Zamówienia publiczne w praktyce. Studium przypadku Przetarg nieograniczony krok po kroku. Opracowanie Izabela Łuków

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zamówienia publiczne w praktyce. Studium przypadku Przetarg nieograniczony krok po kroku. Opracowanie Izabela Łuków"

Transkrypt

1 Zamówienia publiczne w praktyce. Studium przypadku Przetarg nieograniczony krok po kroku Opracowanie Izabela Łuków

2 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2008 Nr 171, poz z późn. zm.) Wybrane rozporządzenia wykonawcze: 1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich dokumenty te maja być składane ( Dz. U. Nr 87, poz. 605 z późn. zm.), 2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Wspólnot Europejskich ( Dz. U. nr 241, poz. 1762)

3 3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 241, poz. 1763) 4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 87, poz. 606) 5. Rozporządzenie Prezesa rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 188, poz. 1153)

4 Dodatkowe akty prawne: 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny ( Dz. U, z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

5 Progi kwotowe w zamówieniach publicznych Zamówienia, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro, Zamówienia, których wartość jest równa lub przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 procedura krajowa Dostawy/ usługi euro lub euro, Roboty budowlane euro, Zamówienia, których wartość jest równa lub przekracza kwotę: dostawy/ usługi euro Roboty budowlane euro

6 Zasady udzielania zamówień publicznych Zasada równego traktowania wykonawców jednakowe traktowanie wykonawców, Zasada uczciwej konkurencji konkurowanie na równych zasadach, Zasada jawności - publikacja ogłoszenia o wszczęciu postępowania, jawność ofert i dokumentacji z postępowania, jawność umów, Zasada bezstronności czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania wykonują wyłącznie osoby zapewniające obiektywizm i bezstronność, Zasada pisemności i zasada prowadzenia postępowania w języku polskim postępowanie prowadzi się w formie pisemnej ( oferta, protokół z postępowania, zawarcie pisemnej umowy), Zasada prymatu trybu przetargu nieograniczonego i ograniczonego bez stosowania przesłanek, z zachowaniem konkurencyjności, jawności)

7 Przetarg nieograniczony na dostawy i usługi w procedurze krajowej - czynności zamawiającego krok po kroku I Przygotowanie postępowania Osoby bezpośrednio zaangażowane w postępowanie: Kierownik zamawiającego Komisja przetargowa Biegli, rzeczoznawcy 1. Powołanie komisji przetargowej art. 19 Pzp Fakultatywne Organ kolegialny min. 3 osobowy ( przewodniczący, sekretarz, członkowie), Kierownik zamawiającego nie może być członkiem komisji, Aparat pomocniczy zamawiającego - opiniuje i wnioskuje, nigdy nie podejmuje decyzji

8 Ocenia spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz bada i ocenia oferty, Kierownik określa skład, zakres i organizację pracy poszczególnych członków komisji ( regulamin komisji przetargowej) 2. Opis przedmiotu zamówienia art. 29, 30 i 31 Pzp. Jednoznaczny, Wyczerpujący, Dopracowany i opisany w sposób czytelny za pomocą zrozumiałych określeń, Uwzględniający wszystkie wymagania zamawiającego i dodatkowe okoliczności mogące mieć istotny wpływ na realizację zamówienia, Opisany w sposób nieutrudniający uczciwej konkurencji, Bez wskazywania znaków towarowych, patentów i pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać go za pomocą dostatecznie dokładnych określeń,

9 wskazaniu znaku towarowego towarzyszy wyraz lub równoważny, z wyraźnym określeniem zakresu równoważności, Za pomocą cech technicznych i jakościowych z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przenoszących te normy, Stosujemy nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV Common Purchase Vocabulary ( system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych) 3. Szacowanie wartości zamówienia art. 32, 34 i 35 Pzp Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością, Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości,

10 Grupujemy i szacujemy rodzajowo wg wspólnych cech, wg dostępności towarów i usług na rynku i celu dla którego jest dokonywany zakup lub realizowana usługa, Wartość szacunkowa ustalana jest w celu wyboru procedury i trybu udzielania zamówień, Ustalona wartość szacunkowa zamówienia przeliczamy ze złotych na euro, zgodnie z ustalonym Rozp. PRM kursem 1 Euro = 3,8871 zł 4. Wybór procedury i trybu Po ustaleniu wartości szacunkowej zamówienia wybieramy tryb zamówienia, W procedurze krajowej, podstawowej wyboru trybu dokonujemy po spełnieniu przesłanek określonych w ustawie Pzp, Tryb przetargu nieograniczonego i przetargu ograniczonego to tryby otwarte

11 Ważne rozdziały SIWZ Warunki dotyczące przedmiotu zamówienia, Warunki podmiotowe udziału w postępowaniu i sposób ich oceny spełniania ( formuła spełnia/nie spełnia) art. 22 Pzp. Wykaz dokumentów i oświadczeń na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i ich zasady uzupełniania art. 25 ust. 2 Pzp, Sposób komunikacji z zamawiającym ( pisemnie, faksem, elektronicznie), Wymogi dotyczące oferty, Kryteria oceny ofert nazwy i opis kryteriów, pod kryteria, przypisanie wagi, znaczenia w procentach suma 100%, kryteria dotyczą tylko przedmiotu zamówienia z wyłączeniem art. 5 Pzp. Sposób obliczenia ceny, poprawy omyłek i błędów rachunkowych, Dopuszczalne zmiany zapisów umowy

12 II Procedura przeprowadzenia postępowania 1. Wszczęcie postępowania Ogłoszenie ( dzień wszczęcia postępowania) termin na składanie ofert, termin na składanie protestów dotyczących zapisów SIWZ, Miejsca zamieszczenia ogłoszenia Biuletyn Zamówień Publicznych, strona internetowa zamawiającego, tablica ogłoszeń w siedzibie zamawiającegomiejsce publicznie dostępne. Sporządzamy protokół na druku ZP-2 1 i 2 strona. 2. Od ogłoszenia do składania i otwarcia ofert Udostępnianie SIWZ internetowo lub na wniosek Wykonawcy w terminie 5 dni, Wyjaśnianie i pytania do SIWZ na 6 dni przed otwarciem zamawiający udziela niezwłocznie odpowiedzi na pytania wykonawców, przesyła je wykonawcom, którzy otrzymali SIWZ i zamieszcza na stronie internetowej

13 Modyfikacja SIWZ w szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ 3. Składanie i otwarcie ofert art. 86 Pzp Termin nie krótszy niż 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia ofert, Otwarcie ofert jest jawne, Otwarcie w dniu składania ofert we wskazanym miejscu podanym w ogłoszeniu i SIWZ, Wskazana lista obecności wykonawców będących na otwarciu, Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje do wiadomości kwotę, jaka zamierza przeznaczyć na realizację ( sfinansowanie) zamówienia, Otwarcie ofert i ewentualnych zmian dokonujemy wg kolejności ich wpływu, Odczytujemy informacje dotyczące ofert: nazwę firmy, adres wykonawcy, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności, Kierownik zamawiającego, członkowie komisji oraz inne osoby uczestniczące w zamówieniu podpisują załączniki do protokołu druki ZP-11, Sporządzenie druku ZP-12 zbiorcze zestawienie ofert

14 4. Badanie i ocena ofert W przypadku wymaganego wadium, sprawdzamy czy wpłynęło na konto zamawiającego lub czy złożono wadium w innej dopuszczalnej formie, Sprawdzamy czy złożona oferta jest podpisana przez osobę do tego umocowaną, zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, Oceniamy ofertę pod kątem formalnym: Warunki udziału w postępowaniu spełnia/ nie spełnia, Czy oferta jest kompletna dokumenty podmiotowe i przedmiotowe, oświadczenia, pełnomocnictwa sporządzamy druk ZP-17, Wezwanie do uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń art. 26 Pzp, Wezwanie do złożenia wyjaśnień treści złożonej oferty art. 87 Pzp, Wezwanie do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny art. 90 Pzp. Poprawiamy oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe i błędy w obliczeniu ceny, zgodnie z zasadami stawianymi w SIWZ, Wykluczenie wykonawców art. 24 Pzp, sporządzenie druku ZP-18 Odrzucenie ofert art. 89 Pzp, sporządzenie druku ZP- 19,

15 wybór oferty najkorzystniejszej w terminie związania ofertą art. 91 Pzp, Sporządzenie druków ZP-20 (indywidualna ocena ofert) i ZP-21 (streszczenie oceny i porównania ofert), Sporządzenie informacji o wyborze z podaniem uzasadnienia prawnego i faktycznego zawiadomienie wykonawców, którzy złożyli oferty o: wyborze najkorzystniejszej oferty z podaniem nazwy firmy i adresu wykonawcy, którego ofertę wybrano z uzasadnieniem jej wyboru, wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, Zamieszczenie informacji na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego, Unieważnienie postępowania art. 93 Pzp Termin na wnoszenie protestów 7 dni, Ewentualne sporządzenie druku ZP-22 informacja o wniesionych protestach, druku ZP-23 powtórzenie czynności lub dokonanie nowych, Rozstrzygnięcie protestów oddalenie, odrzucenie, powtórzenie czynności,

16 Podpisanie umowy, wysłanie ogłoszenia do BZP o udzieleniu zamówienia, zamieszczenie informacji na stronie internetowej zamawiającego i tablicy ogłoszeń w miejscu publicznym

17 Dziękuję za uwagę Izabela Łuków

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Pniewy, 2013-10-14 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.272.17.2013. Nazwa zadania: Zakup i dostawa samochodu ciężarowego

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: DP 2/01/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: Dostawa płyt drogowych typ Yomb I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego Zakład Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.)

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Wydawnictwo: Hensen Polska Sp. z o.o. 02-202 Warszawa, ul. Drawska 10a/27 www.hensen.pl tel. 22-822-98-42, faks. 22-490-51-79

Bardziej szczegółowo

Finansowanie zamówionego samochodu osobowego w formie leasingu operacyjnego. Postępowanie nr: 1/LO/2009

Finansowanie zamówionego samochodu osobowego w formie leasingu operacyjnego. Postępowanie nr: 1/LO/2009 Krakowski Holding Komunalny Spółka Akcyjna 30-347 Kraków, ul. Brożka 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę oprogramowania antywirusowego na potrzeby Gminy Miejskiej Iława prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ Numer sprawy: SI.271.10.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: WZP.271.28.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: I.272.11.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

do Zarządzenia nr 13/2014 z dn. 20.05.2014 r.

do Zarządzenia nr 13/2014 z dn. 20.05.2014 r. do Zarządzenia nr 13/2014 z dn. 20.05.2014 r. REGULAMIN udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją Numer sprawy: SB.271.03.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

Zakup jednego urządzenia wielofunkcyjnego zawierającego w sobie elementy składowe: drukarka, skaner, ksero

Zakup jednego urządzenia wielofunkcyjnego zawierającego w sobie elementy składowe: drukarka, skaner, ksero SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup jednego urządzenia wielofunkcyjnego zawierającego w sobie elementy składowe: drukarka, skaner, ksero ZATWIERDZIŁ: 26.07.2012r. NADLEŚNICZY Mgr inz. Andrzej

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ sporządzona dla usługi, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji zamówień publicznych

Zasady realizacji zamówień publicznych Zasady realizacji zamówień publicznych Zamówieniem publicznym jest pisemna umowa odpłatna, zawarta pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa odbioru, przewozu i doręczania przesyłek kurierskich dla potrzeb Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w 2014/2015 roku, na terenie kraju ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ ZP 4/2009)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ ZP 4/2009) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ ZP 4/2009) Przetarg nieograniczony na świadczenie usług: - Ubezpieczenia autobusów komunikacji miejskiej, Postępowanie jest przeprowadzane zgodnie z ustawą

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. ul. Kościańska 32, 62-065 Grodzisk Wlkp. Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Zadanie Nr 2 Remont drogi gminnej Lubzina - Na Wodklik w miejscowości Lubzina na długości 235 m w km 1+000 do 1+235. GKIM. 271. 9.

Zadanie Nr 2 Remont drogi gminnej Lubzina - Na Wodklik w miejscowości Lubzina na długości 235 m w km 1+000 do 1+235. GKIM. 271. 9. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej w tekście SIWZ) na wykonanie zamówienia p.n.,,wykonanie remontu infrastruktury drogowej, gdzie zastosowano podział zadań.'' CPV 45-23-31-42-6 Zadanie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-3/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony roboty budowlane

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony roboty budowlane SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony roboty budowlane Budowa przejść dla płazów pod drogą powiatową Nr 1934B Piątnica - Drozdowo-Wizna" I. Zamawiający: 1. Pełna nazwa zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych.

- o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-102-09 Druk nr 2310 Warszawa, 31 sierpnia 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy RG I 341/13/09 Lipnik, dnia 2009-12-07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Udzielenie kredytu długoterminowego na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE Numer sprawy: ZP/341/1/2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na jednorazową dostawę bonów dla należących do Scentralizowanego Funduszu Świadczeń Socjalnych Nauczycieli - Emerytów i Rencistów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA numer sprawy: WOMP CP-L/DTA/333/3/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo