UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG WINDYKACJA PLUS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG WINDYKACJA PLUS"

Transkrypt

1 UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG WINDYKACJA PLUS KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 56, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr , z kapitałem zakładowym i wpłaconym o wartości: zł, NIP , reprezentowaną przez Joannę Zawadzką Pełnomocnika Zarządu, zwaną dalej KRUK KRS/EDG: zwaną dalej Klientem, reprezentowaną przez Przedmiotem Umowy jest: a) dokonanie czynności faktycznych i prawnych, zgodnych z przepisami prawa, zmierzających do odzyskania nieuregulowanych naleŝności przysługujących Klientowi wobec jego dłuŝników. b) przekazanie informacji gospodarczych dotyczących wierzytelności Klienta do ERIF. 2. Klient oświadcza, Ŝe wierzytelności będące przedmiotem niniejszej Umowy istnieją, są wymagalne oraz przysługują Klientowi wobec jego dłuŝników w związku z działalnością gospodarczą Klienta i dłuŝnika. Klient oświadcza równieŝ, Ŝe przed dniem przekazania wierzytelności do obsługi nie zostało wszczęte przeciwko dłuŝnikowi postępowanie upadłościowe ani układowe. KRUK nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane niezgodnością niniejszego oświadczenia ze stanem faktycznym i ma prawo w takiej sytuacji odmówić przyjęcia sprawy do obsługi lub zwrócić przyjętą sprawę. 3. Podstawą wykonywania usług przez KRUK jest złoŝenie przez Klienta Zlecenia (wzór - Załącznik Nr 2), które od chwili złoŝenia stanowi integralną część niniejszej Umowy. Dopuszcza się elektroniczną formę przesyłania Zleceń (fax, ) bądź poprzez system Delfin on-line. 4. Czynności, o których mowa w ust. 1 a polegać będą na: a) doprowadzeniu do zapłaty przez dłuŝników długu w formie przelewu, poprzez pisemny, telefoniczny i osobisty kontakt z dłuŝnikiem, w celu wezwania go do spełnienia świadczenia i odzyskania nieuregulowanych naleŝności, b) zainkasowaniu przez pracowników KRUK gotówki od dłuŝnika, jej pokwitowania i wpłaty zainkasowanej kwoty na konto Klienta. KRUK ma obowiązek przelać w/w kwotę na konto, o którym mowa w 3 ust. 6 w terminie 8 dni od jej zainkasowania, c) zawieraniu w imieniu Klienta porozumień z dłuŝnikami dotyczących warunków spłaty naleŝności w zakresie oznaczonym w pełnomocnictwie (Ugoda). 5. Czynności, o których mowa w ust. 1 b polegać będą na: a) sporządzaniu i wysyłaniu do dłuŝników wezwań do zapłaty z ostrzeŝeniem o umieszczeniu danych o zadłuŝeniu w Europejskim Rejestrze Informacji Finansowej Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (ERIF), zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnieniu informacji gospodarczych /Dz. U. z 2003r. nr 50, poz. 424 z późn. zm./ (Ustawa). b) dokonywaniu wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z przekazywaniem informacji gospodarczych dotyczących dłuŝnika Klienta do ERIF zgodnie z Regulaminem w przypadku spełniania warunków określonych przepisami Ustawy, ich aktualizacją, uzupełnianiem, sprostowaniem, usuwaniem, wstrzymywaniem ujawniania. 6. W przypadku nastąpienia sytuacji, o której mowa w 1 ust. 1 lit. b., KRUK moŝe wykorzystać ten fakt, jako narzędzie w procesie windykacji. 7. Klient wyraŝa zgodę na umieszczenie jego wierzytelności na Internetowej Giełdzie Wierzytelności KRUK lub w innych środkach masowego przekazu, publikujących informacje o obrocie wierzytelnościami, współpracujących z KRUK. 8. Klient otrzyma dostęp do Delfina on-line, za pośrednictwem którego będzie mógł składać zlecenia windykacyjne i mieć stały wgląd w statystykę Zleceń Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas nieokreślony, natomiast podstawowy okres obsługi przekazywanych Zleceń w czasie trwania Umowy, jest okresem zamkniętym i trwa do 90 dni, od dnia otrzymania Zlecenia przez KRUK. 2. W przypadku zawarcia Ugody z dłuŝnikiem, bądź teŝ w wyniku odrębnych ustaleń ze Klientem, okres obsługi sprawy zostaje przedłuŝony na czas realizacji ugody lub inny, określony indywidualnie z Klientem. 3. W czasie trwania niniejszej Umowy Klient nie będzie zlecał obsługi swych wierzytelności, przekazanych do obsługi KRUK Ŝadnym innym przedsiębiorcom. 4. Umowa moŝe zostać rozwiązana przez kaŝdą ze Stron za jednomiesięcznym wypowiedzeniem na koniec miesiąca kalendarzowego w drodze oświadczenia na piśmie pod rygorem niewaŝności.

2 3 1. Za kwotę zwindykowaną uwaŝa się kaŝdą kwotę będącą całością lub nawet częścią pojedynczego zadłuŝenia, wpłaconą na rachunek Klienta, podczas trwania okresu obsługi sprawy. 2. KaŜda naleŝność, uregulowana przez dłuŝnika, w czasie realizacji zlecenia, (w tym kaŝda forma zaspokojenia roszczenia, np. zwrot towaru, cesja wierzytelności, potrącenie ustawowe i umowne, odnowienie, przejęcie długu, zaspokojenie przez osobę trzecią, zwolnienie z długu i inne przypadki wygaśnięcia roszczenia), uwaŝana jest za zaspokojoną w wyniku działań KRUK z zachowaniem przez KRUK prawa do wynagrodzenia na warunkach przewidzianych w niniejszej Umowie. KRUK moŝe doprowadzić i nadzorować zwrot towaru lub kaŝde inne świadczenie niepienięŝne skutkujące zmniejszeniem lub spłatą zadłuŝenia i takie działania KRUK są równoznaczne z odzyskaniem przez niego naleŝności. 3. Za wykonywanie czynności, o których mowa w 1 KRUK przysługuje wynagrodzenie złoŝone z Prowizji naliczonej jako określony procent zwindykowanych kwot oraz Opłata Administracyjna, wyliczone zgodnie z Cennikiem (Załącznik Nr 3). Stawka Prowizji moŝe być określona odmiennie niŝ w Cenniku w wyniku indywidualnych negocjacji opartych na ocenie wartości wierzytelności, przeterminowania oraz cykliczności współpracy. 4. KRUK przysługuje równieŝ prawo do wynagrodzenia w sytuacji, gdy Klient pomimo przekazania sprawy sam podejmuje działania windykacyjne wobec dłuŝnika i skutkiem tych działań są wpłaty dokonane przez dłuŝnika lub inne świadczenia niepienięŝne powodujące zmniejszenie lub pełną spłatę zadłuŝenia. 5. Wynagrodzenie płatne jest w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury VAT przez KRUK, bezpośrednio na rachunek wskazany na fakturze. 6. Klient upowaŝnia KRUK do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu. 7. NaleŜności zainkasowane przez KRUK od dłuŝników (z wyjątkiem sytuacji o których mowa w 1, ust. 4, lit. b) będą przekazywane na konto Klienta o numerze: W przypadkach, o których mowa w 1, ust. 4, lit. b), naleŝności zainkasowane przez KRUK od dłuŝników będą przekazywane, poprzez konto KRUK, na konto Klienta o numerze, o którym mowa w zdaniu Klient zobowiązany jest do informowania KRUK, o kaŝdej dokonanej przez dłuŝnika wpłacie w terminie 7 dni od dnia tego zdarzenia. W przypadku udzielenia nieprawdziwych informacji, KRUK przysługuje kara umowna w wysokości 50% stawki prowizyjnej liczonej od całej kwoty zadłuŝenia przekazanej do windykacji. 9. Kara przewidziana w ust. 8 powyŝej przysługuje KRUK równieŝ w przypadku wycofania przez Klienta jakiejkolwiek sprawy z przyczyn leŝących po stronie Klienta. 10. KRUK zobowiązuje się w imieniu Klienta do stosowania postanowień Ustawy. Za naruszenie przepisów Ustawy KRUK ponosi odpowiedzialność na warunkach w niej przewidzianych. 4 Klient udziela KRUK Pełnomocnictwa do podejmowania niezbędnych czynności zmierzających do odzyskania naleŝności oraz związanych z przekazaniem informacji gospodarczych dotyczących dłuŝnika do systemu ERIF (Załącznik Nr 1) Klient zobowiązuje się do niezwłocznego informowania KRUK w kaŝdym przypadku zmiany wszelkich informacji gospodarczych w rozumieniu Ustawy dotyczących wierzytelności przekazanych do obsługi w terminie nie późniejszym niŝ 3 dni od uzyskania takiej informacji. 2. Klient odpowiada za prawdziwość, kompletność i aktualność informacji gospodarczych przekazywanych KRUK, które mogą być następnie przekazane do ERIF. 3. W przypadku zakończenia obsługi danej sprawy przez KRUK lub wycofania jej przez Klienta, KRUK powiadomi o tym fakcie ERIF. Klient zobowiązany jest wówczas do aktualizacji informacji przekazanych do ERIF za pośrednictwem KRUK zgodnie z art. 20 Ustawy. 4. KRUK zobowiązany jest do zachowania w poufności tajemnicy przewidzianej przepisami prawa oraz wszelkich innych informacji, w tym w szczególności informacji gospodarczych w rozumieniu Ustawy, które uzyskał w ramach realizacji niniejszej Umowy KRUK zobowiązany jest wykonywać czynności będące przedmiotem Umowy w sposób nienaraŝający dobrego imienia Klienta, a takŝe chronić interes Klienta w zakresie powierzonych sobie czynności, zachowując w tajemnicy informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Klienta. 2. Klient powierza KRUK przetwarzanie danych osobowych dłuŝników w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego. 4. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów wynikających z niniejszej Umowy będzie sąd właściwy dla siedziby KRUK. 5. Zmiany i uzupełnienia postanowień Umowy wymagają dla swej waŝności formy aneksu sporządzonego na piśmie pod rygorem niewaŝności. 6. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŝdej ze Stron. data, miejscowość Klient Za KRUK Załączniki: Załącznik nr 1 Pełnomocnictwo Załącznik nr 2 Druk Zlecenia Załącznik nr 3 Cennik Załącznik nr 4 Kopie dokumentacji potwierdzającej roszczenie Załącznik nr 5 - Kopie dokumentów rejestrowych 2 z 6

3 UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACJA PLUS Europejski Rejestr Informacji Finansowej Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ludnej 2, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. ST Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr , NIP , REGON , kapitał zakładowy PLN wpłacony w całości, reprezentowanym przez Joannę Zawadzką Pełnomocnika Zarządu, zwaną dalej: ERIF KRS / EDG: zwaną dalej Klientem, reprezentowaną przez Definicje. 1. System ERIF - system komputerowy słuŝący do gromadzenia i udostępniania informacji gospodarczych w rozumieniu Ustawy. 2. Ustawa Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz. U. z 2003 r. Nr 50, poz. 424, z późn. zm.). 3. Regulamin Regulamin Zarządzania Danymi Europejskiego Rejestru Informacji Finansowej Biura Informacji Gospodarczej S.A., publikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na stronach internetowych ERIF Przedmiot Umowy. 1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez ERIF usług w zakresie przyjmowania informacji gospodarczych przekazanych przez Klienta na zasadach określonych w niniejszej Umowie, Ustawie i Regulaminie. 2. Klient oświadcza, Ŝe zapoznał się z Regulaminem, którego treść akceptuje i zobowiązuje się przestrzegać zawartych w nim postanowień. Za działania Klienta niezgodne z Regulaminem i Ustawą ERIF nie ponosi odpowiedzialności. 3. Klient powierza wykonywanie praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy firmie KRUK S.A. (KRUK). ERIF udostępnia KRUK dane umoŝliwiające dostęp do systemu ERIF, o których mowa w 3 ust. 4 Regulaminu. 3. Postanowienia końcowe 1. Umowa zostaje zawarta na czas trwania Umowy Świadczenia Usług Windykacja Plus z KRUK S.A. i zostaje rozwiązana równocześnie z rozwiązaniem Umowy Świadczenia Usług Windykacja Plus, zastrzeŝeniem ust W zakresie aktualizacji informacji gospodarczych przekazanych do ERIF za pośrednictwem KRUK Umowa pozostaje w mocy do czasu usunięcia informacji z systemu ERIF. 3. Po rozwiązaniu umowy z KRUK lub po zamknięciu albo wycofaniu danej sprawy z obsługi KRUK, Klient zobowiązany jest do aktualizacji informacji przekazanych za pośrednictwem KRUK w czasie obsługi zgodnie z art. 20 Ustawy. W tym celu ERIF umoŝliwi Klientowi dostęp do sytemu ERIF zgodnie z. 3 ust. 4 Regulaminu. 4. Korespondencja pomiędzy ERIF a Klientem odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej (e mail) osoby kontaktowej wskazanej przez Klienta w preambule Umowy. 5. Wszelkie ewentualne spory powstałe na tle niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby ERIF. 6. Zmiany i uzupełnienia postanowień Umowy wymagają dla swej waŝności formy aneksu sporządzonego na piśmie pod rygorem niewaŝności. 7. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŝdej ze stron. data, miejscowość Klient Za ERIF 3 z 6

4 Załącznik nr 1 do Umowy Świadczenia Usług WINDYKACJA PLUS z dnia : PEŁNOMOCNICTWO KRS / EDG: reprezentowany przez: , zwany dalej Mocodawcą, niniejszym upowaŝnia: KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 56, Wrocław, zarejestrowanego pod numerem KRS , zwanego dalej Umocowanym, do dokonywania w imieniu Mocodawcy: a) wszelkich czynności faktycznych i prawnych zgodnych z przepisami prawa, zmierzających do odzyskania nieuregulowanych naleŝności Mocodawcy; b) czynności prawnych i faktycznych związanych z przekazywaniem informacji gospodarczych do Europejskiego Rejestru Informacji Finansowej Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (ERIF), ich aktualizacją, uzupełnianiem, sprostowaniem, usuwaniem, wstrzymywaniem ujawniania oraz realizacją zastrzeŝeń Mocodawcy w sprawie nie ujawniania dotyczących go informacji, a takŝe do sporządzania i wysyłania do dłuŝników Mocodawcy wezwań do zapłaty z ostrzeŝeniem o zamiarze przekazania danych o zadłuŝeniu do ERIF zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz. U. z 2003r. nr 50, poz. 424). Pełnomocnictwo niniejsze upowaŝnia równieŝ Umocowanego do uzyskiwania od ERIF i przetwarzania w imieniu Mocodawcy wszelkich danych, a w szczególności danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) Za Mocodawcę: 4 z 6

5 Załącznik nr 2 do Umowy Świadczenia Usług WINDYKACJA PLUS z dnia FORMULARZ PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ DO KRUK S.A. Nr konta: KRS/EDG: Dane dłuŝnika: KRS/EDG: : Dane dotyczące zlecenia: (W przypadku większej ilości faktur istnieje moŝliwość dołączenia zestawienia) Lp.: Podstawa roszczenia: Termin powstania wierzytelności: Termin płatności: Termin przedawnienia: Kwota wymagalna: Wynagrodzenie %( netto) od zwindykowanych kwot * Suma: Informacje o zobowiązaniu zostały przekazane do ERIF: TAK NIE Opłata administracyjna..(netto) **: * Wysokość wynagrodzenia prowizyjnego, w części dotyczącej odsetek, stanowi podwójną stawkę prowizji, określoną dla danego odrębnego zlecenia. ** Opłata administracyjna- płatna z pierwszą fakturą, uwzględniającą wynagrodzenie prowizyjne. data, miejscowość Klient Za KRUK 5 z 6

6 Załącznik nr 3 do Umowy Świadczenia Usług WINDYKACJA PLUS z dnia CENNIK Prowizja* pobierana jest tylko od zwindykowanych kwot wg poniŝszej tabeli: Saldo zadłuŝenia jednego podmiotu Wiek wierzytelności liczony od daty wymagalności najstarszej faktury do daty przekazania do KRUK 0-60 dni dni dni dni zł 11% 13% 15% 17% zł 9% 11% 13% 15% zł 7% 9% 11% 13% powyŝej zł. indywidualnie Sprawy poagencyjne, przedawnione, w trakcie postępowania sądowego, posądowego, pokomorniczego * wartości podane w cenniku są cenami netto. Wysokość prowizji od zwindykowanych kwot nie moŝe być mniejsza niŝ 150,00 Opłata administracyjna pobierana jest tylko w razie skutecznej realizacji Zlecenia i wynosi: dla spraw fakturowych, nieprzedawnionych: 100,00 zł, dla sprawy, w których podstawę roszczenia stanowią nakazy sądowe, akty notarialne, umowy poŝyczki oraz po bezskutecznej egzekucji komorniczej, poagencyjnych: 200,00 zł. Opłata administracyjna płatna jest z pierwszą fakturą uwzględniającą wynagrodzenie prowizyjne. 37 % Kontakt: KRUK S.A., ul. Legnicka 56, Wrocław, tel. (+48 71) , data, miejscowość Klient Za KRUK 6 z 6

UMOWA RAMOWA OBSŁUGI SZKÓD W ZAKRESIE POLUBOWNEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Z UBEZPIECZENIA CONCORDIA BIZNES

UMOWA RAMOWA OBSŁUGI SZKÓD W ZAKRESIE POLUBOWNEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Z UBEZPIECZENIA CONCORDIA BIZNES Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań ul. Domaniewska 50 B 02-672 Warszawa UMOWA RAMOWA OBSŁUGI SZKÓD W ZAKRESIE POLUBOWNEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Z UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Użyte w niniejszej Ramowej Umowie Pożyczki oraz w korespondencji między stronami Umowy określenia oznaczają: 1.1. Data Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI RAMOWA UMOWA POŻYCZKI zawarta pomiędzy: 1. Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-707), ul. Puławska 111B, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000453034, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Do specyfikacji zamówienia na Prowadzenie audytu powstającej strony internetowej Kopalni wraz z usługą doradztwa i pozycjonowania strony kopalni.

Do specyfikacji zamówienia na Prowadzenie audytu powstającej strony internetowej Kopalni wraz z usługą doradztwa i pozycjonowania strony kopalni. Załącznik Nr 2 Do specyfikacji zamówienia na Prowadzenie audytu powstającej strony internetowej Kopalni wraz z usługą doradztwa i pozycjonowania strony kopalni. WZÓR UMOWY Zawarta w dniu.2012 r. w Wieliczce

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O.

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki została zawarta w dniu [data_wygenerowania] w [apro_miejscowosc] pomiędzy: Panią/Panem [nazwa_klienta] legitymującym/ą

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki

Ramowa Umowa Pożyczki Ramowa Umowa Pożyczki 1. DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Dzień Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o.

REGULAMIN. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu credit.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli nie zgadzają

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD (pieczątka /Partnera) NR UMOWY Nr Kartoteki Posiadacza Zawarta w dniu - - pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych - telefonia stacjonarna VoIP świadczona przez firmę HomeNet Technologies sp. z o.o.

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych - telefonia stacjonarna VoIP świadczona przez firmę HomeNet Technologies sp. z o.o. Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych - telefonia stacjonarna VoIP świadczona przez firmę HomeNet Technologies sp. z o.o. HomeNet Technologies Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług telefonii

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu infokonsument.pl Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A.

Regulamin serwisu infokonsument.pl Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. Regulamin serwisu infokonsument.pl Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. Przyjęty Uchwałą Zarządu nr 7/XI/2013 z dnia 5 listopada 2013 r. Tekst jednolity z dnia 5 listopada 2013 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA ZAKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INWESTYCJA KLIENTOM DETALICZNYM

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA ZAKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INWESTYCJA KLIENTOM DETALICZNYM REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA ZAKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INWESTYCJA KLIENTOM DETALICZNYM Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych Inwestycja,

Bardziej szczegółowo

UMOWA AGENCYJNA NR. POSTANOWIENIA OGÓLNE

UMOWA AGENCYJNA NR. POSTANOWIENIA OGÓLNE UMOWA AGENCYJNA NR. Zawarta w dniu...2010r w Warszawie pomiędzy: Dream Team Łukasz Karlak z siedzibą w: 04-871 Warszawa, ul. Borowiecka 55D NIP 5222765183, REGON 141450231 reprezentowanym przez Łukasza

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu infokonsument.pl Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A.

Regulamin serwisu infokonsument.pl Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. Regulamin serwisu infokonsument.pl Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. Przyjęty Uchwałą Zarządu z dnia 25 stycznia 2010 r. Tekst jednolity z dnia 04 lipca 2012 r. R e j e s t r D

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Pożyczki Soho Credit nr...

UMOWA. Pożyczki Soho Credit nr... UMOWA Pożyczki Soho Credit nr... zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Rapid Finance Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 7/9, 00-842 Warszawa, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI RACHUNKOWEJ

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI RACHUNKOWEJ UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI RACHUNKOWEJ zawarta dnia... r. w Warszawie pomiędzy:... z siedzibą... reprezentowanym przez..., zwanym w treści umowy Podatnikiem a Biurem Rachunkowym ef-ka Bogumiła Romanowicz,

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI POŻYCZKA-BANK.PL

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI POŻYCZKA-BANK.PL RAMOWA UMOWA POŻYCZKI POŻYCZKA-BANK.PL 1 DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Kodeks Cywilny oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz

Bardziej szczegółowo

Umowa na zakup i dostawę oraz montaż fabrycznie nowego urządzenia wieloformatowego do biura w Katowicach oraz świadczenie usług serwisowych

Umowa na zakup i dostawę oraz montaż fabrycznie nowego urządzenia wieloformatowego do biura w Katowicach oraz świadczenie usług serwisowych Umowa na zakup i dostawę oraz montaż fabrycznie nowego urządzenia wieloformatowego do biura w Katowicach oraz świadczenie usług serwisowych zawarta w dniu.w Warszawie, pomiędzy: PSE Inwestycje S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. na świadczenie usług public relations

Umowa nr. na świadczenie usług public relations Umowa nr. na świadczenie usług public relations zawarta w dniu... roku w Warszawie, pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysiej 2 (00-496 Warszawa), wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA POŻYCZKI. a 2... zamieszkałym w... legitymującym się dowodem osobistym o numerze..., PESEL...,

UMOWA RAMOWA POŻYCZKI. a 2... zamieszkałym w... legitymującym się dowodem osobistym o numerze..., PESEL..., UMOWA RAMOWA POŻYCZKI Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Zaliczka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie mieszcząca się pod adresem ul.grójecka 194 lok.169, 02-390 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. Mała Pożyczka Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku ul. Składowa 12 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355948,

Bardziej szczegółowo

Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy:

Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: a 1. AF Odszkodowania Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kuropatwy 26A (02-892) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez

Bardziej szczegółowo

2), zamieszkałą/ym w:, legitymującą/ym się dowodem osobistym o numerze, posiadającą/ym numer PESEL, zwaną/ym dalej Pożyczkobiorcą.

2), zamieszkałą/ym w:, legitymującą/ym się dowodem osobistym o numerze, posiadającą/ym numer PESEL, zwaną/ym dalej Pożyczkobiorcą. UMOWA ZAWARTA W DNIU... W WARSZAWIE POMIĘDZY: 1) Regita Sp. z o.o. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy Raiffeisen Bank Polska S.A. z Akceptantem

Regulamin współpracy Raiffeisen Bank Polska S.A. z Akceptantem Regulamin współpracy Raiffeisen Bank Polska S.A. z Akceptantem UŜyte w Regulaminie terminy i pisane z wielkiej litery oznaczają: Rozdział 1 Definicje 1. Akceptant przedsiębiorcę, który zawarł z Bankiem

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp.

UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp. UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp. zawarta w dniu... w Konstancinie-Jeziornie, pomiędzy: Polskie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOSTINGOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOSTINGOWYCH Zawarta w dniu: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOSTINGOWYCH w Łaziskach Górnych Numer: /2008 A. Zawarta pomiędzy: USŁUGI HANDLOWE "EKSPRES" Henryk Dobrzyński z siedzibą w Łaziskach Górnych, ul. Świerczewskiego

Bardziej szczegółowo

5. Informacja o udostępnieniu Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy w formie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS. 6.

5. Informacja o udostępnieniu Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy w formie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS. 6. Wzór umowy stosowany w przypadku zawarcia umowy kredytu w formie elektronicznej, w trybie z wykorzystaniem przelewu z innego banku. * dot. mbanku dawnego MultiBanku ** dot. mbanku UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Mars Company Sp. z o.o.

Mars Company Sp. z o.o. Mars Company Sp. z o.o....twoja Pożyczka Na Dowolny Cel... Regulamin udzielania pożyczek pieniężnych przez Mars Company spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (POSTANOWIENIA WSTĘPNE)

Bardziej szczegółowo