Raport z badania na temat praw pracowniczych, obywatelskich i dyskryminacji w miejscu pracy wykonanego w ramach projektu Aktywni Równi Skuteczni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z badania na temat praw pracowniczych, obywatelskich i dyskryminacji w miejscu pracy wykonanego w ramach projektu Aktywni Równi Skuteczni"

Transkrypt

1 1 Raport z badania na temat praw pracowniczych, obywatelskich i dyskryminacji w miejscu pracy wykonanego w ramach projektu Aktywni Równi Skuteczni Olsztyn grudzień 2012 r.

2 2 Badanie współfinansowane ze środków przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy projekty małe, na podstawie umowy nr 0073/M/1/2011 Cytowanie oraz wykorzystywanie danych dozwolone z podaniem źródła. Autorki raportu: Paulina Broża-Grabowska Katarzyna Charkowska-Giedrys Monika Grochalska

3 Spis treści 3 Wprowadzenie Metodologia i przebieg badań Cel badania Problemy badawcze Metody badawcze Wyniki badania o charakterze ilościowym analiza danych uzyskanych przy wykorzystaniu techniki ankiety Opis badanej próby Zasady wynagradzania pracownic/-ków Wiedza pracownic/ków o prawach pracowniczych, obywatelskich i antydyskryminacyjnych Działania przełożonych i współpracowników naruszające prawa pracownic/ków Zapisy w wewnętrznych aktach prawnych naruszające prawa pracownic/-ków Wyniki analizy wybranych wewnętrznych aktów prawnych obowiązujących w instytucjach administracji publicznej województwa warmińsko-mazurskiego Rekomendacje Spis wykresów, tabel i rysunków ANEKS... 62

4 Wprowadzenie 4 Projekt Aktywni Równi Skuteczni współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej miał na celu przyczynić się do wzrostu wiedzy, świadomości i aktywności w zakresie egzekwowania praw obywatelskich i równościowych wśród pracownic/-ków jednostek administracji publicznej oraz firm prywatnych z województwa warmińskomazurskiego oraz całej społeczności lokalnej. Cel ten został osiągnięty dzięki podjęciu na przestrzeni 2012 roku, czterech skoordynowanych działań: a) realizacji warsztatów szkoleniowo-doradczych dla 72 osób z zakresu prawa pracy, równouprawnienia, w tym równości płci, asertywności względem pracodawcy oraz analizowania dokumentów pod kątem równego traktowania oraz budowania z nich wniosków i rekomendacji; b) przeprowadzeniu badania ankietowego na temat wynagradzania i warunków zatrudniania wśród 1000 pracownic/-ków jednostek administracji publicznej oraz sektora prywatnego z całego województwa; c) prowadzenie kontrolingu zapisów na temat zatrudniania, wynagradzania i korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w wewnętrznych regulacjach prawnych wybranych (7) jednostek administracyjnych z terenu miasta Olsztyn; d) popularyzacja podjętych działań, wyników badania ankietowego, kontrolingu i prowadzonych spotkań warsztatowych podczas konferencji podsumowującej projekt.

5 Pomysł projektu zrodził się podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Płeć na uniwersytecie przeszłość, teraźniejszość... i co dalej? zorganizowanej w 2011 r. przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie i objętej patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Podczas spotkania zaprezentowano wyniki badań, które wskazywały, iż profesorki rzadziej zatrudniane są na stanowiskach kierowniczych, szczególnie w Radach Wydziału, czy na stanowiskach rektorskich. Kobiety, będąc na tych samych stanowiskach co mężczyźni, często zarabiają mniej. Tę sytuację można przełożyć na inne publiczne instytucje, a w szczególności urzędy szczebla centralnego, regionalnego i lokalnego. Przewidziane działania projektowe były reakcją na nieprawidłowości w praktyce zatrudniania i wynagradzania pracownic/-ków administracji publicznej z terenu objętego działaniami Stowarzyszenia Kofe(m)ina. Celem podjęcia konkretnych działań, przeanalizowane zostały wewnętrzne regulaminy instytucji administracji publicznej. W ten sposób ujawnione zostały pewne nieprawidłowości (np. tzw. widełki zaszeregowania i wynagradzania na konkretnych stanowiskach, przejrzystość zasad awansowania, zapisy dotyczące kwalifikacji, niezbędnych do otrzymania awansu etc.). Dotąd nie podejmowano badań, które pozwoliłyby na analizę tego typu sytuacji w administracji publicznej. Badania na ten temat prowadzone są w przedsiębiorstwach prywatnych, ale nadal brak jest działań weryfikujących administrację publiczną w omawianym zakresie. Jedynie wycinkowe informacje przedstawione w sprawozdaniu Szefa Służby Cywilnej za 2009 r., mogły obrazować sytuację osób zatrudnionych w administracji publicznej. Wynika z nich, 5

6 iż na stanowiskach kierowniczych na poziomie centralnym, częściej zatrudniani są mężczyźni. Kobiety natomiast częściej zatrudniane są w urzędach na szczeblu regionalnym i lokalnym (urzędy wojewódzkie, skarbowe). Działania związków zawodowych z Olsztyna w tym zakresie, podejmowane są z dużą dozą ostrożności ze względu na podległość służbową członków związku wobec pracodawców. Są to często działania mrówcze, polegające na aktywności pojedynczych jednostek. Rutynowe kontrole na tym polu przeprowadza wyłącznie Państwowa Inspekcja Pracy. Uchybienia w zapisach wewnętrznych regulacji prawnych jednostek administracji publicznej prowadzą do zniewalania parcownic/- ków, co jest sprzeczne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i innymi regulacjami prawnymi. Problem ten jest widoczny zarówno na poziomie centralnym, regionalnym, jaki i lokalnym. Grupą docelową podjętych działań projektowych były/li pracownice/-y jednostek administracji publicznej oraz firm prywatnych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, bez względu na stanowisko, status społeczny, czy wysokość otrzymywanego wynagrodzenia i inne. Działania dotyczące kontrolingu zapisów w regulaminach pracy, wynagrodzeń oraz zasadach korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, przyczynią się niewątpliwie do ochrony ich praw obywatelskich, pracowniczych i równościowych, jak również do poprawy ich sytuacji zawodowej poprzez wyeliminowanie ewentualnych błędnych zapisów. Przed realizacją kontrolingu działań administracji publicznej podjęto również działania mające na celu edukację obywatelską wśród pracownic/-ków administracji publicznej i sektora prywatnego z województwa warmińsko-mazurskiego, w zakresie 6

7 przysługujących im praw i ich egzekwowania. W tym celu przeprowadzono warsztaty szkoleniowo-doradcze. Warsztaty miały na celu wsparcie merytoryczne grupy docelowej, w tym udostępnienie możliwości i narzędzi pracy, które były przez nich wykorzystywane podczas kontrolingu aktów prawnych w ramach warsztatowych grup roboczych. Nie byliśmy w stanie podczas szkoleń przeprowadzić reprezentywnego badania, dotyczącego sytuacji zawodowej pracownic/-ków administracji publicznej i firm prywatnych. Takie dane byłyby bardzo przydatne przy uzasadnianiu działań promujących równościowe warunki zatrudniania i wynagradzania. W związku z tym, przeprowadzono internetowe badanie ankietowe wśród pracownic/-ków zatrudnionych w administracji publicznej i firmach prywatnych (odpowiednio po ) w całym województwie warmińsko-mazurskim. Link do ankiety internetowej roześlemy em na pracownicze skrzynki pocztowe respondentów. Badanie dotyczyło głównie analizy warunków zatrudniania i wynagradzania pod kątem równego traktowania pracownic/-ków. Przeprowadzenie badania ankietowego ma również na celu zaktywizowanie (włączenie) obywateli w sprawy publiczne województwa warmińsko-mazurskiego. Zakończone działania projektowe należy kontynuować w województwie warmińsko-mazurskim oraz systematycznie powiększać obszar powiatów i instytucji, które poddawane będą kontrolingowi. Dlatego też, przy ścisłej współpracy z Olsztyńską Rada ds. Równego Traktowania Kobiet i Mężczyzn przy Prezydencie Miasta Olsztyn zamierza kontynuować te działania po zakończeniu projektu. 7

8 Przyczyn, które skłoniły Nas do podjęcia ww. działań należy upatrywać w: braku jakichkolwiek dostępnych badań, dotyczących sytuacji praw obywatelskich, pracowniczych i równościowych w administracji publicznej, co czyni projekt innowacyjnym; braku lub w małej świadomości pracownic/-ków administracji publicznej i firm prywatnych, że ich prawa obywatelskie, pracownicze i równościowe mogą być łamane poprzez nieprawidłowe zapisy prawne w wewnętrznych regulacjach; czujność tu jest tym bardziej uśpiona, gdyż instytucje publiczne powinny stać na straży prawa! konieczności wyeliminowania zaniedbań względem praw obywatelskich, pracowniczych i równościowych, przysługujących pracownicom/-kom zatrudnionym w administracji publicznej i firmach prywatnych; braku podejmowania jakichkolwiek działań przez pracownice/-ków jednostek administracji publicznej i firm prywatnych w obszarze egzekwowania swoich praw (obawa przed utratą pracy, pracodawcą etc.). To nawarstwia rozgoryczenie pracownic/-ków i obniża ich kondycję psychiczną, co czyni ich łatwym obiektem działań mobbingowych. Nie podejmowanie działań w tym zakresie może wywołać bierność młodych urzędników wobec sytuacji, w jakiej się znajdują. 8 Grupy docelowe odniosły korzyści z podjętych działań w obszarze: zwiększenia wiedzy i świadomości w zakresie praw obywatelskich, pracowniczych i równościowych oraz sposobów ich egzekwowania;

9 umiejętności wyszukiwania zaniedbań i uchybień w zapisach prawnych, względem praw obywatelskich i równościowych, jak i zapisów promujących różnorodność; pobudzenia aktywności obywatelskiej względem równości i obywatelskości (np. podniesienie jakości zatrudnienia); pozyskania wiedzy i świadomości o możliwości współdziałania z naszą, jak i innymi organizacjami pozarządowymi. 9 Ww. metody realizacji działań dały efekty długofalowe, w tym możliwości wykorzystania efektów w dalszych pracach Stowarzyszenia. Wybrane metody zakładały mobilizację instytucji i przestrzeganie przepisów w zakresie równego i praworządnego traktowania pracownic/-ków w wewnętrznych aktach prawnych.

10 1. Metodologia i przebieg badań Cel badania Celem badania było poznanie sytuacji związanej z zasadami zatrudniania oraz wynagradzania, a także przestrzegania praw pracowniczych, obywatelskich i antydyskryminacyjnych w środowisku pracy w administracji publicznej i sektorze prywatnym w województwie warmińsko-mazurskim na podstawie opinii pracowników. W szczególności badanie dotyczyło pięciu obszarów: wynagradzania, korzystania z ZFŚS oraz otrzymywania nagród, wiedzy o prawach pracowniczych, obywatelskich i antydyskryminacyjnych, działań przełożonych i współpracowników naruszających ww. prawa, zapisów w wewnętrznych aktach prawnych, naruszających ww. prawa, zasad zatrudniania. Osoby objęte badaniem to pracownicy administracji publicznej (500 osób) oraz przedsiębiorstw prywatnych (500 osób). Część kwestionariuszy ankiet została wypełniona w formie elektronicznej, pozostałe zostały dostarczone pracownikom osobiście. Uzyskano w ten sposób 776 poprawnie wypełnionych kwestionariuszy, w tym 373 z sektora I oraz 403 z sektora II. Okres realizacji badania wynosił 10 miesięcy kwestionariusze ankiet były zbierane od marca do listopada 2012 roku. Narzędzie badawcze opracowano w lutym 2012 r.

11 1.2. Problemy badawcze 11 Na etapie projektowania badania opracowano zestaw problemów badawczych zasadniczych pytań, na które badanie miało dać odpowiedzi: 1. Jakie wynagrodzenia otrzymują pracownicy? a) Czy korzystają z ZFŚŚ i w jaki sposób? b) Czy otrzymują nagrody pieniężne i uznaniowe? Za co? 2. Czy pracownicy znają swoje prawa obywatelskie, pracownicze i antydyskryminacyjne? 3. Czy pracownicy dostrzegają działania przełożonych i współpracowników, które naruszają ich prawa? Jakiego rodzaju są to działania? 4. Czy pracownicy potrafią zidentyfikować zapisy w wewnętrznych aktach prawnych, które są sprzeczne z aktami nadrzędnymi i/lub naruszają ich prawa? 5. Jakie zasady obowiązują przy zatrudnianiu nowych pracowników w I i II sektorze?

12 1.3. Metody badawcze W niniejszym badaniu posłużono się triangulacją metodologiczną, tj. analizą zarówno jakościową, jak i ilościową, zapewniającą wyższą jakość prowadzonych badań oraz uzyskanie bardziej wiarygodnych wyników. Wykorzystane techniki badawcze to: ankieta, analiza dokumentów. Kwestionariusz ankiety składał się zarówno z pytań zamkniętych, koniunktywnych, jak i otwartych. Narzędzie podzielone zostało na obszary tematyczne, z których każdy obejmuje pytania dotyczące: a) cech socjodemograficznych osób badanych, b) zasad wynagradzania, c) wiedzy o prawach pracowniczych, obywatelskich i antydyskryminacyjnych, d) działań przełożonych i współpracowników naruszających ww. prawa, e) zapisów w wewnętrznych aktach prawnych, naruszających ww. prawa, f) zasad zatrudniania. 12

13 2. Wyniki badania o charakterze ilościowym analiza danych uzyskanych przy wykorzystaniu techniki ankiety Opis badanej próby Osoby biorące udział w badaniu pochodziły z sektora publicznego 48,1% oraz z sektora prywatnego 51,9%. Znakomitą większość badanych stanowiły kobiety 610 osób (78,6% ogółu badanych), z czego 309 kobiet było zatrudnionych w sektorze publicznym, natomiast 301 kobiet było zatrudnionych w przedsiębiorstwach prywatnych. W mężczyźni stanowili 21,4% badanych (166 osób), w tym 64 było zatrudnionych w sektorze publicznym, a 102 w prywatnym. Jest to zgodne z ogólnymi tendencjami zatrudniania w Polsce większość pracowników szeregowych w administracji publicznej stanowią kobiety.

14 LICZEBNOŚĆ Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami Wykres 1. Podział próby badawczej ze względu na płeć i sektor zatrudnienia Sektor I Sektor II Kobieta Mężczyzna Źródło: opracowanie własne Większość badanych osób to mieszkańcy miast o wielkości od 10 do 100 tys. mieszkańców (235 osób) oraz od 100 do 500 tys. mieszkańców (również 235 osób). W sumie stanowi to 60,6% ogółu badanych. 188 osób deklarowało, że pochodzi ze wsi, co stanowi 24,2%. Jedynie 22 osoby spośród ogółu badanych zadeklarowały, że pochodzą z dużego miasta pow. 500 tys. Nie było dużych różnic ze względu na pochodzenie w podziale na poszczególne sektory zatrudnienia.

15 LICZEBNOŚĆ Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami Wykres 2. Pochodzenie osób badanych z uwzględnieniem sektora zatrudnienia Wieś Miasto do 10 tys. Miasto tys. Miasto tys. Miasto powyżej 500 tys. Sektor I Sektor II Źródło: opracowanie własne 5 17 Najwięcej spośród osób badanych posiada wykształcenie pomaturalne (289 osób), z czego 184 osoby pracują w sektorze prywatnym. Druga liczebnie grupa to osoby posiadające wykształcenie wyższe magisterskie (232 osoby) oraz licencjackie (228 osób). W badanej grupie ogółem 472 osoby posiadają wykształcenie wyższe, co stanowi aż 60,8% całej próby badawczej. W tej grupie jedynie 12 osób posiadało wykształcenie o profilu inżynierskim. W całe próbie nie było natomiast osób, które by posiadały wykształcenie niższe niż średnie (ponadgimnazjalne). Duże różnice między zatrudnieniem w dwóch sektorach były widoczne jedynie przy wykształceniu ponadgimnazjalnym i wyższym inżynierskim. Większość osób z wykształceniem

16 LICZEBNOŚĆ Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami ponadgimnazjalnym oraz inżynierskim była zatrudniona w sektorze prywatnym, co jest zgodne z tendencjami ogólnopolskimi. 16 Wykres 3. Wykształcenie osób badanych z uwzględnieniem sektora zatrudnienia Ponadgimnazjalne Pomaturalne Licencjat Inżynier Mgr Sektor I Sektor II Źródło: opracowanie własne Jeśli chodzi o miejsce pracy uczestników/czek badania zatrudnionych w sektorze publicznym, większość osób była zatrudniona w mieście Olsztyn (139 osoby). Kolejne grupy były już znacznie mniej liczne, ale wśród nich wyróżniały się liczebnie osoby pracujące w powiecie mrągowskim (44 osoby), kętrzyńskim (26 osób) oraz ostródzkim (24 osoby).

17 Wykres 4. Miejsce pracy osób z sektora publicznego 17 Źródło: opracowanie własne Jeśli chodzi o miejsce pracy uczestników/czek badania zatrudnionych w sektorze prywatnym, znakomita większość osób była zatrudniona w mieście Olsztyn (182 osoby). Kolejne grupy były już znacznie mniej liczebne, ale wśród nich wyróżniały się liczebnie osoby pracujące w powiecie kętrzyńskim (37 osób) i mrągowskim (33 osoby).

18 LICZEBNOŚĆ Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami Wykres 5. Miejsce pracy osób z sektora prywatnego Sektor II Źródło: opracowanie własne Ze względu na staż pracy, najwięcej było osób o okresie zatrudnienia od pół roku do roku (287 osób), z czego 171 osób było zatrudnionych w sektorze prywatnym, natomiast 116 w sektorze publicznym. Dużo było też osób zatrudnionych od roku do dwóch lat (149 osób), z czego 87 w sektorze prywatnym oraz od dwóch do czterech lat 123 osoby, z tego większość, bo 64 osoby, w sektorze publicznym.

19 LICZEBNOŚĆ Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami Wykres 6. Staż pracy osób badanych z uwzględnieniem sektora zatrudnienia mniej niż 0,5 r. 0,5 r.- 1 rok lata 2-4 lata lat lat 8-10 lat lat lat lat lata lat Sektor I Sektor II Źródło: opracowanie własne powyżej 30 lat Zarobki wśród osób badanych kształtowały się na względnie niskim poziomie. Większość osób (346 = 44,6%) zarabiała miesięcznie kwotę mieszczącą się w przedziale złotych netto. Druga pod względem częstości występowania wysokość zarobków mieści się w przedziale złotych netto. Zarobki kształtujące się na poziomie i powyżej średniej krajowej (3510, 22 zł brutto, czyli około 2500,00 złotych netto) osiągało tylko 214 osób, a zatem 27,6% próby badawczej. Różnice w wysokości zarobków między sektorami są niewielkie, chociaż statystycznie częściej niskie zarobki (poniżej przeciętnej krajowej) występowały w sektorze prywatnym.

20 LICZEBNOŚĆ Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami Wykres 7. Wysokość zarobków osób badanych z uwzględnieniem sektora zatrudnienia mniej niż Sektor I Sektor II Źródło: opracowanie własne Zważywszy, iż respondenci zatrudnieni byli w różnych firmach, czy jednostkach administracji publicznej w województwie warmińsko-mazurskim, warto przybliżyć chociaż nazwy branż, gdzie zatrudnieni byli respondenci sektora II oraz nazwy instytucji zatrudnionych w nich respondentów z sektora I. Bacząc na etykę badawczą oraz zachowanie anonimowości respondentów, celowo nie zostaną podane w niniejszym raporcie dokładne nazwy, czy lokalizacja firm oraz instytucji sektora I.

21 NAZWY PRZEDSIĘBIORSTW PRYWATNYCH: 1. Nieruchomości 1 2. Firmy budowlane 8 3. Rozrywka (kino, domy kultury, kluby muzyczne etc.) 8 4. Gabinety lekarskie i weterynaryjne 8 5. Gastronomia (restauracje, hotele, puby etc.) Firmy usługowe (pralnie, DHL, zakłady mechaniczne, krawieckie etc.) Sklepy spożywcze Inne sklepy (zoologiczne, odzieżowe, kosmetyczne, komputerowe, księgarnie, telefony etc.) Apteki, farmacja Firmy szkoleniowe Centra handlowe (Alfa, H&M etc.) Koncerny (Philipf, Michelin etc.) Banki, towarzystwa ubezpieczeniowe Gospodarstwa rolne U osób prywatnych Telekomunikacja (Call Center, Transcom etc.) Nie zostały określone Przedszkola, szkoły niepubliczne Własna działalność Kancelarie Firmy produkcyjne 38 21

22 22. Markety, dyskonty (REAL, Biedronka, LIDL etc.) Biuro rachunkowe Massmedia (radio, TV, prasa) Fundacje Spółdzielnie mieszkaniowe 3 22 NAZWY INSTYTUCJI PUBLICZNYCH 1. Centrum Kultury 2 2. PUP Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki 5 4. DPS Nie określono Szkoła (podstawowa, gimnazjum, zespoły szkół) Specjalistyczny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 8 8. Starostwo Powiatowe 4 9. Areszt Śledczy Urząd Gminy Miejska Biblioteka Publiczna Urząd Miasta Sąd Rejonowy PCPR Poczta Polska Środowiskowy Dom Samopomocy 4

23 17. Przedszkola Urząd Skarbowy Szpital Psychiatryczny Świetlica Miejska MOPS Dom Dziecka PKP Zakład Linii Kolejowych Warsztaty Terapii Zajęciowej Ośrodek Kultury Komenda Miejska Policji Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Teatr Związek Gmin UWM Zakład Opieki Zdrowotnej ZUS Straż pożarna MOSiR Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomych GOPS Urząd Statystyczny Komenda Wojewódzka Policji Placówka opiekuńczo-wychowawcza 14 23

24 40. Izba Celna MZPiTU Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Służby mundurowe Zasady wynagradzania pracownic/-ków Niezwykle istotną kwestią w zrealizowanym badaniu stanowiło wynagrodzenie pracowników, z uwzględnieniem podziału na sektor I i II. Zostało to zilustrowane na poniższym wykresie. Wykres 8. Wysokość wynagrodzeń z podziałem na sektor I i II Źródło: opracowanie własne

25 Powyższy wykres obrazuje, iż największa liczba respondentów otrzymuje zarobki w przedziale zł brutto miesięcznie. Na kolejnym miejscu jest przedział ogólnie zł oraz zł brutto miesięcznie. Dokładny podział obrazuje poniższa tabela. 25 Tabela 1. Wysokość wynagrodzeń z podziałem na sektor I i II Sektor Ogółem publiczny prywatny Wynagrodzenie mniej niż Ogółem Źródło: opracowanie własne

26 Z tabeli wynika, iż nie istnieje zasadnicza różnica pomiędzy sektorem I a II. Kolejną dość istotną kwestią jest korzystanie przez respondentów z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Z poniższego zestawienia wynika, iż respondenci pracujący w sektorze prywatnym częściej korzystają z takiej możliwości niż pracownicy sektora publicznego, co zdawać się może pewną przewrotnością w ogólno przyjętym poglądzie. 26 Wykres 9. Korzystanie z ZFŚS Źródło: opracowanie własne Respondenci z sektora I, którzy korzystają z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych stanowią zaledwie 29,22% wszystkich respondentów z sektora I. Oznacza to, iż z próby respondentów zaledwie co trzecia osoba korzysta z ofert, czy usług

27 proponowanych przez ZFŚS. W przypadku respondentów zatrudnionych w drugim sektorze, liczba osób korzystających z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wynosi jeszcze mniej, bo zaledwie 12,90%. Oznacza to, iż zaledwie prawie co ósma osoba korzysta z ZFŚS. Ta sytuacja jest zatrważająca, gdyż na składki związane z ZFŚS, szczególnie w jednostkach administracji publicznej, płaci każdy pracownik. A mimo tego, iż jest uprawniony do korzystania z proponowanych ulg, świadczeń, czy ofert, nie korzysta z nich. 27 Wykres 10. Otrzymanie nagrody pieniężnej w ciągu ostatnich dwóch lat pracy Źródło: opracowanie własne Powyższy wykres obrazuje sytuacje respondentów w zakresie otrzymywania nagród pieniężnych. Sytuacja jest podobna, do wyżej opisanej. Z sektora I nagrodę

28 pieniężną w ciągu ostatnich dwóch lat otrzymało zaledwie 23,06%, co stanowi, że zaledwie co czwarta osoba uznaje tego typu dodatkowe wynagrodzenie. W sektorze prywatnym sytuacja ta przedstawia się zdecydowanie gorzej zaledwie 16,53% respondentow otrzymało w przeciągu dwóch ostatnich lat pracy nagrodę pieniężną (co szósty pracownik). Podobnie niestety wygląda sytuacja z nagrodami uznaniowymi, co obrazuje ponizszy wykres. 28 Wykres 11. Otrzymanie nagrody uznaniowej w ciągu ostatnich dwóch lat pracy Źródło: opracowanie własne Jeżeli chodzi o nagrody uznaniowe, sytuacja wygląda w rzeczywistości najgorzej 10,72% respondentów z sektora I otrzymało w ciągu ostatnich dwóch lat pracy nagrodę uznaniową, co stanowi, iż zaledwie co dziewiąta osoba. A w przypadku firm

29 prywatnych 10,92%, czyli również co dziewiąta osoba. Nie trzeba dodawać, iż nic tak nie motywuje pracownika, jak uznanie, czy nagroda pieniężna Wiedza pracownic/ków o prawach pracowniczych, obywatelskich i antydyskryminacyjnych Respondenci na wiele możliwych sposobów interpretowali to, czym dla nich są poszczególne prawa pracownicze, obywatelskie, czy antydyskryminacyjne, którym warto przejrzeć się bliżej. Zważywszy, iż respondenci formułowali swoje opinie w sposób dla nich dowolny, niezbędne było dokonanie analizy wypowiedzi i nadanie jej określonych kategorii, czy uogólnień, które zostały zaprezentowane poniżej z podziałem na sektory. PRAWA PRACOWNICZE wg pracowników sektora prywatnego: 1. Urlop Chorobowe 4 3. Odpowiednia liczba godzin pracy zgodnie z umową Urlop na żądanie Przerwa na posiłek Przerwa na papierosa 2 7. Prawo do przerwy 65

30 8. Prawo do otrzymywania wynagrodzenia (na czas oraz adekwatnego do wykonywanych obowiązków) Wolność słowa Prawo do zasiłku Prawo do wypoczynku Prawo do zgłoszenia swoich uwag względem przełożonego Brak złamania doby Urlop zdrowotny Prawo do urlopu wypoczynkowego Prawo do urlopu wychowawczego Prawo do zwolnienia lekarskiego Dobre wyposażenie stanowiska pracy Wynagrodzenie za nadgodziny Zdrowa atmosfera Prawo do świadczeń socjalnych Przestrzeganie przez pracownika zasad Umowa o pracę Prawo do posiadania umowy na piśmie Szacunek Bezpieczne i higieniczne warunki pracy Prawo do równego traktowania Badanie efektywności pracownika Taka sama płaca przy zajmowaniu tego samego stanowiska pracy 2 30

31 30. Wczasy pod gruszą Bony świąteczne Rzetelność Punktualność Obowiązkowość Prawo do własnego zdania Prawo do wyznania Prawo do szkoleń, nauki Prawo do awansu Prawo do emerytury Prawo do ochrony zdrowia Równość podczas zatrudniania kobiet i mężczyzn Możliwość zgłaszania problemów ze sprzętem Regulacje z Kodeksu Pracy Przerwa na karmienie dziecka Prawo do urlopu macierzyńskiego Regulacje z ustaw i regulaminów Prawo do rozwiązania umowy Prawo do uzyskania odzieży ochronnej Godna praca Możliwość korzystania ze stołówki pracowniczej Tańszy zakup produktów cukierniczych i chleba Nowe możliwości rozwoju 2 31

32 53. Prawo do pracy Prawo do ubezpieczenia Prawo do środków higieny osobistej Prawo do wody do picia Wolne od świąt ustawowych Swobodne wykonywanie swoich obowiązków Prawo do premii Prawo do zasiłku Uczciwe umowy Wgląd do informacji o sobie Niezależność Możliwość dostosowania godzin pracy Sumienne wykonywanie obowiązków 32 PRAWA OBYWATELSKE wg pracowników sektora prywatnego: 1. Prawo do wolnych świąt Prawo do urlopu Wolność słowa Wolność poglądów, przekonań Prawo wyborcze Prawo do pracy 6 7. Nietykalność cielesna 8 8. Praca w systemie 8h 11

33 9. Prawo do wolności wyznania Prawo do przerwy Urlop wypoczynkowy Prawo do własnego zdania Poszanowanie godności Brak dyskryminacji Równe traktowanie Szacunek Bezpieczne i higieniczne warunki pracy, godne Prawo do wynagrodzenia za pracę Dodatkowe środki Tolerancja Praworządność Prawo do ubezpieczenia Umowa o pracę Zaplecze emerytalne Prawo do ochrony danych osobowych Prawo do szkoleń, nauki Prawo do zrzeszania się, w tym związki zawodowe Wolność do wykonywania pracy Prawo do ochrony zdrowia Prawo do korzystania z toalety Prawo do obrony przed sądem 6 33

34 32. Regulacje z Konstytucji RP Tajemnica korespondencji Prawo do strajku Kodeks Pracy Prawo do urlopu na żądanie Prawo do rzetelnego, godnego wykonywania pracy Wynagrodzenie adekwatne do wykonywanych obowiązków Prawo do życia Nagradzanie Prawo do zasiłku Prawo do zwolnienia lekarskiego Stanowisko pracy zgodne z wykształceniem Możliwość nagany przy nieetycznym zachowaniu Prawo do prywatności Możliwość korzystania ze świadczeń socjalnych 1 34 PRAWA ANTYDYSKRYMINACYJNE wg pracowników sektora prywatnego: 1. Wielonarodowość 1 2. Wolność wyznania Brak lobbingu 9 4. Prawo do pracy, niezależnie od płci, rasy, koloru skóry, wyznania, orientacji seksualnej, pochodzenia etc Równe płace niezależne od płci 31

35 6. Równe traktowanie Ułatwienie dla niepełnosprawnych Traktowanie na równi z przełożonymi 2 9. Praca w systemie 8h Wypłata za nadgodziny Wolność słowa Jednakowe wynagrodzenie za wykonywanie tej samej pracy Wynagrodzenie adekwatne do pełnionych obowiązków Brak dyskryminacji Zatrudnienie większej liczby kobiet Prawo do powrotu na stanowisko po urlopie macierzyńskim Równy podział obowiązków Lżejsza praca dla kobiet Prawo do awansu Prawo do prywatności Swobodne ubieranie się Równe szanse przy rekrutacji Poszanowanie orientacji seksualnej Regulacje z Konstytucji RP i Kodeksu Pracy Prawo do własnych poglądów Prawo zatrudnienia kobiet i mężczyzn na stanowiskach kierowniczych Dostosowanie miejsca pracy do potrzeb i możliwości pracownika niepełnosprawnego 2 35

36 28. Tolerancja Prawo do nauki, szkoleń Wsparcie ze strony przełożonego Sprzyjająca atmosfera pracy Nie zatrudnianie osób po znajomości Parytety Wolne ustawowo święta dla osób o różnych wyznaniach religijnych Równość awansowania Bierze się po uwagę kwalifikacje, a nie wygląd Dobrowolność ubioru Miejsce dla palących Oddzielne łazienki dla kobiet i mężczyzn Praca w sobotę za większą stawkę Nie nadużywanie dyspozycyjności pracownika 1 36 PRAWA PRACOWNICZE wg respondentów z sektora publicznego: 1. Przerwa śniadaniowa 6 2. Otrzymanie wynagrodzenia za zrealizowaną prace w terminie Prawo do wypoczynku Pełny/odpowiedni wymiar pracy 4 5. Urlop okolicznościowy 5 6. Urlop na żądanie 6 7. Przysługują dni wolne 18

37 8. Godne wynagrodzenie 8 9. Prawo do pracy Szacunek do osób zatrudnionych Prawo do urlopu Prawo do urlopu chorobowego Prawo do strajkowania Równe traktowanie Prawa ustalone przez Kodeks Pracy Prawa zgodne z regulaminem pracy Prawo do premii Fundusz socjalny, w tym korzystanie ze świadczeń socjalnych Dofinansowanie do okularów Sprawiedliwe/równe wynagradzanie za taką samą pracę Prawo do studiowania i dodatkowych dni wolnych Bezstresowe, swobodne wykonywanie swoich obowiązków Prawo do własnego zdania Podnoszenie kwalifikacji Prawo do własnych poglądów Prawo do wykonywania obowiązków Prawo do zatrudnienia, płatne na urlopach zdrowotnych 80% Prawo do urlopu z tytułu opieki nad dzieckiem Prawo do urlopu wypoczynkowego Prawo do urlopu macierzyńskiego 2 37

38 31. Własne miejsce pracy Prawo do higienicznych i bezpiecznych warunków pracy Prawo do 40-to godzinowego tygodnia pracy Nabycie praw emerytalnych Prawo do ubrania i środków czystości (1 raz w roku) Woda do picia latem Umowa o pracę Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy Zachowanie przepisów względem wypowiedzenia z pracy Prawo do podjęcia pracy Prawo do zerwania stosunku pracy Prawo przynależności do związków zawodowych Prawo do uzyskania świadectw pracy Prawo do stawania przed komisją socjalna Prawa zgodne z ustawą o Służbie Więziennej Prawo do opieki nad dzieckiem Prawo do opieki/ochrony zdrowia Świadczenia wynikające z umowy Wynagrodzenie zgodne z kwalifikacjami Prawo do awansu Współdecydowanie Tworzenie programu rozwoju Prawo do otrzymywania nagród 1 38

39 54. Prawo do otrzymywania zakresu obowiązków na piśmie Prawo do zasiłku 1 39 PRAWA OBYWATELSKIE wg pracowników sektora publicznego: 1. Szacunek mimo pełnionej funkcji Godne wynagrodzenie Prawo do wyrażania własnego zdania Godne traktowanie Wolne weekendy i ustawowe święta Prawo do pracy bez względu na kolor skóry 2 7. Prawo do pracy bez względu na narodowość/pochodzenie 4 8. Prawo do pracy bez względu na niepełnosprawność 2 9. Prawo do dobrych warunków pracy Prawo do prywatności Pracodawca nie może narzucać pracownikowi swojej woli względem pracy w święta ustawowe Prawo do pracy Normalne warunki pracy przystosowane do danego stanowiska pracy Prawa obowiązujące w Konstytucji III RP Wolność słowa Prawo do religii/wyznania Lojalność Wolność przekonań 10

40 19. Wolność zrzeszania się, w tym w związkach zawodowych Wolność sumienia Brak lobbingu Prawo do spokojnego życia w pracy Prawo do obrony swoich interesów przed sądem Osoby nowo zatrudnione nie mogą być wykorzystywane przez starszych pracowników Prawo do sprawiedliwego/równego traktowania Poszanowanie pracy Prawo do urlopu Prawo do własnych poglądów Równość w pracy/dostęp do pracy bez względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, pochodzenie, orientację seksualną Prawo do głosowania w wyborach Prawo do nauki, kształcenia się Prawo do odrębności Brak poczucia niesprawiedliwości Reprezentowanie gminy na terenie kraju Swoboda przemieszczania się obywateli UE Równe traktowanie Poszanowanie dóbr prywatnych Prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy Kodeks Pracy 2 40

41 40. Karta Nauczyciela Prawo do urlopu zdrowotnego Prawo do wolności osobistych Prawo do wolności politycznych Prawo do posiłku i przerwy Prawo do opieki lekarskiej Z praw określonych w Ustawie o Służbie Więziennej Podwyżka Prawo do uczestnictwa w życiu publicznym Prawo do ochrony zdrowia Prawo do nietykalności cielesnej Interweniowanie w przypadku naruszeń 1 41 PRAWA ANTYDYSKRYMINACYJNE wg pracowników sektora publicznego: 1. Kobiety i mężczyźni powinni zajmować identyczne stanowiska, jeżeli mają takie samo wykształcenie Prawo do równego traktowania (bez względu na płeć, kolor skóry, wyznanie, wiek, narodowość i inne) Zatrudnianie pracowników bez znajomości 2 4. Równy podział obowiązków 6 5. Kobieta jest dyskryminowana przy zajmowaniu wyższych stanowisk, gdyż przez dzieci jest mało dyspozycyjna 6

42 6. Nie zadawanie pytań o kwestie osobiste/rodzinne podczas rozmów kwalifikacyjnych Nie wolno nikogo odrzucać podczas rekrutacji 2 8. Polityczna poprawność 2 9. Nie mówienie, że ktoś jest gorszy Zakaz lobbingu Równa płaca za wykonywanie tej samej pracy dla kobiet i mężczyzn Specjalne przywileje dla kobiet w ciąży Brak rasizmu Równouprawnienie Nie uwzględnianie przekonań religijnych podczas rekrutacji Specjalne prawa dla osób niepełnosprawnych Nie pytanie kobiet o ciążę Nie dyskryminowanie kobiet Sprawiedliwość Uczciwość Dostępność stanowisk bez względu na wiek osoby Dostępność stanowisk bez względu na niepełnosprawność osoby Prawo do pracy bez względu na pochodzenie Prawo do pracy bez względu na płeć Zabroniona jest dyskryminacja kobiet Prawo do własnego zdania Wolność wyznania 8 42

43 28. Prawo do własnych poglądów Zakaz karania bez podstawy prawnej Poszanowanie godności Swobodny dostęp do miejsca pracy Swoboda kształcenia się Przeciwdziałanie lobbingowi Traktowanie z szacunkiem Prawo do wykonywania pracy w pomieszczeniach do tego przystosowanych Nie nękanie pracowników Prawo do równego awansowania Prawo obrony przed sądem Parytety Prawo do nagrody Działania przełożonych i współpracowników naruszające prawa pracownic/ków Bardzo istotną kwestię stanowiła problematyka, dotycząca ewentualnego łamania praw obywatelskich, równościowych i pracowniczych tak przez przełożonych danego pracownika, jak również przez jego współpracownika/-ków. Walorem

44 niniejszego podrozdziału jest to, iż to sami zainteresowani opisywali sytuacje w ich miejscach pracy tak w instytucjach publicznych, jak i firmach prywatnych. W związku z powyższym, warto bliżej prześledzić wypowiedzi respondentów. 44 Wykres 12. Posiadanie informacji o łamaniu praw pracowniczych i obywatelskich przez przełożonych sektor I i II Źródło: opracowanie własne Z powyższego wykresu wynika, że zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym, w zbliżonym stopniu łamane są prawa pracownicze i obywatelskie przez przełożonych respondentów. Aż co trzeci respondent z sektora I zauważył w swoim miejscu pracy, iż dochodzi do łamania omawianych praw przez

45 ich bezpośredniego przełożonego (29,49% respondentów z sektora I). podobnie wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o firmy prywatne 27,79%. Są to zatrważające liczby, gdyż w takich sytuacjach pracownik traci szansę na uczciwą, godną, bez szkalowania i stosowania ironii pracę. Sytuacja wygląda podobnie, jeżeli chodzi o środowisko współpracowników. 45 Wykres 13. Posiadanie informacji o łamaniu praw pracowniczych i obywatelskich przez współpracowników sektor I i II Źródło: opracowanie własne Dane empiryczne zaprezentowane na powyższym wykresie potiwerdzają ogólną opinię, iż współpracownicy z mniejszą częstotliwością łamią prawa obywatelskie i pracownicze wzgledem pozostałych pracowników niż ich bezpośredni przełożoni.

46 Z badania wynika, iż aledwie, lub aż 10,71% respondentów z sektora I oraz 8,22% respondentów z sektora II, zauważyło w swoim miejscu pracy łamanie omawianych praw. Podobnie wygląda kwestia doświadczeń dyskryminacyjnych respondentów stosowanych przez przełożonych, co prezentuje poniższy wykres. 46 Wykres 14. Doświadczanie dyskryminacji przez respondentów ze strony przełożonego Ogółem Sektor II Nie Tak Sektor I Źródło: opracowanie własne W dokładnym rozbiciu na sektory, zauważyć można, iż do sytuacji, czy zachowań, gestów dyskryminujących dochodzi z podobną częstotliwością, tak w jednostkach administracji publicznej, jak i firmach prywatnych.

47 Wykres 15. Dyskryminacja stosowana przez przełożonych 47 Źródło: opracowanie własne Zaledwie, bądź aż 80 respondentów zatrudnionych w jednostkach administracji publicznej zauważa, czy doświadczyło dyskryminacji ze strony swojego przełożonego, co stanowi 21,45% ogółu respondentów z tej grupy. W przypadku respondentów zatrudnionych w sektorze II, takie sytuacje zaobserwowało, czy ich doświadczyło 75 respondentów, co stanowi 18,61% ogółu z tej grupy. Oczywiście nie są to zbyt duże liczby, jednakże są. Niestety, z większą dyskryminacją respondenci spotykają się wprost ze strony swoich współpracowników tak w sektorze prywatnym, jak i publicznym.

48 Wykres 16. Doświadczanie dyskryminacji ze strony współpracowników Nie Tak Sektor I Sektor II Ogółem Źródło: opracowanie własne Z powyższego wykresu zauważyć można, iż zdecydowana większość respondentów nie zauważyła działań, zachowań, gestów, czy słów dyskryminujących kogokolwiek w danym środowisku pracy. Jednakże, co z respondentami, którzy taka informacje posiadają i stykają się z tymi sytuacjami na co dzień? I mimo, iż jest to mała liczba respondentów w porównaniu do całej próby, zawsze jest. Dokładniejsze dane zostały zobrazowane na poniższym wykresie.

49 Wykres 17. Dyskryminacja stosowana przez przełożonych 49 Źródło: opracowanie własne Respondenci z sektora publicznego, którzy w swoim miejscu pracy zauważyli przejawy dyskryminacji stosowanej przez ich współpracowników stanowią zaledwie, bądź aż 12,87%. Natomiast w przypadku respondentów zatrudnionych w firmach prywatnych, liczba ta wynosi 16,63%.

50 2.5. Zapisy w wewnętrznych aktach prawnych naruszające prawa pracownic/-ków 50 W wielu instytucjach publicznych, czy firmach prywatnych istnieją zapisy prawne, które w rzeczywistości naruszają, a czasami nawet łamią prawa pracownicze, obywatelskie i antydyskryminacyjne. W związku z powyższym, respondenci zostali poproszeni o ustosunkowanie się do tej kwestii w odniesieniu do własnego zakładu pracy. Wykres 18. Regulacje prawne naruszające prawa pracownicze i obywatelskie w danym miejscu pracy Źródło: opracowanie własne

51 8,85%respondentów zatrudnionych w jednostkach administracji publicznej oraz 3,72% respondentów zatrudnionych w firmach prywatnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w regulacjach prawnych danego zakładu pracy, dostrzegli oni zapisy naruszające, a czasami nawet łamiące prawa obywatelskie i pracownicze, co jest sprzeczne nie tylko z Kodeksem Pracy, ale również Konstytucją RP. Zdecydowanie mniejsza liczba respondentów dostrzegła w regulacjach prawnych swojego zakładu pracy naruszanie, czy łamanie praw antydysrymnacyjnych, co obrazuje poniższy wykres. 51 Wykres 19. Regulacje prawne naruszające prawa antydyskryminacyjne w danym miejscu pracy Źródło: opracowanie własne

52 Zaledwie 6-ciu respondentów zatrudnionych w jednostkach administracji publicznej i 5-ciu respondentów zatrudnionych w firmach prywatnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego dostrzegło, iż w regulacjach prawnych danego zakładu pracy, widnieją zapisy dyskryminujące człowieka. Niezwykle ciekawą kwestią jest również sposób, czy możliwość zdobycia zatrudnienia w danej firmie, czy jednostce administracji publicznej. W związku z powyższym, jednym z obiegowej opinii kluczowym elementem jest płeć, co obrazuje poniższy wykres. 52 Wykres 20. Czy możliwość uzyskania zatrudnienia jest zależna od płci? Ilość odpowiedzi ogółem zdecydowanie nie nie raczej nie nie mam zdania raczej tak tak zdecydowanie tak Sektor II Sektor I Źródło: opracowanie własne

53 Z powyższego zestawienia wynika, iż zdania są na ten temat bardzo zróżnicowane. Twierdzącą odpowiedź potwierdza 48 respondentów z sektora I i 56 z sektora II, przy czym za odpowiedzią zdecydowanie tak jest (odpowiednio) 31 i 34 respondentów, a za raczej tak opowiedziało się (odpowiednio) 71 i 68 respondentów. Dokładniejsze dane obrazują wykresy poniżej. 53 Wykres 21. Czy możliwość uzyskania zatrudnienia jest zależna od płci? Sektor I 54,20% 40,20% tak nie mam zdania nie 5,60% Źródło: opracowanie własne

PROJEKT AKTYWNI RÓWNI SKUTECZNI

PROJEKT AKTYWNI RÓWNI SKUTECZNI 1 PROJEKT AKTYWNI RÓWNI SKUTECZNI RAPORT Z DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH Olsztyn, grudzień 2012 r. Stowarzyszenie KOFE(M)INA Siedziba: ul. Kanta 20/19, 10-691 Olsztyn Biuro: ul. T. Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Preambuła (skreślona). DZIAŁ PIERWSZY PRZEPISY OGÓLNE.

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Preambuła (skreślona). DZIAŁ PIERWSZY PRZEPISY OGÓLNE. Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia w sektorze publicznym w 2011 roku

Wynagrodzenia w sektorze publicznym w 2011 roku Wynagrodzenia w sektorze publicznym w 2011 roku Już po raz dziewiąty mamy przyjemność przedstawić Państwu podsumowanie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW). W 2011 roku uczestniczyło w nim ponad sto

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans w perspektywie finansowej STANDARD MINIMUM

Zasada równości szans w perspektywie finansowej STANDARD MINIMUM Zasada równości szans w perspektywie finansowej 2014 2020 STANDARD MINIMUM Zasada równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy jest w przypadku funduszy unijnych jedną z naczelnych i podstawowych zasad

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA

SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA na potrzeby innowacyjnego projektu pn. Wypracowanie rozwiązań pozwalających na zwiększenie oferty istniejących instytucji działających

Bardziej szczegółowo

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014 Znajomość problemów związanych z używaniem alkoholu, środków psychoaktywnych i infoholizmu wśród dzieci i młodzieży oraz potrzeb pogłębienia wiedzy przez osoby dorosłe w tym zakresie Raport z badań przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

5. Przepisy 1 4 nie naruszają przepisów art Rozdzia II. Podstawowe zasady prawa pracy

5. Przepisy 1 4 nie naruszają przepisów art Rozdzia II. Podstawowe zasady prawa pracy DZIA I Rozdzia II 2. Porozumienie, o którym mowa w 1, zawiera pracodawca i reprezentująca pracowników organizacja związkowa, a jeżeli pracodawca nie jest objęty działaniem takiej organizacji, porozumienie

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY O RÓWNYM TRAKTOWANIU KOBIET I MĘŻCZYZN W ZATRUDNIENIU

PRZEPISY O RÓWNYM TRAKTOWANIU KOBIET I MĘŻCZYZN W ZATRUDNIENIU Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy w Uniwersytecie Śląskim PRZEPISY O RÓWNYM TRAKTOWANIU KOBIET I MĘŻCZYZN W ZATRUDNIENIU 1. KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Art. 33. 1. Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Dz.U (U) Kodeks pracy. zmiany: Dz.U art. 1. Dz.U art. 1. Dz.U wynik. z art. 6

Dz.U (U) Kodeks pracy. zmiany: Dz.U art. 1. Dz.U art. 1. Dz.U wynik. z art. 6 Dz.U.1998.21.94 (U) Kodeks pracy. zmiany: 1998-09-01 Dz.U.1998.113.717 art. 5 1998-09-11 Dz.U.1996.24.110 art. 1 1999-01-01 Dz.U.1998.106.668 art. 31 2000-01-01 Dz.U.1999.99.1152 art. 1 2000-04-06 Dz.U.2000.19.239

Bardziej szczegółowo

I NARZĘDZI PORTFEL METOD. Kodeks etyki dyrektora personalnego

I NARZĘDZI PORTFEL METOD. Kodeks etyki dyrektora personalnego PORTFEL METOD I NARZĘDZI Kodeks etyki dyrektora personalnego W kwietniu 2007 roku Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami (PSZK) i Stowarzyszenie Klub Lidera Zarządzania Zasobami Ludzkimi (KLZZL) zaprezentowały

Bardziej szczegółowo

Młode kobiety i matki na rynku pracy

Młode kobiety i matki na rynku pracy OTTO POLSKA Młode kobiety i matki na rynku pracy Raport z badania OTTO Polska 2013-03-01 OTTO Polska przy wsparciu merytorycznym stowarzyszenia Aktywność Kobiet na Dolnym Śląsku przeprowadziła badanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Źródła prawa pracy

Rozdział I. Źródła prawa pracy Kodeks pracy Rozdział I. Źródła prawa pracy Tabl. 1. Hierarchia źródeł prawa pracy Hierarchia źródeł prawa pracy (art. 9 1 KP) Kodeks pracy przepisy innych ustaw przepisy aktów wykonawczych postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r.

Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r. Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r. w sprawie: wprowadzenia nowego Regulaminu Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013 Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie Badanie losów absolwentów Warszawa, Cel badania Charakterystyka społeczno-demograficzna absolwentów Aktualny status zawodowy absolwentów

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Irlandii 2015-06-15 14:02:48

Jeśli chcesz pracować w Irlandii 2015-06-15 14:02:48 Jeśli chcesz pracować w Irlandii 2015-06-15 14:02:48 2 W Irlandii minimalna stawka za godzinę pracy wynosi około 8,65 euro. Niezbędnym warunkiem do podjęcia legalnej pracy w Irlandii, korzystania ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

ZAWODOWA ODNOWA! AKTYWIZACJA OSÓB 50+ nr RPWP /16

ZAWODOWA ODNOWA! AKTYWIZACJA OSÓB 50+ nr RPWP /16 ZAWODOWA ODNOWA! AKTYWIZACJA OSÓB 50+ nr RPWP.08.02-00-02-0028/16 termin realizacji 01.03.2017 r. 31.01.2018 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Oś priorytetowa 8: Rynek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2013 Komendanta Straży Miejskiej w Lubaniu

Zarządzenie Nr 7/2013 Komendanta Straży Miejskiej w Lubaniu Zarządzenie Nr 7/2013 Komendanta Straży Miejskiej w Lubaniu z dnia 05 sierpnia 20013 roku w sprawie: Regulaminu wynagradzania pracowników Straży Miejskiej w Lubaniu Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

DYSKRYMINACJA EKONOMICZNA KOBIET

DYSKRYMINACJA EKONOMICZNA KOBIET DYSKRYMINACJA EKONOMICZNA KOBIET W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM FORMY I ZRÓŻNICOWANIA Miasto -, listopad 2010 Jolanta Kalka 1 Co to jest dyskryminacja? Nie każde nierówne traktowanie, nie każda nierówność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wprowadzony przez dyrektora ZCDN zarządzeniem Nr 28/2009 z dnia 05.06.2009 r. Regulamin niniejszy opracowano w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0152/25/09 WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE KIEROWNIKA URZĘDU GMINY. z dnia 19 maja 2009 roku

ZARZĄDZENIE Nr 0152/25/09 WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE KIEROWNIKA URZĘDU GMINY. z dnia 19 maja 2009 roku ZARZĄDZENIE Nr 0152/25/09 WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE KIEROWNIKA URZĘDU GMINY z dnia 19 maja 2009 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa. Art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r.

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2013-2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1. z dnia 26 czerwca 2009 r. do Regulaminu Pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342 w Warszawie

Aneks Nr 1. z dnia 26 czerwca 2009 r. do Regulaminu Pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342 w Warszawie Aneks Nr 1 z dnia 26 czerwca 2009 r. do Regulaminu Pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342 w Warszawie dotyczy: 1. Równego traktowania w zatrudnieniu na podstawie ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania

Regulamin wynagradzania Regulamin wynagradzania pracowników zatrudnionych w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Mszczonowie Regulamin wynagradzania tworzy się na podstawie: 1) art. 77² ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Luka płacowa, czyli co zrobić żeby kobiety nie zarabiały mniej?

Luka płacowa, czyli co zrobić żeby kobiety nie zarabiały mniej? Luka płacowa, czyli co zrobić żeby kobiety nie zarabiały mniej? Jak mierzyć lukę płacową? Warszawa, 26 marca 2014 r. Obowiązujące prawo - Konstytucja Artykuł 33 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania

Regulamin wynagradzania Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem Podstawa prawna: art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Zarobki w służbie cywilnej w 2013 roku

Zarobki w służbie cywilnej w 2013 roku 09.06.2014 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 media@sedlak.pl Zarobki w służbie cywilnej w 2013 roku Przeciętne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WĘZINIE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WĘZINIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2009 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Węzinie z dnia 9 czerwca 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie Załącznik do decyzji nr 8/2015 Dyrektora PAN Archiwum w Warszawie z 31 grudnia 2015 roku REGULAMIN WYNAGRADZANIA Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie Na podstawie art. 77² Kodeksu pracy zarządzam,

Bardziej szczegółowo

KOBIETY - RYNEK PRACY RÓWNE TRAKTOWANIE. EWA LISOWSKA Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

KOBIETY - RYNEK PRACY RÓWNE TRAKTOWANIE. EWA LISOWSKA Szkoła Główna Handlowa w Warszawie KOBIETY - RYNEK PRACY RÓWNE TRAKTOWANIE. EWA LISOWSKA Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Co mówią dane statystyczne? Kobiety wyraźnie częściej niż mężczyźni są bierne zawodowo (odpowiednio: 52% i 36%).

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE. Rozdział 1. Przepisy ogólne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE. Rozdział 1. Przepisy ogólne REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE Rozdział 1 Załącznik do Zarządzenia Nr 145/09 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 14 maja 2009r. Przepisy ogólne 1. 1. Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem

Bardziej szczegółowo

Wypracowanie skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych

Wypracowanie skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych ANKIETA BADAWCZA (BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ PAPI) na potrzeby innowacyjnego projektu pn. Wypracowanie skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 316/09 WÓJTA GMINY SZTABIN. z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Sztabin.

ZARZĄDZENIE NR 316/09 WÓJTA GMINY SZTABIN. z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Sztabin. ZARZĄDZENIE NR 316/09 WÓJTA GMINY SZTABIN z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Sztabin. Na podstawie art. 77² ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW PSZCZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY

R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW PSZCZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY - tekst jednolity regulaminu ( z uwzględnieniem aneksów nr 1-10) R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW PSZCZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY Na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie /Wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie Nr 3/2009 z dnia 15 maja 2009 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone zarządzeniem Dyrektora Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA. Opracowała Anna Dziechciarz

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA. Opracowała Anna Dziechciarz DOKUMENTACJA PRACOWNICZA Opracowała Anna Dziechciarz Podstawa prawna Opis zasad kompletowania i prowadzenia akt osobowych pracownika oraz innej dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy zostały uregulowane

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina

Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina Na podstawie art. 77² 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1971 r. Kodeks pracy (z 1974 r. Dz.U. Nr 24, poz. 114 z późn. zmianami) ustala się co następuje.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W TYCHACH. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W TYCHACH. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 2/12 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach z dnia 03 stycznia 2012r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W TYCHACH Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5/09 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 w Olsztynie z dnia 25 maja 2009r.

Zarządzenie Nr 5/09 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 w Olsztynie z dnia 25 maja 2009r. PM3-0161-5/09 Zarządzenie Nr 5/09 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 w Olsztynie z dnia 25 maja 2009r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA PRACOWNIKÓW DOTYCZĄCA RÓWNEGO TRAKTOWANIA W ZATRUDNIENIU

INFORMACJA DLA PRACOWNIKÓW DOTYCZĄCA RÓWNEGO TRAKTOWANIA W ZATRUDNIENIU ...... (oznaczenie pracodawcy) INFORMACJA DLA PRACOWNIKÓW DOTYCZĄCA RÓWNEGO TRAKTOWANIA W ZATRUDNIENIU Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 94 1 k.p., udostępniam pracownikom zatrudnionym w tekst przepisów

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2010 r.

Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2010 r. Załącznik nr 1 Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2010 r. UWAGI METODOLOGICZNE W 2010 roku istotnym zmianom uległ układ prezentowanych danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach członków

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w II Liceum Ogólnokształcącym w Dębicy

Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w II Liceum Ogólnokształcącym w Dębicy Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w II Liceum Ogólnokształcącym w Dębicy Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 153. Wójta Gminy Ostaszewo. z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Ostaszewo

Zarządzenie Nr 153. Wójta Gminy Ostaszewo. z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Ostaszewo Zarządzenie Nr 153 Wójta Gminy Ostaszewo w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Ostaszewo Na podstawie art. 33 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania kobiet i mężczyzn w sektorze publicznym

Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania kobiet i mężczyzn w sektorze publicznym Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania kobiet i mężczyzn w sektorze publicznym Krzysztof Kwiatkowski Prezes NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Cele kontroli Cel główny kontroli: Ocena przestrzegania zasady

Bardziej szczegółowo

Postanowienia wstępne

Postanowienia wstępne ZARZĄDZENIE NR 23 /09 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Mielcu Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca Polacy o traktowaniu w miejscu zatrudnienia

Raport miesiąca Polacy o traktowaniu w miejscu zatrudnienia Raport miesiąca Polacy o traktowaniu w miejscu zatrudnienia W najnowszych badaniach ustalaliśmy, jakie relacje panują między pracodawcą a pracownikami. Jak czują się Polacy w firmach, w których pracują?

Bardziej szczegółowo

w sprawie: aktualizacji Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami w Przedszkolu Publicznym Nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi

w sprawie: aktualizacji Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami w Przedszkolu Publicznym Nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi Zarządzenie nr 3/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie: aktualizacji Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami

Bardziej szczegółowo

Spis treści SŁOWO WSTĘPNE 13

Spis treści SŁOWO WSTĘPNE 13 Spis treści SŁOWO WSTĘPNE 13 ROZDZIAŁ I POJĘCIE I PODSTAWOWE ZASADY PRAWA PRACY 1. POJĘCIE, PRZEDMIOT I SYSTEMATYKA PRAWA PRACY 17 2. FUNKCJE PRAWA PRACY 18 3. PODSTAWOWE ZASADY PRAWA PRACY 19 1. Zasada

Bardziej szczegółowo

Najczęściej mamy do czynienia z mobbingiem i dyskryminacją w miejscu pracy.

Najczęściej mamy do czynienia z mobbingiem i dyskryminacją w miejscu pracy. Najczęściej mamy do czynienia z mobbingiem i dyskryminacją w miejscu pracy. Mobbing jest rodzajem terroru psychicznego, stosowanym przez jedną lub kilka osób przeciwko przeważnie jednej osobie. Trwa wiele

Bardziej szczegółowo

KOBIETY NA RYNKU PRACY

KOBIETY NA RYNKU PRACY KOBIETY NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Prezentacja wybranych wyników badań i prognoz przeprowadzonych w 2010 roku w ramach projektu Równościowa polityka zatrudnienia szansą kobiet na rynku pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W BIAŁEJ

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W BIAŁEJ Załącznik do zarządzenia Nr OR-0152-11 /09 Burmistrza Białej z dnia 15 czerwca 2009r REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W BIAŁEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 113/2015 Burmistrza Mieroszowa z dnia

Bardziej szczegółowo

PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna

PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna Tabela nr 1 Zakres działania w obszarze integracji społecznej osób Lp Cel działania Nazwa zadania Źródło finansowania Koordynator Partnerzy Termin realizacji w latach I Poprawa warunków jakości życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W NOWYM TOMYŚLU. R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A pracowników Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu

URZĄD MIEJSKI W NOWYM TOMYŚLU. R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A pracowników Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu Załącznik do Zarządzenia Nr I/295/2009 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 16 czerwca 2009 roku R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A pracowników Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej Związkowiec w Jeleniej Górze

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej Związkowiec w Jeleniej Górze REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej Związkowiec w Jeleniej Górze Na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeksu pracy ( tj.: Dz.U. z 1998 r., Nr 21 poz. Nr

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 11/UG/09 Wójta Gminy Chybie z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Chybiu

Zarządzenie Nr 11/UG/09 Wójta Gminy Chybie z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Chybiu Zarządzenie Nr 11/UG/09 Wójta Gminy Chybie z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Chybiu Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Zduńska Wola

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Zduńska Wola Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Zduńska Wola Regulamin niniejszy sporządzono w oparciu o przepisy: 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj.

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO NR 1 XXIII WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW KRAJOWEJ SEKCJI BRANŻY METALOWCÓW NSZZ SOLIDARNOŚĆ Z DNIA 15.05.2013

STANOWISKO NR 1 XXIII WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW KRAJOWEJ SEKCJI BRANŻY METALOWCÓW NSZZ SOLIDARNOŚĆ Z DNIA 15.05.2013 STANOWISKO NR 1 W sprawie: przywrócenia ustawy o negocjacyjnym kształtowaniu wynagrodzeń Solidarność ponownie zwracają się do Komisji Krajowej NSZZ Solidarność z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 55/2016 WÓJTA GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 15 lipca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 55/2016 WÓJTA GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 15 lipca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 55/2016 WÓJTA GMINY WĄDROŻE WIELKIE z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Wądrożu Wielkim Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 115/11 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 06 października 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 115/11 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 06 października 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 115/11 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 06 października 2011 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct

Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct WSTĘP Niniejszy Kodeks Postępowania dla Dostawców określa chęć Sodexo do współpracy z tymi dostawcami, podwykonawcami oraz partnerami (zwanymi łącznie Dostawcami ),

Bardziej szczegółowo

Polityka społeczna a sytuacja bezrobotnych osób niepełnosprawnych: kierunki działań i perspektywy rozwoju

Polityka społeczna a sytuacja bezrobotnych osób niepełnosprawnych: kierunki działań i perspektywy rozwoju Polityka społeczna a sytuacja bezrobotnych osób niepełnosprawnych: kierunki działań i perspektywy rozwoju Danuta Orzeszyna Główny Specjalista w Wydziale ds. Osób Niepełnosprawnych UMWD we Wrocławiu SKALA

Bardziej szczegółowo

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ W KĘPICACH.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ W KĘPICACH. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ W KĘPICACH. Podstawę prawną ustalenia Regulaminu Wynagradzania stanowi art.77 2 1 i 4 Kodeksu pracy w związku z art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

Aktywność zawodowa i czas wolny osób z niepełnosprawnością intelektualną. Adriana Domachowska - Mandziak Stowarzyszenie Na Tak

Aktywność zawodowa i czas wolny osób z niepełnosprawnością intelektualną. Adriana Domachowska - Mandziak Stowarzyszenie Na Tak Aktywność zawodowa i czas wolny osób z niepełnosprawnością intelektualną Adriana Domachowska - Mandziak Stowarzyszenie Na Tak Produktywność rozumiana jako aktywność zawodowa i pozazawodowa - jeden z obszarów

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania

Regulamin wynagradzania Regulamin wynagradzania pracowników ADMINISTRACJI I OBSŁUGI zatrudnionych w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym im. Juliana Tuwima w Stemplewie Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

WSZYSCY LUDZIE SĄ RÓWNI - Jan Jakub Rousseau

WSZYSCY LUDZIE SĄ RÓWNI - Jan Jakub Rousseau WSZYSCY LUDZIE SĄ RÓWNI - Jan Jakub Rousseau CZYM JEST DYSKRYMINACJA? Sytuacja, w której osoba fizyczna ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W LEGIONOWIE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W LEGIONOWIE REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W LEGIONOWIE I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa wymagania kwalifikacyjne pracowników niepedagogicznych Zespołu Szkół w Legionowie,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Czernikowo. Na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013 Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów 1/50 Informacje ogólne Badanie zostało przeprowadzone w dniach 19.03.2013 02.0.2013

Bardziej szczegółowo

Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej. im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach

Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej. im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458)

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/P/14. Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. z dnia 8 stycznia 2014 roku

Uchwała nr 1/P/14. Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. z dnia 8 stycznia 2014 roku Uchwała nr 1/P/14 Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 8 stycznia 2014 roku w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Krajowego Biura PIIB Na podstawie art. 77 2 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2014-2016 1 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie PRZEPISY WSTĘPNE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie PRZEPISY WSTĘPNE REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania.

Bardziej szczegółowo

Fundacja Edukacji Europejskiej

Fundacja Edukacji Europejskiej Scenariusz Indywidualnego Wywiadu Pogłębionego (IDI) ankieta badawcza na potrzeby innowacyjnego projektu pn. młodzieży wykluczonej lub zagrożonej wykluczeniem społecznym współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania

Regulamin wynagradzania Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 42/09 Starosty Raciborskiego z dnia 16 czerwca 2009r. Regulamin wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Raciborzu I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadza się Regulamin wynagradzania dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerznie stanowiący załącznik Nr 1.

1. Wprowadza się Regulamin wynagradzania dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerznie stanowiący załącznik Nr 1. Regulamin wynagradzania OPS Świerzno Zarządzenie Nr 3/2013 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerznie z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania dla pracowników Ośrodka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAWADZKIEM

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAWADZKIEM ZAŁĄCZNIK nr 1 do Zarządzenia nr 6/2013 Dyrektora MiG Biblioteki Publicznej w Zawadzkiem z dnia 18 marca 2013r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAWADZKIEM

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiet Uczestników Projektu Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu

Analiza ankiet Uczestników Projektu Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu Projekt Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza ankiet Uczestników Projektu Studia podyplomowe:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO W BUSKU-ZDROJU

RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO W BUSKU-ZDROJU RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO W BUSKU-ZDROJU OPRACOWANY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 W roku szkolnym 2015/2016 w Specjalnym Ośrodku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3/2014/2015

ZARZĄDZENIE NR 3/2014/2015 ZARZĄDZENIE NR 3/2014/2015 Z dnia 29 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Samorządowych zatrudnionych w Gimnazjum nr 11 im. Jerzego Kukuczki w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Informacja o przepisach odnoszących się do równego traktowania oraz zakazu dyskryminacji

Informacja o przepisach odnoszących się do równego traktowania oraz zakazu dyskryminacji Informacja o przepisach odnoszących się do równego traktowania oraz zakazu dyskryminacji I. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.):

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI zatrudnionych w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach - 1-1 Zakładowy regulamin wynagradzania, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach. Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z 21 listopada 2008r o pracownikach

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Dz.U. Nr 254, poz.

Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Dz.U. Nr 254, poz. Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania Dz.U. Nr 254, poz. 1700 Ustawa implementuje dyrektywy: dyrektywę Rady 86/613/EWG z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GWAREK" W WOŁOMINIE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GWAREK W WOŁOMINIE REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GWAREK" W WOŁOMINIE 1 1. Podstawą kształtowania wynagrodzenia w Spółdzielni jest zasada wynagrodzenia stosownie do rodzaju ilości i jakości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁASKU

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁASKU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łasku z dnia 16 sierpnia 2011 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi w Żłobku Miejskim w Łaziskach Górnych

Regulamin wynagradzania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi w Żłobku Miejskim w Łaziskach Górnych Załącznik do zarządzenia nr 4 Dyrektora Żłobka Miejskiego z dnia 07 lutego 2012 roku Regulamin wynagradzania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi w Żłobku Miejskim w Łaziskach

Bardziej szczegółowo

zatrudnionych w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach

zatrudnionych w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach Zarządzenie nr 01/2009 Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkół

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku. I. Przepisy wstępne

Regulamin wynagradzania pracowników Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku. I. Przepisy wstępne Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2014 z dnia 01.07.2014 r. Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku Regulamin wynagradzania pracowników Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 21B/2013 Wójta Gminy Ostróda z dnia 1 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21B/2013 Wójta Gminy Ostróda z dnia 1 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 21B/2013 Wójta Gminy Ostróda z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Ostróda Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROLA DORADCY ZAWODOWEGO W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

ROLA DORADCY ZAWODOWEGO W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY ROLA DORADCY ZAWODOWEGO W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY Czym jest poradnictwo zawodowe i jakie są jego formy? Poradnictwo zawodowe jest usługą rynku pracy, realizowaną przez powiatowe urzędy pracy i centra

Bardziej szczegółowo

w sprawie ustalania Regulaminu wynagradzania pracowników Zakładu Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie.

w sprawie ustalania Regulaminu wynagradzania pracowników Zakładu Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie. ZARZĄDZENIE Nr 1/09 KIEROWNIKA ZAKŁADU OBSŁUGI SAMORZĄDOWYCH SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W ŻABNIE z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie ustalania Regulaminu wynagradzania pracowników Zakładu Obsługi Samorządowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku 1 1. Regulamin określa warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą, przysługujących

Bardziej szczegółowo

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: - ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: - ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, Załącznik do Zarządzenia Nr 27 Dyrektora Zespołu Szkól Ogólnokształcących Nr 2 w Legionowie z dnia 30.06.2009r. Regulamin wynagradzania pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ W PRZEDSZKOLU NR 10 W TYCHACH

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ W PRZEDSZKOLU NR 10 W TYCHACH REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ W PRZEDSZKOLU NR 10 W TYCHACH Na podstawie: 1) art. 77² ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej Plan Działania na rok 2012 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI Na realizację projektów systemowych

Bardziej szczegółowo

Edukacja / Szkolenia: Szkolnictwo

Edukacja / Szkolenia: Szkolnictwo Profesjonalny "Raport Zarobki" dla firm: Edukacja / Szkolenia: Szkolnictwo Raport opracowany dla parametrów: LICZBA ANKIET: Raport opracowany na podstawie 289 ankiet. Edycja Grudzień 2016 dane zebrane

Bardziej szczegółowo