MATERIAŁY DLA TECHNIKÓW ORTODONTYCZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MATERIAŁY DLA TECHNIKÓW ORTODONTYCZNYCH"

Transkrypt

1 Wyróżnia nas tylko jedna rzecz. Wszystko. MATERIAŁY DLA TECHNIKÓW ORTODONTYCZNYCH Produkty LAB TEC ADENTA Dokładne Łatwe w użyciu Czyste Ekonomiczne Wielozadaniowe Konieczne System mikrosensorów THERAMON do płytek ortodontycznych Sukces terapeutyczny i dyscyplina noszenia

2 W ce lu wła ści we go dia gno zo wa nia i pla no wa nia le cze nia, or - to don ci, den ty ści oraz chi rur dzy spe cja li zu ją cy się w chi rur gii zę bo wo -twa rzo wej oraz ja my ust nej po trze bu ją do kład nych mo de li ba daw czych swo ich pa cjen tów. Obec nie stan dar do we pro ce du ry obej mu ją wy peł nie nie łyż ki wy ci sko wej gip sem i do - da nie od po wied niej ilo ści gip su na mo del den ty stycz ny, aby móc go póź niej spi ło wać. Pro ces ten jest nie tyl ko bar dzo cza - so chłon ny, gło śny, brud ny i kosz tow ny, ale tak że w je go wy ni - ku po wsta ją mo de le, któ rym brak pre cy zji i wa lo rów es te tycz nych ko niecz nych, aby wła ści wie za pla no wać le cze nie oraz móc je za pre zen to wać pa cjen tom i w śro do wi sku pro fe - sjo nal nym. Dr Pa blo A. Echar ri, spe cja li sta or to don ta z Bar ce lo ny (Hisz pa - nia) i Claus Schen dell, in ży nier i wła ści ciel Aden ta GmbH (Niem- cy) po łą czy li swo je do świad cze nia ze bra ne w trak cie kil ku dzie się ciu lat pra cy w za kre sie or to don cji i stwo rzy li li nię la bo ra to ryj ną Aden ta LAB TEC. Ta li nia la bo ra to ryj na zo sta ła opra - co wa na, aby ustan da ry zo wać, uspraw nić i przy śpie szyć pro ce - sy la bo ra to ryj ne zwią za ne z two rze niem mo de li den ty stycz nych, jed no cze śnie za pew nia jąc ko niecz ną pre cy zję, wy jąt ko wą opty - kę oraz pre cy zyj ne ko ry go wa nie mo de li ba daw czych, chi rur - gicz nych i usta wień. Sys temaden ta LAB TEC ofe ru je or to don tom, chi rur gom ja my ust - nej, pro fe sjo nal nym la bo ra to riom oraz den ty stom moż li wość two rze nia i ko ry go wa nia mo de li w nie zwy kle pre cy zyj ny, do - kład ny, czy sty, szyb ki, ła twy i eko no micz ny spo sób oraz uła twia wy ko ny wa nie i ko ry go wa nie mo de li warg i ję zy ka.

3 URZĄ DZE NIE DO TWO RZE NIA MO DE LI GIP SO WYCH (Mo del Ma ker) pre cy zyj ne mo de le ba daw cze w 3 kro kach bez ko niecz no ści szli fo wa nia. Urzą dze nie do two rze nia mo de li (ModelMaker MM) po zwa la na wy ko ny wa nie do kład nych i ustan da ry zo wa nych mo de li den - ty stycz nych w cią gu 6 8 mi nut bez szli fo wa nia i przy mniej - szym za nie czysz cze niu śro do wi ska ro bo cze go. Urzą dze nie MM jest do stęp ne w wer sji po je dyn czej i po trój nej. Zo sta ło za pro jek - to wa ne w ta ki spo sób, aby móc w peł ni do sto so wać się do po - trzeb ma łych, śred nich i du żych ga bi ne tów i róż nej wiel ko ści la bo ra to riów. Obie wer sje obej mu ją pod sta wę (SystemBase) i wy pro fi lo wa ne urzą dze nie po mia ro we (Mold Si ze Me asu ring Sche me). Umiesz - cza jąc gip so wy łuk zę bo wy w for mie, na le ży wy brać od po wied - ni roz miar for my (ModelBaseMold). Gip so we łu ki zę bo we two rzy się wle wa jąc gips w po sta ci cie kłej do łyż ki wy ci sku gór nej i dol nej szczę ki. Wy cisk gór nej szczę ki na le ży od lać w ta ki spo sób, aby łuk pod nie bien ny był cał ko wi cie po kry ty, pod czas gdy wy cisk dol nej szczę ki na le ży od lać tak, aby war stwa ok. 1 cm cie kłe go gip su po kry wa ła cał ko wi cie kość wy rost ka zę bo do ło we go i pod sta wę dol nych trzo now ców. Wy bra - na for ma jest na stęp nie umiesz cza na w ta cy na for my, któ ra na stęp nie jest mo co wa na w trzech miej scach na pod sta wie. To mo co wa nie za pew nia, że płasz czy zny gu zo we są pre cy zyj nie na kła - da ne i że wszyst kie in ne ką ty mo de lu są zgod ne z opi sem za war tym w mię dzy na ro do wych wy - tycz nych w za kre sie mo de li den ty stycz nych. Dwie pro wad ni ce (GuidingAxes) w pre cy zyj ny spo sób wy środ ko wu ją gip so we łu ki zę bo we na pod sta wach, dzię ki cze mu po wsta ją do kład ne, ustan da - ry zo wa ne i es te tycz ne mo de le den ty stycz ne. Gór na cześć płyt ki po zy cjo nu ją cej mo del (ModelPositioningPlate) słu ży do mo co - wa nia wy ko na ne go mo de lu gór nej szczę ki, a w jej dol nej czę ści znaj du je się uchwyt oklu zyj ny (OcclusalGrippingDevice) w kształ cie łu ku zę bo we go, któ ry w pew ny spo sób mo cu je gór ny łuk zę - bo wy wy ko na ny z gip su. Naj pierw, gip so wy gór ny łuk zę bo wy jest umiesz cza ny na przy lep nej pod kład ce (Easy-Ever-Stick) wie lo krot ne go użyt ku, na spo dzie płyt ki po zy cjo nu ją cej. Wy żło - bio na li nia środ ko wa umoż li wia do kład - ne wy środ ko wa nie lub prze miesz cze nie gór ne go łu ku zę bo we go wzglę dem li nii środ ko wej.

4 Na stęp nie, płyt ka po zy cjo nu ją ca jest na kła da na na pro wad ni ce w ta ki spo sób, że łuk zę bo wy znaj - du je się w po zy cji od wró co nej i jest do ci ska na do do łu. Do krę ca jąc śru by re gu la cji wy so ko ści (Height Adjusting Screw) umiesz czo ne po mię dzy pro wad ni ca mi, moż na do sto so wać wy so kość pod sta wy gór ne go łu ku. Po zdję ciu płyt ki po zy cjo nu ją cej, w for mę wle wa się cie kły gips, po czym płyt ka po zy cjo nu ją ca jest po now nie na kła da na. W za leż no ści od ilo ści gip su, moż na wy re gu lo - wać wy so kość pod sta wy. Gdy gips stward nie je wy star cza ją co, mo del gór nej szczę ki jest wyj mo wa ny z for my i mo co wa ny na gór nej stro nie płyt ki po zy cjo nu ją cej przy po mo cy śrub mo cu ją cych mo del (ModelFixation Screw). Na stęp nie, gór ny łuk jest umiesz cza ny na mo de lu dol nej szczę ki i mo co wa ny przy po mo - cy wo sku oklu zyj ne go, si li ko nu lub in ne go ma te ria łu. Mo del jest na stęp nie umiesz cza ny w ta cy na for my, któ rą na kła da się na pod sta wę. Aby uzy skać opty mal ną wy so kość pod sta wy dol nej szczę - ki, nad śru bą re gu la cji wy so ko ści umiesz cza się rur kę dy stan so wą (DistanceTube) i ca ły mo del jest za le wa ny cie kłym gip sem. Płyt ka po zy cjo nu ją ca jest na stęp nie na kła da na na pro wad ni ce i łuk zę - bo wy dol nej szczę ki jest umiesz cza ny w cie kłym gip sie. Gdy gips stward nie je, mo del dol nej szczę - ki jest wyj mo wa ny z for my i pre cy zyj ny, ustan da ry zo wa ny mo del dia gno stycz ny jest go to wy.

5 URZĄ DZE NIE DO TWO RZE NIA SET -UPu (Set -Up Mo del Ma ker) do kład ne po zy cjo no wa nie i po wie la nie Urzą dze nie do two rze nia mo de li usta wień (Set-UpModelMaker SUM) umoż li wia pre cy zyj ne po zy cjo no wa nie i po wie la nie mo - de li usta wień nie pra wi dło we go zgry zu. Skła da się z tej sa mej pod sta wy (Sys tem Ba se), co urzą dze nie do two rze nia mo de li (Mo del Ma ker) i jest do stęp ne ja ko do dat ko wy kom po nent lub od ręb ne urzą dze nie. Gip so wy mo del ar ty ku la to ra ze wszyst ki mi za pi sa ny mi in for ma cja mi gór nej szczę ki jest umiesz cza ny w mo co - wa niu Easy -Click Mo del Fi xa tion. Naj pierw, w dol nej czę ści płyt ki po zy cjo nu ją cej na łyż kę wy ci sku oklu zyj ne go (OcclusalImpressionTray) na kła - da ny jest si li kon, a na stęp nie płyt ka po zy cjo nu ją ca jest na kła da na na pro wad ni ce i do ci ska na w dół na gip so - wy mo del, aby wy ko nać peł ny i szcze gó ło wy wy cisk łu - ku, obej mu ją cy stre fę dzią seł, zwa ny si li ko no wym klu czem nie wła ści we go zgry zu (Malocclusion Silicon Key). Wy so kość płyt ki po zy cjo nu ją cej jest re gu lo wa na przy po mo cy śru by re gu lu ją cej wy so kość (Easy-Height RecordingScrew). Gdy si li kon stward nie je, mo del nie wła ści we go zgry zu jest wyj mo wa ny i zę by są od dziela ne. Po szcze gól ne zę - by są umiesz cza ne w si li ko no wym klu czu nie wła ści we - go zgry zu na płyt ce po zy cjo nu ją cej. Na stęp nie, płyt ka po zy cjo nu ją ca jest na kła da na na pro - wad ni ce aż do wy so ko ści śru by re gu lu ją cej wy so kość. Zę by są przy twier dza ne do gip so we go mo de lu ar ty ku - la to ra przy uży ciu wo sku i moż na roz po cząć ko ry go wa - nie łu ku zę bo we go ko rzy sta jąc z wzo ru płasz czy zny oklu zyj nej (OPR). To sa mo jest po wta rza ne dla dol nej szczę ki.

6 W przy pad ku, gdy po trzeb ny jest od por ny na de for ma cje mo del usta wie nia z twar de go gip su, jak na przy kład przy two rze niu przed ope ra cyj nych szyn dia gno stycz nych, w ta ki sam spo sób, jak opi - sa no po wy żej wy ko nu je się si li ko no wy wy cisk usta wie nia gór nej szczę ki, zwa ny si li ko no wym klu - czem usta wie nia (Set-Up Silicon Key). Si li ko no we wy ci ski usta wień gór nej i dol nej szczę ki są na stęp nie od le wa ne przy uży ciu cie kłe go gip su, jak opi sa no w in struk cji urzą dze nia do two rze nia mo de li (Mo del Ma ker). Gdy gips stward nie je, w mo co wa niu Easy -Click Mo del Fi xa tion moż na umie ścić do wol ną płyt kę mo cu ją cą ar ty ku la tor, aby po łą czyć gip so we łu ki w gip so wej opra wie. Mo de le usta wień są te raz go to we do wy ko rzy sta nia w ar ty ku la to rze, za cho wu jąc ory gi nal ny układ 3D usta wie nia. Moż na tak że stwo rzyć mo del ba daw czy przy uży ciu form mo de li pod sta wo wych (ModelBase Mold), po stę pu jąc zgod nie z in struk cja mi dla urzą dze nia do two rze nia mo de li (ModelMaker). Za - tem, moż na wy ko nać od por ny na de for ma cje mo del usta wie nia, pod czas gdy wo sko wy mo del usta wień ar ty ku la to ra moż na za cho wać do na no sze nia dal szych zmian. LAB TEC Akcesoria Pojedyncza stacja robocza dla wszystkich etapów Potrójna stacja robocza dla wszystkich etapów Silikonowa forma na modele (Model Base Mold) Dostępna w czterech rozmiarach Akrylowe płytki wielokrotnego użytku Wytrzymała walizka do przenoszenia i przechowywania urządzenia

7 CENNIK MATERIAŁÓW LABORATORYjNYCH ADENTA Adenta LAB TEC Cenabrutto PojedynczyModelMaker Pojedyncza stacja robocza Płytka pozycjonująca Śruba regulacji wysokości z tuleją dystansową 1 x Materiał klejący Easy Stick 250 gr Silikonowe formy OK & UK po 1 parze w rozmiarach S, M i L Metalowa forma do wkładu silikonowego 100 x stalowe pierścienie trzymające PLN PotrójnyModelMaker Potrójna stacja robocza 3 x Płytka pozycjonująca 3 x Śruba regulacji wysokości z tuleją dystansową 1 x Materiał klejący 250 gr 1 x Silikonowa forma OK & UK rozmiar S 3 x Silikonowa forma OK & UK rozmiar M 1 x Silikonowa forma OK & UK rozmiar L 3 x Metalowa forma do wkładu silikonowego 100 x stalowe pierścienie trzymające Dostępny rownież w wersji do montażu, z ramą montażową na ścianie PLN Set-UpModelMaker Pojedyncza stacja robocza Płytka pozycjonująca Śruba regulacji wysokości Przenośnik dla modeli PLN

8 SYS TEM MI KRO SEN SO RÓW THE RA MON do pły tek or to don tycz nych The ra Mon to SUK CES TE RA PEU TYCZ NY oraz DYS CY PLI NA NO SZE NIA Suk ces te ra peu tycz ny ma bez po śred nie od nie sie nie do dys cy - pli ny użyt ko wa nia przez pa cjen ta pod czas te ra pii apa ra ta mi wyj mo wa ny mi. Dla or to don tów, aż do te raz, by ło prak tycz nie nie moż li wym zo ba cze nie, czy przy czy na nie efek tyw ne go le cze - nia spo wo do wa na by ła kiep ską współ pra cą czy też in ny mi czyn - ni ka mi. Te raz The ra Mon umoż li wia no wy spo sób mo ni to rin gu współ - pra cy pod czas te ra pii apa ra ta mi wyj mo wa ny mi. TheraMon jest elektronicznym systemem umożliwiającym stałą dokumentację czasu noszenia aparatów ruchomych. W skład systemu TheraMon wchodzą: 1. MIKROSENSORY Mierzą i zachowują faktyczny czas noszenia aparatów wyjmowanych 2. CZYTNIK MIKROSENSORÓW Odczytuje pamięć mikrosensorów i przenosi dane do komputera 3. KOMPUTEROWY PROGRAM EWALUACYJNY Pokazuje czas noszenia w postaci prostej grafiki przedstawionej w różnych okresach czasu (miesiąc, tydzień, dzień)

9 The ra Mon MI KRO SEN SOR Spe cjal na tech no lo gia mie rzą ca mi kro sen so ra, o wy mia - rach 9x13mm, spraw dza w okre ślo nych od stę pach cza so wych fak tycz ny czas no sze nia i za cho wu je te da ne na wbu do wa nej pa mię ci. Tech nik osa dza mi kro sen sor w pla sti ko wej czę ści apa ra tu or to - don tycz ne go (na za sa dzie wbu do wy wa nia ma łe go mo ty wu). Mi kro sen sor jest cał ko wi cie po kry ty tym sa mym ma te ria łem, z któ re go jest zro bio ny apa rat. Bez po śred ni kon takt mi kro sen - so ra z bło ną ślu zo wą jest nie moż li wy. W ce lu wy sła nia i otrzy ma nia da nych mi kro sen sor wy ko rzy stu je tech no lo gię RFID (iden ty fi ka cja fal ra dio wych). Sta cja od czy tu ją ca na da je w po lu elek tro ma gne tycz nym o bar dzo ma łym za się - gu ce lem do star cze nia ze wnętrz nej ener gii do mi kro sen so ra. An ten ka sen so ra mo że zo stać ak - ty wo wa na tyl ko je śli jest umiesz czo na w bar dzo bli skiej od le gło ści od czyt ni ka mi kro sen so rów. We wnątrz ja my ust nej pa cjen ta an ten ka jest nie ak tyw na. Mi kro sen so ry The ra Mon zo sta ły za pro jek to wa ne wy łącz nie do jed no ra zo we go użyt ku. Ży wot - ność sen so ra zo sta ła do sto so wa na do stan dar do wej dłu go ści użyt ko wa nia apa ra tu or to don - tycz ne go i dzia ła do 24 mie się cy. Aby umoż li wić oce nę ca łe go pro ce su lecz ni cze go pa cjen ta, wie le mi kro sen so rów mo że zo stać za cho wa nych w pro gra mie kom pu te ro wym The ra Mon. The ra Mon CZYT NIK MI KRO SEN SO RÓW Czyt nik mi kro sen so rów utrzy mu je po łą cze nie bez prze wo do we z mi kro sen so rem i prze ka zu je za war te w nim da ne do kom pu te - ra. Do kom pu te ra lub lap to pa jest po łą czo ny ka blem USB. Mi kro sen sor apa ra tu umiesz czo ny jest rów no le gle do an ten ki czyt - ni ka. W mo men cie kie dy apa rat zo sta je roz po zna ny w po lu ma - gne tycz nym czyt ni ka, pro ces od czy tu da nych mo że zo stać roz po czę ty. Da ne z mi kro sen so ra są prze no szo ne bez prze wo do - wo dzię ki tech no lo gii RFID. Do star czo ny pro gram kom pu te ro wy The ra Mon umoż li wia wy god ne gra ficz ne przed sta wie nie fak tycz - ne go cza su no sze nia apa ra tu w go dzi nach, każ de go dnia, co po - zwa la po tem na bar dziej szcze gó ło wą ana li zę. Czyt nik The ra Mon do star cza ny jest z rocz ną opła tą za je go wy po ży cze nie. Opła ta za wie ra pe łen ser wis, wy mia ny gwa ran cyj ne i przy szłe ak tu ali za cje pro gra mu jak i roz sze rze nia (do star cza ne przez In ter net).

10 Program TheraMon Spe cjal ny pro gram The ra Mon do ku men tu je, w spo sób gra ficz ny, czas no sze nia pod czas ca łe go le cze nia. Ba zu jąc na tych da nych or - to don ta mo że oce nić po stę py w le cze niu oraz w znacz nie bar dziej efek tyw ny spo sób za pla no wać ko lej ne eta py le cze nia. Oce na mo że zo stać prze sła na do dal sze go użyt ku w in nych pro gra mach. Mi ni mal ne wy ma ga nia twar de go dys ku kom pu te ra: 1GB RAM, 20GB na pęd dys ku twar de go Port -USB, mi ni mal na roz dziel czość mo ni to - ra 800x600 pik se li, Win dows XP, Win dows Vi sta lub Win dows 7. 6 DOBRYCH POWODÓW, dla których warto rozpocząć pracę z systemem TheraMon: 1. Możliwość obiektywnej oceny wyników leczenia opartej na faktycznym czasie noszenia aparatu 2. Nieprzerwalna dokumentacja podczas całego czasu leczenia 3. Szybsze sukcesy terapeutyczne spowodowane zwiększoną dyscypliną noszenia (wbudowany mikrosensor prowadzi do wzrostu motywacji noszenia) 4. Potrzebna adaptacja do aparatu może zostać rozpoznana znacznie wcześniej (na przykład: utrata podczas snu) 5. Unikanie sporów cywilnych oraz niesprawiedliwych żądań odszkodowań dzięki posiadaniu nieprzerwalnej dokumentacji 6. Niebiurokratyczne postępowanie w przypadku roszczeń gwarancyjnych (naprawa) i adaptacji z powodu użytkowania dokumentacji Cennik promocyjny produktów TheraMon: Wynajem czytnika mikrosensorów wraz z licencją i programem komputerowym na okres 12 miesięcy Mikrosensory (opakowanie zawiera 5 szt.): przy zakupie do 2 op. (10 szt.). przy zakupie powyżej 3 op. (15 szt.) przy zakupie powyżej 5 op. (25 szt.) 1390PLN 159 PLN 151 PLN 135 PLN

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Mi chał Misz czyk 1 Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Abstrakt Na prze ło mie sierp nia i wrze śnia 2006 ro ku pod da no szcze gó ło - wym ba da niom for my i pro ce sy geo mor fo lo gicz

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce Vademecum Komisja Europejska Europe Direct to serwis, który pomoýe Pañstwu znaleêã odpowiedê na pytania dotyczàce Unii Europejskiej Numer bezpùatnej infolinii*:

Bardziej szczegółowo

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1 Nowy marketing 1 Dominik Kaznowski Nowy marketing 3 Copyright by VFP Communications Sp. z o.o., Warszawa 2008 Copyright by Dominik Kaznowski 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie

Bardziej szczegółowo

Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma il: re dak cja@po nie dzia lek.in fo u www.po nie dzia lek.in fo u 25 KWIETNIA 2013

Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma il: re dak cja@po nie dzia lek.in fo u www.po nie dzia lek.in fo u 25 KWIETNIA 2013 n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma

Bardziej szczegółowo

Prakseologia Nr 148/2008

Prakseologia Nr 148/2008 Prakseologia Nr 148/2008 TREŚĆ NUMERU OD REDAKCJI 5 PUBLIC RELATIONS: PERSPEKTYWA TEORETYCZNA Ryszard Banajski PUBLIC RELATIONS, MARKETING, REKLAMA, LOBBING, SPONSORING, PROPAGANDA I AGITACJA PODOBIEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ praktyka lekarska DERMATOLOGIA Prawidłowa pielęgnacja skóry atopowej PEDIATRIA Infekcje gardła u dzieci STUDIUM PRZYPADKU Biegunka jako nieswoisty objaw raka jelita grubego MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI Przyczynek do Wolności Przyczynek do Wolności "Jeśliby się znalazł ktoś, komu by - jako oddanemu z zamiłowaniem i podziwem teoretycznym rozważaniom - moje częste i

Bardziej szczegółowo

Meetings Incentives Conferences Events

Meetings Incentives Conferences Events MICEPoland Meetings Incentives Conferences Events Osobowość Roku 2008 Wierzymy w syntezę muzycznych gatunków Połączyła ich muzyka. Kiedy parę miesięcy temu spotkali się w studiu muzycznym, John był w trakcie

Bardziej szczegółowo

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ DWUTYGODNIK BEZPŁATNY NR 8 (59) 28 maja - 10 czerwca 2015 r. NAKŁAD 35 000 egz. www.reporterleszczynski.pl Swojskie jadło na stragany Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum

Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum RaPoRt specjalny MasZyny Do obróbki stali Popyt na obrabiarki zdecydowanie przewyższa potencjał wytwórczy rodzimych producentów. Dlatego przedstawiciele branży z optymizmem patrzą w przyszłość. 34 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Osobowość Roku. MICE Poland 2013. Liderzy branży spotkań

Osobowość Roku. MICE Poland 2013. Liderzy branży spotkań Osobowość Roku MICE Poland 2013 Liderzy branży spotkań OSOBOWOŚĆ ROKU 2013 Cieszymy się, że możemy pracować z najlepszymi Specjalny dodatek do MICE Poland prezentujący laureatów oraz nominowanych do szóstej

Bardziej szczegółowo

Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA

Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA ANTWERPIA PO POLSKU miesięcznik antwerpskiej Polonii Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA W NUMERZE m.in.: n Związki zawodowe n System szkolnictwa w Belgii n Ach, ta dzisiejsza młodzież... n Eko-nawyki

Bardziej szczegółowo

Nuras.info 2/2013. Żółwie morskie z Ostional Beach 4. Fernando de Noronha 18. Galapagos - kłopoty z ludojadem 24. Gozo 32

Nuras.info 2/2013. Żółwie morskie z Ostional Beach 4. Fernando de Noronha 18. Galapagos - kłopoty z ludojadem 24. Gozo 32 Nr 2 (38) LUTY 2013 Od Re dak cji Tak, to już lu ty, czas na któ ry wie lu z nas cze ka ło od ro ku. Za kil ka dni, po raz ko lej ny, spo tka my się licz - nie pod czas na sze go do rocz ne go nur ko we

Bardziej szczegółowo

Ekspertów i twórców wizje kreatywności

Ekspertów i twórców wizje kreatywności październik 2009 nr 10 (101) rok IX ISSN 1642 0918 Ekspertów i twórców wizje kreatywności Za sprawą kolejnej odsłony Światowych Dni Innowacji Wielkopolska stała się areną spektakularnych wydarzeń kulturalnych

Bardziej szczegółowo

w w w. m e d i a r z e s z o w. p l

w w w. m e d i a r z e s z o w. p l ááááá G AZETA BEZPŁATN A ááááá G AZETA BEZPŁATN A ááááá G AZETA BEZPŁATN A Ba lo ny nad Kro snem 2015 Pierw sze za wo dy ba lo no we od by ły 1 ma ja (pią tek) się 20 ma ja 2000 ro ku z ini cja ty wy Bo

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

Święta, idą święta! Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16. www.gazeta.policja.pl

Święta, idą święta! Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16. www.gazeta.policja.pl Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16 nr 12 (57), grudzień 2009 r. cena 3 zł (w tym 7% VAT) nr indeksu 321109 www.gazeta.policja.pl Święta, idą święta! POLICJA 997 grudzień 2009 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Izolacja cieplna. Szyby zespolone. Pilkington Insulight

Izolacja cieplna. Szyby zespolone. Pilkington Insulight Izolacja cieplna Szyby zespolone Pilkington Insulight Szyby zespolone Pilkington Insulight l naj wyż sza ja kość l kon ku ren cyj ne ce ny l spraw na ob słu ga l krót kie ter mi ny re ali za cji l do sta

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

To ma być ra do sny czas Świą tecz ne de ko ra cje w mia -

To ma być ra do sny czas Świą tecz ne de ko ra cje w mia - n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Co tydzień 100 000 czytelników w całym kraju Nr 56 Rok II

Bardziej szczegółowo

Maturzystów. salon. Perspektywy 2012. Katalog wystawców. Gliwice 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28

Maturzystów. salon. Perspektywy 2012. Katalog wystawców. Gliwice 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28 Ogólnopolska Kampania Informacyjna salon Maturzystów 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28 Gliwice n Toruń n Katowice n Poznań n Białystok n Rzeszów n Zielona Góra

Bardziej szczegółowo

Tak dla in we sty cji

Tak dla in we sty cji Czasopismo samorządowe Sosnowca wydanie bezpłatne październik 2009 Nr 9 (339) www.kuriermiejski.com.pl redakcja@kuriermiejski.com.pl NR INDEKSU 373788 ISSN 1232-7395 Tak dla in we sty cji Gmi na wy emi

Bardziej szczegółowo

Fiat 500 NOWY MALUCH W RODZINIE KONKURS FOTOGRAFICZNY MASZ CZAS DO KO CA SIERPNIA GRUPA LUDZIE PRODUKT AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY

Fiat 500 NOWY MALUCH W RODZINIE KONKURS FOTOGRAFICZNY MASZ CZAS DO KO CA SIERPNIA GRUPA LUDZIE PRODUKT AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT ROK 11 NUMER 68 LIPIEC 2007 GRUPA LUDZIE PRODUKT AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY Fiat 500 NOWY MALUCH W RODZINIE KONKURS FOTOGRAFICZNY MASZ CZAS DO KO CA SIERPNIA rok 11 numer

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT CZERWIEC/LIPIEC 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 56. Fiat Croma. Wielki powrót

CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT CZERWIEC/LIPIEC 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 56. Fiat Croma. Wielki powrót CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT CZERWIEC/LIPIEC 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 56 Fiat Croma Wielki powrót fiat wokó nas rok 9 numer 56 czerwiec/lipiec 2005 Odpowiedzialny za edycj w

Bardziej szczegółowo

i wojownicy w Pile KREDYTY działamy od 1992

i wojownicy w Pile KREDYTY działamy od 1992 AUKA SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY TECHNIKUM ZAWODOWE ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 64-920 Piła, u. Warsztatowa 6 tel./fax: 67 214 84 01 e-mail: sekretariat@nauka.pila.pl LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE www. nauka.pila.pl

Bardziej szczegółowo

Stacja Warszawa Nigdzie

Stacja Warszawa Nigdzie Nr 1 (137) 30 stycznia 2015 DWUTYGODNIK na Woli NAKŁAD 15 000 EGZ. www.gazetaecho.pl Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519-610-434 redakcja@gazetaecho.pl Stacja Warszawa Nigdzie PKP

Bardziej szczegółowo

Fiat. Plan Grupy. wokół nas FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY

Fiat. Plan Grupy. wokół nas FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY M A J 2 0 1 4 Fiat wokół nas CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY Czasopismo pracowników spółek Grupy Fiat w Polsce Rok XVIII/2 Numer 109 Maj 2014 FIAT

Bardziej szczegółowo