ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ORZECZNICTWO, WYTYCZNE I OPINIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ORZECZNICTWO, WYTYCZNE I OPINIE"

Transkrypt

1 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ORZECZNICTWO, WYTYCZNE I OPINIE Grzegorz Helon

2 MATERIAŁY ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2

3 PRAWO ZAMÓWIE WIEŃ PUBLICZNYCH Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie tekst jednolity Dz. U. z 09 sierpnia 2013 r., poz. 907 zmiany : Dz. U. 2013r: poz. 984, poz. 1047, poz ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 3

4 PRAWO ZAMÓWIE WIEŃ PUBLICZNYCH Zmiana ustawy - Prawo zamówień publicznych dot. podwykonawstwa (ustawa z dnia 08 listopada 2013 r., Dz. U. poz weszła w życie z dniem 24 grudnia 2013 r.) Zmiana ustawy - Prawo zamówień publicznych dot. progu stosowania przepisów ustawy (projekt skierowany do sejmu) Zmiana ustawy - Prawo zamówień publicznych dot. rażąco niskiej ceny (projekt w przygotowaniu) ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 4

5 ZAMÓWIENIE PUBLICZNE UMOWA ODPŁATNA zawarta pomiędzy ZAMAWIAJĄCYM (podmiot zobowiązany do stosowania ustawy): Podmioty sektora finansów publicznych oraz inne państwowe, samorządowe lub zależne od nich podmioty zaspakajające potrzeby o charakterze powszechnym Podmioty udzielające zamówień sektorowych Inne podmioty objęte zamówieniami ze względu na dysponowanie środkami publicznymi a WYKONAWCĄ której przedmiotem jest ZAMÓWIENIE na ROBOTY BUDOWLANE DOSTAWY USŁUGI ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 5

6 ZAMÓWIENIE PUBLICZNE POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIE postępowanie wszczynane w drodze publicznego ogłoszenia o zamówieniu lub przesłania zaproszenia do składania ofert albo przesłania zaproszenia do negocjacji w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, lub w przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki przesłania zaproszenia do negocjacji w celu wynegocjowania postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego; ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 6

7 REGUŁY konkurencyjność suwerenność i odpowiedzialność Zamawiającego zasady wydatkowania środków publicznych formalizm postępowania indywidualizacja postępowania ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 7

8 WARUNKI społeczne polityczne gospodarcze organizacyjne prawne ZAMÓWIENIA PUBLICZNE GRZEGORZ HELON 8

9 FORMY UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Do 31 grudnia 2013 r. FORMA PODSTAWOWA PEŁNA (od kwot określonych na podst. Art. 11 ust. 8 ustawy) usługi i dostawy Euro PLN ( Euro PLN) roboty budowlane Euro PLN zamówienia europejskie zamówienia o znacznej wartości FORMA UPROSZCZONA pow Euro pow PLN zamówienia krajowe BRAK OBOWIĄZKU STOSOWANIA USTAWY do EURO lub zamówienia wymienione w art. 4 ustawy zamówienia małe podprogowe ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 9

10 KURS PRZELICZENIOWY I PROGI KWOTOWE Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych od 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2013 r. wynosił 4,0196 Progi kwotowe: Stosowanie PZP Procedury pełne: Dostawy i usługi Roboty budowlane Euro ( zł) Euro ( zł) Euro ( zł) ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 10

11 PRAWO ZAMÓWIE WIEŃ PUBLICZNYCH Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. poz. 1530) (weszło w życie z dniem 27 grudnia 2013r.) ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 11

12 PRAWO ZAMÓWIE WIEŃ PUBLICZNYCH Opinia prawne UZP z 23 grudnia 2013 r. Zasady sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 12

13 SPRAWOZDANIE O UDZIELONYCH ZAMÓWIENIACH ART. 98 PZP Zamawiający sporządza roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach. Sprawozdanie zamawiający przekazuje Prezesowi Urzędu w terminie do dnia 1 marca każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 13

14 SPRAWOZDANIE O UDZIELONYCH ZAMÓWIENIACH ART. 98 PZP Zakres informacji zawartych w sprawozdaniu, jego wzór oraz sposób przekazywania określa Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, m.in..: kraj pochodzenia wybranego wykonawcy, wartość udzielonych zamówień, rodzaj zamówień i tryb ich udzielania oraz podstawę prawną zastosowania, sposób wykonania zamówień ( bardzo duże zamówienia ) liczba i łączna wartość zamówień udzielonych na podstawie wyłączeń obowiązku stosowania ustawy określonych w art. 4 pkt 1 3, 6, 7 i oraz art , łączna wartość zamówień udzielonych na podstawie wyłączenia obowiązku stosowania ustawy określonego w art. 4 pkt ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 14

15 PRAWO ZAMÓWIE WIEŃ PUBLICZNYCH Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 1735) (weszło w życie 01 stycznia 2014 r.) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 1692) (weszło w życie 01 stycznia 2014 r.) ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 15

16 KURS PRZELICZENIOWY I PROGI KWOTOWE Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych od 01 stycznia 2014 wynosi 4,2249 Progi kwotowe: Stosowanie PZP Procedury pełne: Dostawy i usługi Euro ( zł) Euro ( zł) Roboty budowlane Euro ( zł) ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 16

17 FORMY UDZIELENIA ZAMÓWIENIA FORMA PODSTAWOWA PEŁNA (kwoty od określonych na podst. Art. 11 ust. 8 ustawy) usługi i dostawy Euro PLN ( Euro PLN) roboty budowlane Euro PLN zamówienia europejskie zamówienia o znacznej wartości FORMA UPROSZCZONA pow Euro pow PLN zamówienia krajowe BRAK OBOWIĄZKU STOSOWANIA USTAWY do EURO lub zamówienia wymienione w art. 4 ustawy zamówienia małe podprogowe ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 17

18 WERYFIKACJA DECYZJI ZAMAWIAJACEGO Ocena formalna zgodności z przepisami PZP i innymi regułami prawnymi Ocena merytoryczna zgodności z zasadami udzielania zamówień ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 18

19 ZASADY UDZIELENIA ZAMÓWIE WIEŃ PUBLICZNYCH Zasady sformułowane w PZP (art. 7 10) Uczciwa konkurencja Równe traktowanie wykonawców Powszechność i formalizm postępowania Obiektywizm i bezstronność Jawność Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa Pisemność Prymat trybów podstawowych (przetargi) ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 19

20 ŹRÓDŁA Ustawa PZP i rozporządzenia wykonawcze Inne regulacje prawne (krajowe i unijne) Orzecznictwo Opinie i wytyczne Zwyczaje i wzory dobre praktyki Regulaminy i instrukcje Zamawiającego ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 20

21 OPINIE Stanowisko w konkretnej sprawie (np. artykułu ustawy, zmiany przepisów, itp.. ) Wyjaśnienie przedmiotowej kwestii w zakresie interpretacji przepisu co do brzmienia i oceny skutków wynikających z orzecznictwa Prezes UZP: czuwa nad przestrzeganiem zasad systemu zamówień, dąży do jednolitego stosowania przepisów o zamówieniach, ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 21

22 OPINIE Zakres tematyczny: Obowiązek stosowania ustawy, Stosowanie poszczególnych trybów Przygotowanie i wszczęcie postępowania Przebieg postępowania Warunki udziału w postępowaniu Umowa Inne ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 22

23 IDENTYFIKACJA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Postępowanie w sprawie zamówienia publicznego powinno dotyczyć całości potrzeb tego samego rodzaju: Jedność potrzeby, czasu, sposobu zaspakajania, specjalizacji wykonawców. Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 23

24 IDENTYFIKACJA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Kryteria oceny: tożsamość przedmiotowa zamówienia (dostawy, usługi roboty budowlane tego samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu), tożsamość czasowa zamówienia (możliwe udzielenie zamówienia w tym samym czasie) tożsamość wykonawcy zamówienia (możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę) Należy brać pod uwagę wszystkie okoliczności istniejące w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 24

25 WYTYCZNE rekomendacje, zalecenia, wskazówki cel: eliminacja negatywnych zjawisk (np. naruszania zasady uczciwej konkurencji, unikania stosowania trybów konkurencyjnych..) dopuszczalność odstępstw od rekomendacji zastrzeżenia co do dosłownego zastosowania przykładów - użycie nazw własnych jedynie przykładowo, nie można traktować jako rekomendacji nabycia czy oceny właściwości ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 25

26 WYTYCZNE Rekomendacje Prezesa UZP dotyczące udzielania zamówień publicznych na dostawę zestawów komputerowych - wersja z 10 stycznia 2012 r. Rekomendacje Prezesa UZP dotyczące udzielania zamówień publicznych na dostawę zestawów komputerowych Rekomendacje MSWiA dotyczące formułowania wymagań zamawiającego dla wybranych parametrów technicznych sprzętu komputerowego ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 26

27 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ART. 29 PZP) Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 27

28 WYTYCZNE Rekomendacje Prezesa UZP dotyczące udzielania zamówień publicznych na systemy informatyczne 2009 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 28

29 WYTYCZNE Wytyczne przyjęte przez Komitet Stały Rady Ministrów w dniu 18 listopada 2010 r., dotyczące interpretacji przesłanek pozwalających na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę Wytyczne przyjęte przez Komitet Europejski Rady Ministrów w dniu 17 listopada 2006 r., dotyczące interpretacji przesłanek pozwalających na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 29

30 WYTYCZNE Zalecenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące stosowania "klauzul społecznych" w zamówieniach publicznych ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 30

31 WYTYCZNE Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wersja 9 z 01 lipca 2013 r. Załącznik Zasady dotyczące prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków EFS ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 31

32 DECYZJA (ART. 15 PZP) Postępowanie o udzielenie zamówienia przygotowuje i przeprowadza zamawiający. Zamawiający może powierzyć przygotowanie albo przygotowanie lub przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia własnej jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 32

33 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA POSTĘPOWANIE POWANIE (ART. 18 PZP) Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiada kierownik zamawiającego. Kierownik zamawiającego osoba lub organ, który - zgodnie z obowiązującymi przepisami, statutem lub umową - jest uprawniony do zarządzania zamawiającym (pełnomocnik zamawiającego nie jest kierownikiem) 33 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

34 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA POSTĘPOWANIE POWANIE (ART. 18 PZP) Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiadają także inne osoby w zakresie, w jakim powierzono im czynności w postępowaniu oraz czynności związane z przygotowaniem postępowania. Kierownik zamawiającego może powierzyć pisemnie wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności pracownikom zamawiającego. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 34

35 POWIERZENIE CZYNNOŚCI CI Art Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. 2. Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 35

36 UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU POWANIU decyzja kierownika zamawiającego polityka zamawiającego osoby uczestniczące w: przygotowaniu postępowania przeprowadzeniu postępowania hierarchia decyzyjna osoby przygotowujące decyzje osoby podejmujące decyzje regulaminy, zarządzenia, decyzje jednostkowe ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 36

37 Orzecznictwo ogół decyzji jednego bądź wielu sądów i innych organów państwa. obejmuje: analizę stanu faktycznego i prawnego rozstrzygniętej sprawy, sentencję wyroku, uzasadnienie. 37

38 Orzecznictwo Tezy wyroku - fragmenty sądowego uzasadnienia, w jakich podano propozycje bardziej szczegółowej interpretacji od zawartych w ustawie norm prawnych 38

39 Znaczenie orzecznictwa Nie stanowi źródła powszechnie obowiązującego prawa. Tezy rozstrzygnięć sądów wyższych są powielane przez sądy niższego szczebla. (autorytet sądu, zachowanie jednolitości orzecznictwa, brak umiejętności samodzielnego rozpoznania sprawy). Zasada sprawiedliwości formalnej (proceduralnej) - podobne przypadki należy oceniać podobnie. 39

40 ORZECZNICTWO Trybunałów Sądów Krajowej Izby Odwoławczej Organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych 40

41 Linia orzecznicza Kolejne rozstrzygnięcia, w których ten sam sąd powraca do zajętego wcześniej stanowiska Możliwe jest odstąpienie od przyjętego niegdyś poglądu - dezaktualizacja wobec zmiany stanu prawnego lub stosunków społeczno - gospodarczych. Możliwe jest funkcjonowanie obok siebie sprzecznych linii orzeczniczych. 41

42 Linia orzecznicza Prezes UZP (art. 154 pkt 13 PZP) dąży do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów o zamówieniach, przy uwzględnieniu orzecznictwa sadów oraz Trybunału Konstytucyjnego, w szczególności upowszechnia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, sadów oraz Trybunału Konstytucyjnego dotyczące zamówień; 42

43 Linia orzecznicza Prezes UZP ma wpływ na stosowanie przepisów PZP: kontrola procesu udzielania zamówień, zaskarżanie orzeczeń KIO do sądu, Szkolenia, publikacje, wzory dokumentów. 43

44 Linia orzecznicza Art. 198b PZP W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia KIO skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. 44

45 PUBLIKACJA ORZECZEŃ Zbiory urzędowe (biuletyny, tezy wyroków itp.) Zbiory inne (publikacje prasowe, wydawnictwa branżowe-komercyjne) Bazy internetowe 45

46 TrybunałSprawiedliwości UE Zadaniem Trybunału jest zapewnienie przestrzegania prawa w zakresie interpretacji i stosowania Traktatu. wyegzekwowanie stosowania prawa w przypadkach, kiedy nastąpiło jego naruszenie, rozwój i interpretacja zasad prawa wspólnotowego. (również w zakresie zamówień publicznych. 46

47 TrybunałSprawiedliwości W zakresie zamówień publicznych w praktyce najczęściej występują dwa typy postępowań: z tytułu nie wywiązywania się przez państwo członkowskie z jego obowiązków (Art. 226 TWE) oraz wnioski o udzielenie odpowiedzi na pytania prejudycjalne (wstępne) (Art. 234 TWE). 47

48 TrybunałSprawiedliwości W przypadku uznania, że doszło do naruszenia prawa wspólnotowego przez podmiot, za którego działanie jest odpowiedzialne dane państwo członkowskie, Trybunał wydaje orzeczenie, w którym stwierdza, że państwo nie dopełniło swoich zobowiązań wynikających z prawa wspólnotowego. Wyrok ma charakter deklaratoryjny. 48

49 Trybunał Konstytucyjny kontrola zgodności norm prawnych niższego rzędu (rangi ustawowej lub podustawowej) z normami prawnymi wyższego rzędu, przede wszystkim z Konstytucją i niektórymi umowami międzynarodowymi tzw. "sąd nad prawem". 49

50 Trybunał Konstytucyjny Wyrok z dnia 28 listopada 2013 r. (sygn. Akt 17/12) m.in.: Art. 6d ust. 1 i art. 6e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951 oraz z 2013 r. poz. 21, 228 i 888) są zgodne z art. 2 oraz z art. 16 ust. 2 zdanie drugie w związku z art. 166 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 50

51 Sąd Najwyższy Sprawowanie nadzoru nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania rozpoznawanie kasacji oraz innych środków odwoławczych, podejmowanie uchwał rozstrzygających zagadnienia prawne Wyrok Sądu Najwyższego wiąże inne sądy tylko w tej sprawie, której dotyczy. Dla innych sądów jest tylko wskazówką. 51

52 DYREKTYWY UE W dniu 11 lutego br. Rada Unii Europejskiej przyjęła nowe dyrektywy w zakresie zamówień publicznych: 1. dyrektywę w sprawie zamówień publicznych, 2. dyrektywę w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, 3. dyrektywę w sprawie udzielania koncesji. Termin implementacji dyrektyw do porządków prawnych państw członkowskich UE upływa w ciągu 24 miesięcy od ich wejścia w życie. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 52

53 ODRZUCENIE OFERT (ART. 89 PZP) Art. 89 ust1 pkt 4 Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 53

54 Rażą żąco niska cena Opinia Prezesa UZP za ofertę z rażąco niską ceną można uznać ofertę z ceną niewiarygodną, nierealistyczną w porównaniu do cen rynkowych podobnych zamówień. Oznacza to cenę znacząco odbiegającą od cen przyjętych, wskazującą na fakt realizacji zamówienia poniżej kosztów wytworzenia usługi, dostawy, roboty budowlanej. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 54

55 Rażą żąco niska cena Art Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 55

56 ODRZUCENIE OFERT (ART. 89 PZP) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: Zawiera błędy treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3; oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny; 6 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 56

57 POPRAWIANIE OMYŁEK ART. 87 UST. 2 PZP Zamawiający poprawia w ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie, 2)oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 3)inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 57

58 POPRAWIANIE OMYŁEK ART. 87 UST. 2 PZP Zamawiający poprawia w ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie, 2)oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 3)inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 58

59 Forma przekazu (Art. 27 PZP) 1. W postępowaniach o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem zamawiającego, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 59

60 WARUNKI UDZIAŁU ART. 22 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1.posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2.posiadania wiedzy i doświadczenia; 3.dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4.sytuacji ekonomicznej i finansowej ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 60

61 WARUNKI UDZIAŁU ART. 22 Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków, zamieszcza się w ogłoszeniu o zamówieniu lub w przypadku trybów, które nie wymagają publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w zaproszeniu do negocjacji. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków, powinien byćzwiązany z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalny do przedmiotu zamówienia ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 61

62 Wadium (Art. 45 PZP) 6. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczosci (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.5)). 7. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 62

63 Lider oferta wspólna Art Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ust Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w ust. 1, została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 63

64 ADRESY INTERNETOWE licytacje.uzp.gov.pl ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 64

65 DZIĘKUJĘZA UWAGĘ! PYTANIA? Grzegorz Helon