MATERIAŁY DLA TECHNIKÓW ORTODONTYCZNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MATERIAŁY DLA TECHNIKÓW ORTODONTYCZNYCH"

Transkrypt

1 Wyróżnia nas tylko jedna rzecz. Wszystko. MATERIAŁY DLA TECHNIKÓW ORTODONTYCZNYCH Produkty LAB TEC ADENTA Dokładne Łatwe w użyciu Czyste Ekonomiczne Wielozadaniowe Konieczne System mikrosensorów THERAMON do płytek ortodontycznych Sukces terapeutyczny i dyscyplina noszenia

2 W ce lu wła ści we go dia gno zo wa nia i pla no wa nia le cze nia, or - to don ci, den ty ści oraz chi rur dzy spe cja li zu ją cy się w chi rur gii zę bo wo -twa rzo wej oraz ja my ust nej po trze bu ją do kład nych mo de li ba daw czych swo ich pa cjen tów. Obec nie stan dar do we pro ce du ry obej mu ją wy peł nie nie łyż ki wy ci sko wej gip sem i do - da nie od po wied niej ilo ści gip su na mo del den ty stycz ny, aby móc go póź niej spi ło wać. Pro ces ten jest nie tyl ko bar dzo cza - so chłon ny, gło śny, brud ny i kosz tow ny, ale tak że w je go wy ni - ku po wsta ją mo de le, któ rym brak pre cy zji i wa lo rów es te tycz nych ko niecz nych, aby wła ści wie za pla no wać le cze nie oraz móc je za pre zen to wać pa cjen tom i w śro do wi sku pro fe - sjo nal nym. Dr Pa blo A. Echar ri, spe cja li sta or to don ta z Bar ce lo ny (Hisz pa - nia) i Claus Schen dell, in ży nier i wła ści ciel Aden ta GmbH (Niem- cy) po łą czy li swo je do świad cze nia ze bra ne w trak cie kil ku dzie się ciu lat pra cy w za kre sie or to don cji i stwo rzy li li nię la bo ra to ryj ną Aden ta LAB TEC. Ta li nia la bo ra to ryj na zo sta ła opra - co wa na, aby ustan da ry zo wać, uspraw nić i przy śpie szyć pro ce - sy la bo ra to ryj ne zwią za ne z two rze niem mo de li den ty stycz nych, jed no cze śnie za pew nia jąc ko niecz ną pre cy zję, wy jąt ko wą opty - kę oraz pre cy zyj ne ko ry go wa nie mo de li ba daw czych, chi rur - gicz nych i usta wień. Sys temaden ta LAB TEC ofe ru je or to don tom, chi rur gom ja my ust - nej, pro fe sjo nal nym la bo ra to riom oraz den ty stom moż li wość two rze nia i ko ry go wa nia mo de li w nie zwy kle pre cy zyj ny, do - kład ny, czy sty, szyb ki, ła twy i eko no micz ny spo sób oraz uła twia wy ko ny wa nie i ko ry go wa nie mo de li warg i ję zy ka.

3 URZĄ DZE NIE DO TWO RZE NIA MO DE LI GIP SO WYCH (Mo del Ma ker) pre cy zyj ne mo de le ba daw cze w 3 kro kach bez ko niecz no ści szli fo wa nia. Urzą dze nie do two rze nia mo de li (ModelMaker MM) po zwa la na wy ko ny wa nie do kład nych i ustan da ry zo wa nych mo de li den - ty stycz nych w cią gu 6 8 mi nut bez szli fo wa nia i przy mniej - szym za nie czysz cze niu śro do wi ska ro bo cze go. Urzą dze nie MM jest do stęp ne w wer sji po je dyn czej i po trój nej. Zo sta ło za pro jek - to wa ne w ta ki spo sób, aby móc w peł ni do sto so wać się do po - trzeb ma łych, śred nich i du żych ga bi ne tów i róż nej wiel ko ści la bo ra to riów. Obie wer sje obej mu ją pod sta wę (SystemBase) i wy pro fi lo wa ne urzą dze nie po mia ro we (Mold Si ze Me asu ring Sche me). Umiesz - cza jąc gip so wy łuk zę bo wy w for mie, na le ży wy brać od po wied - ni roz miar for my (ModelBaseMold). Gip so we łu ki zę bo we two rzy się wle wa jąc gips w po sta ci cie kłej do łyż ki wy ci sku gór nej i dol nej szczę ki. Wy cisk gór nej szczę ki na le ży od lać w ta ki spo sób, aby łuk pod nie bien ny był cał ko wi cie po kry ty, pod czas gdy wy cisk dol nej szczę ki na le ży od lać tak, aby war stwa ok. 1 cm cie kłe go gip su po kry wa ła cał ko wi cie kość wy rost ka zę bo do ło we go i pod sta wę dol nych trzo now ców. Wy bra - na for ma jest na stęp nie umiesz cza na w ta cy na for my, któ ra na stęp nie jest mo co wa na w trzech miej scach na pod sta wie. To mo co wa nie za pew nia, że płasz czy zny gu zo we są pre cy zyj nie na kła - da ne i że wszyst kie in ne ką ty mo de lu są zgod ne z opi sem za war tym w mię dzy na ro do wych wy - tycz nych w za kre sie mo de li den ty stycz nych. Dwie pro wad ni ce (GuidingAxes) w pre cy zyj ny spo sób wy środ ko wu ją gip so we łu ki zę bo we na pod sta wach, dzię ki cze mu po wsta ją do kład ne, ustan da - ry zo wa ne i es te tycz ne mo de le den ty stycz ne. Gór na cześć płyt ki po zy cjo nu ją cej mo del (ModelPositioningPlate) słu ży do mo co - wa nia wy ko na ne go mo de lu gór nej szczę ki, a w jej dol nej czę ści znaj du je się uchwyt oklu zyj ny (OcclusalGrippingDevice) w kształ cie łu ku zę bo we go, któ ry w pew ny spo sób mo cu je gór ny łuk zę - bo wy wy ko na ny z gip su. Naj pierw, gip so wy gór ny łuk zę bo wy jest umiesz cza ny na przy lep nej pod kład ce (Easy-Ever-Stick) wie lo krot ne go użyt ku, na spo dzie płyt ki po zy cjo nu ją cej. Wy żło - bio na li nia środ ko wa umoż li wia do kład - ne wy środ ko wa nie lub prze miesz cze nie gór ne go łu ku zę bo we go wzglę dem li nii środ ko wej.

4 Na stęp nie, płyt ka po zy cjo nu ją ca jest na kła da na na pro wad ni ce w ta ki spo sób, że łuk zę bo wy znaj - du je się w po zy cji od wró co nej i jest do ci ska na do do łu. Do krę ca jąc śru by re gu la cji wy so ko ści (Height Adjusting Screw) umiesz czo ne po mię dzy pro wad ni ca mi, moż na do sto so wać wy so kość pod sta wy gór ne go łu ku. Po zdję ciu płyt ki po zy cjo nu ją cej, w for mę wle wa się cie kły gips, po czym płyt ka po zy cjo nu ją ca jest po now nie na kła da na. W za leż no ści od ilo ści gip su, moż na wy re gu lo - wać wy so kość pod sta wy. Gdy gips stward nie je wy star cza ją co, mo del gór nej szczę ki jest wyj mo wa ny z for my i mo co wa ny na gór nej stro nie płyt ki po zy cjo nu ją cej przy po mo cy śrub mo cu ją cych mo del (ModelFixation Screw). Na stęp nie, gór ny łuk jest umiesz cza ny na mo de lu dol nej szczę ki i mo co wa ny przy po mo - cy wo sku oklu zyj ne go, si li ko nu lub in ne go ma te ria łu. Mo del jest na stęp nie umiesz cza ny w ta cy na for my, któ rą na kła da się na pod sta wę. Aby uzy skać opty mal ną wy so kość pod sta wy dol nej szczę - ki, nad śru bą re gu la cji wy so ko ści umiesz cza się rur kę dy stan so wą (DistanceTube) i ca ły mo del jest za le wa ny cie kłym gip sem. Płyt ka po zy cjo nu ją ca jest na stęp nie na kła da na na pro wad ni ce i łuk zę - bo wy dol nej szczę ki jest umiesz cza ny w cie kłym gip sie. Gdy gips stward nie je, mo del dol nej szczę - ki jest wyj mo wa ny z for my i pre cy zyj ny, ustan da ry zo wa ny mo del dia gno stycz ny jest go to wy.

5 URZĄ DZE NIE DO TWO RZE NIA SET -UPu (Set -Up Mo del Ma ker) do kład ne po zy cjo no wa nie i po wie la nie Urzą dze nie do two rze nia mo de li usta wień (Set-UpModelMaker SUM) umoż li wia pre cy zyj ne po zy cjo no wa nie i po wie la nie mo - de li usta wień nie pra wi dło we go zgry zu. Skła da się z tej sa mej pod sta wy (Sys tem Ba se), co urzą dze nie do two rze nia mo de li (Mo del Ma ker) i jest do stęp ne ja ko do dat ko wy kom po nent lub od ręb ne urzą dze nie. Gip so wy mo del ar ty ku la to ra ze wszyst ki mi za pi sa ny mi in for ma cja mi gór nej szczę ki jest umiesz cza ny w mo co - wa niu Easy -Click Mo del Fi xa tion. Naj pierw, w dol nej czę ści płyt ki po zy cjo nu ją cej na łyż kę wy ci sku oklu zyj ne go (OcclusalImpressionTray) na kła - da ny jest si li kon, a na stęp nie płyt ka po zy cjo nu ją ca jest na kła da na na pro wad ni ce i do ci ska na w dół na gip so - wy mo del, aby wy ko nać peł ny i szcze gó ło wy wy cisk łu - ku, obej mu ją cy stre fę dzią seł, zwa ny si li ko no wym klu czem nie wła ści we go zgry zu (Malocclusion Silicon Key). Wy so kość płyt ki po zy cjo nu ją cej jest re gu lo wa na przy po mo cy śru by re gu lu ją cej wy so kość (Easy-Height RecordingScrew). Gdy si li kon stward nie je, mo del nie wła ści we go zgry zu jest wyj mo wa ny i zę by są od dziela ne. Po szcze gól ne zę - by są umiesz cza ne w si li ko no wym klu czu nie wła ści we - go zgry zu na płyt ce po zy cjo nu ją cej. Na stęp nie, płyt ka po zy cjo nu ją ca jest na kła da na na pro - wad ni ce aż do wy so ko ści śru by re gu lu ją cej wy so kość. Zę by są przy twier dza ne do gip so we go mo de lu ar ty ku - la to ra przy uży ciu wo sku i moż na roz po cząć ko ry go wa - nie łu ku zę bo we go ko rzy sta jąc z wzo ru płasz czy zny oklu zyj nej (OPR). To sa mo jest po wta rza ne dla dol nej szczę ki.

6 W przy pad ku, gdy po trzeb ny jest od por ny na de for ma cje mo del usta wie nia z twar de go gip su, jak na przy kład przy two rze niu przed ope ra cyj nych szyn dia gno stycz nych, w ta ki sam spo sób, jak opi - sa no po wy żej wy ko nu je się si li ko no wy wy cisk usta wie nia gór nej szczę ki, zwa ny si li ko no wym klu - czem usta wie nia (Set-Up Silicon Key). Si li ko no we wy ci ski usta wień gór nej i dol nej szczę ki są na stęp nie od le wa ne przy uży ciu cie kłe go gip su, jak opi sa no w in struk cji urzą dze nia do two rze nia mo de li (Mo del Ma ker). Gdy gips stward nie je, w mo co wa niu Easy -Click Mo del Fi xa tion moż na umie ścić do wol ną płyt kę mo cu ją cą ar ty ku la tor, aby po łą czyć gip so we łu ki w gip so wej opra wie. Mo de le usta wień są te raz go to we do wy ko rzy sta nia w ar ty ku la to rze, za cho wu jąc ory gi nal ny układ 3D usta wie nia. Moż na tak że stwo rzyć mo del ba daw czy przy uży ciu form mo de li pod sta wo wych (ModelBase Mold), po stę pu jąc zgod nie z in struk cja mi dla urzą dze nia do two rze nia mo de li (ModelMaker). Za - tem, moż na wy ko nać od por ny na de for ma cje mo del usta wie nia, pod czas gdy wo sko wy mo del usta wień ar ty ku la to ra moż na za cho wać do na no sze nia dal szych zmian. LAB TEC Akcesoria Pojedyncza stacja robocza dla wszystkich etapów Potrójna stacja robocza dla wszystkich etapów Silikonowa forma na modele (Model Base Mold) Dostępna w czterech rozmiarach Akrylowe płytki wielokrotnego użytku Wytrzymała walizka do przenoszenia i przechowywania urządzenia

7 CENNIK MATERIAŁÓW LABORATORYjNYCH ADENTA Adenta LAB TEC Cenabrutto PojedynczyModelMaker Pojedyncza stacja robocza Płytka pozycjonująca Śruba regulacji wysokości z tuleją dystansową 1 x Materiał klejący Easy Stick 250 gr Silikonowe formy OK & UK po 1 parze w rozmiarach S, M i L Metalowa forma do wkładu silikonowego 100 x stalowe pierścienie trzymające PLN PotrójnyModelMaker Potrójna stacja robocza 3 x Płytka pozycjonująca 3 x Śruba regulacji wysokości z tuleją dystansową 1 x Materiał klejący 250 gr 1 x Silikonowa forma OK & UK rozmiar S 3 x Silikonowa forma OK & UK rozmiar M 1 x Silikonowa forma OK & UK rozmiar L 3 x Metalowa forma do wkładu silikonowego 100 x stalowe pierścienie trzymające Dostępny rownież w wersji do montażu, z ramą montażową na ścianie PLN Set-UpModelMaker Pojedyncza stacja robocza Płytka pozycjonująca Śruba regulacji wysokości Przenośnik dla modeli PLN

8 SYS TEM MI KRO SEN SO RÓW THE RA MON do pły tek or to don tycz nych The ra Mon to SUK CES TE RA PEU TYCZ NY oraz DYS CY PLI NA NO SZE NIA Suk ces te ra peu tycz ny ma bez po śred nie od nie sie nie do dys cy - pli ny użyt ko wa nia przez pa cjen ta pod czas te ra pii apa ra ta mi wyj mo wa ny mi. Dla or to don tów, aż do te raz, by ło prak tycz nie nie moż li wym zo ba cze nie, czy przy czy na nie efek tyw ne go le cze - nia spo wo do wa na by ła kiep ską współ pra cą czy też in ny mi czyn - ni ka mi. Te raz The ra Mon umoż li wia no wy spo sób mo ni to rin gu współ - pra cy pod czas te ra pii apa ra ta mi wyj mo wa ny mi. TheraMon jest elektronicznym systemem umożliwiającym stałą dokumentację czasu noszenia aparatów ruchomych. W skład systemu TheraMon wchodzą: 1. MIKROSENSORY Mierzą i zachowują faktyczny czas noszenia aparatów wyjmowanych 2. CZYTNIK MIKROSENSORÓW Odczytuje pamięć mikrosensorów i przenosi dane do komputera 3. KOMPUTEROWY PROGRAM EWALUACYJNY Pokazuje czas noszenia w postaci prostej grafiki przedstawionej w różnych okresach czasu (miesiąc, tydzień, dzień)

9 The ra Mon MI KRO SEN SOR Spe cjal na tech no lo gia mie rzą ca mi kro sen so ra, o wy mia - rach 9x13mm, spraw dza w okre ślo nych od stę pach cza so wych fak tycz ny czas no sze nia i za cho wu je te da ne na wbu do wa nej pa mię ci. Tech nik osa dza mi kro sen sor w pla sti ko wej czę ści apa ra tu or to - don tycz ne go (na za sa dzie wbu do wy wa nia ma łe go mo ty wu). Mi kro sen sor jest cał ko wi cie po kry ty tym sa mym ma te ria łem, z któ re go jest zro bio ny apa rat. Bez po śred ni kon takt mi kro sen - so ra z bło ną ślu zo wą jest nie moż li wy. W ce lu wy sła nia i otrzy ma nia da nych mi kro sen sor wy ko rzy stu je tech no lo gię RFID (iden ty fi ka cja fal ra dio wych). Sta cja od czy tu ją ca na da je w po lu elek tro ma gne tycz nym o bar dzo ma łym za się - gu ce lem do star cze nia ze wnętrz nej ener gii do mi kro sen so ra. An ten ka sen so ra mo że zo stać ak - ty wo wa na tyl ko je śli jest umiesz czo na w bar dzo bli skiej od le gło ści od czyt ni ka mi kro sen so rów. We wnątrz ja my ust nej pa cjen ta an ten ka jest nie ak tyw na. Mi kro sen so ry The ra Mon zo sta ły za pro jek to wa ne wy łącz nie do jed no ra zo we go użyt ku. Ży wot - ność sen so ra zo sta ła do sto so wa na do stan dar do wej dłu go ści użyt ko wa nia apa ra tu or to don - tycz ne go i dzia ła do 24 mie się cy. Aby umoż li wić oce nę ca łe go pro ce su lecz ni cze go pa cjen ta, wie le mi kro sen so rów mo że zo stać za cho wa nych w pro gra mie kom pu te ro wym The ra Mon. The ra Mon CZYT NIK MI KRO SEN SO RÓW Czyt nik mi kro sen so rów utrzy mu je po łą cze nie bez prze wo do we z mi kro sen so rem i prze ka zu je za war te w nim da ne do kom pu te - ra. Do kom pu te ra lub lap to pa jest po łą czo ny ka blem USB. Mi kro sen sor apa ra tu umiesz czo ny jest rów no le gle do an ten ki czyt - ni ka. W mo men cie kie dy apa rat zo sta je roz po zna ny w po lu ma - gne tycz nym czyt ni ka, pro ces od czy tu da nych mo że zo stać roz po czę ty. Da ne z mi kro sen so ra są prze no szo ne bez prze wo do - wo dzię ki tech no lo gii RFID. Do star czo ny pro gram kom pu te ro wy The ra Mon umoż li wia wy god ne gra ficz ne przed sta wie nie fak tycz - ne go cza su no sze nia apa ra tu w go dzi nach, każ de go dnia, co po - zwa la po tem na bar dziej szcze gó ło wą ana li zę. Czyt nik The ra Mon do star cza ny jest z rocz ną opła tą za je go wy po ży cze nie. Opła ta za wie ra pe łen ser wis, wy mia ny gwa ran cyj ne i przy szłe ak tu ali za cje pro gra mu jak i roz sze rze nia (do star cza ne przez In ter net).

10 Program TheraMon Spe cjal ny pro gram The ra Mon do ku men tu je, w spo sób gra ficz ny, czas no sze nia pod czas ca łe go le cze nia. Ba zu jąc na tych da nych or - to don ta mo że oce nić po stę py w le cze niu oraz w znacz nie bar dziej efek tyw ny spo sób za pla no wać ko lej ne eta py le cze nia. Oce na mo że zo stać prze sła na do dal sze go użyt ku w in nych pro gra mach. Mi ni mal ne wy ma ga nia twar de go dys ku kom pu te ra: 1GB RAM, 20GB na pęd dys ku twar de go Port -USB, mi ni mal na roz dziel czość mo ni to - ra 800x600 pik se li, Win dows XP, Win dows Vi sta lub Win dows 7. 6 DOBRYCH POWODÓW, dla których warto rozpocząć pracę z systemem TheraMon: 1. Możliwość obiektywnej oceny wyników leczenia opartej na faktycznym czasie noszenia aparatu 2. Nieprzerwalna dokumentacja podczas całego czasu leczenia 3. Szybsze sukcesy terapeutyczne spowodowane zwiększoną dyscypliną noszenia (wbudowany mikrosensor prowadzi do wzrostu motywacji noszenia) 4. Potrzebna adaptacja do aparatu może zostać rozpoznana znacznie wcześniej (na przykład: utrata podczas snu) 5. Unikanie sporów cywilnych oraz niesprawiedliwych żądań odszkodowań dzięki posiadaniu nieprzerwalnej dokumentacji 6. Niebiurokratyczne postępowanie w przypadku roszczeń gwarancyjnych (naprawa) i adaptacji z powodu użytkowania dokumentacji Cennik promocyjny produktów TheraMon: Wynajem czytnika mikrosensorów wraz z licencją i programem komputerowym na okres 12 miesięcy Mikrosensory (opakowanie zawiera 5 szt.): przy zakupie do 2 op. (10 szt.). przy zakupie powyżej 3 op. (15 szt.) przy zakupie powyżej 5 op. (25 szt.) 1390PLN 159 PLN 151 PLN 135 PLN

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym szpachelka (15 cm) NARZĘDZIA piła długa linijka drobnoziarnisty papier ścierny nóż z wymiennym ostrzem kuweta na zaprawę kuweta na klej

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym.

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym. Sztuka i komputer Jak już wie cie, za po mo cą kom pu te ro wych pro gra mów gra ficz nych moż na wy ko ny wać róż ne dzie ła pla stycz ne, czy li two rzyć gra fi kę kom pu te ro wą. Ta ki ob raz moż na

Bardziej szczegółowo

Układanie wykładzin podłogowych

Układanie wykładzin podłogowych Układanie wykładzin podłogowych Sposoby układania Sposób układania Układanie swobodne Zastosowanie Zalety Wady W małych pomieszczeniach, tam gdzie wystarcza jeden arkusz lub rzadko odwiedzanych Szybkie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt.

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Grzej ni ki po ko jo we LUX RAD ofe ru ją bo gac two aran żo wa nia no wo czes nych miesz kań. In no wa cyj ne wzo ry,

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z PERNEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież uznać od po wie dzi

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny Przeznaczenie Instrukcja montażu

Opis techniczny Przeznaczenie Instrukcja montażu Sys tem ko mi no wy HY BRY DA IZO to re wo lu cyj ne roz wią za nie w tech ni ce ko mi no wej i ab so lut nie no wy pro dukt fir my Spi ro flex. Wie lo let nie do świad cze nie po zwo li ło nam na stwo

Bardziej szczegółowo

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem War sza wa 2010 Pro jekt okład ki Do ro ta Za jąc Zdję cie na okład ce Wojciech Sternak Opra co wa nie re dak cyj ne Iza bel la Skrzecz Re dak cja

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

Układanie paneli z PCV

Układanie paneli z PCV Układanie paneli z PCV Wybór paneli 1. Panele z PVC są produktem gotowym do użytku. Można kłaść je we wszystkich rodzajach pomieszczeń. Szczególnie dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki,

Bardziej szczegółowo

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9 Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM G d y n i a 2 0 0 9 Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.2.2008 r.) skonsultowany

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa?

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa? 1 3aparatura i technika Dr n. farm. S 0 0awomir Wilczy Ґski Katedra i Zak 0 0ad Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydzia 0 0 Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia:

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia: 20 Wspólny Język 2010 Wspólny J zyk 2010 Standard Otwar cie Zna cze nie Otwar cie ma na stę pu ją ce zna cze nia: A) 5 kar w si le 12 17, B) układ 4441 z czwór ką ka ro w si le 12 17, C) układ 4 ka ra,

Bardziej szczegółowo

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2 instrukcja obsługi grupy pompowej Rys. 1. Budowa grupy pompowej powrót 2 3 GW 1/2 6 7 1 zasilanie 4 GW 1/2 1. zawór termostatyczny ZT 2. zawór regulacyjny ZR 3. zawór odcinający G1" belki zasilającej 4.

Bardziej szczegółowo

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się ZE ŚWIATA Wspieranie rozwoju dziecka na Litwie Na świe cie za uwa ża się wy raź ną ten den cję do wspie ra nia roz wo ju dziec ka. Uza leż nio ne jest to jed nak od tra dy cji edu ka cyj nych, kul tu ro

Bardziej szczegółowo

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pod kluczem 62 i pojemniki zamykane 63 Systemy zamknięć Po jem ni ki RA KO moż na za my kać za po mo cą po kry - wy z za wia sa mi. Je że li do te go na dłuż szym bo

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 Rada Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 1 Autorzy: Aleksander Parzych, Aureliusz Wlaź Projekt graficzny serii: Techna Studio www.techna.pl Zdjęcia na okładce i w tekście: The Audiovisual

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A.

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A. Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A. Roz dział 1 In for ma cje ogól ne 1. Po sta no wie nia ogól ne 1. Re gu la min pro wa dze nia ra chun ków

Bardziej szczegółowo

Wykonanie posadzki betonowej

Wykonanie posadzki betonowej Wykonanie posadzki betonowej Gładź betonowa grubości 8-10 cm powinna być zbrojona siatką stalową. NARZĘDZIA I MATERIAŁY poziomnica miarka deski grubości 27 mm linijka deski grubości 12 mm, służące do wyznaczenia

Bardziej szczegółowo

Wilno: magia historii

Wilno: magia historii Wilno: magia historii Są miejsca magiczne na ziemi, ale drugiego takiego jak Wilno nie ma JAROSŁAW DUMANOWSKI Wil no by ło i jest mia stem ma gicz - nym, nie zwy kle waż nym dla wszyst kich za miesz ku

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

SPIS TREЊCI ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA. 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? 38 Anna Pawіowska-Niedbaіa. 44 Beata Szurowska Ptaszki na topoli

SPIS TREЊCI ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA. 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? 38 Anna Pawіowska-Niedbaіa. 44 Beata Szurowska Ptaszki na topoli 82010300905005 SPIS TREЊCI PEDAGOGIKA l PSYCHOLOGIA l ORGANIZACJA 5 Iwona Samborska Komercjalizacja dzieciсstwa ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? KSZTAЈCENIE I DOSKONALENIE

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe Niezbędnik finansowy Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel Produkty oszczędnościowe Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki Elżbieta Judasz Prawo pra cy pierwsze kroki War sza wa 2012 Aktualizacja Katarzyna Piecyk Pro jekt okład ki www.jsphoto.eu Opra co wa nie re dak cyj ne Izabella Skrzecz Opra co wa nie ty po gra ficz ne

Bardziej szczegółowo

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Europejska inicjatywa obywatelska Publikacja opracowana na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych przez Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon -

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon - 1 Plan wy ni ko wy Pol ska we współ - cze snym świe cie NA TO od zim nej woj ny do współ - ist nie nia In te gra cja eu ro - pej ska Pol ska w sys te - mie po li tycz nym i go spo dar czym Świat współczesny

Bardziej szczegółowo

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE Pu bli ka cja po wsta ła w ra mach pro jek tu re ali zo wa ne go z do fi nan so wa niem NFOŚiGW w ra mach pro gra mu prio ry te to we go Edu ka cja eko lo gicz na Lider projektu: Wyż sza Szko ła Eko lo

Bardziej szczegółowo

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma -

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - mb0110 TEMAT WYDANIA mgr inż. Jerzy B. Zembrowski* No wy wy miar ener go osz częd no ści w bu dow nic twie No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - ja 2010 r. w spra wie cha rak te ry sty

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od.

Bardziej szczegółowo

Lublin moje miasto. (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go

Lublin moje miasto. (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go Lublin moje miasto Forum edukacyjne (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go Ome to dzie pro jek tu sły szał chy ba każ dy z nas. Wie

Bardziej szczegółowo

porad i informacji udzielają prawnicy

porad i informacji udzielają prawnicy Jak skutecznie reklamować towary konsumpcyjne HALO, KONSUMENT! Chcesz poznać swoje prawa? Szukasz pomocy? ZADZWOŃ DO INFOLINII KONSUMENCKIEJ BEZPŁATNY TELEFON 0 800 800 008 W dni powszednie od 9.00 do

Bardziej szczegółowo

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego

Bardziej szczegółowo

Więk szość po wsta ją cych obiek -

Więk szość po wsta ją cych obiek - Zarządzanie drogami No wo ści w ma ga zy no wa niu so li dro go wej W ostatnich latach obserwujemy znaczny wzrost inwestycji w realizację obiektów magazynowania soli drogowej. Obiekty te mogą mieć różnorodnie

Bardziej szczegółowo

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku BHP NA STACJACH LPG Pra cow nik, przy stę pu jąc do pra cy na sta no wi sku ope ra to ra LPG po wi nien za po znać się z oce ną ry zy - ka za wo do we go dla je go sta no wi ska oraz sto so wać odzież

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

Koncepcje i strategie logistyczne

Koncepcje i strategie logistyczne Alek san dra Koź lak Uni wer sy tet Gdań ski Trans port w lo gi sty ce a lo gi sty ka w trans por cie W kla sycz nym uję ciu za leż no ści mię - dzy trans por tem a lo gi sty ką pod kre śla się ro lę trans

Bardziej szczegółowo

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Finansujemy nasze marzenia. Kredyty

Niezbędnik finansowy. Finansujemy nasze marzenia. Kredyty Niezbędnik finansowy Finansujemy nasze marzenia Kredyty Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc do mo wy bu dżet, do brze jed

Bardziej szczegółowo

Leczenie odtw rcze z zastosowaniem implant w zêbowych

Leczenie odtw rcze z zastosowaniem implant w zêbowych Leczenie odtw rcze z zastosowaniem implant w zêbowych Rozdzia³ 5 5.1 Podstawowa terminologia implantologiczna 163 5.2 Planowanie leczenia implantologicznego 164 5.3 Fa za chi rur gicz na 167 5.4 Uzupe³nienia

Bardziej szczegółowo

Montaż okna lub drzwi balkonowych

Montaż okna lub drzwi balkonowych Montaż okna lub drzwi balkonowych Zdejmowanie miary Najpierw trzeba zmierzyć wy miary (czyli otworu w ścianie) i dostosować do nich wymiary okna. Okno powinno być 2-3 cm węższe i 4,5-5,5 cm niższe od.

Bardziej szczegółowo

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego We³ na mi ne ral na jest to ma te ria³ ter mo izo la cyj ny w for mie p³yt, mat lub gra nu la tu. Zna ko mi cie na da je siê do do cie pla

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2011 Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej 3 Autor: prof. dr hab. Jan Barcz Projekt graficzny serii: Techna Studio www.techna.pl Projekt logo polskiej prezydencji na okładce:

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym - Zielona Karta 24.02.2016

Bardziej szczegółowo

Liposukcja okolic po 0 2ladk w z wykorzystaniem wody water-jet (WAL).

Liposukcja okolic po 0 2ladk w z wykorzystaniem wody water-jet (WAL). 1 3chirurgia estetyczna dr n. med. Alexander Aslani, dr n. med. Felipe Schmitt S nchez, dr n. med. Ewa Siolo, dr n. med. Alexander Hamers Katedra Chirurgii Plastycznej, Estetycznej i Rekonstrukcyjnej,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMP/11/11/02

Bardziej szczegółowo

Dys kry mi na cja bez po śred nia: Dys kry mi na cja po śred nia:

Dys kry mi na cja bez po śred nia: Dys kry mi na cja po śred nia: Objawy dyskryminacji Rodzaje dyskryminacji Kodeks pracy zobowiązuje do równego traktowania osób za trud nio nych, jak i sta ra ją cych się o pra cę. Pra co - daw ca dys kry mi nu je pra cow ni ka je że

Bardziej szczegółowo

Metody terapii przewlekłej niewydolności żylnej

Metody terapii przewlekłej niewydolności żylnej flebologia Dr n. med. Wojciech Rybak ArsESTETICA Klinika Medycyny Estetycznej i Lasoterapii we Wrocławiu i Warszawie Metody terapii przewlekłej niewydolności żylnej Szacuje się, że choroby o etiologii

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

Pro to kół Zwy czaj ne go Ogól ne go Ze bra nia Pol skie go. dnia 1 wrze śnia 2010 r. w Pu ła wach. Po rzą dek ze bra nia: Prze bieg Ze bra nia:

Pro to kół Zwy czaj ne go Ogól ne go Ze bra nia Pol skie go. dnia 1 wrze śnia 2010 r. w Pu ła wach. Po rzą dek ze bra nia: Prze bieg Ze bra nia: Wiadomoœci Parazytologiczne 2010, 56(4), 355 359 Copyright 2010 Polskie Towarzystwo Parazytologiczne Pro to kół Zwy czaj ne go Ogól ne go Ze bra nia Pol skie go To wa rzy stwa Pa ra zy to lo gicz ne go,

Bardziej szczegółowo

Co by było gdyby, czyli zjawiska kwantowe w makroświecie

Co by było gdyby, czyli zjawiska kwantowe w makroświecie Co by było gdyby, czyli zjawiska kwantowe w makroświecie WOJCIECH JERZY STĘPNIOWSKI Jak wia do mo, mi kro świat rzą dzi się pra - wa mi me cha ni ki kwan to wej, a ma kro świat re gu ła mi me cha ni ki

Bardziej szczegółowo

ISBN: 978-83-931598-0-2

ISBN: 978-83-931598-0-2 ISBN: 978-83-931598-0-2 Fundacja dla Polski ul. Narbutta 20/30 02-541 Warszawa tel. (0-22) 542 5880 fax.(0-22) 542 9890 e-mail: fdp@fdp.org.pl www.fdp.org.pl ISBN: 978-83-931598-0-2 Autorzy: Dominika

Bardziej szczegółowo

Umowy o pracę

Umowy o pracę www.pip.gov.pl Kilka słów o umowie o pracę Przez za war cie umo wy o pra cę pra cow nik zo bo wią - zu je się do wy ko ny wa nia pra cy okre ślo ne go ro dza ju na rzecz pra co daw cy i pod je go kie row

Bardziej szczegółowo

Izabela Mańkowska Małgorzata Rożyńska. Ortograffiti Z BRATKIEM PROGRAM. G d y n i a

Izabela Mańkowska Małgorzata Rożyńska. Ortograffiti Z BRATKIEM PROGRAM. G d y n i a Izabela Mańkowska Małgorzata Rożyńska Ortograffiti Z BRATKIEM PROGRAM G d y n i a 2 0 1 1 Spis tre ści Wstęp... 3 I. Za ło że nia i ce le pro gra mu ORTOGRAFFITI z Brat kiem kla sa dru ga... 4 II. Or ga

Bardziej szczegółowo

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo

wrzesień-październik 2009 PORADNIK SEM/Wyszukiwarki

wrzesień-październik 2009 PORADNIK SEM/Wyszukiwarki wrzesień-październik 2009 PORADNIK SEM/Wyszukiwarki SEM praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp dlaczego wyszukiwanie jest tak ważne dla twojego biznesu............................ 4 1. Planowanie kampanii

Bardziej szczegółowo

Uczeƒ z dysleksjà w domu

Uczeƒ z dysleksjà w domu Marta Bogdanowicz Anna Adryjanek Ma gorzata Ro yƒska Uczeƒ z dysleksjà w domu Poradnik nie tylko dla rodziców G d y n i a 2 0 1 0 Re cenzja merytoryczna: dr hab. Gra yna Krasowicz-Kupis, prof. UMCS Re

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Duo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Duo inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Duo ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMD/12/10/01 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Włodzimierz Łabanowski BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Poradnik dla pracodawców Warszawa 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Europejska koncepcja bezpieczeństwa użytkowania maszyn 3. Wymagania dla maszyn

Bardziej szczegółowo

3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej

3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej 3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej Te mat: Ćwi cze nia na to rze prze szkód wrot ki, ro we ry, kół ka hu la - ho op, słup ki, ła wecz ki, rów no waż nia Zbiór ka na

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM IMPLANTOLOGII MAŁOINWAZYJNEJ

CURRICULUM IMPLANTOLOGII MAŁOINWAZYJNEJ CONTINUING DENTAL EDUCATION CURRICULUM IMPLANTOLOGII MAŁOINWAZYJNEJ TRYB INDYWIDUALNY SZKOLENIE TEORETYCZNE WARSZTATY HANDS - ON LIVE - SURGERY SAMODZIELNE IMPLANTACJE LATO 2014 ZIMA 2014 DYREKTOR CURRICULUM

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Spis treści. Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych RuSzaMy po zdrowie Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Opracowanie merytoryczne i zdjęcia: Tomasz Gładysz Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Scenariusz lekcji w III klasie gimnazjum Przed sta wia my Ko le an kom i Ko le gom pro po zy cjê sce na riu sza lek cji ote ma cie nie ³a twym, szcze g l nie

Bardziej szczegółowo

Legalność zatrudnienia cudzoziemców

Legalność zatrudnienia cudzoziemców Jarosław Cichoń Legalność zatrudnienia cudzoziemców Informator dla pracodawców Warszawa 2012 Projekt okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Monika Kolitowska-Sokół Opracowanie typograficzne i łamanie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

smaki Wittchen Wiosenno-letnie 12 KOLEKCJA Tekst: Lidia Popiel

smaki Wittchen Wiosenno-letnie 12 KOLEKCJA Tekst: Lidia Popiel 12 KOLEKCJA Wiosenno-letnie smaki Wittchen Od cie nie cap puc ci no, mlecz nej cze ko la dy, ciem nej espres so, lat te, wa ni lio wej śmie tan ki to urze ka ją - ce, sma ko wi te ko lo ry, któ re po ja

Bardziej szczegółowo

Armatura Premium + Systemy Regudis W Mieszkaniowe w zły cieplne

Armatura Premium + Systemy Regudis W Mieszkaniowe w zły cieplne Armatura Premium + Systemy Regudis W Mieszkaniowe w zły cieplne Prezentacja produktu Wyró nienie Regudis W Mieszkaniowe w zły cieplne Pro duk ty i sys te my Oven trop po ma ga jà zmniej - szyç zu y cie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialny pracodawca, czyli bezpieczne i higieniczne warunki pracy

Odpowiedzialny pracodawca, czyli bezpieczne i higieniczne warunki pracy higiena pracy mgr Arleta Mrugała mgr Dorota Wodzisławska-Czapla Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Odpowiedzialny pracodawca, czyli bezpieczne i higieniczne warunki pracy Zachowanie

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Dzia I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie. kom pu te ro we.

Plan wynikowy. Dzia I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie. kom pu te ro we. Plan wynikowy Klasa Dzia I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie Hi gie na pra cy z kom pu te rem oraz pod sta wo we ele - men ty kom pute ra Twoje biur ko Pod sta wo we wia

Bardziej szczegółowo

Źródło: Bińczycki B., Organizacja procesu rekrutacji w urzędzie administracji samorządowej na przykładzie Miasta Krakowa [w:] Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, red. A. Stabryła,

Bardziej szczegółowo