PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH"

Transkrypt

1 1 PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ABC w trybie: o PN str. 3; o NBO str. 16; o ZOC str. 23; o WR str. 28; MATERIAŁ SZKOLENIOWY TEMATY: Opracował i zestawił : Piotr Sperczyński Tel. kom UWAGA: Osoba korzystająca z tego materiału szkoleniowego powinna sprawdzić aktualność materiału w dacie przygotowania czy też prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Autor niniejszego opracowania nie wyraża zgody na powielanie, kserowanie, wykorzystywanie czy przetwarzanie fragmentów czy całości niniejszego materiału. Wybrane fragmenty mogą zawierać treść, która na szkoleniu jest omawiana jako wymagająca zmian i poprawek W przypadku uwag proszę o kontakt na skrzynkę e mail lub pod nr telefonu: (48) Pracownia Zamówień Publicznych Piotr Sperczyński; adres tel./faks (48)

2 2 WP - WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA TSO - TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT PODPISANIE UMOWY LUB UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA TRYB POSTĘPOWANIA BADANIE I OCENA OFERT PRZYGOTOWANIE DO POSTĘPOWANIA o udzielenie zamówienia publicznego: przykłady - rozwiązania organizacyjne, - opis przedmiotu zamówienia, - szacowanie wartości zamówienia, - wybór trybu postępowania, - przygotowanie ogłoszenia, siwz, - inne POSTĘPOWANIE o udzielenie zamówienia publicznego: przykłady - przekazywanie siwz, - udzielanie wyjaśnień, - negocjacje (NZO; NBO; WR) - składanie ofert,., - badanie i ocena wniosków, ofert, - wyjaśnienia, omyłki rachunkowe,.. - wybór oferty najkorzystniejszej, - inne Odmienności w trybie WR / AE / LE REALIZACJA UMOWY o udzielenie zamówienia publicznego: przykłady - przekazanie placu budowy, - sprawdzenie realizacji przedmiotu zamówienia - zakaz aneksowania umowy (art. 144), - gwarancja, rękojmia, - inne

3 3 CZYNNOŚCI / DOKUMENTACJA W TRAKCIE PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARG NIEOGRANICZNY PN Pow. kwot unijnych!! L.p. Opis czynności Podstawa 1. Powołanie komisji Art. 18; przetargowej. art. 19; art. 20; art. 21. Przed wszczęciem postępowania lub w trakcie jego trwania. Ustawa o finansach publicznych art. 53; Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie... art. 4 pkt 3; art. 17 ust 7. Decyduje kierownik 2. Przygotowanie listy osób wykonujących czynności w trakcie przygotowania, prowadzenia postępowania oraz po wyborze oferty najkorzystniejszej. Art. 21 ust 3; art. 19 i art. 2. Przed wszczęciem i w trakcie Między innymi następujące osoby: kierownik zamawiającego lub (art.18.2), członkowie komisji (art. 30 ust 3), biegli (art. 21 ust 4), przygotowujące opis przedmiotu zamówienia (rozporządzenie art. 96), ustalające wartość zamówienia (rozporządzenie art. 96), przygotowujące opis sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu (rozporządzenie art. 96), określające kryteria oceny ofert (rozporządzenie art. 96), osoba sporządzająca protokół postępowania (rozporządzenie art. 96), inne osoby (ustawa pzp, rozporządzenie art. 96). 3. Przygotowanie treści siwz / ogłoszenia o zamówieniu. Art. 36; art. 41; art. 25;.... Przed wszczęciem Zestawienie nie obejmuje zabezpieczenia należytego wykonania umowy art. 147 ustawy pzp. 4. Ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach.. Art. 13 Elektronicznie Przed wszczęciem postępowania Art. 43 ust 3 możliwość skrócenia terminu składania ofert Możliwość

4 5. Przesłanie ogłoszenia Art. 40 ust 3; do DU UE. art Publikacja ogłoszenia w DU UE 7. Udostępnienie SIWZ na stronie internetowej 8. Ogłoszenie o zamówieniu w siedzibie w miejscu publicznie dostępnym oraz na stronie internetowej Art. 40 ust. 3; ust 5, ust 6. 4, faksowa,. Wszczęcie Art. 40, art. 12 ustawy pzp. Termin niezależny od zamawiającego ok. 2-5 dni od przekazania Art. 42 ust. 1. Elektronicznie. W tym samy dniu gdy nastąpi publikacja ogłoszenia w DU UE Art. 40 ust 1. Elektronicznie i pisemnie. Możliwe terminy: od przekazania ogłoszenia do publikacji w DU UE do jej publikacji lub... Art. 12 ust 3ustawy pzp. Udokumentowanie czynności. Art. 36 ust 1; art. 41 ustawy pzp udokumentowanie czynności. Art. 40 ust 6; art. 9 ust 1 udokumentowanie czynności. 9. Ogłoszenie o zamówieniu w innym miejscu 10. Poinformowanie znanych wykonawców o wszczęciu postępowania Art. 40 ust 5. Art. 40 ust 5a; art. 40 ust 6. Pisemnie, elektronicznie. Pisemnie, elektronicznie, faksowo. Nie wcześniej niż przekazanie publikacji w DU UE Nie wcześniej niż w miejscach wskazanych wyżej (pkt 6 i 8) Art. 7.1 ustawy pzp Art. 7 ust 1; art. 9 ust 1; art. 27; art. 36 ust 1 pkt 7 ustawy pzp Możliwość/obowiązek. Możliwość. 11. Wniosek o przekazanie siwz / i jej przekazanie Art. 42 ust 2 Wniosek pisemnie, faksowo/elektronicznie. Udostępnienie pisemnie. W terminie do 5 dni od dnia złożenia wniosku Art. 9; art. 27; art. 36 ust 1 pkt 7 Wykonawca możliwość. Zamawiający obowiązek.

5 12. Lista Art. 38 pytań/wyjaśnień do treści siwz 13. Lista zmian do siwz/ przesunięcie terminu składania ofert. 14. Złożenie ofert i udokumentowanie. 15. Złożenie wadium i udokumentowanie. 16. Odczytanie kwoty zamiarów finansowych na realizację zamówienia , faksowa, Po upublicznieniu siwz do terminu składania ofert. Art. 38. Po przekazaniu siwz do terminu składania ofert. Art. 82; art. 84. Termin składania ofert wskazany Art. 45; art. 64 ust 2.. w treści siwz Termin składania ofert wskazany w treści siwz Art. 86 ust 3 Ustna / pisemnie. Bezpośrednio przed terminem otwarcia ofert. Otwarcie ofert Art. 86 ust 4 Ustna / pisemnie. Termin otwarcia ofert wskazany w treści siwz. Art. 9; art. 7.1; art. 38; art. 12a. udzielenia odpowiedzi z wyłączeniami (art. 38 ust 1, ust 1a, ust 1b, ust 2). Art. 9; art. 7.1; art. 38; art. 12a. Art. 38 ust 2 i ust 6. Art. 9; art. 85, art. 86 ust 1. Art. 46; art Art. 9; art. 7 ust 1 ustawy pzp Art. 9; art. 7 ust 1 ustawy pzp udokumentowania. 18. Złożenie oświadczeń osób występujących po stronie 19. Wyjaśnienia wątpliwości w ofertach: - treść oferty, - dokumenty potwierdzające... - pełnomocnictwo. Art. 17 ust. 2. Art. 87 ust 1; art. 26 ust 4: art. 90 ust 1. (art. 96 ustawy pzp + rozporządzenie PREZESA RADY MINISTRÓW). Pisemnie/fax/elektron..> Pisemnie...> Pisemnie...> Wymagany wcześniejszy termin, jeżeli ma nastąpić wyłączenie z Art. 17; art. 96 ustawy pzp; rozporządzenie PREZESA RADY MINISTRÓW. Art. 9; art. 7; art. 27, art. 82, siwz...>...>...>....> Możliwość...> Możliwość obowiązek...>

6 20. Poprawa omyłek Art. 87 ust 2 Pisemnie Art. 9; art. 7; art. 27, art. 82, siwz Uzupełnienie dokumentów i pełnomocnictw. 22. Propozycje wykluczenia wykonawcy/ akceptacja kierownika 23. Propozycje odrzucenia oferty/ akceptacja kierownika Art. 26 ust. 3; art. 25 ustawy pzp Art. 24; art. 20 ust 3. Art. 89 ust 1; art. 90 ust 3; art. 24 ust 4; art. 20 ust 3 Pisemnie Pisemnie Art. 9; art. 7; art. 27, art. 82, siwz. Art. 92 ust 1; art. 93 ust 3; art. 9; art. 27; art. 96. Art. 92 ust 1; art. 9; art. 7; art. 93 ust 3; art. 96. z wyłączeniami (odrzucenie oferty lub unieważnienie postępowania). Uzasadnienie prawne i faktyczne. Uzasadnienie prawne i faktyczne. ==> Możliwe rozstrzygnięcie: A ==> wybór oferty najkorzystniejszej lub B==> unieważnienie A B KRYTERIA OCENY OFERT wybór oferty najkorzystniejszej Unieważnienie postępowania Art. 91; art. 2 pkt 7; art. 91; siwz Art. 93 ust 1. Pisemnie związania ofert. Art. 7 ust 1; siwz. Art. 7 ust 1, siwz. 24. Sporządzenie protokołu Art. 96; art. 9 ust. 1 ustawy pzp W trakcie postępowania do podpisania umowy. Rozporządzenie PREZESA RADY MINISTRÓW zmiany!

7 25-A Informacja o Art. 92 wyborze oferty najkorzystniejszej... 7, faksowa, art. 27 ustawy pzp), siwz. Po wyborze oferty - przed podpisaniem umowy. Art. 94 ust 1; art. 9; art. 27; siwz. : - zawiadomienie dla wykonawców, - informacja na stronie internetowej i w siedzibie. 26-A Zwrot wadium wykonawcom za wyjątkiem wybranego 27-A Zawarcie umowy z wykonawcą. Art. 46 ust 1 i ust 1a. Art. 94 ust 1; art. 139 ustawy pzp pod rygorem nieważności. wyborze oferty najkorzystniejszej Po wyborze oferty najkorzystniejszej min 10 lub 15 dni art. 94 ust 1. Art. 7 ust 1, siwz. Kodeks cywilny. w przypadku gdy zamawiający wymagał i wykonawca złożył z ofertą wadium., gdy zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej, możliwe wyjątki doprowadzające do unieważnienia całego postępowania A Zwrot wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana. Art. 46 ust 1 i ust 1a. podpisaniu umowy Art. 7 ust 1; art. 94 ust 3; siwz. w przypadku gdy zamawiający wymagał i wykonawca złożył z ofertą wadium. 29-A Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Art. 95 ust 1; art. 11 ust 7 ustawy pzp. (art. 9 ust. 1) (art. 12) podpisaniu umowy. Art. 9.1; art. 12 ust 3 udokumentowanie. 25-B Informacja o unieważnieniu Art. 93 ustawy pzp., faksowa, W chwili, gdy zamawiający uzna, że zachodzą podstawy prawne i faktyczne. Art. 180; art. 181 ustawy pzp., gdy zaistnieje podstawa wynikająca z ustawy pzp/ k.c.

8 26-B Zwrot wadium Art. 46 ust 1 i wykonawcom którzy ust 1a. wnieśli wadium.? Wniesienie informacji o... lub odwołania do Prezesa K.I.O. przez wykonawcę Art. 180 ust. 2; art. 181 ustawy pzp. 8, faksowa, unieważnieniu postępowania W terminie na wniesienie odwołania (181 ust 1; art. 182 ustawy pzp). Art. 7 ust 1, siwz. Art. 179 ustawy pzp; art. 182; rozporządzenie PREZESA RADY MINISTRÓW. w przypadku gdy zamawiający wymagał i wykonawca złożył z ofertą wadium. Możliwość. Dalsza procedura przewidziana w dziale środków ochrony prawnej ustawy pzp (od art. 179 do art. 198g).

9 9 CZYNNOŚCI / DOKUMENTACJA W TRAKCIE PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARG NIEOGRANICZNY PN Do kwot unijnych!! L.p. Opis czynności Podstawa 1. Powołanie komisji Art. 18; przetargowej. art. 19; art. 20; art. 21. Przed wszczęciem postępowania lub w trakcie jego trwania. Ustawa o finansach publicznych art. 53; Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie... art. 4 pkt 3; art. 17 ust 7. Możliwość. Decyduje kierownik 2. Przygotowanie listy osób wykonujących czynności w trakcie przygotowania, prowadzenia postępowania oraz po wyborze oferty najkorzystniejszej. Art. 21 ust 3; art. 19 i art. 2. Przed wszczęciem i w trakcie Między innymi następujące osoby: kierownik zamawiającego lub (art.18.2), członkowie komisji (art. 30 ust 3), biegli (art. 21 ust 4), przygotowujące opis przedmiotu zamówienia (rozporządzenie art. 96), ustalające wartość zamówienia (rozporządzenie art. 96), przygotowujące opis sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu (rozporządzenie art. 96), określające kryteria oceny ofert (rozporządzenie art. 96), osoba sporządzająca protokół postępowania (rozporządzenie art. 96), inne osoby (ustawa pzp, rozporządzenie art. 96). 3. Przygotowanie treści siwz / ogłoszenia o zamówieniu. Art. 36; art. 41; art. 25;.... Przed wszczęciem Zestawienie nie obejmuje zabezpieczenia należytego wykonania umowy art. 147 ustawy pzp. 4. Ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach.. Art. 13 Elektronicznie Przed wszczęciem postępowania Zastosowanie art. 6a; art. 43 ust 3 możliwość skrócenia terminu składania ofert Możliwość

10 5. Zamieszczenie Art. 40 ust 2; ogłoszenia w BZP art Elektroniczna (art. 12 ust 1). Wszczęcie?? Art. 40, art. 12 ustawy pzp. 6. Przekazanie, publikacja ogłoszenia w DU UE Art. 12 ust 5. Pisemnie, faksem, elektronicznie (elektronicznie) art. 12 ust 1. Art. 12 ust 3 ustawy pzp. Możliwość. Udokumentowanie czynności. 7. Udostępnienie SIWZ na stronie internetowej 8. Ogłoszenie o zamówieniu w siedzibie w miejscu publicznie dostępnym oraz na stronie internetowej 9. Ogłoszenie o zamówieniu w innym miejscu 10. Poinformowanie znanych wykonawców o wszczęciu postępowania Art. 42 ust. 1. Elektronicznie. W tym samy dniu co ogłoszenie w BZP Art. 40 ust 1. Art. 40 ust 5. Art. 40 ust 5a; art. 40 ust 6. Elektronicznie i pisemnie. Pisemnie, elektronicznie. Pisemnie, elektronicznie, faksowo. Wszczęcie?? Nie wcześniej niż ogłoszenie w BZP Nie wcześniej niż w miejscach wskazanych w pkt 5; 6 i 8. Art. 36 ust 1; art. 41 ustawy pzp udokumentowanie czynności. Art. 40 ust 6; art. 9 ust 1 udokumentowanie czynności. Art. 7.1; art. 40 ust 6 ustawy pzp Art. 7 ust 1; art. 9 ust 1; art. 27; art. 36 ust 1 pkt 7 ustawy pzp Możliwość/obowiązek. Możliwość. 11. Wniosek o przekazanie siwz / i jej przekazanie Art. 42 ust 2 Wniosek pisemnie, faksowo/elektronicznie. Udostępnienie pisemnie. W terminie do 5 dni od dnia złożenia wniosku Art. 9; art. 27; art. 36 ust 1 pkt 7 Wykonawca możliwość. Zamawiający obowiązek. 12. Lista pytań/wyjaśnień do treści siwz Art. 38, faksowa, Po upublicznieniu siwz do terminu składania ofert. Art. 9; art. 7.1; art. 38; art. 12a. udzielenia odpowiedzi z wyłączeniami (art. 38 ust 1, ust 1a, ust 1b, ust 2).

11 13. Lista zmian do siwz/ przesunięcie terminu składania ofert. 14. Złożenie ofert i udokumentowanie. 15. Złożenie wadium i udokumentowanie. 16. Odczytanie kwoty zamiarów finansowych na realizację zamówienia Art. 38. Po przekazaniu siwz do terminu składania ofert. Art. 82; art. 84. Termin składania ofert wskazany w treści siwz Art. 45; art. 64 ust 2.. Termin składania ofert wskazany w treści siwz Art. 86 ust 3 Ustna / pisemnie. Bezpośrednio przed terminem otwarcia ofert. Otwarcie ofert Art. 86 ust 4 Ustna / pisemnie. Termin otwarcia ofert wskazany w treści siwz. Art. 9; art. 7.1; art. 38; art. 12a. Art. 38 ust 2 i ust 6. Art. 9; art. 85, art. 86 ust 1. Art. 46; art Art. 9; art. 7 ust 1 ustawy pzp Art. 9; art. 7 ust 1 ustawy pzp udokumentowania. 18. Złożenie oświadczeń osób występujących po stronie Art. 17 ust. 2.. (art. 96 ustawy pzp + rozporządzenie PREZESA RADY MINISTRÓW). Wymagany wcześniejszy termin, jeżeli ma nastąpić wyłączenie z Art. 17; art. 96 ustawy pzp; rozporządzenie PREZESA RADY MINISTRÓW. 19. Wyjaśnienia wątpliwości w ofertach: - treść oferty, - dokumenty potwierdzające... - pełnomocnictwo. Art. 87 ust 1; art. 26 ust 4: art. 90 ust 1 Pisemnie/fax/elektron..> Pisemnie...> Pisemnie...> Art. 9; art. 7; art. 27, art. 82, siwz...>...>...>....> Możliwość...> Możliwość obowiązek...> 20. Poprawa omyłek Art. 87 ust 2 Pisemnie Art. 9; art. 7; art. 27, art. 82, siwz

12 21. Uzupełnienie Art. 26 ust. 3; dokumentów i art. 25 ustawy pełnomocnictw. pzp 22. Propozycje wykluczenia wykonawcy/ akceptacja kierownika 23. Propozycje odrzucenia oferty/ akceptacja kierownika Art. 24; art. 20 ust 3. Art. 89 ust 1; art. 90 ust 3; art. 24 ust 4; art. 20 ust 3 12 Pisemnie Pisemnie Art. 9; art. 7; art. 27, art. 82, siwz. Art. 92 ust 1; art. 93 ust 3; art. 9; art. 27; art. 96. Art. 92 ust 1; art. 9; art. 7; art. 93 ust 3; art. 96. z wyłączeniami (odrzucenie oferty lub unieważnienie postępowania). Uzasadnienie prawne i faktyczne. Uzasadnienie prawne i faktyczne. ==> Możliwe rozstrzygnięcie: A ==> wybór oferty najkorzystniejszej lub B==> unieważnienie A B 24. KRYTERIA OCENY OFERT wybór oferty najkorzystniejszej Unieważnienie postępowania Sporządzenie protokołu 25-A Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej... Art. 91; art. 2 pkt 7; art. 91; siwz Art. 93 ust 1. Pisemnie związania ofert. Art. 96; art. 9 ust. 1 ustawy pzp Art. 92, faksowa, art. 27 ustawy pzp), siwz. W trakcie postępowania do podpisania umowy. Po wyborze oferty - przed podpisaniem umowy. Art. 7 ust 1; siwz. Art. 7 ust 1, siwz. Rozporządzenie PREZESA RADY MINISTRÓW zmiany! Art. 94 ust 1; art. 9; art. 27; siwz. : - zawiadomienie dla wykonawców, - informacja na stronie internetowej i w siedzibie.

13 26-A Zwrot wadium Art. 46 ust 1 i wykonawcom za ust 1a. wyjątkiem wybranego 27-A Zawarcie umowy z wykonawcą. 28-A Zwrot wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana. 29-A Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 25-B Informacja o unieważnieniu 26-B Zwrot wadium wykonawcom którzy wnieśli wadium.? Wniesienie informacji do zamawiającego lub odwołania do Prezesa K.I.O. Art. 94 ust 1; art. 139 ustawy pzp Art. 46 ust 1 i ust 1a. Art. 95 ust 1; art. 11 ust 7 ustawy pzp. Art. 93 ustawy pzp. Art. 46 ust 1 i ust 1a. Art. 180 ust. 2; art. 181 ustawy pzp. 13 pod rygorem nieważności. (art. 9 ust. 1) (art. 12)., faksowa,, faksowa, wyborze oferty najkorzystniejszej Po wyborze oferty najkorzystniejszej min 10 lub 15 dni art. 94 ust 1. podpisaniu umowy podpisaniu umowy. W chwili, gdy zamawiający uzna, że zachodzą podstawy prawne i faktyczne. unieważnieniu postępowania W terminie na wniesienie odwołania (181 ust 1; art. 182 ustawy pzp). Art. 7 ust 1, siwz. Kodeks cywilny. Art. 7 ust 1; art. 94 ust 3; siwz. Art. 9.1; art. 12 ust 3 udokumentowanie. Art. 180; art. 181 ustawy pzp. Art. 7 ust 1, siwz. Art. 179 ustawy pzp; art. 182; rozporządzenie PREZESA RADY MINISTRÓW. Dalsza procedura przewidziana w dziale środków ochrony prawnej ustawy pzp (od art. 179 do art. 198g). w przypadku gdy zamawiający wymagał i wykonawca złożył z ofertą wadium., gdy zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej, możliwe wyjątki doprowadzające do unieważnienia całego postępowania... w przypadku gdy zamawiający wymagał i wykonawca złożył z ofertą wadium., gdy zaistnieje podstawa wynikająca z ustawy pzp/ k.c. w przypadku gdy zamawiający wymagał Możliwość.

14 14 PRZETARG NIEOGRANICZNY POW. KWOT UNIJNYCH WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA TERMIN SKŁADANIA OFERT ustawa nie wprowadza minimalnych terminów Przekazanie ogłoszenia w U.O.P.W.E. art art Ostatni termin niezwłocznego obowiązkowego udzielenia wyjaśnień na treści siwz art TERMIN SKŁADANIA OFERT art WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w siedzibie w miejscu i na stronie internetowej art Publikacja ogłoszenia na stronach D.U.U.E. art Termin na przekazanie siwz art MAX 5 dni Termin wniesienia wadium art Mniej niż 4/6 dni od terminu składania ofert; ½ czasu do TSO; art. 38 ust 1 i 1a publikacja ogłoszenia w BZP - możliwość art. 11 ust 5. Przekazanie ogłoszenia U.O.P.W.E. - art MIN. 40/47... wstępne ogłoszenie informacyjne... art. 13 MIN 22/29 Publikacja OGŁOSZENIA U.O.P.W.E. art. 182 Zamieszczenie siwz na stronie internetowej -art. 182 Wniosek o przekazanie siwz art Ostateczny termin na wniesienie odwołania na treści ogłoszenia lub zapisy siwz art /10 dni Obowiązkowe udostępnienie siwz na stronie internetowej art Przekazanie siwz wykonawcy art. 42.2

15 15 TERMIN SKŁADANIA OFERT PODPISANIE UMOWY LUB UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA ODCZYTANIE ZAMIARÓW FINANSOWYCH - art BADANIE I OCENA OFERT - wykluczenie wykonawcy - odrzucenie oferty - podanie podstawy prawnej i uzasadnienia faktycznego - ocena punktowa - wybór lub unieważnienie - wypełnienie protokołu postępowania poprawa omyłki art pkt 3; art pkt 7 DO 3 DNI INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - art. 92/94 PODPISANIE UMOWY - art dzień niska cena / udzielanie wyjaśnień art. 90; art pkt 4 np. 4 dni podpisanie umowy art. 94 terminy! OTWARCIE OFERT - art. 86 TERMIN SKŁADANIA OFERT - art. 86 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - art. 93

16 16 CZYNNOŚCI / DOKUMENTACJA W TRAKCIE PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI POSTĘPOWANIA W TRYBIE NEGOCJACJE BEZ OGŁOSZENIA - podstawa do kwot unijnych L.p. Opis czynności Podstawa 1. Powołanie komisji Art. 18; przetargowej. art. 19; art. 20; art Przygotowanie listy osób wykonujących czynności w trakcie przygotowania, prowadzenia postępowania oraz po wyborze oferty najkorzystniejszej. Art. 21 ust 3; art. 19 i art. 2.. Przed wszczęciem postępowania lub w trakcie jego trwania. Przed wszczęciem i w trakcie Ustawa o finansach publicznych art. 53; Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie... art. 4 pkt 3; art. 17 ust 7. Między innymi następujące osoby: kierownik zamawiającego lub (art.18.2), członkowie komisji (art. 30 ust 3), biegli (art. 21 ust 4), przygotowujące uzasadnienie wyboru trybu (art. 10; rozporządzenie art. 96), zatwierdzające wybór trybu postępowania (rozporządzenie art. 96), przygotowujące opis przedmiotu zamówienia (rozporządzenie art. 96), ustalające wartość zamówienia (rozporządzenie art. 96), przygotowujące opis sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu (rozporządzenie art. 96), określające kryteria oceny ofert (rozporządzenie art. 96), dokonujące wyboru wykonawców zaproszonych do negocjacji (rozporządzenie art. 96), osoba sporządzająca protokół postępowania (rozporządzenie art. 96), inne osoby (ustawa pzp, rozporządzenie art. 96). Możliwość. Decyduje kierownik 3. Przygotowanie uzasadnienia wyboru trybu. Art. 10; art. 5 ust. 5a; art. 62 ust. 1.. Przed wszczęciem art. 146 ust 1 pkt 1; art. 192 ust. 3 pkt 2 ustawy pzp.

17 17 4. Zaproszenie do negocjacji. 5. Negocjacje z wykonawcami. 6. Złożenie oświadczeń osób występujących po stronie 7. Zaproszenie do składania ofert Art. 63. Art. 66 ust 1; Art. 58 ust 3 i ust. 4 (art. 65). Art. 17 ust. 2. Art. 64; art. 65 i art. 60 ust. 1 i 2; art. 36., faksowa,, faksowa, (art. 96 ustawy pzp + rozporządzenie PREZESA RADY MINISTRÓW) Wszczęcie Art. 9; art. 27 ustawy pzp. W terminie ustalonym/ uzgodnionym z wykonawcą. Wymagany wcześniejszy termin, jeżeli ma nastąpić wyłączenie z Czas niezbędny do przygotowania i złożenia oferty (art. 64 ust 1). Art. 58 ust 3 i ust. 4; art. 9; art. 8 ustawy pzp. Art. 17; art. 96 ustawy pzp; rozporządzenie PREZESA RADY MINISTRÓW. Art. 25 i art. 26 ustawy pzp; rozporządzenie PREZESA RADY MINISTRÓW. Udokumentowanie czynności, możliwe zastrzeżenia poufności. 8. Lista pytań/wyjaśnień do zaproszenia /treści siwz 9. Lista zmian do siwz/ przesunięcie terminu składania ofert. Art. 38, faksowa, Po przekazaniu siwz do terminu składania ofert. Art. 38 Po przekazaniu siwz do terminu składania ofert. Art. 9; art. 7.1; art. 38 udzielenia odpowiedzi z wyłączeniami (art. 38 ust 1, ust 1a, ust 1b, ust 2). Art. 9; art. 7.1; art. 38 Art. 38 ust 2 i ust Złożenie ofert i udokumentowanie. 11. Złożenie wadium i udokumentowanie. Art. 82; art. 84 Termin składania ofert wskazany w treści siwz Art. 45; art. 64 ust 2. Termin składania ofert wskazany w treści siwz Art. 9; art. 85, art. 86 ust 1. Art. 46; ; art udokumentowania. Możliwość o której decyduje zamawiający w treści siwz.

18 Odczytanie kwoty zamiarów finansowych na realizację zamówienia. 13. Otwarcie ofert 14. Wyjaśnienia wątpliwości w ofertach: - treść oferty, - dokumenty potwierdzające... - pełnomocnictwo. Art. 86 ust 3 Ustna / pisemnie Bezpośrednio przed terminem otwarcia ofert. Art. 86 Art. 87 ust 1; art. 26 ust 4: art. 90 ust 1 Ustna / pisemnie Pisemnie/fax/elektron..> Pisemnie...> Termin otwarcia ofert wskazany w treści siwz lub zmiany. Pisemnie...> 15. Poprawa omyłek Art. 87 ust 2 Pisemnie Art. 9; art. 7 ust 1 ustawy pzp Art. 9; art. 7 ust 1 ustawy pzp Art. 9; art. 7; art. 27, art. 82, siwz Art. 9; art. 7; art. 27, art. 82, siwz...> Możliwość...> Możliwość obowiązek...> 16. Uzupełnienie dokumentów i pełnomocnictw. 17. Propozycje wykluczenia wykonawcy/ akceptacja kierownika 18. Propozycje odrzucenia oferty/ akceptacja kierownika Art. 26 ust. 3; art. 25 ustawy pzp Art. 24; art. 20 ust 3. Art. 89 ust 1; art. 90 ust 3; art. 24 ust 4. Pisemnie Art. 9; art. 7; art. 27, art. 82, siwz. Art. 92 ust 1; art. 93 ust 3; art. 9; art. 27; art. 96. Art. 92 ust 1; art. 9; art. 7; art. 93 ust 3; art. 96. z wyłączeniami (odrzucenie oferty lub unieważnienie postępowania). Uzasadnienie prawne i faktyczne. Uzasadnienie prawne i faktyczne.

19 19 ==> Możliwe rozstrzygnięcie: A ==> wybór oferty najkorzystniejszej lub B==> unieważnienie A B 19. KRYTERIA OCENY OFERT wybór oferty najkorzystniejszej Unieważnienie postępowania Sporządzenie protokołu Art. 91; art. 2 pkt 7; art. 91; siwz Art. 93 ust 1. Pisemnie Art. 96; art. 9 ust. 1 ustawy pzp W trakcie postępowania do podpisania umowy. Art. 7 ust 1; siwz. Art. 7 ust 1, siwz. Rozporządzenie PREZESA RADY MINISTRÓW zmiany! 20-A Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej A Zwrot wadium wykonawcom za wyjątkiem wybranego Art. 92 Art. 46 ust 1 i ust 1a., faksowa, art. 27 ustawy pzp), siwz. Po wyborze oferty - przed podpisaniem umowy. wyborze oferty najkorzystniejszej Art. 94 ust 1; art. 9; art. 27; siwz. Art. 7 ust 1, siwz. : - zawiadomienie dla wykonawców, - informacja na stronie internetowej i w siedzibie. w przypadku gdy zamawiający wymagał i wykonawca złożył z ofertą wadium. 22-A Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy z wykonawcą 23-A Zawarcie umowy z wykonawcą. Art. 62 ust 2a. Art. 94 ust 1; art. 139 ustawy pzp Elektroniczna; pod rygorem nieważności. wyborze oferty najkorzystniejszej. Po wyborze oferty najkorzystniejszej min 5 lub 10 dni art. 94 ust 1. Rozporządzenie PREZESA RADY MINISTRÓW; art. 146 ust 2; art. 182; art. 9 ust 1 udokumentowanie. Kodeks cywilny. Możliwość godna polecenia., gdy zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej, możliwe wyjątki

20 24-A Zwrot wadium Art. 46 ust 1 i wykonawcy, którego ust 1a. oferta została wybrana. 25-A Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 20-B Informacja o unieważnieniu 21-B Zwrot wadium wykonawcom którzy z ofertą wnieśli wadium.? Wniesienie informacji o nieprawidłowościach lub odwołania do Prezesa K.I.O. przez wykonawcę / inny podmiot. Art. 95 ust 1; art. 11 ust 7 ustawy pzp. Art. 93 ustawy pzp. Art. 46 ust 1 i ust 1a. Art. 180 ust. 2; art. 181 ustawy pzp. 20 (art. 9 ust. 1) (art. 11 ust 1 pkt 1) faksowa,, faksowa, podpisaniu umowy podpisaniu umowy. W chwili, gdy zamawiający uzna, że zachodzą podstawy prawne i faktyczne. unieważnieniu postępowania W terminie przewidzianym na wniesienie odwołania (181 ust 1; art. 182 ustawy pzp). Art. 7 ust 1; art. 94 ust 3; siwz. Art. 9.1 udokumentowanie. Art. 180; art. 181 ustawy pzp. Art. 7 ust 1, siwz. Art. 179 ustawy pzp; rozporządzenie PREZESA RADY MINISTRÓW. Dalsza procedura przewidziana w dziale środków ochrony prawnej ustawy pzp (od art. 179 do art. 198g). w przypadku gdy zamawiający wymagał i wykonawca złożył z ofertą wadium., gdy zaistnieje podstawa wynikająca z ustawy pzp/ k.c. w przypadku gdy zamawiający wymagał i wykonawca złożył z ofertą wadium. Możliwość.

21 21 NEGOCJACJE BEZ OGŁOSZENIA WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA TERMIN SKŁADANIA OFERT ustawa nie wprowadza minimalnych terminów ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI art. 63 NEGOCJACJE art. 61, art i 4 TERMIN SKŁADANIA OFERT art. 86 np. 3 dni np. 2 dni np. 5 dni 1 i dłużej przy zmianach zapisów siwz możliwe przesunięcie terminu art ZAPROSZENIE WYKONAWCY DO SKŁADANIA OFERT/SIWZ - art. 64 Termin wniesienia wadium art UWAGA: 1) Przy ustaleniu terminu należy między innymi uwzględnić następujące okoliczności: a) ilość i zakres dokumentów żądanych w ofercie (art. 25, art. 36), b) obowiązkowe przekazania siwz w formie pisemnej (art. 9.1, art. 27), c) obowiązkowe złożenie oferty w formie pisemnej (art. 82), d) odległość pomiędzy siedzibą zamawiającego a wykonawcy, e) zasady uczciwej konkurencji i dostępności do zamówienia, f) złożoność opisu przedmiotu zamówienia przygotowania kalkulacji cenowych, g) inne, wynikające z realizowanego Podane powyżej terminy są przykładowymi. Decyzję podejmuje zamawiający/ kierownik zamawiającego lub osoby upoważnione.

22 22 TERMIN SKŁADANIA OFERT PODPISANIE UMOWY LUB UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA ODCZYTANIE ZAMIARÓW FINANSOWYCH - art BADANIE I OCENA OFERT - wykluczenie wykonawcy - odrzucenie oferty - podanie podstawy prawnej i uzasadnienia faktycznego - ocena punktowa - wybór lub unieważnienie - wypełnienie protokołu postępowania poprawa omyłki art pkt 3; art pkt 7 DO 3 DNI WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - art. 92/94 PODPISANIE UMOWY - art dzień niska cena / udzielanie wyjaśnień art. 90; art pkt 4 np. 4 dni podpisanie umowy art. 94 terminy! OTWARCIE OFERT - art. 86 TERMIN SKŁADANIA OFERT - art. 86 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - art. 93

23 23 CZYNNOŚCI / DOKUMENTACJA W TRAKCIE PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIE O CENĘ - podstawa do kwot unijnych L.p. Opis czynności Podstawa 1. Powołanie komisji Art. 18; przetargowej. art. 19; art. 20; art. 21. Przed wszczęciem postępowania lub w trakcie jego trwania. Ustawa o finansach publicznych art. 53; Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie... art. 4 pkt 3; art. 17 ust 7. Możliwość. Decyduje kierownik 2. Przygotowanie listy osób wykonujących czynności w trakcie przygotowania, prowadzenia postępowania oraz po wyborze oferty najkorzystniejszej. Art. 21 ust 3; art. 19 i art. 2. Przed wszczęciem i w trakcie Między innymi następujące osoby: kierownik zamawiającego lub (art.18.2), członkowie komisji (art. 30 ust 3), biegli (art. 21 ust 4), przygotowujące uzasadnienie wyboru trybu (art. 10; rozporządzenie art. 96), zatwierdzające wybór trybu postępowania (rozporządzenie art. 96), przygotowujące opis przedmiotu zamówienia (rozporządzenie art. 96), ustalające wartość zamówienia (rozporządzenie art. 96), przygotowujące opis sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu (rozporządzenie art. 96), dokonujące wyboru wykonawców zaproszonych do złożenia oferty (rozporządzenie art. 96), osoba sporządzająca protokół postępowania (rozporządzenie art. 96), inne osoby (ustawa pzp, rozporządzenie art. 96). 3. Przygotowanie uzasadnienia wyboru trybu. Art. 10; art. 70; art. 71. Przed wszczęciem Art. 146 ust 1 pkt 1; art. 192 ust. 3 pkt 2 ustawy pzp.

24 4. Przygotowanie siwz Art zaproszenia do złożenia oferty 5. Zaproszenie wykonawców do złożenia oferty + siwz. 6. Złożenie oświadczeń osób występujących po stronie 7. Lista pytań/wyjaśnień do zaproszenia /treści siwz 8. Lista zmian do siwz/ przesunięcie terminu składania ofert. Art. 17 ust. 2. Art , faksowa,, faksowa, (art. 96 ustawy pzp + rozporządzenie PREZESA RADY MINISTRÓW), faksowa, Wszczęcie W terminie umożliwiającym złożenie oferty. Wymagany wcześniejszy termin, jeżeli ma nastąpić wyłączenie z Po przekazaniu siwz do terminu składania ofert. Art. 38 Po przekazaniu siwz do terminu składania ofert. Art. 9; art. 27 ustawy pzp. Nie stosuje sie wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy art. 71 ust 2 ustawy pzp. Art. 69; art. 71; art. 9; art. 8 ustawy pzp. Art. 17; art. 96 ustawy pzp; rozporządzenie PREZESA RADY MINISTRÓW. Udokumentowanie czynności. Art. 9; art. 7.1; art. 38 udzielenia odpowiedzi z wyłączeniami (art. 38 ust 1, ust 1a, ust 1b, ust 2). Art. 9; art. 7.1; art. 38 Art. 38 ust 2 i ust Złożenie ofert i udokumentowanie. 10. Odczytanie kwoty zamiarów finansowych na realizację zamówienia. Art. 82; art. 84 Termin składania ofert wskazany w treści siwz Art. 86 ust 3 Ustna / pisemnie Bezpośrednio przed terminem otwarcia ofert. Art. 9; art. 85, art. 86 ust 1. Art. 9; art. 7 ust 1 ustawy pzp udokumentowania. 11. Otwarcie ofert Art. 86 Ustna / pisemnie Termin otwarcia ofert wskazany w treści siwz lub zmiany. Art. 9; art. 7 ust 1 ustawy pzp

25 12. Wyjaśnienia wątpliwości w ofertach: 25 Art. 9; art. 7; art. 27, art. 82, siwz - treść oferty, Art. 87 ust 1; Pisemnie/fax/elektron..> > Możliwość - dokumenty potwierdzające... art. 26 ust 4: Pisemnie...> > - pełnomocnictwo. art. 90 ust 1 Pisemnie...> > 13. Poprawa omyłek Art. 87 ust 2 Pisemnie Art. 9; art. 7; art. 27, art. 82, siwz 14. Uzupełnienie dokumentów i pełnomocnictw. Art. 26 ust. 3; art. 25 ustawy pzp Pisemnie Art. 9; art. 7; art. 27, art. 82, siwz. z wyłączeniami (odrzucenie oferty lub unieważnienie postępowania). 15. Propozycje wykluczenia wykonawcy/ akceptacja kierownika Art. 24; art. 20 ust 3. Art. 92 ust 1; art. 93 ust 3; art. 9; art. 27; art. 96. Uzasadnienie prawne i faktyczne. 16. Propozycje odrzucenia oferty/ akceptacja kierownika Art. 89 ust 1; art. 90 ust 3; art. 24 ust 4. Art. 92 ust 1; art. 9; art. 7; art. 93 ust 3; art. 96. Uzasadnienie prawne i faktyczne.

26 26 L.p. Opis czynności Podstawa ==> Możliwe rozstrzygnięcie: A ==> wybór oferty najkorzystniejszej lub B==> unieważnienie A KRYTERIA OCENY OFERT wybór oferty najkorzystniejszej Art. 91; art. 2 pkt 7; art. 91; siwz Art. 7 ust 1; siwz. B Unieważnienie postępowania Art. 93 ust 1. Pisemnie Art. 7 ust 1, siwz. 17. Sporządzenie protokołu Art. 96; art. 9 ust. 1 ustawy pzp W trakcie postępowania do podpisania umowy. Rozporządzenie PREZESA RADY MINISTRÓW zmiany! 18-A Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej... Art. 92, faksowa, art. 27 ustawy pzp), siwz. Po wyborze oferty - przed podpisaniem umowy. Art. 94 ust 1; art. 9; art. 27; siwz. : - zawiadomienie dla wykonawców, - informacja na stronie internetowej i w siedzibie. 19-A Zawarcie umowy z wykonawcą. Art. 94 ust 1; art. 139 ustawy pzp pod rygorem nieważności. Po wyborze oferty najkorzystniejszej min 5 lub 10 dni art. 94 ust 1. Kodeks cywilny., gdy zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej, możliwe wyjątki doprowadzające do unieważnienia całego postępowania pkt A Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Art. 95 ust 1; art. 11 ust 7 ustawy pzp. (art. 9 ust. 1) (art. 11 ust 1 pkt 1) podpisaniu umowy. Art. 9.1 udokumentowanie.

27 18-B Informacja o unieważnieniu Art. 93 ustawy pzp. 27, faksowa, W chwili, gdy zamawiający uzna, że zachodzą podstawy prawne i faktyczne. Art. 180; art. 181 ustawy pzp., gdy zaistnieje podstawa wynikająca z ustawy pzp/ k.c. 19-B Zwrot wadium wykonawcom którzy z ofertą wnieśli wadium. Art. 46 ust 1 i ust 1a. unieważnieniu postępowania Art. 7 ust 1, siwz. w przypadku gdy zamawiający wymagał i wykonawca złożył z ofertą wadium.? Wniesienie informacji o nieprawidłowościach lub odwołania do Prezesa K.I.O. przez wykonawcę / inny podmiot. Art. 180 ust. 2; art. 181 ustawy pzp., faksowa, W terminie przewidzianym na wniesienie odwołania (181 ust 1; art. 182 ustawy pzp). Art. 179 ustawy pzp; rozporządzenie PREZESA RADY MINISTRÓW. Możliwość. Dalsza procedura przewidziana w dziale środków ochrony prawnej ustawy pzp (od art. 179 do art. 198g).

28 28 CZYNNOŚCI / DOKUMENTACJA W TRAKCIE PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI - podstawa L.p. Opis czynności Podstawa Powołanie komisji Art. 18; 1. przetargowej. art. 19; art. 20; art Przygotowanie listy osób wykonujących czynności w trakcie przygotowania, prowadzenia postępowania oraz po udzieleniu zamówienia. 3. Przygotowanie uzasadnienia wyboru trybu. Art. 21 ust 3; art. 19 i art. 2. Art. 10; art. 5 ust. 5a; art. 67 ust 1. do kwot unijnych.. Przed wszczęciem postępowania lub w trakcie jego trwania. Przed wszczęciem i w trakcie Przed wszczęciem Ustawa o finansach publicznych art. 53; Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie... art. 4 pkt 3; art. 17 ust 7. Między innymi następujące osoby: kierownik zamawiającego lub (art.18.2), członkowie komisji (art. 30 ust 3), biegli (art. 21 ust 4), przygotowujące uzasadnienie wyboru trybu (art. 10; rozporządzenie art. 96), zatwierdzające wybór trybu postępowania (rozporządzenie art. 96), przygotowujące opis przedmiotu zamówienia (rozporządzenie art. 96), ustalające wartość zamówienia (rozporządzenie art. 96), przygotowujące opis sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu (rozporządzenie art. 96), dokonujące wyboru wykonawcy zaproszonego do negocjacji (rozporządzenie art. 96), osoba sporządzająca protokół postępowania (rozporządzenie art. 96), inne osoby (ustawa pzp, rozporządzenie art. 96). Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie... art. 17 ust. 1 pkt 2 ppkt b); art. 146 ust 1 pkt 1; art. 192 ust. 3 pkt 2 ustawy pzp. Brak obowiązku. Decyduje kierownik / możliwość. 4. Zaproszenie do negocjacji. Art. 66 ust 1; art. 68 ust 1., faksowa, Wszczęcie Art. 9; art. 27 ustawy pzp.

29 Ogłoszenie Art. 66 ust 2. (art. 9 ust. 1) 5. o zamiarze zawarcia umowy. (art. 11 ust 1 pkt 1) 29 Po wszczęciu postępowania, proponuje się niezwłocznie. Art. 11 ust 6; art. 146 ust. 2 ustawy pzp Możliwość. Zabezpieczenie przed konsekwencjami nieważności umowy Negocjacje z wykonawcą. Złożenie oświadczeń osób występujących po stronie Złożenie oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Art. 66 ust 1. Art. 17 ust. 2. Art. 68 ust. 2; art. 22 ust 1; art. 24 ust 1., faksowa, (art. 96 ustawy pzp + rozporządzenie PREZESA RADY MINISTRÓW), faksowa, W terminie ustalonym/ uzgodnionym z wykonawcą. Wymagany wcześniejszy termin, jeżeli ma nastąpić wyłączenie z Najpóźniej wraz z zawarciem umowy Art. 8 ustawy pzp. Art. 17; art. 96 ustawy pzp; rozporządzenie PREZESA RADY MINISTRÓW Art. 25; art. 26 ustawy pzp; rozporządzenie PREZESA RADY MINISTRÓW. Udokumentowanie czynności, możliwe zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa. złożenia oświadczenia, zamawiający decyduje o dokumentach potwierdzających spełnienie warunków. Możliwe rozstrzygnięcie: A ==> podpisanie umowy po przeprowadzonych negocjacjach lub B==> unieważnienie A Podpisanie umowy Art. 66 Art. 7 ust 1; art. 66. B Unieważnienie postępowania Art. 93 ust Sporządzenie protokołu Art. 96; art. 9 ust. 1 ustawy pzp W trakcie postępowania do podpisania umowy. Rozporządzenie PREZESA RADY MINISTRÓW zmiany!

30 Zawarcie umowy Art. 66 ust 1; 10-A z wykonawcą. art. 139 ustawy pzp 11-A 10-B? Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Unieważnienie Wniesienie informacji o nieprawidłowościach lub odwołania do Prezesa K.I.O. przez wykonawcę / inny podmiot. Art. 95 ust 1; art. 11 ust 7 ustawy pzp. Art. 93 ustawy pzp. Art. 180 ust. 2; art. 181 ustawy pzp 30 pod rygorem nieważności. (art. 9 ust. 1) (art. 11 ust 1 pkt 1) faksowa,, faksowa, W czasie zapewniającym realizację zamówienia. podpisaniu umowy. W chwili, gdy zamawiający uzna, że zachodzą podstawy prawne i faktyczne. W terminie przewidzianym na wniesienie odwołania (181 ust 1; art. 182 ustawy pzp). Kodeks cywilny. Art. 180; art. 181 ustawy pzp. Art. 179 ustawy pzp; rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów., gdy strony uzgodniły wszystkie szczegóły umowy i brak podstaw prawnych do unieważnienia, gdy zaistnieje podstawa wynikająca z ustawy pzp. Możliwość. Dalsza procedura przewidziana w dziale środków ochrony prawnej ustawy pzp (od art. 179 do art. 198g).

Tryby Udzielania Zamówień Publicznych

Tryby Udzielania Zamówień Publicznych Tryby Udzielania Zamówień Publicznych Jakie tryby uregulowano w p.z.p.? 1. Przetarg nieograniczony, 2. Przetarg ograniczony, 3. Negocjacje z ogłoszeniem, 4. Dialog konkurencyjny, 5. Negocjacje bez ogłoszenia,

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 31 W BIAŁYMSTOKU ul. Świętokrzyska 4, 15-843 Białystok tel. 85 8311044 fax 85 6510981

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 31 W BIAŁYMSTOKU ul. Świętokrzyska 4, 15-843 Białystok tel. 85 8311044 fax 85 6510981 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 31 W BIAŁYMSTOKU ul. Świętokrzyska 4, 15-843 Białystok tel. 85 8311044 fax 85 6510981 REGULAMIN udzielania przez Przedszkole Samorządowe nr 31 w Białymstoku zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Lista sprawdzająca do kontroli ex-post zamówień publicznych

Lista sprawdzająca do kontroli ex-post zamówień publicznych Lista sprawdzająca do kontroli ex-post zamówień publicznych Tytuł i numer projektu: Zamawiający: Oznaczenie postępowania nadane przez Zamawiającego: Tytuł postępowania nadany przez Zamawiającego: Rodzaj

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Załącznik nr 1 do ZASAD UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PRZEZ ZARZĄD MORSKIEGO PORTU POLICE SP. Z O. O. W POLICACH REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne w praktyce po nowelizacji. Wzory dokumentów wraz z interpretacją UZP. Autorzy: Paweł Granecki, Mariusz Kuźma, Agnieszka Olszewska

Zamówienia publiczne w praktyce po nowelizacji. Wzory dokumentów wraz z interpretacją UZP. Autorzy: Paweł Granecki, Mariusz Kuźma, Agnieszka Olszewska Zamówienia publiczne w praktyce po nowelizacji. Wzory dokumentów wraz z interpretacją UZP Autorzy: Paweł Granecki, Mariusz Kuźma, Agnieszka Olszewska Rozdział I. Przygotowanie postępowania 1. Określenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile. Rozdział I Postanowienia ogólne. art. 1

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile. Rozdział I Postanowienia ogólne. art. 1 REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile Rozdział I Postanowienia ogólne art. 1 1. Niniejszy regulamin ustala zasady i sposób udzielania zamówień w SWŚ Gwda w Pile do których nie stosuje

Bardziej szczegółowo

Dot.: Członkostwa w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Konsultantów Zamówień Publicznych

Dot.: Członkostwa w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Konsultantów Zamówień Publicznych Bartosz Mikołajczak Ul. Ciechocińska 59 60-473 Poznań Poznań, 31.08.2005 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych w Warszawie Dot.: Członkostwa w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Konsultantów

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne w praktyce. Studium przypadku Przetarg nieograniczony krok po kroku. Opracowanie Izabela Łuków

Zamówienia publiczne w praktyce. Studium przypadku Przetarg nieograniczony krok po kroku. Opracowanie Izabela Łuków Zamówienia publiczne w praktyce. Studium przypadku Przetarg nieograniczony krok po kroku Opracowanie Izabela Łuków Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2008 Nr 171,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN pracy Komisji przetargowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

REGULAMIN pracy Komisji przetargowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych REGULAMIN pracy Komisji przetargowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Do przygotowania i przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Wszczęcie postępowania

Wszczęcie postępowania Porównanie przebiegu przykładowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na podstawie przepisów aktualnej ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 4/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 października 2007 roku

ZARZĄDZENIE Nr 4/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 października 2007 roku ZARZĄDZENIE Nr 4/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 października 2007 roku w sprawie zasad powoływania komisji przetargowych i wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowych w Politechnice

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ działającej przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ działającej przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach ZAŁĄCZNIK 1 do Zarządzenia nr WO.0220.10.12 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 21 czerwca 2012 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ działającej przy Komendzie Wojewódzkiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ DLA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ DLA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ DLA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM ZADANIA KOMISJI Do zadań Komisji należy przygotowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Wykaz literatury Rozdział I. Zamówienia sektorowe i ich zakres Rozdział II. Przygotowanie postępowania

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Wykaz literatury Rozdział I. Zamówienia sektorowe i ich zakres Rozdział II. Przygotowanie postępowania Wstęp... XI Wykaz skrótów... XIII Wykaz literatury... XVII Rozdział I. Zamówienia sektorowe i ich zakres... 1 1. Zamawiający sektorowi... 1 2. Przedmiot zamówienia sektorowego... 10 3. Wyłączenia stosowania

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Warszawa, dn. 23 lutego 2012 r. Zaproszenie do składania ofert Działając na podstawie Decyzji nr 22/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. Dyrektora Centrum Projektów Europejskich w sprawie ustalenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZAMÓWIENIA PUBLICZNE SEMESTR I 82godzin (10 dni) Lp Temat 1. Wprowadzenie do zamówień publicznych A. Zakres stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (wyjaśnienie najważniejszych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ. 1. Zamawiający. 2. Przedmiot zamówienia. 3. Uzasadnienie wyboru trybu postępowania

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ. 1. Zamawiający. 2. Przedmiot zamówienia. 3. Uzasadnienie wyboru trybu postępowania Załącznik nr 7 Pieczęć zamawiającego PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ 1. Zamawiający Pełna nazwa (firma) zamawiającego:...... Adres: ul....... -...... telefon:... faks:... e-mail:...@...

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zmówień publicznych i dokonywania wydatków w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Brzesku

Regulamin udzielania zmówień publicznych i dokonywania wydatków w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Brzesku Załącznik do zarządzenia nr 1/2015/K Dyrektora PG nr 2 w Brzesku z dnia 02.01.2015 r. Regulamin udzielania zamówień publicznych i dokonywania wydatków w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Brzesku Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 2/JRP/2010 Burmistrza Śmigla z dnia 21 grudnia 2010 r.

Zarządzenie nr 2/JRP/2010 Burmistrza Śmigla z dnia 21 grudnia 2010 r. Zarządzenie nr 2/JRP/2010 Burmistrza Śmigla z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na realizację zadania pn. Pełnienie obowiązków

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Komisji Przetargowej

Regulamin Pracy Komisji Przetargowej Załącznik do Zarządzenia Nr 11/14 Burmistrza Pisza z dnia 28 stycznia 2014 r. Regulamin Pracy Komisji Przetargowej 1 1. Niniejszy regulamin określa tryb pracy Komisji Przetargowej, zwanej dalej Komisją,

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie postępowania o zamówienie publiczne. Wybór wykonawcy.

Przygotowanie postępowania o zamówienie publiczne. Wybór wykonawcy. Przygotowanie postępowania o zamówienie publiczne. Wybór wykonawcy. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia W jakim trybie nie trzeba jej sporządzać? W jakiej formie sporządza się SIWZ? Od którego momentu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA. Szkolenie z ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce (cz. 1 teoretyczna, cz. 2 praktyczna)

PROGRAM SZKOLENIA. Szkolenie z ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce (cz. 1 teoretyczna, cz. 2 praktyczna) PROGRAM SZKOLENIA TYTUŁ SZKOLENIA: CEL GŁÓWNY: METODY DYDAKTYCZNE: ŚRODKI DYDAKTYCZNE: Szkolenie z ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce (cz. 1 teoretyczna, cz. 2 praktyczna) cz. 1 teoretyczna

Bardziej szczegółowo

Procedura: Współpraca z dostawcami i wykonawcami. Rozdział 1. Cel i zakres procedury Rozdział 2. Dokumenty związane... 3

Procedura: Współpraca z dostawcami i wykonawcami. Rozdział 1. Cel i zakres procedury Rozdział 2. Dokumenty związane... 3 SPIS TREŚCI Rozdział 1. Cel i zakres procedury... 3 Rozdział 2. Dokumenty związane... 3 Rozdział 3. Zasady odpowiedzialności... 4 Rozdział 4. Opis postępowania... 8 Rozdział 5. Zapisy... 12 Rozdział 6.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Wskaźnik procentowy W%, stosowany dla obliczenia wysokości korekty dla zamówień publicznych, które są w całości objęte dyrektywą

Załącznik Wskaźnik procentowy W%, stosowany dla obliczenia wysokości korekty dla zamówień publicznych, które są w całości objęte dyrektywą Załącznik 1 Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty za nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE 1. Wskaźnik procentowy W%, stosowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień na dostawy i usługi Dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Regulamin udzielania zamówień na dostawy i usługi Dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka VLASSENROOT POLSKA SP Z O.O. Regulamin udzielania zamówień na dostawy i usługi Dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 07.04.2014 Regulamin udzielania zamówień

Bardziej szczegółowo

Załącznik. 6. Poniższe tabele zostały opracowane wg. stanu prawnego obowiązującego na dzień 16 maja 2014 r.

Załącznik. 6. Poniższe tabele zostały opracowane wg. stanu prawnego obowiązującego na dzień 16 maja 2014 r. Załącznik Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE 1. Wskaźnik procentowy W%, stosowany

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ ROZDZIAŁ I. 1 Podstawy prawne. 2 Wykaz skrótów i słownik pojęć

R E G U L A M I N PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ ROZDZIAŁ I. 1 Podstawy prawne. 2 Wykaz skrótów i słownik pojęć Z a ł ą c z n i k do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 4/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 r. R E G U L A M I N PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ ROZDZIAŁ I 1 Podstawy prawne Niniejszy Regulamin pracy komisji przetargowej,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2010. dyrektora Gimnazjum nr 1 w Pacanowie z dnia 26.11.2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2010. dyrektora Gimnazjum nr 1 w Pacanowie z dnia 26.11.2010 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2010 dyrektora Gimnazjum nr 1 w Pacanowie z dnia 26.11.2010 r. W sprawie udzielania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro Na podstawie: art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ 1. Regulamin normuje organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji Przetargowych powoływanych w Zespole Szkół Technicznych w Zielonej Górze

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych powyżej kwoty euro WSTĘP POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 PLANOWANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Regulamin udzielania zamówień publicznych powyżej kwoty euro WSTĘP POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 PLANOWANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 162/2015 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 28.09.2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminów udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Piastowie. Regulamin udzielania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI Część I. Prawo zamówień publicznych... 1 Rozdział 1. Przygotowanie postępowania... 1 1. Uchwała Rady Gminy w sprawie realizacji inwestycji objętej zamówieniem publicznym...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dziennik Ustaw Nr 223 15462 Poz. 1458 1458 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Na podstawie art. 96

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowe ogłoszenia o zamówieniu w poszczególnych trybach udzielania zamówienia w zależności od wartości zamówienia

Obowiązkowe ogłoszenia o zamówieniu w poszczególnych trybach udzielania zamówienia w zależności od wartości zamówienia Obowiązkowe ogłoszenia o zamówieniu w poszczególnych trybach udzielania zamówienia w zależności od wartości zamówienia Wartość zamówienia zamówienia poniżej kwoty, od której uzależniony jest obowiązek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w UKSW REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w UKSW REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ. Rozdział 1 Przepisy ogólne Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w UKSW REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa tryb działania komisji przetargowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZLECANIA DOSTAW, USŁUG I ROBÓT BUDOWLANYCH OBCYM WYKONAWCOM W SKIERNIEWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN ZLECANIA DOSTAW, USŁUG I ROBÓT BUDOWLANYCH OBCYM WYKONAWCOM W SKIERNIEWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN ZLECANIA DOSTAW, USŁUG I ROBÓT BUDOWLANYCH OBCYM WYKONAWCOM W SKIERNIEWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Niniejszy regulamin określa tryb i zasady wyboru wykonawców

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Schemat czynności i obiegu głównych dokumentów dotyczących zamówień publicznych o wartości szacunkowej powyżej euro.

Schemat czynności i obiegu głównych dokumentów dotyczących zamówień publicznych o wartości szacunkowej powyżej euro. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU Schemat czynności i obiegu głównych dokumentów dotyczących zamówień publicznych o wartości szacunkowej powyżej14 000 euro. plan rzeczowo-finansowy plan zamówień kierowany do

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Jedwabno: Dostarczenie ciepła do budynku Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 PRZEPISY OGÓLNE

Rozdział 1 PRZEPISY OGÓLNE zatwierdzam Warszawa, 24.05.2011 Minister Środowiska zatwierdzam Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MINISTERSTWIE ŚRODOWISKA Rozdział 1 PRZEPISY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie środków ochrony prawnej. Agnieszka Adach-Nerwińska

Zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie środków ochrony prawnej. Agnieszka Adach-Nerwińska Zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie środków ochrony prawnej Agnieszka Adach-Nerwińska GWW Legal CZERWIEC 2016 Środki ochrony prawnej W systemie prawa zamówień publicznych istnieją następujące

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 listopada 2016 r. Poz. 46. z dnia 10 listopada 2016 r.

Warszawa, dnia 15 listopada 2016 r. Poz. 46. z dnia 10 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 15 listopada 2016 r. Poz. 46 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 3 6 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 10 listopada 2016 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGOWY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,WILGA 2000 W WARSZAWIE. (tekst jednolity)

REGULAMIN PRZETARGOWY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,WILGA 2000 W WARSZAWIE. (tekst jednolity) REGULAMIN PRZETARGOWY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,WILGA 2000 W WARSZAWIE (tekst jednolity) I. Postanowienia wstępne. 1 1. Niniejszy regulamin określa tryb i zasady wyboru wykonawców na wykonanie prac remontowo

Bardziej szczegółowo

ZMIANY PRZEPISÓW PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UWZGLĘDNIAJĄCE REGULACJE DYREKTYW UNII EUROPEJSKIEJ

ZMIANY PRZEPISÓW PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UWZGLĘDNIAJĄCE REGULACJE DYREKTYW UNII EUROPEJSKIEJ ZMIANY PRZEPISÓW PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UWZGLĘDNIAJĄCE REGULACJE DYREKTYW UNII EUROPEJSKIEJ Zmiany w systemie zamówień publicznych I. Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22 Dyrektora Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku z dnia 21.07.2014r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU Zamówienia publiczne

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych w Państwowej Bursie Szkół Artystycznych w Poznaniu o wartości do 30 000 euro

Regulamin udzielania zamówień publicznych w Państwowej Bursie Szkół Artystycznych w Poznaniu o wartości do 30 000 euro 1 Regulamin udzielania zamówień publicznych w Państwowej Bursie Szkół Artystycznych w Poznaniu o wartości do 30 000 euro Podstawa prawna: - art. 44 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 ust. ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Protokół dotyczy: X zamówienia publicznego umowy ramowej. 1.

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Protokół dotyczy: X zamówienia publicznego umowy ramowej. 1. PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Protokół dotyczy: X zamówienia publicznego umowy ramowej Pieczęć zamawiającego 1. Zamawiający Pełna nazwa (firma) zamawiającego: UNIWERSYTET JANA

Bardziej szczegółowo

Procedury obowiązujące w P.U.W. przy udzielaniu zamówień publicznych

Procedury obowiązujące w P.U.W. przy udzielaniu zamówień publicznych Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 9/2014 Dyrektora Generalnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 16.05.2014 r. Procedury obowiązujące w P.U.W. przy udzielaniu zamówień publicznych Zamówień

Bardziej szczegółowo

Polski system zamówień publicznych implementacja dyrektyw UE w kontekście nowelizacji ustawy PZP

Polski system zamówień publicznych implementacja dyrektyw UE w kontekście nowelizacji ustawy PZP Polski system zamówień publicznych implementacja dyrektyw UE w kontekście nowelizacji ustawy PZP. Nowelizacja ustawy ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Zamówienia udzielane w oparciu o zasadę konkurencyjności, ustawę Prawo zamówień publicznych, zasadę efektywnego zarządzania finansami wnioski z przeprowadzonych kontroli. Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/index.html Warszawa: Zakup wsparcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w Pruszczańskim Przedsiębiorstwie Ciepłowniczym PEC Sp. z o.o.

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w Pruszczańskim Przedsiębiorstwie Ciepłowniczym PEC Sp. z o.o. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w Pruszczańskim Przedsiębiorstwie Ciepłowniczym PEC Sp. z o.o. I. Definicje: 1. Dostawy nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

LBY 4101-023-02/2014 P/14/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY 4101-023-02/2014 P/14/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 4101-023-02/2014 P/14/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana P/14/009 Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Procedura zawierania umów w Krakodlew S.A.

Procedura zawierania umów w Krakodlew S.A. Procedura zawierania umów w Krakodlew S.A. Dotyczy projektów współfinansowanych ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 Postanowienia ogólne 1. Z zastrzeżeniem

Bardziej szczegółowo

3. Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia

3. Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Protokół dotyczy: X zamówienia publicznego umowy ramowej Pieczęć zamawiającego 1. Zamawiający Pełna nazwa (firma) zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo 1 Beneficjent zobowiązany jest do złożenia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 18/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 5 maja 2015 roku

Zarządzenie nr 18/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 5 maja 2015 roku Zarządzenie nr 18/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 5 maja 2015 roku w sprawie: komisji przetargowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Na podstawie art. 19 i 20 Ustawy z

Bardziej szczegółowo

Załącznik. przekraczające wartości progowe, od których zastosowanie mają wymienione dyrektywy.

Załącznik. przekraczające wartości progowe, od których zastosowanie mają wymienione dyrektywy. Załącznik Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE 1. Wskaźnik procentowy W%, stosowany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA FINANSE PUBLICZNE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE. 06-07.03.2014 r.

PROGRAM SZKOLENIA FINANSE PUBLICZNE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE. 06-07.03.2014 r. PROGRAM SZKOLENIA FINANSE PUBLICZNE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE SZKOLENIE DEDYKOWANE JEST DO: 06-07.03.2014 r. Przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych, administracja rządowa, samorządowa,

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1 PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH MATERIAŁ SZKOLENIOWY ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI W przypadku uwag proszę o kontakt na skrzynkę e mail biuro@pzp.pl lub nr telefonu: (48) 36 216 48. Opracował : mgr inż. Piotr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 8 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO pieczęć zamawiającego PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Protokół dotyczy: zamówienia publicznego umowy ramowej 1. Zamawiający Pełna nazwa (firma) zamawiającego: Komenda Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne Różnice między polskim i niemieckim prawem zamówień publicznych Seminarium: Zamówienia publiczne w Niemczech Kolonia, 17 listopada 2015 Agenda Akty prawne Informacje o przetargach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE: - Na stronie głównej Użytkownik ma wgląd we wszystkie postępowania aktualnie trwające jak i zakończone.

INFORMACJE OGÓLNE: - Na stronie głównej Użytkownik ma wgląd we wszystkie postępowania aktualnie trwające jak i zakończone. INFORMACJE OGÓLNE: - Do prawidłowego działania platformy potrzebna jest przeglądarka internetowa: Firefox lub Chrome. - Po założeniu konta i zalogowaniu się wprowadzamy dane Jednostki Organizacyjnej (JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWYŻEJ 30 000 EURO W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWYŻEJ 30 000 EURO W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia Nr 50 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 17 lipca 2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWYŻEJ 30 000 EURO W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE Zamówienia publiczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ przez Miasteczko Multimedialne Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu z dnia 30.04.2009r. przyjęty uchwałą Zarządu nr 1/04/2009 z dnia 30.04.2009r. z późniejszymi zmianami 1

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3 Prezesa Zarządu P.K. Pegimek sp. z o.o. z dnia 15 marca 2010 r.

Zarządzenie nr 3 Prezesa Zarządu P.K. Pegimek sp. z o.o. z dnia 15 marca 2010 r. Zarządzenie nr 3 Prezesa Zarządu P.K. Pegimek sp. z o.o. z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie: zasad postępowania przy dokonywaniu zakupów i zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA. Postępowanie, które nie kończy się udzieleniem zamówienia (a zatem nie kończy się w ogóle:)

UMOWA RAMOWA. Postępowanie, które nie kończy się udzieleniem zamówienia (a zatem nie kończy się w ogóle:) PRZEPISY SZCZEGÓLNE UMOWA RAMOWA NIE JEST TRYBEM UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ NIE JEST UDZIELENIEM ZAMÓWIENIA ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ POPRZEDZA PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/ Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/ Warszawa: Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program seminarium wyjazdowego: SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Zamówienia publiczne przygotowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich Uczestników post.: AZ-VII.272.5.2014

Do wszystkich Uczestników post.: AZ-VII.272.5.2014 Program na lata 2007-20ІЗ Parczew, dnia 18.12.2014 roku (oznaczenie Zamawiającego) Do wszystkich Uczestników post.: AZ-VII.272.5.2014 ZAWIADOMIENIE I Zamawiający działając na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam : Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych mgr Zbigniew Zajączkowski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na roboty budowlane o wartości do 60 000 EURO do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku ul. Jana III Sobieskiego 23 38-500 Sanok ZS1-0120/49/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot Zamówienia Wymiana okien w budynku

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Kategoria Lp. nieprawidłowości

Tabela 1. Kategoria Lp. nieprawidłowości Załącznik Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE 1. Wskaźnik procentowy W%, stosowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych

Regulamin udzielania zamówień publicznych Załącznik do Zarządzenia nr 12/2010 z dnia 01.10. 2010 r. Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Szczebrzeszynie REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargów na udzielenie zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie

Regulamin przetargów na udzielenie zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej 67/2010 r. z dnia 1.07.2010 r. Regulamin przetargów na udzielenie zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie

Bardziej szczegółowo

2. Przy zamówieniach, których wartość przekracza 50.000 złotych zamawiający ma obowiązek sporządzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Przy zamówieniach, których wartość przekracza 50.000 złotych zamawiający ma obowiązek sporządzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. REGULAMIN zamówień na roboty, usługi i dostawy wykonywane na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Lęborku. 1 Regulamin dotyczy postępowania przy dokonywaniu zamówień na roboty, usługi i dostawy zwane dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 30 TYS. EURO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO W KALISZU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 30 TYS. EURO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO W KALISZU ZAŁ. NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 24/2014 REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 30 TYS. EURO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO W KALISZU Zamówienia publiczne

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOKONYWANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Tarnów r. Postanowienia ogólne

REGULAMIN DOKONYWANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Tarnów r. Postanowienia ogólne REGULAMIN DOKONYWANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Tarnów 23.04.2015 r Postanowienia ogólne 1 1 1. Regulamin określa obowiązki i uprawnienia Dyrektora szkoły, wicedyrektorów i pracowników, zasady powoływania i

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZAWIERANIA UMÓW w Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Radomiu, finansowanych ze środków Unii Europejskiej

PROCEDURA ZAWIERANIA UMÓW w Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Radomiu, finansowanych ze środków Unii Europejskiej PROCEDURA ZAWIERANIA UMÓW w Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Radomiu, finansowanych ze środków Unii Europejskiej (DLA BUDOWLANYCH ORAZ USŁUG I DOSTAW O WARTOŚCI POW. 20 TYS. ZŁ NETTO, TJ. BEZ PODATKU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2013 z dnia 25 lutego 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ na dostawy, usługi i roboty budowlane w PGK Sp. z o.o. w Lubartowie nie podlegających przepisom ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr /05 z dnia 1 lutego 2005r.

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr /05 z dnia 1 lutego 2005r. Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0151-9/05 z dnia 1 lutego 2005r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ powołanej w Urzędzie Miasta Nowy Targ a także w Miejskich Jednostkach Organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY PROJEKTOWE TiINF/I 2.0 Wydanie/data III/08/15

PROCEDURY PROJEKTOWE TiINF/I 2.0 Wydanie/data III/08/15 PROCEDURY PROJEKTOWE TiINF/I 2.0 Wydanie/data III/08/15 WEWNĘTRZNA PROCEDURA ZAWIERANIA UMÓW OBJĘTYCH PROJEKTEM W DB PORT SZCZECIN SP. Z O.O. Dotyczy projektów współfinansowanych ze środków unijnych w

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne.

Postanowienia ogólne. Zał. nr 1 do zasad udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Procedura udzielania zamówień publicznych, których szacunkowa wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W NADLEŚNICTWIE BIRCZA zwolnionych ze stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W NADLEŚNICTWIE BIRCZA zwolnionych ze stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 73 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bircza w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Nadleśnictwie Bircza REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W NADLEŚNICTWIE

Bardziej szczegółowo

GMINA ROŹWIENICA ROŹWIENICA RG Roźwienica, ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

GMINA ROŹWIENICA ROŹWIENICA RG Roźwienica, ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY GMINA ROŹWIENICA 37-565 ROŹWIENICA RG.271.14.2013 Roźwienica, 2013-07-19 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.271.14.2013.

Bardziej szczegółowo

Przetarg pisemny na wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego Polskiego Komitetu Olimpijskiego za 2014 r.

Przetarg pisemny na wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego Polskiego Komitetu Olimpijskiego za 2014 r. Przetarg pisemny na wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego Polskiego Komitetu Olimpijskiego za 2014 r. I. Opis przedmiotu przetargu 1. Polski Komitet Olimpijski - Organizator przetargu działając

Bardziej szczegółowo

odwołaniach). Druki te powinny być stosowane również w postępowaniach o mniejszej wartości ze względu na szczególnie istotne informacje w nich

odwołaniach). Druki te powinny być stosowane również w postępowaniach o mniejszej wartości ze względu na szczególnie istotne informacje w nich UZASADNIENIE Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 96 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU NA BUDOWĘ FARMY WIATROWEJ CZAPLINEK W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG, PLACÓW, BRANŻY ELEKTRYCZNEJ Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE Zamawiający: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin (Regionalna Izba Obrachunkowa jest

Bardziej szczegółowo

1. Numer konkursu: 2. Numer projektu: 3. Tytuł projektu: 4. Zamawiający: 5. Adres zamawiającego:

1. Numer konkursu: 2. Numer projektu: 3. Tytuł projektu: 4. Zamawiający: 5. Adres zamawiającego: Załącznik 13.3.1 Lista sprawdzająca poprawność zastosowania ustawy prawo zamówień publicznych (dot. zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

POKL.04.01.01-00-162/09-00

POKL.04.01.01-00-162/09-00 Wrocław: Usługa dydaktyczna polegająca na prowadzeniu zajęć w formie ćwiczeń z przedmiotu: Estymacja parametrów, w roku akademickim 2011/2012 w semestrze letnim na kierunku Bioinformatyka na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo