UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACYJNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACYJNYCH"

Transkrypt

1 EGZEKUCJA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACYJNYCH zawarta w dniu... w Zielonej Górze, pomiędzy: 1..., adres/ siedziba..., NIP..., REGON..., Tel...., ..., zwanym dalej Zleceniodawcą, a 2. Ryszardem Rudzkim oraz Andrzejem Kraś, prowadzącymi spółkę cywilną pod nazwą Egzekucja Ryszard Rudzki Andrzej Kraś z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Miodowej 2B, NIP , REGON , adres do doręczeń dla wspólników: ul. Miodowej 2B, Zielona Góra, spółka zwana dalej Przyjmującym Zlecenie lub Zleceniobiorcą. 1 WSTĘP 1. Umowa zostaje zawarta w celu określenia warunków współpracy w przedmiocie dochodzenia przez Przyjmującego Zlecenie wymagalnych wierzytelności pieniężnych Zleceniodawcy od dłużników będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 4 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U Nr 173, poz ze zm.). 2. Strony deklarują wzajemną współpracę na zasadach i warunkach określonych w Umowie w zakresie odzyskania wymagalnych i bezspornych wierzytelności pieniężnych Zleceniodawcy. 3. Przyjmujący zlecenie oświadcza, iż niniejsza umowa nie obejmuje odzyskiwania wierzytelności wobec konsumentów. 2 PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Przyjmującego zlecenie działań przewidzianych przepisami prawa, a zmierzających do odzyskania wymagalnych wierzytelności pieniężnych Zleceniodawcy wraz z należnymi Zleceniodawcy odsetkami ustawowymi. 2. Obsługą Wierzytelności objęte będą wymagalne wierzytelności pieniężne Zleceniodawcy. 3 OBSŁUGA WIERZYTELNOŚCI 1. Zakres możliwych działań podejmowanych przez Zleceniobiorcę wobec Dłużników w ramach Obsługi Wierzytelności obejmuje reprezentację interesów Zleceniodawcy na etapie przedsądowym i/lub na etapie egzekucji w tym: a) sprawdzenie aktualnego adresu prowadzenia działalności gospodarczej; b) wezwanie Dłużnika do spłaty zadłużenia; c) negocjacje w zakresie sposobu i terminu zapłaty wierzytelności prowadzone w formie kontaktu korespondencyjnego, telefonicznego, ewentualnie poprzez kontakt osobisty z Dłużnikiem; d) zawieranie i nadzorowanie realizacji porozumień o rozłożeniu płatności na raty lub o odroczeniu terminu płatności, o ile termin ten nie przekracza okresu 6 miesięcy, licząc od daty przyjęcia zlecenia windykacji przedsądowej do realizacji. e) ustalenie stanu majątkowego dłużników; f) współdziałanie z Komornikiem w zakresie windykacji należności o ile postępowanie egzekucyjne zostanie wszczęte (postępowanie egzekucyjne); 2. O zakresie podejmowanych czynności z 3 ust.1 niniejszej umowy decyduje Zleceniobiorca. Brak podjęcia wszystkich możliwych działań nie może stanowić podstawy do uznania, że umowa została wykonana przez Zleceniobiorcę w sposób nienależyty. 3. Podstawą realizacji windykacji należności jest złożenie podpisanego przez Zleceniodawcę, pisemnego zlecenia. Uzupełnieniem zleceń jest pełnomocnictwo dla Przyjmującego Zlecenie, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej umowy. Wierzytelności będą przekazywane pocztą faksem lub w formie elektronicznej w postaci pliku o uzgodnionym przez Strony formacie i strukturze. O ile to możliwe plik zawierać będzie następujące informacje, dotyczące poszczególnych wierzytelności: a) oznaczenie dłużnika u Zleceniodawcy, przez określenie jego: imienia i nazwiska lub firmy, numeru konta w bazie danych Zleceniodawcy, posiadanego przez Zleceniodawcę adresu miejsca zamieszkania oraz/lub siedziby przedsiębiorstwa, numeru PESEL albo NIP lub REGON oraz numeru telefonu; b) wysokość wierzytelności, jej podstawę, termin wymaganej płatności;

2 c) inne dodatkowe informacje posiadane przez Zleceniodawcę na temat Dłużnika lub wierzytelności niezbędne do dochodzenia wierzytelności. 4. Wpłaty Dłużników z tytułu wierzytelności, będących przedmiotem zlecenia, dokonywane będą wyłącznie na rachunek bankowy Zleceniodawcy nr : PLN... EUR... SWIFT... GBP...SWIFT Sprawy do windykacji mogą być przekazane zbiorczo na druku zlecenia, wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy lub na podstawie zlecenia, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 6. Zlecenie może zostać przekazane również przez pracownika Zleceniodawcy, czy też przez inną upoważnioną osobę. Jako osoby do kontaktu w zakresie przekazywania zleceń wskazuję się po stronie Zleceniodawcy: 7. Zlecenia mogą być również przekazywane za pomocą formularza interaktywnego, do którego dostęp (login i hasło) Zleceniodawca otrzyma po zawarciu niniejszej umowy. 8. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość przekazanych dokumentów i informacji. 9. Przyjmujący Zlecenie nie podejmuje się badania terminu przedawnienia roszczeń Zleceniodawcy. Zleceniodawca zobowiązuje się zawiadomić Przyjmującego Zlecenie o terminie przedawnienia tych roszczeń nie później niż na 3 miesiące przed jego upływem. Powiadomienie powinno nastąpić w formie pisemnej. 10. Zleceniodawca upoważnia do dokonywania w jego imieniu czynności, o jakich mowa w 1 ust.1, w szczególności do zawierania w jego imieniu porozumień o odroczeniu terminu płatności lub rozłożeniu płatności na raty. 11. Przyjmujący Zlecenie może na podstawie odrębnych porozumień ze Zleceniodawcą pośredniczyć w skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego w sądzie polskim i zagranicznym. Ogólne zasady wynagrodzenia dla pełnomocnika procesowego określono w 6 umowy. Wymiana oświadczeń woli w tym względzie może się odbywać również poprzez wiadomości Strony ustalają, iż Przyjmujący Zlecenie może prowadzić windykację na rzecz Zleceniodawcy we współpracy z innymi firmami windykacyjnymi lub kancelariami prawnymi na mocy odrębnych porozumień i zleceń zawartych pomiędzy Przyjmującym Zlecenie a współpracującą firmą windykacyjną lub kancelarią prawną. Zleceniodawca wyraża zgodę na działanie w jego imieniu firmy windykacyjnej lub kancelarii prawnej współpracującej z Przyjmującym Zlecenie. 13. Zleceniodawca zobowiązuje się w wypadku przekazania zlecenia Przyjmującemu Zlecenie, do nie przekazywania wierzytelności objętej zleceniem do windykacji żadnym innym podmiotom gospodarczym, czy też Kancelariom Prawniczym. 14. Pod pojęciem Kancelarii Prawniczej rozumieć należy w szczególności wszystkie formy wykonywania zawodu przez adwokata w świetle ustawy o adwokaturze oraz wszystkie formy wykonywania zawodu przez radcę prawego w rozumienie ustawy o radcach prawnych. 15. Zleceniodawca zobowiązuje się współdziałać z Przyjmującym Zlecenie z należytą starannością a w szczególności: doręczać terminowo wszelkie potrzebne dokumenty, w odpowiedzi na zapytania Przyjmującego Zlecenie, w terminie 7 dni udzielać rzetelnych informacji i przekazywać w tym terminie wymagane przez Przyjmującego Zlecenie oświadczenia, które mogą wpływać na prawidłowość świadczenia usług przez Przyjmującego Zlecenie, niezwłocznie informować Przyjmującego Zlecenie o wszystkich kontaktach Zleceniodawcy z Dłużnikiem podjętych po przekazaniu zlecenia oraz o podejmowanych przez Zleceniodawcę decyzjach i czynnościach, które mogą mieć wpływ na realizację usługi, każdorazowo niezwłocznie informować o wpłatach dokonanych przez Dłużnika na rachunek Zleceniodawcy, terminowo uiszczać opłaty sądowe oraz zaliczki i opłaty egzekucyjne, 16. Zleceniodawca bez zgody Przyjmującego Zlecenie nie może wstrzymywać prowadzonego postępowania w zakresie windykacji oraz umarzać kwot objętych zleceniem windykacji. W przypadku niezastosowania się Zleceniodawcy do zasad określonych w zdaniu poprzedzającym Przyjmujący Zlecenie ma prawo do naliczenia wynagrodzenia w wysokości pełnej prowizji od kwoty wstrzymanej lub umorzonej windykacji. 17. Każda wpłata dokonana przez dłużnika na rzecz Zleceniodawcy, w czasie realizacji zlecenia przez Przyjmującego Zlecenie uważana jest za ściągniętą przez Przyjmującego Zlecenie z zachowaniem przez niego prawa do należnej prowizji. 18. W przypadku posiadania przez Zleceniodawcę większej ilości wierzytelności wobec jednego dłużnika, to w pierwszej kolejności wpłaty dokonywane przez dłużnika będą zaliczane na poczet wierzytelności skierowanych przez Zleceniodawcę do windykacji w ramach niniejszej umowy. 19. Zleceniodawca zobowiązuje się informować Przyjmującego Zlecenie o wszelkich wpłatach otrzymanych bezpośrednio od dłużnika oraz o okolicznościach powodujących zmianę wysokości dochodzonego roszczenia lub wygaśnięciu zobowiązania. W przypadku braku poinformowania o wpłacie w terminie 7 dni, licząc od daty księgowania środków płatniczych na

3 koncie bankowym Zleceniodawcy lub dokonania wpłaty gotówkowej. W przypadku przekroczenia ww. terminu. Zleceniodawca zapłaci na rzecz Zleceniobiorcy karę umowną w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia. 20. W uzgodnieniu ze Zleceniodawcą, Przyjmujący Zlecenie może spowodować zwrot towaru lub inne odpowiednie świadczenie niepieniężne zamiast zapłaty za ten towar, co jest równoznaczne z odzyskaniem przez Przyjmującego Zlecenie należności zleconych do windykacji i obowiązkiem zapłacenie dla Zleceniobiorcy ustalonej prowizji. 21. Zleceniodawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów, w szczególności: sądowych, egzekucyjnych, kosztów zastępstwa procesowego, podatków, kosztów tłumaczeń i innych niezbędnych do prowadzenia postępowania windykacyjnego, sprawy sądowej i egzekucyjnej. W przypadku pokrycia tych kosztów przez zleceniobiorcę, lub inny podmiot uczestniczący w postępowaniu, Zleceniodawca zobowiązuje się do ich zwrotu w terminie 7 dni od otrzymania wezwania do zapłaty tych kosztów. 22. Strony ograniczają odpowiedzialność kontraktową Zleceniobiorcy za wyrządzoną szkodą, to znaczy strony zgodnie ustalają, iż Zleceniobiorca będzie ponosił odpowiedzialność tylko za szkody wyrządzone z winy umyślnej. 4 ZAKOŃCZENIE OKRESU OBSŁUGI WIERZYTELNOŚCI 1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze storn może ja wypowiedzieć z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia. 2. Zleceniobiorca jest uprawniony do rozwiązania niniejszej umowy bez wypowiedzenia z winy Zleceniodawcy, w przypadku, gdy: a) Zleceniodawca zlecił prowadzenie windykacji innej firmie lub kancelarii prawnej, b) Nie współpracuje w zakresie koniecznym do prowadzenia windykacji na etapie przedsądowym lub etapie sądowym, lub etapie egzekucji, c) Umarza cześć lub całość wierzytelności wobec dłużnika, d) Dokonuje cesji całości lub części wierzytelności na podmiot trzeci. 3. W przypadku rozwiązania umowy przez Zleceniobiorcę z winy Zleceniodawcy, Zleceniodawca zapłaci na rzecz Przyjmującego zlecenie karę umowną w wysokości potrójnej równowartości minimalnych kosztów adwokackich, które ze względu na wartość przedmiotu sporu wynoszą: do 500 zł 60 zł, powyżej 500 zł do 1500 zł zł; powyżej 1500 zł do 5000 zł zł; powyżej 5000 zł do zł zł; powyżej zł do zł zł; powyżej zł do zł zł; powyżej zł zł. 4. Rozwiązanie umowy o którym mowa w 4 ust.3 wywołuje skutki ex nunc, a zatem Przyjmujący zlecenie zachowuje prawo do prowizji w zakresie wierzytelności odzyskanych do daty rozwiązania umowy, a w przypadku zwartej ugody sądowej lub ugody pozasądowej lub uzyskania tytułu wykonawczego przeciwko Dłużnikowi, Przyjmujący zlecenie zachowuje również prawo do prowizji w zakresie środków dobrowolnie wpłaconych przez Dłużnika na rzecz Zleceniodawcy jako wierzyciela, lub ściągniętych w sposób przymusowy, również po dacie rozwiązania niniejszej umowy. 5. Przyjmujący zlecenie zachowuje prawo do prowizji w zakresie środków dobrowolnie wpłaconych przez Dłużnika na rzecz Zleceniodawcy jako wierzyciela, lub ściągniętych w sposób przymusowy, również po rozwiązaniu niniejszej umowy na skutek wypowiedzenia o którym jest mowa w 4 ust.1, o ile wpłata jest dokonywana celem realizacji ugody pozasądowej lub ugody sądowej, czy też innego tytułu wykonawczego, otrzymanego w wyniku działań podjętych przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy. 5 OPŁATY 1. Opłaty z tytułu prowadzenia windykacji są wprost proporcjonalne do wysokości kwot ściągniętych przez Przyjmującego Zlecenie i wynoszą: 10 % netto w przypadku windykacji należności od dłużników mających swoją siedzibę w Polsce, 15 % netto w przypadku windykacji należności w postępowaniu egzekucyjnym od dłużników mających swoją siedzibę w Polsce (wspieranie egzekucji komorniczej). 20 % netto w przypadku windykacji należności od dłużników mających swoją siedzibę poza granicami kraju w postępowaniu polubownym lub w przypadku pośrednictwa przy skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego poza granicami kraju, od każdej wpłaconej kwoty na konto Zleceniodawcy.

4 2. Do ww. kwot doliczony zostanie podatek VAT wedle stawki obowiązującej (w dniu podpisania umowy stawka ta wynosi 23%.) 3. Zleceniodawca upoważnia Przyjmującego Zlecenie do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu. Jednocześnie Zleceniodawca oświadcza, iż jest zarejestrowanym płatnikiem VAT i uprawniony jest do otrzymywania faktur VAT. 4. Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty Przyjmującemu Zlecenie wynagrodzenia prowizyjnego, od każdej kwoty jaka wpłynie do Zleceniodawcy tytułem spłaty należności dłużnika, w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury, przelewem na rachunek bankowy Przyjmującego Zlecenie. W przypadku zalegania z zapłatą prowizji przez Zleceniodawcę, Przyjmującemu Zlecenie należą się odsetki maksymalne w rozumieniu art. 359 kc, które w stosunku rocznym wynoszą czterokrotność stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. 5. W przypadku, gdy sprawa przekazana do windykacji polubownej przechodzi do etapu wspierania egzekucji komorniczej automatycznie zmienia się wysokość prowizji na kwotę określoną dla postępowań egzekucyjnych, tj. na kwotę 15 %, bez względu na wartość prowizji określonej w pojedynczym zleceniu. 6. Jeśli Przyjmujący Zlecenie nie wskaże innego rachunku, wszelkie należne opłaty, prowizje i koszty należne Przyjmującemu Zlecenie, Zleceniodawca powinien wpłacać na rachunek bankowy Przyjmującego Zlecenie: MultiBank BRE Bank S.A. Oddział Bankowości Detalicznej (128) ul. Kazimierza Wielkiego 1, Zielona Góra nr Opisane w niniejszym paragrafie zasady obliczenia wynagrodzenia dla Zleceniobiorcy obowiązują również na etapie zlecenia prowadzenia postępowania sądowego. 6 WYNAGRODZENIA PEŁNOMOCNIKA PROCESOWEGO 1. W przypadku zlecenia prowadzenia przez Zleceniodawcę postępowania sądowego przeciwko dłużnikowi Przyjmujący Zlecenie zapewni fachową, dodatkowo odpłatną obsługę prawną ze strony adwokata lub radcy prawnego na czas trwania postępowania w pierwszej i drugiej instancji (tzw. pełnomocnik procesowy). 2. Zleceniodawca udziela pełnomocnictwa Zleceniodawcy do zwarcia w jego imieniu i na jego rzecz umowy z pełnomocnikiem procesowym na zasadach określonych w dalszej części niniejszej umowy. 3. Wybór osoby pełnomocnika procesowego należy do Przyjmującego Zlecenie. 4. Wynagrodzenia przewidziane dla pełnomocnika procesowego będzie wynosić kwotę stałą + VAT, nie więcej jednak niż tzw. stawki minimalne, określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie lub też w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych. Dodatkowo w przypadku zasądzenia przez Sąd kosztów zastępstwa procesowego na rzecz Zleceniodawcy, Zleceniodawca zapłaci na rzecz radcy prawnego lub adwokata równowartość zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego, w przypadku ich faktycznego wyegzekwowania na rzecz wierzyciela. Koszty zastępstwa procesowego zostaną powiększone o obowiązującą stawką VAT. 5. Sposób rozliczenia w 6 ust.4 dotyczy również zawarcia ugody sądowej lub pozasądowej, w której zwarto obowiązek zapłaty przez Dłużnika kosztów zastępstwa procesowego na rzecz Wierzyciela. 6. W przypadku przyznania przez komornika postanowieniem kosztów zastępstwa adwokackiego lub radcowskiego w postępowaniu zabezpieczającym lub egzekucyjnym, Zleceniodawca zapłaci na rzecz radcy prawnego lub adwokata równowartość zasądzonych kosztów zastępstwa, w przypadku ich faktycznego wyegzekwowania na rzecz wierzyciela. Do kosztów zastępstwa doliczona zostanie kwota VAT, zgodnie z obwiązującą stawką. 7. W przypadku gdy rozprawy, posiedzenia lub inne czynności mają miejsce poza siedzibą pełnomocnika procesowego, Zleceniodawca zapłaci z tego tytułu koszty dojazdu, uzgadniane każdorazowo indywidualnie. 8. Strony ustalają, iż w przypadku zrzeczenia się przez Wierzyciela zasądzonych na jego rzecz lub wynikających z ugody kosztów zastępstwa procesowego, Zleceniodawca zapłaci na rzecz pełnomocnika procesowego karę umowną w wysokości równowartości zrzeczonych się kosztów zastępstwa procesowego. 9. Aby uniknąć wszelkich wątpliwości interpretacyjnych zasady ustalenia wynagrodzenia dla pełnomocnika dotyczą tylko i wyłącznie pełnomocników działających przez sądami polskimi, a zasady ustanowienia pełnomocnika przez sądami zagranicznymi strony ustalą w osobnym porozumieniu. 7 POUFNOŚĆ Przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa oraz tajemnicy handlowej Zleceniodawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, powszechnie przyjętymi standardami oraz dbałością o interes Zleceniodawcy. 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wszelka korespondencja uznana jest za doręczoną gdy Przyjmujący zlecenie wysyła ją na adres podany przez Zleceniodawcę w niniejszej umowie albo wskazany w odrębnym pisemnym zawiadomieniu o zmianie adresu, nawet gdy brak potwierdzenia odbioru. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy powinny być sporządzone na piśmie i podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Stron pod rygorem nieważności. 3. Umowa zlecenia zawarta na niniejszych warunkach podlega prawu polskiemu. 4. Sądem właściwym do rozstrzygania spraw spornych, wynikających z Umowy, jest Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Przyjmującego Zlecenie.

5 5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego. 6. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Akceptujemy niniejsze warunki: Z l e c e n i o d a w c a P r z y j m u j ą c y Z l e c e n i e

6 EGZEKUCJA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI - wzór - Załącznik nr 1 ZLECENIE do umowy o windykację z dnia..., zawartej pomiędzy:... a : Ryszardem Rudzkim zam. ul. Stamma 10, Ochla oraz Andrzejem Kraś zam. ul. Letnia 3 Płoty, Czerwieńsk prowadzącym spółkę cywilną pod nazwą Egzekucja Ryszard Rudzki Andrzej Kraś z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Miodowej 2B, NIP , REGON , zwaną dalej Przyjmującym Zlecenie. W dniu... firma... przekazuje następujące sprawy do windykacji : Wszystkie przekazane dokumenty są kserokopiami. Z l e c e n i o d a w c a P r z y j m u j ą c y Z l e c e n i e

7 EGZEKUCJA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI Załącznik nr 2 - wzór - do umowy o windykację z dnia..., zawartej pomiędzy:... a : Ryszardem Rudzkim zam. ul. Stamma 10, Ochla oraz Andrzejem Kraś zam. ul. Letnia 3 Płoty, Czerwieńsk prowadzącym spółkę cywilną pod nazwą Egzekucja Ryszard Rudzki Andrzej Kraś z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Miodowej 2B, NIP , REGON , zwaną dalej Przyjmującym Zlecenie. ZLECENIE Zawarte w dniu..., w Zielonej Górze, pomiędzy: Zleceniodawcą, który zgodnie z umową o świadczenie usług windykacyjnych, zleca Przyjmującemu zlecenie - Spółce EGZEKUCJA Spółka Cywilna Zielona Góra, WINDYKACJĘ PRZEDSĄDOWĄ, WSPOMAGANIE EGZEKUCJI KOMORNICZEJ, w stosunku do Dłużnika..., adres/siedziba..., NIP..., REGON/KRS..., Telefony:..., - tytułem należności głównej kwotę:..., słownie..., (w walucie faktury). - tytułem należności odsetkowej kwotę:..., słownie..., (jeżeli zlecenie nie dotyczy odsetek należy wpisać 0 ). - odsetek do obliczenia przez Zleceniodawcę w okresie późniejszym, Strony ustalają należną, Przyjmującemu zlecenie, prowizję w wysokości... % (słownie:...) od łącznej kwoty zwindykowanych należności na rzecz Zleceniodawcy, ujętej w niniejszym zleceniu. NR KONTA NA KTÓRY DŁUŻNIK MA DOKONYWAĆ RZELEWU: Należność główna i/ lub odsetki należne są nam na podstawie następujących dokumentów potwierdzających należność (dokumenty w załączeniu): Zielona Góra dnia... Podpisy: Z l e c e n i o d a w c a P r z y j m u j ą c y Z l e c e n i e

8 EGZEKUCJA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI Załącznik nr 3 - wzór - do umowy o windykację z dnia..., zawartej pomiędzy:......, a : Ryszardem Rudzkim zam. ul. Stamma 10, Ochla oraz Andrzejem Kraś zam. ul. Letnia 3 Płoty, Czerwieńsk prowadzącym spółkę cywilną pod nazwą Egzekucja Ryszard Rudzki Andrzej Kraś z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Miodowej 2B, NIP , REGON , zwaną dalej Przyjmującym Zlecenie, zwaną dalej Przyjmującym Zlecenie. PEŁNOMOCNICTWO DO SPRAW KRAJOWYCH Niniejszym udzielamy pełnomocnictwo Ryszardowi Rudzkiemu wpisanemu do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem oraz Andrzejowi Kraś wpisanemu do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem Or /09, prowadzącym spółkę cywilną pod nazwą Egzekucja, z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Miodowa 2 B, NIP , REGON , do działania w naszym imieniu i na naszą rzecz w zakresie dochodzenia należności od dłużnika: Zielona Góra dnia... Podpis PEŁNOMOCNICTWO DO SPRAW ZAGRANICZNYCH Niniejszym udzielamy pełnomocnictwo Ryszardowi Rudzkiemu oraz Andrzejowi Kraś prowadzącym spółkę cywilną pod nazwą Egzekucja Ryszard Rudzki Andrzej Kraś z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Miodowej 2B, NIP , REGON , zwaną dalej Przyjmującym Zlecenie do działania w naszym imieniu i na naszą rzecz w zakresie dochodzenia należności od dłużnika: Niniejsze pełnomocnictwo udzielane jest na zasadach substytucji firmie lub kancelarii zagranicznej współpracującej z Egzekucja s. c w zakresie odzyskania należności od wymienionego wyżej dłużnika. Zielona Góra dnia... Podpis Z l e c e n i o d a w c a P r z y j m u j ą c y Z l e c e n i e

UMOWA RAMOWA OBSŁUGI SZKÓD W ZAKRESIE POLUBOWNEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Z UBEZPIECZENIA CONCORDIA BIZNES

UMOWA RAMOWA OBSŁUGI SZKÓD W ZAKRESIE POLUBOWNEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Z UBEZPIECZENIA CONCORDIA BIZNES Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań ul. Domaniewska 50 B 02-672 Warszawa UMOWA RAMOWA OBSŁUGI SZKÓD W ZAKRESIE POLUBOWNEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Z UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O.

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki została zawarta w dniu [data_wygenerowania] w [apro_miejscowosc] pomiędzy: Panią/Panem [nazwa_klienta] legitymującym/ą

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR DANE O KREDYCIE Wnioskuję o udzielenie kredytu gotówkowego w wysokości.. zł, na okres mies., na cele

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

5. Informacja o udostępnieniu Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy w formie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS. 6.

5. Informacja o udostępnieniu Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy w formie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS. 6. Wzór umowy stosowany w przypadku zawarcia umowy kredytu w formie elektronicznej, w trybie z wykorzystaniem przelewu z innego banku. * dot. mbanku dawnego MultiBanku ** dot. mbanku UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO

Bardziej szczegółowo

oraz Panią zamieszkałą w miejscowości.. legitymującą się dowodem osobistym.., PESEL., zwaną dalej Klientem. UMOWA KARTY KREDYTOWEJ

oraz Panią zamieszkałą w miejscowości.. legitymującą się dowodem osobistym.., PESEL., zwaną dalej Klientem. UMOWA KARTY KREDYTOWEJ Poniższa umowa zawarta została w dniu pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI POŻYCZKA-BANK.PL

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI POŻYCZKA-BANK.PL RAMOWA UMOWA POŻYCZKI POŻYCZKA-BANK.PL 1 DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Kodeks Cywilny oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz

Bardziej szczegółowo

Parafka. Strona 1 z 7

Parafka. Strona 1 z 7 UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ GET Niniejsza Umowa o kartę kredytową GET zawarta została pomiędzy Stronami: Bank: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Domaniewskiej 39, 02-672 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI RAMOWA UMOWA POŻYCZKI zawarta pomiędzy: 1. Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-707), ul. Puławska 111B, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000453034, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL zawarta w Warszawie w dniu..., pomiędzy: VIVUS FINANCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14

Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14 Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14 Regulamin udzielania Kredytu w rachunku bieżącym dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 23.04.2014r. Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

b) dla operacji gotówkowych w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP pomniejszonej o pp i w dniu zawarcia

b) dla operacji gotówkowych w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP pomniejszonej o pp i w dniu zawarcia UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ KEEP IT SIMPLE Niniejsza Umowa o kartę kredytową Keep It Simple zawarta została pomiędzy Stronami: Bank: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Użyte w niniejszej Ramowej Umowie Pożyczki oraz w korespondencji między stronami Umowy określenia oznaczają: 1.1. Data Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki

Bardziej szczegółowo

Umowa o Kartę Kredytową Citibank ( Umowa )

Umowa o Kartę Kredytową Citibank ( Umowa ) Adres dostarczenia Umowy..... imię i nazwisko..... ulica, numer domu/lokalu..... kod i miejscowość Umowa o Kartę Kredytową Citibank ( Umowa ) Zawarta między Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14

Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14 Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14 Regulamin udzielania Kredytu obrotowego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 23.04.2014r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO NR

UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO NR W Z Ó R Załącznik nr 3 do Instrukcji udzielania kredytów konsumenckich UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO NR zwana dalej Umową kredytu zawarta w dniu, [data zawarcia umowy], w [miejsce zawarcia umowy] pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU NR.., sporządzona dnia...

UMOWA KREDYTU NR.., sporządzona dnia... UMOWA KREDYTU NR.., sporządzona dnia... w.. pomiędzy: Imiona i Nazwisko:, zamieszkałą/ym:.., legitymującą/ym się dowodem tożsamości.., nr PESEL., zwaną/ym dalej Kredytobiorcą, a Euro Bankiem Spółką Akcyjną

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR Obowiązuje od dnia 18 grudnia 2011 r. UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR W dniu */ wypełnia PKO Bank Polski SA pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI gotówkowej odnawialnej udzielanej za pośrednictwem serwisu Kaska.pl NR...

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI gotówkowej odnawialnej udzielanej za pośrednictwem serwisu Kaska.pl NR... RAMOWA UMOWA POŻYCZKI gotówkowej odnawialnej udzielanej za pośrednictwem serwisu Kaska.pl NR... zawarta w Sopocie w dniu... pomiędzy: Online Investments & Loans spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w przypadku problemów ze ściągalnością pożyczek i odzyskiwaniem zrealizowanych poręczeń

Instrukcja postępowania w przypadku problemów ze ściągalnością pożyczek i odzyskiwaniem zrealizowanych poręczeń Produkt finalny projektu innowacyjnego Fundusz Pożyczkowo - Poręczeniowy jako narzędzie zapewnienia trwałości instytucji ekonomii społecznej Instrukcja postępowania w przypadku problemów ze ściągalnością

Bardziej szczegółowo

BRE BANK SA Oddział Bankowości Detalicznej. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bieżących w MultiBanku

BRE BANK SA Oddział Bankowości Detalicznej. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bieżących w MultiBanku BRE BANK SA Oddział Bankowości Detalicznej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bieżących w MultiBanku Łódź, wrzesień 2003 Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Otwarcie Rachunku... 3 III.

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Pożyczki dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 01.07.2014

Regulamin udzielania Pożyczki dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 01.07.2014 Regulamin udzielania Pożyczki dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 01.07.2014 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki udzielenia/przeniesienia

Bardziej szczegółowo

Umowy o wydanie i używanie Karty kredytowej Inteligo

Umowy o wydanie i używanie Karty kredytowej Inteligo Umowy o wydanie i używanie Karty kredytowej Inteligo W dniu... r. */wypełnia Bank/ w Warszawie, pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej

Bardziej szczegółowo

Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy:

Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: a 1. AF Odszkodowania Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kuropatwy 26A (02-892) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. Mała Pożyczka Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku ul. Składowa 12 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355948,

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI Nr./mm/rr/FŚ .. Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości 26-200 Końskie,

UMOWA POŻYCZKI Nr./mm/rr/FŚ .. Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości 26-200 Końskie, UMOWA POŻYCZKI Nr./mm/rr/FŚ zawarta w dniu.. sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia. pomiędzy Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości, z siedzibą 26-200 Końskie, ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek odnawialnych konsumenckich

Regulamin udzielania pożyczek odnawialnych konsumenckich Regulamin udzielania pożyczek odnawialnych konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 27.06.2013 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo

Mars Company Sp. z o.o.

Mars Company Sp. z o.o. Mars Company Sp. z o.o....twoja Pożyczka Na Dowolny Cel... Regulamin udzielania pożyczek pieniężnych przez Mars Company spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (POSTANOWIENIA WSTĘPNE)

Bardziej szczegółowo