REGULAMIN Udzielania zamówień publicznych powyżej euro w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu. Zasady ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN Udzielania zamówień publicznych powyżej 14 000 euro w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu. Zasady ogólne"

Transkrypt

1 REGULAMIN Udzielania zamówień publicznych powyżej euro w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113 poz. 759 i Nr 161. poz. 1078). 1 Zasady ogólne 1. Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu jako jednostka budżetowa w myśl przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych Dz. U. 157 poz z późn. zm.) zobowiązana jest do stosowania Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Dz. U. Nr 113 poz. 759 i Nr 161 poz Regulamin określa wewnętrzne zasady formy i tryb udzielania zamówień publicznych przez Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika zwana dalej ZSŁ- na dostawy, usługi i roboty budowlane, które są opłacane w całości lub w części ze środków publicznych upełnomocnione uchwałą Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania. 3. Niniejszy regulamin stosuje się do zamówień publicznych udzielanych w trybach: a) podstawowych - przetarg nieograniczony (art ustawy) - przetarg ograniczony (art.47-53) b) pozostałe tryby udzielania zamówień publicznych wymaga spełnienia określonych w ustawie przesłanek: - negocjacje z ogłoszeniem ( art ) - dialog konkurencyjny (60a-60e) - negocjacje bez ogłoszenia (61-65) - zamówienie z wolnej ręki (66-68) - zapytanie o cenę (69-73) - licytacja elektroniczna (74-81). 4. Postanowienia regulaminu mają zastosowanie do prac Komisji powołanych przez dyrektora w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia. 5. Zamawiający zobowiązany jest, udzielając zamówienie publiczne do przestrzegania podstawowych zasad: - uczciwej konkurencji; - równego traktowania wykonawców; - bezstronności; - obiektywizmu; - udzielania zamówień zgodnie z przepisami ustawy; - jawności; - pisemności Regulamin posługuje się nazewnictwem zapisanym w art.2 ustawy Prawo zamówień publicznych z tym, że ilekroć mowa o: 1

2 a) ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. Nr 19, poz.177 z późn. zm.). b) komisji przetargowej należy przez to rozumieć komisję przetargową, która jest zespołem pomocniczym dyrektora powołana do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert. c) cenie - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art.3 ust.1 pkt1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 o cenach (Dz.U.Nr 97, poz.1050, z późn. zm.). d) dostawach należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu. e) zamawiającym - należy przez to rozumieć Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu. f) dyrektorze należy przez to rozumieć kierownika zamawiającego Dyrektora Zespołu szkół łączności im. M. Kopernika w Poznaniu. g) wykonawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. h) zamówieniach publicznych - należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. i) najkorzystniejszej ofercie - należy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego, albo ofertę z najniższa ceną, a w przypadku zamówienia publicznego w zakresie działalności twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie można z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący lub ofertę przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego Po uzyskaniu środków finansowych postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przygotowuje i przeprowadza zamawiający, zapewniając zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. 2. Dyrektor może powierzyć zarówno przygotowanie jak i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego osobie trzeciej, która opracuje materiały przetargowe, będzie uczestniczyć w posiedzeniach komisji przetargowej w charakterze rzeczoznawcy w celu dokonania wyboru wykonawcy zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych. 3. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania jest dyrektor Zespołu Szkół Łączności w Poznaniu. Dyrektor może także powierzyć podległemu pracownikowi czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o zamówienie publiczne. 4. W zależności od wartości zamówienia lub określonego postępowania dyrektor powołuje komisję przetargową. 2

3 5. Skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej określa Regulamin prac komisji przetargowej (załącznik 1 do zarządzenia nr 11/2010 z dnia 28 czerwca 2010r.) Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. 2. Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie, w przypadku braku Polskich norm lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego uwzględnia się w kolejności: - europejskie aprobaty techniczne - wspólne specyfikacje techniczne - normy międzynarodowe - inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne - Polskie Normy - polskie aprobaty techniczne - polskie specyfikacje techniczne 3. W przypadku opisu przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, zamawiający jest obowiązany wskazać, ze dopuszcza rozwiązania równoważne. 4. Zamawiający może odstąpić od opisu przedmiotu zamówienia zapewniając dokładny opis przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie wymagań funkcjonalnych. 5. Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówienia Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowicie szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług (VAT), ustalone z należytą starannością przez zamawiającego.. 2. Podstawa obliczenia wartości zamówienia: a) na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo jest łączna wartość zamówień tego samego rodzaju - udzielonych w terminie poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku budżetowym z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych usług lub dostaw oraz prognozowanego na dany rok średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług ustalonego w ustawie budżetowej, - których zamawiający zamierza udzielić w terminie 12 m-cy następujących po pierwszej usłudze lub dostawie. b) roboty budowlane; kosztorys inwestorski, planowane koszty prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, wartość dostaw związanych z wykonaniem robót budowlanych. c) usługi bankowe lub inne usługi finansowe wartością zamówienia są opłaty, prowizje, odsetki i inne podobne świadczenia. 3. Obliczenia wartości zamówienia dokonuje się nie wczesnej niż: 3

4 a) 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi b) 6 miesięcy, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. 4. Przeliczanie równowartości kwoty euro na złote i odwrotnie dokonuje się według średniego kursu złotego w stosunku do euro ustalonego co najmniej raz na dwa lata przez Prezesa Rady Ministrów, które wprowadza się zarządzeniem dyrektora ZSŁ. 5. Nie można w celu ominięcia stosowania ustawy lub uniknięcia procedur udzielania zamówień publicznych określonych ustawą dzielić zamówienia na części oraz zaniżać wartości zamówienia 6 1. Podstawowym dokumentem dla wszystkich postępowań o udzielenie zamówienia publicznego jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zawartość określa art.36 ust.1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych. 2. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji, jednak niezwłocznie przekazuje zmianę wszystkim wykonawcom którym przekazano specyfikację oraz zamieszcza na stronie. 3. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców oraz na stronie Internetowej 4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wówczas zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż: a) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, b) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia 5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.4, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania 7 1. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty: a) w przypadku dostaw lub usług termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (przetarg nieograniczony), b) w przypadku robót budowlanych nie krótszy niż 14 dni (przetarg nieograniczony) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, otwarcie ofert jest jawne i następuje po upływie terminu ich składania, bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 4

5 2. Oferta, która została złożona po terminie zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę oraz zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 3. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak nie dłużej niż: a) 30 dni jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; b) 90 dni jeżeli wartość zamówienia dla robót budowlanych jest równa lub przekracza 4. Przedłużenie terminu związania z ofertą jest tylko dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium lub z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 6. W toku badania ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień natomiast wykluczone jest prowadzenie negocjacji dotyczących złożonej oferty wraz z dokonywaniem jakichkolwiek zmian w jej treści. 7. Zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 8. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. 9. Po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawców o: a) o wyborze najkorzystniejszej oferty b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, podając uzasadnienie faktyczne i prawne d) terminie zawarcia umowy w sprawie zamówienia Zamawiający unieważnia postępowanie w sytuacji gdy: a) nie złożono żadnej oferty albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, b) w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert, c) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, d) nastąpiła zmiana okoliczności, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym oraz czego wcześniej nie można było przewidzieć, e) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie: 5

6 a) nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez ponownego przeprowadzenia ich badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art ust Do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 4. Umowy wymagają zachowania formy pisemnej, są jawne i podlegają udostępnianiu zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej. 5. Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej i poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ. 6. Zakazuje się istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany i określił warunki takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ Zamawiający sporządza protokół postępowania o udzielenie zamówienia, który jest jawny wraz z załącznikami, udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu. 2. Protokół prowadzony jest zgodnie z wzorem określonym przez rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 3. Zamawiający prowadzi Rejestr zamówień, który zawiera informacje takie jak: nr zamówienia, tryb udzielenia zamówienia, wartość szacunkową zamówienia, określenie wykonawcy, cenę najkorzystniejsza, datę podpisania umowy w celu weryfikacji przeprowadzonych zamówień publicznych. 4. Zamawiający przechowuje protokół wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący jego nienaruszalność Zamawiający sporządza roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach i przekazuje Prezesowi Urzędu do dnia 1 marca każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie. 2. Wzór sprawozdania określony jest w drodze rozporządzenia przez Prezesa Rady Ministrów Odwołanie wobec treści zamówienia oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia musi być wniesione do zamawiającego w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia specyfikacji na stronie internetowej. 6

7 2. W wyniku otrzymania kopii odwołania od wykonawcy, zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w formie orzeczenia. 3. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie na piśmie lub ustnie do protokołu Na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 2. W postępowaniu toczącym się na wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy nie stanowią inaczej. 3. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego do siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. 4. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni. 5. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 6. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 m-ca od dnia wpływu skargi do sądu. 7. Sąd oddala skargę wyrokiem, jeżeli jest ona bezzasadna. 8. Jeżeli odwołanie zostaje odrzucone lub zachodzi podstawa do umorzenia postępowania sąd uchyla wyrok lub zmienia postanowienie, odrzuca odwołanie lub umarza postępowanie. 9. Od wyroku sadu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna. Z dniem 28 czerwca 2010r. zatwierdzam regulamin udzielania zamówień publicznych. Z dniem 28 czerwca 2010r. traci moc załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 2/2010 z dnia r. Dyrektor Zespołu Szkół Łączności 7

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych.

- o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-102-09 Druk nr 2310 Warszawa, 31 sierpnia 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.)

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Wydawnictwo: Hensen Polska Sp. z o.o. 02-202 Warszawa, ul. Drawska 10a/27 www.hensen.pl tel. 22-822-98-42, faks. 22-490-51-79

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: WZP.271.28.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Zespół Szkół im. St. Staszica 28-200 Staszów ul. Koszarowa 7 tel/fax 015 864-25-39 e-mail:zsstaszow@poczta.fm www.zs.staszow.com Staszów, dnia 11.09.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy : WSZ.DAT.2511.205.2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 8 000 000,00 zł postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę oprogramowania antywirusowego na potrzeby Gminy Miejskiej Iława prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 25/27, 50-375

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 25/27, 50-375 Wrocław: Przygotowanie i przeprowadzenie I kampanii promocyjno-upowszechniającej w Internecie i prasie w ramach projektu pt. PI - Monitoring losów absolwentów w kontekście dostosowania oferty edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją Numer sprawy: SB.271.03.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZS1 9.2013/POKL PRZYJAZNAIATRAKCYJNASZKOLA GWARANCJĄ DOBREGO WYKSZTALCENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/2/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót remontowych polegających na remoncie tarasu, schodów zewnętrznych i chodników w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym Orle

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/1/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Orle Gniazdo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ sporządzona dla usługi, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: I.272.11.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Gmina Miasto Szczecin Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ul. Mariacka 25 70-546 Szczecin ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony roboty budowlane

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony roboty budowlane SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony roboty budowlane Budowa przejść dla płazów pod drogą powiatową Nr 1934B Piątnica - Drozdowo-Wizna" I. Zamawiający: 1. Pełna nazwa zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Pniewy, 2013-10-14 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.272.17.2013. Nazwa zadania: Zakup i dostawa samochodu ciężarowego

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana dalej SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana dalej SIWZ Nr postępowania: OG.271.01.2014 DOKUMENTACJA PRZETARGOWA Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana dalej SIWZ sporządzona dla usługi, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : 6/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4.633.200,00 zł na finansowanie zadania pn: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z

Bardziej szczegółowo