(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05002865.3"

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 2010/18 EP B1 (13) T3 (51) Int. Cl. B01F15/00 B01F5/06 B01F5/04 ( ) ( ) ( ) (54) Tytuł wynalazku: Urządzenie do mieszania strumieni płynu (30) Pierwszeństwo: DK (43) Zgłoszenie ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 2005/35 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: Wiadomości Urzędu Patentowego 09/2010 (73) Uprawniony z patentu: Haldor Topsoe A/S, Lyngby, DK PL/EP T3 (72) Twórca (y) wynalazku: Hansen Michael Bo, Bjäverskov, DK (74) Pełnomocnik: Dreszer Grenda i Wspólnicy sp. j. rzecz. pat. Grenda Ewa Warszawa Al. Niepodległości 188 B Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).

2 EP Urządzenie do mieszania strumieni płynu DZIEDZINA WYNALAZKU [0001] Przedmiotowy wynalazek dotyczy układu do mieszania strumieni płynu w przewodzie z co najmniej jednym urządzeniem mieszającym umieszczonym w tym przewodzie, a w szczególności, przedmiotowy wynalazek dotyczy nowego urządzenia mieszającego do takiego układu. [0002] Przedmiotowy wynalazek dotyczy w szczególności układów konstruowanych tak, żeby się nadawały do wykorzystania w zastosowaniach obejmujących redukcję tlenków azotu i redukcję kwasu siarkowego z kwaśnej mgły podczas oczyszczania gazów spalinowych. STAN TECHNIKI [0003] Właściwe mieszanie pojedynczych strumieni płynu lub kilku strumieni płynu, które reagują ze sobą w przewodach lub kanałach, wymaga obecności względnie burzliwych obszarów, poprzez wytwarzanie składowych prędkości poprzecznych względem głównego strumienia płynu przepływającego przez dany przewód. W celu osiągnięcia właściwego mieszania, na przykład jednego lub większej liczby strumieni płynu wprowadzanych do głównego strumienia płynu, wymagana jest pewna długość drogi wzdłuż przewodu (kanału). Konwencjonalnie, wyrażane jest to liczbowo w zależności od średnicy przewodu jako tak zwane odległości mieszania. W przedmiotowym opisie odległość mieszania jest określana jako odległość od punktu, w którym umieszczone jest pierwsze urządzenie mieszające do punktu, w którym osiąga się właściwe zmieszanie strumienia. Poprzez mieszanie rozumie się ujednolicenie właściwości strumienia odnośnie jego przepływu masowego, prędkości, temperatury i stężenia obecnych w nim komponentów. Odległości mieszania mogą zmieniać się w zakresie od 1 do 100 średnic kanału w zależności od, między innymi, rodzaju strumienia płynu, względnych objętości przepływów oraz stężeń komponentów w strumieniach płynu. W przedmiotowym opisie patentowym strumieniem płynu może być gaz, ciecz lub strumień cząstek zawieszonych w gazie, np. aerozol. Przez aerozol rozumie się zbiór bardzo małych cząstek rozproszonych w gazie.

3 EP [0004] Zmniejszenie odległości mieszania jest wysoce pożądane i może być osiągnięte poprzez zastosowanie statycznych mieszalników, tj. nieruchomych urządzeń mieszających. Są to zasadniczo urządzenia pozbawione części napędzanych, przy czym strumienie płynu są mieszane ze sobą lub wewnętrznie podczas przechodzenia przez mieszalnik statyczny. Wytwarza się lokalna turbulencja w pobliżu mieszalnika statycznego, w wyniku czego można osiągnąć homogenizację jednego lub większej liczby strumieni przechodzących przez mieszalnik. [0005] Wykorzystanie mieszalników statycznych wiąże się z tą wadą, że przy ich stosowaniu występują znaczne straty ciśnienia w przewodzie z towarzyszącymi im stratami kosztownej energii. Chociaż znaczne straty ciśnienia są do zaakceptowania w przypadkach, w których najważniejsze jest dobre mieszanie, występuje potrzeba wydajnych mieszalników statycznych lub układów mieszalników statycznych, które są w stanie realizować dobre mieszanie reagujących ze sobą strumieni przy względnie małych stratach ciśnienia. [0006] Dobre mieszanie jest szczególnie istotne w zastosowaniach dotyczących oczyszczania gazów, np. gazów spalinowych z urządzeń spalających lub pieców wysokotemperaturowych, w których wytwarzane są zanieczyszczenia w postaci gazowej. Kiedy zanieczyszczeniem przenoszonym przez główny strumień gazu jest tlenek azotu (NO x ), jako aktywny komponent drugiego strumienia wprowadzany jest czynnik redukujący, taki jak amoniak. W tym procesie ilość amoniaku zawartego w drugim strumieniu jest dużo mniejsza niż objętość przepływu głównego strumienia. W rezultacie, użycie małych ilości amoniaku narzuca wysokie wymagania odnośnie jednorodności lub stopnia wymieszania tej mieszaniny gazów. Wymieszany gaz przemieszcza się dalej do zespołu katalizatora, w którym tlenki azotu są redukowane do czystego azotu poprzez reakcję z amoniakiem. [0007] Ponieważ otwór wlotowy drugiego strumienia wprowadzanego do przewodu przenoszącego pierwszy główny strumień może jedynie o niewielką odległość wystawać ze ściany przewodu do wewnątrz, stężenie aktywnego komponentu drugiego strumienia, np. amoniaku, może zmniejszać się w kierunku środka przewodu, co przyczynia się do złego mieszania. Niezbędne jest, aby zasadniczo jednakowe stężenie amoniaku przeważało w obszarze całego przekroju poprzecznego przewodu, w czasie gdy główny strumień przepływa w kierunku zespołu katalizatora. Złe wymieszanie lub niska jednorodność wprowadzonego amoniaku może spowodować wyższy poziom NO x

4 EP w kominie, jak również niepożądany poziom amoniaku, który przechodzi bez przereagowania przez zespół katalizatora. [0008] Można przewidzieć inne zastosowania, na przykład redukcja tworzenia się kwaśnej mgły podczas wytwarzania kwasu siarkowego. Podczas kondensacji kwasu siarkowego tworzy się mgła kwasu siarkowego. Ta kwaśna mgła jest widoczna jako aerozol złożony z małych kropelek kwasu siarkowego. Wymagania ekologiczne odnośnie wydostawania się kwaśnej mgły z zakładów wytwarzających kwas siarkowy są bardzo surowe, w związku z tym opublikowano kilka sposobów ograniczenia emisji kwaśnej mgły. Jeden z tych opublikowanych sposobów, na przykład opisany w patencie EP , polega na obecności małych cząstek w gazie działających jako ziarna zarodkowania dla kondensacji kwasu siarkowego w celu stymulacji tworzenia się większych kropli kwasu siarkowego. Krople te są większe, kiedy kondensacja ma miejsce w obecności ziaren zarodkowania, co czyni ich filtrowanie dużo łatwiejszym i bardziej wydajnym, a tym samym sprowadza wydostawanie się kwaśnej mgły do ekologicznie akceptowanego poziomu. W tym procesie ziarna zarodkowania posiadające, na przykład, średnicę poniżej 1 µm mogą być dodawane w postaci zawiesiny cząstek (dym z tlenków metali wytwarzany podczas spawania elektrycznego, dym ze spalania paliw, np. dym ze spalania olejów silikonowych) do powietrza dodawanego przed kondensacją kwasu siarkowego. Odpowiednie sposoby wprowadzania strumienia zawierającego ziarna zarodkowania zostały opisane w patencie EP Powodzenie tego sposobu zależy od zdolności ziaren zarodkowania do interakcji z oparami kwasu siarkowego. Ta interakcja jest wspomagana przez mieszanie. [0009] W stanie techniki istnieje powszechnie uznawana potrzeba odpowiednich urządzeń mieszających, w szczególności statycznych mieszalników, w celu zapewnienia dokładnego mieszania strumieni płynu bez znacznych strat ciśnienia w przewodach lub kanałach. [0010] Patent US ujawnia układ do mieszania co najmniej dwóch przepływów wprowadzanych do głównego przepływu, obejmujący wkładane powierzchnie wirowe, które mogą posiadać różny kształt. Figury 5-10 tego dokumentu przedstawiają szeroki zakres kształtów wkładanych jednostek wirowych, na przykład w oparciu o kształt kołowy, paraboliczny lub romboidalny. Wkładane powierzchnie

5 EP wirowe mogą być stosowane w wieżach chłodniczych, w których dwa różne strumienie wchodzą do głównego przepływu, w kominach lub w układach rurowych. [0011] Patent US ujawnia układ urządzeń mieszających lub konstrukcji wkładanych do mieszania kilku strumieni płynu. Konstrukcje wkładane są składane wzdłuż linii prostych tak, aby tworzyły w przekroju kształt ω lub w, a więc są cieńsze i lżejsze od konwencjonalnych konstrukcji wkładanych. Umożliwiają one wprowadzenie względnie lekkich wsporników do umocowania tych konstrukcji wkładanych w taki sposób, że polepszają się mechaniczne właściwości tego układu. Cytowane konwencjonalne konstrukcje wkładane lub urządzenia pochodne wymagające względnie ciężkich konstrukcji wsporczych zostały określone jako posiadające kształty kołowe, eliptyczne, owalne, paraboliczne, romboidalne lub trójkątne. Celem tego wynalazku jest ulepszenie tych urządzeń pochodnych poprzez zmniejszenie wagi tych konstrukcji i ich konstrukcji wsporczych. [0012] Patent US ujawnia statyczny element mieszający w kanale przepływowym obejmujący odchylacze zamocowane do elementów montujących w pewnej odległości od ścianki kanału. Odchylacze tworzą kąt z kierunkiem głównego przepływu i mogą posiadać różne kształty. Figury 3a do 3d tego dokumentu przedstawiają przykładowe odchylacze posiadające zasadniczo kształty kołowe i trójkątne. [0013] Patent EP B1 ujawnia mieszalnik do mieszania gazów i innych cieczy Newtonowskich zawierający wbudowane powierzchnie umieszczone w kanale przepływowym tak, aby wpływały na ten przepływ. Wbudowane powierzchnie umieszczone są poprzecznie do kierunku głównego przepływu i częściowo zachodzą na siebie. To zapewnia homogenizację profilu prędkości przepływu za pomocą tych wbudowanych powierzchni. Podano, że wbudowanymi powierzchniami mogą być okrągłe tarcze, tarcze zasadniczo o kształtach delta lub trójkątnych, lub tarcze ukształtowane eliptycznie lub parabolicznie. Mieszalnik umożliwia szybkie wymieszanie strumienia w kanale przepływowym przy bardzo małej odległości mieszania. [0014] Patent US ujawnia urządzenie do chłodzenia gazów i osuszania stałych cząstek dodanych do gazów, w którym wlot linii wejściowej ma postać dyfuzora uderzeń. W obszarze dyfuzora uderzeń umieszczonych jest kilka wkładek tak, aby utworzyć wprowadzającą krawędź wiru. Figury 3 do 9 tego dokumentu przedstawiają

6 EP kilka kształtów, np. kołowy, trójkątny i eliptyczny. Figury 8 i 9 w tym dokumencie przedstawiają kształty profilowane, na przykład wkładkę o kształcie V na Figurze 8 dla zwiększenia intensywności mieszania i wkładkę z krawędziami ustawionymi pod kątem dla stabilizacji wkładki. [0015] EP A opisuje zastosowanie kołowych wbudowanych powierzchni przy powiększaniu obszaru powierzchni dyfuzora w celu zapewnienia jednolitego przepływu przy niskich kosztach i niskich stratach ciśnienia. [0016] EP B1 ujawnia statyczny mieszalnik, w którym kanał przepływowy zawiera tarczę, która wpływa na przepływ, przy czym tarcza zawiera komorę dla przejścia drugiego przepływu gazu, umieszczoną z tylnej strony tarczy i zaopatrzoną w otwór wylotowy. Komora ta jest integralnie połączona z przewodem przenoszącym drugi strumień. Umożliwia to bardzo szybkie mieszanie strumieni przepływu w krótkich sekcjach mieszania. [0017] Wspólne dla wszystkich tych ujawnień jest wykorzystanie urządzeń mieszających, które posiadają regularne kształty. Poprzez urządzenia mieszające ukształtowane regularnie rozumie się urządzenia mieszające, które posiadają pełny przekrój poprzeczny i kształty, które są zasadniczo kołowe, trapezoidalne, eliptyczne, romboidalne, trójkątne lub tym podobne. To jest wolne są od występów wystających na zewnątrz z obrzeża lub głównego korpusu urządzenia mieszającego. [0018] Bardziej skomplikowane urządzenia mieszające zostały ujawnione w patentach US i US Opisują one puste w środku, względnie drogie urządzenia mieszające z występami skierowanymi do wewnątrz od obrzeży tych urządzeń. [0019] Patent US opisuje prosty statyczny mieszalnik do wywołania mieszania przepływu wewnątrz przewodu, w którym jedna lub większa liczba nachylonych wypustek wystaje do wewnątrz pod kątem ostrym względem powierzchni wiążącej, tj. względem ścianek przewodu tak, że wypustki te są nachylone w kierunku przepływu. Statyczny mieszalnik jest pusty w środku, aby umożliwić przejście przepływu przez ten mieszalnik, a jego obrzeże zasadniczo odpowiada obrzeżu kanału tj. ścianie rurowej. Można zobaczyć, że to urządzenie mieszające posiada występy skierowane do wewnątrz z obrzeża kanału przepływowego. [0020] Patent US opisuje cylindryczny element mieszający do przejścia przez niego płynu obejmujący szereg tak zwanych spiralnych ostrzy umieszczonych wewnątrz

7 EP tego elementu mieszającego. Te ostrza umieszczone są tak, aby tworzyć szereg dróg płynu rozciągających się spiralnie wzdłuż długości tego elementu mieszającego. Ostrza te są kształtowane niezależnie od cylindrycznego elementu mieszającego i połączone z nim, np. za pomocą spawania. Podano, że daje to wysoką wydajność statycznego mieszalnika przy względnie małych kosztach w porównaniu do podobnych elementów mieszających, w których element cylindryczny i ostrza są formowane integralnie. [0021] Patent US opisuje statyczny mieszalnik posiadający centralną płaską część i przeciwlegle zagięte uszy. Przeciwlegle zagięte uszy są umieszczone zasadniczo poprzecznie względem strumienia płynu w przewodzie, podczas gdy płaszczyzna środkowej płaskiej części w zamiarze pokrywa się ze wzdłużną osią przewodu. Uszy są tak skonfigurowane na swych obrzeżach zewnętrznych, aby ogólnie pasowały do ściany przewodu i korzystnie sprężynowały względem tej ściany przewodu. [0022] Jeszcze bardziej skomplikowane statyczne mieszalniki zawierają kanały podzielone na mniejsze pofałdowane sekcje, które tworzą szereg małych przedziałów. Taki układ dzieli przepływ na odrębne strumienie tak, że stwarza się intensywną interakcję między strumieniami. Te odrębne strumienie są następnie kierowane tak, aby tworzyły jednorodną strukturę. Ten rodzaj statycznego mieszalnika (mieszalnik gazu SMV Sulzer) zapewnia dobre mieszanie przy względnie niskich stratach ciśnienia. Jednakże, jest on raczej kosztowny i może wymagać większej liczby punktów wprowadzenia do wprowadzenia drugiego strumienia do głównego strumienia płynu niż przy wykorzystaniu regularnie ukształtowanych statycznych urządzeń mieszających. [0023] Patent US (Fig ) przedstawia płaskie i niepłaskie urządzenia mieszające. Nie ujawniono tam płaskich urządzeń mieszających posiadających występy rozciągające się na zewnątrz w tej samej płaszczyźnie co reszta urządzenia. [0024] Dokument DE-A ujawnia urządzenie mieszające (Mischkörper 5) zawierające dwie płaskie części umieszczone wokół wspólnej osi tak, że może ono być skonstruowane daszkowo lub w kształcie V i obracać się podczas pracy. Dokument ten nie wspomina płaskiej, pełnej płyty, tj. płaskiego urządzenia mieszającego posiadającego występy rozciągające się na zewnątrz w tej samej płaszczyźnie co reszta urządzenia. [0025] W celu zmieszczenia się w rynkowo akceptowanych zakresach strat ciśnienia, prostsze urządzenia mieszające są konwencjonalnie umieszczone w taki sposób, że

8 EP pierwszy główny strumień uderza w przednią stronę urządzenia mieszającego pod określonym kątem padania. Dokument EP opisuje, na przykład, układ ciał ukształtowanych regularnie, takich jak okrągłe tarcze, rozmieszczonych zasadniczo poprzecznie do kierunku głównego przepływu i tworzących kąt 40 do 80, korzystnie 60, z kierunkiem głównego przepływu. Kąt padania jest kątem utworzonym pomiędzy kierunkiem głównego przepływu i płaszczyzną określoną przez przekrój poprzeczny urządzenia mieszającego. [0026] Należy rozumieć, że potrzebny jest kompromis pomiędzy posiadaniem bardzo dużego kąta padania, na przykład 90, kiedy urządzenie mieszające umieszczone jest poprzecznie do głównego kierunku pierwszego, głównego strumienia, i małego kąta padania, na przykład 0, kiedy urządzenie mieszające pokrywa się z głównym kierunkiem pierwszego, głównego strumienia. W pierwszym przypadku rzut powierzchni mieszalnika na płaszczyznę poprzeczną do kierunku głównego strumienia jest równy powierzchni przekroju poprzecznego urządzenia mieszającego. Ta konfiguracja sprzyja tworzeniu się obszarów przepływu burzliwego na tylnej stronie urządzenia mieszającego, ale powoduje duże straty ciśnienia. W drugim układzie, w którym kąt padania wynosi 0, urządzenie mieszające nie wywiera żadnego wpływu na główny strumień. Powierzchnia mieszalnika rzutowana na płaszczyznę poprzeczną do kierunku głównego strumienia wynosi zero, a w konsekwencji nie są tworzone żadne obszary przepływu burzliwego i otrzymuje się słabe efekty mieszania. Jednakże, straty ciśnienia są bardzo małe. Wielkość powierzchni urządzenia mieszającego rzutowanej na płaszczyznę poprzeczną do kierunku głównego strumienia jest ważna. Większa powierzchnia rzutowana powoduje silniejsze tworzenie się obszarów turbulentnych na tylnej stronie mieszalnika, a tym samym lepsze mieszanie strumieni. W związku z powyższym pożądane byłoby zapewnienie układu urządzeń mieszających posiadającego optymalny kąt padania względem głównego strumienia płynu w celu zwiększenia stopnia mieszania z minimalnymi stratami ciśnienia. [0027] Główny problem napotykany w stanie techniki jest wobec powyższego taki, że pożądane jest uzyskanie dobrego mieszania reagujących ze sobą strumieni na małej odległości mieszania wzdłuż przewodu, bez poświęcania wydajności energetycznej układu ze względu na duże straty ciśnienia powodowane przez urządzenie mieszające. [0028] Alternatywnie, pożądane jest znalezienie środków do osiągnięcia lepszego mieszania pojedynczego strumienia płynu lub co najmniej dwóch spotykających się

9 EP strumieni płynu w ramach zakresu komercyjnie akceptowanych strat ciśnienia, w szczególności mieszalników o bazowym kształcie regularnym, na przykład kołowym lub eliptycznym. Ponadto, pożądane byłoby zapewnienie urządzenia mieszającego, które może rozwiązać problem wydajnego mieszania strumieni płynu przy minimalnej stracie ciśnienia, przy niskich kosztach i za pomocą prostych środków. [0029] Innym napotkanym problemem, zwłaszcza przy konwencjonalnych, regularnie ukształtowanych urządzeniach mieszających, na przykład mieszalnikach kołowych lub eliptycznych jest to, że ich umieszczenie w wewnątrz przewodów kwadratowych lub prostokątnych może powodować względnie słabe mieszanie w lub w pobliżu obszarów naroży takiego przewodu. [0030] W związku z powyższym, stwierdziliśmy, że pożądane byłoby przeprojektowanie znanych regularnie ukształtowanych urządzeń mieszających, w szczególności mieszalników zasadniczo kołowych lub eliptycznych, aby stały się one bardziej wydajne pod względem zapewnienia dobrego mieszania z jednoczesnym efektem zmniejszonych odległości mieszania w danym przewodzie. W szczególności stwierdziliśmy, że pożądane byłoby uzyskanie tego za pomocą urządzeń mieszających, które powodują wyższy stopień mieszania od konwencjonalnych regularnie ukształtowanych mieszalników w zakresie komercyjnie akceptowanych strat ciśnienia. [0031] Według przedmiotowego wynalazku, zapewniony został układ do mieszania strumieni płynu w przewodzie określony w zastrzeżeniu 1. Korzystne wykonania zostały określone w zastrzeżeniach zależnych 2-8. [0032] Za pełną płytę uważa się dowolny arkusz metalu lub innego materiału zorientowany zasadniczo poprzecznie do przepływu strumienia, i który jest zdolny do kierowania lub sterowania tym strumieniem w zamkniętej przestrzeni. Za główne pełne ciało płytowe uważa się regularnie ukształtowane, np. kołowe ciało, które stanowi pełną płytę, i z którego wychodzą wypustki. [0033] Nieoczekiwanie stwierdzono, że zapewnienie wypustek w pełnej płycie znacząco zwiększa stopień mieszania strumieni płynu. Uważa się, że wypustki działają jak ramiona, które mogą chwytać i nadawać dodatkowy ruch w potencjalnie martwych strefach wokół pełnej płyty, w szczególności w pobliżu naroży lub w narożach przewodów kwadratowych i prostokątnych. Za strefy martwe uważa się strefy, w których wektory prędkości tworzące część profilu prędkościowego głównego strumienia w kierunku przemieszczania się ulegają skróceniu, tj. prędkość zbliża się do

10 EP zera. Należy rozumieć, że ponieważ pełna płyta jest usytuowana zasadniczo poprzecznie do pierwszego, głównego strumienia, to ta pełna płyta działa jako główny element mieszający, tworząc względnie duże wiry na swojej tylnej stronie. Wypustki wspomagają główne mieszanie powodowane zderzeniem przepływu z przednią stroną pełnej płyty poprzez tworzenie małych wirów, które mieszczą się w większych wirach na tylnej stronie pełnej płyty. [0034] Ponieważ w wielu okolicznościach trzeba zmieszać z głównym strumieniem płynu jeden lub większą liczbę strumieni płynu, przedmiotowy wynalazek zapewnia również układ do tego celu, jak określono w zastrzeżeniu 2. [0035] W szczególnym wykonaniu przewód jest kwadratowy lub prostokątny jak określono w zastrzeżeniu 3. [0036] W innym szczególnym wykonaniu kształt głównego pełnego ciała płytowego jest zasadniczo kołowy lub eliptyczny, jak określono w zastrzeżeniu 4. [0037] Pierwszy, główny strumień może być strumieniem gazów spalinowych zawierających tlenki azotu, a drugi strumień może, odpowiednio, być strumieniem płynu zawierającego czynniki redukujące tlenki azotu, na przykład amoniak lub mocznik. Zwykle, objętościowy przepływ pierwszego, głównego strumienia jest dużo większy niż objętościowy przepływ co najmniej jednego drugiego strumienia płynu. Stosunek objętościowych przepływów pierwszego strumienia względem drugiego strumienia może wynosić aż do 1000:1, na przykład 100:1 lub 10:1. [0038] Pierwszy, główny strumień może także być gazem spalinowym zawierającym skrapiany opar kwasu siarkowego i może zawierać cząstki, które mogą działać jako ziarna zarodkowania dla tworzenia się kropli kwasu siarkowego. [0039] Stwierdziliśmy, że, w porównaniu do regularnie ukształtowanych urządzeń mieszających, urządzenia mieszające według wynalazku są mniej obstrukcyjne względem głównego strumienia płynu. Urządzenia mieszające według wynalazku zawierają pewną ilość pustek lub pustych przestrzeni na swoich obrzeżach pomiędzy wypustkami, co powoduje względnie mały opór wobec głównego strumienia płynu, tym samym dalej redukując straty ciśnienia. Uważa się, że zalety urządzeń według wynalazku wynikają nie tylko dzięki tworzeniu lokalnych obszarów turbulencji na tylnej stronie pełnej płyty (urządzenia mieszającego), ale także dzięki mniejszemu oporowi wobec głównego strumienia płynu, kiedy uderza on w przednią stronę pełnej płyty.

11 EP [0040] W przedmiotowym wynalazku urządzenia mieszające są korzystnie rozmieszczone w układzie jedno obok drugiego w poprzek i wzdłuż długości przewodu, jak określono w zastrz. 6. Urządzenia mieszające mogą także być rozmieszczone tak, że tworzą zespół nachylony względem głównego strumienia płynu przemieszczającego się w przewodzie. Nachylony zespół oferuje takie zalety, że zapewniony jest względnie mały opór wobec głównego strumienia i zmniejszone są niedogodności takie jak straty ciśnienia. Urządzenia mieszające mogą być tak zorientowane, aby tworzyć zakładki lub obszary odchylające, które zmuszają główny strumień do odchylenia od jego głównego kierunku ruchu, a tym samym dodatkowo wspomagają mieszanie lub ujednorodnianie przepływu. Taki układ wykorzystujący statyczne mieszalniki kołowe został ujawniony w patencie europejskim EP [0041] W szczególnym wykonaniu przedmiotowego wynalazku całkowita powierzchnia przekroju zakryta przez urządzenia mieszające według przedmiotowego wynalazku odpowiadałaby powierzchni przekroju, gdyby te urządzenia mieszające były regularnie ukształtowane, np. kołowe. W ten sposób, całkowita powierzchnia przekroju oferująca swobodny przepływ mieszanego strumienia w przewodzie pozostaje zasadniczo stała. Wypustki mogą mieć dowolny kształt, jednakże korzystne jest, aby miały kształt zwężający się skierowany na zewnątrz od głównego pełnego ciała płytowego, jak określono w zastrzeżeniu 5. Liczba wypustek może się zmieniać. Może występować tylko jedna wypustka, ale lepsze rezultaty jeżeli chodzi o mieszanie zostały uzyskane przy dwóch do sześciu wypustkach, korzystnie czterech lub pięciu, najkorzystniej pięciu. Przekrój każdej indywidualnej wypustki może być inny, ale korzystne jest, aby co najmniej dwie wypustki posiadały zasadniczo taki sam przekrój. Określenie wypustka należy rozumieć jako obszar pełnej płyty wystający na zewnątrz z głównej pełnej płyty, np. jej obrzeże, przy czym główna pełna płyta posiada regularny kształt, który jest kołowy, eliptyczny, trójkątny, deltoidalny, romboidalny i tym podobny. Wypustki rozciągają się na zewnątrz w tej samej płaszczyźnie wyznaczonej przez przekrój poprzeczny głównego pełnego ciała płytowego. [0042] W innym korzystnym wykonaniu przedmiotowego wynalazku jedna wypustka rozciąga się tylko nieznacznie od głównego ciała i odpowiada obszarowi umiejscowionemu w pobliżu i zasadniczo poniżej wylotu co najmniej jednego drugiego strumienia płynu. Stąd środki do wprowadzenia, na przykład przewód do wprowadzenia amoniaku do głównego strumienia jest przystosowany tak, żeby zapewniać zderzenie

12 EP lub kontakt co najmniej jednego drugiego strumienia w co najmniej częściowym obszarze tylnej strony pełnej płyty. W ten sposób zapobiega się cofaniu się drugiego strumienia, tj. zapobiega się, by drugi strumień płynął dołem poniżej pełnej płyty (urządzenia mieszającego) do jej przedniej sekcji. Zamiast tego drugi strumień jest kierowany do przodu do przepływu burzowego wytworzonego w dalszym biegu, tj. na tylnej stronie pełnej płyty. [0043] W efekcie przedmiotowego wynalazku poprawia się stopień lub wydajność mieszania w ramach danej odległości mieszania lub w ramach danego (akceptowanego komercyjnie) zakresu strat ciśnienia. Ta poprawa mieszania w stosunku do, na przykład, kołowych urządzeń mieszających może być kwantyfikowana (patrz dalej, w związku z przykładem podanym na Fig.3). Korzyści z przedmiotowego wynalazku można także zobaczyć odnośnie strat ciśnienia, gdyż możliwa jest teraz praca z niższymi stratami ciśnienia niż jest to normalnie możliwe przy pracy z konwencjonalnymi kołowymi urządzeniami mieszającymi. Alternatywnie, może być zmniejszona odległość mieszania. Odległość mieszania w przewodzie może być znacznie zmniejszona (względem średnicy) w stosunku do używania konwencjonalnego mieszalnika kołowego. Na przykład, dla układu obejmującego pojedyncze urządzenie mieszające wewnątrz przewodu kwadratowego odległość mieszania konieczna dla osiągnięcia danego stopnia zmieszania może być zredukowana z trzech hydraulicznych średnic, przy używaniu kołowego urządzenia mieszającego do dwóch średnic, kiedy stosuje się urządzenie mieszające według przedmiotowego wynalazku. [0044] W efekcie przedmiotowego wynalazku jest teraz możliwa dalsza redukcja tworzenia się kwaśnej mgły podczas wytwarzania kwasu siarkowego przy operacjach czyszczenia gazów spalinowych. Typowy proces obejmuje wstępne nagrzewanie gazów spalinowych w wymienniku cieplnym typu gaz - gaz, po którym następuje katalityczne utlenianie SO 2 w gazach spalinowych do SO 3 w konwertorze katalitycznym. Następnie gaz z konwertora katalitycznego jest przepuszczany przez wyżej wymieniony wymiennik cieplny typu gaz - gaz, gdzie jego temperatura jest obniżana do C. Następnie gaz z konwertora katalitycznego jest dalej ochładzany do temperatury około 100 C w tak zwanym kondensatorze H 2 SO 4, gdzie SO 3 reaguje z parą wodną dla wytworzenia par H 2 SO 4, które skraplają się na skoncentrowany H 2 SO 4. [0045] Jedno lub większa liczba urządzeń mieszających według przedmiotowego wynalazku może być umieszczona w dowolnym wcześniejszym miejscu strumienia w

13 EP operacji skraplania kwasu siarkowego, na przykład w przewodzie przenoszącym podawany gaz wchodzący do katalitycznego konwertora SO 2 na-so 3, lub do kolejnego przewodu pomiędzy tym katalitycznym konwertorem i wymiennikiem ciepła typu gaz - gaz. Korzystnie, jedno lub większa liczba urządzeń mieszających umieszczona jest w przewodzie pomiędzy wymiennikiem ciepła typu gaz - gaz i kondensatorem H 2 SO 4. [0046] Nasiona zarodkowania posiadające średnicę, na przykład, poniżej 1µm mogą być dodawane w postaci zawiesiny cząstek wytwarzanej z dymu ze spawania elektrycznego, dymu ze spalania paliw, np. dymu ze spalania olejów mineralnych lub silikonowych. Dym ze spalania olejów silikonowych jest szczególnie korzystny z powodu znacznej ilości ziaren zarodkowania, które mogą być wytwarzane, w porównaniu z, na przykład, olejami roślinnymi. Ziarna zarodkowania mogą być dodawane do podawanego powietrza przed kondensacją kwasu siarkowego. Odpowiednie sposoby wprowadzania strumienia zawierającego ziarna zarodkowania zostały opisane w patencie EP [0047] Ziarna zarodkowania w postaci zawiesiny cząstek mogą być dodawane jako drugi strumień do tego samego przewodu, w którym umieszczone jest co najmniej jedno urządzenie mieszające. Ziarna zarodkowania w postaci zawiesiny cząstek mogą być dodawane do innego przewodu przed co najmniej jednym urządzeniem mieszającym. Na przykład, ziarna zarodkowania mogą być dodawane do przewodu, którym płynie gaz zasilający wchodzący do konwertora katalitycznego SO 2 -na SO 3. Korzystnie, ziarna zarodkowania są dodawane do przewodu przed wymiennikiem ciepła typu gaz - gaz, przy czym co najmniej jedno urządzenie mieszające jest umieszczone w tym przewodzie pomiędzy wymiennikiem ciepła typu gaz - gaz i kondensatorem H 2 SO 4. SZCZEGÓŁOWY OPIS WYNALAZKU [0048] Przedmiotowy wynalazek został przedstawiony na załączonych rysunkach, na których Figura 1 przedstawia schematyczny pionowy przekrój sekcji gazów spalinowych według przedmiotowego wynalazku. [0049] Figura 2 przedstawia przekrój mieszalnika według przedmiotowego wynalazku umieszczonego wewnątrz kwadratowego przewodu. [0050] Figura 3 przedstawia wykres opisujący stopień mieszania w funkcji utraty ciśnienia dla urządzenia mieszającego według przedmiotowego wynalazku w porównaniu z konwencjonalnym kołowym urządzeniem mieszającym.

14 EP [0051] Na Figurze 1 sekcja gazów spalinowych do redukcji tlenków azotu zawiera przewód 1 posiadający prostokątny przekrój, przez który przechodzi gaz spalinowy 2. Gaz spalinowy reprezentuje pierwszy, główny strumień płynu przemieszczający się w kierunku Z i zderzający się z przednią stroną urządzenia mieszającego 3, które jest umieszczone zasadniczo poprzecznie do kierunku przemieszczania się głównego strumienia płynu. Mieszalnik 3 umieszczony jest pod kątem padania α względem kierunku przemieszczania się głównego strumienia płynu 2. Drugi strumień płynu 4 jest wprowadzany przewodem 5 na tylną stronę 3 pełnej płyty lub urządzenia mieszającego 3. Urządzenie mieszające 3 wytwarza wiry lub przepływ burzliwy 6, kiedy przepływa przez nie główny strumień płynu 2, który tym samym unosi drugi strumień 4, co umożliwia mieszanie się strumieni płynu 2, 4. Jest stwierdzone, że dobre mieszanie zachodzi, ponieważ przepływ burzliwy 6 wytworzony po tylnej stronie 3 urządzenia mieszającego 3 obejmuje sekcje wirowe, w których strumień płynie częściowo w kierunku Y, tj. poprzecznie do kierunku Z głównego strumienia płynu. W większych przewodach mogą być umieszczone dodatkowe urządzenia mieszające 3, aby zapewnić dobre mieszanie w całym obszarze przekroju poprzecznego kanału. Mogą być też umieszczone dodatkowe przewody 5 do wprowadzania drugorzędnego strumienia 4. W dół strumienia może być umieszczony zespół katalizatora 7. [0052] W odniesieniu do Figury 2, przedstawiona została przednia strona pojedynczego urządzenia mieszającego 3. Urządzenie mieszające stanowi pełną płytę zawierającą trójkątne wypustki 9, które rozciągają się na zewnątrz od kołowego głównego pełnego korpusu płytowego 10. Wypustki rozciągają się na zewnątrz w tej samej płaszczyźnie zdefiniowanej poprzez przekrój głównego pełnego korpusu płytowego. Urządzenie mieszające 3 umieszczone jest w przewodzie 8 posiadającym długości boków S1 i S2. Przewód może być dowolnego kształtu, ale jest korzystnie kwadratowy (S1 = S2) lub prostokątny (S1 S2) Kąt padania α pierwszego głównego strumienia płynu odpowiada na tej Figurze wielkości 90. Drugi strumień gazu zderza się po tylnej stronie 3 urządzenia mieszającego 3 i mała wypustka 11 działa jak ogon, który powstrzymuje przepływ powrotny drugiego strumienia 4 do przedniej sekcji mieszalnika 3. [0053] Linia punktowa 12 wokół głównego pełnego korpusu płytowego reprezentuje przekrój o promieniu Rc ekwiwalentnego urządzenia mieszającego 13, posiadającego zasadniczo kołowy kształt, którego powierzchnia przekroju poprzecznego odpowiada powierzchni przekroju poprzecznego urządzenia mieszającego 3. Dla celów

15 EP porównawczych, co jest zamierzone ale niekonieczne, powierzchnia przekroju poprzecznego urządzenia mieszającego 3 równa jest odpowiedniej powierzchni urządzenia mieszającego 13 zasadniczo o regularnym kształcie, tutaj kołowym. Ten zasadniczo regularny kształt może być różny od kołowego, jak na przykład ujawniono na Figurach 4 do 8 w patencie US [0054] Ukształtowanie wypustek jest korzystnie takie, że zwężają się one na zewnątrz od głównego pełnego korpusu płytowego 10 posiadającego zasadniczo kołowy kształt o promieniu R, jak na Figurze 2. Tak więc, wypustki mogą mieć kształt trójkątny, jednak można przewidzieć także inne kształty. Na przykład, prostokątne, eliptyczne lub deltoidalne. Liczba i kształt wypustek w jednym urządzeniu mieszającym mogą się różnić tak, że niektóre wypustki mogą się rozciągać na zewnątrz dalej od innych. Wypustki mogą być skracane lub wydłużane wedle życzenia, ale pożądane jest, aby materiał dodawany lub odejmowany z wypustek był dodawany lub usuwany z głównego pełnego korpusu płytowego 10 poprzez zwiększanie lub zmniejszanie jego promienia R tak, aby całkowita powierzchnia przekroju poprzecznego pozostawała zasadniczo stała. [0055] W urządzeniu mieszającym przedstawionym na Figurze 2 widoczne są cztery główne wypustki 9, jak również pomocnicza wypustka 11. Możliwe jest także, aby urządzenie mieszające 3 posiadało tylko jedną główną wypustkę 9. Liczba głównych wypustek 9 może być także wyższa niż cztery czy pięć i wynosić, na przykład, sześć do dziesięciu lub nawet jeszcze więcej. Korzystnie, liczba głównych wypustek wynosi około cztery w celu polepszenia mieszania strumienia (strumieni) płynu w narożach przewodów kwadratowych lub prostokątnych. [0056] W korzystnym wykonaniu przedmiotowego wynalazku główne wypustki umieszczone są w narożach hipotetycznego prostokąta o długościach boków S1 i S2, który otacza urządzenie mieszające 3. Każda z wypustek 9 i 11 obejmuje obszar odpowiadający kątowi θ. Kąt θ może zmieniać się od 20 do 45, ale korzystnie mieści się w zakresie 25 do 35, zwykle 20 do 45, bardziej korzystnie 30 do 40, najkorzystniej około 30. Korzystnie jest, aby wydłużenie SW wypustki 9 w wykonaniu przedstawionym na Figurze 2 było takie, aby Sw> 2(Rc - R). Całkowita powierzchnia przekroju urządzenia mieszającego wynosi 50% do 75% lub 80% powierzchni hipotetycznego prostokąta lub kwadratu o długościach boków S1 i S2, który otacza urządzenie mieszające 3.

16 EP [0057] Tak więc, w jeszcze innym szczególnym wykonaniu przedmiotowego wynalazku, główne wypustki są ukształtowane trójkątnie, Sw> 2(Rc - R) i kąt θ jest w zakresie 20 do 45, jak określono w zastrzeżeniu 8. [0058] Pełna płyta może być wykonana z takich materiałów jak metal, włókno szklane, tworzywo sztuczne i tym podobne. Kiedy mówimy o pełnej płycie, obejmujemy tym określeniem różne postacie sztywnych i niesztywnych płyt, które mogą, lub nie mogą, być zginane na skutek wpływu głównego strumienia płynu. Korzystnie pełne płyty są płytami względnie cienkimi, tj. o grubości 5-20 mm, wykonanymi z metalu i nie ulegającymi zginaniu w czasie przejścia strumienia płynu. [0059] Pomocnicza wypustka 11 może zostać pominięta, ponieważ głównym jej celem jest zapobieganie wstecznemu przepływowi drugiego strumienia do przedniej części pełnej płyty, jak to wyjaśniono powyżej. Należy zdawać sobie sprawę, że usytuowanie urządzenia mieszającego 3 względem wylotu środków wprowadzających 5 może być takie, że minimalizowany jest przepływ wsteczny strumienia 4, na przykład poprzez dopuszczenie, aby drugi strumień 4 uderzał w tylną stronę 3 urządzenia mieszającego w pobliże jego obszaru środkowego. Odpowiednio, wylot drugiego strumienia, który zasadniczo odpowiada środkom wprowadzającym 5, jest przystosowany tak, aby zapewniał uderzenie drugiego strumienia 4 na co najmniej częściowy obszar tylnej strony 3 co najmniej jednego urządzenia mieszającego 3. Ten obszar uderzenia obejmuje zasadniczo obszar wyznaczony przez kąt θ w tym obszarze pełnej płyty, w którym umieszczona jest pomocnicza wypustka 11. [0060] Figura 3 przedstawia przykład porównawczy pomiędzy konwencjonalnym kołowym urządzeniem mieszającym 13 i urządzeniem mieszającym 3 według przedmiotowego wynalazku (kołowy mieszalnik z trójkątnymi wypustkami z Figury 2). Oba mieszalniki posiadają taką samą powierzchnię przekroju poprzecznego. Stopień mieszania został przedstawiony jako funkcja utraty ciśnienia mierzona w kwadratowym przewodzie o wymiarach 200 x 200 mm. Dla takiego przewodu typowa wartość R znajduje się w zakresie mm, na przykład 77 mm. Porównanie jest podane dla odległości mieszania odpowiadającej trzem średnicom hydraulicznym, przy czym średnica hydrauliczna jest definiowana jako stosunek czterokrotnego przekroju przepływu S1 S2 i zwilżanego obwodu 2 (S1+S2). Należy zauważyć, że stopień mieszania jest na Figurze 3 podany w rzeczywistości jako tak zwane Niezmieszanie,

17 EP tj. im niższa jest wartość Niezmieszania na osi Y, tym lepsze jest zmieszanie gazu wskaźnikowego w głównym strumieniu gazu. [0061] Niezmieszanie na Figurze 3 zostało określone zgodnie ze sposobem arkuszowej wizualizacji laserowej według publikacji S. Matlok, P.S. Larsen, E. Gjernes i J. Folm-Hansen Studium mieszania na modelu kotła rozpalanego narożnie z OFA w skali 1:60 ( Mixing studies in 1:60 model of a korner-fired boiler with OFA ) na 8-ym Międzynarodowym Sympozjum Dotyczącym Wizualizacji Przepływu ( 8-th International Symposium on Flow Visualisation ), 1998, str. 1-1 do 1-6 i załączone rysunki. Ten sposób laserowy służy jedynie do kwantyfikacji stężenia pewnych czynników, np. wskaźnikowego gazu z dołączoną mgłą (dym olejowy) w dowolnej odległości mieszania w przewodzie, tj. odległości od punktu, w którym umieszczone jest pierwsze urządzenie mieszające. Jednakże, dla fachowca w tej dziedzinie będzie oczywiste, że inne konwencjonalne metody są także odpowiednie. Na przykład, wprowadzenie takiego gazu wskaźnikowego jak metan i pomiar jego stężenia w danej odległości mieszania za pomocą odpowiedniego analizatora gazu wskaźnikowego. [0062] Niezmieszanie na Figurze 3 zostało określone poprzez wyznaczenie stosunku standardowego odchylenia ( RMS ) i wartości średniej ( Mean ) stężenia czynnika, tj. wskaźnikowego gazu z dołączoną mgłą (dym olejowy) wzdłuż szerokości przewodu w danej odległości mieszania, tutaj równej trzem średnicom hydraulicznym. Wobec powyższego, im niższy jest stosunek (RMS/Mean), tym niższe jest odchylenie od średniej wartości stężenia wzdłuż szerokości przewodu, a w konsekwencji lepsze zmieszanie. Stosunek przepływu objętościowego pomocniczego strumienia przenoszącego gaz wskaźnikowy w stosunku do głównego strumienia wynosił w przybliżeniu 1:100. [0063] Straty ciśnienia wzdłuż osi X na Figurze 3 podane zostały tak, jak to jest przyjęte w tej dziedzinie, poprzez pomiar szeregu wysokości prędkości, tj. jako współczynnik strat ciśnienia ε, zgodnie z zależnością: ΔP = ε ( 1 / 2 ρ v 2 ) gdzie ΔP stanowi stratę ciśnienia (Pa), a 1 / 2 ρ v 2 stanowi wysokość prędkości (Pa) w danej odległości mieszania w przewodzie;

18 EP ρ reprezentuje gęstość strumienia (kg/m 3 ), a v jego prędkość. [0064] Współczynnik strat ciśnienia może zostać skorelowany z kątem padania α przepływu w przewodzie względem przedniej sekcji urządzenia mieszającego, tak więc współczynnik strat ciśnienia o wartości pomiędzy 8 i 9 na krzywej, odpowiada kątowi padania około 90, podczas gdy współczynnik strat ciśnienia o wartości 0 odpowiada kątowi padania 0. [0065] W przedmiotowym wynalazku korzystne wyniki odnośnie mieszania lub strat ciśnienia względem kołowych urządzeń mieszających uzyskuje się, kiedy kąt padania jest w zakresie 10 do 80, w szczególności pomiędzy 20 i 60. Korzystnie, jak podano w zastrzeżeniu 7 kąt padania wynosi pomiędzy 30 i 50, najkorzystniej 35 do 45. [0066] Figura 3 pokazuje, że w komercyjnie istotnym zakresie współczynnika strat ciśnienia, tj. pomiędzy 0,5 do 3, urządzenie mieszające według przedmiotowego wynalazku, tj. z trójkątnymi wypustkami, posiada znacząco niższy współczynnik strat ciśnienia dla tych samych wartości RMS/Mean ( Niezmieszanie ) w porównaniu z kołowym urządzeniem mieszającym posiadającym tą samą powierzchnię przekroju. Alternatywnie, osiągane jest dużo lepsze mieszanie za pomocą urządzenia mieszającego według wynalazku niż dla kołowego urządzenia mieszającego dla danego współczynnika strat ciśnienia. Jako szczegółowy przykład, przy komercyjnie istotnym współczynniku strat ciśnienia wynoszącym 2, wartość stosunku RMS/Mean ( Niezmieszanie ) dla konwencjonalnego mieszalnika kołowego wynosi około 0,24, podczas gdy dla urządzenia według wynalazku przedstawionego na Figurze 2 ta wartość wynosi 0,12. W innym szczegółowym przykładzie, dla określonej akceptowalnej wartości RMS/Mean równej 0,2 kołowe urządzenie powoduje straty o wartości współczynnika strat ciśnienia około 3, podczas gdy urządzenie według wynalazku przedstawione na Figurze 2 powoduje straty o wartości współczynnika strat ciśnienia około 1. Należy na to patrzeć w takim kontekście, że zakres 1 do 3 wartości współczynnika strat ciśnienia odpowiada około 2 mbar. Dla konwencjonalnej elektrowni posiadającej główny przepływ objętościowy Nm 3 /h strata ciśnienia 1 mbar pociąga za sobą straty około euro w czasie amortyzacji zakładu. Pełnomocnik: Ewa Grenda, rzecznik patentowy

19 EP Zastrzeżenia 1. Układ do mieszania strumieni płynu w przewodzie (1), przy czym układ ten obejmuje - co najmniej jedno urządzenie mieszające (3) posiadające przednią stronę i tylną stronę (3 ) i umieszczone wewnątrz przewodu (1), przez który przemieszcza się pierwszy, główny strumień (2), to co najmniej jedno urządzenie mieszające (3) posiadające całkowitą powierzchnię przekroju poprzecznego mniejszą od odpowiedniej powierzchni przewodu (1), przy czym co najmniej jedno urządzenie mieszające (3) jest umieszczone wewnątrz przewodu (1) z kątem padania (α) pierwszego, głównego strumienia (2) na przednią stronę co najmniej jednego urządzenia mieszającego (3) pomiędzy 10 i 80, znamienny tym, że co najmniej jedno urządzenie mieszające (3) posiada postać płaskiej pełnej płyty zaopatrzonej w jedną lub większą liczbę wypustek (9, 11) rozciągających się na zewnątrz od głównego pełnego płytowego korpusu (10) w tej samej płaszczyźnie wyznaczonej przez przekrój poprzeczny głównego pełnego płytowego korpusu. 2. Układ według zastrz. 1 zawierający ponadto środki wprowadzające (5) do wprowadzania co najmniej jednego drugiego strumienia (4) do przewodu (1), w którym przemieszcza się pierwszy, główny strumień (2), przy czym drugi strumień (4) zderza się z co najmniej częściowym obszarem tylnej strony (3 ) co najmniej jednego urządzenia mieszającego (3). 3. Układ według zastrz. 1 albo 2, w którym przewód (1) jest kwadratowy albo prostokątny. 4. Układ według dowolnego z uprzednich zastrz., w którym kształt głównego pełnego płytowego korpusu (10) jest zasadniczo kołowy lub eliptyczny.

20 EP Układ według dowolnego z uprzednich zastrz., w którym co najmniej jedna wypustka (9, 11) zwęża się w kierunku na zewnątrz od głównego pełnego płytowego korpusu (10). 6. Układ według dowolnego z uprzednich zastrz., w którym co najmniej jedno urządzenie mieszające (3) jest umieszczone, w układzie jedno obok drugiego, w poprzek i wzdłuż długości przewodu (1), w którym zachodzi mieszanie strumieni płynu (2, 4). 7. Układ według dowolnego z uprzednich zastrz., w którym kąt padania (α) wynosi 30 do Układ według zastrz. 5, w którym główne wypustki (9) są ukształtowane trójkątnie i gdzie SW > 2(Rc - R), a θ jest w zakresie 20 do 45, korzystnie pomiędzy 30 i 40. Pełnomocnik: Ewa Grenda, rzecznik patentowy

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425. PL/EP 1809944 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1809944 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425.4 (51) Int. Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.03.2004 04006994.0

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.03.2004 04006994.0 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1466532 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.03.2004 04006994.0 (13) T3 (51) Int. Cl. A23G9/28 A23G9/00

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1690978 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05101042.9 (13) T3 (51) Int. Cl. D06F81/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1614553 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.07.2005 05014326.2 (51) Int. Cl. B60C27/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.02.2006 06425080.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.02.2006 06425080. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1818196 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.02.06 06480.6 (1) Int. Cl. B60H1/00 (06.01) (97) O

Bardziej szczegółowo

PL 203378 B1 15.10.2007 BUP 21/07. Marek Kopeć,Kraków,PL Jarosław Krzysztofiński,Warszawa,PL Antoni Szkatuła,Rząska,PL Jan Tomaszewski,Warszawa,PL

PL 203378 B1 15.10.2007 BUP 21/07. Marek Kopeć,Kraków,PL Jarosław Krzysztofiński,Warszawa,PL Antoni Szkatuła,Rząska,PL Jan Tomaszewski,Warszawa,PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203378 (21) Numer zgłoszenia: 379409 (22) Data zgłoszenia: 07.04.2006 (13) B1 (51) Int.Cl. E21B 43/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2005 05788867.9

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2005 05788867.9 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1786660 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2005 05788867.9 (13) T3 (51) Int. Cl. B62D25/08 B60G15/06

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 182634 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.04.07 070963.1 (13) T3 (1) Int. Cl. F16H/17 F16H7/04 (06.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1701111 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.03.2005 05090064.6 (51) Int. Cl. F24H9/20 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie ogłoszono: 88 09 01. Opis patentowy opublikowano: 1990 08 31. Wytłaczarka do przetwórstwa tworzyw sztucznych

Zgłoszenie ogłoszono: 88 09 01. Opis patentowy opublikowano: 1990 08 31. Wytłaczarka do przetwórstwa tworzyw sztucznych POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA OPIS PATENTOWY Patent dodatkowy do patentu nr Zgłoszono: 86 12 31 (P. 263478) 150 150 Int. Cl.4 B29C 47/38 B29B 7/42 URZĄD PATENTOWY PRL Pierwszeństwo Zgłoszenie ogłoszono:

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1740398 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 1.03.200 071703.9 (1) Int. Cl. B60C1/06 (2006.01) (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1477628 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.05.2004 04102103.1 (51) Int. Cl. E05D11/10 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996.2 (13) (51) T3 Int.Cl. A47C 23/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1700812 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.03.2006 06004461.7 (51) Int. Cl. B66B9/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1747298 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547.7 (51) Int. Cl. C22C14/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2052830. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2008 08018365.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2052830. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2008 08018365. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 202830 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21..2008 0801836.0 (97)

Bardziej szczegółowo

PL B1. GALISZ WOJCIECH OBRÓBKA I MONTAŻ URZĄDZEŃ DO CELÓW SPORTOWYCH, Jastrzębie Zdrój, PL BUP 08/11

PL B1. GALISZ WOJCIECH OBRÓBKA I MONTAŻ URZĄDZEŃ DO CELÓW SPORTOWYCH, Jastrzębie Zdrój, PL BUP 08/11 PL 215021 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215021 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 389150 (22) Data zgłoszenia: 30.09.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: PL/EP 1977859 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1977859 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.04.2007 07105772.3 (51) Int. Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1711248. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.01.2005 05700218.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1711248. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.01.2005 05700218. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1711248 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.01.2005 05700218.0

Bardziej szczegółowo

PL B1. SITEK ZBIGNIEW KOTŁY CENTRALNEGO OGRZEWANIA SEKO, Brzeźnica, PL BUP 04/15. ZBIGNIEW SITEK, Brzeźnica, PL

PL B1. SITEK ZBIGNIEW KOTŁY CENTRALNEGO OGRZEWANIA SEKO, Brzeźnica, PL BUP 04/15. ZBIGNIEW SITEK, Brzeźnica, PL PL 221984 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 221984 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 405070 (51) Int.Cl. F24H 1/26 (2006.01) F24H 9/20 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 192796 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.11.06 0642789.2 (13) T3 (1) Int. Cl. F02D9/ F16K1/22 (06.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. SOLGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dzierżoniów, PL BUP 22/04. STANISŁAW SZYLING, Dzierżoniów, PL

PL B1. SOLGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dzierżoniów, PL BUP 22/04. STANISŁAW SZYLING, Dzierżoniów, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 209108 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 359766 (51) Int.Cl. F24C 15/10 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 18.04.2003

Bardziej szczegółowo

PL B1. DYNAXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Popowo, PL BUP 01/11. STANISŁAW SZYLING, Dzierżoniów, PL

PL B1. DYNAXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Popowo, PL BUP 01/11. STANISŁAW SZYLING, Dzierżoniów, PL PL 215062 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215062 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 388397 (51) Int.Cl. F24C 3/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2695694. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.08.2012 12460056.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2695694. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.08.2012 12460056. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2695694 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.08.2012 12460056.0

Bardziej szczegółowo

Opis. Tło wynalazku. Podsumowanie wynalazku

Opis. Tło wynalazku. Podsumowanie wynalazku PL/EP 147737 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 147737 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2004 0438009.2 (1) Int. Cl. B60N2/28

Bardziej szczegółowo

PL 216644 B1. Urządzenie do odpylania spalin i gazów przemysłowych oraz instalacja do odpylania spalin i gazów przemysłowych

PL 216644 B1. Urządzenie do odpylania spalin i gazów przemysłowych oraz instalacja do odpylania spalin i gazów przemysłowych PL 216644 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216644 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 390532 (51) Int.Cl. B01D 50/00 (2006.01) B04C 9/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 28.09.1995, PCT/DK95/00388

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 28.09.1995, PCT/DK95/00388 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (21) Numer zgłoszenia: 319401 (22) Data zgłoszenia: 28.09.1995 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2123343. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.12.2008 08022084.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2123343. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.12.2008 08022084. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2123343 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.12.2008 08022084.1

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.03.2004 04742371.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.03.2004 04742371. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 16726 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.03.04 04742371.0 (1) Int. Cl. A61F2/16 (06.01) (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1891374. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.06.2006 06777335.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1891374. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.06.2006 06777335. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1891374 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.06.06 0677733.8 (13) (1) T3 Int.Cl. F23C / (06.01) F23L 7/00

Bardziej szczegółowo

PL 214401 B1. Kontener zawierający co najmniej jeden wzmacniający profil oraz sposób wytwarzania takiego profilu

PL 214401 B1. Kontener zawierający co najmniej jeden wzmacniający profil oraz sposób wytwarzania takiego profilu PL 214401 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214401 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 378396 (51) Int.Cl. B65F 1/00 (2006.01) B65D 88/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 167098 (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 167098 (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 167098 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 294390 (22) D ata zgłoszenia: 28.04.1992 (51) IntCl6: B21D 35/00 (54)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1859720. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2007 07003173.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1859720. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2007 07003173. PL/EP 1859720 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1859720 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2007 07003173.7 (13) (51) T3 Int.Cl. A47L

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2277374. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.03.2010 10158268.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2277374. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.03.2010 10158268. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2277374 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.03. 8268.2 (13) (1) T3 Int.Cl. A01K 39/012 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2814723 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2013 13704452.5 (13) (51) T3 Int.Cl. B63G 8/39 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.09.2006 06783960.5

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.09.2006 06783960.5 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 19341 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.09.06 06783960. (97)

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.03.2004 04718894.1

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.03.2004 04718894.1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1603770 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.03.2004 04718894.1 (13) T3 (51) Int. Cl. B60P1/64 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2064507 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.09.2007 07820275.1 (13) (51) T3 Int.Cl. F28D 9/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947302. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.12.2007 07122193.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947302. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.12.2007 07122193. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947302 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.12.2007 07122193.1 (13) (51) T3 Int.Cl. F01M 11/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1852534 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.05.2006 06425299.2 (13) T3 (51) Int. Cl. D06F25/00 D06F58/24

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.01.2005 05701526.5

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.01.2005 05701526.5 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1841919 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.01.2005 05701526.5 (13) T3 (51) Int. Cl. E01B27/10 E01B27/06

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.03.2004 04006485.9

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.03.2004 04006485.9 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1464787 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.03.2004 04006485.9 (13) T3 (51) Int. Cl. E06B1/60 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.04.2005 05090106.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.04.2005 05090106. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 18624 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 1.04.200 00906. (1) Int. Cl. A24B3/04 (2006.01) (97) O

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 73333 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27..08 0816799.3 (13) (1) T3 Int.Cl. H02G 1/12 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

PL 203461 B1. Politechnika Warszawska,Warszawa,PL 15.12.2003 BUP 25/03. Mateusz Turkowski,Warszawa,PL Tadeusz Strzałkowski,Warszawa,PL

PL 203461 B1. Politechnika Warszawska,Warszawa,PL 15.12.2003 BUP 25/03. Mateusz Turkowski,Warszawa,PL Tadeusz Strzałkowski,Warszawa,PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203461 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 354438 (51) Int.Cl. G01F 1/32 (2006.01) G01P 5/01 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1561894 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.01.2005 05001385.3 (13) (51) T3 Int.Cl. E06B 3/66 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 177181 PL 177181 B1 F03D 3/02

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 177181 PL 177181 B1 F03D 3/02 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 177181 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia 298286 (22) Data zgłoszenia 26.03.1993 (51) IntCl6: F03D 3/02 (54)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego , PCT/NO98/00100

(12) OPIS PATENTOWY. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego , PCT/NO98/00100 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (2 1 ) Numer zgłoszenia: 336151 (22) Data zgłoszenia. 01.04.1998 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego 01.04.1998,

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/SE03/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/SE03/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 206115 (21) Numer zgłoszenia: 372199 (22) Data zgłoszenia: 24.04.2003 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2229248. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 30.12.2008 08872959.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2229248. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 30.12.2008 08872959. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2229248 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 30.12.08 0887299. (97)

Bardziej szczegółowo

APV Hybrydowe Spawane Płytowe Wymienniki Ciepła

APV Hybrydowe Spawane Płytowe Wymienniki Ciepła APV Hybrydowe Spawane Płytowe Wymienniki Ciepła Technologia Hybrydowe Wymienniki Ciepła APV są szeroko wykorzystywane w przemyśle od 98 roku. Szeroki zakres możliwych tworzonych konstrukcji w systemach

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1889527. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.06.2006 06764742.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1889527. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.06.2006 06764742. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1889527 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.06.2006 06764742.0 (13) (51) T3 Int.Cl. H05K 7/20 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2004 04017866.7

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2004 04017866.7 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1504998 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2004 04017866.7 (13) T3 (51) Int. Cl. B65C9/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 174940 (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 174940 (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 174940 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 305007 (22) Data zgłoszenia: 12.09.1994 (51) IntCl6: B25J 9/06 B25J

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2307863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2009 09790873.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2307863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2009 09790873. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2307863 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2009 09790873.5 (13) (51) T3 Int.Cl. G01J 3/44 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL 215039 B1. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO- -PRODUKCYJNE I WDRAŻANIA POSTĘPU TECHNICZNEGO UNIWERSAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL

PL 215039 B1. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO- -PRODUKCYJNE I WDRAŻANIA POSTĘPU TECHNICZNEGO UNIWERSAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL PL 215039 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215039 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 387522 (51) Int.Cl. F24F 7/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2096394 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.02.2009 09153726.6 (13) (51) T3 Int.Cl. F26B 17/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. ADAPTRONICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki, PL BUP 07/12

PL B1. ADAPTRONICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki, PL BUP 07/12 PL 214668 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214668 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 392368 (51) Int.Cl. F16K 3/00 (2006.01) F16K 3/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1632650 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.09.2004 04020807.6 (13) (51) T3 Int.Cl. F01K 7/18 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/US04/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/US04/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 207100 (21) Numer zgłoszenia: 377694 (22) Data zgłoszenia: 24.03.2004 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2001687. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.03.2007 07715922.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2001687. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.03.2007 07715922. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2001687 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.03.2007 0771922.6 (13) (1) T3 Int.Cl. B42D 1/10 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 223771 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.12.08 0886773.1 (13) (1) T3 Int.Cl. A47L 1/42 (06.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1632272 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.06.2005 05105692.7 (13) T3 (51) Int. Cl. A62C3/02 A62C5/02

Bardziej szczegółowo

PL B1. STRZYŻAKOWSKA HANNA LES, Warszawa, PL BUP 09/12. PETER VIOL, Rastede, DE WUP 05/14. rzecz. pat.

PL B1. STRZYŻAKOWSKA HANNA LES, Warszawa, PL BUP 09/12. PETER VIOL, Rastede, DE WUP 05/14. rzecz. pat. PL 216775 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216775 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 392642 (51) Int.Cl. E06B 3/42 (2006.01) E05D 15/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.03.2004 04005372.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.03.2004 04005372. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1457164 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.03.2004 04005372.0 (51) Int. Cl. A61C8/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2006 06004154.8

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2006 06004154.8 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1719485 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2006 06004154.8

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.06.2005 05783999.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.06.2005 05783999. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1773479 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.06.2005 05783999.5 (51) Int. Cl. B01F5/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 173902

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 173902 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 173902 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolite] Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 2 9 7 7 1 2 (22) Data zgłoszenia: 12.02.1993 (51) IntCl6: A41H3/00

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 F16K 1/18 ( ) Fabryka ARMATURY HAWLE Sp. z o.o., Koziegłowy, PL BUP 25/07. Artur Kubicki, Poznań, PL

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 F16K 1/18 ( ) Fabryka ARMATURY HAWLE Sp. z o.o., Koziegłowy, PL BUP 25/07. Artur Kubicki, Poznań, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 116156 (22) Data zgłoszenia: 31.05.2006 (19) PL (11) 63991 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1680075 (13) T3 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.10.2004

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.11.2007 07388083.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.11.2007 07388083. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1923321 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:.11.07 07388083.3 (1) Int. Cl. B6D43/02 (06.01) (97) O

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 25/09. ANDRZEJ KOLONKO, Wrocław, PL ANNA KOLONKO, Wrocław, PL

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 25/09. ANDRZEJ KOLONKO, Wrocław, PL ANNA KOLONKO, Wrocław, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 209351 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 385341 (51) Int.Cl. F16L 55/165 (2006.01) F16L 58/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2357141. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2010 10461501.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2357141. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2010 10461501. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 237141 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02. 46101.8 (13) (1) T3 Int.Cl. B6D 19/00 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)190118

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)190118 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)190118 (21) Numer zgłoszenia: 329091 (22) Data zgłoszenia. 08.10.1998 (13) B1 (51) IntCl7 F23D 11/38 (54)

Bardziej szczegółowo

PL 196881 B1. Trójfazowy licznik indukcyjny do pomiaru nadwyżki energii biernej powyżej zadanego tg ϕ

PL 196881 B1. Trójfazowy licznik indukcyjny do pomiaru nadwyżki energii biernej powyżej zadanego tg ϕ RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 196881 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 340516 (51) Int.Cl. G01R 11/40 (2006.01) G01R 21/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 187464

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 187464 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 187464 (21 ) Numer zgłoszenia: 331012 (22) Data zgłoszenia. 29.04.1998 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2014381 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.07.2008 08012704.6 (13) (51) T3 Int.Cl. B21D 5/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL 200888 B1. Sposób dokładnego wykrawania elementów z blach i otworów oraz wykrojnik do realizacji tego sposobu

PL 200888 B1. Sposób dokładnego wykrawania elementów z blach i otworów oraz wykrojnik do realizacji tego sposobu RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 200888 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 355081 (51) Int.Cl. B21D 28/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.07.2002

Bardziej szczegółowo

PL B BUP 12/03. Kinkel Marcin,Różyny,PL WUP 06/08

PL B BUP 12/03. Kinkel Marcin,Różyny,PL WUP 06/08 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198184 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 351035 (51) Int.Cl. A01L 1/00 (2006.01) A01L 1/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO (19) PL (11) 67536

WZORU UŻYTKOWEGO (19) PL (11) 67536 PL 67536 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (19) PL (11) 67536 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 121427 (22) Data zgłoszenia: 16.10.2012 (13) Y1

Bardziej szczegółowo

Siatka spiętrzająca opis czujnika do pomiaru natężenia przepływu gazów. 1. Zasada działania. 2. Budowa siatki spiętrzającej.

Siatka spiętrzająca opis czujnika do pomiaru natężenia przepływu gazów. 1. Zasada działania. 2. Budowa siatki spiętrzającej. Siatka spiętrzająca opis czujnika do pomiaru natężenia przepływu gazów. 1. Zasada działania. Zasada działania siatki spiętrzającej oparta jest na teorii Bernoulliego, mówiącej że podczas przepływów płynów

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1488695 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.06.2004 04102732.7 (13) T3 (51) Int. Cl. A01K31/17 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.09.2006 06019976.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.09.2006 06019976. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 177267 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 2.09.2006 06019976.7 (1) Int. Cl. F16L9/00 (2006.01) (97)

Bardziej szczegółowo

PL B1. W.C. Heraeus GmbH,Hanau,DE ,DE, Martin Weigert,Hanau,DE Josef Heindel,Hainburg,DE Uwe Konietzka,Gieselbach,DE

PL B1. W.C. Heraeus GmbH,Hanau,DE ,DE, Martin Weigert,Hanau,DE Josef Heindel,Hainburg,DE Uwe Konietzka,Gieselbach,DE RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204234 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 363401 (51) Int.Cl. C23C 14/34 (2006.01) B22D 23/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2482784 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2009 09736165.3 (13) (51) T3 Int.Cl. A61H 9/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: PL/EP 1998916 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1998916 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2007

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/SE99/02029 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/SE99/02029 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 199883 (21) Numer zgłoszenia: 347572 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 09.11.1999 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2408577. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.03.2010 10713307.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2408577. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.03.2010 10713307. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2408577 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.03.2010 10713307.6 (13) (51) T3 Int.Cl. B21J 7/14 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 25.09.1997, PCT/CA97/00705

(12) OPIS PATENTOWY. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 25.09.1997, PCT/CA97/00705 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 332551 (22) Data zgłoszenia: 25.09.1997 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 25.09.1997,

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.10.2006 06804347.0

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.10.2006 06804347.0 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1943177 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12..2006 06804347.0

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 18761 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.03.06 06726163.6 (97)

Bardziej szczegółowo

(13) T3. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.06.2004 04014458.6

(13) T3. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.06.2004 04014458.6 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1493484 (13) T3 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.06.2004

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.05.2004 04732668.1

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.05.2004 04732668.1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 162919 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.0.04 04732668.1 (13) T3 (1) Int. Cl. E03D9/0 E03D9/02 (06.01)

Bardziej szczegółowo

PL 215396 B1. Urządzenie do wymuszonego chłodzenia łożysk, zwłaszcza poziomej pompy do hydrotransportu ciężkiego

PL 215396 B1. Urządzenie do wymuszonego chłodzenia łożysk, zwłaszcza poziomej pompy do hydrotransportu ciężkiego PL 215396 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215396 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 389424 (51) Int.Cl. F16C 37/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

( 5 4 ) Sposób i urządzenie do zabezpieczania instalacji odpylających

( 5 4 ) Sposób i urządzenie do zabezpieczania instalacji odpylających RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 182050 (21) Numer zgłoszenia: 319796 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 30.04. 1997 Rzeczypospolitej Polskiej (13) B1 (51) IntCl7 E21F5/00 ( 5

Bardziej szczegółowo

(21) Numer zgłoszenia 393543 (51) Int.CI B29C 49/68 (2006.01)

(21) Numer zgłoszenia 393543 (51) Int.CI B29C 49/68 (2006.01) RZECZPSPLITA PLSKA (12) PIS PATENTWY (19) PL (11) 217378 (13) 81 (21) Numer zgłoszenia 393543 (51) Int.CI B29C 49/68 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia 31.12.2010

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.04.2004 04009079.7

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.04.2004 04009079.7 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1586782 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.04.2004 04009079.7 (13) T3 (51) Int. Cl. F16D3/12 F16D3/66

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2445326 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.10.2011 11186353.6

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO (12,OPIS OCHRONNY. Zakład Elementów Kotłowych ZELKOT Alojzy Brzezina i Henryk Urzynicok Spółka Jawna, Nowy Dwór, PL

WZORU UŻYTKOWEGO (12,OPIS OCHRONNY. Zakład Elementów Kotłowych ZELKOT Alojzy Brzezina i Henryk Urzynicok Spółka Jawna, Nowy Dwór, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12,OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 113422 (22) Data zgłoszenia: 29.07.2002 (19) PL (n)62293 (13) Y1 (51) Int.CI. F24H

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1667918 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2004 0478083.9 (1) Int. Cl. B6D71/42 (2006.01)

Bardziej szczegółowo