Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów..."

Transkrypt

1 Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI Część I. Prawo zamówień publicznych... 1 Rozdział 1. Przygotowanie postępowania Uchwała Rady Gminy w sprawie realizacji inwestycji objętej zamówieniem publicznym Uchwała Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy w celu realizacji zamówienia publicznego Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie realizacji inwestycji objętej zamówieniem publicznym Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie realizacji inwestycji objętej zamówieniem publicznym Wniosek o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Ogłoszenie o zamówieniu udzielanym w trybie art. 5a PrZamPubl Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie art. 5a PrZamPubl Oświadczenie członków komisji oraz innych osób biorących udział w prowadzeniu i przygotowaniu postępowania w sprawie zachowania bezstronności i obiektywizmu Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących postępowania Pismo zamawiającego w sprawie udostępnienia dokumentacji Odpowiedź na wniosek w sprawie udostępnienia dokumentacji Zmiana ogłoszenia Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych zamówienie na roboty budowlane (o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8) Plan zamówień publicznych jako część planu finansowego Wstępne ogłoszenie informacyjne Uchwała w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Porozumienie w sprawie prowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia.. 82 III

2 18. Zarządzenie o powołaniu członków komisji przetargowej Protokół Komisji przetargowej: oszacowanie wartości zamówienia na dostawy Regulamin pracy komisji przetargowej Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy Pełnomocnictwo do reprezentowania konsorcjum w sporach sądowych z zamawiającym (etap realizacji umowy) Umowa konsorcjum Zaświadczenie o niekaralności osoba fizyczna Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Informacja o wyborze oferty wykonawcy oraz wykluczeniu wykonawcy z powodu nieprzedłużenia wadium Wezwanie do udzielenia wyjaśnień dotyczących grupy kapitałowej Porozumienie w sprawie udostępnienia potencjału roboty budowlane/pisemne zobowiązanie do oddania zasobów potencjał techniczny Oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej (lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej) Wezwanie do złożenia wyjaśnień odnośnie przedstawionych dokumentów Wniosek o potwierdzenie otrzymania korespondencji Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) roboty budowlane Umowa o roboty budowlane Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zamówienie na dostawy sprzętu biurowego Pytanie do SIWZ dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu Pytania do SIWZ (przedmiot zamówienia) Wyjaśnienia do SIWZ (przedmiot zamówienia) Rozdział 2. Postępowanie Zawiadomienie o zatrzymaniu wadium Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu art. 44 (przetarg nieograniczony) Zwrot wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetarg ograniczony Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu art. 50 ust. 1 (przetarg ograniczony) Informacja o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu tryb przetargu ograniczonego Informacja o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu tryb negocjacji z ogłoszeniem Zaproszenie do składania ofert wstępnych Oferta wstępna Ogłoszenie w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych dostawa dialog konkurencyjny (ogłoszenie o zamówieniu poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PrZamPubl) Pytania do ogłoszenia IV

3 49. Informacja o zakończeniu dialogu. Zaproszenie do złożenia oferty. Wezwanie do wniesienia wadium Ogłoszenie o konkursie, w którym nagrodą jest zaproszenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia Obligatoryjne zawiadomienie Prezesa UZP o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki Oferta w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (oferta na wykonanie prac remontowych w budynku) Oferta w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (oferta na dostawę sprzętu biurowego, oferta częściowa) Oferta wariantowa Pismo wykonawcy zmiana oferty Pismo wykonawcy cofnięcie oferty Pismo zamawiającego zwrot oferty Wniosek o przekazanie informacji z otwarcia ofert Protokół otwarcia ofert Pismo zamawiającego wezwanie do złożenia wyjaśnień treści oferty Pismo wykonawcy wyjaśnienia co do treści oferty Pismo zamawiającego w sprawie udzielenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny Wyjaśnienia wykonawcy dotyczące zastosowanej kalkulacji ceny Zawiadomienie o odrzuceniu oferty z uwagi na brak złożenia wyjaśnień Zawiadomienie o odrzuceniu oferty zawierającej rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia Karta oceny oferty Wezwanie do złożenia oferty dodatkowej w przypadku złożenia oferty o tej samej cenie Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 PrZamPubl Zgłoszenie roszczenia o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w tym przygotowania oferty Wniosek wykonawcy w sprawie zawiadomienia go o wszczęciu kolejnego postępowania Zawiadomienie o wszczęciu kolejnego postępowania Zawiadomienie o terminie zawarcia umowy w związku z wydaniem orzeczenia przez KIO Wezwanie zamawiającego do zawarcia umowy w przypadku uchylania się od zawarcia umowy Pismo wykonawcy o odmowie zawarcia umowy Wybór kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku uchylania się wykonawcy od zawarcia umowy Wniosek o udostępnienie protokołu postępowania wraz z załącznikami Pismo zamawiającego wskazanie sposobu wglądu do dokumentacji Protokół udostępnienia dokumentacji Wniosek o zwrot załączników do oferty złożonych przez wykonawców, których oferty nie zostały wybrane V

4 Rozdział 3. Przepisy szczególne (umowa ramowa i konkurs) Umowa ramowa Zawiadomienie Prezesa Urzędu o zawarciu umowy ramowej na okres dłuższy niż 4 lata Zaproszenie do składania ofert w ramach umowy ramowej Oferta składana w postępowaniu o zawarcie umowy ramowej Regulamin sądu konkursowego Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie Regulamin konkursu Rozdział 4. Umowy w sprawach zamówień publicznych Wniosek do zamawiającego o dokonanie bezpośredniej wypłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy z powodu uchylania się od zapłaty przez wykonawcę Oświadczenie o potrąceniu kwoty wypłaconej podwykonawcy z wynagrodzenia wykonawcy Oświadczenie o odstąpieniu od umowy z uwagi na konieczność zaspokajania roszczeń podwykonawców Odstąpienie od umowy na podstawie art. 145 ust. 1 PrZamPubl Żądanie wynagrodzenia za wykonanie części umowy w związku z odstąpieniem od umowy na podstawie art. 145 ust. 1 PrZamPubl Zapytanie o zgodę na zaliczenie wadium wniesionego w pieniądzu na poczet zabezpieczenia wykonania umowy Wniosek o zwrot zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu wraz z odsetkami Rozdział 5. Środki ochrony prawnej Pełnomocnictwo do reprezentowania strony w postępowaniu przed KIO i przed sądem okręgowym Pismo zamawiającego: przekazanie odwołania innym wykonawcom Wzór przystąpienia wykonawcy do postępowania odwoławczego Odpowiedź na odwołanie Sprzeciw przystępującego wobec uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Wniosek o rozpoznanie sprawy w składzie trzyosobowym Wniosek o wyłączenie członka składu orzekającego Wniosek o wyłączenie jawności rozprawy Odwołanie (wnioski dowodowe) Wniosek do KIO o doręczenie kopii protokołu z rozprawy Skarga do sądu okręgowego na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych wraz z pełnomocnictwem Część II. Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym Umowa spółki celowej Część III. Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi Ogłoszenie o koncesji VI

5 110. Umowa koncesji na roboty budowlane Umowa koncesji na usługi Oferta w postępowaniu o udzielenie koncesji Opis przedmiotu koncesji charakterystyka oraz wymagania w zakresie funkcjonalności Opis warunków koncesji Wniosek o zawarcie umowy koncesji Zaproszenie do negocjacji Informacja o zakończeniu negocjacji i odwołaniu postępowania Protokół z negocjacji Zmiana wymagań określonych w ogłoszeniu Zaproszenie do składania ofert Żądanie złożenia wyjaśnień Odpowiedź na żądanie złożenia wyjaśnień Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów wykonawcy Odwołanie postępowania Protokół z postępowania Umowa dodatkowa na roboty budowlane Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego Postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy Postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego o odmowie wyrażenia zgody na zawarcie umowy VII

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 25/27, 50-375

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 25/27, 50-375 Wrocław: Przygotowanie i przeprowadzenie I kampanii promocyjno-upowszechniającej w Internecie i prasie w ramach projektu pt. PI - Monitoring losów absolwentów w kontekście dostosowania oferty edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

Usługi ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia.

Usługi ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. DZPZ/ 333/11PN/ 2015 Olsztyn, dnia 11 lutego 2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługi ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Szaflary Zakopiańska 18 34-424 Szaflary Znak sprawy: ZP.271.25.2015 Szaflary, 08.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pod nazwą: Całoroczna obsługa w zakresie robót ziemnych, drogowych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Wrocław: Sukcesywna dostawa gotowych zestawów do izolacji DNA i prowadzenia reakcji PCR w ramach projektu Wykorzystanie drożdży Y. lipolytica i D. hansenii, enzymów oraz toksyn killerowych do otrzymania

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych.

- o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-102-09 Druk nr 2310 Warszawa, 31 sierpnia 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.swarzedz.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.swarzedz.pl Swarzędz: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Swarzędz wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury oraz ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków Ochotniczych

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Gmina Miasto Szczecin Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ul. Mariacka 25 70-546 Szczecin ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: WZP.271.28.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/2/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót remontowych polegających na remoncie tarasu, schodów zewnętrznych i chodników w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym Orle

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/1/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Orle Gniazdo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający: Związek Powiatów Polskich z siedzibą w Warszawie, Plac Defilad 1 00-901 Warszawa tel. 18 477 86 00 fax. 18 477 86 11 strona internetowa: www.zpp.pl; adres do doręczeń: Biuro Związku Powiatów

Bardziej szczegółowo

ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski

ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Pniewy, 2013-10-14 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.272.17.2013. Nazwa zadania: Zakup i dostawa samochodu ciężarowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ

UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ Znak: FN.3051.1.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej poniżej 193

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA numer sprawy: WOMP CP-L/DTA/333/3/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Polska-Suwałki: Serwery 2013/S 178-306794. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Suwałki: Serwery 2013/S 178-306794. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:306794-2013:text:pl:html Polska-Suwałki: Serwery 2013/S 178-306794 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

S p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a

S p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a S p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Kierownik Zamawiającego: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 23-210

Bardziej szczegółowo

Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach (DWSPiT) ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice

Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach (DWSPiT) ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach (DWSPiT) ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : 6/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4.633.200,00 zł na finansowanie zadania pn: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z

Bardziej szczegółowo

Polska-Opole: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2015/S 053-092920. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Opole: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2015/S 053-092920. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:92920-2015:text:pl:html Polska-Opole: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2015/S 053-092920

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa Znak sprawy: ZP-O 271-137/14 Kraków, dnia 27 czerwca 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: AG-I.272.1.11.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo