UMOWA dla członków PSPD

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA dla członków PSPD"

Transkrypt

1 UMOWA dla członków PSPD świadczenia usług WINDYKACJA PLUS zawarta pomiędzy: KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 56, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr , z kapitałem zakładowym i wpłaconym o wartości: zł, NIP , reprezentowaną przez., zwaną dalej KRUK a: DANE KLIENTA: 2. Ulica 3. Kod 4. Miasto 5. NIP 6. Nr konta 7. Osoba kontaktowa 8. Telefon 8. Telefon komórkowy 9. Faks Id Członka PSPD zwany dalej em, reprezentowany przez: Przedmiotem Umowy jest: a) dokonanie czynności faktycznych i prawnych, zgodnych z przepisami prawa, zmierzających do odzyskania nieuregulowanych należności przysługujących owi wobec jego dłużników. b) przekazanie informacji gospodarczych dotyczących wierzytelności a do ERIF. 2. oświadcza, że wierzytelności będące przedmiotem niniejszej Umowy istnieją, są wymagalne oraz przysługują owi wobec jego dłużników w związku z działalnością gospodarczą a i dłużnika. oświadcza również, że przed dniem przekazania wierzytelności do obsługi nie zostało wszczęte przeciwko dłużnikowi postępowanie upadłościowe ani układowe. KRUK nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane niezgodnością niniejszego oświadczenia ze stanem faktycznym i ma prawo w takiej sytuacji odmówić przyjęcia sprawy do obsługi lub zwrócić przyjętą sprawę. 3. Podstawą wykonywania usług przez KRUK jest złożenie przez a Zlecenia (wzór - Załącznik Nr 2), które od chwili złożenia stanowi integralną część niniejszej Umowy. Dopuszcza się elektroniczną formę przesyłania Zleceń (fax, ) bądź poprzez system Delfin on - line. 4. Czynności, o których mowa w ust. 1 a polegać będą na: a) doprowadzeniu do zapłaty przez dłużników długu w formie przelewu, poprzez pisemny, telefoniczny i osobisty kontakt z dłużnikiem, w celu wezwania go do spełnienia świadczenia i odzyskania nieuregulowanych należności, b) zainkasowaniu przez pracowników KRUK gotówki od dłużnika, jej pokwitowania i wpłaty zainkasowanej kwoty na konto a. KRUK ma obowiązek przelać w/w kwotę na konto, o którym mowa w 3 ust. 7 w terminie 8 dni od jej zainkasowania, c) zawieraniu w imieniu a porozumień z dłużnikami dotyczących warunków spłaty należności w zakresie oznaczonym w pełnomocnictwie (Ugoda). 5. Czynności, o których mowa w ust. 1 b polegać będą na: a) sporządzaniu i wysyłaniu do dłużników wezwań do zapłaty z ostrzeżeniem o umieszczeniu danych o zadłużeniu w Europejskim Rejestrze Informacji Finansowej Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (ERIF), zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnieniu informacji gospodarczych /Dz. U. z 2003r. nr 50, poz. 424 z późn. zm./ (Ustawa). b) dokonywaniu wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z przekazywaniem informacji gospodarczych dotyczących dłużnika a do ERIF zgodnie z Regulaminem w przypadku spełniania warunków określonych przepisami Ustawy, ich aktualizacją, uzupełnianiem, sprostowaniem, usuwaniem, wstrzymywaniem ujawniania. 6. W przypadku nastąpienia sytuacji, o której mowa w 1 ust. 1 lit. b., KRUK może wykorzystać ten fakt, jako narzędzie w procesie windykacji. Strona 1 z 6

2 7. wyraża zgodę na umieszczenie jego wierzytelności na Internetowej Giełdzie Wierzytelności KRUK lub w innych środkach masowego przekazu, publikujących informacje o obrocie wierzytelnościami, współpracujących z KRUK. 8. otrzyma dostęp do Delfina on-line, za pośrednictwem którego będzie mógł składać zlecenia windykacyjne i mieć stały wgląd w statystykę Zleceń Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas nieokreślony, natomiast podstawowy okres obsługi przekazywanych Zleceń w czasie trwania Umowy, jest okresem zamkniętym i trwa do 90 dni, od dnia otrzymania Zlecenia przez KRUK. 2. W przypadku zawarcia Ugody z dłużnikiem, bądź też w wyniku odrębnych ustaleń ze em, okres obsługi sprawy zostaje przedłużony na czas realizacji ugody lub inny, określony indywidualnie z em. 3. W czasie trwania niniejszej Umowy nie będzie zlecał obsługi swych wierzytelności, przekazanych do obsługi KRUK żadnym innym przedsiębiorcom. 4. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron za jednomiesięcznym wypowiedzeniem na koniec miesiąca kalendarzowego w drodze oświadczenia na piśmie pod rygorem nieważności Za wykonane usługi Zleceniobiorcy należy się wynagrodzenie w formie prowizji od każdej Kwoty zwindykowanej obliczone wg stawki procentowej określonej w Zleceniu i powiększonej o należny podatek od towarów i usług (VAT). Stawka prowizyjna ustalana jest w drodze indywidualnych negocjacji w oparciu o ocenę wartości wierzytelności, stanu przeterminowania oraz cykliczności współpracy. 2. Przez Kwotę Windykowaną rozumie się każde zmniejszenie salda zadłużenia objętego Zleceniem, które następuje w okresie realizacji Zlecenia w wyniku wpłaty dokonanej przez dłużnika lub jakiegokolwiek innego zdarzenia skutkującego choćby częściowym wygaśnięciem roszczenia Zleceniodawcy, w tym również np. cesja wierzytelności, potrącenie, odnowienie, przejęcie długu, zaspokojenie przez osobę trzecią, zwolnienie z długu, zwrot towaru. Zleceniobiorca jest uprawniony do nadzorowania zwrotu towaru. 3. Za datę wykonania usługi przyjmuje się datę nastąpienia zdarzenia opisanego w pkt Zleceniobiorca może przyjąć wpłaty dłużnika na swój rachunek bankowy lub bezpośrednio w gotówce. W takim przypadku za datę wykonania usługi przyjmuje się dzień przyjęcia gotówki przez Zleceniobiorcę albo wpłynięcia środków na jego rachunek bankowy. Przyjęte w ten sposób wpłaty Zleceniobiorca przekaże na rachunek bankowy Zleceniodawcy wskazany w preambule Umowy w terminie 7 dni od ich otrzymania, przy czym mogą one zostać pomniejszone o wszelkie prowizje z tytułu niniejszej Umowy należne na dzień przekazania. 5. Zleceniobiorcy zachowuje prawo do wynagrodzenia również w sytuacjach, w których Zleceniodawca podczas realizacji Zlecenia bez wiedzy Zleceniobiorcy dokonał bezpośrednio z dłużnikiem jakichkolwiek ustaleń co do sposobu spłaty należności, choćby ustalone terminy spłat wykraczały poza okres realizacji Zlecenia, lub podjął jakiekolwiek inne działania wobec dłużnika, których skutkiem jest zmniejszenie salda zadłużenia. 6. Wynagrodzenie płatne jest na podstawie faktury VAT wystawianej przez Zleceniobiorcę w terminie 7 dni od wykonania usługi. Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu. Zleceniodawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze. 7. Zleceniodawca zobowiązany jest do informowania Zleceniobiorcy o każdej wpłacie dokonanej przez dłużnika bezpośrednio na rzecz Zleceniodawcy oraz o wszelkich innych zdarzeniach skutkujących zmniejszeniem salda zadłużenia w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wpłaty lub nastąpienia zdarzenia. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku lub udzielenia nieprawdziwych informacji Zleceniodawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 50% stawki prowizyjnej liczonej od całej kwoty zadłużenia objętej danym Zleceniem. 8. Kara przewidziana w ust. 7 powyżej przysługuje Zleceniobiorcy również w przypadku wycofania przez Zleceniodawcę jakiegokolwiek Zlecenia przed końcem okresu jego realizacji z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy. 4 udziela KRUK Pełnomocnictwa do podejmowania niezbędnych czynności zmierzających do odzyskania należności oraz związanych z przekazaniem informacji gospodarczych dotyczących dłużnika do systemu ERIF (Załącznik Nr 1) zobowiązuje się do niezwłocznego informowania KRUK w każdym przypadku zmiany wszelkich informacji gospodarczych w rozumieniu Ustawy dotyczących wierzytelności przekazanych do obsługi w terminie nie późniejszym niż 3 dni od uzyskania takiej informacji. 2. odpowiada za prawdziwość, kompletność i aktualność informacji gospodarczych przekazywanych KRUK, które mogą być następnie przekazane do ERIF. 3. W przypadku zakończenia obsługi danej sprawy przez KRUK lub wycofania jej przez a, KRUK powiadomi o tym fakcie ERIF. zobowiązany jest wówczas do aktualizacji informacji przekazanych do ERIF za pośrednictwem KRUK zgodnie z art. 20 Ustawy. 4. KRUK zobowiązany jest do zachowania w poufności tajemnicy przewidzianej przepisami prawa oraz wszelkich innych informacji, w tym w szczególności informacji gospodarczych w rozumieniu Ustawy, które uzyskał w ramach realizacji niniejszej Umowy KRUK zobowiązany jest wykonywać czynności będące przedmiotem Umowy w sposób nienarażający dobrego imienia a, a także chronić interes a w zakresie powierzonych sobie czynności, zachowując w tajemnicy informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa a. 2. powierza KRUK przetwarzanie danych osobowych dłużników w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie mieć będą przepisy prawa polskiego. 4. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów wynikających z niniejszej Umowy będzie sąd polski właściwy dla siedziby KRUK. 5. Zmiany i uzupełnienia postanowień Umowy wymagają dla swej ważności formy aneksu sporządzonego na piśmie pod rygorem nieważności. 6. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. Załączniki: Załącznik nr 1 Cennik Załącznik nr 2 Pełnomocnictwo Załącznik nr 3 Druk Zlecenia Załącznik nr 4 Kopie dokumentacji potwierdzającej roszczenie Załącznik nr 5 - Kopie dokumentów rejestrowych Strona 2 z 6

3 UMOWA dla członków PSPD o udostępnianiu informacji gospodarczych WINDYKACJA PLUS zawarta pomiędzy: Europejski Rejestr Informacji Finansowej Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ludnej 2, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. ST Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr , NIP , REGON , kapitał zakładowy PLN wpłacony w całości, reprezentowanym przez..., zwaną dalej: ERIF a: DANE KLIENTA: 2. Ulica 3. Kod 4. Miasto 5. NIP 6. Nr konta 7. Osoba kontaktowa 8. Telefon 8. Telefon komórkowy 9. Faks 9. zwany dalej em, reprezentowany przez: Definicje. 1. System ERIF - system komputerowy służący do gromadzenia i udostępniania informacji gospodarczych w rozumieniu Ustawy. 2. Ustawa Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz. U. z 2003 r. Nr 50, poz. 424, z późn. zm.). 3. Regulamin Regulamin Zarządzania Danymi Europejskiego Rejestru Informacji Finansowej Biura Informacji Gospodarczej S.A., publikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na stronach internetowych ERIF Przedmiot Umowy. 1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez ERIF usług w zakresie przyjmowania informacji gospodarczych przekazanych przez a na zasadach określonych w niniejszej Umowie, Ustawie i Regulaminie. 2. oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, którego treść akceptuje i zobowiązuje się przestrzegać zawartych w nim postanowień. Za działania a niezgodne z Regulaminem i Ustawą ERIF nie ponosi odpowiedzialności. 3. powierza wykonywanie praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy firmie KRUK S.A. (KRUK). ERIF udostępnia KRUK dane umożliwiające dostęp do systemu ERIF, o których mowa w 3 ust. 4 Regulaminu. 4. Wynagrodzenie należne ERIF z tytułu wykonania niniejszej umowy jest wliczone w wynagrodzenie wynikające z faktur wystawianych przez KRUK w ramach Umowy Świadczenia Usług Windykacja PLUS. Zasady rozliczeń pomiędzy ERIF i KRUK z tego tytułu reguluje odrębne porozumienie między tymi podmiotami. 3. Postanowienia końcowe 1. Umowa zostaje zawarta na czas trwania Umowy Świadczenia Usług Windykacja PLUS z KRUK S.A. i zostaje rozwiązana równocześnie z rozwiązaniem Umowy Świadczenia Usług Windykacja PLUS, zastrzeżeniem ust W zakresie aktualizacji informacji gospodarczych przekazanych do ERIF za pośrednictwem KRUK Umowa pozostaje w mocy do czasu usunięcia informacji z systemu ERIF. 3. Po rozwiązaniu umowy z KRUK lub po zamknięciu albo wycofaniu danej sprawy z obsługi KRUK, zobowiązany jest do aktualizacji informacji przekazanych za pośrednictwem KRUK w czasie obsługi zgodnie z art. 20 Ustawy. W tym celu ERIF umożliwi owi dostęp do sytemu ERIF zgodnie z. 3 ust. 4 Regulaminu. 4. Korespondencja pomiędzy ERIF a em odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej (e mail) osoby kontaktowej wskazanej przez a w preambule Umowy. Strona 3 z 6

4 5. Wszelkie ewentualne spory powstałe na tle niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd polski właściwy dla siedziby ERIF. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie mieć będą przepisy prawa polskiego. 6. Zmiany i uzupełnienia postanowień Umowy wymagają dla swej ważności formy aneksu sporządzonego na piśmie pod rygorem nieważności. 7. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Załącznik nr 1 do Umowy Świadczenia Usług WINDYKACJA PLUS z dnia CENNIK PROMOCYJNY dla członków PSPD Prowizja* pobierana jest tylko od zwindykowanych kwot wg poniższej tabeli: Saldo zadłużenia (liczone dla jednego podmiotu) Wiek wierzytelności liczony od daty wymagalności najstarszej faktury do daty przekazania do KRUK S.A. do 60 dni dni dni dni do zł 9% 12% 15% 17% zł 6% 8% 11% 12% zł 4% 6% 9% 10% powyżej zł wycena indywidualna Pozostałe wierzytelności: poagencyjne, przedawnione, w trakcie postępowania sądowego, posądowe, po bezskutecznej egzekucji komorniczej Wartości podane w cenniku są cenami netto. *Wysokość prowizji od windykowanych kwot nie może być mniejsza niż 150,00 PLN 35% Opłata administracyjna: a) dla spraw nieprzedawnionych o przeterminowaniu do 180 dni opłata administracyjna naliczana jest tylko w razie skutecznej realizacji zlecenia (płatna z pierwszą fakturą uwzględniającą wynagrodzenie prowizyjne) b) dla spraw nieprzedawnionych o przeterminowaniu od 180 do 360 dni opłata administracyjna płatna jest przed przystąpieniem do realizacji zlecenia c) dla spraw nieprzedawnionych o przeterminowaniu od 361 do 720 dni opłata administracyjna płatna jest przed przystąpieniem do realizacji zlecenia d) dla spraw w których podstawę roszczenia stanowią nakazy sądowe, akty notarialne, umowy pożyczki oraz sprawy poagencyjne lub po bezskutecznej egzekucji komorniczej opłata administracyjna płatana jest przed realizacją zlecenia 50 PLN 50 PLN 100 PLN 200 PLN Kontakt: KRUK S.A., ul. Legnicka 56, Wrocław, tel. (+48 71) , Strona 4 z 6

5 Załącznik nr 3 do Umowy Świadczenia Usług WINDYKACJA PLUS z dnia PEŁNOMOCNICTWO DANE KLIENTA 2. Ulica 3. Kod 4. Miasto 5. NIP reprezentowany przez: zwany dalej em, niniejszym upoważnia: KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 56, Wrocław, zarejestrowanego pod numerem KRS , zwanego dalej KRUK, do dokonywania w imieniu a: a) wszelkich czynności faktycznych i prawnych zgodnych z przepisami prawa, zmierzających do odzyskania nieuregulowanych należności a; b) czynności prawnych i faktycznych związanych z przekazywaniem informacji gospodarczych do Europejskiego Rejestru Informacji Finansowej Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (ERIF), ich aktualizacją, uzupełnianiem, sprostowaniem, usuwaniem, wstrzymywaniem ujawniania oraz realizacją zastrzeżeń a w sprawie nie ujawniania dotyczących go informacji, a także do sporządzania i wysyłania do dłużników a wezwań do zapłaty z ostrzeżeniem o zamiarze przekazania danych o zadłużeniu do ERIF zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz. U. z 2003r. nr 50, poz. 424). Pełnomocnictwo niniejsze upoważnia również KRUK do uzyskiwania od ERIF i przetwarzania w imieniu a wszelkich danych, a w szczególności danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) Za a Strona 5 z 6

6 Załącznik nr 2 do Umowy Świadczenia Usług WINDYKACJA PLUS z dnia FORMULARZ PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ DO KRUK S.A. DANE KLIENTA: 2. Ulica 3. Kod pocztowy 4. Miasto 5. NIP 6. Nr konta 7. Osoba kontaktowa 8. Telefon 9. Telefon komórkowy 10. DANE DŁUŻNIKA: 2. Ulica 3. Kod pocztowy 4. Miasto 5. NIP 6. Osoba kontaktowa 7. Telefon 1 8. Telefon 2 9. Telefon komórkowy 10. Dane dotyczące zlecenia: (W przypadku większej ilości faktur istnieje możliwość dołączenia zestawienia) Lp. Podstawa roszczenia: Termin powstania wierzytelności: Termin płatności: Termin przedawnienia: Kwota wymagalna: Informacje o zobowiązaniu zostały przekazane do ERIF: TAK NIE Suma Wynagrodzenie %( netto) od zwindykowanych kwot * Opłata administracyjna..(netto) **: * Wysokość wynagrodzenia prowizyjnego, w części dotyczącej odsetek, stanowi podwójną stawkę prowizji, określoną dla danego odrębnego zlecenia. ** Opłata administracyjna- płatna: z pierwszą fakturą, uwzględniającą wynagrodzenie prowizyjne przed przystąpieniem do realizacji zlecenia Strona 6 z 6

UMOWA RAMOWA OBSŁUGI SZKÓD W ZAKRESIE POLUBOWNEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Z UBEZPIECZENIA CONCORDIA BIZNES

UMOWA RAMOWA OBSŁUGI SZKÓD W ZAKRESIE POLUBOWNEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Z UBEZPIECZENIA CONCORDIA BIZNES Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań ul. Domaniewska 50 B 02-672 Warszawa UMOWA RAMOWA OBSŁUGI SZKÓD W ZAKRESIE POLUBOWNEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Z UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O.

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki została zawarta w dniu [data_wygenerowania] w [apro_miejscowosc] pomiędzy: Panią/Panem [nazwa_klienta] legitymującym/ą

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Użyte w niniejszej Ramowej Umowie Pożyczki oraz w korespondencji między stronami Umowy określenia oznaczają: 1.1. Data Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o.

REGULAMIN. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu credit.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli nie zgadzają

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: Data spłaty - oznacza dzień, w którym Pożyczkobiorca winien spłacić Pożyczkę powiększoną o Prowizję za udzielenie Pożyczki

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Pożyczki Soho Credit nr...

UMOWA. Pożyczki Soho Credit nr... UMOWA Pożyczki Soho Credit nr... zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Rapid Finance Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 7/9, 00-842 Warszawa, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI RAMOWA UMOWA POŻYCZKI zawarta pomiędzy: 1. Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-707), ul. Puławska 111B, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000453034, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD (pieczątka /Partnera) NR UMOWY Nr Kartoteki Posiadacza Zawarta w dniu - - pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki

Ramowa Umowa Pożyczki Ramowa Umowa Pożyczki 1. DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Dzień Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu infokonsument.pl Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A.

Regulamin serwisu infokonsument.pl Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. Regulamin serwisu infokonsument.pl Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. Przyjęty Uchwałą Zarządu nr 7/XI/2013 z dnia 5 listopada 2013 r. Tekst jednolity z dnia 5 listopada 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul.

Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul. Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul. Kijowska 10/12A, wysokość kapitału zakładowego 470 711 500,00 złotych,

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI POŻYCZKA-BANK.PL

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI POŻYCZKA-BANK.PL RAMOWA UMOWA POŻYCZKI POŻYCZKA-BANK.PL 1 DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Kodeks Cywilny oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR DANE O KREDYCIE Wnioskuję o udzielenie kredytu gotówkowego w wysokości.. zł, na okres mies., na cele

Bardziej szczegółowo

2), zamieszkałą/ym w:, legitymującą/ym się dowodem osobistym o numerze, posiadającą/ym numer PESEL, zwaną/ym dalej Pożyczkobiorcą.

2), zamieszkałą/ym w:, legitymującą/ym się dowodem osobistym o numerze, posiadającą/ym numer PESEL, zwaną/ym dalej Pożyczkobiorcą. UMOWA ZAWARTA W DNIU... W WARSZAWIE POMIĘDZY: 1) Regita Sp. z o.o. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu infokonsument.pl Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A.

Regulamin serwisu infokonsument.pl Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. Regulamin serwisu infokonsument.pl Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. Przyjęty Uchwałą Zarządu z dnia 25 stycznia 2010 r. Tekst jednolity z dnia 04 lipca 2012 r. R e j e s t r D

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ zawarta w w dniu, pomiędzy: ZAPLO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Mars Company Sp. z o.o.

Mars Company Sp. z o.o. Mars Company Sp. z o.o....twoja Pożyczka Na Dowolny Cel... Regulamin udzielania pożyczek pieniężnych przez Mars Company spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (POSTANOWIENIA WSTĘPNE)

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. Mała Pożyczka Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku ul. Składowa 12 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355948,

Bardziej szczegółowo

5. Informacja o udostępnieniu Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy w formie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS. 6.

5. Informacja o udostępnieniu Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy w formie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS. 6. Wzór umowy stosowany w przypadku zawarcia umowy kredytu w formie elektronicznej, w trybie z wykorzystaniem przelewu z innego banku. * dot. mbanku dawnego MultiBanku ** dot. mbanku UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI EPST KOD KTÓREJ %{contract_code}% %{created}%

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI EPST KOD KTÓREJ %{contract_code}% %{created}% RAMOWA UMOWA POŻYCZKI EPST KOD KTÓREJ %{contract_code}% %{created}% zawarta pomiędzy: 1. ARGENTUM CAPITAL Sp. zo.o. z siedzibą w Suwałkach ul. Mickiewicza 11 lok. 202; adres korespondencyjny Suwałki ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ

UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ Zawarta pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp.

UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp. UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp. zawarta w dniu... w Konstancinie-Jeziornie, pomiędzy: Polskie

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki w rachunku nr

Umowa pożyczki w rachunku nr <numer pożyczki> Umowa pożyczki w rachunku nr zwana dalej Umową, zawarta w dniu w miejscowości pomiędzy Credit Agricole Bank Polska S.A., pl. Orląt Lwowskich 1, 53 605 Wrocław, wpisana

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA POŻYCZKI. a 2... zamieszkałym w... legitymującym się dowodem osobistym o numerze..., PESEL...,

UMOWA RAMOWA POŻYCZKI. a 2... zamieszkałym w... legitymującym się dowodem osobistym o numerze..., PESEL..., UMOWA RAMOWA POŻYCZKI Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Zaliczka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie mieszcząca się pod adresem ul.grójecka 194 lok.169, 02-390 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID)

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) Z DNIA: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: 1. Business Credit Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Papieża Jana Pawła II 16 lok. U1, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA KARTY KREDYTOWEJ. Nr konta karty kredytowej. zawarta w dniu

UMOWA KARTY KREDYTOWEJ. Nr konta karty kredytowej. zawarta w dniu UMOWA KARTY KREDYTOWEJ Nr konta karty kredytowej zawarta w dniu pomiędzy Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo