dnia roku ZLECENIODAWCA: IMIĘ NAZWISKO ADRES ZAMELDOWANIA ZLECENIODAWCY ULICA, NR DOMU / MIESZKANIA PESEL KOD POCZTOWY MIEJSCOWOŚĆ SERIA I NUMER DOWODU

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY OKRESOWEJ OBSŁUGI WIERZYTELNOŚCIAMI... Na podstawie rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego sporządzono umowę następującej treści

WZÓR UMOWY OKRESOWEJ OBSŁUGI WIERZYTELNOŚCIAMI... Na podstawie rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego sporządzono umowę następującej treści Załącznik nr. 3 WZÓR UMOWY OKRESOWEJ OBSŁUGI WIERZYTELNOŚCIAMI zawarta... w Malborku pomiędzy: Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w: 82-200 Malbork ul. gen de Gaulle'a 70 w imieniu,

Bardziej szczegółowo

Wzór- Umowa powierzenia nr OC/0/02/15

Wzór- Umowa powierzenia nr OC/0/02/15 Wzór- Umowa powierzenia nr OC/0/02/15 w trybie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) zawarta w dniu reprezentowaną przez: 1.. 2..

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 113/2014 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 4 sierpnia 2014 r. P R O C E D U R A

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 113/2014 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 4 sierpnia 2014 r. P R O C E D U R A Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 113/2014 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 4 sierpnia 2014 r. P R O C E D U R A windykacji należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny w Urzędzie Miejskim

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... O ŚWIADCZENIE USŁUG NA WARUNKACH ZLECENIA

UMOWA NR... O ŚWIADCZENIE USŁUG NA WARUNKACH ZLECENIA Załącznik Nr 5 do Zaproszenia Wzór umowy UMOWA NR... O ŚWIADCZENIE USŁUG NA WARUNKACH ZLECENIA zawarta w dniu...2014 roku w Słupsku, pomiędzy: Miastem Słupsk, Pl. Zwycięstwa 3, zwanym dalej Zleceniodawcą,

Bardziej szczegółowo

Umowa o opiekę nad systemem informatycznym

Umowa o opiekę nad systemem informatycznym Umowa o opiekę nad systemem informatycznym Zawarta dnia.. roku w Sosnowcu pomiędzy: reprezentowanym przez: nazywaną dalej Zlecającym, a..., reprezentującym Network Expert Sp z o.o z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŚREDNICTWA Zawarta w Katowicach, w dniu 02 lipca 2014 r. pomiędzy:

UMOWA POŚREDNICTWA Zawarta w Katowicach, w dniu 02 lipca 2014 r. pomiędzy: UMOWA POŚREDNICTWA Zawarta w Katowicach, w dniu 02 lipca 2014 r. pomiędzy: Eurobrokers Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Kościuszki 223B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA BADANIE WODY BASENOWEJ

UMOWA NR NA BADANIE WODY BASENOWEJ Załącznik nr2 do Zapytania ofertowego Wzór umowy UMOWA NR NA BADANIE WODY BASENOWEJ zawarta w dniu.. w Przysusze pomiędzy: Powiatem Przysuskim/Powiatowym Centrum Sportu i Rekreacji w Przysusze z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WZÓR. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą/Zleceniobiorcą,

WZÓR. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą/Zleceniobiorcą, WZÓR UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV- ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ Zawarta w dniu.. r. w Warszawie pomiędzy: Miastem st. Warszawa Dzielnicą Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27, 02-517 Warszawa, zwanym

Bardziej szczegółowo

W sprawie: wprowadzenia procedury windykacji należności za pobyt i żywienie dzieci przez Przedszkole Publiczne Nr 11 w Czeladzi.

W sprawie: wprowadzenia procedury windykacji należności za pobyt i żywienie dzieci przez Przedszkole Publiczne Nr 11 w Czeladzi. PP11.0152/8/12 Zarządzenie nr 8/2012 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 11 w Czeladzi z dnia 24 listopada 2012roku W sprawie: wprowadzenia procedury windykacji należności za pobyt i żywienie dzieci przez

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 394/2007 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 29 października2007r.

Zarządzenie Nr 394/2007 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 29 października2007r. Zarządzenie Nr 394/2007 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 29 października2007r. w sprawie: określenia procedury zawierania ugód ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi w zakresie roszczeń odszkodowawczych

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia 1

UMOWA nr. Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia 1 UMOWA nr. zawarta w dniu.., w Zielonej Górze, pomiędzy: Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 9b, zwanym dalej Zleceniodawcą, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ UMOWA ZLECENIE nr CRU/.../ZL/... (wzór) Załącznik nr 3 zawarta w dniu... 2014 r. w Częstochowie, pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Częstochowie z siedzibą przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY WINDYKACJI NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA I POWIATU LĘBORSKIEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LĘBORKU. Rozdział I Postanowienia ogólne

PROCEDURY WINDYKACJI NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA I POWIATU LĘBORSKIEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LĘBORKU. Rozdział I Postanowienia ogólne PROCEDURY WINDYKACJI NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA I POWIATU LĘBORSKIEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LĘBORKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Terminologia na użytek niniejszej procedury: 1. Należność cywilnoprawna

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Umowa Zlecenia nr NR GI-TOPO..

Wzór Umowy Umowa Zlecenia nr NR GI-TOPO.. Wzór Umowy Umowa Zlecenia nr NR GI-TOPO.. zawarta w dniu. 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty Skarbem Państwa - Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą

Bardziej szczegółowo

U M O W A KINDERBIJSLAG Klient (imię i nazwisko).. Adres. KLIENT oświadcza, że zleca Firmie Taxrefund Sp. z o.o. z siedzibą 59-900 Zgorzelec, ul. Francuska 39, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 2013 o badanie i ocenę łącznego sprawozdania finansowego oraz o przeprowadzenie oceny rozliczenia dotacji

Umowa nr 2013 o badanie i ocenę łącznego sprawozdania finansowego oraz o przeprowadzenie oceny rozliczenia dotacji Umowa nr 2013 o badanie i ocenę łącznego sprawozdania finansowego oraz o przeprowadzenie oceny rozliczenia dotacji Zawarta w dniu 2013 roku w.., pomiędzy: Wojskowymi Zakładami Lotniczymi nr 1 Spółką Akcyjną

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG PRAWNYCH NR..

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG PRAWNYCH NR.. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG PRAWNYCH NR.. zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy : Gminą Miasto Szczecin - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Szczecinie, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, NIP: 851 19 91 734,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy:

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: UDZIELAJĄCYM ZAMÓWIENIE: WZÓR UMOWY Umowa Nr / /2015 zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: Szpitalem Specjalistycznym INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej;

Bardziej szczegółowo

1. Niniejsza umowa określa zasady dofinansowania zadania proekologicznego pn.: 2. Realizacja zadania nastąpi w okresie od.. do r.

1. Niniejsza umowa określa zasady dofinansowania zadania proekologicznego pn.: 2. Realizacja zadania nastąpi w okresie od.. do r. WZÓR BANK UMOWA nr o współpracy w zakresie udzielenia kredytu preferencyjnego na dofinansowanie zadania proekologicznego z dopłatą do oprocentowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy:

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Świętych 3-4, posiadającą NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353,

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY OLEŚNICA ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica

WÓJT GMINY OLEŚNICA ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica WÓJT GMINY OLEŚNICA ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica SOO.8141.2.4.2015 Oleśnica, dnia 19 listopada 2015 r. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.: Świadczenie usług, polegających na przeprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

Skuteczność Codziennie rozwiązujemy problemy naszych Klientów, wygrywamy dla nich procesy i doradzamy w prowadzeniu biznesu.

Skuteczność Codziennie rozwiązujemy problemy naszych Klientów, wygrywamy dla nich procesy i doradzamy w prowadzeniu biznesu. Szanowni Państwo! Nasza kancelaria specjalizuje się w doradztwie dla firm. Pod stałą opieką mamy kilkaset przedsiębiorstw. Obsługujemy sieci handlowe, firmy produkcyjne i usługowe. Zabezpieczamy teŝ deweloperów

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ UMOWA ZLECENIE nr CRU/.../ZL/2014 (wzór) Załącznik nr 3 Zawarta w dniu... 2014 r. w Częstochowie, pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Częstochowie z siedzibą przy ul. Polskiej Organizacji

Bardziej szczegółowo

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez:

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez: Nr sprawy OR.251-8/JF/13 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr DG/240-NS/266-2014 zawarta w dniu

WZÓR UMOWY nr DG/240-NS/266-2014 zawarta w dniu WZÓR UMOWY nr DG/240-NS/266-2014 zawarta w dniu Załącznik nr 2 Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku z siedzibą: 44-200 Rybnik, ul. Energetyków

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./ /2017 WZÓR

UMOWA NR./ /2017 WZÓR UMOWA NR./ /2017 WZÓR zawarta w dniu... 2017 r. w Katowicach, pomiędzy: Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółka Akcyjna, 40 026 Katowice, ul. Wojewódzka 19, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód

Bardziej szczegółowo

1/ Jan Zalewski Starosta Siemiatycki 2/ Marek Bobel - Wicestarosta Zamawiającym ...... ...-.. Wykonawcą 1 2

1/ Jan Zalewski Starosta Siemiatycki 2/ Marek Bobel - Wicestarosta Zamawiającym ...... ...-.. Wykonawcą 1 2 Umowa zawarta w dniu...2015 r. w Siemiatyczach pomiędzy: Powiatem Siemiatyckim z siedzibą przy ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu, którego działają:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy Pożyczkodawca Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: SuperGrosz

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy na przedłużenie wsparcia technicznego dla oprogramowania Vmware CUI/ZP/PN/.../2014

Projekt umowy na przedłużenie wsparcia technicznego dla oprogramowania Vmware CUI/ZP/PN/.../2014 Projekt umowy nr CUI/ZP/PN/.../2014 zawarta w dniu...2014 we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, w imieniu i na rzecz, której działa Centrum Usług Informatycznych

Bardziej szczegółowo